YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE BİNA ISI YALITIM MALZEMELERİ İÇİN UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE BİNA ISI YALITIM MALZEMELERİ İÇİN UYGULAMALAR"

Transkript

1 Çevre Bilim & Teknoloji Cilt 3, Sayı 4, , 2012 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE BİNA ISI YALITIM MALZEMELERİ İÇİN UYGULAMALAR Emrah ALKAYA 1, Merve BÖĞÜRCÜ 2, Ferda ULUTAŞ 3 1 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Bilkent, Ankara 2 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Bilkent, Ankara, 3 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Bilkent, Ankara, Özet: Ürünlerin çevresel etkilerini analiz etmek için kullanılan pek çok teknik/yöntem ısı yalıtım malzemelerinin çevresel etkilerini değerlendirmek için de kullanılabilmektedir. Diğer pek çok ürün gibi ısı yalıtım malzemelerine de uzun yıllardır uygulanmış ve halen uygulanmakta olan değerlendirme yöntemlerinden bir tanesi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) yöntemidir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile dünyada bina ısı yalıtım malzemeleri için son dönemde akademik kurumlar başta olmak üzere güvenilir kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş YDA çalışmaları özetlendmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. Çalışma kapsamında dünyada ve Türkiye de en yoğun kullanımı olan ısı yalıtım malzemelerine odaklanılmıştır. Bu malzemeler; Camyünü, Taşyünü, Genleştirilmiş Polistiren Köpük (EPS), Ekstrüde Polistiren Köpük (XPS) ve Poliüretan Köpük (PUR) tür. Adı geçen yalıtım malzemelerinin yaşam döngülerinde hammadde temini, üretim, kullanım, nakliye ve atık olarak bertaraf gibi farklı aşamalarda çevreye salınan atık ve emisyonlar değerlendirilmiştir. Bu çerçevede uygulanan YDA çalışmalarında değinilen çevresel etki kategorileri: küresel ısınma, enerji tüketimi, su tüketimi, asitleşme (asidifikasyon), ötrofikasyon ve fotokimyasal ozon oluşumudur. Anahtar Sözcükler: Yaşam Döngüsü Analizi, Yalıtım Malzemeleri LIFE CYCLE ANALYISIS AND IMPLEMENTATIONS FOR INSULATION MATERIALS Abstract: Many techniques/methods used for the environmental impact analysis of the products can also be used in the evaluation of insulation materials environmental impacts. Similar to other products, one of the evaluatiom methods that have been implented on insulation materials for long years is Life Cycle Analysis (LCA). In the scope of this study, LCA studies conducted by dependable refrences particularry academic institutions are summarized and results of these studies are shared. Insulation materilas commonly used in the world and in Turkey are in the focus of this study.these materials are; Glasswool, Stonewool, Expendad Polystyrene (EPS), Extruded Polystrene (XPS) and Polyurethane (PUR). In life cycles of listed insulation material, wastes and emissions discharged to environment in different stages suchs as raw material extraction, production, utilization, transport and waste disposal stages are evaluated. Environmental impact categories mentioned within this scope are; global warming, energy consumption, water consumption, acidification, eutrophication and photochemical ozone depletion. Keywords: Life Cycle Analysis, Insulation Materials

2 262 E. ALKAYA, M. BÖĞÜRCÜ, F. ULUTAŞ 1. GİRİŞ Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye de yenilenebilir enerji üretimine ve enerji verimliliğine olan ilgi artmaktadır. Bu durum, enerji fiyatlarındaki önlenemeyen artışın yanı sıra iklim değişikliği risklerini yönetmeye yönelik uluslararası politikaların ülkeleri çevresel sürdürülebilirliği de gözeten, ekonomik ve kalıcı önlemler almaya zorlamasının doğal bir sonucudur. Türkiye gibi enerji temini konusunda büyük oranda dışa bağımlı ülkeler için ise yerli ve yenilenebilir kaynaklarla enerji üretmeye ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yaklaşımlar kritik öneme sahiptir. Yalıtım malzemeleri ana işlevleri itibariyle kullanım aşamasında önemli oranda enerji verimliliği sağlamakta ve bu sayede iklim değişikliğine neden olan enerji üretimi kaynaklı karbondioksit (CO 2 ) salımını ciddi oranda azaltmaktadır. Bununla birlikte yalıtım malzemeleri üretim aşamasında belirli miktarlarda hammadde, su, enerji ve kimyasal tüketimine ve dolayısıyla atık/atıksu üretimine neden olan ürünlerdir. Dahası, kullanım sonrasında ömrünü tamamlayan binaların diğer yapı malzemeleri ve yardımcı malzemeleri gibi geri dönüştürülmeyi veya çöp depolama sahalarına götürülmeyi bekleyen katı atıklara dönüşmektedirler. Ürünlerin çevresel etkilerini analiz etmek için kullanılan pek çok teknik/yöntem ısı yalıtım malzemelerinin çevresel etkilerini değerlendirmek için de kullanılabilmektedir. Diğer pek çok ürün gibi ısı yalıtım malzemelerine de uzun yıllardır uygulanmış ve halen uygulanmakta olan değerlendirme yöntemlerinden bir tanesi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) yöntemidir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile dünyada bina ısı yalıtım malzemeleri için son dönemde akademik kurumlar başta olmak üzere güvenilir kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş YDA çalışmalarının özetlemiş ve ilgili sonuçlar paylaşılmıştır. 2. YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini detaylı olarak ortaya çıkarmaya yarayan sistematik bir yaklaşımdır. Günümüzde özellikle ürünlerin çevresel etkilerini analiz etmek ve raporlamak için kullanılan bu yöntem ürünün üretimi öncesi hammadde temininden başlayarak üretim süreçleri, sevkiyatı, tüketici tarafından kullanımı ve kullanım sonrası atık olarak bertaraf edilmesini de kapsayan yaşam döngüsünün tüm aşamalarını dikkate almaktadır. Ürünün yaşam döngüsündeki tüm bu aşamalarda farklı ölçeklerde çevresel etkiler oluşmaktadır. Ürünlerin bu şekilde farklı aşamalarda neden oldukları çevresel etkileri tam anlamıyla belirlemek ve ölçmek oldukça güçtür ve ürünün yaşam döngüsü içerisindeki her bir süreci detaylı olarak analiz etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle kapsamlı bir YDA çalışmasının odak noktasını sistematik bir biçimde güvenilir veri temin etmek ve bu verileri analiz etmek oluşturmaktadır. Başta Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) olmak üzere pek çok kurum/kuruluş YDA çalışmalarını güvenilir bir tabana oturtabilmek için standartlar ve prosedürler yayınlamışlardır. Bunlardan belki de en bilinenleri Çevre Yönetim Sistemleri olarak anılan ISO serisi kapsamında yer alan ISO ve standartlarıdır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Hayat Boyu Değerlendirme adı altında yayınlanan standartlar ise şunlardır: TS EN ISO 14040: Hayat Boyu Değerlendirme İlkeler ve Çerçeve

3 Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Isı Yalıtım Malzemeleri İçin Uygulamalar 263 TS EN ISO 14044: Hayat Boyu Değerlendirme Gerekler ve Kılavuz 2.1. Yaşam Döngüsü Analizinin Aşamaları TS EN ISO ve standartlarına göre gerçekleştirilen bir YDA çalışması 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, (i) Amaç ve Kapsam Tanımı, (ii) Envanter Analizi, (iii) Etki Değerlendirmesi ve (iv) Yorumlama dır. İlk aşama olan Amaç ve Kapsam Tanımı bölümünde, gerçekleştirilen YDA çalışmasının temel amacı ve bu amaca yönelik olarak nasıl bir yöntem izleneceği anlatılmaktadır. YDA nın gerçekleştirileceği sistemin sınırları bu aşamada belirlenmekte ve çalışmanın kapsamı ortaya koyulmaktadır. Bu bölümde odaklanılan diğer bir konu ürünün hangi çevresel etkilerinin analiz edileceğidir. İkinci aşama olan Envanter Analizi bölümü ham verilerin toplandığı ve analiz edildiği oldukça zaman ve emek gerektiren bir bölümdür. Envanter Analizi, söz konusu ürünün yaşam döngüsü boyunca kullanılan girdiler (hammadde, su, enerji vb.) ile kullanım sonrası oluşan çıktıların (emisyon, yan ürün, atık vb.) ortaya koyulduğu kısımdır. Standartlara göre hazırlanmış bir YDA çalışmasının üçüncü aşaması Etki Değerlendirmesi dir. Etki Değerlendirmesi bölümü, Envanter Analizi sonucu oluşturulan verilerin kullanılması sonucunda ürünün Amaç ve Kapsam Tanımı bölümünde tanımlanan çevresel etki kategorileri (iklim değişikliği, asidifikasyon, ötrofikasyon, kanserojen etki vb.) göre etkilerinin belirlendiği ve tartışıldığı bölümdür. Çalışmanın son kısmı olan Yorumlama bölümünde söz konusu ürünün/hizmetin çevresel etkileri değerlendirilmektedir. Ürünün/hizmetin yaşam döngüsü boyunca neden olduğu en önemli çevresel etkiler bu bölümde ele alınarak özellikle hangi süreçlerin bu etkileri doğurduğu ortaya çıkartılmaktadır (Çokaygil ve Banar, 2005). Gerçekleştirilen çıkarımlar sonucunda ürünün yaşam döngüsü göz önüne alındığında hangi safhada (hammadde temini, üretim, kullanım vb.) gerçekleştirilecek iyileştirmeler ile çevresel performansın ne şekilde iyileştirilebileceği bu bölümde tartışılarak çalışma sonlandırılmaktadır Türkiye de Yaşam Döngüsü Analizi Çalışmaları Dünya da, özellikle gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilmiş çalışmalar ile kıyaslandığında, ülkemizde bu alanda yapılmış çalışmalar oldukça sınırlı bir seviyede kalmaktadır. Ülkemizde YDA ile ilgili ilk çalışmalar 1990 lı yılların sonunda yapılmaya başlanmasına karşın, dünya daki eğilimin aksine geçen yıllar içerisinde ciddi bir gelişme yaşanmamıştır. Bununla birlikte YDA çalışmaları 2000 li yıllarda daha çok akademik çalışmalar şeklinde sürmüş, bu konuda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yanı sıra yayınlanan ulusal/uluslararası çalışmalar ön planda olmuştur. Ülkemizde gerçekleştirilmiş YDA yaklaşımını konu edinen çalışmaların yoğunlaştığı alanlar şunlardır: Farklı ürünlerin çevresel performanslarının karşılaştırılması (Ör: Yapı malzemeleri, Mobilyalar, Meyve suyu kutuları) Hizmetlerin çevresel etkilerinin analiz edilmesi (Ör: Ankara ve Eskişehir illerinin katı atık yönetimleri)

4 264 E. ALKAYA, M. BÖĞÜRCÜ, F. ULUTAŞ Üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin analiz edilmesi (Ör: Biyogaz üretimi, Çimento üretimi) YDA ile ilgili var olan standartların değerlendirilmesi (Ör: TS EN ISO 14040) Var olan YDA araçlarının/yazılımlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi (Ör: Binalar için GaBi, SimaPRO, Athena gibi yazılımlar) YDA uygulamak üzere model geliştirilmesi Enerji-Çevre ilişkisinin değerlendirilmesi 3. BİNALARDA KULLANILAN ISI YALI- TIM MALZEMELERİ Isı yalıtım malzemeleri farklı sıcaklığa sahip iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak amaçlı kullanılan malzemelerdir. Diğer bir tarifle; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan, yüksek ısıl dirence ve düşük ısı iletim katsayısına sahip özel malzemelere ısı yalıtım malzemeleri denmektedir (Akıncı, 2007). Isı yalıtım malzemelerinde iyi bir seçim yapabilmenin en önemli şartı, kullanılacak malzemeyi her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir. Bu nedenle, ısı yalıtım malzemelerinin performansı ısı iletkenlik ve ısıl direnç katsayısı, basınç mukavvameti, çekme mukavvameti, buhar difüzyon direnci, su ve nemden etkilenmezlik, yanmazlık ve alev geçirmezlik, yoğunluk, boyutsal kararlılık, kimyasal kararlılık gibi temel özelliklere göre değerlendirilmektedir. Isı yalıtım ürünlerinin temel amacı, yapı elemanlarının ısı iletim direncini artırmaktır. Bu nedenle, bu ürünlerin yalıtım özelliğini ısı iletim katsayıları belirlemektedir. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (International Organization for Standardization ISO) ve Avrupa Standardizasyon Komitesi (European Committe for Standardization-CEN) standartlarına göre ısı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayısı 0,065 W/mK değerinden düşük olmalıdır. Isı yalıtım malzemelerini farklı yönlerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Isı yalıtım malzemeleri temelde yalıtkanın yapıldığı ana malzemeye göre ve yalıtkanın iç yapısına göre olmak üzere iki grupta incelenir. Bu çalışma kapsamında, ısı yalıtım malzemeleri incelenirken yalıtkanın hammaddesine göre yapılan sınıflandırma baz alınmıştır (Tablo 1).

5 Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Isı Yalıtım Malzemeleri İçin Uygulamalar 265 Tablo 1: Isı yalıtım malzemelerinin yapıldığı hammaddeye göre sınıflandırılması (Ülker, 2009) Isı Yalıtım Malzemeleri Bitkisel ve hayvansal kökenli malzemeler Mantar Ahşap Talas ve lif Hayvansal dokumalık lifler Bitkisel dokumalık lifler Saman Yosunlar vb. Mineral kökenli malzemeler Camyünü Taşyünü Seramikyünü Cam köpüğü Fosil silisler vb. Sentetik Malzemeler Polietilen Polivinilklorür köpükleri ( PVC ) Genleştirilmiş polistiren köpük (EPS) Ekstrüde polistiren köpük (XPS) Poliüretan köpükleri (PUR) Fenolformaldehit köpükler vb. Yüksek Performanslı Malzemeler Saydam yapılı yalıtkanlar Vakumlanmıs yalıtım panelleri Komposit yalıtkanlar Aerojel Bu çalışma kapsamında, yukarıda listelenen malzemelerden günümüzde en fazla kullanılan camyünü, taş yünü, genleştirilmiş polistiren köpük (EPS), ekstrüde polistiren köpük (XPS) ve poliüretan köpük incelenmiştir yılı verilerine göre, Türkiye de kullanılan 6,1 milyon m 3 yalıtım malzemesi arasında inorganik lifli malzemeler %44 lük (camyünü 2 milyon m 3, taş yünü 0,7 milyon m 3 ) orana sahipken, geri kalan oran EPS 1,8 milyon m 3, XPS 1,1 milyon m 3, PUR 0,5 milyon m 3 ve diğerlerine aittir (Şekil 1). Şekil 1: Türkiye de kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (Kulaksızoğlu, 2006) 4. ISI YALITIM MALZEMELERİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ Gerçekleştirilen bu çalışma ile dünyada bina ısı yalıtım malzemeleri için son dönemde akademik kurumlar başta olmak üzere güvenilir kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş YDA çalışmalarının özetlenmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. Çalışma kapsamında dünyada ve Türkiye de en yoğun kullanımı olan ısı yalıtım malzemelerine odaklanılmıştır.

6 266 E. ALKAYA, M. BÖĞÜRCÜ, F. ULUTAŞ Taş yünü : Taş yününün yaşam döngüsü analizi briket ve bağlayıcılar için hammadde temini ve son ürün üretimi olarak iki bölümde ele alınmıştır. Taş yününe ait envanter analizi ve çevresel etki değerlendirme sonuçları Tablo 2 ve Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablo 2: 1m 2 K/W ısı yalıtımı sağlayan Taş yünü nün yaşam döngüsü (hammadde temini ve ürün üretimi) envanteri (Schmidt vd, 2004) Emisyonlar Birim Miktar CO 2 g CO g 105,35 SO x g 6,08 Havaya salımlar NO x g 2,47 N 2 O g 0,02 VOC g 0,70 Partikül g 1,19 AKM g 0,02 Atıksu Katı atık KOİ g 0,05 Azotlu bileşikler g 0,01 Tehlikeli g 1 Tehlikesiz g 53 Taş yünü malzemesi için yaşam döngüsü analizi yapıldığında, hammadde çıkartılması ve temini çok küçük bir etkiye sahipken, tüm etkilerin üretim aşaması tarafından domine edildiği görülmektedir (Schmidt vd, 2004). Tablo 3: 1m 2 K/W ısı yalıtımı sağlayan Taş yünü kaynaklı temel çevresel etkiler (Schmidt vd, 2004) Çevresel Etki Kategorisi Küresel Isınma Enerji Tüketimi Su Tüketimi Asitleşme (Asidifikasyon) Ötrofikasyon Fotokimyasal Ozon Oluşumu Değer g CO 2 16,6 MJ 3,9 kg 12,3 g SO 2 3-1,2 g PO 4 4,6 g C 2 H 4

7 Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Isı Yalıtım Malzemeleri İçin Uygulamalar 267 Taş yününün en belirgin çevresel etkisi üretim aşamasında kayaların ergitilmesi için kullanılan fosil yakıtlar sonucu atmofere salınan başta karbondioksit (CO 2 ) olmak üzere sera gazlarıdır. Bağlayıcı malzemelerin de üretimde az miktarda kullanılıyor olması nedeniyle enerji tüketimi dışında küresel ısınmaya etki edecek önemli miktarda bir sera gazı salımından bahsetmek mümkün görünmemektedir (Çamur, 2010). Yaşam döngüsünde fosil yakıtların diğer aşamalara oranla daha çok üretimde kullanılıyor olması asitleşme konusunda da taş yününün üretim aşamasını ön plana çıkartmaktadır. Bu aşamada yanma sonucu oluşan sülfür dioksit (SO 2 ) ve azotlu bileşiklerin (NO x ) atmosfere salımı gerçekleşmektedir. Bu bileşikler asit yağmurları başta omak üzere ekosistemde asitleşmeye neden olan çevresel etkileri tetiklemektedir. Taş yününün üretim süreçlerinde su ekosistemlerinde ötrofikasyona yol açabilen azot ve fosfor içerikli atık ve atık suların oluşumu gerçekleşmektedir. Üretimin son aşamalarında ortaya çıkan amonyak, ötrofikasyon potansiyelinenin yaklaşık %75 lik payına sahiptir (Schmidt vd, 2004). Ötrofikasyon potansiyeli bulunan diğer maddeler ise taş yünü üretimi kaynaklı oluşan diğer azotlu bileşiklerdir. Üretim aşamasında fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan yanmamış hidrokarbonlar, metan (CH 4 ) ve karbonmonoksit (CO), taş yününün fotokimyasal ozon oluşturma potansiyelini oluşturmaktadır. Bu maddeler arasından özellikle karbonmonoksit toplam etkinin yaklaşık %80 ine karşılık gelmektedir (Schmidt vd, 2004). Camyünü: Camyününün yaşam döngüsü analizi incelendiğinde, taş yünü gibi çevresel etkilerin en fazla oluştuğu aşamanın üretim bölümü olduğu görülmektedir. R-11 batt tipi Camyününün yaşam döngüsü yaklaşımıyla incelenen envanter analizi Tablo 4 de, yaşam döngüsü boyunca neden olduğu temel çevresel etkiler ise Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 4: 1m 2 Camyünü için yaşam döngüsü envanteri (Sylvatica, 1990) Emisyonlar Birim Miktar CO 2 g CO g 7,62 Havaya salımlar Atıksu Katı atık SO x g 21 NO x g 8,22 N 2 O g 1,09 Partikül g 0,29 AKM g 0,583 KOİ g 0,429 Toksik g 6,70 Nontoksik g 62,2

8 268 E. ALKAYA, M. BÖĞÜRCÜ, F. ULUTAŞ Hammadde kaynak tüketimi yönünden, camyünü için kullanılan hammadde kaynakları oldukça boldur. Öte yandan, hammaddeleri arasında yer alan kalker ve silis çıkarmaya bağlı olarak yerel toprak kalitesine olumsuz etkileri olabilir. Ancak, hammadde (kalker ve silis) çıkarımı ve nakliyesine bağlı olarak oluşan kirlilik minimum ve yereldir. Tablo 5: 1m 2 K/W ısı yalıtımı sağlayan Camyünü nün yaşam döngüsü boyunca temel çevresel etkileri (Ardente vd, 2008) Çevresel Etki Kategorisi Küresel Isınma Enerji Tüketimi Su Tüketimi Asitleşme (Asidifikasyon) Ötrofikasyon Fotokimyasal Ozon Oluşumu Değer g CO 2 47,3 MJ 27 kg 8,4 g SO 2 3-1,3 g PO 4 2,5 g C 2 H 4 Camyününün çevresel etkileri değerlendirildiğinde diğer yalıtım malzemelerine oranla düşük yoğunluğa sahip oluşu nedeniyle üretimde daha az hammadde tüketimine neden olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Murphy ve Norton, 2008). Öte yandan taş yünü ile birlikte mineral yün sınıfında yer alan camyününün üretim süreçleri temelde taş yünü ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle camyününün yaşam döngüsündeki toplam enerji tüketiminin önemli bir bölümü silis kumu ve diğer hammaddelerin ergitilmesi esnasında oluşmaktadır. 1m 2 K/W ısı yalıtımı sağlayan. Camyününün yaşam döngüsü boyunca tükettiği toplam enerji 47,3 MJ dür ve enerji tüketimi kaynaklı toplam sera gazı üretimi g CO 2 dir. Camyünü üretiminde %50-80 e varan oranlarda geri dönüştürülmüş cam kullanılarak enerji ve hammadde den tasarruf etmek bu sayede ilgili çevresel etkileri azaltmak mümkündür [19,20]. Ekstrüde Polistiren (XPS): Yaşam döngüsünün diğer aşamaları ile kıyaslandığında, XPS in üretim aşamasında yüksek miktarda enerji ve su kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak üretim aşaması atık miktarının da en yoğun oluştuğu bölümdür. Yaşam döngüsü analizi kapsamında XPS için oluşan katı atık bazında elde edilen envanter verileri Tablo 6 da, yaşam döngüsü boyunca neden olduğu temel çevresel etkiler ise Tablo 7 de gösterilmiştir.

9 Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Isı Yalıtım Malzemeleri İçin Uygulamalar 269 Tablo 6: 0,1 m 3 XPS in yaşam döngüsü envanteri (EXIBA, 2010) Yaşam Döngüsü Aşamaları Birim Üretim İnşaat Bertaraf Geri Dönüşüm Tehlikeli g Katı atık Tehlikesiz g , Radyoaktif g 4-2 Tablo 7: 0,1 m 3 XPS in yaşam döngüsü boyunca neden olduğu temel çevresel etkiler (EXIBA, 2010) Yaşam Döngüsü Aşamaları Çevresel Etki Kategorisi Birim Üretim İnşaat Bertaraf Geri Dönüşüm Küresel Isınma g CO Su Tüketimi Litre 39 0, Enerji Tüketimi MJ 323,7 7,4 5,2-61,9 Asitleşme g SO ,002-9 Ötrofikasyon g PO ,0005 0,0004-0,0008 F. Ozon Oluşumu g C 2 H ,0003 0,0002-0,0007 Ekstrüde polistiren yalıtım malzemelerinin petrokimyasallar, doğalgaz ve benzen ile üretiliyor olmaları hammadde olarak fosil kaynaklara bağlı olduklarına işaret etmektedir. Bu durumda üretim aşamasında tüketilen enerji de eklendiğinde polistiren yalıtım malzemelerinin en ciddi etkisinin sera gazı salımı kaynaklı küresel ısınma riski olduğu söylenebilmektedir (EXIBA, 2010). Küresel ısınmaya etki eden bir diğer yaşam döngüsü aşaması ise bertaraf olarak öne çıkmaktadır. Ömrünü tamamlayan ekstrüde polisitirenlerin bir bölümünün yakılması sebebiyle sera gazı salımı gerçekleştiği ifade edilmektedir. Buna karşılık yakılan yalıtım malzemelerinden elde edilen enerjinin bir bölümü ısı veya elektrik olarak kullanılmaktadır. Fosil yakıtları ikame etmesi bakımından Tablo 7 de negatif olarak belirtilmiş ve çevresel açıdan olumlu bir katkı olarak düşünülmüştür (EXIBA, 2010). Ekstrüde polistiren üretimi aşamasında kullanılan şişirici ajanların bir bölümü fotokimyasal ozon oluşumunda etkili olabilmektedir. Öte yandan daha önceleri üretimlerinde kullanılan CFC (kloro floro karbon) un oldukça büyük yıkıcı etkilerine karşı kullanılması önerilen HCFC (hidro kloro floro karbon) dahi ozon tabakasında tahribata yol açmaktadır (Ülker, 2009). Son yıllarda, XPS sektöründe HCFC lerden ozon tabakasına zarar vermeyen ve küresel ısınmaya neden olmayan alternatif gazlara dönüşüme yönelik çalışmaların yapıldığı gözlenmekte, bu gelişmenin malzeminin yaşam döngüsü analizi açısından önemli bir gelişme yaratacağı öngörülmektedir.

10 270 E. ALKAYA, M. BÖĞÜRCÜ, F. ULUTAŞ a) Genleştirilmiş Polistiren (EPS): Yaşam döngüsü analizi kapsamında EPS için elde edilen envanter verileri Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo 8: 1m 2 K/W ısı yalıtımı sağlayan EPS in yaşam döngüsü envanteri (Ülker, 2009) Emisyonlar Birim Miktar CO 2 g CO g 6,20 Havaya salımlar C x H y g 13,18 NO x g 11,97 SO x g 13,38 Toz g 2,31 BOD g 0,146 Atıksu KOİ g 0,84 Cl - g 2,53 Kimyasal atık g 6,42 Endüstriyel atık g 2,25 Katı atık Cüruf/kül g 5,92 Mineral atık g 30,91 Hammadde olarak petrokimyasallar, dolayısıyla yağ ve gaz kullanılması sebebiyle üretimde oldukça yüksek enerji kullanımına neden olmaktadır. Tüm polimer köpük malzemelerin üretimlerinde olduğu gibi, EPS üretiminde de klorlu organikler ve fenoller kullanılması sebebiyle fabrika atıkları yoluyla oluşacak su kalitesi etkisi daha büyük ölçekte ve zararlı etkiler yaratmaktadır. Tablo 9: 1m 2 K/W ısı yalıtımı sağlayan EPS in (0,64 kg) inşaat aşamasına kadar temel çevresel etkileri (Çamur, 2010) Çevresel Etki Kategorisi Küresel Isınma Enerji Tüketimi Asitleşme (Asidifikasyon) Ötrofikasyon Fotokimyasal Ozon Oluşumu Değer g CO 2 71,9 MJ 24 g SO 2 2 g NO x 3 g C 2 H 4

11 Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Isı Yalıtım Malzemeleri İçin Uygulamalar 271 EPS in yaşam döngüsünde, malzemenin binada uygulama aşamasına gelene kadar en önemli sera gazı salımlarının hammaddenin üretim tesisine nakliyesi esnasında ve üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan buharın üretilmesi için kullanılan fosil yakıt tüketimi kaynaklı olduğu görülmektedir. 1m 2 K/W ısı yalıtımı sağlayan EPS in (0,64 kg) nakliye ve üretim aşamalarında toplam 71,9 MJ enerji tüketilmektedir ve buna bağlı olarak gerçekleşen sera gazı salımı g CO 2 seviyesindedir (Çamur, 2010). Fosil yakıt ve elektrik kullanımına bağlı olarak doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşen azotlu bileşikler (NO x ) ve SO 2 salımları ise asidifikasyon potansiyeline karşılık gelen en önemli etmenler olarak ortaya çıkmaktadır. EPS üretimi kaynaklı klor (Cl) ve florlu (F) bileşikler ise az oranda da olsa asitleşmeye etkisi bulunan diğer maddelerdir (Bousted, 2005). Yine EPS in üretim aşamasında atmosfere salınan uçucu organik bileşikler (VOC) özellikle kentsel bölgelerde fotokimyasal reaksiyonlara ve buna bağlı olarak hava kirliliğine katkıda bulunmaktadır. Poliüretan: Yaşam döngüsü analizi kapsamında poliüretan için elde edilen envanter verileri Tablo 10 da gösterilmiştir. Tablo 10: 1 kg Poliüretan için yaşam döngüsü envanteri (Ardente vd, 2008) Emisyonlar Birim Miktar CO 2 g CO g 5 Havaya salımlar C x H y g 6,1 NO x g 8,20 SO x g 11 Toz (PM10) g 4,3 AKM g 23 BOD g 4,7 KOİ g 0,82 Atıksu Na + bileşikleri g 280 Cl Endüstriyel atık g 13 Katı atık Evsel katı atık g -13 Mineral atık g 79 Poliüretanın kullanım ömrü dolduğunda termoset bir plastik olması sebebiyle geri dönüştürülemez ve yeniden kullanılamaz. Fakat zemin dolgusu olarak kullanılabilir (Ülker, 2009).

12 272 E. ALKAYA, M. BÖĞÜRCÜ, F. ULUTAŞ Tablo 11: 1m 2 K/W ısı yalıtımı sağlayan Poliüretan ın yaşam döngüsü boyunca neden olduğu temel çevresel etkiler (Ardente vd, 2008) Çevresel Etki Kategorisi Küresel Isınma Su Tüketimi Enerji Tüketimi Asitleşme (Asidifikasyon) Ötrofikasyon Fotokimyasal Ozon Oluşumu Poliüretanın yaşam döngüsünde gerçekleşen çevresel etkilerin önemli bir bölümü ana hammaddeler olan difenil metan diizosiyanat (MDI) ve polyester polyol üretimi ve nakliyesi kaynaklı gerçekleşmektedir (IVPU, 2010). MDI ve polyester polyol maddelerinin petrokimyasal olmaları nedeniyle poliüretan bazlı yalıtım malzemelerinin fosil kaynak tüketimine neden olduğu söylenebilmektedir. MDI ve polyester polyol üretim süreçleri karbondioksit (CO 2 ) başta olmak üzere azot oksit (NO x ) ve metan (CH 4 ) salımına neden olarak poliüretan kaynaklı enerji tüketimi ve küresel ısınma potansiyelinin %90 dan fazlasına neden olmaktadır (IVPU, 2010). Küresel ısınma potansiyeline sahip bir diğer madde ise poliüretan üretim süreçlerinde şişirici ajan olarak kullanılan pentan gazıdır (IVPU, 2010). Hammadde olarak kullanıl MDI ve polyester polyol kaynaklı bir diğer çevresel etki ise asitleşmedir. Bu hammaddelerin üretimi ve poliüretan imalat tesisine nakliyesi için kullanılan fosil yakıtlar asitleşmeye neden olan SO 2 ve NO x salımlarına neden olan en önemli etmenlerdir (IVPU, 2010). Hammaddelerin ve nihai ürün olarak poliüreta- Değer g CO 2 297,7 kg 93,6 MJ 27,9 g SO 2 2,94 g PO 4 1,4 g C 2 H 4 nın üretim süreçlerinde uçucu organik bileşiklerin (VOC) kullanılıyor olması petrokimyasal bazlı diğer yalıtım malzemelerinde olduğu gibi fotokimyasal ozon oluşumuna yol açmaktadır. Öte yandan poliüretan yalıtım malzemeleri termoset plastik yapıda oldukları için yaşam döngülerinin sonunda geri dönüştürülemezler (Ülker, 2009). Bu nedenle ömrünü dolduran poliüretan yalıtım malzemeleri dolgu malzemesi olarak farklı amaçlarda kullanılmayı, yakılmayı veya depolama sahalarına gönderilmeyi beklerler. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Gerçekleştirilen bu çalışma ile dünyada bina ısı yalıtım malzemeleri için son dönemde akademik kurumlar başta olmak üzere güvenilir kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş YDA çalışmalarının özetlenmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. Bu araştırmada derlenmiş olan çalışmalar genellikle değişik amaç ve kapsamlarda yapılmış olduğundan malzemelerin etkiler bazında bire bir karşılaştırılması anlamlı olmamaktadır. Malzemelerin üretim süreçlerindeki farklılıklar nedeniyle enerji verimliliği, kimyasal kullanımı, vb. ye yönelik

13 Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Isı Yalıtım Malzemeleri İçin Uygulamalar 273 spesifik önlemlerin alınması söz konusu olabildiğinden ve kullanılan envanterlerin ulusal, bölgesel olabilmesi gibi nedenlerle verilen değerlerin genelleştirilmemesi gerekmektedir. Yapılmış olan mevcut çalışmalara göre, genel olarak yalıtım malzemelerine ilişkin çevresel etkiler esas olarak üretim ve hammadde temini aşamalarından kaynaklanmakta; en önemli etkiler arasında enerji tüketimi ve sera gazı salımları yer almakta, malzemeye bağlı olarak hammadde tüketimi ve atık oluşumu da dikkati çekmektedir. Bu bağlamda, temiz üretim yaklaşımı ve uygulamalarının yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü sürecine önemli katkılar sağlanabilecektir. Yalıtım malzemelerinin üretim süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması, enerji verimliliğine yönelik önlemlerin alınması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, üretim tesislerinde hammadde kaynaklarına yakınlık ve atık hale gelen malzemenin farklı amaçlarla kullanılabilmesi gibi unsurlar ile malzemelerin yaşam döngüsüne yönelik çevresel etkilerinin azaltılması sağlanabilecektir. Çalışma kapsamında özetlenen YDA konulu yayınların hemen hepsinde bahsedildiği gibi ısı yalıtım malzemeleri ana işlevleri itibariyle enerji tüketiminde verimliliği artırmakta ve fosil yakıt kaynaklı sera gazı salımlarını önemli oranda azaltmaktadır. Bu nedenle hem ekonomik hem de ekolojik unsurlar göz önünde bulundurularak ısı yalıtım malzemelerinin yaygın kullanımı tartışmasız bir şekilde desteklenmektedir. KAYNAKLAR A. C Schmidt vd. (2004) A comparative life cycle assessment of building insulation products made of stone wool, paper wool and flax: Part 1 Background, goal, scope, life cycle inventory, impact assessment and interpretation, The International Journal of Life Cycle Assessment 9, no. 1: A. C Schmidt vd. (2004) A comparative life cycle assessment of building insulation products made of stone wool, paper wool and flax: Comparative assessment, The International Journal of Life Cycle Assessment 9, No. 2, Akıncı, H. (2007) Günümüzde Uygulanan Isı Yalıtım Malzemeleri Özellikleri Uygulama Teknikleri ve Fiyat Analizleri, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Ardente F. (2008) Building energy performance: A LCA case study of kenaf-fibres insulation board, Energy and Buildings 40, No. 1,1 10. Bousted J.(2005) Eco-profiles of the European Plastic Industry: Polyurethane Rigid Foam, Plastics Europe, Brussels Çamur C. (2010), Isı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü değerlendirme yöntemiyle çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü. Çokaygil Z., Banar M. (2005) Yaşam döngüsü analizi ve standartlar açısından bir değerlendirme, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Kasım 2005, İstanbul.

14 274 E. ALKAYA, M. BÖĞÜRCÜ, F. ULUTAŞ European Extruded Polystyrene Insulation Board Association EXIBA (2010) Extruded Polystyrene (XPS) Foam Insulation Environmental Product Declaration According to ISO Environmental Construction Products Organisation (ECO). IVPU e.v. (2010) Extruded Factory-made Polyurethane Insulation Products Environmental Product Declaration According to ISO Environmental Construction Products Organisation (ECO). Institut Bauen und Umwelt e.v. Kulaksızoğlu Z. (2006) Isı Yalıtım Sektör Araştırması, İstanbul Ticaret Odası Murphy R.J., Norton A. (2008) Life cycle assessments of natural fibre insulation materials - Final report, Imperial College London, Division of Biology, NNFCC. Sylvatica G.N. (1999) An exploratory life cycle study of selected building envelope, Athena Sustainable Materials Institute,Canada. Ülker, S. (2009) Isı Yalıtım Malzemelerinin Uygulamaya Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar

Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar Yaşam Döngüsü Analizi ve Bina Sektöründen Örnek Çalışmalar AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Çalıştayı Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi

Yaşam Döngüsü Analizi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Entegre Ürün Politikaları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ APARTMANLARIN DIŞ KABUĞUNA UYGULANAN ISI YALITIMININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ (KONYA VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ) Arzu YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2014 ARAŞTIRMA OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Aslıhan KÂTİP * Feza KARAER * Nihan ÖZENGİN * Özet: Otomotiv endüstrisi

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sevcan ÖZGÜVEN DANIŞMAN Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ocak, 2015 Bu tez çalışması

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Şubat 2012 Giriş Endüstriyel Simbiyoz kavramı

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN EVSEL KATI ATIK YÖNETİMİNDE UYGULANMASI: ANKARA ÖRNEK ÇALIŞMASI

HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN EVSEL KATI ATIK YÖNETİMİNDE UYGULANMASI: ANKARA ÖRNEK ÇALIŞMASI HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN EVSEL KATI ATIK YÖNETİMİNDE UYGULANMASI: ANKARA ÖRNEK ÇALIŞMASI Özeler D., Yetiş Ü. ve Demirer G.N. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İnönü Bulvarı,

Detaylı

EPS. Kılavuzu EPS. Mühendisler Mimarlar Teknisyenler İnşaatçılar Yapı Malzemecileri PROFESYONELLER İÇİN

EPS. Kılavuzu EPS. Mühendisler Mimarlar Teknisyenler İnşaatçılar Yapı Malzemecileri PROFESYONELLER İÇİN EPS Kılavuzu EKONOMİ PERFORMANS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Mühendisler Mimarlar Teknisyenler İnşaatçılar Yapı Malzemecileri EPS PROFESYONELLER İÇİN EPS yıllardır mimar, mühendis, inşaat müteahhitleri ve tasarımcıların

Detaylı

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ATIK YÖNETİMİ. Yasin ÖCAL

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ATIK YÖNETİMİ. Yasin ÖCAL TEŞEKKÜR Tez konusunun belirlenmesinden başlayarak son aşamaya kadar desteğiyle yanımda olan, bilgi ve deneyimiyle beni yönlendiren, çalışmaya teşvik eden, sorularımı ve sorunlarımı çözerken sabırla destekte

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI Feza KARAER Tuba PUSAT * Özet: Amerika ve

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

ısı yalıtım sektör araştırması

ısı yalıtım sektör araştırması ısı yalıtım sektör araştırması Zeynep Kulaksızoğlu İstatistik Şubesi Eylül 2006 İÇİNDEKİLER I - SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI... 1 II - ISI YALITIM ÇEŞİTLERİ.... 6 SICAK İZOLASYON.. 6 SOĞUK İZOLASYON. 6 BİNALARDA

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME METOTLARININ MANTIKSAL İLİŞKİLENDİRME DİYAGRAMI HAZIRLANMASI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Yade Dorbek Anabilim

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - II. Temiz Üretim

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - II. Temiz Üretim Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

TEKSTİLDE ÇEVRE. Temiz Üretim Uygulamaları. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Enerji Verimliliği. Ekolabel. Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler

TEKSTİLDE ÇEVRE. Temiz Üretim Uygulamaları. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Enerji Verimliliği. Ekolabel. Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler Temiz Üretim Uygulamaları Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) TEKSTİLDE ÇEVRE Enerji Verimliliği Ekolabel Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler ULUDAĞ TEKSTİL İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ TEKSTİLDE ÇEVRE TEKSTİL

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI:

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: 10.14781/MCD.2014308146 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ENERJİ COĞRAFYASI AÇISINDAN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN. Anabilim Dalı : MİMARLIK. Programı : ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN. Anabilim Dalı : MİMARLIK. Programı : ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİMSBLOK İLE ÖRÜLEN DIŞ DUVARLARIN YAPISAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN Anabilim

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

Giriş. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com

Giriş. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com 1 Giriş ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com Özet IPCC nin Üçüncü Değerlendirme Raporu na göre; Son 50 yıl boyunca gözlenen ısınmanın büyük

Detaylı

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Kimya Sektörü Raporu Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 Katkıda Bulunanlar: Dilara Ay Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Ece Yılmazer Mühendislik Müdürlüğü Esin Ertek Ekonomik

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı