Kontrast madde nefropatisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kontrast madde nefropatisi"

Transkript

1 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji AD, Isparta ** Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalý, Isparta Özet Kontrast madde nefropatisi (KMN), iyotlu kontrast maddelerin tanýsal ve tedavi amaçlý kullanýmýnýn artmasýyla birlikte, hastane içinde meydana gelen akut böbrek yetersizliðinin önemli nedenlerinden birisi haline gelmiþtir. KMN, hastanýn mortalite ve morbiditesini, hastanede kalýþ süresini ve maliyetini arttýrýr. Klinik olarak KMN, kontrast madde verdikten sonra böbrek fonksiyonlarýndaki akut azalma olarak tanýmlanýr. Renal medullar hipoksi ve iyotlu kontrast maddelerin renal tübülüsler üzerine olan doðrudan toksik etkisi KMN patofizyolojisinde suçlanan mekanizmalardýr. KMN geliþmesi beraberindeki risk faktörlerinin sayýsý ile doðrudan iliþkilidir. KMN için tanýmlanan pek çok risk faktörü arasýnda en önemlileri, önceden var olan böbrek yetersizliði, diyabet ve kullanýlan kontrast madde miktarýdýr. KMN insidansýný azaltacak en etkili yöntem, kontrast madde vermeden önce risk faktörlerini tanýmlayarak önlem almaktýr. Bu derlemede, KMN'nin risk faktörleri ve patofizyolojisi tartýþýlmýþ ve iyotlu kontrast maddelerin bazý özellikleri özetlenmiþtir. Anahtar kelimeler: Kontrast madde nefropatisi, Kontrast maddeler, Risk faktörleri, Patofizyoloji Abstract Radiocontrast-induced nephropathy Radiocontrast-induced nephropathy (CIN) is currently a major cause of hospital-acquired acute renal failure, because of increasing usage of these agents in both diagnostic and interventional procedures. CIN leads to undesirable clinical circumstances which may result in dead as well as increasing length of hospitalisation and high costs. CIN is clinically defined as a sudden decline in renal functions after contrast media administration. The proposed pathophysiologic mechanisms of CIN are renal medullar hypoxia and direct tubuler toxicity of radiocontrast medium. The occurence of CIN is directly related to the number of coexisting clinical risk factors. Some of described risk factors for the developing of CIN are preexisting renal insufficiency, presence of diabetes mellitus and amount of used contrast agent. It is considered that the most effective management at reducing of the incidence of CIN is detection of risk factors mentioned above before administration of contrast medium. In this review we discussed the risk factors and the pathophysiologic mechanisms of CIN, and summarized some of the properties of contrast media. Key words: Radiocontrast-induced nephropathy, Contrast media, Risk factors, Pathophysiology Giriþ Ýyotlu kontrast madde kullanýmýnýn her geçen gün daha da yaygýnlaþmasýyla birlikte, kontrast madde nefropatisi (KMN) giriþimsel kardiyologlarý, radyologlarý ve nefrologlarý yakýndan ilgilendiren bir komplikasyon haline gelmiþtir. KMN akut böbrek yetersizliðinin (ABY) en sýk karþýlaþýlan nedenlerinden birisidir. Tüm ABY vakalarýnýn %13 ünün kontrast madde kullanýmýna sekonder oluþtuðu (1), hastane içinde meydana gelen ABY'nin en yaygýn üçüncü nedeninin KMN olduðu bildirilmiþtir (2). Bugüne Yazýþma Adresi: Dr. Gürkan ACAR Hýzýrbey Mah Sok. No:9 Daire:3 / Isparta Tel: , kadar farklý þekillerde tanýmlanmýþ olup, en basitiyle KMN, intravasküler kontrast madde kullanýmýný takiben geliþen ve böbrek yetersizliðine yol açabilecek diðer tüm sebeplerin dýþlandýðý ABY'dir. Kontrast madde maruziyetinden 48 saat sonra serum kreatinin seviyelerinde 0.5 mg/dl den daha fazla bir artýþ, yada bazal serum kreatinin seviyesine göre %25 ve daha çok artýþ meydana gelmesi KMN olarak tanýmlanmýþtýr (3). KMN, hastanede kalýþ süresinde uzamaya, morbidite, mortalite ve maliyet artýþýna, hatta geri dönüþümü olmayan son dönem böbrek yetersizliðine neden olabilir (4). Bu yazýda iyotlu kontrast maddelerin bazý özellikleri, KMN nin patofizyolojisi ve risk faktörleri incelenmiþtir.

2 Acar, Kontrast madde nefropatisi Ýyotlu kontrast maddeler Kontrast maddeler iyot atomlarý, iyonize karboksil grubu, sodyum, meglumin, ve hidroksil gruplarý içerir (5,6). Ýyot atomlarý opasifikasyonu saðlar. Kontrast madde içindeki çözünmeyen partiküllerin potansiyel olarak nefrotoksik olduklarýna inanýlýr. Kontrast maddelerin görüntü kalitesi ve osmotoksik etkileri iyot atomlarýnýn çözünmeyen partiküllere oranýna göre belirlenir. Kontrast maddeler osmolalitelerine göre üçe ayrýlýr. Ýyot atomlarýnýn çözünmeyen partiküllere oraný 1.5 olan kontrast maddeler yüksek osmolar, bu oran 3 ise iso osmolar, 6 ise düþük osmolar kontrast maddeler olarak tanýmlanmýþtýr (5). Kontrast maddeler, osmolalitelerinin yaný sýra iyonik ve non iyonik olarak da sýnýflanýr. Non iyonik ajanlar solusyon içinde çözünmezler, bu yüzden solusyon içinde çözünmeyen partiküllerin sayýsýný arttýrmazlar. Teorik olarak, iyot atomu / çözülmeyen partikül oraný daha yüksek olan noniyonik kontrast maddeler ile en iyi görüntü kalitesi (opasifikasyonu) saðlanýr ve bu grup kontrast maddelerin nefrotoksik etkileri daha azdýr. Ýyotlu kontrast maddelerin hemodinamik, elektrofizyolojik ve böbrek fonksiyonlarý üzerine bazý olumsuz etkileri vardýr (6). Ýyotlu kontrast maddelerin, iyonik olup olmadýklarýna göre, osmolalite, yan etkileri ve maliyetlerine göre birbirlerinden farklý özellikleri tablo 1'de özetlenmiþtir. Tablo 1. Kontrast maddelerin özellikleri Non iyonik ve düþük osmolar kontrast maddeler: Non iyonik ajanlar solusyon içerisinde iyonize olmazlar. Non iyonik iyotlu kontrast maddelerin osmolaliteleri yeterince düþüktür (<850 mosm/kg H20). Bu yüzden daha az yan etki potansiyelleri vardýr (5,6). Günümüzde yapýlan tanýsal ve giriþimsel amaçlý koroner anjiyografi iþlemlerinin yaklaþýk %60-70 inde noniyonik ajanlarýn kullanýldýðý tahmin edilmektedir (5). Ýyotlu kontrast maddelerin yan etkileri: Yan etkilerinin, özellikle hiperosmolaliteye baðlý olduðuna inanýlýr. Bu yan etkiler ve kontrast maddelere karþý meydana gelen alerjik reaksiyonlar tablo 2 de özetlenmiþtir (6). Hafif-orta derecedeki alerjik reaksiyonlar ile yaklaþýk %9 oranýnda karþýlaþýlýr iken, ciddi reaksiyonlarýn meydana gelme olasýlýðý %1'den düþüktür (7,8). Kontrast maddeye karþý alerjik reaksiyon geliþen hastalarda bunun tekrarlama olasýlýðý yaklaþýk %50 olup bu hastalar için profilaktik H1 ve H2 histamin reseptör blokörlerinin kullanýlmasý önerilmektedir (7). Nadiren kontrast madde kullanýmýna baðlý olarak tromboembolik komplikasyonlar meydana gelebilir, bu komplikasyon oraný iyonik kontrast maddeler kullanýldýðýnda daha düþüktür (6,9). Hemodinamik ve elektrofizyolojik yan etkileri az olduðu için KMN geliþme riski yüksek olan hasta gruplarýnda (Tablo 3) non iyonik düþük osmolar kontast maddelerin kullanýlmasý önerilmektedir (9). Piyasa ismi Osmolalite mosm/kg H2O Ýyot mg/ml Fiyat (TL) * Ýyonik kontrast maddeler Sodyum diatrizoate Sodyum meglumine ioxaglate Non-iyonik kontrast maddeler Ýohexol Ýopamidol Ýomeprol Ýodixanol TL: Türk Lirasý, *: Aðustos 2004 perakende satýþ fiyat listesi. Urografin Hexabrix Omnipaque Ýopamiro Ýomeron Visipaque Ýyonik kontrast maddeler: Yüksek osmolar meglumin ve diatrizoik asit sodyum tuzu içerirler (6). Bu maddeler iyot içeren anyonlarý ve katyonlarý ayrý ayrý tutar, iyonik kontrast maddeler hipertonik olup osmolaliteleri 1500 mosm/kg H20 dan daha yüksektir (insan plazma osmolalitesi 300 mosm/kg H20). Ýyonik yüksek osmolar kontrast maddelerin; sinüs bradikardisi, kalp bloðu, QT ve QRS uzamasý, ST segment depresyonu, dev T dalga inversiyonu, kontraktilite azalmasý ve malign ventriküler aritmiler gibi bazý kardiyak yan etkilerinin olduðu bildirilmiþtir (6). 2. Ýnsidans ve risk faktörleri Yapýlan çalýþmalarda böbrek yetersizliðinin tanýmlanmasýndaki ve hasta populasyonundaki komorbit durumlardaki farklýlýklar nedeniyle ve KMN insidansý %0 ile %23 arasýnda oldukça deðiþkenlik göstermektedir (4,5,10). Diyaliz gerektiren KMN geliþme olasýlýðý %1'den düþüktür (10). KMN için önemli risk faktörleri tablo 4 te özetlenmiþtir (3,10). KMN insidansý risk faktörlerinin sayýsý ile doðru orantýlý olarak artmaktadýr. Risk faktörü taþýmayanlarda KMN insidansý %3-5 iken,

3 64 Acar, Kontrast madde nefropatisi Tablo 2. Ýyotlu kontrast maddelerin yan etkileri Hipersensitivite (Anaflaktik) Reaksiyonlarý Evre I (hafif): Basit, tek baþýna bulantý, kusma, aksýrma, baþ dönmesi ataðý Evre II (orta): Ürtiker, çok sayýda bulantý ataðý, ateþ, titreme Evre III (ciddi): Þok, bronkospazm, larinks spazmý veya larinks ödemi, bilinç kaybý, hipotansiyon, hipertansiyon, aritmiler, anjioödem, pulmoner ödem Kardiovasküler toksisite Elektrofizyolojik Bradikardi (asistoli, kalp bloðu) Taþikardi (sinüs, ventriküler) Ventriküler fibrilasyon Hemodinamik Hipotansiyon (kardiyak depresyon, vazodilatasyon) Kalp yetersizliði (kardiyak depresyon, intravasküler volüm artýþý) Nefrotoksisite Hipertiroidizm dört risk faktörü olanlarda KMN insidansýnýn %100 e kadar çýkabileceði bildirilmiþtir (10). Benzer þekilde, risk faktörlerinin sayýsý ile bazal serum kreatinin seviyeleri arasýnda doðrudan bir iliþki olduðu bildirilmiþtir (11). Örneðin, hiçbir risk faktörü taþýmayan hastalarýn yaklaþýk %70 inin serum kreatinin seviyeleri normal iken, üç risk faktörü taþýyan hastalarýn hemen hepsinin de serum kreatinin düzeylerinin normal olmadýðý belirtilmiþtir (11). Tablo 3. Düþük osmolar kontrast madde kullanýlmasý önerilen hasta gruplarý Kararsýz iskemik sendromlar Konjestif kalp yetersizliði Diyabetes mellitus Böbrek yetersizliði Hipotansiyon Ciddi bradikardi Ciddi kalp kapak hastalýðý Ýnternal meme arteri enjeksiyonu Serum kreatinin konsantrasyonunun 1.4mg/dl olmasý, veya serum kreatinin deðerinin mg/dl olmasý önceden var olan böbrek yetersizliði, böbrek hasarýyla birlikte 3 aydan daha uzun süredir glomerular filtrasyon hýzý (GFR) nýn 60 ml/dk/1.73m 2 olmasý kronik böbrek yetersizliði olarak tanýmlanmýþtýr (12). Bazal serum kreatinin seviyesi ile KMN geliþmesi arasýnda doðrudan bir iliþki vardýr (Tablo 5) (13,14). Kreatinin klirensi de KMN meydana gelmesinde önemli bir belirteçtir. Mc Cullough ve ark. (10), kreatinin klirensi 50 ml/dk dan 10 ml/dk ya düþtükçe hem diyabetik hem de diyabetik olmayanlarda diyaliz gerektiren KMN geliþme olasýlýðýnýn arttýðýný bildirmiþlerdir. Diyabetiklerde renal kan akýmý diyabetik olmayanlardan daha düþüktür. Önceden var olan böbrek yetersizliði olmayan diyabetiklerde KMN riski görece daha düþük iken, böbrek fonksiyonlarý bozulmuþ diyabetiklerde KMN riski oldukça yüksektir (15-17). Diyabet ile önceden var olan böbrek yetersizliðinin ayný hastada birlikte olmasý KMN için en önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Birbirlerinin etkisini potansiyalize ettikleri, bunlardan sadece birisinin varlýðýnda klinik olarak önemli KMN meydana gelmediði bildirilmiþtir (15). Tablo 4. Kontrast madde nefropatisi için tanýmlanmýþ risk faktörleri *Mevcut böbrek yetersizliði *Diyabetes mellitus *Kullanýlan kontrast madde miktarý Dehidratasyon Konjestif kalp yetersizliði Ýleri yaþ Nefrotoksik ilaç kullanýmý * Kesin risk faktörleri Kontrast maddelerin toksik etkilerinin baþlýca osmolalitelerine baðlý olduðuna inanýlýr. Ýyonik kontrast maddelerin osmolaliteleri yüksektir (>1500 mosm/kg H20). Ýyonik, ancak osmolalitesi görece daha düþük olan ioxaglate (hexabrix) yüksek osmolar ajanlara altenatif olarak kullanýlabilir. Bununla birlikte düþük osmolar non iyonik kontrast maddelerin de nefrotoksik olduðu, medullar oksijen seviyelerinde azalmaya neden olduðu çeþitli çalýþmalarda gösterilmiþtir (13,14,18). Bazal böbrek fonksiyonlarý normal olan, KMN için risk taþýmayan hastalarda yüksek osmolar kontrast maddeler ile düþük osmolar kontrast maddeler karþýlaþtýrýldýðýnda KMN riskinin birbirine yakýn olduðu belirtilmiþtir (13,14,18). Bin yüz doksan altý hasta üzerinde yapýlan bir çalýþmada, yüksek riskli hastalarda düþük osmolar kontrast maddelerin yüksek osmolar kontrast maddelere göre daha az nefrotoksik olduðu gösterilmiþtir (18). Barrett BJ ve ark. (19) tarafýndan yapýlan meta-analizde de sadece yüksek riskli hastalarda düþük osmolar kontrast maddelerin daha az nefrotoksik olduðu belirtilmiþtir. Bu yüzden KMN için tanýmlanan risk faktörlerine sahip olmayan hastalarda düþük osmolar noniyonik kontrast maddelerin kullanýlmasý için haklý bir sebep yok gibi gözükmektedir. KMN için yüksek riskli hastalarda iso osmolar (iodixanol) kontrast maddelerin, düþük osmolar (iopromide/iohexol) kontrast maddelere göre daha az nefrotoksik ve daha güvenli olduðunu iddia eden yeni çalýþmalar bildirilmiþtir (20,21). Önceden var olan böbrek yetersizliði olan, KMN için yüksek riskli hastalarda nefrotoksisite riskini en aza indirmek için düþük osmolar veya iso osmolar kontrast maddeleri kullanýlmasý tavsiye edilmektedir (18,20,21).

4 Acar, Kontrast madde nefropatisi 65 Tablo 5. Bazal serum kreatinin seviyesi ile kontrast madde nefropatisi insidansý arasýndaki baðlantý Moore ve ark. (13) Barrett ve ark.(14) Kullanýlan iyotlu kontrast madde miktarýnýn böbrek fonksiyonlarýnda meydana gelen bozulmanýn derecesine etki edip etmediði tartýþma konusudur (22,23). Bununla birlikte, mümkün olan en düþük miktarda kontrast madde kullanýlmasý KMN ni önlemede kabul edilmiþ en temel önlemlerden birisidir (19,24). McCullough ve ark. (10), 100 ml den daha az radyoopak madde kullanýlan hastalarýn hiçbirinde diyaliz gerektiren nefropati geliþmediðini bildirmiþlerdir. Kullanýlan kontrast madde dozu <2 ml/kg ise görece güvenlidir, ancak yine de ml gibi düþük dozlarda bile KMN geliþebilir (25). Ýleri yaþ, dehidratasyon, konjestif kalp yetersizliði ve nefrotoksik ilaç kullanýmý, KMN geliþmesinde suçlanan diðer risk fakrörlerini oluþturmaktadýr (3,10,26). 3. Patofizyoloji Diyabeti olmayan hastalar, Bazal serum kreatinin (mg/dl) KMN: Kontrast madde nefropatisi > > KMN insidansý (%) Kontrast maddelerin renal tübüler hücreler üzerine olan doðrudan toksik etkisi ve renal medullar hipoksi KMN oluþmasýnda suçlanan en önemli patofizyolojik mekanizmalardýr (Þekil 1) (27). Ýyotlu kontrast maddeler böbrek kan akýmýnda iki fazlý yanýta neden olur. Ýlk olarak kýsa süreli vazodilatasyon periyodunu takiben daha uzun süreli devam eden vazokonstrüksiyon fazý meydana gelir (27). Kontrast madde verildikten sonra ikinci fazda meydana gelen ve uzun süre devam eden vazokonstrüksiyonun hangi mekanizma ile oluþtuðu tam olarak belli deðildir. Renal medullar hipoksi: Ýntrarenal vazokonstrüksiyon ve kontrast madde solidleri renal medullar hipoksi oluþmasýnda önemlidir. Miyokardiyal depresyon nedeniyle renal perfüzyon azalmasý ve immün mekanizmalar ile lümen içi obstrüksiyona neden olan hipersensitivite reaksiyonlarý da KMN oluþmasýnda suçlanan diðer mekanizmalardýr (3,27). Kontrast madde verildikten sonra adenozin, kalsiyum ve endotelin gibi intrarenal vazokonstrüksiyona neden olan faktörlerin, KMN patogenezinde önemli rolleri vardýr (28-33). Bununla birlikte, nitrik oksit ve prostoglandin gibi vazodilatasyona neden olan faktörlerde azalmaya neden olan komorbit durumlarýn varlýðý da KMN meydana gelmesine katkýda bulunur (34-37). Adenozin: Periferik dolaþýmda adenozinin vazodilatör etkisi var iken intrarenal etkileri daha karýþýktýr. Böbrek kan akýmýný ve GFR'ný azaltýr (28,30). Makula densaya ulaþan hipertonik tübüler sývý proksimal tübül hücrelerinden, endotel hücrelerinden ve vasküler düz kas hücrelerinden adenozin salýnmasýna neden olur (30,31). Teofilin, adenozinin böbrekteki etkilerini azaltan bir adenozin antagonistidir (31). Kalsiyum: ACE inhibitörleri, alfa adrenerjik blokörler, vazodilatatörler, vazodilatatör prostoglandinler gibi Radyokontrast maddenin vücuda girmesi Ýntrarenal vazokonstrüksiyon Distal solid yük artýþý Renal medullar konjesyon Reaktif oksijen ürünlerinin üretilmesi Medullar hipoksi ve iskemi Tübüler hasar Kontrast madde nefropatisi Þekil 1. Kontrast madde nefropatisi patofizyolojisindeki olasý mekanizmalar

5 66 Acar, Kontrast madde nefropatisi ajanlarýn hepsi de kontrast madde verildikten sonra böbrekte meydana gelen vazokonsrüksiyonu engellemede yetersizdir. Bakris ve Burnett (32) kontrast maddenin tetiklediði intrarenal vazokonstrüksiyonu engellemede kalsiyum antagonistleri ve kalsiyum þelatörlerinin daha etkili olduðunu göstermiþlerdir. Köpekler üzerinde yaptýklarý hayvan çalýþmasýnda verapamil, diltiazem veya kalsiyum þelatörü etilen glikol tetra asetik asitin intrarenal verilmesi ile kontrast madde tarafýndan tetiklenen vazokonstrüksiyonun þiddet ve süresinin kontrol grubuna göre belirgin bir biçimde azaldýðýný göstermiþlerdir (P<0.05) (32). Endotelin: Ýyotlu kontrast maddenin vücuda girmesi ile renal endotel hücreleri ve mezenþim hücreleri tarafýndan üretilen endotelinin salýnýmýnýn arttýðý gösterilmiþtir (29). Endotelin, güçlü ve uzun süre devam eden vazokonstrüksiyona neden olur. Bu da renal medullar iskemik hasara katkýda bulunur. Nitrik oksit ve vazodilatatör prostoglandinler: Normal koþullarda vazodilatör ve vazokonstrüktör güçler denge halindedir. Nitrik oksit ve vazodilatör prostoglandin üretimi azaldýðýnda bu denge vazokonstrüksiyon lehine bozulabilir (34-37). Vazokonstrüktif güçlerin hakimiyeti böbrekleri hipoksik hasara duyarlý hale getirir. Örneðin, nitrik oksit sentez inhibitörü olan N w-nitro-l-arginine metil ester, vazodilatasyon yanýtýnýn oluþmasýný engelleyerek renal vazokonstrüksiyona ve hipoksik hasara neden olabilir (30). Yapýlan çalýþmalarda, vazodilatasyon etkileri olan prostoglandinlerin sentezini inhibe eden non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlarýn kontrast madde verildikten sonra böbrek fonksiyonlarýnda bozulmaya neden olduðu gösterilmiþtir (37). Artmýþ distal solid yükü ve medullar hipoksi: Proksimal tübülüs hücrelerindeki hasarýn bir sonucu olarak iyotlu kontrast maddeler henle kulpunun çýkan kalýn kolunda solid yükünü arttýrýr (38). Bu olay henle kulpunun çýkan kalýn kolundaki tübülüs hücrelerinin reabsorbtif iþyükünü ve bu hücrelerin oksijen gereksinimini artýrýr. Artmýþ oksijen gereksinimi tübülüs hücrelerini iskemik hasara duyarlý hale getirir. Kýrmýzý kan hücrelerinin agregasyonu: Kontrast maddelerin kýrmýzý kan hücrelerinin agregasyonunu kolaylaþtýcý etkileri vardýr. Bu etkileri sayesinde medullar konjesyon meydana gelir. Sonuçta medullar kan akýmý azalýr, medullar hipoksi daha da artar (39). Renal tübüler hasarlanma: KMN e neden olan tübüler hasarýn oluþmasýnda doðrudan tübüler hasar (40-42) ve tübüler obstrüksiyon (43) olmak üzere iki temel mekanizma vardýr. Reaktif oksijen ürünleri ve doðrudan nefrotoksisite: Kontast maddelerin tübülüslere doðrudan toksik etkilerinin oluþmasýnda en önemli mediyatörlerden birisinin reaktif oksijen ürünleri olduðuna inanýlmaktadýr (40). Kontrast madde vücuda girdikten sonra vücutta reaktif oksijen ürünleri üretilmeye baþlar. Reaktif oksijen ürünlerinin toksik, iskemik ve immün mekanizmalar ile renal tübüler hücrelerde hasara neden olduklarý gösterilmiþtir (40). O2 miktarýnda kýsmen azalma meydana geldiðinde süperoksit anyonlarý, hidrojen peroksit ve hidroksil radikalleri gibi oldukça toksik ürünler ortaya çýkar. Kalsiyum ve adenozin reaktif oksijen ürünlerinin serbestleþmesine aracýlýk eder (41). Kontrast madde vücuda girdikten sonra bazal membran ve mezenþim hücrelerinde hasar meydana gelir. Bu hasar reaktif oksijen ürünlerinin üretiminde önemli rolleri olan polimorfonükleer lökositlerin kemotaksisine neden olur. iyotlu kontrast madde maruziyeti sonrasý reaktif oksijen ürünlerinin üretiminde artýþa neden olan intrarenal ksantin oksidaz aktivitesi de artar. Kontrast madde verdikten sonra enzimüri tespit edilmesi, ve hücre zedelenmesini gösteren histolojik deðiþikliklerin meydana gelmesi, kontrast maddelerin renal tübülüs hücreleri üzerine toksik etkilerinin olduðunun bir baþka göstergesidir (42). Tübüler obstrüksiyon: Kontrast maddeler iki farklý mekanizma ile tübüler obstrüksiyona neden olur. Ýlk olarak ürik asit atýlýmýný arttýrýrlar. Ürik asit presipitatlarý tübüler obstrüksiyona, dolayýsýyla tübüler hasara neden olabilir (43). Ýkincisi, renal tübülüslerde obstrüksiyona neden olan Tamm-Horsfall proteinlerinin agregasyonunu arttýrýrlar (43). Klinik özellikler, klinik gidiþ ve ayýrýcý taný: KMN, intravasküler kontrast madde kullanýmýný takiben geliþen ve böbrek yetersizliðine yol açabilecek diðer tüm sebeplerin dýþlandýðý akut böbrek yetersizliðidir. KMN nedeniyle meydana gelen ABY vakalarýnýn çoðu nonoligürik olup, büyük olasýlýkla iyileþirler ve diyaliz gereksinimleri de olmaz. Ancak, vakalarýn yaklaþýk %30 unda farklý düzeylerde böbrek fonksiyonlarýnda azalma olduðu bildirilmiþtir (3). Yüksek riskli hastalarda kontrast madde verildikten sonraki ilk 24 saat içinde oligürü geliþebilir ve kreatinin seviyeleri 5 mg/dl yi aþabilir, hatta diyaliz gereksinimi bile olabilir (3). Hastalarýn büyük çoðunluðunda serum kreatinin düzeyi, kontrast madde uygulandýktan sonraki ilk saat içinde yükselmeye baþlamakta, 3-5 gün içinde tepe deðerine ulaþmakta, 1-3 hafta içinde normale gelmektedir (44).

6 Acar, Kontrast madde nefropatisi 67 Ýdrar analizinde renal tübüler epitelyal hücreler, düþük dereceli proteinüri görülebilir. KMN meydana geldiðinde klinik gidiþ de genellikle hastalardaki risk faktörlerine baðlýdýr. McCullough ve ark. (10) koroner anjiyoplasti sonrasý diyaliz gerektiren ABY geliþmesinde kreatinin klirensi, diyabet ve kullanýlan kontrast madde miktarýnýn baðýmsýz belirteçler olduðunu göstermiþlerdir. Ancak yine de, özellikle de önemli risk faktörü olmayan hastalarda, anjiografi sonrasý meydana gelen ABY nin ayýrýcý tanýsýnda ateroemboli, aort diseksiyonu, postrenal obstrüksiyona neden olan durumlar (prostatizm, antikolinerjik ilaç kullanýmý) göz önünde bulundurulmalýdýr (3). Aterosklorotik plaktan ayrýlan ateroembolik parçacýðýn küçük bir arteri týkamasý ateroembolik hastalýða neden olur (45). KMN ile kýyasla ateroembolik hastalýkta böbrek fonksiyonlarýndaki bozulma geç baþlar, böbrek fonksiyonlarýndaki bozukluk daha uzun süre devam eder ve böbrek fonsiyonlarýnýn tamamen düzelme olasýlýðý daha düþüktür (46). Mevcut hipertansiyonun daha da þiddetlenmesi küçük bir böbrek damarýnýn týkandýðýna iþaret edebilir. KMN ne zýt olarak, ateroembolik sendrom meydana geldiðinde mortalite oraný oldukça yüksektir (%60-%80). Tedavi olarak sadece kan basýncý kontrolü ve böbrek yetersizliðine yönelik destek tedavisi yapýlabilir (45). Sonuç olarak; iyotlu kontrast madde kullanýmý ve giriþimsel iþlemler gün geçtikçe yaygýnlaþmaktadýr. Koroner arter hastalýðý olanlarýn göreceli yaþlý olmasý, bu hastalarda beraberinde diyabet ve hipertansiyona sýk rastlanmasý, anjiyoplasti/stent iþlemlerinde yüksek dozda kontrast madde kullanýlmasý gibi nedenlerden dolayý KMN, önemli bir sorun haline gelmiþtir. KMN potansiyel olarak önlenebilen bir klinik durumdur. KMN nin önlemek için atýlacak ilk adým risk faktörlerinin belirlenmesidir. Risk faktörlerinin hemen hepsi de ayrýntýlý anamnez ve temel kan testleri ile belirlenebilir. Özellikle yüksek riskli hastalarda KMN geliþebileceði her zaman göz önünde bulundurulmalý ve gerekli önlemler alýnmalýdýr. Kaynaklar 1. Eisenberg RL, Bank WO, Hedgock MW. Renal failure after major angiography can be avoided with hydration. AJR 1981; 136(5): Hou SH, Bushinsky DA, Wish JB, Cohen JJ, Harrington JT. Hospital-acquired renal insufficiency: a prospective study. Am J Med 1983; 74(2): Porter GA. Contrast-associated nephropathy. Am J Cardiol 1989; 64(9): 22E 2E. 4. Rihal CS, Textor SC, Grill DE, Berger PB, Ting HH, Best PJ, et al. Incidence and prognostic importance of acut renal failure after percutaneous intervention. Circulation 2002; 105(19): Katzberg RW. Urography into the 21st century: new contrast media, renal handling, imaging characteristics, and nephrotoxicity. Radiology 1997; 204(2): Hill JA, Lambert CR, Pepine CJ. Radiographic contrast agents. In: Pepine CJ, Hill JA, Lambert CR. Diagnostic and Therapeutic Cardiac Catheterization. (2 nd Ed) Baltimore, Williams & Wilkins, 1994; Salem DN, Findlay SR, Isner JM, Konstam MA, Cohen PF. Comparasion of histamine release effects of ionic and nonionic radiographic contrast media. Am J Med 1986; 80(3): Schwab S, Hlatky MA, Pieper KS, Davidson CJ, Morris KG, Skelton TN, et al. Contrast nephrotoxicity: A randomized study of the nephrotoxicity of ionic versus nonionic contrast following cardiac catheterization. N Engl J Med 1989; 320(3): Davidson CJ, Mark DB, Pieper KS, Kisslo KB, Hlatky MA, Gabriel DA, et al. Thrombotic and cardiovascular complications related to nonionic contrast media during cardiac catheterization: analysis of 8517 patients. Am J Cardiol 1990; 65(22): McCullough PA, Wolyn R, Rocher LL, Levin RN, O'Neill WW. Acute renal failure after coronary intervention: incidence, risk factors and relationship to mortality. Am J Med 1997; 103(5): Tippins RB, Torres WE, Baumgartner BR, Baumgarten DA. Are screening serum creatinine levels necessary prior to outpatient CT examinations? Radiology 2000; 216(2): Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39(2): S Moore RD, Steinberg EP, Powe NR, Brinker JA, Fishman EK, Graziano S, et al. Nephrotoxicity of highosmolarity vs low-osmolarity contrast media: randomized clinical trial. Radiology 1992; 182(3): Barrett BJ, Parfrey PS, Vavasour HM, McDonald J, Kent G, Hefferton D, et al. Contrast nephropathy in patients with impaired renal function: high versus low osmolar media. Kidney Int 1992; 41(5): Parfrey PS, Griffiths SM, Barret BJ, Paul MD, Genge M, Withers J, et al. Contrast material-induced renal failure in patients with diabetes mellitus, renal insufficiency, or both: a prospective controlled studt. N Engl J Med 1989; 320(3): Weisberg LS, Kurnik PB, Kurnik BR. Risk of radiocontrast nephropathy in patients with and without diabetes mellitus. Kidney Int 1994; 45(1) : Vaamonde CA, Bier RT, Rapendick R, Alpert H, Gouvea W, Owens B, et al. Acute and chronic renal

7 68 Acar, Kontrast madde nefropatisi effects of radiocontrast in diabetic rats. Invest Radiol 1989; 24(3): Rudnick MR, Goldfarb S, Wexler L, Ludbrook PA, Murphy MJ, Halpern EF, et al. Nephrotoxicity of ionic and nonionic contrast media in 1196 patients: a randomized trial. Kidney Int 1995; 47(1): Barrett BJ, Carlisle EJ. Meta analysis of the relative nephrotoxicity of high and low-osmolarity iodinated contrast media. Radiology 1993; 188(1): Effects of a dimeric vs a monomeric nonionic contrast medium on renal function in patients with mild to moderate renal insufficiency: a double-blind, randomized clinical trial. Eur Radiol 1998; 8(1): Nephrotoxic effects in high-risk patients undergoing angiography. N Engl J Med 2003; 348(6): Vliestra RE, Nunn CM, Narvarte J, Browne KF. Contrast nephropathy after coronary angioplasty in chronic renal insufficiency. Am Heart J 1996; 132(5): Mason RA, Arbeit LA, Giron F. Renal dysfunction after arteriography. JAMA 1985; 253(7): Briguori C, Manganelli F, Scarpato P, Elia PP, Golia B, Riviezzo G, et al. Acetylcysteine and contrast agentassociated nephrotoxicity. J Am Coll Cardiol 2002; 40(2): Cigarroa RG, Lange RA, Williams RH, Hillis LD. Dosing of contrast material to prevent contrast nephropathy in patients with renal disease. Am J Med 1989; 86(6): Cochran ST, Wong WS, Roe DJ. Predicting angiography induced acute renal function impairment: clinical risk model. Am J Roentgenol 1983; 141(5): Heyman SN, Reichman J, Brezis M. Pathophysiology of radiocontrast nephropathy: a role for medullary hypoxia. Invest Radiol 1999; 34(11): Deray G, Martinez F, Cacoub P, Baumelou B, Baumelou A, Jacobs C. A role of adenosine, calcium and ischemia in radiocontrast media induced intrarenal vasoconstriction. Am J Nephrol 1990; 10(4): Heyman SN, Clark BA, Kaiser N, Spokes K, Rosen S, Brezis M. Radiocontrast induced endothelin release in vivo and in vitro. J Am Soc Nephrol 1992; 3(1): Agmon Y, Dinour D, Brezis M. Disparate effects of adenosine A-1 and A-2 receptor agonists on intrarenal blood flow. Am J Physiol 1993; 265(6): F Arend LJ, Bakris GL, Burnett JC Jr. Role of intrarenal adenosine in the renal hemodynamic response to contrast media. J Lab Clin Med 1987; 110(4): Bakris GL, Burnett JC Jr. A role of calcium in radiocontrast-induced reduction in renal hemodynamics. Kidney Int 1985; 27(2): Smith MW, Ambudkar IS, Phelps PC, Rogec AL, Trump BF. MgCl 2-induced changes in cytosolic Ca2+ of cultured rabbit renal tubular cells. Biochim Biophys Acta 1987; 931(2): Brezis M, Heyman SN, Dinour D, Epstein FH, Rosen S. Role of nitric oxide in renal medullary oxygenation: studies in isolated and intact rat kidney. J Clin Invest 1991; 88(2): Agmon Y, Peleg H, Greenfeld Z, Rosen S, Brezis M. Nitric oxide and prostanoids protect the renal outer medulla from radiocontrast toxicity in the rat. J Clin Invest 1994; 94(3): Jabs K, Zeidel ML, Silva P. Prostaglandin E2 inhibits Na-K ATPase activity in the inner medullary collecting duct. Am J Physiol 1989; 257(3): F Lear S, Silvia P, Kelly VE, Epstein FH. Prostaglandin inhibits oxygen consumption in rabbit medullary thick ascending limb. Am J Physiol 1990; 258(5): F Brezis M, Agmon Y, Epstein FH. Determinants of intrarenal oxygenation I. Effects of diuretics. Am J Physiol 1994; 267: F Liss P, Nygren A, Olsson U, Ulfendahl HR, Erikson U. Effects of contrast media and mannitol on renal blood flow and red cell aggregation in the rat kidney. Kidney Int 1996; 49(5): Baliga R, Ueda N, Walker PD, Shah SV. Oxidant mechanisms in toxic acute renal failure. Am J Kidney Dis 1997; 29(3): Safirstein R, Andrade L, Vieira JM. Acetylcysteine and nephrotoxic effects of radiographic contrast agentsa new use for an old drug. N Engl J Med 2000; 343(3): Rudnick MR, Berns JS, Cohen RM, Goldfarb S. Contrast-media associated nephrotoxicity. Semin Nephrol 1997; 17(1): Postlethwaite AE, Kelley WN. Uricosuric effects of radiocontrast agents: study in man of four used preparations. Ann Intern Med 1971; 74(6): Berns AS. Nephrotoxicity of contrast media. Kidney Int 1989; 36(4): Venkatesan J, Henrich WL. Atheroembolic renal disease. In: Current Therapy in Nephrology and Hypertension. (4 th Ed) St. Louis, Mosby, 1998; Rudnick MR, Berns JS, Cohen RM, Goldfarb S. Nephrotoxic risks of renal angiography: contrast-media associated nephrotoxicity and atheroembolism: a critical review. Am J Kidney Dis 1994; 24(4):

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 1-8 ARAÞTIRMA Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Yusuf

Detaylı

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr.

Detaylı

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Dr. Turan Set*, Dr. E. Melih Þahin** Çaðýmýzda yaþanan hýzlý teknolojik geliþme ve yenilenmeler týp alanýnda bir çok test ve taný aracýnýn geliþtirilmesini

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması

Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 7:5-14 5 Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması What is renin inhibition? Mechanism of action Dr. Timur Timurkaynak Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM Geriatri 4 (3): 120-126, 2001 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Ali KUTSAL AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM ÖZET Günümüzde giderek artan

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki Klinik Pediatri, 2003;2(3):118-123. Pediatrik Hastalarda Sedasyon ve Analjezi Uz. Dr. Senem TÜFEKÇÝOÐLU* Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki hekimler tarafýndan yaygýn þekilde uygulanmakta

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalýþmalar ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDÝ KENDÝNE KONTROLLÜ ÇALIÞMALAR Oktay ÖZDEMÝR, Doç. Dr. Omega CRO Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý olarak,

Detaylı

Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri

Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri Effects of Industrial Lead Expossure on Coagulation System M. Mümtaz Mazýcýoðlu, MD. Department of

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon DergisilOfficial Journal of the Turkish Nephrology, AssosUıtion 99$; :06-0 AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE COMPLICATIONS AND MORTALITY

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Statinlerin Pleotropik Etkileri

Statinlerin Pleotropik Etkileri Orijinal Derleme Makale Original Review Article Statinlerin Pleotropik Etkileri Pleiotropic Effects of Statins Özet Saadet Demirtaş M Bülent Vatan M Akif Çakar Levend Ediş Hüseyin Gündüz Hiperkolesterelomi

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System

The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System Original Article / Özgün Araştırma The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System Deksmedetomidin ve Propofol ün Oksidan ve Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri Haluk Dülger

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous

Detaylı

Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde,

Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde, Sitokrom P450 Enzim Sistemi ve Ýlaç Etkileþmeleri # Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL* Ýlaçlar bilindiði gibi büyük ölçüde karaciðerde, böbreklerde, gastrointestinal sistemde, ciltte ve akciðerde çeþitli enzimlerle

Detaylı

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Surgical site infections: risk factors and methods of prevention Ali

Detaylı

Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metil-3- Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2

Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metil-3- Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:169-175 Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2 1 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı