YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ORUÇ ÇOK DÝKKATÝMÝ ÇEKTÝ FRANSIZ SAVCI ÝSLÂMI SEÇTÝ, CUMA YA GÝTTÝ HABERÝ SAYFA 7 DE 150 BÝN KÝÞÝ NAMAZ KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA CUMA COÞKUSU HABERÝ SAYFA 12 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF ekinizi bugün bayinizden isteyiniz. ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr Askerîeðitime neþter þart ASKERÎ OKUL VE KIÞLALARDAKÝ EÐÝTÝME EL ATMAYAN BÝR DEMOKRATÝKLEÞME PROGRAMININ BAÞARILI OLABÝL- MESÝ MÜMKÜN DEÐÝL. ASKERÎ EÐÝTÝM MUTLAKA SÝVÝL BÝR ANLAYIÞLA DENETÝM ALTINA ALINARAK DÜZENLENMELÝ. ASKERÎ ÖZERKLÝÐÝ BÝTÝRMEK Askerî eðitim meselesi, asker üzerindeki demokratik denetimin saðlanmasý ve askerî özerkliðin sona erdirilmesi bakýmýndan hayatî bir eþiktir. Askerî eðitimi ele almayan bir demokratikleþme ve askerî reform programýnýn baþarýlý olmasý mümkün deðildir. DENETLENEMEYEN ALANLAR Askerî okullar toplumun ve genel eðitimin temel prensiplerinden uzaklaþtýrýlýp, sadece askerlerin bir iþi haline dönüþtükçe, denetlenemeyen askerî alanlar ortaya çýkacak ve reformu akamete uðratacak personel, zihniyet ve tatbikat yeniden üretilebilecektir. Yazýsý sayfa 8 de AÝLELERÝ ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI 120 askerî öðrenci niye vazgeçti? Ýzmir deki eðitim kampýnda 120 askerî öðrenci eziyet gördükleri gerekçesiyle aileleri tarafýndan Harp Okulundan alýndý. 4 te Menteþ askerî eðitim kampýnda yaþananlara kamuoyu, parlamento ve hükümet duyarsýz kalmamalý. 2.Balyoz dâvâsýyarýn baþlýyor Ýkinci Balyoz Planý dâvâsý kapsamýnda Orgeneral Bilgin Balanlý ile Tümgeneral Ýsmail Taþ ýn da aralarýnda bulunduðu 21 i tutuklu 28 sanýðýn 20 þer yýla kadar hapis cezasý talebiyle yargýlanmalarýna yarýn baþlanacak. Haberi 5 te PKK yine adam kaçýrdý Diyarbakýr ýn Kulp ilçesinde yol kesen teröristler, kaymakam adayý K.E. ile Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanlýðýnda vatanî görevini yapan ve Muþ taki ailesinin yanýndan dönen piyade er A.Ç yi yanlarýna alarak kaçtý. Haberi 5 te SURÝYE DE ASKERÎ OPERASYONLAR BÝR TÜRLÜ BÝTMÝYOR TANKLARLAZKÝYE DE Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme kuruluþunun baþkaný Rami Abdurrahman, sahil þehri Lazkiye nin El Ramel semtine 20 kadar tank ve zýrhlý personel taþýyýcý yerleþtirildiðini söyledi. Haberi sayfa 7 de SOMALÝ'DE KÝRLÝ SULAR TEHDÝT EDÝYOR BM den kolera uyarýsý BM ye baðlý Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), kýtlýk ve açlýðýn vurduðu Somali nin, kirli sular ve saðlýk tedbirlerinin yetersizliði nedeniyle kolera salgýný tehlikesiyle karþý karþýya olduðunu bildirdi. Haberi 7 de DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ: Nimetleri paylaþalým Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Açlýk nerede varsa biz oraya yardým etmeye çalýþacaðýz. Ýnanýyoruz ki bize lütfedilen nimetleri ihtiyacý olan insanlarla paylaþmalýyýz dedi. Haberi sayfa 3 te Haydi bir kuyu açmaya! / 2 DE ALÝ BABACAN: Büyüme hýzý düþecek Türkiye nin 2011'de geçen yýla göre büyümesinin daha düþük olacaðýný ifade eden Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, 2012 deki büyümenin de 2011 e kýyasla biraz daha düþük olacaðýný belirtti. 11 de ATSO BAÞKANI BUDAK: Reformlara ihtiyaç var Cari açýðý önlemek için sadece büyüme hýzýnýn düþürülmesinin yetmeyeceðini vurgulayan ATSO Baþkaný Budak, yapýsal reformlara ihtiyaç olduðunu belirtti. Haberi 11 de ISSN

2 2 Y LÂHÝKA İ 'lem eyyühe'l-aziz! Eðer dünyanýn veya vücudun mülkiyeti, zýlliyeti sende ise, taahhüt, tahaffuz, korku külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsýn, daima rahatsýz olursun. Çünkü, noksanlarý tedarik, mevcutlarý telef olmaktan muhafaza ile daima evham, korkular, meþakkatlere Þükür, nimette Mün'imi görmektir mahal olursun. Halbuki, o nimetler, Mün'im-i Kerîm in taahhüdü altýndadýr. Senin iþin Onun sofra-i ihsanýndan yiyip içmekle þükretmektir. Þükürde bir zahmet yoktur. Bilâkis, nimetin lezzetini arttýrýr. Çünkü þükür, nimette in'âmý görmek demektir. Ýn'âmý görmek, nimetin zevalinden hâsýl olan elemi def eder. Zira, nimet zâil olduðundan, Mün'im-i Hakikî onun yerini boþ býrakmaz, misliyle doldurur ve teceddüdünden lezzet alýrsýn. Evet; Onlarýn duâlarý þu sözlerle sona erer: 'Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, þükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" (Yunus Sûresi, 10: 10.) olan âyet-i kerime, hamdin ayn-ý lezzet olduðuna delâlet eder. Çünkü, hamd, in'am þeceresini, nimet semeresinde gösterir. Ve bu vesileyle zeval-i nimetin tasavvurundan hasýl o- lan elem zâil olur. Çünkü, þecerede çok semere vardýr, biri giderse, ötekisi yerine gelir. Demek hamd, ayn-ý lezzettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 104 LÛGATÇE: Mün'im: Nimet veren. Mün'im-i Kerîm: Ýkramý bol olan nimet veren, Allah. in'âm: Nimetlendirme. zýlliyet: Zâhirî sahiplik. Himaye edici olma. tahaffuz: Koruma. zeval: Son bulma. zâil: Son bulan. teceddüd: Yenilenme, tazelenme. hamd: Övgü, medih, þükür. ayn-ý lezzet: Lezzetin ta kendisi. delâlet: Ýþaret. þecere: Aðaç. semere: Meyve. zeval-i nimet: Nimetin sona ermesi. Haydi bir kuyu açmaya! SELÝM GÜNDÜZALP Haydi! dedi babam, Toparlanýn, gidiyoruz. Nereye? diye sormaya vakit yok. Evin önünde eski bir kamyon bekliyor. Kasasý, lebalep kum, demir, çimento yüklü. Kamyonun þoförü de tanýdýk biri. Koreli lâkaplý. Adýný pek kullanmazdýk. Babam rahmetli, aceleci bir insandý. Bir seslendi mi, ikinciye gerek kalmadan hazýr olmalýydýk. Bodrumdan çýkardýðýmýz kazma kürek ne varsa, attýk hepsini kamyonun arkasýna. Bismillah deyip yola koyulduk. Ön tarafta iki kiþi, arkada en ufak ben, üç ya da dört kiþi daha Vurduk yollara Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? diye sormaya vakit yok. Yollardayýz. Kasadaki kumlarýn üstüne çöktük, oturduk. Gökyüzünü seyrede seyrede gidiyoruz. Bulutlara el sallýyoruz. Bir yaz günü, ikindi sonrasýydý. Rüzgârý içimize çeke çeke uçuyorduk âdeta. Çok geçmeden merakýmýzý giderdik. Nereye ve niye gittiðimizi yolda öðrendik. Pek de uzak sayýlmaz. Þehre yakýn bir yere, Fýndýklý Köyüne Fýndýklý Köyünün sakinlerinden bazýlarý siyah deriliydi. O zamanlar bu köye nereden geldiklerini merak edip öðrenmiþtim. Meðer Osmanlý Devleti yýkýlýnca sarayda hizmet veren bu Afrika kökenli Müslümanlar da Türkiye nin her bir yanýna daðýlmýþlar. Hayli zorluklar çekmiþler. Bir kýsmý da Fýndýklý Köyüne gelmiþ. Ýþte bu köye bir köprü yapýlacaktý. Bunca telâþ, bunca heyecan bunun içinmiþ. Köyün hemen giriþinde sel sularý kýþta ve baharda yolu týkýyormuþ, gelip geçmeye izin vermiyormuþ. Haliyle kayýp büyük. Her bakýmdan da tehlike söz konusu. Her neyse Malzemesi bizden, çalýþma ve iþçilik köylülerden. El birliðiyle bu mâninin def ine çalýþýlacak.. Anlayacaðýnýz, imece usûlü. Yola çýktýðýmýzda hava günlük güneþlikti. Sonrasý, âniden kararýverdi. Akþam erken indi ovaya. Önce þimþekler çakmaya ardýndan da gök gürlemeye baþladý. Yaðmur yaðdý, yaðacak Bereket, kamyonun brandasý var. Hem kendimiz, hem de malzemeler ýslanmasýn diye brandayý çabucak açtýk. Altýna giriverdik. Çok geçmeden rahmet, iri taneler halinde indirilmeye baþlandý. Brandayý rüzgârdan uçmasýn diye sýkýca kavrayan ve açýkta kalan kollarýma vuran damlalardan anlýyordum tanelerin ne kadar iri olduðunu. Art arda gelen darbeler canýmý acýtýyordu. Göðün zikri ise, sema boþluðunu dolduruyordu. Aman Allah ým! O ne müthiþ sesti öyle! Yüreðimi hoplatýyordu. Þimþekler de aralýksýz çakýyordu. Ýyiden iyiye korkmaya baþlamýþtým. Þükür ki duâlarýmýz vardý. Ayete lkürsîler, Fatihalar, ne biliyorsak okuyorduk. Dillerimiz mýrýl mýrýldý. Brandanýn üstünden pýtýr pýtýr sesler geliyordu. Sanki cinler, cüceler geziniyordu. Bu sese âþinaydým. Bahçemizdeki dut aðaçlarýný silkelerken serdiðimiz çarþaflarýn üstüne düþen dutlarýn çýkardýðý seslere benziyordu. Týpýr týpýr Ama bir farkla: Bunlar, kesintisiz seslerdi. Çocukluk günleri iþte O yýllar bize macera lâzým. Þenlik olsun, yeter. Ertesi gün arkadaþlarýmýza ballandýra ballandýra anlatacaðýmýz bir hatýra çýkmýþtý yine. Hem iç içe kaç tane Hava da soðumuþtu. Kýzýlderili çadýrý gibi arka tarafta hepimiz brandanýn altýndaydýk. Titremeye baþladýk. Korkuyorduk. Þimþek çaktýðýnda ýþýðýyla aydýnlanan yüzlerimizden belliydi. Korku baþýmýzda nöbet tutuyordu. Her þeye raðmen deðerdi. Varsýn, olsundu bu kadarý da. Koreli, asfalt yoldan çýkýp da toprak yollara saptýðýnda, köye yaklaþtýðýmýzý anladýk. Kamyon saða sola kývrana dolana, biz de arkada düþe kalka gidiyorduk. Dað baþlarýnda bu ýssýz yerlerde ne i- þimiz vardý? Bu soru hiç kimsenin aklýna bile gelmiyordu. Allah için bir iyilik yapmamýz gerektiðinde her türlü hesap kitap hemen devre dýþý kalýyordu. Az sonra tek tük de olsa köyün ýþýklarý uzaktan göründü. Rahat bir nefes aldýk. Koreli de hýz kesmiþti. Derken yavaþladý. Kamyonu usta bir manevrayla yolun en kenarýna, güvenli bir yere çekti. Kamyonun arka ve yan kapaklarý çabucak açýldý. Brandayý yavaþ yavaþ kenara aldýk. Yaðmura aldýran yok. Son hýzla, kimimiz elle, kimimiz kürekle önce kumlarý, ardýndan diðer malzemeleri bir bir indirdik. Sonra da üzerine bir naylon çekip kapattýk. Allah a emanet dedik ve oradan ayrýldýk. Her þey o kadar kýsa zamanda olmuþtu ki, hayretteydim. O kamyon ve o yük bana göre sabaha kadar çalýþýlsa yine boþalmazdý. Ama dakikalar içinde her þey oldu, bitti bile... Sanki bize destek veren görünmeyen yardýmcýlar da vardý. Zor durumda kalýnca insan, bunu daha da yakýndan hissediyor. Sonra Sonrasý, tek hatýrladýðýmýz þey, içimizdeki huzur ve mutluluk. O kadar gerçekti ki bu, bir yerde satýlsa, millet almak için sýraya girerdi. Bu olayýn üzerinden çok geçmedi. Bir gün, dükkânda otururken Fýndýklý Köyüne köprünün yapýlmýþ olduðu haberi ulaþtý. Bir Allah çektik. O geceki sevinci bir kez daha yaþadýk. Kim bilir, kaç insan geçecekti o köprüden Çiftçiler tarlalarýna, çocuklar o- kullarýna güven içinde gidip gelecekti. Yapýlan, çok bir þey deðildi. Ama el ele verince, neler oluyordu, gördük iþte. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yaðmurda taþan derenin üzerine kurulan bu köprünün yapýmýyla, aslýnda Fýndýklý Köyüyle aramýzda gönül köprüleri kurulmuþtu. Çocuk ruhum, o karanlýk gecede iyiliðin aydýnlýk yüzünü gördü, tattý. Yardýmlaþmanýn çok þükür, en hasýný yaþadý. Hem de titreyerek, ýslanarak. Hangi filmde hangi dizide vardý? Hepsi yaþanmayan masallardý onlar. Bizim o gece yaþadýklarýmýz ise, hayatýn en gerçek anlarýydý. Evet, bir parça zahmet vardý. Ama bunlar geçici hallerdi. Fýrtýna, yaðmur dinecek, biraz sonra dönüþümüzde olduðu gibi gökte pýrýl pýrýl bir ay ve yýldýzlar bize tebessüm eden yüzünü gösterecekti. Zahmetin ardý hep rahmetti. Her þey Allah ýn kontrolünde. Allah var, tesadüf yok. Allah var, Allah yar... Baþý dara düþmüþlerin yardýmýna koþan O ydu. Ve köprüler, yollara deðil, gönüllere kuruluyordu. Kim bilir, ne muhteþem köprüler yapýldý sonralarý o köye Ama benim gönül köprüm hiç yýkýlmadý. Hâlâ yaþýyor içimde. Yýllar sonra düþündüm. Allah (cc) kullarýný inceden inceye, tepeden týrnaða terbiye ediyor ki, bu da hikmetinin gereði. Mademki Rabbimiz O, O nun terbiyesine muhtacýz. Kesildiði yerde tomruk halinde kalsaydý aðaç, çürüyüp gidecekti bir iþe yaramadan. Usta ellerden geçince masa, sandalye olup çýkýyor karþýmýza. Bir buðday tohumunu düþünelim. Bu tohum, onlarca terbiyeden geçip nice maceralardan sonra soframýza ekmek olup geliyor. Ýnsanlar da öyle. Bir bir imtihanlardan geçiyorlar. Nice acýlar yaþýyorlar. Sonra o acýlara sabýr ile katlanýp tatlý birer insan oluyorlar. Fýndýklý Köyünün sakinlerinin halini o gece daha iyi anladým. Biz neler peþindeydik þehirde, onlar neyin derdindeydi. Yüz kere anlatsalar, yine olmazdý. Bin defa anlatacaðýnýza, bir kere gösterin, yeter. O gece yaþadýklarým da bana yetmiþti. Biz þehirde, evlerimizde rahattýk. Yollarýmýz da öyleydi. Ama onlarýn hayatý her yaðmur yaðdýðýnda tehlikedeydi. Dedemin adýna niyetlenilip yapýlan o köprüyü hatýrladýkça, hâlâ içimi bir sevinç kaplar. Fýndýklý Köyü, haritada artýk küçük bir yer deðildi. Yaþadýðýmýz þehrin çevresindeki köylerden bir yer deðildi. Bir gönül köprüsü kurduðumuzdan, orasý artýk benim i- çin þehrimizin dört yüzü aþan köylerinin i- çinde özel bir yerdi. Demek ki insan yardým eli uzattýðý, kendini içinde hissettiði yerlere ve insanlara karþý böyle oluyordu. Belki Somali, belki Habeþistan, belki de Uganda Afrika da ya da Ortadoðu da bir yer Hiç fark etmez. Her yer bizim. Oralara yardým için bir el attýðýmýzda ya da oranýn insanlarý içebilsin diye bir su kuyusu açtýrdýðýmýzda, o bölge, o belde artýk haritada bir küçücük yer olmaktan çýkýyor, bizim kâinatý içine alacak kalbimiz kadar büyük bir yer oluyor orasý. Muhtaçlarýn uzattýðý eller, hep hazinelerle doludur. Gerçek fakirin kim olduðunu onlara el uzattýðýmýzda anlarýz ancak. Gerçek fakir biziz, gerçek zengin ise onlar. Evet, muhtaçlara verdikçe aslýnda zenginleþen biziz; açlarý doyurdukça aslýnda doyan, yine biziz. O Gani olan Allah (cc) bize merhametini böyle gösteriyor. Ey sevgili okuyucu Her yer kan aðlýyor. Ciddî bir imtihandan geçiyor dünyamýz ve biz. Yapacaðýmýz çok iþ var. Hele de üç pirinç tanesini yerden aldýðý bir avuç toprakla beraber yutmaya çalýþan o Somalili çocuðun hikâyesini dinledikçe payýmýza utanmak düþüyor. Yetmez. Gayret gerek, hizmet ve himmet gerek. Ruhumuzu kamçýladý bu anlatýlanlar ve dahi yazýlanlar. Þimdi var mýsýnýz kalýcý bir hayýr yapmaya? Haydi, bir kuyu açmaya... Var mýsýnýz? Su kuyularý açmak için bir araya gelip hizmet gruplarý oluþturalým. Biz baþladýk bile Bugün bu konuyu açtýðýmýz bir arkadaþýmýz himmetini yüksek tuttu. Ýki kuyu ile Bismillah dedi. Allah razý olsun. Bu kuyu açma kampanyasýný daha yakýn takibe almak için lütfen ÝHH nýn sitesine girelim. Kuyularýmýzý açtýralým inþaallah. Haydi kardeþim, açalým bir kuyu Haþre dek insanlar içsin o suyu Hem bize, hem ceddimize sevap yazsýn Haþre dek insanlar içsin o suyu Ýbrahim Özdabak ýn geçen Pazar günü Yeni Asya gazetesinde çizdiði Ramazan hilâlini içen o Somalili çocuk resmi, içimde ne varsa kendine doðru çekti. Yüreðimizin yaðýný eritti. Bir resmin binlerce kelimeye bedel olduðunu göstermeye yetti. *** Suyu sadaka olarak vermenin fazileti ve önemi hakkýnda bazý hadis-i þerifleri sizlerle paylaþmak istiyorum: Hz. Enes (ra) anlatýyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: Kýyamet günü insanlar saf saf olurlar. Ýbnu Nümeyr dedi ki: Cennet ehli saf saf o- lurlar Derken cehennem ehlinden bir kiþi cennet ehlinden birine uðrar ve: Ey filan! Hatýrladýn mý, sen su istemiþtin de, ben sana bir içimlik su vermiþtim? der, (ve bu suretle þefaat diler.) Resulullah (asm) buyurdu ki: Adam, o kimseye þefaat eder. (Cehennemlik o- lan bir baþka) adam, cennetlik olan bir baþkasýnýn yanýndan geçer ve ona: Sana abdest suyu verdiðimi hatýrlýyor musun? der (þefaat ister. O da hatýrlar) ve ona þefaat eder. Sa d Ýbn-i Ubâde (r.a.) anlatýyor: Ey Allah ýn Resûlü dedim, annem vefat etti, (onun adýna) yapacaðým sadakanýn hangisi efdaldir? Su! buyurdular. Bu cevap üzerine Sa d bir kuyu kazdý ve Bu kuyu, Sa d ýn annesi i- çin dedi. (Ebu Dâvud, Zekât 42, (1679, 1680, 1681); Nesâî, Vesâyâ 9, (6, 254, 255).) Bir baþka hadiste de þöyle buyrulmuþtur: En üstün sadaka su içirmektir. (Neseî, Vesâyâ, 9, Ý. Mace; Edeb, 8.) *** Haydi Allah aþkýna, muhtaçlara el atmaya Haydi kuyular açmaya

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 14 Ramazan 1432 Rumî: 1 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Lütfedilen nimetleri paylaþalým DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI MEHMET GÖRMEZ, "AÇLIK NEREDE VARSA BÝZ ORAYA YARDIM ETMEYE ÇALIÞA- CAÐIZ. ÝNANIYORUZ KÝ BÝZE LÜTFEDÝLEN NÝMETLERÝ ÝHTÝYACI OLAN ÝNSANLARLA PAYLAÞMALIYIZ'' DEDÝ. Herkes, etrafýndaki insanlara ilgi göstersin KOCAELÝ Valisi Ercan Topaca, 12 ilçede Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýndan yardým alan 700 aileyle iftarda buluþtu. Vali Topaca, bir restoranda verilen iftarda, herkesin etrafýndaki insanlara, dostlarýna, yakýnlarýna biraz daha fazla ilgi göstermesi, onlarla yakýnlaþmasý, sýkýntýlý olanlara destek vermesi, hayýr ve hasenatta bulunmasýnýn Müslümanlýðýn gereklerinden olduðunu belirterek, Ramazan ayýnda herkesin birbirini hatýrladýðýný, birbirini yemeðe, iftara dâvet ettiðini, aradaki dayanýþma ve kaynaþmayý bu vesileyle arttýrdýðýný ifade etti. Kocaeli de de 12 ilçeden, deðiþik mahallelerden aileleri bir araya getirmek istediklerine iþaret eden Topaca, þöyle konuþtu: Türk kültüründe paylaþmak vardýr. Evine misafir gelmediði zaman üzülen insanlarýz. Bu deðerlerimizi ayný þekilde yaþatmalý ve bizden sonraki nesillere aktarmalýyýz ki zora düþtüðümüzde ayakta kalabilelim. Bu deðerlere bugün ihtiyacýmýz var, gelecekte de ihtiyacýmýz olacak. Kocaeli / aa THY uçaðý, 1.5 saat sonra geri döndü TÜRK Hava Yollarý nýn (THY) Ýstanbul-New York seferini yapan yolcu uçaðý, kalkýþ sonrasý iniþ takýmlarý kapanmadýðý için 1.5 saat sonra Atatürk Havalimaný na geri döndü. Atatürk Havalimaný ndan saat de, 223 yolcusuyla New York a hareket eden Airbus 340 tipi Ýstanbul adlý yolcu uçaðýnýn kaptan pilotu, havalandýktan kýsa süre sonra uçaðýn iniþ takýmlarýnýn kapanmadýðý sinyalini aldý. Bunun üzerine geri dönüþ kararý veren kaptan pilot, uçaktaki yolculara da durumu bildirdi. Güvenli iniþ yapýlabilmesi için fazla yakýtýný boþaltan THY uçaðý, havada yaklaþýk 1.5 saat kaldýktan sonra Atatürk Havalimaný na güvenli bir þekilde iniþ yaptý. Uçak, bakýma alýnýrken, yolcular baþka bir uçakla New York a hareket ettiði bildirildi. Ýstanbul / aa DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý, Türkiye deki Müslüman ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerine iftar verdi. Gölbaþý Moganpark taki iftarda, dâvetlileri Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez karþýladý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, iftarda Arapça baþladýðý konuþmasýný Ýngilizce sürdürdü. Komþuluk konusuna deðinen Görmez, hýzlý þehirleþme, göç, maddileþme, bireyselleþme ve bencilliðin, insanlarýn birbirine karþý olan alâkasýzlýðýnýn, hayatýn her alanýnda problemlere sebep olduðunu söyledi. Ýletiþim teknolojilerinin geliþmesinin komþuluk i- liþkilerinin de deðiþmesine sebep olduðunu anlatan Görmez, þöyle konuþtu: Komþuluða olan ilgimiz, Afrika daki komþularýmýzýn acýlarýný paylaþmaya yönlendirdi. Oturduðumuz odalardan izlediðimiz o acý görüntüleri, gördüðümüz anda o acýlarý ayný þekilde hissettik. Bugün dünyanýn en fakir bölgelerinden biri olan Afrika da kýrk milyondan fazla insan açlýkla karþý karþýya. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak bu açlýðý ortadan kaldýrmak için bir kampanya baþlattýk. Açlýk nerede varsa biz oraya yardým etmeye çalýþacaðýz. Ýnanýyoruz ki bize lütfedilen nimetleri ihtiyacý olan insanlarla paylaþmalýyýz. Görmez, Türk milletinin kampanyaya çok ciddî destek verdiðini belirterek, Þu anda 14 yardým 100 milyon TL ye ulaþtý dedi. Ýftara katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Ýslâm dininin insanlýða büyük hizmetler sunduðunu, iyinin, güzelin var olmasý için pek çok konuda öncülük ettiðini söyledi. Bozdað, Ýslâmýn özünde olduðu gibi, Ýslâm coðrafyasý, sevginin, saygýnýn, kardeþliðin, iyiliðin, ilmin, fennin, sanatýn zirvede olduðu, bütün dünya ülkelerinin imrendiði diyarlar olacak dedi. Ankara / aa Batman'daki sivil toplum kuruluþlarý, "baþörtüsüne özgürlük talebini" bilbordlara taþýdý. Tesettür seferberliði bilbordlarda HAK ve Özgürlükler Platformu Tesettür seferberliðini Batman da bilbordlara taþýdý. Mustazaf-Der tarafýndan aylardýr baþlatýlan tesettür seferberliði birçok sivil toplum kuruluþunun katýlýmýyla devam ediyor. Batman da yaklaþýk 12 sivil toplum kuruluþunun bir araya geldiði Hak ve Özgürlükler Platformu, baþörtüsü yasaðýna dikkat çekmek amacýyla þehrin iþlek cadde ve meydanlarýnda bulunan bilbordlara dev afiþler astýrdý. Konu ile ilgili açýklamada bulunan Hak Ve Özgürlükler Platformu Sözcüsü Abdurrahman Cens, Tesettür Allahu Teâlâ nýn emridir. Ýlköðretimde, lisede üniversitede her yerde örtünme hakký kutsaldýr. Zorunlu o- lan ilköðretim de bile baþörtüsünden dolayý okuma hakký engellenmektedir dedi. Baþörtüsünün siyasî bir simge olmadýðýný söyleyen Cens, Bizler çocuklarýmýzýn okumalarýný istiyoruz. Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz tanýtýmlarla Türkiye de yirmi yýldýr yaþanan bu ayýbýn, bu zulmün, haksýzlýðýn sona ermesini istiyoruz. Ne okuma hakký, nede inanç gereði olan baþörtüsü engellenmeli ifadelerini kullandý. Batman / Yeni Asya Külliyatý bitirme programlarý Ortaokul-lise yýllarýmýzda, yaz ve kýþ tatillerinde Ankara ve Ýzmir gibi þehirlerdeki dershanelere ve okuma kamplarýna giderek yoðun bir þekilde risale okurduk. Bu okumalar, aðýrlýklý olarak daha ziyade kitap bitirme hedefine odaklýydý. Ve kimin daha fazla okuduðu, tatlý ve heyecanlý bir yarýþýn konusuydu. Günde 100 sayfadan baþlayýp 200 e kadar çýkan, hattâ 200 ü de geçen arkadaþlarýmýz olurdu. Hayli zamandýr birçok yerde sistematik okuma programlarý halinde tertiplenen tatil buluþmalarýnda da bu yarýþýn devam ettiðini görüyoruz. Bu yýlki bazý programlarda dikkat çeken farklý bir orijinallik ise, külliyatý bitirme hedefine göre dizayn edilmiþ olmalarý. Bunlara iþtirak edenler, program bitimine kadar bütün külliyatý baþtan sonra okumayý hedefliyor ve baþarýyorlar da. Söz konusu programlara katýlan genç arkadaþlarýmýzýn izlenimlerini, bir süredir zaman zaman gazetede neþredilen yazýlarýnda okuyoruz. Ve ne kadar istifade ettiklerini de görüyoruz. Külliyatý bitirmek, hepimiz i- çin çok önemli. Ama özellikle yeni baþlayan gençler için de. Risale-i Nur la tanýþan herkesi baþlangýçta epeyce zorlayan dil ve üslûba aþinalýk bu okumalarla kazanýlýp yabancýlýk kýrýlýyor. Sonrasýnda lûgat eþliðindeki daha derin okumalarýn temeli, bu þekildeki sür atli ilk okumalarla atýlýyor. Bu sayede Risale-i Nur un son derece engin ve zengin mânâ âlemine ilk giriþ yapýlýrken, hangi e- serin neresinde hangi konularýn iþlendiðiyle ilgili olarak genel anlamda bilgi sahibi olunuyor. Zübeyir Gündüzalp in de risale okumaya yeni baþlayanlara yaptýðý tavsiye bu: Lûgatle falan uðraþmadan, külliyatý en az birkaç kez devretmek. Haddizatýnda Üstadýn ifade ettiði üzere, Risale-i Nur gazete gibi okunmaz. Üstünkörü göz atýlýp geçiþtirilmez. Kelime kelime, cümle cümle irdelenerek, a- radaki baðlantýlarý yakalamaya çalýþarak, hazm ede ede yapýlacak derin ve dikkatli bir okuma, hem akla, hem kalbe, hem sair duygu ve lâtifelere yeni yeni u- fuk ve pencereler açar. Önemli olan, o merhaleye ulaþabilmek. Ancak bu arada, hýzlandýrýlmýþ bir programla külliyatý bitirme eksenli okumalara, kadîm risale okurlarýnýn da ihtiyacý var. Ýþ güç, evlâdü iyal ve sair dünya meþgaleleri yüzünden aksayan risale o- kumalarýný tekrar rayýna oturtup, eski bilgileri tazelemek ve istikrarlý bir okumayý yeniden gündemimizin en baþ sýrasýna yerleþtirmek açýsýndan, böyle sür atli o- kumalar çok faydalý olabilir. Çünkü okumalar þu veya bu sebeple aksayýp kesintiye uðradýðýnda, çoðu zaman belki farkýnda bile olunmadan, manevî bataryalar boþalýyor. Son dönemlerde en yaygýn hastalýk olan dünyevîleþme tuzaklarýna düþülmesi kolaylaþýyor. Öncelikler deðiþiyor, hassasiyetler aþýnýyor. Hizmetlerin istikrarlý bir þekilde geliþerek devamý için en ö- nemli þart olan þevk, dinamizm ve enerji yavaþ yavaþ kayboluyor. Asýl hedefi gözden kaybedip zerre kadar deðeri olmayan küçük meselelerde boðulma tehlikesi ortaya çýkýyor. Zaten tetikte bekleyen nefis ve þeytan, böyle boþluklar yakaladýklarýnda hiç ýskalamayýp, hemen insanýn üzerine çullanýyor ve Allah muhafaza, istikametten tamamen saptýrmak için bütün sinsi hüner ve taktiklerini ortaya koyuyorlar. Ýþte, hem böylesi tuzak ve tehlikelerden korunmak, hem iç dünyasýný geliþtirip zenginleþtirmeye devam etmek, hem hizmet yolunda hiçbir zaman eksik olmayan engel ve barikatlarý selâmetle aþmak, hem de bitmeyen bir þevk ve gayretle manevî cihadda yeni fütuhat hamlelerini gerçekleþtirebilmek için, sürekli okumak þart. Yine Zübeyir Gündüzalp in Hizmet hizmet derken þahsî dersini unutanýn hizmetteki ömrü kýsa olur ikazý, bu baðlamda çok dikkat çekici. Onun için, tatil devam ediyorken, biz de külliyatý bitirme programlarýndan birine dahil olalým. Veya kendi dünyamýzda böyle bir hedef belirleyip, Sözler le baþlayan ve lâhikalarla biten yoðun bir okuma programýný derhal baþlatalým. Herkese bol feyizli ve istifadeli okumalar dileðiyle.

4 4 Y HABER Komplolar gerçek olurken Çok klâsikleþmiþ bir söz var, ama Türkiye deki hâl ve gidiþe bakýnca tekrarlamaktan baþka çare de kalmýyor: Ülkemizde deprem hariç her þeyin bir planý var! Her taþýn altýnda plan aramak elbette saðlýklý bir davranýþ deðil. Fakat ekseriyetle bir yerde duman çýkýyorsa, ardýndan mutlaka ateþ de yükseliyor. Yýllardan beri kamuoyunu yönlendirmek ve yanýltmak için çalýþan ekip lerin varlýðý her fýrsatta dile getirilir. Çoðunlukla elde delil olmadýðý için de bu kanaatler komplo olarak yorumlanýp itiraz edilir. Bir bakýma komplo larý seslendirenler de, itiraz edenler de haklý. Çünkü ekseriyetle rüþvetin belgesi olmadýðý gibi, böyle iþlerin delili de ortada olmuyor. Unutanlar için hatýrlatalým ki, çok eskiye dayanmayan bir geçmiþte kamuoyunu yanýltmak i- çin özel internet siteleri kurulmuþ. Ýlâve olarak, devletten maaþ alan bazý memurlar gazete yazarlarýna ve benzeri kiþilere elektronik mektup (eposta) yazmakla görevlendirilmiþler. Ýþte Genelkurmay da hazýrlandýðý iddia edilen bu kara propaganda siteleriyle ilgili internet andýcý iddianamesinin ek klâsörlerinden çarpýcý bir belge çýkmýþ. Bir sivil memur üstlerine hitaben yazdýðý þikâyet ve istifa dilekçesinde Eskiden asker kokuyor diye düzelttiðim çoðu mektubu artýk düzeltemiyorum bile. Kendimizi gazetecilerin yerine koyalým. 10 kiþi dönüp dolaþýp hep benzer tarzda mail atsa bunlar organize mi? diye düþünürüz deniliyormuþ. (Zaman, 12 Aðustos 2011) Kamuoyunu yönlendirmek ve bazý kiþi ve kuruluþlarý karalamak için kurulduðu iddia edilen internet siteleri meselesi basit bir mesele deðil. Çünkü bu iddia ile onlarca general tutuklanmýþ durumda. Dolayýsýyla Yok öyle bir þey demek mümkün görünmüyor. Baþka bir iddia da yine gazetelerde yer aldý. Buna göre 17 yýl önce intihar ettiði söylenen bir albay için idarî soruþturma bile açýlmadýðý ortaya çýkmýþ. Bu da, konuyu araþtýran bir savcýnýn belge istemesi sonrasýnda anlaþýlmýþ. Yazýlan cevabî yazýda konu hakkýnda Ýdarî soruþturma yapýlmadýðý ifade edilmiþ. (Bugün, 12 Aðustos 2011) Bütün bunlarda bir yanlýþlýk yok mu? Hepsini komplo iddialar diyerek duymazdan, görmezden ve anlamazdan mý gelmek lâzým? Þüpheli bir þekilde ölen albay hakkýnda soruþturma yapmayan sistem, kýþlalarda bir þekilde ölen erler için ne yapar? Yýllarýn birikimi dolayýsýyla ortada ciddî bir güvensizlik var. Türkiye yi idare edenlerin ve sistem i iþletenlerin bu güvensizliði masaya yatýrýp sebeplerini ve hal çaresini aramalarýnda fayda var. Aksi halde güvensizlik artarak devam eder ki bundan en fazla silâhlý kuvvetler zarar görür. Zaman zaman biz de böyle yönlerdirme e- postalarýna maruz kalýyoruz. Hiç ilgisi olmayan ve olmamasý gereken kiþiler bir anda tepki e- postasý yaðdýrmaya baþlýyor. Gerçi bunlarýn uydurma ve ýsmarlama e-posta olduðunu biliyoruz, ama insan yine de þaþýyor. Ben 20 yýldýr gazetenizi okuyan bir okuyucuyum, ama... diye baþlayan e-postalar ekseriyetle güdümlü e-postalar oluyor. Zaten böyle kiþiler, aldýklarý isim lerle de dikkat çekiyor. Ekseriyetle de yurt dýþýndan yazýyormuþ gibi yapmaya çalýþýyorlar. Komplo larýn gerçek olduðunu görmek insaný üzüyor... TAZÝYE Münih okuyucularýmýzdan, deðerli kardeþimiz Sezai Mumcu'un muhtereme annesi Bahriye Mumcu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y TEBRÝK Kýymetli kardeþlerimiz Ýsmail Çevik ve Rukiye Hanýmefendinin Ecrin Nisa ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Genç çifti tebrik eder, yavrumuza hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ermenek Yeni Asya Okuyucularý Bekir Bozdað: Ýs lâm i le te rö rü yan ya na koy mak if ti ra dýr BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ýs lâm ýn ba rýþ di ni ol du ðu nu be lir te rek, Her kim ki Ýs lâm la te rö rü, te rö riz mi, te rö ris ti yan ya na kor, Ýs lam ý, te rö rü ve te - rö riz mi teþ vik e der gös te rir ve ya bu nu i ma e der se bu Ýs lâm a ve Müs lü man la ra ya pýl mýþ en bü yük say gý - sýz lýk, en bü yük if ti ra dýr de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Tür ki ye de ki Müs lü man ül ke le rin bü yü kel çi le ri ve tem sil ci le ri ne if tar ver di. Göl ba þý Mo gan park ta ki if tar da, dâ vet li le ri Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez kar þý la dý. Ýf ta ra ka tý - lan Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ýs lâm di ni nin in san lý ða bü yük hiz met ler sun du ðu nu, i yi nin, gü ze - lin var ol ma sý i çin pek çok ko nu da ön cü lük et ti ði ni söy le di. Bun dan son ra da in san lar i çin ne ka dar i yi þey var sa yi ne Ýs lâm ýn, Müs lü man la rýn ya pa ca ðý na i - nan cý nýn da tam ol du ðu nu vur gu la yan Boz dað, an - cak dün ya da Ýs lâm ve Müs lü man al gý sý ko nu sun da bü yük sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný be lirt ti. Boz dað, Ýs lâm ba rýþ di ni dir. Te rö rü, te rö riz mi, te rö ris ti hi ma ye et - KULELÝ ve Mal te pe As ke rî Li se si me zu nu ba zý öð ren ci le rin e ði tim a dý al týn da psi ko lo jik iþ ken ce ye ma ruz bý ra kýl dý ðý ö ne sü rül dü. Ýd - di a ya gö re son 1 haf ta da 120 öð - ren ci bu se bep le a i le le ri ta ra fýn dan Harp O ku lu ndan a lýn dý. Sa bah ga ze te si nin ha be rin de, Harp O ku lu na öð ren ci ye tiþ ti ren Ku le li ve Mal te pe As ke rî Li se si me zu nu ba zý öð ren ci le rin, Ka ra Harp O ku lu nda e ði tim a dý al týn - da psi ko lo jik iþ ken ce ye ma ruz bý - ra kýl dýk la rý ve ay rýl ma ya zor lan dýk - la rý i le ri sü rül dü. O lay Ýz mir in Ur - la il çe sin de as ke rî öð ren ci le rin in ti - bak e ði ti mi al dý ðý Men teþ As ke rî Kam pý nda ya þan dý. Ýd di a ya gö re, as ke rî kamp ta ki psi ko lo jik iþ ken ce se be biy le 4 A ðus tos tan bu ya na yak la þýk 120 öð ren ci a i le le rin ce o - kul dan a lýn dý. mez, teþ vik et mez, hi ma ye e der ve ya teþ vik e der ve ya des tek ler de gö rün mez, gö rü ne mez. Her kim ki Ýs - lâm la te rö rü, te rö riz mi, te rö ris ti yan ya na kor, Ýs - lâm ý, te rö rü ve te rö riz mi teþ vik e der gös te rir ve ya bu nu i ma e der se bu Ýs lâm a ve Müs lü man la ra ya pýl - mýþ en bü yük say gý sýz lýk, en bü yük if ti ra dýr di ye ko - nuþ tu. Bü tün bun la rýn ö nü ne geç mek i çin, ba rýþ, kar - deþ lik, hoþ gö rü di ni o lan Ýs lâ mý doð ru an la mak ve doð ru an lat mak la if ti ra la rýn ö nü ne ge çi le bi le ce ði ni be lir ten Boz dað, bu nok ta da bü tün Ýs lâm ül ke le ri ne, Müs lü man la ra bü yük gö rev düþ tü ðü nü söy le di. Boz dað, Ýs lâm dün ya sý nýn et ra fýn da ya þa nan sý kýn - tý la rýn za man la a þý la ca ðý na i nan dý ðý ný vur gu la ya rak, Ýs lâm ýn ö zün de ol du ðu gi bi, Ýs lâm coð raf ya sý, sev gi - nin, say gý nýn, kar deþ li ðin, i yi li ðin, il min, fen nin, sa - n'a týn zir ve de ol du ðu, bü tün dün ya ül ke le ri nin im - ren di ði di yar lar o la cak. Ýn san lý ðýn ge liþ me si ne, dün - ya nýn dört bir ya nýn da i yi li ðin ha kim ol ma sý na da ha faz la hiz met e de cek tir de di. An ka ra / a a Harp Okulu'na öðrenci yetiþtiren Kuleli ve Maltepe Askerî Lisesi mezunu bazý öðrencilerin, Kara Harp Okulu'nda "eðitim" adý altýnda psikolojik iþkenceye maruz býrakýldýklarý ve ayrýlmaya zorlandýklarý ileri sürüldü. Olay Ýzmir'in Urla ilçesinde askerî öðrencilerin intibak eðitimi aldýðý Menteþ Askerî Kampý'nda yaþandý. 1 haf ta da 120 öð ren ci, Harp O ku lu ndan a lýn dý "E ÐÝ TÝM" A DI AL TIN DA PSÝ KO LO JÝK ÝÞ KEN CE YE MA RUZ BI RA KIL DI ÐI Ö NE SÜ RÜ LEN KU LE LÝ VE MAL TE PE AS KE RÎ LÝ SE SÝ ME ZU NU 120 ÖÐ REN CÝ NÝN SON 1 HAF TA DA A Ý LE LE RÝ TA RA FIN DAN O KUL LA RIN DAN A LIN DI ÐI BE LÝR TÝL DÝ. Top lu me zar ka zý sý na dün de de vam e dil di TUNCELÝ'DE top lu me zar ol du ðu id di a e di len böl ge de ki ka zý ça lýþ ma - la rý na dün ye ni den baþ lan dý. Çe miþ ge zek il çe si Sað ven Ma hal le - si nde ki il çe jan dar ma ko mu tan lý ðý ya nýn da, Ma lat ya Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Þe ref Gür kan gö ze ti min de ya pý lan ve ön ce ki gün a ra ve ri len ka zý ça lýþ ma la rý na dün sa at i ti ba riy le de vam e dil di yý lýn da A li bo ða zý mev ki in de gir dik le ri ça týþ ma da öl dü rü len 19 ki þi nin bu lun du ðu i le ri sü rü len top lu me zar ka zý sý, il çe jan dar ma ko - mu tan lý ðý ya nýn da, bu nok ta ya 300 met re u zak lýk ta ki böl ge de ve Ta - rat lý kö yü grup yol ay rý mýn da ol mak ü ze re üç böl ge de sür dü rü lü yor. Ýþ ma ki ne le ri nin de kul la nýl dý ðý ka zý ça lýþ ma la rýn da, in sa na a it ol du ðu tes bit e di len ke mik le rin uy gun bir þe kil de a lýn ma sý he def - le ni yor. Ön ce ki gün ya pý lan ka zý lar da, jan dar ma ka ra ko lu ya nýn da ve bu nok ta ya 300 met re me sa fe de ki nok ta da 5 ki þi ye a it ol du ðu be lir ti len in san ke mik le ri ne rast lan mýþ tý. Ma lat ya Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Þe ref Gür kan gö ze ti min de ger çek leþ ti ri len ka zý ça lýþ ma la rýn da, Ma lat ya Ad lî Týp Ku ru mun dan ge len 2 an - tro po log, 2 ad lî týp uz ma ný ve Tun ce li Em ni yet Mü dür lü ðü o lay ye ri in ce le me e kip le ri gö rev ya pý yor. Tun ce li / a a ÞOK MAN GA SI NDA E ÐÝ TÝM Mal te pe As ke rî Li se si ni 96 di sip lin pu a ný i le bi ti ren ve su bay ol ma ha ya liy le Ka ra Harp O ku lu na gi den Ha kan Ek þi, ko mu tan la rýn yak la þýk 50 þer ki þi den o lu þan 6 bö - lük i çin den öð ren ci nin i sim le ri ni tek tek o ku ya rak Þok Man ga sý na a yýr dý ðý ný sa vun du. Ek þi, E ði tim sý ra - sýn da bir ar ka da þý mýz ba yýl dý. Ne fes da hi a la mý yor du. Yer de tit re me nö be ti ge çi rir ken yu ka rý dan að zý na su bo - þalt tý lar. Ço cuk ne re dey se ö lü yor du de di. Ko mu tan la rýn e ði tim sý ra sýn da Jo ker kul lan mak is te yen var mý? di ye sor du ðu nu be lir ten Ek þi Jo ker a i le ni te le fon la a ra ma iz - niy di. Bu a i le ne Ar týk da ya na mý yo rum ge lin be ni a lýn de mek ti di ye ko nuþ tu. Ku le li As ke rî Li se si ni 100 pu an - la bi ti ren Tur gut Sel man Tü mer i se kamp ta üs teð men - le rin, ön ce den be lir le dik le ri öð ren ci le re iþ ken ce e der ce - sin de e ði tim yap týr dý ðý ný id di a et ti. O kul dan ay rýl dýk tan son ra Ba lý ke sir Dev let Has ta ne si nde bir sü re te da vi gö - ren H. E ad lý bir baþ ka öð ren ci de Kar puz se çer gi bi seç - ti ler. Ya pý lan la rý haz me de mi yo rum de di. Ha kan Ek - þi nin ve li si Bay ram A li Ek þi a i le le ri ta ra fýn dan yak la þýk 120 ço cu ðun o kul dan a lýn dý ðý ný söy le ye rek Her kes ken - di ço cu ðu na bun la rý ya pan ko mu ta nýn is mi ni bi li yor. Taz mi nat dâ vâ sý a ça ca ðýz di ye ko nuþ tu. Ý DA RÎ SO RUÞ TUR MA BAÞ LA TIL DI ÝDDÝALARI cevap la yan Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý Ý le ti þim Da i re Baþ ka ný Tuð ge ne ral Tay yar Sün - gü i se i da rî so ruþ tur ma baþ la týl - dý ðý ný be lirt ti. Sün gü Ya pý lan ön in ce le me de öð ren ci ye e zi yet ve iþ ken ce nin ol ma dý ðý be lir til di. Þok e ði ti mi di ye bir e ði tim de bu lun mu yor de di. Sün gü, Bu - ra sý genç lik ya da iz ci kam pý de - ðil. As ker ye tiþ ti ri yo ruz. Bun lar ya rýn tim ko mu tan lý ðý, kol ko - mu tan lý ðý ya pa cak lar. Bel li þart - la ra da yan mak zo run da lar. Öð - ren ci nin ka bur ga sý nýn ký rýl ma sý, döv me, zor la su i çir me fa lan yok di ye ko nuþ tu. Sün gü, ay rýl - ma o ra ný nýn bu yýl yüz de 4 dü þ - tü ðü nü de kay det ti. Valilik: DTK di ye bir der nek yok DÝYARBAKIR Va li li ði, De mok ra tik Top lum Kon gre si (DTK) hak kýn da bil gi is te yen Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na Böy le bir ku ru luþ ve ya der nek bu lun ma mak ta dýr di ye ce - vap ver di. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn, De mok - ra tik Ö zerk lik ka ra rý ný a çýk la yan DTK i le il gi li baþ lat tý ðý so - ruþ tur ma sü rü yor. Sav cý lý ðýn bir sü re ön ce, DTK nýn ya sal bir ya pý sý nýn o lup ol ma dý ðý ve yö ne ti min de kim le rin yer al dý - ðý yö nün de ki so ru la rý ný i çe ren ya zý sý na, Di yar ba kýr Va li li ði ce vap gön der di. Va li li ðin so ruþ tur ma yý yü rü ten Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý na gön der di ði ya zý da, Der nek ler Mü - dür lü ðü ka yýt la rýn da böy le bir der nek ve ya si vil top lum ku ru - lu þu bu lun ma mak ta dýr de nil di. Sav cý lýk, yü rü tü lün so ruþ - tur may la il gi li o la rak BDP Ge nel Mer ke zi ne de BDP bün - ye sin de DTK di ye bir ya pý var mý? Var i se yö ne ti ci le ri kim - ler dir? di ye sor du. Sav cý lý ðýn söz ko nu su ya zý sý na, BDP den ce vap gön de ril me di ði öð re nil di. BDP den de o lum suz bir ce - vap gel me si ha lin de sav cý lý ðýn, söz ko nu su a çýk la ma lar la il gi li o la rak DTK nýn ka mu o yun ca bi li nen yö ne ti ci le ri nin i fa de le - ri ne baþ vu ra ca ðý bil di ril di. Di yar ba kýr / a a Ký lýç da roð lu da So ma li ye gi de cek CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Ký lýç - da roð lu, Ra ma zan Bay ra mý nýn bi rin ci gü nü So - ma li ye git me yi dü þün dü ðü nü bil dir di. Ký lýç da - roð lu, Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýs tan bul Týp Fa kül - te si On ko lo ji Ens ti tü sü nde te da vi gö ren lö se - mi li ço cuk la rý zi ya ret et tik ten son ra ba sýn men - sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. So ma li ye gi dip git me ye ce ði so ru lan Ký lýç da roð lu, So ma li ye git - mek i çin ge çen haf ta Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý i le bir gö rüþ me yap týk la rý ný, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ba zý bil gi ler gel di ði ni söy le di. Ký lýç da roð lu da ha son ra ar ka daþ la rýy la bir lik te Türk Ký zý la yý Ge nel Baþ ka ný Te kin Kü çü ka li i le gö rüþ tü ðü nü be lir - te rek, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, So ma li i çin gü ven lik li bir a lan ol ma dý ðý ný an cak ha va a la nýn da ba zý ba - ðýþ la rýn tes lim e di le bi le ce ði ni söy le di. An cak biz gö rüþ me le ri mi zi sür dü rü yo ruz. Bay ra mýn bi - rin ci gü nü So ma li ye git me yi dü þü nü yo rum de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn da 18 A ðus tos Per þem be ak þa mý ku rak lýk ve aç lý ðýn vur du ðu So ma li ye gi de ce ði be lir til miþ ti. HABERLER Kur tul muþ: So run la rý n se be bi ca rî a çýk HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul - muþ, Ýþ siz li ðin, ü re tim siz li ðin, a þý rý borç lan - ma nýn, fa kir li ðin bu ka dar art ma sý nýn te mel ne den le rin den bi ri de ca rî a çýk týr de di. Kur - tul muþ, par ti sin ce Ga zi an tep teþ ki lâ týn ca Ga - zi an tep Ü ni ver si te si Tu rizm ve Uy gu la ma O - te li nde dü zen le nen if tar son ra sýn da, se çim kam pan ya la rýn da, ýs rar la borç la ma ve ca rî a - çýk so ru nu ü ze rin de dur duk la rý ný söy le di. Ca - rî a çý ðýn, Tür ki ye e ko no mi si nin en bü yük ka - ra de li ði ol du ðu nu, bu nun i çin ted bir a lýn ma - sý ge rek ti ði ni di le ge tir dik le ri ni i fa de e den Kur tul muþ, þöy le ko nuþ tu: Ýþ siz li ðin, ü re tim - siz li ðin, a þý rý borç lan ma nýn, fa kir li ðin bu ka - dar art ma sý nýn te mel ne den le rin den bi ri de ca rî a çýk týr. Biz bun la rý söy le dik çe hep þu söz - le ri duy duk: Tür ki ye ye sý cak pa ra ge li yor sa ne mut lu, de mek ki Tür ki ye pa ra çe ke bi len bir ül ke. Þim di se çim den son ra ca rî a çý ðýn ne ka dar bü yük bir prob lem ol du ðu nu hü kü met de gör me ye baþ la dý. Kur tul muþ, Tür ki ye de ka tý lým cý, de mok ra tik, her ke sin e þit ve öz gür yurt taþ ol du ðu ye ni bir Tür ki ye ku rul ma sý nýn ge rek ti ði ni, bu nun da ilk a dý mý nýn ye ni a na - ya sa ol du ðu nu be lirt ti. Ga zi an tep / a a Mý sýr da da AKP ku ru lu yor MISIR'DA Müs lü man Kar deþ ler ü ye si o lan Ha lid El Za fa ra ni, Tür ki ye de ki AKP si nin a dý ve prog ra mýy la ay ný sý ný kur ma ya ça lý þý yor. Mý sýr da bu yý lýn baþ la rýn da Hüs nü Mü ba rek re ji mi ni de vi ren halk a yak lan ma sý nýn ar dýn - dan Ýs lâ mî ke sim dört ay rý par ti kur du. Bu par ti le rin i ki si AKP nin ku ru luþ fel se fe si ve prog ra mý ný il ke o la rak be nim se di. Müs lü - man Kar deþ ler in des tek le di ði Hür ri yet ve A - da let Par ti si i le yi ne Müs lü man Kar deþ - ler den ay rý lan bir gru bun kur du ðu Va sat Par ti si, AKP yi ör nek al dý. Söz ko nu su par ti - ler, ku ru luþ a þa ma sýn da Tür ki ye de ik ti dar - da ki par ti yi mo del o la rak be nim se dik le ri ni ka mu o yu na da a çýk la dý. Ýs ken de ri ye þeh rin de ya þa yan El Za fa ra ni i se 2005 yý lýn da A da let ve Kal kýn ma Par ti si a dýy la bir par ti kur mak i çin ya sa lar ge re ði mah ke me den i zin is te di, an cak Müs lü man Kar deþ ler ü ye si ol du ðu i - çin par ti kur ma sý na i zin ve ril me di. El Za fa ra - ni, yap tý ðý a çýk la ma da, AKP nin a dý ný kul lan - ma nýn ya ný sý ra bu par ti nin prog ra mý ve po - li ti ka la rý ný da ay nen be nim se ye cek le ri ni be - lirt ti. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sa lih Ka pu suz i se Tür ki ye nin Mý sýr i le ta rih sel or - tak ar ka pla ný, i liþ ki le ri ve kül tü rel ya kýn lý ðý ol du ðu nu i fa de e de rek, AK Par ti nin i sim ve prog ram o la rak mo del se çil miþ ol ma sý bu a - çý dan an lam lý dýr de di. Ka hi re / a a Su ri ye den 80 bin ka çak ke çi ge ti ril di DÝN GÖ REV LÝ LE RÝ Ý LE BU LUÞ TU BU A RA DA, Ký lýç da roð - lu, ön ce ki ak þam Ka dý - köy Be le di ye si ta ra fýn - dan din gö rev li le ri ta ra - fýn dan dü zen le nen if tar prog ra mý na ka týl dý. Prog ram; Kur an-ý Ke - rim ti la ve ti ve i la hi ler eþ li ðin de baþ la dý. Din gö rev li le riy le bir lik te ol - mak tan son de re ce mut lu ol du ðu nu ak ta - ran Ký lýç da roð lu, U ma - rým bu bir lik te li ði miz Ra ma zan son ra sýn da da de vam e der de di. Ýs tan bul / a a TÜR KÝ YE Zi ra at çý lar Der ne ði (TZD) Ge nel Baþ ka ný Yet kin, Su ri ye de ki o lay la rýn baþ la - ma sý nýn ar dýn dan Tür ki ye ye ka çak yol lar dan bin ci va rýn da ke çi ge ti ril di ði ni id di a et - ti. Yet kin, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Ra ma zan a yý baþ lan gý cýn da, ta rým ve gý day la il gi li mes lek ku ru luþ la rý nýn gý da mad de le ri - nin fi yat la rý nýn art ma ya ca ðý þek lin de a çýk la - ma la rý ol du ðu nu, an cak bu a çýk la ma la rýn ha va da kal dý ðý ný gör dük le ri ni söy le di. Ýs - tan bul da yap týk la rý a raþ týr ma nýn so nuç la rý ný ak ta ran Yet kin, en yük sek fi yat ar tý þý nýn yüz - de 76,92 i le viþ ne de, yüz de 40 la nek ta rin de gö rül dü ðü nü; kar puz, ki raz, e rik, ü züm, li - mon, ka yý sý, e rik, gi bi mey ve ler de fi yat ar týþ - la rý ol du ðu nu bil dir di. Yet kin, top lan tý da, Su - ri ye de ya þa nan o lay lar dolayýsýyla Ma yýs a - yýn dan bu ya na, Su ri ye sý ný rýn dan Ha tay, Ki - lis, Ký rýk han, Al tý nö zü böl ge si ne ka çak yol - lar la gün de or ta la ma bin ke çi nin ge ti ril di ði - ni, o lay la rýn ba þýn dan bu ya na Tür ki ye ye gi - ren top lam ke çi sa yý sý nýn bin ci va rýn - da ol du ðu nu id di a et ti. An ka ra / a a

5 Y HABER 5 oyunu, Batý basýnýnda artan Türkiye bölgesel dev, Avrupa nýn en güçlüsü benzeri övgü- Suriye lerle müdahale tahrikleriyle açýða çýkýyor. Ýngiliz The Times gazetesinin Ankara kavþakta yazýsýnda Türkiye için Ortadoðu da büyüyen güç methiyesiyle, Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu nun son Þam ziyaretinde, Suriye yönetimine verdiði iki haftalýk sürede þiddet olaylarýnýn sona erdirmemesi halinde Türkiye nin bu ülkeye askerî harekât düzenleyeceðini ileri sürmesi, bunun açýða çýkan bir örneði. (Milliyet, ) Keza dünya basýnýnda Ankara nýn Þam a son uyarý yý yaptýðý ve ABD nin týpký Irak ýn iþgalinde olduðu gibi Suriye ye müdahale için Türkiye üzerinden cephe açma hazýrlýðý içinde olduðu haberlerinin maksadý bu. Suriye ordusunun Hama dan çekilmesi i- yimserliðine ve Esad ýn ilk adýmlarýný attýðý demokratikleþme reformlarýný sonuna kadar götürme teminatýna raðmen, mâlum mihraklarca Türkiye nin müdahalesi ne dair yorumlarýn yoðunlaþmasý, buna mâtuf. Teröristler 2 kiþiyi daha kaçýrdý DÝYARBAKIR IN Kulp ilçesinde yol kesen teröristler, kaymakam adayý ile bir askeri kaçýrdý. Alýnan bilgiye göre, bir grup PKK lý terörist, Diyarbakýr-Muþ karayolu Þenyayla bölgesinde bir minibüsü durdurdu. Araçtakilerin kimliklerini kontrol eden teröristler Kaymakam adayý K.E. ile Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanlýðý nda vatani görevini yapan ve Muþ taki ailesinin yanýndan dönen piyade er A.Ç yi yanlarýna alarak kaçtý. Öte yandan, Lice-Kulp ilçeleri arasýndaki Tepeköyü mevkisinde Türk Telekom un internet hattýný döþeyen özel bir firmaya ait iki araç da terör örgütü PKK lýlarca yakýldý. Bölgede operasyon sürüyor. Diyarbakýr / aa Þýrnak ta mayýn patladý ÞIRNAK IN Þenoba beldesinde teröristlerce iki ayrý noktada yola döþenen mayýnýn patlamasý sonucu 1 asker hafif yaralandý. Þýrnak Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Þýrnak-Þenoba karayolunda mayýn aramasý yapan ve yol emniyeti alan jandarma birimlerine yönelik farklý iki noktada terör örgütü mensuplarýnca daha önceden yerleþtirilen mayýnlarýn patladýðý bildirildi. Meydana gelen patlamada bir erin hafif þekilde yaralandýðý kaydedilen açýklamada, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alýnarak faillerin yakalanmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýldýðý belirtildi. Þýrnak / aa 40 milyon toplandý, hedef 100 milyon TL DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkan Vekili Zeki Sayar, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn, Afrika daki açlýk dolayýsýyla Türkiye Diyanet Vakfý ve Kýzýlay ile baþlattýðý yardým kampanyasý kapsamýnda, yurt içi ve yurt dýþýndan saðlanan baðýþlarýn 40 milyon liraya ulaþtýðýný, hedefin ise Ramazan Bayramý sonuna kadar 100 milyon lira olduðunu bildirildi. Sayar, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiði Adana da yaptýðý açýklamada, son 60 yýlýn en büyük kuraklýðýnýn yaþandýðý Afrika da açlýkla mücadele eden insanlar için baþlatýlan yardým kampanyasýnýn artarak devam ettiðini söyledi. Sayar, Afrika da açlýk ve susuzluk sonucu özellikle güçsüz olan çocuklar, yaþlýlar ve kadýnlarýn ölümle burun buruna gelmesine kayýtsýz kalamazdýk dedi. Adana / aa Devrimci Karargâh ta 8 sanýða tahliye DEVRÝMCÝ Karargâh Örgütü dâvâsýnda tutuklu sanýklardan 8 i tahliye edildi. Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada, verilen aranýn ardýndan alýnan ara kararý açýklayan mahkeme heyeti, Ergin Öncü, Kemal Hamzaoðlu, Günay Kubilay, Oðuzhan Kayserilioðlu, Rýdvan Turan, U- laþ Bayraktaroðlu, Ecevit Piroðlu ve Özgür Cafer Kalafat ýn, üzerlerine atýlý suç vasfýnýn deðiþme ihtimalini ve tutuklu kaldýklarý süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, bazý sanýk avukatlarýnýn yetkisizlik ve görevsizlik taleplerinin, CMK nýn 6. ve devam maddeleriyle 252. maddesi gereðince, iddianamedeki anlatým ve sanýklar hakkýnda düzenlenen sevk maddeleri dikkate alýndýðýnda, mahkemenin yetkili ve görevli olduðu anlaþýldýðýndan reddine karar verdi. Heyet, duruþmayý 17 Kasým a erteledi. Ýstanbul / aa Suriye ye sudan bahane Anlaþýlan o ki Þam yönetiminin tam da siyasî partiler ve seçim kanunundan baþlayarak anayasasýný ýslâha ve sistemi demokratikleþme çalýþmalarýna baþladýðý süreçte, her fýrsatta Türkiye üzerinden dýþ müdahale den bahsedilmesinin maksadý, ortalýðý bulandýrmak. Bunun içindir ki Davutoðlu nun Amerikan Dýþiþleri Bakaný Clinton la son uyarý yý konuþmasýnýn ardýndan Erdoðan - O- bama görüþmesinde Suriye deki durumun âciliyeti ne ve demokrasiye geçiþ için halkýn taleplerinin ivedilikle karþýlanmasýnýn önemi ne dikkat çekiliyor ÝKÝ HAFTALIK SÜRE NÝN ÝZÂHI VAR MI? Gerçek þu ki Suriye de öncelikle þiddete son verilmesi gerekiyor. Bunun için Hama da olduðu gibi bütün kentlerden, kasabalardan askerlerin çekilmesi, buna karþý muhalefetin devlet binalarýný, tesisleri yýkýp yakan gruplarý dýþlamasý, tansiyonu yükselten silâhlý gösterilerden vazgeçmesinin âciliyeti ortada. Ancak yýllardýr tek parti diktasýnýn hükümferma olduðu ülkede 15 gün içinde demokratik reformlarýn gerçekleþmesini beklemek ve yapýlmamasýný dýþ müdahalenin þartý yapmak, gerçekçi olmanýn ö- tesinde, Suriye ye sudan bahaneler aramaktýr. ÝKÝNCÝ Balyoz Planý dâvâsý kapsamýnda Orgeneral Bilgin Balanlý ile Tümgeneral Ýsmail Taþ ýn da aralarýnda bulunduðu 21 i tutuklu 28 sanýðýn 20 þer yýla kadar hapis cezasý talebiyle yargýlanmalarýna, yarýn baþlanacak. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesince ilk duruþmasý yarýn Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi nde oluþturulan salonda yapýlacak olan dâvânýn iddianamesinde, e- mekli Albay Hakan Büyük ün Eskiþehir deki evinde ele geçirilen belgelerin ihbar mailiyle ortaya çýktýðý kaydediliyor. Büyük ün ikametinde yapýlan aramada çok sayýda dijital malzemenin ele geçirildiði anlatýlan iddianamede, yapýlan incelemede dosyalarým i- simli klâsörde Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen Balyoz Planý soruþturmasýyla ilgili birçok belgenin yer aldýðýnýn belirlendiði anlatýlýyor. Ýddianamede, bu belgelerin Suga ve Oraj harekât planlarýyla ilgili daha önceden elde edilememiþ yeni deliller olduklarýnýn anlaþýldýðý kaydediliyor. E- le geçirilen Ankara belgelerim isimli dosyanýn içeriðinde çok sayýda TSK personeli hakkýnda düzenlenmiþ fiþleme niteliðinde Þam yönetiminden beklenen, evvelâ söz verdiði sistemin demokratikleþmesine dair kararlýlýðý sürdürüp þiddete son vermesidir. Bunun için, tahrike ve dayatmaya deðil, desteðe ve teþvike muhtaç. Yarým asrý aþkýndýr çok partili siyasî hayata geçen ve araya giren çeyrek asýrlýk tek parti parantezi sayýlmazsa 150 senelik meþrûtiyet-demokrasi geçmiþi ve deneyimi bulunan ve müzâkere sürecindeki AB nin bütün ikazlarýna raðmen Türkiye nin otuz yýldýr darbe anayasasýný düzeltemediði nazara alýndýðýnda, Suriye yi sýkboðaz edip iki hafta içinde demokratikleþmeyi beklemenin izahý yok. Gerçekten þimdiye kadar demokrasiye geçmemiþ Suriye nin iki hafta içinde demokratik kurumlarýný kurmasýný, demokratik kurallarý iþletmesini dayatmanýn izahý var mý? Þam yönetimi böylesine kýsa sürede hangi reformlarý yapacak, hangi yasalarý deðiþtirebilecek? ANKARA, POHPOHLAMALARA GELMEMELÝ Oysa Þam yönetiminden beklenen, evvela söz verdiði ve ilk adýmlarýný attýðý sistemin demokratikleþmesine dair kararlýlýðý sürdürüp þiddete son vermesidir. Bunun için, tahrike ve dayatmaya deðil, desteðe ve teþvike muhtaç. Demokratikleþme vaadlerini yerine getirmesi için her türlü dostça telkin, ikaz ve çaðrý elbette yapýlmalý. Lâkin tavsiyeyi aþan, hele 15 günde reformlarý baþarmasý gibi dayatmalarýn müdahale tehdidiyle birlikte dayatýlmasýnýn hiçbir faydasý olmaz. Ankara, Türkiye ile ortak inanç, tarih ve kültür baðlarý bulunan bu Müslüman komþu ve akraba ülkede, herþeyden önce akan kanýn durmasý, kargaþa ve kaos ortamýnýn sona ermesi için barýþ ve istikrar ortamýnýn inþasýna önayak olmalý. Demokratikleþme çabalarýný cesaretlendirmeli. Baþta Washington ve Londra olmak üzere Batý baþþehirlerinden küresel egemenlik ve çýkarlar hesabýna üfürülen lider rol üstlenmek türü pohpohlamalara gelmemeli; ecnebilerin taþeronluðu anlamýna gelecek müteharrik-i bi l vâsýta politikalara sapmamalý. Sudan bahaneleri ne kanmamalý. Aksi halde, sözü edilen stratejik derinlikli dýþ politika da komþularla sýfýr sorun olmaz, süregelen iliþkiler de sýfýrlanýr. Irak, Afganistan ve Libya müdahalelerine desteðin akýbeti yeterince ibret dersi veriyor. 2. Balyoz dâvâsý baþlýyor ORGENERAL BALANLI NIN DA ARALARINDA BULUNDUÐU 28 SANIÐIN 20 ÞER YI- LA KADAR HAPÝS CEZASI TALEBÝYLE YARGILANMALARINA, YARIN BAÞLANACAK. 20 YILA KADAR HAPÝSLERÝ ÝSTENÝYOR - Sanýklarýn ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ýskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teþebbüs'' suçunu iþledikleri belirtilen iddianamede, Orgeneral Bilgin Balanlý, Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneraller Ýsmail Taþ, Nedim Güngör Kurubaþ, Bülent Kocababuç, Tuðgeneraller Mehmet Eldem, Mustafa Erhan Pamuk'un da aralarýnda bulunduðu 28 sanýðýn, eylemlerine uyan ve lehlerine olan eski TCK'nýn 147 ve 61/1. maddeleri uyarýnca 15 ile 20'þer yýl arasýnda hapisle cezalandýrýlmalarý talep ediliyor. Harp Akademileri eski Komutaný olan Orgeneral Bilgin Balanlý, son Yüksek Askerî Þûrâ (YAÞ) toplantýsýnda YAÞ üyeliðine atanmýþtý. ýslak imzalý bilgi formlarýnýn bulunduðu belirtilen iddianamede, Bilvanis Çiftliði isimli klâsörde 2003 yýlýndan itibaren söz konusu çiftlik hakkýnda detaylý çalýþmalarýn yapýldýðýný belgeleyecek nitelikte video görüntülerinin ve ýslak imzalý resmi yazýþmalarýn yer aldýðý vurgulanýyor. Þüphelilerin içinde yer aldýklarý yapýnýn illegal bir yapý olduðu belirtilen iddianamede, yapýnýn devlet idaresinin kendilerine vermiþ olduðu silâhlý gücü, rahatsýzlýk duyduklarý yürütme organýný devirmek amacýna yönelik kullanmak için harekete geçtikleri savunulyor. Ýddianamede, Orgeneral Balanlý nýn Balyoz Güvenlik Harekât Planý kapsamýnda hava kuvvetleri unsurlarýnca hazýrlanan Oraj Hava Harekât Planý nda, sýkýyönetim görevlerinde kullanýlacak personel olarak vazifelendirildiðinin anlaþýldýðý belirtiliyor. Gölcük Donanma Komutanlýðýnda yapýlan aramada, özel olarak yapýlmýþ gizli bir bölmede elde edilen belgeler arasýnda Balyoz Planý soruþturmasýna konu yeni belgelerin de bulunduðu belirtilen iddianamede, aramada ilk olarak elde edilen Oraj Hava Harekât Planý ile ilgili belgelerin, Balyoz Planý soruþturmasýna konu belgelerin öncesini kapsayan ayrýntýlý çalýþmalar içerdikleri kaydediliyor. Belgelere göre, eski Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna tarafýndan Hava Harp Akademisi Komutaný Tümgeneral Korcan Pulatsü ye 6 Ocak 2003 te bir direktif gönderildiði kaydedilerek, TBMM yi baský altýna alýp sýkýyönetim ilânýna zorlayacak nitelikte, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý seviyesinde bir planýn hazýrlanmasýnýn istendiði belirtilen iddianamede, emir doðrultusunda Hava Harp Akademisinde planý hazýrlamak üzere Kurmay Albay Ziya Toker koordinatörlüðünde bir harekat planlama grubu oluþturulduðu ifade ediliyor. Ýddianamede, bu grubun Oraj Hava Harekât Planý hazýrlýk çalýþmalarýna baþladýðý, plan kapsamýnda görevli hava kuvvetleri personeline tebliðlerin yapýldýðý, sýkýyönetim ilân edilmesiyle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Ýstihbarat Baþkanlýðýnýn teþkilâtýnda deðiþiklik öngörüldüðü, buna dair görevlendirmelerin yapýldýðý ve yeni bir teþkilâtlanma planýnýn oluþturulduðu anlatýlýyor. Ýstanbul / aa Rektöre polis dayaðý iddiasý MUÞ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, Ýl Emniyet Müdürlüðünde görevli bir þube müdürü ile polis memuru tarafýndan darp edildiðini iddia etti. Ýnanç, düzenlendiði basýn toplantýsýnda, Muþ Alparslan Üniversitesi kampüs inþaatý temel atma töreni için þehre gelen Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý ya polisevinde verdikleri yemeðin ardýndan çýkan gerginlikte darp edildiðini söyledi. Polisevinde verdikleri yemeðin ardýndan Bakan Yazýcý nýn aracýna binip ayrýldýðý sýrada þoförü, basýn danýþmaný ve kendisinin fiili saldýrýlara maruz kaldýðýný savunan Rektör Ý- nanç, þunlarý kaydetti: Polisevi nden ayrýlmadan önce bir gerginlik oldu, þoförüm ve basýn danýþmaným fiili saldýrýya uðradý. Ben de konuyu öðrenmek için fili saldýrýda bulunan þube müdürüne sorun olup olmadýðýný sordum. Bu sýrada þube müdürü dönüp bana hakaretlerde bulundu. Ben de beni tanýmadýðýný düþünerek kendimi tanýtarak rektör olduðumu söyledim. Buna raðmen hakaretlerine ve tehditlerine devam etti. Daha sonra maalesef beni darp etti. Ardýndan bir polis memuru tarafýndan darp e- dildim. Yaþanan olaylarýn hepsinin polisevinin avlusunda bulunan kameralarýn kayýtlarýnda mevcut olduðunu ifade eden Ýnanç, bu olayýn arzu ettikleri bir tablo olmadýðýný dile getirdi. Bir rektöre yapýlan darp giriþiminin hukuk ve yetkili merciler nezdinde karþýlýðýný bulacaðýna inandýðýný ifade eden Ýnanç, Konuyla ilgili olarak Ankara daki ilgili mercilerle görüþtük. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna da suç duyurusunda bulunduk diye konuþtu. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý nýn konuyu öðrendiðini ve ü- züldüðünü ifade eden Prof. Dr. Ýnanç, Bakan Yazýcý nýn bu idarî zafiyetin mutlaka giderilmesi gerektiði talimatýný verdiðini öne sürdü. Muþ Valisi Ali Çýnar da olayýn yaþanmasýnýn ardýndan toplantý düzenleyerek, Emniyet Genel Müdürlüðünden müfettiþ talep ettiklerini söyledi. Muþ / aa Somali de þimdi pardon diyenler! Somali baþta olmak üzere Afrika da yaþanan açlýk, sefalet ve iç savaþlar Ramazan ayýnýn içinde olduðumuz þu günlerde bütün Müslümanlarýn içini acýtýyor, yüreklerini daðlýyor. Milyonlarca insanýn açlýkla mücadele ettiði Afrika için Türkiye de baþlatýlan yardým kampanyalarý artarak devam ederken, diðer Müslüman ülkelerin kayýtsýzlýðý ise Somalilileri ve bölgedeki diðer Müslümanlarý üzüyor. Özellikle sivil toplum kuruluþlarý Ramazan a- yýnda verdikleri iftarlarý iptal ederek, lüks otellere gidecek paralarý Müslüman kardeþlerine bir merhem olmasý ve açlýktan çocuklarý, kadýnlarý, yaþlýlarý kurtarmak adýna gönderme kararý aldýlar. Bu kararý alanlarý öncelikle tebrik ve takdirle karþýladýðýmýzý belirtmek istiyoruz. Kýzýlay Genel Baþkaný Tekin Küçükali, Memur-Sen in yardým paralarýný alýrken yaptýðý konuþmada baþka bir gerçeðin daha altýný kalýn harflerle çizdi. Türkiye de ortalama ücret ödeyerek yaptýðýmýz bir iftar ile Afrika da 17 kiþi hiç deðilse bir öðün bayram edebiliyor derken, çarpýcý ifadeler kullandý. Ýnsanlarýn bir yýlda sadece güzelleþmek için salonlarda harcadýðý para 160 milyar dolar. 100 tane Somali yi ayaða kaldýrýr. Kendini dünya devi olarak ilân eden ülkelerden sadece birinin yýlda evcil hayvanlar için harcadýðý para 40 milyar dolar. Bu para 30 tane Somali yi ayaða kaldýrýr. Fazla söze gerek var mý? Hicretten evvel Müslüman olan bir ülke bugün hem açlýkla karþý karþýya, hem de iç kargaþadan dolayý bir can korkusu yaþýyor diye de i- lâve ediyor ve tüylerimizi diken diken eden þu gerçeði söylüyor. Biz 2008 yýlýnda Dünya Gýda Örgütü ne a- larm vermiþtik. Ama gördük ki, Somali yi Afrika nýn dýþýnda tutmuþlar. Þimdi Somali yi yanlýþ planladýk diye de pardon diyorlar. Bu, 90 günde 29 bin çocuðun öldüðü gün söyleniyor. Bu, insanlýðýn kendi vicdanýný tekrar sorgulamasý demektir. Ýlgililerin bu konuda kendi kendilerinin ne kadar hasmane davrandýklarýnýn net bir ölçüsüdür. Burada pardon yoktur, kasýt vardýr Ey dünya, insanlýðý öldürüyorsunuz, haberiniz var mý? Ergenekon 1996 da TBMM ye ihbar edilmiþ ÝKÝNCÝ Ergenekon dâvâsýnda taleplere iliþkin mütalâasýný açýklayan Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Ali Pekgüzel, 1996 daki Susurluk kazasý sonrasýnda TBMM bünyesinde oluþturulan komisyona Ergenekon örgütü konusunda ihbar gitmiþtir dedi. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesindeki salonda görülen duruþmada, sanýk ve a- vukatlarýn taleplerine iliþkin mütalâasýný açýklayan Savcý Pekgüzel, milletvekili olan sanýk Mustafa Balbay ýn, konuþmasý sýrasýnda TBMM bünyesinde kurulacak bir komisyon ile Ergenekon diye bir örgütün var olup olmadýðýnýn a- raþtýrýlmasý konusunu dile getirdiðini hatýrlattý. Pekgüzel, þunlarý kaydetti: 1996 daki Susurluk kazasý sonrasýnda TBMM bünyesinde oluþturulan komisyona Ergenekon örgütü konusunda ihbar gitmiþtir. Görüldüðü gibi Ergenekon örgütü, bundan 14 yýl önce bir ihbar telefaksý olsa dahi TBMM nin bilgisi dahilindedir. O zaman yapýlamayan araþtýrmanýn bugünkü TBMM ce yapýlýp yapýlmayacaðý kuþkusuz ki yüce Meclisin takdirlerinde bulunmaktadýr. Bu arada Ýkinci Ergenekon dâvâsýnýn tutuklu sanýklarýndan Servet Kaynak ve Oðuzhan Saðýroðlu nun delil durumu ve tutuklu kaldýklarý süre dikkate alýnarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, Kaynak ve Saðýroðlu na yurt dýþýna çýkýþ yasaðý da koydu. Tahliyelerin ardýndan dâvâdaki tutuklu sanýk sayýsý 21 e düþtü. Ýstanbul / aa Balyoz da 7 tutuklama daha BALYOZ Planý soruþturmasý kapsamýnda mahkemeye sevk edilen 9 kiþiden 6 albay ile bir sivil memur tutuklandý. Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesinde, soruþturmayý yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Ayar tarafýndan i- fadeleri alýndýktan sonra tutuklanmalarý talebiyle Ýstanbul Nöbetçi 13. Aðýr Ceza Mahkemesine sevk edilen 9 kiþinin sorgularý tamamlandý. Mahkeme, 6 albay ile bir sivil memurun tutuklanmasýna karar verirken, 2 astsubay ise serbest býrakýldý. Ýstanbul / aa

6 Y 6 YURT HABER HABERLER 2011/6 ESAS. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 07/09/2011 günü saat 14:30-14:45'de Ýkizce Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Önünde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 12/09/2011 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinde KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/08/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 1 Adet 52 M 5080 plakalý, 1998 model, FORD marka, LCX Kýsa Þasi tipli, VE73384 motor nolu, SFAEXXDJVEVE73384 þasi nolu, araç beyaz renkli, teyip yok, kaportasýnýn muhtelif yerlerinde çizik var, farlar saðlam. (ÝÝK m. 114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. ADALET BAKANLIÐI ÝKÝZCE / ORDU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TEBRÝK Kýymetli kardeþlerimiz Zakir Odabaþý ile Nuran Hanýmefendinin Kerem ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, Kerem'e hayýrlý uzun ömürler dileriz. Mithat - Nurten Yanmaz ART VIN DE ön ce ki ak þam sa at le rin de et ki li o lan þid - det li ya ðýþ so nu cu mey da na ge len he ye lan, Art vin- Borç ka ka ra yo lun da ki i ki tü ne lin bir sü re ka pan ma sý na sebep ol du. A lý nan bil gi ye gö re, þehir mer ke zin de et ki li o lan sa ða nak ya ðýþ so nu cu, Art vin-borç ka ka ra yo lu - nun 1 in ci ki lo met re sin de ki Se yit ler-2 ve Se yit ler-3 tü - nel le ri a ra sýn da top rak kay ma sý mey da na gel di. Top ra - ðýn ve yað mur su la rý nýn dol du ðu tü nel ler, a raç tra fi ði ne ka pan dý. Ka ra yol la rý 102. Þu be Þef li ði i le ö zel fir ma la ra a it 6 iþ ma ki ne si nin mü da ha le siy le tü nel ler kon trol lü o la rak yak la þýk 2 sa at te tra fi ðe a çýl dý. Yo lun ka pan ma sý dolayýsýyla Borç ka ve Art vin yön le rin de a raç kon vo yu o luþ tu. Ýf tar sa a ti ne ye ti þe bil mek i çin yol da bu lu nan va - tan daþ la rýn ba zý la rý, yo lun ka pan ma sý dolayýsýyla o ruç - la rý ný a raç i çe ri sin de aç mak zo run da kal dý. Art vin þe hir mer ke zin de i se þid det li ya ðýþ tan do la yý Ý - nö nü, Cum hu ri yet ve Hal ke vi cad de le rin de par ke taþ la - rý ye rin den sö kül dü. Köp rü ba þý mev ki in de ki kü çük sa - na yi si te sin de i se ba zý iþ yer le ri ni su bas tý. Be le di ye e kip - le ri, sa na yi si te sin de ki ve þehir mer ke zin de mey da na ge - len ha sar la rý o nar mak i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Art vin / a a E sen bo ða Ký zý lay a ray lý sis tem le bað la na cak ANKARA Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si, E sen bo - ða Ha va li ma ný i le Ký zý lay a ra sýn da ya pýl ma sý plan la - nan ray lý sis tem ko nu sun da ça lýþ ma la ra baþ la ma sý i çin E GO Ge nel Mü dür lü ðü ne yet ki ver di. An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si Ha ber Mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si A - ðus tos a yý nýn son top lan tý sý Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek in baþ kan lý ðýn da ger çek leþ - ti ril di. E sen bo ða Ha va li ma ný i le kent mer ke zi a ra - sýn da ya pýl ma sý plan la nan ve U laþ týr ma Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri le cek ray lý sis tem i çin ha re - ke te ge çen Mec lis, ça lýþ ma la ra baþ la ma sý i çin E GO Ge nel Mü dür lü ðü nü yet ki len dir di. Baþ ka ný Me lih Gök çek, Ha va a la ný Yo lu Met ro su na da baþ lý yo ruz. Bu hat týn ya pý mý ný da U laþ týr ma Ba kan lý ðý na dev - re de ce ðiz, di ðer le ri gi bi ya pý la cak. Muh te me len son ra da bi ze dev re de cek ler. Ye ni bir pro to kol ge - re kir se yi ne Mec li se bil gi ve re ce ðiz de di. Ray lý sis - te min tah mi ni 25 ki lo met re o la ca ðý ný be lir ten Gök - çek, res mî pro se dü rün ta mam lan ma sý ve ça lýþ ma - la rýn baþ la ma sý nýn ar dýn dan hat týn 4 yýl i çin de bi ti - ri le bi le ce ði ni i fa de et ti. An ka ra / a a Do ðu Eks pre si nin 8 va go nu ray dan çýk tý SAKARYA'NIN Pa mu ko va il çe sin de yol cu tre - ni nin, 8 va go nu nun ray dan çýk ma sý so nu cu ka pa - nan Pa mu ko va-os ma ne li a ra sýn da ki de mir yo lu ça lýþ ma la rýn ar dýn dan tek rar u la þý ma a çýl dý. E di ni - len bil gi ye gö re, dün öð le sa at le rin de Pa mu ko va Hay ret tin Kö yü mev ki in de he nüz be lir le ne me yen bir sebep le ray dan çý kan Hay dar pa þa-kars se fe ri ni ya pan se fer sa yý lý Do ðu Eks pre si nin 8 va - go nu, ye ni den ra ya a lýn dý. Va gon la rýn kal dý rýl ma sý - nýn ar dýn dan ray lar da ya pý lan o na rým son ra sý, Pa - mu ko va-os ma ne li a ra sýn da ki de mir yo lu ge ce sa - at le rin de ye ni den u la þý ma a çýl dý. Hay ret tin Kö yü mev ki in de Hay dar pa þa-kars se fe ri ni ya pan se fer sa yý lý Do ðu Eks pre si nin 8 va go nu, dün öð le sa at le rin de he nüz be lir le ne me yen bir sebeple ray dan çýk mýþ, ö len ya da ya ra la na nýn ol - ma dý ðý ka za son ra sý Pa mu ko va-os ma ne li a ra sýn - da ki de mir yo lu u la þý ma ka pan mýþ tý. Sa kar ya / a a Ýþ ha nýn da ki lit li ka lan va tan da þý it fa i ye kur tar dý KOCAELÝ'DE bir iþ mer ke zi nin gö rev li si, if tar vak ti ka pý yý ki lit le yip gi din ce, bir bil gi sa yar fir ma sý - nýn ça lý þa ný iþ mer ke zin de mah sur kal dý. Gen ci, it - fa i ye e kip le ri ü çün cü kat ta ki iþ ye ri nin pen ce re si ne mer di ven le u la þa rak kur tar dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ö me ra ða Ma hal le si A lem dar Cad de si Er dem Ýþ Mer ke zin de bir bil gi sa yar fir ma sý ça lý þa ný Ha san Ol gun (27), if tar vak ti iþ mer ke zi nin gö rev li si nin ka pý yý ki lit le ye rek git me si ü ze ri ne iþ ha nýn da mah - sur kal dý. Gö rev li ye u la þa ma yan Ol gun, po li se ha - ber ver di. Po li sin bil dir me si ü ze ri ne ký sa sü re de çok sa yý da it fa i ye ve 112 A cil Ser vis e ki bi o lay ye ri - ne u laþ tý. Ýþ mer ke zi nin a na gi riþ ka pý sý nýn a çý la ma - ya ca ðý ný tes bit e den it fa i ye e kip le ri, Ol gun un iþ ye - ri nin bu lun du ðu 3. ka ta mer di ven u za ta rak gen ci pen ce re den çý kart tý. Bu sý ra da, kur tar ma ça lýþ ma - la rý ný iz le yen ba zý va tan daþ lar, kur tar ma a nýn da it - fa i ye e kip le ri ni al kýþ la dý. Kur tar ma ça lýþ ma la rý do - la yý sýy la yak la þýk ya rým sa at a raç tra fi ði ne ka pa lý ka - lan A lem dar Cad de si, ça lýþ ma la rýn ar dýn dan ye ni - den a raç tra fi ði ne a çýl dý. Ko ca e li / a a Yan gýn dan ka ça ma yan hay van lar te lef ol du MUÐLA'NIN Da la man il çe sin de he nüz be lir le - ne me yen sebep le çý kan or man yan gý ný kon trol al - tý na a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, Gür le yik Kö yü U laþ mev ki in de ta rým a ra zi si ve or man lýk a lan da çý kan yan gýn, rüz gâ rýn da et ki siy le ký sa sü re de bü - yü dü. Yan gý na ha va dan üç he li kop ter, ka ra dan çok sa yý da a ra zöz, yan gýn sön dür me iþ çi le ri ve va - tan daþ lar mü da ha le et ti. U zun uð raþ lar so nu cu kon trol al tý na a lý nan yan gýn da so ðut ma ça lýþ ma la - rý baþ la dý. Yan gýn da 15 dö nüm a lan za rar gör dü. Ö te yan dan, yan gýn da böl ge de bu lu nan ve ka ça - ma yan hay van lar ya na rak te lef ol du. Muð la / a a Si mav lý dep rem ze de ler pre fab rik ev le ri ne ta þýn dý KÜTAHYA'NIN Si mav il çe sin de, 19 Ma yýs ta mey da na ge len 5,9 bü yük lü ðün de ki dep rem de ev le ri a ðýr ha sar gör dü ðü ve yý kýl dý ðý i çin yak la - þýk 3 ay dýr ça dýr lar da ba rý nan va tan daþ la rýn ço - ðu, 200 a det ya pý la rak tes lim e di len ge çi ci pre - fab ri ke Yu nus Em re Ev le ri ne ta þýn dý. Baþ ba - kan lýk A fet ve A cil Yö ne tim Mer ke zi Baþ kan lý - ðýn ca Mu ra dýn lar Ma hal le si nde yap tý rý lan ve 15 Ha zi ran da tes lim e dil me si ön gö rü len an cak yak la þýk bir ay lýk ge cik me ya þa nan pre fab ri ke ko nut la rýn a nah tar la rý, hak sa hip le ri ne ve ril di. Ça dýr kent te yak la þýk 3 ay dýr zor þart lar da ya - þam mü ca de le si ve ren dep rem ze de ler, a nah - tar la rý ný a lýr al maz ge çi ci o la rak ba rý na cak la rý ko nut la rý na yer leþ ti. Dep rem den bu ya na ça dýr kent te ka lan va tan daþ la rýn bü yük bö lü mü nün Yu nus Em re Ev le ri ne ta þýn ma sýy la il çe de ça dýr - da ba rý nan ki þi sa yý sý yak la þýk 150 ye düþ tü. Ha len ça dýr lar da ba rý nan lar la Yu nus Em re Ev - le ri ve De niz Fe ne ri Der ne ði nin pre fab ri ke ko - nut la rýn da ka lan lar, Top lu Ko nut Ý da re si nin (TO KÝ) Ka sým a yýn da in þa a tý ný ta mam la yýp tes lim et me yi plan la dý ðý 928 ka lý cý ko nu ta ge - çe cek. Böy le ce dep rem ze de le rin ko nut so ru nu ka lý cý o la rak çö zül müþ o la cak. Si mav Kay ma - ka mý Yük sel Ü nal, Yu nus Em re Ev le ri ne yer leþ - tir dik le ri dep rem ze de le ri mi sa fir le ri o la rak ka - bul et tik le ri ni söy le di. Kü tah ya / a a Depremde evleri aðýr hasar gören vatandaþlar geçici prefabrik konutlara yerleþtirildi. FOTOÐRAF: AA Sos yal Mar ket, 2 yýlda bin ler ce ki þi yi se vin dir di ALÝAÐA Be le di ye si ta ra fýn dan ku ru lan ve ha yýr se ver va tan daþ lar ta ra fýn dan ya pý lan ay ni yar dým la - rýn, ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý rýl - ma sý ný a maç la yan Sos yal Mar ket, 2 yýl lýk sü reç te bin ler ce ki þi nin ev eþ ya sýn dan ge lin li ðe ka dar çe þit li ih ti ya cý ný üc ret siz kar þý la ma sý na im kân sað la dý A ðus tos a - yýn dan ku ru lan A li a ða Be le di ye si Sos yal Mar ket, ku ru lu þun dan bu gü ne ge çen 2 yýl lýk sü reç te bin ler ce ih ti yaç sa hi bi ni se vin dir - di. Ha yýr se ver va tan daþ la rýn hiç kul la nýl ma mýþ ya da kul la ný la bi lir du rum da ki ev eþ ya sýn dan, gün - de lik gi yi me, a yak ka bý dan ge lin lik ve sün net lik ký ya fet le re ka dar ya - pý lan ba ðýþ la rýn, il çe de ki ih ti yaç sa hip le ri ne üc ret siz o la rak u laþ tý - rýl ma sýn da a ra cý lýk et me a ma cýy la ku ru lan sos yal mar ket ten bu gü - ne ka dar bin 143 a i le ye ev eþ ya sý, 3 bin 880 ki þi ye gi yim ve a yak ka - bý, 317 ki þi ye ge lin lik, 224 ki þi ye de sün net lik ký ya fet yar dý mý ya - pýl dý. A li a ða Be le di ye Baþ ka ný Tur gut O ðuz, sos yal mar ke tin, du yar lý va tan daþ la rýn ve ku rum - la rýn des tek le riy le a ma cý na u laþ tý - ðý ný i fa de et ti. A li a ða / a a Bur sa da 50 yýl lýk kul la nýl ma yan es ki bir bi na, a þý rý ya ðýþ lar dolayýsýyla çök me teh li ke si ya þa dý. A lý nan bil gi ye gö re, mer kez Os man ga zi il çe si Yah þi bey Ma hal le si Ka ya ba þý So - kak ta ki kul la nýl ma yan 50 yýl lýk bi na dan ses ler gel me si ü - ze ri ne ma hal le li du ru mu po li se ve it fa i ye ye bil dir di. Bi na - nýn üst ka tý a þý rý ya ðýþ lar dolayýsýyla ö ne doð ru e ði lir ken po lis yo lu a raç ve ya ya tra fi ði ne ka pa dý. Yan da ki bi na da o - tu ran lar da gü ven lik dolayýsýyla tah li ye e dil di. Bur sa / a a 50 yýl lýk bi na çök me teh li ke si at lat tý Þid det li ya ðýþ he ye lan ge tir di ART VÝN VE RÝ ZE DE ÞÝD DET LÝ YA ÐIÞ HE YELA NA SE BEP OL DU. YA ÐIÞ SO NU CU MEY DA - NA GE LEN HE YE LAN DA, ART VÝN-BORÇ KA YO LUN DA KÝ Ý KÝ TÜ NE L BÝR SÜ RE KA PAN DI. RÝ ZE DE et ki li o lan sa ða nak ya ðýþ so nu cu mey da na ge len top rak kay - ma sý dolayýsýyla Ar de þen-çam lý hem þin ka ra yo lun da u la þým, tek þe rit - ten kon trol lü o la rak sað la ný yor. Ri ze de sa bah sa at le rin den i ti ba ren et ki li o lan sa ða nak ya ðýþ so nu cu Ar de þen-çam lý hem þin ka ra yo lu nun 5. ki lo met re sin de top rak kay ma sý mey da na gel di. Top rak kay ma sý so - nu cu ka ra yo lu bir sü re u la þý ma ka pan dý. Ka ra yol la rý e kip le ri, yap týk la rý ça lýþ ma so nu cun da yo lu tek þe rit ten u la þý ma aç tý. U la þý mýn tek þe rit ten kon trol lü o la rak sað lan dý ðý yo lun ta ma men a çýl ma sý i çin ça lýþ ma lar sü rü yor. Ri ze / a a RÝ ZE DE TOP RAK KAY MA SI Ya ðýþ so nu cu, Art vin-borç ka ka ra yo lu nda ki Se yit ler-2 ve Se yit ler-3 tü nel le ri a ra sýn da top rak kay ma sý oldu. Yol cu o to bü sü kam yo na ar ka dan çarp tý: 30 ya ra lý KONYA'NIN Il gýn il çe sin de kam yon i le yol cu o to bü sü nün çar pýþ ma sý so nu cu 30 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Kon ya dan Af yon ka ra hi sar a gi den Meh met Cön gör i da - re sin de ki 38 FA 302 plâ ka lý yol cu o to bü sü, Il gýn il çe si ne bað lý Ka pak lý Kö yü ya kýn la rýn da ay ný yön de sey re den Os - man Ku ran yö ne ti min de ki 39 NR 032 plâ ka lý ay çi çe ði yük lü kam yo na ar ka dan çarp tý. Ka za da, o to büs sü rü cü sü Meh met Cön gör i le yol cu lar dan 29 ki þi ya ra lan dý. Ýlk mü - da ha le le ri o lay ye rin de ya pý lan ya ra lý lar Il gýn, Do ðan hi sar ve Ak þe hir il çe le rin de ki has ta ne le re kal dý rýl dý. Ha ya tî teh - li ke le ri bu lu nan Ha cý Os man Zer man ve Muh sin De mi - rel, ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan Sel çuk Ü ni ver si te si Me ram Týp Fa kül te si Has ta ne si ne sevk e dil di. Ka zay la il - gi li baþ la tý lan so ruþ tur ma de vam e di yor. Kon ya / a a Ta rým iþ çi le ri ka za da ya ra lan dý TOKAT'IN Nik sar il çe sin de fýn dýk iþ çi le ri ni ta þý yan a çýk ka sa kam yo ne tin dev ril me si so nu - cu 1 ki þi öl dü, 25 ki þi ya ra lan dý. Ma lat ya da ki ka yý sý top la ma i þi ni ta mam la yan ta rým iþ çi le ri - ni, Or du ya fýn dýk top la ma ya gö tü ren Bu bo Yol (37) yö ne ti min de ki a çýk ka sa kam yo net, Nik sar il çe si Dö nek se mev ki in de ki vi raj da dev - ril di. Ka za da, So sun Ko þar o lay ye rin de vefat ederken, a ra la rýn da ço cuk la rýn da bu lun du ðu 25 ki þi ya ra lan dý. Kim lik tes pit ça lýþ ma la rý de - vam e den ya ra lý lar, am bu lans lar la Er ba a, Nik - sar ve To kat ta ki has ta ne ler de te da vi al tý na a - lýn dý. Ö te yan dan Þan lý ur fa da ta rým iþ çi le ri ni ta þý yan mi ni bü sün dev ril me si so nu cu ya ra la - nan la rýn sa yý sý nýn 19 ol du ðu bil di ril di. A lý nan bil gi ye gö re, Mar din den Or du ya ta rým iþ çi le - ri ni gö tü ren Zey ni Tek taþ i da re sin de ki 01 ZT 664 plâ ka lý mi ni büs, Þan lý ur fa-mar din ka ra yo - lu nun 25. ki lo met re sin de ki Çam lý de re Kö yü ya kýn la rýn da, yol dan çý ka rak dev ril di. Ka za da mi ni büs sü rü cü sü Tek taþ i le a ra la rýn da ço cuk - la rýn da bu lun du ðu 18 ki þi da ha ya ra lan dý. Am bu lans lar la Þan lý ur fa da ki çe þit li has ta ne le - re kal dý rý lan ya ra lý lar dan 1 i nin ha ya tî teh li ke si - nin bu lun du ðu, di ðer le ri nin sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. To kat - Þan lý ur fa / a a Ta þý ma i ha le si ne fe sat ka rýþ tý UÞAK Ýl Ö zel Ý da re sin ce a çý lan ta þý ma lý e ði - tim i ha le si ne fe sat ka rýþ týr dýk la rý id di a sýy la gö - zal tý na a lý nan 12 ki þi den 8 i tu tuk lan dý. U þak mer kez il çe ye bað lý ba zý köy ler i çin ta þý ma lý e ði - tim i ha le si dü zen len di. Ýl Ö zel Ý da re sin ce e ði tim-öð re tim dö ne min de öð ren ci ta þý - ma i þi i çin dü zen le nen i ha le ye 12 ki þi ka týl dý. Ý - ha le ye ka tý lan ki þi ler, a ra la rýn da an la þa rak her bi ri ay rý bir kö yün i ha le si ni ka zan dý. An cak a ra - la rýn dan i ki si an laþ ma yý bo za rak bir kö yün i ha - le si ne i ki ki þi bir den gir di. Bu du rum dan ra hat - sýz o lan di ðer 10 ki þi den i ki si du ru mu po li se ih - bar et ti. Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca - de le Þu be si ne yön len di ri len i ki ki þi, du ru mu e - kip le re an lat tý. Po lis e kip le ri, i fa de doð rul tu sun - da i ha le ye gi ren 12 ki þi yi gö zal tý na al dý. Em ni - yet te ki sor gu la rý ta mam la nan 12 ki þi ad li ye ye sevk e dil di. Bu ki þi ler den Z.A. (29) ve Z.A.(60) sav cý lýk i fa de si nin ar dýn dan A.A. (46) i le N.A. (38) mah ke me den ser best bý ra ký lýr ken, A.N.A. (39), A.K. (51), A.K. (41), H.Y. (45), Þ.K. (37), N.G. (57), R.K. (35) ve H.A. (61) i ha le ye fe sat ka rýþ týr mak suç la ma sýy la tu tuk lan dý. U þak / a a 10 bin sü lü n ta bi a ta sa lý ný yor SAMSUN Çev re ve Or man Mü dü rü Ö mer Al bay rak, 10 bin sü lü nün ta bi a ta sa lýn ma ya baþ la dý ðý ný bil dir di. Al bay rak, yap tý ðý a çýk la ma - da, Do ða Ko ru ma ve Mil lî Park lar Ge nel Mü - dür lü ðü ne bað lý Sam sun Sü lün Ü ret me Ýs tas - yo nun da bu yýl 11 bin 500 sü lün ye tiþ ti ril di ði ni söy le di. Nes li bi rin ci de re ce de yok ol ma teh li - ke siy le kar þý kar þý ya o lan sü lün le rin ü ret me çift li ðin de ye tiþ ti ri le rek ta bi a ta sa lýn dý ðý ný be lir - ten Al bay rak, Do ðal Ya þa mý Sü lün le Des tek le - me Prog ra mý kap sa mýn da yü rü tü len ça lýþ ma - lar da her yýl ar tan o ran da sü lün ü re ti mi ger - çek leþ ti ri yo ruz. Bu yýl te si si miz de 11 bin 500 a - det sü lün ü re ti mi ger çek leþ tir dik. Ba kan lý ðý mý - zýn ta li mat la rý doð rul tu sun da sü lün le rin do ða - ya bý ra kýl ma sý i çin Bar týn a 2 bin, Ço rum a bin, Si nop a 2 bin sü lün gön der dik. Af yon ve Trab - zon a da 250 þer ta ne gön de re ce ðiz. 4 bin 500 sü lü nü de E kim a yýn da Sam sun da do ða ya bý - ra ka ca ðýz. Top lam o la rak 10 bin sü lü nü do ða - ya sal mýþ o la ca ðýz. Te si si miz de bin 500 a det sü lü nü de a naç o la rak a yýr dýk de di. Albayrak, Kaf kas sü lü nü ü ret mek i çin baþ la tý lan ça lýþ ma - la rýn de vam et ti ði ni söyledi. Sam sun / a a

7 Y CUMA NAMAZINA GÝTTÝ NURSEL Yavuz ise, Eþim Paris te cumhuriyet savcýsý olarak görev yapýyor. Aileme bir Fransýz la evleneceðimi söyledim. Ailem de onay verdi. Eþimin Müslüman olacaðýný söyleyince ailem evlenmemize razý oldu. Yurt dýþýnda Ýslâmiyet e farklý bir bakýþ açýsý var. O nedenle Philippe yurt dýþýndayken Ýslâm a heves etmedi þeklinde konuþtu. Yavuz, Philippe nin Ýslâm a ilgisinin Türkiye de daha çok arttýðýný dile getirdi. Yavuz, Philippe nin annesini namaz kýlarken gördüðünü kaydederek, þunlarý anlattý: Türkiye ye geldikten sonra annemde kaldýk biz. Ailemi gördü, annemi gördü namaz kýlarken. Bu ne demek? Þu ne demek? Her þeyi sordu. Zaten Ýslâm tarihini iyi biliyor. Yurt dýþýnda Ýslâm a karþý farklý bir bakýþ olduðu için sýcak bakýlmýyor. Kendisi geldi, gördü, inancýn yaþanýþ halini ve heves etti. Sorular sordu. Camiye Cuma namazýna bile gitti. Müslüman olmasý için bir teklif götürmedim. Sadece ona iki din a- rasýndaki farký anlatmaya çalýþtým. O da sordu, soruþturdu, araþtýrdý. Tarihi çok iyi biliyor kendisi. Kesinlikle bir zorlama olmadý. Sakarya / aa Kýtlýk ve beraberinde açlýðýn vurduðu Somali için bir baþka felâket senaryosu da Dünya Saðlýk Örgütü'nden geldi: Kolera gittikçe yayýlýyor ve küçük çocuklarýn dirençsizliði dolayýsýyla salgýn yaþanabilir. DÜNYA 7 Þimdi de kolera endiþesi Müslüman olan savcý: "Ýslâm ile terörizm yan yana gelemez." FOTOÐRAF: AA Fransýz savcý Ýslâmý seçti FRANSA DA tanýþtýðý Nursel Yavuz ile evlenmeye karar veren savcý Philippe Roehrig (48), bir ay boyunca kaldýðý Sakarya da Müslüman olmaya karar verdi. Ýhtida (baþka bir dinden çýkýp Müslüman olma) töreniyle Ýslâmiyete geçen Roehrig, kendi isteðiyle Fatih adýný aldý. Fransa da yaþayan Nursel Yavuz, 1,5 yýl önce arkadaþ çevresinin aracýlýðýyla Paris te savcý olarak görev yapan Roehrig ile tanýþtý ve evlenmeye karar verdi. Yavuz ile tanýþtýðý süre içinde Ýslâm ý a- raþtýran Roehrig, Temmuz ayýndan beri kaldýðý Sakarya da yakýndan tanýdýðý Ýslâmiyeti seçti. Roehrig, Sögütlü Ýlçe Müftüsü Kahraman Yaman ýn düzenlediði ve Söðütlü Belediye Baþkaný Ertuðrul Özcan ile Belediye Meclis Üyesi Nuri Önder in þahitlik ettiði ihtida töreniyle Kelime-i Þehadet getirerek Müslüman oldu. Fatih adýný alan Philippe ye Kur'ân-ý Kerim hediye edildi. Ýslâmý araþtýrdýðýný ve Sakarya da yakýndan tanýma imkâný bulduðunu ifade eden Roehrig, Ýslâm tanýðým bir dindi. Kitaplardan ve yaþayarak da burada gördüm ve de saygý duyduðum bir din. Fransa da cumhuriyet savcýsýyým. Avrupa daki Ýslâm ýn terörizmle yan yana getirilme çabalarýyla ilgili düþünceyi kabul etmiyorum. Ýslâm ýn sadece bir din olduðunun farkýnda deðiller. Doðrudan Ýslâm ile terörizmi karýþtýrýyorlar. Ben buna katýlmýyorum. Böyle bir þey yok dedi. Ýslâm da en çok ilgisini çeken konunun oruç tutmak ve Ramazan ayý olduðunu anlatan Roehrig, Oruç çok zor ve kurallara uymak için güçlü olmak gerekiyor. Ýnsanýn iradesine hakim olmasý gerekli. Müslüman olduðum i- çin çok mutluyum. Sadece evlenmek için Müslüman olmadým. Önceden de böyle bir düþüncem vardý, ama Nursel hanýmla tanýþýnca bu arzu güçlendi diye konuþtu. BM YE BAÐLI DÜNYA SAÐLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ), KITLIK VE AÇLIÐIN VURDUÐU SOMALÝ NÝN, KÝRLÝ SULAR VE SAÐLIK TEDBÝRLERÝNÝN YETERSÝZLÝÐÝ DOLAYISIY- LA KOLERA SALGINI TEHLÝKESÝYLE KARÞI KARÞIYA OLDUÐUNU BÝLDÝRDÝ. DÜNYA Saðlýk Örgütü (DSÖ) yetkilileri, kolera riskinin önemli bir iþareti olan þiddetli sulu ishal vak'asý sayýsýnýn Somali de 4 bin 272 yi bulduðunu belirterek, bir hafta önce tespit edilen 3 bin 839 vak'a sayýsýyla karþýlaþtýrýldýðýnda hastalýðýn görülme oranýnýn yüzde 11 arttýðýnýn anlaþýldýðýný kaydetti. Örgütün halk saðlýðý danýþmaný Dr. Michel Yao, Cenevre de gazetecilere yaptýðý açýklamada, bu yýl ülkede zaten kolera vak'alarýnda keskin bir artýþ tesbit Dubai'de 76 Filipinli Müslüman oldu DUBAÝ Ehli Beyt Haber Ajansý nýn haberine göre, Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Departmaný tarafýndan organize edilen Ramazan Forumu nda 76 Filipinlinin Müslüman olduðu belirtildi. Vaiz ile birlikte yeni Müslüman olan Filipinliler bir bir þehadet getirdi. Müslüman olanlarýn 70 i ise kadýn. Filipinliler in þehadet getirmesi esnasýnda ise duygulu anlar yaþandý. Yeni Müslüman olanlarýn þehadet getirmesi, programa katýlanlar tarafýndan tekbir nidalarý ile karþýlandý. Þehadet getirenlerden ve daha önce Hýristiyan olan Radelito i- simli Filipinli, uzun süredir Ýslâm dinine geçmeyi düþündüðünü ifade etti. Radelito, Müslüman olmaktan çok mutluluk duyduðunu söyledi. Adýný Raþid þeklinde deðiþtiren Roderick Vargas da, Ben geçen yýl babama Müslüman olmak istediðimi söylemiþtim. Ýslam çok güzel bir din. Bunu þimdi anlýyorum þeklinde konuþtu. Dubai / cihan edildiðini anlatarak, Somali nin baþþehri Mogadiþu daki halktan laboratuvar tetkiki için son günlerde alýnan 30 numunenin 18 sinde kolera tesbit edildiðini belirtti. Yüzde 60 enfeksiyon oranýnýn hastalýðýn hýzla yayýlmasýyla ilgili yüksek riski iþaret ettiðini vurgulayan Dr. Yao, o zaman salgýn olarak nitelendiðini kaydetti. Halk saðlýðý danýþmaný Dr. Yao, Mogadiþu da bugüne kadar þiddetli sulu ishal dolayýsýyla 181 kiþinin vefat ettiðini söyledi. ÝSHAL ÞÝKÂYETLERÝ ARTTI DSÖ sözcüsü Fadella Chaib geçen hafta, Somali de bir kaç kolera vak'asý tesbit edildiðini ancak ishal þikâyetlerinde artýþ olduðunu açýklamýþtý. Chaib, 3 bin 839 ishal vak'asýnýn yüzde 77 sinin Mogadiþu da 5 yaþýn altýndaki çocuklarda görüldüðünü belirtmiþti. Kýtlýðýn vurduðu Doðu Afrika da, içmek ve yýkanmak için temiz su sýkýntýsý çekilmesi, kalabalýk kamplar ve açlýk çeken küçük çocuklarýn hastalýða karþý dirençsizliði dolayýsýyla salgýndan endiþe ediliyor. Somali de, BM nin tahminlerine göre kuraklýk ve kýtlýk yüzünden 5 yaþ altýndaki 29 binden fazla çocuk vefat etti. Son 60 yýlýn en etkili kuraklýðýný yaþayan ülkede hala milyonlar açlýk tehlikesiyle karþý karþýya bulunuyor. Cenevre / aa Rusya da alkol ve sigara yasaðý 21 yaþa çýkarýlacak RUSYA iktidar partisi Birleþik Rusya ve Baþbakan Vladimir Putin in Halk Cephesi yasal alkol ve sigara alým yasaðýnýn 21 yaþýna yükseltilmesini teklif etti. Rusya da mevcut yasaya göre 18 yaþýndan küçüklerin alkol ve sigara alýmý yapmalarý yasak. Birleþik Rusya sözcüsü Timur Prokopenko konunun sosyal aðlarda, internet ortamýnda ve kamuoyunda tartýþýlmasýný istediklerini, uzmanlarýn konu ile ilgili görüþlerini beklediklerini söyledi. Gece saatlerinde marketlerde de alkol satýþý yasaðý getirilen ülkede, son dönemde alkol ve sigara alýmý yapan gençlerin pasaport kontrolleri yapýlýyor. Yaþ sýnýrlamasýnýn yükseltilmesi konusunda olumlu cevap almalarý durumunda konuyu parti programýna alacaklarýný ifade eden Prokopenko, toplumun saðlýðýnýn korunmasý yönündeki çalýþmalarýn öncelikleri olduðunu söyledi. Moskova / cihan Lazkiye'de ateþ sesleri yükselirken, önceki gün çýkan olaylarda 14 kiþinin öldüðü bildirildi. FOTOÐRAF: AA Tanklar Lazkiye de SURÝYELÝ aktivistlere göre, tank birlikleri sahil þehri Lazkiye nin bir semtinde ilerlerken, bölgede ateþ sesleri duyuluyor. Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme kuruluþunun baþkaný Rami Abdülrahman, Lazkiye nin El Ramel semtine 20 kadar tank ve zýrhlý personel taþýyýcý yerleþtirildiðini söyledi. CUMA GÜNÜ 14 KÝÞÝ ÖLDÜ SURIYE DE önceki gün, Devlet Baþkaný Beþþar Esad ýn istifa etmesi talebiyle çeþitli þehirlerde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin ateþ açmasý sonucu ölenlerin sayýsýnýn 14 e yükseldiði bildirildi. AP nin haberinde, güvenlik güçlerinin çeþitli þehirlerde göstericilere karþý gözyaþartýcý gaz kullanmasýnýn yaný sýra ateþ açmasý sonucunda 14 kiþinin öldüðü belirtildi. Þam ýn dýþ kesimlerindeki gösterilerde 5, Halep te 4, Hama da 2, Humus ta 1, Deyr ez Zor da 1 ve Ýdlib de 1 kiþinin öldüðü bildirildi. Beyrut / aa Berlin Duvarýnýn kurbanlarý anýldý ESKÝ Berlin Duvarýnýn yapýlmaya baþlanmasýnýn 50. yýlý vesilesiyle, duvarýn üzerinden Doðu dan Batý ya geçmeye çalýþýrken sýnýr muhafýzlarý tarafýndan vurularak öldürülen insanlar için baþþehir Berlin de merkezi bir anma töreni düzenlendi. Bernauer Strasse sokaðýndaki anma anýtýnýn olduðu yerde düzenlenen törende konuþan Cumhurbaþkaný Christian Wulff, duvarýn yapýlýþýndaki haksýzlýðýn, kendileri için özgürlük, demokrasi ve vatandaþlýk haklarý uðruna mücadele edenlerin unutulmamasý konusunda bir uyarý niteliðinde olduðunu belirterek, ayný zamanda böyle haksýzlýklarýn tekrarlanmasýna izin verilmemesi gerektiðinin de bir göstergesi olduðunu söyledi. Berlin / aa Ýngiltere ye ABD polisi ÝNGÝLTERE'DE yaþanan yaðmalama, kundaklama ve þiddet o- laylarýnýn ardýndan, çetelerle mücadelede üst düzey bir A- merikan polisinden yardým alýnacak. Çetelerle mücadele konusunda tecrübeli, New York ve Los Angeles ýn eski polis þefi William Bratton ýn bu konuda neler yapýlabileceðiyle ilgili tavsiyelerinden yaralanýlacak. Bratton ýn gelecek ay Ýngiltere Baþbakaný David Cameron ile bir araya gelmesi bekleniyor. 63 yaþýndaki Bratton, polis gücünün farklý etnik gruplardan gelen insanlardan oluþturulmasýnýn, ýrkçý gerginliklerin önüne geçebileceðine inanýyor. Ýngiliz polisi olaylarýn ardýndan, yeterli müdahalede bulunmadýðý eleþtirilerine maruz kalmýþtý. Baþbakan Cameron da, Az polis vardý, taktikleri iþe yaramadý demiþti. Bu arada ülkede olaylarla ilgili gözaltýlar ve tutuklamalar sürüyor. Gözaltýna alýnanlarýn sayýsý 1600 e ulaþýrken, tutuklananlarýn sayýsý da bine yaklaþtý. Londra / aa

8 8 14 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 PAZAR Y Malazgirt te bir komutan Bazý darbeci askerlerde ecdadýmýzýn yaptýrdýðý camilere karþý bir husumet vardý. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesinden sonra minaresi olmayan bütün camiler yýkýldý veya a- macý dýþýnda kullanýlmaya baþlandý lardaki cami düþmanlýðý yeniden hortlamýþtý. Din düþmanlýðý yapan darbeci generaller, camileri yýkmakla kalmamýþ, televizyonlara çýkýp abuk sabuk konuþmalar yapýyorlardý. Hatta kendini Cumhurbaþkaný seçtiren darbeci Evren, Ramazan da Erzurumlularýn gözü önünde su içiyor, kürsüde inciler döktürüyordu. Bu dönemde askerî öðrenci idim. Bahriye Mektebinde din düþmanlýðýnýn her türlüsüne maruz kalýyorduk. Hatta 1983 yýlýnda Deniz Harp Okulunda Türk öðrencilerin oruç tutmasý yasaklanmýþtý. Namaz kýldýðý tesbit edilen öðrenciler disiplinsizlik bahanesi adý altýnda okuldan atýlýyordu. Kuleli, Maltepe ve Bursa Iþýklar askerî liselerinden binlerce öðrenci ayný bahane ile atýlmýþ, sýra harp okullarýna gelmiþti. Burada da yüzlerce öðrencinin o- kullarýndan iliþiði kesilmiþti. Suçlarý i- se namaz kýlmak ve dinî kitaplar okumaktý. Acýmasýzca dindar öðrenci kýyýmý yapýldý. Kamuoyundan ciddî manada hiçbir ses çýkmadý. Dindar insanlarýn onuru ile oynanýyor, her türlü edepsizlik meþrû görülüyordu. Günümüzde ordu içinde Ergenekon suç örgütü ortaya çýkmýþ ve darbe planlarý ile gündeme gelmiþ ise, bunun en önemli sebebi iþte bu yýllarda askerî okullardaki din karþýtý eðitimin bir sonucudur. Allah tan korkmayan, kuldan utanýr mý? Askeriye i- çindeki suç örgütlerinin kökenini burada aramak gerekir. Ýþte bu amansýz din düþmanlýðýnýn yapýldýðý yýllarda cesur bir komutan Adnan Tanrýverdi, Malazgirt teki bir alaya komutan olarak tayin edilmiþti. Askerlerin dine olan ihtiyacýný biliyor, bu maksatla birliðine cami yapýlmasýný istiyordu. Zira savaþta Ölürsem þehidim, kalýrsam gazi diyerek kahramanca savaþmýþ ecdadýna ancak bu þekilde hayýrlý bir evlât olacaðýný düþünüyordu. Cami yapýlmasý için ilk önce gerekli plan-tadilatlarý yaparak üst komutanlýða gönderdi. Darbecilerin raðmýna komutanlýk cami projesini onaylamýþtý. Þimdi gereken iþ cami için gerekli malzemelerin temini ve inþaatýn baþlamasý idi. Bölge insaný ile iyi iliþkiler kuran Komutan Tanrýverdi, kýsa zamanda devlete hiçbir masraf yaptýrmadan caminin malzemelerini temin etmiþti. Karargâh bölük komutaný cami inþaatýna sahip çýkmýþ, bir ay gibi kýsa bir zaman içinde camiyi inþa etmiþti. Fakat caminin minaresi yoktu. Bu maksatla komutan, bölgenin ileri gelenlerinden bir zata bu durumu bildirir ve yardýmýný ister. Seve seve bu hayýrlý iþi yapan Malazgirtli zat kýsa zamanda minareyi de yaptýrýr. Artýk Malazgirt teki askerî birliðin çok güzel bir camisi olmuþtu. Komutan Tanrýverdi, baþarýlý görevlerinin ardýndan çok kýsa bir süre sonra General rütbesine yükseldi ve ordumuzun bir yüz aký olarak dört yýl tugay komutaný olarak görev yaptý. Malazgirt e daha sonra gelen komutan ise dine ve dindarlara kan kusturmakla nam salmýþ birisi idi. Camiyi denetliyorum diye çizmeleri ile girmiþ, minarenin eðik olduðunu iddia e- derek yýkýlmasýný istemiþti. Amaç minaresiz olduðu için kolayca yýkýlan camilere bir yenisini ilâve etmekti. Fakat buna muvaffak olamaz. Zira orduda hâlâ böyle kiþilere haddini bildirecek insanlar vardýr. Sonunda Malazgirt ovasýndaki bu askerî birliðimizde camimiz minaresi ile birlikte dimdik ayakta duruyor. Eðer PKK bu bölgede baþarýlý olamamýþsa bilin ki bu caminin büyük bir rolü vardýr. Kýssadan hisse bu olmak gerektir ki, askerlerin ve özellikle de askerî öðrencilerin dinî eðitimine önem verilmeli; cami gibi ihtiyaçlarý en kýsa zamanda karþýlanmalýdýr. Alay ve eþiti birliklerde muhakkak surette camiler açýlmalý, askerlerimizin manevî ve moral ihtiyaçlarý zaman geçirilmeden saðlanmalýdýr. Hâlihazýrda Sovyet yönetimindeki bir cumhuriyetten farkýmýz yoktur. Komünistlik adý verilmemiþ ise de, uygulamada dinsizliðin en aðýr þekli mevcuttur. Herkesin dine ihtiyacý vardýr, ama askerin daha fazla olduðu tartýþýlamayacak kadar açýk bir gerçektir. Hükümetimiz ve komutanlarýmýz laiklik adý altýnda tereddüt yaþýyor ise, NATO birliklerindeki dinî tesislere dikkatlerini çekerim. Utanýn ve bu Hýristiyanlardan ders alýn. Eðer askerî birliklerde cami inþa edemiyor, askerlerin dinî ihtiyaçlarýný karþýlayamýyor iseniz bilin ki þanlý ecdadýmýza karþý bu davranýþlarýnýzla büyük bir suç iþliyorsunuz. Bu vatanda hâlâ yaþayabiliyor ve özgürce hareket edebiliyor isek, þanlý ecdadýmýzýn peygamber ocaðý diyerek, dine önem vermesi sayesindedir. Yoksa cami yýkarak, dindar askerleri ordudan atarak iþte gazetelerde gördüðünüz gibi darbeci suç örgütleri ile baþ baþa kalýrsýnýz, vesselâm DEMOKRATÝKLEÞME SÜRECÝNDE ASKERÎ EÐÝTÝM VE MENTEÞ KAMPI Askerî eðitim meselesi, asker üzerindeki demokratik denetimin saðlanmasý ve askerî özerkliðin sona erdirilmesi bakýmýndan hayatî bir eþiktir. YAÞ dolayýsýyla askerin demokratik sivil denetimi ve askeri reform bahsi kamuoyunda yeniden tartýþýlýyor. Tam da bu günlerde, Menteþ askeri kampýndaki askeri öðrencilerin eðitimiyle ilgili ciddi þikâyetler basýna yansýdý. Uzunca bir süredir var olan bu tür þikâyetler, bu yýl da gerektiði gibi incelenmedi. Halbuki askeri eðitim meselesi, asker üzerindeki demokratik denetimin saðlanmasý ve askeri özerkliðin sona erdirilmesi bakýmýndan hayati bir eþiktir. Türkiye nin müfredat, personel, kurum ve kanunu içerecek þekilde kapsamlý bir perspektifle askeri e- ðitimi halen tartýþmamasý, askerin demokratik denetimi meselesinde kat edilmesi gereken epey bir mesafe olduðunu gösteriyor. Ýspanya daki reform sürecinin savunma bakaný Narcis Serra Demokratikleþme Sürecinde Ordu adlý çalýþmasýnda askeri eðitimden kaynaklanan problemi þöyle vazediyor: En büyük problemlerden biri, o- kullarýn toplumun çoðunluðu tarafýndan paylaþýlan deðerlere uzak deðerleri öðretiyor olmasýydý ve bunlar askeri, milliyetçi deðerler olmasý bahanesiyle tamamen Francocu olmaya devam etti. Menteþ askeri kampý, harp okullarýna girme hakký kazanan adaylarýn intibak eðitiminin yapýldýðý bir kamp. Kampa sivil liselerin yanýnda askeri liselerde 4 yýl okuyan askeri öðrenciler de katýlýyor. Ýlginçtir bu eðitim sürecinde sivillerden ziyade askeri okullardan gelen adaylar, istekleriyle TL üzerinde tazminat vererek ayrýlýyorlar da Kuleli askeri lisesinden mezun 115 askeri öðrenciden 40 ý harp okullarýna gitmiyor daki rakam daha da þaþýrtýcý, askeri liselerden mezun 550 öðrenciden 200 ü intibak eðitimini tamamlamadan kamptan ayrýlýyor da harp okullarýnýn öðrenci ihtiyacý %70 oranýnda sivil liselerden temin ediliyor. Bu rakamlar dahi askeri eðitim kurumlarýnda aksayan bir þeyler olduðunu göstermeye yetiyor. Ya askeri liselerin öðrenci alýmýnda veya askeri liselerin e- ðitimlerinde veyahut da Menteþe kampýnda bir problem olduðu anlaþýlýyor. Problem, öðrenci ve velilerin þikâyetleriyle aydýnlanýyor. Kamuoyuna yansýyan yoðun þikâyet ve iddialara göre askeri liselerden gelen öðrenciler kampta tasnif edilerek farklý muamelelere tabi tutuluyor. Yasak olmasýna raðmen kimliklerini gizleyen eðitmen subaylar baþlangýçtan itibaren askeri liselerden bazý öðrencilere baský, taciz kötü muamele, hakaret ve þiddet uygulayarak harp okuluna gitmelerini engelliyorlar. Yýldýrýlan ve korkutulan öðrenciler, TL yi aþan tazminatlarý ödemeyi üstlenerek kendi istekleriyle kamptan ayrýldýklarýna iliþkin bir matbu dilekçe imzalamak zorunda býrakýlýyorlar. Bu kadar öðrencinin neden ayrýldýðýna iliþkin bir çalýþma yapýlmamýþ olmasý da, bu ayrýlmalarýn hesaplandýðýný ve arzu edildiðini gösteriyor. Ayrýlan öðrenciler arasýnda askeri liselerin çok baþarýlý öðrencilerinin de olmasý akla bir takým þüpheleri getiriyor. Menteþ kampýnda askeri öðrenciler arasýnda, daha kampa gelmeden yapýlmýþ bir liste mucibinde bir a- yýklamanýn yapýlmýþ olabileceði iddialarý, bu listelerin nasýl ve hangi maksatla hazýrlandýðý, bu listelerin Menteþ kampýndaki subaylara ne þekilde verildiði, kalan askeri örencilerin neye göre seçildiði gibi sorularý beraberinde getiriyor. Türkiye tarihinde darbe, cunta, askeri öðrencilerin içindeki cunta yapýlanmalarý, Ergenekon yapýlanmasýnýn karargâh evleri vs iddialar dikkate alýndýðýnda durumun vahameti anlaþýlýyor. Askerin demokratik denetimi ve askeri reformun önündeki temel engel, askerin özerkliði fikridir. Bu baðlamda askeri eðitim, askeri özerkliðin yeniden üretildiði bir alan teþkil etmektedir. Bu bakýmdan askeri eðitimi ele almayan bir demokratikleþme ve askeri reform programýnýn baþarýlý olmasý mümkün deðildir. Askeri okullar toplumun ve genel eðitimin temel prensiplerinden u- zaklaþtýrýlýp, sadece askerlerin bir iþi haline dönüþtükçe denetlenemeyen askeri alanlar ortaya çýkacak ve reformu akamete uðratacak personel, zihniyet ve tatbikat yeniden üretilebilecektir. Askeri eðitime demokratik otoritenin müdahalesi bazen tam anlaþýlmayabilir ve eleþtiri konusu olabilir. Ýspanya daki reform sürecinde Miguel Platon eðitimle ilgili þunlarý söylemektedir. Devlet Bakaný nýn, askeri öðretim dahil, okullardaki müfredata onay verdiði ve hatta ders programlarýnýn içeriklerini o- nayladýðý þaþýrtýcý aþýrýlýklara ulaþýlmýþtý. Halbuki bu aþýrýlýk deðil, askeri özerkliðin sona ermesi ve askerin demokratik denetimi açýsýndan olmazsa olmazdýr. Serra, askeri eðitimin önemini þöyle açýklýyor: Bu alanlardaki düzenlemelerde -en ince detaylarda dahiisteklerde istikrar gösterilmelidir, zira burasý askeri özerkliðin yerleþebileceði bir alandýr. Ayrýca böyle bir tutum, hükümet ve yasamanýn, askeri okullarda beslenen deðerlerin toplumun çoðunluðunca paylaþýlan deðerlerle uyumlu hale getirilmesi gibi temel bir prensibe tamamen taraftar olduklarýný göstereceklerdir. Orduya nasýl bir silahlý kuvvetle istediðini göstermek hükümetin görevidir. Bunun yolu da askeri eðitimi, sivilleþtirilen Savunma Bakanlýðý nýn içinde düzenlenmesi ve öðretim personelinin belli sürelerde yenilenmesidir. Menteþ askeri eðitim kampýnda yaþananlara kamuoyunun, parlamentonun ve hükümetin duyarsýz kalmamasý sadece haklarý çiðnenen askeri öðrenciler bakýmýndan deðil, harp okullarýna devam edecek subay adaylarýnýn, dolayýsýyla ordunun ve demokrasinin geleceðini ilgilendirdiði için bir hayati bir meseledir. Murat Yýlmaz, Sabah, DERTLÝ DOLAP Dr. Orhan Doðan com T. C. DÜZCE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No : 2009/ 326 Talimat. Örnek No: 27* 1- Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn tapu bilgileri, cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Düzce Ýli, Merkez Ýlçesi, Uzun Mustafa Mahallesi Büyükalan Mevkiinde kain, tapunun 3 Pafta, 508 parsel sayýsýnda kayýtlý 234 m 2 miktarlý kargir dükkân niteliðinde, 2- Düzce Ýli, Merkez Ýlçesi, Uzun Mustafa Mahallesi Büyükalan Mevkiinde kain, tapunun 3 Pafta, 510 parsel sayýsýnda kayýtlý 156 m 2 miktarlý kargir dükkân niteliðinde taþýnmazlarýn cebri icra marifetiyle satýþý yapýlacaktýr. 2- Taþýnmazlarýn Ýmar Durumu : Dos ya sýn da i mar du ru mu na i liþ kin ay rýn tý lý bil gi mev cut o lup, Düz ce Be le di ye si Em lak Ve Ýs tim lak Mü dür lü ðü'nden ta rih ve 424 sa yý i le celp e di len i mar du ru mu in ce len - di ðin de ta þýn maz la rýn plan da K.S.S (Kü çük Sa na yi Si te si) o la rak plan lan mýþ ol du ðu gö rül - mek te dir. Ta þýn maz la rýn; Ön, yan ve ar ka bah çe si bu lun ma mak ta o lup, sa çak se vi ye si 9,50 m, su bas man se vi ye si: Max1.20, cep he a lý nan i mar yo lu ge niþ li ði: 15.00, ya pý ni za mý: Bi ti þik, kat a de di: 3(üç)kat ol du ðu tes pit e dil miþ tir. 3- Taþýnmazlarýn Evsafý : Dos ya sýn da ta pu kay dý ve ni te li ði ne i liþ kin ay rýn tý lý bil gi mev cut o lup, sa tý þa ko nu Düz ce Ý - li, Mer kez Ýl çe si, U zun Mus ta fa Ma hal le si Bü yü ka lan Mev ki in de ka in, ta pu nun 3 Paf ta, 508 par sel sa yý sýn da ka yýt lý 234 m 2 mik tar lý kar gir dük kân ve Düz ce Ý li, Mer kez Ýl çe si, U zun Mus - ta fa Ma hal le si Bü yü ka lan Mev ki in de ka in, ta pu nun 3 Paf ta, 510 par sel sa yý sýn da ka yýt lý 156 m 2 mik tar lý kar gir dük k3an ni te li ðin de ta þýn maz la rýn i ki si bir lik te U zun Mus ta fa Ma hal le si Es ki Sa na yi Çar þý sýn da bu lun mak ta dýr lar. 508 ve 510 par sel ler de ki ta þýn maz lar bir bi ri i le bi - ti þik ko num da i ki kat lý sa na yi dük kâ ný o la rak kul la nýl mak ta dýr lar. 510 par sel de ki ta þýn ma zýn gü ney hu du du 2.or ta so ka ða cep he li o lup, ba tý hu du du 3. so ka ða cep he li va zi yet te dir. 508 no lu par se lin i se ba tý hu du du 3.so ka ða cep he li va zi yet te o lup gü ney ta ra fý 510 no lu par se le bi ti þik va zi yet te bu lun mak ta dýr. Her i ki bi na ü ze rin de bi na bir bü tün o la rak ya pýl mýþ o lup yi - ne bir bü tün o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn maz la rýn her i ki si de i ki kat lý sa na yi dük kâ ný o la - rak ve bir lik te kul la nýl mak ta dýr. Cam ve ka pý larý de mir doð ra ma o la rak ya pýl mýþ, cam la rý ta - kýl mýþ du rum da, yer le ri þap be ton o la rak ya pýl mýþ va zi yet te dir. Her i ki dük kân i çe ri sin de de tu va le ti bu lun mak ta o lup e lek trik ve su yu da mev cut tur. Bi lir ki þi dük kân la rýn ha len fa al ol - duk la rý ný ve o to ta mir ha ne si o la rak kul la nýl dýk la rý ný tes pit et miþ tir. 508 nu ma ra lý par se lin ku zey ta ra fýn da ki dük kân i se las tik çi dük kâ ný o la rak kul la nýl mak ta dýr. Dük kân la rýn üst ka tý - na i çer den de mir o la rak ya pýl mýþ mer di ven i le çý kýl mak ta dýr. Üst kat bir bü tün o la rak kul la - nýl mak ta o lup de po o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn maz la rýn Sa na yi Si te si i çe ri sin de bu lun - ma sý, ti ca ri fa a li ye tin yo ðun ol du ðu böl ge de ol ma sý dik ka te a lýn dý ðýn da ve i mar pla nýn da ki ko nu mu, Be le di ye nin tüm hiz met le rin den (alt ya pý ve üst ya pý o la rak) ya rar lan mak ta bu lun - ma sý dik ka te a lýn dý ðýn da ve çev re de ya pý lan em sal a lým sa tým be del le ri i le ser best pi ya sa a - lým sa tým be del le ri ký yas lan dý ðýn da ar sa o la rak m 2 de ðe ri nin 400,00 TL ol ma sý, Ba yýn dýr lýk Ve Ýs kan Ba kan lý ðý'nýn ya yýn la mýþ ol du ðu 2010 yý lý in þa at met re ka re ma li yet be del le ri in ce - len di ðin de, ta þýn maz la rýn 3.sý nýf(a) gru bu ya pý lar ni te li ðin de bu lun du ðu ve met re ka re ma - li yet be de li 448,00 TL o la rak be lir len miþ tir. An cak ta þýn maz la rýn ya pým yý lý ve kul la ným du - rum la rý dik ka te a lýn dý ðýn da bu de ðer ü ze rin den % 40 o ra nýn da yýp ran ma pa yý nýn bu de ðer - den dü þül me si so nu cun da in þa at m 2 ma li yet be de li 268,80 TL olmaktadýr. Bu kapsamda 508 numaralý parselin arsa deðeri: ,00 TL, bina deðeri: ,40 TL olarak ve 510 numaralý parselin arsa deðeri: ,00 TL, bina deðeri ,60 TL olarak tespit edilmiþtir. 4- Taþýnmazlarýn Kýymeti : Satýþa konu taþýnmazlara, taþýnmazlarýn deðerine etki eden tüm etkenler göz önüne alýnarak, bilirkiþi tarafýndan 1- Düz ce Ý li, Mer kez Ýl çe si, U zun Mus ta fa Ma hal le si Bü yü ka lan Mev - ki in de ka in, ta pu nun 3 Paf ta, 508 par sel sa yý sýn da ka yýt lý 234 m 2 mik tar lý kar gir dük kân ni te li - ðin de ta þýn ma za ,40 TL, 2- Düz ce Ý li, Mer kez il çe si, U zun Mus ta fa Ma hal le si Bü yü ka - lan Mev ki in de ka in, ta pu nun 3 Paf ta, 510 par sel sa yý sýn da ka yýt lý 156 m 2 mik tar lý kar gir dük kân ni te li ðin de ta þýn ma za ,60 TL kýy met tak dir e dil miþ ve kýy met tak dir le ri Düz ce Ýc ra Hu - kuk Mah ke me si nin 2009/616 E sas sa yý lý dos ya sý nýn ka ra rýy la ke sin leþ miþ tir. 5- Satýþ Þartlarý : 1- Ta þýn maz la rýn sa tý þý 07/10/2011 gü nün de 1 nu ma ra lý (508 par sel sa yý lý) ta þýn ma zýn sa at 10:00'dan 10:10'a ka dar. 2 nu ma ra lý (510 par sel sa yý lý) ta þýn ma zýn sa at 10:15'den 10:25'e ka dar Düz ce Ad li ye si Me zat Sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di - len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç - mek þar tý i le en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar týy la; 17/10/2011 gü nün de ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý - la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len de ðe rin % 40'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le en çok art tý ra na i ha le si ya pý la cak týr. 2- Ar týr ma la ra iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý cin sin - den pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ke sin ve sü re siz ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta - þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hâl ve ya ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo - run da dýr lar. Ýl gi li mev zu at hü küm le ri ne gö re ö den me si ge rek me si ha lin de Ý ha le dam ga pu lu, KDV.ta pu a lým har cý ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye be de li, ta pu sa tým har cý ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa - iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri mü te sel si len me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la - rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/326 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur..03/08/2011 (Ý ÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ÝSKENDERUN 3. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/1789 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: 1- Ýs ken de run Ýl çe si, Þev re mýn tý ka sý, 1268 a da 5 par sel ze min kat 1 no lu ba ðým sýz bö lüm sa tý þa çý ka rýl mak la, Mus ta fa Ke mal mah. 582 sk no: 29 ad re sin de dir. 135 m 2 bü - yük lü ðün de dir. 3 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo ve WC'den i ba ret tir. Yer ler se ra mik kap lý du var lar sý va lý ve plas tik bo ya lý dýr, ta van kar ton pi yer li dir. Ban yo da du þaka bin, a laf ran - ga tu va let ve la va bo, o da ka pý la rý A me ri kan pa nel ka pý, pen ce re ler plas tik doð ra ma ve de mir kor ku luk lu dur. Ýs ken de run be le di ye sý nýr la rý da hi lin de o lup, be le di ye hiz met le rin - den fay da la na bi lir. Ta þýn maz ,00 TL ü ze rin den sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Satýþ þartlarý: 1- Sa týþ gü nü sa at 14:30'dan 14:40'a ka dar, Ýs ken de run Ad li ye si sa týþ o - da sýn da a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak kay dý i le gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler de 2. art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü - dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i - ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý - ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le al ýcý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de na kit ve bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. Alý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir, dam ga res mi, K.D.V., ta pu a lým harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný da - ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri, tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak ve var sa bu fark ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bi le ce ði þe kil de da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ðin de is te yen a lý cý ya gön de ri le cek tir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve i çe ri ði ni ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1789 sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ve Ýþ bu sa týþ i la ný nýn borç lu ya ve ta pu da ka yýt lý bu lu nan his se dar la ra i la - nen teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý hu su su teb lið o lu nur B: 52338

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Mahlûkatýn tesbihini anlayabilmek Ý lem eyyühe l-aziz! Ýnsaný fýtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren camiiyetinin meziyetlerinden biri, zevilhayatýn Vahibü l-hayata olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir. (Mes ne vî-i Nu ri ye) Tes bih ke li me o la rak, ba lý ðýn su da, ku - þun ha va da, yýl dýz la rýn yö rün ge le rin de hýz la ge çiþ le ri gi bi, sü r'at le geç mek, ya - ni hýz la yü züp u zak laþ mak an la mý na ge len se ba ha ke li me sin den gel mek te dir. Ay rý ca pak lýk ta, te miz lik te çok i le ri gö tür mek an - la mý ný da ta þý mak ta dýr. Ra gýb el-ýs fa ha nî der ki: Tes bih, Al lah Te â lâ yý ten zih tir, bu nun as lý da Al lah a i ba de te koþ mak, çok gay ret et - mek de mek tir. (Prof. Dr. Ab dul ha kim Yü ce, Bü tün Var lý ðýn Zi kir Hal ka sý: Tes bi hat) Bü tün ze vil ha yat ken di le ri ne has bir dil le ya ni li san-ý hal le ri i le Ce nâb-ý Hakk ý tes bih et mek te dir ler. Tes bih ten ka sýt ö zel lik le dil le Süb ha nal lah, El ham dü lil lah, Al la hu ek ber gi bi tes bih le rin tek ra rý de ðil dir. A ma bu ge - nel de bu þe kil de feh me dil mek te dir. Hat ta ço cuk lar la ya pý lan bir der si miz de bir kar de - þi mi zin A ma ben bu bit ki nin tes bi hi ni du - ya mý yo rum, ne den söy le mi yor? de me si ga - yet nor mal dir. Çün kü a lý þa gel di ði miz man - týk bu dur: Tes bih dil le tek rar la o lur! Tes bi hin dil i le ol ma sý in sa na has bir ö - zel lik tir. O za man Hiç bir þey yok tur ki, O' - nu ö vüp O 'nu tes bih et me sin. (Ýs râ Sû re si: 44.) â ye ti ni na sýl an la ma lý yýz? Bu nu bi raz dü þün me li ve feh met me li yiz. E vet, yu ka rý - da ki Mes ne vî-i Nu ri ye den a lýn tý la nan cüm - le bir ne vi Ýs ra Sû re si nin 44. â ye ti ne ba ký - yor. Ýn sa ný hay van lar dan üs tün ký lan ö zel li - ðin zî ha yat la rýn tes bih le ri ni ve ta hiy ye le ri ni i þit me le ri dir de mek; ya ra týl mýþ her bir þe yin mik rop lar dan a ya, gü ne þe, yýl dýz la ra, bit ki - le re, gök gü rül tü sü ne ka dar her þe yin O nu tes bih et ti ði ne de lil dir. Pe ki dil le o la ma yan tes bih na sýl dýr? Bu nu na sýl feh met me li yiz? Be nim an la dý ðým, þu zî - ha yat la rýn ha yat sa hi bi ol ma la rýy la bir lik te Ce nâb-ý Hakk ýn var lý ðý na ve bir li ði ne ya ra - týl dýk la rý an dan i ti ba ren þa hit lik et me le ri dir. O nun taht-ý ta sar ru fu al týn da ol du ðu nun bi - lin me si dir. Ya ra tý lan her bir var lýk gü zel li ði, ko ku su, ren gi, þek li i le Sa ni i ne þa hit lik et - mek te dir. Bu þa hit lik on la rýn da li san-ý hal le - ri i le O nun ku sur ve nok san sý fat lar dan mü - nez zeh ol du ðu nu gös te rip tes bih et me le ri dir. Cüm le nin de va mýn da: Ya ni, in san ken di ke lâ mý ný feh met ti ði gi bi, i man ku la ðýy la ze - vil ha ya týn da, bel ki ce mâ dâ týn da bü tün tes - bih le ri ni feh me der. De mek, her þey sa ðýr a - dam gi bi yal nýz ken di ke lâ mý ný an lar. Ýn san i se, bü tün mev cu da týn li san la rýy la te kel lüm et tik le ri Es ma-i Hüs na nýn de lil le ri ni feh me - der. Bi na e na leyh, her þe yin kýy me ti ken di si - ne gö re cüz i dir. Ýn sa nýn kýy me ti i se kül lî dir. De mek bir in san, bir fert i ken, bir ne vi gi bi o lur. (Mes ne vî-i Nu ri ye) Ýn san i man ku la ðýy la din le di ði za man bu tes bih le ri i þi te bil mek te dir. Ý þa ra tü l-ý caz da çok ve ciz bir i fa de var dýr: Ku lak ta ki zar, nur-u Ý mân i le ý þýk lan dý ðý za man, kâ i nat tan ge len ma ne vî ni da la rý i þi tir. Li san-ý hal i le ya pý lan zi kir le ri, tes bi ha tý feh me der. Kâ i - nat tan ge len ma ne vî ni da la rý ya ni bir ne vi kâ i nat ta ki tes bih le ri i þi te bil mek i çin nur-u i man ge re kir. Ý man ko nu su ol duk ça ge niþ kap sam lý dýr. Bu ra da ki sa ðýr a dam ben zet me si de çok hoþ ve ye rin de bir ben zet me dir. Ü ze rin de dü þü nül me si ge re ken bir cüm le cik. Ze vil ha - yat yal nýz ken di tes bi hi ni i þi tir. Pe ki, yal nýz ze vil ha ya týn tes bi hi ne de ðil ken di tes bi hi ne de ku lak la rý ný tý ka mýþ o lan in san i çin ne dü - þün me miz ge re ki yor? Ha ni ot gi bi ya þa - mak de yi mi ni kul la nýr lar ya. Bu be ni her za man dü þün dür müþ tür. Ba zen ot gi bi ya þa - ya bil mek de ö nem li dir. En a zýn dan ot de di - ði miz þey ken di tes bi hi ni i þi te bil mek te dir. Sa ðýr lýk de ði þik þe kil ler le mey da na ge le bi - lir. Do ðuþ tan sa ðýr lýk ve da ha son ra ha yat ta ba zý et ki le re ma ruz ka lý na rak o lu þan sa ðýr - lýk Pe ki, kâ i na týn tes bi hi ni i þi te bil me ko - nu sun da do ðuþ tan sa ðýr lýk söz ko nu su mu - dur? Ta biî ki ha yýr! Ýn san fýt ra ten bu tes bih - le ri i þi te bi le cek ci ha zat la do na týl mýþ ve ya - ra týl mýþ týr. Do la yý sýy la in sa ný di ðer ha yat sa - hip le rin den üs tün ký la cak ö zel lik ler her in - san da mev cut tur. Pe ki, in sa nýn bu ul vî ni - da la rý, tes bih le ri ve zi kir le ri i þit me me si ne sebep o lan sa ðýr lýk na sýl ol muþ tur? Bu nun se be bi ne dir? Yal nýz ca da lâ let mi? Kâ i nat tan ge len ul vî ni da la rý, tes bih le ri i - þi te bi le cek ka dar ku lak za rý mý zýn nur-u i - man la ý þýk la na bil me si du â sý i le. Til ki, av lan mak i çin do la þýr ken, bir ho ro za rast - lar. Du rup o nu hay ran hay ran sey re der. Ho - roz o na: Hey dos tum, ne gör dün de öy le hay ran hay ran ba ký yor sun? Ey gü zel ler þa hý! Þu se nin þeh lâ göz le ri ne ba yýl dým, ba kýþ la rý na hay ran ol dum. Çok gü - zel sin, Al lah gü zel li ði ni ba ðýþ la sýn. A ca ba göz - le ri ni yu mun ca da o ka dar gü zel o lu yor mu - sun? Lüt fet sen de, bir an göz le rin ka pa lý i ken ken di ni sey ret tir sen! Ho roz, bu süs lü söz le re al da na rak göz le ri ni ka - pa týr; til ki he men o nu ka pý ve rir. Ho roz da kur tu luþ çâ re le ri dü þün me ye baþ lar: Ey bil gi li av cý, si hir li o yun cu! Sa na bin ler ce â fe - rin! Bü tün öv gü le re lâ yýk sýn! Ben þah la ra, pa di þah - la ra lâ yýk bir ye me ðim. Mâ dem sa na kýs met ol - dum, be ni bir an bý rak, son dem le rim de bir ke re sa na say gý du ru þun da bu lu na yým! Til ki að zý ný a çar aç maz, ho roz ka çar ve her i ki si de þöy le der: Lâ net ol sun, boþ, tat lý öv gü ye ka nýp gö zü nü yu - ma na! Lâ net ol sun, gös te ri þe al da nýp að zý ný a ça na! *** Ý mân, her þe yi gü zel gös te ren bir göz lük tür. Ve sað lam bir i nanç, gü ven, tes li mi yet, hu zur, mut lu luk ol du ðu na gö re; el bet te yan sý ma sý da böy le ol ma lý dýr. Ý mân; ha ya týn ve o lay la rýn o lum suz yön le ri nin da hi so nuç i ti ba riy le gü zel ol du ðu nu gös te rir. Þu hal de, di ni bü tün, ya ni i ma ný güç lü bir mü min a sýk su rat lý o la maz. Zi ra, kâ i nat, bü tün un - sur la rýy la neþ vey le raks e di yor. Mü min hu zur lu, mut lu ve da i ma mü te bes sim dir. Çün kü Kur ân ve Sün net bü tün bek len ti le ri ne ve so ru la rý na ce vap ve rir; o nu son suz yok luk tan, a zap tan kur ta rýr; Cen - net le müj de ler. Hat tâ, bin se ne lik Cen net mut lu lu - ðu; bir sa at Al lah ýn ce mâ li ni gör me ye mu ka bil gel - me yen son suz bir ha yat müj de ler. Es ma-i Hüs na pen ce re sin den ha ya ta ba kan bir in san ge niþ u fuk lu, ga yet hoþ gö rü lü, son de re ce na - zik ve na ze nin dir. Me se lâ; Ha lîm ve La tîf mü lâ yim, nâ zik, yu mu þak, gü zel, þi rin ve hoþ an lam la rý o lan Es mâ-i Hüs nâ dan i ki si dir. La tîf, ar zu su nu sa na rýfk la u laþ tý ran, ma hi ye ti id rak e dil me ye cek ka dar la tîf o lan mâ nâ sýn da dýr. Ha bib, se ven ve se vi len yü ce Al lah ýn es mâ sýn dan dýr. *** Ýs lâm kül tü rü i le yoð ru lan mil let le rin mi za hý da, salt nef se yö ne lik bir gül me ce-gül dür me ce de ðil dir. Te mel ö zel li ði ne za ket, za ra fet, ze kâ, ö ðüt, e dep, ah lâk, ha ya ve te bes süm dür. Kur ân lâ ti fe ve mi za ha mü sa a de e der ken; baþ ka la rý - nýn hay si yet ve þe re fi ni ze de le yi ci, on la rý top - lum i çin de ki i ti bar la rý ný dü þü rü cü a lay i le a ðýr þa ka lar dan ve çir kin la kâp tak mak tan mü min - le ri men e der: Ey i mân e den ler! Bir top lu luk, bir di ðer top - lu lu ðu a la ya al ma sýn; bel ki on lar ken di le rin den da ha ha yýr lý dýr. Ka dýn lar da di ðer ka dýn la rý a la - ya al ma sýn; bel ki on lar ken di le rin den da ha ha - yýr lý dýr. Bir bi ri ni zi a yýp la ma yýn; bir bi ri ni ze kö - tü la kâp lar tak ma yýn. Ý mân et tik ten son ra bir mü mi ne fâ sýk lýk ya kýþ týr mak ne kö tü dür! Kim bu gü nah la rý iþ ler ve tev be et mez se, iþ te on lar zâ lim le rin tâ ken di le ri dir. (Hu cu rât Sû re si, 11) Ýmanlý bakýþ ve eðlence fer sa dog ni as ya.com.tr Yo lu muz u zun, en gel ler sa yý la ma ya cak ka - dar çok... Yü kü müz a ðýr, so rum lu lu ðu - muz had siz... Yol ke si ci ler, þa kî ler si per de, düþ ma nýn e li te tik te... Ýf sat ko mi te le ri, ka ran lýk o dak lar, þer kuv vet le - ri boþ dur mu yor, tu zak kur ma ya, se nar yo yaz - ma ya de vam e di yor lar. Dost gö rü nen ler, bel ki de bil me den düþ ma nýn de ðir me ni ne su ta þý yor lar. Düþ man, dost ký lý ðýn - da, kurt ku zu pos tu giy miþ... Re jim bek çi le ri fýr sat kol lu yor, ba ha ne a rý yor. Me se le miz na zik, yü kü müz a ðýr, ze min kay gan. Tra fik lev ha la rý yan lýþ ye re mon te e dil miþ; çýk - maz so kak lar, tran sit yol lar di ye gös te ril miþ... Tra fik ý þýk la rý da þa þýr tý cý... Ye þi li gös te rip geç di yor lar, son ra da en a ðýr ce za la rý ya zý yor lar... Dâ vâ mýz kud sî, va zi fe miz, mü kel le fi ye ti miz bü yük, hiz me ti miz ul vî... Üst len di ði miz dâ vâ, naz lan ma la rý, si tem le ri kal dýr mý yor; küs kün lük ler, dar gýn lýk lar bom ba te si ri ya pý yor... Düþ man he sa bý na ge çi yor... Kü çü cük bir to zun sa a ti mi zi dur dur ma ya yet - ti ði ni, in ce bir saç te li nin gö zün gör me si ne set çek ti ði ni u nut ma mak lâ zým... Üs ta dýn;...ger çi ha di se pek cüz î ve ge çi ci ve kü çük i di. Fa kat sa a - ti mi zin zen be re ði ne ve gö zü mü zün ha de ka sý na ge len bir saç, bir zer re cik da hi in ci tir (Þu â lar, s. 428) tes bi ti ni, i ka zý ný göz ar dý et me mek lâ zým. Fe ra gat lâ zým, fe da kâr lýk lâ zým, mü sa ma ha lâ - zým, hoþ gö rü lâ zým... Dün ya bir ta ra fa, kar deþ le ri miz a ra sýn da - ki ih lâs, u huv vet bir ta ra fa de me miz ge re - kir. Bý ra ka lým da ma rý mý za do kun dur sun lar, mü sa a de e de lim iz zet-i nef si mi zi ren ci de et - sin ler, hoþ gö re lim þah sî hak ký mý zý, hu ku ku - mu zu a yak al tý e den dost la rý, ih vâ ný... Üs ta - dý mýz de mi yor mu ki; O fe na söz le ri ken di - me a lý yo rum. Da ma rý ný za do kun ma sýn, bin hay si ye tim ol sa kar deþ le ri min ma bey nin de ki mu hab be te ve sa mi mi ye te fe da e de rim. Hak lý ol du ðu muz hal de iþ le nen ha ta ve ku sur - la rý ü ze ri mi ze al mak el bet te ko lay de ðil... A ma bun dan baþ ka da ça re miz yok... Ha dim le re böy le yap mak ya ra þýr, böy le ol mak ya ký þýr... Biz ler bir - bi ri mi ze lü zum ol sa, ru hu mu zu fe da et me ye, hiz met-i Kur â ni ye ve i ma ni ye miz ik ti za et ti ði hal de, sý kýn tý dan ve ya baþ ka þey ler den ge len ti - tiz lik le ha ki kî fe da kâr lar bir bi ri ne kar þý küs me ye de ðil, bel ki ke mal-i mah vi yet ve te va zu i le tes li - mi yet le ku su ru ken di ne a lýr, mu hab be ti ni, sa mi mi ye ti ni zi ya de leþ tir me ye ça lý þýr. (Þu â - lar, s. 430) Üs tad, ha dim le re bu tav si ye de bu - lun duk tan son ra, yok sa hab be kub be o lup, ta mir e dil me ye cek bir za rar ve re bi lir i ka zý ný ya pý yor. Bu tav si ye ve i kaz la rý na zara a lýp, o yön de bir dav ra nýþ i çin de bu lun mak bir e - mir, bir ve ci be, bir mü kel le fi yet de ðil mi? Ýh lâ sý ve u huv ve ti kýr ma nýn ih vâ nýn hu - ku ku na bir ne vi te ca vüz ol du ðu nu, bu nun da be ra be rin de ö nem li ba zý ve bal ler ge tir di - ði ni ha týr lat ma ya her hal de ge rek yok. Ha dim le rin ken di le rin den ve men su bu bu - lun duk la rý ce ma at ten ö te ye sa ir ehl-i din den, ö zel lik le a vam-ý ehl-i di nin ge le ce ðin den de so rum lu ol duk la rý ný, her ha lü kâr da on la ra nok ta-i is ti nat ol mak la va zi fe li ol duk la rý ný söy le me ye ge rek var mý bi le mi yo rum. Bu ko nu da Nur Ta le be le ri nin, si ya sî le re da hi bir çe þit da ya nak nok ta sý ol mak, on la ra va tan, mil let ve din i çin fay da lý ic ra at lar da bu lun mak nok ta sýn da i kaz lar da bu lun mak la, yol gös ter - mek le va zi fe li ol duk la rý ný Üs ta dý mýz söy lü yor. Yü kü müz a ðýr, mü kel le fi yet le ri miz, so - rum lu luk la rý mýz say mak la bit mez. Ö nü - müz de u zun, ma ni ler le do lu dað da ða lý, sarp ve çe tin bir yol var. A ma e li miz de bü tün ka - ran lýk la rý ay dýn la ta cak pro jek si yon lar, doð ru yo lu gös te re cek þaþ maz pu su la lar, bü tün ma ni le ri kal dý ra cak ça re ve re çe te ler var... Ye ter ki u huv ve ti mi zi, ih lâ sý mý zý, te sa nü - dü mü zü mu ha fa za e de lim. Yeter ki ihlâsýmýzý, tesanüdümüzü muhafaza edelim Geç ti ði miz haf ta Ye ni As ya Fa tih Kül tür Mer ke zin de hoþ bir if tar dâ ve ti var dý. Ha ným la rýn el bir li ði i le or ga ni ze et ti ði if - tar a ka bin de Fi li pin li ha ným Nur Ta le be le rin - den Sal lih Ta ya ba na hi da yet öy kü sü nü hoþ bir Türk çe i le pay laþ tý biz ler le. ÝN GÝ LÝZ CE ÖÐ RE TÝP TÜRK ÇE ÖÐ REN DÝM Sal lih is mi ni Sa li ha o la rak kul lan dý ðý ný i fa de e de rek baþ la dý ðý ko nuþ ma sý ný din ler ken, a dý na ne ka dar uy gun bir ki þi li ði ol du ðu na da þa hit ol duk he pi miz Ýs lâ mý ka bul le ni þi ni ki mi za man o gün kü hal le ri ne gü le rek, ki mi za man da göz le ri nem - le ne rek an lat tý. Ön ce le ri Ka to lik tir. Son ra ka fa sýn da ce va bý - ný bu la ma dý ðý so ru lar dan do la yý ken di si ni a te - ist bir ha ným o la rak ta ným lar. Ar dýn dan Nur Ta le be le ri ve Ri sâ le-i Nur i le ta ný þýr yý - lýn da Müs lü man o lur. Sal lih, 2004 yý lýn da ya pý lan U lus lar a ra sý Ri - sâ le-i Nur Sem poz yu mun da a çýþ ko nuþ ma sý da ya pa cak se vi ye de Ri sâ le-i Nur a ha kim bir genç ha ným dýr. Fi li pin ler de ya ban cý uy ruk lu öð ren ci le re Ýn - gi liz ce öð ret men li ði ya par ken Tür ki ye den ge - len Nur cu genç ler le ta ný þýr. Ar ka daþ la rý sýk lýk la Te rö rist o la bi lir ler! di ye u yar sa lar da on la rý ta ný dýk ça, te miz lik le ri ne, ki tap sev gi le ri ne, ha - re ket ve ta výr la rý na hay ran o lur. Genç le re Ýn gi - liz ce öð re tir, genç ler de o na Türk çe 20. MEK TUB VE YIL DIZ LAR LA SOH BET Genç ler Sal lih in bütün so ru la rý ný Rab bi miz öy le is te di ði i çin ya pý yo ruz þek lin de ce vap la - yýp, he men kýr mý zý ki tap la ra yön len di rir ler. Ki - tap la rý e li ne al dý ðýn da di lin den hiç- bir þey an - la maz, a ma i çin de o ra da ki bil gi le ri öð ren me si ge rek ti ði ne da ir kuv vet li bir his o lu þur. Ýlk o ku du ðu e ser Ýn gi liz ce ye çev ril miþ o lan 20. Mek tub dur. Ge ce e se ri o ku ma yý bi tir di - ðin de çok et ki len miþ tir. Ba kýþ la rý ný gök yü zü ne çe vi rir, yýl dýz la ra göz le ri ni di ker ve on lar la ko - nu þur: Ba na yar dým e din! der. Kal bin den bir ses yýl dýz lar a dý na fý sýl dar: Biz yýl dýz lar, her bi - ri miz Rab bi mi zin de lil le ri yiz! Sal lih, Rab bim! Var ol du ðu nu bi li yo rum! Lüt fen ba na bir i þa ret da ha gös ter di ye du â e - der. O sý ra da öð ren ci le rin den bir me saj gel di - ði ni fark e der. Ri sâ le-i Nur da yer a lan mýs ra - lar dan bir bö lüm gön der miþ tir öð ren ci le ri. Að la ya rak ya zý lan la rý o kur: Din le de yýl dýz la rý þu hut be-i þî rî ni ne, Nâ me-i nû ru nu Hik met, bak ne tak rîr ey le - miþ. Hep be ra ber nut ka gel miþ, hak li sâ niy le der - ler: Bir Ka dîr-i Zül ce lâ lin haþ met-i Sul ta ný na. Bi rer bür han-ý nu ref þâ nýz vü cud-u Sâ ni a, Hem vah de te, hem kud re te þâ hid le riz biz. SE KÝ ZÝN CÝ SÖZ VE HÝ DA YET Se ki zin ci Söz ü ilk o ku du ðun da çok et ki le - nir. Üç kez ard ar da o kur. So nun da ken di si nin sol yo lu ter cih e den bed baht kar deþ ol du ðu nu fark e der. Ey bu yer le rin Ha ki mi! Se nin bah tý - na düþ tüm! Yar dým et! di ye du â e der. Öð ren - ci le rin den Müs lü man ol mak is ti yo rum! di ye yar dým is ter. Te set tü re gi rer ve na ma za baþ lar. Ýl ginç tir, Müs lü man ol ma dan ön ce de za - man za man na maz kýl mak ta dýr. Çün kü ha re - ket le rin den çok et ki len di ði öð ren ci le ri nin bu hal le ri nin kýl dýk la rý na maz dan kay nak lan dý ðý ný fark et miþ tir. Öð ren ci le ri ni na maz ký lar ken dik kat le iz ler, ders ler den na maz kýl mak i çin ay rý lan öð ren ci le ri ni tak dir le ta kip e der. O yüz den Müs lü man ol ma dý ðý za man lar da bi le na maz kýl mak o na hep se vim li gel miþ tir HAS TA NE LER, HA PÝS HA NE LER, EV LER Kar deþ le ri de ðil, a ma ye ðe ni o nun ha lin den çok et ki le nir, Ýs lâ ma gi rer. Ar ka daþ la rýn dan da za man la Ýs lâ ma gi ren ler o lur. On lar la i ma na da ir soh bet ler dü zen ler. Müs lü man ol ma yan - la rýn da iþ ti rak et ti ði top lan tý lar dýr bun lar. Has - ta ne le ri, ha pis ha ne le ri zi ya ret e dip on la ra i - man ha ki kat le rin den bah se der ler. Þim di Fi li pin ler de genç ha ným la rýn i ka met et ti ði ve Ri sâ le-i Nur soh bet le ri dü zen le di ði bir den faz la ders ha ne var dýr. Sal lih, þim di ler de Ri sâ le-i Nur da ki i man ha - ki kat le ri nin da ha ge niþ çev re ler ce de ta nýn ma - sý i çin çý kar dýk la rý bir der gi nin e di tör lü ðü nü yap mak ta dýr. Ö mür az dýr, ya pý la cak sa çok iþ var dýr Sal lih, bi zim ta bi ri miz le Sa li ha nýn öy kü sü ký sa ca böy le. Bi ze dü þen dün ya nýn bir u cun da - ki bu Fi li pin li þef kat kah ra man la rý na hiz met le - ri nin se lâ met le de va mý i çin duâ et mek. Öy le de ðil mi? Not: Ar ka da þý mýz Fat ma Ay dýn ýn Sal lih Ta - ya ba na i le yap tý ðý soh be ti da ha ge niþ bir çer çe - ve de Bi zim A i le der gi si nin ö nü müz de ki sa yý la - rýn da ta kip e de bi lir si niz. HABÝBE IÞIK Fi li pin ler den bir þef kat kah ra ma ný: Sal lih Ta ya ba na

10 10 Y KÜLTÜR SANAT NUREFÞAN YALÇIN BÜÞRA YALÇIN Hoca Of'li ise... Bizim hoca Of li. Öyle olunca tabiî ki hocalýk hayatý da canlý yaþanmýþ hadiselerle dolu o- luyor. Of li Hocanýn vaaz verirken cemaate anlattýðý, sonra da babamýn bize aktardýðý yaþanmýþlýklarý sizinle paylaþmak istedik. Ha bu biiir Bir gün gece yarýsý kapýmýn zili çalýndý ey cemaat, diye baþlamýþ hoca anlatmaya. 3 tane delikanlý aralarýnda bir de kýz Hoca hoca kalk hele iþimiz var seninle diye uyandýrmýþlar hocayý. Ne oldi uþaðum, siz kimsunuz, bu saatte ne isteysunuz? demiþ. Biraz iriyarý olan bir adým yaklaþýp Hoca, bu benim arkadaþým Hamdi. Gittik Adapazarý ndan bu bacýmýzý kaçýrdýk buna. Sorduk soruþturduk seni bulabildik bu saatte. Bu gençler günah iþlemesin diye acil dinî nikâh yap bunlara. Yoksa vebali sana bu iþin. Hemen þuracýkta yap da gidelim demiþ. Hoca demiþ ki, Arkadaþlar bu iþ böyle olmaz. Sabahý bekleyun. Sonra gidun resmî daireye iþinizi orayla halledun. Hoca, bu þimdiiik olacak, aha þurada olacak diye zorlamýþlar hocayý. Hoca da bakmýþ gece yarýsý gürültü olacak, konu komþu rahatsýz olacak, Hele bekleyun dýþaru geleyrum diyip pijamalarý çýkarmýþ, çýkmýþ sokaða. -Hoca bin hadi arabaya, demiþ bizim palamut yavrusu. -Nereye uþaðum bu saatte? -Çamlýca ya. -Ne iþimiz var daa bu saatte Çamlýca da. -Hani Ýstanbul da âdettendir ya nikâhtan önce gelini Çamlýca ya çýkarýrlar. -Uþaðum, o geziyi gündüz yaparlar. -Hoca görmüyor musun dünyamýz ters dönmüþ bizim. -Bu yaptuðunuza adam kaçýrma denur daa, büyük suçtur. -Kýzý kaçýrmýþýz suçu zaten iþlemiþiz, yanýna bir de Hoca kaçýrmýþýz hepsi o. Görmüyor musun þu iki âþýk günah iþlemesin diye uðraþýyoruz bu saatte. Bin þu arabaya. Bakmýþ iþ ciddî. Ýstemeyerek de olsa binmiþ arabaya. Çýkmýþlar Çamlýca ya. Karanlýkta, Adýn ne, babanýn adý ne, ananýn adý ne? derken, kýymýþlar gençlerin nikâhýný. Þahitler de tam adamlarý. -Tamam mý hoca? -Tamam da, Allah hayur getire inþallah, bu i- mam nikâhundan. Siz yine de yarun resmî müracaatunuzu yapun. -Sen orasýný düþünme hoca, biz hallederiz. Bakmýþ bizim palamut yavrusu hocanýn avucuna karanlýkta bir þeyler sýkýþtýrmýþ. -Ha bu nedur uþaðum? -Para hoca, hakkýn kalmasýn. -Yok almam, dediyse de zorla hocanýn cebine koymuþlar parayý. Sonra hocayý býrakmýþlar evine. Hanýmý sormuþ heyecanla: Ne oldi hoca, nereye gittun bu saatte, merak ettuk? Hoca da Yatalum haným yatalum, sabah anlaturum demiþ. Fakat merakýndan kaç lira diye de bakmýþ çaktýrmadan. Bir de ne görsün, 20 lira Ýçinden lâ havle çekmiþ. Hem bu saatte nikâh kýy hem de 20 lira olsun diyip homurdanaraktan yatmýþ. Aradan gün geçmiþ. Çarþýda Hocanýn arkasýndan biri seslenmiþ. Hoca bakmýþ bizim palamut yavrusu. -Ne oldi yine? Yeni bir nikâh mu var uþaðum. -Yok yok. -Eee. -Hocam sen nasýl nikâh kýydýn bizim gençlere? Yirmi gün geçti geçimsizlikten ayrýlýyorlar. Bedduâ mý ettin ne? -Yok evlât yok. 20 liraya bu kadar nikâh olur da ondan, demiþ. Gayr-ý meþrû bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azab çekmektir kaidesi sýrrýnca, siz, fýtratýnýzdaki Cenâb-ý Hakk ýn zât ve sýfât ve esmasýna sarfedilecek muhabbet ve marifet istidadýný ve þükür ve ibadat cihazatýný, nefsinize ve dünyaya gayr-ý meþrû bir surette sarf ettiðinizden, bil-istihkak cezasýný çekiyorsunuz. Çünki Cenâb-ý Hakk a ait muhabbeti, nefsinize verdiniz. Mahbubunuz olan nefsinizin hadsiz belâsýný çekiyorsunuz. Çünki hakikî bir rahatý o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu, hakikî mahbub olan Kadîr-i Mutlak a tevekkül ile teslim etmiyorsunuz, daima elem çekiyorsunuz. Hem Cenâb-ý Hakk ýn esma ve sýfâtýna ait muhabbeti, dünyaya verdiniz ve âsâr-ý san atýný, âlemin esbabýna taksim ettiniz; belâsýný çekiyorsunuz. Çünkü o hadsiz mahbublarýnýzýn bir kýsmý size Allahaýsmarladýk demeyip, size arkasýný çevirip, býrakýp gidiyor. Bir kýsmý sizi hiç tanýmýyor, tanýsa da sizi sevmiyor. Sevse de size bir fayda vermiyor. Daima hadsiz firaklardan ve ümidsiz dönmemek üzere zevallerden azab çekiyorsunuz. Ýþte ehl-i dalâletin saadet-i hayatiye ve tekemmülât-ý insaniye vemehasin-i medeniyet ve lezzet-i hürriyet dedikleri þeylerin içyüzleri ve mahiyetleri budur. Sefahet ve sarhoþluk bir perdedir, muvakkaten hissettirmez. Tuh onlarýn aklýna! de Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler syf SÜLEYMANÝYE CAMÝÝ NURU OSMANÝYE CAMÝÝ Ýs tan bu l un, ta ri he mey dan o ku yan ca mi le ri Bu ro ma nýn ar ka sý ya rýn TÜRKÝYE'DE in ter net ü ze rin den bö lüm ler ha lin de ya yým la nan ilk ro man ol ma ö zel li - ði ni ta þý yan Bu gün den Ba kýn ca nýn ya za rý Em rah Po lat, o kur yo rum la rý na da tek tek cevap ve re rek o kur i le ya zar a ra sýn da ki me sa fe le ri or ta dan kal dý rý yor. Po lat, 2000 yý lýn da ya þa dý ðý bir o lay dan son ra te ker lek li san dal ye nin hayatý na gir di ði ni be - lir te rek, Ya þa dý ðým o lay dan son ra yaz ma tut ku mu ger çek leþ tir me nin pe þi ne düþ - tüm de di. Po lat, o dö nem de yaz ma ya baþ la dý ðý ilk ro ma ný Bu gün den Ba kýn ca yý yýl lar son ra pro je len di re rek in ter net ü ze rin den gün lük o la rak o ku yu cuy la pay laþ tý. Kul lan dý ðý bu yön te min ol duk ça il gi gör dü ðü nü ve bin ci va rýn da o ku yu cu nun ro ma ný ta kip et ti ði ni söy le yen Po lat, ba sý lý ki tap sa týþ la rý nýn bin - 2 bin ci va rýn da ol du ðu dü þü - nül dü ðün de bu ra ka mýn a zým san ma ya cak öl çü de ol du ðu nun al tý ný çiz di. Uy gu la dý ðý bu yön te min o kur la ya zar a ra sýn da ki me sa fe yi ký salt mak a dý na ya pýl mýþ bir ça ba ol - du ðu nu vur gu la yan Po lat, ro ma ný ný o kur yo rum la rýy la bir lik te ki tap laþ týr ma yý dü þün - dü ðü nü söy le di. Em rah Po lat, ro ma ný nýn þim di den Bal kan dil le ri ne çev ril me si i çin tek lif al dý ðý ný ve çe vi ri sü re ci nin ký sa za man da baþ la ya ca ðý ný di le ge tir di. An ka ra /a a ORTAKÖY CAMÝÝ KILIÇALÝ PAÞA CAMÝÝ Nu ru os ma ni ye, Or ta köy, Fa tih ve Ký lýç A li Pa þa ca mi le ri nin de a ra la - rýn da bu lun du ðu Ýs tan bul un ta ri hî ca mi le ri, ya pý lan res to ras yon ça lýþ - ma la rýy la i ba det e den le re u zun yýl lar hiz met ver me ye de vam e de cek. Va - kýf lar Ýs tan bul 1. Böl ge Mü dü rü Ýb ra - him Ö ze kin ci, ge nel mü dür lük o la - rak es ki e ser le ri kur tar ma ve ge le cek ne sil le re ak tar ma pro je si çer çe ve sin - de Ýs tan bul da ki bir çok e se rin res to - ras yon kap sa mý na a lýn dý ðý ný be lir te - rek, Va kýf lar ta ri hin de ki en bü yük res to ras yon ça lýþ ma la rý mýz bu dö - nem de ya pý lý yor de di. Ka pa lý çar þý gi ri þin de yer a lan Nu ru os ma ni ye Ca - mi i nin in þa a tý na 1748 yý lýn da 1. Mah mut dö ne min de baþ lan dý ðý ný, an cak 1. Mah mut un ö lü mü ü ze ri ne kar de þi 3. Os man za ma nýn da 1755 yý lýn da ta mam lan dý ðý ný an la tan Ö ze - kin ci, ca mi i le bir lik te med re se, i ma - ret ha ne, kü tüp ha ne, tür be, çeþ me ve se bil den o lu þan bir kül li ye nin in þa e - dil di ði ni di le ge tir di. Ýs tan bul un fet - hi nin sem bol le rin den sa yý lan ve 1932 yý lýn da ilk Türk çe e za nýn o kun - du ðu Fa tih Ca mi i nin 1999 Mar ma ra dep re min de ha sar gör dü ðü nü ve 2008 yý lýn da res to ras yon ça lýþ ma la rý - nýn baþ la dý ðý ný di le ge ti re rek, bu B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Bir itikadi imam. - Ankara Ticaret Odasýnýn kýsa yazýlýþý. 2. Öz su. - Savaþa katýlan kadýnlara eski çaðlarda verilen san. 3. Genellikle bazý çið ot ve sebzelerle yapýlan, yað, limon vb. maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek. - Saban demirinin tarlada açtýðý çizgi m² deðerinde yüzey ölçü birimi. - Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. 5. Bir anlamýþ olma nidasý. - Kalp katýlýðý. - Megesterol asetat. 6. Bir Yahudi erkek adý. - Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. - Tahta vb. bir þeye vurulduðunda veya silâh patlayýnca çýkan tok ve sert ses. 7. Bir engeli sýçrayarak veya fýrlayarak aþmak. - Osmanlý padiþahlarýnýn adlarýnýn sonuna getirilen unvan. 8. (Tersi) Ýridyumun simgesi. - Konuðu aðýrlama. 9. Asit iyonlaþma sabitesi. - Damlamak iþi. 10. Tanelemek iþi. - Yýlan sebep le ca mi nin kýs mî o la rak i ba de te a çýk ol du ðu nu söy le di. Ca mi de güç - len dir me ça lýþ ma la rý nýn ya ný sý ra i - ba de te a çýk kal ma sý i çin ko ru yu cu plat form ya pýl ma sý, taþ yü zey ler de me ka nik ve kim ya sal te miz lik, üs tü ör tü lü kur þun la rýn de ðiþ ti ril me si gi bi iþ lem le rin de ya pýl dý ðý ný an la tan Ö - ze kin ci, ca mi de ki res to ras yon ça lýþ - ma la rý nýn yýl so nu na ka dar bi ti ril me - si nin ön gö rül dü ðü nü be lirt ti. Ýs tan - bul da ilk e zan se si nin yük sel di ði 717 yý lýn da ya pý lan þehrin ilk ca mi hü vi - ye ti ni ta þý yan ca mi si A rap Ca mi i nde de res to ras yon ça lýþ ma la rýn da so na yak la þýl dý ðý ný i fa de e den Ö ze kin ci, çev re dü zen le me si ça lýþ ma la rý ný ta - mam lan ma sýy la ca mi nin ye ni den i - ba de te a çý la ca ðý ný kay det ti. Ö ze kin ci, halk a ra sýn da Or ta köy Ca mii o la rak bi li nen Bü yük Me ci di ye Ca mi i nin de bir sü re ön ce res to ras yo na a lýn dý - ðý ný be lir te rek, kur þun lar ü ze rin de baþ la yan ça lýþ ma la rýn hýz la de vam et ti ði ni an lat tý. Be þik taþ sýrt la rýn da ki Yah ya E fen di Ca mi i nin res to ras yon pro je si nin o nay lan dý ðý ný di le ge ti ren Ö ze kin ci, o nay la nan pro je doð rul tu - sun da res to ras yon ça lýþ ma la rý nýn hýz lý bir þe kil de de vam e de ce ði ni söz le ri ne ek le di. Ýs tan bul / a a YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Ýstenilen hale konulmuþ. 2. Eski yapýlar, eski eserler. 3. Kök, sap ve yaprak þeklinde farklýlaþmamýþ bir bitkinin yaþama ve büyüme organý. - Selin sürükleyip getirdiði çok küçük taneli çamurlaþmýþ kum ve toprak karýþýmý. - Lâhza. 4. Böbrekte o- luþan taþ. - Çinde bir Komünist lider. 5. Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme. 6. Zamanýn bölünemeyecek kadar kýsa olan parçasý. - Kur ân-ý Kerim in bir sûresinin adý. 7. Bir baðlaç. - Rakam kelimesinin bir söyleniþi. 8. Ham madde iþlenerek yapýlan her türlü mal. - Dermek kelimesinde orta. 9. Su. - Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satýldýðý yer. 10. Paylama. - Bütün, tüm. 11. Ýri yapýlý (genç). - Fasýn milletler arasý trafikte iþareti. 12. Bir iþi doðru ve uygun bulmak, tasvip etmek. - Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yaðan su buharý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D Ý V A N M H A R E K E E Y A L E T Z Z A L Ý M R A S A T A N E A Ý L Ý E L A M M B Ý R A D E R C M T A R A K T F E R L E V M N L K A N A L N S A E Z A E A B T K Ý V Ý E L A A A A E S T K A N K E R E V Ý D E S M D O E D A T B M E R A T Ý P

11 Y EKONOMÝ 11 DO LAR DÜN 1,7820 ÖN CE KÝ GÜN 1,7990 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,5370 ÖN CE KÝ GÜN 2,5370 DÜN 100,50 ÖN CE KÝ GÜN 103,40 DÜN 674,31 ÖN CE KÝ GÜN 693,47 Bü yü me hý zý dü þe cek BAÞBAKAN YARDIMCISI BABACAN, DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN SIKINTILI BÝR DÖNEME GÝRDÝÐÝ ÝÇÝN, TÜRKÝYE'NÝN 2011 YILI ÝÇÝN BÜYÜME RAKAMININ GEÇEN YILA GÖRE DAHA DÜÞÜK OLACAÐINI BELÝRTTÝ. ÞÝRKET HABERLERÝ Car din den Bur sa ya 1 mil yon do lar lýk ya tý rým YUR TÝ ÇÝ ve yurt dý þýn da ki ma ða za ya tý rým la rýy la ag re sif bü yü - me si ni sür dü ren Car din Con cept Mo - bil ya, 20 A ðus tos Cu mar te si gü nü, Bur - sa-mu dan ya Yo lu nda, Tür ki ye ge ne lin - de ki 65. show ro o mu nu a ça cak. Bur - sa da ki ilk ma ða za la rýn da a çý lý þa ö zel kam pan ya lar dü zen le ye cek le rin den bah - se den Car din Con cept Mo bil ya A.Þ. Yö - ne tim Ku ru lu Ü ye si Mu rat Te ker; ya tak, ye mek ve kol tuk ta ký mýn dan o lu þan 3 lü dü ðün se ti nin 3 bin 680 TL den, ya tak la - rýn i se 69 TL den sa tý þa su nu la ca ðý ný bil dir di. Ay rý ca bütün ü - rün ler de ö zel fi yat lar uy gu la na ca ðý ný ak ta ran Te ker, ye ni ya tý - rým la rýy la il gi li þun la rý söy le di: Top lam bin 700 met re ka re lik ka pa lý a la na sa hip ma ða za mýz 1 mil yon Do la ra mal ol du. Bu ra - da, 15 ki þi is tih dam e de ce ðiz ve sa de ce Car din Con cept ü rün - le ri sa tý la cak. Ya tak o da sý, ye mek o da sý, kol tuk ta ký mý, du var ü - ni te si, genç o da sý, ya tak ve ba za grup la rýn dan o lu þan tüm ü rün çe þit le ri miz le Bur sa lý la rýn hiz me tin de o la ca ðýz. Te ker, i ki ay i - çin de Rot ter dam da ki (Hol lan da) ma ða za la rý nýn a çý lý þý ný ger - çek leþ tir me yi de dü þün dük le ri ni kay det ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ku veyt Türk ten 6 ay da 93 mil yon net kâr KU VEYT Türk Ka tý lým Ban ka sý, yý lýn ilk 6 ay lýk dö ne min de 93 mil yon li ra net kâr el de et ti. Ku veyt Türk ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ban ka, yý lýn ilk ya rý sýn da, ak tif le ri ni ge çen yý - lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 52 ar ttý ra rak 11 mil yar 657 mil - yon li ra ya çý kart tý. Kre di ler i se ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 46 o ra nýn da ar ta rak 8 mil yar 435 mil yon li ra ya yük sel di. Ban ka nýn öz kay nak la rý yüz de 50 ar týþ la 1 mil yar 336 mil yon li - ra ya, top la nan fon lar da yüz de 52 ar týþ la 9 mil yar 772 mil yon li ra ya u laþ tý. Ay ný dö nem de ser ma ye ye ter li li ði ras yo su i se yüz de o la rak ger çek leþ ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ül ker den bay ra ma 3 ye ni a ki de þe ke ri ÜL KER, ye ni dam la sa ký zý a ro ma lý, gül a ro ma lý, tar çýn ve ka ran fil a ro ma lý üç çe - þit a ki de þe ke ri ni da ha tü ke ti ci nin be ðe - ni si ne sun du. Ül ker Bay ram Þe ke ri a i le - si nin bu bay ram da am ba laj la rý ye ni len - di. Ül ker in, bir bi rin den lez zet li bon bon la rý, tof fe le ri ren gâ - renk, göz a lý cý ta sa rým la rýy la bay ram se vin ci ne or tak ol mak i - çin dök me ve 350 gr po þet am ba laj lar da sa tý þa su nul du. Babacan, Halkýmýz daha kazanmadan harcýyor. Ýki bin lira maaþý var üç bin lira harcýyor ve borçlanýyor, borç biriktiriyor, buna dikkat etmek lâzým uyarýsýnda bulundu. FOTO: CÝHAN BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, An - tal ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý nda (AT SO) iþ a dam la rý na yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki - ye nin 2011 yý lý i çin bü yü me ra ka mý nýn ge çen yý la gö re da ha dü þük o la ca ðý ný söy - le di. Ba ba can, þun la rý kay det ti: 2012 de ki bü yü me ra ka mý mýz da 2011 e ký yas la bi - raz da ha dü þük bir ra kam o la cak. Çün kü o to ban da gi der ken ar týk yo ðun in þa at la rýn ol du ðu, hat ta yo lun yer yer tek þe ri de düþ tü ðü bir dö nem var ö nü müz de. Þim di o to ban da 120 i le git ti ði niz hýz la, yol tek þe ri de dü þer ken ay ný hýz la gi de yim der se - niz Al lah ko ru sun yol ka za sý o lur. Do la yý - sýy la vi tes dü þü re rek, bi raz hý zý mý zý dü þü - re rek a ma bu ö nü müz de ki dün ya kon - jonk tü rü nün nis pe ten sý kýn tý lý ol du ðu dö - nem de ih ti yat lý bir þe kil de a ma yi ne me - sa fe kay de de rek, yi ne bü yü ye rek, da ha ma kul o ran lar da bü yü ye rek bu ö nü müz - de ki bir kaç yý lý ge çir me li yiz. HAL KI MIZ KA ZAN MA DAN HAR CAMA YAPIYOR Tü ke ti ci kre di le ri nin ge çen yýl 43 mil - yar li ra i ken, bu yýl Tem muz a yý so nu na ka dar 34 mil yar art tý ðý na i þa ret e den Ba - ba can, Es ki nin ü ze ri ne i la ve borç tan bah se di yo rum tü ke ti ci kre di le rin de. Hal - ký mýz da ha ka zan ma dan har cý yor. Ý ki bin li ra ma a þý var üç bin li ra har cý yor ve borç la ný yor, borç bi rik ti ri yor, bu na dik - kat et mek lâ zým u ya rý sýn da bu lun du. Tür ki ye de is raf e ko no mi si de ðil, ve rim e ko no mi si gör me yi ar zu et tik le ri ni i fa de e den Ba ba cýn, þun la rý kay det ti: Her kes a ya ðý ný yor ga ný na gö re u za týr sa i na nýn Tür ki ye de hiç bir prob lem ol maz. Sa de - ce a ya ðý ný zý yor ga ný ný za gö re u za týn. Tür ki ye o la rak, dev let o la rak, hü kü met o la rak biz dev let büt çe sin de a ya ðý mý zý yor ga ný mý za gö re u za ta ca ðýz in þal lah. For mül bu, re çe te bu. TA SAR RUF O RA NI ART TI RIL MA LI AT SO Baþ ka ný Çe tin Os man Bu dak da, dün ya e ko no mi si nin her gün ye ni sür priz - ler le kar þý kar þý ya ol du ðu nu be lir te rek, Bu gü ne ka dar so run e dil me yen dev let borç la rý, ar týk fi nans pi ya sa la rý nýn he de fi ha li ne gel di de di. Ya þa nan ge liþ me le rin dün ya e ko no mi si nin mev cut borç den ge - siz li ði ve ti ca rî den ge siz lik ler le da ha bir sü - re çal kan tý lar ya þa ma ya de vam e de ce ði ni gös ter di ði ni i fa de e den Bu dak, Dur gun luk ar týk dün ya e ko no mi si nin dö nem sel de ðil, ya pý sal bir so ru nu ha li ne gel di. Bel ki de ilk kez bu ka dar zor bir dur gun luk ký sýr dön - gü sü i çi ne gir dik. Çün kü dur gun luk tan çý - kýþ i çin ge rek li ma li ye po li ti ka sý a ra cý kal - ma mýþ gi bi gö zü kü yor. Pa ra po li ti ka sý i se gün lük çö züm ol mak tan ve spe kü las yo nu art týr mak tan baþ ka bir i þe ma a le sef ya ra - mý yor di ye ko nuþ tu. Ca rî a çýk kar þý sýn da tek tedbirin bü yü me hý zý nýn dü þü rül me - siy miþ gi bi bir ba kýþ gö rül dü ðü nü söy le yen Bu dak, þöy le ko nuþ tu: Ta sar ruf o ra ný nýn art tý rýl ma sý, u zun va de li fi nans ma nýn ge liþ - me si, doð ru dan ya ban cý ser ma ye ya tý rým - la rý nýn ö zen di ril me si, ih ra cat ta Çin ve Hin dis tan pa zar la rý i çin ti ca rî iþ bir li ði ve di ðer ya pý sal re form lar ve mik ro re form lar ko nu sun da da ha hýz lý bir ge liþ me ye ih ti ya - cý mýz var. Tür ki ye o la rak sek tö rel ve böl - ge sel ya tý rým pro je le ri ni ka mu-ö zel sek tör iþ bir li ðiy le ge liþ tir me miz ge re ki yor. Oy sa ba zý ba kan lýk la rý mýz, ba kan la rý mý zýn di na - miz mi ne rað men ha len a ðýr, ge le nek sel bü rok ra tik an la yýþ ve ya pý da kal ma ya de - vam et mek te dir ler. Ka tý bü rok ra tik an la yýþ de vam et tik çe ar zu la nan ge liþ me yi de sað - la mak ta ge ci ki yo ruz. Bu dak, dev let baþ - kan la rý nýn top la nýp ye ni bir fi nans dü ze ni, hat ta ye ni bir ti ca ret dü ze ni ni ko nuþ ma sý ge rek ti ði ni an cak a ma böy le bir li der lik gö - re me dik le ri ni de di le ge tir di. An tal ya / a a Su per Fresh ten a i le bo yu man tý TÜR KÝ YE NÝN don du rul muþ gý da mar ka sý Su per Fresh, bö rek, mil föy ve man tý çe þit le riy le Ra ma zan a yýn da if tar ve sa hur sof ra la rý ný zen gin leþ ti re cek. Ge çen yýl Ra ma zan da çý kar dý ðý pey - nir li tep si bö re ði bü yük il gi gö ren Su - per Fresh, bu yýl da Ra ma zan da tü ke ti - ci le ri ni mut lu e de cek. Mev cut ta 450 gram am ba la jýn da sa tý þa su nu lan Su - per Fresh Kay se ri Man tý Ra ma zan a ö zel o la rak 150 gram he di ye siy le 600 gram lýk pa ket ler de tü ke ti ci le re su nu la cak. Bi zim Mut fak tan 5 ye ni çor ba BÝZÝM Mut fak bu se ne if tar sof ra la rý i çin beþ ye ni çor - ba yý tü ke ti ci le rin be ðe ni si ne sun du. Bi zim Mut fak, Le - be ni ye Çor ba sý i le köf te li çor ba seg men ti ne bir ye ni si ni ek le - di. Sý cak gün ler de se rin le mek is te yen tü ke ti ci le ri ni de u nut - ma yan Bi zim Mut fak, so ðuk çor ba yý ha zýr o la rak pi ya sa ya su nan ilk mar ka o la rak, bu se ne de Yo ðurt lu Is pa nak Çor ba - sý i le so ðuk çor ba ka te go ri si ni ge niþ le ti yor. Mer ci mek ve No - hut lu Ten nu ri, Ek þi li Köf te ve Kre ma lý Pa ta tes çor ba la rý i se tü ke ti ci le re al ter na tif çor ba lez zet le ri su nu yor. Sel va dan mey ve li ir mik MA KAR NA NIN ta ri fi ni de ðiþ ti ren Sel va, ye ni ü - rü nü o lan tabiî mey ve to zu ve A na do lu Am ber Du rum Buð da yý ir mi ði i le ü ret ti ði por ta kal, çi lek, muz ve va nil ya lý ir mik çe þit le riy le ge le nek sel Ra - ma zan sof ra la rý ný tat lan dý rý yor. Tabiî mey ve to zu kul la ný la rak ü re ti len Sel va mey ve li ir mik ler, sý cak Ra ma zan gün le rin de çok da ha pra tik, lez zet li ve bir o ka dar da ha fif ev tat lý la rý yap ma im kâ ný ve ri yor. Ül ker Golf ten Ma raþ u sû lü kes me don dur ma ÜL KER Golf, þim di ye ni Ma raþ U su lü Kes - me Don dur ma sý i le ke - yif li an la rýn pay la þýl dý ðý Ra ma zan sof ra la rý na eþ lik e di yor. Bi li nen kes me don dur ma ka dar sert ve lez zet li, a ma ko lay ser vis e di le - bi lir li ði, üs tün de yo ðun an tep fýs tý ðý par ça la rý i le de gö ze çar pan Ma raþ U sû lü Kes me Don dur ma 7,99 TL lik fi ya týy la sa tý lý yor. AVM ye ri ne Es naf Çar þý la rý kurulsun TÜR KÝ YE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe - de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben - de vi Pa lan dö ken, a lýþ ve riþ mer kez le ri - nin (AVM) mi ma ri den tra fi ðe, sos yo e - ko no mik bo zul ma ya ka dar pek çok o - lum suz lu ðu be ra be rin de ge tir di ði ni i fa - de e de rek, es naf çar þý la rý ku rul ma sý ný tek lif et ti. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, bü yük þe hir ler de ya pý la cak ye ni pro je ler de, hal kýn ih ti yaç la rý na u - yum lu es naf çar þý la rý nýn yer al ma sý ný is - te dik le ri ni be lir te rek, Ec da dý mý zýn 600 yýl ev vel kur du ðu ve bu gün AVM le re bi le ör nek teþ kil e den Ka pa lý çar þý tar - zýn da ye ni es naf çar þý la rý, tü ke ti ci o - dak lý ve fi yat la rýn yüz de 50 u cuz o la ca ðý yer ler o la cak týr de di. Es na fýn, a lýþ ve riþ mer kez le ri nin fi zi ki a van taj la rý na sa hip ol ma yan yer ler de fa a li yet gös ter me si dolayýsýyla re ka bet gü cü nü yi tir di ði ni an la tan Pa lan dö ken, ö ne ri si ne i liþ kin þun la rý kay det ti: Ti ca ret le uð ra þan kü - çük es na fýn iþ ye rin den kay nak la nan de - za van ta jý ný or ta dan kal dýr mak i çin Çev - re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, ye rel yö ne - tim ler ve TO KÝ i le ko or di ne li o la rak ya - pý la cak Ka pa lý çar þý ben ze ri es naf çar þý - la rý i le týp ký sa na yi si te le rin de ol du ðu gi - bi kü çük es na fý ya çok u cuz fi yat la iþ ye - ri sa hi bi ya pa cak ya da çok uy gun ki ra be de li i le iþ ye ri tut ma sý ný sað la ya cak týr. Çün kü AVM ler de do lar ve ya e u ro i le be lir le nen yük sek ki ra yý A na do lu es na fý ö de ye mez. Es naf çar þý la rý pi ya sa da re ka - be ti güç len di re cek tir. Es na fýn hiz met an la yý þý müþ te ri o dak lý dýr. Hal ký mýz da - ha u cu za a lýþ ve ri þi ni ya pa bi le cek tir. Pa - lan dö ken, ça lýþ ma nýn, Es naf ve Sa nat - kâr lar De ði þim, Dö nü þüm ve Des tek Stra te ji Bel ge si ve Ey lem Pla ný (ES DEP) kap sa mýn da ön gö rü len kü me len me ye dö nük di ðer ted bir le rin uy gu lan ma sý ný ko lay laþ tý rýp, de ði þim ve dö nü þüm de si - ner ji o luþ tu ra ca ðý ný da vur gu la dý. Boy dak tan rüz gâ ra 85 mil yon e u ro luk ya tý rým BOY DAK Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Yu suf Boy dak, ya tý rým la rý nýn e ner ji a ðýr lýk - lý de vam et ti ði ni söy le di. An tal ya da dü - zen le nen if tar ye me ði ne ka tý lan Boy dak Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Boy dak, þim di ye ka dar e ner ji ye 400 mil yon do lar ya tý rým yap týk la rý ný, 2012 so nu na ka dar bu ra ka mýn 1 mil yar do la ra çý ka ca ðý ak tar dý. Boy dak, HES ya tý rým la rý mýz var dý. Bu na rüz gâr ve gü neþ e ner ji le ri ni de ek le ye ce ðiz. Rüz gâr i le il gi li li san sý mý zý al dýk. Ö nü müz - de ki gün ler de Si liv ri nin Çan ta mev ki in de 45 me ga vat lýk san tra lin in þa a tý na baþ la ya - ca ðýz. de di. Geç ti ði miz yýl A taç Þir ket ler Gru bu nun 11 hid ro e lek trik san tra li ne or - tak o la rak e ner ji sek tö rü ne a dým a tan mo - bil ya de vi Boy dak Hol ding, e ner ji de de ö - nem li o yun cu la rýn dan bi ri ol ma yý he def li - yor. E ner ji de ku ru lu gü cü nü 500 me ga va ta çý kar ma yý plan la yan hol ding, e ner ji ya tý - rým la rý ný çe þit len di ri yor. HES in dý þýn da ilk ya tý rý mý ný rüz gâ ra ya pan þir ke tin he - de fin de gü neþ e ner ji si de var. Hol din gin ih ra ca tý nýn 150 mil yon do la rý aþ tý ðý bil gi - si ni de ve ren Yu suf Boy dak, 2011 yý lý ci ro he def le ri nin 4,5 mil yar li ra ol du ðu nu, an - cak yýl so nun da 5 mil yar li ra yý ya ka la ya - cak la rý ný di le ge tir di. An tal ya / ci han TO KÝ, 4 bin 614 ko nu tu sa tý þa çý ka ra cak TOP LU Ko nut Ý da re si (TO KÝ), 7 il de yok sul va tan daþ lar i çin yap tý ðý top lam 4 bin 614 ko nu tu, Ra ma zan Bay ra - mý ndan son ra sa tý þa çý ka ra cak. 4 bin li - ra pe þi nat i le sa tý la cak ko nut lar i çin baþ - vu ru lar 5 Ey lül de baþ la ya cak. TO KÝ den ve ri len bil gi ye gö re, An ka - ra, An tal ya ve Ga zi an tep in de a ra sýn da bu lun du ðu 7 il de ki 9 pro je de yer a lan top lam 4 bin 614 ko nut, bay ram dan son ra sa tý þa çý ka rý la cak. Yok sul ke si me yö ne lik 2+1, 64 met re ka re bü yük lük te ki ko nut lar, 4 bin li ra dan baþ la yan tak sit - ler le sa tý la cak. Bu kap sam da, An ka ra- Ma mak ta 1024, Çu buk ta 484, A dý ya - man-mer kez de 700, An tal ya-mer kez Çýp lak lý da 480, E dir ne-mer kez Fý rýn lar - sýr tý nda 318, Ga zi an tep-þe hit ka mil de 404, Þa hin bey-ye þil kent te 320, Kýr þe - hir-mer kez de 292, Ko ca e li-ýz mit A rýz - lý da i se 592 ko nut uy gun ö de me þart la - rýn da sa tý la cak. Pe þi nat la rý ný ö de ye rek ko nut al ma ya hak ka za nan lar, ilk tak sit - le ri ni ko nut tes li min den son ra ya pa cak. Pe þi na tý 4 bin li ra o lan ko nut la rýn pe þi - na tý 173 li ra dan baþ la ya cak ve 180 ay (15 yýl) va de li sa tý la cak. Baþ vu ru lar, 5-23 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da, il ler de va li lik le - re, il çe ler de i se kay ma kam lýk la ra ya pý la - cak. Baþ vu ru lar da ko nut sa yý sýn dan faz - la baþ vu ru gel me si ha lin de, hak sa hip le ri ku r'a i le be lir le ne cek. An ka ra / a a

12 12 Y HABER En büyük iftar sofrasý Somali de SOMALÝ'DE YAÞANAN KITLIK FELÂKETÝNE SESSÝZ KALMAYAN ESENLER BELEDÝYE BAÞKANI M. TEVFÝK GÖKSU, DÜNYANIN EN BÜYÜK ÝFTAR SOFRASINI ESENLER'DE DEÐÝL, SOMALÝ'DE KURACAKLARINI BELÝRTTÝ. HABERLER Ev hanýmlarý çamaþýr evinde bir araya gelip kaynaþacak. Çamaþýr evi, kadýnlarýn hayat þartlarýný deðiþtirecek AÐ RI Do ðu ba ya zýt Be le di ye si ta ra fýn dan 2009 yý - lýn da pro je baþ vu ru su ya pý lan ve Ja pon Bü yü kel çi li - ði ne su nu lan Ça ma þýr E vi pro je si ta mam la na rak ev ha ným la rý nýn hiz me ti ne a çýl dý. Ah me di Ma hal le - si nde hiz met ve re cek o lan Ça ma þýr E vi nin a çý lý þý - na, BDP Að rý Mil let ve ki li Ha lil Ak soy, Do ðu ba ya zýt Be le di ye Baþ ka ný Dr. Ca nan Kork maz, Ja pon Bü yü - kel çi si Ki yos hi A ra ki nin ya ný sý ra çok sa yý da ev ha - ný mý ka dýn ka týl dý. A çý lýþ ta ko nu þan Be le di ye Baþ ka - ný Dr. Kork maz, ça ma þýr e vi a dý al týn da ev ha ným la - rý nýn bir a ra ya ge lip kay naþ ma sý i çin böy le bir ça lýþ - ma yap týk la rý ný ak tar dý. Ça ma þýr e vin de ça lý þa cak ka dýn la rýn ço cuk la rý nýn va kit ge çir me le ri i çin a na sý ný fý ve ço cuk par ký da bu lu nu yor. Aðrý / cihan Týb bî öl çüm ci ha zý bant gibi vücuda yapýþýyor A ME RÝ KA LI bi lim a dam la rý, ya ra ban dý gi bi vü - cu da ya pýþ tý rý la bi len, son de re ce in ce týb bî öl çüm ci ha zý ge liþ tir di. Sci en ce der gi sin de ki ma ka le ye gö - re, i çin de sen sör le rin, ý þýk la rýn ve baþ ka e lek tro nik sis tem le rin yer al dý ðý, zar ka dar in ce e lek tro nik de - ri, in san de ri si gi bi es ni yor, bü kü lü yor ve ge niþ li - yor. Flas ter þek lin de ki sis tem, suy la ýs la tý la rak de ri - ye ya pýþ tý rý lý yor; kab lo, ya pýþ kan ve ya de ri yi del mek i çin ið ne ye ge rek kal mý yor. Bi lim a dam la rý na gö re, bu, ta þý na bi lir tek no lo ji a la nýn da bü yük bir ba þa rý o la bi lir. Flas ter le ilk kez, týb bî teþ his, i le ti þim, e lekt - rik ü re ti mi ve ya çev re þart la rý nýn öl çül me si i çin e - lek tro nik un sur lar doð ru dan ve ra hat sýz lýk ver me - den de ri ü ze rin de ta þý na bi li yor gram a ðýr lý ðýn - da ki flas te rin ben zer yön tem ler de kul la ný lan ci haz - lar dan en bü yük far ký da ta ma men kab lo suz ol ma sý. Hubb le, u za yýn kol ye si ni keþ fet ti A ME RÝ KAN Ha va cý lýk ve U zay Da i re si nin te les ko - bu Hubb le, u zay da bir kol ye gi bi par la yan ne bu la nýn eþ siz gö rün tü le ri ni el de et ti. Ký sa sü re ön ce keþ fe di - len ve gö rün tü sün den ö tü rü Ne bu la Kol ye si a dý ve - ri len gök cis mi nin gü neþ ben ze ri bir yýl dýz dan ge ri ye ka lan yo ðun ve par lak gaz bo ðum la rý, u zay da el mas gi bi par lý yor. 20 tril yon ki lo met re ge niþ li ðin de ki ne - bu la, Sa git ta ta kým yýl dý zýn da 15 bin ý þýk yý lý u zak ta bu lu nu yor. U zay da bu lu nan gaz bu lut su la rý na ve ri - len i sim o lan ne bu la (bu lut su) yýl dýz lar a ra sýn da bu - lu nan boþ luk lar da yer a lan ve yýl dýz la rýn yay dýk la rý ý - þýk e ner ji si i le gö rü nür ha le ge len yo ðun gaz ve toz bu lut la rý o la rak ta ným la ný yor. An ka ra / a a An tal ya Ma nav gat Müf tü lü ðü, yer le þik ya ban cý lar i çin if tar ye - me ði ver di. Müf tü lü ðün Kü çük Þe la le Te sis le ri nde ver di ði if tar ye me ði ne Ma nav gat ta yer le þik ya þa yan Müs lü man ve gayr-i Müs lim ler ka týl dý. Ýf tar ön ce si Kur ân-ý Ke rim o ku na rak du â e dil - di. Ma nav gat Müf tü sü Ha lil Taþ ýn ko nuþ ma sý Ýn gi liz ce ve Al - man ca ter cü me e dil di. Müf tü Ha lil Taþ yap tý ðý ko nuþ ma sýn da Ma nav gat ta if tar sof ra sýn da o luþ tur duk la rý kar deþ li ðin bütün dün ya ya mo del ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ýf tar ye me ðin de fark lý mil let ler den in san lar la bir a ra ya ge le rek Ra ma zan a yý coþ - ku su nun se vin ci ni ya þa dýk la rý ný be lir ten Taþ, if tar sof ra sýn da o - lu þan dost luk, kar deþ lik ve sev gi nin bir ö mür bo yu sür me di le - ðin de bu lun du. Taþ, prog ra ma ka tý lan lar dan ba zý la rý nýn Ma nav - gat Müf tü lü ðü nde ya pý lan ih ti da (din de ðiþ tir me) tö re nin de Müs lü man ol du ðu nu ve bu se ne i çin de Müs lü man o lan la rýn ha - yat la rýn da ilk o ruç la rý ný tu tu ðu nu be lirt ti. A i le cek if tar ye me ði ne ka tý lan Ýs viç re li gayr-i Müs lim ma ki ne mü hen di si Mül ler Jan, ha - ya týn da ilk de fa Müs lü man la rýn kut sal a yý Ra ma zan da bir lik te ye mek ye me ði nin se vin ci ni ya þa dý ðý ný kay det ti. Antalya / ci han El Ak sa da 150 bin ki þi na maz kýl dý RA MA ZAN a yý nýn i kin ci Cu ma sýn da, Ku düs te El Ak sa Ca mi i nde bin ler ce ki þi na maz kýl dý. Ýs ra il rad yo su, na maz ký lan la rýn sa yý sý ný 130 bin den faz la o la rak ve rir ken, El Ak sa Vak fý kay nak la rý 150 bin do la yýn da o la rak ak tar dý. Ha re müþ þe rif yer leþ ke si nin týk lým týk lým dol - du ran lar dan, a þý rý sý cak tan do la yý, bu la bi len le rin na maz kýl mak i çin ö zel lik le a ðaç la rýn göl ge le ri ni ter cih et tik le ri göz len di. Ýs ra il rad yo su, Bey tül la - him as ke rî kon trol nok ta sý nýn a çýl ma sýy la Bey tül - la him ve çev re sin de ki Fi lis tin ka sa ba ve köy le rin - den 24 bin ki þi nin na maz i çin o to büs ler le Ku - düs e gir di ði ni bil dir di. Cu ma na ma zý nýn ar dýn - dan bin ler ce ki þi nin Es ki Kent çý ký þý na yö nel me si, Es ki Kent in dar so kak la rýn da tam bir iz di ham ya þan ma sý na sebep ol du. So kak lar bo yun ca dük - kân ve ya ev sa hip le ri, gü neþ al týn da mi lim mi lim i ler le ye bi len ka la ba lýk la rý se rin le te bil mek a ma cýy - la ü zer le ri ne pet þi þe ler le ve ya hor tum lar la su serp me yo lu na git ti. Ca mi den da ðýl ma ya baþ la - yan la rýn çý ký þý, üç sa a ti aþ kýn sü re al dý. Kudüs / a a SO MA LÝ DE ya þa nan kýt lýk fe lâ ke ti ne ses siz kal - ma yan E sen ler Be le di ye Baþ ka ný M. Tev fik Gök su, dün ya nýn en bü yük if tar sof ra sý ný E - sen ler de de ðil, So ma li de ku ra cak la rý ný be lir te - rek, E sen ler hal ký, E sen lik þeh ri hal ký ol ma nýn ge re ði ni ye ri ne ge ti re rek Ra ma zan be re ke ti ni So ma li de ki kar deþ le riy le pay la þa cak. de di. E - sen ler Be le di ye Baþ ka ný Gök su, So ma li i çin En a zýn dan bir gün tok u yu sun lar slo ga nýy la baþ la tý lan yar dým kam pan ya sýy la il gi li ya þa nan son ge liþ me le ri dü zen le di ði bir ba sýn top lan tý sý i le ka mu o yuy la pay laþ tý. E sen ler Be le di ye si Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek le þen ba sýn top - lan tý sý na çok sa yý da ba sýn men su bu i le ma hal - le muh tar la rý, si vil top lum ku ru luþ la rý, iþ a - dam la rý ve din gö rev li le ri baþ ta ol mak ü ze re E - sen ler in bütün ka na at ön der le ri ka týl dý. So ma - li i çin baþ lat týk la rý yar dým kam pan ya sý ný ha týr - la ta rak, çok ö nem li bir ge liþ me yi an la tan Gök - su, E sen ler i çin ge le nek sel ha le ge len ve dün - ya nýn en u zun ve en ka la ba lýk if tar sof ra sý nýn bu yýl E sen ler de kur mak tan vaz geç tik le ri ni söy le di. 20 A ðus tos ta Dün ya nýn renk le ri E - sen ler if ta rýn da bu lu þu yor slo ga nýy la ger çek - leþ ti ri le cek ve 100 bin ki þi lik o la rak plan la nan if tar sof ra sý ný bu yýl So ma li de ku ra cak la rý ný söy le yen Gök su, bu bü yük if tar or ga ni zas yo nu i çin ya pý la cak bü tün har ca ma lar i le ha yýr se - ver le rin yar dým la rý ný da So ma li ye ta þý ya cak la - rý ný be lirt ti. So ma li i çin baþ la tý lan yar dým kam - pan ya sý kap sa mýn da; he de fi aþ týk la rý na dik kat çe ken Gök su, He de fi miz, o ra da 100 bin ki þi ye if tar yap týr mak tý. An cak öy le bü yük bir ka tý lým ol du ki, þu an da 150 bin ki þi lik if tar ra ka mý ný ge ri de bý rak týk. Ya ni he de fin çok üs tün de bir ka tý lým la So ma li ye ger çek leþ ti re ce ði miz yar dý - mý bir kat da ha i le ri ye gö tür dük de di. E sen ler hal kýy la be ra ber Ra ma zan a yý so nu na ka dar So ma li ye 1 mil yon TL na kit yar dý mý ya pa cak - la rý ný vur gu la yan Gök su, bu nun ya ný sý ra 2 týr do lu su gý da, 1 TIR do lu su da te mel ih ti yaç lar - dan o lu þan eþ ya lar ve ço cuk be zi, ço cuk ma - ma sý gi bi ay nî yar dým la rý da So ma li ye u laþ tý ra - cak la rý ný kay det ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Müs lü man ve gayr-i Müs lim ler if tar da bu luþ tu Esenler Belediye Baþkaný Tevfik Göksu, dünyanýn en büyük iftar sofrasýný Esenler'de deðil, Somali'de kuracaklarýný belirterek, toplanan yardýmlarýn da 150 bin kiþilik iftar rakamýný geçtiðini kaydetti. FO TOÐ RAF: A A DOSYA NO: 2010/12 TAL. Örnek No: 64 SATIÞA ÇIKARILACAK OLAN TAÞINMAZIN CÝNS, MÝKTAR VE ÖZELLÝKLERÝ: Tokat ili Tur hal il çe si Üç gö zen kö yü (Þen yurt ka sa ba sý) þo se al tý mev ki i 275 a da 6 par sel de bu lu nan ta þýn maz 3.526,26 m 2 mik tar lý o lup ta pu kü tü ðün de tar la va sýf lý ve tam his se li o lan ta þýn - maz ü ze rin de 21 m 2 kul la ným a lan lý % 60 yýp ran mýþ va zi yet te ka gir tek kat lý ça tý sýz, e lek t rik sýh hi te si sat, ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý bu lun ma yan ta ban kap la ma la rý düz be ton du var kap la ma la rý düz sý va o lan, i ki o da lý ve kul la nýl maz hal de gü ven lik bi na sý, 114 m 2 kul la ným a - lan lý ve % 60 yýp ran mýþ ça tý sýz, e lek t rik ve sýh hi te si sa tý ve ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý bu lun ma yan i çe ri sin de top lam 5 o da ve i ki lvb vc'li tes pit ta ri hi i ti ba riy le kul la nýl maz hal de o lan i da re bi na sý, yi ne kul la ný la maz hal de o lan 80 m 2 kul la ným a lan lý o lan ve fa kat tes pit ta ri hi i ti ba riy le kul la ný la maz hal de o lan de po bi na sý ve bi na nýn gü ney kýs mýn da 130 m 2 o tu - rum a lan lý 4 kat ta top lam 520 m 2 kul la ným a lan lý % 60 yýp ran mýþ be tonar me kar kas 4 kat lý e lek t rik sýh hi te si sat ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý bu lun ma yan ta ban kap la ma top rak du - var kap la ma ki reç ve tes pit ta ri hi i ti ba riy le kul la ný la maz hal de o lan yem fab ri ka sý bu ra sý ve bi na ya bi ti þik 94 m 2 kul la ným a lan lý % 60 yýp ran mýþ tek kat lý e lek trik ve sýh hi te si sat, ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý bu lun ma yan du var la rý ba da na o lan ve kul la ný la maz hal de o lan yem fab ri ka sý bi na sý müþ te mi la tý o lup ta þýn maz To kat Tur hal ka ra yo lu ke na rýn da dýr bu ha li ta þýn ma zýn ta ma mý nýn ki gü ven lik bi na sý, i da re bi na sý, de po, fab ri ka bi na sý, fab ri ka bi - na sý müþ te mi la tý tar la ki ta ma mý nýn de ðe ri ,00 TL'dir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Ta þýn maz la rýn bi rin ci sa tý þý 16/09/2011 gü nü sa at 11:20 11:30 sa at le ri a ra sýn da Tur hal ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ SA TIÞ O DA SIN DA a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del i le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ran - la rýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la 26/09/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ta þýn maz lar bu ar týr ma da da tah min e di len be de li nin % 40'ýný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan di ðer a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve ay rý ca sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del i le a lý cý çýk maz sa ta þýn maz hak kýn da ki sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy met le rin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye har cý, res mi i ha le dam ga pu lu, mev zu a týn ön gör dü ðü o ran da KDV, 1/2 Ta pu har cý ve mas raf la rý i le ta þýn ma zýn tah li ye ve tes li mi mas raf la rý a lý cý ya a ittir. Bi rik miþ ver gi ler ve 1/2 ta pu har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ (15) gün i çin - de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu o la - cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah - sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa týþa iþ ti rak e den ler þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/12 TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc. Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: TURHAL ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2011/35 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Ta pu Si cil ka yýt la - rý na gö re ta þýn maz, Or du i li, Ý kiz ce il çe si Bol luk kö yü So ðan lý kal tý mev ki in de o lup; Or du i - li, Ý kiz ce il çe si Bol luk kö yü 133 a da 154 par sel So ðan lý kal tý mev ki in de, bi lir ki þi ra po ru na gö re ta þýn maz top lam 5.927,06 m 2 'dir ve ta ma mý borç lu A dý na ka yýt lý, be le di ye i mar pla - ný dý þýn da ta þýn maz ü ze rin de fýn dýk bah çe si o lup, a ra zi nin e ði mi or ta la ma % ci va - rýn da, yük sek e ði min iþ le ye rek ta rý ma el ve riþ li ol ma dý ðý be lir til miþ ve ta þýn ma zýn top lam de ðe ri ,36 TL mu ham men be del le, ta ri hin de sa at 10:00-10:15 a ra sýn da, Yu ka rý da ö zel lik le ri ya zý lý ta þýn maz lar bir borç ne de ni i le a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Satýþ Þartlarý: 1- Birinci artýrma 30/09/2011 günü saat 10:00-10:15'e ka dar o lup, sa týþ Ý kiz ce Ýc ra Mü dür lü ðü Ka le min de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di - len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del i le a lý cý çýk maz sa en çok art tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la ta þýn maz lar 10/10/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul ler en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te - ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del i le a lý cý çýk maz sa sa týþ dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Türk pa ra sý dý þýn da ka lan ya ban cý dev let pa ra la rý te mi nat o la rak ka bul e dil mez. Sa týþ pe þin ve Türk pa ra sý i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, dam ga ver gi si, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa - iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/35 TLMT sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 7- Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka dar la ra gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný Ý ÝK.127. md.ge re ði teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan tüm il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 08/08/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. Yö net me lik Ör nek No : 27 B: T. C. ADALET BAKANLIÐI ÝKÝZCE / ORDU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/811 Tal. Gayrimenkullerin halihazýr durumu, cinsi, evsafý ve deðeri: 1- TAPU KAYDI : Te kir dað i li, Çor lu Ýl çe si, Mu hit tin Ma hal le si, 1070 a da, 3 par sel de (Mu hit - tin Mah., Çe tin E meç Cad. Ýn ci Apt. No: 21 Çor lu ad re sin de) ka yýt lý, 420 m 2 yü zöl çüm lü, ar sa ni - te lik li a na ta þýn maz da, 120/1680 ar sa pay lý, 3. Kat, 8 ba ðým sýz bö lüm no lu mes ken; ÖZELLÝKLERÝ : Söz ko nu su par sel de ki a na bi na bod rum, ze mi nas ma, 5 nor mal kat lý dýr. A na bi na dýþ cep he si btb kap lý, gi riþ ka pý sý de mir pro fil ka pý dýr. Çe tin E meç Cad. ü ze - rin de yer al mak ta dýr. Gi riþ sa han lý ðý ve mer di ven ler se ra mik dö þe li dir. Her tür lü alt ya - pý sý ve u la þý mý var dýr. Yak la þýk 15 yýl lýk týr. Do ðal gaz bi na da ve mes ken de var dýr. Sa tý þa ko nu mes ken 100 m 2 a la na sa hip tir. Mes ken dýþ ka pý sý çe lik ka pý, iç ka pý lar ah þap týr. Sa lon, 3 o da, mut fak, bal kon, ban yo, wc'den o luþ mak ta dýr. Hol, ýs lak ze min ler, mut fak ze mi ni se ra mik kap lý dýr. Sa lon, o da ze min le ri ma sif par ke kap lý dýr. Du var lar sa ten al çý ü ze ri bo ya dýr. Mut fak do lap la rý tez gâ hý la mi nant ba kým lý, fonk si yon lu dur. Pen ce re ler pvc doð ra ma ý sý cam lý dýr. Mut fak ze mi ni du var la rý fa yans týr. Ba kým lý kul la ný ma ha zýr da i re dir. Ta þýn ma zýn mev ki i, mev cut ö zel lik le ri, em sal kýy met le ri, dik ka te a lýn dý ðýn da ar sa pa yý da hil ta ma mý nýn pi ya sa fi ya tý ,00 TL'dir. ÝMAR DURUMU : Söz konusu taþýnmaz imar planýnda parsel ikiz nizam 6 kat yapýlaþma koþuluna sahip ticaret alanda ve imar yolunda kalmaktadýr. SATIÞ SAATÝ :11:00-11:10 MUHAMMEN BEDELÝ: ,00 TL Satýþ þartlarý: 1- Yu ka rý da be lir ti len ta þýn maz la rýn 1. Sa tý þý gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler de Çor lu 3. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bi rin ci art týr ma da mu ham - men de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le gü nü ta yin e di len yer ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu art týr ma da da mu ham men de ðe rin % 40'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok art tý ra na i ha le o lu nur. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye, res mi i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý, kat ma de ðer ver gi si a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya müh let i çin de ö den mez se Ý ÝK.'nun 133. Mad de si ge re ðin - ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la - cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur ÝÝK.126. md. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ÇORLU 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI)

13 Y SPOR 14 AÐUSTOS 2011PAZAR 13 Trabzonspor antrenmanlarý basýna kapalý TRABZONSPOR'DA DEPLASMANDAKÝ ATHLETIC BILBAO MAÇI ÖNCESÝNDE TEKNÝK DÝREKTÖR ÞENOL GÜNEÞ, ÝLK KEZ KARÞILAÞMADAN 5 GÜN ÖNCE ANTRENMANLARI GAZETECÝLERE KAPATTI. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçýnda Ýspanya'nýn Athletic Bilbao takýmýyla 18 Aðustos Perþembe günü deplasmanda karþýlaþacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Þenol Güneþ, bordo-mavili takýmýn antrenmanlarýný basýna kapattý. Teknik direktör Güneþ, görevde bulunduðu süre içerisinde ilk kez maçtan 5 gün önce bordo-mavili takýmýn antrenmanlarýna basýna kapatma kararý aldý. UE- FA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, bu kez de ayný sonu yaþamak istemiyor. Hafta içerisinde sýk sýk oyuncularla toplantý yaparak onlara Athletic Bilbao takýmýný izlettiren Güneþ, Ýspanya'da yapýlacak ilk maçtan avantajlý bir skorla dönmeleri için futbolcularýna uyarýlarda bulunuyor. YABANCILAR CEZALI Trabzonspor'da teknik direktör Þenol Güneþ, Athletic Bilbao maçý öncesi yabancý oyuncu konusunda sýkýntý yaþýyor. Benfica maçýnda orta a- landa forma giyen Adrian ve Zokora'nýn cezalarý, Piotr Brozek ve Paulo Henrique'in ise sakatlýklarý Güneþ'i düþündürüyor. Henrique'in de ilk maça yetiþememesi halinde Karadeniz ekibi, güçlü rakibi karþýsýnda 4 yabancý oyuncusundan yoksun olarak sahaya çýkmak zorunda kalacak. Güneþ'in Zokora'nýn yerine genç Aykut'u, Adrian'ýn yerine Alanzinho'yu oynatmasý bekleniyor. Kapadokya takýmlarýn kamp gözdesi oldu TÜRKÝYE'NÝN peri bacalarý ve balon turlarý ile ünlü ö- nemli turizm merkezi Kapadokya bölgesi, son yýllarda futbol takýmlarýnýn da kamp yapmak için tercih ettiði bir merkez olma yolunda ilerliyor. Son 2 aylýk süreçte Nevþehir'in Avanos ilçesine Kuveyt 19 Yaþ Altý Milli Takýmý, Bank Asya Birinci Lig ekiplerinden Bucaspor, Giresunspor ile Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan 1461 Trabzonspor ve Ofspor, Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Arsinspor gibi takýmlar kamp yaparken, Bank Asya 1. Lig takýmlarýndan Konyaspor ve Kayseri Erciyespor da burada hazýrlýk maçý yaptý. Avanos'ta kamp yapan Bank Asya 1. Lig takýmlarýndan Giresunspor'un Teknik Direktörü Bahri Kaya, liglere verilen aranýn uzamasýyla birlikte ilk kamptan sonra futbolculara izin verdiklerini ve izin sonrasý ikinci kamplarýný Avanos'ta gerçekleþtirdiklerini söyledi. Kapadokya bölgesinin kamp yapmak i- çin son derece uygun bir bölge olduðunu belirten Kaya, ''Gerçekten bu yöre kamp için çok müsait bir yer. Hava þartlarý, rakýmý bizim için çok uygun. Ýyi bir kamp dönemi geçiriyoruz ve 8 gündür buradayýz. Kampýmýz 10 gün devam edecek'' dedi. Kepez Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü, tarihi Kýrkpýnar da baþpehlivan olan Ali Gürbüz ü ödüllendirdi. FOTOÐRAF: A.A Baþpehlivan Gürbüz'e 10 Cumhuriyet Altýný ANTALYA'NIN Kepez Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü, tarihi Kýrkpýnar da baþpehlivan olan Ali Gürbüz ün baþarýsýnýn devam etmesi için ellerindeki tüm imkânlarý seferber edeceklerini söyledi Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri nde Baþpehlivan olan Ali Gürbüz ü makamýnda aðýrlayan ve baþarýsýndan dolayý 10 adet Cumhuriyet altýný hediye eden Baþkan Hakan Tütüncü, bu yýlýn baþpehlivanýný ödüllendirmenin gurunu yaþadýklarýný kaydetti. Antalyalýlarýn güreþ sevdalýsý olduðunu belirten Tütüncü, Ne zaman bu þehirden bir baþpehlivan çýksa, Tarihi Kýrkpýnar ýn altýn kemerini Antalya ya getirse, bu þehrin insanlarýnýn göðsünü kabartýr. Ali Gürbüz de baþta Korkuteli olmak ü- zere bütün Antalyalýlarýn göðsünü kabartmýþ, bizleri onurlandýrmýþ ve gururlandýrmýþtýr. Diliyorum ki, bir sporcu disiplini içerisinde çalýþsýn ve bu çalýþmalarýn neticesinde, uzun yýllar Antalya ya altýn kemeri getirerek, bu mutluluðu defalarca bizlere yaþatsýn. dedi. 2020'YE ADAY OLDUK BAÞBAKAN RECEP TAYYÝP ERDOÐAN, TÜRKÝYE'NÝN 2020 YAZ OLÝM- PÝYAT OYUNLARI'NI DÜZENLEMEK ÝÇÝN ADAY OLDUÐUNU AÇIKLADI. BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul'un 2020 yaz olimpiyat oyunlarýna aday olduðunu açýkladý. Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Bizler arzulu, heyecanlý ve hazýrýz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Babakaný olarak buradan dünyaya 2020 yaz olimpiyat oyunlarýna adaylýðýmýzý ilan ediyorum. Ýstanbul, 2020 olimpiyatlarýna a- daydýr. Hayýrlý ve uðurlu olsun." dedbaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ''Bugün ülkemiz ve insanýmýz için son derece ö- nemli gördüðümüz 2020 Olimpiyat O- yunlarý adaylýðýmýzý buradan bütün Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým tutuklu bulunduðu Metris Cezaevinde önceki gün rahatsýzlanarak Þiþli Eftal Hastanesine kaldýrýldý. FOTOÐRAF: A.A Aziz Yýldýrým medya ve yorumculara dâvâ açtý Þike soruþturmasý kapsamýnda Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, spor medyasýnýn birçok sorumlu yazý iþleri müdürü ile TV yorumcusunu mahkemeye verdi. dünyaya ilan etmek üzere bir araya geldik. Heyecanlýyýz, çünkü bu defa hedefe ulaþacaðýmýza samimiyetle inanýyoruz. Adayýz, çünkü dünya barýþýnýn tesisinde çok büyük etkisi ve katkýsý olduðuna i- nandýðýmýz sportif deðerleri ve olimpizm ruhunu çok önemsiyoruz. Umutluyuz, çünkü barýþtan çok savaþýn, sevgilerden çok düþmanlýklarýn, umutlardan çok hayal kýrýklýklarýnýn yaþandýðý bir dünyaya sporun söyleyecek çok sözü olduðunu düþünüyor ve bu heyecanla bir arada bulunuyoruz'' dedi. EN BÜYÜK ORGANÝZASYON Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Erman Toroðlu (Telegol yorumcusu) Gökmen Özdenak (Telegol yorumcusu) Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunlarý'ný düzenlemek için aday olduðunu açýkladý. Dünyanýn en büyük sportif organizasyonu olan olimpiyat oyunlarýnýn dünyanýn bütün renklerini ve kültürlerini buluþturan bir medeniyetler buluþmasý olduðunu vurgulayan Erdoðan, medeniyetler ittifakýnda önemli bir rolü olan, eþ baþkan durumundaki Türkiye için bunun çok büyük bir önem arz ettiðini söyledi. Erdoðan, sporun renkler ve kültürler üstü güzelliklerinin doyasýya yaþandýðý bir barýþ ve dostluk festivali olduðunu da kaydetti. Ahmet Çakar (Telegol yorumcusu) Serhat Ulueren (Telegol sunucusu) ÞÝKE soruþturmasý kapsamýnda tutuklanarak Metris Cezaevi ne konulan Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, hakkýnda çýkan haberler nedeniyle spor medyasýnýn büyük bir bölümünü Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na þikayette bulundu. Ýnternet sitesi Medyatava'nýn servise koyduðu habere göre baþkan Aziz Yýldýrým'ýn dava açtýðý gazete ve televizyon kanallarýnýn listesi þöyle: ÜNLÜ YORUMCULARA DAVA CNN Türk, NTV Spor, Kanaltürk, TRT Haber, Kanal 7, A Haber, STV Samanyolu Haber, Cine 5, Bugün TV, Habertürk TV, Kanal D, Adnan Demir (Taraf Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü, Bilgehan Uçak (Taraf Gazetesi yazarý), Ahmet Çakar (eski hakem, TV yorumcusu), Nazif Karaman (Sabah gazetesi yazarý), Yusuf Yazýcýoðlu (Sabah Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü), Erman Toroðlu (Eski hakem), Hasan Kýlýç (Hürriyet Gazetesi Sorumlu Müdürü), Kürþad Oðuz (Habertürk Gazetesi Sorumlu Müdürü), Sanem Altan (Vatan Gazetesi yazarý), Ali Nazým Onaran (Vatan Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü), Yusuf Yazýcýoðlu (Takvim Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü), Hayri Beþer (Zaman Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü), Seçil Þengelir (Posta Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü), Gürdal Gürler (Bugün Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü), Bilal Þahin (Bugün Gazetesi Yazarý), Yusuf Yazýcýoðlu (Pas Fotomaç Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü), Mustafa Kahraman (Yeni Þafak Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü), Mustafa Dolu (Akþam Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü), Mehmet Baransu (Taraf Gazetesi yazarý), Ekrem Açýkel (Kanal D muhabiri), Serhat Ulueren (Kanaltürk Telegol sunucusu), Gökmen Özdenak (Telegol yorumcusu). Galatasaray'a Keita tepkisi MERSÝN ÝDMANYURDU KULÜBÜ, TRANS- FER ETMEK ÝSTEDÝKLERÝ KEÝTA'YA G.SA- RAY'IN TALÝP OLMASINA TEPKÝ GÖSTERDÝ. SÜPER Lig'in yeni takýmlarýndan Mersin Ýdmanyurdu'nun Kulüp Baþkaný Ali Kahramanlý, Abdul Kader Keita'nýn transferi konusunda eski kulübü Galatarasay'ýn da devreye girdiði yönündeki duyumlarla ilgili, ''Bir oyuncu ile bir kulüp ilgilenirken, baþka bir kulübün devreye girmesi pek þýk olmaz'' dedi. Kahramanlý, yaptýðý açýklamada, Gala- Keita G.Saray'ýn da listesinde. tarasay'dan Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'a transfer olan ve burada sergilediði performansla göz dolduran Keita'nýn Mersin Ýdmanyurdu'na transferine iliþkin görüþmelerin sürdüðünü söyledi. Bu görüþmeler sürerken, basýnda Keita ile eski takýmý Galatasaray'ýn da ilgilendiði yönünde haberler çýktýðýný ifade eden Kahramanlý, ''Ne derece doðru bilmiyoruz. Ama bir oyuncu ile bir kulüp ilgilenirken, bir baþka kulübün devreye girmesi pek þýk olmaz. Keita ile ilgili görüþmelerimiz sürüyor. Transferle ilgili çalýþma büyük olasýlýkla pazartesi günü netlik kazanacak'' diye konuþtu.kahramanlý, Mersin Ýdmanyurdu'nun da katýldýðý TRT Ankara Futbol Turnuvasý'nda Gençlerbirliði'ni 3-1 yenip, Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak finalde Ankaragücü ile mücadele etmeye hak kazandýðýný söyledi. F.Bahçe gece alemi haberini yalanladý FENERBAHÇE Kulübü, Dün bir gazetede Senegalli futbolcularý Niang ve Dia'nýn gece alemi yaptýðýna yönelik yayýmlanan haberlerin yalan ve kasýtlý olduðunu duyurdu. Takvim gazetesinde dün yayýnlanan bir haberde futbolcular Niang ve Dia nýn bir partide çekilmiþ fotoðraflarý yayýnlanarak iki akþam önce evlerinde "alem" yaptýklarý öne sürüldüðü ve futbolcularý bu parti nedeniyle dünkü antrenmanda yorgun ve bitkin olduklarýný yazarak yalan haberini perçinlemeye çalýþtýklarý dile getirildi. Açýklamada, þöyle denildi: "Ancak söz konusu haberde kullanýlan fotoðraflar 2010 yýlý Eylül ayýnda Niang ýn kulübümüze transfer olmasý sebebiyle Ýstanbul da futbolcumuz Dia nýn evinde verdiði bir partide çekilmiþ fotoðraflardýr. Kulübümüzün yaþadýðý bu süreçte "alem" yapýldý izlenimi uyandýrýlmaya çalýþýlan ve bu þekilde yayýnlanan fotoðraflar evde Fransa dan çok sayýda davetlinin ve hatta Niang ýn eþinin de bulunduðu bir partidendir." Taksim yürüyüþü iptâl edildi FENERBAHÇELÝ taraftarlarýn, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda, ''Fenerbahçe Spor Kulübü'ne destek olmak ve basýn yoluyla yapýldýðýný iddia ettikleri hukuka aykýrýlýklara dikkat çekmek'' amacýyla bugün Taksim Meydaný'nda yapmayý planladýklarý ''Adalet için Taksim'' organizasyonu iptal edildi. Sarýlacivertli taraftar internet sitesi ''12numara.org'' öncülüðünde yapýlmasý planlanan etkinliðin, Ýstanbul Valiliði'nin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesi nedeniyle iptal edildiði açýklandý. Ýranlý voleybolcular Ankara'yý sevdi ÝRAN Bayan Voleybol Milli Takýmý Antrenörü Abbas Barghi, Asya Þampiyonasý öncesinde Ankara'da güzel bir kamp dönemi gerçekleþtirdiklerini söyledi. Barghi, yaptýðý açýklamada, Asya Bayanlar Þampiyonasý hazýrlýklarý çerçevesinde kamp yapmak ü- zere geçen hafta Ankara'ya geldiklerini belirtti. Ý- ran'daki aþýrý sýcak hava nedeniyle kamp için Ankara'yý seçtiklerini dile getiren Barghi, ''Buradaki sýcaklýk Ýran'a göre daha düþüktü. O nedenle rahat ettik. Asya Þampiyonasý öncesi Ankara'da güzel bir kamp dönemi geçirdik. Ayrýca burada gördüðümüz misafirperverlik bizi ayrýca mutlu etti'' dedi. Arsenal'ýn yeni yýldýzý ÝNGÝLTERE Premier League takýmlarýndan Arsenal, 19 yaþýndaki Kosta Rikalý forvet Joel Campbell ile anlaþtý. Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger, kulübün internet sitesindeki açýklamasýnda, ülkesinin Deportivo Saprissa takýmýnda oynayan Joel Campbell'ýn yetenekli bir oyuncu olduðunu gösterdiðini ve transferle ilgili resmi imza için formalitelerin tamamlanmasýný beklediklerini ifade etti. Campbell, 6 kez Kosta Rika Milli Takýmý'nda oynadý ve 2 gol attý.

14 14 SPOR Y F.BAHÇE ÝTALYA'DA PALERMO ÝLE OYNAYACAK FENERBAHÇE Futbol Takýmý, yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda Ýtalyan ekibi Palermo ile özel maçta karþý karþýya gelecek. Sarý-lacivertli kulüpten yapýlan açýklamada, Fenerbahçe takýmýnýn 21 Aðustos Pazar günü Palermo ile hazýrlýk karþýlaþmasý yapacaðý belirtilerek, maçýn Palermo kentindeki Renzo Barbera Stadý'nda oynanacaðý ifade edildi. Fenerbahçe'nin Almanya kampý takvimi içine denk gelen Palermo maçý nedeniyle, daha önce ayný tarihte yapýlmasý planlanan Aris maçýnýn ise iptal edildiði duyuruldu. Palermo maçý için Almanya'dan karþýlaþma günü özel bir uçakla Ý- talya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin, 22 Aðustos Pazartesi günü tekrar Almanya'ya dönerek çalýþmalarýný sürdüreceði bildirildi. Almeida'dan gol sözü BEÞÝKTAÞ'IN yýldýz futbolcusu Hugo Almeida, milli takýmda attýðý golleri Beþiktaþ'ta da atma sözü verdi. Beþiktaþ TV'ye açýklamada bulunan Almeida, ö- zel maçta Lüksemburg'a güzel bir gol attýðýný belirterek, ''Bu benim için çok iyi oldu. Çalýþmaya devam e- deceðim'' dedi. Portekizli yýldýz, benzer golleri Beþiktaþ'ta da atma sözü vererek, ''Beþiktaþ'ta da ayný golleri atmak istiyorum. Bu benim iþim, zaten bu tür golleri atmayý her zaman deniyorum'' ifadesini kullandý. Almeida, en büyük isteðinin ligde ve Avrupa kupalarýnda taraftarlarý mutlu etmek olduðunu sözlerine ekledi. Siyah formalar satýþa çýktý BEÞÝKTAÞ Futbol Takýmý'nýn sezonunda giyeceði adidas marka yeni siyah formalar Kartal Yuvasý maðazalarýnda satýþa çýkarýldý. Siyah formanýn 95 liralýk satýþ fiyatýyla taraftarlarýn beðenisine sunulduðu bildirildi. Beþiktaþ'ýn NBA ataðý Ýspanyollarý þaþýrttý 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda Türkiye ile birlikte "A" Grubu'nda yer alan ve turnuvanýn favori takýmý olarak gösterilen Ýspanya Milli Takýmý'nýn basketbolcularýndan Sergio Llull ve Victor Claver, grup birinciliði için Ýspanya, Litvanya ve Türkiye'nin mücadele edeceðini söyledi. Litvan'ya da 31 Aðustos- 18 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak olan 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý hazýrlýklarýna Madrid'de devam eden Ýspanya Milli Takýmý'nýn usta oyuncularý Sergio Llull ve Victor Claver deðerlendirmelerde bulundu. Real Madrid kulübünde forma giyen ve Ýspanya Milli Takýmý'nýn da önemli kozlarýndan olan Llull, Ýspanya'nýn favori gösterilmesiyle ilgili olarak, "Ýnsanlarýn Ýspanya'yý favori olarak düþünmesi normal. Son Avrupa Þampiyonu ve iyi bir takýmýz. Ama biz bunu çok fazla düþünmüyoruz. Ayaklarýmýzýn yere basmasý gerektiðini ve adým adým ilerlemek gerektiðini düþünüyoruz. Turnuva boyunca da sadece önümüzdeki maçý düþünmeliyiz" dedi. TÜRKÝYE TECRÜBELÝ TAKIM Llull, açýklamasýnda, Türkiye'nin "çok iyi ve tecrübeli bir takým"olduðuna da iþaret ederek, "Türkiye'ye karþý her zamanki gibi çok zor bir maç oynayacaðýmýz kesin ama kazanmaya çalýþacaðýz. Grup olarak çok açýk bir grup. Biz diðer takýmlarý düþünemeyiz çünkü hepsi kendine göre tehlikeli takýmlar ve bu tip turnuvalar da takýmlar her þeylerini ortaya koyar. Ancak Türkiye, Ýspanya ve Litvanya grup birinciliði için yarýþacaktýr" ifadesini kullandý. Llull, Türk Milli Takýmý'nda herkesin çok iyi olduðunu belirterek, "Ancak en büyük fark Hidayet Sergio Llull, "NBA yýldýzlarýnýn gelmesi Türk basketbolünü ileriye taþýr" dedi. Beþiktaþ'ýn NBA'in yýldýz basketbolcularýný Türkiye'ye getirmesi Ýspanyol milli takým oyuncularýný çok þaþýrttý. Türkoðlu olacaktýr" dedi. Claver, gruptaki rakipleri Türkiye için, "Geçen yýlki Dünya Kupasý'nda Türkiye evinde oynamanýn avantajýna sahip olsa da ne düzeyde olduðunu gösterdi. Ýyi basket oynuyorlar ve herkes üzerine düþeni yapýyor, savunmalarý da iyi. Favorilerden biridir. Sergio Llull'un dediði gibi ben de Türkoðlu'nun Türkiye'deki en önemli basketbolcu olduðu görüþüne katýlýyorum. Ama bence Kerem Tunçeri takýmda farký ortaya çýkarýyor, tüm takýmý yönetiyor ve lider" dedi. Victor Claver, Beþiktaþ'ýn NBA yýldýzlarýný kiralamasýný takip ettiklerini söyledi. BEÞÝKTAÞ BÝZÝ ÇOK ÞAÞIRTTI Öte yandan, Beþiktaþ kulübünün tüm Avrupa basýnýnda gündeme gelen NBA'in yýldýz basketbolcularýný alma veya kiralama çabalarýný yakýndan takip ettikleri bildiren Claver, "Gerçeði söylemek gerekirse þaþkýnlýk yaþýyoruz. Gerçekten bizi þaþýrtýyor. NBA'deki mevcut durum, Avrupa'daki ekonomik gücü olan takýmlarýn yýldýz basketbolcularý getirmesine olanak saðlýyor. Umarým Beþiktaþ Kobe Bryant'ý almaz çünkü ben Valencia'da oynuyorum ve Avrupa Kupasý'nda bu kadar güçlü bir takýmla karþýlaþmak istemem" diye konuþtu. Llull ise konu ile ilgili olarak, "Bunlar Türk basketbolunu daha ileriye götürmek için yapýlan transferler. Bence iyi olacaktýr ve bu tip transferler yararlýdýr. Biraz þaþýrdýk tabiki çünkü bir NBA yýldýzýnýn Avrupa'ya, Türkiye'ye, Ýspanya'ya veya Ýtalya'ya gelmesi þaþýrtýcý. Ama NBA'deki þu andaki durum normal olmadýðýndan buraya gelmeleri normal karþýlanabilir" ifadesini kullandý.

15 Y Þüphesiz ki, Kur ân ý Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz. (Hicr / 15: 9) Derleyen: ORHAN GÜLER Cennette Reyyan denilen bir kapý vardýr ki, kýyamet gününde bu kapýdan yalnýz oruçlular girerler, onlarýn dýþýnda kimse bu kapýdan giremez. O gün Oruçlular nerede? diye çaðýrýlýr ve onlar da o kapýdan girerler; oruçlularýn en sonuncusu da girdiði zaman kapý kapatýlýr ve artýk baþka kimse oradan giremez. (Müslim, Sýyâm: 166; Fethü r-rabbânî (9), s. 214, h. no: 8) 14 RAMAZAN 1432 / Kuvvet hakka hizmetkâr olmalý NURDAN BÝR VECÝZE BAKÝ ÇÝMÝÇ Hikmetteki desâtir, hükümette nevâmis, hakta olan kavânîn, kuvvetteki kavâid birbiriyle olmazsa müstenid ve müstemid: Cumhur-u nâsda olmaz, ne müsmir ve müessir. Þeriatte þeâir; kalýr mühmel, muattal. Umur-u nâsda olmaz, müstenid ve mu temid. (Lemeat) Kuvvet hakka hizmetkâr olmalý, haklý olan kuvvetli olmalý. Yoksa Kuvvetli olan haklý olmalýdýr gibi bir durum zulümdür. Bu sýr gereði kuvvet her halükârda hakta istimâl edilmeli. Haktaki kuvvet adalete hizmet etmeli. Bilgi, hakkýn üstün olmasýna hizmet eden söz ve hareketlerin uygunluðu olan hikmetteki düstûrlar, yönetimdeki kânunlar, hakta olan prensipler, kuvvette bulunan kurallar birbirleriyle istinâd, dayanýþma yardýmlaþma i- çinde, i timâd edilen olmalý ve birbirlerine yardým etmeli. Yoksa kamuoyu, kamu vicdaný ve çoðunluk olan cumhur-u nâs verimli, meyvedâr ve tesîrli olamaz. Ýstifâde e- demez ve o kânunlar cumhur-u nâsa yararlý olamaz. O zaman hikmetteki düstûrlar, yöneticilerin kurallarý ve kânunlarý, hak olan prensip ve kavânîn ve kuvvetteki kurallar birbiri ile uyumlu olmalý ve birbirini desteklemelidir. Ýnsanlarýn saadeti, huzur ve mutluluðu bu kânunlarýn ve kurallarýn ve de prensiplerin içtimâsýna ve ittihâdýna baðlýdýr. Böyle olmazsa, Ýslâm þeriatý yani âyet, hadîs, kýyas, icmâ-i ümmet ve büyük mezhep imamlarýnýn içtihatlarý üzerine kurulan Ýslâm dinînin kurallarý ve namaz, ezan, cami gibi Ýslâm alâmetleri ve sembolleri olan þeair ihmâl edilmiþ, uygulanmamýþ olur, baþýboþ kalýr. Ýnsanlara ait iþlerde de yardým, yardýmlaþma ve kendisine i timâd edilen, güvenilen iþler ve davranýþlar olmaz. Bu ise insanlýðýn ifsâda gidiþi ve maddî, manevî marazlarýn ve de sosyal hayatýn baðlarýnýn çözülmesidir. Ýftar dâvetleri ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Kasabanýn mahalleleri çoðu kârgîr, iki katlý, damlarý kiremitli müstakil evlerden meydana gelirdi. Yapý malzemesi olarak aðaç iskeletin üzerine çakýlmýþ tahtalarýn içine doldurulan tuðla, kerpiç veya molozlar kullanýlýrdý. Bir kýsým zengin evlerinin yýðma tuðladan inþa edildiði de görülürdü. Tamamen toprak kerpiçten yapýlmýþ yýðma evler ise tek katlý olurdu. Tatlý kireçle sývalý evler, ekseriyetle beyaz idi. Alt katta taþ döþeli bir giriþ, tuvalet, ahýr, samanlýk, anbar bulunur; arka kapý bahçeye açýlýrdý. Alt kattan yukarý bir merdivenle çýkýlýr, geniþ bir sofaya girilirdi. Sofanýn etrafýnda sýralanan odalardan biri hem oturma odasý, hem mutfak i- di. Üst katta ayrýca bir abdesthâne ve helâ yer alýrdý. Diðer odalardan biri misafirler için, öbürleri evde yaþayanlarýn yatýp kalktýklarý, bir bakýma husûsî bir mekân idi. Pederþâhî âile yapýsýnýn devam ettiði kasabada, varsa evin evli erkek çocuklarý bu husûsî odalarda ikamet ederlerdi. Bütün odalarda bir duvarda ortada þömine, sað ve solundaki boþluklarda birer dolap içine gizlenmiþ raflar ile geceleri Yâ Cevad! Bu isminin gereði olarak yarattýðýn bütün canlýlara bol bol ihsan edersin. Yeryüzünü adeta bir nimetler sofrasý halinde bütün canlýlara açar ve sayýsýz nimetlerini o sofrada sergilersin. Özellikle bahar ve yaz mevsimlerini gayb hazinenden gelen vagonlara doldurur gibi bizlere Yâ Cevad! ESMA-Ý HÜSNÂ AYNASI M. FAHRÝ UTKAN yere serilen yatak yorganýn toplanýp konulduðu yüklükler yer a- lýrdý. Yüklüðün alt bölmesi, bir tahta kapaðýn kaldýrýlmasý ile küçük bir gusulhâne hâline gelirdi. Böylece evli çiftler, ihtiyaç hâlinde, ocakta ýsýnan bir güðüm içindeki su ile orada yýkanabilirlerdi. Kýþ mevsiminde âile fertleri iyice bir temizlenmek için çarþý hamamýna giderlerse de yaz mevsiminde bu gusulhânelerde yýkanýr; gençler ve çocuklarsa serinlemek için ýrmakta veya kasabanýn içinden geçen, epey tehlikeli akmakta olan kanalda çimerlerdi. Ramazanda her evin kendine göre, iftar dâvetleri olurdu. Bu iþ çok yakýn akrabalar arasýnda olmuyorsa, mutfakta kadýn ve çocuklara, misâfir odasýnda erkeklere olmak üzere iki sofra hazýrlanmasý sûretiyle icrâ edilirdi. Bu sofralarda imkân dâhilinde en iyi ikram yapýlýrdý. Evin çocuklarý ile misâfir çocuklarý iftar sofralarýný daha gürültülü hâle getirmekte gecikmezlerdi. Kadýnlar, bu yaramazlardan kurtulmak için erkeklerin yanýna gönderirlerse de beyler bu manevrayý çabucak savuþturarak yaramazlarý öbür odaya kovarlardý. gönderir ve lâtif rýzýklarla donatýrsýn. Sen böyle biz kullarýna çokça cömert olduðunu gösteriyorsun. Biz de Sen in bu isminden örnek alarak muhtaç olanlara güçlerimiz yettiði derecede yardýmda ve hayýrlarda bulunmaya çalýþýyoruz. Bizleri bu yolda infak etmekte muvaffak et Yâ Cevad! Vücut/varlýk nuru NUR ÂYETÝNÝN TEFSÝRÝ M. ALÝ KAYA Mutlak yokluktan daha þiddetli bir zorluk yoktur. Karanlýða karanlýk denilmesi göze zahir olup görünmemesindendir. Vücut ise nura mazhar oldukça vücuttur. Nura mazhariyeti arttýkça varlýðý da o derece zahir olur. Vacibu l-vücut olan Allah ýn þiddet-i zuhurundan görünmemesinin bir hikmeti de budur. Varlýk ikiye ayrýlýr. Birincisi, zatýnda var olan vücuttur. Allah ýn varlýðý zatî olduðu için Vücut zatî sýfatlarýn ilkidir. Zatî olanýn zýddý olmadýðý gibi yokluðu muhaldir. Bu sebeple Vacibu l-vücuttur. Ýkincisi ise baþkasý ile var o- landýr. Yani varlýðý baþkasýna baðlý olandýr. Buna da mümkünü l-vücut denir. Allah tan baþka bütün varlýklarý Allah yarattýðý için var olduklarýndan onlarýn vücudu ârýzîdir. Allah ýn varlýðý kendi zatýnýn gereði olduðu için manayý ismîdir. Yani kendi zatýna delâlet eder. Allah tan baþka varlýklar Allah tarafýndan yaratýlýp vücut verildiði için manây-ý harfîdir, Yaratýcýnýn varlýðýna ve sýfatlarýna delâlet eder. Vücut meselesinde iþin hakikati ve özü budur. Vâcibu l-vücût Allah týr. Varlýk ise onun yaratmasý ve vücut vermesi ile vardýr ve Allah ýn o varlýða verdiði isim ve sýfatlarýn tecellisi kadar O na âyine olur ve o derecede kemâl bulur ve o nispette Allah a yakýn olur. Bundan anlaþýlýr ki Vücut Allah ýn vücudu olup Allah ýn zâtî sýfatýdýr. Allah ýn vücudu diðer zâtî sýfatlarla beraber olan Vücuttur. Yani, ezelî, ebedî, hiçbir þeye muhtaç olmayan, varlýðý zatýnýn gereði olan ve bir olandýr. Varlýk nuru en kâmil manada bu sýfatlarla beraber Allah a ait olduðu için Allah gerçek Nur dur. Yani bundan dolayý Allah ýn bir ismi de Nûr olmuþtur. Bu sebeple yüce Allah Kur ân-ý Kerim de kendi zatýný þöyle vasfeder: Küllü þey in hâlikun illa vecheh Allah dýþýnda hiçbir varlýða duâ etmeyin, O ndan baþkasýndan bir þey istemeyin. O ndan baþka ilah yoktur. Vechi dýþýnda her þey helâk olucudur. Hüküm ve hâkimiyet O nundur. Sonuçta yine O nun huzuruna döneceksiniz. (Kasas, 28: 88) Allah tan baþka her þey manay-ý ismiyle ve kendine bakan cihetiyle hiçtir. Kendi zatýnda müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yoktur. Kendi baþýyla kaim bir hakikati yok. Fakat Cenâb-ý Hakk a bakan vecihte ise, yani manay-ý harfiyle bir arýzî vücudu vardýr. Varlýðýnýn hakikati Vacibu l-vücûdun gölgesini taþýmasý cihetiyledir. Mazhar olduðu bâkî bir ismin sabit bir nevi gölgesidir. Bu sebeple Cenâb-ý Hakk hesabýna olmayan ve rýzasý dairesinde bulunmayan her þey fenaya ve yokluða mazhardýr. Allah hesabýna, Allah namýna ve Allah rýzasýna göre olsa mâsivâya girmez, yokluða ve ademe gitmez. Allah ýn rýzasýna ve vechine ait olduðu için bekaya ve ebediyete mazhar olur. (Mektubat, 2004, s ) Ýnsanýn Allah için yaptýðý amellerin bekaya mazhar olmasý ve ahirette insana ebedî saadeti ve cennet nimetlerini kazandýrmasý ve cennet nimetleri þeklinde ameli iþleyen iman sahibine dönmesinin hikmeti ve sebebi budur. Her þeyin iki ciheti vardýr. Birincisi, Hakk a bakar, ikincisi ise halka bakar. Allah a bakan cihet dýþýnda her þey helâk olur, yokluða ve ademe mahkûmdur. Yüce Allah kýyamette, her þeyin helâk olmasýndan sonra sorar Limeni l-mülkü l-yevm? Bu gün mülk kimindir? Cevap verecek hiçbir varlýk olmadýðý i- çin yine kendisi cevap verir. Lillahi l-vâhidi l-kahhar! Kahhar ve bir olan Allah ýndýr (Mü min, 40:16) buyurur. Hakikatte bu nida ve saday-ý semâvi daima tanin-endaz etmektedir. Yüce Allah her an bir kâinatý yok etmekte ve yeniden bir anda ayný kâinatý yaratmaktadýr. Ancak bu o kadar ani ve kýsa sürede olmaktadýr ki gözle görülmemektedir. Kýyamette ise gözle görülecek þekilde aþikâr olacaktýr. Ýþte buna Allah-ü Ekber denilir. Allah-ü Ekber, sadece Allah mahlûkattan büyüktür anlamýna gelmez. Allah, anlaþýlmaktan ve idrak edilmekten yücedir, marifetinin künhünü ancak Allah bilir demektir.

16 Ey Hâlýk-ý Mütekebbir! Yalnýz Seni büyük görmeyi, yalnýz Seni tesbih etmeyi, yalnýz Seni tehlil etmeyi, yalnýz Sana hamdetmeyi, yalnýz Seni tekbir etmeyi, yalnýz Seni zikretmeyi, yalnýz Senden havf etmeyi, yalnýz Seni sevmeyi benden esirgeme! Bana, Sana yaklaþma lütfu ile iltifat buyur! Beni Sen den uzak kýlma! Beni Sen den gafil býrakma! Secdemi halis kýl! Namazýmý makbul kýl! Âmin! Y 14 RAMAZAN 1432 Temel in bir þeyler yazýp çizdiðini gören Fadime dayanamayýp sorar: Ula Temel, nedur sabahtan beri yazýp çizeysun? Temel: Sorma Fadime, on bir ayun hesabinu yapeyrum da sorma gitsun, utaneyrum da aðlayameyrum, kýz Fadime zarardayum, zararda. Fadime: Ula Temel, habu Ramazan ayuna ne oldi da onu hesaba katmaysun... Temel: Valla haklisun Fadime, bire on, bire yirmi, bire otuz Ohoo kýzz Fadime vallahi kârdayum, kârda. Fadime: Ula Temel, desene diðer onbir ayu da yirttun gitti. SÜLEYMAN KÖSMENE SEMA CEYHAN Oruç sabýr makinasýdýr ÇOCUÐUN RAMAZANI MERVE ÝRÝYARI Bediüzzaman ýn acbü z-zeneb yorumu ACBÜ Z-ZENEB DR. BAHRÝ TAYRAN Oruç bizim için ne fayda saðlar ki acaba? Çocuðum ve daha aç kalmaya bu kadar hazýr deðilim. Saatlerce þeker, cips, kraker yemeden nasýl durabilirim ki? Bunlarý zihninden geçiren çocuk, camdan dýþarýyý seyrederken; baþka bir pencereden dýþarýyý seyreden Hulusi, oruçlu ve çok mutluydu. Caný ne kraker, ne de þeker istiyordu. Yemeði bile aramýyordu gözleri, sadece gözlerinin aradýðý biraz saðlýktý Þeker hastasý olan çocuklarý düþününce bu haline binlerce kez þükretti, çünkü onlar hiçbir zaman orucun tadýný alamayacaklardý. Evet, orucun bir tadý vardý onun için Daha önce hiçbir yemek ile alamadýðý, çok sevdiði çikolatanýn bile ona tattýramadýðý bir tat. Aðabeyi ona ne olursa olsun o- ruçlarýný geçirmemesini söylüyordu. O aðabeyi i- çin denemiþ ve sonra kalbinin manevî geniþliðinin tadýný alýnca bir daha býrakmamýþtý. Çocuklar, küçük bedenleriniz ile daha zor yaptýðýnýz bu ibadeti kaçýrmamaya çalýþarak sabretmeyi öðrenin. Çünkü ileride sabredeceðiniz o kadar durum çýkacak ki... Sabýr sizi daha da olgunlaþtýracak ve Allah a tuttuðunuz gün kadar daha yakýn olacaksýnýz Ayaklarým yok HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN 3. Kocaeli kitap fuarýnda göreve devam dedik. Ben de acizane kendi masal kitaplarýmý çocuklara tanýtýyordum. Anne ve babanýn gönlü olup da kitaplardan alýrlarsa, çocuklar kendilerini özel hissetsinler diye, imzaya ek olarak yüzlerinin karikatürlerini çiziyordum. Bir kýzýmýza da yüzünün resmini çizmem nasip oldu. Minik kýzýmýza Beðendin mi? diye sordum. Yaþý itibariyle ayrýntýlara çok dikkat ettiðinden, kitabý eline alýp þöyle bir göz gezdirdikten sonra gayet ciddî bir þekilde lâfý yapýþtýrdý: Ama ayaklarým yok. Bediüzzaman Sözler adlý e- serinde ayný konuya Rum Sûresi 27. âyetini esas alarak bir açýklama getirir. Âyet þöyle: Sizin haþirde iâdeniz, dirilmeniz dünyadaki hilkatýnýzdan daha kolay, daha rahattýr. (30/27) Ve hüvellezi yebdeu l-halke sümme yuîduhu ve hüve ehvenü aleyh (30/27). Bu âyette deniyor ki Ýnsanlarýn yeniden yaratýlýþý dünyadaki yaratýlýþlarýndan daha kolaydýr. Ýþte Bediüzzaman bu daha kolaydýr ifadesine çok önemli bir yaklaþým getirir ve bunu acbü z-zeneble iliþkilendirir. Önce bir tabur askerin istirahat için daðýlmalarý ve bir boru sesiyle çok kolay bir þekilde tabur bayraðý altýnda nizamî bir þekilde toplanmalarýnýn yeniden bir tabur oluþturmaktan daha kolay olduðunu i- fade eder ve buradan bir insanýn vücudunda birbiriyle birleþmiþ, a- lýþmýþ, iliþkiler içinde olan zerrat-ý esasiye nin Ýsrafil in Suruyla ve Hâlýk-ý Zülcelâl in emrine Lebbeyk (Ýþte geldik) demeleriyle toplanmalarýnýn aklen birinci yaratýlýþtan (yani dünyadaki yaratýlýþtan) daha kolay olduðunu söyler. Buradan acbü z-zeneb e geçerek þu ifadeleri kullanýr: Hem, bütün zerrelerin toplanmalarý belki lâzým deðil. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste acbü z-zeneb tâbir edilen ecza-i esasiye ve zerrat-ý asliye, ikinci yaratýlýþ için kâfî bir esastýr, temeldir. Sani-i Hakîm, beden-i insânîyi onlarýn üstünde bina eder. Buraya kadar görüþlerini aldýðýmýz din bilginlerinin acbü z-zeneb konusundaki temel yaklaþýmlarý: Bütün insanlarýn ölümlerinden sonra ikinci yaratýlýþlarý yapýlacaktýr ve bu dünyaya ait vücudumuzdan acbü z-zeneb diye Resul-i Ekrem in isimlendirdiði bir madde üzerinde kurulacaktýr. Ýþte bu acbü z-zeneb konusunda âlimlerin açýklamalarýný kýsaca tekrar özetlerken, kullandýklarý terimleri zamanýmýz bilgileriyle deðerlendirip güncelleþtirebiliriz. Ýmam Gazali nefs dir demiþtir. Rakaraký bu dünya yaratýlýþýndan geriye kalan ve baþkalaþmayan cevher-i ferd olduðunu ifade etmiþtir. Muhyiddin-i Arabi yaratýlýþýn kendisiyle bilfiil varlýk kazandýðý þey olduðu tanýmýný getirmiþtir. Hüseyn-i Cisrî âlimlerin görüþü þeklinde ikinci yaratýlýþa katýlacak maddeleri aslî ecza olarak isimlendirmiþler ve bunu da vücudun ömrün baþlangýcý ile ölümü arasýndaki sabit kalan cüzler olarak tanýmlarken fuzulî ecza ayrýmýný dile getirmiþlerdir. Bediüzzaman nüveler ve tohumlar hükmünde ecza-i esasiye ve zerrat-ý asliye olarak acbü z-zenebi tanýmlayýp ikinci yaratýlýþ için yeterli bir esas ve temel olduðunu söyleyerek Sani-i Hâkim in insan vücudunu bunlarýn üzerinde inþâ edeceði görüþünü ortaya koymuþtur. Son olarak Þevki Yavuz un literatür özetinde iki yaklaþýmdan birincisinin varlýðýný kýyamete kadar koruyacak ve insan bedeninin bütün özelliklerini taþýyan bir maddî öz olarak kabul edenler i- le acbü z-zenebi insan cesedinin en son çürüyen parçasý olarak görenlerin olduðu bir terim olarak tanýmlandýðý tesbitinde bulunur.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı