Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon"

Transkript

1 Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Hasan Özen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal, Prof.Dr. Son y llarda beslenme sadece büyümek/kar n doyurmak için yemenin ötesinde bir anlam kazanm flt r. Kifli için besin almas n n ötesinde yararlar olan besinler fonksiyonel besinler olarak adland r l r. Beslenmenin bir amac da besinler arac l ile kiflinin immün sisteminin kifliye yararl olacak flekilde düzenlenmesidir ki, immün beslenme olarak adland r l r (1). ntrauterin yaflamda steril olan gastrointestinal sistem (G S) do um eylemiyle birlikte bakterilerle kolonize olmaya bafllar (2-5). Kolonizasyon, sa l kl bireylerde mikroorganizmalar n belirli bir bölgede normal flartlar alt nda hastal a neden olmaks z n bulunmalar olarak tan mlanabilir. Ba rsaklar n kolonizasyonu, mukozal immün savunma düzeneklerinin geliflmesi için çok önemlidir. Yenido anlar do umda mukozal immün yan t oluflturma kapasitesine sahiptirler, fakat bu defans n kullan lmaya haz r olmas için ilk günlerde kolonize olan bakterilerce uyar lmas gerekir. Daha ileri yafllarda olacak kolonizasyon mukozal immün yan t tam olarak uyarmaz. Kolonizasyonun yetersiz çeflitlilikte bakteriyle olmas da lamina propriadaki immün hücrelerin say ve aktivasyonunun azalmas na yol açar. Ba rsa n bafllang çta patojen olmayan bakterilerle kolonizasyonu, yenido an n mukozal savunmas n n önemli bir parças d r. lk kolonize olan bakteriler konakç n n epitel hücrelerinin gen ekspresyonunu modüle ederek sonradan gelen bakterilerin üremelerini engelleyebilir (5-9). Bebekli in ilk günlerindeki kolonizasyonu ve kolonize olan bakteri türlerinin niceli ini etkileyen çok say da faktör vard r; do um flekli (vajinal/sezaryen), beslenme flekli (anne sütü, mama-biberon), hastaneye yat r l p yat r lmad, yenido an ünitesinde kullan lan antibiyotikler, annenin diyeti, gebelik yafl, probiyotiklerin kullan l p kullan lmad, bebe in kendi sa l k durumu, immünolojik durumu, ba rsak transit zaman, ph s, stresin olup olmad ve yaflan lan bölgenin geliflmifllik düzeyi/mikrofloras gibi (5,10-15). Ba rsak floras nda saptanan bafll ca bakteriler kabaca 3 gruba bölünebilir (5, 16): 1- Laktik asit bakterileri: Bifidobacterium, Lactobacillus ve Streptococcus (Enterococcuslar dahil), 2- Anaerobik bakteriler: Bacteroidaceae, k vr k basiller, Eubacterium, Peptococcaceae, Veillonella, Megasphaera, Gemmiger, Clostridium ve Treponema, 3- Aerobik bakteriler: Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Bacillus, Corynebacterium, Pseudomonas ve mantarlar. Bunlardan yararl etkileri olan ve probiyotik olarak kullan lanlar laktik asit bakterileridir. Tafl d üstün niteliklerden dolay anne sütü alan bebeklerin ba rsak floras, bebe i çeflitli hastal klardan koruyucu özellikte oluflur. Anne sütü alan ve mama ile beslenen yenido an bebeklerin intestinal floralar farkl d r. Anne sütündeki prebiyotik faktörlerden dolay ilk bir ay içindeki hakim bakteriler Lactobacilli ve Bifidobacteria d r (toplam floran n %90 dan fazlas n oluflturabilirler). Anne sütü alan bebeklerde asidik bir luminal ortam yaratan laktik asit üretimi, oligosakkaridlerin varl (mukoza yüzeyindeki reseptörler için bakterilerle yar flmaya girerek patolojik bakteri kolonizasyonunu önler), ve sütteki özel baz faktörler (bifidus faktör, laktoferrin, kazein, nükleotidler, siga, peptid ve peptid olmayan hormonlar, büyüme faktörleri, lipidler, süt membran fraksiyonlar ) patolojik olmayan bir floran n geliflmesine yard mc olur (17,10,4,7). Anne sütünün tampon edici kapasitesinin az olmas Bakteroides, Clostridium ve E.coli üremesini inhibe eder. Böylece bebek gastroenteritlere karfl da direnç kazan r (18). Anne sütü alan bebeklerde, nekrotizan enterokolitten sorumlu olabilen C.difficile ve C.paraputrificum izole edilmez. Bifidus faktör de C.perfringens in kaybolmas n sa lar. Bunun tersine, mama ile beslenen bebeklerde daha alkali bir ortam olmas ve prebiyotik faktörlerin olmamas nedeniyle enterobakter, bakteroidesler ve gram-negatif organizmalardan zengin bir flora geliflir. Bifidobakterilerin kolonizasyonu daha sonra bafllar. Anne sütü alan bebeklerde mama alanlara göre çeflitlilik daha azd r fakat ilk 2 y l içinde her iki grupta da eriflkinlere benzer bir mikroflora oluflur (5). Anne sütüne ek olarak mama alan bebeklerin floras mama alanlara daha çok benzer. flte, sa l kl bir yaflam n sürdürülmesi için bu bakteriler aras nda belirli bir dengenin olmas, bu dengenin yararl bakteriler aleyhine bozulmamas gereklidir. Ba rsak floras n n ana ifllevlerini bafll ca 3 grup alt nda toplayabiliriz (5,8); 1- Metabolik: a-sindirilemeyen besinlerin fermantasyonu (enerji eldesi) b-k sa-zincirli ya asidi sentezi (enerji eldesi, ph, su emilimi) c-vitamin K ve B üretimi d-iyonlar n emilimi 2- Trofik: a-epitel hücrelerin ço almas n n ve farkl laflmas n n kontrolü, b-immün sistemin geliflmesi ve dengesi, 3- Koruyucu: Patojenlere karfl koruma (bariyer etkisi) a-reseptörlere ba lanmak için mikroorganizmalarla yar flma b-besin için mikroorganizmalarla yar flma c-antimikrobiyal maddelerin üretilmesi d-konakç immünitesinin uyar lmas ve sa l kl bir immün sistemin geliflmesi Ba rsak floras için kritik 2 dönem vard r; do umdan hemen sonras ve anne sütünden kesilme dönemi. Anne sütünün bifidojenik bir flora oluflturmas na neden olan en önemli özellikleri flunlard r (19,7,17,18, 20); Göreceli düflük protein konsantrasyonu Protein yap s n n farkl l (daha fazla Whey ve α-laktalbumin) 75

2 Düflük fosfor içeri i Laktoferrin varl Nükleotid içermesi Oligosakkarid (prebiyotik) içermesi Kendisine özel yap s ; immünolojik ifllevi olan de iflik humoral ve hücresel mediatörler Anne sütünün içeri ine bakt m zda protein, ya, laktoz ve oligosakkaridlerden olufltu u görülür. Anne sütü oligosakkaridleri mukozal hücrelerin özgül karbonhidrat reseptörlerine ba lanarak çeflitli bakteri ve viral ajanlar n ba lanmalar n, dolay s yla ço almalar n engellerler. Kolonda bifidobakterilerin ço almas n kolaylaflt r rlar. Yap lar n n farkl l, de iflkenli i, kompleksli i ve polimorfizmi bak m ndan mamalarda taklit edilmeleri zordur. Anne sütünün en önemli özelli i bebe in yafl na göre yap s n n de iflmesidir (21). Örne in kolostrumun protein içeri i g/l iken 6. aya kadar bu 7-8 g/l ye iner. Yine bafllang çta whey/kazein oran 80/20 iken zamanla 50:50 olur. Di er proteinler kazein ve müsindir. Proteinin tipi flora için önemlidir. Çünkü whey a rl kl mama ile beslenen bebeklerde kazein a rl kl mama ile beslenenlere göre bifidobakteriler daha fazlad r. Yine de sadece whey adapte mama ile beslenme, emen bebeklerin floras n taklit etmek için yeterli de- ildir. maman n fosfor içeri inin azalt lmas, protein konsantrasyonunun anne sütüne yak nlaflt r lmas bifidojeniteyi art ran di er noktalard r. Anne sütü ile beslenmenin flora ve immün sistemin geliflmesi üzerine olan yararl etkileri görüldükten sonra mamalar n içeri i anne sütüne benzetilmeye çal fl lm flt r ve hala da çal flmalar devam etmektedir. Bir maman n bifidojenitesini art rmak için yap lan çal flmalarda prebiyotik eklenmesi, probiyotik eklenmesi, sinbiyotik eklenmesi, whey bazl düflük proteinli olmas ve baz durumlarda laktozu art rmak yararl bulunmufltur (19,22,11,9,23,24,25,26,27). nsanlarda immünolojik ve inflamatuvar yan t etkileyerek yararl oldu u gösterilmifl bafll ca besin maddeleri flunlard r (1); Prebiyotik-probiyotikler -3 ya asitleri (PUFA) Nükleotidler Glutamin Arjinin Dall zincirli amino asitler Sülfürlü amino asitler (metiyonin, sistein) K sa zincirli ya asitleri Vitaminler; A, C, E, B6, folik asit Eser elementler; Zn, Se, Cu, Fe Prebiyotikler Prebiyotik, yararl ba rsak bakterilerinin geliflmesini ve/veya aktivitelerini etkileyen inülin ve oligosakkaridler gibi sindirilmeyen besin maddeleridir (28). Bir yiyecek komponentini prebiyotik olarak kabul etmek için (29, 9); 1-Üst G S de ne hidrolize ne de absorbe edilmeli, 2-Kolonda bir veya bir kaç faydal bakteri taraf ndan özellikle (seçici olarak) fermente ediliyor olmal, 3-Kolon mikrobiyal floras kompozisyonunu daha sa l kl yönde de ifltirmeli, 4-Konakç sa l için yararl etkiler oluflturmal. Prebiyotik özelli i gösteren besinler, sindirim sistemi floras nda probiyotik özelli i olan bakterilerin ço almas n ve sistemde daha uzun süre kalmalar n kolaylaflt rarak etki ederler. Kolona eriflebilen ve sindirilemeyen karbohidratlar, baz peptid ve proteinler, baz lipidler prebiyotik aday d rlar. En çok bilinen ve kullan lanlar inülin, fruktooligosakkarid ve galaktooligosakkaridlerdir. Bifidofenik etkiye sahip olup Bakteroidesleri azalt rlar ve hakim mikroorganizma bifidobakteriler olur. Çocuklarda ve eriflkinlerde sa l kl bir mikrofloran n elde edilmesi, alerjik hastal klar n önlenmesi, mineral emiliminin art r lmas gibi yararl etkileri bildirilmifltir (9,29,30,27,28). Probiyotikler 76 Probiyotik, konakç n n gastrointestinal mikrofloras n sa l aç s ndan yararl etki yaratacak flekilde de ifltirecek say da canl mikroorganizma içeren üründür (1,29,31). Probiyotiklerin etki mekanizmalar ; ba rsak ph s n düflürmeleri (patojen üremesini engeller), normal kolonizasyon bölgelerinin kompetetif olarak iflgal edilmesi, var olan besinler ve büyüme faktörleri için patojen bakterilerle yar flma, do al antibiyotiklerin (lactocin, helveticin, curvacin, nisin, bifidocin) sentezini yapabilmeleri, immün düzenleyici hücrelerin uyar lmas ve laktaz üretimi fleklinde say labilir (22,32). Sonuç olarak, patojen bakterilerin ço almalar ve translokasyonunu engellemek yan nda sentezledikleri enzimlerle konakç n n sindirimine de olumlu etki yaparlar. Probiyotik olarak kullan lacak bir üründe olmas gereken bafll ca özellikler (22,31,32); 1-Al n ncaya kadar yeterli say da canl mikroorganizma içeri ini sa layacak raf ömrü olmak, 2-Kolonizasyonun sa lanmas için sindirim ifllevlerinden (mide asiditesi, duodenal safra vb.) etkilenmeden yeterli say da canl mikroorganizmay istenen bölgede sa lamak, 3-Konakç da patojenik ya da toksik etkiler göstermeden yararl olmak, 4-Ba rsak hücrelerine tutunabilmek, üreyebilmek ve antibakteriyel ürünler üretebilmek, 5-Mukozal ve sistemik bir immün yan t yaratabilmek, 6- nsan orijinli olmak, 7-Ba rsakta geçici olarak kolonize olmak, 8-Do al ba rsak floras na adapte olmak, fakat onun yerine geçmemek. Bafllang ç mamalar nda probiyotikler Prematüre bebeklerde istenen fekal flora; bifidobakteri ve laktobasil say s n n artmas, aerobik/anaerobik oran n n azalmas ve Gram(+)/Gram( ) oran n n artmas d r. Probiyotik deste iyle bu durum sa lanabilir, fakat bafllang çta fekal flora üzerine daha etkili iken uzun süreli verildi inde ileriki günlerde probiyotik bakterilerin d flk daki say lar azal r. Prematüre ve düflük do um a rl kl bebekler sepsis ve neonatal nekrotizan enterokolite (NEK) e ilimlidirler. Prematürelerde probiyotik kullan m NEK i önleyebilir. Probiyotiklerle prematürelerin ba rsak kolonizasyonunun de ifltirilmesi konusunda Lactobacillus (L) GG ile çeliflkili çal flmalar vard r. L.aci-

3 dophilus kullan lan bir çal flmada %86 kolonizasyon oran elde edilmifltir. Bifidobacterium (B) breve ile beslenen zaman na göre düflük do um a rl kl (SGA) bebeklerde 2. haftada bifidobakteri ile kolonizasyon artm fl, aspire edilen gastrik s v hacmi azalm fl, a rl k kazan m iyileflmifl ve beslenme tolerans artm fl bulunmufltur. Bir çal flmada L.acidophilus + B.infantis yenido an yo un bak m ünitesinde NEK s kl n azaltm flt r (9,15,33). Probiyotikler bugün antibiyoti e ba l ishalin önlenmesinden atopik çocuklarda atopik dermatitin önlenmesine kadar çok genifl bir alanda koruyucu ve tedavi edici olarak kullan lmaya çal fl lmaktad r (34-39,31). Bilgiler giderek artmakla birlikte hala sorunlar vard r; ürün stabilitesi hala standardize edilmemifltir, ticari ürünlerin düzenlenmesi ve etiketlenmesi standardize edilmemifltir, bas nda bu ürünlere gerçek üstü de erler biçilmektedir, optimal doz s n rlar -al nma s kl - ve al n rken ne flekilde al naca bilinmiyor (baz probiyotikler için iyi bilinmesine ra men), tek olarak m, kombinasyonlar m kullan lmal gibi. stenilen etkinin gözlenmesi için günlük bakteri/gün verilmesi gerekmektedir. Ne yaz k ki, bugün sat lan ve probiyotik içeren yo urt ve di er süt ürünlerinin içindeki canl bakteri say s çok de iflkendir ve henüz ulusal/uluslararas standartlar yoktur. Yo urt için üretim aflamas nda 108, sat fl an nda ise 107/gm laktik asit bakterisinin olmas istenmektedir. Fermentasyon ve kültürlerde y llard r kullan lan bakteriler için genel olarak güvenilir kabul edilir (generally recognized as safe) deyimi kullan l r. Yine de a r immün yetmezli i olanlarda laktobasil bakteriyemileri ve endokarditi bildirilen vakalar vard r (19,22,32,40). Bafll ca soru(n)lar ve gelecekteki araflt rma konular ; in vivo etkinli i kestirmeye yarayacak güvenilir in vitro belirleyicilerin saptanmas, hastal a ve istenen etkiye özgül sufl seçimi tan mlamalar n n yap lmas, optimal doz ve verilifl araçlar n n saptanmas, ürün stabilitesinin düzenlenmesi ve do rulanmas, farkl endikasyonlarda farkl sufllar n karfl laflt r lmas, ba rsaktaki farkl mikrobiyal topluluklar için en uygun sufllar n saptanmas, hangi probiyotik kombinasyonlar n n sinerjistik ve antagonistik oldu unun belirlenmesi olarak görünmektedir. Sinbiyotik ise sinerjistik etkilerinden faydalanmak için prebiyotik ve probiyotikleri birlikte içeren ürünlerdir. Esansiyel ya asitleri (EYA): EYA tüm hücrelerin membran yap lar n n vazgeçilmez unsurudurlar. Özellikle yaflam n ilk aylar nda omega ( )-3 ve -6 EYA nöral geliflim ve duyular n matürasyonu için gereklidir. Her iki YA de eikosonaidlerin oluflmas için gereklidir. -6 ya asitlerinden araflidonik asit ve onun metabolitleri oluflur ki, bunlar kuvvetli proinflamatuvar ajanlard r. -3 YA den ise eikozapantenoik asit ve docosaheksanoik asit oluflur ki, bunlardan oluflan ürünler ise daha zay f inflamatuvar özellik tafl rlar. Gerek -6, gerekse -3 ya asitlerinden bu metabolitlerin oluflmas nda rol oynayan enzimler ayn d r. Dolay s yla hangi prekürsör fazlaysa onun ürünleri ön planda oluflur (fiekil 1). Bu nedenle bu iki EYAnin belirli bir oranda al nmas denge için önem tafl r. Modernleflme ile birlikte -6 YA nden zengin beslenmenin ön plana geçmesinin proinflamatuvar yola daha etkin k ld ve buna ba l olarak da enflamatuvar hastal klar n artt öne sürülmektedir ve tedavide -3 YA a rl kl beslenme önerilmektedir (23,41). Glutamin: Glutamik asit ve dolay s yla glutatyonun öncüsüdür ki, glutatyon vücuttaki en önemli anti-oksidanlardand r. Glutamin vücutta en fazla bulunan amino asittir ve h zl ço alan hücreler için bir enerji kayna d r. Özellikle katabolizma ve anabolizman n h zland durumlarda d flar dan desteklenmedi i takdirde göreceli azl ortaya ç kar ve gereksinim kas y k lmas ile karfl lanmaya çal fl l r. Gastrointestinal mukoza için de koruyucu bir özelli i vard r. Özellikle a r G S mukoza zedelenmelerinde mukozan n yenilenmesi ve bakteriyel translokasyonun önlenmesinde önemli rol oynar. Total parenteral beslenme s ras nda ek olarak verilmesi G S atrofisini önle n-6 yola (18:2n-6) n-3 yola 6 desaturase + Elongase 20:3n-6 5 desaturase - 20:4n-3 Arachidonic asit 20:4n-6 Siklooksijenaz Tromboksan sentetaz (plt) Prostasiklin sentetaz (damar) Eicosapantaenoic asit (20:5n-3) *ProstaGlandin seri 2 #ThromboXsan seri 2 LeukoTriene seri 4 *Potent platelet agregasyonu, vasodilatasyon, antiaritmik #Potent vasokonstrüktör ve platelet agregasyonu fiekil 1. Omega 3 ve omega 6 ya asitlerinin tepkimeleri *ProstaGlandin seri 3 #ThromboXsan seri 3 LeukoTriene seri 5 *Potent platelet agregasyon inhibitörü #Zay f platelet agregasyonu 77

4 mede yararl d r. Bununla birlikte k sa ba rsak sendromunun tedavisinde önemli bir etkisi yoktur. Genel önerilen dozu total proteinin %20-30 u kadar verilmesidir. Yararl etkilerinin gözlenmesi için 3 günlük bir süre gerekti inden yarar görece i düflünülen hastalarda erken bafllanmas önemlidir (1,42-44). Arjinin: Nitrojen içeri i en fazla olan amino asitlerdendir ve nitrik oksit (NO) öncüsü olmas nedeniyle de önem tafl r. fiartl esansiyeldir ve endojen olarak sitrüllinden sentezlenir. Büyüme, hastal k ya da metabolik stress durumlar nda endojen sentez yetersiz kal r. NO, düflük konsantrasyonlarda anti-inflamatuvar etki gösterirken yüksek konsantrasyonlarda proinflamatuvar etki gösteririr. NO ayr ca vasküler direnci azaltt ndan dolay özellikle sepsis vakalar nda arjinin verilmesinin NO sentezini art rarak zararl olabilece i bildirilmektedir. Son y llarda kritik hastalar n beslenmesinde arjinin verilip verilmeyece i tart flmal d r. Cerrahi hastalarda ise yara iyileflmesini h zland r c, nekrotizan enteroklit oluflmas n önleyici etkisi vard r. Stres alt nda bask lanan T hücre yan t n n normalleflmesine etkisi vard r. Yenido an döneminde bebeklere verilmesinin nekrotizan enterokolit geliflmesinin önledi i bildirilmifltir. Yararl etkisini gözlemek için yüksek konsantrasyonda (>12 g/l) arjinin içeren ürünler verilmelidir (42-44). Nükleotidler: Hücrelerin (DNA ve RNA) yap tafl oldu undan tüm hayvansal ve bitkisel g dalarda do al olarak bulunurlar. Bir çok metabolik olay n mediatörü olmalar yan nda enerji transferi ve hormonal sinyallerin koordinasyonundan da sorumludurlar. Endojen sentezleri kompleks ve enerji gerektiren bir durum oldu undan stres durumlar nda d flar dan sa lanmalar önem tafl r. Anne sütü de nükleotid içerir ve son y llarda anne sütüne benzemeyi sa lamak için mamalara da nükleotid konulmaktad r. Özellikle preterm ve büyüme gerili i olan bebeklerde yakalama büyümesinin sa lanmas nda önem tafl rlar. Yetersiz oldu unda h zl ço alan hücrelerde azalma olur. Ba rsak mukozas bütünlü ünün korunmas nda, mikrofloran n düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. Ayr ca demir biyoyararlan m - n artt rmalar önemlidir (42-44). Antioksidanlar A r cerrahi hastalarda vitamin C, E ve alfa-tokoferol anti-oksidan özelliklere sahiptirler. Baz çal flmalarda a r hastalara verildiklerinde multi-organ yetmezli ine gidiflin daha az oldu u ve yo un bak mda kal fl süresini k saltt bulunmufltur (45,46). Çinko Birçok metalloenzim (alkalin fosfataz, karboksipeptidaz, timidin kinaz, DNA-RNA polimeraz) için flart olan çinko ayn zamanda immün sistem için de esansiyel bir eser elementtir. Eksikli inde timus atrofisi ve bakteri, virus ve fungus enfeksiyonlar n n s kl nda artma olur. Hemen her hücre alt grubu çinko eksikli inden etkilenmektedir. Antioksidand r ve hücre membran için, B ve T hücre matürasyonu ve fonksiyonlar için önemlidir (47,48). Vitamin A mmün fonksiyonlar için gereklili i konusunda epidemiyolojik, in vitro, klinik ve deneysel çal flmalar vard r. Eksikli inde enfeksiyonlara yatk nl n artmas yan nda enfeksiyon durumunda mortalite de artmaktad r. Epitelyal hücrelerin integritesi, immün fonksiyon ve retinal fonksiyonlarda önemli rol oynar (49). Kaynaklar Özen H. mmünnutrisyon. 47. Milli Pediatri Kongresi, Ekim 2003, stanbul. 2. Bezirtoglou E. The intestinal microflora during the first weeks of life. Anaerobe 1997;3: Mountzouris KC, Gibson GR. Colonization of the gastrointestinal tract. Annales Nestle 2003;61: Torun MM, Bahar H, Gür E, Tafltan Y, Alikaflifo lu M, Arvas A. Anaerobic fecal flora in healthy breast-fed Turkish babies. 5. Özen H. Normal Ba rsak floras. Katk Pediatri Dergisi 2004, 10s. 6. Aureli P, Franciosa G. Interactions between novel micro-organisms and intestinal flora. Digest Liver Dis 2002;34(Suppl 2):S29-S Bernt KM, Walker WA. Human milk as a carrier of biochemical messages. Acta Paediatr Scand 1999;88: Heller F, Duchmann R. Intestinal flora and mucosal immune responses. Int J Med Microbiol 2003;293: Marini A, Negretti F, Boehm G, ve ark. Pro- and pre-biotics administration in preterm infants: colonization and influence of faecal flora. Acta Paediatr Suppl 2003;441: Balmer SE, Wharton BA. Diet and fecal flora of newborn: Breast milk and infant formula. Arch Dis Child 1989; 64: Langhendries JP, Detry J, Van Hees J, ve rak. Effect of fermented infant formula containing viable bifidobacteria on the fecal flora composition and ph of healthy full-term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995; 21: Minna-Maija G, Olli-Pekka L, Erkki E, Pentti K. Fecal microflora in healthy infants born by different methods of delivery: Permanent changes in intestinal flora after cesarean delivery. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28: Moro G, Minoli I, Mosca M. Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;34: Puccio G, Cajozzo C, Meli F, ve ark. Clinical evaluation of a new starter formula for infants containing live Bifidobacterium longum BL999 and prebiotics. Nutrition 2007;23: Rinne M, Marko Kalliomaki M, Salminen S, Isolauri E. Probiotic Intervention in the First Months of Life: Short-Term Effects on Gastrointestinal Symptoms and Long-Term Effects on Gut Microbiota. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006:43: Guarner F, Malagelada JR. Gut flora in health and disease. Lancet 2003;361: Goldman AS. The immune system of human milk: Antimicrobial, anti-inflammatory and immunomodulating properties. Pediatr Infect Dis J 1993;12: Hanson LA, Korotkova M. The role of breastfeeding in prevention of neonatal infection. Semin Neonatol 2002;7: Aggett PJ, Agostini C, Goulet O, ve ark. European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. The nutritional and safety assessment of breast milk substitutes and other dietary products for infants: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;32: Goldman AS, Goldblum RM, Schmalstieg Jr FC. Protective properties of human milk. In: Nutrition in Pediatrics: Basic Science and Clinical Applications (3rd ed) (Eds: Walker WA, Watkins JB, Duggan C), BC Decker Inc, London, 2003, pp: Lightdale JR, Fulhan JC, Lo CW. Human milk: Nutritional properties. In: Nutrition in Pediatrics: Basic Science and Clinical Applications (3rd ed) (Eds: Walker WA, Watkins JB, Duggan C), BC Decker Inc, London, 2003, pp: ESPGHAN Committee on Nutrition. Medical Position Paper; Probiotic Bacteria in Dietetic Products for Infants: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;38:

5 23. Akisu M, Baka M, Çoker I. Effect of dietary n-3 fatty acids on hypoxia-induced necrotizing enterocolitis in young mice. Biol Neonate 1998;74: Nopchinda S, Varavithya W, Phuapradit P, ve ark. Effect of Bifidobacterium Bb12 with or without Streprococcus thermophilicus supplemented formula on nutritional status. J Med Assoc Thai 2002;85 (Suppl 4):S Phuapradit P, Varavithya W, Vathanophas K, ve ark. Reduction of rotavirus infection in children receiving bifidobacteria-supplemetted formula. J Med Assoc Thai 1999;82(Suppl 1):S Saavedra J, Bauman NA, Oung I, ve ark. Feeding of Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilus to infants in hospital for prevention of diarrhea and shedding of rotavirus. Lancet 1994;344: Scholtens PAMJ, Alles MS, Bindels JG, ve ark. Bifidogenic effects of solid weaning foods with added prebiotic oligosaccharides: A randomised controlled clinical trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;42: ESPGHAN Committee on Nutrition. Prebiotic oligosaccharides in dietetic products for infants: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39: Özen H. Pre-/pro-biyotikler ve sinbiyotikler. VI. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 5-7 May s 2004, Ankara. 30. Moro G, Arslanoglu S, Stahl B, Jelinek J, Wahn U, Boehm G. A mixture of prebiotic oligosaccharides reduces the incidence of atopic dermatitis during the first six months of age. Arch. Dis. Child. 2006;91; ; 31. Özen H. Bebek beslenmesinde probiyotikler. 40. Türk Pediatri Kongresi, stanbul, 24 Haziran ESPGHAN Clinical Practice Guideline. Clinical Efficacy of Probiotics: Review of the Evidence With Focus on Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43: Hoyos AB. Reduced incidence of necrotizing enterocolitis associated with enteral administration of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium infantis to neonates in an intensive care unit. Int J Infect Dis 1999;3: Cucchiara S, Falconieri P, Di Nardo G, Porcelli MA, Dito L, Grandinetti A. New therapeutic approach in the management of intestinal disease: probiotics in intestinal disease in paeditric age. Digest Liver Dis 2002;34 (Suppl 2):S Isolauri E, Arvola T, Sutas Y, ve ark. Probiotics: a novel approach in the management of atopic eczema. Clin Exp Allergy 2000;30: Johnston BC, Supina AL, Vohra S. Probiotics for pediatric antibiotic-associated diarrhea: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. CMAJ 2006;175(4): Kallomaki M, Salminen S, Poussa T, ve ark. Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361: Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis 2006;6: Gorbach SL. Probiotics in the third millennium. Digest Liv Dis 2002:34(Suppl 21):S Boyle RJ, Robins-Browne RM, Tang MLK. Probiotic use in clinical practice: what are the risks? Am J Clin Nutr 2006;83: Best B. Fats You Need -- Essential Fatty Acids Coflkun T. mmünonutrisyon. Klinik Çocuk Forumu 2002;2: Grimble RF. Immunonutrition. Curr Opin Gastroenterol 2005;21: Montejo JC, Zarazaga A, Lopez-Marti;nez J, ve ark. Immunonutrition in the intensive care unit. A systematic review and consensus statement. Clin Nutr 2003;22: Kay CD, Kris-Etherton PM, West SG. Effects of antioxidant-rich foods on vascular reactivity: review of the clinical evidence. Curr Atheroscler Rep 2006;8: Gutierrez J, Ballinger SW, Darley-Usmar VM, Landar A. Free radicals, mitochondria, and oxidized lipids: the emerging role in signal transduction in vascular cells. Circ Res 2006;99: Frassinetti S, Bronzetti G, Caltavuturo L, Cini M, Croce CD. The role of zinc in life: a review. J Environ Pathol Toxicol Oncol 2006;25: Ercikson KL, Medina EA, Hubbard NE. Micronutrients and innate immunity. J Infect Dis 2000;182 (Suppl 1):S Yurdakok K, Ozmert E, Yalcin SS, Laleli Y. Vitamin A supplementation in acute diarrhea. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31:

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 27-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ Do umsal metabolizma hastal klar vücudun biyokimyasal

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı