YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ORUÇ ÇOK DÝKKATÝMÝ ÇEKTÝ FRANSIZ SAVCI ÝSLÂMI SEÇTÝ, CUMA YA GÝTTÝ HABERÝ SAYFA 7 DE 150 BÝN KÝÞÝ NAMAZ KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA CUMA COÞKUSU HABERÝ SAYFA 12 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF ekinizi bugün bayinizden isteyiniz. ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr Askerîeðitime neþter þart ASKERÎ OKUL VE KIÞLALARDAKÝ EÐÝTÝME EL ATMAYAN BÝR DEMOKRATÝKLEÞME PROGRAMININ BAÞARILI OLABÝL- MESÝ MÜMKÜN DEÐÝL. ASKERÎ EÐÝTÝM MUTLAKA SÝVÝL BÝR ANLAYIÞLA DENETÝM ALTINA ALINARAK DÜZENLENMELÝ. ASKERÎ ÖZERKLÝÐÝ BÝTÝRMEK Askerî eðitim meselesi, asker üzerindeki demokratik denetimin saðlanmasý ve askerî özerkliðin sona erdirilmesi bakýmýndan hayatî bir eþiktir. Askerî eðitimi ele almayan bir demokratikleþme ve askerî reform programýnýn baþarýlý olmasý mümkün deðildir. DENETLENEMEYEN ALANLAR Askerî okullar toplumun ve genel eðitimin temel prensiplerinden uzaklaþtýrýlýp, sadece askerlerin bir iþi haline dönüþtükçe, denetlenemeyen askerî alanlar ortaya çýkacak ve reformu akamete uðratacak personel, zihniyet ve tatbikat yeniden üretilebilecektir. Yazýsý sayfa 8 de AÝLELERÝ ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI 120 askerî öðrenci niye vazgeçti? Ýzmir deki eðitim kampýnda 120 askerî öðrenci eziyet gördükleri gerekçesiyle aileleri tarafýndan Harp Okulundan alýndý. 4 te Menteþ askerî eðitim kampýnda yaþananlara kamuoyu, parlamento ve hükümet duyarsýz kalmamalý. 2.Balyoz dâvâsýyarýn baþlýyor Ýkinci Balyoz Planý dâvâsý kapsamýnda Orgeneral Bilgin Balanlý ile Tümgeneral Ýsmail Taþ ýn da aralarýnda bulunduðu 21 i tutuklu 28 sanýðýn 20 þer yýla kadar hapis cezasý talebiyle yargýlanmalarýna yarýn baþlanacak. Haberi 5 te PKK yine adam kaçýrdý Diyarbakýr ýn Kulp ilçesinde yol kesen teröristler, kaymakam adayý K.E. ile Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanlýðýnda vatanî görevini yapan ve Muþ taki ailesinin yanýndan dönen piyade er A.Ç yi yanlarýna alarak kaçtý. Haberi 5 te SURÝYE DE ASKERÎ OPERASYONLAR BÝR TÜRLÜ BÝTMÝYOR TANKLARLAZKÝYE DE Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme kuruluþunun baþkaný Rami Abdurrahman, sahil þehri Lazkiye nin El Ramel semtine 20 kadar tank ve zýrhlý personel taþýyýcý yerleþtirildiðini söyledi. Haberi sayfa 7 de SOMALÝ'DE KÝRLÝ SULAR TEHDÝT EDÝYOR BM den kolera uyarýsý BM ye baðlý Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), kýtlýk ve açlýðýn vurduðu Somali nin, kirli sular ve saðlýk tedbirlerinin yetersizliði nedeniyle kolera salgýný tehlikesiyle karþý karþýya olduðunu bildirdi. Haberi 7 de DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ: Nimetleri paylaþalým Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Açlýk nerede varsa biz oraya yardým etmeye çalýþacaðýz. Ýnanýyoruz ki bize lütfedilen nimetleri ihtiyacý olan insanlarla paylaþmalýyýz dedi. Haberi sayfa 3 te Haydi bir kuyu açmaya! / 2 DE ALÝ BABACAN: Büyüme hýzý düþecek Türkiye nin 2011'de geçen yýla göre büyümesinin daha düþük olacaðýný ifade eden Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, 2012 deki büyümenin de 2011 e kýyasla biraz daha düþük olacaðýný belirtti. 11 de ATSO BAÞKANI BUDAK: Reformlara ihtiyaç var Cari açýðý önlemek için sadece büyüme hýzýnýn düþürülmesinin yetmeyeceðini vurgulayan ATSO Baþkaný Budak, yapýsal reformlara ihtiyaç olduðunu belirtti. Haberi 11 de ISSN

2 2 Y LÂHÝKA İ 'lem eyyühe'l-aziz! Eðer dünyanýn veya vücudun mülkiyeti, zýlliyeti sende ise, taahhüt, tahaffuz, korku külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsýn, daima rahatsýz olursun. Çünkü, noksanlarý tedarik, mevcutlarý telef olmaktan muhafaza ile daima evham, korkular, meþakkatlere Þükür, nimette Mün'imi görmektir mahal olursun. Halbuki, o nimetler, Mün'im-i Kerîm in taahhüdü altýndadýr. Senin iþin Onun sofra-i ihsanýndan yiyip içmekle þükretmektir. Þükürde bir zahmet yoktur. Bilâkis, nimetin lezzetini arttýrýr. Çünkü þükür, nimette in'âmý görmek demektir. Ýn'âmý görmek, nimetin zevalinden hâsýl olan elemi def eder. Zira, nimet zâil olduðundan, Mün'im-i Hakikî onun yerini boþ býrakmaz, misliyle doldurur ve teceddüdünden lezzet alýrsýn. Evet; Onlarýn duâlarý þu sözlerle sona erer: 'Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, þükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" (Yunus Sûresi, 10: 10.) olan âyet-i kerime, hamdin ayn-ý lezzet olduðuna delâlet eder. Çünkü, hamd, in'am þeceresini, nimet semeresinde gösterir. Ve bu vesileyle zeval-i nimetin tasavvurundan hasýl o- lan elem zâil olur. Çünkü, þecerede çok semere vardýr, biri giderse, ötekisi yerine gelir. Demek hamd, ayn-ý lezzettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 104 LÛGATÇE: Mün'im: Nimet veren. Mün'im-i Kerîm: Ýkramý bol olan nimet veren, Allah. in'âm: Nimetlendirme. zýlliyet: Zâhirî sahiplik. Himaye edici olma. tahaffuz: Koruma. zeval: Son bulma. zâil: Son bulan. teceddüd: Yenilenme, tazelenme. hamd: Övgü, medih, þükür. ayn-ý lezzet: Lezzetin ta kendisi. delâlet: Ýþaret. þecere: Aðaç. semere: Meyve. zeval-i nimet: Nimetin sona ermesi. Haydi bir kuyu açmaya! SELÝM GÜNDÜZALP Haydi! dedi babam, Toparlanýn, gidiyoruz. Nereye? diye sormaya vakit yok. Evin önünde eski bir kamyon bekliyor. Kasasý, lebalep kum, demir, çimento yüklü. Kamyonun þoförü de tanýdýk biri. Koreli lâkaplý. Adýný pek kullanmazdýk. Babam rahmetli, aceleci bir insandý. Bir seslendi mi, ikinciye gerek kalmadan hazýr olmalýydýk. Bodrumdan çýkardýðýmýz kazma kürek ne varsa, attýk hepsini kamyonun arkasýna. Bismillah deyip yola koyulduk. Ön tarafta iki kiþi, arkada en ufak ben, üç ya da dört kiþi daha Vurduk yollara Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? diye sormaya vakit yok. Yollardayýz. Kasadaki kumlarýn üstüne çöktük, oturduk. Gökyüzünü seyrede seyrede gidiyoruz. Bulutlara el sallýyoruz. Bir yaz günü, ikindi sonrasýydý. Rüzgârý içimize çeke çeke uçuyorduk âdeta. Çok geçmeden merakýmýzý giderdik. Nereye ve niye gittiðimizi yolda öðrendik. Pek de uzak sayýlmaz. Þehre yakýn bir yere, Fýndýklý Köyüne Fýndýklý Köyünün sakinlerinden bazýlarý siyah deriliydi. O zamanlar bu köye nereden geldiklerini merak edip öðrenmiþtim. Meðer Osmanlý Devleti yýkýlýnca sarayda hizmet veren bu Afrika kökenli Müslümanlar da Türkiye nin her bir yanýna daðýlmýþlar. Hayli zorluklar çekmiþler. Bir kýsmý da Fýndýklý Köyüne gelmiþ. Ýþte bu köye bir köprü yapýlacaktý. Bunca telâþ, bunca heyecan bunun içinmiþ. Köyün hemen giriþinde sel sularý kýþta ve baharda yolu týkýyormuþ, gelip geçmeye izin vermiyormuþ. Haliyle kayýp büyük. Her bakýmdan da tehlike söz konusu. Her neyse Malzemesi bizden, çalýþma ve iþçilik köylülerden. El birliðiyle bu mâninin def ine çalýþýlacak.. Anlayacaðýnýz, imece usûlü. Yola çýktýðýmýzda hava günlük güneþlikti. Sonrasý, âniden kararýverdi. Akþam erken indi ovaya. Önce þimþekler çakmaya ardýndan da gök gürlemeye baþladý. Yaðmur yaðdý, yaðacak Bereket, kamyonun brandasý var. Hem kendimiz, hem de malzemeler ýslanmasýn diye brandayý çabucak açtýk. Altýna giriverdik. Çok geçmeden rahmet, iri taneler halinde indirilmeye baþlandý. Brandayý rüzgârdan uçmasýn diye sýkýca kavrayan ve açýkta kalan kollarýma vuran damlalardan anlýyordum tanelerin ne kadar iri olduðunu. Art arda gelen darbeler canýmý acýtýyordu. Göðün zikri ise, sema boþluðunu dolduruyordu. Aman Allah ým! O ne müthiþ sesti öyle! Yüreðimi hoplatýyordu. Þimþekler de aralýksýz çakýyordu. Ýyiden iyiye korkmaya baþlamýþtým. Þükür ki duâlarýmýz vardý. Ayete lkürsîler, Fatihalar, ne biliyorsak okuyorduk. Dillerimiz mýrýl mýrýldý. Brandanýn üstünden pýtýr pýtýr sesler geliyordu. Sanki cinler, cüceler geziniyordu. Bu sese âþinaydým. Bahçemizdeki dut aðaçlarýný silkelerken serdiðimiz çarþaflarýn üstüne düþen dutlarýn çýkardýðý seslere benziyordu. Týpýr týpýr Ama bir farkla: Bunlar, kesintisiz seslerdi. Çocukluk günleri iþte O yýllar bize macera lâzým. Þenlik olsun, yeter. Ertesi gün arkadaþlarýmýza ballandýra ballandýra anlatacaðýmýz bir hatýra çýkmýþtý yine. Hem iç içe kaç tane Hava da soðumuþtu. Kýzýlderili çadýrý gibi arka tarafta hepimiz brandanýn altýndaydýk. Titremeye baþladýk. Korkuyorduk. Þimþek çaktýðýnda ýþýðýyla aydýnlanan yüzlerimizden belliydi. Korku baþýmýzda nöbet tutuyordu. Her þeye raðmen deðerdi. Varsýn, olsundu bu kadarý da. Koreli, asfalt yoldan çýkýp da toprak yollara saptýðýnda, köye yaklaþtýðýmýzý anladýk. Kamyon saða sola kývrana dolana, biz de arkada düþe kalka gidiyorduk. Dað baþlarýnda bu ýssýz yerlerde ne i- þimiz vardý? Bu soru hiç kimsenin aklýna bile gelmiyordu. Allah için bir iyilik yapmamýz gerektiðinde her türlü hesap kitap hemen devre dýþý kalýyordu. Az sonra tek tük de olsa köyün ýþýklarý uzaktan göründü. Rahat bir nefes aldýk. Koreli de hýz kesmiþti. Derken yavaþladý. Kamyonu usta bir manevrayla yolun en kenarýna, güvenli bir yere çekti. Kamyonun arka ve yan kapaklarý çabucak açýldý. Brandayý yavaþ yavaþ kenara aldýk. Yaðmura aldýran yok. Son hýzla, kimimiz elle, kimimiz kürekle önce kumlarý, ardýndan diðer malzemeleri bir bir indirdik. Sonra da üzerine bir naylon çekip kapattýk. Allah a emanet dedik ve oradan ayrýldýk. Her þey o kadar kýsa zamanda olmuþtu ki, hayretteydim. O kamyon ve o yük bana göre sabaha kadar çalýþýlsa yine boþalmazdý. Ama dakikalar içinde her þey oldu, bitti bile... Sanki bize destek veren görünmeyen yardýmcýlar da vardý. Zor durumda kalýnca insan, bunu daha da yakýndan hissediyor. Sonra Sonrasý, tek hatýrladýðýmýz þey, içimizdeki huzur ve mutluluk. O kadar gerçekti ki bu, bir yerde satýlsa, millet almak için sýraya girerdi. Bu olayýn üzerinden çok geçmedi. Bir gün, dükkânda otururken Fýndýklý Köyüne köprünün yapýlmýþ olduðu haberi ulaþtý. Bir Allah çektik. O geceki sevinci bir kez daha yaþadýk. Kim bilir, kaç insan geçecekti o köprüden Çiftçiler tarlalarýna, çocuklar o- kullarýna güven içinde gidip gelecekti. Yapýlan, çok bir þey deðildi. Ama el ele verince, neler oluyordu, gördük iþte. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yaðmurda taþan derenin üzerine kurulan bu köprünün yapýmýyla, aslýnda Fýndýklý Köyüyle aramýzda gönül köprüleri kurulmuþtu. Çocuk ruhum, o karanlýk gecede iyiliðin aydýnlýk yüzünü gördü, tattý. Yardýmlaþmanýn çok þükür, en hasýný yaþadý. Hem de titreyerek, ýslanarak. Hangi filmde hangi dizide vardý? Hepsi yaþanmayan masallardý onlar. Bizim o gece yaþadýklarýmýz ise, hayatýn en gerçek anlarýydý. Evet, bir parça zahmet vardý. Ama bunlar geçici hallerdi. Fýrtýna, yaðmur dinecek, biraz sonra dönüþümüzde olduðu gibi gökte pýrýl pýrýl bir ay ve yýldýzlar bize tebessüm eden yüzünü gösterecekti. Zahmetin ardý hep rahmetti. Her þey Allah ýn kontrolünde. Allah var, tesadüf yok. Allah var, Allah yar... Baþý dara düþmüþlerin yardýmýna koþan O ydu. Ve köprüler, yollara deðil, gönüllere kuruluyordu. Kim bilir, ne muhteþem köprüler yapýldý sonralarý o köye Ama benim gönül köprüm hiç yýkýlmadý. Hâlâ yaþýyor içimde. Yýllar sonra düþündüm. Allah (cc) kullarýný inceden inceye, tepeden týrnaða terbiye ediyor ki, bu da hikmetinin gereði. Mademki Rabbimiz O, O nun terbiyesine muhtacýz. Kesildiði yerde tomruk halinde kalsaydý aðaç, çürüyüp gidecekti bir iþe yaramadan. Usta ellerden geçince masa, sandalye olup çýkýyor karþýmýza. Bir buðday tohumunu düþünelim. Bu tohum, onlarca terbiyeden geçip nice maceralardan sonra soframýza ekmek olup geliyor. Ýnsanlar da öyle. Bir bir imtihanlardan geçiyorlar. Nice acýlar yaþýyorlar. Sonra o acýlara sabýr ile katlanýp tatlý birer insan oluyorlar. Fýndýklý Köyünün sakinlerinin halini o gece daha iyi anladým. Biz neler peþindeydik þehirde, onlar neyin derdindeydi. Yüz kere anlatsalar, yine olmazdý. Bin defa anlatacaðýnýza, bir kere gösterin, yeter. O gece yaþadýklarým da bana yetmiþti. Biz þehirde, evlerimizde rahattýk. Yollarýmýz da öyleydi. Ama onlarýn hayatý her yaðmur yaðdýðýnda tehlikedeydi. Dedemin adýna niyetlenilip yapýlan o köprüyü hatýrladýkça, hâlâ içimi bir sevinç kaplar. Fýndýklý Köyü, haritada artýk küçük bir yer deðildi. Yaþadýðýmýz þehrin çevresindeki köylerden bir yer deðildi. Bir gönül köprüsü kurduðumuzdan, orasý artýk benim i- çin þehrimizin dört yüzü aþan köylerinin i- çinde özel bir yerdi. Demek ki insan yardým eli uzattýðý, kendini içinde hissettiði yerlere ve insanlara karþý böyle oluyordu. Belki Somali, belki Habeþistan, belki de Uganda Afrika da ya da Ortadoðu da bir yer Hiç fark etmez. Her yer bizim. Oralara yardým için bir el attýðýmýzda ya da oranýn insanlarý içebilsin diye bir su kuyusu açtýrdýðýmýzda, o bölge, o belde artýk haritada bir küçücük yer olmaktan çýkýyor, bizim kâinatý içine alacak kalbimiz kadar büyük bir yer oluyor orasý. Muhtaçlarýn uzattýðý eller, hep hazinelerle doludur. Gerçek fakirin kim olduðunu onlara el uzattýðýmýzda anlarýz ancak. Gerçek fakir biziz, gerçek zengin ise onlar. Evet, muhtaçlara verdikçe aslýnda zenginleþen biziz; açlarý doyurdukça aslýnda doyan, yine biziz. O Gani olan Allah (cc) bize merhametini böyle gösteriyor. Ey sevgili okuyucu Her yer kan aðlýyor. Ciddî bir imtihandan geçiyor dünyamýz ve biz. Yapacaðýmýz çok iþ var. Hele de üç pirinç tanesini yerden aldýðý bir avuç toprakla beraber yutmaya çalýþan o Somalili çocuðun hikâyesini dinledikçe payýmýza utanmak düþüyor. Yetmez. Gayret gerek, hizmet ve himmet gerek. Ruhumuzu kamçýladý bu anlatýlanlar ve dahi yazýlanlar. Þimdi var mýsýnýz kalýcý bir hayýr yapmaya? Haydi, bir kuyu açmaya... Var mýsýnýz? Su kuyularý açmak için bir araya gelip hizmet gruplarý oluþturalým. Biz baþladýk bile Bugün bu konuyu açtýðýmýz bir arkadaþýmýz himmetini yüksek tuttu. Ýki kuyu ile Bismillah dedi. Allah razý olsun. Bu kuyu açma kampanyasýný daha yakýn takibe almak için lütfen ÝHH nýn sitesine girelim. Kuyularýmýzý açtýralým inþaallah. Haydi kardeþim, açalým bir kuyu Haþre dek insanlar içsin o suyu Hem bize, hem ceddimize sevap yazsýn Haþre dek insanlar içsin o suyu Ýbrahim Özdabak ýn geçen Pazar günü Yeni Asya gazetesinde çizdiði Ramazan hilâlini içen o Somalili çocuk resmi, içimde ne varsa kendine doðru çekti. Yüreðimizin yaðýný eritti. Bir resmin binlerce kelimeye bedel olduðunu göstermeye yetti. *** Suyu sadaka olarak vermenin fazileti ve önemi hakkýnda bazý hadis-i þerifleri sizlerle paylaþmak istiyorum: Hz. Enes (ra) anlatýyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: Kýyamet günü insanlar saf saf olurlar. Ýbnu Nümeyr dedi ki: Cennet ehli saf saf o- lurlar Derken cehennem ehlinden bir kiþi cennet ehlinden birine uðrar ve: Ey filan! Hatýrladýn mý, sen su istemiþtin de, ben sana bir içimlik su vermiþtim? der, (ve bu suretle þefaat diler.) Resulullah (asm) buyurdu ki: Adam, o kimseye þefaat eder. (Cehennemlik o- lan bir baþka) adam, cennetlik olan bir baþkasýnýn yanýndan geçer ve ona: Sana abdest suyu verdiðimi hatýrlýyor musun? der (þefaat ister. O da hatýrlar) ve ona þefaat eder. Sa d Ýbn-i Ubâde (r.a.) anlatýyor: Ey Allah ýn Resûlü dedim, annem vefat etti, (onun adýna) yapacaðým sadakanýn hangisi efdaldir? Su! buyurdular. Bu cevap üzerine Sa d bir kuyu kazdý ve Bu kuyu, Sa d ýn annesi i- çin dedi. (Ebu Dâvud, Zekât 42, (1679, 1680, 1681); Nesâî, Vesâyâ 9, (6, 254, 255).) Bir baþka hadiste de þöyle buyrulmuþtur: En üstün sadaka su içirmektir. (Neseî, Vesâyâ, 9, Ý. Mace; Edeb, 8.) *** Haydi Allah aþkýna, muhtaçlara el atmaya Haydi kuyular açmaya

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 14 Ramazan 1432 Rumî: 1 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Lütfedilen nimetleri paylaþalým DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI MEHMET GÖRMEZ, "AÇLIK NEREDE VARSA BÝZ ORAYA YARDIM ETMEYE ÇALIÞA- CAÐIZ. ÝNANIYORUZ KÝ BÝZE LÜTFEDÝLEN NÝMETLERÝ ÝHTÝYACI OLAN ÝNSANLARLA PAYLAÞMALIYIZ'' DEDÝ. Herkes, etrafýndaki insanlara ilgi göstersin KOCAELÝ Valisi Ercan Topaca, 12 ilçede Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýndan yardým alan 700 aileyle iftarda buluþtu. Vali Topaca, bir restoranda verilen iftarda, herkesin etrafýndaki insanlara, dostlarýna, yakýnlarýna biraz daha fazla ilgi göstermesi, onlarla yakýnlaþmasý, sýkýntýlý olanlara destek vermesi, hayýr ve hasenatta bulunmasýnýn Müslümanlýðýn gereklerinden olduðunu belirterek, Ramazan ayýnda herkesin birbirini hatýrladýðýný, birbirini yemeðe, iftara dâvet ettiðini, aradaki dayanýþma ve kaynaþmayý bu vesileyle arttýrdýðýný ifade etti. Kocaeli de de 12 ilçeden, deðiþik mahallelerden aileleri bir araya getirmek istediklerine iþaret eden Topaca, þöyle konuþtu: Türk kültüründe paylaþmak vardýr. Evine misafir gelmediði zaman üzülen insanlarýz. Bu deðerlerimizi ayný þekilde yaþatmalý ve bizden sonraki nesillere aktarmalýyýz ki zora düþtüðümüzde ayakta kalabilelim. Bu deðerlere bugün ihtiyacýmýz var, gelecekte de ihtiyacýmýz olacak. Kocaeli / aa THY uçaðý, 1.5 saat sonra geri döndü TÜRK Hava Yollarý nýn (THY) Ýstanbul-New York seferini yapan yolcu uçaðý, kalkýþ sonrasý iniþ takýmlarý kapanmadýðý için 1.5 saat sonra Atatürk Havalimaný na geri döndü. Atatürk Havalimaný ndan saat de, 223 yolcusuyla New York a hareket eden Airbus 340 tipi Ýstanbul adlý yolcu uçaðýnýn kaptan pilotu, havalandýktan kýsa süre sonra uçaðýn iniþ takýmlarýnýn kapanmadýðý sinyalini aldý. Bunun üzerine geri dönüþ kararý veren kaptan pilot, uçaktaki yolculara da durumu bildirdi. Güvenli iniþ yapýlabilmesi için fazla yakýtýný boþaltan THY uçaðý, havada yaklaþýk 1.5 saat kaldýktan sonra Atatürk Havalimaný na güvenli bir þekilde iniþ yaptý. Uçak, bakýma alýnýrken, yolcular baþka bir uçakla New York a hareket ettiði bildirildi. Ýstanbul / aa DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý, Türkiye deki Müslüman ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerine iftar verdi. Gölbaþý Moganpark taki iftarda, dâvetlileri Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez karþýladý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, iftarda Arapça baþladýðý konuþmasýný Ýngilizce sürdürdü. Komþuluk konusuna deðinen Görmez, hýzlý þehirleþme, göç, maddileþme, bireyselleþme ve bencilliðin, insanlarýn birbirine karþý olan alâkasýzlýðýnýn, hayatýn her alanýnda problemlere sebep olduðunu söyledi. Ýletiþim teknolojilerinin geliþmesinin komþuluk i- liþkilerinin de deðiþmesine sebep olduðunu anlatan Görmez, þöyle konuþtu: Komþuluða olan ilgimiz, Afrika daki komþularýmýzýn acýlarýný paylaþmaya yönlendirdi. Oturduðumuz odalardan izlediðimiz o acý görüntüleri, gördüðümüz anda o acýlarý ayný þekilde hissettik. Bugün dünyanýn en fakir bölgelerinden biri olan Afrika da kýrk milyondan fazla insan açlýkla karþý karþýya. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak bu açlýðý ortadan kaldýrmak için bir kampanya baþlattýk. Açlýk nerede varsa biz oraya yardým etmeye çalýþacaðýz. Ýnanýyoruz ki bize lütfedilen nimetleri ihtiyacý olan insanlarla paylaþmalýyýz. Görmez, Türk milletinin kampanyaya çok ciddî destek verdiðini belirterek, Þu anda 14 yardým 100 milyon TL ye ulaþtý dedi. Ýftara katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Ýslâm dininin insanlýða büyük hizmetler sunduðunu, iyinin, güzelin var olmasý için pek çok konuda öncülük ettiðini söyledi. Bozdað, Ýslâmýn özünde olduðu gibi, Ýslâm coðrafyasý, sevginin, saygýnýn, kardeþliðin, iyiliðin, ilmin, fennin, sanatýn zirvede olduðu, bütün dünya ülkelerinin imrendiði diyarlar olacak dedi. Ankara / aa Batman'daki sivil toplum kuruluþlarý, "baþörtüsüne özgürlük talebini" bilbordlara taþýdý. Tesettür seferberliði bilbordlarda HAK ve Özgürlükler Platformu Tesettür seferberliðini Batman da bilbordlara taþýdý. Mustazaf-Der tarafýndan aylardýr baþlatýlan tesettür seferberliði birçok sivil toplum kuruluþunun katýlýmýyla devam ediyor. Batman da yaklaþýk 12 sivil toplum kuruluþunun bir araya geldiði Hak ve Özgürlükler Platformu, baþörtüsü yasaðýna dikkat çekmek amacýyla þehrin iþlek cadde ve meydanlarýnda bulunan bilbordlara dev afiþler astýrdý. Konu ile ilgili açýklamada bulunan Hak Ve Özgürlükler Platformu Sözcüsü Abdurrahman Cens, Tesettür Allahu Teâlâ nýn emridir. Ýlköðretimde, lisede üniversitede her yerde örtünme hakký kutsaldýr. Zorunlu o- lan ilköðretim de bile baþörtüsünden dolayý okuma hakký engellenmektedir dedi. Baþörtüsünün siyasî bir simge olmadýðýný söyleyen Cens, Bizler çocuklarýmýzýn okumalarýný istiyoruz. Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz tanýtýmlarla Türkiye de yirmi yýldýr yaþanan bu ayýbýn, bu zulmün, haksýzlýðýn sona ermesini istiyoruz. Ne okuma hakký, nede inanç gereði olan baþörtüsü engellenmeli ifadelerini kullandý. Batman / Yeni Asya Külliyatý bitirme programlarý Ortaokul-lise yýllarýmýzda, yaz ve kýþ tatillerinde Ankara ve Ýzmir gibi þehirlerdeki dershanelere ve okuma kamplarýna giderek yoðun bir þekilde risale okurduk. Bu okumalar, aðýrlýklý olarak daha ziyade kitap bitirme hedefine odaklýydý. Ve kimin daha fazla okuduðu, tatlý ve heyecanlý bir yarýþýn konusuydu. Günde 100 sayfadan baþlayýp 200 e kadar çýkan, hattâ 200 ü de geçen arkadaþlarýmýz olurdu. Hayli zamandýr birçok yerde sistematik okuma programlarý halinde tertiplenen tatil buluþmalarýnda da bu yarýþýn devam ettiðini görüyoruz. Bu yýlki bazý programlarda dikkat çeken farklý bir orijinallik ise, külliyatý bitirme hedefine göre dizayn edilmiþ olmalarý. Bunlara iþtirak edenler, program bitimine kadar bütün külliyatý baþtan sonra okumayý hedefliyor ve baþarýyorlar da. Söz konusu programlara katýlan genç arkadaþlarýmýzýn izlenimlerini, bir süredir zaman zaman gazetede neþredilen yazýlarýnda okuyoruz. Ve ne kadar istifade ettiklerini de görüyoruz. Külliyatý bitirmek, hepimiz i- çin çok önemli. Ama özellikle yeni baþlayan gençler için de. Risale-i Nur la tanýþan herkesi baþlangýçta epeyce zorlayan dil ve üslûba aþinalýk bu okumalarla kazanýlýp yabancýlýk kýrýlýyor. Sonrasýnda lûgat eþliðindeki daha derin okumalarýn temeli, bu þekildeki sür atli ilk okumalarla atýlýyor. Bu sayede Risale-i Nur un son derece engin ve zengin mânâ âlemine ilk giriþ yapýlýrken, hangi e- serin neresinde hangi konularýn iþlendiðiyle ilgili olarak genel anlamda bilgi sahibi olunuyor. Zübeyir Gündüzalp in de risale okumaya yeni baþlayanlara yaptýðý tavsiye bu: Lûgatle falan uðraþmadan, külliyatý en az birkaç kez devretmek. Haddizatýnda Üstadýn ifade ettiði üzere, Risale-i Nur gazete gibi okunmaz. Üstünkörü göz atýlýp geçiþtirilmez. Kelime kelime, cümle cümle irdelenerek, a- radaki baðlantýlarý yakalamaya çalýþarak, hazm ede ede yapýlacak derin ve dikkatli bir okuma, hem akla, hem kalbe, hem sair duygu ve lâtifelere yeni yeni u- fuk ve pencereler açar. Önemli olan, o merhaleye ulaþabilmek. Ancak bu arada, hýzlandýrýlmýþ bir programla külliyatý bitirme eksenli okumalara, kadîm risale okurlarýnýn da ihtiyacý var. Ýþ güç, evlâdü iyal ve sair dünya meþgaleleri yüzünden aksayan risale o- kumalarýný tekrar rayýna oturtup, eski bilgileri tazelemek ve istikrarlý bir okumayý yeniden gündemimizin en baþ sýrasýna yerleþtirmek açýsýndan, böyle sür atli o- kumalar çok faydalý olabilir. Çünkü okumalar þu veya bu sebeple aksayýp kesintiye uðradýðýnda, çoðu zaman belki farkýnda bile olunmadan, manevî bataryalar boþalýyor. Son dönemlerde en yaygýn hastalýk olan dünyevîleþme tuzaklarýna düþülmesi kolaylaþýyor. Öncelikler deðiþiyor, hassasiyetler aþýnýyor. Hizmetlerin istikrarlý bir þekilde geliþerek devamý için en ö- nemli þart olan þevk, dinamizm ve enerji yavaþ yavaþ kayboluyor. Asýl hedefi gözden kaybedip zerre kadar deðeri olmayan küçük meselelerde boðulma tehlikesi ortaya çýkýyor. Zaten tetikte bekleyen nefis ve þeytan, böyle boþluklar yakaladýklarýnda hiç ýskalamayýp, hemen insanýn üzerine çullanýyor ve Allah muhafaza, istikametten tamamen saptýrmak için bütün sinsi hüner ve taktiklerini ortaya koyuyorlar. Ýþte, hem böylesi tuzak ve tehlikelerden korunmak, hem iç dünyasýný geliþtirip zenginleþtirmeye devam etmek, hem hizmet yolunda hiçbir zaman eksik olmayan engel ve barikatlarý selâmetle aþmak, hem de bitmeyen bir þevk ve gayretle manevî cihadda yeni fütuhat hamlelerini gerçekleþtirebilmek için, sürekli okumak þart. Yine Zübeyir Gündüzalp in Hizmet hizmet derken þahsî dersini unutanýn hizmetteki ömrü kýsa olur ikazý, bu baðlamda çok dikkat çekici. Onun için, tatil devam ediyorken, biz de külliyatý bitirme programlarýndan birine dahil olalým. Veya kendi dünyamýzda böyle bir hedef belirleyip, Sözler le baþlayan ve lâhikalarla biten yoðun bir okuma programýný derhal baþlatalým. Herkese bol feyizli ve istifadeli okumalar dileðiyle.

4 4 Y HABER Komplolar gerçek olurken Çok klâsikleþmiþ bir söz var, ama Türkiye deki hâl ve gidiþe bakýnca tekrarlamaktan baþka çare de kalmýyor: Ülkemizde deprem hariç her þeyin bir planý var! Her taþýn altýnda plan aramak elbette saðlýklý bir davranýþ deðil. Fakat ekseriyetle bir yerde duman çýkýyorsa, ardýndan mutlaka ateþ de yükseliyor. Yýllardan beri kamuoyunu yönlendirmek ve yanýltmak için çalýþan ekip lerin varlýðý her fýrsatta dile getirilir. Çoðunlukla elde delil olmadýðý için de bu kanaatler komplo olarak yorumlanýp itiraz edilir. Bir bakýma komplo larý seslendirenler de, itiraz edenler de haklý. Çünkü ekseriyetle rüþvetin belgesi olmadýðý gibi, böyle iþlerin delili de ortada olmuyor. Unutanlar için hatýrlatalým ki, çok eskiye dayanmayan bir geçmiþte kamuoyunu yanýltmak i- çin özel internet siteleri kurulmuþ. Ýlâve olarak, devletten maaþ alan bazý memurlar gazete yazarlarýna ve benzeri kiþilere elektronik mektup (eposta) yazmakla görevlendirilmiþler. Ýþte Genelkurmay da hazýrlandýðý iddia edilen bu kara propaganda siteleriyle ilgili internet andýcý iddianamesinin ek klâsörlerinden çarpýcý bir belge çýkmýþ. Bir sivil memur üstlerine hitaben yazdýðý þikâyet ve istifa dilekçesinde Eskiden asker kokuyor diye düzelttiðim çoðu mektubu artýk düzeltemiyorum bile. Kendimizi gazetecilerin yerine koyalým. 10 kiþi dönüp dolaþýp hep benzer tarzda mail atsa bunlar organize mi? diye düþünürüz deniliyormuþ. (Zaman, 12 Aðustos 2011) Kamuoyunu yönlendirmek ve bazý kiþi ve kuruluþlarý karalamak için kurulduðu iddia edilen internet siteleri meselesi basit bir mesele deðil. Çünkü bu iddia ile onlarca general tutuklanmýþ durumda. Dolayýsýyla Yok öyle bir þey demek mümkün görünmüyor. Baþka bir iddia da yine gazetelerde yer aldý. Buna göre 17 yýl önce intihar ettiði söylenen bir albay için idarî soruþturma bile açýlmadýðý ortaya çýkmýþ. Bu da, konuyu araþtýran bir savcýnýn belge istemesi sonrasýnda anlaþýlmýþ. Yazýlan cevabî yazýda konu hakkýnda Ýdarî soruþturma yapýlmadýðý ifade edilmiþ. (Bugün, 12 Aðustos 2011) Bütün bunlarda bir yanlýþlýk yok mu? Hepsini komplo iddialar diyerek duymazdan, görmezden ve anlamazdan mý gelmek lâzým? Þüpheli bir þekilde ölen albay hakkýnda soruþturma yapmayan sistem, kýþlalarda bir þekilde ölen erler için ne yapar? Yýllarýn birikimi dolayýsýyla ortada ciddî bir güvensizlik var. Türkiye yi idare edenlerin ve sistem i iþletenlerin bu güvensizliði masaya yatýrýp sebeplerini ve hal çaresini aramalarýnda fayda var. Aksi halde güvensizlik artarak devam eder ki bundan en fazla silâhlý kuvvetler zarar görür. Zaman zaman biz de böyle yönlerdirme e- postalarýna maruz kalýyoruz. Hiç ilgisi olmayan ve olmamasý gereken kiþiler bir anda tepki e- postasý yaðdýrmaya baþlýyor. Gerçi bunlarýn uydurma ve ýsmarlama e-posta olduðunu biliyoruz, ama insan yine de þaþýyor. Ben 20 yýldýr gazetenizi okuyan bir okuyucuyum, ama... diye baþlayan e-postalar ekseriyetle güdümlü e-postalar oluyor. Zaten böyle kiþiler, aldýklarý isim lerle de dikkat çekiyor. Ekseriyetle de yurt dýþýndan yazýyormuþ gibi yapmaya çalýþýyorlar. Komplo larýn gerçek olduðunu görmek insaný üzüyor... TAZÝYE Münih okuyucularýmýzdan, deðerli kardeþimiz Sezai Mumcu'un muhtereme annesi Bahriye Mumcu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y TEBRÝK Kýymetli kardeþlerimiz Ýsmail Çevik ve Rukiye Hanýmefendinin Ecrin Nisa ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Genç çifti tebrik eder, yavrumuza hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ermenek Yeni Asya Okuyucularý Bekir Bozdað: Ýs lâm i le te rö rü yan ya na koy mak if ti ra dýr BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ýs lâm ýn ba rýþ di ni ol du ðu nu be lir te rek, Her kim ki Ýs lâm la te rö rü, te rö riz mi, te rö ris ti yan ya na kor, Ýs lam ý, te rö rü ve te - rö riz mi teþ vik e der gös te rir ve ya bu nu i ma e der se bu Ýs lâm a ve Müs lü man la ra ya pýl mýþ en bü yük say gý - sýz lýk, en bü yük if ti ra dýr de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Tür ki ye de ki Müs lü man ül ke le rin bü yü kel çi le ri ve tem sil ci le ri ne if tar ver di. Göl ba þý Mo gan park ta ki if tar da, dâ vet li le ri Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez kar þý la dý. Ýf ta ra ka tý - lan Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ýs lâm di ni nin in san lý ða bü yük hiz met ler sun du ðu nu, i yi nin, gü ze - lin var ol ma sý i çin pek çok ko nu da ön cü lük et ti ði ni söy le di. Bun dan son ra da in san lar i çin ne ka dar i yi þey var sa yi ne Ýs lâm ýn, Müs lü man la rýn ya pa ca ðý na i - nan cý nýn da tam ol du ðu nu vur gu la yan Boz dað, an - cak dün ya da Ýs lâm ve Müs lü man al gý sý ko nu sun da bü yük sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný be lirt ti. Boz dað, Ýs lâm ba rýþ di ni dir. Te rö rü, te rö riz mi, te rö ris ti hi ma ye et - KULELÝ ve Mal te pe As ke rî Li se si me zu nu ba zý öð ren ci le rin e ði tim a dý al týn da psi ko lo jik iþ ken ce ye ma ruz bý ra kýl dý ðý ö ne sü rül dü. Ýd - di a ya gö re son 1 haf ta da 120 öð - ren ci bu se bep le a i le le ri ta ra fýn dan Harp O ku lu ndan a lýn dý. Sa bah ga ze te si nin ha be rin de, Harp O ku lu na öð ren ci ye tiþ ti ren Ku le li ve Mal te pe As ke rî Li se si me zu nu ba zý öð ren ci le rin, Ka ra Harp O ku lu nda e ði tim a dý al týn - da psi ko lo jik iþ ken ce ye ma ruz bý - ra kýl dýk la rý ve ay rýl ma ya zor lan dýk - la rý i le ri sü rül dü. O lay Ýz mir in Ur - la il çe sin de as ke rî öð ren ci le rin in ti - bak e ði ti mi al dý ðý Men teþ As ke rî Kam pý nda ya þan dý. Ýd di a ya gö re, as ke rî kamp ta ki psi ko lo jik iþ ken ce se be biy le 4 A ðus tos tan bu ya na yak la þýk 120 öð ren ci a i le le rin ce o - kul dan a lýn dý. mez, teþ vik et mez, hi ma ye e der ve ya teþ vik e der ve ya des tek ler de gö rün mez, gö rü ne mez. Her kim ki Ýs - lâm la te rö rü, te rö riz mi, te rö ris ti yan ya na kor, Ýs - lâm ý, te rö rü ve te rö riz mi teþ vik e der gös te rir ve ya bu nu i ma e der se bu Ýs lâm a ve Müs lü man la ra ya pýl - mýþ en bü yük say gý sýz lýk, en bü yük if ti ra dýr di ye ko - nuþ tu. Bü tün bun la rýn ö nü ne geç mek i çin, ba rýþ, kar - deþ lik, hoþ gö rü di ni o lan Ýs lâ mý doð ru an la mak ve doð ru an lat mak la if ti ra la rýn ö nü ne ge çi le bi le ce ði ni be lir ten Boz dað, bu nok ta da bü tün Ýs lâm ül ke le ri ne, Müs lü man la ra bü yük gö rev düþ tü ðü nü söy le di. Boz dað, Ýs lâm dün ya sý nýn et ra fýn da ya þa nan sý kýn - tý la rýn za man la a þý la ca ðý na i nan dý ðý ný vur gu la ya rak, Ýs lâm ýn ö zün de ol du ðu gi bi, Ýs lâm coð raf ya sý, sev gi - nin, say gý nýn, kar deþ li ðin, i yi li ðin, il min, fen nin, sa - n'a týn zir ve de ol du ðu, bü tün dün ya ül ke le ri nin im - ren di ði di yar lar o la cak. Ýn san lý ðýn ge liþ me si ne, dün - ya nýn dört bir ya nýn da i yi li ðin ha kim ol ma sý na da ha faz la hiz met e de cek tir de di. An ka ra / a a Harp Okulu'na öðrenci yetiþtiren Kuleli ve Maltepe Askerî Lisesi mezunu bazý öðrencilerin, Kara Harp Okulu'nda "eðitim" adý altýnda psikolojik iþkenceye maruz býrakýldýklarý ve ayrýlmaya zorlandýklarý ileri sürüldü. Olay Ýzmir'in Urla ilçesinde askerî öðrencilerin intibak eðitimi aldýðý Menteþ Askerî Kampý'nda yaþandý. 1 haf ta da 120 öð ren ci, Harp O ku lu ndan a lýn dý "E ÐÝ TÝM" A DI AL TIN DA PSÝ KO LO JÝK ÝÞ KEN CE YE MA RUZ BI RA KIL DI ÐI Ö NE SÜ RÜ LEN KU LE LÝ VE MAL TE PE AS KE RÎ LÝ SE SÝ ME ZU NU 120 ÖÐ REN CÝ NÝN SON 1 HAF TA DA A Ý LE LE RÝ TA RA FIN DAN O KUL LA RIN DAN A LIN DI ÐI BE LÝR TÝL DÝ. Top lu me zar ka zý sý na dün de de vam e dil di TUNCELÝ'DE top lu me zar ol du ðu id di a e di len böl ge de ki ka zý ça lýþ ma - la rý na dün ye ni den baþ lan dý. Çe miþ ge zek il çe si Sað ven Ma hal le - si nde ki il çe jan dar ma ko mu tan lý ðý ya nýn da, Ma lat ya Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Þe ref Gür kan gö ze ti min de ya pý lan ve ön ce ki gün a ra ve ri len ka zý ça lýþ ma la rý na dün sa at i ti ba riy le de vam e dil di yý lýn da A li bo ða zý mev ki in de gir dik le ri ça týþ ma da öl dü rü len 19 ki þi nin bu lun du ðu i le ri sü rü len top lu me zar ka zý sý, il çe jan dar ma ko - mu tan lý ðý ya nýn da, bu nok ta ya 300 met re u zak lýk ta ki böl ge de ve Ta - rat lý kö yü grup yol ay rý mýn da ol mak ü ze re üç böl ge de sür dü rü lü yor. Ýþ ma ki ne le ri nin de kul la nýl dý ðý ka zý ça lýþ ma la rýn da, in sa na a it ol du ðu tes bit e di len ke mik le rin uy gun bir þe kil de a lýn ma sý he def - le ni yor. Ön ce ki gün ya pý lan ka zý lar da, jan dar ma ka ra ko lu ya nýn da ve bu nok ta ya 300 met re me sa fe de ki nok ta da 5 ki þi ye a it ol du ðu be lir ti len in san ke mik le ri ne rast lan mýþ tý. Ma lat ya Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Þe ref Gür kan gö ze ti min de ger çek leþ ti ri len ka zý ça lýþ ma la rýn da, Ma lat ya Ad lî Týp Ku ru mun dan ge len 2 an - tro po log, 2 ad lî týp uz ma ný ve Tun ce li Em ni yet Mü dür lü ðü o lay ye ri in ce le me e kip le ri gö rev ya pý yor. Tun ce li / a a ÞOK MAN GA SI NDA E ÐÝ TÝM Mal te pe As ke rî Li se si ni 96 di sip lin pu a ný i le bi ti ren ve su bay ol ma ha ya liy le Ka ra Harp O ku lu na gi den Ha kan Ek þi, ko mu tan la rýn yak la þýk 50 þer ki þi den o lu þan 6 bö - lük i çin den öð ren ci nin i sim le ri ni tek tek o ku ya rak Þok Man ga sý na a yýr dý ðý ný sa vun du. Ek þi, E ði tim sý ra - sýn da bir ar ka da þý mýz ba yýl dý. Ne fes da hi a la mý yor du. Yer de tit re me nö be ti ge çi rir ken yu ka rý dan að zý na su bo - þalt tý lar. Ço cuk ne re dey se ö lü yor du de di. Ko mu tan la rýn e ði tim sý ra sýn da Jo ker kul lan mak is te yen var mý? di ye sor du ðu nu be lir ten Ek þi Jo ker a i le ni te le fon la a ra ma iz - niy di. Bu a i le ne Ar týk da ya na mý yo rum ge lin be ni a lýn de mek ti di ye ko nuþ tu. Ku le li As ke rî Li se si ni 100 pu an - la bi ti ren Tur gut Sel man Tü mer i se kamp ta üs teð men - le rin, ön ce den be lir le dik le ri öð ren ci le re iþ ken ce e der ce - sin de e ði tim yap týr dý ðý ný id di a et ti. O kul dan ay rýl dýk tan son ra Ba lý ke sir Dev let Has ta ne si nde bir sü re te da vi gö - ren H. E ad lý bir baþ ka öð ren ci de Kar puz se çer gi bi seç - ti ler. Ya pý lan la rý haz me de mi yo rum de di. Ha kan Ek - þi nin ve li si Bay ram A li Ek þi a i le le ri ta ra fýn dan yak la þýk 120 ço cu ðun o kul dan a lýn dý ðý ný söy le ye rek Her kes ken - di ço cu ðu na bun la rý ya pan ko mu ta nýn is mi ni bi li yor. Taz mi nat dâ vâ sý a ça ca ðýz di ye ko nuþ tu. Ý DA RÎ SO RUÞ TUR MA BAÞ LA TIL DI ÝDDÝALARI cevap la yan Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý Ý le ti þim Da i re Baþ ka ný Tuð ge ne ral Tay yar Sün - gü i se i da rî so ruþ tur ma baþ la týl - dý ðý ný be lirt ti. Sün gü Ya pý lan ön in ce le me de öð ren ci ye e zi yet ve iþ ken ce nin ol ma dý ðý be lir til di. Þok e ði ti mi di ye bir e ði tim de bu lun mu yor de di. Sün gü, Bu - ra sý genç lik ya da iz ci kam pý de - ðil. As ker ye tiþ ti ri yo ruz. Bun lar ya rýn tim ko mu tan lý ðý, kol ko - mu tan lý ðý ya pa cak lar. Bel li þart - la ra da yan mak zo run da lar. Öð - ren ci nin ka bur ga sý nýn ký rýl ma sý, döv me, zor la su i çir me fa lan yok di ye ko nuþ tu. Sün gü, ay rýl - ma o ra ný nýn bu yýl yüz de 4 dü þ - tü ðü nü de kay det ti. Valilik: DTK di ye bir der nek yok DÝYARBAKIR Va li li ði, De mok ra tik Top lum Kon gre si (DTK) hak kýn da bil gi is te yen Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na Böy le bir ku ru luþ ve ya der nek bu lun ma mak ta dýr di ye ce - vap ver di. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn, De mok - ra tik Ö zerk lik ka ra rý ný a çýk la yan DTK i le il gi li baþ lat tý ðý so - ruþ tur ma sü rü yor. Sav cý lý ðýn bir sü re ön ce, DTK nýn ya sal bir ya pý sý nýn o lup ol ma dý ðý ve yö ne ti min de kim le rin yer al dý - ðý yö nün de ki so ru la rý ný i çe ren ya zý sý na, Di yar ba kýr Va li li ði ce vap gön der di. Va li li ðin so ruþ tur ma yý yü rü ten Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý na gön der di ði ya zý da, Der nek ler Mü - dür lü ðü ka yýt la rýn da böy le bir der nek ve ya si vil top lum ku ru - lu þu bu lun ma mak ta dýr de nil di. Sav cý lýk, yü rü tü lün so ruþ - tur may la il gi li o la rak BDP Ge nel Mer ke zi ne de BDP bün - ye sin de DTK di ye bir ya pý var mý? Var i se yö ne ti ci le ri kim - ler dir? di ye sor du. Sav cý lý ðýn söz ko nu su ya zý sý na, BDP den ce vap gön de ril me di ði öð re nil di. BDP den de o lum suz bir ce - vap gel me si ha lin de sav cý lý ðýn, söz ko nu su a çýk la ma lar la il gi li o la rak DTK nýn ka mu o yun ca bi li nen yö ne ti ci le ri nin i fa de le - ri ne baþ vu ra ca ðý bil di ril di. Di yar ba kýr / a a Ký lýç da roð lu da So ma li ye gi de cek CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Ký lýç - da roð lu, Ra ma zan Bay ra mý nýn bi rin ci gü nü So - ma li ye git me yi dü þün dü ðü nü bil dir di. Ký lýç da - roð lu, Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýs tan bul Týp Fa kül - te si On ko lo ji Ens ti tü sü nde te da vi gö ren lö se - mi li ço cuk la rý zi ya ret et tik ten son ra ba sýn men - sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. So ma li ye gi dip git me ye ce ði so ru lan Ký lýç da roð lu, So ma li ye git - mek i çin ge çen haf ta Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý i le bir gö rüþ me yap týk la rý ný, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ba zý bil gi ler gel di ði ni söy le di. Ký lýç da roð lu da ha son ra ar ka daþ la rýy la bir lik te Türk Ký zý la yý Ge nel Baþ ka ný Te kin Kü çü ka li i le gö rüþ tü ðü nü be lir - te rek, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, So ma li i çin gü ven lik li bir a lan ol ma dý ðý ný an cak ha va a la nýn da ba zý ba - ðýþ la rýn tes lim e di le bi le ce ði ni söy le di. An cak biz gö rüþ me le ri mi zi sür dü rü yo ruz. Bay ra mýn bi - rin ci gü nü So ma li ye git me yi dü þü nü yo rum de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn da 18 A ðus tos Per þem be ak þa mý ku rak lýk ve aç lý ðýn vur du ðu So ma li ye gi de ce ði be lir til miþ ti. HABERLER Kur tul muþ: So run la rý n se be bi ca rî a çýk HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul - muþ, Ýþ siz li ðin, ü re tim siz li ðin, a þý rý borç lan - ma nýn, fa kir li ðin bu ka dar art ma sý nýn te mel ne den le rin den bi ri de ca rî a çýk týr de di. Kur - tul muþ, par ti sin ce Ga zi an tep teþ ki lâ týn ca Ga - zi an tep Ü ni ver si te si Tu rizm ve Uy gu la ma O - te li nde dü zen le nen if tar son ra sýn da, se çim kam pan ya la rýn da, ýs rar la borç la ma ve ca rî a - çýk so ru nu ü ze rin de dur duk la rý ný söy le di. Ca - rî a çý ðýn, Tür ki ye e ko no mi si nin en bü yük ka - ra de li ði ol du ðu nu, bu nun i çin ted bir a lýn ma - sý ge rek ti ði ni di le ge tir dik le ri ni i fa de e den Kur tul muþ, þöy le ko nuþ tu: Ýþ siz li ðin, ü re tim - siz li ðin, a þý rý borç lan ma nýn, fa kir li ðin bu ka - dar art ma sý nýn te mel ne den le rin den bi ri de ca rî a çýk týr. Biz bun la rý söy le dik çe hep þu söz - le ri duy duk: Tür ki ye ye sý cak pa ra ge li yor sa ne mut lu, de mek ki Tür ki ye pa ra çe ke bi len bir ül ke. Þim di se çim den son ra ca rî a çý ðýn ne ka dar bü yük bir prob lem ol du ðu nu hü kü met de gör me ye baþ la dý. Kur tul muþ, Tür ki ye de ka tý lým cý, de mok ra tik, her ke sin e þit ve öz gür yurt taþ ol du ðu ye ni bir Tür ki ye ku rul ma sý nýn ge rek ti ði ni, bu nun da ilk a dý mý nýn ye ni a na - ya sa ol du ðu nu be lirt ti. Ga zi an tep / a a Mý sýr da da AKP ku ru lu yor MISIR'DA Müs lü man Kar deþ ler ü ye si o lan Ha lid El Za fa ra ni, Tür ki ye de ki AKP si nin a dý ve prog ra mýy la ay ný sý ný kur ma ya ça lý þý yor. Mý sýr da bu yý lýn baþ la rýn da Hüs nü Mü ba rek re ji mi ni de vi ren halk a yak lan ma sý nýn ar dýn - dan Ýs lâ mî ke sim dört ay rý par ti kur du. Bu par ti le rin i ki si AKP nin ku ru luþ fel se fe si ve prog ra mý ný il ke o la rak be nim se di. Müs lü - man Kar deþ ler in des tek le di ði Hür ri yet ve A - da let Par ti si i le yi ne Müs lü man Kar deþ - ler den ay rý lan bir gru bun kur du ðu Va sat Par ti si, AKP yi ör nek al dý. Söz ko nu su par ti - ler, ku ru luþ a þa ma sýn da Tür ki ye de ik ti dar - da ki par ti yi mo del o la rak be nim se dik le ri ni ka mu o yu na da a çýk la dý. Ýs ken de ri ye þeh rin de ya þa yan El Za fa ra ni i se 2005 yý lýn da A da let ve Kal kýn ma Par ti si a dýy la bir par ti kur mak i çin ya sa lar ge re ði mah ke me den i zin is te di, an cak Müs lü man Kar deþ ler ü ye si ol du ðu i - çin par ti kur ma sý na i zin ve ril me di. El Za fa ra - ni, yap tý ðý a çýk la ma da, AKP nin a dý ný kul lan - ma nýn ya ný sý ra bu par ti nin prog ra mý ve po - li ti ka la rý ný da ay nen be nim se ye cek le ri ni be - lirt ti. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sa lih Ka pu suz i se Tür ki ye nin Mý sýr i le ta rih sel or - tak ar ka pla ný, i liþ ki le ri ve kül tü rel ya kýn lý ðý ol du ðu nu i fa de e de rek, AK Par ti nin i sim ve prog ram o la rak mo del se çil miþ ol ma sý bu a - çý dan an lam lý dýr de di. Ka hi re / a a Su ri ye den 80 bin ka çak ke çi ge ti ril di DÝN GÖ REV LÝ LE RÝ Ý LE BU LUÞ TU BU A RA DA, Ký lýç da roð - lu, ön ce ki ak þam Ka dý - köy Be le di ye si ta ra fýn - dan din gö rev li le ri ta ra - fýn dan dü zen le nen if tar prog ra mý na ka týl dý. Prog ram; Kur an-ý Ke - rim ti la ve ti ve i la hi ler eþ li ðin de baþ la dý. Din gö rev li le riy le bir lik te ol - mak tan son de re ce mut lu ol du ðu nu ak ta - ran Ký lýç da roð lu, U ma - rým bu bir lik te li ði miz Ra ma zan son ra sýn da da de vam e der de di. Ýs tan bul / a a TÜR KÝ YE Zi ra at çý lar Der ne ði (TZD) Ge nel Baþ ka ný Yet kin, Su ri ye de ki o lay la rýn baþ la - ma sý nýn ar dýn dan Tür ki ye ye ka çak yol lar dan bin ci va rýn da ke çi ge ti ril di ði ni id di a et - ti. Yet kin, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Ra ma zan a yý baþ lan gý cýn da, ta rým ve gý day la il gi li mes lek ku ru luþ la rý nýn gý da mad de le ri - nin fi yat la rý nýn art ma ya ca ðý þek lin de a çýk la - ma la rý ol du ðu nu, an cak bu a çýk la ma la rýn ha va da kal dý ðý ný gör dük le ri ni söy le di. Ýs - tan bul da yap týk la rý a raþ týr ma nýn so nuç la rý ný ak ta ran Yet kin, en yük sek fi yat ar tý þý nýn yüz - de 76,92 i le viþ ne de, yüz de 40 la nek ta rin de gö rül dü ðü nü; kar puz, ki raz, e rik, ü züm, li - mon, ka yý sý, e rik, gi bi mey ve ler de fi yat ar týþ - la rý ol du ðu nu bil dir di. Yet kin, top lan tý da, Su - ri ye de ya þa nan o lay lar dolayýsýyla Ma yýs a - yýn dan bu ya na, Su ri ye sý ný rýn dan Ha tay, Ki - lis, Ký rýk han, Al tý nö zü böl ge si ne ka çak yol - lar la gün de or ta la ma bin ke çi nin ge ti ril di ði - ni, o lay la rýn ba þýn dan bu ya na Tür ki ye ye gi - ren top lam ke çi sa yý sý nýn bin ci va rýn - da ol du ðu nu id di a et ti. An ka ra / a a

5 Y HABER 5 oyunu, Batý basýnýnda artan Türkiye bölgesel dev, Avrupa nýn en güçlüsü benzeri övgü- Suriye lerle müdahale tahrikleriyle açýða çýkýyor. Ýngiliz The Times gazetesinin Ankara kavþakta yazýsýnda Türkiye için Ortadoðu da büyüyen güç methiyesiyle, Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu nun son Þam ziyaretinde, Suriye yönetimine verdiði iki haftalýk sürede þiddet olaylarýnýn sona erdirmemesi halinde Türkiye nin bu ülkeye askerî harekât düzenleyeceðini ileri sürmesi, bunun açýða çýkan bir örneði. (Milliyet, ) Keza dünya basýnýnda Ankara nýn Þam a son uyarý yý yaptýðý ve ABD nin týpký Irak ýn iþgalinde olduðu gibi Suriye ye müdahale için Türkiye üzerinden cephe açma hazýrlýðý içinde olduðu haberlerinin maksadý bu. Suriye ordusunun Hama dan çekilmesi i- yimserliðine ve Esad ýn ilk adýmlarýný attýðý demokratikleþme reformlarýný sonuna kadar götürme teminatýna raðmen, mâlum mihraklarca Türkiye nin müdahalesi ne dair yorumlarýn yoðunlaþmasý, buna mâtuf. Teröristler 2 kiþiyi daha kaçýrdý DÝYARBAKIR IN Kulp ilçesinde yol kesen teröristler, kaymakam adayý ile bir askeri kaçýrdý. Alýnan bilgiye göre, bir grup PKK lý terörist, Diyarbakýr-Muþ karayolu Þenyayla bölgesinde bir minibüsü durdurdu. Araçtakilerin kimliklerini kontrol eden teröristler Kaymakam adayý K.E. ile Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanlýðý nda vatani görevini yapan ve Muþ taki ailesinin yanýndan dönen piyade er A.Ç yi yanlarýna alarak kaçtý. Öte yandan, Lice-Kulp ilçeleri arasýndaki Tepeköyü mevkisinde Türk Telekom un internet hattýný döþeyen özel bir firmaya ait iki araç da terör örgütü PKK lýlarca yakýldý. Bölgede operasyon sürüyor. Diyarbakýr / aa Þýrnak ta mayýn patladý ÞIRNAK IN Þenoba beldesinde teröristlerce iki ayrý noktada yola döþenen mayýnýn patlamasý sonucu 1 asker hafif yaralandý. Þýrnak Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Þýrnak-Þenoba karayolunda mayýn aramasý yapan ve yol emniyeti alan jandarma birimlerine yönelik farklý iki noktada terör örgütü mensuplarýnca daha önceden yerleþtirilen mayýnlarýn patladýðý bildirildi. Meydana gelen patlamada bir erin hafif þekilde yaralandýðý kaydedilen açýklamada, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alýnarak faillerin yakalanmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýldýðý belirtildi. Þýrnak / aa 40 milyon toplandý, hedef 100 milyon TL DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkan Vekili Zeki Sayar, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn, Afrika daki açlýk dolayýsýyla Türkiye Diyanet Vakfý ve Kýzýlay ile baþlattýðý yardým kampanyasý kapsamýnda, yurt içi ve yurt dýþýndan saðlanan baðýþlarýn 40 milyon liraya ulaþtýðýný, hedefin ise Ramazan Bayramý sonuna kadar 100 milyon lira olduðunu bildirildi. Sayar, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiði Adana da yaptýðý açýklamada, son 60 yýlýn en büyük kuraklýðýnýn yaþandýðý Afrika da açlýkla mücadele eden insanlar için baþlatýlan yardým kampanyasýnýn artarak devam ettiðini söyledi. Sayar, Afrika da açlýk ve susuzluk sonucu özellikle güçsüz olan çocuklar, yaþlýlar ve kadýnlarýn ölümle burun buruna gelmesine kayýtsýz kalamazdýk dedi. Adana / aa Devrimci Karargâh ta 8 sanýða tahliye DEVRÝMCÝ Karargâh Örgütü dâvâsýnda tutuklu sanýklardan 8 i tahliye edildi. Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada, verilen aranýn ardýndan alýnan ara kararý açýklayan mahkeme heyeti, Ergin Öncü, Kemal Hamzaoðlu, Günay Kubilay, Oðuzhan Kayserilioðlu, Rýdvan Turan, U- laþ Bayraktaroðlu, Ecevit Piroðlu ve Özgür Cafer Kalafat ýn, üzerlerine atýlý suç vasfýnýn deðiþme ihtimalini ve tutuklu kaldýklarý süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, bazý sanýk avukatlarýnýn yetkisizlik ve görevsizlik taleplerinin, CMK nýn 6. ve devam maddeleriyle 252. maddesi gereðince, iddianamedeki anlatým ve sanýklar hakkýnda düzenlenen sevk maddeleri dikkate alýndýðýnda, mahkemenin yetkili ve görevli olduðu anlaþýldýðýndan reddine karar verdi. Heyet, duruþmayý 17 Kasým a erteledi. Ýstanbul / aa Suriye ye sudan bahane Anlaþýlan o ki Þam yönetiminin tam da siyasî partiler ve seçim kanunundan baþlayarak anayasasýný ýslâha ve sistemi demokratikleþme çalýþmalarýna baþladýðý süreçte, her fýrsatta Türkiye üzerinden dýþ müdahale den bahsedilmesinin maksadý, ortalýðý bulandýrmak. Bunun içindir ki Davutoðlu nun Amerikan Dýþiþleri Bakaný Clinton la son uyarý yý konuþmasýnýn ardýndan Erdoðan - O- bama görüþmesinde Suriye deki durumun âciliyeti ne ve demokrasiye geçiþ için halkýn taleplerinin ivedilikle karþýlanmasýnýn önemi ne dikkat çekiliyor ÝKÝ HAFTALIK SÜRE NÝN ÝZÂHI VAR MI? Gerçek þu ki Suriye de öncelikle þiddete son verilmesi gerekiyor. Bunun için Hama da olduðu gibi bütün kentlerden, kasabalardan askerlerin çekilmesi, buna karþý muhalefetin devlet binalarýný, tesisleri yýkýp yakan gruplarý dýþlamasý, tansiyonu yükselten silâhlý gösterilerden vazgeçmesinin âciliyeti ortada. Ancak yýllardýr tek parti diktasýnýn hükümferma olduðu ülkede 15 gün içinde demokratik reformlarýn gerçekleþmesini beklemek ve yapýlmamasýný dýþ müdahalenin þartý yapmak, gerçekçi olmanýn ö- tesinde, Suriye ye sudan bahaneler aramaktýr. ÝKÝNCÝ Balyoz Planý dâvâsý kapsamýnda Orgeneral Bilgin Balanlý ile Tümgeneral Ýsmail Taþ ýn da aralarýnda bulunduðu 21 i tutuklu 28 sanýðýn 20 þer yýla kadar hapis cezasý talebiyle yargýlanmalarýna, yarýn baþlanacak. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesince ilk duruþmasý yarýn Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi nde oluþturulan salonda yapýlacak olan dâvânýn iddianamesinde, e- mekli Albay Hakan Büyük ün Eskiþehir deki evinde ele geçirilen belgelerin ihbar mailiyle ortaya çýktýðý kaydediliyor. Büyük ün ikametinde yapýlan aramada çok sayýda dijital malzemenin ele geçirildiði anlatýlan iddianamede, yapýlan incelemede dosyalarým i- simli klâsörde Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen Balyoz Planý soruþturmasýyla ilgili birçok belgenin yer aldýðýnýn belirlendiði anlatýlýyor. Ýddianamede, bu belgelerin Suga ve Oraj harekât planlarýyla ilgili daha önceden elde edilememiþ yeni deliller olduklarýnýn anlaþýldýðý kaydediliyor. E- le geçirilen Ankara belgelerim isimli dosyanýn içeriðinde çok sayýda TSK personeli hakkýnda düzenlenmiþ fiþleme niteliðinde Þam yönetiminden beklenen, evvelâ söz verdiði sistemin demokratikleþmesine dair kararlýlýðý sürdürüp þiddete son vermesidir. Bunun için, tahrike ve dayatmaya deðil, desteðe ve teþvike muhtaç. Yarým asrý aþkýndýr çok partili siyasî hayata geçen ve araya giren çeyrek asýrlýk tek parti parantezi sayýlmazsa 150 senelik meþrûtiyet-demokrasi geçmiþi ve deneyimi bulunan ve müzâkere sürecindeki AB nin bütün ikazlarýna raðmen Türkiye nin otuz yýldýr darbe anayasasýný düzeltemediði nazara alýndýðýnda, Suriye yi sýkboðaz edip iki hafta içinde demokratikleþmeyi beklemenin izahý yok. Gerçekten þimdiye kadar demokrasiye geçmemiþ Suriye nin iki hafta içinde demokratik kurumlarýný kurmasýný, demokratik kurallarý iþletmesini dayatmanýn izahý var mý? Þam yönetimi böylesine kýsa sürede hangi reformlarý yapacak, hangi yasalarý deðiþtirebilecek? ANKARA, POHPOHLAMALARA GELMEMELÝ Oysa Þam yönetiminden beklenen, evvela söz verdiði ve ilk adýmlarýný attýðý sistemin demokratikleþmesine dair kararlýlýðý sürdürüp þiddete son vermesidir. Bunun için, tahrike ve dayatmaya deðil, desteðe ve teþvike muhtaç. Demokratikleþme vaadlerini yerine getirmesi için her türlü dostça telkin, ikaz ve çaðrý elbette yapýlmalý. Lâkin tavsiyeyi aþan, hele 15 günde reformlarý baþarmasý gibi dayatmalarýn müdahale tehdidiyle birlikte dayatýlmasýnýn hiçbir faydasý olmaz. Ankara, Türkiye ile ortak inanç, tarih ve kültür baðlarý bulunan bu Müslüman komþu ve akraba ülkede, herþeyden önce akan kanýn durmasý, kargaþa ve kaos ortamýnýn sona ermesi için barýþ ve istikrar ortamýnýn inþasýna önayak olmalý. Demokratikleþme çabalarýný cesaretlendirmeli. Baþta Washington ve Londra olmak üzere Batý baþþehirlerinden küresel egemenlik ve çýkarlar hesabýna üfürülen lider rol üstlenmek türü pohpohlamalara gelmemeli; ecnebilerin taþeronluðu anlamýna gelecek müteharrik-i bi l vâsýta politikalara sapmamalý. Sudan bahaneleri ne kanmamalý. Aksi halde, sözü edilen stratejik derinlikli dýþ politika da komþularla sýfýr sorun olmaz, süregelen iliþkiler de sýfýrlanýr. Irak, Afganistan ve Libya müdahalelerine desteðin akýbeti yeterince ibret dersi veriyor. 2. Balyoz dâvâsý baþlýyor ORGENERAL BALANLI NIN DA ARALARINDA BULUNDUÐU 28 SANIÐIN 20 ÞER YI- LA KADAR HAPÝS CEZASI TALEBÝYLE YARGILANMALARINA, YARIN BAÞLANACAK. 20 YILA KADAR HAPÝSLERÝ ÝSTENÝYOR - Sanýklarýn ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ýskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teþebbüs'' suçunu iþledikleri belirtilen iddianamede, Orgeneral Bilgin Balanlý, Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneraller Ýsmail Taþ, Nedim Güngör Kurubaþ, Bülent Kocababuç, Tuðgeneraller Mehmet Eldem, Mustafa Erhan Pamuk'un da aralarýnda bulunduðu 28 sanýðýn, eylemlerine uyan ve lehlerine olan eski TCK'nýn 147 ve 61/1. maddeleri uyarýnca 15 ile 20'þer yýl arasýnda hapisle cezalandýrýlmalarý talep ediliyor. Harp Akademileri eski Komutaný olan Orgeneral Bilgin Balanlý, son Yüksek Askerî Þûrâ (YAÞ) toplantýsýnda YAÞ üyeliðine atanmýþtý. ýslak imzalý bilgi formlarýnýn bulunduðu belirtilen iddianamede, Bilvanis Çiftliði isimli klâsörde 2003 yýlýndan itibaren söz konusu çiftlik hakkýnda detaylý çalýþmalarýn yapýldýðýný belgeleyecek nitelikte video görüntülerinin ve ýslak imzalý resmi yazýþmalarýn yer aldýðý vurgulanýyor. Þüphelilerin içinde yer aldýklarý yapýnýn illegal bir yapý olduðu belirtilen iddianamede, yapýnýn devlet idaresinin kendilerine vermiþ olduðu silâhlý gücü, rahatsýzlýk duyduklarý yürütme organýný devirmek amacýna yönelik kullanmak için harekete geçtikleri savunulyor. Ýddianamede, Orgeneral Balanlý nýn Balyoz Güvenlik Harekât Planý kapsamýnda hava kuvvetleri unsurlarýnca hazýrlanan Oraj Hava Harekât Planý nda, sýkýyönetim görevlerinde kullanýlacak personel olarak vazifelendirildiðinin anlaþýldýðý belirtiliyor. Gölcük Donanma Komutanlýðýnda yapýlan aramada, özel olarak yapýlmýþ gizli bir bölmede elde edilen belgeler arasýnda Balyoz Planý soruþturmasýna konu yeni belgelerin de bulunduðu belirtilen iddianamede, aramada ilk olarak elde edilen Oraj Hava Harekât Planý ile ilgili belgelerin, Balyoz Planý soruþturmasýna konu belgelerin öncesini kapsayan ayrýntýlý çalýþmalar içerdikleri kaydediliyor. Belgelere göre, eski Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna tarafýndan Hava Harp Akademisi Komutaný Tümgeneral Korcan Pulatsü ye 6 Ocak 2003 te bir direktif gönderildiði kaydedilerek, TBMM yi baský altýna alýp sýkýyönetim ilânýna zorlayacak nitelikte, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý seviyesinde bir planýn hazýrlanmasýnýn istendiði belirtilen iddianamede, emir doðrultusunda Hava Harp Akademisinde planý hazýrlamak üzere Kurmay Albay Ziya Toker koordinatörlüðünde bir harekat planlama grubu oluþturulduðu ifade ediliyor. Ýddianamede, bu grubun Oraj Hava Harekât Planý hazýrlýk çalýþmalarýna baþladýðý, plan kapsamýnda görevli hava kuvvetleri personeline tebliðlerin yapýldýðý, sýkýyönetim ilân edilmesiyle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Ýstihbarat Baþkanlýðýnýn teþkilâtýnda deðiþiklik öngörüldüðü, buna dair görevlendirmelerin yapýldýðý ve yeni bir teþkilâtlanma planýnýn oluþturulduðu anlatýlýyor. Ýstanbul / aa Rektöre polis dayaðý iddiasý MUÞ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, Ýl Emniyet Müdürlüðünde görevli bir þube müdürü ile polis memuru tarafýndan darp edildiðini iddia etti. Ýnanç, düzenlendiði basýn toplantýsýnda, Muþ Alparslan Üniversitesi kampüs inþaatý temel atma töreni için þehre gelen Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý ya polisevinde verdikleri yemeðin ardýndan çýkan gerginlikte darp edildiðini söyledi. Polisevinde verdikleri yemeðin ardýndan Bakan Yazýcý nýn aracýna binip ayrýldýðý sýrada þoförü, basýn danýþmaný ve kendisinin fiili saldýrýlara maruz kaldýðýný savunan Rektör Ý- nanç, þunlarý kaydetti: Polisevi nden ayrýlmadan önce bir gerginlik oldu, þoförüm ve basýn danýþmaným fiili saldýrýya uðradý. Ben de konuyu öðrenmek için fili saldýrýda bulunan þube müdürüne sorun olup olmadýðýný sordum. Bu sýrada þube müdürü dönüp bana hakaretlerde bulundu. Ben de beni tanýmadýðýný düþünerek kendimi tanýtarak rektör olduðumu söyledim. Buna raðmen hakaretlerine ve tehditlerine devam etti. Daha sonra maalesef beni darp etti. Ardýndan bir polis memuru tarafýndan darp e- dildim. Yaþanan olaylarýn hepsinin polisevinin avlusunda bulunan kameralarýn kayýtlarýnda mevcut olduðunu ifade eden Ýnanç, bu olayýn arzu ettikleri bir tablo olmadýðýný dile getirdi. Bir rektöre yapýlan darp giriþiminin hukuk ve yetkili merciler nezdinde karþýlýðýný bulacaðýna inandýðýný ifade eden Ýnanç, Konuyla ilgili olarak Ankara daki ilgili mercilerle görüþtük. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna da suç duyurusunda bulunduk diye konuþtu. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý nýn konuyu öðrendiðini ve ü- züldüðünü ifade eden Prof. Dr. Ýnanç, Bakan Yazýcý nýn bu idarî zafiyetin mutlaka giderilmesi gerektiði talimatýný verdiðini öne sürdü. Muþ Valisi Ali Çýnar da olayýn yaþanmasýnýn ardýndan toplantý düzenleyerek, Emniyet Genel Müdürlüðünden müfettiþ talep ettiklerini söyledi. Muþ / aa Somali de þimdi pardon diyenler! Somali baþta olmak üzere Afrika da yaþanan açlýk, sefalet ve iç savaþlar Ramazan ayýnýn içinde olduðumuz þu günlerde bütün Müslümanlarýn içini acýtýyor, yüreklerini daðlýyor. Milyonlarca insanýn açlýkla mücadele ettiði Afrika için Türkiye de baþlatýlan yardým kampanyalarý artarak devam ederken, diðer Müslüman ülkelerin kayýtsýzlýðý ise Somalilileri ve bölgedeki diðer Müslümanlarý üzüyor. Özellikle sivil toplum kuruluþlarý Ramazan a- yýnda verdikleri iftarlarý iptal ederek, lüks otellere gidecek paralarý Müslüman kardeþlerine bir merhem olmasý ve açlýktan çocuklarý, kadýnlarý, yaþlýlarý kurtarmak adýna gönderme kararý aldýlar. Bu kararý alanlarý öncelikle tebrik ve takdirle karþýladýðýmýzý belirtmek istiyoruz. Kýzýlay Genel Baþkaný Tekin Küçükali, Memur-Sen in yardým paralarýný alýrken yaptýðý konuþmada baþka bir gerçeðin daha altýný kalýn harflerle çizdi. Türkiye de ortalama ücret ödeyerek yaptýðýmýz bir iftar ile Afrika da 17 kiþi hiç deðilse bir öðün bayram edebiliyor derken, çarpýcý ifadeler kullandý. Ýnsanlarýn bir yýlda sadece güzelleþmek için salonlarda harcadýðý para 160 milyar dolar. 100 tane Somali yi ayaða kaldýrýr. Kendini dünya devi olarak ilân eden ülkelerden sadece birinin yýlda evcil hayvanlar için harcadýðý para 40 milyar dolar. Bu para 30 tane Somali yi ayaða kaldýrýr. Fazla söze gerek var mý? Hicretten evvel Müslüman olan bir ülke bugün hem açlýkla karþý karþýya, hem de iç kargaþadan dolayý bir can korkusu yaþýyor diye de i- lâve ediyor ve tüylerimizi diken diken eden þu gerçeði söylüyor. Biz 2008 yýlýnda Dünya Gýda Örgütü ne a- larm vermiþtik. Ama gördük ki, Somali yi Afrika nýn dýþýnda tutmuþlar. Þimdi Somali yi yanlýþ planladýk diye de pardon diyorlar. Bu, 90 günde 29 bin çocuðun öldüðü gün söyleniyor. Bu, insanlýðýn kendi vicdanýný tekrar sorgulamasý demektir. Ýlgililerin bu konuda kendi kendilerinin ne kadar hasmane davrandýklarýnýn net bir ölçüsüdür. Burada pardon yoktur, kasýt vardýr Ey dünya, insanlýðý öldürüyorsunuz, haberiniz var mý? Ergenekon 1996 da TBMM ye ihbar edilmiþ ÝKÝNCÝ Ergenekon dâvâsýnda taleplere iliþkin mütalâasýný açýklayan Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Ali Pekgüzel, 1996 daki Susurluk kazasý sonrasýnda TBMM bünyesinde oluþturulan komisyona Ergenekon örgütü konusunda ihbar gitmiþtir dedi. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesindeki salonda görülen duruþmada, sanýk ve a- vukatlarýn taleplerine iliþkin mütalâasýný açýklayan Savcý Pekgüzel, milletvekili olan sanýk Mustafa Balbay ýn, konuþmasý sýrasýnda TBMM bünyesinde kurulacak bir komisyon ile Ergenekon diye bir örgütün var olup olmadýðýnýn a- raþtýrýlmasý konusunu dile getirdiðini hatýrlattý. Pekgüzel, þunlarý kaydetti: 1996 daki Susurluk kazasý sonrasýnda TBMM bünyesinde oluþturulan komisyona Ergenekon örgütü konusunda ihbar gitmiþtir. Görüldüðü gibi Ergenekon örgütü, bundan 14 yýl önce bir ihbar telefaksý olsa dahi TBMM nin bilgisi dahilindedir. O zaman yapýlamayan araþtýrmanýn bugünkü TBMM ce yapýlýp yapýlmayacaðý kuþkusuz ki yüce Meclisin takdirlerinde bulunmaktadýr. Bu arada Ýkinci Ergenekon dâvâsýnýn tutuklu sanýklarýndan Servet Kaynak ve Oðuzhan Saðýroðlu nun delil durumu ve tutuklu kaldýklarý süre dikkate alýnarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, Kaynak ve Saðýroðlu na yurt dýþýna çýkýþ yasaðý da koydu. Tahliyelerin ardýndan dâvâdaki tutuklu sanýk sayýsý 21 e düþtü. Ýstanbul / aa Balyoz da 7 tutuklama daha BALYOZ Planý soruþturmasý kapsamýnda mahkemeye sevk edilen 9 kiþiden 6 albay ile bir sivil memur tutuklandý. Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesinde, soruþturmayý yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Ayar tarafýndan i- fadeleri alýndýktan sonra tutuklanmalarý talebiyle Ýstanbul Nöbetçi 13. Aðýr Ceza Mahkemesine sevk edilen 9 kiþinin sorgularý tamamlandý. Mahkeme, 6 albay ile bir sivil memurun tutuklanmasýna karar verirken, 2 astsubay ise serbest býrakýldý. Ýstanbul / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

KORUMA KANUNU KALKSIN

KORUMA KANUNU KALKSIN ÞEB-Ý ARUS UN YILDÖNÜMÜ MEVLÂNÂ IÇIN 738 ÝNCÝ VUSLAT GECESÝ HA BE RÝ SAY FA 4 TE ÝSLÂMIN GÜZELLÝK ANLAYIÞINA HAYRAN KALAN ÝNGÝLÝZ MODACI MÜSLÜMAN OLDU HA BE RÝ SAY FA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı