Delüzyonel yanl fl tan malar ve duplikasyonlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Delüzyonel yanl fl tan malar ve duplikasyonlar"

Transkript

1 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 122 GÖZDEN GEÇ RME VE DERLEMELER Delüzyonel yanl fl tan malar ve duplikasyonlar Sa beyin lezyonlar, sol beyin delüzyonlar Orrin Devinsky, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Orrin Devinsky, Departments of Neurology, Psychiatry, and Neurosurgery, NYU Epilepsy Center, 403 E. 34th Street, 4th floor, New York, NY ÖZET Delüzyonel yanl fl tan ma sendromlar olan reduplikatif paramnezi ve Capgras sendromlar na yol açan nörolojik hastal klarda, lezyonlar genellikle bifrontal ve/veya sa hemisferdedir. Konfabülasyon ve anosognoziyle ilgili bozukluklar, ortak mekanizma ve anatomik patolojileri paylafl r. Delüzyonel yanl fl tan ma sendromlar nda ikili bir mekanizma kabul edilir: korunmufl sol hemisfer alanlar n n kontrolünden kurtulman n pozitif etkilerine (yani, afl r aktiviteye) ek olarak, sa hemisfer ve frontal fonksiyon bozuklu unun negatif etkileri. Sa hemisfer hasar n n negatif etkileri, kendi davran fllar n n kontrolünü ve ego s n rlar - n bozar ve duygusal de erlikle uyaranlara aflinal n birbirine eklemlenmesini engeller. Kontrolsüz sol hemisfer; normalde frontal ve sa hemisfer alanlar taraf ndan izlenen, davran fllar n n, haf zan n ve gerçekli in kontrolü alt ndaki yarat c aktar c y (creative narrator) serbest b rak r, böylece afl r ve yanl fl aç klamalar yap lmaya bafllan r. Dahas, sol hemisferin genelde ikili kategori halinde olan biliflsel kategorizasyon tarz, çeliflkili bilgileri çözmek üzere ço unlukla bir kopya veya kimlik h rs z oluflturulmas n sa lar. Delüzyonlar sa hemisfer lezyonlar na ba l geliflir. Ancak kand r lan sol hemisferdir. Neurology 2009;72:80-87 Delüzyonlar, yanl fl oldu unu düflündüren aç k kan tlar oldu u halde sabit kalmaya devam eden patolojik inançlard r. Bir kültür veya dinin geleneksel inançlar de illerdir. Ço unlukla içerik olarak garip ve mutlak kesinlikle süren delüzyonlar önemli morbiditeye sebep olabilir. Delüzyonlar n primer psikotik ve nörolojik bozukluklardaki patogenezi bilinmemektedir, teoriler psikolojik, nörokimyasal ve yap sal anormallikleri içerir. Bu makalede, iki Delüzyonel yanl fl tan ma sendromu olan reduplikatif paramnezi ve Capgras sendromlar n n ve iliflkili konfabülasyon ve anosognozinin temelini oluflturan biliflsel ve anatomik sistemler gözden geçirildi. Psikiyatrik (primer) ve nörolojik-sistemik (sekonder) bozukluklarda delüzyon ayr m sunidir, zira delüzyon geliflen psikiyatrik bozukluklar n (örn., flizofreni) ifllevsel ve yap sal beyin patolojisi vard r. Psikiyatrik delüzyonlar gibi, nörolojik yanl fl tan ma bozukluklar na paranoya efllik edebilir ve genellikle kiflisel olarak önemlidir. fiizofrenik delüzyonlar genellikle 1) etkiyi (örn., düflünce kontrolü, düflünce yay nlama veya düflünce sokma), 2) perseküsyon veya paranoyay ve 3) kendini önemli görmeyi (örn., azamet, referans, dini, suçluluk) içerir. fiizofrenik delüzyonlar lateralize veya lokalize metabolik beyin anormallikleriyle ilgili de ildir. 1 Delüzyonel bozukluk, en az 1 ay boyunca devam eden ve belirgin, garip olmayan delüzyonlar (örn., benim kar m n bir iliflkisi var) içeren ve erotomani, kendini büyük görme, k skançl k, perseküsyon gibi, somatik ve miks delüzyonlarla giden bir psikotik sendromdur. Basit delüzyonlar yap land r lmam fl, de iflken ve ço unlukla paranoyak özelliktedir. Karmafl k delüzyonlar ise s kl kla özel bir içeri e odaklan rlar ve afl r ayr nt l bir aç klamalar a na sahiptirler. Bu delüzyonlar zekalar s kl kla görece korunmufl fakat delüzyon yaratman n emrinde olan bir hasta grubunda ortaya ç karlar. 2 Geliflmifl tan teknikleri, delüzyonu olan hastalarda nörolojik bozukluklar n tespitini kolaylaflt rm flt r. Örne in, Capgras sendromu 50 y l önce bir psikiyatrik bozukluk ola- Departments of Neurology, Psychiatry, and Neurosurgery, NYU Epilepsy Center, New York, NY. Beyan: Yazarlar herhangi bir ç kar çat flmas olmad n bildirirler. 122 Copyright 2008 by AAN Enterprises Inc.

2 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 123 Tablo 1 İçerik bağlamında özel delüzyonlar Sendrom Klinik özellikler Kavramlar Delüzyonel reduplikasyon yanlış tanıma Aşinalığın kaybı İnsanlar Capgras 3,5,6,13,14,20-22 Aşina insanlar kimlik hırsızı veya farklı psişik kimlikleri olan kopyalardır Aşina yüzlerin bilinçli tanınmasına rağmen otonom yanıt verilmemesi (prozopagnozinin aksi) Ayna işareti (kendini Aynada kendini tanıyamama Aynada başkalarını tanıyamama) 23,24 seçebilme Yerler Yabancı reduplikatif paramnezi (Yerler için Capgras) 25 Yere dezoriyentasyon 26 Aşırı aşinalık İnsanlar Fregoli 6,14,22,30 İntermetamorfozis 22 Öznel kopyalar 22 Yerler Reduplikatif paramnezi Diğer delüzyonlar Othello (delüzyonel kıskançlık) 31 de Clerambault (erotomania) 32 Cotard sendromu Ev gibi aşina bir yerin başka bir yerde kopyası olduğuna inanma Aşina bir yer başka bir yerde bulunmaktadır Yabancı bir kişinin tanıdık olduğunu sanma Tanıdık veya yabancı insanların hem fiziksel hem de mental kimliklerinin değişmesi Tanıdık veya yabancı bir kişinin hem fiziksel hem de mental olarak hastaya dönüşmesi Bir yer aynı anda 2 veya daha fazla fiziksel konumda bulunabilir Sevilen bir kişinin bir aşk ilişkisi içinde olduğuna inanma Sıklıkla ünlü bir yabancı birisiyle karşılıklı bir aşk yaşadığına inanma Birinin ölmüş veya ölmekte olduğuna inanma Bazen reduplikatif paramnezi de denir New York Hastanesi Manhattan dadır, ancak Manhattan Boston dadır Bir kişi başkalarının görünümünü alır, ancak psişik kimliğini korur; sıklıkla hastaya kötülük yapacağı düşünülür. Genelde hastaya tanıdık birine dönüşme Hasta diğer kişiyi bir kopya olarak kabul eder Örneğin, yabancı bir hastanenin hastanın öz vatanında bir eşi daha vardır Hasta sık sık soruşturur, kanıtlar arar veya eşini gizlice izler rak kabul edilirdi, ancak günümüzde vakalar n ço unda nörolojik bozukluklar tespit edilmektedir. 3 Genifl bir sistemik ve nörolojik bozukluk yelpazesi basit ve karmafl k delüzyonlara neden olur. 4 Yerlerin (reduplikatif paramnezi), insanlar n (Capgras, Fregoli) ve hatta olaylar n kimlik de ifltirdi i veya ikinci kopyalar n n bulundu u inanc na sahip nöroloji hastalar nda, içerik ba lam nda özel delüzyonlar egemendir (tablo 1). 3,5,6 LG L NÖROLOJ K BOZUKLUKLAR: KONFA- BÜLASYON VE ANOSOGNOZ Konfabülasyon ve anosognozi, delüzyonlarla yak n akrabad r. Konfabülasyon, bilinçli bir aldatma/kand rma niyeti içermeyen, yanl fl ya da bozuk önermelere bir gönderme anlam na gelir. Konfabülasyon genellikle haf zayla (mediyal temporal veya diensefalik) ve yönetici (bifrontal) fonksiyon bozuklu uyla iliflkilidir. 7-9 E er geri al nan bilgi ba lamsal ve zamansal olarak iflaretlenemezse, eski an lar güncel tecrübelerle bulan klafl r. Bilinçli önderlik ile geçmifl ve günümüz deneyimlerinin sonuçlar n birbiriyle iliflkilendiren ba lar arama çabas n sürdürme ya da stratejik an msama s kl kla bozulur. 8 Oysa otomatik ve daha h zl ça r fl msal hat rlama sa l kl d r. Kendi davran fllar n kontrol etme ve belle i kayna yla iliflkilendirme defisitleri, gerçe i denetleme ve belle i içsel olarak oluflturulmufl düflüncelerden ay rt etme yetene ini bozar. 9 Her ne kadar konfabülasyon ve içerik ba lam nda özel delüzyonlar birlikte bulunabilirse de, klinik özellikleriyle, zamansal süreçleriyle ve nöroanatomileriyle birbirinden ayr l rlar. Hikaye uyduran hastalar genelde yeniden yönlendirilebilir ve düzeltilebilirse de, delüzyonu olanlarda bu gerçeklefltirilemez. Konfabülasyon ve delüzyonel yanl fl tan malar bir arada oldu u zaman, konfabülasyon genellikle ilk olarak düzelir. 10,11 Ventromediyal ve orbital frontal lezyonlar n oluflumu ve rezolüsyonu, Neurology 72 January 6,

3 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 124 konfabülasyonun geliflmesi ve kaybolmas yla paralellik gösterir. 7,12 Her ne kadar konfabülasyon ve delüzyonlar ço unlukla bilateral lezyonlara ba l geliflse de, patoloji tek tarafl oldu u zaman konfabülasyon için hiçbir lateralize bask nl k yoktur, 9 ancak sa taraf lezyonlar delüzyonlarla gider. 6,13,14 Anosognozi bir nörolojik defisitin fark nda olunmamas d r, genellikle görmeyi (Anton sendromu) veya hareketi (hemipleji için anosognozi) etkiler. Körlü ün veya hemiplejinin fark nda olunmamas çarp c d r. Anton sendromu genellikle bilateral oksipital lezyonlara ba l d r, ancak eski bir frontal patolojiyle birlikte olan anteriyor vizüel sistem lezyonlar na ba l da geliflebilir. 15 Hasta görsel kayb hakk nda s kl kla konuflur; örne in, bütün olay ayd nlatman n kötü olmas der. Babinski, sol hemiplejinin fark nda olunmamas n tan mlamak için anosognozi vakas n kullanm flt r. 16 Hasta belirgin güçsüzlü e ra men ço unlukla sol kol ve baca n n iyi hareket etti inde srar eder. nmeden sonra geliflen hemipleji için anosognozi ço unlukla aylar içinde toparlansa da, kol kuvveti hakk ndaki ilk yanl fl inanç, mant kl aç klamalar ve görsel gösterilere direnen bir delüzyon haline gelir. Baz hastalar, ekstremitenin kendisine de- il baflka birisine ait oldu unu iddia ederler (asomatognozi). Asomatognozi, ekstremitenin aidiyetinin kaybedildi i bir delüzyondur kolu etkileyen Capgras sendromu. 18 Di er hastalar ise, ekstremiteyi Yumuflak Joe veya Aptal Jimmy gibi isimlerle kiflilefltirir, ekstremitesinden nefret eder (misopleji) veya defisiti fark eder, ancak hiç umursamaz (anosodiafori) Hemipleji için anosognozi, genellikle pariyetal, frontal ve temporal loblarla birlikte insula ve subkorteksi içine alan genifl nondominant hemisfer inmelerinden kaynaklan r. REDUPL KAT F PARAMNEZ Pick, inme sonras amnezi, konfabülasyonlar, paranoid delüzyonlar ve nöbetler geliflen 67 yafl nda bir kad n hasta bildirmifltir. 27 Hasta, Prag hastanesi doktor, hizmetli ve hastalar n n ayn zamanda do du u flehirde de bulunduklar na inanm flt r. Doktor nas l ayn anda orada da olabilece ini sordu unda, burada da gördü- ünden dolay çok memnun oldu u cevab n vermifltir. ki klini in özellikleri soruldu unda, bu klinik muhtemelen öncekinin bir devam yan t n vermifltir. Benzer flekilde, bir kafa yaralanmas ndan sonra, erkek hasta Jamaica Plain VA Hospital da oldu unu defalarca belirtmesine ve kendine hat rlatmas na ra men, hastanenin kendi memleketi olan Taunton, Massachusetts de oldu una srar etmifltir. 29 Baz hastalar çevrelerini yanl fl tan yabilirlerse de kopyalayamazlar. Reduplikatif paramnezi en s k nörodejeneratif hastal k, inme ve travma hastalar nda geliflir. Psikiyatrik hastalardan bilateral anteriyor kortikal atrofisi olanlarda geliflmesi beklenir. 28 Reduplikatif amnezisi olan hastalar ço unlukla haf za ve hayal güçlerini konfüze eden hikayeler uydururlar. Konfabülasyon gibi, reduplikatif paramnezi de genellikle yürütücü ve haf za defisitleriyle birliktedir, ancak görsel mekansal ve co rafi yön becerileri de ço unlukla bozulur. 7,25 Reduplikatif paramnezili hastalar aflina yerleri, önemli noktalar ve nesneleri tan r, o halde bu uyaranlar tan may sa layan ventral oksipitotemporal korteksleri korunmaktad r. Lezyonlar genellikle bifrontal veya sa frontal alanlardad r. 6,7,25 Frontal hasar temporal loblardaki sa l kl aflinal k ve önemli nokta alanlar - n dizinhibe eder, buna karfl n kendi hareketlerini kontrol etmeyi, meta-haf zay ve hata tespitini bozar. Aflinal k yeni uyaranlarla yanl fll kla bafllat labilir, ancak hata tespitini de engelleyebilir. Arzu giderme ve motivasyon, kopyalanan yer seçene ini duyumsal olarak de ifltirebilir. Neredeyse bütün hastalar evlerinin yak n nda veya memleketlerinde olduklar na inan rlar. 33 Hastanenin evlerinde oldu u delüzyonunun ortadan kalkmas ndan sonra, 4 hasta da evlerinde olma arzular ndan dolay bu hikayeyi uydurduklar n itiraf etmifllerdir. 34 Hastalar bazen aflina bir ortam n yabanc bir yerde kopyaland na inan rlar (yabanc reduplikatif paramnezi veya yerler için Capgras). Örne- in, sa frontal kanamas olan bir adam taksiyle eve dönmüfl, kar s ve k z n tan m flt r, ancak evinin kesinlikle gerçek evi olmad nda srar etmektedir. 25 Bu evin sahiplerinin kendi evinde sahip oldu unun ayn s süsleri oldu unu ve yata- n yan nda benzer eflyalar olmas n n büyük bir tesadüf oldu unu... söylemifltir. CAPGRAS SENDROMU Capgras ve Reboul Lachaux, muhitindeki herkesi, hatta kocas ve k z gibi en yak nlar n dahi çeflitli ve pek çok çifte dönüfltüren 53 yafl nda bir paranoid megalomanik kad n bildirmifltir. 20 Delüzyonel k skançl ve kendini oldu undan daha büyük görmesi, 8 y l önce 4 çocu u öldükten ve sadece k z sa kald ktan k sa bir süre sonra bafllam flt r. Ard ndan, çocuklar n n kaç r ld na ve kurtulan k z n n yerini bir benzerinin ald na inanm flt r. K z n n binlerce kopyas her gün, bazen günde birçok kez gözlerinin önünden geçmektedir. Kocas n n ve hatta onun yerini, sonunda kopyalar alm flt r. Capgras, bu hastan n delüzyonlar n tan ma agnozisine atfetmifl, bütün duyumsal ve haf za imgelerinin aflinal k ve yabanc l n duygusal kutuplar aras nda gidip geldi ini iddia etmifltir; ard ndan, bir Oedipal etiyoloji öne sürmüfltür. 21 Capgras delüzyonu genellikle samimi kiflilerle bir eflle, kardeflle, çocukla veya komfluyla ilgilidir. Capgras n paradoksu, hastan n kuvvetli duygusal ba lara ve ça r fl msal an lara sahip oldu u insanlar n seçici kopyalanmas d r. Capgras hastalar, aflina yüzleri bilinçli bir flekilde tan yabilir, ancak onlara duygusal olarak ba lanamaz: prozopagno- 124 Neurology 72 January 6, 2009

4 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 125 zinin aksi. 35 Prozopagnozi, yüz tan ma alanlar nda bilateral veya sa tarafl lezyonlardan kaynaklan r (füziform giruslar). Hastalar, eflinin yüzünü veya kendi yüzünü bile tan mayabilir, ancak aflina yüzlere bilinçsiz bir otonom deri direnç yan t oluflturabilir. Bilinçsiz ve bilinçli fark ndal k birbirinden kopuktur. Psikiyatrik ve nörolojik Capgras hastalar, aflina insanlar n veya ünlü kiflilerin foto raflar na bakt klar nda otonom yan tlar oluflturamazlar. 35,36 Baz hastalarda, görsel bilgi yüz tan ma alan na ulaflarak bilinçli tan may sa lar, ancak bir temporal lezyon bunu bir anl k aflinal k hissi veren limbik alanlardan koparabilir. Bu aç klama, temporal loblar korunabildi inden ve vakalar n ço- unda görsel ve iflitsel modaliteler tutulabildi inden, ço u Capgras vakas n aç klayamaz. 6 Delüzyonel yanl fl tan ma-reduplikasyon sendromlar, azalan ve artan aflinal n patolojik kutuplar olarak görülebilir. Capgras sendromu, ayna iflareti ve yabanc reduplikatif paramnezi, aflina insan veya yerlerin yabanc laflmas n sa lar. Oysa Fregoli, intermetamorfozis ve reduplikatif paramnezi sendromlar nda, yeni insanlar ve yerler çok aflinaym fl gibi hissedilir. Capgras sendromunda paranoid düflünceler s kt r, ço unlukla kimlik h rs zl delüzyonundan önce geliflir. 6 Oysa paranoya reduplikatif paramnezili hastalar n nadir bir sorunudur DELÜZYONEL YANLIfi TANIMA SENDROM- LARINDA LEZYON LOKAL ZASYONU Delüzyonu olan nörolojik hastalarda genellikle sa hemisfer ve/veya bifrontal alanlarda lezyonlar vard r. 3,5-7,13,14,22-25,37-39 Baz vakalarda, bir çift-vurufl dizisi delüzyonlara sebep olabilir: bazal jeneralize atrofi ve ard ndan sa hemisfer hasar. 37,38 Bir çal flmada, bir inme rehabilitasyon ünitesinde sa hemisfer infarkt olan 9 hastada s k delüzyonlar geliflmifltir. Kontrol grupla k yasland nda, inmenin boyutu delüzyonlarla ba daflt r lamazken, beyin atrofisi varl n n delüzyonlar n önemli bir göstergesi oldu u görülmüfltür. 38 Delüzyonlar yayg n beyin tutulumu bulunan hastalarda meydana geldi inde, e er patoloji bir hemisferde a rl k kazanm flsa bunun genellikle sa hemisfer olmas beklenir. Örne in, delüzyon geliflmifl Alzheimer hastalar nda önemli flekilde daha belirgin sa frontal hipometabolizma saptanm flt r. 40,41 Tek tarafl beyin lezyonlar na ba l reduplikatif paramnezi ve Capgras sendromu vakalar kuvvetle sa hemisfere, genellikle frontal ve de iflken olmak üzere temporal veya pariyetal tutuluma iflaret eder. 6,13,14,37,39 Reduplikatif paramnezili 69 hastan n 36 s nda (%52) lezyonlar öncelikle sa hemisferde, 28 inde (%41) bilateral ve 5 inde de (%7)39 sol hemisferdedir sola göre sa tarafl lezyonlar 7 kat daha s k geliflmifltir (p < ). Benzer flekilde, 26 Capgras hastas n n 8 inde (%32) lezyonlar öncelikle sa hemisferde, 16 s nda (%62) bilateral ve 2 sinde de (%7) sol hemisferdedir sola göre sa tarafl lezyonlar 4 kat daha s k geliflmifltir (p < 0.06). Her iki delüzyonel sendromda da, bilateral vakalar n ço unda en yo un hasar sa hemisferde geliflmifltir. Delüzyonel yanl fl tan ma sendromu bulunan (önceki derlemeyle örtüflen) 29 vakan n tamam nda sa hemisfer patolojisi varken, sadece 15 inde (%52) sol hemisfer hasar geliflmifltir. 6 On dördünde sadece sa hemisfer hasar varken, hiçbirinde izole sol hemisfer hasar yoktur. Lateralize lezyonlar belirlendi inde, di er delüzyonel yanl fl tan ma delüzyonlar nda (Fregoli sendromu, ayna iflareti) ve içerik ba lam nda özel delüzyonlarda (Othello, erotomani) sa hemisfer lezyonlar daha s kt r. 24,30-32 Yanl fl tan ma sendromlar ndan özellikle frontal lezyonlar sorumlu tutulur. 10/29 (%34.5) delüzyon vakas nda sadece frontal lezyonlar belirlenmifltir 6 : dört kiflide sa frontal ve 6 kiflide bifrontal lezyonlar vard r. Hiçbirinde frontal loblar koruyan lezyon yoktur. 6 Özellikle, aflina insanlar, yerleri veya vücut k s mlar n yabanc sanan 7/11 hastada (%64) ve yabanc nesne veya kimseleri aflina sanan 2/14 hastada (%14) temporal lezyonlar mevcuttur. Frontal patoloji delüzyonlar n gelifliminde ço unlukla kritik olsa da, efllik eden temporal lezyonlar aflina yerlerin bilinmeyen yer san lmas na sebep olabilir, buna karfl n temporal lobun korunmas ise yabanc yerlerin aflina san lmas na sebep olabilir. Bilateral nörodejeneratif hastal k hastalar nda yap lan gözlemler, aflina yerlerin tan namamas n n temporal ve frontal patolojiyle iliflkisini destekler. Yabanc reduplikatif paramnezi geliflen bir Alzheimer hastas evinin ayn s n n baflka bir flehirde daha bulundu una inanm flt r; maksimum patoloji frontal ve temporal asosiyasyon kortekslerinde belirlenmifltir. 42 Bir çal flmada 38/47 (%81) Capgras hastas nda nörodejeneratif bozukluk bulunmufltur. Bu hastalardan 26 s (%55) Lewy cisimcik hastal - d r. 3 Birçok hasta, çevresinde çok say da kimlik h rs z oldu una inanm flt r ve di er delüzyonlar reduplikatif paramnezi gibi kabul etmifltir. 30/38 (%79) nörodejeneratif hastada mevcut görsel halüsinasyonlar, amigdala, parahipokampal ve inferiyor temporal kortekslerde mevcut Lewy cisimci i yo unlu u ile koreledir. 43 Bu alanlardaki fonksiyon bozuklu u, paranoya ve görsel halüsinasyonlara sebep olabilir. Lewy cisimcik hastalar aflina yüzleri tan yabilir, ama yüz ve duyguyu kaynaflt ramaz. Lewy cisimcik hastal n n bir nöropsikolojik simgesi olan frontal lob fonksiyon bozuklu u, 44 hastan n hatalar n fark etmesine ve yanl fl inançlar n de ifltirmesine engel olur. Frontotemporal lezyonlar hastalar n aflina insanlar veya yerleri yabanc sanmas na neden olabilir; temporal lezyonlar paranoyaya sebep olabilir. PATOGENEZ Delüzyonlara katk da bulunan bir biliflsel ve davran flsal bozukluk yelpazesi vard r Neurology 72 January 6,

5 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 126 Tablo 2 Yürütücü işlev İrdeleme Yargı Delüzyonların patogenezi: Olası bilişsel ve davranışsal bozukluklar Davranışlarını kontrol itme Gerçeği kontrol etme Meta-bellek (bellek bilgisi) Zihin Teorisi Dikkat (gürültüye artmış yanıt, yanlış uyarı ve tehditler) Olasılığa dayalı karar verme Tahmin-hata sinyali Zaman, bağlam ve sıra tahmini Aşinalığa karşı yabancılık Çalışma belleği Kısa süreli bildirime dayalı bellek Otobiyografik bellek Görsel mekansal Mekansal dikkat Kendi temsiliyet Ego sınırları Duygu yükünün uyaranlara eklenmesi Psikiyatrik-psikolojik komorbidite Anksiyete Paranoya Arzu giderme İnkar Projeksiyon Diskoneksiyon Frontal yürütücü ve temporal duygusal alanlar Yüz tanıma ve duygusal alanlar (tablo 2). 2-6,13-15,45-47 Neredeyse her zaman mevcut olan frontal patoloji, yürütücü, ak l teorisi, yarg lama, tahmin yapma ve s ralama, meta-haf za ve çal flma belle i bozukluklar n n delüzyonda oynad rolü destekler. Frontal fonksiyon bozuklu u, kendi davran fllar n kontrol etme ve yanl fl hat ralar ve aflinal k de erlendirmelerini belirleme ve düzeltme yetene ini bozar. Delüzyonlar n, yanl fll aç k olmas na ra men de iflmeye olan dirençleri muhtemelen frontal fonksiyon bozuklu u yans t r. Sa frontal lob muhtemelen aflinal k kararlar n n sa l kl l n kontrol eder, bu gerçek neredeyse bütün delüzyonel yanl fl tan ma sendromlar nda sa frontal lezyonlar n olmas yla tutarl d r, buna karfl n sa temporal lob duygusal aflinal a s cakl k verir. 48 Anteriyor parahipokampal korteks (peririnal korteksi, Brodmann alan 35 ve 36) aflinal kla aktif hale gelirken, hipokampus ve posteriyor parahipokampal korteks an msamaya arac l k eder. 49 Peririnal korteks uyar m déjà vu ve déjà vécu (zaten yaflanm fl) hislerini ortaya ç kar r. 50 Dahas, sa hemisfer aflinal k karar na hakimdir 14,48 ; déjà vu sola göre sa temporal lob nöbet veya uyar m nda daha s k geliflir. 48,51 Sa peririnal kortekse hasar veren veya buradan gelen uyaranlar izole eden lezyonlar aflinal n kayb na neden olabilir (mesela, Capgras sendromu), buna karfl n afl r aflinal k ise (yani, yabanc insanlar tan d k gibi görme [Fregoli sendromu]) sa peririnal korteksin uyar m veya dizinhibisyona ba l afl r aktivitesinden kaynaklanabilir. Yüzlere veya yerlere aflinal k katan sa hemisfer alanlar n muhtemelen dizinhibe eden sol tarafl lezyonlara (lateral temporal-oksipital ve anteriyor singulat) ba l, yüzler için nondelüzyonel afl r aflinal k geliflen 2 vaka bildirilmifltir. 52,53 Delüzyonlar özellikle sa hemisfer lezyonlar ndan sonra geliflir. Bunun nedenleri 1) gerçeklik, haf za ve aflinal n izlenmesi gibi kendiyle ilgili ifllevlerin kayb 6,14,48 ve 2) sa tarafl etkilerin kayb ndan sonra sol hemisfer afl r aktivitesi geliflmesidir. Sa hemisfer kendini tan maya ve kendi imgesine hakimdir ve alg sal ve duygusal benli i d fl ve iç çevreyle iliflkilendirmekten sorumludur. 6,14,48 Böylece, sa hemisfer lezyonlar, psiflik, duygusal ve fiziksel benlikle insanlar, yerler ve hatta vücut k s mlar aras ndaki iliflkinin kontrolünü bozarak delüzyonlara sebep olabilir. 6,14 Bu, neden içerik ba lam nda özel delüzyonlar n insanlar, yerleri veya kifli için önemli fleyleri içerdi ini veya benlikle iliflkilerini bozdu unu aç klayabilir. Sa hemisfer kendini tan - maya, 54 duygusal aflinal a 14,50 ve ego s n rlar na hakim olabilir. 6,14,55 Bir örnek, akut sa hemisfer inmesi olan hastalarda yan ndaki hastan n uyar - m na al nan yan tt r. 55 Yanlar ndaki yatakta yatan bir hastaya a z n z aç n gibi bir komut verildi- inde, inme hastalar komuta uyarlar. Di erlerine verilen sözel bilgiyi kendilerine verilenden ay rt edememe durumu, bir ego s n r bozuklu udur. Sol hemisfer hiperaktivitesi delüzyonlar n patogenezinde kritik bir rol oynayabilir. Jackson, hasarl alanlar n kontrolünden ç kan sa lam beyin alanlar nda birçok dramatik pozitif belirtinin geliflti ini fark etmifltir. 56 Sa temporal lobun d - fl ndaki lezyonlar, duygusal aflinal dizinhibe ederek nondelüzyonel afl r aflinal a sebep olabilirler. Korpus kallozotomi hastalar nda, duygusal görsel bir uyaran seçici olarak sa hemisfere verildi inde, sol hemisfer hikaye uydurabilir. Böyle bir hasta, sa hemisferiyle ç plak bir resim gördükten sonra k zarm fl ve k k rdam flt r. Ne gördü ü soruldu unda, sol hemisferi yan tlam flt r, hiçbir fley, sadece bir fl k par lt s. Neden güldü ü soruldu unda ise Ah doktor, senin bir çeflit makinen var! demifltir. 57 Baflka bir kallozotomi hastas ise sa hemisferiyle (sol vizüel alan) karl bir yer ve sol hemisferiyle (sa vizüel alan) bir tavuk pençesi görmüfltür. Ne gördü ü- 126 Neurology 72 January 6, 2009

6 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 127 nü anlatan bir resim kart seçmesi istendi inde, sol el bir küre i ve sa el bir tavu u seçmifltir. Ne gördü ü soruldu unda flu cevab vermifltir: Bir pençe gördüm ve tavu u seçtim ve sen tavu u temizlemeli ve bir kürekle tüylerini atmal s n. 58 Benzer flekilde, sa hemisfere bir engelli koflucunun resmi gösterildi inde, muhtemelen sa hemisfer taraf ndan atlet sözcü ü önerilmifltir. Sol hemisfer ise, Bir basketbolcu... üniformal diye devam etmifltir. 59 Bu uydurma yan tlar sol hemisferin boflluklar n yarat c ve yanl fl doldurulmas n yans t r. 59 Gazzaniga, sol hemisferin kurguya kadar uzanan öyküsel yetene ini yorumcu mekanizmas olarak nitelemifltir:... iflte her zaman zorlanan, olaylar n anlam n arar. Sürekli olarak emir ve sebep arar, hiçbiri olmad zaman bile bu da onu sürekli olarak hata yapmaya yönlendirir. Afl r derecede genellemeye e ilimlidir, gerçe in aksine s k s k potansiyel bir geçmifl infla eder. 59 Sol hemisferin yarat c anlat c s n n, sa frontal lobun öz, haf za ve aflinal kontrolünden s yr lmas afl r veya yanl fl aç klamalara neden olabilir. Kallozotomi hastalar nda, cerrahiden genelde aylar sonra test yap l r ve frontal loblar genelde sa lam oldu undan delüzyon geliflmez. Görsel alg ve zihinsel tasvirler için, sa hemisfer genel örüntüleri daha kuvvetli kodlamakta, özel anlar temsil etmekte ve koordineli mekansal iliflkileri haritaya dökmektedir. Sol hemisfer ise bileflenleri kodlar, kategorileri temsil eder ve kategorik iliflkileri kodlar. 60 Mekansal olarak, sol hemisfer, yukar vs afla ve sa vs sol gibi ikili kategorik seçeneklerde egemendir. Kallozotomi hastalar nda, sa hemisfer bir durumun konumuna iflaret edebilir ve fleklini çizebilir, sol hemisfer ise durumu baflka bir fleyin kuzeyinde, güneyinde, do usunda veya bat s nda olarak tan mlar. Böylece, sa taraftan kurtulmufl bir sol hemisfer, s n fland rmada sa hemisferin gefltalt ve duygusal aflinal olmad ndan fazla önyarg l olabilir. Bu kombinasyon, bir kimlik h rs z n n veya kopyan n garip oluflumunu aç klayabilir. Sol hemisfer, O benim kar m der, ancak di er bilgileri (bir anl k aflinal k, global gefltalt ve kendiyle iliflki) edinmede baflar s z olur ve sonunda O benim kar m de il sonucuna var r. Çat flma bir üretimle, bir ikili kategoriyle çözülür: bir kopya veya kimlik h rs z. O, benim kar ma benziyor, ama gerçekte benim kar m de il. Sa frontal hasar, di erlerinden ve kendinden geri beslemenin izlenmesini bozar, böylece yanl fl oldu- u bilinmesine ra men silinmeye direnen yanl fl hat ralar ve delüzyonlar oluflur. Benzer flekilde, anosognozik hastalarda, üstün sözel zekas olan bir eriflkinin sol hemisferi, genç bir çocu un linguistik veya görsel olarak hemen kavrayabilece i kan t kapamaz (yani, sa taraf zay ft r). Sol hemisfer tek bafl - na bunu baflaramaz. Delüzyonlar sa hemisfer lezyonlar ndan geliflir. Ama kand r lan sol hemisferdir. Bizim delüzyon bilgimiz, hastan n mant ks z düflünce süreçlerini anlama yetene imiz ile s n rl d r. Bu makalede öne sürülen hipotez ve mekanizmalar tamamen spekülatiftir. Benzer lezyonlar n delüzyonlar olmaks z n varl, hipotezi tart - fl l r hale getirmektedir, ancak bu ölümcül bir kusur de ildir. Delüzyonlar n muhtemel patogenezi, psikolojik, biliflsel ve nörolojik bozukluklar n örtüflen mekanizmalar n kaps yor olabilir. Her üç alandaki bireysel farklar, karmafl k klinik örüntüleri üretmek üzere birbirini etkileyebilir. Ancak farkl psikiyatrik ve nörolojik bozukluklarda delüzyonlar n oluflturulmas ve idamesine ortak ö eler katk da bulunabilir. Gelecek araflt rmalarda, delüzyonlar n ortaya ç kmas ve silinmesi s ras nda de iflen psikolojik, biliflsel ve fizyolojik-anatomik sistemler ve delüzyonlar n tedavi stratejileri (örn., sol hemisfer afl r aktivitesinin azalt lmas ) araflt r lmal d r. 29 Temmuz 2008 de al nd. Son haliyle 22 Eylül 2008 de kabul edildi. KAYNAKLAR 1. Lahti AC, Weiler MA, Holcomb HH, Tamminga CA, Carpenter WT, McMahon R. Correlations between rcbf and symptoms in two independent cohorts of drug-free patients with schizophrenia. Neuropsychopharmacology 2006;31: Cummings JL. Organic delusions. Br J Psychiatry 1985; 46: Joseph KA. Capgras syndrome and its relationship to neurodegenerative disease. Arch Neurol 2007;64: Gorman DG, Cummings JL. Organic delusional syndrome. Semin Neurol 1990;10: Malloy PF, Richardson ED. The frontal lobes and contentspecific delusions. J Neuropsychiatry 1994;6: Feinberg TE, Deluca J, Giacino JT, Roane DM, Solms M. Right-hemisphere pathology and the self: delusional misidentification and reduplication. In: Feinberg TE, Keenan JP, eds. The Lost Self. New York: Oxford University Press; 2005: Benson DF, Djenderedjian A, Miller BL, et al. Neural basis of confabulation. Neurology 1996;46: Moscovitch M, Melo B. Strategic recall and the frontal lobes: evidence from confabulation and amnesia. Neuropsychologia 1997;35: Johnson MK, Hayes SM, D Esposito M, Raye CL. Confabulation. In: Grafman J, Boller F. Handbook of Neuropsychology, 2 nd Ed. Amsterdam: Elsevier Science; 2000: Box O, Laing H, Kopelman M. The evolution of spontaneous confabulation, delusional misidentification and a related delusion in a case of severe head injury. Neurocase 1999;5: Mattioli F, Miozzo A, Vignolo LA. Confabulation and delusional misidentification: A four year followup study. Cortex 1999;35: Deluca J, Diamond BJ. Aneurysm of the anterior communicating artery: a review of neuroanatomical and neuropsy- Neurology 72 January 6,

7 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 128 chologic sequelae. Clin Exp Neuropsychol 1995;17: Malloy P, Cimino C, Westlake R. Differential diagnosis of primary and secondary Capgras delusions. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 1992;2: Devinsky O. Right cerebral hemisphere dominance for a sense of corporeal and emotional self. Epilepsy Behav 2000;1: Feinberg TE, Roane DM. Anosognosia, completion and confabulation: the neutral-personal dichotomy. Neurocase 1997;3: Babinski J. Contribution a l etude des mentaux dans l hemiplegie organique (anosognosie). Rev Neurol 1914; 27: Critchley M. Observations on anosodiaphoria. Encephale 1953;46: Critchley M. Personification of paralyzed limbs in hemiplegics. BMJ 1955;30: Critchley M. Misoplegia or hatred of hemiplegia. Mt Sinai J Med 1974;41: Capgras J, Reboul-Lachaux J. Illusion des sosies dans un delire systematise chronique. Bulletin de la societe clinique de medicine mentale 1923;2: Capgras J, Carette P. Illusion des sories et complexe d Oedipe. Ann Medico-Psychologiques 1924;12: Förstl H, Almeida OP, Owen AM, Burns A, Howard R. Psychiatric, neurological and medical aspects of misidentification syndromes: a review of 260 cases. Psychol Med 1991;21: Breen N, Caine D, Coltheart M. Mirrored-self misidentification: two cases of focal onset dementia. Neurocase 2001;7: Postal KS. The mirror sign delusional misidentification symptom. In: Feinberg TE, Keenan JP. The Lost Self: Pathologies of the Brain and Identity. New York: Oxford University Press; 2005: Kapur N, Coughlan AK. Confabulation and frontal lobe dysfunction. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1980;43: Fisher CM. Disorientation for place. Arch Neurol 1982; 39: Pick A. Clinical studies. Brain 1903;26: Joseph AB, O Leary DH, Kurland R, Ellis HD. Bilateral anterior cortical atrophy and subcortical atrophy in reduplicative paramnesia: a case-control study of computed tomography in 10 patients. Can J Psychiatry 1999;44: Benson DF, Gardner H, Meadows JC. Reduplicative paramnesia. Neurology 1976;26: de Pauw KW, Szulecka TK, Poltock TL. Frégoli syndrome after cerebral infarction. J Nerv Ment Dis 1987;175: Narumoto J, Nakamura K, Kitabayashi Y, Fukui K. Othello syndrome secondary to right orbitofrontal lobe excision. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2006;18: El Gaddal YY. De Clerambault s syndrome (erotomania) in organic delusional syndrome. Br J Psychiatry 1980;154: Turnbull OH, Berry H, Evans CE. A positive emotional bias in confabulatory false beliefs about place. Brain Cogn 2004;55: Ruff RL, Volpe BT. Environmental reduplication associated with right frontal and parietal lobe injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1981;44: Ellis HD, Young AW, Quayle AH, de Pauw KW. Reduced autonomic responses to faces in Capgras delusion. Proc Biol Sci 1997;264: Hirstein W, Ramachandran VS. Capgras syndrome: a novel probe for understanding the neural representation of the identity and familiarity of persons. Proc Biol Sci 1997; 264: Alexander MP, Stuss DT, Benson DF. Capgras syndrome: a reduplicative phenomenon. Neurology 1979;29: Levine DN, Grek A. The anatomic basis of delusions after right cerebral infraction. Neurology 1984;34: Feinberg TE, Shapiro RM. Misidentification-reduplication and the right hemisphere. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 1989;2: Sultzer DL, Brown CV, Mandelkern MA, et al. Delusional thoughts and regional frontal/temporal cortex metabolism in Alzheimer s disease. Am J Psychiatry 2003;160: Nakano S, Yamashita F, Matsuda H, Kodama C, Yamada T. Relationship between delusions and regional cerebral blood flow in Alzheimer s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2006;21: von Gunten A, Miklossy J, Suvà ML, Hof PR, Glannakopoulos P. Environmental reduplicative paramnesia in a case of atypical Alzheimer s disease. Neurocase 2005;11: Harding AJ, Broe GA, Halliday GM. Visual hallucinations in Lewy body disease relate to Lewy bodies in the temporal lobe. Brain 2002;125: McKeith IG, Perry RH, Fairbairn AF, Jabeen S, Perry EK. Operational criteria for senile dementia of Lewy body type (SDLT). Psychol Med 1992;22: Corlett PR, Murray GK, Honey GD, et al. Disrupted prediction-error signal in psychosis: evidence for an associative account of delusions. Brain 2007;130: Kunert HJ, Norra C, Hoff P. Theories of delusional disorders. Psychopathology 2007;40: Maher BA. Anomalous experience and delusional thinking: The logic of explanations. In: Oltmanns TF, Maher BA, eds. Delusional Beliefs. New York: Wiley; 1988: Gainotti G. Face familiarity feelings, the right temporal lobe and the possible underlying neural mechanisms. Brain Res Rev 2007;56: Bowles B, Crupi C, Mirsattari SM, et al. Impaired familiarity with preserved recollection after anterior temporallobe resection that spares the hippocampus. Proc Natl Acad Sci 2007;104: Vignal J-P, Maillard L, McGonigal A, Chauvel P. The dreamy state: hallucinations of autobiographic memory evoked by temporal lobe stimulations and seizures. Brain 2007;130: Mullan S, Penfield W. Illusions of comparative interpretation and emotion. Arch Neurol Psychiatry 1959;81: Vuilleumier P, Mohr C, Valenza N, Wetzel C, Landis T. Hyperfamiliarity for unknown faces after left lateral temporo-occipital venous infarction: a double dissociation with prosopagnosia. Brain 2003;126: Neurology 72 January 6, 2009

8 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page Nente F, Carrillo-Mezo R, Mendez MF, Ramirez- Bermudez J. Pathological hyperfamiliarity for others from a left anterior cingulate lesion. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2007;19: Keenan JP, Wheeler M, Platek SM, Lardi G, Lassonde M. Self-face processing in a callosotomy patient. Eur J Neurosci 2003;18: Bogousslavsky J, Regli F. Response-to-next-patient-stimulation: a right hemisphere syndrome. Neurology 1988;38: Jackson JH. Evolution and dissolution of the nervous system. In: Taylor J, ed. Selected Writings of John Hughlings Jackson, Volume 2. New York: Basic Books; 1884/1958: Sperry RW, Zaidel E, Zaidel D. Self recognition and social awareness in the deconnected minor hemisphere. Neuropsychologia 1979;17: Gazzaniga MS. Cerebral specialization and interhemispheric communication. Brain 2000;123: Gazzaniga MS. The split brain revisited. Sci Am 1998;279: Brown HD, Kosslyn SM. Cerebral lateralization. Curr Opin Neurobiol 1993;3: Neurology 72 January 6,

9 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 130

10 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 131

11 10_ (80-87) 4/14/09 2:52 AM Page 132

Capgras Sendromunda Frontopariyetal Hipoperfüzyon: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme

Capgras Sendromunda Frontopariyetal Hipoperfüzyon: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(4):284-290 Capgras Sendromunda Frontopariyetal Hipoperfüzyon: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme Dr. İbrahim EREN 1, Dr. İkbal ÇİVİ 2, Dr. Mustafa YILDIZ 3 ÖZET Capgras sendromu

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

G R fi Nöroanatomik özellikleri

G R fi Nöroanatomik özellikleri G R fi Fregoli sendromu delüzyonal misidentifikasyon sendromlar (DMS) ndand r. Bunlar; Capgras sendromu, Fregoli sendromu, intermetamorfozis, subjektif double sendromu-doppelganger sendromudur. 1,2 çlerinde

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com

Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com Stres Azaltma ve Motivasyon Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com Bugün ne anlatacağız? Stres; nedenleri, sonuçları Stresle başedebilme yolları:içsel motivasyon STRES Nedir? Canlı organizmasında

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

Konfabulasyon (Masallama): İlgi Çeken Ancak Yeterince Bilinmeyen Bir Belir

Konfabulasyon (Masallama): İlgi Çeken Ancak Yeterince Bilinmeyen Bir Belir Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2):172-178 Konfabulasyon (Masallama): İlgi Çeken Ancak Yeterince Bilinmeyen Bir Belir Dr. Duru GÜNDOĞAR 1, Dr. Serpil DEMİRCİ 2 Özet / Abstract Konfabulasyon, bellek boşluğu

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB

BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB TEMPORAL LOB Üst temporal gyrus Orta temporal gyrus Alt temporal gyrus Temporal loblar; duyusal girdilerin organize edilmesinde, işitsel algılamada, dil ve konuşma

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz

Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz Dünya Sağlık Örgütü 1 Şubat günü bir halk sağlığı acili uyarısı yaptı. Bu uyarı uluslararası düzeyde geçerli bir acil uyarı. Bu uyarının nedeni

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2 SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2 Bilgiyi işlemede büyük rol oynar HİPOKAMPUS Hafıza, öğrenme, bilişsel haritalama ve dikkat ile yakından ilişkilendirilmiştir Bu bölgeye zarar gelmesi öğrenme ve hatırlamada

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

ALGILAMA - ALGI. Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler.

ALGILAMA - ALGI. Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler. ALGILAMA Duyum Algı ALGILAMA - ALGI Duyum Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler. Algılama Duyu verilerini örgütleyip yorumlayarak çevredeki

Detaylı