Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Kürşad YILMAZ* Öz Bu çalışmanın amacı, devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ile ilgili algılarını ve bu algılarının cinsiyet, yaş, kıdem, branş, eğitim durumu, öğrenci sayısı ve öğretmen sayısına göre değişip değişmediğini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemi Kütahya il merkezinde görev yapan ve tesadüfi olarak seçilen 222 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Örgütsel Adalet Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, T-Testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcılar ortaöğretim okullarında örgütsel adalet ile ilgili olarak olumlu bir algıya sahiptir. Katılımcıların algıları yaş, kıdem ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre değişirken cinsiyet, branş, eğitim durumu ve öğretmen sayısı değişkenlerine göre değişmemektedir. Anahtar Kelimeler Örgütsel Adalet, Devlet Ortaöğretim Okulları, Öğretmenler. * Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (1) Kış / Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 580 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Kürşad Yılmaz Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Merkez Kampus (43000) KÜTAHYA Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Yılmaz, K. (2009). Elementary school teachers views about the critical pedagogy. The Asia Pacific Education Researcher, 18(1), Yılmaz, K. & Taşdan, M. (2009). Organizational citizenship and organizational justice in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(1), Yılmaz, K., Taşdan, M. & Oğuz, E. (2009). Supervision beliefs of primary school supervisors in Turkey. Educational Studies, 35(1), Yılmaz, K. (2009). Okul müdürlerinin denetim görevi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), Yılmaz, K. (2008). Eğitim yönetiminde değerler. Ankara: Pegem Akademi. Aydın, İ., Yılmaz, K., Memduhoğlu, H. B., Oğuz, E. & Güngör, S. (2008). Academic and non academic staff s psychological contract in Turkey. Higher Education Quarterly, 62(3), Yılmaz, K. (2008). The relationship between organizational trust and organizational commitment in Turkish primary schools. Journal of Applied Sciences, 8(12), Yılmaz, K. & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), Taşdan, M. & Yılmaz, K. (2008). Organizational citizenship and organizational justice scales adaptation to Turkish. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), Çokluk-Bökeoğlu, Ö. & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değerlere göre yönetim ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13(52), Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(146), Memduhoğlu, H. B., Aydın, İ., Yılmaz, K., Güngör, S. & Oğuz, E. (2007). The process of supervision in the Turkish educational system: purpose, structure, operation. Asia Pacific Education Review, 8(1), Oğuz, E. & Yılmaz, K. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul kültürüne ilişkin algıları: Yozgat örneği. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(142),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Kürşad YILMAZ Adalet, toplumsal ve örgütsel yaşamdaki en önemli konulardan biridir. Çünkü adalet kişilerarası ilişkileri etkileyen önemli unsurlardandır. Bunun temel sebebi insanların kendilerine adil ve eşit davranılmasını istemesidir. Bir toplumdaki adalet ilkeleri, insanların birbirlerine ve içinde bulundukları sosyal kurumlara karşı hak ve sorumluluklarını tanımlamaya yardımcı olmakta; toplumun kimi, neden ödüllendireceğinin tanımını yapmaktadır (Stevens & Wood, 1995). Adalet kavramı genel olarak eşitlere eşit davranmayı içeren bir kavramdır. Örgüt açısından adalet, çalışanlara örgüte katkıları oranında haklarının; kurallara aykırı davranmaları oranında da ceza verilmesidir (Başaran, 1985). Adams ın (1965) Eşitlik ve Adillik Teorisi ne göre, bireyler kendi çabalarını ve aldıkları ödülü kendi durumunda olan çalışanlarınki ile karşılaştırmaktadır (Akt. Greenberg, 1990, 1993; Paterson, Green & Cary, 2002; Roch & Shanock, 2006). Eğer kişi, çabasının menfaatine oranının, kendine benzer kişinin çabasının menfaatine oranına eşit olduğunu algılarsa adalet koşulunun karşılandığına inanmaktadır. Kendi çabasının mükâfatına oranının, kendine benzeyen kişinin çabasının mükâfatına oranından az ya da çok olduğunu düşünürse adaletsizlik yapıldığını düşünmektedir (Yücel & Gülveren, 2007). Çalışanlar adaletsizliğe karar vermeleri durumunda, çaba düzeylerini değiştirebilecekleri gibi farklı davranış şekilleri de geliştirebilirler. Çalışanların çaba düzeylerini değiştirmesi genellikle iş ile ilgili olumsuz davranışlar göstermelerine yol açmaktadır. Çünkü

4 582 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ çalışanların örgütsel adalet ile ilgili algıları işe karşı tutumlarını ve örgütsel davranışlarını etkilemektedir (İşbaşı, 2000; Tansky, 1993). Bu anlamda örgütsel adalet, çalışanların doyumunu ve örgütün verimliliğini etkileyen temel unsurdur (Aydın & Karaman-Kepenekçi, 2008). Özellikle son 20 yıldır örgütsel adalet konusunda yapılan çalışmalarda, iş yerinde algılanan adaletin, çalışanların tutum ve davranışlarını etkilediği belirlenmiştir (İşbaşı, 2000). Örgütsel adalet konusu yeni değildir ancak okullarda ve eğitim yönetimi alanında, örgütsel adalet ile ilgili çalışmalar oldukça azdır (Hoy & Tarter, 2004). Ancak son yıllarda eğitim alanında gerek yurt dışında gerek Türkiye de (Atalay, 2005; Aydın & Karaman-Kepenekçi, 2008; Cömert, Demirtaş, Üstüner & Özer, 2008; Hoy & Tarter, 2004; Polat, 2007; Polat & Celep, 2008; Tan, 2006; Taşdan & Yılmaz, 2008; Yılmaz & Taşdan, 2009) bu konuda yapılan araştırmaların arttığı görülmektedir. Bu araştırmaların sayısında artış olmasına rağmen örgütsel adalet araştırmalarının farklı eğitim kademelerinde yapılması konu ile ilgili farklı boyutları ortaya koyacaktır. Bundan dolayı okullarda örgütsel adalet konusunun incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ilk önce örgütsel adalet kavramı gözden geçirilmiş daha sonra Kütahya il merkezindeki devlet ortaöğretim okullarında yapılan bir çalışma ile öğretmenlerin örgütsel adalet ile ilgili algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Örgütsel Adalet Adalet, temelinde eşit toplumsal koşullar ve olanaklar içinde tüm insanların özgürce ve çok yönlü gelişimini, eşit hak ve sorumluluğun paylaşıldığı bir toplulukta kişilerin yaratıcı olarak iş görebilmesini, herkese temel eşit hak ve ödevler tanınmış olmasını, kişinin erdemlerinin toplumca ve toplumun tüm üyelerince güvence altına alınmış bulunmasını öngören ve dile getiren etik ve hukuk ilkesidir (Çalışlar, 1983 ten Akt. Pehlivan-Aydın, 2002). Adalet; eşit toplumsal koşullar ve imkânlar içinde tüm insanların özgürce ve çok yönlü gelişmesini, eşit hak ve sorumluluğun paylaşıldığı bir toplumda bireylerin yaratıcı olarak iş görebilmesini, herkese temel eşit hak ve ödevler tanınmış olmasını, bireyin eylemlerinin toplum tarafından güvence altına alınmasını öngören hukuk ve etik ilkesi olarak tanımlanmaktadır (Demirtaş & Güneş, 2002). Bu anlamda bir toplumdaki adalet ilkeleri, insanların birbirlerine ve içinde bulundukları sosyal kurumlara karşı hak ve sorumluluklarını tanımlamaya yardımcı olmaktadır (Stevens & Wood, 1995).

5 YILMAZ / Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları 583 Adalet son yıllarda üzerinde önemle durulan ve farklı boyutları tartışılan bir kavramdır. Özellikle sosyal adalet ve örgütsel adalet kavramına daha fazla vurgu yapılmaktadır. Örgütsel adalet kavramı, örgüt yönetiminin karar ve uygulamalarının çalışanlar tarafından nasıl algılandığı (Witt, 1993) ve çalışanların işteki adalet algısı, yani çalışanların iş ile ilgili tutum ve davranışları ile ilgilidir (Eskew, 1993). Greenberg (1996) örgütsel adaleti, örgüt içinde çalışanların kendilerine ne kadar adil davranıldığı konusundaki algıları ve bu algının örgüt açısından bağlılık, doyum gibi sonuçları nasıl etkilediğini anlatan bir kavram olarak tanımlamıştır. Örgütsel adalet teorisi çalışanların, iş ile ilgili konuların adilliği konusundaki bakış açıları ile ilgilidir (Greenberg, 1990). Bu anlamda örgütsel adalet, çalışanların iş yaşamıyla ilgili haklılık/haksızlık yargılarının oluşmasında ne gibi etkenlerin rol oynadığı ve doğurgularının neler olduğu ile ilgilenmektedir (Şahin, 2007). Başka bir ifade ile örgütsel adalet, örgütte çalışan kişiler arasında görev, mal, hizmet, ödül, ceza, ücret, örgütsel pozisyon, fırsat ya da rol gibi kazanımların dağıtılması ya da dağıtım kararlarının alınmasına yönelik olarak geliştirilen kurallar ve bu kuralların dayandığı toplumsal normlarla ilgilidir (Folger & Cropanzano, 1998). İlk çalışmalarda, örgütsel adalet dağıtımsal adalet ve prosedürel adalet (Frey, 1997; Greenberg, 1996; Roch & Shanock, 2006) olmak üzere iki boyut hâlinde incelenirken daha sonraki çalışmalarda (Bies & Moag, 1986 dan Akt. Eskew, 1993) bu boyutlara etkileşimsel adalet boyutu da eklenmiştir. Örgütsel adalet alanyazınında çeşitli adalet tipolojileri olmasına rağmen tüm adalet tiplerini kapsayan teorik bir çerçeve daha oluşmamıştır (Roch & Shanock, 2006). Bu çalışmada, örgütsel adaletin boyutları olarak dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve etkileşimsel adalet hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Ancak araştırmada bu boyutlar yerine örgütsel adaletin bir bütün olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çünkü son yıllarda örgütsel adalete bir bütün olarak bakma eğilimi görülmektedir. Dağıtımsal adalet, sonuçların adilliği ile ilgilidir ( Jawahar, 2002). Dağıtımsal adalet, örgütsel kaynakların, ödemelerin, terfilerin, alınan payın ya da herhangi bir örgütsel kaynağın çalışanlar tarafından paylaşımında oluşan adillik hissi ile ilişkilidir (Roch & Shanock, 2006). Her bir grubun girdi ve çıktıları arasındaki dengeye göre elde edilen kazançların oranının karşılaştırılmasıdır (Paterson, Green & Cary, 2002). Dağıtımsal adalet, daha çok örgütsel kaynakların adil dağıtımını içermektedir. Çalışanların ödeme, yükselme ve benzeri sonuçlarla ilgili algılarını belirlemektedir. Bu anlamda, dağıtımsal adalet, dağıtım kararlarının so-

6 584 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ nuçları ile ilgilidir (Homans, 1961 den Akt. Eskew, 1993). Önemli olan verilen kararların sonucunda, bireylerin etkileşimi ve kaynakların paylaşımının nasıl olduğudur. Dağıtımsal adalet, çalışanın elde ettiği sonuçları, bir başka çalışanın elde ettiği sonuçlar ile karşılaştırması sonucu kendisinde oluşan algı ile ilgilidir (Eskew, 1993). Dağıtımsal adalet; statünün, kıdemin, üretimin, çabanın, gereksinimlerin ve ücretin belirlenmesi ile ilgili tartışmalar ile ilgilidir. Dağıtımın, adalet, eşitlik ve gereksinim olmak üzere üç kuralı vardır. Bu kurallar dağıtımsal adaletin boyutları olarak da kabul edilebilir (Koopmann, 2002). Prosedürel adalet, prosedürlerin adilliği ile ilgilidir ( Jawahar, 2002). Konovsky (2000) e göre prosedürel adalet, dağıtım kararlarının nasıl verildiği ve aynı zamanda nesnel ve öznel durumlarla ilgilidir. Prosedürel adalet kavramı, bireyin kendisine veya bir başkasına ilişkin kararların alınışında kullanılan prosedürlerin ya da izlenen yöntemlerin doğru veya yanlışlığı hakkındaki değerlendirmesini ifade etmektedir (Cropanzano, 1993; Greenberg, 1996). Prosedürel adalet, ödül ya da cezaya karar verme sürecinde kullanılan kural ve yönetmeliklerin adil olduğu algısıdır. Yöntemin adil olduğu algısı içinde olan çalışanlar ceza ve ödül dağıtımını da adil olarak algılama eğilimindedir (Folger & Konovsky, 1989; Greenberg, 1987). Organ (1988) a göre örgütsel uygulamalarda kararlar verilirken var olan ölçütler bu adalet tipi ile ilgilidir. Levanthal (1980) adalet süreçlerini; uygulamanın tutarlılığı, ayrıcalıksızlık, doğru bilgiye dayanması, uygun olmayan kararları doğrulama mekanizması, kendileri ile ilgili karar ve temsillerde çalışanların katılımının sağlanması ve mevcut etik ve ahlaki standartlara uygunluk şeklinde karakterize etmiştir (Akt. Paterson, Green & Cary, 2002). Örgütsel adalet ile ilgili ilk çalışmalar çeşitli örgütsel uygulamaların çalışanlar tarafından ne denli adil olarak algılandıklarını incelerken son yıllarda örgüt içindeki bireyler arası ilişkilerde (örneğin, amir ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerde) adalet algısı araştırılmaya başlanmıştır (Greenberg, 1993). Bu noktada da etkileşimsel adalet kavramı gündeme gelmiştir. Bies ve Moag (1986) etkileşimsel adaleti, karar vericilerin davranışlarının algılanışındaki nitelikle ilişkili olarak tanımlamıştır. Etkileşimsel adalet, prosedürel adaletin, örgütsel uygulamaların insani yönüyle ilgili olarak yönetimin adalet alıcıya davranış biçimi olarak tanımlanabilir (Akt. Cohen-Charash & Spector, 2001). Örgütsel adalet çalışmaları eğitim dışı örgütlerde çok yeni olmamasına rağmen eğitim örgütlerindeki çalışmalar çok yenidir. Örgütsel ada-

7 YILMAZ / Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları 585 leti eğitim örgütlerine uyarlayan ilk çalışmalardan biri Hoy ve Tarter (2004) ın çalışmasıdır. Hoy ve Tarter (2004) örgütsel adalet çalışmalarını okullara uyarladıkları çalışmada örgütsel adaletin ilkelerini belirlemiştir. Hoy ve Tarter (2004) ın özellikle dağıtıcı adaletin ilkeleri ve prosedürel adaletin dağıtım mekanizmasının ışığı altında belirledikleri ilkelerden bazıları şunlardır: Eşitlik ilkesi, bireylerin örgütten elde ettikleri kazançların, örgüte katkıları oranında olması gerektiği ilkesidir. Algı ilkesi, genel olarak adillik algısının, bireyin adalet algısını etkilemesidir. Çok seslilik ilkesi, alınan karalara katılımın artmasının kararların adilliğinin artmasına katkı getireceği ilkesidir. Kişiler arası adalet ilkesi, adaletin sağlanması için saygılı, nazik ve olgun davranışların gösterilmesi gerektiği ilkesidir. Tutarlılık ilkesi, liderlerin davranışlarındaki tutarlılığın, astlarda adalet algısının oluşumu için gerekli olması ilkesidir. Siyasal ve sosyal eşitlik ilkesi, karar verirken kolektif bir örgüt misyonun paylaşılması ve kendi ilgilerine göre serbestçe karar verilmesi gerektiği ilkesidir. Düzeltme ilkesi, yanlış ya da kötü karaların düzeltilmesi gerektiği ilkesidir. Yukarıdaki ilkelerde de görüldüğü gibi bu ilkeler adalet kavramının içeriğini yansıtmaktadır. Çünkü adalet kavramı, eşitlik ve tutarlılık gibi kavramlarla yakında ilgilidir. Bu anlamda genel olarak adalet, eşitlere eşit davranmayı içermektedir (Pehlivan-Aydın, 2002). Türkiye de örgütsel adalet ile ilgili olarak eğitim dışı örgütlerde (Aykut, 2007; Dilek, 2004; Eker, 2006; Günaydın, 2001; İşbaşı, 2000, 2001; İşcan & Naktiyok, 2004; Karabay, 2004; Söyük, 2007; Wasti, 2001; Yıldırım, 2002; Yılmaz & Sevinç, 2004) ve eğitim örgütlerinde (Atalay, 2005; Aydın & Karaman-Kepenekçi, 2008; Cömert et al., 2008; Polat, 2007; Polat & Celep, 2008; Tan, 2006; Taşdan, Oğuz & Ertan-Kantos, 2006; Taşdan & Yılmaz, 2008; Titrek, 2009; Yılmaz & Taşdan, 2009) yapılan birçok araştırma vardır. Türkiye de eğitim alanında yapılan araştırmalar genellikle ilköğretim kademesinde (Aydın & Karaman-Kepenekçi, Atalay, 2005; Tan, 2006; Taşdan et al., 2006;Taşdan & Yılmaz, 2008; Yılmaz & Taşdan, 2009) yapılmıştır. Ortaöğretim kademesinde yapılan araştırma-

8 586 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lardan Polat (2007) ve Polat ve Celep (2008), araştırmalarında ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algılarını belirlemeye çalışmışlardır. Cömert ve arkadaşları (2008) ise lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarını belirlemeye çalışmışlardır. Cömert ve arkadaşları (2008) araştırmalarında katılımcıların örgütsel adalete ilişkin algılarının cinsiyet, branş, mesleki kıdem, görev yapılan lisenin türü ve okuldaki öğretmen sayısı gibi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada örgütsel adalet algısı, çalışanlarla ilişkiler, amirlerle ilişkiler alt boyutları ve toplam puan ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak genel bir örgütsel adalet algısı değerlendirmesi yapılmamıştır. Türkiye de yapılan diğer araştırmalarda da örgütsel adalet algısı alt boyutlar bazında incelenmiştir. Adalet konusu, Türk kültüründe ve Doğu da İslam ülkelerinde önemli bir yere sahiptir. Yazılmış olan birçok kaynakta yöneticilerin adil olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Yusuf Has Hacip (2008) in Kutadgu Bilig adlı eserindeki ana karakterlerden biri olan hükümdarın sembolü adalettir. Bu durum bir yönetici açısından adaletin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Farabi (1990) El-Medinet ül Fazıla adlı eserinde devletin kaynaklarından birinin adaletin temin edilmesi olduğunu ileri sürmektedir. İbn-i Haldun (2004) ise Mukaddime adlı eserinde adalete ayrı bir önem vermekte ve devletlerin ömrünü adil olmalarına bağlamaktadır. İbn-i Haldun a göre (2004) adaletle ve hak üzere amel etmeyen bir devlet, ne kadar güçlü olursa olsun yıkılmaya mahkûmdur. Osmanlı İmparatorluğu nda yönetici sınıfının görevi, ülkede adaleti sağlayıp halkın refah içinde yaşamasını sağlamaktır (Şahin, 2005). Adalet sadece toplumsal yaşamda değil örgütsel yaşamda da önemli bir yere sahiptir. Yılmaz (2006) araştırmasında, ilköğretim okullarının örgütsel yaşamındaki en önemli değerlerden birinin adalet olduğunu belirlemiştir. Araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenler adalet değerine üst sıralarda yer vermiştir. Taşdan (2008) da araştırmasında benzer bulgulara ulaşmıştır. Buna göre okulların örgütsel yaşamındaki en önemli değerlerden birinin adalet olduğu söylenebilir. Örgütsel adalet kavramı, çalışanların adalet algısı ile ilişkili olabilecek birçok önemli örgütsel davranış ve tutum ile ilgilidir. Araştırmacılar, örgütsel adalet algısının, çalışanların çeşitli tutum ve davranışları ile ilgili olduğunu bulmuşlardır (Yılmaz & Taşdan, 2009). Bunlar arasında örgütsel vatandaşlık, algılanan örgütsel destek, örgütsel güven, örgüt-

9 YILMAZ / Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları 587 sel bağlılık, liderlik davranışları sayılabilir. Özet olarak adalet, örgütlerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Örgütlerini yaşatmak ve geliştirmek amacında olan yöneticiler, örgütlerinin ne derece adil olduğu ya da çalışanlarınca ne derecede adil algılandığı konusu üzerinde hassasiyetle durmalıdır (Cömert et al., 2008). Bu anlamda örgütsel adalet çalışmaları örgütsel yaşamın incelenmesi açısından çok önemlidir. Çünkü örgütsel adalet algısı çalışanların iş doyum düzeyi, performansı, örgütsel vatandaşlık davranışları, yardımlaşması, işbirliği yapma eğilimi, işten ayrılma eğilimi gibi birçok davranışı doğrudan etkilemektedir. Bu ve benzeri örgütsel adalet araştırmalarından elde edilecek bulgular, okulların örgütsel yaşamının yorumlanmasında kullanılabileceği gibi örgütsel adalet ile ilgili genellenebilir bulguların elde edilmesine de katkı getirecektir. Bu araştırmada ortaöğretim okullarında örgütsel adalet konusunun bir bütün olarak ele alınması ve öğretmenlerin bu konu ile ilgili algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda bu çalışmanın amacı Kütahya il merkezindeki devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ile ilgili algılarını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır: 1. Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ile ilgili algıları nasıldır? 2. Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ile ilgili algıları cinsiyet, branş, eğitim durumu, yaş, kıdem, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre değişmekte midir? Yöntem Evren-Örneklem Araştırmanın çalışma evreninde Kütahya il merkezindeki devlet ortaöğretim okullarında görev yapan 662 öğretmen bulunmaktadır. Özel okullarda çalışan öğretmenler bu araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmanın örneklemi tesadüfî olarak seçilen 222 öğretmenden oluşmaktadır. Uygulama sırasında yaşanabilecek kayıplar ve uygulanan ölçeklerden uygun olmayanların olabileceği düşünülerek 250 öğretmene ulaşılmıştır. Ancak uygulanan ölçeklerden 230 tanesi geri dönmüştür. Bu anlamda ölçeklerin geri dönüş oranı % 92 dir. Uygulanan ölçeklerden kullanılabilir durumda olan 222 ölçek ile araştırmanın analizleri yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 41.4 ü kadın (n=92), % 58.6 sı (n=130) erkektir. Katılımcıların yaşları 23 ile 56, mesleki kıdem-

10 588 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ leri 1 ile 32 yıl arasında değişmektedir. Katılımcılar 20 farklı branşa sahiptir. Analizlerde kolaylık sağlaması açısından, katılımcıların branşları fen-matematik alanlar ve sosyal alanlar olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Buna göre katılımcıların % 28.8 i fen-matematik alan, % 71.2 si ise sosyal alan öğretmenidir. Veri Toplama Aracı Araştırmanın verileri Örgütsel Adalet Ölçeği (Hoy & Tarter, 2004) ile toplanmıştır. Araştırmada bu ölçeğin kullanılmasının sebebi, bu ölçeğin örgütsel adalet konusuna bütüncül bakış açısını yansıtması ve ölçeğin eğitim kurumları için geliştirilmiş olmasıdır. Örgütsel Adalet Ölçeği nin orijinal formu, likert tipi 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte bulunan maddelerin tamamının puanlaması düz olarak yapılmaktadır. Ölçeğin orijinal formu güçlü bir tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin faktör yük değerleri.77 den daha yüksektir ve ölçeğin açıkladığı varyans oranı % 78 dir. Formun güvenirlik katsayısı α =.97 dir (Hoy & Tarter, 2004). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Taşdan ve Yılmaz (2008) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin uyarlama formu da likert tipi 10 maddeden oluşmaktadır ve ölçek tek faktörlüdür. Faktörün öz değeri 6.17 dir. Ölçeğin tek başına açıkladığı varyans % tür. Örgütsel adalet ölçeğinde yer alan maddelerin faktör yük değerleri.44 ile.89 arasında değişmektedir. Örgütsel adalet ölçeği ile ilgili güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α =.92 olarak belirlenmiştir (Taşdan & Yılmaz, 2008). Ölçek, 1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Orta derecede katılıyorum, 4-Katılıyorum ve 5-Kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıtlanmaktadır. Ölçekten elde edilen yüksek puan örgütsel adalet konusundaki olumlu algıyı göstermektedir (Hoy & Tarter, 2004). Ölçeğin Türkçeye uyarlanmış hâlinin geçerlik güvenirlik analizleri ilköğretim okullarında yapılmıştır. Bu araştırma ortaöğretim okulu öğretmenleri ile yapıldığından ön uygulama yapılmış ve ölçeğin geçerlik güvenirlik analizleri yeniden yapılmıştır. Ön uygulamada örneklem dışındaki 120 öğretmene ulaşılmıştır. Buna göre ölçek tek boyutludur. Bu tek boyutun açıkladığı toplam varyans % 53 tür. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0.39 ile 0.87 arasında değişmektedir. Faktör analizinde maddelerin faktör yükünün en az.30 olması ölçütü alınmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α =.88 dir.

11 YILMAZ / Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları 589 Verilerin Analizi Verilerin analizinde betimsel istatistikler, T-Testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Betimsel istatistikler kişisel bilgilerin belirlenmesinde ve ölçeğe verilen yanıtların değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Katılımcıların algılarının karşılaştırılması için ise T-Testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Bulgular Bu bölümde ilk önce devlet ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ile ilgili algıları belirlenmiş daha sonra da bu algıların cinsiyet, branş, eğitim durumu, yaş, kıdem, öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı gibi değişkenlere göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 1 de devlet ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalete ilişkin algıları ile ilgili betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Tablo 1. Devlet Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalete İlişkin Algıları İle İlgili Betimsel İstatistikler Puan n En Düşük Puan En Yüksek Puan x S K x / K Örgütsel Adalet Tablo 1 de de görüldüğü gibi öncelikle ortalama puan Örgütsel Adalet Ölçeği ndeki madde sayısına (K) bölünerek 1 5 arası ortalamaya dönüştürülmüş ve böylece maddelerin ortalama puanları ile karşılaştırılabilir hâle gelmesi sağlanmıştır. Araştırmaya katılan ortaöğretim okulu öğretmenlerinin ortalama puanı (x=3.75) katılıyorum yanıtına karşılık gelmektedir. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin, örgütsel adalet ile ilgili olumlu bir algıya sahip olduğu ancak bu algının çok yüksek olmadığı söylenebilir. Polat da (2007) araştırmasında ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalete ilişkin algılarının (x=3.66) yüksek düzeyde olduğunu belirlemiştir. Cömert ve arkadaşları da (2008) lise öğretmenlerin örgütsel adalet algılarını belirlemeye çalıştıkları araştırmalarında, lise öğretmenlerinin algılarının (x=3.53) yüksek düzeyde olduğunu belirlemiştir. Ortaöğretim düzeyinde olmamakla birlikte Tan (2006) araştırmasında ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet düzeyinin (x=3.13) orta düzeyde olduğunu belirlemiştir. Yine ilköğretim düzeyinde yapı-

12 590 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lan bir araştırmada Atalay (2005) da öğretmenlerin örgütsel adalet ile ilg ili algılarının (x=3.62) yüksek düzeyde olduğunu belirlemiştir. Yaylacı (2004) ise araştırmasında ilköğretim okulu öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin örgütsel adalet ile ilgili olumlu davranışları genellikle gösterdiklerini düşündüklerini belirlemiştir. Görüldüğü gibi hem ortaöğretim hem ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet ile ilgili algıları benzer yöndedir. Algılar çok yüksek olmamakla birlikte genellikle orta ya da yüksek düzeydedir. Hem ilköğretim hem de ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının benzer yönde çıkmasının sebebi okul yöneticilerinin benzer davranışlar sergilemeleri olabilir. Örgütsel adalet, çalışanların örgüt içinde kendilerine ne kadar adil davranıldığı konusundaki algılarını yansıttığına göre hem ilköğretim hem de ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin benzer şekilde davrandıkları söylenebilir. Bireylerin örgütsel adalet algıları, örgütten elde edilen sonuçlar, örgütsel uygulamalar ve bireysel özelliklerden (Cohen-Charash & Spector, 2000) etkilendiğine göre örgütsel adalet algısının büyük oranda örgütsel yapıdan etkilendiği söylenebilir. Bu anlamda Türk Eğitim Sistemi nin aşırı merkeziyetçi yapısı da bu algı üzerinde etkili olabilir. Türk Eğitim Sisteminde yapılan etkinliklerin büyük kısmı merkezî yönetimce belirlenmiştir. Bu etkinliklerle ilgili olarak okul yöneticilerinin adaletsizlik yapabilecekleri fazla bir uygulama yoktur. Çünkü yapılması gereken bellidir. Ancak bunların dışında yapılabileceklerle ilgili olanlar adaletsizlik algısı yaratabilir. Örneğin ödüllendirme, cezalandırma, görevlendirme, iş paylaşımı gibi durumlar bu algıyı etkileyebilir. Çünkü yasal olan her uygulama etik olmayabilir. Görevlerin dağıtılmasında eşitlik ilkesine uygun olarak herkese eşit görev dağıtılabilir ve bu durum da yasal olabilir. Ancak önemli olan görevlerin çalışanların iş yüklerine göre adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Tablo 2 de devlet ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ölçeğinde yer alan maddelere verdikleri yanıtlar ile ilgili betimsel istatistiklere yer verilmiştir.

13 YILMAZ / Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları 591 Tablo 2. Devlet Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet İle İlgili Algıları İFADELER n Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Orta Derecede Katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum x ss f % f % f % f % f % 5. Bu okulda hiç kimseye ayrıcalıklı muamele yapılmaz Okul müdürü herkese değer verir ve saygılı davranır Okul müdürü ön plana çıkmaya (popüler olmaya) çalışmaz Bu okulda öğrencilere adil davranılır Okul müdürünün davranışları tutarlıdır

14 592 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 10. Bu okulda öğretmenlere adil muamele yapılır Bu okuldaki öğretmenler kendilerini etkileyecek kararlarda söz sahibidir Okul müdürü etik ilkelere bağlıdır Bu okuldaki öğretmenler görevlerini yaparken kişisel menfaatlerini düşünmezler Okul müdürü herkese karşı adil davranır Tablo 2 de de görüldüğü gibi katılımcıların maddelere verdikleri yanıtların tamamının ortalama puanı katılıyorum yanıtına daha yakındır. Katılımcıların verdikleri yanıtların ortalama puanı 3.68 ile 3.84 arasında değişmektedir. Katılımcılar en yüksek katılımı Okul müdürünün davranışları tutarlıdır (x=3.84) maddesine göstermiştir. Yanıtlar incelendi-

15 YILMAZ / Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları 593 ğinde, katılımcıların % 64.8 inin kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtlarını verdikleri görülmektedir. Buna göre katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, okul yöneticilerinin davranışlarını tutarlı olarak algıladıkları söylenebilir. Katılımcıların en düşük katılım gösterdiği maddeler ise Bu okulda hiç kimseye ayrıcalıklı muamele yapılmaz (x=3.68) ve Okul müdürü herkese karşı adil davranır (3.72) maddeleridir. Görüldüğü gibi bu maddeler en düşük katılım gösterilen maddeler olmasına rağmen, katılımcılar bu maddelere de yüksek düzeyde katılım göstermiştir. Çünkü katılımcıların düşük katılım gösterdiği maddeler bile katılıyorum yanıtına karşılık gelmektedir. Bu okulda hiç kimseye ayrıcalıklı muamele yapılmaz. maddesine katılımcıların % 60.3 ü katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiş olsalar da kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yanıtlarını verenlerin oranı % 15.3, orta derecede katılıyorum yanıtını verenlerin oranı ise % 24.3 tür. Buna göre katılımcıların önemli bir kısmının, okulunda herkese adil davranıldığını düşünmediği söylenebilir. Başka bir ifade ile bazı öğretmenlerin okullarında bazı kişilere ayrıcalıklı muamele yapıldığını düşündükleri söylenebilir. Bu durum ise, çalışanların örgütsel adalet algısını olumsuz etkileyen önemli durumlardan biridir. Tablo 3 te devlet ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalete ilişkin algılarının cinsiyet, branş, eğitim durumu ve öğretmen sayısı değişkenlerine göre karşılaştırılması ile ilgili T-Testi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 3. Devlet Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet İle İlgili Algılarının Cinsiyet, Branş ve Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması Değişken n x S sd t p Cinsiyet Branş Eğitim Durumu Öğretmen Sayısı 1. Kadın Erkek Fen- Matematik Sosyal Eğitim Fakültesi Diğer ve yukarısı

16 594 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 3 te de görüldüğü gibi katılımcıların örgütsel adalet ile ilgili algıları cinsiyet [t (220) =0.14; p>0.05]; branş [t (216) =0.33; p>0.05]; eğitim durumu [t (220) =0.22; p>0.05] ve öğretmen sayısı [t (220) =0.32; p>0.05] değişkenlerine göre değişmemektedir. Buna göre öğretmenlerin örgütsel adalet algısının cinsiyet, branş, eğitim durumu ve öğretmen sayısı değişkenlerinden etkilenmediği söylenebilir. Cömert ve arkadaşları (2008) da araştırmalarında lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının cinsiyete göre değişmediğini belirlemiştir. Ancak Polat ın (2007) araştırmasında ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ile ilgili algıları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Polat (2007) erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre, yöneticilerin daha fazla adil davrandığını düşündüğünü belirlemiştir. Polat (2007) araştırmasında yöneticilerin adil davranıp davranmadığını belirlemeye çalışırken, bu araştırmada genel olarak okuldaki örgütsel adalet algısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bundan dolayı iki araştırmanın bulguları arasında farklılık olabilir. Ayrıca bu araştırmada da erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre daha olumlu algıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Tan (2006) ise ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ile ilgili algılarını belirlemeye çalıştığı araştırmasında öğretmenlerin algılarının cinsiyete göre değişip değişmediğini toplam puan üzerinden değil, ölçekteki maddeler üzerinden belirlemeye çalışmıştır. Tan (2006) kullandığı ölçekte bulunan 30 maddeden 7 sinde öğretmenlerin algıları arasında anlamlı farklılık belirlemiştir. Yılmaz ve Taşdan (2009) da araştırmalarında ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algısının cinsiyete göre farklılaşmadığını belirlemiştir. Anderson ve Shinew da (2003) araştırmalarında örgütsel adalet algısının cinsiyete göre değişmediğini belirlemiştir (Akt. Cömert et al., 2008). Katılımcıların algılarının branşa göre farklılaşmadığı da belirlenmiştir. Sosyal alan öğretmenlerinin algıları fen-matematik alan öğretmenlerinin algılarına göre daha olumsuz olsa da aradaki fark anlamlı değildir. İki gruptaki öğretmenlerin algıları da katılıyorum yanıtına denk gelmektedir. Cömert ve arkadaşları (2008) ile Yılmaz ve Taşdan (2009) da araştırmalarında branşa göre anlamlı bir fark olmadığını belirlemiştir. Buna göre öğretmenlerin örgütsel adalet algısının branş değişkeninden etkilenmediği ya da okullardaki uygulamaların branşlara göre farklılaşmadığı söylenebilir. Tan (2006) da araştırmasında Okul yöneticilerinin, öğretmenlere karşı davranışları, branşlara göre farklılık arz etmektedir

17 YILMAZ / Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları 595 (x=2.60) maddesine öğretmenlerin katılmıyorum yanıtını verdiklerini belirlemiştir. Ayrıca araştırmada bu maddeye ilişkin olarak katılımcıların algıları arasında cinsiyete, kıdeme ve eğitim bölgesine göre farklılaşma olmadığı da belirlenmiştir. Bu sonuçlar örgütsel adalet algısı ile branş değişkeni arasındaki ilişkiyi çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Katılımcıların algıları eğitim durumuna göre de farklılaşmamaktadır. Eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenlerin algıları, diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlerin algılarına göre daha olumlu olmasına rağmen aradaki fark anlamlı değildir. Buna göre örgütsel adalet algısının eğitim durumundan etkilenmediği söylenebilir. Yapılan bazı araştırmalarda (Dilek, 2005) eğitim düzeyi yükseldikçe örgütsel adalet algısının azaldığı belirlenmiştir. Ancak okullarda görev yapan öğretmenlerin çok büyük bir çoğunluğu lisans düzeyinde bir eğitime sahip olduğundan bu tip bir farklılaşma çıkmamış olabilir. Katılımcıların algılarının öğretmen sayısına göre değişmediği de belirlenmiştir. Öğretmen sayısı 1-50 olan okullardaki öğretmenlerin algıları 51 ve yukarısı olan okullardaki öğretmenlerin algılarına göre daha olumsuz olmasına rağmen aradaki fark anlamlı değildir. Cömert ve arkadaşları (2008) araştırmalarında lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının, okuldaki öğretmen sayısı değişkenine göre hem ölçeğin alt boyutları hem de bütünü için anlamlı biçimde farklılaştığını belirlemiştir. Grupların aritmetik ortalamaları dikkate alındığında hem ölçeğin alt boyutları hem de toplamında, öğretmen sayısı en düşük olan okullardaki öğretmenlerin okullarını daha adil olarak algıladıkları görülmektedir. Öğretmen sayısı arttıkça adalet algısına ilişkin grup puanları düşmektedir. Ancak bu düşüş düzenli bir düşüş değildir ( 1-25 x=70.22, x= 60.78, x=65.79, 75 ve üzeri x=63.39 ). Burada en yüksek ortalamaya öğretmen sayısı en az olan grup, en düşük ortalamaya ise öğretmen sayısı olanlar sahiptir. Öğretmen sayısı arttıkça örgütsel adalet algısı düzeyi yine yükselmektedir. Burada tam olarak öğretmen sayısı arttıkça algı düzeyi düşmektedir denilemez. Buradaki anlamlı fark da öğretmen sayısı arasında olanlar ile 1-25 olanlar ve arasındadır. Benzer şekilde Polat (2007) da araştırmasında ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ile ilgili algılarının okuldaki öğretmen sayısına göre farklılaştığını belirlemiştir. Araştırmada (Polat, 2007) öğretmen sayısı 50 ve daha az olan ve öğretmen olan okullardaki öğretmenlerin algıları ile öğretmen ve 101 öğretmenden fazla olan okullardaki öğretmenlerin algıları arasın-

18 596 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ da farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Polat (2007) ın araştırmasına göre okuldaki öğretmen sayısı arttıkça öğretmenlerin örgütsel adalet algısında bir düşme olduğu belirlenmiştir. Büyük okullarda, diğer okullara göre daha fazla öğretmen olması, okul yönetiminin daha çok sorunla ilgilenmesi, daha fazla disiplin sorunu yaşanması benzer sorunlarda benzer uygulamaların gösterilmesini engelleyebilir. Bundan dolayı büyük okullardaki öğretmenler de olumsuz örgütsel adalet algısına sahip olabilirler. Ancak bu araştırmada okuldaki öğretmen sayısı düştükçe örgütsel adalet algısında belli bir düşüş gözlenmektedir. Bu durum diğer araştırmaların bulguları ile çelişmektedir. Diğer araştırmalarda okuldaki öğretmen sayısı attıkça örgütsel adalet algısı düşerken bu araştırmada okuldaki öğretmen sayısı düştükçe örgütsel adalet algısı düşmektedir. Ancak bu araştırmada iki grubun algıları arasındaki fark çok azdır ve anlamlı değildir. Tablo 4 te devlet ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalete ilişkin algılarının yaş, kıdem ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre karşılaştırılması ile ilgili varyans analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 4. Devlet Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet İle İlgili Algılarının Yaş, Kıdem, Öğrenci Sayısı ve Öğretmen Sayısına Göre Karşılaştırılması Değişken n x S sd F p Yaş Kıdem Öğrenci Sayısı ve üstü yıl yıl yıl yıl ve üstü ve üstü Anlamlı Fark (Tukey HSD)

19 YILMAZ / Devlet Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları 597 Tablo 4 te de görüldüğü gibi katılımcıların örgütsel adalet ile ilgili algıları yaş [F (2-213) =3.40; p<0.05] değişkenine göre deği şmektedir. Katılımcılardan yaşları arasında olanların algıları (x=39.85), yaşları arasında olanların (x=36.71) ve 41 ve üstünde olanların (x=36.84) algılarına göre daha olumludur. Ancak yaşları arasında olanların algıları ile yaşları arasında olanların algıları arasındaki fark anlamlıdır. Buna göre katılımcıların yaşları düştükçe olumlu örgütsel adalet algısının arttığı söylenebilir. Katılımcıların algıları arasında kıdeme [F (3-208) =5.61; p<0.05] göre de anlamlı farklılık vardır. Kıdem grupları arasında kıdemi 6-10 yıl olan öğretmenler ile diğer kıdem grupları arasında fark vardır. Kıdemi 6-10 yıl olan öğretmenlerin algıları (x=34.05) diğer gruplara göre daha olumsuzdur. Kıdem grupları arasında en olumlu algıya kıdemi 1-5 yıl olanlar (x=40.00) sahiptir. Cömert ve arkadaşları (2008) da araştırmalarında lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algısının kıdeme göre farklılaştığını belirlemiştir. Araştırmaya göre kıdemi yüksek olan öğretmenlerin örgütsel adalet algısı diğerlerine göre daha yüksektir. Kıdemi 21 yıl ve üstünde olan öğretmenlerin algıları diğer gruplara göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Polat (2007) da araştırmasında ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ile ilgili algılarının kıdeme göre farklılaştığını belirlemiştir. Polat (2007) araştırmasında 10 yıl ve altı kıdem grubunda olan öğretmenlerin yıl kıdemi olan öğretmenlerden daha olumlu bir algıya sahip olduklarını belirlemiştir. Burada en olumlu algıya kıdemi en az olanlar sahiptir. Yılmaz ve Taşdan (2009) da araştırmalarında ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarının örgütsel adalete ilişkin algılarının kıdeme göre değiştiğini belirlemiştir. Yılmaz ve Taşdan (2009) ın araştırmasında da kıdemi az olanlar en olumlu algıya sahiptir. Katılımcıların örgütsel adalet ile ilgili algıları öğrenci sayısına [F (2- =2.87; p<0.05] göre de değişmektedir. Öğrenci sayısı arasında olan okullarda çalışan öğretmenlerin algıları (x=38.54), öğrenci 209) sayısı arasında olan okullarda çalışan öğretmenlerin algılarına (x=35.61) göre daha olumludur. Yani öğrenci sayısı az olan okullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel adalet algısı diğerlerine göre daha düşüktür. Bu bulgu okuldaki öğretmen sayısı bulgusu ile de tutarlıdır. Tartışma Bu çalışmada devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ile ilgili algıları ve bu algının cinsiyet, yaş, kıdem, branş,

20 598 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ eğitim durumu, öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı gibi değişkenlere göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algısının olumlu olduğunu göstermektedir. Katılımcıların algıları katılıyorum yanıtına karşılık gelmektedir. Ölçekten alınan puanın yükselmesi olumlu örgütsel adalet algısına işaret ettiğine göre öğretmenlerin olumlu bir algı içinde oldukları söylenebilir. Yapılan diğer araştırmalarda da (Atalay, 2005; Cömert et al., 2008; Polat, 2007; Polat & Celep, 2008; Tan, 2006; Yaylacı, 2004; Yılmaz & Taşdan, 2009) benzer bulgulara ulaşılmıştır. Bu araştırmalar arasında ilköğretim okullarında yapılan araştırmalar olsa da öğretmenlerin örgütsel adalet algısının genellikle olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Çalışanların örgütlerindeki yönetimin adil olup olmadığına ilişkin algılarının bu örgüte ilişkin tutum ve davranışları üzerinde büyük çapta rol oynadığı (Şahin, 2007) düşünüldüğünde katılımcıların algılarının daha yüksek olması gerektiği söylenebilir. Çünkü örgütsel adalet algısının düşük olması çalışanlarda hoşnutsuzluğa yol açmakta, çalışanların iş performansını etkilemekte (Cropanzano & Wright, 2003); çalışanlar çaba düzeylerini değiştirebilmekte (Yücel & Gülveren, 2007), olumsuz davranışlar sergileyebilmekte, çalışanların iş doyumu düzeyini düşürmekte, motivasyonlarını azaltabilmektedir. Çalışanların örgütlerindeki uygulamaların adilliğine ilişkin algıları, onların örgüte duydukları bağlılığı ve yöneticilerine duydukları güveni de etkilemektedir. Uygulamaların dayandığı prosedürlerin ve elde edilen kazanımların adilliği, yöneticilerin çalışanların haklarına ve kişisel değerlerine duydukları saygının bir göstergesidir (Konovsky & Pugh, 1994). Ayrıca olumlu örgütsel adalet algısı, çalışanların kendilerini örgütlerinin bir parçası olarak görmelerine, iş ilişkilerinde daha uyumlu olmalarına, güvene dayalı ilişkiler geliştirmelerine yol açmaktadır. Tansky nin (1993) de belirttiği gibi çalışanların örgütsel adalet ile ilgili algıları işe karşı tutumlarını ve örgütsel davranışlarını etkilemektedir. Yüksek adalet algısı öğretmenlerin işe karşı tutumlarının olumlu olmasına ve gönüllü davranışlarının artmasına yol açmaktadır. Çünkü olumlu örgütsel adalet algısı motive edici olabilmektedir (Tan, 2006). Eğitim örgütlerinin uğraşı alanının insan olduğu ve okulların birer değer kazandırma merkezi olarak görüldüğü düşünüldüğünde bu durum daha önemli bir hâle gelmektedir. Okullar adalet, eşitlik, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, insan hakları, bağlılık, hoşgörü, saygı gibi değerlerin yeni nesillere kazandırılmasında çok önemli bir görevi yerine getirmelidir. Değerlerin ya da değer sistemlerinin bireylerde ilk ne zaman

Secondary Public School Teachers Perceptions about Organizational Justice

Secondary Public School Teachers Perceptions about Organizational Justice ÖZTÜRK / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etik İlkelerle İlgili Görüşleri 603 Secondary Public School Teachers Perceptions about Organizational Justice Kürşad YILMAZ* Abstract The purpose of the present study

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi. Yahya Altınkurt Kürşad Yılmaz

Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi. Yahya Altınkurt Kürşad Yılmaz Educational Administration: Theory and Practice 2010, Vol. 16, Issue 4, pp: 463-484 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2010, Cilt 16, Sayı 4, ss: 463-484 Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Adalet İlişkisinin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algıları

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algıları Educational Administration: Theory and Practice 2011, Vol. 17, Issue 1, pp: 29-62 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2011, Cilt 17, Sayı 1, ss: 29-62 İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet,

Detaylı

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev Doç. Dr. Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Merkez Kampus (43000) KÜTAHYA Cep Telefon: Telefon:

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Hakan Koç Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kampusu, Ankara, Türkiye hkoc@gazi.edu.tr

Hakan Koç Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kampusu, Ankara, Türkiye hkoc@gazi.edu.tr Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir İnceleme Determine the Relation between Perception of Organizational Justice and Level of

Detaylı

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI Okt. Yılmaz Kılıç B. E. Ü. Adilcevaz Meslek Yüksekokulu kyilmaz1968@yahoo.com Doç. Dr. Zülfü Demirtaş Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI Okt. Yılmaz Kılıç B. E. Ü. Adilcevaz Meslek Yüksekokulu kyilmaz1968@yahoo.com Doç. Dr. Zülfü Demirtaş Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ISSN : 1308-7274 cettan889@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

ISSN : 1308-7274 cettan889@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0119 EDUCATION SCIENCES Received: June 2009 Accepted: January 2010 Çetin Tan Series : 1C Firat University

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

gelişmiş/olgunlaşmış

gelişmiş/olgunlaşmış UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

KAMU ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KAMU ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ KAMU ORTAÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ PUBLIC SECONDARY SCHOOL TEACHERS VIEWS ABOUT ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR Kürşad YILMAZ * ÖZET: Bu çalışmanın

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: www.jrtr.org ISSN:2348-5321 İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI Ercan YAVUZ a, Hatice GÖL b a Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI. Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI. Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ÖZET Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temeleğitim öğretmenlerinin değişmeye ilişkin tutumlarını belirleme amacını

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi*

Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi* Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi* Osman Titrek 1 Özet Bu araştırmanın amacı, Türkiye deki okullarda örgütsel adalet düzeyinin okul türü ve il değişkenleri açısından

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA

ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA Elektronik SosyalBilimlerDergisi Electronic Journal of SocialSciences Güz-2015 Cilt:14 Sayı:55 (45-53) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Autumn-2015 Volume:14 Issue:55 ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE

Detaylı

İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Etik Liderlik: Muğla İli Örneği

İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Etik Liderlik: Muğla İli Örneği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Sayı 32,2014 Bahar, 95-121 İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Etik Liderlik: Muğla İli Örneği Okt. Nurdoğan TOMBAK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİM DÜZEYİ İLE ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILMA DAVRANIŞLARININ ANALİZİ*

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİM DÜZEYİ İLE ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILMA DAVRANIŞLARININ ANALİZİ* Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa 01-18, 2010 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİM DÜZEYİ İLE ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILMA DAVRANIŞLARININ ANALİZİ* Şerife

Detaylı

KAMU İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

KAMU İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ KAMU İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Semra TETİK Yrd.Doç.Dr. Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu semratetik@hotmail.com

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Türkan ARGON*; Arş. Gör. Meltem A. KÖSTERELİOĞLU* *AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. EYDP ABD

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Organizational Justice Perception According to Marital Status

Organizational Justice Perception According to Marital Status MPRA Munich Personal RePEc Archive Organizational Justice Perception According to Marital Status Gülbeniz Akduman and Zeki Yüksekbilgili and Zeynep Hatipoğlu Istanbul Arel University, Avrasya University,

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki *

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 171-189 Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gökhan GÜNEY Kara Harp Okulu gguney@kho.edu.tr Dr. Hakan BAYRAMLIK Kara Harp Okulu hbayramlik@kho.edu.tr

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET: SİNOP ÖRNEĞİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET: SİNOP ÖRNEĞİ ZfWT Vol. 5, No. 2 (2013) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET: SİNOP ÖRNEĞİ ORGANIZATIONAL JUSTICE AT REGIONAL BOARDING PRIMARY

Detaylı

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki Düzeyi

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki Düzeyi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2569 İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 231-247

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 231-247 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 231-247 Okullarda Öğretmenlere Yönelik Yönetimi Uygulamaları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Serkan ÇORBACI *

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kullandığı Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki 1

Okul Müdürlerinin Kullandığı Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki 1 Journal of Teacher Education and Educators 25 Volume/Cilt 3, Number/Sayı 1, 2014, 25-52 Okul Müdürlerinin Kullandığı Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki 1 Relationship

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI

BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI Doç. Dr. Nurhayat Çelebi Karabük Üniversitesi nurcelebi@marmara.edu.tr Turan Tolga Vuranok Şişli Mesleki ve Teknik

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI TÜRKÇE İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

The Relationship between Teachers Perceptions of Organizational Justice and Administrators Leadership Styles

The Relationship between Teachers Perceptions of Organizational Justice and Administrators Leadership Styles INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION April 2011/ Volume. 12, Issue. 1, pp. 45-65 ISSN: 1300 2899 The Relationship between Teachers Perceptions of Organizational Justice and Administrators

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ

K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ K.K.T.C. YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ BELİRLENMESİ Gülsen Müsteyde ALTAN HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA

Detaylı

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki The Relationship between Primary School Teachers Job Satisfaction Levels and Organizational

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10 Güz 2005 s. 27-38 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Öğr. Gör. Dr. Halil Coşkun

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkelerin İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkelerin İncelenmesi 355 Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkelerin İncelenmesi 1 Yrd. Doç. Dr. Birsel Aybek ve *2 Nilgün Sakar 1 Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI ÖZET Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temeleğitim öğretmenlerinin okul

Detaylı

Mehmet DENİZ 1 Davut DEMİRCİ 2 ÖRGÜTSEL ADALET ALGISIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Mehmet DENİZ 1 Davut DEMİRCİ 2 ÖRGÜTSEL ADALET ALGISIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 36-55 Mehmet DENİZ 1 Davut DEMİRCİ 2 ÖRGÜTSEL ADALET ALGISIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigating the Attitudes of University Students About Turkic World Geography in Terms

Detaylı

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki 1

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki 1 Okul Yöneticilerinin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki 1 Yasemin BOZDEMİR 2 & Hüseyin YOLCU 3 ÖZET İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmanın amacı, okul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME VE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ *

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME VE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * Sezgin Nartgün, Ş., Demirer, S. (2016). Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme ve özdeşleşme düzeyleri ile birlikte çalışma yeterlikleri arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı