ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: BİRİM 1İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU:! ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 96. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 190 nolu imar paftasında yer alan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 parsellerin konut alanından ASAT Genel Müdürlüğü tarih ve 2013/94 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği Yeraltı suyu Koruma ve Temin sahasına dönüştürülmesine ilişkin 2039, 12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 190 nolu imar paftasındc. yer alan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 p;,rselic-rif, Konut alanından ASAT Genel Müdürlüğü 06.0G.201J tarih ve 2013/94 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği Yeraltı suyu Koruma ve Temin sahasına dönüştürülmesine ilişkin 2039, 12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Can KASAPOĞLU Bahadır YANTAÇ İmar Kom.^Baş'kanı İmar Kom. Üyesi / JL.. (Toplantıya Katılmadı) Kerim BAŞKAPTAN İmar Kom. Üyesi y

2 MURATPAŞA BELEDİYESİ ADA VE PARSELLER: ADA 1,2,3, 4, 5, 6, 15 VE 16 PARSELLER PAFTA NO: 190 MEVCUT PLAN GEREKÇE: ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TARİH VE 2013/94 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI GEREĞİ ERMENEK KUYU SAHASINDA YER ALAN PARSELLERİN YERALTI SUYU KORUMA VE TEMİN SAHASI OLARAK İŞLENMESİ. K ÖLÇEK: 1/5000 ÖNERİ PLAN GÖSTERİM PLAN ONAMA SINIRI YER ALTI SU KAYNAKLARI / # KORUMA KUŞAĞI '/ / / / / / / / PLAN NOTU: YERALTI SUYU KORUMA VE TEMİN SAHASI İÇERİSİNDE YAPI YAPILAMAZ. YERALTI SUYU KORUMA VE TEMİN SAHASI (YAPI YASAKLI ALAN)

3 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6,15,1 6 NOLU PARSELLERDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama Alanı Antalya îli, Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Ermenek Mahallesinde ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 nolu parselleri kapsamaktadır. (Şekill). Planlama alanı 190 nolu 1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı paftası içerisinde kalmaktadır. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI AS AT Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısında Antalya İli, Muratpaşa îlçesi, Ermenek Mahalllesi sınırları içerisinde yer alan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 parsellerin imar planlarında Yeraltı Suyu Koruma ve Temin Sahası olarak işlenmesi talep edilmiştir. Yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında söz konusu parseller orta yoğunlukta yerleşik konut alanı olarak planlıdır. Fiiliyatta herhangi bir yapılaşma bulunmayan söz konusu alanda ASAT a ait su deposu bulunmaktadır. Yapılan plan çalışması ile fiiliyattaki kullanıma uygun olacak şekilde parseller Yer Altı Suyu Koruma ve Temin Sahası olarak planlanmıştır.

4 BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM Söz konusu alana ilişkin kadastral durum aşağıdaki haritada verilmiştir. Şekil 2. Kadastral durum PLANLAMA KARARLARI Planlamayı yönlendiren en önemli faktörler; gün sayılı ASAT Genel Müdürlüğü yazısı. -Resmi Gazetenin tarih ve sayılı kararı ile ilan edilen Antalya Duraliler Kaynağı îçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı koşulları. Söz konusu planlama alanı Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü nce hazırlanan ve Resmi Gazetenin tarih ve sayılı kararı ile ilan edilen Antalya Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı içerisinde II. Derece Koruma Alanı içerisinde kalmakta olup söz konusu koruma alanlarına ilişkin koşullar aşağıda belirtilmiştir. 1- Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyularının ve Düdenlerin içerisinde bulunduğu alan Mutlak Koruma Alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız Mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğünün Ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. 2- Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol yönetmeliğinin 22 maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Yukarda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. 3 - Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Mutlak Koruma Alanı içerisinde yer alan Duraliler mahallesinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olmak üzere I. Derece ve II. Derece Koruma alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısının öncelikli olarak tamamlanması

5 sağlanarak merkezi sisteme bağlanmalı, açılacak yeni yerleşim alanlarının öncelikle kanalizasyon altyapısının tamamlanması ön şartı aranmalıdır. II. Derece Koruma alanında açılacak yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon sistemine bağlanması mümkün olmayanlarının sızdırmaz çukurlar yapılarak atıklarının yeraltına süzülmesi önlenmelidir. Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 parsellerin bulunduğu alan konut alanından Yer Altı Suyu Koruma ve Temin Sahası alanına dönüştürülmüştür. Şekil 3. Plan Örneği (NİP-2039, 12 P an İşlem Numaralı) MURATPAŞA BELEDİYESİ ADA VE PARSELLER: ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 VE 16 PARSELLER PAFTA NO:19Q M EVCUT PLAN GEREKÇE: ASAT GENEL MODORLÜSUNÛN TARİH I VE 201J'»'! SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI GEREĞİ k ERMENEK KUYU SAHASINDA YER ALAN PARSELLERİN YERALTI ÖLÇEK: 1/6000 SUYU KORUMA VE TEMİN SAHASI OLARAK İŞLENMESİ ÖNERİ PLAN \ {» t/y/lihier PtAN HOTU VERAİT» SUYU KpftUUA VE TEMİN SAKASI {ÇgRlSİHOE YAPI YAPKAJM2 3

6 GCNU MÜDÜRLÜSÜ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı) EXPO2016 ANTALYA TiVtıycVıjı 2k [tpo'su Sayı Konu İlgi Ermenek Su Temin Alanı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN LIĞ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı : 07/05/2013 tarih ve 9640 sayılı yazı, ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ E tüt ve Plan Şube M üdürlüğü 1 " ' BD /05/ İlgi yazıda; Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi ada içerisinde bulunan Ermenek Su Temin Alanının mülkiyet durumunun araştırılması, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında su temin alanı olarak belirtilmesi için gerekli çalışmaların yapılması istenilmiştir. Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 ve 16 No.lu imar parselleri 1/1000 ölçekli Muratpaşa imar planında KONUT ALANI olarak görünmektedir. Fakat hâlihazırda söz konusu parseller ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olup SU TEMİN ALANI olarak kullanılmaktadır. Muratpaşa İlçesi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 ve 16 No.lu imar parsellerinin 1/5000 ve 1/25000 imar planlarında ne olarak görüldüğü, aksi durum var ise parsellerin planlarda YERALTI SUYU KORUMA VE TEMİN SAHASI olarak işlenmesi ve/veya değiştirilmesi ve konuyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Haşan BOLUCEK Genel Müdür V. Ek: 07/05/2013 tarih ve 9640 sayılı yazı T.C /* %'!.H YA BÜYfJK! ;fn?.. c">i ' *' ' Gl! I.. PLANLAMA '. v ' r. r- MOdOî-:I ÜĞÜ Tl..2.'} Os <2ı s... -(S İA 11,rih ekler KTALYA B Ü Y lr ^ c H İR u clf.dr. ^ İİ I Z i n S Z S I E I i S T Z Z İLGİLİ BİRİMLER u 7 p h, Y)g;. j Bu belge 5070 sayılı Elektronik İm za K anununun 5. M addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır. Adres: Fabrikalar Mah. Dıımlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA T e l: F a k s : E-posta : tr A yrıntılı bilgi için ir tib a t: Hatice DEMİR E lektronik A ğ : Link : e-barkod

7 * B D * T.C. ANTALYA B.ŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı * i «s. s»/ EXP02016 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ Harita Lm lak ve K a m ula ştırm a Şube M üdürlüğü Konu İlgi Ermenek Su Temin Alanı BD /07/2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü : Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23/07/2014 tarih ve / / sayılı yazı. İlgi yazıda, Antalya ili, M uratpaşa ilçesi, Erm enek M ahallesi sınırları içerisindeki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 ve 16 No.lu parsellerin imar planlarında "Yer altı Suyu Koruma ve Temin Sahası" olarak işlenmesi talebim izin devam edip etm ediğine ilişkin bilgi talep edilmiştir. Söz konusu taşınmazlar Antalya iline su tem in için kullanılan alanlardır. Halihazırda bahse konu alanlardan yeraltı suyu çekilerek şebekeye verilm ektedir.konuyla ilgili alınmış olan tarih ve 2013/94 sayılı ASAT Yönetim Kurulu Kararı ekte gönderilmekte olup, imar planı çalışmalarının Karar doğrultusunda yürütülm esi hususunda; Gereğini arz ederim., Ali Cumhur DOĞAN Genel M üdür a. Genel M üdür Yardımcısı Vekili Ek : Yönetim Kurulu Kararı Bu belge 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5. M addesi gereğince güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır. Adres: Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA Tel : Faks : E-posta : Ayrıntılı bilgi için irtib at: Hamdi Engin YILDIRIM Elektronik A ğ : Link : Evrak Doğrulama - Evrak Görüntüleme

8 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI Karar No Defter No Karar Tarihi 2013/ /06/2013 Geldiği Daire :Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Önerge Tarihi : 05/06/2013 Önerge No : Başkan : Fethi YALÇIN Genel Müdür Üye : Haşan BÖLÜCEK Genel Müdür Yrd. Üye : Kayahan YEŞÎL Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Mehmet KAÇAROGLU Yönetim Kurulu Üyesi Üye : Süleyman COŞGUN Yönetim Kurulu Üyesi KONU GEREKÇE : Ermenek Su Temin Sahası ı Ermenek Su Temin Sahasına ilişkin Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı teklif yazısı. KARAR : Teklif yazısı ve eklerinin incelenip görüşülmesi sonucunda; tarih ve 9640 sayılı yazı ile Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığından Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi, 1. Sokak, Parselde bulunan, Ermenek kuyuları olarak kullanılan alanın mülkiyet durumunun araştırılması, 1/1000 ve 1/5000 lik imar planlarında "Su Temin Alanı" olarak belirtilmesi istenilmiştir. Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı tarafından tapu kayıtları çıkartılmış olup, Muratpaşa Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ilgili taşınmazların konut alanında kaldığı görülmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından bahse konu taşınmazların 1/5000 ve 1/25000 ölçekli imar planlarında "Yeraltı Suyu Koruma ve Temin Sahası " olarak planlanmasına; gereği için kararın bir örneğinin Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Başkan Üye Üye Fethi YALÇIN Haşan BÖLÜCEK Kayahan YEŞİL Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Üye Mehmet KAÇAROGLU Yönetim Kurulu Üyesi Üye Süleyman COŞGUN Yönetim Kurulu Üyesi Bu belge 5070 sayılı Elektronik İm za K anununun 5. M addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l o S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- f*s62- Konu: Korkuteli 2496 parsel NİP. EXP02016 ANTALYA alübp/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU Belediye : Muratpaşa Belediyesi Mahalle : Sinan Pafta : 19K-19L Ada/ P arsel: 872 ada 34 parsel Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K-19L

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR V E ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞJ Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü T.C. A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü V * W Exp$ Sayı : 90852262-301.03- /07/2015 Konu: M anavgat 1526 ada 14,15,19,20 parseller

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA W ö T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- i"%%0 Konu: Gündoğmuş 198 ada 2 parsel NİP. ^UİhlUt "* ". 9\ / V* EXP0201fi

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 İTİRAZ SAHİBİ ÖZEL ŞAHISLAR MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-l"Vfc CL Konu: Korkuteli 261 ada 2 parsel ve 262 ada 2 parsel UİP değ. EXP02016 0*^/06/2015

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ S A Y I: 20 02/02/2015 KARAR Belediye M eclisinin 05/01/2015 tarih ve 10 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tayyar SERİN ve His.

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- *2.^11 Konu: Gazipaşa İlçesi, Bakılar Mah. 335 ada 2 parsel UİP değ. \ *,0«INUFfj

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 03.04.2013 Toplantı No: 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: 2014-91 Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı.

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-47 12.03.2013 Özü: Kardeş Şehir-Tunus(Ben Arous) K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı