Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor"

Transkript

1 Anadolu da santral yatırımı hamlesi 02 ''5 Atatürk Barajı büyüklüğündeki'' irili ufaklı 808 hidroelektrik santralın (HES) özel sektör tarafından yapılmasını öngören, yaklaşık 12 milyar dolarlık ihalelere başlandı. Müşterileri başkanlar ve krallar Sanayicilere yeni teknoloji destekleri Özel müşterilere butik hizmeti veren Forza ekstil, Beyaz Saray'ın ardından İspanya Kralı için 68 parçadan oluşan havlu koleksiyonu hazırladı. ürkiye eknoloji Geliştirme Vakfı (GV), sanayicilerin teknoloji altyapısını geliştirmek amacıyla, bugüne kadar uyguladığı desteklere yenilerini ekledi. üccar, milletin eme i ve üretimini eline ve zekas na 188 S A 2 k ymetlendirmek için emniyet edilen ve bu SI NB U L C ARE A OD emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Eylül 2006 YIL: 51 SAYI: 2425 O nun ABD Pazar na lk Ad m Projesi bafll yor stanbul tcaret odas yay n eflviklere ra men yat r mc n n gözdesi Marmara Bölgesi Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor stanbul Park taki Formula 1 yar fllar n n kesintisiz olarak devam edece i aç kland. O'dan yap lan yaz l aç klamada, Uluslararas Otomobil Sporlar Federasyonunun ürkiye ABD ifl ortakl güçlenecek Formula1 stanbul Park ta kesintisiz devam edecek (FIA) Paris'teki merkezinde yapt ola anüstü toplant sonras nda, ürkiye Otomobil Sporlar Federasyonu ve Motor Sporlar Organizasyon A.fi'nin, 2006 Formula 1 Petrol Ofisi ürkiye Grand O, ihracat yapamam fl firmalar Prix'si podyum töreni nedeni ile 5 milyon dolar ihracatç hale getiren hracata ödemesine karar verdi i an msat ld. Aç klamada, lk Ad m projesinden sonra, bu ''stanbul Park taki Formula 1 yar fl takvimi, kesin- kez de, ihracatç lar için, ABD Pazar na lk tisiz devam edecektir. FIA n n karar, yetkili kurul- Ad m Projesi bafllat yor. Proje bir y l sonun- larda de erlendirilecektir'' denildi. da tüm yönleriyle bitmifl olacak Eylül 3. sayfada ay na kadar; seçilen sektörlerdeki firmalar, ABD ye ihracat yapmaya bafllam fl olacaklar. flsizlik oran yüzde 9.1 den yüzde 8.8 e düfltü stanbul icaret Odas Baflkan Murat Yalç ntafl ile ABD icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Yönetim Kurulu Baflkan John W. Bachmann, düzenledikleri bas n toplant s nda, bu önemli projenin iflleyifli ve ürk ifl dünyas na ve ekonomisine kazand racaklar hakk nda aç klamalarda bulundular. ABD de 3000 üzerinde bölgesel ticaret odas, 3 milyona yak n üyesi ve 830 birli i bulunan, dünyan n en büyük Yeni kurulan organize sanayi bölgeleri, Marmara Bölgesi nde yat r m yapmay cazip k lan unsurlardan biri. mesleki federasyonu Amerika icaret Odas ve O iflbirli iyle gerçeklefltirilecek olan proje ile ürkiye-abd ekonomik ve ticari ürkiye statistik Kurumu (ÜK), ürkiye genelinde iflsiz say s n n bu y l Haziran döneminde geçen y l n ayn dönemi- stanbul da artan nü- vikli yabanc sermaye izni alan il- bölgedeki sanayileflmeyi ve istih- sektöründe yo unlaflm fl durum- ne göre, 60 bin kifli azalarak 2 milyon 245 bin kifliye fus, ulafl m sorunu ler, Sakarya, Kocaeli ve stanbul dam art nm fl durumda. K rkla- da. stanbul Sanayi Odas Baflka- düfltü ünü aç klad. ürkiye'de bu y l sözkonusu son y larda gerek olarak dikkat çekiyor. reli'nde sanayi artan bir h zla ge- n an l Küçük, sanayileflmenin dönemde iflsizlik oran yüzde 8,8 oldu. yabanc sermayenin Yabanc yat r mlar n stan- lifliyor. malat sanayine bak ld - Marmara Bölgesi ne kaymas n n Geçen y l ayn dönemde iflsizlik oran yüzde 9,1 firmalar n n ABD ye ihracatlar n n art r l- gerekse yerli üreticilerin yat r m- bul da hizmet- elektronik, Bal ke- nda ilde 160'a yak n tesis bu- kaç n lmaz oldu unu belirterek, oran nda bulunuyordu. Buna göre, Haziran döne- 3. sayfada lar n Marmara Bölgesi nin d er sir de g da, Bilecik te madeni eflya, lundu u görülüyor. ekirda ise Amac m z stanbul un sorunla- minde ürkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, illerinde yo unlaflt rmalar na ne- Çanakkale de çimento, Bursa da giderek yeni bir cazibe merkezi r n bölgeye tafl mak olmamal. bir önceki y l n ayn dönemine göre 1 milyon 9 bin den oldu. zmit, Bursa, Çerkez- tafl t yan ve orman ürünleri, ekir- haline geliyor. Bölgede sanayinin dengeli bü- kiflilik art flla 72 milyon 567 bin kifliye, kurumsal ol- köy gibi merkezlerden sonra son da da di er petrol ve kömür Çerkezköy ilçesi de ürki- yümesi gerek uyar s n yap yor. mayan çal flma ça ndaki nüfus 870 bin kifli artarak dönemde yat r mlar rakya böl- ürünleri ile tafl t yan sanayi, K rk- ye'nin en büyük sanayi merkez- fiiflecam eski genel sekreteri Rüfl- 51 milyon 647 bin kifliye ç kt. Öte yandan, iflsizlik lerinden biri haline geldi. dü Bozkurt ise önümüzdeki on oran, kentsel yerlerde 1 puanl k azal flla yüzde 11,2 iliflkilerinin artt r lmas ve özellikle ürk mas hedefleniyor. ürk yan sanayi dünya devleriyle bulufltu gesine do ru yo unlaflmaya bafl- lareli nde cam, Yalova da ka t, stanbul icaret Odas (O), yerli lad. Marmara Bölgesi, stanbul a Edirne de di er imalat sanayi, Sa- Çerkezköy'de sanayi kuru- y lda stanbul ve Bursa n n finans olarak gerçekleflirken, k rsal yerlerde 0,6 puanl k ve yabanc ana sanayicileri, yan yak nl, belli bir seviyeye gelen karya da hizmet, tafl t, Kocaeli de lufllar : ekstil, kauçuk plastik, sektöründe merkez olaca n ; sa- art flla yüzde 5,5 oldu. sanayicilerle buluflturmaya devam altyap s ve bar nd rd 29 üni- tafl t, hizmet sektörlerinde yo un- boya - kimya, metal - makine, g - nayinin Sakarya-Bozhöyük ve Ba- ediyor. O Yan Sanayi Borsas taraf ndan ge- versite ile yeni yat r mc lar cezp laflt klar gözleniyor. Son y llarda da, sa l k, maden, a aç, elektro- l kesir-eskiflehir ve Afyon çizgi- leneksel hale getirilen sanayicilerin büyük edecek bir potansiyele sahip. kurulan Organize Sanayi Bölgele- nik ve beyaz eflya, inflaat malze- sinde yo unlaflaca n söylüyor. buluflmas, Eylül 2006 tarihlerinde, s- Marmara Bölgesi nde en fazla tefl- ri nin say s n n giderek artmas da meleri, k rtasiye ve otomotiv Haberi 8. sayfada tanbul Fuar Merkezi nde gerçeklefltirildi.kat l mc lar n yaklafl k yüzde 10 unun görüflmelerini ifl ortakl na çevirdi i flbirli i Günleri nin beflincisinde, çeflitli sektörlerden 132 ürk yan sanayici firma, ürk ve yabanc 22 ana sanayici firma ile 700 ün üzerinde ifl görüflmesi yapma imkan buldu. 5. sayfada 11 Ay n Sultan g da piyasas na doping oluyor Çarfl ya Ramazan bereketi geldi em toptanc lar hem de pera- tariyeliklerle süslenen tezgahlarda, al fl- kende sektöründe faaliyet verifller yo unlaflt. Hem Ramazan n, gösterenler, sat fllara Rama- hem de okullar n aç lmas n n ayn dö- nin daha fazla artmas, at klar n zan bereketinin yans d n söyleyerek, neme gelmesi, esnaf n yüzünü güldür- kayna nda azalt lmas ve yasal Her y l Ramazan ay gelmeden birkaç dü. G da ifliyle u raflan iflletmeler sat fl- düzenlemeler kapsam nda yürütülen uy- gün önce sat fllar m zda büyük bir art fl lar n geçen y la oranla ortalama yüzde gulamalardaki sorunlar n de erlendiril- gözlenir. Ramazan ay boyunca da sa- 25 ile 40 oran nda art rd. Rami Kuru mesi amac yla bir seminer düzenleyecek. t fllardaki canl l k daha belirginleflir. Bu G da Sanayi ndeki toptanc lara en çok Ülkemizdeki At k Yönetimi daresine Ramazan da da sat fllarda flimdiden pirinç, un, beyaz peynir, kaflar peyniri liflkin Düzenlemeler Ve Kazançl Çevre yüzde 30 un üzerinde art fl oldu flek- ve zeytine talep geliyor. stanbul G da daresi ad alt ndaki seminer, 6 Ekim linde konufluyor. Onbir ay n Sultan Ra- optanc lar Derne i Baflkan Günay 2006 Cuma günü saat saatleri mazan ay n n gelmesiyle birlikte bir Kotil, sat fllar n Ramazan n bereketli aras nda yap lacak. Meclis Salonu ndaki yandan befl y ld zl oteller, lokantalar geçece inin bir iflareti oldu unu söylü- seminere kat l m ücretsiz. Ancak kat l mc aç k büfe iftar menüleriyle müflteri çek- yor. M s r Çarfl s nda ise, en fazla sat fl say s n n s n rl tutulmas nedeniyle önce- meye çal fl rken, di er yandan evlerde yap lan ürün kuflkusuz hurma. M s r den kay t yap lmas gerekiyor. Konuyla il- de iftar sofras haz rlama telafl sürüyor. Çarfl s nda tüketiciye hurmada çeflitli- gili ayr nt l bilgi için el: (0212) stanbullular n Ramazan al flveriflinde lik ve fiyat aç s ndan farkl seçenekler u rak yerlerinden olan Eminönü nde if- sunuluyor. At k Yönetimi Semineri O, üyelerinin kat at k bilinci- H Haberi 12. sayfada 3. sayfada Ulusal Marker mükemmellik testinden geçiyor K açak ve kalitesiz akaryak t belirlemeye dönük ulusal markerin (iflaretleyici) markerde mükemmeli yakalamak için çok kapsaml testler yap l yor. Edinilen bilgiye göre, eylül ay itibariyle büyük ölçeklerde üretimine bafllayacak ulusal marker için ürkiye Bilimsel ve eknik Araflt rma Kurumu (ÜBAK) taraf ndan da t m flirketlerinin akaryak t türlerinden numuneler al narak çeflitli testler uygulan yor. Kaçak akaryak t n yasal olan ndan ayr lmas n sa lamak için yasal ürüne kat lan bir iflaret ile bu iflaretin varl n alg layan cihazlardan oluflan sistemi kapsayan ulusal marker, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunun yapt iflbirli i protokolü kapsam nda ÜBAK taraf ndan 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle üretimi tamamlanarak uygulamaya geçecek. stanbullular, Ramazan ay na hareketli al flverifllerle haz rland lar. Canl l k, piyasalara da doping oldu. O BLG HAI 10. sayfada

2 SAYFA 2 GÜNCEL ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri Anadolu ya santral yat r m hamlesi lk h zl tren fabrikas Sakarya da kuruluyor ürkiye'nin ilk h zl tren fabrika- 50 y l n ihmalini ortadan kald rmak üzere s n n temeli Ulaflt rma Bakan bir at l m bafllatt n söyledi. Binali Y ld r m' n kat ld tö- Y ld r m, kurulacak h zl tren fabrika- renle at ld. Adapazar 'nda ürkiye-kore s için pek çok ilin yar flt n, sonuçta Sa- ortak giriflimiyle temeli at lan fabrika gele- karya'n n kazand n belirtti. cek y l üretime bafllayacak. Erzincan sanayileflmeyi hedef al yor EUROEM'in Sakarya'da kurulacak Demiryollar n n bu y l 150. kurulufl fabrikas nda üretimde ilk y l yerli katk n n Erzincan, tar m, hay- y l dönümünü kutlad n an msatan Y l- yüzde 40 olaca n, üretilecek araçlar n vanc l k ve ticarete dayal d r m, geçmiflte 14 bin 500 kilometre de- yüzde 30'unun ihraç edilece ini belirten bir ekonomiye sahip ol- miryolu yap ld n, Kurtulufl Savafl son- Y ld r m, böylece döviz kayb olmayaca- makla beraber son y llarda, ras nda sadece 4 bin 138 kilometre demir- n söyledi. kendine sanayi ve üretimi yolunun ülke s n rlar içerisinde kald - Ulaflt rma Bakan Y ld r m, demiryol- hedef seçen bir il. Günü- n, Atatürk'ün bafllatt seferberlikle 3 lar nda kazalar n önlenmesi amac yla 4 müzün teknolojik imkanla- bin 500 kilometre daha demiryolu yap l- bin civar ndaki hemzemin geçidin birer r ndan, teflvik, KOB kredi- d n anlatt. birer kontrollü hale getirilmeye çal fl ld - leri, KOSGEB desteklerin- n, bugüne kadar 400 hemzemin geçidin den en üst düzeyde isti- yap ld n belirtti. fade ederek yeni yeni kurulan iflletmeleriyle, irili y llar aras nda ise bin 700 kilometre yol yap labildi ini vurgulayan Y ld r m, 1946 y l ndan itibaren demiryollar n n adeta unutuldu unu kaydetti. 12 milyar dolarl k yat r m ile, Anadolu kentlerine yeni hidroelektrik santrallar infla edilecek. Harita: brahim KARAKAfi Demiryollar n n gelirlerinin art r lmas amac yla 25 fabrikaya demiryolu hatt Ayd n Yalvaç ufakl üretim tesisleriyle mevcut potansiyelini üretime dönüfltürmeyi hedefliyor. Hükümetin bu ihmali dikkate alarak ba land n, bunun gelecek 3 y lda 400 Erzincan n ekonomik gelifliminde en önemli evlet Su flleri (DS) gerçeklefltirirken, bunlardan ilki lirli bir bedel ödeyerek ihaleyi ka- demiryollar n devlet politikas haline ge- fabrikaya sa lanaca n kaydeden Y ld - lokomotif tar m ve hayvanc l k ve buna dayal portföyünde bulunan bitme aflamas nda olan y lda 317 zanan yat r mc lar n bu paray ya- tirdi ini ifade eden Y ld r m, hükümetin r m, ''ürkiye ilk defa h zl tren iflletme- imalat n gelifltirilmesi. Organize sanayi bölgesin- ''5 Atatürk Baraj bü- milyon kilovatsaat elektrik ürete- t r mda kullanmalar ve satt klar son 3 y l içinde demiryollar na 6 katrilyon cili i ile tan fl yor. Sakarya h zl tren üre- de üretime geçilmesi, süt, peynir, yo urt fabrika- yüklü ündeki'' irili cek unceli'deki Uzuncaburç HES'e enerjiden pay vermeleri yolu seçi- lira kaynak aktard n ve böylece geçen tim merkezi haline geliyor'' dedi. lar, entegre et tesisleri, tavuk çiftli i ile il, hay- ufakl 808 adet hidroelektrik sant- en uygun teklif, kilovatsaatte 5,20 lerek hem yat r mc lar n önü aç l- ral n (HES) özel sektör taraf ndan kurufl ödeyecek Limak nflaat d hem de yat r m n k sa sürede yap lmas n öngören, yaklafl k 12 A.fi.'den geldi. gerçekleflmesi sa lanm fl olacak. D milyar dolarl k ihalelere baflland. kinci ihalede, y lda 92 milyon fiirketler, o ana kadar DS'ce DS yetkililerinden al n n bilgi- kilovatsaat elektrik üretecek Ada- harcanm fl kaynak ile kamulafl- ye göre, daha önce EPDK'ya gön- na'daki E lence HES için en iyi t rma giderlerinin kendilerine derilen 52 projeden ikisinin ihalesi teklif ise 0,23 kurufl ile Egenda düflen pay DS'ye ödeyecekler. yap ld ktan sonra Dan fltay' n bu Ege Elektrik Da t m A.fi. verdi. Bu arada DS, daha önce yolu kapatmas n n ard ndan, yap - Adana'daki Kavflakbendi EPDK'ya ihale etmesi için sev- vanc l k alan nda önemli at l mlar gerçeklefltiril- raktör filosu bir y lda 45 bin 994 adet artt ürkiye'nin traktör filosunu bir s nda ürkiye'de, traktör bafl na düflen y lda 45 bin 994 yeni traktör ek- tar m arazisi miktar 22,84'ten 22,02 hek- mesini sa lad. Erzincan icaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ayd n Yalvaç, Erzincan daki üretim ve ticari hayat n güçlenmesi için yeni alanlar n aç lmas ve desteklenmesinin flart oldu unu vurgulayarak flu aç klamalar yapt : Bölgesel geliflmifllik farkl l klar dikkate al narak di er bölgelerdeki iflletmelerle rekabet lan yasal düzenlemeyle bu ihaleleri HES ise y lda 652 milyon kilovat- ketti i 50 HES'in ihalesini 18 lendi. ürkiye statistik Kuru- tara geriledi. ar msal iflletmelerin maki- yapmak üzere DS görevlendirildi. saat elektrik üretecek. Bu ihalede Ekim'e kadar tamamlayacak. mu haziran ay Motorlu Kara afl tlar s- ne park n n ana ö esini oluflturan traktör Böylece y llard r DS portfö- en uygun teklif de 4,31 kuruflla Daha sonra, çoklu baflvuru yap - tatistikleri'nden derlenen bilgiye göre, 28 varl aç s ndan en zengin ilin Manisa, yünde olmas na ra men yetersiz Ser Enerji A.fi.'den geldi. Giresun lan 160 HES'in ihalesini gerçek- milyon hektar tar m arazisine sahip ür- en fakir ilin ise Rize oldu u dikkati çeki- kaynak nedeniyle erçeklefltirileme- kisu HES için Cenay elektrik lefltirecek.haleleri kazanan fir- kiye'de toplam 1 milyon 271 bin 387 trak- yor. ürkiye'nin en önemli tar msal üre- yen toplam 12 bin 245 megavat ku- Üretim flirketi 0,04 kurufl, Rize Pa- malar ise EPDK'dan lisans alarak tör bulunuyor. tim merkezlerinden olan Manisa'da 61 rulu güçteki santrallar n, özel sek- flalar HES için Ayen Enerji A.fi de yat r ma bafllayacak ve 5 y l son- Haziran 2005'te toplam 1 milyon 225 bin 532 traktör varken, tar msal arazile- tör taraf ndan yap l p 49 y l iflletil- 2,41 kurufl teklif verdi. ra, 49 y l boyunca ihalede teklif bin 393 olan traktör say s na bir y lda 45 rin çok engebeli oldu u Rize'de yaln zca buna dayal üretim teflvik ediliyor. K rm z et, bin 994 traktörün daha eklenmesi sonra- 34 traktör bulunuyor. beyaz et ve meyvecilik alan nda yat r mlar taba- mesinin önü aç lm fl oldu. DS son bir hafta içinde 5 ihale EPDK taraf ndan ihalesi yap lan iki HES projesinde, ihalede be- ettikleri kilovatsaat bafl na kaynak katk pay ödeyecekler. flans olmayan üretim firmalar n n ayr cal kl olarak desteklenmesi, alt yap s tamamen bitmifl organize sanayi bölgesinin verilecek imtiyazlarla Erzincanl ve il d fl ndan gelecek müteflebbisler taraf ndan çok iyi de erlendirilmesi gerekiyor. ar m, hayvanc l k, meyve-sebze ve madencilik n n gelir seviyesini art rmas aç s ndan ve yeni üretim alanlar oluflmas aç s ndan önemli. Erzincan da üretimin sektörel bir çizgide Mardin'de engellilere kendi iflini kurma f rsat M gerçekleflmedi ini kaydeden Yalvaç flöyle devam etti: Yat r mc maliyet ve pazarlama avantaj n gördü ü her alanda yat r m yapm yor. Özellikle, k fl turizmi, k rm z et, beyaz et ve meyvecilikte öne ç kabilecek potansiyel bulunuyor. Bunun ardin Sakatlar Derne i fiubesi üyeleri için dan çok önemsiyorum. Bedensel özürlü kardefl- için et entegre tesisi 2 adet, tavuk kesim fabrikas telkari gümüfl iflleme atölyesi açt. Vali lerimizin her zaman yan nday z. Valilik olarak ve meyve konsantre fabrikam z ürkiye ye ve Mehmet K l çlar, GAP Bölgesindeki Kül- bize düflen görevleri yapmaya haz r z. Buradan d fl pazarlara hitap edecek çapta kuruldu, faaliye- türel Miras Gelifltirme Projesi kapsam nda olufltu- yetiflecek ustalar telkari gümüfl iflleme sanat n tine devam ediyor. Erzincan Organize Sanayi rulan atölyenin aç l fl nda, her vatandafl n bir özür- gelece e tafl yacakt r. Eme i geçen herkese te- Bölgesi 256 parselden olufluyor. lü aday oldu unu belirterek, bedensel özürlülere flekkür ederim.'' karfl herkesin duyarl olmas gerekti ini söyledi. Sürdürülebilir istihdam yaratan projelerin fiu ana kadar 57 parselin tahsisi yap ld, 24 Mardin Sakatlar Derne i fiube Baflkan Hasan fabrika çal flmaya bafllad, 7 tanesi infla halinde, Anuk ise 40 özürlünün çal flma imkan bulaca 26 parsel proje aflamas nda. Faaliyette olan fabri- atölyede üretilecek ürünlerin sat fla sunulaca n kalar n 5 tanesi 5084 say l teflvik yasas ndan ''elkari Gümüfl fllemecili i Projesini, hem söyledi. örene, Vali Mehmet K l çlar' n yan s ra sonra, 19 tanesi de teflvik yasas ndan önce yap l- sürdürülebilir olmas hem de bedensel özürlü Belediye Baflkan Metin Pamukçu, Emniyet Müdü- d. oplam 57 müracaat n 36 tanesi yasadan önce, kardefllerimize çal flma imkan sa lamas aç s n- rü smet aflhan ile çok say da davetli de kat ld. 21 tanesi yasadan sonra yap ld. PLAFOR M önemini vurgulayan K l çlar, flöyle konufltu: FED bekleneni yapt ; ama ayland iflleri kar flt rd Dünya ekonomisinin en önemli gün- Prof. Dr. KEREM ALKN F nd kta anlaflma tamam Fiskobirlik Yönetim Kurulu Baflkan Pamuk, MO ile Ofis ad na f nd k al nmas, Fiskobirlik depolar n n kulland r lmas ve depolardaki 2005 y l ürününün bedelinin ödenmesi için kredi bulunmas konusunda anlaflma sa lad klar n aç klad. 11 Eylül de, 13 ildeki 50 al m merkezinde f nd k al mlar na bafllayan MO, bugüne kadar 6 bin 628 üreticiden 22 bin 822 ton f nd k beyan ald ve bu üreticilere randevu verdi. Ofis, 18 Eylül itibar yla al m merkezlerinde 850 üreticiden toplam 2 bin 362 ton f nd k al m yaparken üreticilerin hesaplar na; ürün bedellerinin ilk taksidi olarak 3.5 milyon YL aktar ld ve üreticilerin cep telefonlar na SMS gönderilerek bilgi verildi. da etkilenecektir. günkü FED toplant s ndan faizi sabit ekonomileri yat r m yapan uluslararas dem maddesinin, ABD Merkez Bankas FED rahatlatt tutma yönde karar ç kaca beklentisini sermayeyi faiz karar ile rahatlatm fl olsa FED in izleyece i faiz politikas oldu u- FED in 20 Eylül deki toplant s ndan iyice güçlendirdi. Nitekim, söz konusu da, ayland da gerçekleflen askeri darbe, nu ifade edebiliriz. ABD ekonomisinde önceki en kritik iki veri, ABD nin a ustos 20 Eylül Çarflamba günkü toplant dan geliflmekte olan ekonomileri dönük en- gözlenen durgunluk riski ve terör karga- ay ÜFE ve ÜFE enflasyon de erleriydi. beklendi i gibi, faizi sabit tutma karar difleleri yeniden canland rd. Brezilya da flas ile, 2001 y l ndan 2004 y l na kadar 15 Eylül Cuma günü aç klanan ABD nin ç kt ve FED in karar ekonomi çevreleri da Hükümet e yönelik flikayetlerin art- ABD ekonomisindeki k sa vadeli göster- ÜFE de iflim oran yüzde 0,2 ç kt. Yani, rahatlatt. m fl olmas, anlafl lan global sermayeyi, ge faizi yüzde 6,5 den yüzde 1 e indiren piyasan n ABD ekonomisi için a ustos ABD nin olumlu enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankas FED, 2004 y l ha- ay enflasyon beklentisi gerçekleflti. An- FED in faizleri sabit tutma karar sonras, ziran sonundan itibaren ise, artan ham cak, umut edilen beklentiye daha düflük 1,2660 seviyelerinde dolaflan euro-dolar Bu nedenle, FED in karar sonras petrol ve emtia fiyatlar n n neden oldu- ç kacak bir enflasyon verisiydi. Bu ne- paritesi 1,27 dolara do ru bir hamle yap- yurtiçi piyasalarda bir miktar güçlenme- u enflasyonist bask larla, bu y l n hazi- denle, FED in 20 Eylül Çarflamba günkü t. Ancak, anlad m z kadar yla, 2 hafta si gereken YL ve düflmesi beklenen faiz ran ay sonuna kadar, 2 y l içerisinde k sa toplant s ndan bir gün önce aç klanan önce Avrupa Merkez Bankas n n ekim seviyesinin aksine, dolar kurunda ve fa- vadeli gösterge faizi yeniden yüzde ÜFE enflasyon de erleri bir kat daha veya kas m ay nda en az bir kez faiz art- izlerde bir miktar yükselifl gözlendi. 1 den yüzde 5,25 e getirdi. Önümüzdeki önem kazand. t rmas ve FED in faiz seviyesini sabit Çünkü, global sermaye aç s ndan, yat r m ifltah aç s ndan bir miktar çekingenli e sek etmifl gözüküyor. dönemde ABD ekonomisinde enflasyo- Nitekim, 19 Eylül Sal günü aç kla- tutmas halinde paritenin 1,28-1,30 dolar Güneydo u Asya'n n en önemli ekono- nist bask sürecek ve bu nedenle FED fa- nan veriler beklentilerin alt nda kald. Pi- band nda hareket edece i yönündeki milerinden olan ayland'da gerçekleflti- iz art fllar na devam edecek ise, bundan yasalar n beklentisi çekirdek ÜFE nin beklenti k r lm fl durumda. rilen askeri darbe, duraklama sürecinde- hem ürkiye, hem de Brezilya, Güney yüzde 0,2 artmas yönündeyken, gerçek- Afrika, Arjantin, Rusya, Güney Kore ve Macaristan ve Slovakya gibi önde gelen geliflmekte olan ekonomilerin piyasalar ayland iflleri kar flt rd ki ülke ekonomisindeki belirsizlikleri da- leflme yüzde 0,4 gerileme olarak flekillen- ABD Merkez Bankas FED bir bak - ha da art racak. Ve, bu endifle ürkiye di. Genel ÜFE art fl oran da yüzde 0,1 de ma dünya ekonomisinin aktörlerini ve baflta olmak üzere, cari aç k sorunu olan kald. Bu oranlar, do ald r ki, Çarflamba özellikle ürkiye gibi geliflmekte olan ülkelere de yans yacak. Hazine den yeni enstrüman: Sukuk cara Son iki haftad r petrol fiyatlar her ne kadar bir gevfleme içerisinde olsa da, IME dergisinin ran a olas bir ABD hava sald r s na yönelik haberi, küresel siyasi gerginlikler nedeniyle petrolün yak n vadede 50 dolara do ru süzülmesinin zor oldu unu gösteriyor. O halde, petrol ihracat ndan önemli para kazanan Körfez ülkeleri ve Arap sermayesini ürkiye ye yat r m amac yla çekmek için, Hazine Müsteflarl n n Sukuk cara denilen varl a dayal tahvil ihrac yla ilgili düzenlemeyi Baflbakanl k a göndermifl olmas önemli bir geliflme olarak nitelendirilebilir. lk etapta 1,5 milyar dolarl k bir sat fl beklenen söz konusu ka tlar n yan s ra, yap lacak takas operasyonlar Hazine nin elini daha da güçlendirecektir. Bu olumlu geliflmeler ile, faizlerin gevflemesinin sa layaca yük azal fl, türbülans n etkisini bir nebze dengeleyecek ve ürkiye nin bütçesini rahatlatacakt r.

3 SAYFA 3 GUNDEM ürkiye nin ABD ile ifl ortakl güçlenecek 2 sigortal s olan da SSK belgesini internetten verecek ''E-Bildirge'' uygulamas nda, ayl k prim ve hizmet belgesini internet üzerinden veren ifl yerlerinin kapsam, kas m döneminden itibaren geniflletilecek. SSK Baflkan Vekili Özkan Dalbay, yapt yaz l aç klamada, 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu uyar nca, tüm illerde 3 ve üstünde iflçi çal flt ran iflverenlere, sigortal bildirimini kapsayan ayl k prim ve hizmet belgesinin, internet ortam nda verilmesi zorunlulu unun geçen y l n a ustos ay nda getirildi ini an msatt. Dalbay, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlü e girecek ''Sosyal Güvenlik Reformu'' uygulamas na geçifl sürecinde, 2 sigortal çal flt ran iflverenlere de bu y l n kas m döneminden itibaren ayl k pirim ve hizmet belgesini internet ortam nda verme zorunlulu u getirildi ini bildirdi. Özkan Dalbay, halen 2 sigortal çal flt ran ifl yerlerinin yar s n n, sistemi gönüllü kulland n kaydetti. flsizlik oran yüzde 9.1 den yüzde 8.8 e düfltü BD icaret Odas raderoots ve OBB fl Ortakl Program çerçevesinde OBB ve ABD icaret Odas n n düzenledi i ürkiye-abd fl Ortakl klar n n Güçlendirilmesi konulu toplant n n stanbul aya 15 Eylül 2006 günü O da yap ld. ürkiye ile ABD aras ndaki ekonomi ve ticari iliflkilerin art r lmas n hedefleyen program çerçevesinde; O ve Amerika icaret Odas aras nda, ABD Pazar na lk Ad m Projesi flbirli i Anlaflmas imzaland. Proje 1 y l sonunda tüm yönleriyle bitmifl olacak Eylül ay na kadar; seçilen sektörlerdeki firmalar, ABD ye ihracat yapmaya bafllam fl olacaklar. ORAK AÇIKLAMA O nun ABD Pazar na lk Ad m Projesi Murat Yalç ntafl ile ABD icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi John W. Bachmann n, ortak bas n toplant s nda aç kland. stanbul icaret Odas n n 2005 y l ndan beri baflar yla yürüttü ü hracata lk Ad m Projesi devam ediyor. O nun ihracat yapmam fl KOB leri ihracata yapar hale getirmeyi amaçlayan bu program n n ard ndan yeni projesi Amerika Pazar na lk Ad m 15 Eylül Cuma günü bafllad. stanbul icaret Odas Baflkan A GÜNDEM ABD Pazar na hracata lk Ad m Projesi bafll yor ERU YAfiAR Müflteri velinimetimizdir Eskiden hangi iflletmeye girerseniz girin, dükkan n en gözle görülür yerinde müflteri velinimetimizdir yazd n görürdünüz. fiimdilerde ise hemen hiçbir iflletmede bu tabelaya rastlamaz olduk. Yoksa delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu tümcesi gibi, küreselleflme ortaya ç kt da müflterinin de eri azald m? Yok can m, ne ilgisi var? am tersine, art k bütün dünyada önemli olan üretmek de il satabilmektir. Hatta üretici olmaya, üretim ile u raflmaya bile o kadar gerek kalmam flt r. Yeter ki siz mal satacak, ve özellikle de iyi fiyata satacak, bir pazar bulun. Ondan sonras çorap sökü ü gibi gelecektir. Paraya para demeyeceksinizdir! Müflteri velinimetimizdir sözünü Frenkler, the customer is king diye ngilizce ye çevirmifl- ABD pazar na girifl ile ilgili proje, düzenlenen bir bas n toplant s ile kamuoyuna aç kland. Murat Yalç ntafl ile ABD icaret caret Odalar yürütecek. Projeyi; için çaba sarfettiklerini aç klad. ler. Serbest bir çeviri yapsak, müflteri krald r (yani her iste i yerine getirilir) anlam ç kar. Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve ABD de 3 binin üzerinde böl- ulusal ve yerel ticaret odalar n n Gerçekten de Bat n n tüketim toplumlar n- eski Yönetim Kurulu Baflkan John gesel ticaret odas, 3 milyona yak n yan s ra ABD genelindeki Dünya da (art k biz Do ulu ürklerin de bu tüketim W. Bachmann, düzenledikleri ba- üyesi ve 830 birli i bulunan, dün- icaret Merkezleri, yerel ekono- toplumundan bir fark kalmad ya! Hadi geçelim s n toplant s nda, bu önemli proje- yan n en büyük mesleki federas- mik geliflim ofisleri ve ilgili sektör- onu da flimdilik bir kalem...), müflteri krald r. nin iflleyifli ve ürk ifl dünyas na yonu Amerika icaret Odalar ve lerdeki önemli kurumlar da des- ve ekonomisine kazand racaklar O iflbirli iyle gerçeklefltirilecek tekliyor. ABD icaret Odas yla hakk nda aç klamalarda bulundu- olan proje ile ürkiye - ABD eko- O nun bafllatt projenin; ABD lar. oplant ya ABD nin ürkiye nomik ve ticari iliflkilerinin artt r l- ve stanbul bölgesi aras ndaki ar- Biz üniversitede iken (yani bundan yirmi y l Büyükelçisi ni temsilen stanbul mas hedefleniyor. tan ticaret ve yat r m n teflvik edil- önce) bize, o zamanlar anlamakta zorland m z Her istedi i, nerede ise tart flma bile olmadan, kabul edilmektedir. Baflkonsolosu Deborah K. Jones Ekim 2006 ve Ekim 2007 tarih- mesi, gelifltirilmesini sa layaca - bir kavram ö retmifllerdi: Sat c pazar ya da de kat ld. Jones, ABD ile çal fl n leri aras nda gerçeklefltirilecek na dikkat çeken Baflkan Yalç n- al c pazar kavramlar. ve para kazan n mesaj n verdi i olan projenin ilk etab n n bütçesi tafl, Bu ortakl k stanbul ve ABD Bu tan mlamaya göre, mal ya da emtia pa- aras ndaki toplam ticaret hacmini zarlar n n kimi al c pazar olurdu; yani al c lar n artt racak dedi. sözü geçerdi; kimi de sat c pazar olurdu; yani konuflmas nda iki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin güçlendirilmesi 200 bin dolar. Projenin idaresini Amerika i- al c lar n esamesi bile okunmaz, sat c lar n dedi i ürkiye statistik Kurumu (ÜK), ürkiye ABD Pazar na lk Ad m Projesi genelinde iflsiz say s n n bu y l Haziran döneminde geçen y l n ayn dönemine göre, 60 bin kifli azalarak 2 milyon 245 bin kifliye düfltü ünü aç klad. ürkiye statistik Kurumu nun üçer ayl k dönemler itibar yla her ay aç klad Hanehalk flgücü Anketi nin (May s-haziran-emmuz 2006) dönemini kapsayan Haziran 2006 sonuçlar aç kland. Buna göre, ürkiye'de bu y l sözkonusu dönemde iflsizlik oran yüzde 8,8 oldu. Geçen y l ayn dönemde iflsizlik oran yüzde 9,1 oran nda bulunuyordu. Buna göre, Haziran döneminde ürkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, bir önceki y l n ayn dönemine göre 1 milyon 9 bin kiflilik art flla 72 milyon 567 bin kifliye, kurumsal olmayan çal flma ça ndaki nüfus 870 bin kifli artarak 51 milyon 647 bin kifliye ç kt. Öte yandan, iflsizlik oran, kentsel yerlerde 1 puanl k azal flla yüzde 11,2 olarak gerçekleflirken, k rsal yerlerde 0,6 puanl k art flla yüzde 5,5 oldu. ar m O nun Amerika Pazar na lk Ad m Projesi, iki ayakl bir proje. Projenin bir k sm ürkiye de, bir k sm ABD de gerçeklefltirilecek. Proje e itim ve kapasite olmak üzere iki aflamal yürütülecek ve 15 Ekim 2007 tarihinde bitmifl olacak. Bu süreçte ABD pazar, ürk firmalar na tan t lacak. Projeye kat lan ürk firmalar, Amerikal uzmanlar taraf ndan ABD pazar na nas l girilir ve nas l ifl yap l r? konusunda kapsaml bir flekilde e itilecek. ABD deki e itim seminerleri, ABD nin iki flehrinde yap lacak. Bu çal flmalar ABD icaret Odalar n n üyelerinden oluflan genifl bir uzman ve ifladam kitlesi taraf ndan desteklenecek. O; Amerikan ifl dünyas n stanbul, ürkiye, ürk ürünleri ve ifl ha- ürkiye, yat r mc n n ilgisini çekiyor ABD, icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Baflkan John W. Bachmann, O daki toplant da Bu toplant bizim taraf m zdan ilk kez küresel bir düzeyde gerçeklefltiriliyor. Ve bu bizim için çok önemli dedi. D fl ticaretin kendileri aç s ndan çok önemli oldu unu belirten Bachmann, ABD nin halen 92 ülkede icaret Odas n n bulundu unu kaydetti. Küresel ekonomide ticaretin art r lmas n n kendilerinin öncelikli hedefleri aras nda yer ald n belirten Bachmann, 2001 y l ndan bu yana ekonomik alanda büyük baflar lar elde eden ifl ortam n iyilefltiren ürkiye nin Amerikal yat r mc lar n büyük ilgisini çekti ini yat hakk nda bilgilendirecek. O nun seçece i 10 kiflilik bir uzman gurubu, ABD icaret Odalar taraf ndan, Amerika pazar konusunda özel ve kapsaml bir e itime tabi tutulacak. Bu uzmanlar, hracata lk Ad m Program nda oldu u gibi, ürkiye ye gelerek ürk firmalara birebir dan flmanl k hizmeti verecek. Firmalara, Amerika pazar na aç lma konusunda yard mc olacaklar. ABD de ürkiye ve stanbul u ifl orta olarak vurgulayan medya kampanyalar gerçeklefltirilecek. Böylece ABD icaret Odalar n n genifl kaynaklar ve imkanlar kullan larak, Amerikan kamuoyunun ürkiye hakk ndaki kanaati olumlu yönde etkilenecek. Özellikle hedeflenen Amerikan ifl dünyas taraf ndan ürkiye nin bir ifl orta olarak alg lanmas n n sa lanmas. söyledi. ABD nin en büyük ticaret ortaklar ndan biri Avrupa Birli i (AB). ürkiye nin AB ile tam üyelik görüflmelerine bafllamas bizim aç m zdan önemli. ürkiye, flu anda AB üyesi olmasa da; eko nomik alanda att ad m larla uluslararas yat r mc lar n ilgisini çekti. ürkiye çok dinamik bir ülke. Çok fazla enerjisi ve kayna var. Ekonomik alanda çok önemli ilerlemeler sa lad. Bu da son y llarda ekonomik büyüme ve istikrar sa lad diyen Bachmann, ürkiye nin uzun y llard r ABD nin müttefiki ve dostu oldu unu ifade ederek, ürk yat r mc lar ABD de yat r m yapmaya ça rd. dedik, öttürdü ü de düdük olurdu! Hadi örnekleyelim de rahat anlafl ls n de il mi? Örne in bugünlerde do algaz piyasas, bir sat c pazar d r. Enerji yoklu u s k nt s çeken dünya ülkeleri, nerede ise do algaz üreticisi ülkelerin kap s nda yatmaktad rlar. Fiyat konusunda tam bir tekel bulunmaktad r. Sat n alma fiyat n biraz pazarl k konusu yapmaya kalksan z sat c hemen size, u ur ola arkadafl. Aray so utma. Yine gel de çay kahve içelim! diyecektir. Öte yandan nerede ise bütün sanayi ürünleri, hem de görece kolay bir teknoloji kullan larak üretiliyorlarsa, tamamen al c pazar haline gelmifllerdir. Dünyada hemen her üründe varolan afl r kapasite, arz ile talep aras ndaki dengeyi arz lehine bozmaktad r. Yani dünyada hemen her gün, hemen her sanayi ürününün arz bir parça daha artmaktad r. Ne yaz k ki talep de arz kadar artmad için üreticiler (sanayiciler), mallar n satmak için ha- d fl iflsizlik oran, geçen y l n ayn dönemine göre 1 puanl k bir düflüflle yüzde 11,5 olarak gerçeklefl- vada yirmi dört takla atmaya, ya da müflterileri- ti. Bu oran erkeklerde, geçen y l n ayn dönemine nin (al c lar n n) her iste ini kabul etmeye baflla- göre 0,9 puanl k düflüflle yüzde 10,3, kad nlarda 1,7 puanl k düflüflle yüzde 16,5 olarak hesapland. Kanatl eti, izinsiz ve ambalajs z sat lamayacak Yedi ayda 9.2 milyar dolarl k yabanc sermaye geldi Formula 1, stanbul Park ta kesintisiz devam edecek ürkiye ye bu y l n ilk yedi ayl k dönemimde toplam 7.4 milyar dolarl k do rudan yabanc Bizim iflletmede de bu sürecin d fl nda de iliz. Birlikte çal flt m arkadafllar ma her aman flu ö üdü veriyorum: Sözlüklerimizden HAYIR, OLMAZ, YAPAMAYIZ sözcüklerini kald ral m. Çünkü biz hay r dedikçe, olmaz dedikçe, yapamay z dedikçe, dünyan n bir çok de iflik bölgesinde yerleflik bulunan nerede ise sonsuz say da- sermaye yat r m girdi. 1.8 milyar bulan gay- rimenkul al m için gelen sermayeyle birlikte bu rakam m fllard r. stanbul Park taki Formula verilen para cezas n n çok a r oldu- ki rakiplerimizden biri, evet,... tabi olur,... mutla- 1 yar fllar n n kesintisiz unu söyledi. ka yapar z... demektedir. Bu nedenle de o kadar olarak devam edece i aç k- F1'in ödül talimatnamesine göre; emekle kazan lan müflteri, yani velinimeti- Merkez Bankas n n verilerine göre geçen y l n ocak- land. O'dan yap lan yaz l aç kla- ödülü, varsa o ülkenin cumhurbafl- miz, bir anda kaybedilecektir. O müflterinin geri temmuz döneminde 2 milyar 109 milyon dolar olan mada, Uluslararas Otomobil Spor- kan, yoksa baflbakan, baflbakan da al nmas ya bir kere daha fiyat k rman za, ya da do rudan yabanc sermaye fiili girifli bu y l yüzde lar Federasyonunun (FIA) Paris'te- yoksa onun yard mc s, federasyon (pek olas de il ama) rakiplerinizden birinin bir oran nda büyüyerek 7 milyar 462 milyon dolara kadar ki merkezinde yapt ola anüstü baflkan veya dünyada tan nan, ta- hata yapmas na ba l d r. Yani yitirilen müfl- ç kt. Bu yüksek giriflin 5 milyar 604 milyon dolar toplant sonras nda, ürkiye Oto- n nm fl olan birinin verebilece ini terinin ve pazar pay n n bir kere daha geri yap lmamas gerekti i ifade edildi. stanbul l a- MSF nin elsim ve Do an Grubu nun Petrol Ofisi his- mobil Sporlar Federasyonu ve kaydeden fiahin, ''Say n alat, bu kazan lmas hiç de kolay de ildir. r m Müdürlü ü nün aç klamas na göre, bu konu- selerinin bir k sm n yabanc sermayeye bu dönemde Motor Sporlar Organizasyon son özelliklere sahip bir kifli ola- O nedenle ben de çal flma arkadafllar ma da halk sa l n n gözetilmesi ve haks z rekabetin devretmesinden kaynakland. Vedafone, elsim i 4 mil- A.fi'nin, 2006 Formula 1 Petrol Ofisi rak ödülü vermifltir. dedi. fiahin, müflterilere karfl kullanacaklar, hay r, önlenmesi bak m ndan uyulmas gereken husus- yar 550 milyon dolara, Avusturyal OMV ise Petrol Ofi- ürkiye Grand Prix'si podyum töre- ikinci kez baflar yla gerçeklefltirilen yapamay z, olmaz sözlerini yasaklad m. si nin yüzde 34 hissesini 1 milyar 54 milyon dolara sa- ni nedeni ile 5 milyon dolar ödeme- Formula yar fllar n n bundan sonra t n alm fl ve her iki sat fla iliflkin devir ifllemi de bu y l sine karar verdi i an msat ld. Aç k- da devam edecek olmas n n olay n li ve ambalajl olarak yap lmal, hiçbir yerde amba- may s ay nda yap lm flt. Bu nedenle de tek bafl na ma- lamada, ''stanbul Parktaki Formu- bir baflka yönü oldu unu kaydetti. lajs z, izinsiz ve dökme olarak yap lmamal - y sta ürkiye ye 6 milyar 485 milyon dolarl k do rudan la 1 yar fl takvimi, kesintisiz devam stanbul icaret Odas (O) Yö- k yakç l n sonunun ayakç l k oldu unu hiç yabanc sermaye yat r m girifli yaflanm flt. edecektir. FIA n n karar, yetkili netim Kurulu Baflkan Murat Yal- unutmayaca z! Yani her evet için, bu evetin kurullarda de erlendirilecektir'' ç ntafl da, FIA'n n verdi i kararla il- gerçek maliyetini ve art kar n, müflteriden al- denildi. gili yapt aç klamada, ''Biz hiçbir maya çal flaca z. E er bunu yapmazsak, gerçek- 7 emmuz 2006 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan tebli in, üketime sunulacak çi kanatl hayvan etlerinin üretimin ard ndan hijyenik olarak ambalajlanmas n öngördü ü hat rlat larak, kasap,market ve benzeri yerlerde ambalajs z, izinsiz ve dökme olarak kanatl hayvan eti sat fl n n lar özetle flöyle: Kanatl hayvan sat fl, bakanl ktan üretim izin- d r.ald kanatl etlerini kendi iflyerinde parçalayarak satmak isteyen iflletmelerin ise, 8 Ocak milyar dolara kadar yükseldi. Ocaka-temmuz döneminde ürkiye ye gelen ya- tarihli Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik banc sermayenin 6 milyar 851 milyon dolarla büyük kapsam nda bakanl ktan çal flma izni, üretim izni Art k hep, evet, tabi ki yapar z, tamam oldu bu ifl diyece iz. Ama bunu derken de (amiyane yazal m) bölümü Avrupa ülkelerinden geldi. Bu kapsamda Al- Konu ile ilgili bir aç klama ya- zaman siyaseti spora alet etmedik. ten k sa zamanda aya a düfleriz ve iflletmemizde alarak gerekli ambalajlama ve etiketlemeyi yapt k- manya dan 196 milyon dolarl k, Avusturya da 1 milyar pan Devlet Bakan ve Baflbakan Yar- Karar n yorumlanmas n kamu- topu atar z! Hepinize nice evetli ve dolays ile tan sonra, ürünleri sat fla sunmalar gerekiyor. 88 milyon dolarl k sermaye geldi. d mc s Mehmet Ali fiahin, F1 için oyuna b rak yoruz'' dedi. de kazançl günler dilerim...

4 fi FIRSALARI SAYFA 4 CARE REHBER HALELER RESM GAZEE IBB MALZEME bbi sarf malzemesi sat n al - nacak-.c. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) 7 kalem t bbi cihaz sat n al nacak-.c. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Solüsyon al nacak - osya Devlet Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 7 kalem diyaliz solüsyonu sat n al nacak. hale, 16 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Firmalar, iflin teknik flartnamesini bedeli mukabili hastaneden temin edebilecekler. Sistem sat n al nacak - Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile artroskopi sistemi sat n al nacak. hale, 16 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de hastanede yap lacak. Kat l mc lar, iflin teknik flartnamesini ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. Ameliyat malzemesi al nacak - stanbul Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü taraf ndan, stanbul p Fakültesi için muhtelif cins ve miktarda cerrahi alet ve ameliyat malzemesi ''aç k ihale usulü'' ile sat n al nacak. hale, 13 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de stanbul Üniversitesi'nde yap lacak. Firmalar, teknik flartnameyi bedel ödeyerek stanbul Üniversitesinden temin edebilecekler. ÇEfiL Lüks sigara kartonu sat n al - nacak- ekel ütün, ütün Mamulleri, uz ve Alkol flletmeleri Genel Müdürlü- ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç. ic.) Fermuar sat n al nacak- stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Olay yeri çok dalga boylu fl k kayna sat n al nacak- stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Baflkent Elektrik Da t m A.fi., Sakarya Elektrik Da t m A.fi. ve stanbul Anadolu Yakas Elektrik Da t m A.fi. deki %100 oran ndaki hisseler blok olarak sat fl yöntemi ile özellefltirilmesi ifli ihale edilecek-.c. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl. En son teklif verme tarihi saat ya kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) 770 ton lüks sigara kartonu sat n al nacak- ekel ütün, ütün Mamulleri, uz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) 4 kalem muhtelif dolap sat n al nacak- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat ye kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) 4 kalem büro malzemesi sat n al nacak- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat ye kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Koruma ve Güvenlik Hizmeti al nacak- ekel ütün, ütün Mamulleri, uz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Bobin tipi s cak yald z Folye sat n al nacak- ekel ütün, ütün Mamulleri, uz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) eleskopik merdiven sat n al - nacak- stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Erzak sat n al nacak - Esenyurt Belediye Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda erzak sat n al nacak. hale, 13 Ekim 2006 tarihinde saat 15.00'de belediyede yap lacak. Kat l mc lar, flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. Fuel oil al nacak - Zara Devlet Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif miktarda fuel oil sat n al nacak. hale, 3 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Firmalar, flartnameyi bedel ödeyerek hastaneden temin edebilecekler. Kömür sat n al nacak - Giresun Orman flletme Müdürlü ü taraf ndan, 825 ton torbal kömür ''aç k ihale usulü'' ile sat n al nacak.hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de müdürlükte yap lacak. Kat l mc lar, iflin teknik flartnamesini ücreti karfl l müdürlükten sat n alabilecekler. Bordür al nacak - rabzon Vakf kebir Belediye Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif miktarda kilitli beton parke ve beton bahçe bordürü sat n al nacak. hale, 3 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de belediyede yap lacak. Firmalar, flartnameyi bedeli mukabili belediyeden temin edebilecekler. Motorin al nacak - Uflak Özel daresi Genel Sekreterli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 128 bin 400 litre motorin sat n al nacak. hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 10.30'da Uflak l Özel daresinde yap lacak. Firmalar, teknik flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecekler. Bilgisayar ve donan m malzemesi al nacak - Ni de Üniversitesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile bilgisayar ve yan donan m malzemeleri sat n al - nacak.hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da Ni de Üniversitesinde yap lacak.firmalar, teknik flartnameyi bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. Çimento al nacak - Sinop Boyabat Belediye Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda çimento sat n al nacak. hale, 20 Ekim 2006 tarihinde saat 14.30'da belediyede yap lacak. haleye kat lmak isteyenler, teknik flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. 16 Eylül 2006 Gemi Adamlar Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. ar m Reformu Genel Müdürlü ü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De iflikli i Yönetmeli i. ürkiye fl Kurumu l stihdam Kurullar Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik. flkolu espit Karar. 17 Eylül 2006 ürk Uluslararas Gemi Sicili Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 20 Eylül 2006 Ayakta eflhis ve edavi Yap lan Özel Sa l k Kurulufllar Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ç Denetim Yönetmeli- i. ürkiye Bilimsel ve eknolojik Araflt rma Kurumu Proje eflvik ve Destekleme Esaslar na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. Milli Savunma Bakanl na eslim fllerine Ait Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. Vergi Konseyi Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. Petrol Piyasas Lisans Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas - na Dair Yönetmelik. Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel fiartlar Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas Klozu. Kimlik Paylafl m Sistemi Üzerinden Al nan Bilgilerin Ücretlendirilmesine liflkin Esas ve Usuller Hakk nda ebli. ürk G da Kodeksi G da Maddelerinde Kullan lan atland - r c lar ebli i (No: ) BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKEN HRACAÇILARA ALEPLER ALEP: Feldispat Adres: Amin Sq New Chehel Sutoon.Ground Adres: Les Ceramique Carthage P.B. 114 ALEP: Örme giyim, tak m elbise. Flor - No: 18 - IRANel: Sidi Fredj - La Soukra Ariana / unisia Adres: Bucuresti Piata Unirii nr. 1, Maga el: Faks: zinul Unirea, etaj 3, aripa Calarasi, sect.3 ALEP: emsilcilik almak istiyor Dos. No: el: Faks: E- Adres: Mr. Adel He kal 31 Road No:6 ALEP: Gemi ithal etmek istiyor. Adres: Bureautique & Servicis Centre Ville B.P. (P.O) 6833 Libreville-Gabon el: Faks: E- mail: lgili: Noureddine Bedoui Do: No: mail: Dos. No: ALEP: Batarya pil, alüminyum. Adres: DIRE DAWA, EHIOPIA(Etopya) el: Faks: Aadi - Kahire el: Faks: ALEP: ürk flirketleriyle ifl ortakl - yapmak istiyor. Adres: Arab Company For Computer ALEP: Ask için özel kanca, ask ALEP: Porselen mutfak ürünleri. Manufacturing (ACM) Mr.Mohammed süngeri. Adres: Nour Plastique S. Avenue Mohamed Adres: 14 Adel Khairy Street MISIR Post Code:21111, P.O.BOX:1687 el: Elhusseiny, Export Manager el: Faks: Bejaoui / unisia el: Faks: Faks: Dos. No: ALEP: Ev gereçleri, beyaz eflya. ALEP: nflaat demiri. ALEP: Odun kömürü. Adres: L neon W nes Ltd - Yunanistan. Adres: Rue Haffouz Imm. Intilaka Escalier Adres: Sana a Rep of Yemen el: Faks: A4-3 étage 3000 SFAX unisie el: P.O.Box:13041 el: Faks: (216) Faks: (216) E ALEP: Mutfak mobilyas,dolap,kap. mail: Dos. No: ALEP: Kaynak makinesi. HALAÇILARA EKLFLER EKLF: raktör yedek parçalar Adres: General Pieces Poids Lourds 104 Avenue Bissise Diagne Dekar Senegal Adres: Afrique Medical Compacnie Papa Birane Mbao 10 Bis BLD D al D op Place De_obelisque Assurance Momar mobilyas Adres: Manfaring rading Gambia Banjur el: , Faks: el: Faks: E- Marem Mobil: lgili: Mail: Dos.No: EKLF: Maden ürünleri Adres: B.E..C.F. Bureau D_Etudes HOO.FR Dos.No: EKLF: elefon santrali & priz Adres: Saliolu Ladiane LADI- Dos.No: Karamo Jadama Dos.No: EKLF: ekstil ve konfeksiyon ürünleri, tekstil malzemeleri Adres: ES Ibrahima Gaye Et Freres G2 Rue Paul Dakar- Senegal B.P el & echn ques Commerciales Et financieres Faks: SAFINA- Autoroute X Front De erre BP.3232 Dakar Senegal el & faks: E- Adres: Cosolec COSOLEC-APP- EKLF: Ahflap Elektrik Direkleri lgili: Ibrahima Gay Dos.No: Mail: Dos.No: & http//www.co- EKLF: Elbise, ayakkab, aksesuar SELEC.SN lgili: Ibrahim Ndiaye (0-16 aras ) çocuk aksesuarlar, bebek EKLF: Spor k yafet Dos.No: gereçleri Adres: Specialiste Dans La Fabrication Des Vetemens De Sports Et Professonnels EKLF: Hal Adres: Constroction - Equ ppement Adres: Fatqu Diack Sakar Senegal E- Mail: 22.Rue Mouse Diop BP Da- kar Senegal el & Faks: marbrerie Et Mobilier Corn che Ouest X Rue 66 Bp 5454 Dakar Senegal el: Dos.No: EKLF:G da maddeleri l.com Faks: Adres: Sano Holding Societe Anonyme Dos.No: EKLF: bbi cihaz ve malzeme Dos.No: EKLF: ekstil, tavuk, et, ev ve ofis Dakar Senegal el: Faks: Adres: Al so ehn k Embor k Monoprosop E.P.R - Yunanistan el: Faks: ALEP: Ahflap palet. Adres:Adam du a.elen - Yunanistan el: Faks: ALEP: Cam flifle. Adres: Leva A.E. V om han o pop s - s s Al postan el - Yunanistan el: Faks: E- mail: ALEP: Çimento. Adres: Paoyer Pres E.P.E - Yunanistan el: Faks: ALEP: Elektrik elektronik fl kland rma. Adres: Hotel Petros-Yunanistan el: Faks: E- mail: HOMAL. COM lgili:sanog Issa Dos.No: EKLF:So uk hava depolar, buzdolab Adres: Ste Basse Co. 42 Avenue Faidherbe B.P Dakar Ponty Senegal el: Faks: Mobil: lgili: Muhammed Basse Dos.No: EKLF: K rtasiye malzemeleri ve büro Mobilyalar Adres: Centre D_Apput A_initiative Feminin Caif Drame Arame Sacre Coeure 2 H 8613 A Dakar Senegal BP el: MAL.SN Dos.No: EKLF: Farmonotik ürünler. Adres: Crube South Africa- Güney Afrika el: ( ) Faks: ( ) SOLDAN SA A: 1- Fortis Genel Müdürü- 2- Bir ülkeye baflka ülkelerden mal getirme veya sat n alma- Kadak soyadl ekonomi gazetecisi- 3- Bir ço ul eki- Is r lan yerde kalan iz- 4- Ak tma... Kiloamperin k saltmas - Bir çamafl r suyu markas - 5- Kükürtle demir bileflimlerinden biri- Nobelyumun simgesi- Boru sesi- skambil kâ tlar nda birli- 6- fiey-deki sessiz harfler- ürkiye'nin ilk ulusal süpermarketi- Meta- 7- Yeme in s v bölümü- Bulunulan yer, çevre- 8- Dünyaca ünlü Japon otomotiv markas - Hiçbir zaman, hiçbir biçimde- 9- laç, merhem- Selçuk ve Hakan önadl baba o ul sanatç lar n soyad - Boyut- 10- Hollanda-n n plaka iflareti- Bakla, fasulye, bezelye gibi taze sebzelerde, içinde tohumlar n s ralanm fl bulundu u kabuk... Bir s v ya markas Bir mobilya firmas - Mahsul- 12- Simgesi i olan element- Romen rakamlar nda 10- htiyarlar n baston yerine kulland klar uzun sopa. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Do ufl Holding'in turizm yat r mlar ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi- 2- Alt n ve p rlanta tak lar üretip satan bir firma- Yumurtayla yap lan bir yemek- 3-Yurt d fl na mal satma- Kalay n simgesi-lityum elementinin simgesi- 4- (ersi) Beyaz- Yüzüne bak lmayacak kadar sevimsiz ve çirkin- 5- Ülker-in bir ürünü- ekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara tafl t - 6- Bir çamafl r deterjan markas - Hint Okyanusu-nun kuzeybat s nda körfez- 7- Elektrik- Bir ay ad - 8- Al flveriflte durgunluk- rabzonspor-u simgeleyen harfler K rm z gülün (-) var-- K sa okunmas gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma- 10- Antalya-da bir plaj- Geminin yan yatmas Acun önadl V sunucusunun soyad - Sindirim sisteminin sonu- 12- Cimri- Bir cins iri at. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Bayilik Franchising Ülke orijini: ayland Kurulufl y l : 1993 Faaliyet alan : Kumafl çanta, aksesuar Bafllang ç sabit yat r m tutar : dolar Firman n verdi i destekler: Personel e itimi, dekorasyon standlar ile ilgili teknik bilgiler, sat fl e itimi Bayilik flartlar : Ana cadde, yaya gezinti yolu, büyük al flverifl merkezleri Adres: Link Otomotiv Yaz l m ekstil ve Hediyelik Eflya Ürünleri ic.ltd.fiti. Ba dat Cad. Dr.Abdülkadir Noyan Sok. No:344 D.6-7 Erenköy/stanbul el : Fax : mail Yetkili kifli: Hande Bilge Ülke orijini: ürkiye Kurulufl y l : 1985 NaRaYa RAMSEY Faaliyet alan : Erkek tak m elbise, ceket, pantolon, gömlek, palto, kaban, pardesü, gömlek gibi erkek konfeksiyon üretimi Firman n verdi i destekler: Dekorasyon katk pay, reklam,ambalaj malzemeleri deste i Bayilik flartlar : Konum ve m2'si taraf - m zdan onaylanacak ma aza konsepti, asgari 150 m2 alan, dekorasyon çizimi mimari büromuz taraf ndan gerçeklefltirilir. eminat mektubu al n r. Adres: Merter Keresteciler Sitesi K z lc k Sokak No: 23 stanbul. el: Yetkili kifli: Altu Ayd n (marka direktörü). YILDIZ ENEGRE Ülke orijini: ürkiye Kurulufl y l : 2002 Faaliyet alan : Orman Sanayi(MDF,MDF- LAM,Entegre Ahflap Profil, Vario Clic Laminat Parke,Variodor Kap ) Reklam katk pay : %15 Firman n verdi i destekler:reklam deste- i,avantajl ve sat labilir fiyatlar,yüksek üretim kapasitesi,h zl sevkiyat, entegre yap n n getirmifl oldu u avantajlar. Bayilik flartlar : Banka eminat Mektubu yada gayrimenkul ipote i,ana cadde üzeri showroom Adres:Organize San.Bölgesi.No:5 ARSLANBEY/KOCAEL Yetkili kifli: Ogün B y kl o lu MERKEZ BANKASI Sat fl ABD USD Euro ng. Sterlin SERBES PYASA Sat fl ABD USD Euro ng. Sterlin ALIN FYALARI Kapal Çarfl Sat fl ayar ayar Cumhuriyet Reflat YAIRIM FONLARI NDEKS Fon ürü Bileflik Fon A ipi B ipi Ö zel müflterilere butik Ö hizmeti veren Bursa'da kurulu Forza ekstil Sanayi icaret, Beyaz Saray' n ard ndan spanya Kral Juan Carlos için 68 parçadan oluflan havlu koleksiyonu haz rlad. ''Forza&Casa Collection'' markas yla Ralph Lauren, Georgio Armani, Gianfranco Ferre gibi dünyan n en prestijli markalar na üretim yapan firman n müflterileri aras nda, Bill Gates ve Steven Spielberg gibi ünlü isimler de bulunuyor. Firma sahibi Selim Ayk ran, yapt aç klamada, Londra'da tekstil ve moda e itimi ald n, Amerika ve özellikle 18 ay kald talya'da tasar mc olarak çal flt n belirterek, gezmek için geldi i stanbul'da, M s r Çarfl s 'nda gördü- ü Bursa havlular n n kendisi için dönüm noktas oldu unu söyledi. VERSACE EK RAKP Ayk ran, 1999 y l nda Bursa'ya yerleflti ini belirterek, bu tarihten itibaren Bursa ve Denizli'de kaderine terk edilen ''kara tezgahlar '' büyük u rafllar sonucu toplad n anlatt. Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi nde 2001 y l n n Ocak ay nda kurdu u iflyerinde 4 tezgahla ifle bafllad klar n, bugün 52 tezgahla üretim yapt klar n kaydeden Ayk ran, ''Yüzde 100 pamuklu ve ipek ile kök boya kullan yoruz. amamen el dokuma havlular - m zda, kalite konusunda kendimize güveniyoruz. fiimdi, tek ra- kibimiz Versace'' diye konufltu. Ayk ran, Osmanl ve Anadolu motiflerini, yüksek kalitedeki bu havlulara iflleyerek, ''Made in urkey'' etiketiyle dünyaya kabul ettirdiklerini dile getirdi. Ralph Lauren, Georgio Armani, Gianfranco Ferre gibi dünyan n en prestijli markalar na üretim yapt klar na dikkati çeken Ayk ran, Bill Gates ve Steven Spielberg gibi ünlü isimlerin de müflterileri aras nda yer ald n bildirdi. Ayk ran, siparifl üzerine çal flt klar n ve üretimlerinin yüzde 90' n ABD'ye gönderdiklerini ifade ederek, Amerika'da San Francisco, Los Angeles- Beverly Hils'te ma azalar bulundu unu kaydetti. Amerika'da ''Neiman Marcus'' ve ''GUMP.S'', Paris'te ''Maison Object'' gibi alan nda dünyan n en seçkin ma azalar n n raflar nda havlular na yer verdi ini anlatan Ayk ran, SAYFA 5 GRfiM ABD Baflkan ndan sonra spanya Kral da müflterisi zel müflterilere butik hizmeti veren Forza ekstil, Beyaz Saray' n ard ndan spanya Kral için 68 parçadan oluflan havlu koleksiyonu haz rlad. Ralph Lauren, Georgio Arman gibi dünyan n en prestijli markalar na üretim yapan firman n müflterileri aras nda Bill Gates ve Steven Spielberg gibi ünlü isimler de bulunuyor Ünlü kifli ve markalara yapt üretimle dikkat çeken firman n sahibi Selim Ayk ran, yeni hedefler için çal flmalara devam ediyoruz diyor. stanbul icaret Odas (O), yerli ve yabanc ana sanayicileri, yan sanayicilerle buluflturmaya devam ediyor. O Yan Sanayi Borsas taraf ndan geleneksel hale getirilen sanayicilerin büyük buluflmas, Eylül 2006 tarihlerinde gerçeklefltirildi y l ndan bu yana düzenlenen flbirli i Günleri, yerli yan sanayinin yabanc ve ürk ana sanayi ile tan flmalar için büyük f rsatlar sunuyor. O nun sözkonusu etkinli- i, sanayicilerden gördü ü ilgi üzerine geleneksel hale getirildi. ORAKLIK ORANI YÜZDE 10 Kat l mc lar n yaklafl k yüzde 10 unun görüflmelerini ifl ortakl - na çevirdi i flbirli i Günleri nin beflincisinde, otomotiv, beyaz eflya, elektrik, elektronik, demir çelik, makine imalat, savunma, s tma, havaland rma, telekomünikasyon, metal, plastik, kauçuk, inflaat, uzay, kimya, mobilya sektörlerinden ana ve yan ayr ca Japonya, Belçika, ngiltere ve spanya'ya da siparifl üzerine ürünlerini gönderdiklerini belirtti. Ayk ran, tasar mlar n n özellikle Amerika'da büyük yank buldu unu anlat rken, bunu, 2003 y l nda ''he Best of NY Home extiles Show''da en iyi dizayn, 2006'da da ''he New York Home extiles Fuar ''nda en iyi dizayn ve kalite dallar nda 2 ödül birden alarak tescillediklerini kaydetti. KARA EZGAHAN BAfiKAN VE KRAL'A Bu ödüllere ulaflman n kolay olmad n ifade eden Ayk ran, ancak bu sayede 2003 y l ndan bu yana ABD Baflkan George W. Bush ve efli Laura Bush için Beyaz Saray'a belli aral klarla koleksiyon haz rlad n bildirdi. Ayk ran, tasar mlar n n bu seviyede kabul görmesinin kendisini mutlu etti ini dile getirirken, son olarak spanya'n n en ünlü ma azalar ndan ''El Cortez''in sahibinin, bir arkadafl n n iflyerinde tasar mlar n gördü ünü ve siparifl verdi ini söyledi. ''El Cortez''den gelen yetkililerin, Bursa'daki üretim merkezini ziyaret etti ini anlatan Ayk ran, kendisini, havlular n ayn zamanda ma azan n da müflterileri aras nda bulunan spanya Kral Juan Carlos'a takdim etmek üzere bu ülkeye davet ettiklerini bildirdi. Ayk ran, Kral için ''urkish owel Collection'' ad yla 68 parçadan oluflan 2 de- iflik tasar m haz rlad n belirterek, bornoz, el ve banyo havlular ndan oluflan koleksiyonda, Osmanl ve Anadolu motiflerinin yer ald - n kaydetti. asar mlar n, dünyaya yön veren insanlar n kullanmas ve be enilerini ifade etmesinin kendisine heyecan verdi ini ifade eden Ayk ran, flunlar dile getirdi: ''Anadolu'da çok güzel fleyler var. Biz çok güzel fleyler yapabiliriz. Asl nda biz çok zenginiz. Ama, bunu kullanmas n, dizayn edip satmas n bilmiyoruz. Bu topraklarda kültür, el sanatlar ve mimari çok derin. pe imiz var, pamu umuz var, çok güzel fleyler yapabiliriz. Mesele bunlar sanatla buluflturup dünyaya sunmakt r. talya, Fransa ço u fleylerini, e er geriye giderseniz, bizden kopya ettiler, mimarilerini bile. flte ben 'urkish owel' marka yapmaya çal fl yorum.'' ürk yan sanayi dünya devleriyle bulufltu V. flbirli i Günleri nde 132 yan sanayici firma, 22 ana sanayiciyle 700 ün üzerinde ifl görüflmesi yapt. ürkiye de ilk kez kad n giriflimcilere özel bir finansal destek paketi haz rlayan Garanti Bankas, ekonomide aktif rol üstlenmek isteyen kad nlara yönelik bir dizi projeyi hayata geçirmek üzere ürkiye Kad n Giriflimciler Derne i (KAGDER) ile iflbirli i anlaflmas imzalad. Garanti nin Kad n Giriflimci sanayiciler ifl ortam nda bulufltu. Organizasyona kat lan ana sanayici firmalar aras nda; Almanya, ngiltere, spanya, Fransa, talya ve Macaristan dan gelen firmalar vard. 700 ÜN ÜZERNDE GÖRÜfiME V. flbirli i Günleri için 132 yan sanayici firma, 700 ün üzerinde ifl görüflmesi yapt. Görüflmeler gerek ana sanayicilerin gerekse yan sanayicilerin onaylad takvim çerçevesinde gerçeklefltirildi. KAILAN ANA SANAYCLER flbirli i Günleri ne, ana sanayici olarak,alarko Carrier, Alcoa (Fransa), Arçelik, B Conseils (Fransa), Continental (Macaristan), Darian rading (ngiltere), Electrolux, Epta Group (Italya), Ford Otomotiv, IKEA, Indesit Company, Klimasan, Külahç o lu, Lectra (Fransa), Leyland rucks & Duf (UK), Manufactura Moderna (spanya), Miele (Almanya), Peugeot, Stanley (Fransa), A-USAfi, elsama ve ürk Demir Döküm firmalar kat ld. Kad n giriflimcilere finansal destek Destek Paketi nden yararlanan kad nlar n yan s ra KAGDER in belirleyece i kad n giriflimcilerin de ücretsiz, yararlanabilece i e itimlerde, bir ifl fikrinin oluflturulmas ndan bafllayarak stratejik bir ifl plan n n haz rlanmas konu edilecek. E itimin tüm bölümleri, gerçek hayattan kad n giriflimcilerin baflar öyküleriyle desteklenecek. VERG REHBER Dr.VEYS SEV Kredi kartlar n n vergi matrah na etkisi Ülkemizde kredi kart ile yap lan sat fl hacmi her geçen gün artmaktad r. Ayr ca hizmet iflletmelerinde de kredi kart kullan m n n günümüzde nakit para ile yap lan ifllem toplam n aflt n söyleyebiliriz. Ancak baz ticari faaliyet alanlar nda ve özellikle de hizmet iflletmelerinde nakit ifllemler yan nda kredi kart ile yap lan ifllem has latlar nda kay tlara tam olarak yans t lmad gözlenmektedir. Bu ba lamda yap lan vergi denetimlerinde bu tür olaylar kolayl kla tespit edilebilmektedir. Di er yandan baz hallerde iflletme sahipleri (mükellefler) kendi mali gereksinimlerini karfl - lamak amac yla iflyerinde çal flanlara veyahut da efl ve çocuklar na ait kredi kartlar ile sat fl yapm fl gibi göstermek suretiyle para temin etme yoluna gitmektedirler. Yap lan vergi incelemelerinde ço unlukla kredi kart ile yap lan ve kay tlara intikal ettirilmeyen has lat matrah fark olarak de erlendirilmekte bu miktarlar üzerinden mükellef üzerine vergi tarh edilmektedir. Bir baflka anlat mla, yap lan incelemeler sonucunda kay tlara intikal ettirilmeyen kredi kart ile yap lm fl oldu u varsay lan sat fl toplam üzerinden mükellefe re sen vergi tarh edilmek suretiyle bu tür ifllemlere yönelik kayba (ziya) u rat lan vergi aranmaktad r. Bilindi i üzere Vergi Usul Yasas n n üçüncü maddesinde yer alan düzenlemeden de anlafl laca üzere Vergilendirmede, vergiyi do uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyeti esast r. Bu ba lamda da vergiyi do uran olay bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilmektedir. Ayn yasan n 30 uncu maddesinde yer alan re sen vergi tarh ile de ulafl lmak istenen; ödenmesi gereken vergilerin gerçek veya gerçe e en yak n bir biçimde tespitidir. Vergi incelemeleri s ras nda kay tlara intikal ettirilmeyen ve kredi kart ile sat ld belirlenmifl olan miktar n ne kadar k sm n n vergi matrah na dahil oldu u konusu ise re sen takdir s - ras nda önemli olmaktad r. Ayr ca yine bilindi i üzere Vergi Usul Yasas n n 134 üncü maddesinde belirlendi i üzere vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin do rulu unu araflt rmak, tespit etmek ve sa lamakt r. Uygulamada baz hallerde de iflyeri sahibinin efline, çocuklar na ve ifl yerinde çal flanlara ait kredi kart n kullanmak suretiyle kendi ticari iflletmesine ve dolay s yla kendi finansman sorunlar n haletli i konusu gerçek nitelikte olabilmektedir. Dan fltay Dördüncü Dairesi taraf ndan verilen bir kararda da Kredi kart ile kay t d fl olarak mal sat ld iddias yla yap lan tarhiyatta davac n n kendisi ve ailesine iliflkin kredi kart kullan mlar n n dikkate al nmas öngörülmüfl bulunmaktad r. (Dan fltay 4.Dairesi E.No:2005/432, K.No: 2005/1723) Söz konusu karar n gerekçesinden de anlafl laca üzere kredi kart ile yap - lan sat fllar n sat fllar n büyük bir bölümünün anne, baba, kardefl gibi çok yak n akrabalara yap lm fl bulunmas, Vergi Usul Yasas n n üçüncü maddesinde yer alan ekonomik ve ticari icaplara uygun görülmemektedir. Bir baflka anlat mla bu tür yak n akrabalara kredi kart kullan lmak suretiyle sat fl yap lmas n kabullenilmesi mutad de ildir. Dolay s yla..söz konusu kiflilere iliflkin kredi kart ifllemlerine ait miktarlar n matrah fark ndan tenzil edilmesi gerekmektedir. Dan fltay Dördüncü Dairesi taraf ndan verilmifl bulunan bu karar çerçevesinde mükellefin yak n akrabalar n n kredi kartlar n kullanmak suretiyle sat fl yap lm fl gibi gösterilmifl olan ifllemlerin tespiti halinde, bu tür ifllemlerin gerçek nitelikte sat fl oldu unu kan tlama görevi incelemeyi yapana düflmektedir. Dolay s yla bu tür belirlemelerde inceleme elemanlar sadece tespit yapmakla yetinmeyecekler, tespit yan nda yap - lan ifllemin gerçekçi oldu unu da kan tlayacaklard r.

6 HUKUK KÖfiES Çek kullan m Çek ilk bakt m zda özel bir kâ da bas lm fl bir yaprak parças d r ama ürk hukuk sisteminde 3167 say l yasa ile korunan en önemli bir kâ tt r. Yasal diliyle k ymetli evrakt r ve göründü ünde ödenir. Çek, poliçe veya bono gibi bir kredi arac de ildir, bizzat kendisi bir ödeme arac d r ve bu nedenle k ymetli evrak olarak kabul edilir. Çek al flveriflinde ve kullan m nda 3 önemli odak noktas vard r. Birinci odak noktas ; keflideci yani çeki yazan, ikinci odak noktas ; lehdar yani çekin emrine yaz ld kifli, üçüncüsü ise; çekin hamili yani çeki elinde bulunduran kiflidir. Ciranta; çeki ciro eden yani arkas n imzalayan kifli ve son olarak da; muhatap yani banka da çekin ödenmesini sa layan müessesedir. Sistemin iflleyebilmesi için, muhatap ad verilen bankalarda mutlaka provizyon yani çekte yaz lm fl para miktar n n karfl l olan para banka hesab nda olmal d r. Aksi durumda, 3167 say l Çek Yasas ve son mevzuat uygulan r. Çekin ilk kullan ld ülke; 17.yüzy lda Fransa d r. Daha sonra 1885 y l nda ngiltere de kullan lmaya bafllanm fl ve günümüzün en önemli hukuki belgesi olmufltur. Çek ibraz tarihinin üzerinden 6 ay geçince zaman afl m na u rar. O andan itibaren ad senet olur. braz süresi içinde istenirse çekten cay labilir. Çekin ayn il hudutlar içinde bankaya ibraz süresi 10 gün, flehir d - fl nda veya baflka bir ülkede ibraz süresi ise 1 ayd r. AB ülkelerinde çek uygulanmas nda bankalara büyük sorumluluklar getirilmifltir. Her isteyene çek karnesi verilmez. Yasada yap lan son de iflikliklerle bu konuda da baz ça dafl düzenlemeler getirilmifltir. Çek yasas n n 7.maddesinde ilgili bankan n ihbar sorumlulu u vard r. Gerçe i söylemek gerekirse yeni düzenlemeler hariç, bankalar n çek sorumlulu u zaman dilimleri içinde ya unutulmufl, ya da gözard edilmifltir. Oysa AB ülkelerinde durum böyle de ildir. Bizim hukukumuzda ise bankalar çekin gerçek muhatab konumunda de illerdir. Yani Çek Hukuku nun çok önemli bir aya de ilmifl gibi durmaktad rlar. Bu ba lamda; sistemin iyi iflleyebilmesi için bankalara daha büyük sorumluluk getirilmelidir. stanbul icaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURA YALÇINAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yönetmeni smail fien Haber-Araflt rma amer ÇERÇ Yay n Dan flman fiefik MEMfi Bafl Editör Sermet FER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUAfi, Dilek ÜLKER, Dilflah KEFLO LU Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN SANBUL CA- RE E YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELERN SORUMLULU U YAZARLARINAAR. O NUN GÖRÜfiLERN ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BELRLEREK KISMEN YA DA AMAMEN KULLANILABLR. Av. MÜNR GÖKER O Hukuk Birimi ABONE VE REKLAM ARFES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKC için YL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek. fl Bankas stanbul Yenicamii fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Bütün sayfalarda yay nlanacak siyah beyaz reklam tarifesi 7.50 YL. sütun/santimdir. Sekizinci sayfada yay nlanacak Renkli reklamlar n sütun/santimi 15.00YL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. SANBUL CARE ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda el: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: O Bilgi Sistemi: GRAFK-DZG-BASKI: DÜNYA YAYINCILIK A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar-sanbulel: (0212) O nun 35 nolu Boyahaneler, Elbise e- mizleyicileri ve Çamafl rhaneler Meslek Komitesi Zümre oplant s yapt. Önceki gün O Meclis Salonu nda yap lan oplant n n aç fl konuflmas n O Yönetim Kurulu Üyesi ve ekstil htisas Komisyonu Baflkan Abdullah Ç nar yapt. Ç nar, temizleme konusunda Komisyona gelen flikayetleri azaltabilmek için uygulanabilecek yöntemlerden söz ederek, sektörü iflbirli ine davet etti. oplant da ayr ca, ustal k belgesi konusunda yaflanan çeliflki gündeme getirilerek, çözüm istendi say l Mesleki E itim Kanunu na göre; yasa kapsam na al - nan dallarda iflyeri açmak isteyenden ustal k belgesi isteniyor.obb Yasas ise ticaret siciline kay tl olanlardan ustal k belgesi aranmayaca n söylüyor. smail Aslan (oplant Baflkan ve Komite Üyesi): Meslektafllar m z, mecburi mesle i e itime önem vermeli say l kanunun devam etmesinden yanay z. Yasa kapsam na al nan dallarda mutlaka ustal k belgesi aranmas n istiyoruz. flyeri sahibi ehil olmasa da iflletmecisi mutlaka ehil olmal. OBB Yasas ndaki sözkonusu uygulama, meslek erbab yla koordinasyon halinde çal fl lmamas sonucudur. Bizleri toplamalar n, fikirlerimizi almalar n beklerdik. Mustafa Alkan ( O Meclis Üyesi - Her Nevi Makine ve Ekipmanlar ): flin ehline verilmesi laz m. Yoksa mesle in ad kötü- SAYFA 6 O DAN ye ç kacak. Meslek okulu aç lmas konusuna gelince; sektörel e itim bafllad nda ihtiyaç duyulan makineleri ben temin edece im. Nihat Kolo lu (Kuru emizleme ve Boyahaneler Odas Baflkan ): lçe belediyeleri iflyerleri aç l rken oda kayd ve ustal k belgesi denetimi yapm yor. Ustal k belgesi olmayan ifl yapamas n. O ya kay tl olana hiç birfley sormuyorlar. stanbul Esenler Otogar da 29 tane çamafl r y kama, kuru temizleme yeri var. Gidin, 11 tanesine ne ifl yapt n görün. Birol Hac - o lu (O Meclis Üyesi): Kuyu suyu ile çal - flan boyahaneler, tekstil y kama yapan iflyerleri belediyelerle sorunlar yafl yor. Bunlar do al kaynak kapsam ndalar. stanbul Su ve Kanalizasyon daresi, kuyu suyu kullanan iflyerlerine belediyeler kanal ile bask yap yor. Üyelerimiz kuyu suyuna su saati ba layarak kullanmak istiyorlar. Hasan Kahya (O Üyesi): SK ile sorunlar yafl yoruz. stanbul Su ve Kanalizasyon daresi, Organize Sanayi Bölgeleri nden su paras alm yor. Ama boyahanelerden, tekstil y kamas yapanlardan al yor. Bu konuya bir çözüm getirilmesini istiyoruz. O Meslek Komitesi sorunlar zümre toplant s nda ele ald Kuru temizlemeciler, okul ve do ru etiket istiyor. Bu say da Avrupa Birli i nin AB Yay nda Hibe program n n da ihalesinin aç lm fl olmas ndan ötürü, proje haz rlama süreci ile ilgili verdi- imiz bilgilere bir haftal k bir ara veriyor ve GV nin desteklerine devam ediyoruz. - Ön Kuluçka Deste i leri teknoloji alanlar nda yeni ifl fikirlerinin oluflturulmas n kolaylaflt rmak ve ortaya ç kacak ifl planlar n n tutarl l k ve kalitesini art rmak amac ile gelifltirilen Ön Kuluçka Destekleri ile teknoloji temelli ifl fikri sahibi kifli ve genç firmalara fikirlerini olgunlaflt rmalar amac yla 24 aya kadar mekan deste i ve ABD Dolar na kadar nakdi olmayan erken aflama destekleri sa lanacakt r. - Bafllang ç Sermayesi Deste i Bafllang ç Sermayesi Destekleri nin amac, yarat c, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli giriflimcilere bafllang ç aflamas nda sermaye kat l ml destek sa lamakt r. Destek kapsam nda, fikir sahiplerinin ifl planlar n n firmalaflmas n n desteklenmesi için ilk aflama sermaye deste i sa lanmaktad r. Murat Gökhan (O Üyesi): Sektörümüzün sorunlar n n çözüm yeri dünyan n en büyük meslek örgütlerinden biri olan stanbul icaret Odas olmal. Sektörümüzdeki fabrikalar yurt d fl na ç k yor. Ama bunun sorumlusu biz de iliz. stihdama büyük katk yapan bir sektör olarak korunmal - y z, kollanmal y z. Birbirimizi de korumak ve kollamak zorunday z. Sanatç lar m z kaç rd k. fiimdi de sanayicilerimizi kaç r yoruz. Hüseyin Karasu (O Meclis Üyesi): Sektörün aras nda ciddi bir iletiflim kopuklu u var. Mesleki e itim alm fl personel s k nt s çekiyoruz. Ç - rakl k e itim okullar nda kuru temizleme bölümü için karar ald k ama baflvuru yok. Kuru temizlemede ürün etiketlerindeki talimatlarla ilgili sorunlar yafl yoruz. Sektörümüzdeki firmalar n Kobi kapsam na al nmas için müracaat ettik. Sektörümüz iflbirli i ve ortak tav r içinde hareket etmeli. brahim Ç - nar (O Üyesi): Kuru temizlemeye vatandafllar taraf ndan getirilen ve etiket tafl mayan giysileri ne yapaca z? Müflteri de biz de ma dur durumda kalabiliyoruz. ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI Sanayiye teknoloji destekleri ile ilgili yeni uygulamalar - Yenilenebilir Enerji Projeleri Deste i Yenilenebilir Enerji Projeleri Deste i kapsam nda, sanayi kurulufllar n n yenilenebilir enerji kaynaklar n kullanmas n teflvik edecek ve ilgili teknolojilerin gelifltirmesini destekleyecek projelere ABD Dolar tutar na kadar geri dönüfllü finansal destek sa lanacakt r. - Enerji Verimlili i Projeleri Deste i Sanayide Enerji Verimlili i Projeleri Deste i ile, sanayi kurulufllar n n enerji yo unluklar n n ve enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonlar n n azalt lmas için yeni teknolojilerin gelifltirilmesi amac na yönelik projelere ABD Dolar tutar na kadar geri dönüfllü finansal destek sa lanacakt r. - Çevre eknolojileri Proje Destekleri; Sanayi kurulufllar n n çevreye olan zararl etkilerinin azalt lmas amac yla yeni teknolojilerin yayg nlaflt rma amac na yönelik projelere ABD Dolar tutar na kadar geri dönüfllü finansal destek sa lanacakt r. Ali R za Alptekin (O Üyesi): Etiket tafl mayan ürünü temizlemeyelim ve bu tutumu tüm sektör olarak benimseyelim. Bu ortak tepki tüketiciyi de yönlendirecektir. Selahattin Küçükaslan (Komite Üyesi): Kuru temizlemenin kriterleri olmal ve kanunlardaki çeliflkiler giderilmeli. fladamlar n n yurtd fl na kaçmas n engelleyelim. Sektör batma noktas na geldi. Sorunlar m z karar mercilerine iletmek zorunday z. Eftal urhan (O Üyesi): Kuru temizleme etiketlerinden kaynaklanan sorunlar m z var. Baz firmalar hangi etiketi bulurlarsa giysilere dikiyorlar. Ayn konuda farkl kararlarla firma veya müflteri ma dur edilebiliyor. Mehmet rfan Çak (O Üyesi): Sanayi göçü bafllad ve sektörel yeterli teflvik yok. Finans konusunda s - k nt lar m z var. Cem Kasan (O Üyesi): Amerikan Kuru emizlemeciler Derne i gibi bir çal flma sistemi sa layamaz m y z. Sektörel iletiflimi en üst düzeyde tutabilir, raporlar haz rlayabiliriz. E itimi h zland rabilir hatta sonras nda markalaflmay bile sa layabiliriz diye düflünüyorum. O UZ DEMR Avrupa Birli i Yay nda Hibe Program Program n Amac : Program n amac, özellikle yerel ve ulusal televizyon kanallar ile görsel ve iflitsel materyal haz rlayan flirketlerin, AB süreci ile ilgili toplumu bilgilendirecek yay nlar yapmas ve toplumun konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmas d r. Bütçe: Programa ayr lan toplam bütçe Euro olup, proje bafl na Euro ya kadar hibe talep edilebilmektedir. Proje bütçesine baflvuran kuruluflun da %30 luk bir efl finansman sa lamas beklenmektedir. Son Baflvuru arihi: Projeler, 13 Aral k 2006 tarihine kadar Ankara da bulunan Merkezi Finans ve hale Birimi ne teslim edilmelidir. Kimler Baflvurabilir: Programa, yerel ve ulusal televizyon kanallar ile yap m flirketleri baflvurabilir. Uygun Proje Konular : Avrupa Birli i üyeli i ve müzakere süreci ile ilgili her türlü bilgilendirici yay n faaliyeti desteklenecektir. Daha fazla bilgiyi adresinden temin edebilirsiniz. Almanya dan KOB lerle iflbirli i ziyareti Almanya n n Baden-Württemberg Heyeti, ürkiye ile ticareti art rma çal flmalar çerçevesinde stanbul icaret Odas (O) n ziyaret etti. Ekonomi Bakanl D fl icaret Direktörü Dr. Hans-Dieter Frey baflkanl ndaki Alman Heyeti, O Yönetim Kurulu Üyesi Ferruh Gök ile görüfltü. stanbul ve ürkiye ekonomisi ile O nun faaliyetleri hakk nda heyete bilgi veren Ferruh Gök, D fl ticaret dengesi ürkiye aleyhine sürekli aç k veriyor. Bunun sebebi de mevcut potansiyelin yeterince de erlendirilememesi. Sektörlerin iyi belirlenerek bu konuda aflama katedilmesi gerekiyor fleklinde konufltu. Eyaletlerindeki ticaret ve ifl imkanlak yla ilgili bilgi veren Dr. Hans-Dieter Frey de, Eyaletimizde KOB ler yo un olarak faaliyet gösteriyor. Ekonomik anlamda çok güçlü bir eyaletiz. Ürünlerimiz otomotivden makineye, elektrikten t p teknolojilerine kadar çok genifl bir yelpazeye yay l yor. ürk KOB leri ile ticaret ve ortakl k noktas nda her türlü iflbirli ine haz r z. Bu konuyla ilgili gereken her türlü yard m ürk KOB lere yapabiliriz dedi. Ata sporu cirit masaya yat r ld Ata sporumuz cirit in desteklenmesi, ürkiye çap nda yayg nlaflt r lmas, sistematik hale getirilmesi, daha sonra da kurallar n modernize ederek uluslar aras platforma aç l m n n gerçeklefltirilerek dünya markas bir spor dal olmas yolundaki çal flmalar ilk meyvesini veriyor. 15 Eylül Cuma günü, O Baflkan Murat Yalç ntafl n makam nda yap lan yol haritas belirleme toplant s na, O Baflkan Murat Yalç ntafl, Geleneksel Spor Dallar Federasyonu Baflkan Fatih stanbulluo lu ile O Meclis üyeleri Hüseyin Akarçeflme ve Abdullah Atalar kat ld. O Baflkan Murat Yalç ntafl prensip olarak bu ata sporumuzun geliflimi için her türlü fedakarl a haz r olduklar n belirtti. oplant da, bafllang ç olarak, Ramazan ay ndan sonra yap lacak olan ürkiye Cirit fiampiyonas na O nun ana sponsor olarak katk sa lamas konusu ele al nd. O Meclis üyesi Hüseyin Akarçeflme, görüflme ile ilgili olarak yapt aç klamada, Bu toplant bir bak ma, Ata sporu ciritin canland - r lmas yönünde bir start n verilifli, bir dü meye bas lmas olarak de erlendirilebilir. Bu yöndeki çal flma, O için bir onur ve gurur oldu u gibi ülkemiz içinde çok büyük bir kazanç olacak. Ayr ca Baflbakan Recep ayip Erdo an ile Spordan Sorumlu Devlet Bakan Mehmet Ali fiahin ve Kültür ve urizm Bakan Atilla Koç bu konuda flifahen bilgilendirildi. Onlar da, bu ata çok benimsediklerini ve desteklediklerini ifade ettiler fleklinde konufltu. O Meclisi üyeleri ve Komite üyeleri yap lacak olan ürkiye Cirit fiampiyonas n izlemek ve bilgilenmek üzere davet edilecek.

7 SAYFA 7 EKNOLOJ 1 Petaflop luk süper bilgisayar yolda Bilim adamlar, saniyede trilyonlarca ifllem yapabilen süper bilgisayarlardan birçok deneyde yararlan yor. Ancak, trilyonlarca ifllem de art k bilime yetersiz kal yor. Halen dünyan n en güçlü süper bilgisayar, saniyede 367 trilyon ifllem gücüyle IBM yap m BlueGene/L. Ancak ABD nin en üst bilimsel kurumu NSF Ulusal Bilim Vakf (National Science Foundation) saniyede 1 katrilyon ifllem gücünde bir bilgisayar n yap m için maddi destek sa layaca n aç klad. Saniyede 1 katrilyon ifllem gücü petaflop olarak tan mlan yor. NSF in projesi gerçekleflti inde, dünyan n en güçlüsü olan 367 teraflop luk BlueGene/L in 3 kat gücünde bir makine ortaya ç kacak. NSF in 1 petaflop gücündeki süper bilgisayar nda 1 milyon ifllemci olacak. University of Illinois-Urbana kampüsündeki Ulusal Süperbilgisayar Merkezi uzman hom Dunning, 1 petaflop luk süper bilgisayar n 1 milyon PC den daha güçlü olaca n ve biyolojiden ekonomiye, atom fizikten kara delik araflt rmalar na kadar genifl bir yelpazede bilime hizmet edece ini ifade ediyor. Bu bilgisayar mevcut süper bilgisayarlar n günlerce u raflt deneyleri saatlerle ölçüler bir zaman diliminde çözebilecek. Ancak, saniyede 1 katrilyon ifllem yapabilecek bir bilgisayar n yap m o kadar da kolay de il. Bu dev makineyi so utmak için yine dev bir so utma sistemi gerekecek. Dunning böyle bir so utma sisteminin bafll bafl - na enerji sarfiyat yarataca n vurguluyor. Ayr ca, mevcut yaz l mlar n da özel olarak revize edilmesi gerekecek. GM nin yak t pilli otomobili 2007 de denenecek Dünyan n en büyük otomobil üreticisi General Motors (GM), yak t piliyle çal flan 100 prototip otomobili 2007 y l sonbahar nda müflterilerine denemeleri için verecek. General Motors (GM) yönetiminden yap lan aç klamaya göre, hidrojeni enerji kayna olarak kullanan pilli otomobiller firman n seçilmifl baz kentlerde özel müflterilere verilecek ve arac denemeleri istenecek. Firman n Chevrolet markas yla üretti i yak t pilli ilk otomobili 4 çeker bir araç olacak. Yak t pilinin en az 80 bin kilometre ömrü olmas hedefleniyor. Hidrojenle oksijen aras ndaki elektrokimyasal reaksiyon sonucu enerji üreten yak t pili teknolojisini, Ford ve Honda da deniyor. Savunma Sanayi 5 y lda AR-GE ye 2 milyar dolar harcad Savunma Sanayi Müsteflar Murad Bayar, son 5 y lda araflt rma- gelifltirme projelerine 2 milyar dolar harcand n, bu rakam n önümüzdeki y llarda ciddi flekilde artaca - n söyledi. SK ve d fl müflterilerin al mlar nda kalitenin büyük önem tafl d n vurgulayan Bayar, kalitenin sektöre kat l m n da bir ön flart oldu unu vurgulad. Sivil standardlar n askeri teknolojilerin önüne geçmeye bafllad, ürünlerin a rl kl yaz l m içermeye bafllad na da iflaret eden Bayar, flunlar kaydetti: ''Bu da çok radikal de iflikliklere yol aç yor. elsiz bile yaz - l m kontrollü hale geldi. Sonuçta denetim, güvenilirlik öne ç k yor. Haz r al mdan ziyade gelifltirme, prototip ve üretim sürecinde sürekli bir iletiflim gerektiriyor'' Savunma Sanayi Müsteflar Murad Bayar, KOB'lerle önümüzdeki günlerde bir toplant yap laca n ve daha çok kobinin savunma sanayi sektörüne giriflini sa laman n yollar n arayacaklar n, bunda en önemli unsurun da kalite oldu unu anlatt. CAZBE ULUAfi ürkiye eknoloji Gelifltirme Vakf (GV), sa- nayiciler için bugüne kadar verdi i desteklere A ustos ay ndan itibaren yeni destek ilave etti. Yeni destekler AR- GE Proje Destekleri bafll alt nda, ortak teknoloji gelifltirme projeleri deste i ve ticarilefltirme projeleri deste i; teknolojik giriflimcilik destekleri bafll alt nda ön kuluçka deste i, risk paylafl m projeleri deste i ve bafllang ç sermayesi deste i; çevre projeleri destekleri kapsam nda da yenilenebilir enerji, enerji verimlili i ve çevre teknolojileri destekleri olarak aç kland. AR-GE PROJE DESEKLER GV nin yeni destekleri içerisinde yer alan Ar-Ge Proje Destekleri içerisinde ortak teknoloji gelifltirme projeleri deste i ile ticarilefltirme projeleri deste i yer al yor. Söz konusu destekler ile ilgili ayr nt l bilgiyi GV Politika ve Proje Gelifltirme Grubu Koordinatörü Altan Küçükç nar, stanbul icaret Gazetesi için aç klad. Ortak eknoloji Gelifltirme Projeleri Deste i nin amac, sanayi ve yaz l m kurulufllar n n ortak giriflim modellerinden biri kapsam nda bir araya gelerek yürütecekleri, teknolojik yenilik amaçl Ar-Ge projelerini teflvik etmek, bu sayede temel ve uygulamal araflt rma süreçlerini de kapsayabilecek, tedarik zinciri boyunca dikey entegrasyon ve ortak faaliyet alanlar nda rekabet öncesi veya rekabet içi iflbirli i, yatay kümeleflme için ilk ad mlar n at lmas - na katk sa l yor. ürkiye eknoloji Gelifltirme Vakf (GV), sanayicilerin teknoloji altyap s n gelifltirmek amac yla, bugüne kadar uygulad desteklere yenilerini ekledi. Yeni destekler, teknoloji tabanl firmalar oluflturarak, rekabet gücünü art rmaya yönelik. GV den sanayicilere yeni teknoloji destekleri Sanayicilere yeni desteklerin flekillendi i GV Genel Merkezi. icarilefltirme Projeleri Deste- i, GV'nin teknoloji gelifltirme projeleri deste inden yararlanarak prototip gelifltirme aflamas n baflar ile tamamlam fl firmalar n faydalanabilece i destek. Projeler sonucunda oluflan ç kt lar n ölçek ekonomisine uygun flekilde ticarilefltirilmesine yönelik gelifltirilecek projelere destek sa lamay amaçl yor. EKNOLOJK GRfiMCLK eknolojik Giriflimcilik Destekleri kapsam nda ele al nan üç destek ön kuluçka deste i, risk paylafl m projeleri deste i, bafllang ç sermayesi deste i olarak s ralan yor. Ön kuluçka deste i ile ileri teknoloji alanlar nda yeni ifl fikirlerinin oluflturulmas n kolaylaflt rmak ve ortaya ç kacak ifl planlar n n kalitesini art rmay amaçl yor. Ön kuluçka deste i teknoloji temelli ifl fikri sahibi kifli ve kurulufllara, fikirlerini olgunlaflt rmalar amac yla erken aflama destekleri sa layacak. Risk paylafl m projeleri deste- i, teknolojik giriflimcilik destekleri Günefli bofla harc yoruz G reenpeace Akdeniz Enerji Kampanyas Sorumlusu Hilal At c, ''çat lara yerlefltirilecek günefl pilli (fotovoltaik) sistemle ürkiye'de potansiyelin de erlendirilmesiyle elde edilecek enerji, enerji sorununa çare olur.. Ayr ca, çevreye de zarar vermiyor dedi. ürkiye'nin gerekli yat r mlar yap lmad için milyarlarca kilovat günefl enerjisini kullanamad söyleyen A c, ürkiye'nin günefl enerjisi potansiyelin 131 milyar kilovat saate ulaflt n, fotovoltaik potansiyelin ise y ll k 28.6 milyar kilovat saat oldu unun belirlendi ini, ancak de erlendirilemedi i için bunun heba edildi ini belirtti. üketicilerin çat lar na günefl sistemleri kurup, ana da t m flebekesi hizmeti sunan kuruma satmalar n sa layan teminat politikas n n 41 ülkede uyguland n belirten At c, spanya'da yasal düzenlemelerde zorlay c hükümler bulundu unu, ancak bu sistemin henüz ürkiye'ye getirilemedi ini bildirdi. Bu sistem ile günefl enerjisi potansiyeli yüksek olan ürkiye'de k fl aylar nda bile enerji s k nt s yaflanmayaca n belirten Hilal At c, "do algaz tüketiminde yaflanan sorunlar nedeniyle yap lan zorunlu tasarruflar, böylelikle ortadan kald r labilir'' diye konufltu. kapsam ndaki bir di er mekanizma olan bu deste in amac teknoloji tabanl büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmak ve gelifltirmek. leri teknoloji alanlar nda küçük bütçeli ve yüksek riskli proje sahibi giriflimcilerin ve kurulma aflamas nda yer alan kurulufllar ile yeni kurulan kurulufllara, proje harcamalar n n azami yüzde 50 sine kadar olan k sm için güvence al nmadan, 200 bin dolar tutar na kadar, geri ödemeli mali destek sa lanmas hedefleniyor. Azami destek süresi 2 y l. Bafllang ç sermayesi deste- i nin amac, yarat c, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli giriflimcilere, anlaml ve inand r c ifl planlar n n hayata geçirilmesi için yat - r m yapmakt r. Bafllang ç sermayesi deste i alt nda en fazla 400 bin dolar tutar na kadar sermaye deste i sa lan yor. ÇEVRE PROJELER DESE ürkiye eknoloji Gelifltirme Vakf n n 2006 A ustos ay ndan itibaren destek sa lamaya baflla- F flte GV nin yeni destekleri AR-GE PROJE DESEKLER Ortak eknoloji Gelifltirme Projeleri Deste i: Deste in üst limiti 2 milyon 500 bin dolara ç kar ld. Destek süresi azami 2 y l icarilefltirme Projeleri Deste i: Üst limiti 1 milyon dolar. EKNOLOJK GRfiMCLK DESEKLER Ön kuluçka deste i: oplam 50 bin olar aflmayan bir mali destek sa lanacak. Deste in süresi, ifl plan yazma aflamas nda en çok 8 ay, ifl plan n n s nanmas aflamas na geçen fl Fikirleri için en çok 16 ay olmak üzere, toplam 2 y l Risk paylafl m projeleri deste i: Proje harcamalar n n azami yüzde 50 sine kadar olan k sm için güvence al nmadan, 200 bin dolar tutar na kadar, geri ödemeli mali destek sa lanmas hedefleniyor. Bafllang ç sermayesi deste i: En fazla 400 bin dolar tutar na kadar sermaye deste i sa lan yor ÇEVRE PROJELER DESE Bu destek, yenilenebilir enerji, enerji verimlili i ve çevre teknolojileri olarak s ralan yor. Her üç mekanizma için geri ödemeli GV deste i, alt s n r 100 bin, üst s n r 1 milyon dolar. d çevre alan ndaki üç yeni konu da yenilenebilir enerji, enerji verimlili i ve çevre teknolojileri olarak s ralan yor. Her üç mekanizma için geri ödemeli ürkiye eknoloji Gelifltirme Vakf (GV) deste i, alt s n r 100 bin, üst s n r 1 milyon dolar olmak üzere, proje bütçesinin en fazla yüzde 50 si olarak belirlendi, destek süresi en fazla 1,5 y l. Fransa da h zl tren rekoru ransa'da h zl tren (GV), yapt rekor denemesinde saatte 360 kilometre h za ulaflt. Frans z Devlet Demir Yollar (SNCF) daresi Baflkan Anne-Marie Idrac, düzenledi i bas n toplant s nda, 'ülkenin güneyindeki sürat denemesinin baflar yla sonuçland - n ' söyledi. Fransa'da h zl trenlerin genelde ortalama saatte 300 kilometre h zla yol M ald n kaydeden Idrac, ''Hedefimiz, h zla birlikte çevreye zarar vermeden güvenli, konforlu yolculuk hizmetini garanti alt na alabilmek'' dedi. Fransa'da h zl tren ilk defa 1981 y l nda Paris- Lyon hatt nda hizmete sokulmufl ve ülkenin bu iki büyük kenti aras ndaki yolcuk süresi ortalama 260 kilometre h zla giden trenle 2 saat 40 dakikaya düflürülmüfltü. Microsoft'tan Youube'a rakip icrosoft firmas, video görüntülerinin paylafl ld - 'Youube' internet sitesine rakip ç kard 'Soapbox' için test yay n na bafllad. Google ve Yahoo gibi internet pazar alan na hakim firmalar n milyarlarca dolar bulan reklam pay na ortak olma stratejisine yönelen Microsoft'un bu son ata, msn.com adresinden yay n yap yor. Soapbox'da, kullan c lar n kendi çektikleri e lenceli görüntülerden eski televizyon programlar na kadar birçok videoya yer verilecek, ancak bu hizmetten test aflamas nda s n rl say da kifli yararlanabilecek. Nielsen//NetRatings firmas na göre, Youube sitesini, yaln zca a ustos ay nda 34 milyon kifli ziyaret etti. PERSPEKF Dr. CAN GÜRLESEL Eylül olmad ekimde muhakkak ürk ifl dünyas kriz beklemekten yorulmad. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi 1980 lerin ortas ndan itibaren hep krizler ile yaflad k ve bu krizler ifl dünyas n n bilinç alt na yerleflti. fl dünyas ne olsa, kriz ç kacak veya kriz oldu diyor. kincisi de sürekli bir kriz beklentisi yarat l yor. Bu nedenle ifl dünyas da bir türlü bu beklentiden kurtulam yor. May s ve haziran aylar nda yaflanan dalgalanma ard ndan (bu bir kriz de ildi ve ifl dünyas yine bunu 2001 krizi benzeri bir kriz zannetti veya zannettirildi) Eylül ay nda çok daha derin bir kriz (söyleyenlerin terimi) olaca beklentisi yay ld. Öyle görülüyor ki eylülde kriz olmayacak, flurada eylülün bitmesine bir hafta kald. Ancak bu her fleyin sonu de il, çünkü bu kez de eylülde olmad ama ekimde mutlaka kriz olacak, bu ifl art k daha fazla böyle sürmez beklentisi kuvvetleniyor. IMF Baflkan Rato da aç klamalar ile bu beklentilere tuz-biber ekti. IMF- Dünya bankas her y l Eylül ay nda y ll k genel kurul toplant lar n yapar ve her y l da bu toplant larda y ll k raporlar aç klan r. Buna göre, IMF in son raporunda dünya ekonomisi ile ilgili temel beklentiler var ve IMF Baflkan Rato da bunlar aç klad. Bu beklentiler flunlar; dünya ekonomisini bir s nav bekliyor ve dünya ekonomisi yavafllayacak, küresel ticarette dengesizlikler, enflasyon bask s ve sermaye hareketleri de en önemli riskler. Bunlara ba l olarak IMF yine raporunda baflkan Rato nun söyledi i gibi may s 2006 y l nda yaflanan dalgalanman n bir benzerinin olabilece ini ve bundan da en çok cari ifllemler aç yüksek ülkelerin etkilenebilece ini söyledi. IMF raporunun bulgular ve baflkan n aç klamalar bizde hemen ikinci dalga ve kuvvetli bir kriz geliyor diye alg land. Halbuki IMF her y l oldu u gibi bir sonraki y la iliflkin gördü ü yak n riskleri aç klad ve gerekli haz rl klar n yap lmas ve önlemlerin al nmas için de uyar görevini yerine getirdi. ürkiye de bir ay sonra mutlaka kriz ç kacak demedi. Bununla birlikte ürkiye ekonomisinin 2007 sonuna kadar ilave önlemler almas da kaç n lmaz. Çünkü hem d fl, hem de iç riskler var ve bunlar herkes biliyor. Önemli olan bunlar n iyi yönetilmesi. Öncelikle 2007 sonuna kadar ekonomiyi mutlaka so utmal y z. Bunun için de iç talebi art k faiz ile de il vergi politikalar ile s n rlamak gerekiyor. S k para politikas n n sürdürülmesi kaç n lmaz. Kamunun ilave gelir ve tasarruflar n harcamalara dönüfltürmemesi gerekiyor. Cari ifllemler aç finansman nda kal c kaynaklar için yat r m ortam n n iyilefltirilmesi çabalar n n h zland r lmas gerekiyor. flletmelerin rekabetini olumsuz etkileyen kamu yüklerinin azalt lmas için çaba sarf etmek ve emek piyasas n esneklefltirmek gerekiyor. Sektörel ve iflletmelere yönelik özel teflvik düzenlemeleri tasarlanmal ve uygulanmal. Ve en önemlisi de fiyat istikrar kal c olarak sa lanmal. Bütün bu önlemler okuyunca bile belki insan yoruyor, dolar iki milyon yap p kriz ç karmak varken, bunlar yapmak zor geliyor. Neyse, bakal m ekimde kriz ç kartabilecek miyiz. Ancak kriz ç kmayan ülkeden ümit kesilmez önümüzde kas m ve aral k var.

8 SAYFA 8 GÜNCEL Vatandafl paras n konut ve kiraya harcad Hanehalklar n n 2005 y l nda tüketim amaçl yapt harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 25,9 ile konut ve kira harcamalar, en düflük pay da yüzde 1,9 ile e itim hizmetleri harcamas ald. Geçen y l, hanehalk bafl na ayl k ortalama tüketim harcamas ise 1,091 YL olarak tahmin edildi. ürkiye statistik Kurumu (ÜK) 2005 Hanehalk Bütçe Anketi sonuçlar na göre, geçen y lki hanehalk harcamalar - n n yüzde 24,9'unu g da ve alkolsüz içecekler, yüzde 12,6's n ulaflt rma, yüzde 6.2'sini giyim ve ayakkab, yüzde 4,1'ini alkollü içecek, sigara ve tütün, yüzde 6,8'ini ev eflyas, yüzde 2.2'sini sa l k, yüzde 4,3'ünü haberleflme, yüzde 2,5'ini kültür ve e lence, yüzde 4,4'ünü otel, lokanta, pastane ve yüzde 4,1'ini çeflitli mal ve hizmetler oluflturdu. AYLIK ORALAMA ÜKEM Bu arada, ayl k ortalama tüketim harcamas, de er olarak 2004 y l nda toplam 15 milyar 206 milyon 488,6 bin YL iken, 2005 y l nda bu rakam 19 milyar 149 milyon 801,3 bin YL'ye yükseldi. ürkiye'de hanehalk bafl na ayl k ortalama tüketim harcamas ise 2005 y l nda 1,091 YL olarak tahmin edildi y l nda söz konusu rakam 889 YL idi. Kapasite kullan m A ustos ta yüzde 79.7 oldu malat sanayiinde kapasite kullan m, bu y l n A ustos ay nda yüzde 79,7 oldu.ürkiye statistik Kurumu (ÜK), Ayl k malat Sanayi E ilim Anketi A ustos ay sonuçlar n aç klad. Ankete cevap veren 2 bin 851 iflyerinden derlenen verilerin A ustos ay geçici sonuçlar na göre, 2005 y l A ustos ay nda yüzde 79,8 olan üretim de eri a rl kl kapasite kullan m oran, bu y l n ayn ay nda 0,1 puan azalarak yüzde 79,7 olarak hesapland. Kapasite kullan m oran geçen ay yüzde 82,2 olmufltu. A ustos ay nda imalat sanayiinde kapasite kullan m oran devlet sektöründe yüzde 94, özel sektörde ise yüzde 77,3 oldu. Geçen y l n ayn döneminde kapasite kullan m oranlar kamuda yüzde 90,3, özel sektörde yüzde 77 olarak belirlenmiflti. malat Sanayiinde ''üretim de eri'' a rl kl kapasite kullan m nda A ustos ay nda en yüksek kullan m oran, yüzde 96,7 ile kok kömürü, rafine edilmifl petrol ürünleri imalat nda görüldü. malat sanayiinde iktisadi faaliyet kollar na göre A ustos ay nda kapasite kullan m en yüksek sektör, yüzde 96,7 ile kok kömürü, rafine edilmifl petrol ürünleri imalat nda oldu. urizmciye kamu tafl nmaz tahsis süresi bitiyor Kamu tafl nmazlar n n turizm yat - r mlar na tahsisi ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre haz rlanan urizm yat - r mc lar na kamu tafl nmaz tahsis flartnamesi ne göre, bu imkandan yararlanmak isteyecek yat r mc lar n son baflvuru tarihinin 25 Eylül de sona erece i hat rlat ld. Kültür ve urizm Bakanl Yat r m ve flletmeler Genel Müdürlü ü nden verilen haberde, sözkonusu flartnamenin 25 A ustos 2006 tarihli Resmi Gazete de yay nlanm fl bulundu u da kaydedildi. S on stanbul da artan nüfus, ulafl m sorunu son y larda gerek yabanc sermayenin gerekse yerli üreticilerin yat r mlar n Marmara Bölgesi nde yo unlaflt rmalar na neden oldu. Bugün Marmara Bölgesi ürkiye nin milli gelirinin yüzde 20 ini tek bafl na sa l - yor. oplam sanayi üretiminin yüzde 51.8 i, yarat lan katma de erin yüzde 39.9 u Marmara Bölgesi ne ait. zmit, Bursa, Çerkezköy gibi merkezlerden sonra son dönemde yat r mlar rakya bölgesine do ru yo unlaflmaya bafllad. Baflta stanbul icaret Odas (O) olmak üzere ve stanbul Sanayi Odas (SO) gibi ifldünyas meslek kurulufllar n n son dönemde bölgeye gerçeklefltirdikleri ziyaretler de bölgenin kalk nmasana iliflkin tart flmalar gündeme getirdi. Marmara Bölgesi, stanbul a yak nl, belli bir seviyeye gelen altyap s ve bar nd rd 29 üniversite ile yeni yat r mc lar cezbedecek bir potansiyele sahip. MALA SANAYNN GÖZDES Bu nedenle özellikle malat Sanayinde yabanc yat r mlar n en fazla ilgisini çeken sektörler; tafl t, tafl t y larda gerek yabanc sermaye, gerekse yerli üreticiler yat r mlar n Marmara Bölgesi nde yo unlaflt rd. Önümüzdeki on y lda ise, Bursa n n finans, Sakarya-Bozüyük hatt ve Bal kesir- Eskiflehir ve Afyon un yeni sanayi merkezleri olmalar bekleniyor. Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor yan sanayi, çimento, orman ürünleri lastik sektörleri oluyor. Marmara Bölgesi nde en fazla teflvikli yabanc sermaye izni alan iller ise Sakarya, Kocaeli ve stanbul olarak dikkat çekiyor. Yabanc yat r mlar n stanbul da hizmet- elektronik, Bal kesir de g da, Bilecik te madeni eflya, Çanakkale de çimento, Bursa da tafl t yan ve orman ürünleri, ekirda da di er petrol ve kömür ürünleri ile tafl t yan sanayi, K rklareli nde cam, Yalova da ka t, Edirne de di er imalat sanayi, Sakarya da hizmet, tafl t, Kocaeli de tafl t, hizmet sektörlerinde yo unlaflt klar gözleniyor. Son y llarda kurulan Organize Sanayi Bölgeleri nin say s n n giderek artmas da bölgedeki sanayileflmeyi ve istihdam art nm fl durumda. Örne in, kitelli KOS- GEB'in sorumluluk alanlar ndan biri de K rklareli. K rklareli'nde sanayi artan bir h zla gelifliyor. malat sanayine bak ld nda ilde 160'a yak n tesis bulundu u görülüyor. A rl kl olarak g da ve tekstil imalat n n yap ld bu iflletmelerde 20 bin dolay nda kiflinin çal flt belirtiliyor. rakya daki ekirda ise E-25 yolunun il s n rlar ndan geçmesi yine flehrin Marmara Denizi kenar nda olmas ile giderek yeni bir cazibe merkezi haline geliyor. ekirda Liman, stanbul Liman 'n n yükünü hafifleten önemli bir ihracat ve ithalat liman. Özellikle organize sanayi bölgesinin de bulundu u Çerkezköy ilçesi ürkiye'nin en büyük sanayi merkezlerinden biri. Çerkezköy'de sanayi kurulufllar : ekstil, kauçuk plastik, boya - kimya, metal - makine, g da, sa l k, maden, a aç, elektronik ve beyaz eflya, inflaat malzemeleri, k rtasiye ve otomotiv sektöründe yo unlaflm fl durumda. ESK HAALAR EKRARLANMASIN stanbul Sanayi Odas (SO) Baflkan an l Küçük, sanayileflmenin Marmara Bölgesi ne kaymas n n kaç n lmaz oldu unu belirterek, Amac m z stanbul un sorunlar n bölgeye tafl mak olmamal. Bölgede sanayinin dengeli büyümesi gerek uyar s n yap yor. Bu noktada zmit teki sanayinin plans z büyümesi, yaratt çevre sorunlar ndan ders al nmas gerekti ini belirten fiiflecam eski genel sekreteri Rüfldü Bozkurt ise önümüzdeki on y lda stanbul ve Bursa n n finans sektöründe merkez olaca n ; sanayinin Sakarya-Bozhöyük ve Bal kesir-eskiflehir ve Afyon çizgisinde yo unlaflaca n söylüyor. Bu nedenle Marmara Bölgesi ndeki yat r m patlamas n n planl bir flekilde desteklenmesi gerekiyor. Yeni sanayi bölgeleri hakk nda ilgililer ne diyor? an l Küçük SO Baflkan stanbul bu yap y tafl yamaz IMF Baflkan Rodrigo de Rato: Art k stanbul yeni bir oluflum içine girdi. stanbul'daki sanayi rakya bölgesine yay lacak. Biz, stanbul sanayisinin Kocaeli gibi bölgeler yerine rakya'ya yönelmesini arzuluyoruz. Sanayiciler olarak, sanayisiz bir stanbul'u kabul edemeyiz, yat r m için kolay ulafl m sa layabilece imiz yerleri tercih ediyoruz. Ancak, stanbul, art k mevcut haliyle, bu yap y tafl yam yor. ''Ama tarihi doku baflta olmak üzere, birinci ve ikinci zon dedi imiz bölgelerde sanayi olmayacak ve stanbul k sa sürede esas tafl nmas gereken yere tafl nacak. Kültür, sanat, moda ve finans merkezi olacak. Sanayinin sadece stanbul ve Kocaeli'nde de il, Marmara'da da yap lanmas, hem stanbul hem ürkiye için önemli. Örne in Çanakkale'deki potansiyel sadece kent aç s ndan de il, ülke ekonomisine art de er katmas bak m ndan da oldukça önemli. Güçlü, potansiyelini ön plana ç karm fl bir stanbul, ürkiye'nin lokomotifidir. Ancak, kentte nüfus çok artt. Bundan sonra tek bafl na göç almas stanbul'un kilitlenmesi demektir. stanbul'un kurtuluflu, çevre illeri güçlendirmekten geçiyor. ürkiye nin ekonomik performans çok iyi U luslararas Para Fonu (IMF) Baflkan Rodrigo de Rato, ürkiye'nin ekonomik büyüme performans n n çok iyi durumda oldu unu söyledi. Rodrigo de Rato, Singapur'da bas n mensuplar n n ürkiye ekonomisindeki geliflmelere iliflkin sorusuna verdi i yan tta, ürkiye'nin h zl bir büyüme kaydetti ini söyledi. Rato, dünya ekonomisi içinde de aktif olan ürkiye'nin uygulad makro ekonomik politikalar ile yap - sal reformlar n, olumlu sonuçlar verdi ini ifade etti. Rodrigo de Rato, ürkiye'nin uygulad serbest kur politikas ve enflasyon hedefleme sisteminin, enflasyonun düflürülmesine katk da bulunurken, d fl floklara karfl da dayan kl l k sa lad n vurgulad. IMF Baflkan, yap sal reformlar n sürdürülmesinin, ekonomik büyümenin kal c hale gelmesine, k r lganl klar n azalmas na, enflasyonunun düflmesine katk da bulunaca n kaydetti. S k para ve maliye politikas ile yap sal reformlar n sürdürülmesinin, yat r mc lar n güvenini de art rarak, ürkiye'ye daha çok yat r m gelmesini sa layaca n belirten Rato, ürkiye'nin uygulad do ru politikalar nedeniyle IMF'nin deste ini hak etti ini vurgulad. Rato, kotalar artt r lan ürkiye ve di er üç ülkenin, dünya ekonomisinde aktif olduklar n da vurgulad. Rüfldü Bozkurt fiiflecam eski Genel Sekreteri Do ru planlama yap lmal Kalk nma bütün ülkelerde en elveriflli bölgelerden bafllar, durgun sudaki halkalar gibi tamamlanmadan baflka yerlere yay l r. Ülkemizde de kalk nma önce 1950 li y llarda stanbul da bafllad, zmit i kuflatt ve rakya ya do ru yay lmaya bafllad. Bilimsel araflt rmalar gösteriyor ki bölgesel kalk nma için teflvikler tek bafl na yeterli de il. Çünkü, kalk nma birikim ve kaynak ifli. Önümüzdeki 10 y lda ben stanbul ve Bursa n n finans merkezi olarak geliflece ini; Sakarya-Bozhöyük bölümüyle, Bal kesir-eskiflehir ve Afyon çizgisinde sanayileflmenin yo unlaflaca na inan yorum. Ulafl m sorunu çözüldü ü takdirde, Çanakkale de önemli bir potansiyel. ürkiye nin Marmara Bölgesi nin potansiyelini ve bu enerjiyi do ru planlamas gerekiyor. Bunun için de baflta ihalesi tamamlanan Bilecik-Eskiflehir yolunun hemen yap lmas gerekiyor. Yine Çanakkale de en az Köstence Liman kadar etkin bir limana ve altyap ya kavuflturulmas gerekiyor. Bu yap lanmay da e itimli insan gücüyle desteklemek gerekecek. Aksi takdirde zmit in sanayileflmesinde yapt m z hatalar tekrarlar, kaynak ve insan israf na devam ederiz. Dünya Bankas ürkiye Direktörü Vorkink: ürkiye, AB adaylar na göre daha güçlü ünya Bankas 'n n ''Yönetim Göstergeleri'' Raporu'nda, ifade özgür- D lü ü, siyasi istikrar, hesap verebilirlik, hükümetin etkinli i, mevzuat n kalitesi, kanun hakimiyeti ve yolsuzlukla mücadele gibi kriterlere göre ülkelerin de erlendirmesi yap ld. Rapor, ürkiye'nin yolsuzlukla mücadelede da dahil olmak üzere birçok göstergeye göre önemli ölçüde ilerleme kaydetti- ini ortaya koydu. ''Politik stikrar'' konusunda da ürkiye'nin ilerleme kaydetti i anlafl l yor. Rapora göre, 1996 y l nda ürkiye'nin yüzde 10'luk dilimde yer ald, 2005 y l nda ise diliminin yüzde 30'a ç kt görülüyor. Dünya Bankas ürkiye Direktörü Andrew Vorkink, küresel yönetim göstergelerinin baz lar na göre ürkiye'nin, AB'ye aday Do- u Avrupa ülkelerine göre daha iyi ilerleme gösterdi ini söyledi. Andrew Vorkink, raporun, yönetimdeki iyileflme ile gelir seviyesi ve sosyal göstergeler aras ndaki ba lant y belirgin biçimde ortaya koydu una dikkat çekerek, yönetimdeki geliflmenin, ürkiye'ye daha iyi gelir seviyesi ve yaflam standard olarak döndü ünü, ürkiye'nin ekonomisinde son 5 birkaç y lda bunu gözlemlediklerini kaydetti. GÖRÜfi YAfiAR AfiDEMR K dem tazminat nas l hesaplan r? K dem tazminat, iflçinin çeflitli nedenlerle iflyerinden ayr l rken, iflverenin iflçiye vermifl oldu- u bir tazminat fleklidir. flverence, iflçilere ödenecek k dem tazminat n n miktar iflçinin almakta oldu u ücret ve hizmet süresine göre de iflebilmektedir. flçilerin k dem tazminat na hak kazanabilmeleri için öncelikli olarak bir tam y l çal flm fl olma flart n yerine getirmifl olmalar gerekir. Burada sözü edilen y l takvim y l d r. Örne in X iflletmesinde tarihinde fiilen çal flmaya bafllayan bir iflçi bu tarihten itibaren bir tam y l geçmesi ile di er bir ifadeyle tarihinde k dem tazminat için gereken k dem flart n sa lam fl olacakt r. K dem tazminat için gerekli olan bir y ll k sürenin tespitinde, ifl sözleflmesinin devam etti i tüm dönemler dikkate al nmaktad r. Ancak ki yasal grev ve lokavt s ras nda geçen süreler, ifl sözleflmesinin ask da olmas sebebiyle, bir y ll k k dem süresinin tespitinde toplam süreye dahil edilemeyecektir. flçilerin k dem süresinin tespitinde göz önünde bulundurulacak di er bir hususta, ifl sözleflmesinin devam etmifl veya aral klarla yeniden imza edilmifl olmas na bak lmaks z n, ayn iflverenin de iflik iflyerlerinde ki hizmet sürelerinin dikkate al nmas gereklili idir. fiöyle ki iflveren (X) in yan nda 2000 y l ndan 2002 y l na kadar çal fl p, ifl sözleflmesini sona erdiren bir iflçi 2005 y l nda iflveren (X) e ait herhangi bir iflyerinde yeniden çal flmaya bafllam fl ve ifl sözleflmesi 2006 y l sonunda k dem tazminat na hak kazanabilecek flekilde sona ermifltir. Bu durumda iflçinin (X) iflvereninin yan nda geçen toplam k - dem süresi; y llar aras ndaki 2 y ll k çal flmas y llar aras ndaki 1 y ll k çal flmas olmak üzere toplamda 3 y ld r. K dem tazminat hakk n n ortaya ç kmas için gerekli di er flart ise, iflçilerin ifl sözleflmelerinin kanunda belirtilen hallerden birisi ile sona ermesidir say l fl Kanunun yürürlükte olan 14. maddesinin fl alt nda k dem tazminat hakk - n n ortaya ç kmas için gerekli sona erme hallerini üç ayr k s mda incelemek mümkündür. Buna göre; flverenin Feshi: fl sözleflmesinin, fl Kanunun 25. maddesinin bir ve üçüncü bentlerinde gösterilen sa l k nedenleri veya zorlay c nedenler dolay s yla iflverence süresiz fesih bildirimi ile sona erdirilmesi durumunda çal flanlara k dem tazminat talep etme hakk do maktad r. flçinin Feshi: fl sözleflmesinin, fl Kanunun 24. maddesinde belirtilen hakl nedenlerle, çal - flanlarca süresiz feshi bildirimiyle sona erdirilmesi hallerinde iflçiler k dem tazminat na hak kazanabileceklerdir. Bir baflka ifadeyle iflçinin süresiz fesih bildirimine dayand hakl nedenin sa l k nedeni, ahlak ve iyiniyet kurallar na ayk r l k veya zorlay c neden gibi nedenlerden herhangi birisinden olmas n n önemi yoktur. Böyle bir durumun varl n n söz konusu oldu u her hal ve flartta iflçiler k dem tazminat almaya hak kazanabilecektir. Öte yandan istisnai durumlarda da, çal flanlar k dem tazminat almaya hak kazanmaktad rlar. Erkek iflçi askerlik görevini yerine getirmek amac yla ifl sözleflmesini feshetti inde, bayan iflçi, evlendi i tarihten itibaren bir y l içerisinde istedi- i taktirde k dem tazminat almaya hak kazanabileceklerdir. flçiler, yafll l k, malullük ayl veya toptan ödeme almak amac yla ifl sözleflmesini fesh etmesi halinde de k dem tazminat hakk n elde etmektedirler. flçinin Ölümü: flçinin ölümü nedeniyle ifl sözleflmesinin sona ermesi halinde, iflçinin kanuni mirasç lar k dem tazminat almaya hak kazan rlar. K dem tazminat na hak kazanabilmek için gerekli ön flart olan bir y ll k çal flma süresini yerine getiren ve yukar da belirtilen hal ve flartlarda ifl sözleflmesi fesh edilen iflçinin k dem tazminat miktar, her tam y l için iflçinin 30 günlük son brüt giydirilmifl ücretine göre hesaplanmaktad r. am y ldan artan süreler için de 30 günlük ücrete orant l olarak k dem tazminat hesaplanmaktad r. azminat miktar n n hesaplanmas nda dikkate al nan ücret, iflçinin son ayda almakta oldu u ücrettir. Son ücret içerisine iflçiye ödenen prim, ikramiye, çocuk zamm gibi ödemelerle yemek, g - da, temettü ve tafl t yard m gibi parayla ölçülebilen ve süreklilik arz eden sosyal yard mlarda dahil edilmektedir.

9 ürkiye, 2007 de 147 fuara milli düzeyde kat lacak ürkiye, 2007 y l nda, AB ülkelerinden Sudan'a, Çin'e kadar birçok ülkede düzenlenecek 147 fuara milli düzeyde kat lacak. ürkiye fuarc l k alan nda co rafi konumunun avantajlar ve bölgenin merkezi olabilecek potansiyeli ile giderek daha fazla önem tafl rken, uluslararas pazarlaman n en etkin araçlar ndan birisi olan uluslararas ticaret fuarlar da d fl pazarlara aç lmak isteyen firmalar için önemli bir f rsat oluflturuyor. ürk firmalar milli düzeyde 1999 y l nda 83, 2000 y l nda 84, 2001 y l nda 89, 2002 y l nda 91, 2003 y l nda 106, 2004 y l nda 129, 2005 y l nda 212, 2006 y l nda da 212 fuara kat ld. Kat l mc firma ile al c n n karfl laflt bir merkez niteli ini tafl yan fuarlarla, sat fl, iletiflim, araflt rma ve stratejik yararlar elde edilirken, hedef pazarlara da ulaflma imkan bulunuyor. Yurtd fl fuarlar, firmalar n kendi markalar n tan tmalar bak m ndan uygun ortam yarat rken, yurt d fl fuarlarla ürk ihraç ürünlerinin yurt d fl nda tan t lmas ve yeni ifl imkanlar n n sa lanmas amaçlan yor. Kavala da Sanayi Ürünleri ve Eliflleri Sergisi Eylül 2006 tarihleri aras nda Yunanistan n Kavala flehrinde Sanayi Ürünleri ve El flleri Kavala 2006 Sergisi düzenlenecek.. Serginin ürk ifladamlar ile bölgenin müteflebbislerinin do rudan do ruya iflbirli i konusunda görüfl al flveriflinde bulunacaklar bir platform niteli inde olaca belirtiliyor. Sergiye yap lacak seyahat ile ilgili vize prosedürleri, otel rezervasyonlar gibi konularda kendilerinin yard ma haz r oldu u bildiriliyor. Sözkonusu fuara kat l m için ayr nt l bilgi: el: Faks: Web: E- mail: Agroexpo Eurasia 2006 zmir de aç ld Eylül 2006 tarihleri aras nda tar m sektörünün nabz zmir de at yor. Orion fuarc l k taraf ndan düzenlenen ve bu y l ikincisi gerçekleflecek olan Agroexpo Eurasia, zmir Kültürpark htisas Fuar Binalar nda düzenleniyor. 220 Seçkin firmas n bir araya getiren Agroexpo Eurasia, düzenledi i etkinlikleriyle fark yaratmaya devam ediyor. 220 standda Yerli ve Yabanc yaklafl k 610 firman n kat l m yla gerçeklefliyor. Fuar, çiftçi ve yetifltiriciler için ar m ve Hayvanc l k konusunda geliflen teknolojileri izleyebilecek, merak ettikleri üretim dallar hakk nda ayr nt l bilgiye sahip olma f rsat bulacak. Kap lar n ikinci kez açacak olan Agroexpo Eurasia 2006 ya Avrupa ve Orta Do u dan ziyaretçi heyetleri gelecek. Yurtiçi profesyonel ziyaretçilerin yo un ilgisinin beklendi i fuara ürkiye çap nda düzenlenen ziyaretçi organizasyonlar da renk katacak. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Faik Aç kal n- 2- thal- fielale- 3- Lar- Is r k- 4- sale- Ka- Ace- 5- Zaç- No- i- As- 6- fiy- Gima- Mal- 7- Su- Ortal k- 8- Honda- Asla- 9- Em- Ural- Ebat- 10- Nl- Bad ç- Ona- 11- Kelebek- Ürün- 12- itan- X- Asa. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Filiz fiahenk- 2- Atasay- Omlet- 3- hraç- Sn- Li- 4- ak- Gudubet- 5- Albeni- Araba- 6- Omo- Aden- 7- Ifl k- Aral k- 8- Kesat- S- 9- Al - male- 10- Lara- Alabora- 11- Il cal - Anüs- 12- Nekes- Katana. SAYFA 9 FUAR DÜNYASI Avrupa tafl mac l k ve lojistik sektörü buluflacak Walter Vassalo Intermodal tafl mac l k politikalar ve yeni trendler DLfiAH KEFLO LU ektörün önde gelen aktörlerinin bir araya gele- deki son geliflmeleri aktaracaklar. S Ayn gün özel sunumda Limanlarda intermodal yat r mlar konusu ce i Logitrans 06 Intermodal afl mac l k, Lojistik Fuar ve Konferans bu y l 28 ele al nacak. 29 Eylül Cuma günü ürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar ndan (CDD) Süleyman Ka- 30 Eylül tarihleri aras nda üçüncü kez kap lar n açacak. Organizasyon, Eko Fuarc l k ve üyap iflbirli i lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan raman, UIC Uluslararas Demiryol- ile düzenleniyor. Ulaflt rma Bakanl - Eric Peetermans Demiryollar nda himayesinde gerçeklefltirilecek intermodal tafl mac l kla ilgili yeni Logitrans 06, tafl mac l k ve lojistik geliflimler hakk nda bilgi verecekler. hizmeti veren kurulufllarla hizmet Fuar n 2. günü intermodal tafl - alan firmalar buluflturacak. ürk tafl mac l k sektörü, fuardan daha güçlenmifl olarak ç kacak. mac l n lojistik hizmetlere katk lar bafll alt nda düzenlenecek otu- Beylikdüzü üyap Fuar ve lar, kombine tafl mac lar, uluslar aras kara, hava, deniz ve demiryolu ta- flirketleri ve finans-leasing kuruluflrumda Akdeniz-AB Bölgesi nde sistemleri sunan flirketler, sigorta Kongre Merkezi ndeki fuar s ras nda ayr ca EIA Avrupa Intermodal fl mac lar, tafl ma organizatörleri, liman iflletmecileri, havayolu firmala- 28 Eylül Perflembe günü aç l fl ridoru Deneyimi ürkiye için bir selar yer alacak. ürkiye nin potansiyeli Pan-AB Ko- Derne i nin her y l verdi i En yi Intermodal Uygulama Ödülü törenine bu y l ürkiye ev sahipli i ya- ve üstyap üretici ve sat c lar, yurtisince düzenlenecek olan konferansr nda Limanlar ve Demiryollar Enr, h zl hava tafl mac lar, ticari araç konuflmalar n n ard ndan fuar süreçenek mi?, RO-RO Operasyonlapacak. 29 Eylül de düzenlenecek bir çi kargo da t c lar, gümrük müflavirleri, depo iflletmecileri, depo ve ve uluslar aras politikalarda son ger n n tercihinde limanlar n fonksiyolarda tafl mac l kta yeni yaklafl mlar tegrasyonu ve afl mac l k modla- törenle tafl mac l k ve lojistik sektörünün Eurovision u olarak tan mlanan En yi Intermodal Uygulama manlar ve raf sistemleri üreticileri, Gemi flletmecileri ve Kombine afl - ele al nacak. Her y l oldu u gibi fu- lojistik bina inflaatç lar, depo ekipliflmeler ele al nacak. Roder Ro Ro nu konular da yine fuar n 2. günü ödülleri sahiplerini bulacak. elleçleme ekipmanlar, ambalaj, paketleme, kolileme, etiketleme ve gü- Cumhur At lgan, EIA Avrupa Inter- ifllemlerinde standardizasyon ve mac lar Derne i Genel Müdürü ar n 3. günü D fl ticaret ve gümrük Üç gün süreyle sektörle ilgili önemli geliflmelerin ele al naca venlik sistemleri sa lay c lar, dan flmanl k flirketleri, iletiflim gereç rogio ve AMRIE Avrupa Bölgesel konular n n ele al naca Sektörel modal Derne i Baflkan Livio Amb- ürk otomotiv sektöründe lojistik özel oturum ve sunumlar n yer alaca konferanslar gerçeklefltirilecek. ve sistemleri, yaz l m-donan m sa lay c lar, barkod-otomasyon-rfid nomisi & Lojistik Bölümü Baflkan Denizcilik Birli i, afl mac l k Eko- Lojistik Günleri Konferans gerçeklefltirilecek. Fuarda; lojistik hizmet sa lay c - Promosyon Ürünleri Fuar büyük ilgi görüyor 1 Eylül de aç lan ve 24 Eylül 2006 tarihine kadar stanbul Fuar Merkezi nde d e v a m e d e c e k olanpromosyon Ürünleri Fuar,büyük ilgi görüyor.. fl dünyas n n y l içinde da taca tüm promosyon ürünlerinin seçilerek, al m kararlar n n verildi i fuar, sektördeki en son geliflmelerinin yan s ra bu y l önemli panelleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle de çok konuflulacak. IF stanbul Fuarc l k ve Promotürk Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Uluslararas Promosyon Ürünleri Fuar Promotürk, promosyon sektöründeki en son geliflmeleri sunacak. Üreticilerle sat n almac lar fuarda buluflacak. ve pazar n geliflim sürecine katk da bulunacak. Promotürk sektörünün 21. y l nda en kapsaml Promotürk, sektöre ivme kazand rd 2 buluflma noktas oluyor. dilerine özel ürün çal flmalar Hem kendi sektörünü bir da yapt rabiliyorlar. araya getiren hem de tüm Fuar, sadece sektör sektörleri buluflturan profesyonellerini bir araya uluslar aras bir platform olarak bu y l da önemli kat l mc ve ziyaretçileri a rl yor. Fuar, kat l mc lara, yerli ve yabanc müflteri portföylerini gelifltirebilecekleri, ihracat ba lant lar kurabilecekleri ve yeni bayilikler verebilecekleri ticari bir platformda verimli ifl ba lant lar kurma f rsat sunuyor. Fuara, 200 firma kat l yor. Promotürk, ziyaretçi firmalar için, genifl yelpazede ürünleri bir arada bulabilecek, ürün, firma ve hizmet kalitesini karfl - laflt rabilecek bir ortam sunuyor. Fimalar bu fuarla, y l boyunca kullanacaklar promosyon ürünlerini bu genifl yelpaze içinde seçebilmelerinin yan s ra ken- getirmiyor, ayn zamanda çeflitli dernek ve vak flara da destek veriyor. Ayr ca Promotürk Derne i ve Omurilik Felçlileri Derne i nin ortak projesi, Promosyon Ürünlü Boyunluk Montaj Atölyesi nde üretilecek boyunluklar da fuarda sergileniyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi nin deste i ile kurulan Atölye, engelli kiflilerin meslek edinmesini sa layacak ve istihdam yaratmak amac yla kuruldu. Promotürk 2006 da ayr ca Y ld z eknik Üniversitesi, Promotürk Derne i ve Sedefed ( Sektörel Dernekler Federasyonu ) iflbirli i ile iki gün süresince Aile çi fiirketlerde Kurumsallaflma konulu bir panel de düzenlendi. FUARLAR REHBER Promoturk 21. Uluslararas Promosyon Ürünleri Fuar stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy Havaliman Karfl s Düzenleyen Firma: IF stanbul Fuarc l k A.fi. el: Agroexpo Euras a 2006 ar m Sera ve Hayvanc l k Fuar zmir Kültürpark Fuar Alan Düzenleyen Firma: Orion Fuarc l k ve an. Hiz. Ltd. fiti. el: Keçiören Ramazan Etkinlikleri Fuar Ankara Keçiören Spor esisleri Yan Düzenleyen Firma: Rem Fuarc l k el: Van Asya pekyolu Sanayi ve icaret Fuar Altayl Spor esisleri Van Düzenleyen Firma: Vizyon Fuarc l k Org. an. ic. Ltd. fiti. Adres: Bay nd r Sok. 6 / 23 K z lay / Ankara 17. Dini Yay nlar ve Kitap Fuar Malatya Miflmifl Park Fuar Alan Düzenleyen Firma: Malatya Fuarc l k A.fi. el: Marketingist Pazarlama Fuar ve Konferans stanbul üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü Düzenleyen Firma: ifafl A.fi. el: Logitrans 06 Kara, Hava, Deniz, Demiryolu afl mac l, ntermodal, Kombine afl mac l ve Lojistik Hizmetleri ve Ekipmanlar stanbul üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü Düzenleyen Firma: Eko Fuarc l k ic. Ltd. fiti. el: exgate 2 2. ekstil ve Aksesuarlar Fuar stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy Havaliman Karfl s Düzenleyen Firma: IF stanbul Fuarc l k A.fi. el: EKONOM VE POLKA Prof. Dr. ERDO AN ALKN ürkiye hakk nda iki yabanc yorum Üzerinden bir aya yak n zaman geçti ama bu iki yorumu özetlemekte yine de yarar var. Birinci yorum, ünlü Newsweek dergisinde R.Sharma ad nda, uluslararas yat - r m konusunda uzman olan bir yazara ait. Bu yazara göre 2001 krizinden sonra yabanc yat r mc lar için cazip bir ekonomi haline gelen ürkiye de son dönemlerdeki hal ve gidifl endifle yaratmaya bafllad. ekrar yükselmeye bafllayan enflasyon, giderek büyüme istidat gösteren cari ifllemler aç ve özellikle politik gerginlikler, uluslararas yat r mc lar n moralini bozar gibi. Daha do rusu sorun flu: Son üç y l n h zl büyümesi ve düzelen makro dengeler, kur ve faizlerin cezp etti i s cak para sayesinde mi idi, yoksa ekonominin iyi yönetiminden mi kaynaklan yordu? Bu konuda yazar, son politik tart flmalara ve hatta Merkez Bankas Baflkan tayinindeki tereddütlere dahi de inirken yine de ekonomi yönetimine müspet puan vermeyi tercih etmifl. Fakat daha sonda, iç politik çekiflmeler bir çözüme kavuflturulamazsa, yabanc yat - r mc lar n tutumunun de iflebilece ini zikretmekten geri durmam fl. Öbür yorum biraz daha yeni bir tarih tafl yor. Goldman Sachs n Yeni Avrupa Piyasalar Analizi diye tercüme edebilece imiz haftal k yay n nda yer al yor. Yaz da ürkiye nin önümüzdeki 18 ay içinde maruz kalabilece i riskleri s ralam fl. En büyük riskin de AB ile müzakerelerin kesilmesi ihtimali oldu- una iflaret etmifl. Daha sonra gelecek ilkbaharda Cumhurbaflkan seçimini ve sonbahardaki genel seçimleri birer risk unsuru olarak s ralam fl. Genel seçimlerde bu kez AKP nin mutlak ço- unlu u kaybetme ihtimalinden de söz etmifl. Bunlar zaten bizim de bildi imiz ve her gün konufltu umuz konular. abii sonuç olarak da uluslararas yat - r mc lar n olaylar dikkatle izlemelerini ve yat r mlar n ona göre yönlendirmelerini tavsiye ediyor. Asl nda k saca özetlemeye çal flt m bu çok genifl yorumda da ürkiye nin gelece i hakk nda yine oldukça iyimser olundu u göze çarp yor. Mesela AB ile müzakerelerin mutlaka devam edece i ve büyümenin de fazla yavafllamayaca tahmin ediliyor. Ancak genel seçimlerden AKP nin yine birinci parti ç kmakla birlikte BMM de bu kez mutlak ço unlu a sahip olamayaca da zikrediliyor. Bütün bu tahminleri yapt ktan sonra da yazar ihtimal derecelerine göre ürkiye için çeflitli senaryolar s ralam fl.. Her fleyin düzgün gidece i en iyi senaryo yüzde 12.5 ihtimal derecesini tafl yor. yi senaryo yüzde 22.8, karma (yani ne tam iyi, ne de kötü say labilecek) senaryo yüzde 22.5 kötü senaryo yüzde 6.8, kriz senaryosu yüzde 2.2 ihtimal derecelerini tafl yor. Bütün bu rakamlara bak l nca, ürkiye de yat r m yapan ve yapacak olanlar için gayrimüsait bir ortam göze çarpm yor. Ayr - ca bu senaryolar n piyasalara etkisi için de yazar n s ralamas yine oldukça iyimser. Mesela, çok iyi yüzde 12.4, iyi yüzde 27.4, karma yüzde 41.1, kötü yüzde 16.4, çok kötü yüzde 2.7. Yazar sonuç olarak olumlu senaryolar olas görmekle beraber, bir tak m iç ve d fl, politik ve ekonomik risklerin hala mevcut oldu unu, ancak bu riskler iyi alg lan p gerekli önlemler al n rsa önümüzdeki 18 ay n da olumlu sonuçlar verebilece ine iflaret ediyor. Ama bu arada uluslararas yat r mc lar da dikkatli olmalar için ikaz etmekten geri durmuyor. abii bu da onlar n müflterilerine karfl vazifeleri.

10 SAYFA 10 O heyeti Kazakistan da inceleme ve görüflmeler yapt Kazakistan ile iflbirli inde yeni aç l m stanbul icaret Odas ndan bir he- Belçika n n Valon Bölgesi, Lüksemburg un Grand Duche Bölgesi ve Fransa n n Lorrine Bölgesi nden kalabal k bir ticaret heyeti stanbul icaret Odas n ziyaret ederek ikili görüflmelerde bulundu. Heyet Baflkan Pierre E.Gramegna baflkanl nda gelen heyeti O Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ahsin Öztiryaki kabul etti. Heyet üyelerine stanbul hakk nda k sa bir bilgi veren Öztiryaki, Fransa n n ürkiye nin ticaret ortaklar aras nda her zaman ilk s ralarda yer alan ülkelerden bir tanesi oldu una dikkat çekti. icarette karfl l kl kazanç olmas gerekti ini söyleyen Öztiryaki flu aç klamalar yapt : thalat ve ihracat art rarak ticareti olumlu hale getirebiliriz. Yabanc yat r mlar aras nda Frans zlar otomotiv sanayinde güçlü. ürkiye otomotiv, beyaz eflya sektöründe, yan sanayisi ile de oldukça ileri. Y lda iki kere düzenledi imiz toplant ile 25 ana sanayiciyi 500 yan sanayici ile buluflturuyoruz. Heyet Baflkan Pierre E.Gramegna da heyette Fransa, Lüksemburg ve Belçika dan 29 temsilci oldu unu belirterek özellikle stanbul un d fl ticarette ve finansta lokomotif bir flehir oldu unu söyledi. O DAN Belçika Lüksemburg Fransa heyetleri O dayd GÜNCEL MEHME EVFK DNÇER O Meclis üyesi Bakliyat sektörüne genel bak fl ar msal ürünlerdeki rekolte yüksekli i ve yet, Kazakistan verim art fl sektörümüzün geliflmesine önemli Cumhuriyeti nde- bir katk sa lamaktad r. Üreticilerimizin y l için- ki ifl imkanlar ve uzun vadeli ifl- de binbir güçlükle ürettikleri ürünleri hem iç birli i olanaklar n araflt rmak pazarda hem de uluslar aras pazarda satabilme- yapmak amac yla Baflkent Alma- nin yolu, verimlilikten ve üretim maliyetlerinde ti de bir dizi inceleme ve görüfl- bir tak m desteklerden geçmektedir. Sektördeki melerde bulundu. aktörlerimiz ellerinde dünya piyasalar yla reka- O Yönetim Kurulu üyesi bet edecek ürünler oldu unda kapasite kullan m fiaban Diflli nin baflkanl nda, oranlar yükselece i gibi, ürk çiftçisinin üretti i Oda Meclisi üyeleri Selami Sar - tar msal ürünleri, Yurt d fl piyasalar na sunma- tafl ve Hasan Kelefl ile firma tem- da önemli bir avantaj sa layacaklard r. silcilerinden oluflan O Heyeti, Ekonomik bak mdan çok güçlü ülkeler bile görüflmelerine, ürkiye nin Al- tar msal üretimlerinin kendi ihtiyaçlar n karfl la- mati Büyükelçisi Hakk aner may önlerine önemli bir hedef olarak koymufl- Seben i makam nda ziyaret ede- lard r. Kald ki,tar msal ürünler üretmede, co - rek bafllad. ürkiye nin Almati Büyükel- fiaban Diflli baflkanl ndaki O heyeti, Kazakistan icaret ve Sanayi Odalar Birli i Baflkan ile. rafya bak m ndan çok önemli avantajlara sahip oldu umuzun bilincindeyiz.her zaman söyledi- çili i icaret Müflaviri Ahmet Er- rak gözükmesine ra men halka oldu u ve imkanlar n fazla ola- likle mermer ocaklar ve telekom imiz gibi, yeter ki iyi bir planlama ve üretim tan Çetinkay fl n da haz r bu- yönelik ulafl m, inflaat gibi yat - bilece inin unutulmamas ge- altyap s konular nda ülkedeki girdilerinde bir tak m avantajlar sa lans n. lundu u görüflmede, konuflan r mlarda ilk s rada geldi ini rekti i belirtildi. mevcut durum hakk nda O Büyükelçi Seben, Kazakistan belirtti. Sektörümüzde yaflan lan sorunlara da biraz O Heyeti daha sonra, Kaza- heyetine bilgi verdi. Kazakistan ve Almati de en fazla büyüyen oplant ya kat lan Almati kistan Cumhuriyeti icaret ve Yat r m Destekleme Birimi nde Kay td fl l k geçmifl y llara oranla azalmas na sektörün inflaat sektörü oldu u- Büyükelçili i Ekonomi ve ica- Sanayi Odalar Birli i yöneticile- temaslarda bulunmak üzere ku- ra men halen önemini korumaktad r. Denetim nu, yat r m ortam n n yarat l- ret Müflavirli i temsilcileri ise ri ile bir araya geldi. O Yöne- rumun genel müdürlük binas na konusu sektörümüzde halen önemini korumak- mas nda en önemli faktörün O heyetine, Kazakistan ifl ha- tim Kurulu Üyesi fiaban Diflli, yap lan ziyarette de, Genel Mü- tad r. Bakliyat ve tar msal ürünlerdeki aç k ürün ürkiye ile kurulan olumlu si- yat ile ilgili bilgi verdi. Halen, 4 burada yapt konuflmada, kö- dür Yard mc s ve Bölüm Müdü- sat fl,halen paket bakliyat sektöründe, sektörel yasi iliflkiler neticesinde yarat - bin dolar olan kifli bafl gelirin kenleri kardeflli e dayanan iki rü Ajgul Bekzatova ile bir görüfl- geliflmenin önündeki en büyük engel olmaya de- lan ortam oldu unu, ürki- devlet taraf ndan yap lan plan- toplumun iflbirli inin yeni aç - me yap ld. vam ediyor. Baz ürünlerde KDV oranlar ndaki ye nin Kazakistan da birçok lar çerçevesinde 9 bin dolar se- l mlara yol açaca ndan emin ol- stanbul icaret Odas Heye- aç dan bir numara olarak de er- viyesine ç kar lmas n n planlan- du unu söyledi. Kazakistan ti, Kazak-ürk fladamlar Der- Sektörün AB ye uyumu konusunda çal flma de inmek istiyorum. yükseklik, kay td fl l a katk sa lamaktad r. lendirildi ini, ürkiye nin ge- d, ürkiye nin bölge ve Kaza- Cumhuriyeti icaret ve Sanayi ne i Genel Merkezi nde de gö- yap ld n ve bu konuda bürokrat ve teknok- nel yat r mlarda 7. veya 8. ola- kistan için stratejik bir noktada Odalar Birli i Baflkan da, özel- rüflmelerde bulundu. ratlar m z n ciddi çabalar harcad n ilgiyle izlemekteyiz. Bilindi i gibi, nüfusumuzun yüzde k rk a Cemile Sultan Korusu nda iftar keyfi Yat r m ortam n iyilefltirme projesi tamamland AB-ürkiye Mali flbirli i Program kapsam nda Hazine Müsteflarl ile Alman Ekono- mi Bakanl aras nda yürütükandilli deki O Cemile Sultan Koru- len Efllefltirme Program tamamland. Pro- su, her y l oldu u gibi bu Ramazan da da, je, 21 Eylül 2006 tarihinde O da yap lan iftar coflkusunu eflsiz bir manzara eflli in- seminerle tamamlanm fl oldu. de, geleneksel ürk yemekleri ile yaflamak yak n k sm geçimini tar mdan sa lamaktad r.hracat gelirimizin yaklafl k yüzde on civar n tar msal g da ürünlerimiz oluflturmaktad r. Müzakerelerde en çok zaman alacak ve en zor geçecek bölümün tar m ile ilgili olaca n biliyoruz. Bu zorluklar n, büyük ölçüde ürkiye ve AB nin tar m sektörleri aras ndaki yap sal farkl l ktan kaynakland n, y l sürmesi beklenen müzakere sürecinde tar m sektöründe büyük bir dönüflüm yaflanaca n düflünüyoruz. Bu dönüflümde altyap sal sorunlar n afl lmas nda,yasal düzenlemelerle birlikte,çitçilerimizin e itilmesi ve bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda yap sal sorunlar n çözüm afla- stanbul icaret Odas Genel Sekreteri mas nda,öncelikle stratejik durum ve co rafi isteyenlere hizmet verecek. esislerde, kifli Dr. Cengiz Ersun un yapt aç fl konuflma- bafl na iftar yeme i menüsü KDV dahil 40 s ile bafllayan ürkiye deki Yat r m Orta- Yap sal farkl l klar n giderilmesi için AB den YL. 20 kifliyi aflan gruplar için ise, menü m n n yilefltirilmesine Do ru; YOKK Re- ciddi anlamda destek al nmas gerekti i kan s n- bedeli 35 YL. form Program n n De erlendirilmesi day z. Örne in Polonya n n AB ye kat l m süre- isimli, Efllefltirme Projesi Kapan fl Semineri cinde hem mali yönden hem de teknik anlamda tam gün sürdü. büyük destek ald n, bizim de benzer talepler- Cemile Sultan da zengin iftar menüsü her hafta de iflecek. lk haftan n menüsü flöyle: 14 çeflit içeren iftar taba, mercimek çorbas, ara s cak olarak etli paz dolmas, mevsim yeflillikleri ile salata, ana yemek olarak f r nda sebzeli ka t kebab ya da piliç flifl k rma, tatl olarak, kaymakl ekmek kaday f veya muzlu nar taneli güllaç veya cevizli kabak tatl s, çay, kahve ve meflrubat. O üyelerine indirim yapanlar n listesi internette 28 Haziran 2005 tarihinde yap lan bir aç l fl toplant s yla bafllayan Projede, geçen O Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun un yapt aç fl konuflmas ile bafllayan proje kapan fl semineri tam gün sürdü. süre içerisinde, proje kapsam nda yer alan bu rapordan özetler, kazan mlar ve tespit- ürkiye nin ekonomisindeki iyileflmelere 16 ayr bileflende, ilgili kamu kesimi ve ler dile getirildi. Federal Almanya Ekono- karfl n yabanc yat r m çekmede hala son özel sektör temsilcilerinin kat ld çeflitli mi Bakanl Genel Müdür Yard mc s s ralarda bulundu una dikkat çekti. çal flma gruplar, çal fltay ve seminerler dü- Markus Maurer, proje çal flmas nda karfl - Program n taslak sonucunu de erlendi- zenlenerek, al nan görüfller ve elde edilen lafl lan zorluklar özetleyerek; ürkiye nin ren Dr. JürgenVoss, ürkiye nin ulusal re- tecrübeler çerçevesinde Avrupa Birli i uz- kendine özgü koflullar n n bulundu unu kabetçili ini gelifltirmeye odaklanmas ge- manlar taraf ndan bir Genel De erlendir- ve bunlar n dikkate al nmas gerekti ini rekti ini ifade etti. lgililer, YOIKK Genel me aslak Raporu haz rland. söyledi. De erlendirme aslak Raporu na stanbul icaret Odas ndaki seminerde restoranlar, sa l k kurulufllar na ait listeler, Bakanl k dan flman Dr. Jürgen Voss da vestinturkey.gov.tr sayfas ndan ulaflabilir. de bulunmam z gerekti ini düflünüyoruz AB üyeli i konusunda ülkemizde art k kararl bir siyasi irade vard r.ürk tar m n n bu süreçten çok yada hiç yara almadan geçebilmesi için somut ve uygulanabilir yeni bir strateji ortaya konulmal d r. Hükümetimize düflen görev, tar m sektöründe makro düzeyde geliflme hedeflerini belirlemek, kalk nma araçlar n do ru ve gerçekçi bir biçimde ortaya koyabilecek bir tar m politikas n hayata geçirmektir. Ayr ca AB ortak tar m politikalar na uyum için yap sal reformlar n bir an önce yap lmas gereklidir. Hükümeti- Ulusal Marker testten geçiyor mizin bafllatt, tar msal destekleme politikas olumlu bir giriflimdir.bu day,pirinç v.b ürünlere uygulanan prim deste i,di er hububat ve bakliyat ürünlerine de uygulanmal d r.bu des- O üye kimlik kart na sahip kimselere indirimli hizmet tarifesi uygulayan oteller, planlama hayati derecede önemlidir. K açak ve kalitesiz akar- AK) taraf ndan da t m flirketleri- Buna göre, akaryak tlarla uyumlu ivme ve sabit h z yak t tüketimin- tek serbest piyasa flartlar n iflletmek,d fl ticarete yak t belirlemeye dö- nin akaryak t türlerinden numune- olan ve yak t n niteli ini bozmaya- de bir de ifliklik olmad tespit konu olan tar m ürünlerinin uluslararas piya- nük ulusal markerin ler al narak çeflitli testler uygulan - cak ulusal marker, ç plak gözle gö- edildi. salarda rekabet gücünü artt rmak yönünde yor. rülemiyor ve kimyasal tepkime Odan n internet sayfas nda ilan ediliyor. (iflaretleyici) markerde mükemme- O kimlik kart na sahip kifliler söz konu- li yakalamak için çok kapsaml Yap lan testlerde, markerin bü- su sayfaya, adresinden ula- testler yap l yor. Edinilen bilgiye tün akaryak t türleriyle harmanla- flabiliyor. Öte yandan, O üyelerine indi- göre, eylül ay itibariyle büyük öl- rim imkan tan yan seyahat acenteleri ve vermiyor. Akaryak ta eklenmifl olan ulu- olumlu bir etki yapacakt r. sal markerin yak tlardan, organik ar msal yap n n düzeltilmesi,uluslararas Saha ölçümlerinde ön haz r ge- çözücüler asit ve bazlar kullan la- rekabeti kald rabilecek bir üretim dinami ine narak etkileflime girip girmedi ine, rektirmeyen markerin tehlikeli at - rak eklendi i ayr flt r lamad n- kavuflma, ülkemiz ve gelece imiz için son dere- çeklerde üretimine bafllayacak ulu- akaryak tlardan ayr flt r l p ayr flt - da bulunmuyor. Bu arada yap - dan, kopyalanam yor ya da taklit cede önemlidir. Ülkemizdeki, tar msal yap, köy- e itim kurumlar na ait listeler de, önü- sal marker için ürkiye Bilimsel ve r lmad na ya da motor üzerine lan araç performans ve emisyon edilemiyor.sistem 2007 y l ndan den kente göçten,sosyal adaletin sa lanmas na müzdeki günlerde belli olmufl olacak. eknik Araflt rma Kurumu (ÜB- etkileri olup olmad na bak l yor. testleri sonucu, motor güç-kuvvet, itibaren yürülü e girecek. kadar bütün konular, sorunlar m zla iliflkilidir.

11 SAYFA 11 Der giler Makine ek Bileflim Yay nc l k el: Web: Jeotermal sistemlerde korozyon Pompolar ve h z kontrol sistemleri Siemens, CNC de ürkiye yi e itiyor Araç güvenlik sistemleri Sak n durma Röportajlar: fi E BRKM Kitap arkl ve güncel haberleri, ürk ifl dünyas ndaki geliflmeleri derinlemesine analizlerle okurlar na tafl yan Platin Dergisi al fl lagelmifl ekonomi dergilerinden farkl renkleriyle, sadece ofiste de il, evde de okunabilen, hayat n içinden bir dergi olmay baflard. F Ekonomi dergicili inde farkl l n ad : Platin Simens, Odak Makine Kitap Ad : Pazarlama Dehas Yazar: Peter Fisk Yay nevi: MediaCat Kitaplar Deha = Zeka + Hayalgücü = S rad fl Sonuçlar Pazarlama Dehas, günümüz pazarlamas n n zorlukla r yla f rsatlar n biraraya getiriyor ve s rad fl sonuçlar almak için pazarlama dehas n iflinizde nas l uygulayabilece inizi gösteriyor. Siz de bir pazarlama dehas olabilirsiniz. urizm Dünyas Haz r m s n z? Sa ve sol beyinlerini ye- Bileflim Yay nc l k niden yüklemek isteyen pazarlamac lar n ya- el: Web: pabilece i en iyi fley Pazarlama Dehas n W stanbul Hotel okumak. Kitap gerekli herfleyi içeriyor: Kon de Akaretler de septler, araçlar, flirketler ve esin dolu pazar- hizmete girecek lamac lar n öyküleri Profesör Philip Kotler, E lence merkez- Kellogg Lisansüstü flletme Okulu. leri ve ses yal t m e l e ek onomi statistiklerle Avrupa Birli i nde turizm Güvenilir Mutfaklar kampanyas na start verildi ELEVZYONDAK EKONOM PROGRAMLARI Kartal Mutfak pazar pay n büyütüyor Çardak gerçek meyve özü ile konsantre içecek üretiyor fl Dünyas : 1 Ekim Sat fl Noktas Nokta Yay nc l k Geri Say m: Hafta içi her gün: el: Bat Karadenizli Piyasa Ekran : Hafta içi her gün: 09.30, Platin Dergisi Genel Yay n Yönetmeni Gülçin ahiro lu, ekibiyle birlikte Finans Cafe: Hafta içi her gün: perakendeciler raflar neler? Son Bask : Hafta içi her gün: medya sektöründe de ekip ruhu kurumu destekler ve sayfalar nda çok önemli. Ekip arkadafllar mda genifl yer verir. Yine bir yay n orga- Gülçin ahiro lu: Zorluk ta- lifleleflmifl ekonomi derginin kuruldu u ilk günden bu n düzenli olarak Sosyal Sorumlu- n m yanl fl bence. flimiz bu zaman- dergicili ine son! yana arad m özelliklerin bafl nda luk ad alt nda sayfalar n açm fl ve la yar fl yoruz ve rekabetin dalgal slogan yla yay n ha- Parametre: Hafta içi her gün: ekip uyumu geliyor. stedi i kadar kurumlar özendirmifltir. denizinde kürek çekiyoruz. Bu ke- yat na bafllayan Pla- Finans Bülteni: Hafta içi her gün: e itimlerle ifl süreç- iyi gazeteci olsun ekibe uymayan yifli de ayn zamanda. ürkiye ve tin Dergisi, 9 y ld r her ay okuyucu- fl Yeme i: Hafta içi her gün: lerini iyilefltiriyor bir insanla çal flmam mümkün de- dünyadaki geliflmeleri ayn anda suyla bulufluyor. Y llard r sürdür- Paran n zi: Hafta içi her gün: il. Kendini sürekli yenileyen, ko- Gülçin ahiro lu: Platin ya- ayn h zla takip etmek. Do ru yo- dü ü istikrarl yay n politikas yla ifl nusuna hakim, vizyon sahibi insan- Seans Analiz: Her Pazartesi, Sal, Çarflamba, y n hayat na bafllad andan itiba- rumlamak. Aktar rken objektif dav- dünyas ve ekonomi çevreleri için lar her zaman Platin in kadrosunda ren ekonominin hayat n her alan n- ranmak. elevizyon habercili inin güvenilir bir referans olan Platin, yer buldu. Sektörde farkl l k da bu da var oldu u gerçe iyle hareket ve gazetelerin haber rekabetini afl- topluma katmade er veren her ku- güvenin arkas ndan geliyor zaten. etti. Bu da haberlere bak fl aç s na mak. Bilgi paylafl m, ayr nt lar ya- rumu destekler ve sayfalar nda ge- stanbul icaret: Platin in sek- yans d. Son dönemde yapt m z kalamak ve aktarmak, dünyal bir ve bizi farkl k lan en önemli olu- vizyona sahip olmak. flimiz bu anla yar flmak. Abant ta bulufltu DLEK ÜLKER Perakendecilerden üreticilere zamlar geri al n ça r s Akyurt, flirket içi Market markal ürün pazar güçlenerek büyüyor Sa l kl Yumurta Platformu kuruldu Sanayicilerden organik tar m ürünlerine destek Yeni yat r mlarla iflsizlik azalacak K nifl yer veriyor. Genel Yay n Yönet- tördeki yeri nedir? stanbul icaret: Platin i farkl k lan di er unsurlar neler? Perflembe: Duayen: 27 Eylül Çarflamba: Stratejik Finans: 28 Eylül Perflembe: KRP World, perakendecili e iddial geliyor meni Gülçin ahiro lu, ekip çal fl- Gülçin ahiro lu: Platin ya- Multi urkmall den yat r m hamlesi flum ise dünyan n sayg n dergisi mas n n önemine inan yor ve dergi- y n hayat na bafllarken Klifleleflmifl World Business le olan iflbirli imiz. stanbul icaret: ürkiye de nin baflar s ndaki en önemli faktör- ekonomi dergicili ine son! slogan - lk kez bir ürk markas kendi mar- ekonomi yay nc l hak etti i yeri lerden birinin bu oldu unun alt n n seçti. Bu hayli iddial bir slogan- kas n koruyarak bir yabanc mar- bulabildi mi? Dünya ile karfl laflt - Ekonomi Gündemi: Hafta içi her gün: çiziyor. d. çi bofl bir kavram de ildi. Sektö- ka ile iflbirli ine gitti. Bu birleflme- r rsan z ürkiye deki durum ne- Yolsuzluk ve Yoksulluk: 25 Eylül Pazartesi: stanbul icaret: Platin Dergi- ründe birçok ilki gerçeklefltirdi. lk den de Platin&World Business bir- dir? si in yay n hayat na bafllama süre- kez bir derginin televizyonla efl za- likteli i do du. Bu di er copright Gülçin ahiro lu: Dünyadaki cini anlat r m s n z? manl olarak üretilen televizyon dergilerinin izledi i yolun tam ter- milyonlarla ifade edilen okuyucu Gülçin ahiro lu: Platin Der- program olmufltur. Platin progra- sidir. Bu da Platin in marka de eri- kitlesine ulafl lamad bir gerçek. Yaflayan Ekonomi: 30 Eylül Cumartesi, gisi 1997 y l n n Eylül ay nda yay n m önce Show V de daha sonra da ni ortaya koyuyor. Amac m z küre- Ama yolun bafl nda de iliz. Çok yol flte Hayat: 1 Ekim Pazar: hayat na bafllad. Çukurova Grubu Skyürk de devam etti. Platin in sel bak fll ama yerel bir dergiyi en katettik. 80 lerde ithal ikameci mo- Akflam Gazetesi ni sat n alm flt ve sosyal sorumluluk projelerine ver- zengin içerikle okuyucu kitlemize deli terk edip liberal ekonomiye ge- bir ekonomi dergisi ç karma iste i di i önem bir ilktir. lk kez bir yay n ulaflt rmak. Platin yapt iflbirlik- çifl yapt m z dönemlerden itiba- Ekonomi Kufla : Hafta içi hergün: belirmiflti. Ekibimle birlikte s f r sa- organ nda flirketlerin, kurumlar n lerde de bir ürk markas olmas - ren ekonomi yay nc l da h zla ge- kimyasallara son 09.10, 13.30, y haz rlaman n heyecan n yafla- sosyal sorumluluk projelerine olan Kahvalt da n n sorumlulu unu tafl yor. ürk ifl liflti. Ekonomiye olan ilgi artt. Ön- Eko Diyalog: 26 Eylül Sal : m flt k 9 y l önce. Hala ayn heye- ilgisinin art r lmas hedeflendi ve dünyas n n dergisi olman n sorum- celeri gazetelerin tek sayfa olan eko- sa l kl fast food dönemi canla üretmeye devam ediyoruz. baflar ld. Platin Zirvedekiler Ödül lulu uyla kendi markas n da ko- nomi sayfalar ço ald ekler dergi- Mutluluk veren 20 g da Görsel ekiple birlikte 17 kifliyiz. öreni nin konusu bile Baflar l Sos- ruyarak geliflmesini sürdürüyor. ler pefli s ra geldi. Ekonomi yay nc - Fuarlarda baflar n n 15 alt n kural Ekipte tam bir dayan flma havas yal Sorumluluk Projeleri dir. Platin stanbul icaret: Ekonomi Ham zeytinya ihraç izni bekliyor hakim. Her sektörde oldu u gibi topluma katmade er yaratan her yay nc l n n zor ve keyifli ta- Agromag Om Yay nc l k el: eknoloji çiftçiye pahal geldi ar m arazileri art k parçalanmayacak G da denetimleri artarak sürüyor arlalarda 30 Eylül Cumartesi Barkot: 30 Eylül Cumartesi l geliflti. Geliflmesine sa l kl bir flekilde de devam ediyor. lkin Gündefl le Ekonomi: Hafta içi her gün: NOSALJ y l önce 100 y l önce Ekonomi Politik: Hafta içi her gün: Borsa Kapan fl: Hafta içi her gün: fl ve Yaflam: 30 Eylül Cumartesi: Paran n Yönü: 1 Ekim Pazar: Kavrako lu yla Ekonomi: 28 Eylül Çarflamba: AHME ALMAZ Avrupa Yat r m Bankas Avrupa Müflterek Pazar memleketleri Dersaadet icaret Odas Gazetesi 9 Eylül 1322 (Rumi) 22 Eylül Eylül 1959 fiyat halen 780 kurufla kadar ç km flt r. zmir de Metalürji Fabrikas zmir Piyasas adet piyasas oldukça durgun olup zirai zmir piyasas n n bir haftal k muamelat mahsulat n (ürünlerin) istikbali meçhuldür. EkoStar: Her Cumartesi Memalik-i flahanede ütün Zirati ile Avrupa da iktisadi bak mdan zay f zmir de infla edilmekte olan metalürji ticariyesini (ticari ifllerini) mübeyyen (aç k- memleketlere ve baflka flekilde finanse fabrikas n n makinalar n n montaj bitmifl- layan) olup flehr-i mezkur (bahsedilen flehir) edilmeleri mümkün olmayan Avrupa ya tir.zebehanede senede 18 bin ton ve had- ticaret ve ziraat odas taraf ndan fi 2 Eylül Kudretin memalik-i flahaneye arazisine flamil teflekküllere mali yard mda buluna- dehanede de 60 bin ton demir-çelik iflle- sene 1322 tarihle gazetemize bir cetvel gön- ve iklimine bahfletmifl (vermifl) oldu u bir cakt r. nebilecektir. derilmifltir. mahsul olan (flark tütünleri) unvan yla ge- fl Dünyam z: 26 Eylül Sal : Ekonomi Kulisi: 27 Eylül Çarflamba: Çerçeveden Yans malar: 29 Eylül Cuma: Kurflun u la Dersaadet Piyasas rek Avrupa ve gerek Amrika (Amerika) pi- hraç mahsullerimiz aras nda k ymet ngiltere de yap lan kurflun tu lalar Dar : Muamele (al fl-verifl) olmam flt r. yasalar nda kesb-i flöhret (flöhret kazanm fl ) itibari ile oldukça önemli bir yer iflgal eden atom fl nlar na kullan ld gibi t p ve etüt Haflhafl : A haz ve a ta (al fl-verifl) görülme- inkar olunamaz. Bununla beraber cenab- f nd k fiyatlar 15 A ustos 1959 tarihinde, sahalar nda da kullan lmaktad r. mifltir. Nohut: Muamele görülmemifltir. hakk n bahfletmifl oldu u bu nimetten mat- ktisatç : 29 Eylül Cuma: F nd k Fiyatlar ihraç priminin 280 kurufltan 620 kurufla art- u lalar 2X4 inç ebatta ve muhtelif fle- M s r : Muameleye tesadüf olunmam flt r. lup (istenen) derecede istifade edildi i gö- EkoGün: Hafta içi her gün: 09.25, 10.40, 11.15, 12.15, t r lmas karfl s nda yükselme temayülü killerdedir. Birbirleri ile kolayl kla kenetle- Bakla Muamele vuku bulmam flt r. Susam : rülememektedir. Bu durumun izale (gideril , 15.15, göstermeye bafllam flt r. Filhakika, daha bir nebilmeleri için baz lar na lamba baz lar - fl olmam flt r. Kendir: Muamele yoktur. mesi) için yeni zirai usullerin tekmilen (ta- Dünya Ekonomisi: Hafta içi her gün: önce 525 kurufltan muamele gören f nd k na da z vana aç lm flt r. Mezkur cetvelde görüldü ü üzere Der sa- mamen) tatbiki zaruridir. fl Günü: 2 Ekim Pazartesi: 4 Ekim Çarflamba 13.00

12 Malatya Pazar Baflkan Çetin Palanc : Al flverifl eski günlerine dönüyor Ramazan a bir hafta on gün kala, Ramazan telafl çarfl da pazarda görülmeye bafll yor. Fiyatlar vatandafl n alabilece i ölçüde. Esnaf genelde zam yapmamaya çal fl yor. Bu e ilim hem piyasam z, hem de vatandafllar aças ndan çok olumlu bir durum. Piyasada rekabet olmas da fiyatlar n artmamas n sa l yor. Bizim ma azam zda çeflit hurma sat l yor. 3 milyondan 80 milyona kadar de iflen fiyat aral nda hurma sat yoruz. Hurman n ard ndan kay s, üzüm, incir ve erik kurusu da Razaman da en fazla ilgi gösterilen ürünler aras nda bafl çekiyor. Müflteri piyasada iyi kalitede ucuz mal ar yor. Bu dönemin ürün aç s ndan bol olmas fiyatlar n da düflük olmas n sa l yor. Ramazan al flverifli özlenen günlere döndü diyebilirim. H GÜNDEM em toptanc lar hem de perakende sektöründe faaliyet gösterenler, sat fllara Ramazan bereketinin yans d n söyleyerek, Her y l Ramazan ay gelmeden birkaç gün önce sat fllar m zda büyük bir art fl gözlenir. Bu y l da sat fllarda yüzde 30 un üzerinde art fl oldu diyorlar. Çarfl ya, Ramazan bereketi geldi CAR E VE HAYA SAYFA 12 MÜRSEL SÖNMEZ Güne güzel bafllamak vs. Bir gazete patronu ile yap lan söyleflide okumufltum. Birinci sayfada kad n res- DLEK ÜLKER mi görmek ve göstermek istedi ini, bu- nbir ay n sultan Ra- O nun insanlar n içini açaca n söylüyordu mazan ay n n gelme- patron. Kal n kallavi gazetede hayat n içe- siyle birlikte bir yan- risinden çekip ç kard n z olumsuzlukla- dan befl y ld zl oteller, r yazacaks n z, iktidarla iliflkinizin duru- lokantalar aç k büfe iftar menüle- muna göre tav rlar alarak gerip gerip gev- riyle müflteri çekmeye çal fl rken, fleteceksiniz ve bu esnada da bir kad n res- di er yandan evlerde de iftar sofras haz rlama telafl sürüyor. stan- mi ile ortal n kapal havas n açacaks - bullular n Ramazan al flveriflinde n z. Ne ala bir taktik bu! u rak yerlerinden olan Eminö- nsan komplo teorilerine inand racak nü nde iftariyeliklerle süslenen denli aymazl klar ve hamakatler görüyo- Seyido lu G da Genel Müdürü Mehmet Göksu: tezgahlarda, al flverifller yo unlafl- ruz görünür alan nda hayat n. Milletin öz t. Hem Ramazan n, hem de okul- benli ini sabote edecek tav r ve davran fl- Sat fllarda art fl var lar n aç lmas n n ayn döneme gel- lar, kadim ahlaki ilkeleri etik e indirge- mesi, esnaf n yüzünü güldürdü. yen s anlay fl, d flar ya bakan yüzüyle G da ifliyle u raflan iflletmeler sa- devleti savunur gibi gözükürken devleti t fllar n geçen y la oranla ortalama devlet yapan milleti imhadan baflka anla- yüzde 25 ile 40 oran nda art rd. Yaz aylar bitti. Hem yazl klardan k fll klara dönülmesi, hem de Ramazan n bafllang c n n bir araya gelmesi, iki sezonun ayn anda bafllamas n sa lad. Ramazan ile ilgili kumanya paketlerine ilgi var. Son iki y ld r g da konusunda tüketiciyi bilinçlendirme çal flmalar sonucunda, tüketici markal ürünlere yöneldi. O yüzden sat fllar m z daha iyi. Ramazan da ve k fl n vatandafllar, helva, reçel, tahin ve pekmeze a rl k veriyorlar. fiu an sat fllar m z yüzde 30 artm fl durumda. Ramazan ay n n ilerleyen dönemlerinde çde iyi bir piyasa bekliyoruz. m olmayan fleyler yap yor. nsanlar en tanc lara en çok pirinç, un, beyaz M s r Çarfl s ndaki rengarenk iflyerleri, stanbullulara, geleneksel Ramazan al flverifli imkan sunan merkezlerden biri. üketiciler, ürün zenginli i ve uygun fiyattan memnun. rak bilinen Acve hurmas M s r peynir, kaflar peyniri ve zeytine ta- Çarfl s nda 80 YL ye al c bulu- hem insani bir güzellik olan cinselli i re- lep geliyor. yor. Kompostoluk kuru kay s n n Rami Kuru G da Sanayi ndeki top- stanbul G da optanc lar Der- fiyat 4-18 YL, üzüm 4-15 YL, ne i Baflkan Günay Kotil, sat flla- erik 6-16 YL aras nda sat l rken, r n Ramazan n bereketli geçece i- cevizin kilosu YL aras nda nin bir iflareti oldu unu söylüyor. de ifliyor. Di er yandan ifladamla- M s r Çarfl s nda ise, en fazla sat fl r ve esnaf tüketicileri fiyat art flla- yap lan ürün kuflkusuz hurma. M - r na karfl dikkatli olmaya ça r - s r Çarfl s nda tüketiciye hurmada yor. Bu dönemde ürünlerin bol ve çeflitlilik ve fiyat aç s ndan farkl çeflitli oldu unu söyleyen esnaf, seçenekler sunuluyor. Yaklafl k 15 baz yerlerde görülen lokal fiyat çeflit hurman n sat ld çarfl da fi- art fllar n n vatandafl düflünmeyen yatlar, 3 YL ile 80 YL aras nda baz f rsatç lar taraf ndan yap ld - de ifliyor. Peygamber hurmas ola- n n alt n çiziyor. Gökbayrak Yönetim Kurulu Baflkan fiemsettin Gökbayrak: Fiyat art fl olmad Öncelikle pirinci baz al rsak, di er y llara oranla üretimin fazla oldu unu söyleyebiliriz. Ancak mahsul henüz tarladan ambara tam olarak girmedi. Hasad yap ld k sa süre içinde depolarda olacak. Rekolte tam olarak belli de il ama üretim önceki y llara oranla iyi. Ancak hava s cakl ard ndan da rakya da ya murla birlikte gelen rüzgar ürünü etkiledi. Ürün önceki y llara göre tane olarak daha küçük. Ramazan n sat fllar m za etkisine gelince; fiyatlar önceki y lla ayn. Hatta baz ürünlerde fiyatlar n azalmas da sözkonusu. Ramazan öncesi hiçbir flekilde zam yapmam z mümkün de il. Ramazan sonuna kadar da böyle olacak. Ramazan dolay s yla da sat fllar yüzde 30 a varan oranda art yor. stanbul G da optanc lar Derne i Günay Kotil: Sat fllar yüzde 40 artt kolay ndan etkileyecek olan cinsel malzemeyi mebzul miktarda ortal a salarak, zillefltiriyorlar, hem de, kendini tekrar eden ve yata n y prat p eskiten bir mil gibi olan insan n benli inde var olan yö- Öncelikle Ramazan n gelmesi fiyatlara yans d. Ramazan esnaf n fiyatlar art rmas na neden oldu fleklinde görüfller var bunlara karfl y m. Bizim çat m z alt nda bulunan esnaf, bugüne kadar bu tür fleyler yapmad. Her Ramazan oldu u gibi üç aylar bafllad nda, Ramazan sonuna kadar fiyatlar sabitliyoruz. Ramazan f rsatç l yapanlar, kendini bilmez esnaf olarak nitelendiriyorum. Kalite, ucuz fiyat ve sa l a önem vererek sat fl yap yoruz. Bu dönem g da aç s ndan çok iyi bir dönem. Zaten hasat mevsimi ve bolluk var. O nedenle bakliyatta bol ve ucuz. Hurmadan sonra Ramazan da en fazla past rma sat fllar art yor. Okullar n aç lma dönemine denk gelen Ramazan, piyasada canl l n yüzde 40 artmas n sa lad. Önceki y llara göre sat fllar çok daha iyi. Bakliyat aç s ndan bak nca da en fazla ilginin pirince oldu unu görüyoruz. Bunun d fl nda un, beyaz peynir, kaflar peyniri ve zeytin sat fllar da çok iyi gidiyor. Reis G da Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Reis: Ürün bol, fiyat art fl yok Ramazan n gelifli iki türlü piyasay etkiledi. Ramazan n gelifli zaten yüzde 20 lik bir art fl sa lad. Bunun d fl nda, ürkiye de son dört y ld r kumanya sektörü olufltu. Perakende ma azalar kumanya paketleri haz rl yor. Ayr ca Ramazan bir de sonbahara yani so uk döneme geldi i için kuru g daya yönelifl oldu. Bu da sat fllardaki art fl n yüzde 30 a ç kmas n sa lad. May s ay nda, fiyatlarda art fl oldu. Ambalaj, kutu fiyatlar da artt. Ulusal ve yerel zincirler aralar nda anlaflarak ürünlerini emmuz ay nda ald lar. O nedenle flu an perakende sat fl yapan ma azalarda ürünleri daha ucuza bulmak mümkün. Çünkü bugün satt klar ürünleri daha önceden ald lar. ürkiye de bu dönemde bol ve yeterli ürün var. Fiyatlar da ucuz. Piyasada Ramazan f rsat bilerek ürünlerine zam yapan firmalar var. Biz firma olarak bu tür spekülatif davran fllarda bulunanlara savafl açt k. Ayn zamanda ürünlerimizin marketlerde de takipçisiyiz. Fiyat art fl n tespit edersek müdahale ediyoruz. Onun d fl nda kumanya paketleri haz rlatan ifladam, kurum ve kurulufllara araya tedarikçi koymamalar n tavsiye ediyorum. Bu hem kumanya paketlerinin kalitesini düflürüyor, hem de haks z kazanca neden oluyor. fladamlar evlerine ald klar ürünlerden bu paketleri haz rlatmal lar. Ramazan da sat fl en fazla artan ürünleri ise; pirinç, kuru fasülye, mercimek, nohut, bulgur, makarna ve salça olarak s ralayabiliriz. Ayr ca ifladamlar n n sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesini ve ürk ekonomisine nas l katk ta bulunacaklar n düflünmelerini istiyorum. Özetle, ürkiye de flu an ürün bol, fiyat art fl olmayacak. Fiyatlar art ran firmalara karfl da tavr m z koyaca z diyebilirim. Et-Bir Yönetim Kurulu Baflkan Önder Ünlüer: Hareketli ve bereketli geçecek Bizim sektörümüzde ifller Ramazan n ilk günlerinden itibaren iftar ve sahurun bafllamas yla birlikte artar ve bayram sonuna kadar devam eder. Bugünler de Ramazan n al flverifl aç s ndan canl geçece ini gösteriyor. fiu anki durum sat fllar m z n yüzde 25 artaca yönünde sinyaller veriyor. En fazla past rma sat l r bu ay. Önceki y llara göre Ramazan bu y l daha hareketli ve bereketli geçecek diye düflünüyorum. nelimi azg nlaflt r yorlar. Genç yafll, kad n erkek demeden ve insanlar n kendi dünyalar nda için için yaflad klar duygu ve tutkular k flk rtan bu anlay fl; üretmenin, baflarman n, ilkeli olman n ve evrenle uyumlu bir ahlak do rusu üzerinde gitmenin yolunu kesiyor. Gazetelerden televizyonlara, internetten dergilere kadar çok genifl ve herkesin ulaflabilece i yak nl ktaki çileden, yoldan, bafltan ç kar c tahrikkar propaganda millet benli inde kapanmas zor yaralar aç yor. Ve birileri bu suikasti bilerek ya da bilmeyerek bilmeleri olas m - normal bir fley, hatta iyilik gibi sunuyorlar. Elbette kötücüllük bulutlar n da tmak, yaflama sevincine katk yapmak, ac s tatl s yla atbafl giden ve dikensiz gülü olmayan hayat n güzelliklerini imlemek önemli. Bunu yapman n yolu insan beninin büyük uzam na yönelmek iken, a layan bir insan n derdine çare olmak ya da bulmak yerine, ayaklar n g d klamak gibi yapay ve sald rgan hatta tacizci abuk subukluklar yap yorlar. Günlük gazetenin ilk sayfas na flehveti azd racak resim koymak, nas l, güne güzellikle bafllamay sa layabilir? Bunu yafl n bafl n alm fl bir gazete patronu nas l söyleyebilir? Belki kendisi için bu keyif (!) bir anlam tafl yabilir. Baflkalar için de zindan haline gelebiliyor. Son y llarda artan cinsel suçlar n, internetin ve di er malzemelerin genç kuflak üzerindeki etkisiyle oluflan idealsizli in ve konsantrasyonsuzlu un müsebbibi üzerinde düflündük mü hiç? nsan belle i -elbette ekseriyet için söylüyorum bunu- art k bir cürufat y n ile dolduruluyor. Haf zas zlafl yor, verimsizlefliyoruz, içten içe çürüyoruz ve bunlar konuflmak kimi önyarg larla sav l yor. Ya da, bir kapal kavramla etikenlenilerek etkisizlefltiriliyor. opraklar m z n s n rlar konusunda gösterdi imiz duyarl, milletin benlik s n rlar konusunda da göstermek zorunday z. Bu konu, din vs. Kavramlar, ya da; bir siyasal, dinsel tav r sorunu, konusu de ildir. Bir insanl k durumu ve gittikçe trajedisi olmaktad r. Güne iyi bafllaman n yolu bir cümbüfl olan hayat anlamla bezemekten geçer.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 SEKÖR >> OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, sağlık politikalarını görüştü OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, OBB Merkez Bina da bir araya geldi. Meclis toplantısında

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekonomik Gündem Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hafta sonu İngiltere de yayımlanan Brexit anketi ile birlikte oldukça hareketli başladı. Yayımlanan ankette Birlik içerisinde kalmak isteyenlerin sayısı

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı