İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR?"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa , 2011 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR? Feride Karaca Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, ÖZET Bu çalışmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin derslerinde ne tür öğretim araç gereçleri kullandıkları ve bu öğretim araç gereçlerini seçerken nelere dikkat ettikleri araştırılmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı durum çalışması yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışmada iki farklı ilköğretim okulunda çalışan, 10 ilköğretim okulu öğretmeni çalışmaya dâhil edilmiş ve bu öğretmenler ile gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, farklı branşlardaki öğretmenlerin derslerinde branşlarına yönelik özel öğretim araç gereçleri kullandıkları görülmüştür. Öğretmenlerin derslerinde temel olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapları ve yazı tahtası gibi geleneksel öğretim araç gereçlerini kullandıkları ve bunlara ek olarak bilgisayar, projeksiyon aleti, televizyon, tepegöz, video çalar, video kasetler, eğitim içerikli CD ler, resimler, laboratuvar araç gereçleri, haritalar ve hatta kuklalar gibi bir çok araç gereci kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin derslerde kullanacakları öğretim araç gereçlerini seçerken dersin içeriği, öğretim yöntemi; öğrencilerin yaş grubu, hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenme kapasitesi;ilgi ve ihtiyaçları gibi faktörleri göz önünde bulundurdukları anlaşılmıştır. Tüm bunlara karşın, çalışmaya katılan öğretmenlerin okullarında bulunan öğretim araç gereçlerinin kullanımı konusunda çeşitli problemler yaşadıkları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitapları ve öğretim araç gereçlerini yetersiz buldukları anlaşılmıştır. Bu problemleri gidermek amacı ile ders kitapları tekrar gözden geçirilerek gerekli iyileştirilmeler yapılmalı ve tüm okullar müfredata uygun, güncel öğretim araç gereçleri ile donatılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Öğretim araç gereçleri, İlköğretim okulları, Öğretmen görüşleri.

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa , 2011 WHAT KINDS OF INSTRUCTIONAL TOOLS AND MATERİALS DO ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS USE IN THEIR LESSONS? Feride Karaca Middle East Tech. Uni, Faculty of Edu., Comp. Educ. and Inst.Tech. Dep., ABSTRACT A qualitative study was conducted to have ideas about the kinds of instructional tools and materials that elementary school teachers use in their lessons and about the factors that they consider while selecting these tools and materials to be used in their lessons. This study utilized a descriptive case study method, in which some observations and interviews were conducted with 10 elementary school teachers from two different elementary schools. Examing the results, teachers mainly use some traditional tools and materials, including Ministry of National Education Books and blackboard. In addition, they use many different tools and materials, including computers, projectors, televisions, video players, video casettes, educational CD s, pictures, laboratory materials, maps and dolls etc... While selecting the instructional tools and materials to be used in their lessons, teachers considered some different factors, including instructional method, content of the lesson, students age, their readiness level and learning capacity, and their needs and interests. On the other hand, teachers face some problems about the use of instructional tools and mtarials in their schools. The participant teachers complained about the deficiencies of the Ministry of National Education books and of the other instructional tools and materials in their schools. For this reason, these books should be revised and some updatated instructional technologies should be provided for all the schools. Keywords: Instructional Technologies, Elementary schools, Teacher perceptions.

3 İlköğretim Öğretmenleri Derslerinde Ne Tür Öğretim Araç ve Gereçleri Kullanmaktadırlar? 133 GİRİŞ Günümüzde meydana gelen sosyal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, ilk ve orta öğretimde teknolojik araç gereçlerin kullanılması gerekliliği doğmuş ve bu doğrultuda okullar bilgisayar, projeksiyon aleti, video, televizyon ve eğitim yazılımları gibi çeşitli teknolojik araç gereçlerle donatılmıştır. Devlet Planlama teşkilatı tarafından 2010 yılında yayınlanan bir rapora göre, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2009 yılı sonu itibarıyla bilişim teknolojileri laboratuvarı kurulmuş olup, ilköğretim okullarının %94 üne, ortaöğretim okullarının ise tamamına internet erişimi sağlanmaktadır. Okulların teknolojik araç gereçlerle donatılması ile birlikte teknolojinin etkin bir şekilde derslere nasıl entegre edileceği konusu araştırılmaya başlanmıştır. Alanyazında yapılan bir çok çalışmaya göre, bu konuda en önemli görev öğretmenlere düşmektedir (Çağıltay, Çakıroğlu, Çağıltay & Çakıroğlu, 2001; Ertmer, 2005; ). Günümüz koşullarında, öğretmenlerden öğretim teknolojilerini öğrencilerin başarı ve iletişim becerilerini arttıracak bir şekilde derslerine uyarlamaları beklenmektedir (Dias ve Atkinson, 2001). Öğretmenlerin çağın gereksinimlerine cevap verebilecek bireyler yetiştirme konusunda gösterdikleri bu çabada, öğretim araç gereçlerinin yeri ve önemi büyüktür (Yeşilyurt, 2007).Çelik (2007) ye göre, eğitim ve öğretimde araç gereç kullanımı, etkili öğretim ortamları hazırlayarak eğitim programlarının başarıya ulaşmasında önemli roller üstlenmektedir. Korkmaz, Usta ve Güzeller (2009) e göre, okullarda teknoloji destekli eğitimin istenilen seviyeye ulaşabilmesi için, etkin ve amaca hizmet edebilecek nitelikte öğretim teknolojileri kullanılmalıdır. Derslerde kullanılacak öğretim araç gereçlerin seçimi, öğretimin kalitesini arttırmak açısından çok önemlidir(taşkaya ve Bal, 2010). Bu konuya açıklık getiren Çelik (2007), öğretmenlerin derslerde kullanacakları araç gereçleri seçerken öğretim hedefleri; öğretim yöntemi; öğrenci özellikleri; öğretmen özellikleri; öğretim ortamının özellikleri; araç gereç özellikleri gibi birçok etkenin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamıştır. Derslerde kullanılacak öğretim araç gereçlerinin seçiminde öncelikle öğrenci özellikleri dikkatle incelenip, öğrencilerin bilgi, yetenek, ilgi ve güdelenmişlik düzeylerine uygun araç gereçlerin kullanılması gerekmektedir (Demirel, 2004). Demirel ve Yağcı (2007), öğretmenler tarafından pratik, öğrenciler için uygun ve dersin konusuna uygun araç gereçlerin seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Fidan (2008), öğretmenlerin farklı branşlara yönelik özel öğretim araç gereçlerine ihtiyaç duyduklarını açıklamıştır. Örneğin, Arkın (2003) tarafından yapılan bir çalışmada İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar ve interneti, dersleriyle ilgili resim, video ya da değişik yazılı kaynakları araştırmak ve bilgi toplamak amacıyla kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin çeşitli eğitsel içerikli CD leri kullanarak İngilizce gramer ve kelime alıştırmaları yaptıkları ve öğrencilere İngilizce oyunlar oynattıkları gözlenmiştir. Diğer

4 134 F.Karaca taraftan, Taşkaya ve Bal (2010) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları incelendiğinde, sosyal bilgiler derslerinde öğretmenlerin en çok harita ve yer küre modelini kullandıkları görülmüştür. Buna karşın, öğretmenlerin derslerinde görsel ve teknoloji ile bağlantılı araç gereçleri çok fazla kullanmadıkları görülmüştür. Öğretim teknolojilerinin eğitimde kullanılmaya başlanması ile birlikte, öğrenme ve öğretme üzerine etkilerinin araştırılması da merak konusu olmuştur. Örneğin, Fidan (2008) tarafından ilköğretim öğretmenleri ile yapılan bir çalışmada, katılımcı öğretmenlerin çoğunluğu derslerde öğretim araç gereçleri kullanımının dersi daha eğlenceli hâle getirdiğini, öğrencilerin derse olan motivasyonlarının arttığını ve kalıcı öğrenmenin sağlandığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Çağıltay ve diğerleri (2001) tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin genelde bilgisayar kullanımı konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. Bununla birlikte öğretimde bilgisayar kullanımının eğitimin kalitesini arttıracağına ve kendilerine ek bir iş yükü getirmeyeceğine inanan öğretmenler, teknolojinin öğrencilerin başarı, ilgi ve motivasyonlarını da arttıracağını belirtmişlerdir. Aynı şekilde, Karaca (2011) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları incelendiğinde, derslerde teknoloji kullanımının öğrencilerin derse olan ilgi ve alakasını, öğrenmenin kalıcılığını ve öğrencilerin başarısını arttırdığını düşünen öğretmenlerin, teknoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istedikleri görülmüştür. Kazu ve Yeşilyurt (2008) e göre etkili öğretim ortamları oluşturmak için derslerde çeşitli öğretim araç gereçleri kullanılması gerekmektedir. Demirel (2004), derslerde görsel ve işitsel araç gereçlerin kullanımının dersin işleyişini kolaylaştırdığını, ders sunumları daha etkili hale getirdiğini ve öğretmenlere zengin bir öğretim ortamı sağlandığını belirtmiştir. Bu düşünceyi destekleyen Çelik (2007), eğitim ortamlarında öğretim araç geçlerinin kullanımı ile öğrenciye çok zengin, renkli, görsel ve işitsel mesajlar içeren bir öğretim ortamı sunulabileceğini (s.29) ifade etmiştir. Adıgüzel (2010) tarafından yapılan bir çalışmada, ilköğretim okullarında en çok ders kitapları, kılavuz kitaplar, yardımcı ders kitapları, tebeşirli yazı tahtaları, resimler, haritalar ve grafikler gibi araç gereçlerin mevcut olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Buna paralel olarak öğretmenlerin derslerinde en çok ders kitapları, yardımcı kitaplar ve tebeşirli yazı tahtaları gibi okullarda en çok mevcut olan araç gereçleri kullandıkları görülmüştür. Diğer taraftan, öğretmenlerin bilgisayar, DVD, VCD ve ders yazılımlarını derslerinde neredeyse hiç kullanmadıkları ortaya çıkmıştır (Adıgüzel, 2010). Bu durum alanyazında yapılan birçok çalışma ile desteklenmiş ve öğretmenlerin yeni teknolojileri derslerinde çok fazla kullanmadıkları görülmüştür (Taşkaya ve Bal, 2010). Buna sebep olarak literatürde birçok engelleyici faktörden bahsedilmektedir. Örneğin, Çağıltay, ve diğerleri (2001, s.24) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin bilgisayar kullanımını etkileyen en önemli faktörlerin (1) kullanabilecekleri yeterli bilgisayar olmaması, (2) öğretmenlerin bilgisayar kullanımı konusunda yeterince

5 İlköğretim Öğretmenleri Derslerinde Ne Tür Öğretim Araç ve Gereçleri Kullanmaktadırlar? 135 deneyimlerinin olmaması ve (3) öğretim programının bilgisayarla bütünleşecek yapıda olmaması, şeklinde sıralandığı görülmüştür. Karaca (basımda) tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre, ilköğretim okulu öğretmenlerinin derslerinde teknolojiyi kullanmamalarına sebep olarak öğretmenlerin yeni teknolojilerin kullanımı konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olmayışı ve okullarda bulunan öğretim araç gereçlerinin yetersiz olması gösterilmiştir. Ayrıca, çalışma sonuçlarına göre öğretmenlere sağlanan hizmet içi eğitim ve teknik destek gibi olanakların yetersiz olduğu ortaya çıkarken, öğretmenlerin teknoloji destekli öğretim materyallerini hazırlamak için yeterli zamana sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Tüm bu engellerin üstesinden gelmek ve öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak amacı ile için çeşitli politikalar geliştirilerek, okullardaki öğretim araç gereçlerinin sayısı arttırılmış ve öğretmenlere teknoloji ile alakalı çeşitli hizmet içi eğitim olanakları sağlanmış olmasına karşın (Ertmer, 2005), öğretmenlerin derslerde öğretim araç gereçlerini kullanım seviyeleri halen oldukça düşüktür. Bu durum, öğretmenlerin öğretim araç gereçlerinin kullanımına ilişkin branşlarına özgü hizmet içi eğitim almamaları ve yine branşlarına özgü öğretim araç gereçleri içeren eğitim ortamlarında derslerini işleyememelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, farklı branşlardaki öğretmenlerin derslerinde ne tür öğretim araç gereçleri kullandıkları araştırılmalı ve buna dayalı olarak her bir branş öğretmeninin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim ve derslik olanakları sağlanmalıdır. Amaç Bu çalışmanın temel amacı farklı branşlardaki ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde ne tür öğretim araç gereçlerini kullandıklarını tespit etmek ve öğretmenlerin derslerinde kullanacakları öğretim araç gereçlerini seçerken ne tür faktörleri göz önünde bulundurduklarını belirlemektir. Ayrıca, derslerde öğretim araç gereçleri kullanımının etkileri ile ilgili ilköğretim öğretmenlerinin görüşlerini almak ve öğretmenlerin okullarda bulunan araç gereçlerin kullanımı konusunda ne tür problemlerle karşılaştıklarını belirlemek bu çalışmanın amaçlarındandır. Yukarıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda çalışma soruları aşağıda belirtildiği gibidir: 1. Farklı branşlardaki ilköğretim öğretmenleri derslerinde ne tür öğretim araç gereçleri kullanmaktadırlar? 2. İlköğretim öğretmenleri derslerinde kullanacakları öğretim araç gereçlerini seçerken ne tür faktörleri göz önünde bulundurmaktadırlar? 3. İlköğretim öğretmenleri derslerde öğretim araç gereçleri kullanımının ne tür etkileri olduğunu düşünmektedirler? 4. İlköğretim öğretmenleri okullarda bulunan öğretim araç gereçlerinin kullanımı konusunda ne tür problemler yaşamaktadırlar?

6 136 F.Karaca YÖNTEM Bu çalışmada farklı branşlardaki ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde ne tür öğretim araç gereçleri kullandıklarını ve bu öğretim araç gereçlerini seçerken nelere dikkat ettiklerini tespit etmek için nitel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Berg (1989) e göre, durum çalışmaları güncel bir olayın nasıl vuku bulduğunu anlayabilmek amacıyla, belirli bir kişi, sosyal ortam, olay ya da grup hakkında sistematik bir şekilde bilgi toplanması sürecini içermektedir. Bu çalışmada da güncel bir olay olan derslerde öğretim araç gereçleri kullanımı hakkında, ilköğretim öğretmenlerinden görüşme ve gözlem yöntemleri kullanılarak bilgi toplanması amaçlanmaktadır. Çalışma Grubu Bu araştırmanın örneklemini Ankara daki 2 farklı ilköğretim okulundan 10ilköğretim öğretmenini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 5 öğretmen Ankara da yüksek sosyal statüye sahip bir semt okulundan seçilirken, diğer 5 öğretmen düşük sosyal statüye sahip bir semt okulundan seçilmiş ve böylelikle her iki kesimin de bu konudaki görüşleri yansıtılmaya çalışılmıştır. Farklı branştaki öğretmenler teknolojiyi farklı şekilde kullabileceklerinden dolayı, maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılarak, her iki okuldan da 1 İngilizce öğretmeni, 1 fen ve teknoloji öğretmeni, 1 Türkçe öğretmeni, 1 matematik öğretmeni ve 1 bilişim teknolojileri öğretmeni çalışmaya dâhil edilmiş ve böylelikle örnekleme dahil her bir branşın kendine özgü özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması sağlanmaya çalışılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2000).Katılımcı öğretmenlerden3 kişi bay, 7 kişi bayandır. Veri Toplama Yöntemleri Durum çalışması yönteminde görüşme, gözlem, döküman incelemesi, arşiv kayıtları ve anket uygulaması gibi birçok farklı nitel ve nicel veri toplama yöntemi bir arada kullanılabilmektedir. Bu çalışmada ise katılımcı öğretmenlerden araştırma konusu hakkında derinlemesine bilgi toplamak amacı ile nitel veri toplama yöntemlerinden gözlem ve görüşme teknikleri bir arada kullanılarak zengin ve birbirini teyit edebilecek veri çeşitliliğine ulaşılmaya çalışılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2000). Kullanılan gözlem ve görüşme formları, araştırmacı tarafından alan yazından faydalanılarak geliştirilmiş ve uzman görüşü alındıktan sonra düzeltmeler yapılmıştır. Bu çalışmada ilk olarak sosyal bilimlerde en fazla kullanılan veri toplama yöntemi olan görüşme yöntemi kullanılmış ve böylelikle bireylerin iç dünyasına girilerek, deneyimleri, tutumları, düşünceleri, niyetleri ve yorumları konusunda bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır (Paton, 1987). Katılımcı öğretmenlerle 30 ar dakikalık görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler kayıt cihazı yardımıyla kaydedilmiştir. Daha sonra her bir öğretmenin bir ders saati gözlemlenerek görüşmelerle elde edilen veriler teyit edilmeye ve desteklenmeye çalışılmıştır.

7 İlköğretim Öğretmenleri Derslerinde Ne Tür Öğretim Araç ve Gereçleri Kullanmaktadırlar? 137 Verilerin Çözümlenmesi Nitel verilerin çözümlenmesi işleminde, Yıldırım ve Şimşek (2000) tarafından önerilen aşamalardan geçilmiştir. İlk olarak, araştırmacı gözlem notlarını ve kayıt cihazı yardımıyla kaydedilen görüşmeleri bilgisayara aktarmıştır. Sonra, elde edilen veriler kodlanıp, ana temalara göre gruplandırılıp, yorumlanmıştır. Görüşme ve gözlem yöntemleri ile toplanan veriler, orijinal formuna mümkün olduğu kadar sadık kalınarak ve gerektiğinde araştırmaya katılan bireylerin söylediklerinden doğrudan alıntılar yapılarak okuyucuya sunulmuştur. BULGULAR Çalışma bulguları araştırma sorularına bağlı olarak 4 ana tema altında gruplanmıştır: (1) Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları öğretim araç ve gereçleri, (2) Öğretmenlerin derslerde kullanacakları öğretim araç gereçlerini seçerken göz önünde bulundurdukları faktörler, (3) Derslerde öğretim araç gereçleri kullanımının etkileri konusunda öğretmen görüşleri, (4) Öğretmenlerin okullarda bulunan öğretim araç gereçlerinin kullanımı konusunda yaşadıkları problemler. Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları öğretim araç ver gereçleri Araştırma sonuçlarına bakıldığında, katılımcı öğretmenlerin derslerinde temel olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapları ve tebeşirli yazı tahtalarını kullandıkları görülmüştür. Bunlara ek olarak, öğretmenlerin bilgisayar, projeksiyon aleti, televizyon, tepegöz, video çalar, video kasetler, eğitim içerikli CD ler, resimler, laboratuvar araç gereçleri, haritalar ve hatta kuklalar gibi bir çok öğretim araç gereçlerini kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, farklı branşlardaki öğretmenlerin, kendi branşlarına özgü öğretim araç gereçleri kullandıkları görülmüştür. Örneğin, İngilizce öğretmenleri İngilizce dersinin çoklu zeka kuramının uygulanmasına müsait bir ders olduğunu ve bu nedenle derslerinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitaplarına ek olarak, sesli kartlar, dinleme kaseleri, CD ler, reaksiyon kasetleri, televizyon, tepegöz, bilgisayar, projeksiyon aleti gibi çeşitli görsel ve işitsel araç gereçleri kullanmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. İngilizce öğretmenlerinden birisi İngilizce dersinin çevredeki her türlü materyali kullanmaya müsait bir ders olduğunu şu cümlelerle belirtmiştir: Derslerimde her şeyi öğretim materyali olarak kullanabiliyorum, yani kurt, kuş, börtü böcek, oyuncak, CD, kaset çalar, kaset, bilgisayar, chartlar, tepegöz, İngilizce alt yazılı resimler, camdan dışarı gördüğünüz canlı cansız her şey bizim Çalışmaya katılan matematik öğretmenlerinin ise derslerinde genelde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaplar, çeşitli alıştırma kitapları, yaprak testler ve tebeşirli yazı tahtası gibi öğretim araç gereçlerini kullandıkları

8 138 F.Karaca görülmüştür. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin ise derslerinde bilgisayar, projeksiyon aleti, eğitsel içerikli CD ve yazılımlar gibi bir çok teknolojik araç gereçlerin yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaplardan da faydalandıkları görülmüştür. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinden birisi küçük yaş grubundaki öğrencilerle yaptığı bir uygulamayı şu şekilde anlatmıştır: Bir dersimde klavyeyi anlatırken, öğrencilerden kendi klavyelerini yapmalarını istedim. Öğrenciler tombala taşları ve düğmeler gibi değişik materyaller kullanarak çok yaratıcı klavyeler yapmışlardı. Bu tür aktivitelerle, öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak, onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorum, hem böylelikle dersi öğrenciler için daha ilgi çekici hale getiriyorum. Katılımcı Türkçe öğretmenlerinin ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaplara ek olarak farklı yazarlar ve şairlerden roman, öykü ve şiir kitapları getirerek dersleri öğrenciler için daha eğlenceli ve ilgi çekici hâle getirdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca, fen ve teknoloji öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaplara ek olarak derslerinde tebeşirli yazı tahtası, tepegöz, projeksiyon aleti, çeşitli laboratuvar araç gereçleri ve çalışma kağıtları kullandıkları anlaşılmıştır. Öğretmenlerden birisi kullandığı öğretim araç gereçleri ile ilgili olarak şunları söylemiştir: Derslerimde tepegöz, projeksiyon aleti ve laboratuvar araçgereçlerini kullanıyorum. Derslerde kullanacağım öğretim materyalleri genelde konuya göre değişiyor. Mesela, 2. sınıflarda karışımları anlattığım bir derste deney yapmam gerekiyor, bu nedenle çocuklardan karışımlarla alakalı çeşitli materyaller getirmelerini istiyorum, sınıfa çeşitli laboratuvar araç gereçleri getirip,bu araç gereçleri kullanarak karışımlar nedir, ne işe yarıyor, deney yaparak öğreniyor öğrenciler. Diğer bir fen ve teknoloji öğretmeni ise derslerinde bilgisayar ve projeksiyon aleti gibi yeni teknolojileri kullanmayı tercih ettiğini, bu teknolojilerin derse hazırlık sürecini kolaylaştırdığını ve dersi daha ilgi çekici hale getirdiğini şu şekilde belirtmiştir: Daha önce tepegöz kullanıyordum derslerimde, ama artık günümüzde demode oldu biraz. Asetatlar falan hazırlıyorduk önceden, şimdi artık projeksiyon aletini kullanıyorum, hazırlığı daha kolay, hem öğrencilerin daha fazla ilgisini çekiyor. Ben bazen kendim hazırlıyorum kullanacağım materyalleri, ama genelde hazır materyaller kullanıyorum, internette bazı siteler var ücretsiz materyal sağlayan, onlardan faydalanıyorum. Güzel interaktif slaytlar var internette, bu slaytlardan yararlanarak task soruları hazırlayabiliyorum, yani cevaplar da var orda, çok fazla uğraşmıyorum slayt hazırlamak için.

9 İlköğretim Öğretmenleri Derslerinde Ne Tür Öğretim Araç ve Gereçleri Kullanmaktadırlar? 139 Derslerinde internetten indirdiği çeşitli hazır materyalleri kullanan diğer bir öğretmen bu materyallerin öğrencilerin dikkatini çekme konusunda gayet başarılı olduğunu ve öğrencilere faydalı bilgi ve beceriler kazandırdıklarını belirtmiştir. Buna karşın, çoğu öğretmen bu tür öğretim materyalleri geliştirmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, ders kitabındaki konuları ancak yetiştirebildiklerini belirten öğretmenler, bu materyalleri geliştirmek ve uygulamak için yeterli zamana da sahip olmadıklarını söylemişlerdir. Buradan da anlaşıldığı üzere, öğretmenlerin çoğunluğunun yeni öğretim materyalleri geliştirmek yerine, derslerinde çeşitli hazır öğretim materyalleri kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Katılımcı öğretmenlerden bazıları ellerinde bulunun öğretim materyallerini diğer öğretmen arkadaşları ile paylaştıklarını belirtirken, öğretim materyali alışverişinin genelde aynı zümrede olan öğretmenler arasında olduğu görülmüştür. Öğretmenlerden birisi zümre öğretmenleri arasındaki materyal alışverişinin öneminden şu şekilde bahsetmiştir: Evde farklı kitap ve kaynaklardan değişik örnek ve problemler buluyorum. Daha sonra derslerde kullanmak üzere çalışma kağıtları hazırlıyorum. O çalışma kağıtlarını diğer öğretmen arkadaşlarımla paylaşırım mutlaka, çünkü herkesin birbirinde öğreneceği şeyler var, hem böylelikle dersi daha zengin ve faydalı hale getiriyoruz öğrenciler için. Zaten bir okulda zümre arkadaşlığı ne kadar iyiyse, çocuklar bu durumdan daha iyi faydalanıyor, başarı seviyeleri artıyor, okulun başarısını bile etkiliyor bu durum. Öğretmenlerin derslerde kullanacakları öğretim araç gereçlerini seçerken göz önünde bulundurdukları faktörler Derslerinde kullanacakları öğretim araç gereçlerini seçerken nelere dikkat ettikleri sorulan öğretmenler, dersin içeriği, öğretim yöntemi, öğrencilerin yaş grubu, hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenme kapasitesi ve yine öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, derslerinde günlük yaşama uygun araç gereçler kullanmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerden birisi derslerinde kullanacağı öğretim materyallerini seçerken nelere dikkat ettiğini şu şekilde açıklamıştır: Derslerimde öğrencileri aktif hâle getirecek, anlamalarını kolaylaştıracak ve onların ilgilerini çekecek materyaller kullanmaya çalışıyorum. Mesela, powerpoint slaytları hazırlıyorum, hazırladığım bu slaytlar hem ders işleme sürecinde bana yol gösterici oluyor, hem de öğrencilerin derse olan ilgi ve alakalarını arttırıyor.

10 140 F.Karaca Diğer bir öğretmen öğretim araç gereçleri seçiminde sınıf seviyesini göz önünde bulundurduğunu, küçük gruplarda kuklalar ve oyuncaklar kullanarak değişik drama aktiviteleri ile dersi daha ilgi çekici hâle getirdiğini şu cümlelerle belirtmiştir: Materyal seçiminde en çok sınıf seviyesini ve yaş grubunu göz önünde bulunduruyorum, onların ilgi ve alakalarını çekecek, derse katılımlarını arttıracak materyaller kullanmaya çalışıyorum. Mesela 3 ve 4. sınıflarla el kuklaları ve oyuncaklar kullanarak drama aktiviteleri yapıyorum, böylelikle dersi daha eğlenceli hale getiriyorum öğrenciler için. Derslerde öğretim araç gereçleri kullanımının etkileri konusunda öğretmen görüşleri Çalışmaya katılan öğretmenler derslerde öğretim araç gereçlerinin kullanımının görselliği arttırdığını, öğrencileri daha aktif hâle getirdiğini ve onların derse katılımını arttırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca, derslerde araç gereç kullanımının öğrencilerin derse olan motivasyonunu, ilgi ve alakalarını arttırdığını belirten öğretmenler, böylelikle öğrencilerin öğrenmelerinin kolaylaştığını ve kalıcı hâle geldiğini söylemişlerdir. Öğretmenlerden birisi konu ile ilgili şu ifadelerde bulunmuştur: Derslerimde bilgisayar, projeksiyon aleti ve tepegöz kullanıyorum. Okuduğum güncel şeyleri bilgisayarda göstermeye çalışıyorum öğrencilere, dikkatlerini çekebilecek örneklerin olması lazım, o tür örneklerle derse başlayınca çocuklar çok daha dikkatli dinliyorlar dersi. Mesela genetik çok zevkli bir konu ama çocuk bilmiyor ki genetiği, o ilginçliği nasıl anlatabilirsin diye düşününce, annenin göz rengi, babanın göz rengi diye güncel hayatla bağdaştırıp, internetten çeşitli örnekler gösteriyorum. Mesela, İrlanda da yapılmış parmak deneyleri ya da şu Babuna örneğini söylerim, yani bu tür yaşanmış olayları anlatınca öğrenciler unutmuyor bu konuları. Bu tür şeyler hem konunun akılda kalmasını kolaylaştırıyor hem de öğrencilerin derse olan ilgi ve alakalarını arttırıyor. Ayrıca, katılımcı öğretmenlerden birisi öğrencilerin derse dikkatlerini en fazla 20 dakika verebildiklerini ve öğrencilerin düz anlatım şeklinde, sadece öğretmen tarafından verilen bir dersi çok sıkıcı bulduklarını belirtmiştir. Bu nedenle, öğrencilerin dikkatini çekebilmek amacı ile bilgisayar, projeksiyon aleti ya da tepegözü kullanarak çeşitli görsel resimler ve animasyonlarla dersi daha renkli hâle getirdiğini belirtmiştir.

11 İlköğretim Öğretmenleri Derslerinde Ne Tür Öğretim Araç ve Gereçleri Kullanmaktadırlar? 141 Diğer bir öğretmen, derslerde teknoloji kullanımının öğretmen açısından da faydalı olduğunu, ders işleme sürecinde kendilerine yol gösterici olduğunu şu şekilde belirtmiştir: Derslerimde öğrencilerin derse katılımını arttıracak, onların derse olan ilgi ve alakalarını arttıracak öğretim araç gereçleri kullanmaya çalışıyorum. Mesela, derslerimde powerpoint slaytları kullanıyorum, bu slaytlar bana yol gösterici oluyor, hangi konuyu anlatacağım, neyi, nasıl, hangi sırada anlatacağım konusunda bana yardımcı oluyor. Öğretmenlerin okullarda bulunan öğretim araç gereçlerinin kullanımı konusunda yaşadıkları problemler Okullarda bulunan öğretim araç gereçlerinin kullanımı konusunda ne tür problemler yaşadıkları sorulan öğretmenlerin çoğunluğu Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitapların yetersiz olduğunu, o nedenle derse gelmeden önce farklı kaynaklardan araştırma yapmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Ders kitaplarının yetersizliğinden yakınan bir öğretmen şu bilgileri vermiştir: Ders kitapları konuyu anlatmakta yetersiz kalıyor, bu nedenle derse gelmeden önce konuyla ilgili değişik resimler ve hikâyeler araştırıyorum, bulduğum resimleri chart hâline getirip fon kâğıtlarıyla sunabiliyorum çocuklara. Yine materyal olarak derslerimde çeşitli video kasetler, CD ler ve şarkılar kullanıyorum. Benzer şekilde, bir ingilizce öğretmeni de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitaplarla ilgili yaşadığı problemleri şu şekilde anlatmıştır: Bildiğiniz gibi İngilizce dersi çoklu zekâ kurumanın uygulanmasına uygun bir ders ama okulumuzda bulunan materyaller ve kitaplar çoklu zekâ sistemine çok fazla uygun değil, o nedenle derse gelmeden önce değişik kaynaklar araştırıyorum, materyal olarak ne kullanabilirim, onları düşünüyorum, planlıyorum. Tüm bunlara ek olarak, görüşme yapılan İngilizce öğretmenlerinden birisi İngilizce ders kitaplarına ait dinleme kasetlerinin gönderilmediğini, bu nedenle İngilizce derslerinde dinleme etkinliğini yapamadıklarını belirtmişlerdir. Bu öğretmen dinleme kasetlerinin gönderilmediği gibi, okulda dinleme cihazlarının da olmadığını, tamamen kitaba bağlı kalarak ders anlatmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Ayrıca, okullarında bulunan video kasetlerin güncel olmadığını ve içeriğinin yeni öğretim programlarına uygun olmadığını belirten öğretmenler, derslerinde

12 142 F.Karaca artık bu tarz geleneksel teknolojileri kullanmakta zorluk çektiklerini açıklamışlardır. Bunun yerine, daha güncel ve ilgi çekici olan eğitim içerikli çeşitli CD ler ve internetten indirdikleri çeşitli video, resim, animasyon gibi materyalleri kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler yeni teknolojilerin kullanımı konusunda hevesli oldukları halde, Bilişim Teknolojileri Laboratuvarlarının kullanımı konusunda çeşitli problemler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden birisi zamanın etkin ve ekonomik kullanımı açısından dersi sınıfta işlemeyi tercih ettiğini şu şekilde belirtmiştir: Dersi sınıfta işlemenin zaman açısından çok daha ekonomik olduğunu düşünüyorum, müfredat da baya yoğun zaten, işleyeceğim konuları ancak yetiştirebiliyorum. Hem bilişim teknolojileri laboratuarları genelde dolu oluyor, boş bulsan, öğrencileri getir-götür çok fazla zaman kaybediyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz biraz hareketli, mekân değişikliği çok hoşlarına gidiyor ama sınıf dışında onları kontrol etmek çok daha zor oluyor. Bazı öğretmenlerin ise bilgisayar ve projeksiyon aleti kullanımını çok iyi bilmedikleri ve bu nedenle derslerinde bu teknolojileri kullanmaktan çekindikleri görülmüştür. Öğretmenlerden birisi bilgisayarları kullanırken yaşadığı problemleri şu şekilde açıklamıştır: Bilgisayar ve projeksiyon aleti kullanımı konusunda çok fazla yeterli görmüyorum kendimi. Zaman zaman bilgisayarlarda problem oluyor, program açılmıyor, kendimiz bilgisayar kullanımını çok iyi bilmediğimiz için çözemiyoruz problemi. Bu konuda yardım alabileceğimiz çok fazla kişi de yok, bilgisayar kullanımını iyi bilen arkadaşlara her zaman ulaşamıyoruz. Bilişim teknolojileri sınıfında ihtiyaç duyduğumuzda ulaşabileceğimiz bir bilişim teknolojileri öğretmeni olsa çok daha iyi olur bizim için. TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırma sonuçları incelendiğinde, öğretmenlerin derslerinde temel olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapları ve tebeşirli yazı tahtası gibi geleneksel öğretim araç gereçlerini kullandıkları görülmüştür. Tüm sınıflarda bu araç gereçler mevcut bulunduğu ve öğretmenler bu araç gereçleri kullanmaya aşina oldukları için bu sonuç kaçınılmazdır. Nitekim Adıgüzel (2010)de öğretmenlerin, derslerinde genelde temel ders araç gereçleri olan ders kitapları, kılavuz kitaplar ve tebeşirli yazı tahtaları gibi geleneksel araç gereçleri kullandıklarını belirtmiştir.

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ * AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 2011, 101-117 İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ * Melihan ÜNLÜ * *, Sırrı AYDINTAN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

Preservice Teachers Perceptions of Group Work

Preservice Teachers Perceptions of Group Work Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 205-223 Öğretmen Adaylarının Grup Çalışmalarına İlişkin Algıları Gürcü KOÇ ERDAMAR 1 Hüsne DEMİREL 2 ÖZET Bu çalışmada öğretmen

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 4 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge

Detaylı

The Perceptions Of Primary School Students On Studying Lesson

The Perceptions Of Primary School Students On Studying Lesson 169 İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Üzerine Algıları Serpil DEMİREZEN Nadire Emel AKHAN Özet Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin ders çalışma algılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 77-87 Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına

Detaylı

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 223-236 Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2 Özet Bu araştırmanın amacı, öğretmen

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI

EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI Yavuz AKPINAR Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi akpinar@boun.edu.tr TEACHERS APPROACHES TO SOME EDUCATIONAL

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı