Kaç Kıbrıs? Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin Kıbrıs Türk Tarihindeki Hikayesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaç Kıbrıs? Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin Kıbrıs Türk Tarihindeki Hikayesi"

Transkript

1 Kaç Kıbrıs? Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin Kıbrıs Türk Tarihindeki Hikayesi Cemaatsel/mü terek geçmi e dair hafıza, kimliklerin in ası ve idame ettirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Kent tarihçileri için bu konunun irdelenmesi, kentsel mekanın kullanımı, muhafazası veya yaratılması ile ilgili çalı malar eklinde vuku bulmaktadır. Cemaatsel kimlikle ilintili olarak umumi mahallere, daha detaylı olarak merasim, kutlama alanlarının ve hudutlarla belirlenmi mahallerin düzenlenmesine, tanımlanmasına ve kullanımına özel önem atfedilmektedir. Öyle ki, kentsel mekanın kullanımındaki de i imler üzerine yürütülen çalı malar sonucunda, toplumsal anlamın kurulması, yıkılması ve yeniden insası ile ilgili kaleme alınmıs çok sayıda eser bulunmaktadır. 1 Buna karsın, mü terek hafıza ve cemaatsel kimli in olu turulması ile yakından ilgili olan tarih, kimlik ve kentsel mekan arasındaki ili ki, di er disiplinlerden ö rencilerin ve farklı uzmanlık alanlarından tarihçilerin ara tırma gündemlerine maalesef pek almadıkları bir mevzudur. Kent çalı maları ve tarihsel co rafya alanlarının dı ında, mü terek hafızanın olu turulması ile ilgili çözümlemelere dair imdilik iki temel yakla ım bulunmaktadır. Bunların ilki geleneksel siyasi tarihin izinden gider ve çalı ma alanı, sosyo- politik bir de i imi kolayla tırma ve me rula tırma amacına hizmet eden seçkinler ve devlet eliyle yapılan yeniden in a faaliyetleridir. Önemli bir ulusal liderin kanatları altında dalkavukça tarih yazmak- Napolyon un Fransa sı veya Bismarck ın Almanya sı gibi- ve bir ça ın seçilmi özelliklerini söz konusu bütün nüfusun tecrübeleriyle e de er tutmak bu tip çözümlemelere verilebilecek yaygın örneklerdir. Bu tepeden inme ve bütünsel yakla ıma alternatif, ele tirel sosyal psikolojinin yanında sosyal ve kültürel tarihin zengin gelenekleri tarafından sunulmaktadır. 2 Ne var ki, bu iki bakı açısı çerçevesinde mü terek hafıza üzerine yürütülen çalı maların hemen hepsi, inceledikleri toplumun yerle ik çevreyle ve mekanla ili kisini göz ardı etmektedir. Sonuç olarak, mü terek hafızasın kurulmasında temel bir unsur teskil eden, bireylerin günlük ya antıları ile ya adıkları çevre arasındaki ili kinin üzerinde durulmamaktadır. Keza toplumsal gerçekli in kurulmasında mekansal ve uzamsal ö elerin oynadı ı rol ve cemaatsel hatırlama biçimleri arasındaki ili kiyi odak noktası haline getirebilecek disiplinlerarası bir bakı açısı eksik kalmıstır. Kentsel uzamın kurulması ve kullanımı ile kimlik olu turma süreci ve anlam türetme arasındaki ba lantıyı ba arıyla kurabilen çalı ma sayısı çok azdır. Bu çalı maların ço u ise, kent aracılı ıyla vücut bulan modernite diyebilece imiz bir bakı açısının sonucu olarak ortaya çıkmı lardır. 3 1 H. Lefebvre, The Production of Space (London: Blackwell, 1991) ve Writings on Cities, der. E. Kofman (London: Blackwell, 1995); M. Bloch, Sociology and Geography (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); E. Soja, Postmodern Geographies: The Reassertation of Space in Critical Social Theory (Oxford: Blackwell, 1989); E. Soja ve A. Scott The City: Los Angeles and Urban Theory at the End of the Twentieth Century (Berkeley: University of California Press, 1998) 2 N. Bourguet, I. Valensi ve N. Wachtel, der. Between Memory and History (Chur: Harwood Academic Publishers, 1990); P. Burke, der. A New Kind of History: From the Writings of Lucien Febvre (London: Routledge and Kegan Paul, 1973); T. Butler, der., Memory: History, Culture and the Mind (Oxford: Blackwell, 1990); M. Halbwachs, On Collective Memory (Chicago: Chicago University Press, 1992); I. Irwin- Zarecki, Frames of Remembrance: The Dynamics of Collective Memory (New Brunswick: Transaction, 1994); P. Nora, der., Realms of Memory: The Construction of the French Past, I. Conflicts and Divisions (New York: Columbia Press, 1996) 3 W. Benjamin, Moscow Diary, G. South ed. (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1986); S. Buck- Morss, The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project (Cambridge, Mass: MIT Press, 1991); D. Ward ve O. Zunz, der., The Landscape of Modernity: New York City (Baltimore: John

2 Ben bu makalemde tarihsel gerçekli in mü terek hafızanın kendine özgü formatı içerisinde in ası ile kentsel tarih arasındaki kopuk halkanın, sava sonrasının bölünmü toplumları üzerine yapılmı çalı malarda açıkça ortaya çıktı ını savunuyorum. Mekan algısının, cemaatsel aidiyet tanımının ve kimli in iç içe geçmesi, etno-dinsel ihtilaflar sonucu parçalanmı toplumlar için kaçınılmaz bir durumdur.. Böyle durumlarda, tüm toplumun ya amı oldu u travmayı anlamlı kılmaya yönelik ve sosyal yapının bütün katmanlarının aktif ekilde katıldı ı bir ortak geçmi olu turma çabası görülür. Sava sonrası dönemde bir yerle ime geri dönü veya bir yerle imden göç süreci dahilinde, hafıza ve kimlik arasındaki kaçınılmaz ba lantılar kent tarihçileri açısından özel önem arz ederler. Bunlara ek olarak, bölünmelere yol açan etno-dinsel bir sava ın ardından, ya am, i, e lence yerlerinin, ortak merasim ve kutlama alanlarının algısı ile hatırlanan, sava ılan ve sı ınak olarak kullanılan, ço unlukla da yasaklanan, bo altılan ve kaybedilen yerlerin algıları birbiri ile içiçe geçmi tir. Sava sonrası ya anılan mekanlara dair bilinç ve bu mekanları tanıdık mekanlar ve ikametgahlar olarak yeniden kurma çabaları, sava sonrası ya anan travmaları anlamlandırma faaliyetlerinin temelini te kil eder. Kent tarihçilerinin çalı maları bu nedenle, modernite ve kent in sınırları belirlenmi alanları dı ında olu turulan, sosyal ve siyasi kimliklerle ili ki içerisinde yeni ya am çevreleri in a edilmesi sürecinin anla ılması açısından ônemli açılımlar vaad eder. leriki sayfalarda kentsel mekanın cemaatsel bir tarih ve kimlik algısıyla ili ki içerisinde tahayyülü, kullanımı, mülkiyeti ve hatırlanması Kıbrıs ın bölünmü ba kenti Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin 4 Kıbrıs Türk bölgesinin özel durumuna atıfla ele alınacaktır. Sehrin kentsel dokusu, buradaki mekanların, bölgelerin ve sınır i aretlerinin yaratılması, yenilenmesi ve kullanımı Kıbrıs Türk cemaatinin benlik ve tarihsel kimlik algısını olu turan temel unsurlardandır ten bu yana kentin bir tarafı adadaki Kıbrıs Türk azınlık cemaatinin me ru mevcudiyetinin canlı bir kanıtı olagelmi tir. Öte yandan, öteki tarafı adanın Helen-Avrupa kökenini ve Kıbrıs Rum toplumunun egemen Hıristiyan geleneklerine uygun ya antısını temsil etmektedir. Bununla beraber, bir zamanların bu birle ik ba kentinin kentsel tarihi, ikametgahların, kav akların, alı veri ve i merkezlerinin, parkların ve resmi binaların planlamasından daha öte bir eyler barındırır. Öyle ki, Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin kentsel tarihi ve 1974 sonrasında kentin her yanında türeyen ço ul tarihsel kimlikler, Kıbrıs ta mü terek geçmi ve cemaat kimli inin in ası süreçlerinde merkezi rol oynamı tır ve oynamaya devam edecektir. Hafıza, Kimlik, Uzam ve Mekan; Kıbrıs Türk Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin Durumu Uzam, mekan ve geçmi in bilgisi arasındaki ili ki son yıllarda milliyetçilik üzerine yapılan çalı maların belirleyici bir unsuru haline gelmi tir. 5 Hatta bazı durumlar için, ortak mekanların bili sel haritalandırılmasının do urdu u fiziksel sonuçların ve anavatan ların tanımlanmasının ulus-in ası sürecinde tayin edici konumda oldukları dahi iddia edilmi tir. 6 Hopkins University Press, 1997); E. Soja, Third Space: Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Places (London: Blackwell, 1998). 4 Burada sehrin adının üçlü olarak kullanılmasının nedeni, Nicosia nın Kıbrıs Rum, Lefkosa nın Kıbrıs Türk, Lefkose nin ise Istanbul sivesi ile Türkiye li Türkler tarafından kullanılan sehir ismi olmasıdır. 5 B. Anderson ve G. Balakrishnan, Mapping the Nation (London: Verso, 1995); D. B. Knight, Identity and Territory: geographical Perspectives on nationalism and regionalism, Annals of the Association of American geographers, 72 (1982) pp ; A. Leontis, Topographies of Hellenism: Mapping the Homeland (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1995). 6 G. Dijkink, National Identity and Geopolitical Visions (London: Routledge, 1996); C. H. Williams ve A. D. Smith, The national construction of social space, Progress in Human Geography, 7 (1983), syf

3 Bu çıkarım mü terek geçmi e kaynak gösterilen unsurların- örne in rotası belli bir tarihçerçevesinin anavatan tanımıyla belirlendi i gözlemine dayanmaktadır. 7 Öyle ki bir ulusun topografyasının üretilmesi özgün tarihinin bir göstergesi olarak, tüm milliyetçi ve yeniden dirili çi hareketler için merkezi önem arz eder. 8 Bu arada milliyetçilik üzerine yürütülen çalı malar bünyesinde, milli toposların in asına dair yapılan analizler, daha çok sınırları mu lak hatlarla belirlenmi geni ölçekli topraklar üzerinde durmu ve anavatanın kurulması çalı malarını kartografik projelerle, edebiyatla ya da siyasi retorikle açıklama e ilimi göstermi lerdir. 9 Buna bir alternatif olarak ben Nicosia/Lefkosa/Lefkose ile ilgili çalı mamın ölçe ini mü terek hafıza, cemaatsel/milli kimli in in ası ve uzam/mekan arasındaki ili kinin incelenmesine indirgeyece im. Cemaatsel-milli kimli in in ası sırasında seçilmi bir yerle im alanının rolü ile ilgili bir çalı ma, milli topografyanın olu turulması ile ilgili yürütülen daha kapsamlı tartı malar sonucu ortaya çıkan çok sayıda veriyle i e ba lamak zorundadır. Bu veriler, hem varolan tartı malara yeni bir yön verir, hem de in a edilmi yerle im alanları ile tarihsel bilinç arasındaki ili kinin ke fedilmemi veya saklı yönlerini gün ı ı ına çıkarabilir. Post-kolonyal Kıbrıs ta ada topraklarına dair tarihsel anılar, kasabalar ve ehirlerin kültürel ve tarihsel mirası konusunda buralarda ya ayanların sahip oldu u kutupla mı algılar tarafından belirlenmi tir. 10 Nitekim cemaatsel/milli kimli in in ası ile uzam arasındaki ili kiye verilebilecek en iyi örnek adanın bölünmü ba kentinin durumudur. 11 Arkadan gelen nesillerin ya amlarını da etkileyen iç sava ve cemaatler arası anla mazlıklar, kentin yerle im alanlarının kullanımına dair geli tirilen belirli modeller üzerinden sürdürülmekte ve peki tirilmektedir. Gerek Kıbrıs Rumları nın gerekse Kıbrıslı Türkler in Nicosia/Lefkosa/Lefkose/Lefkosa/Lefkose nın iki tarafına dair geli tirdikleri milli tarihleri ve yeniden in a süreçleri, bunların sunulma ve algılanma biçimleri, sürekli olarak birbirlerinden beslenmektedirler te bu yana yeni Kıbrıs Türk milliyetçi söyleminin, Kıbrıslı Türklerin kökenini adaya dayandırmaya yönelik üretti i gerçekliklerin ço u, Kuzey Kıbrıs ın de facto Cumhuriyeti nin ba kentinde hayat bulmu tur. Bu ba lamda Kıbrıs taki Türk tarihi iki ekilde tanımlanmı tır. Bunların ilki, Osmanlı nın adadaki ihti amlı hakimiyetine atıfta bulunur. Bu 7 J. Gottman, The Significance of Territory (Charlottesville: University Press of Virginia; 1973); E.H. R Mellor, Nation, State and Territory: A Political Geography (London: Routledge, 1989); R. Stein ve D.W. Unwin, The Politics of Territorial Identity (London: Sage, 1982). 8 Örne in, Artemis Leontis milli bir anavatanın haritasını yaparken belirleyici unsurun topografya oldu unu ileri sürer: Bir yerin anavatan haline nasıl geldi ini anlayabilmek için o yerin topografyasını bilmek gerekir Yeni adı konan uluslar, co rafik bir alanı kendinden menkul ve sınırları belirlenmi toprakları olarak gösterirken topografyaya ba vururlar, ki bu varlıkları için hayati önemdedir ve tarihlerini besler. Leontis, Topographies of Hellenism, syf. 3, vurgu benim. Aynı ekilde, Leontis toposu utopik, gönderme yapılamaz bir uzam olarak de il de fiziki bir geri dönü mekanı, geçmi in varlı ını hissettirdi i bir yer olarak tanımlar. (syf. 19). Ben bu çalı mamda kullandı ım topos ve topografya kavramlarını Leontis in tanımlarına borçluyum. 9 A. H. R. Baker ve G. Bigger, der., Ideology and Landscape in Historical Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); H. Bhaba, der. Nation and Narration (London: Routledge, 1990); J. Black, Maps and History: Constructing Images of the Past (New Haven: Yale University Press, 1997); P. Sahlins, Boundaries: The Making of Spain in the Pyrenees (Berkeley: University of California Press, 1989). 10 M. Hadjipavlou- Trigeorgis, Different relationships to the land: personal narratives, political implications and future possibilities, V. Calothycos, der., Cyprus and Its People: Nation, Identity and Experience in an Unaimaginable Community, nin içinde (Bolder, Col.: Westview Press, 1998), syf ; M. Killoran, Nationalism and embodied memory in Northern Cyprus, Calothycos, der., Cyprus and Its People, syf ; Y. Papadakis, The politics of memory and forgetting in Cyprus, Journal of Mediterranian Studies, 3 (1993) syf ; Papadakis, Greek Cypriot narratives of history and collective identity: nationalism as contested process, American Ethnologist, 25, 2, (1998), syf. 1-17; Papadakis, Walking in the hora: place and non-place in divided Nicosia, Journal of Mediterranian Studies. 11 Bu arada, Yiannis Papadakis in de vurguladı ı gibi, ehrin Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kesimlerinde kentsel uzama farklı anlamlar yüklenmi tir: Kıbrıslı Türklerin durumu Rumlar ınkinin tam tersidir. Uluslarası alanda tanınmaması, kuzeydeki yönetimin yok sayılmasına ve bu yüzden çok özgün bir durum arzetmesine yol açmı tır Walking in the hora, syf

4 minvalde kentin seçilmis bölgeleri yenilenmi ve halka açılmı tır. Öte yandan ikincisi, adadaki Türk tarihini, farklı bir etno-dinsel grup olarak Kıbrıslı Türklerin kimliklerini koruma mücadelesinde çektikleri acılar üzerinden tanımlar. Ya adıkları çevrelerin ve bu çevrelerdeki anıtların korunması ve yenilenmesi, Nicosia/Lefkosa/Lefkose deki kentsel yerle im alanlarının yeniden düzenlenmesi, bu cemaatsel hatırlama sürecinin ba lıca ö eleri olagelmi tir. te tam bu noktada, Kıbrıs taki durumun nasıl bir özgünlük arz etti i ve Kıbrıs ta gözlenen kar ılıklılı ın, kentsel de i im ve siyasi kimli in kurgulanmasını birbiriyle yakından ili kili olarak açıklamaya çalı an daha geni ölçekli bir teorik çerçeveyi destekleyip desteklemedi i sorusunun sorulması gerekmektedir. Mü terek hafıza alanındaki çalı malarda Pierre Nora nın yaptı ı açılımların izinden giden ve hafıza mekanlarını hakikati olu turan veya geçmi i yeniden kazanma sürecini tetikleyen yerler olarak tasvir eden bir arayı baskındır. 12 Bununla beraber, verili mekanların mü terek veya bireysel hafızayı ortaya çıkardı ı varsayımı ancak hafızanın kendisi de verili olarak tanımlanırsa do rulanabilir. Bunun tersine, hafıza bir çe it pratik olarak kabul edilirse, bu mekanlar ve yerler, daha çok, anlamın in asına hizmet eden yerle im çevreleri halini alırlar. Bu nedenle bu mekanları ve yerleri, hatırlama sürecinin, geçmi te olanlara dair hissiyata dayanak olu tururken araç olarak kullandı ı mahaller olarak de erlendirmek gerekir. Ba ka bir deyi le, mekanlar ya da mekanlara özgü ritüeller ve semboller tek ba larına hatıralara do rudan bir giri sa lamaktan uzaktırlar. Ben burada hafızaya olan bu ikinci yakla ımı destekliyorum. Kanımca hafıza- özellikle de cemaatsel ya da müsterek hafıza- hatıraların, hikayelerin ve tarihlerin yüklenebilece i bir zemin de ildir. Aksine, hatırlama, zamanın politikaları na; hafızanın hem öznelerinin hem de nesnelerinin seçimi, bezenmesi ve süreklili inin sa lanması süreçlerinde bireyler ve cemaatler tarafından oynanan hayati role ekil veren siyasi pratikler ile mümkün kılınan bir süreç olarak görülmelidir. te bu yüzden ben, müsterek hafızayı birikmi geçmi e dair ortak hatıralar olarak de il de, verili bir tarihsel olaylar dizisiyle ilintili olarak ve tanımlanabilir bir insan grubuna do rudan hitap edecek ekilde belirlenmi bir anlamın in asına dair bir süreç olarak tanımlıyorum. 13 Bu ba lamda gerçek ortak hatıralardan bahsedilemeyece i gibi, otantik müsterek hafıza ile geçmi in siyasi ve sosyal olarak onaylanmı resmi yorumlarını birbirinden ayıran hatlar da o kadar belirgin kalamaz. 14 Aslında, milli tarih üzerine son zamanlarda yapılan çalı maların da ortaya koydu u gibi, resmi tarih yazımı ile gerek bireysel olarak, gerekse mü terekçe hatırlanan tarih arasındaki dönü üm katmanlı ve çok yönlüdür. 15 Bireysel ve kamusal hatırlama biçimleri arasındaki farklılıkların gözlenebildi i özel bir alan ise, yeni kurulmu bir ulus-devletin ba kentinin tarihidir. Hatırlayabilmek için, insan bir hareket noktasına ihtiyaç duyar ve hatırlanan eyleri öte yanda unutma ile beslenen bir ayrı tırma sürecinden geçirmek durumundadır. Hersey hatırlanamayacagı gibi, hatırlanan her durum ve mekan ulusal tarihe dahil edilemez. Ba kent, bu durumda Nicosia/Lefko a, mü terek bir hafızanın kurulması ve dile getirilmesi açısından anıtsal bir dayanak- neyin unutulup neyin hatırlanaca ına kılavuzluk eden bir hareket noktası- te kil etmektedir. 12 M. Matsuda, The Memory of the Modern (Oxford: Oxford University Press, 1996). 13 Burada, Jay Winter ve Emmanuel Sivan ın mü terek hafızayı umumi hatırlama olarak tanımlamalarına katılıyorum: Geçmi e dair kırıntıları ve parçaları bir araya toplayıp, kamunun gözü önünde birle tirmedir bu. Bunu üreten, dile getiren ve tüketen halk tır. Yarattıkları ey bir bireysel hatıralar demeti de ildir; bütün parçaların toplamından büyüktür. J. Winter ve E. Sivan, der. War and Remembrance in the Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), syf Irwin-Zarecki, Frames of Remembrance. 15 A. Smith, Nations and Nationalism in a Global Era (Cambridge: Polity Press, 1995) ve Nationalism and Modernism (London: Routledge, 1998).

5 Kıbrıs Türk Toplumunda Müsterek Hafızanın Tarihsel Ba lamı Mü terek hafıza hikayelerin bile iminden olu ur. Bu nedenle yalnızca kentsel tarihsel bile ene vurgu yapmak yanıltıcı olabilir. Öyle ki mü terek hafızanın olu turulmasında, çe itli hikayelerin ve hatırlamanın çok sayıda ö esinin bir arada dokunma biçimi, tek tek bile enlerinden daha önemlidir. Bu ba lamda ben, Kıbrıs Türk kimli inin tanımlanmasını ve ayakta tutulmasını etkileyen daha geni bir ba lamdan bahsedece im. Kıbrıs Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kar ıla tırmalı bir bakı açısıyla, Kıbrıs taki anla mazlık üç faktör tarafından çetrefille tirilmi, zayıf bir devletin sınırları dahilinde ya anan bir bölgesel etno-dinsel anla mazlık vakası olarak de erlendirilebilir. Bu baglamda üzerinde durulması gereken üç öge bulunmaktadır: i) etno-dinsel sınırlar boyunca ya anan çift yönlü sosyo-politik ayrı manın kolonyal ( ngiliz) arka planı; 16 ii) hem Yunan hem Türk ulus devletlerinin adadaki ili kilere olan anavatan müdahaleci i ; 17 iii) nüfusun büyük ölçüde zorla yerinden edilmesinin ve 1963 ten beri adada ya anan siyasi me ruiyet krizinin etkilerinin göz ardı edilmesine yol açan, toplumsal degil de uluslararası siyasi arenada çözümde israr eden statükocu yakla ım. 18 Bu üç faktöre Kıbrıs sorununa dair yapılan çe itli çözümlemelerin ço unda de inilmektedir. Bununla beraber, her ne kadar büyük ölçüde göz ardı edilse de, meselenin ba ka bir boyutu daha var: bir tarafta de jure Kıbrıs devleti ve Kıbrıs Rum toplumunun, öbür tarafta ise de facto Kıbrıs Türk devletinin ve Kıbrıs Türk toplumunun adanın tarihini birbirinden tamamen farklı bir ekilde algılamaları. Benim Nicosia/Lefkosa/Lefkose ile ilgili çözümlememde ön plana çıkaraca ım yön aslında tam olarak budur. Bu yeni bakı açısının hem Kıbrıs taki tartı malara hem de kentsel tarih yazımı çalısmalarına katkıda bulunaca ını ümit ediyorum. Kıbrıs toplumunun fiziksel olarak birbirinden ayrı parçalarının 1974 ten beri geli tirdi i farklı tarih algılamaları, Batı medeniyetinin do u u ve geli imi ile ilgili anlatılarla iç içe geçmi tir. Kıbrıs, Do u Akdeniz de, Do u ile Batı uygarlıkları arasında ya anan ihtilafta sık sık önemli rol oynamı tır. 19 Kıbrıs ın uygarlıklar tarihi açısından bir kısır döngü olarak algılanan durumu, aslında adanın yerli nüfusunun Yunan ve Fenike kolonileri arasındaki ili kinin bir parçası oldu u Hıristiyanlık öncesi zamanlara kadar dayanır. Yine aynı ekilde, Kıbrıs ın Batılılarca yazılan tarihine göre, adanın Pers mparatorlu u nun hakimiyetine giri i, Do u ya zorunlu bir ba e i ve bunun sonucu olarak Do ulula mayı temsil etmektedir. Daha sonra Büyük skender le birlikte, Kıbrıs ın yeniden antik Helen Uygarlı ı nın etkisinde bulunan Batı hakimiyetine alındı ı ileri sürülmektedir. Roma idaresi ve nüfusun Hıristiyanlı ı kabulüyle ise, adada Batılıla ma sürecinin zirveye ula tı ına inanılmaktadır. Ancak, ada yerlilerinin Ortodoks Bizans mparatorlu u na tabi olmalarıyla birlikte tarih beklenmedik bir yöne evrilmi tir. Keza Do u Ortodoks Kilisesi nin me ruiyeti uzun zamandan beri 16 C.H. Dodd, der., The Politica, Social and Economica Development Of Northern Cyprus (Huntingdon: Eothern Press, 1993); Dodd, The Cyprus Issue: A Current Perspective (Huntingdon: Eothern Press, 1995); A. Pollis, The social construction of ethnicity and nationality: the case of Cyprus, Nationalism and Ethnic Politics, 2, 1 (1996), syf T. Bahçeli, Greek-Turkish Relations since 1955 (London: 1990); C. P. Ioannides, In Turkey s Image: The Transformation of Occupied Cyprus into a Turkish Province (New York: Aristide D. Karatzas Press, 1991); P. Kitromilides, Greek irredentism in Asia Minor and Cyprus, Middle Eastern Studies, 26, 1 (1990), syf N. Canefe, Refugees or not: Turkish Cypriot perceptions of the 1974 war. 19 T. W. Adams ve A.G. Cottrell, Cyprus Between East and West (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1968).

6 Avrupa/Batı medeniyetinin bir parçası olarak kabul edilmekten ziyade bir anla mazlık konusu olagelmi tir. 20 Kıbrıs, slam ın yayılmacı döneminde her ne kadar sık sık Arap istilalarının hedefi durumuna gelmi se de, Orta Ça da adanın hakimiyeti kesin olarak yeniden Batı ya geçmi tir. I. Richard önderli indeki üçüncü Haçlı Seferi sırasında ada, ngiliz kuvvetleri tarafından ele geçirilmi tir. Bunu Guy de Lusignan yönetimindeki Fransız hakimiyeti takip etmi tir. Kıbrıs, 1489 da Venedik hakimiyetine geçti i tarihe kadar Lusignan ailesinin egemenli inde kalmı tır. Tıpkı Fenikeliler için oldu u gibi, Venedikliler için de Kıbrıs, hayati önem arz eden bir ticari liman olmustur. Ayrıca, Anadolu ya ve Do u Akdeniz sahillerine olan stratejik yakınlı ından dolayı daha önceden Yunanlılar ın Persler e, Bizanslılar ın Araplar a ve Haçlılar ın Saracenler e kar ı kullandıkları gibi, Venedikliler de Kıbrıs ı, Do u gücü Osmanlı ya kar ı bir karakol olarak kullanmı lardır. Bu ba lamda, hem (Yunan) Kıbrıs, hem Batı tarih yazımı, Osmanlılar ın 1571 de adayı ele geçirmelerini, genel olarak Batı nın Kıbrıs ı Do u ya kaybetmesi olarak yorumlamaktadır. 21 Buna ek olarak, Osmanlı hakimiyeti altında adanın önemli bir ticaret limanı, güçlü bir kültür merkezi ve hayati önemde bir karakol olmaktan kaynaklanan imtiyazlı konumunu da kaybetti i ileri sürülmektedir. Tam aksine, titiz ancak yoz Osmanlı yönetimi tarafından Kıbrıs ın sömürge haline getirildi i ve Küçük Asya dan getirilen Müslüman nüfusun adaya yerle tirilmesi yoluyla yürütülen yeniden iskan politikası sonucunda adanın Batılı mirasının sulandırıldı ı eklinde anlatılmaktadır bu durum. Kıbrıs a dair bu medeniyet-temelli tarih anlatımının göz ardı etti i önemli bir nokta bulunmaktadır. Kıbrıs, Osmanlılar tarafından fethedildi i sırada, daha do rusu tarihinin büyük bir bölümü boyunca, ulus-devlet, hatta bagımsız bir siyasi varlık degildi. Osmanlılar adayı Venedikliler den almı lardır; tıpkı Venedikliler in Fransızlar dan, Fransızlar ın da adanın daha önceki hakimlerinden aldı ı gibi... Kıbrıs tarihinin bu ekilde millile tirilmesi çabası, adanın Akdeniz deki kavimler, kültürler ve dinler arasındaki zengin etkile imle dolu geçmi inin, Batı Medeniyeti ni ekillendirdi ini göz ardı etmektedir. Yine aynı ekilde, Kıbrıs tarihinin in ası sürecinin, Hellas ın- Batı Medeniyeti nin be i i- önemli bir bölgesinin barbar Türkler tarafından i gali teması etrafında dönmesi adanın tarihine haksızlık etmektedir. Böyle bir yakla ım, adadaki Müslüman Kıbrıs Türk nüfusunun üzerine gölge dü ürür. Kıbrıslı Türkleri ni adanın tarihsel ve kültürel mirasına yabancı, barbar istilacıların torunları olarak tanımlamak, onları farklı kılan etno-dinsel vasıflara duyulması gereken saygıya veya Kıbrıs toplumunun farklı kesimleri arasında ortak bir gelece in in ası ihtimaline yer bırakmamaktadır. Kıbrıslı Türkler dinleri, dilleri ve etnik ili kileri bakımından nüfusun ço unlu undan ayrılır, ancak bu, kimliklerinin oryantalize edilmesi amacıyla kullanılmamalıdır. Buna ek olarak, Kıbrıs Rum milliyetçili inin geli me artları ve bu milliyetçi söylemin özelde Kıbrıs Rumları nı Kıbrıs ın ngilizler in sömürgesinden kurtulması mücadelesinde sava an yegane sava çılar olarak tanımlaması, 1963 ile 1974 yılları arasında özellikle dillendirilen bir husus olmu tur. Öyle ki, Kıbrıs Türk toplumunun bireyleri, her fırsatta Kıbrıs ın siyasi toplumuna ve tarihine yabancı olarak itham edildiklerini ve bu yönlü davranı lara maruz kaldıklarını 20 Nergis Canefe, Sovereign utopias: civilizational boundaries of early Greek and Turkish histories of nationhood, (yayımlanmamı doktora tezi, York University, Canada, 1998); R. C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranian World, (New York: New York University Press, 1993); C. Mango, Byzantianism and romantic Hellenism, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), syf Kitromilides, Greek irredentism.

7 dile getirmektedirler. 22 Husumetin ve yabancıla tırmanın bu etkili karı ımı, anavatanın Türk asırı-milliyetçili inin sürekli etkisiyle birle ince, Kıbrıslı Türklerin adanın me ru yerlileri olarak tanımlayan bir Türk-Osmanlı Kıbrıs tarihinin in asına yol açmı tır. 23 Milliyetçi tarihin bu iki kutuplu artları altında, baskın Kıbrıs Türk milliyetçi söyleminde ada tarihi a a ı yukarı Osmanlı nın fethinden ba latılmaktadır. Kıbrıs Rumları nın miyop bakı açısına benzer bir ekilde, Kıbrıs Türk yorumu da Kıbrıs Rum toplumu için önemli olan bir çok hususu görmezlikten gelme e ilimi göstermektedir. Adanın pre-helenik ve Helenik kültürü, Hıristiyan mirası ve eski medeniyetlerin topografyalarında belirtilen önemi, Kıbrıs Türk tarihinin kaynaklarında ço unlukla yer almamaktadır. Elbette tüm bunlar, Kıbrıslı Rumların kendilerini Ortado ululuk tan ziyade, Avrupalı olarak görmelerini haklı kılan unsurlardır. Hal böyle olunca kısır döngü devam etmektedir: Kıbrıslı Rumlar adanın Avrupalı tarihini yazarken Kıbrıslı Türkler kendilerini bunun dı ında tutmaktadırlar. Milliyetçi tarih söylemlerdeki farklılıklar, sosyo-ekonomik geli imlerde de gözlenmektedir. Benzer farklı modeller ve ayrı ma noktaları Kıbrıs Rum ve Türk toplumlarının kendilerini post-kolonyal dönemde takdim etme biçimlerinde de açıkça görülmektedir. Kıbrıs Rum toplumunda sosyo-ekonomik geli ime dair hakim kanı, Kıbrıs ın 1960 ta elde etti i ba ımsızlıktan itibaren geri kalmı, tarımsal bir toplum olmaktan kurtulup, üretime, hizmet sektörüne, turizm ve finansman dayalı, geli mekte olan bir ekonomiye sahip modern bir toplum haline geldi idir. 24 Öte yandan, en azından 1974 e kadar, Kıbrıs Türk nüfusu tarım topraklarının hatırı sayılır bir bölümünü elinde bulunduruyordu, ancak üretim, turizm ve finans sektörlerindeki payı oldukça sınırlıydı. 25 Di er bir de i le, sektörel istihdam etnodinsel ayrı malara paralel bir seyir izliyor gibiydi ve bu ayrı ma, her iki toplumun adanın ba ımsızlık sonrası dönemine ili kin tarih anlatımları üzerinde de do rudan etki yaptı. Sonuç olarak, Kıbrıs Türk toplumu için ada ekonomisinin altın yılları istikrarsızlık, kısıtlı sektörel temsiliyet, i sizlik ve durgunluk anlamına geliyordu. Bu ba lamda, 1974 sonrası dönem, resmi Kıbrıs Türk söyleminde modern Kıbrıs ın gerçek tarihi olarak görülmektedir. Ba ımsızlı ı takip eden ilk yıllarda ya anan sosyo-politik krizler döneminde, Kıbrıs Türk toplumu ekonomik alanda giderek gerilemeye ba lamı tır. Bu durum, 1960 larda ku atılmı Kıbrıs Türk bölgelerine çekilmeyle birlikte daha da kötü bir hal almı tır. Türk ordusunun adadaki sürekli varlı ından kaynaklı uluslararası ambargolar ve yaptırımlardan dolayı bugün Kıbrıslı Türklerin geçimi birinci derecede Türk devletine ba lı durumdadır. 26 Bununla birlikte Kıbrıslı Türklerin adada kalanlarının iktisadi faaliyetleri ve genel refah düzeyleri nispeten geli mi tir. Bu durum en iyi kısır döngü kavramıyla 22 Bu görü, Eylül 1998 ile Ocak 2000 tarihleri arasında Kıbrıs Türk diasporası üyesi on altı ki i ile yapmı oldu um sözlü tarih mülakatlarına dayanmaktadır. 23 Bu noktada, Osmanlı mirasının Cumhuriyetçi Türk Tarihi nde çok daha fazla tartı maya açık bir konumu oldu unu belirtmek gerekir. Dolayısıyla, Osmanlılar ın yüceltilmesinin daha çok Kıbrıs a özgü bir durum oldu u söylenebilir. 24 C.V. Mavratsas, The Greek and Greek Cypriot economic ethos: a socio-cultural analysis, The Cyprus Review 4, 2 (1992), syf Dodd, Political, Economic and Social Development in Northern Cyprus ve the Cyprus Issue. Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesi toprak sahipli i için bkz. P. Kitromilides, From a Coexistence to Confrontation: the dynamics of ethnic conflict in Cyprus, M. Attalides, der. Cyprus Revisited in içinde. (Nicosia: Jus Cypri Association, 1976), syf Buna gore 1960 ta Kıbrıs taki ekilebilir toprakların yüzde 20 den fazlası Kıbrıslı Türkleri inin elindeydi. 26 Sosyo- ekonomik krizlerden dolayı 1974 ten beri Kıbrıslı Türk ün adayı terketmesi ve anavatan Türkiye den civarında ki inin adaya yerle mesi Kıbrıslı Türklerin Türkiye ye ba ımlılı ının bir göstergesidir- bkz. Dodd, Political, Social and Economic Development in North Cyprus; Ioannides, In Turkey s Image; Calthychos, Cyprus and Its People. u anda diasporadaki Kıbrıslı Türkler in sayısı a a ı yukarı adada kalanlarınki kadar ve son referandumdan sonra daha da fazladır.

8 nitelendirilebilir. Kıbrıslı Türkler ne kadar fazla mahrum bırakılmı hissederlerse son çare olarak Türkiye ye o kadar ba vurmaktadırlar. Öte yandan Türk milliyetçili i ve Türk askeri varlı ı adadaki konumunu güçlendirdikçe, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının birle meleri ya da federal bir çözüme gitmeleri ihtimali azalmaktadır. Yalnızlık hissi, uluslararası me ru bir kimli in eksikli i ve zorla yerinden edilme ile ilgili anıların süreklili i, Kıbrıslı Türklerin cemaatsel-milli kimlikleriyle ilgili güvensizliklerini arttırmaktadır. Bu durumun kısmen giderilmesine yönelik çözümler, Kıbrıs Türk toplumunun Türk-Osmanlı silsilesinin devamı oldu una yapılan vurgulardan ibaret olagelmi tir. Bu yakla ımı en iyi örnekleyen olgulardan biri, her ne kadar ba ka kimse tarafından tanınmasa da, ilan edilen Kıbrıs Türk devletinin ba kenti olarak Lefko a nın yenilenmesidir. Böylece kent, bugün adada geçmi ten beri farklı bir Kıbrıs Türk kültürü ve geçmi i bulundu unun en önemli kanıtı konumuna getirilmistir. Kıbrıslı Türklerin Nicosia/Lefkosa/Lefkose sahipli i--tarih Kader Oluyor Kıbrıs Rumları ve Batılı yayıncılarca hazırlanan Kıbrıs haritalarının hemen hepsinde, adanın kuzeyindeki Türk yerle imleri de dahil olmak üzere, ço u yer adları yalnızca Yunancalarıyla yazılmı tır. 27 Yakın zamana kadar bu haritaların bazıları adanın kuzey tarafını Türk i gali altında ya da halka kapalı olarak tanımlamı lardır. Ayrıca ülkeyle ilgili rehber kitapların ço unda Ye il Hattı geçen ziyaretçilerin risk almı olacakları ve Kıbrıs Türk havayolu i letmelerince yapılan uçu ların, uluslararası düzenlemelere uymadı ı ifade edilmektedir. Benzer ekilde, Kıbrıslı Türklerin hakimiyetindeki havaalanları ve limanlar, Kıbrıs Rum hükümetince adaya yasadı ı giri yolları olarak kabul edilmektedir. Ye il Hattı geçmenin özel izne tabi oldu u gerçe i adanın Türk tarafını esas itibariyle, yasadı ı yolları saymazsak, ula ılmaz kılmaktadır sonrası Kıbrıs Türk toplumunun ya antısını etkileyen bu karma ık durum, Türk askerlerinin gelmesiyle birlikte adanın bu tarafında ya amın tabiri caizse son buldu u izlenimi vermektedir. Öte yandan adanın Türk bölgelerindeki, özelikle de ba kent Nicosia/Lefkosa/Lefkose deki günlük ya am, hiç de i gal altındaymı gibi bir görüntü sergilemez. Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin Kıbrıs Türk tarafı, çevresinde geli en olaylardan ba ımsız olarak dü ünüldü ünde, yeni kurulmu bir ulus-devletin verdi i ba ımsızlık mücadelesiyle gurur duyan, milli kökenini korumaya ve sergilemeye hevesli ba kenti görünümü vermektedir. Bu ba lamda, bugünün Nicosia/Lefkosa/Lefkose si, iki toplum arasındaki kar ılıklı yanlı anlamaların ve iki toplumun birbirinin gerçekliklerine ve beklentilerine dair bilgi eksikli inin somutlastıgı bir ayrıcalıklı mekan konumundadır. Nicosia/Lefkosa/Lefkose bölünmü bir kenttir. Türk askerlerinin 1974 te, güneye do ru ilerledikleri son noktayı belirleyen ate kes hattı hali hazırda adayı Do u dan Batı ya ikiye bölmektedir. Özellikle eski Nicosia/Lefkosa/Lefkose da bu hat, eskiden iki toplumun da ya adı ı, bir labirenti anımsatan mahalle ve sokakların arasından dolanarak geçer. 28 Silahlı 27 J. Martin, The history and development of tourism, Dodd, Political, Social and Economic Development of Northern Cyprus da, syf Ye il Hat yalnızca 1974 ten sonra ortaya çıkan bir ey de ildir. Kıbrıslı Türklerin görü ü, Türk ordusunun adayı i galinin, zaten 1974 ten çok önce de var olan Ye il Hat tı sadece resmile tirdi i yönündedir. Öte yandan Kıbrıs Rumları na göre, Ye il Hat tın sebebi Türk ordusunun adayı i galidir (Papadakis, Walking in the hora, syf. 4). Yiannis Papadakis, konu üzerindeki bu farklı görü leri i leyen bir çalı masında öyle der; u anda halen faal olan Ye il Hat tın geçmi i aslında iki etnik grubun birbirlerine kar ı silaha sarıldıkları zamanlara, Birle mi Milletler gelinceye kadar olaylara müdahale etmesi istenen ngiliz güçlerinin adaya ça rıldıkları 1963 tarihine dayanır. Hatta sehrin fiziki olarak bölünmesi, adanın ngilizler in sömürgesi altında bulundu u 1958 de olmu tur Nicosia nın çe itli bölgeleri, 1958 yılı boyunca, Mason- Dixon Çizgisi olarak bilinen plan dahilinde

9 Kıbrıs Rum Milli Muhafızları ve Türk askerleri bu hat boyunca sürekli devriye gezerler. Ate kesi korumak üzere 1964 ten beri tampon bölge boyunca konu lanan Birle mi Milletler Barı Gücü kuvvetleri, bu iki askeri güce e lik etmistir. Hattın her iki tarafında, alı veri ve yerle im merkezlerinin bitti i yerde, kontrol noktaları, kum torbaları ve paslanmı dikenli teller ba lar. Kur un delikleriyle kalbura dönmü bo altılmı evler bu tarafsız bölgenin hakim görüntüsüdür. Asfalt yüzeylerde biten otların arasındaki yabani kır çiçekleri bir Türk, bir Rum askerlerince toplanagelmistir. Her iki toplum için de genelde Ye il Hattı a mak dünyanın herhangi bir ucuna gitmekten daha zordur. ki Nicosia/Lefkosa/Lefkose daki gerçeklikler, sınır i aretleri ve kent manzaraları, kentin ve ülkenin iki yanını birbirinden ayıran birer uçurum hissi verirler. u anda her ne kadar bölünmü olsa da, kent bir bütün olarak ortak tarihi bir mirasa sahiptir. Fenikeliler, Asurlular, Persler, Mısırlılar, Romalılar, Araplar, Fransız Lusignan hanedanlı ı, Venedikliler, Osmanlılar ve son olarak da ngiliz sömürgecileri, Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın hakimiyeti için mücadele verenler arasında olmu tur. Öte yandan, tüm bu saydı ımız fetihçilerden geriye ne kaldı ı sorusu, Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin iki ayrı bölgesinde birbirinden çok farklı olarak yorumlanmaktadır. Kentin Kıbrıs Rum tarafındaki anlatıya göre, en önemli geli meler on be ve on altıncı yüzyıllarda Lusignan hakimiyeti altında ya anmı tır. Bu dönemde çok sayıda saray, kö k, kilise ve manastır in a edilmi tir. Öte yandan Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın Türk tarafı, ehrin bugün geldi i durumu tamamen Osmanlı- Türk etkisine borçlu oldu unu savunmaktadır. 29 Kıbrıs Türk Lefkosa/Lefkose sinin Osmanlı- Türk mirası teması çerçevesinde kentsel yeniden dirili i ba ka muhtemel yorumlara ve melez tarihsel anlatımlara yer vermez. Kentin eski tarihiyle ilgili olarak, gerek Kıbrıs Rum gerekse Kıbrıs Türk belediyeleri, yalnızca bir yönetimin rolü üzerinde hemfikirler, o da Venediklilerin rolü. Her iki taraf da Venedikliler i kendi çıkarları u runa kentsel kültürü ve refahı yok eden sömürgeciler olarak görmekte ve resmetmekte. Eski Nicosia/Lefkosa/Lefkose da bulunan kalelerin, katedrallerin ve sarayların ço u, Kıbrıs ın Altın Ça ı olarak da adlandırılan Lusignan hakimiyeti sırasında in a edilmi tir ( ). Lusignanlar döneminde sehir Akdeniz deki ba lıca merkezlerden biri haline gelmi tir ve etrafı Ortaça Surları olarak bilinen yedi millik uzun surlarla çevrilmi tir. Buna kar ın, Venedik hakimiyeti altındayken( ) mimari ihmal edilmi, daha kısa ve daha sa lam surlar in a etmek amacıyla kentin ortaça dan kalma binaları yerle bir edilmi tir. Öte yandan, söz Venedikliler in kent mimarisine kar ı neden bu kadar acımasız oldukları konusuna gelince, fikir ayrılıkları ortaya çıkmaktadır. Venedikliler Osmanlı tehlikesine kar ı, daha ziyade eskimi binaları ve anıtları yıkarak ehrin etrafını yeni askeri yapılarla çevirmi lerdir. Yani Venedikliler in Nicosia/Lefkosa/Lefkose yı yıkmalarında Osmanlıların dolaylı rolü vardır. Bu dolaylı rolü Kıbrıs Türkleri kan dökülmesine gerek yoktu diye okurken, Osmanlılar ın bölgesel yayılmacılı ından ho bahsetmeyen çevreler, ehrin yok edilmesini Osmanlılar dan kaynaklanan ba ka bir barbarlık örne i olarak yorumlamaktadırlar. Osmanlı teması, yalnızca Venedikliler hakkındaki yargıların de il, aynı zamanda Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın tarihine dair oldukça farklı yorumların ve anlatımların da altını çizmektedir. Osmanlılar ın adayı 1570 te fethetmelerinden 1878 de ngilizler e kaybetmelerine kadarki döneme ait Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın her tarafında bir çok esere rastlanmaktadır. Ancak bu eserlerin kalıntılarına yalnızca Türk tarafında de er verilmi ve birbirinden ayrılmı tır (ibid). ngiliz sömürge yönetiminin bölücü etkileriyle ilgili daha geni bilgi için bkz. Pollis, Social construction of ethnicity. 29 H. F. Alasya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi (Ankara: Türk Kültürünü Ara tırma Enstitüsü, 1987); E. Emel, Aspects of Turkish Civilisation in Cyprus (Ankara: Türk Kültürünü Ara tırma Enstitüsü, 1965); A. Gazio lu, The Turks of Cyprus (Lefko a, 1991).

10 kalıntılar restore edilmi tir. Dahası, bu restorasyon çalı maları 1974 sonrası dönemde yapılmı tır. Ba kentin Rum tarafında, Osmanlı mirasının adanın tarihi ve kültürü üzerinde kayda de er herhangi bir etkisi oldu u kabul edilmemektedir. Onun yerine antik Greko- Romen, Rum Ortodoks ve Bizans geçmi ine önem atfedilmektedir. Özellikle Avrupalı ziyaretçiler, Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın Rum kesiminin bir çok tarihi zenginli e sahip oldu unu dile getirmi lerdir. Bunar arasında en çok ziyaret edilenler ibadet yerleridir. Bu mekanlar, ada nüfusunun Rum Ortodoks mirasının oldu u gibi, adanın yüzyıllar boyu ev sahipli i yaptı ı ço ul etno-dinsel ya amın da birer sembolü konumundadırlar. Bunlara örnek olarak Agios Irakleidios, Saint Barnabas ve Ilarion kiliselerinin yanında, Macharias Manastırı ve Agios Ioannis Katedrali (St. John Katedrali) verilebilir. Ancak Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın Rum kesimindeki bu geni dini mekanlar listesi içerisinde yer alabilen ve halen açık olan tek slami eser Ömeriye Camii dir. Ba langıçta Orta Ça da Augustin tarikatı için in a edilen bir kilise olan bu eser, u anda cami olmasından ziyade, ortaça dan kalma bir yapı oldu u için ziyaret edilmektedir. 30 Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın Rum tarafı, Greko-Romen ile Rum Ortodoks tarihsel mirasına ve adanın ngiliz hakimiyetinden kurtulu una vurgu yapadursun, Ye il Hat tın ayırdı ı Türk tarafında tarih, Osmanlılar ın adaya ayak basmasından itibaren ba latılmaktadır. 31 Türk tarafının bu yakla ımı, Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın M.S yedinci yüzyıldan itibaren ba layan Arap istilalarından beri adanın ba kenti oldu u gerçe ini görmezden gelmektedir. Günümüz Nicosia/Lefkosa/Lefkose sının Türk tarafı eskiden beri etno-dinsel açıdan farklı toplumlara ev sahipli i yapmı tır ve kentin mimari yapısı bugün hala karı ık bir görüntü sergilemektedir. 32 Oysa kentin bu özelli ine hiç vurgu yapılmamaktadır. Onun yerine Kıbrıs Türk ve Türk kaynakları kentin Osmanlı hakimiyetinde yeniden in ası üzerinde yo unla ırlar. Bir yandan ehrin mimarisine dini ya da umumi bir çok yapı eklenirken, di er yandan sayısız kilise ve dini mekan da camiye dönü türülüp Müslümanların kullanımına açılmı tır. 33 üphesiz bu söz konusu dönü türmeler adadaki Hıristiyan nüfusun büyük tepkisini çekmistir. Öte yandan Türk ve Kıbrıs Türk kaynaklarında Osmanlı yönetimine yapılan bu vurgularda, adanın mimari yapısına yapılan bu eklemelerden neredeyse hiç bahsedilmemektedir. Bu kaynaklarda bahsi geçen ve Osmanlı damgası ta ıdı ı söylenen eserler genellikle camiler, hanlar, hamamlar, kütüphaneler, medreseler, çe meler, mabetler, tekkeler ve ikametgahlardır. 34 Bu çerçevede eski Lefko a kenti 1975 ten beri adadaki Osmanlı-Türk geçmi ine dair anıların yeniden canlandırılaca ı bir alan olarak seçilmi tir ten önce, camilerin ve Osmanlı dönemine ait eserlerin yenilenmesi, siyasi krizlerden ve onunla ba lantılı olarak yerel Kıbrıs Türk yöneticilerine sa lanan maddi kaynakların yetersizli inden dolayı neredeyse imkansızdı ten beri ise tam tersine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antikalar ve Müzeler Bakanlı ı tarafından çok sayıda geni çaplı restorasyon projesi hazırlanmı ve tamamlanmı tır. Buna ek olarak ehrin yerle im yapısı, Osmanlı ve Türk tarzı umumi yapıların çevresinde yeniden 30 Osmanlı nın Kıbrıs Rum kesimindeki tarihsel varlı ına i aret eden tek öbür yapı ise onsekizinci yüzyılda in a edilen, Hadji Georghakis Kornesisos un evidir. Ev, aslen Hıristiyan ve Rum olan bir Osmanlı dragomanına (tercüman) aitti. Dragoman aynı zamanda Osmanlı adına vergi alma yetkisine sahipti ve bu yüzden sevilmezdi. Her eye kar ın hatırı sayılır bir ekonomik ve politik güce sahipti. 31 Öte yandan günümüz Kıbrıs Türk tarihi, öncelikli olarak Kıbrıs Rumları ndan ba ımsızlık teması üzerinde yo unla maktadır. 32 Bu tespit, aynı zamanda Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın Rum kesimi ve onların ehrin Hıristiyan vasıflarına yaptıkları büyük çaplı vurgu için de geçerlidir. 33 Alasya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi. 34 Kıbrıs ın bazı kasabalarının su ihtiyacının ilk defa Osmanlı döneminde kurulan bir sistemle giderildi i de söylenmektedir. Lefko a da bulunan bu su kaynaklarının ikisi (Arap Ahmed ve Silahtar Pa a kaynakları) günümüzde halen kullanılmaktadır. 35 Dodd, The Cyprus Isuue.

11 düzenlenmi tir. Ben bu noktada, cemaatsel/milli kimli in in ası ve kurulan ya am alanları arasındaki kar ılıklılık ili kisini irdelerken, seçti im bazı projeleri detaylı olarak ele alaca ım. Ada daki Osmanlı varlı ından geriye kalan ve üzerinde en çok hassasiyetle durulan yerler, 1570 te adanın Osmanlı/Müslüman hakimiyetine geçmesi u runa sava ırken öldükleri için ehit olarak görülen askerlere ait anıtmezarlar ve türbelerdir. 36 Aslında eski Lefko a da her adım ba ı, Kıbrıs taki Türk tarihinin farklı dönemlerine ait eski ve yeni ehitliklerle kar ıla mak mümkün. 37 Eski kentin surları dahilinde sayıca daha az olan öbür tarihi yapılar ise, bir zamanlar Osmanlı yöneticilerine veya Kıbrıs Türk büyüklerine ait olan kö kler ve ikametgahlardır. Bunlar, ço unlukla 1974 sonrası dönemde ilk in a edildikleri zamanki imparatorluk ihti amını yansıtacak biçimde restore edilen sahipsiz ya da artık kamuya maledilmis yapılardır. Aralarında en göze çarpanı, Arap Ahmet Meydanı ndaki Dervi Pa a Kö kü dür. Tamamen restore edilen ve korunan bu Osmanlı belediye binası bir açık hava müzesi görünümündedir. Binanın restorasyonu 1988 de tamamlanmı tır ve yeni kurulan Cumhuriyet in kalkı tı ı di er bir çok projede oldu u gibi, bu restorasyonun maddi yükünün büyük bir bölümü de Türkiye tarafından kar ılanmı tır. Osmanlı-Türk eserlerinin üçüncü kategorisini ise ço unlukla eski mahallelerde in a edilen camiler olu turmaktadır. Bu yapıların yenilenmesini ve yüceltilmesini, Kıbrıs Rumları nın dini saygı gösterdikleri yerlerle do rudan kar ıla tırmak ilginç olabilirdi. Fakat Osmanlı camilerinin ço u, ortaça dan kalma Hıristiyan arka planları ve Gotik tasarımlarıyla, daha çok kafa karı tıran, karma bir mimari geçmi sergilemektedirler. 38 Bundan ötürü, bu melez tarihin nasıl olup da Osmanlı ihti amı adı altında sunuldu una dikkat çekmek oldukça önemlidir. Gotik mimarisinin iyi muhafaza edilmi detayları ile Sünni slam ın veya yeni dalga Türk (Kıbrıs) Milliyetçili i nin taleplerinin bu özgün kombinasyonu, aslında oldukça önemlidir. Burada iki ayrı muhafaza/yenileme eklini yansıtan iki örnek vermek istiyorum. Bunların ilki, Selimiye Camii dir. 39 Selimiye Camii ba langıçta, yapımına 1209 da, yani Osmanlı nın fethinden üç buçuk asır önce ba lanan Santa Sophia Katedrali idi. Bu kiliseden bozma cami, batı cephesi, üç ana kapısı ve gül biçimindeki büyük penceresiyle, Fransız Gotik mimarisinin ba yapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak bütün aksesuarları ve Hıristiyanlı a ait semboller sonradan, kilise camiye dönü türülürken çıkarılmı ve iç tarafı tamamen beyaza boyanmı tır. kinci örnek ise yine Gotik kiliseden bozma bir cami olan Haydar Pa a Camiidir. Bu bina on dördüncü yüzyılda, St Catherine Kilisesi adıyla Lefko a nın en büyük kilisesiydi te Müslümanların kullanımı için camiye dönü türülürken, tepesine çıkılıp ezan okunan uzun bir minare binaya eklenmi tir. Fakat yapının di er bölümlerine dokunulmamı tır. lk yapıldıklarında muhtemelen üzerlerinde Hıristiyan azizlerinin resimleri ya da ncil den sahneler bulunan vitraylarla süslü olan uzun ve yüksek pencereleri ve kemerli kapılarıyla ön cephe, yapının ilkin kilise olarak in a edildi ini açıkça göstermektedir. Yapı 1986 ile 1991 yılları arasında restore edilmi tir ve bugün daha çok bir sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. 36 Moira Killoran ın deyi iyle, Kuzey Kıbrıs ın her tarafı tarihin izleriyle doludur Kuzey Kıbrıs topraklarını süsleyen eserler siyasetçilerin ve ehitlerin anılarını dondurmak la kalmıyor, aynı zamanda ataerkil bir milli aile hissini de billurla tırıyor, syf Arab Ahmet Mahallesi ndeki Yeditepeler türbeleri, Belediye Çar ısı ndaki Aziz Efendi türbesi ve mescidi, Girne Kapısı nın yakınlarındaki Barbaros Burcu ndaki Üç ehitler türbesi ve Asmaaltı Meydanı ndaki Kurt Baba türbesi, Osmanlı döneminden kalan türbelerin nasıl korundu una dair kayda de er örneklerdir. 38 üphesiz, Arap Ahmed Camii gibi istisnalar da vardır. Bu cami, on yedinci yüzyılın ba larında, Kıbrıs ın Müslüman fatihlerinden biri olan Rodos valisi Arap Ahmed Pa a nın anısına yaptırılmı tır. Bu cami, Lefko a daki en görkemli Türk eseri olarak kabul edilmektedir. 39 Laleli Camii ünlü ba ka bir örnektir. Kentin eski mahallerinde yer almaktadır ve planına bakılırsa ba langıçta bir ortaça kilisesi olarak in a edilmi tir.

12 Osmanlı kilise-dönü türmelerine dair örneklerde görüldü ü üzere, 1974 sonrası Lefko a sının muhafaza/restorasyon politikaları çe itlilik arz etmektedir. Ancak genel olarak kent melez geçmi ini hatırlatan unsurlardan arındırılmı tır. Örne in, ortaça ın kiliseden bozma camilerinin civarındaki caddelere verilen isimlerin hiç biri bölgenin zengin geçmi ine dair herhangi bir ipucu vermez. Lefko a nın merkezindeki cadde isimlerinin hepsi 1974 ten beri Türkle tirilmi tir. 40 Sonuç olarak, modern Kıbrıs Türk toplumunda tarih, adanın melez bir geçmi e sahip oldu unu ve bir çok medeniyete ev sahipli i yaptı ını sergilemekten ziyade, daha çok Kıbrıs Türk cemaatinin hep orada var oldu unu kanıtlama amacına hizmet eden bir araç halini almı tır. Lefko a daki orta ça dan kalma üç din dı ı seçkin mimari eser olan Chapter House, Türk Hamamları ve Bedesten in günümüzdeki kullanımı bu görü ü net olarak do rulamaktadır. Kentteki Osmanlı mirasına son derece özen gösterilirken, Osmanlı öncesi Hıristiyan veya antik dönemleri anımsatan bu üç bina umuma açılmı tır ve hiç korunmadan veya restore edilmeden her gün geli igüzel kullanılmaktadır. Bu açıdan, 1974 sonrasında Lefko a da ya anılan alanların dönü türülmesi, daha genel, evrensel olarak kabul gören - kentsel ya da ba ka türlü- bir tarih anlayı ından ziyade, tamamen tekil bir toplumsal kimli in ifade edilmesi ve korunması amacına hizmet etmektedir. Sonuç Lefko a da, Osmanlı-Türk mirasının Kıbrıs Türk cemaati için ne ifade etti ini camilerden, çe melerden veya konaklardan daha iyi anlatan bir kilise vardır. Bu kilise, Ayyıldız mahallesindeki Saint Luke Kilisesi dir. Bu kilise 1758 tarihinde Osmanlı yönetimi zamanında in a edilmi tir ve mütemadiyen Osmanlılar ın Hıristiyanlı a ait ayakta tek bir yapı bırakmadı ı yönündeki ithamların ne kadar da yanlı oldu unun bir ispatı olarak kullanılmaktadır. Keza kilise hakkındaki rehber kitapta, Saint Luke un Osmanlı hakimiyeti döneminde in a edilen çok sayıda Rum Ortodoks kilisesinden bir tanesi oldu una i aret edilmektedir. Bu paralelde, kilise 1955 ten bu yana kullanılmadı ı halde, 1986 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi Eserler ve Müzeler Bakanlı ı tarafından kültürel yapı olarak restore edilmi tir. Pan-Helenik Kıbrıs irredentizminin do u uyla birlikte, Kıbrıs toplumunun bir kesiminin kültür yoksunu ve yabancı olarak tanımlanması, azınlık Kıbrıs Türk cemaatinin savunma amaçlı bir kar ı-etnik milliyetçilik geli tirmesi için uygun artları do urmu tur. 41 Bu ba lamda Osmanlıların Kıbrıs taki Türk tarihinin önde gelen aktörleri oldu u tezi ortaya atılmı tır. Dahası Kıbrıs Türkleri arasında belirgin bir kesim, Rumların adalı kimli ine ve mü terek hafızaya dair anlayı larına kar ı güçlü bir alternatif sunmaya öykünmüstür. Kıbrıs Rum toplumunda, günümüz ada tarihinin antik Yunan ve Roma nın bir devamı olarak gösterilmesi güçlü bir aidiyet ve de erli bir kültürel mirasa sahiplik duygularının geli tirilmesini kolayla tırmaktadır. Kıbrıs Türk toplumunda ise benzer duygular, Osmanlı döneminden kalma eserlerin korunması, restore edilmesi ve gururla sergilenmesi yoluyla olu turulmaktadır. Yani Nicosia/Lefkosa/Lefkose, aslında içerisinde iki farklı 40 Merkezdeki meydanın adı Atatürk (Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu) Bulvarı, etrafındaki sokaklar ise, Alpaslan (Küçük Asya yı ele geçiren Türk sava çı- kahraman) ve Mehmet Akif sokakları (Türkiye Cumhuriyeti Istiklal mar ının sözlerini kaleme alan air) olarak de i tirilmi tir. 41 Kitromilides, Greek irredentism ; P. Loizos, The progress of Greek nationalism in Cyprus, , J. Davis, der, Choice and Change: Essays in Honour of Lucy Mair in içinde (London: Athlone Press, 1974), syf ; C. V. Mavratsas, Approaches to nationalism: basic theoretical considerations in the study of the Greek- Cypriot case and a historical overview, Journal of the Hellenic Diaspora, 22, 1 (1996), syf ; T. Nairn, Cyprus and the theory of nationalism P. Worsley ve P. Kitromilides, der., Small States in the Modern World (Nicosia: Stavrinides Press, 1979) syf ; Papadakis, Politics of memory and forgetting).

13 Nicosia/Lefkosa/Lefkose barındırdı ı gibi, aynı zamanda sadece eski sehir içerisinde bile Kıbrıs ın iki farklı tarihi yeniden in a edilmekte ve sunulmaktadır. Kıbrıs ta uzam (space) mekana (place) dönüsürken, topografya kendi içinde tarih yorumlarını barındırmakta ve tarihsel aidiyet haritalarına tercümanlık yapmaktadır. Günümüzde iki Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın kent haritaları ve sınır i aretleri, ortak bir tarihi birden fazla dilde anlatmaktan çok uzaktır. Cadde isimlerinin kar ılıklı olarak tanınması, Nicosia/Lefkosa/Lefkose nın sürülmü insanlarının bo altılmı ikametgahlarının travma ve intikam mahallerinin ötesinde yerler olarak hatırlanması için, belki de yeni bir tarihin yazılması gerekiyor. Adı anılmayan camilerin ve kiliselerin, sahipsiz okulların ve terkedilmi mezarlıkların yeniden sahiplerine ya da yeni sahiplerine kavu maları için, her eyden önce Kıbrıs ın farklı tarihlerindeki yerlerini almaları lazım. Aksi taktirde iki Belediye Sarayı yla, iki Merkez Postanesi yle, iki merkezi meydanla, iki dizi sınır i aretiyle ve iki farklı tarih anlayı ıyla devam edilirse, bir Nicosia/Lefkosa/Lefkose da iki Nicosia/Lefkosa/Lefkose ve dolayısıyla bir Kıbrıs ta iki Kıbrıs olması kaçınılmaz.

MODERN TÜRK TOPLUMUNDA ZORUNLU GÖÇLER N M RASI 1

MODERN TÜRK TOPLUMUNDA ZORUNLU GÖÇLER N M RASI 1 MODERN TÜRK TOPLUMUNDA ZORUNLU GÖÇLER N M RASI 1 Uluslararası göç, sanayile me sonrası kapitalizm ça ının globalle me formlarının basta gelenlerinden biridir ve bu sekliyle bir istisna olmaktan ziyade

Detaylı

Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek

Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Giri Ancak mitlerle ku atılmı bir ufuk kültürü birle tirebilir. Friedrich Nietzche (Trajedinin Do u u, s. 136) Siyasete ideolojiler yol

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER Cengiz OTACI Tabi hukuk, antik ça dan beri bilinen, farklı dü ünce disiplinleri içinde farklı ekillerde ifade edilen bir kavramdır. Tabi hukuk kavramı,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı

STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI. YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ

STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI. YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ Anabilim Dalı : Mimarlık Programı : Mimari Tasarım Programı

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi GAZETEC L KTE YEN B R YÖNEL M: YURTTA GAZETEC L Ruhdan UZUN * ÖZET Gazetecilik mesle inin büyük medya gruplarının ekonomik gereklerine göre biçimlenmesinin yarattı ı sorunlar, yeni bir gazetecilik anlayı

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme

Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme barış içinde ve uzun vadeli iletişimin kurulabilmesi ve uzlaşmanın sağlanabilmesi

Detaylı

Emniyetsiz Sı ınak. Türkiye deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Sı ınmacıların ve Mültecilerin Kar ıla tıkları Güvenlik Sorunları

Emniyetsiz Sı ınak. Türkiye deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Sı ınmacıların ve Mültecilerin Kar ıla tıkları Güvenlik Sorunları Emniyetsiz Sı ınak Türkiye deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Sı ınmacıların ve Mültecilerin Kar ıla tıkları Helsinki Yurtta lar Derne i Mülteci Savunuculuk ve Destek Programı & ORAM

Detaylı

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; Sö ütözü Cad. No:43, 06560 Sö ütözü / Ankara Tel: 0 312 292 45 60 e-posta: myalcin@etu.edu.tr

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 2 Hayat Hikâyeleri: Kıbrıs Türk Toplumu Rebecca Bryant Yazar hakkında Rebecca Bryant (Doktora, Chicago Üniversitesi) London School of

Detaylı

Bölünmüş Kıbrıs ta Tarih Eğitimi: Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Tarihi. Yiannis Papadakis 2/2008-T

Bölünmüş Kıbrıs ta Tarih Eğitimi: Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Tarihi. Yiannis Papadakis 2/2008-T CYPRUS CENTRE R A P O R 2/2008-T Bölünmüş Kıbrıs ta Tarih Eğitimi: Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Tarihi Konulu Ders Kitaplarının Bir Karşılaştırması Yiannis Papadakis Doktorasını sosyal antropoloji

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

ÇOK YÖNLÜLÜK: Eğitim ve Gençlik için Genis letilmis Graz Süreci Çalıs ma Tablosu 1, Güneydoğu Avrupa stikrar Paktı. Dr Robert Stradling

ÇOK YÖNLÜLÜK: Eğitim ve Gençlik için Genis letilmis Graz Süreci Çalıs ma Tablosu 1, Güneydoğu Avrupa stikrar Paktı. Dr Robert Stradling Eğitim ve Gençlik için Genis letilmis Graz Süreci Çalıs ma Tablosu 1, Güneydoğu Avrupa stikrar Paktı TAR H ÖĞRET M NDE ÇOK YÖNLÜLÜK: ÖĞRETMENLER Ç N KILAVUZ Dr Robert Stradling Multiperspectivity in History

Detaylı

Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset

Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset #90253 #%.42% R A P O R 3/2006-T Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Mülkiyet meselesi, esas olarak Kıbrıs taki iki tarafın meseleye atfettikleri siyasi önem nedeniyle, Kıbrıs so rununun belki de en karmaşık

Detaylı

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl Tekst 1 GÖRÜ HAYRETT N AYDIN Bir Gençlik Projesi 1 Avrupa da ve özellikle Almanya da ya ayan genç insanlarımızın, daha önce kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya

Detaylı

2012 ULUSLARARASI KONGRE

2012 ULUSLARARASI KONGRE 2012 ULUSLARARASI KONGRE YER NDE PS KOLOJ K TAC Z 19-20 Nisan 2012, zmir-türk YE Bilim nsanları Derne i scientist.bilim@gmail.com http://scientists-sciences.net www. bilinder.org 2012 ULUSLARARASI YER

Detaylı

Önsöz...6. 2) Antep in Kimlik Kartı.8. 2.4.Antep adının anlamı 11. 2.6.Antep ile ilgili ilginç bilgiler..12-13. 1.1. Dülük Antik Kenti...

Önsöz...6. 2) Antep in Kimlik Kartı.8. 2.4.Antep adının anlamı 11. 2.6.Antep ile ilgili ilginç bilgiler..12-13. 1.1. Dülük Antik Kenti... Ç NDEK LER Giri...5 Önsöz...6 I.BÖLÜM 1) Dünyanın En Eski ehri...7 2) Antep in Kimlik Kartı.8 2.1.Gaziantep in Co rafi Özellikleri..8 2.2 Do al Ya am...8 2.3. lçeleri ve Köyleri...9-10 2.4.Antep adının

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması New Event Detection and Tracking in Turkish News: Construction of a Test Collection * Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Ba

Detaylı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı Ba kan dan Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye Birle mi Milletler (BM) verilerine göre, 1950 de 732 milyon olan dünya kentli nüfusu, 50 yıl sonra, 2000 de 2.8 milyar, 2006 da ise 3.2 milyar olmu tur. Kentlerde

Detaylı

RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNİN YAKIN TARİHİ

RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNİN YAKIN TARİHİ RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNİN YAKIN TARİHİ Ege Denizi nde Yükselen Sessiz Çığlık Prof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI Doç.Dr.Cihan ÖZGÜN Karşıyaka-İzmir 2015 1 Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI mustafa.kaymakci68@gmail.com

Detaylı