ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖRÜNTÜ ÇERÇEVELERİNDE YÜZ ALGILAMA VE VERİTABANI İLE EŞLEME YAPILMASI.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖRÜNTÜ ÇERÇEVELERİNDE YÜZ ALGILAMA VE VERİTABANI İLE EŞLEME YAPILMASI."

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖRÜNTÜ ÇERÇEVELERİNDE YÜZ ALGILAMA VE VERİTABANI İLE EŞLEME YAPILMASI Gülden ELEYAN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır

2 ÖZET Yüksek Lisans Tezi Görüntü çerçevelerinde yüz algılama ve veritabanı ile eşleme yapılması Gülden ELEYAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. Asım Egemen YILMAZ Son yıllarda, görüntülerde insan yüzünün algılanması araştırmacılar için ilgi çekici hale gelmiştir. Artan bu ilginin arkasındaki sebeplerden biri daha hızlı, gelişmiş ve havaalanlarındaki güvenliğin sağlanması için daha emniyetli bir düzen ihtiyacıdır. Hızlı ve etkin bir araç olan bilgisayarlar ile, yüz algılama ve yüzün yerinin belirlenmesini kullanan birçok uygulama, hayatın zaruri bir parçası olmuştur. İnsan mimiklerine ve jestlerine dayalı insan bilgisayar arayüzleri, fare ve klavye gibi geleneksel arayüzler ile yer değiştirmek üzere geliştirilmektedir. Bütün bunlar ve ilgili diğer uygulamalar, yüzün algılanmasını ve yerinin belirlenmesini öncelikli bir önişleme basamağı olarak görmektedir. Bu çalışmada yüz algılama için iki farklı dalgacık dönüşümü (Gabor ve Çift-Ağaç dalgacık dönüşümleri) kullanılarak özellik çıkarımı yapılmıştır. Sınıflandırma basamağında ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılmıştır. Tezde dört yaklaşım önerilmektedir. İlk yaklaşım sinir ağlarını eğitmek için Çift-Ağaç öznitelik vektörlerini kullanırken ikinci yaklaşım ise sinir ağlarının eğitiminde Gabor öznitelik vektörlerini kullanmaktadır. Algı başarısını arttırmak için iki farklı yaklaşım daha önerilmektedir. Bunlardan biri önceki iki yaklaşımın algı sonuçlarını OR mantık işlemi ile birleştirirken diğeri her iki dalgacık dönüşümünün ardarda eklenmiş öznitelik vektörleri kullanılarak eğitilmiş bir sinir ağı kullanmaktadır. Sistemin performans hesabında yanlış algı oranının da hesaba katıldığı altı alternatif metrik önerilmektedir. MIT+CMU ve BioID gibi çeşitli veritabanları üzerinde standart ölçüt ve önerilen ölçütler kullanılarak önerilen dört yaklaşımı test etmek için birçok deneysel simulasyon gerçekleştirilmiştir. Gabor dalgacık vektörlerinin boyutları farklı oranlara indirgenerek işlem zamanı ve performans üzerindeki etkileri incelenmiştir. Mayıs 2010, 107sayfa Anahtar Kelimeler: Yüz Algılama, Gabor Dalgacık Dönüşümü, Çift-Ağaç Dalgacık Dönüşümü, Sinir ağları. i

3 ABSTRACT Master Thesis FACE DETECTION IN IMAGE FRAMES AND MATCHING THROUGH FACE DATABASE Gülden ELEYAN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Electronics Engineering Supervisor: Assist. Prof. Dr. Asım Egemen YILMAZ Human face detection in images has gained much interest in recent years, for the researchers. One of the reasons behind this increased interest is the need for faster, advance and more reliable tool to provide security at airports. With computers as a powerful and fast tool, many applications that use face detection and localization are becoming an essential part of our life. Human-computer interfaces based on facial expressions and body gestures are being developed as ways to replace the traditional interfaces such as the mouse and the keyboard. All these and other related applications require the face detection and localization as a primary preprocessing step before. In this thesis we propose an approach for face detection using two different wavelets transforms, namely, Gabor Wavelets Transform and Dual-Tree Wavelets Transform for feature extraction. The Feedforward neural networks have been utilized for classification stage. Four approaches are introduced in this work. The First approach uses the Dual-Tree feature vectors to train neural network while second approach uses Gabor features vectors, instead, for training of the neural network. To improve the detection results other two approaches are introduced and investigated. One of these approaches applies OR logic operation to the detection outputs of the previous two approaches to increase the true face detections; while the other approach uses a neural network which is trained by using the concatenated feature vectors of both wavelet transforms. Another contribution is the introduction of five metrices, which take false detections rate into account when calculating the system performance. Many experimental simulations to test the proposed four approaches were carried out on variety of databases such as MIT+CMU and BioID using both the standard and the six alternative metrics. The effect of different downsampling rates of the Gabor wavelet vectors is examined from the execution time and performance of the system point of view. 2010, 107 pages Key Words: Face Detection, Gabor Wavelets Transform, Dual-Tree Wavelets Transform, Neural Network. ii

4 TEġEKKÜR Bu tez çalışması boyunca bana bilgisi ve tecrübesiyle yardımcı olan danışman hocam Sayın Yrd.Doç.Dr.Asım Egemen YILMAZ a (Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği) çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın daha iyi olması için tecrübesi ve ilgisi ile katkıda bulunan Sayın Doç.Dr.Ziya TELATAR (Ankara Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği) hocama çok teşekkür ederim. Sabır, hoşgörü, destek, yardım ve ilgisini hep gösteren sevgili anne ve babama çok teşekkür ediyorum. Kuzenim Dr. Pınar TEKMEN e yardımını esirgemediği için teşekkür ediyorum. Tüm çalışma süreci boyunca yanımda olan ve yazılımın geliştirilme aşamasında katkısını, bilgi, tecrübe ve sabrını esirgemeyen sevgili eşim Alaa ELEYAN a çok teşekkür ediyorum. Ve canım oğlum sevgili Münjid e teşekkür ediyorum. Gülden ELEYAN Ankara, Mayıs 2010 iii

5 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEġEKKÜR... iii SĠMGELER DĠZĠNĠ... vii ġekġller DĠZĠNĠ... viii ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... x 1. GĠRĠġ Yüz Algılama Sistemi Yüz Algılama Verimini Etkileyen Faktörler Kaynak Özeti Bilgi tabanlı yöntemler Öznitelik tabanlı yöntemler ġablon eģleme yöntemleri Görüntü tabanlı yöntemler Bu ÇalıĢmadaki Özgün Katkılar KURAMSAL TEMELLER GiriĢ KarmaĢık Dalgacık DönüĢümü Kaynak Özetleri Gabor Dalgacık DönüĢümü Çift Ağaç KarmaĢık Dalgacık DönüĢümü (Dt-Cwt) Yapay Sinir Ağları Ysa nın mimari yapısı Öğrenme Algoritması iv

6 2.7.1 Eğiticili öğrenme Eğiticisiz öğrenme Geri Yayılım (Back-Propagation) Algoritması MATERYAL VE YÖNTEM GiriĢ Algılayıcının Eğitimi Eğitim veritabanı Yüz içermeyen görüntülerin eğitim veritabanı Öznitelik Çıkarım Basamağı Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi ÖniĢleme Basamağı Öntarama Histogram eģitleme Görüntü Piramidi Yüz Algılama Algoritması Sistemin Performans Değerlendirmesi Ġçin Önerilen Metrikler BULGULAR VE TARTIġMA GiriĢ Veritabani nin Önerilen Sistemin Test Edilmesinde Kullanimi MIT+CMU veritabani BIOID veritabanı FRAV2D veritabanı BANCA veritabani Simülasyon Sonuçları Yazilimin GeliĢtirildiği Sistemin Özellikleri IĢlem Zamanindan Örnekler Boyut Indirgeme TARTIġMA VE SONUÇ v

7 5.1 Sonuç Öneriler KAYNAKLAR EKLER EK 1 Farklı Parametreler ile EğitilmiĢ Sinir Ağları EK 2 Gabor_Çift-Ağaç+YSA3 Sisteminin Test Sonuçları EK 3 GeliĢtirilen Yazılım ÖZGEÇMĠġ vi

8 SĠMGELER DĠZĠNĠ YSA PCA ABA LDA DAÇ DT-CWT GCD GWT NN RGB SVM HSV BANCA FERET ORL CMU MIT FFT HMM SNoW Yapay Sinir Ağları Pirincipal Component Analysis Ana Bileşen Analizi Linear Discriminent Analysis Doğrusal Ayrıştırma Çözümlemesi Dual-Tree Complex Wavelet Transform Geliştirilmiş Census Dönüşümü Gabor Wavelet Transform Sinir Ağları Red, Green, Blue Support Vector Machine Hue, Saturation, Value Biometric Access Control for Networked and E-Commerce Application Face Recognition Technology Olivetta Research Laboratory Carnegie Mellon University Massachusetts Institute of Technology Fast Fourier Transform Hidden Markov Models Sparse Network of Windows vii

9 ġekġller DĠZĠNĠ Şekil 1.1 Genel yüz algılama sisteminin temel birimleri... 2 Şekil 2.1 Durağan olmayan sinyaller için çeşitli dönüşüm aralıklarında zaman-frekans çözünürlükleri (Shukla 2003) Şekil 2.2 Gabor Dalgacıklar. a. 6 yönelimde Gabor süzgeçlerin gerçek kısmı b. Dört farklı ölçekte Gabor süzgeçlerin büyüklüğü Şekil 2.3 Tek boyutlu Gabor dalgacıkların frekans cevabı (f= [0.5, 0.25, 0.125, ]) 15 Şekil 2.4 a. FERET veritabanından örnek bir görüntü b. Gabor dalgacık dönüşümünün büyüklüğü c. Dönüşümün gerçel kısmı Şekil 2.5 Çift ağaç dalgacık dönüşümünün Süzgeç bankası analizi (Selesnick vd. 2005). 18 Şekil ölçek ve 6 yöndeki çift ağaç karmaşık dalgacıkların dürtü cevabı, a. Gerçel kısım, b. Büyüklük Şekil 2.7 DT-CWT nin ilk 4 katmandaki 1 boyutlu dalgacıkların frekans cevabı. İlk katmandaki süzgeçler db10 süzgeç bankasından ve diğerleri (Abdelnour ve Selesnick 2001) dan alınmıştır Şekil 2.8 a. FERET veritabanından örnek bir görüntü, b. CWT nin dönüşümünün büyüklüğü, c. Dönüşümün gerçel kısmı Şekil 2.9 Yapay Nöron Şekil 2.10 İleri beslemeli sinir ağının mimari yapısı Şekil 2.11 Eğiticili öğrenme sisteminin şeması (Haykin 2009) Şekil 2.12 Eğiticisiz öğrenme şeması Şekil 2.13 Geri yayılım algoritması (Haykin 2009) Şekil 3.1 Eğitim veritabanında kullanılan FERET görüntülerden bazı örnekler Şekil 3.2 ORL veritabanından eğitim için kullanılan yüzlerden bazıları Şekil 3.3 Bir yüz görüntüsünün farklı dönme açıları kullanılarak hazırlanmış 10 farklı görüntüsü: ( -20 o, -15 o, -10 o, -5 o, 0 o, 5 o, 10 o, 15 o, 20 o ) ve görüntünün yansıması 33 Şekil 3.4 Yüz içermeyen görüntülerden oluşan veritabanından örnekler Şekil 3.5 Orijinal görüntülerden kesilmiş resimler viii

10 Şekil 3.6 Yüz içermeyen iki görüntünün farklı rotasyonlardaki (0 o, 90 o, 180 o, ve 270 o ) dört versiyonu Şekil 3.7 Yüz görüntüsünün çoklu ölçekli gösterim sonuçlarının ardarda eklenmesi, a. yüz görüntüsü, b. öznitelik vektörü Şekil süzgeç ile Gabor ve Çift-ağaç dalgacıkları kullanılarak öznitelik çıkarımı Şekil 3.9 Sinir ağının eğitimi Şekil 3.10 Yüz algılama sistemi için YSA yapısı Şekil 3.11 Giriş görüntüsünün kenarlarının çıkartılması işlemi Şekil 3.12 Öntarama İşlemi a. Yüz görüntüsü b Yüz olabilecek bölge Şekil 3.13 Görüntünün histogramları a. Histogram eşitlemeden önceki hali (sol sütun) b. histogram eşitleme işlemi sonrası (sağsütun) Şekil 3.14 Orijinal görüntü ve görüntü piramidi Şekil 3.16 Farklı ölçeklerde algılanmış yüzler içeren görüntü piramidi Şekil 4.1 MIT+CMU veritabanından görüntüler Şekil 4.2 BioID veritabanından görüntü örnekleri BioID (Jesorsky et al. 2001) Şekil 4.3 FRAV2D veritabanından görüntü örnekleri FRAV2D (Serrano et al.2007) Şekil 4.4 BANCA veritabanından görüntü örnekleri Sol: Kontrol edilmiş, Orta: Bozulmuş, Sağ: BANCA (Bailliére vd.2003) Şekil 4.5 Yüz algılama için önerilen algoritmalar: (a) Çift-ağaç+YSA1, (b) Gabor+YSA2 (c) Çift-ağaç+YSA1_Gabor+YSA2 (d) Çift-ağaç_Gabor+YSA Şekil 4.6 Yüz algılama için örnek sonuçlar: a. Çift-ağaç+YSA1, b. Gabor+YSA2,c. Çiftağaç+YSA1_Gabor+YSA2, d. Çif-ağaç_Gabor+YSA Şekil 4.7 MIT+CMU veritabanı kullanılarak yapılmış yüz algılama testleri Şekil 4.8 Test sonuçları a. Çift-ağaç+YSA1_Gabor+YSA2 b.gabor_çift-ağaç+ysa Şekil 4.9 a.frav2d, b. BioID, c.banca veritabanlarından algılama örnekleri Şekil 4.10 BioID den doğru ve yanlış algı örnekleri (Çift-ağaç+YSA1_ Gabor+YSA2) Şekil 4.11 Önerilen sistemin (Gabor_Çift-ağaç+YSA3) yan dönmüş yüzlerde denenmesi 69 ix

11 ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Çizelge 3.1 Algoritma başarım oranı değerlendirmesinde kullanılan değerler Çizelge 3.2 Tüm metrikler ile önerilen yöntemlerin ve mevcut bazı çalışmaların değerlendirilmesi Çizelge 3.3 Metrikler arası karşılaştırma Çizelge 4.1 Önerilen 4 yaklaşımın başarım oranları 64 Çizelge 4.2 Üç farklı veritabanı üzerinde performans değerlendirmesi Çizelge 4.3 MIT+CMU dan 155 yüz içeren 23 görüntü ile önerilen sistemin diğer sistemler ile karşılaştırılması Çizelge görüntü içinde 507 yüz içeren MIT+CMU test dizisi kullanılarak yapılan karşılaştırma Çizelge 4.5 Farklı görüntü boyutları için önerilen yaklaşımlar için hesaplanan işlem zamanları Çizelge 4.6 Gabor vektörleri icin Farklı Oranlarda boyut indirgeme x

12 1. GĠRĠġ Yüz nesnesi içeren görüntüler, yüz tanıma, yüz izleme, poz tahmini ve mimik tanıma gibi araştırma konuları için temel oluşturmaktadır. Yüz nesnesinden öznitelik çıkarımı yapabilen, güvenilir, etkin bir yüz algılama sistemine ihtiyaç vardır. Yüz algılama işleminin hedefi yüz nesnesinin konumuna, duruş farklılıklarına ve aydınlanma koşullarına bağlı kalmadan tüm görüntü bölgelerinin test edilmesidir. Yüz değişken (boyut, şekil, renk) bir yapıya sahip olduğu için yüz algılama probleminin çözümüne yönelik çalışmalar araştırmacılar için ilgi çekici bir araştırma konusu olmuştur. 1.1 Yüz Algılama Sistemi Bu bölümde, algılama performansını etkileyen unsurlar hakkında genel bir bilgi verilecek ve farklı yüz algılama yaklaşımları ve yöntemleri ilgili alanda yapılmış literatür araştırmasının bir özetiyle birlikte anlatılacaktır. Bir yüz algılama sistemi, görüntü bilgisinden belirli özellik dizisini süzen, bu özellik dizisini veritabanındaki diğer özellik dizileriyle karşılaştıran ve bu karşılaştırma sonucuna dayanarak karar verme kuralına göre yürüten bir yapıya sahiptir. Tipik bir yüz algılama sistemi şekil 1.1 de görülmektedir. Altı birimden oluşan sistem içeriğinde: veri edinim birimi, altölçeklendirme birimi, önişleme birimi, özellik çıkarım birimi, sınıflandırma birimi ve çözümleme birimi yer almaktadır. Bu birimlerin her biri aşağıda açıklanmıştır: Veri Edinim Birimi: Bir görüntünün ham bilgisinin uygun bir kamera veya tarayıcı ile elde edilmesi gerekir. Veri edinim birimi insan makine arayüzünü tanımlar, bundan dolayı, yüz algılama sisteminin performansı için çok önemlidir. Kullanılan kameranın teknik özellikleri de edinilen veri kalitesi açısından çok önemlidir. 1

13 Altölçeklendirme Birimi: Görüntü birden fazla yüz içerebilir. Bu yüzler kameradan farklı uzaklıkta ve farklı boyutlarda olabilir. Bu yüzden orijinal resmin alt örnekleme yapılmış bir versiyonu oluşturulur ve farklı boyutlardaki tüm resimleri algılamak için ayrı olarak işlenir. Önişleme Birimi: Sistem tarafından ele edilen bilginin kalitesi istenilen düzeyde olmayabilir. Bunun için, ileriki işlemler için uygun olup olmadığını tanımlamak için öncelikle hesaplama yapılır. Buna ek olarak, elde edilen bilgi kalitesini yükseltmek için bir sinyal iyileştiriciye tabi tutulur. Aşağıda bazı önişleme yöntemleri anlatılmaktadır. Aydınlanma Düzgeleme: Bu önişleme, görüntü tanıma tabanlı sistemler için özel bir işlemdir. Aydınlanma düzgelemenin genel amacı, gözlemlenen görüntünün farklı çevrelerde yakalandığında aydınlanma etkilerini azaltmaktır. Histogram Denkleştirme: Görüntünün her yoğunluk düzeyinin eşit sayıda piksel içermesi için yapılan işleme histogram denkleştirme adı verilir. Ortanca Süzgeçleme: Ortanca süzgeçleme basit ve çok etkili bir şekilde gürültü gidererek süzgeçleme işlemidir. Normal olarak görüntüdeki gürültüyü azaltmak için kullanılır. Yüksek-geçirgen Süzgeçleme: Yüksek geçirgen süzgeçleme, görüntüdeki düşük frekanslı bileşenlerini yüksek frekans gradyanları etkilemeden ortadan kaldırır. veri Veri Edinim birimi Altölçeklendirme birimi Önişleme birimi Özellik Çıkarım birimi karar Çözümleme birimi Sınıflandırma birimi Şekil 1.1 Genel yüz algılama sisteminin temel birimleri 2

14 Öznitelik Çıkarım Birimi: Önişleme basamağından sonra yüze ait özelikleri ifade etmek için bir dizi belirgin ayırıcı öznitelik çıkarılır. Örneğin, bazı yüz algılama sistemlerinde bir yüz görüntüsündeki gözler, burun ve ağız arasındaki mesafe ve konum öznitelik çıkarım birimi ile belirlenir. Eğitim sırasında, bu öznitelik dizileri veritabanında saklanır ve çoğunlukla şablon olarak anılır. Sınıflandırma Birimi: Karşılaştırma sonuçları oluşturmak için depolanmış şablonlar ile çıkarım yapılmış öznitelikler karşılaştırılır. Yüz tabanlı biyometrik bir sistemde, şablon dizileri ve giriş görüntüsü arasındaki en küçük mesafe tespit edilir ve benzer sonuçlar kaydedilir. Çözümleme (Arbitration) Birimi: Bu birimde farklı ölçeklerden gelen kararlar birleştirilir ve üstsüte gelen ve yanlış olan algılamalar silinir. Bir yüz şablonu tek bir görüntüden seçip çıkarılabilir; veya birden çok görüntü işlenerek oluşturulur. Genellikle yüz algılama sistemleri birden çok şablon ile eğitilir ve yapay varyasyonları orijinal görüntüden oluşturulur. 1.2 Yüz Algılama Verimini Etkileyen Faktörler Yüze ait öznitelikler, yüz görüntüsünün görünümünü düzelten faktörlere karşı değişmez özellikte olmalıdır. Bu farklılıklar aşağıdaki faktörler ile ifade edilebilir. Duruş Farklılıkları: Kameranın duruşu değişkenlik gösterdiği için, yüz görüntüsü aşağıdaki etkilere bağlı olarak değişebilir: a) izdüşümsel bozulma (yayılıp genişlemeye ve yüzün bir bölümünün yanında küçük kalmaya sebep olur) ve b) yüzün bir bölümünün kapanması. Eğer yüzleri sadece bir bakış açısından görürsek, genellikle diğer açılardan algılanmaları zor olur. 3

15 Aydınlanma: Poz değişikliği ile birlikte aydınlanma farklılıkları kaçınılmazdır. Gün içinde ortamın ışık yoğunluğu bina içi ve dışında değişiklik göstermektedir. Yüzün 3 boyutlu formuna bağlı olarak, doğrudan uygulanan aydınlatma kaynağı yüze ait belirli bazı özelliklerin vurgulanmasına veya belirginliğinin azalmasına sebep olan koyu gölgeleri oluşturabilir. Bu durum insanlar için problem teşkil etmezken, bilgisayar açısından büyük sorunlara sebep olabilir. Yüz Gösterimi: Yüz değişmez bir nesne değildir. Duygulanma sonucunda yüzde oluşan ifade ve konuşurken oluşan mimikler yüz görüntüsünde büyük değişikliklere sebep olabilmektedir. yüz ifadesi, yüz özelliklerinin geometrik biçimini ve konumunu etkilemektedir. Bu etki, geometri tabanlı algoritmalar için daha büyük iken; bütünsel algoritmalarda daha azdır. Kapanma (Occlusion): Görüntü içinde yüzün bir bölümü diğer nesneler, güneş gözlüğü veya diğer gereçler tarafından kapanabilir. Bu kapanma kasıtlı olabileceği gibi kasıtlı olmayabilir. Yapısal Bileşenler: Sakal, bıyık, farklı büyüklük ve renkteki gözlükler gibi yüze ait özellikler yüz algılama performansını etkilemektedir. Başın Yönelimi: Yüz görüntüleri, fotoğraf makinesinin teknik özelliklerine bağlı olarak değişebilir. 1.3 Kaynak Özeti Yüz algılama ve izleme son yıllarda çok yaygın bir araştırma konusu olmuştur. Birçok yaklaşım ve algoritma kesin ve sağlam sonuçlar elde etmek için önerilmiştir. Genel olarak yüz algılama yöntemleri dört kategoriye ayrılmıştır (Yang vd. 2002). Bilgi tabanlı yöntemler Öznitelik tabanlı yöntemler 4

16 Şablon eşleme yöntemleri Görüntü tabanlı yöntemler Bilgi tabanlı yöntemler Bu yöntem yüz bilgisinden elde edilen önceden tanımlanmış kurallara dayanarak geliştirilmiştir. Örneğin, bir görüntüdeki yüz genellikle birbirine simetrik şekilde duran gözler, bir burun ve bir ağız olarak görünür. Özellikler arasındaki ilgili mesafe ve konum aralarındaki ilişkiyi ifade edebilir. Yüz görüntüsünün tespitinde aday örüntü bu kodlanmış kurallara göre tespit edilir. Yang ve Huang ın araştırmasında bu yöntem kullanılarak yüz algılama için hiyerarşik bir bilgi tabanlı yöntem üzerinde çalışılmıştır (Yang ve Huang 1994). Bu çalışmanın genişletilmiş bir versiyonu Kotropoulos ve Pitas (1997) tarafından ön cephe görüntülerinde çoklu çözünürlük fikrinin kullanılmasıyla yapılmıştır Öznitelik tabanlı yöntemler İnsan gözü, yüzleri farklı pozlar ve farklı aydınlanma koşullarında kolayca algılayabilir. Tüm bu farklı koşulların yanında değişmeyen nitelikler de olmalıdır. Bazı yöntemler, ilk olarak kenar algılayıcılar ile kaş, göz, burun, ağız, ve saç çizgisini algılar ve daha sonra yüzü bularak teyit eder. Ten rengi de özellik olarak kullanılabilir. Çıkarım yapılmış özniteliklere bağlı olarak, aralarındaki ilşkiyi tanımlamak ve yüzün varlığını kanıtlamak için istatistiksel bir model oluşturulur. Öznitelik tabanlı algoritmalardaki olası bir olumsuzluk ise görüntü özniteliklerinin aydınlanma, gürültü ve kapanmalara bağlı olarak bozulmaya uğramalarıdır. Özniteliklerin sınırları gölgelerin güçlü kenarlar oluşturmasına bağlı olarak belirsizleşir. Bu durum da algoritmaların yetersiz kalmasına sebep olur. Öznitelik tabanlı sistemler üzerinde çalışan Sirohey (1993) kenar haritalarını kullanmıştır. Leung (1995) yüz algılama için olasılıklı bir yöntem kullanarak yüzü tanımlamak için iki 5

17 göz, iki burun deliği ve burun/ dudak bağlantısı kullanmıştır. Burl (1995) ve Leung (1998) şekillerin istatistiksel teorisinin kullanılması ile ilgili değişiklikler yapmışlardır. Ten renginin öznitelik olarak kullanıldığı birçok yöntem önerilmiştir. RGB renk uzayı (Satoh vd. 1999) da ten bölgelerini algılamak için kullanılmıştır. Daha sonra, yüzün varlığının kanıtlanması için daha fazla işlem yapılmaktadır. Bazı çalışmalarda düzgelenmiş RGB renk uzayındaki değerlerin histogramı kullanılmaktadır (Crowley ve Berard 1997). Sobottka ve Pitas (1996) ın çalışmasında HSV renk uzayı ve yüz özellikleri, yüzün çıkarımı ve yerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. HSV uzayında tene benzeyen alanların bulunması için renklerin ayrılması işlemi yapılmış daha sonra bu alanların varlığı içlerindeki yüz özelliklerinin bulunmasıyla kanıtlanmıştır. Diğer bir renk uzayı çalışması (Chia ve Ngan 1998) de yapılmıştır. YCrCb renk uzayı renkli görüntülerin yüz ile ilgili alanlarının yerlerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Öncephe yüzlerini algılamak için önerilen bir sistemde ise Simetri tabanlı Değer fonksiyonu algılama (Symmetry based cost function detection) kullanılmıştır. Burada yüz özelliklerinin çıkarımı için YES renk uzayı da önerilen sistem ile birlikte kullanılmıştır (Saber ve Tekalp 1998) ġablon eģleme yöntemleri Şablon eşleme yöntemlerinde, standart bir ön cephe yüz şablonu önceden tanımlanır veya bir fonksiyon ile ifade edilir. Verilen bir giriş görüntüsünde, ilinti değerleri standart bir şablon ile yüz hatları, göz, burun ve ağız için birbirinden bağımsız olarak hesaplanır. İlinti değerlerine dayanarak yüz olup olmadığına karar verilir. Bu yaklaşımın uygulama kolaylığı sağlaması avantajının yanında yüz algılama için ölçek, poz ve şekil değişikliklerinden dolayı algılama başarısının düşüşü sözkonusudur. Çoklu çözünürlük, çoklu ölçek, alt şablonlar ve biçim değiştirebilen şablonların kullanılmasının önerilmesiyle değişmeyen ölçek ve şekil elde edilmesi hedeflenmiştir. 6

18 (Tsukamato vd. 1994) de görüntünün her örneğinin blok ve özelliklere (parlaklık ve kenar) bölündüğü ve onların her blok için kestirim yapılması önerilmiştir. (Scassellati 1998) de yüzlerin hızlı bir algısı için şablon oranları kullanılmıştır. Burada şablonların insanlardaki öğrenme modeline benzer şekilde eğitim bilgisiden öğrenebildiği için biyolojik olarak güvenilir olduğu kabul edilmiştir Görüntü tabanlı yöntemler Görüntü tabanlı yöntemlerdeki şablonlar yukarıda sözü geçen şablon eşleme yöntemindeki araştırmacının eliyle hazırladığı şablonlar yerine görüntü örneklerinden öğrenilmektedir. Genel olarak, görüntü tabanlı yöntemler yüz görüntülerinin ve yüz olmayan görüntülerin konu ile ilgili özelliklerinin bulunması için makine öğrenimi ve istatistiksel analiz tekniklerine dayanır. Öğrenilmiş özellikler dağılım modelleri veya ayrıştırma fonksiyonları biçimindedir. Bu esnada boyut azaltma genellikle algılamanın etkinliği için uygulanmaktadır. (Tsai vd. 2006) tarafından bildirildiğine göre Özyüzler (Turk ve Petland 1991) da yüz algılama için kullanılmıştır. Öz uzayı, sınıflandırma için sinir ağlarının uygulanmasından önce özellik çıkarımı için kullanılmıştır. Rowley (1998) yüz algılama sorunu için yapay sinir ağlarını kullandığı çalışması diğer araştırmacılar için bir referans olmuştur. Bir diğer çalışmada önerilen yöntemde sistemin işlem yükünü azaltacak öntarama işleminin uygulanmasından sonra yüz algılama için sinir ağları kullanılmıştır (Telatar vd. 2007). Sinir ağlarının sınıflandırma için kullanıldığı bir diğer çalışmada ise öznitelik çıkarımı Doğrusal Ayrıştırma Çözümlemesi (DAÇ) ile gerçekleştirilmiştir (Kobayashi ve Zhao 2007). Destek Vektör Makinaları yüz algılama sorunu için kullanılmış bir diğer yöntemdir. (Osuna vd. 1997, Ratsch vd. 2004). Samaria ve Young (1994) da önerilen saklı Markov modelinde yüzün tespit edilmesi için bir sistem oluşturulmuştur. Schneiderman ve Kanade (2000) 3B nesne algılama için kullanılan istatistiksel bir yöntem önermektedir. Liu (2003) Bayes ayrıştırma özelliklerini kullandığı bir yöntem ile yüz algılama sorununun çözümü 7

19 için önermiştir. Seyrek pencere ağları (SNoW) adlı yeni bir öğrenme mimarisi yüz algılama için uygulanmıştır (Roth vd. 2000). İki adet doğrusal eşik birimi (linear threshold units) içeren sinir ağları yüz ve yüz olmayan olarak sınıflandırma yapar. Yüz algılama uygulaması için dalgacıkların kullanılmasıyla ilgili pekçok deneme yapılmıştır. Huang vd. (2005) tarafından Gabor dalgacıklar, Garcia vd. (1999) tarafından dalgacık paketleri incelenmiştir, Bunun yanında, radyal tabanlı fonksiyonlar (radial basis function) ve destek vektör makineleri (SVM) ile yüz algılama üzerine birtakım çalışmalar bulunmaktadır (Nanni ve Lumini 2007). Diğer bir yüz algılama uygulaması, Geliştirilmiş Census Dönüşümü (GCD) dür (Froba ve Ernest 2004). Yüksek performanslı ve en iyi algoritmalardan biri Viola ve Jones (2004) tarafından önerilmiştir. Bu sistemin hızı, Rowley vd. (1998) in hızına göre 15 kat daha fazladır. Önerilen bu sistemde, Adaboost algoritması ve basit basamak sınıflandırıcılar ile integral görüntüler kullanılmıştır. Waring ve Liu (2003) nin önerdiği yüz algılama algoritmasında Spektral Histogram lar kullanılmıştır. 1.4 Bu ÇalıĢmadaki Özgün Katkılar Tezde önerilen Çift-ağaç+YSA1_ Gabor+YSA2 ve Gabor_Çift-ağaç+YSA3 yöntemlerinin performanslarını değerlendirmek ve literatürdeki mevcut çalışmalar ile karşılaştırmak için standart metriğe alternatif altı metrik önerisi yapılmıştır. Standart metrikte algoritma başarım oranı hesabında yanlış algıların bulunmamasından dolayı daha adil bir değerlendirme yapılabilmesi için önerilen metrikler bu eksikliği tamamlamaya yönelik olarak geliştirilmiştir. Gabor dalgacık dönüşümü uygulanan giriş görüntüsünün vektörleri üzerinde farklı oranlarda boyut indirgeme yapılarak 250 adet yüz olan ve 350 adet yüz olmayan nesne üzerinde yüz algılama testi yapılarak işlem zamanı ve performans incelenmiştir. 8

20 2. KURAMSAL TEMELLER 2.1 GiriĢ Fourier dönüşümü, sinyalden etkin bir şekilde bilgi elde edebilmeye olanak sağlayan ve zaman aralığından frekans aralığına dönüşümü gerçekleştiren bir yöntemdir. Fourier dönüşümü sinyalin frekans bileşenini çok iyi yakalayabilir. Fakat buna rağmen zaman çözünürlüğü olmadığı için aynı anda sinyalin hem frekans hem de zaman bileşenlerin gösterilmesi mümkün olamamaktadır. Bundan dolayı durağan olamayan sıçrama ve sinyaller için Fourier dönüşümü kullanımı pratik değildir. Standart Fourier dönüşümünün eksikliklerini tamamlamak üzere geliştirilmiş kısa zamanlı Fourier dönüşümünde tüm frekanslarda sabit uzunluktaki pencereler ile sinyalin yaklaşık olarak durağan olduğu kabul edilerek analiz yapılmaktadır. Aynı pencere kullanıldığı için sabit olan zaman ve frekans çözünürlüğünün getirdiği kısıtlılık probleminin çözümüne yönelik olarak daha serbest bir yaklaşım olan çoklu çözünürlük yöntemi kullanılmaktadır. Durağan olmayan sinyallerin (ör: müzik, konuşma, görüntü) farklı zamanlardaki frekans içeriğini ölçerek zaman-frekans analizini sağlayan gösterim şekli Dalgacık dönüşümü dür. Dalgacık dönüşümünün sürekli formunda istenildiği gibi ayarlanabilen bir zaman-frekans penceresi mevcuttur. Yüksek frekanslarda küçük bir pencere ile inceleme yapılırken düşük frekanslarda büyük bir pencere ile analiz yapılabilmektedir. Pratik uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan kısa süreli yüksek frekans bileşenleri ve uzun süreli alçak frekans bileşenlerinden oluşan sinyallerin incelenmesi için uygun bir yöntemdir (Türkeç 2007). Şekil 2.1 de çeşitli dönüşüm bölgelerindeki bir sinyal örneği için çeşitli zaman-frekans çözünürlükleri görülmektedir. 9

21 (Zaman bölgesi) İyi zaman çözünürlüğü, kötü frekans çözünürlüğü (Frekans bölgesi) İyi frekans çözünürlüğü, kötü zaman çözünürlüğü f f Zaman bölgesi dönüşüm yok Fourier dönüşümü t t Kısa zamanlı fourier dönüşümü s(t) Dalgacık dönüşümü f t f Zaman ve frekans bölgelerinde aynı anda gösterim t Çok çözünürlüklü analiz: Yüksek ölçeklerde iyi frekans çözünürlüğü, düşük ölçeklerde iyi zaman çözünürlüğü t Şekil 2.1 Durağan olmayan sinyaller için çeşitli dönüşüm aralıklarında zaman-frekans çözünürlükleri (Shukla 2003) 10

22 2.2 KarmaĢık Dalgacık DönüĢümü Karmaşık ve yaklaşık olarak analitik dalgacıklar iyi bir yönsel seçicilik, kaymalara karşı ve düzlemdeki dönmelere karşı değişmezlik özelliği ile görüntülerin çoklu ölçekli bir tanımlamasını sağlarlar. Gabor dalgacıklara benzer olarak karmaşık dalgacıklar aydınlanma ve yüz ifadesinin değişmesine karşı hassas değillerdir (Selesnick vd. 2005). Bununla birlikte karmaşık dalgacık dönüşümü etkin bir hesaplama imkânı sunar. Bu bölümde, Gabor dalgacık ve Çift ağaç dalgacık dönüşümü (DT-CWT) ve yüz algılama problemine getirdikleri çözümler anlatılacaktır. Sonuçta oluşan karmaşık dalgacık tabanlı öznitelik vektörleri Gabor dalgacık vektörleri gibi ayırdedilmekte ve bununla birlikte Gabor dalgacıklarına kıyasla aynı zamanda daha az yer kaplamaktadır. 2.3 Kaynak Özetleri Bir görüntüdeki insan yüzünün algılanmasında zorluk yaratan iki unsur vardır. İlki karmaşık bir arkaplan varlığı, ikincisi ise yüzün görünümünü değiştirebilecek ışıklandırma koşullarının, pozun, yüz mimiklerinin, yaşlanmanın varlığıdır. Bir yüz algılama sisteminin yukarıda sözü edilen olası problemlere rağmen etkin bir performansa sahip olması beklenir. Bu hedefe erişebilmek için yüz gösteriminin etkin ve verimli yapılmış olması gerekir. Literatürde yüz görüntüsünün sezimi için önerilmiş birçok teknik vardır. Bunların bazıları ana bileşen analizi (PCA, Pirincipal Component Analysis), (Sirovich ve Kirby 1987, Turk ve Pentland 1991). Doğrusal ayrıştırma çözümlemesi (LDA, Linear Discriminant Analysis) (Belhumeur vd. 1997, Zhao vd. 1998), ayrık dalgacık dönüşümü (Ekenel ve Sankur 2005) ve ayrık kosinüs dönüşümü dür (Manjunath vd. 1992). Gabor dalgacık tabanlı gösterimler sözü geçen tüm özellikleri dikkate alındığında mükemmel bir çözüm sağlar. Bu sebeple birçok görüntü işleme ve uygulamaları konusunda yapılan araştırmalarda Gabor dalgacıkları büyük yer kaplamaktadır. Bunlara örnek olarak, 11

23 yazıya ait öznitelik vektörlerinin çıkarımı (Pichler vd. 1996), parmakizi ne ait özniteliklerin çıkarımı (Lee ve Wang 1999) ve karakter tanıma (Wang vd. 2002) verilebilir. Gabor dalgacık tabanlı yüz gösterimi birçok açıdan uygun yaklaşım olsa da iki önemli dezavantajı vardır. İlki işlem yükünün fazla olmasıdır. Birçok yönü (ör: 8 yön) ve ölçeği (ör: 5 ölçek) içine alan tam bir gösterimde, bu varsayımlara göre yüz görüntüsünün 40 Gabor dalgacık süzgeci ile katlama yapılması gereklidir. İkinci olarak, Gabor özniteliklerini kaydetmek için gerekli olan hafıza miktarı çok fazladır. Örneğin boyutlarındaki bir giriş görüntüsü için 8 yön ve 5 ölçek kullanıldığında Gabor öznitelik vektörünün boyutu =40960 piksel olur. Sözedilen problemleri aşmayı hedefleyen ağırlıklı alt-gabor (Nanni ve Maio 2007), basitleştirilmiş Gabor (Choi vd. 2008), en uygun Gabor özniteliklerinin örneklenmesi kullanılarak birçok araştırma yapılmıştır (Liu vd. 2004). Karmaşık ve yaklaşık analitik dalgacıklar iyi bir yönsel seçicilik ile görüntülerin çoklu ölçekli gösterimlerine olanak verir, bununla birlikte kaymalara, düzlemdeki dönmelere ve faz bilgisine karşı Gabor dalgacıklardaki kadar değişmezlik gösterir. Bununla birlikte karmaşık dalgacıklar ortogonaldir ve hesap yükü açısından kullanımı avantajlı olan kısa tek boyutlu ayrılabilir süzgeçler ile tatbik edilebilir. Gabor dalgacıklarda artıklık 5 ölçek ve 8 yön ile 40 kat olurken, karmaşık dalgacık gösteriminde iki yönde artıklık vardır ve buradaki artıklık kullanılan ölçeklerden bağımsızdır. Karmaşık dalgacıklar, Gabor dalgacıklarının yukarıda değinilen kusurlarının üstesinden gelerek ona iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Sankaran vd. (2005) ile Celik vd. (2008), DT-CWT ve Gabor dalgacıklarını yüz özelliklerinin çıkarımı için çalışmalarında kullanmışlardır. Her iki çalışmada da DT-CWT nin hesap karmaşıklığının daha az olduğu bildirilmiştir. Sun ve Du (2006) yüz algılama için Spektral histogram ana bileşen analizi üzerinde DT-CWT yi uygulamışlardır. 12

24 Yüz tanıma probleminin çözümüne yönelik olarak yapılan çalışmalardan birinde Gabor dalgacıklar, çift-ağaç ve tek-ağaç dalgacıklar kullanılmıştır (Eleyan vd. 2008, 2009). Çift ve tek ağaç dalgacıkların Gabor dalgacıklara göre daha etkin bir performansa sahip olduklarını (4 ölçek ve 6 yönde) göstermişlerdir. Öznitelik vektörlerinin boyutunu küçültmek için PCA uygulanmaktadır. Performans değerlendirmesi için 3 farklı benzerlik ölçütleriyle (Kosinüs, Öklid ve Manhattan uzaklıkları) FERET ve ORL veritabanları kullanılmıştır. Bu bölümde yüz algılama problemi için karmaşık dalgacıklar üzerinde çalışılmıştır. İlk olarak Gabor dalgacıklar ve karmaşık dalgacık tabanlı yüz görüntülerinin gösterimi elde edilmiştir. Bütün dönüşümlerdeki gösterimlerde 4 ölçek ve 6 yön kullanılmıştır. 2.4 Gabor Dalgacık DönüĢümü Bir Gabor dalgacık süzgeci bir sinüsoidal düzlem dalgası tarafından modüle edilmiş Gauss çekirdek fonksiyonudur. 2 f g ( x, y) exp y ' x ' exp 2 jfx ', (2.1) x ' x cos y sin, y ' y cos xsin, Bu eşitlikte f, sinüsoidal düzlem dalgasının merkezi frekansıdır; θ, Gauss un saat yönünün tersine döndürülmüş ve zarf dalgasıdır; α, büyük eksen boyunca dalgaya paralel Gauss un tepe noktasını ifade ederken, β küçük eksen boyunca dalgaya dik Gauss un sivriliğini ifade eder. γ=f/α and η=f/β frekans ve sivrilik arasındaki oranı sabit tutmak üzere tanımlanmıştır (Shen vd. 2007). 2.1 de ifade edilen iki boyutlu Gabor dalgacıklarının aşağıdaki eşitlikte Fourier dönüşümü görülmektedir. 2 2 u' f v ' 2 g ( uv, ) exp, 2 2 u ' u cos vsin, v ' v cos u sin. (2.2) 13

25 Şekil 2.2.a,b Gabor dalgacıklarının 4 ölçek ve 6 yönde sırasıyla gerçek kısmını ve büyüklüğünü göstermektedir. Şekil 2.3 de frekans aralığındaki bir boyutlu Gabor dalgaları görülmektedir. Bütün katmanlardaki dalgacık, bant geçirmeli Gauss süzgecidir. Gabor dalgacıkları birçok farklı uygulama için avantajlı özelliklere sahiptir. Yönsel seçicilik bu özelliklerin başında gelmektedir. Gabor dalgacıkları arzu edilen herhangi bir yönde mükemmel seçiciliğe sahip olacak şekilde ayarlanabilir. Aynı yönde sıralanmış özelliklere karşı güçlü cevap verirken diğer özellik yönlerine karşı cevabı zayıf olur. Kayma ve dönmelere karşı değişmeme özelliği başarılı olmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Yüz görüntülerinde yerel özelliklerin doğru ve eksiksiz olarak elde edilmesi için uzay frekans analizi yapılması gereklidir. Gabor fonksiyonları uzaysal ayrışma ve frekans ayrışması arasında en iyi şekilde denge kurulmasını sağlar. En uygun frekans-uzay yerleşimi özelliği Gabor dalgacıklarını yerel görüntü alanından maksimum miktarda bilginin ayrıştırılmasını sağlar. Gabor dalgacıklarının bu en uygun yerel gösterimi onları yüz algılama ve tanıma uygulamalarında yüz ifade değişikliklerine karşı katı ve güçlü kılar. DC bileşeni olmamasına bağlı olarak gösterim aydınlanma değişikliklerine karşı değişmezdir. 14

26 Büyüklük (a) (b) Şekil 2.2 Gabor Dalgacıklar a. 6 yönelimde Gabor süzgeçlerin gerçek kısmı, b. Dört farklı ölçekte Gabor süzgeçlerin büyüklüğü Normalize edilmiş ayrık frekans Şekil 2.3 Tek boyutlu Gabor dalgacıkların frekans cevabı (f= [0.5, 0.25, 0.125, ]) 15

27 (a) (b) (c) Şekil 2.4.a. FERET veritabanından örnek bir görüntü, b. Gabor dalgacık dönüşümünün büyüklüğü, c. Dönüşümün gerçel kısmı Şekil 2.4.b,c de Sekil 2.4.a daki Gabor dalgacık dönüşümlü yüz görüntüsünün büyüklüğü ve gerçel kısmı görülmektedir. Buradaki parametreler f=[0.5, 0.25, 0.125, ] dir. Yüz 16

28 gösteriminde Gabor dalgacık tabanlı algoritmaların birçok avantajı olmasına karşın, hesap yükü çok fazladır. Bu vektör 40 farklı dalgacık ile katlama yapılan görüntüden elde edilen vektörlerin ardarda eklenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu kadar yüksek boyutlu öznitelik vektörlerinin kullanılması zor olduğundan alt örnekleme yapılmaktadır. Gabor dalgacıkların özelliklerini içeren aynı zamanda hesap yükü ve hafıza ihtiyacı daha az olan alternatif dönüşüm yöntemleri kullanılması tercih edilmektedir. Bu çerçevede karmaşık dalgacık dönüşümü (CWT) iyi bir alternatiftir. 2.5 Çift Ağaç KarmaĢık Dalgacık DönüĢümü (DT-CWT) Yukarıda sözü geçen olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çift ağaç karmaşık dalgacık dönüşümü (DT-CWT) daha iyi sonuçlar veren yöntemlerden biridir. Kingsbury (1998) ve Selesnick vd. (2005) iki klasik dalgacık ağacını (gerçel süzgeçler ile) dalgacık yapısındaki (yaklaşık) Hilbert çiftleri ile paralel olacak şekilde geliştirmişlerdir. DT-CWT kapsamında kullanılan iki ağaç üzerindeki dalgacıklar biri gerçel diğeri ise sanal olmak üzere karmaşık dalgacık fonksiyonunu, ψ c (t), tanımlamaktadırlar. Hilbert dönüşüm çifti oluşturmanın yolu yarı örnekleme gecikme şartının sağlanmasıdır. Sonuçta elde edilen karmaşık dalgacık yaklaşık olarak analitiktir (frekans uzayında yaklaşık olarak tek taraflı) (Selesnick vd. 2005). ( t) ( t) j ( t) (2.3) c r i 17

29 Şekil 2.5 Çift- ağaç dalgacık dönüşümünün Süzgeç bankası analizi (Selesnick vd. 2005) Bir boyutlu işaretler için, DWT tek süzgeçleme ağacından oluşurken şekil 2.5 te görüldüğü gibi DT-CWT iki süzgeçleme ağacından oluşmaktadır. Şekilde h 0 (n) ve h 1 (n) üst kol için alçak geçiren / yüksek geçiren filtre çiftini, g 0 (n) ve g 1 (n) alt kol için alçak geçiren / yüksek geçiren süzgeç çiftini belirtmektedir. Bu süzgeçler üst ve alt kola ilişkin dalgacık katsayıları birbirinin Hilbert dönüşümü olacak şekilde tasarlanır (Selesnick vd. 2005). (Yu ve Özkaramanli 2006, Kingsbury 2003) da süzgeç bankalarının yarı-örnekleme gecikme şartına değinilmektedir. DT-CWT nin özellikleri şöyle özetlenebilir: Yaklaşık kaymaya karşı değişmezlik; İki yönde iyi yönsel seçicilik; Faz bilgisi; Kısa doğrusal-faz süzgeçleri kullanılarak yeniden yapılandırma; Limitli artıklık, ölçek sayısından bağımsız olarak, (md için 2 m :1); Etkin N. dereceden hesaplama, (md için 2 m kat ). 18

30 Karmaşık dalgacık dönüşümü artı ve eksi frekansları ayırabilmektedir ve farklı yönlerde olan (±15, ±45 ve ±75) altı adet albant oluşturmaktadır. Ancak, her açının elde edilebileceği Gabor modelinden farklı olarak bu yönler sabittir. Şekil 2.6 da çift ağaç karmaşık dalgacıkların birim darbe cevabı görülmektedir. Altı yönde ve ilk ölçek hariç diğer tüm ölçeklerde dönüşümün seçiciliği açıkça görülmektedir. Şekil 2.2 ve şekil 2.6 da DT-CWT nin farklı yönlerdeki yönsel seçiciliği kıyaslandığında Gabor dan daha uzakta olduğu görülür. (a) (b) Şekil ölçek ve 6 yöndeki çift ağaç karmaşık dalgacıkların dürtü cevabı, a. Gerçel kısım, b. Büyüklük. Şekil 2.7 de çift ağaç karmaşık dalgacıkların dört katmanda frekans cevabı görülmektedir. Bu cevaplar her katmanda bant geçirmeli niteliktedir; ancak şekilleri Gauss biçimli değildir. İlk katmandaki dalgacıkların analitik olmadığı belirgindir. Ancak bunu izleyen katmanlar 19

31 Büyüklük Büyüklük Büyüklük Büyüklük yaklaşık olarak analitiktir. Şekil 2.8 de çift-ağaç dalgacık dönüşümü kullanılarak işlenmiş bir yüz görüntüsünün büyüklük ve gerçel kısmı görülmektedir Düzey 3 2. Düzey / 3. Düzey / / 4. Düzey / Şekil 2.7 DT-CWT nin ilk 4 katmandaki 1 boyutlu dalgacıkların frekans cevabı. İlk katmandaki süzgeçler db10 süzgeç bankasından ve diğerleri (Abdelnour ve Selesnick 2001) dan alınmıştır. 20

32 (a) (b) (c) Şekil 2.8.a. FERET veritabanından örnek bir görüntü, b. CWT nin dönüşümünün büyüklüğü, c. Dönüşümün gerçel kısmı 21

33 2.6 Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları (YSA) yapısındaki büyük paralellik ve yüksek hesaplama hızı ile diğer geleneksel sınıflandırıcılara ve karar verme sistemlerine göre çok iyi bir alternatiftir. Karmaşık bilgisayar tabanlı uygulamalar için eğitilebilen YSA için pekçok uygulama örneği mevcuttur: önişleme (sınır çıkarımı, görüntü işleme, görüntü süzgeçleme), öznitelik çıkarımı (Acciani vd. 2003), çağrışımlı bellek (bilgiyi depolama ve geri çağırma) (Stafylopatis ve Likas 1992), nesne tanıma ve sınıflandırma (Eleyan ve Demirel 2007), değişim oranlarının tahmini (Leung 2000), diyabet ve kalp krizi tahmini (Kahramanlı vd. 2008), kontrol sistemleri (Antsaklis 1990), yol durumu tahmini (Hongxia 2007) YSA nın Mimari Yapısı Bir yapay sinir ağı hücresi YSA nın bilgi işlem birimidir. Aşağıdaki şekilde temel bir sinir hücresi modeli görülmektedir. Şekildeki x ler giriş sinyalleri, w ler sinaptik ağırlıkları ifade etmek üzere; j sinapsının girişindeki x j sinyali k nöronu w kj sinaptik ağırlığı tarafından çarpılır. Toplama bölümünde ağırlıklandırılmış giriş sinyalleri toplanır. φ aktivasyon fonksiyonudur; nöronun çıkışının büyüklüğünü sınırlar. b (bias) sabit bir parametredir, aktivas-yon fonksiyonun net girişini arttırma veya azaltma etkisine sahiptir (Eser 2006). b x 1 x 2 w j1 w j2 j net j φ Çıkış= φ (net j ) x m w jm Şekil 2.9 Yapay Nöron Bir nöronun davranış şeklini tanımlamanın temel usuru, aktivasyon fonksiyonu ve aldığıgönderdiği sinyaller üzerindeki ağırlıklı bağlantıların yapısıdır. Her katman içinde, nöronlar genellikle aynı aktivasyon fonksiyonuna ve diğer nöronlarla aynı bağlantı yapısına sahiptir. 22

34 Daha belirgin olmak için, birçok sinir ağında, bir katman içindeki nöronlar ya tamamen bağlıdır ya da hiç bağlı değildir. Eğer bir katmandaki herhangi bir nöron (örneğin, saklı birimin katmanları) bir başka katmandaki bir nörona (örneğin, çıkış katmanı) bağlıysa, her bir saklı katman birimi çıkış katmanındaki tüm nöronlar ile bağlıdır (Bishop 1995). Nöronların katmanlar içine dizilişi ve katmanlar içindeki ve arasındaki bağlantı noktaları ağ mimarisi olarak adlandırılır. Birçok nöral ağ her birimin aktivasyonunun dış giriş sinyaline eşit olduğu bir giriş katmanı içerir. Sinir ağları genellikle tekli veya çoklu katman olarak sınıflandırılır. Katmanların sayısını belirlerken, giriş birimleri bir katman olarak hesaba katılmaz. Eşdeğer olarak, ağdaki katmanların sayısı nöronların dilimleri ile ağırlıklandırılmış bağlantıların katman sayısı olarak tanımlanabilir. b b Çıkış Çıkış Çıkış 3 m n GirişKatmanı l h Saklı Katman z Çıkış Katmanı Çıkış z Şekil 2.10 İleri beslemeli sinir ağının mimari yapısı Şekil 2.10 da görülen yapı, ağırlıkları üç katmanlı ve ileri beslemeli (feed forward) bir ağ olup içindeki sinyal akışı giriş birimlerden çıkış birimlere doğru ileri yönde olmaktadır. 23

35 2.7 Öğrenme Algoritması Öğrenme kuralı, ağın ağırlık ve bias değerlerinin güncellenmesi işlemidir. Öğrenme kuralının amacı ağı istenilen çıkış değerine ulaşana kadar eğitmektir. YSA nın tasarımı için tek bir öğrenme algoritması yoktur. Daha ziyade, farklı öğrenme algoritmalarından oluşan bir grup algoritma kullanılır. Eğiticili ve eğiticisiz öğrenme algoritmaları aşağıda açıklanacaktır Eğiticili öğrenme Eğiticili öğrenmede ağın hedef değerlere ulaşabilmesi için gerekli olan öğrenme kuralı bir örnek dizisi ile (eğitim seti) belirlenmektedir. Ağa giriş değerleri uygulandıktan sonra ulaşılması hedeflenen değerler ile ağın çıkış değerleri karşılaştırılır. Ağ çıkışı hedef çıkışa ulaşana kadar ağırlık ve bias değerleri ayarlanmaktadır. Çevre Eğitici Hedef Cevap Öğrenme Sistemi Gerçek Cevap Hata Sinyali Şekil 2.11 Eğiticili öğrenme sisteminin şeması (Haykin 2009) Eğiticili öğrenmenin bir dezavantajı, ağı eğiten bir dizi örnek olmadan, sinir ağlarının yeni bilgileri öğrenememesidir. Bu olumsuzluk, takviyeli öğrenme (reinforcement learning) ile giderilebilir. 24

36 2.7.2 Eğiticisiz öğrenme Ağ, giriş bilgisinin istatistiksel olarak uygunluğuna açık hale gelirse, bu bilgilerin özelliklerini ortaya koymak için otomatik olarak yeni sınıflar oluşturmak suretiyle iç gösterimler oluşturabilir. Eğiticisiz öğrenmenin gerçekleşmesi için, bir öğrenme kuralı kullanılabilir, iki katmanlı bir sinir ağı kullanılabilir. Giriş katmanı mevcut veriyi alır. Rekabet katmanı, giriş verisinin içerdiği özelliklere cevap verebilmek için yarışan nöronları içerir. En sade şekliyle, ağ, kazanan-alır stratejisine göre çalışmaktadır. Bu stratejide, en büyük toplam girişe sahip nöronlar aktif olurken, diğer tüm nöronlar kullanım dışı olur. Çevre Çevrenin durumunu gösteren vektör Öğrenme Sistemi Şekil 2.12 Eğiticisiz öğrenme şeması 2.8 Geri Yayılım (Back-Propagation) Algoritması Geri yayılım algoritması bir eğiticiyle öğrenme yöntemidir ve delta kuralının bir uygulamasıdır. Bu kurala göre, nöronların ağırlıklarının güncellenmesi için gerekli olan eğim düşümü (gradient descent) hesaplanmaktadır. Geri yayılım algoritmasındaki öğrenme işlemi giriş ve hedef vektör çiftinin olmasını gerektirmektedir. Her giriş vektörünün çıkış vektörü o hedef vektörü d ile karşılaştırılır. Fark alma işleminde, farkı en küçük yapacak şekilde ağırlıklar ayarlanır. Öncelikle ağırlıklar ve eşik değerleri için bir başlangıç değeri atanır, sonra her iterasyonda değer fonksiyonunu ya da çıkış ve hedef vektörler arasındaki ortalama kare hatasını en küçük yapmak üzere bu ağırlıklar güncellenir (Haykin 2009). 25

37 Ağın gerçek cevabı, hata sinyalini oluşturmak için, hedef hata cevabından çıkarılır. Bu hata sinyali daha sonra sinaptik bağlantı yönünün tersine ağ boyunca geriye yayılır, bunun için ismi hata geri yayılım dır. x 1 0 h 1 0 w ( n ) b ( n ) j0 j w ( n ) b ( n ) k0 k dk ( n ) x ( n ) w ( n ) net ( n ) (.) h ( n ) w ( n ) i ji j j j kj net ( n ) (.) o ( n ) -1 e ( n ) k k k k x ( n ) m h ( n ) l j Nöronu k Nöronu Şekil 2.13 Geri yayılım algoritması (Haykin 2009) İlk katmanda j nöronunun sol tarafına bir nöron katmanının oluşturduğu giriş sinyali beslenir. Ağın iç aktivite düzeyi net j (n) m net ( n) w ( n) x ( n) (2.4) j ji i i 0 m, j nöronuna uygulanan girişlerin sayısıdır (bias hariç). n, ağı eğitmek için kullanılan n. eğitim nesnesini ifade eder. i nöronunun çıkışını j nöronunun girişine n. iterasyonda bağlayan sinaptik ağırlık w ji (n) dir. Giriş vektörünün i.elemanı x i (n) dir. Sabit x 0 değerinin sinaptik ağırlığı w j0, j nöronuna uygulanan bias b j ye eşittir. 26

38 h j (n) fonksiyonu n. iterasyonda j nöronunun çıkışındaki sinyal olmak üzere aşağıdaki eşitlikteki gibidir; h ( n) ( net ( n)) j j j (2.5) j nöronu için giriş-çıkış arasında doğrusal olmama ilişkisini ifade eden aktivasyon foksiyonudur. Aktivasyon foksiyonu türevi alınabilen bir fonksiyon olmalıdır. Çokkatmanlı algılayıcılarda (perceptron) sıklıkla kullanılan aktivasyon fonksiyonu sigmoid dir. Sürekli, doğrusal olmayan ve türevi alınabilen bu fonksiyonun iki şekli vardır: Logaritmik fonksiyon 1 j net j( n) 1 exp net j ( n) (2.6) Bu eşitliğin türevi alındığında: net ( n) h ( n) 1 h ( n) ' j j j j (2.7) Hiperbolik Tanjant fonksiyonu net ( n) tanh net ( n) j j j (2.8) Türevi net j (n) ye bağlı olarak; net ( n) 1 h ( n) 1 h ( n) ' j j j j (2.9) 27

39 Aynı şekilde çıkıştaki k nöronunun sol tarafına saklı katman nöronlarının oluşturduğu bir dizi sinyal beslenir. İç aktivasyon düzeyi; l net ( n) w ( n) h ( n) k kj j j 0 (2.10) oluşturduğu bir dizi sinyal beslenir. İç aktivasyon düzeyi; l net ( n) w ( n) h ( n) k kj j j 0 (2.11) Buradaki l, b k nöronuna uygulanan bias haricindeki toplam giriş sayısıdır. w kj (n), n. iterasyondaki j nöronunun çıkışı ile k nöronunun girişi arasındaki sinaptik ağırlığı ifade eder. w ko sinaptik ağırlığı k nöronuna uygulanan b k bias değerine eşittir. o k (n) sinyal fonksiyonu n.iterasyonda k nöronunun çıkışında oluşur; o ( n) ( net ( n)) k k k (2.12) Logaritmik aktivasyon fonksiyonu kullanılarak o k(n) 1 k netk( n) 1 exp netk ( n) (2.13) ve hiperbolik tanjant fonksiyonu kullanılarak net ( n) tanh net ( n) k k k (2.14) Türevi alınarak; 28

40 net ( n) 1 o ( n) 1 o ( n) ' k k k k (2.15) Ağırlıkların güncellenmesi için aşağıdaki eşitlik ile hata nın hesaplanması gerekmektedir. z 1 ( n) dk( n) ok( n) 2 k 1 2 (2.16) arasındaki ağırlıklar aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır: w ( n) ( n) h ( n) kj k j (2.17) Burada z toplam çıkış sayısı ve d k (n) istenen cevap vektörünün k. elemanıdır. Eğer hata önceden belirlenmiş değerden daha küçük ise, eğitim işlemi duracaktır, aksi halde ağırlıkların güncellenmesi işlemi devam edecektir. Saklı katman ve çıkış katmanı arasındaki ağırlıklar aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır: w ( n) ( n) h ( n) kj k j (2.18) Burada alfa, geri yönelim algoritmasının öğrenme oranı parametresidir. Yerel eğim δ k (n) şöyle tanımlanır: Aktivasyon fonksiyonu, Logaritmik fonksiyon ise ' ( n) d ( n) o ( n) net ( n) k k k k k (2.19) Hiperbolik tanjant fonksiyonu ise; ( n) d ( n) o ( n) o ( n) 1 o ( n) k k k k k (2.20) 29

41 Saklı katman ve çıkış katmanı arasındaki ağırlıkların değişimi aşağıdaki eşitlikteki gibi hesaplanir, w ( n) ( n) x ( n) ji j i ( n) x ( n) 1 x ( n) ( n) w ( n) j i i k kj k 1 z (2.21) (2.22) logaritmik fonksiyon olması durumunda ve ( n) 1 x ( n) 1 x ( n) ( n) w ( n) j i i k kj k 1 z (2.23) hiperbolik tanjant fonksiyonu olması durumunda. Bütün katmanlardaki ağırlık değişiklikleri hesaplandıktan sonra, ağırlıklar aşağıdaki şekilde güncellenir. w ( n) w ( n 1) w ( n) ji ji ji w ( n) w ( n 1) w ( n) kj kj kj (2.24) (2.25) Instability olmadan öğrenme oranının yükseltilmesi, aşağıdaki eşitliklere momentum dâhil edilerek delta kuralının uygulanmasıyla olur. w ( n) ( n) x ( n) w ( n 1) ji j i ji w ( n) ( n) h ( n) w ( n 1) kj k j kj (2.26) (2.27) β genellikle pozitif değerlidir ve momentum sabiti olarak adlandırılır. 30

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA GONCA ÖZMEN Yüksek Lisans Tezi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye KANDEMİR

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ANKARA 2010 Her

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ Merve KILINÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Proje No: 104E121 Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Dr. Binnur KURT Fatih KAHRAMAN Abdulkerim ÇAPAR İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektrik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERĠ ĠLE EL DAMAR DESENĠ TANIMA Hasan TUTUMLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ağustos-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama Turgut ÖZCAN Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç Dr. Rembiye

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKETLİ NESNELERİN İNDEKSLENMESİ Seçkin MANDACI Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Yrd.Doç.Dr. Cavit TEZCAN Edirne-2010

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ Özgür BAŞKAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ-2004 İZOLE SİNYALİZE

Detaylı

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI PROSES KONTROLÜ İÇİN BİR SİSTEM TASARIMI

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI PROSES KONTROLÜ İÇİN BİR SİSTEM TASARIMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI PROSES KONTROLÜ İÇİN BİR SİSTEM TASARIMI Hasan AKAN (Teknik Öğretmen) YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR READING TIME FROM THE OPTICAL IMAGE OF

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology

Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (51-68) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (51-68) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ. DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ. DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ Anabilim Dalı : Jeodezi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması Serhat TURAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

Bulunması. Corresponding author: vasif@ktu.edu.tr. ikili örüntü (local binary pattern-lbp) histogramlarından faydalanılmaktadır.

Bulunması. Corresponding author: vasif@ktu.edu.tr. ikili örüntü (local binary pattern-lbp) histogramlarından faydalanılmaktadır. Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 8 (2011), No. 1, 27 41 LBP Yardımıyla Görüntüdeki Kişinin Yaşının Bulunması Vasif V. Nabiyev 1, ve Asuman Günay 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2008 ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI AUTOMATED CLASSĐFĐCATĐON OF

Detaylı