Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor"

Transkript

1 Anadolu da santral yatırımı hamlesi 02 ''5 Atatürk Barajı büyüklüğündeki'' irili ufaklı 808 hidroelektrik santralın (HES) özel sektör tarafından yapılmasını öngören, yaklaşık 12 milyar dolarlık ihalelere başlandı. Müşterileri başkanlar ve krallar Sanayicilere yeni teknoloji destekleri Özel müşterilere butik hizmeti veren Forza ekstil, Beyaz Saray'ın ardından İspanya Kralı için 68 parçadan oluşan havlu koleksiyonu hazırladı. ürkiye eknoloji Geliştirme Vakfı (GV), sanayicilerin teknoloji altyapısını geliştirmek amacıyla, bugüne kadar uyguladığı desteklere yenilerini ekledi. üccar, milletin eme i ve üretimini eline ve zekas na 188 S A 2 k ymetlendirmek için emniyet edilen ve bu SI NB U L C ARE A OD emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Eylül 2006 YIL: 51 SAYI: 2425 O nun ABD Pazar na lk Ad m Projesi bafll yor stanbul tcaret odas yay n eflviklere ra men yat r mc n n gözdesi Marmara Bölgesi Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor stanbul Park taki Formula 1 yar fllar n n kesintisiz olarak devam edece i aç kland. O'dan yap lan yaz l aç klamada, Uluslararas Otomobil Sporlar Federasyonunun ürkiye ABD ifl ortakl güçlenecek Formula1 stanbul Park ta kesintisiz devam edecek (FIA) Paris'teki merkezinde yapt ola anüstü toplant sonras nda, ürkiye Otomobil Sporlar Federasyonu ve Motor Sporlar Organizasyon A.fi'nin, 2006 Formula 1 Petrol Ofisi ürkiye Grand O, ihracat yapamam fl firmalar Prix'si podyum töreni nedeni ile 5 milyon dolar ihracatç hale getiren hracata ödemesine karar verdi i an msat ld. Aç klamada, lk Ad m projesinden sonra, bu ''stanbul Park taki Formula 1 yar fl takvimi, kesin- kez de, ihracatç lar için, ABD Pazar na lk tisiz devam edecektir. FIA n n karar, yetkili kurul- Ad m Projesi bafllat yor. Proje bir y l sonun- larda de erlendirilecektir'' denildi. da tüm yönleriyle bitmifl olacak Eylül 3. sayfada ay na kadar; seçilen sektörlerdeki firmalar, ABD ye ihracat yapmaya bafllam fl olacaklar. flsizlik oran yüzde 9.1 den yüzde 8.8 e düfltü stanbul icaret Odas Baflkan Murat Yalç ntafl ile ABD icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Yönetim Kurulu Baflkan John W. Bachmann, düzenledikleri bas n toplant s nda, bu önemli projenin iflleyifli ve ürk ifl dünyas na ve ekonomisine kazand racaklar hakk nda aç klamalarda bulundular. ABD de 3000 üzerinde bölgesel ticaret odas, 3 milyona yak n üyesi ve 830 birli i bulunan, dünyan n en büyük Yeni kurulan organize sanayi bölgeleri, Marmara Bölgesi nde yat r m yapmay cazip k lan unsurlardan biri. mesleki federasyonu Amerika icaret Odas ve O iflbirli iyle gerçeklefltirilecek olan proje ile ürkiye-abd ekonomik ve ticari ürkiye statistik Kurumu (ÜK), ürkiye genelinde iflsiz say s n n bu y l Haziran döneminde geçen y l n ayn dönemi- stanbul da artan nü- vikli yabanc sermaye izni alan il- bölgedeki sanayileflmeyi ve istih- sektöründe yo unlaflm fl durum- ne göre, 60 bin kifli azalarak 2 milyon 245 bin kifliye fus, ulafl m sorunu ler, Sakarya, Kocaeli ve stanbul dam art nm fl durumda. K rkla- da. stanbul Sanayi Odas Baflka- düfltü ünü aç klad. ürkiye'de bu y l sözkonusu son y larda gerek olarak dikkat çekiyor. reli'nde sanayi artan bir h zla ge- n an l Küçük, sanayileflmenin dönemde iflsizlik oran yüzde 8,8 oldu. yabanc sermayenin Yabanc yat r mlar n stan- lifliyor. malat sanayine bak ld - Marmara Bölgesi ne kaymas n n Geçen y l ayn dönemde iflsizlik oran yüzde 9,1 firmalar n n ABD ye ihracatlar n n art r l- gerekse yerli üreticilerin yat r m- bul da hizmet- elektronik, Bal ke- nda ilde 160'a yak n tesis bu- kaç n lmaz oldu unu belirterek, oran nda bulunuyordu. Buna göre, Haziran döne- 3. sayfada lar n Marmara Bölgesi nin d er sir de g da, Bilecik te madeni eflya, lundu u görülüyor. ekirda ise Amac m z stanbul un sorunla- minde ürkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, illerinde yo unlaflt rmalar na ne- Çanakkale de çimento, Bursa da giderek yeni bir cazibe merkezi r n bölgeye tafl mak olmamal. bir önceki y l n ayn dönemine göre 1 milyon 9 bin den oldu. zmit, Bursa, Çerkez- tafl t yan ve orman ürünleri, ekir- haline geliyor. Bölgede sanayinin dengeli bü- kiflilik art flla 72 milyon 567 bin kifliye, kurumsal ol- köy gibi merkezlerden sonra son da da di er petrol ve kömür Çerkezköy ilçesi de ürki- yümesi gerek uyar s n yap yor. mayan çal flma ça ndaki nüfus 870 bin kifli artarak dönemde yat r mlar rakya böl- ürünleri ile tafl t yan sanayi, K rk- ye'nin en büyük sanayi merkez- fiiflecam eski genel sekreteri Rüfl- 51 milyon 647 bin kifliye ç kt. Öte yandan, iflsizlik lerinden biri haline geldi. dü Bozkurt ise önümüzdeki on oran, kentsel yerlerde 1 puanl k azal flla yüzde 11,2 iliflkilerinin artt r lmas ve özellikle ürk mas hedefleniyor. ürk yan sanayi dünya devleriyle bulufltu gesine do ru yo unlaflmaya bafl- lareli nde cam, Yalova da ka t, stanbul icaret Odas (O), yerli lad. Marmara Bölgesi, stanbul a Edirne de di er imalat sanayi, Sa- Çerkezköy'de sanayi kuru- y lda stanbul ve Bursa n n finans olarak gerçekleflirken, k rsal yerlerde 0,6 puanl k ve yabanc ana sanayicileri, yan yak nl, belli bir seviyeye gelen karya da hizmet, tafl t, Kocaeli de lufllar : ekstil, kauçuk plastik, sektöründe merkez olaca n ; sa- art flla yüzde 5,5 oldu. sanayicilerle buluflturmaya devam altyap s ve bar nd rd 29 üni- tafl t, hizmet sektörlerinde yo un- boya - kimya, metal - makine, g - nayinin Sakarya-Bozhöyük ve Ba- ediyor. O Yan Sanayi Borsas taraf ndan ge- versite ile yeni yat r mc lar cezp laflt klar gözleniyor. Son y llarda da, sa l k, maden, a aç, elektro- l kesir-eskiflehir ve Afyon çizgi- leneksel hale getirilen sanayicilerin büyük edecek bir potansiyele sahip. kurulan Organize Sanayi Bölgele- nik ve beyaz eflya, inflaat malze- sinde yo unlaflaca n söylüyor. buluflmas, Eylül 2006 tarihlerinde, s- Marmara Bölgesi nde en fazla tefl- ri nin say s n n giderek artmas da meleri, k rtasiye ve otomotiv Haberi 8. sayfada tanbul Fuar Merkezi nde gerçeklefltirildi.kat l mc lar n yaklafl k yüzde 10 unun görüflmelerini ifl ortakl na çevirdi i flbirli i Günleri nin beflincisinde, çeflitli sektörlerden 132 ürk yan sanayici firma, ürk ve yabanc 22 ana sanayici firma ile 700 ün üzerinde ifl görüflmesi yapma imkan buldu. 5. sayfada 11 Ay n Sultan g da piyasas na doping oluyor Çarfl ya Ramazan bereketi geldi em toptanc lar hem de pera- tariyeliklerle süslenen tezgahlarda, al fl- kende sektöründe faaliyet verifller yo unlaflt. Hem Ramazan n, gösterenler, sat fllara Rama- hem de okullar n aç lmas n n ayn dö- nin daha fazla artmas, at klar n zan bereketinin yans d n söyleyerek, neme gelmesi, esnaf n yüzünü güldür- kayna nda azalt lmas ve yasal Her y l Ramazan ay gelmeden birkaç dü. G da ifliyle u raflan iflletmeler sat fl- düzenlemeler kapsam nda yürütülen uy- gün önce sat fllar m zda büyük bir art fl lar n geçen y la oranla ortalama yüzde gulamalardaki sorunlar n de erlendiril- gözlenir. Ramazan ay boyunca da sa- 25 ile 40 oran nda art rd. Rami Kuru mesi amac yla bir seminer düzenleyecek. t fllardaki canl l k daha belirginleflir. Bu G da Sanayi ndeki toptanc lara en çok Ülkemizdeki At k Yönetimi daresine Ramazan da da sat fllarda flimdiden pirinç, un, beyaz peynir, kaflar peyniri liflkin Düzenlemeler Ve Kazançl Çevre yüzde 30 un üzerinde art fl oldu flek- ve zeytine talep geliyor. stanbul G da daresi ad alt ndaki seminer, 6 Ekim linde konufluyor. Onbir ay n Sultan Ra- optanc lar Derne i Baflkan Günay 2006 Cuma günü saat saatleri mazan ay n n gelmesiyle birlikte bir Kotil, sat fllar n Ramazan n bereketli aras nda yap lacak. Meclis Salonu ndaki yandan befl y ld zl oteller, lokantalar geçece inin bir iflareti oldu unu söylü- seminere kat l m ücretsiz. Ancak kat l mc aç k büfe iftar menüleriyle müflteri çek- yor. M s r Çarfl s nda ise, en fazla sat fl say s n n s n rl tutulmas nedeniyle önce- meye çal fl rken, di er yandan evlerde yap lan ürün kuflkusuz hurma. M s r den kay t yap lmas gerekiyor. Konuyla il- de iftar sofras haz rlama telafl sürüyor. Çarfl s nda tüketiciye hurmada çeflitli- gili ayr nt l bilgi için el: (0212) stanbullular n Ramazan al flveriflinde lik ve fiyat aç s ndan farkl seçenekler u rak yerlerinden olan Eminönü nde if- sunuluyor. At k Yönetimi Semineri O, üyelerinin kat at k bilinci- H Haberi 12. sayfada 3. sayfada Ulusal Marker mükemmellik testinden geçiyor K açak ve kalitesiz akaryak t belirlemeye dönük ulusal markerin (iflaretleyici) markerde mükemmeli yakalamak için çok kapsaml testler yap l yor. Edinilen bilgiye göre, eylül ay itibariyle büyük ölçeklerde üretimine bafllayacak ulusal marker için ürkiye Bilimsel ve eknik Araflt rma Kurumu (ÜBAK) taraf ndan da t m flirketlerinin akaryak t türlerinden numuneler al narak çeflitli testler uygulan yor. Kaçak akaryak t n yasal olan ndan ayr lmas n sa lamak için yasal ürüne kat lan bir iflaret ile bu iflaretin varl n alg layan cihazlardan oluflan sistemi kapsayan ulusal marker, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunun yapt iflbirli i protokolü kapsam nda ÜBAK taraf ndan 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle üretimi tamamlanarak uygulamaya geçecek. stanbullular, Ramazan ay na hareketli al flverifllerle haz rland lar. Canl l k, piyasalara da doping oldu. O BLG HAI 10. sayfada

2 SAYFA 2 GÜNCEL ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri Anadolu ya santral yat r m hamlesi lk h zl tren fabrikas Sakarya da kuruluyor ürkiye'nin ilk h zl tren fabrika- 50 y l n ihmalini ortadan kald rmak üzere s n n temeli Ulaflt rma Bakan bir at l m bafllatt n söyledi. Binali Y ld r m' n kat ld tö- Y ld r m, kurulacak h zl tren fabrika- renle at ld. Adapazar 'nda ürkiye-kore s için pek çok ilin yar flt n, sonuçta Sa- ortak giriflimiyle temeli at lan fabrika gele- karya'n n kazand n belirtti. cek y l üretime bafllayacak. Erzincan sanayileflmeyi hedef al yor EUROEM'in Sakarya'da kurulacak Demiryollar n n bu y l 150. kurulufl fabrikas nda üretimde ilk y l yerli katk n n Erzincan, tar m, hay- y l dönümünü kutlad n an msatan Y l- yüzde 40 olaca n, üretilecek araçlar n vanc l k ve ticarete dayal d r m, geçmiflte 14 bin 500 kilometre de- yüzde 30'unun ihraç edilece ini belirten bir ekonomiye sahip ol- miryolu yap ld n, Kurtulufl Savafl son- Y ld r m, böylece döviz kayb olmayaca- makla beraber son y llarda, ras nda sadece 4 bin 138 kilometre demir- n söyledi. kendine sanayi ve üretimi yolunun ülke s n rlar içerisinde kald - Ulaflt rma Bakan Y ld r m, demiryol- hedef seçen bir il. Günü- n, Atatürk'ün bafllatt seferberlikle 3 lar nda kazalar n önlenmesi amac yla 4 müzün teknolojik imkanla- bin 500 kilometre daha demiryolu yap l- bin civar ndaki hemzemin geçidin birer r ndan, teflvik, KOB kredi- d n anlatt. birer kontrollü hale getirilmeye çal fl ld - leri, KOSGEB desteklerin- n, bugüne kadar 400 hemzemin geçidin den en üst düzeyde isti- yap ld n belirtti. fade ederek yeni yeni kurulan iflletmeleriyle, irili y llar aras nda ise bin 700 kilometre yol yap labildi ini vurgulayan Y ld r m, 1946 y l ndan itibaren demiryollar n n adeta unutuldu unu kaydetti. 12 milyar dolarl k yat r m ile, Anadolu kentlerine yeni hidroelektrik santrallar infla edilecek. Harita: brahim KARAKAfi Demiryollar n n gelirlerinin art r lmas amac yla 25 fabrikaya demiryolu hatt Ayd n Yalvaç ufakl üretim tesisleriyle mevcut potansiyelini üretime dönüfltürmeyi hedefliyor. Hükümetin bu ihmali dikkate alarak ba land n, bunun gelecek 3 y lda 400 Erzincan n ekonomik gelifliminde en önemli evlet Su flleri (DS) gerçeklefltirirken, bunlardan ilki lirli bir bedel ödeyerek ihaleyi ka- demiryollar n devlet politikas haline ge- fabrikaya sa lanaca n kaydeden Y ld - lokomotif tar m ve hayvanc l k ve buna dayal portföyünde bulunan bitme aflamas nda olan y lda 317 zanan yat r mc lar n bu paray ya- tirdi ini ifade eden Y ld r m, hükümetin r m, ''ürkiye ilk defa h zl tren iflletme- imalat n gelifltirilmesi. Organize sanayi bölgesin- ''5 Atatürk Baraj bü- milyon kilovatsaat elektrik ürete- t r mda kullanmalar ve satt klar son 3 y l içinde demiryollar na 6 katrilyon cili i ile tan fl yor. Sakarya h zl tren üre- de üretime geçilmesi, süt, peynir, yo urt fabrika- yüklü ündeki'' irili cek unceli'deki Uzuncaburç HES'e enerjiden pay vermeleri yolu seçi- lira kaynak aktard n ve böylece geçen tim merkezi haline geliyor'' dedi. lar, entegre et tesisleri, tavuk çiftli i ile il, hay- ufakl 808 adet hidroelektrik sant- en uygun teklif, kilovatsaatte 5,20 lerek hem yat r mc lar n önü aç l- ral n (HES) özel sektör taraf ndan kurufl ödeyecek Limak nflaat d hem de yat r m n k sa sürede yap lmas n öngören, yaklafl k 12 A.fi.'den geldi. gerçekleflmesi sa lanm fl olacak. D milyar dolarl k ihalelere baflland. kinci ihalede, y lda 92 milyon fiirketler, o ana kadar DS'ce DS yetkililerinden al n n bilgi- kilovatsaat elektrik üretecek Ada- harcanm fl kaynak ile kamulafl- ye göre, daha önce EPDK'ya gön- na'daki E lence HES için en iyi t rma giderlerinin kendilerine derilen 52 projeden ikisinin ihalesi teklif ise 0,23 kurufl ile Egenda düflen pay DS'ye ödeyecekler. yap ld ktan sonra Dan fltay' n bu Ege Elektrik Da t m A.fi. verdi. Bu arada DS, daha önce yolu kapatmas n n ard ndan, yap - Adana'daki Kavflakbendi EPDK'ya ihale etmesi için sev- vanc l k alan nda önemli at l mlar gerçeklefltiril- raktör filosu bir y lda 45 bin 994 adet artt ürkiye'nin traktör filosunu bir s nda ürkiye'de, traktör bafl na düflen y lda 45 bin 994 yeni traktör ek- tar m arazisi miktar 22,84'ten 22,02 hek- mesini sa lad. Erzincan icaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ayd n Yalvaç, Erzincan daki üretim ve ticari hayat n güçlenmesi için yeni alanlar n aç lmas ve desteklenmesinin flart oldu unu vurgulayarak flu aç klamalar yapt : Bölgesel geliflmifllik farkl l klar dikkate al narak di er bölgelerdeki iflletmelerle rekabet lan yasal düzenlemeyle bu ihaleleri HES ise y lda 652 milyon kilovat- ketti i 50 HES'in ihalesini 18 lendi. ürkiye statistik Kuru- tara geriledi. ar msal iflletmelerin maki- yapmak üzere DS görevlendirildi. saat elektrik üretecek. Bu ihalede Ekim'e kadar tamamlayacak. mu haziran ay Motorlu Kara afl tlar s- ne park n n ana ö esini oluflturan traktör Böylece y llard r DS portfö- en uygun teklif de 4,31 kuruflla Daha sonra, çoklu baflvuru yap - tatistikleri'nden derlenen bilgiye göre, 28 varl aç s ndan en zengin ilin Manisa, yünde olmas na ra men yetersiz Ser Enerji A.fi.'den geldi. Giresun lan 160 HES'in ihalesini gerçek- milyon hektar tar m arazisine sahip ür- en fakir ilin ise Rize oldu u dikkati çeki- kaynak nedeniyle erçeklefltirileme- kisu HES için Cenay elektrik lefltirecek.haleleri kazanan fir- kiye'de toplam 1 milyon 271 bin 387 trak- yor. ürkiye'nin en önemli tar msal üre- yen toplam 12 bin 245 megavat ku- Üretim flirketi 0,04 kurufl, Rize Pa- malar ise EPDK'dan lisans alarak tör bulunuyor. tim merkezlerinden olan Manisa'da 61 rulu güçteki santrallar n, özel sek- flalar HES için Ayen Enerji A.fi de yat r ma bafllayacak ve 5 y l son- Haziran 2005'te toplam 1 milyon 225 bin 532 traktör varken, tar msal arazile- tör taraf ndan yap l p 49 y l iflletil- 2,41 kurufl teklif verdi. ra, 49 y l boyunca ihalede teklif bin 393 olan traktör say s na bir y lda 45 rin çok engebeli oldu u Rize'de yaln zca buna dayal üretim teflvik ediliyor. K rm z et, bin 994 traktörün daha eklenmesi sonra- 34 traktör bulunuyor. beyaz et ve meyvecilik alan nda yat r mlar taba- mesinin önü aç lm fl oldu. DS son bir hafta içinde 5 ihale EPDK taraf ndan ihalesi yap lan iki HES projesinde, ihalede be- ettikleri kilovatsaat bafl na kaynak katk pay ödeyecekler. flans olmayan üretim firmalar n n ayr cal kl olarak desteklenmesi, alt yap s tamamen bitmifl organize sanayi bölgesinin verilecek imtiyazlarla Erzincanl ve il d fl ndan gelecek müteflebbisler taraf ndan çok iyi de erlendirilmesi gerekiyor. ar m, hayvanc l k, meyve-sebze ve madencilik n n gelir seviyesini art rmas aç s ndan ve yeni üretim alanlar oluflmas aç s ndan önemli. Erzincan da üretimin sektörel bir çizgide Mardin'de engellilere kendi iflini kurma f rsat M gerçekleflmedi ini kaydeden Yalvaç flöyle devam etti: Yat r mc maliyet ve pazarlama avantaj n gördü ü her alanda yat r m yapm yor. Özellikle, k fl turizmi, k rm z et, beyaz et ve meyvecilikte öne ç kabilecek potansiyel bulunuyor. Bunun ardin Sakatlar Derne i fiubesi üyeleri için dan çok önemsiyorum. Bedensel özürlü kardefl- için et entegre tesisi 2 adet, tavuk kesim fabrikas telkari gümüfl iflleme atölyesi açt. Vali lerimizin her zaman yan nday z. Valilik olarak ve meyve konsantre fabrikam z ürkiye ye ve Mehmet K l çlar, GAP Bölgesindeki Kül- bize düflen görevleri yapmaya haz r z. Buradan d fl pazarlara hitap edecek çapta kuruldu, faaliye- türel Miras Gelifltirme Projesi kapsam nda olufltu- yetiflecek ustalar telkari gümüfl iflleme sanat n tine devam ediyor. Erzincan Organize Sanayi rulan atölyenin aç l fl nda, her vatandafl n bir özür- gelece e tafl yacakt r. Eme i geçen herkese te- Bölgesi 256 parselden olufluyor. lü aday oldu unu belirterek, bedensel özürlülere flekkür ederim.'' karfl herkesin duyarl olmas gerekti ini söyledi. Sürdürülebilir istihdam yaratan projelerin fiu ana kadar 57 parselin tahsisi yap ld, 24 Mardin Sakatlar Derne i fiube Baflkan Hasan fabrika çal flmaya bafllad, 7 tanesi infla halinde, Anuk ise 40 özürlünün çal flma imkan bulaca 26 parsel proje aflamas nda. Faaliyette olan fabri- atölyede üretilecek ürünlerin sat fla sunulaca n kalar n 5 tanesi 5084 say l teflvik yasas ndan ''elkari Gümüfl fllemecili i Projesini, hem söyledi. örene, Vali Mehmet K l çlar' n yan s ra sonra, 19 tanesi de teflvik yasas ndan önce yap l- sürdürülebilir olmas hem de bedensel özürlü Belediye Baflkan Metin Pamukçu, Emniyet Müdü- d. oplam 57 müracaat n 36 tanesi yasadan önce, kardefllerimize çal flma imkan sa lamas aç s n- rü smet aflhan ile çok say da davetli de kat ld. 21 tanesi yasadan sonra yap ld. PLAFOR M önemini vurgulayan K l çlar, flöyle konufltu: FED bekleneni yapt ; ama ayland iflleri kar flt rd Dünya ekonomisinin en önemli gün- Prof. Dr. KEREM ALKN F nd kta anlaflma tamam Fiskobirlik Yönetim Kurulu Baflkan Pamuk, MO ile Ofis ad na f nd k al nmas, Fiskobirlik depolar n n kulland r lmas ve depolardaki 2005 y l ürününün bedelinin ödenmesi için kredi bulunmas konusunda anlaflma sa lad klar n aç klad. 11 Eylül de, 13 ildeki 50 al m merkezinde f nd k al mlar na bafllayan MO, bugüne kadar 6 bin 628 üreticiden 22 bin 822 ton f nd k beyan ald ve bu üreticilere randevu verdi. Ofis, 18 Eylül itibar yla al m merkezlerinde 850 üreticiden toplam 2 bin 362 ton f nd k al m yaparken üreticilerin hesaplar na; ürün bedellerinin ilk taksidi olarak 3.5 milyon YL aktar ld ve üreticilerin cep telefonlar na SMS gönderilerek bilgi verildi. da etkilenecektir. günkü FED toplant s ndan faizi sabit ekonomileri yat r m yapan uluslararas dem maddesinin, ABD Merkez Bankas FED rahatlatt tutma yönde karar ç kaca beklentisini sermayeyi faiz karar ile rahatlatm fl olsa FED in izleyece i faiz politikas oldu u- FED in 20 Eylül deki toplant s ndan iyice güçlendirdi. Nitekim, söz konusu da, ayland da gerçekleflen askeri darbe, nu ifade edebiliriz. ABD ekonomisinde önceki en kritik iki veri, ABD nin a ustos 20 Eylül Çarflamba günkü toplant dan geliflmekte olan ekonomileri dönük en- gözlenen durgunluk riski ve terör karga- ay ÜFE ve ÜFE enflasyon de erleriydi. beklendi i gibi, faizi sabit tutma karar difleleri yeniden canland rd. Brezilya da flas ile, 2001 y l ndan 2004 y l na kadar 15 Eylül Cuma günü aç klanan ABD nin ç kt ve FED in karar ekonomi çevreleri da Hükümet e yönelik flikayetlerin art- ABD ekonomisindeki k sa vadeli göster- ÜFE de iflim oran yüzde 0,2 ç kt. Yani, rahatlatt. m fl olmas, anlafl lan global sermayeyi, ge faizi yüzde 6,5 den yüzde 1 e indiren piyasan n ABD ekonomisi için a ustos ABD nin olumlu enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankas FED, 2004 y l ha- ay enflasyon beklentisi gerçekleflti. An- FED in faizleri sabit tutma karar sonras, ziran sonundan itibaren ise, artan ham cak, umut edilen beklentiye daha düflük 1,2660 seviyelerinde dolaflan euro-dolar Bu nedenle, FED in karar sonras petrol ve emtia fiyatlar n n neden oldu- ç kacak bir enflasyon verisiydi. Bu ne- paritesi 1,27 dolara do ru bir hamle yap- yurtiçi piyasalarda bir miktar güçlenme- u enflasyonist bask larla, bu y l n hazi- denle, FED in 20 Eylül Çarflamba günkü t. Ancak, anlad m z kadar yla, 2 hafta si gereken YL ve düflmesi beklenen faiz ran ay sonuna kadar, 2 y l içerisinde k sa toplant s ndan bir gün önce aç klanan önce Avrupa Merkez Bankas n n ekim seviyesinin aksine, dolar kurunda ve fa- vadeli gösterge faizi yeniden yüzde ÜFE enflasyon de erleri bir kat daha veya kas m ay nda en az bir kez faiz art- izlerde bir miktar yükselifl gözlendi. 1 den yüzde 5,25 e getirdi. Önümüzdeki önem kazand. t rmas ve FED in faiz seviyesini sabit Çünkü, global sermaye aç s ndan, yat r m ifltah aç s ndan bir miktar çekingenli e sek etmifl gözüküyor. dönemde ABD ekonomisinde enflasyo- Nitekim, 19 Eylül Sal günü aç kla- tutmas halinde paritenin 1,28-1,30 dolar Güneydo u Asya'n n en önemli ekono- nist bask sürecek ve bu nedenle FED fa- nan veriler beklentilerin alt nda kald. Pi- band nda hareket edece i yönündeki milerinden olan ayland'da gerçekleflti- iz art fllar na devam edecek ise, bundan yasalar n beklentisi çekirdek ÜFE nin beklenti k r lm fl durumda. rilen askeri darbe, duraklama sürecinde- hem ürkiye, hem de Brezilya, Güney yüzde 0,2 artmas yönündeyken, gerçek- Afrika, Arjantin, Rusya, Güney Kore ve Macaristan ve Slovakya gibi önde gelen geliflmekte olan ekonomilerin piyasalar ayland iflleri kar flt rd ki ülke ekonomisindeki belirsizlikleri da- leflme yüzde 0,4 gerileme olarak flekillen- ABD Merkez Bankas FED bir bak - ha da art racak. Ve, bu endifle ürkiye di. Genel ÜFE art fl oran da yüzde 0,1 de ma dünya ekonomisinin aktörlerini ve baflta olmak üzere, cari aç k sorunu olan kald. Bu oranlar, do ald r ki, Çarflamba özellikle ürkiye gibi geliflmekte olan ülkelere de yans yacak. Hazine den yeni enstrüman: Sukuk cara Son iki haftad r petrol fiyatlar her ne kadar bir gevfleme içerisinde olsa da, IME dergisinin ran a olas bir ABD hava sald r s na yönelik haberi, küresel siyasi gerginlikler nedeniyle petrolün yak n vadede 50 dolara do ru süzülmesinin zor oldu unu gösteriyor. O halde, petrol ihracat ndan önemli para kazanan Körfez ülkeleri ve Arap sermayesini ürkiye ye yat r m amac yla çekmek için, Hazine Müsteflarl n n Sukuk cara denilen varl a dayal tahvil ihrac yla ilgili düzenlemeyi Baflbakanl k a göndermifl olmas önemli bir geliflme olarak nitelendirilebilir. lk etapta 1,5 milyar dolarl k bir sat fl beklenen söz konusu ka tlar n yan s ra, yap lacak takas operasyonlar Hazine nin elini daha da güçlendirecektir. Bu olumlu geliflmeler ile, faizlerin gevflemesinin sa layaca yük azal fl, türbülans n etkisini bir nebze dengeleyecek ve ürkiye nin bütçesini rahatlatacakt r.

3 SAYFA 3 GUNDEM ürkiye nin ABD ile ifl ortakl güçlenecek 2 sigortal s olan da SSK belgesini internetten verecek ''E-Bildirge'' uygulamas nda, ayl k prim ve hizmet belgesini internet üzerinden veren ifl yerlerinin kapsam, kas m döneminden itibaren geniflletilecek. SSK Baflkan Vekili Özkan Dalbay, yapt yaz l aç klamada, 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu uyar nca, tüm illerde 3 ve üstünde iflçi çal flt ran iflverenlere, sigortal bildirimini kapsayan ayl k prim ve hizmet belgesinin, internet ortam nda verilmesi zorunlulu unun geçen y l n a ustos ay nda getirildi ini an msatt. Dalbay, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlü e girecek ''Sosyal Güvenlik Reformu'' uygulamas na geçifl sürecinde, 2 sigortal çal flt ran iflverenlere de bu y l n kas m döneminden itibaren ayl k pirim ve hizmet belgesini internet ortam nda verme zorunlulu u getirildi ini bildirdi. Özkan Dalbay, halen 2 sigortal çal flt ran ifl yerlerinin yar s n n, sistemi gönüllü kulland n kaydetti. flsizlik oran yüzde 9.1 den yüzde 8.8 e düfltü BD icaret Odas raderoots ve OBB fl Ortakl Program çerçevesinde OBB ve ABD icaret Odas n n düzenledi i ürkiye-abd fl Ortakl klar n n Güçlendirilmesi konulu toplant n n stanbul aya 15 Eylül 2006 günü O da yap ld. ürkiye ile ABD aras ndaki ekonomi ve ticari iliflkilerin art r lmas n hedefleyen program çerçevesinde; O ve Amerika icaret Odas aras nda, ABD Pazar na lk Ad m Projesi flbirli i Anlaflmas imzaland. Proje 1 y l sonunda tüm yönleriyle bitmifl olacak Eylül ay na kadar; seçilen sektörlerdeki firmalar, ABD ye ihracat yapmaya bafllam fl olacaklar. ORAK AÇIKLAMA O nun ABD Pazar na lk Ad m Projesi Murat Yalç ntafl ile ABD icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi John W. Bachmann n, ortak bas n toplant s nda aç kland. stanbul icaret Odas n n 2005 y l ndan beri baflar yla yürüttü ü hracata lk Ad m Projesi devam ediyor. O nun ihracat yapmam fl KOB leri ihracata yapar hale getirmeyi amaçlayan bu program n n ard ndan yeni projesi Amerika Pazar na lk Ad m 15 Eylül Cuma günü bafllad. stanbul icaret Odas Baflkan A GÜNDEM ABD Pazar na hracata lk Ad m Projesi bafll yor ERU YAfiAR Müflteri velinimetimizdir Eskiden hangi iflletmeye girerseniz girin, dükkan n en gözle görülür yerinde müflteri velinimetimizdir yazd n görürdünüz. fiimdilerde ise hemen hiçbir iflletmede bu tabelaya rastlamaz olduk. Yoksa delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu tümcesi gibi, küreselleflme ortaya ç kt da müflterinin de eri azald m? Yok can m, ne ilgisi var? am tersine, art k bütün dünyada önemli olan üretmek de il satabilmektir. Hatta üretici olmaya, üretim ile u raflmaya bile o kadar gerek kalmam flt r. Yeter ki siz mal satacak, ve özellikle de iyi fiyata satacak, bir pazar bulun. Ondan sonras çorap sökü ü gibi gelecektir. Paraya para demeyeceksinizdir! Müflteri velinimetimizdir sözünü Frenkler, the customer is king diye ngilizce ye çevirmifl- ABD pazar na girifl ile ilgili proje, düzenlenen bir bas n toplant s ile kamuoyuna aç kland. Murat Yalç ntafl ile ABD icaret caret Odalar yürütecek. Projeyi; için çaba sarfettiklerini aç klad. ler. Serbest bir çeviri yapsak, müflteri krald r (yani her iste i yerine getirilir) anlam ç kar. Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve ABD de 3 binin üzerinde böl- ulusal ve yerel ticaret odalar n n Gerçekten de Bat n n tüketim toplumlar n- eski Yönetim Kurulu Baflkan John gesel ticaret odas, 3 milyona yak n yan s ra ABD genelindeki Dünya da (art k biz Do ulu ürklerin de bu tüketim W. Bachmann, düzenledikleri ba- üyesi ve 830 birli i bulunan, dün- icaret Merkezleri, yerel ekono- toplumundan bir fark kalmad ya! Hadi geçelim s n toplant s nda, bu önemli proje- yan n en büyük mesleki federas- mik geliflim ofisleri ve ilgili sektör- onu da flimdilik bir kalem...), müflteri krald r. nin iflleyifli ve ürk ifl dünyas na yonu Amerika icaret Odalar ve lerdeki önemli kurumlar da des- ve ekonomisine kazand racaklar O iflbirli iyle gerçeklefltirilecek tekliyor. ABD icaret Odas yla hakk nda aç klamalarda bulundu- olan proje ile ürkiye - ABD eko- O nun bafllatt projenin; ABD lar. oplant ya ABD nin ürkiye nomik ve ticari iliflkilerinin artt r l- ve stanbul bölgesi aras ndaki ar- Biz üniversitede iken (yani bundan yirmi y l Büyükelçisi ni temsilen stanbul mas hedefleniyor. tan ticaret ve yat r m n teflvik edil- önce) bize, o zamanlar anlamakta zorland m z Her istedi i, nerede ise tart flma bile olmadan, kabul edilmektedir. Baflkonsolosu Deborah K. Jones Ekim 2006 ve Ekim 2007 tarih- mesi, gelifltirilmesini sa layaca - bir kavram ö retmifllerdi: Sat c pazar ya da de kat ld. Jones, ABD ile çal fl n leri aras nda gerçeklefltirilecek na dikkat çeken Baflkan Yalç n- al c pazar kavramlar. ve para kazan n mesaj n verdi i olan projenin ilk etab n n bütçesi tafl, Bu ortakl k stanbul ve ABD Bu tan mlamaya göre, mal ya da emtia pa- aras ndaki toplam ticaret hacmini zarlar n n kimi al c pazar olurdu; yani al c lar n artt racak dedi. sözü geçerdi; kimi de sat c pazar olurdu; yani konuflmas nda iki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin güçlendirilmesi 200 bin dolar. Projenin idaresini Amerika i- al c lar n esamesi bile okunmaz, sat c lar n dedi i ürkiye statistik Kurumu (ÜK), ürkiye ABD Pazar na lk Ad m Projesi genelinde iflsiz say s n n bu y l Haziran döneminde geçen y l n ayn dönemine göre, 60 bin kifli azalarak 2 milyon 245 bin kifliye düfltü ünü aç klad. ürkiye statistik Kurumu nun üçer ayl k dönemler itibar yla her ay aç klad Hanehalk flgücü Anketi nin (May s-haziran-emmuz 2006) dönemini kapsayan Haziran 2006 sonuçlar aç kland. Buna göre, ürkiye'de bu y l sözkonusu dönemde iflsizlik oran yüzde 8,8 oldu. Geçen y l ayn dönemde iflsizlik oran yüzde 9,1 oran nda bulunuyordu. Buna göre, Haziran döneminde ürkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, bir önceki y l n ayn dönemine göre 1 milyon 9 bin kiflilik art flla 72 milyon 567 bin kifliye, kurumsal olmayan çal flma ça ndaki nüfus 870 bin kifli artarak 51 milyon 647 bin kifliye ç kt. Öte yandan, iflsizlik oran, kentsel yerlerde 1 puanl k azal flla yüzde 11,2 olarak gerçekleflirken, k rsal yerlerde 0,6 puanl k art flla yüzde 5,5 oldu. ar m O nun Amerika Pazar na lk Ad m Projesi, iki ayakl bir proje. Projenin bir k sm ürkiye de, bir k sm ABD de gerçeklefltirilecek. Proje e itim ve kapasite olmak üzere iki aflamal yürütülecek ve 15 Ekim 2007 tarihinde bitmifl olacak. Bu süreçte ABD pazar, ürk firmalar na tan t lacak. Projeye kat lan ürk firmalar, Amerikal uzmanlar taraf ndan ABD pazar na nas l girilir ve nas l ifl yap l r? konusunda kapsaml bir flekilde e itilecek. ABD deki e itim seminerleri, ABD nin iki flehrinde yap lacak. Bu çal flmalar ABD icaret Odalar n n üyelerinden oluflan genifl bir uzman ve ifladam kitlesi taraf ndan desteklenecek. O; Amerikan ifl dünyas n stanbul, ürkiye, ürk ürünleri ve ifl ha- ürkiye, yat r mc n n ilgisini çekiyor ABD, icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Baflkan John W. Bachmann, O daki toplant da Bu toplant bizim taraf m zdan ilk kez küresel bir düzeyde gerçeklefltiriliyor. Ve bu bizim için çok önemli dedi. D fl ticaretin kendileri aç s ndan çok önemli oldu unu belirten Bachmann, ABD nin halen 92 ülkede icaret Odas n n bulundu unu kaydetti. Küresel ekonomide ticaretin art r lmas n n kendilerinin öncelikli hedefleri aras nda yer ald n belirten Bachmann, 2001 y l ndan bu yana ekonomik alanda büyük baflar lar elde eden ifl ortam n iyilefltiren ürkiye nin Amerikal yat r mc lar n büyük ilgisini çekti ini yat hakk nda bilgilendirecek. O nun seçece i 10 kiflilik bir uzman gurubu, ABD icaret Odalar taraf ndan, Amerika pazar konusunda özel ve kapsaml bir e itime tabi tutulacak. Bu uzmanlar, hracata lk Ad m Program nda oldu u gibi, ürkiye ye gelerek ürk firmalara birebir dan flmanl k hizmeti verecek. Firmalara, Amerika pazar na aç lma konusunda yard mc olacaklar. ABD de ürkiye ve stanbul u ifl orta olarak vurgulayan medya kampanyalar gerçeklefltirilecek. Böylece ABD icaret Odalar n n genifl kaynaklar ve imkanlar kullan larak, Amerikan kamuoyunun ürkiye hakk ndaki kanaati olumlu yönde etkilenecek. Özellikle hedeflenen Amerikan ifl dünyas taraf ndan ürkiye nin bir ifl orta olarak alg lanmas n n sa lanmas. söyledi. ABD nin en büyük ticaret ortaklar ndan biri Avrupa Birli i (AB). ürkiye nin AB ile tam üyelik görüflmelerine bafllamas bizim aç m zdan önemli. ürkiye, flu anda AB üyesi olmasa da; eko nomik alanda att ad m larla uluslararas yat r mc lar n ilgisini çekti. ürkiye çok dinamik bir ülke. Çok fazla enerjisi ve kayna var. Ekonomik alanda çok önemli ilerlemeler sa lad. Bu da son y llarda ekonomik büyüme ve istikrar sa lad diyen Bachmann, ürkiye nin uzun y llard r ABD nin müttefiki ve dostu oldu unu ifade ederek, ürk yat r mc lar ABD de yat r m yapmaya ça rd. dedik, öttürdü ü de düdük olurdu! Hadi örnekleyelim de rahat anlafl ls n de il mi? Örne in bugünlerde do algaz piyasas, bir sat c pazar d r. Enerji yoklu u s k nt s çeken dünya ülkeleri, nerede ise do algaz üreticisi ülkelerin kap s nda yatmaktad rlar. Fiyat konusunda tam bir tekel bulunmaktad r. Sat n alma fiyat n biraz pazarl k konusu yapmaya kalksan z sat c hemen size, u ur ola arkadafl. Aray so utma. Yine gel de çay kahve içelim! diyecektir. Öte yandan nerede ise bütün sanayi ürünleri, hem de görece kolay bir teknoloji kullan larak üretiliyorlarsa, tamamen al c pazar haline gelmifllerdir. Dünyada hemen her üründe varolan afl r kapasite, arz ile talep aras ndaki dengeyi arz lehine bozmaktad r. Yani dünyada hemen her gün, hemen her sanayi ürününün arz bir parça daha artmaktad r. Ne yaz k ki talep de arz kadar artmad için üreticiler (sanayiciler), mallar n satmak için ha- d fl iflsizlik oran, geçen y l n ayn dönemine göre 1 puanl k bir düflüflle yüzde 11,5 olarak gerçeklefl- vada yirmi dört takla atmaya, ya da müflterileri- ti. Bu oran erkeklerde, geçen y l n ayn dönemine nin (al c lar n n) her iste ini kabul etmeye baflla- göre 0,9 puanl k düflüflle yüzde 10,3, kad nlarda 1,7 puanl k düflüflle yüzde 16,5 olarak hesapland. Kanatl eti, izinsiz ve ambalajs z sat lamayacak Yedi ayda 9.2 milyar dolarl k yabanc sermaye geldi Formula 1, stanbul Park ta kesintisiz devam edecek ürkiye ye bu y l n ilk yedi ayl k dönemimde toplam 7.4 milyar dolarl k do rudan yabanc Bizim iflletmede de bu sürecin d fl nda de iliz. Birlikte çal flt m arkadafllar ma her aman flu ö üdü veriyorum: Sözlüklerimizden HAYIR, OLMAZ, YAPAMAYIZ sözcüklerini kald ral m. Çünkü biz hay r dedikçe, olmaz dedikçe, yapamay z dedikçe, dünyan n bir çok de iflik bölgesinde yerleflik bulunan nerede ise sonsuz say da- sermaye yat r m girdi. 1.8 milyar bulan gay- rimenkul al m için gelen sermayeyle birlikte bu rakam m fllard r. stanbul Park taki Formula verilen para cezas n n çok a r oldu- ki rakiplerimizden biri, evet,... tabi olur,... mutla- 1 yar fllar n n kesintisiz unu söyledi. ka yapar z... demektedir. Bu nedenle de o kadar olarak devam edece i aç k- F1'in ödül talimatnamesine göre; emekle kazan lan müflteri, yani velinimeti- Merkez Bankas n n verilerine göre geçen y l n ocak- land. O'dan yap lan yaz l aç kla- ödülü, varsa o ülkenin cumhurbafl- miz, bir anda kaybedilecektir. O müflterinin geri temmuz döneminde 2 milyar 109 milyon dolar olan mada, Uluslararas Otomobil Spor- kan, yoksa baflbakan, baflbakan da al nmas ya bir kere daha fiyat k rman za, ya da do rudan yabanc sermaye fiili girifli bu y l yüzde lar Federasyonunun (FIA) Paris'te- yoksa onun yard mc s, federasyon (pek olas de il ama) rakiplerinizden birinin bir oran nda büyüyerek 7 milyar 462 milyon dolara kadar ki merkezinde yapt ola anüstü baflkan veya dünyada tan nan, ta- hata yapmas na ba l d r. Yani yitirilen müfl- ç kt. Bu yüksek giriflin 5 milyar 604 milyon dolar toplant sonras nda, ürkiye Oto- n nm fl olan birinin verebilece ini terinin ve pazar pay n n bir kere daha geri yap lmamas gerekti i ifade edildi. stanbul l a- MSF nin elsim ve Do an Grubu nun Petrol Ofisi his- mobil Sporlar Federasyonu ve kaydeden fiahin, ''Say n alat, bu kazan lmas hiç de kolay de ildir. r m Müdürlü ü nün aç klamas na göre, bu konu- selerinin bir k sm n yabanc sermayeye bu dönemde Motor Sporlar Organizasyon son özelliklere sahip bir kifli ola- O nedenle ben de çal flma arkadafllar ma da halk sa l n n gözetilmesi ve haks z rekabetin devretmesinden kaynakland. Vedafone, elsim i 4 mil- A.fi'nin, 2006 Formula 1 Petrol Ofisi rak ödülü vermifltir. dedi. fiahin, müflterilere karfl kullanacaklar, hay r, önlenmesi bak m ndan uyulmas gereken husus- yar 550 milyon dolara, Avusturyal OMV ise Petrol Ofi- ürkiye Grand Prix'si podyum töre- ikinci kez baflar yla gerçeklefltirilen yapamay z, olmaz sözlerini yasaklad m. si nin yüzde 34 hissesini 1 milyar 54 milyon dolara sa- ni nedeni ile 5 milyon dolar ödeme- Formula yar fllar n n bundan sonra t n alm fl ve her iki sat fla iliflkin devir ifllemi de bu y l sine karar verdi i an msat ld. Aç k- da devam edecek olmas n n olay n li ve ambalajl olarak yap lmal, hiçbir yerde amba- may s ay nda yap lm flt. Bu nedenle de tek bafl na ma- lamada, ''stanbul Parktaki Formu- bir baflka yönü oldu unu kaydetti. lajs z, izinsiz ve dökme olarak yap lmamal - y sta ürkiye ye 6 milyar 485 milyon dolarl k do rudan la 1 yar fl takvimi, kesintisiz devam stanbul icaret Odas (O) Yö- k yakç l n sonunun ayakç l k oldu unu hiç yabanc sermaye yat r m girifli yaflanm flt. edecektir. FIA n n karar, yetkili netim Kurulu Baflkan Murat Yal- unutmayaca z! Yani her evet için, bu evetin kurullarda de erlendirilecektir'' ç ntafl da, FIA'n n verdi i kararla il- gerçek maliyetini ve art kar n, müflteriden al- denildi. gili yapt aç klamada, ''Biz hiçbir maya çal flaca z. E er bunu yapmazsak, gerçek- 7 emmuz 2006 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan tebli in, üketime sunulacak çi kanatl hayvan etlerinin üretimin ard ndan hijyenik olarak ambalajlanmas n öngördü ü hat rlat larak, kasap,market ve benzeri yerlerde ambalajs z, izinsiz ve dökme olarak kanatl hayvan eti sat fl n n lar özetle flöyle: Kanatl hayvan sat fl, bakanl ktan üretim izin- d r.ald kanatl etlerini kendi iflyerinde parçalayarak satmak isteyen iflletmelerin ise, 8 Ocak milyar dolara kadar yükseldi. Ocaka-temmuz döneminde ürkiye ye gelen ya- tarihli Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik banc sermayenin 6 milyar 851 milyon dolarla büyük kapsam nda bakanl ktan çal flma izni, üretim izni Art k hep, evet, tabi ki yapar z, tamam oldu bu ifl diyece iz. Ama bunu derken de (amiyane yazal m) bölümü Avrupa ülkelerinden geldi. Bu kapsamda Al- Konu ile ilgili bir aç klama ya- zaman siyaseti spora alet etmedik. ten k sa zamanda aya a düfleriz ve iflletmemizde alarak gerekli ambalajlama ve etiketlemeyi yapt k- manya dan 196 milyon dolarl k, Avusturya da 1 milyar pan Devlet Bakan ve Baflbakan Yar- Karar n yorumlanmas n kamu- topu atar z! Hepinize nice evetli ve dolays ile tan sonra, ürünleri sat fla sunmalar gerekiyor. 88 milyon dolarl k sermaye geldi. d mc s Mehmet Ali fiahin, F1 için oyuna b rak yoruz'' dedi. de kazançl günler dilerim...

4 fi FIRSALARI SAYFA 4 CARE REHBER HALELER RESM GAZEE IBB MALZEME bbi sarf malzemesi sat n al - nacak-.c. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) 7 kalem t bbi cihaz sat n al nacak-.c. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Solüsyon al nacak - osya Devlet Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 7 kalem diyaliz solüsyonu sat n al nacak. hale, 16 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Firmalar, iflin teknik flartnamesini bedeli mukabili hastaneden temin edebilecekler. Sistem sat n al nacak - Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile artroskopi sistemi sat n al nacak. hale, 16 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de hastanede yap lacak. Kat l mc lar, iflin teknik flartnamesini ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. Ameliyat malzemesi al nacak - stanbul Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü taraf ndan, stanbul p Fakültesi için muhtelif cins ve miktarda cerrahi alet ve ameliyat malzemesi ''aç k ihale usulü'' ile sat n al nacak. hale, 13 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de stanbul Üniversitesi'nde yap lacak. Firmalar, teknik flartnameyi bedel ödeyerek stanbul Üniversitesinden temin edebilecekler. ÇEfiL Lüks sigara kartonu sat n al - nacak- ekel ütün, ütün Mamulleri, uz ve Alkol flletmeleri Genel Müdürlü- ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç. ic.) Fermuar sat n al nacak- stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Olay yeri çok dalga boylu fl k kayna sat n al nacak- stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Baflkent Elektrik Da t m A.fi., Sakarya Elektrik Da t m A.fi. ve stanbul Anadolu Yakas Elektrik Da t m A.fi. deki %100 oran ndaki hisseler blok olarak sat fl yöntemi ile özellefltirilmesi ifli ihale edilecek-.c. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl. En son teklif verme tarihi saat ya kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) 770 ton lüks sigara kartonu sat n al nacak- ekel ütün, ütün Mamulleri, uz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) 4 kalem muhtelif dolap sat n al nacak- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat ye kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) 4 kalem büro malzemesi sat n al nacak- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat ye kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Koruma ve Güvenlik Hizmeti al nacak- ekel ütün, ütün Mamulleri, uz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Bobin tipi s cak yald z Folye sat n al nacak- ekel ütün, ütün Mamulleri, uz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü. hale tarihi saat da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) eleskopik merdiven sat n al - nacak- stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Erzak sat n al nacak - Esenyurt Belediye Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda erzak sat n al nacak. hale, 13 Ekim 2006 tarihinde saat 15.00'de belediyede yap lacak. Kat l mc lar, flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. Fuel oil al nacak - Zara Devlet Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif miktarda fuel oil sat n al nacak. hale, 3 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Firmalar, flartnameyi bedel ödeyerek hastaneden temin edebilecekler. Kömür sat n al nacak - Giresun Orman flletme Müdürlü ü taraf ndan, 825 ton torbal kömür ''aç k ihale usulü'' ile sat n al nacak.hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de müdürlükte yap lacak. Kat l mc lar, iflin teknik flartnamesini ücreti karfl l müdürlükten sat n alabilecekler. Bordür al nacak - rabzon Vakf kebir Belediye Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif miktarda kilitli beton parke ve beton bahçe bordürü sat n al nacak. hale, 3 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de belediyede yap lacak. Firmalar, flartnameyi bedeli mukabili belediyeden temin edebilecekler. Motorin al nacak - Uflak Özel daresi Genel Sekreterli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 128 bin 400 litre motorin sat n al nacak. hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 10.30'da Uflak l Özel daresinde yap lacak. Firmalar, teknik flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecekler. Bilgisayar ve donan m malzemesi al nacak - Ni de Üniversitesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile bilgisayar ve yan donan m malzemeleri sat n al - nacak.hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da Ni de Üniversitesinde yap lacak.firmalar, teknik flartnameyi bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. Çimento al nacak - Sinop Boyabat Belediye Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda çimento sat n al nacak. hale, 20 Ekim 2006 tarihinde saat 14.30'da belediyede yap lacak. haleye kat lmak isteyenler, teknik flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. 16 Eylül 2006 Gemi Adamlar Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. ar m Reformu Genel Müdürlü ü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De iflikli i Yönetmeli i. ürkiye fl Kurumu l stihdam Kurullar Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik. flkolu espit Karar. 17 Eylül 2006 ürk Uluslararas Gemi Sicili Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. 20 Eylül 2006 Ayakta eflhis ve edavi Yap lan Özel Sa l k Kurulufllar Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ç Denetim Yönetmeli- i. ürkiye Bilimsel ve eknolojik Araflt rma Kurumu Proje eflvik ve Destekleme Esaslar na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. Milli Savunma Bakanl na eslim fllerine Ait Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. Vergi Konseyi Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. Petrol Piyasas Lisans Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas - na Dair Yönetmelik. Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel fiartlar Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas Klozu. Kimlik Paylafl m Sistemi Üzerinden Al nan Bilgilerin Ücretlendirilmesine liflkin Esas ve Usuller Hakk nda ebli. ürk G da Kodeksi G da Maddelerinde Kullan lan atland - r c lar ebli i (No: ) BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKEN HRACAÇILARA ALEPLER ALEP: Feldispat Adres: Amin Sq New Chehel Sutoon.Ground Adres: Les Ceramique Carthage P.B. 114 ALEP: Örme giyim, tak m elbise. Flor - No: 18 - IRANel: Sidi Fredj - La Soukra Ariana / unisia Adres: Bucuresti Piata Unirii nr. 1, Maga el: Faks: zinul Unirea, etaj 3, aripa Calarasi, sect.3 ALEP: emsilcilik almak istiyor Dos. No: el: Faks: E- Adres: Mr. Adel He kal 31 Road No:6 ALEP: Gemi ithal etmek istiyor. Adres: Bureautique & Servicis Centre Ville B.P. (P.O) 6833 Libreville-Gabon el: Faks: E- mail: lgili: Noureddine Bedoui Do: No: mail: Dos. No: ALEP: Batarya pil, alüminyum. Adres: DIRE DAWA, EHIOPIA(Etopya) el: Faks: Aadi - Kahire el: Faks: ALEP: ürk flirketleriyle ifl ortakl - yapmak istiyor. Adres: Arab Company For Computer ALEP: Ask için özel kanca, ask ALEP: Porselen mutfak ürünleri. Manufacturing (ACM) Mr.Mohammed süngeri. Adres: Nour Plastique S. Avenue Mohamed Adres: 14 Adel Khairy Street MISIR Post Code:21111, P.O.BOX:1687 el: Elhusseiny, Export Manager el: Faks: Bejaoui / unisia el: Faks: Faks: Dos. No: ALEP: Ev gereçleri, beyaz eflya. ALEP: nflaat demiri. ALEP: Odun kömürü. Adres: L neon W nes Ltd - Yunanistan. Adres: Rue Haffouz Imm. Intilaka Escalier Adres: Sana a Rep of Yemen el: Faks: A4-3 étage 3000 SFAX unisie el: P.O.Box:13041 el: Faks: (216) Faks: (216) E ALEP: Mutfak mobilyas,dolap,kap. mail: Dos. No: ALEP: Kaynak makinesi. HALAÇILARA EKLFLER EKLF: raktör yedek parçalar Adres: General Pieces Poids Lourds 104 Avenue Bissise Diagne Dekar Senegal Adres: Afrique Medical Compacnie Papa Birane Mbao 10 Bis BLD D al D op Place De_obelisque Assurance Momar mobilyas Adres: Manfaring rading Gambia Banjur el: , Faks: el: Faks: E- Marem Mobil: lgili: Mail: Dos.No: EKLF: Maden ürünleri Adres: B.E..C.F. Bureau D_Etudes HOO.FR Dos.No: EKLF: elefon santrali & priz Adres: Saliolu Ladiane LADI- Dos.No: Karamo Jadama Dos.No: EKLF: ekstil ve konfeksiyon ürünleri, tekstil malzemeleri Adres: ES Ibrahima Gaye Et Freres G2 Rue Paul Dakar- Senegal B.P el & echn ques Commerciales Et financieres Faks: SAFINA- Autoroute X Front De erre BP.3232 Dakar Senegal el & faks: E- Adres: Cosolec COSOLEC-APP- EKLF: Ahflap Elektrik Direkleri lgili: Ibrahima Gay Dos.No: Mail: Dos.No: & http//www.co- EKLF: Elbise, ayakkab, aksesuar SELEC.SN lgili: Ibrahim Ndiaye (0-16 aras ) çocuk aksesuarlar, bebek EKLF: Spor k yafet Dos.No: gereçleri Adres: Specialiste Dans La Fabrication Des Vetemens De Sports Et Professonnels EKLF: Hal Adres: Constroction - Equ ppement Adres: Fatqu Diack Sakar Senegal E- Mail: 22.Rue Mouse Diop BP Da- kar Senegal el & Faks: marbrerie Et Mobilier Corn che Ouest X Rue 66 Bp 5454 Dakar Senegal el: Dos.No: EKLF:G da maddeleri l.com Faks: Adres: Sano Holding Societe Anonyme Dos.No: EKLF: bbi cihaz ve malzeme Dos.No: EKLF: ekstil, tavuk, et, ev ve ofis Dakar Senegal el: Faks: Adres: Al so ehn k Embor k Monoprosop E.P.R - Yunanistan el: Faks: ALEP: Ahflap palet. Adres:Adam du a.elen - Yunanistan el: Faks: ALEP: Cam flifle. Adres: Leva A.E. V om han o pop s - s s Al postan el - Yunanistan el: Faks: E- mail: ALEP: Çimento. Adres: Paoyer Pres E.P.E - Yunanistan el: Faks: ALEP: Elektrik elektronik fl kland rma. Adres: Hotel Petros-Yunanistan el: Faks: E- mail: HOMAL. COM lgili:sanog Issa Dos.No: EKLF:So uk hava depolar, buzdolab Adres: Ste Basse Co. 42 Avenue Faidherbe B.P Dakar Ponty Senegal el: Faks: Mobil: lgili: Muhammed Basse Dos.No: EKLF: K rtasiye malzemeleri ve büro Mobilyalar Adres: Centre D_Apput A_initiative Feminin Caif Drame Arame Sacre Coeure 2 H 8613 A Dakar Senegal BP el: MAL.SN Dos.No: EKLF: Farmonotik ürünler. Adres: Crube South Africa- Güney Afrika el: ( ) Faks: ( ) SOLDAN SA A: 1- Fortis Genel Müdürü- 2- Bir ülkeye baflka ülkelerden mal getirme veya sat n alma- Kadak soyadl ekonomi gazetecisi- 3- Bir ço ul eki- Is r lan yerde kalan iz- 4- Ak tma... Kiloamperin k saltmas - Bir çamafl r suyu markas - 5- Kükürtle demir bileflimlerinden biri- Nobelyumun simgesi- Boru sesi- skambil kâ tlar nda birli- 6- fiey-deki sessiz harfler- ürkiye'nin ilk ulusal süpermarketi- Meta- 7- Yeme in s v bölümü- Bulunulan yer, çevre- 8- Dünyaca ünlü Japon otomotiv markas - Hiçbir zaman, hiçbir biçimde- 9- laç, merhem- Selçuk ve Hakan önadl baba o ul sanatç lar n soyad - Boyut- 10- Hollanda-n n plaka iflareti- Bakla, fasulye, bezelye gibi taze sebzelerde, içinde tohumlar n s ralanm fl bulundu u kabuk... Bir s v ya markas Bir mobilya firmas - Mahsul- 12- Simgesi i olan element- Romen rakamlar nda 10- htiyarlar n baston yerine kulland klar uzun sopa. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Do ufl Holding'in turizm yat r mlar ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi- 2- Alt n ve p rlanta tak lar üretip satan bir firma- Yumurtayla yap lan bir yemek- 3-Yurt d fl na mal satma- Kalay n simgesi-lityum elementinin simgesi- 4- (ersi) Beyaz- Yüzüne bak lmayacak kadar sevimsiz ve çirkin- 5- Ülker-in bir ürünü- ekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara tafl t - 6- Bir çamafl r deterjan markas - Hint Okyanusu-nun kuzeybat s nda körfez- 7- Elektrik- Bir ay ad - 8- Al flveriflte durgunluk- rabzonspor-u simgeleyen harfler K rm z gülün (-) var-- K sa okunmas gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma- 10- Antalya-da bir plaj- Geminin yan yatmas Acun önadl V sunucusunun soyad - Sindirim sisteminin sonu- 12- Cimri- Bir cins iri at. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi Sanata katkıya teşekkür 03 Eminönü Açıkhava Sanat Merkezi nin sanatçıları, İO Başkanı Murat Yalçıntaş a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sanatçılar bu tür etkinliklerin devamını istediler. Kelkit, organik

Detaylı

stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor

stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor Şanlıurfa nın eğitimsever köyü 02 Aşağı aşlı köyü sakinleri, eğitime düşkün olmakla övünüyorlar. Bugüne kadar köyden 30 kişi üniversiteden mezun olurken, 28 genç de halen üniversitelerde okuyor. Kırsal

Detaylı

Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k

Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k Tarihi köprüler restore ediliyor 02 Türkiye genelindeki her biri ayrı tarihi önem taşıyan 34 köprünün restorasyon çalışmaları devam ediyor.restorasyona 4.5 milyon YTL ayrıldı. Türk şirketlerine küresel

Detaylı

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı