Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon"

Transkript

1 Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Hasan Özen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal, Prof.Dr. Son y llarda beslenme sadece büyümek/kar n doyurmak için yemenin ötesinde bir anlam kazanm flt r. Kifli için besin almas n n ötesinde yararlar olan besinler fonksiyonel besinler olarak adland r l r. Beslenmenin bir amac da besinler arac l ile kiflinin immün sisteminin kifliye yararl olacak flekilde düzenlenmesidir ki, immün beslenme olarak adland r l r (1). ntrauterin yaflamda steril olan gastrointestinal sistem (G S) do um eylemiyle birlikte bakterilerle kolonize olmaya bafllar (2-5). Kolonizasyon, sa l kl bireylerde mikroorganizmalar n belirli bir bölgede normal flartlar alt nda hastal a neden olmaks z n bulunmalar olarak tan mlanabilir. Ba rsaklar n kolonizasyonu, mukozal immün savunma düzeneklerinin geliflmesi için çok önemlidir. Yenido anlar do umda mukozal immün yan t oluflturma kapasitesine sahiptirler, fakat bu defans n kullan lmaya haz r olmas için ilk günlerde kolonize olan bakterilerce uyar lmas gerekir. Daha ileri yafllarda olacak kolonizasyon mukozal immün yan t tam olarak uyarmaz. Kolonizasyonun yetersiz çeflitlilikte bakteriyle olmas da lamina propriadaki immün hücrelerin say ve aktivasyonunun azalmas na yol açar. Ba rsa n bafllang çta patojen olmayan bakterilerle kolonizasyonu, yenido an n mukozal savunmas n n önemli bir parças d r. lk kolonize olan bakteriler konakç n n epitel hücrelerinin gen ekspresyonunu modüle ederek sonradan gelen bakterilerin üremelerini engelleyebilir (5-9). Bebekli in ilk günlerindeki kolonizasyonu ve kolonize olan bakteri türlerinin niceli ini etkileyen çok say da faktör vard r; do um flekli (vajinal/sezaryen), beslenme flekli (anne sütü, mama-biberon), hastaneye yat r l p yat r lmad, yenido an ünitesinde kullan lan antibiyotikler, annenin diyeti, gebelik yafl, probiyotiklerin kullan l p kullan lmad, bebe in kendi sa l k durumu, immünolojik durumu, ba rsak transit zaman, ph s, stresin olup olmad ve yaflan lan bölgenin geliflmifllik düzeyi/mikrofloras gibi (5,10-15). Ba rsak floras nda saptanan bafll ca bakteriler kabaca 3 gruba bölünebilir (5, 16): 1- Laktik asit bakterileri: Bifidobacterium, Lactobacillus ve Streptococcus (Enterococcuslar dahil), 2- Anaerobik bakteriler: Bacteroidaceae, k vr k basiller, Eubacterium, Peptococcaceae, Veillonella, Megasphaera, Gemmiger, Clostridium ve Treponema, 3- Aerobik bakteriler: Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Bacillus, Corynebacterium, Pseudomonas ve mantarlar. Bunlardan yararl etkileri olan ve probiyotik olarak kullan lanlar laktik asit bakterileridir. Tafl d üstün niteliklerden dolay anne sütü alan bebeklerin ba rsak floras, bebe i çeflitli hastal klardan koruyucu özellikte oluflur. Anne sütü alan ve mama ile beslenen yenido an bebeklerin intestinal floralar farkl d r. Anne sütündeki prebiyotik faktörlerden dolay ilk bir ay içindeki hakim bakteriler Lactobacilli ve Bifidobacteria d r (toplam floran n %90 dan fazlas n oluflturabilirler). Anne sütü alan bebeklerde asidik bir luminal ortam yaratan laktik asit üretimi, oligosakkaridlerin varl (mukoza yüzeyindeki reseptörler için bakterilerle yar flmaya girerek patolojik bakteri kolonizasyonunu önler), ve sütteki özel baz faktörler (bifidus faktör, laktoferrin, kazein, nükleotidler, siga, peptid ve peptid olmayan hormonlar, büyüme faktörleri, lipidler, süt membran fraksiyonlar ) patolojik olmayan bir floran n geliflmesine yard mc olur (17,10,4,7). Anne sütünün tampon edici kapasitesinin az olmas Bakteroides, Clostridium ve E.coli üremesini inhibe eder. Böylece bebek gastroenteritlere karfl da direnç kazan r (18). Anne sütü alan bebeklerde, nekrotizan enterokolitten sorumlu olabilen C.difficile ve C.paraputrificum izole edilmez. Bifidus faktör de C.perfringens in kaybolmas n sa lar. Bunun tersine, mama ile beslenen bebeklerde daha alkali bir ortam olmas ve prebiyotik faktörlerin olmamas nedeniyle enterobakter, bakteroidesler ve gram-negatif organizmalardan zengin bir flora geliflir. Bifidobakterilerin kolonizasyonu daha sonra bafllar. Anne sütü alan bebeklerde mama alanlara göre çeflitlilik daha azd r fakat ilk 2 y l içinde her iki grupta da eriflkinlere benzer bir mikroflora oluflur (5). Anne sütüne ek olarak mama alan bebeklerin floras mama alanlara daha çok benzer. flte, sa l kl bir yaflam n sürdürülmesi için bu bakteriler aras nda belirli bir dengenin olmas, bu dengenin yararl bakteriler aleyhine bozulmamas gereklidir. Ba rsak floras n n ana ifllevlerini bafll ca 3 grup alt nda toplayabiliriz (5,8); 1- Metabolik: a-sindirilemeyen besinlerin fermantasyonu (enerji eldesi) b-k sa-zincirli ya asidi sentezi (enerji eldesi, ph, su emilimi) c-vitamin K ve B üretimi d-iyonlar n emilimi 2- Trofik: a-epitel hücrelerin ço almas n n ve farkl laflmas n n kontrolü, b-immün sistemin geliflmesi ve dengesi, 3- Koruyucu: Patojenlere karfl koruma (bariyer etkisi) a-reseptörlere ba lanmak için mikroorganizmalarla yar flma b-besin için mikroorganizmalarla yar flma c-antimikrobiyal maddelerin üretilmesi d-konakç immünitesinin uyar lmas ve sa l kl bir immün sistemin geliflmesi Ba rsak floras için kritik 2 dönem vard r; do umdan hemen sonras ve anne sütünden kesilme dönemi. Anne sütünün bifidojenik bir flora oluflturmas na neden olan en önemli özellikleri flunlard r (19,7,17,18, 20); Göreceli düflük protein konsantrasyonu Protein yap s n n farkl l (daha fazla Whey ve α-laktalbumin) 75

2 Düflük fosfor içeri i Laktoferrin varl Nükleotid içermesi Oligosakkarid (prebiyotik) içermesi Kendisine özel yap s ; immünolojik ifllevi olan de iflik humoral ve hücresel mediatörler Anne sütünün içeri ine bakt m zda protein, ya, laktoz ve oligosakkaridlerden olufltu u görülür. Anne sütü oligosakkaridleri mukozal hücrelerin özgül karbonhidrat reseptörlerine ba lanarak çeflitli bakteri ve viral ajanlar n ba lanmalar n, dolay s yla ço almalar n engellerler. Kolonda bifidobakterilerin ço almas n kolaylaflt r rlar. Yap lar n n farkl l, de iflkenli i, kompleksli i ve polimorfizmi bak m ndan mamalarda taklit edilmeleri zordur. Anne sütünün en önemli özelli i bebe in yafl na göre yap s n n de iflmesidir (21). Örne in kolostrumun protein içeri i g/l iken 6. aya kadar bu 7-8 g/l ye iner. Yine bafllang çta whey/kazein oran 80/20 iken zamanla 50:50 olur. Di er proteinler kazein ve müsindir. Proteinin tipi flora için önemlidir. Çünkü whey a rl kl mama ile beslenen bebeklerde kazein a rl kl mama ile beslenenlere göre bifidobakteriler daha fazlad r. Yine de sadece whey adapte mama ile beslenme, emen bebeklerin floras n taklit etmek için yeterli de- ildir. maman n fosfor içeri inin azalt lmas, protein konsantrasyonunun anne sütüne yak nlaflt r lmas bifidojeniteyi art ran di er noktalard r. Anne sütü ile beslenmenin flora ve immün sistemin geliflmesi üzerine olan yararl etkileri görüldükten sonra mamalar n içeri i anne sütüne benzetilmeye çal fl lm flt r ve hala da çal flmalar devam etmektedir. Bir maman n bifidojenitesini art rmak için yap lan çal flmalarda prebiyotik eklenmesi, probiyotik eklenmesi, sinbiyotik eklenmesi, whey bazl düflük proteinli olmas ve baz durumlarda laktozu art rmak yararl bulunmufltur (19,22,11,9,23,24,25,26,27). nsanlarda immünolojik ve inflamatuvar yan t etkileyerek yararl oldu u gösterilmifl bafll ca besin maddeleri flunlard r (1); Prebiyotik-probiyotikler -3 ya asitleri (PUFA) Nükleotidler Glutamin Arjinin Dall zincirli amino asitler Sülfürlü amino asitler (metiyonin, sistein) K sa zincirli ya asitleri Vitaminler; A, C, E, B6, folik asit Eser elementler; Zn, Se, Cu, Fe Prebiyotikler Prebiyotik, yararl ba rsak bakterilerinin geliflmesini ve/veya aktivitelerini etkileyen inülin ve oligosakkaridler gibi sindirilmeyen besin maddeleridir (28). Bir yiyecek komponentini prebiyotik olarak kabul etmek için (29, 9); 1-Üst G S de ne hidrolize ne de absorbe edilmeli, 2-Kolonda bir veya bir kaç faydal bakteri taraf ndan özellikle (seçici olarak) fermente ediliyor olmal, 3-Kolon mikrobiyal floras kompozisyonunu daha sa l kl yönde de ifltirmeli, 4-Konakç sa l için yararl etkiler oluflturmal. Prebiyotik özelli i gösteren besinler, sindirim sistemi floras nda probiyotik özelli i olan bakterilerin ço almas n ve sistemde daha uzun süre kalmalar n kolaylaflt rarak etki ederler. Kolona eriflebilen ve sindirilemeyen karbohidratlar, baz peptid ve proteinler, baz lipidler prebiyotik aday d rlar. En çok bilinen ve kullan lanlar inülin, fruktooligosakkarid ve galaktooligosakkaridlerdir. Bifidofenik etkiye sahip olup Bakteroidesleri azalt rlar ve hakim mikroorganizma bifidobakteriler olur. Çocuklarda ve eriflkinlerde sa l kl bir mikrofloran n elde edilmesi, alerjik hastal klar n önlenmesi, mineral emiliminin art r lmas gibi yararl etkileri bildirilmifltir (9,29,30,27,28). Probiyotikler 76 Probiyotik, konakç n n gastrointestinal mikrofloras n sa l aç s ndan yararl etki yaratacak flekilde de ifltirecek say da canl mikroorganizma içeren üründür (1,29,31). Probiyotiklerin etki mekanizmalar ; ba rsak ph s n düflürmeleri (patojen üremesini engeller), normal kolonizasyon bölgelerinin kompetetif olarak iflgal edilmesi, var olan besinler ve büyüme faktörleri için patojen bakterilerle yar flma, do al antibiyotiklerin (lactocin, helveticin, curvacin, nisin, bifidocin) sentezini yapabilmeleri, immün düzenleyici hücrelerin uyar lmas ve laktaz üretimi fleklinde say labilir (22,32). Sonuç olarak, patojen bakterilerin ço almalar ve translokasyonunu engellemek yan nda sentezledikleri enzimlerle konakç n n sindirimine de olumlu etki yaparlar. Probiyotik olarak kullan lacak bir üründe olmas gereken bafll ca özellikler (22,31,32); 1-Al n ncaya kadar yeterli say da canl mikroorganizma içeri ini sa layacak raf ömrü olmak, 2-Kolonizasyonun sa lanmas için sindirim ifllevlerinden (mide asiditesi, duodenal safra vb.) etkilenmeden yeterli say da canl mikroorganizmay istenen bölgede sa lamak, 3-Konakç da patojenik ya da toksik etkiler göstermeden yararl olmak, 4-Ba rsak hücrelerine tutunabilmek, üreyebilmek ve antibakteriyel ürünler üretebilmek, 5-Mukozal ve sistemik bir immün yan t yaratabilmek, 6- nsan orijinli olmak, 7-Ba rsakta geçici olarak kolonize olmak, 8-Do al ba rsak floras na adapte olmak, fakat onun yerine geçmemek. Bafllang ç mamalar nda probiyotikler Prematüre bebeklerde istenen fekal flora; bifidobakteri ve laktobasil say s n n artmas, aerobik/anaerobik oran n n azalmas ve Gram(+)/Gram( ) oran n n artmas d r. Probiyotik deste iyle bu durum sa lanabilir, fakat bafllang çta fekal flora üzerine daha etkili iken uzun süreli verildi inde ileriki günlerde probiyotik bakterilerin d flk daki say lar azal r. Prematüre ve düflük do um a rl kl bebekler sepsis ve neonatal nekrotizan enterokolite (NEK) e ilimlidirler. Prematürelerde probiyotik kullan m NEK i önleyebilir. Probiyotiklerle prematürelerin ba rsak kolonizasyonunun de ifltirilmesi konusunda Lactobacillus (L) GG ile çeliflkili çal flmalar vard r. L.aci-

3 dophilus kullan lan bir çal flmada %86 kolonizasyon oran elde edilmifltir. Bifidobacterium (B) breve ile beslenen zaman na göre düflük do um a rl kl (SGA) bebeklerde 2. haftada bifidobakteri ile kolonizasyon artm fl, aspire edilen gastrik s v hacmi azalm fl, a rl k kazan m iyileflmifl ve beslenme tolerans artm fl bulunmufltur. Bir çal flmada L.acidophilus + B.infantis yenido an yo un bak m ünitesinde NEK s kl n azaltm flt r (9,15,33). Probiyotikler bugün antibiyoti e ba l ishalin önlenmesinden atopik çocuklarda atopik dermatitin önlenmesine kadar çok genifl bir alanda koruyucu ve tedavi edici olarak kullan lmaya çal fl lmaktad r (34-39,31). Bilgiler giderek artmakla birlikte hala sorunlar vard r; ürün stabilitesi hala standardize edilmemifltir, ticari ürünlerin düzenlenmesi ve etiketlenmesi standardize edilmemifltir, bas nda bu ürünlere gerçek üstü de erler biçilmektedir, optimal doz s n rlar -al nma s kl - ve al n rken ne flekilde al naca bilinmiyor (baz probiyotikler için iyi bilinmesine ra men), tek olarak m, kombinasyonlar m kullan lmal gibi. stenilen etkinin gözlenmesi için günlük bakteri/gün verilmesi gerekmektedir. Ne yaz k ki, bugün sat lan ve probiyotik içeren yo urt ve di er süt ürünlerinin içindeki canl bakteri say s çok de iflkendir ve henüz ulusal/uluslararas standartlar yoktur. Yo urt için üretim aflamas nda 108, sat fl an nda ise 107/gm laktik asit bakterisinin olmas istenmektedir. Fermentasyon ve kültürlerde y llard r kullan lan bakteriler için genel olarak güvenilir kabul edilir (generally recognized as safe) deyimi kullan l r. Yine de a r immün yetmezli i olanlarda laktobasil bakteriyemileri ve endokarditi bildirilen vakalar vard r (19,22,32,40). Bafll ca soru(n)lar ve gelecekteki araflt rma konular ; in vivo etkinli i kestirmeye yarayacak güvenilir in vitro belirleyicilerin saptanmas, hastal a ve istenen etkiye özgül sufl seçimi tan mlamalar n n yap lmas, optimal doz ve verilifl araçlar n n saptanmas, ürün stabilitesinin düzenlenmesi ve do rulanmas, farkl endikasyonlarda farkl sufllar n karfl laflt r lmas, ba rsaktaki farkl mikrobiyal topluluklar için en uygun sufllar n saptanmas, hangi probiyotik kombinasyonlar n n sinerjistik ve antagonistik oldu unun belirlenmesi olarak görünmektedir. Sinbiyotik ise sinerjistik etkilerinden faydalanmak için prebiyotik ve probiyotikleri birlikte içeren ürünlerdir. Esansiyel ya asitleri (EYA): EYA tüm hücrelerin membran yap lar n n vazgeçilmez unsurudurlar. Özellikle yaflam n ilk aylar nda omega ( )-3 ve -6 EYA nöral geliflim ve duyular n matürasyonu için gereklidir. Her iki YA de eikosonaidlerin oluflmas için gereklidir. -6 ya asitlerinden araflidonik asit ve onun metabolitleri oluflur ki, bunlar kuvvetli proinflamatuvar ajanlard r. -3 YA den ise eikozapantenoik asit ve docosaheksanoik asit oluflur ki, bunlardan oluflan ürünler ise daha zay f inflamatuvar özellik tafl rlar. Gerek -6, gerekse -3 ya asitlerinden bu metabolitlerin oluflmas nda rol oynayan enzimler ayn d r. Dolay s yla hangi prekürsör fazlaysa onun ürünleri ön planda oluflur (fiekil 1). Bu nedenle bu iki EYAnin belirli bir oranda al nmas denge için önem tafl r. Modernleflme ile birlikte -6 YA nden zengin beslenmenin ön plana geçmesinin proinflamatuvar yola daha etkin k ld ve buna ba l olarak da enflamatuvar hastal klar n artt öne sürülmektedir ve tedavide -3 YA a rl kl beslenme önerilmektedir (23,41). Glutamin: Glutamik asit ve dolay s yla glutatyonun öncüsüdür ki, glutatyon vücuttaki en önemli anti-oksidanlardand r. Glutamin vücutta en fazla bulunan amino asittir ve h zl ço alan hücreler için bir enerji kayna d r. Özellikle katabolizma ve anabolizman n h zland durumlarda d flar dan desteklenmedi i takdirde göreceli azl ortaya ç kar ve gereksinim kas y k lmas ile karfl lanmaya çal fl l r. Gastrointestinal mukoza için de koruyucu bir özelli i vard r. Özellikle a r G S mukoza zedelenmelerinde mukozan n yenilenmesi ve bakteriyel translokasyonun önlenmesinde önemli rol oynar. Total parenteral beslenme s ras nda ek olarak verilmesi G S atrofisini önle n-6 yola (18:2n-6) n-3 yola 6 desaturase + Elongase 20:3n-6 5 desaturase - 20:4n-3 Arachidonic asit 20:4n-6 Siklooksijenaz Tromboksan sentetaz (plt) Prostasiklin sentetaz (damar) Eicosapantaenoic asit (20:5n-3) *ProstaGlandin seri 2 #ThromboXsan seri 2 LeukoTriene seri 4 *Potent platelet agregasyonu, vasodilatasyon, antiaritmik #Potent vasokonstrüktör ve platelet agregasyonu fiekil 1. Omega 3 ve omega 6 ya asitlerinin tepkimeleri *ProstaGlandin seri 3 #ThromboXsan seri 3 LeukoTriene seri 5 *Potent platelet agregasyon inhibitörü #Zay f platelet agregasyonu 77

4 mede yararl d r. Bununla birlikte k sa ba rsak sendromunun tedavisinde önemli bir etkisi yoktur. Genel önerilen dozu total proteinin %20-30 u kadar verilmesidir. Yararl etkilerinin gözlenmesi için 3 günlük bir süre gerekti inden yarar görece i düflünülen hastalarda erken bafllanmas önemlidir (1,42-44). Arjinin: Nitrojen içeri i en fazla olan amino asitlerdendir ve nitrik oksit (NO) öncüsü olmas nedeniyle de önem tafl r. fiartl esansiyeldir ve endojen olarak sitrüllinden sentezlenir. Büyüme, hastal k ya da metabolik stress durumlar nda endojen sentez yetersiz kal r. NO, düflük konsantrasyonlarda anti-inflamatuvar etki gösterirken yüksek konsantrasyonlarda proinflamatuvar etki gösteririr. NO ayr ca vasküler direnci azaltt ndan dolay özellikle sepsis vakalar nda arjinin verilmesinin NO sentezini art rarak zararl olabilece i bildirilmektedir. Son y llarda kritik hastalar n beslenmesinde arjinin verilip verilmeyece i tart flmal d r. Cerrahi hastalarda ise yara iyileflmesini h zland r c, nekrotizan enteroklit oluflmas n önleyici etkisi vard r. Stres alt nda bask lanan T hücre yan t n n normalleflmesine etkisi vard r. Yenido an döneminde bebeklere verilmesinin nekrotizan enterokolit geliflmesinin önledi i bildirilmifltir. Yararl etkisini gözlemek için yüksek konsantrasyonda (>12 g/l) arjinin içeren ürünler verilmelidir (42-44). Nükleotidler: Hücrelerin (DNA ve RNA) yap tafl oldu undan tüm hayvansal ve bitkisel g dalarda do al olarak bulunurlar. Bir çok metabolik olay n mediatörü olmalar yan nda enerji transferi ve hormonal sinyallerin koordinasyonundan da sorumludurlar. Endojen sentezleri kompleks ve enerji gerektiren bir durum oldu undan stres durumlar nda d flar dan sa lanmalar önem tafl r. Anne sütü de nükleotid içerir ve son y llarda anne sütüne benzemeyi sa lamak için mamalara da nükleotid konulmaktad r. Özellikle preterm ve büyüme gerili i olan bebeklerde yakalama büyümesinin sa lanmas nda önem tafl rlar. Yetersiz oldu unda h zl ço alan hücrelerde azalma olur. Ba rsak mukozas bütünlü ünün korunmas nda, mikrofloran n düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. Ayr ca demir biyoyararlan m - n artt rmalar önemlidir (42-44). Antioksidanlar A r cerrahi hastalarda vitamin C, E ve alfa-tokoferol anti-oksidan özelliklere sahiptirler. Baz çal flmalarda a r hastalara verildiklerinde multi-organ yetmezli ine gidiflin daha az oldu u ve yo un bak mda kal fl süresini k saltt bulunmufltur (45,46). Çinko Birçok metalloenzim (alkalin fosfataz, karboksipeptidaz, timidin kinaz, DNA-RNA polimeraz) için flart olan çinko ayn zamanda immün sistem için de esansiyel bir eser elementtir. Eksikli inde timus atrofisi ve bakteri, virus ve fungus enfeksiyonlar n n s kl nda artma olur. Hemen her hücre alt grubu çinko eksikli inden etkilenmektedir. Antioksidand r ve hücre membran için, B ve T hücre matürasyonu ve fonksiyonlar için önemlidir (47,48). Vitamin A mmün fonksiyonlar için gereklili i konusunda epidemiyolojik, in vitro, klinik ve deneysel çal flmalar vard r. Eksikli inde enfeksiyonlara yatk nl n artmas yan nda enfeksiyon durumunda mortalite de artmaktad r. Epitelyal hücrelerin integritesi, immün fonksiyon ve retinal fonksiyonlarda önemli rol oynar (49). Kaynaklar Özen H. mmünnutrisyon. 47. Milli Pediatri Kongresi, Ekim 2003, stanbul. 2. Bezirtoglou E. The intestinal microflora during the first weeks of life. Anaerobe 1997;3: Mountzouris KC, Gibson GR. Colonization of the gastrointestinal tract. Annales Nestle 2003;61: Torun MM, Bahar H, Gür E, Tafltan Y, Alikaflifo lu M, Arvas A. Anaerobic fecal flora in healthy breast-fed Turkish babies. 5. Özen H. Normal Ba rsak floras. Katk Pediatri Dergisi 2004, 10s. 6. Aureli P, Franciosa G. Interactions between novel micro-organisms and intestinal flora. Digest Liver Dis 2002;34(Suppl 2):S29-S Bernt KM, Walker WA. Human milk as a carrier of biochemical messages. Acta Paediatr Scand 1999;88: Heller F, Duchmann R. Intestinal flora and mucosal immune responses. Int J Med Microbiol 2003;293: Marini A, Negretti F, Boehm G, ve ark. Pro- and pre-biotics administration in preterm infants: colonization and influence of faecal flora. Acta Paediatr Suppl 2003;441: Balmer SE, Wharton BA. Diet and fecal flora of newborn: Breast milk and infant formula. Arch Dis Child 1989; 64: Langhendries JP, Detry J, Van Hees J, ve rak. Effect of fermented infant formula containing viable bifidobacteria on the fecal flora composition and ph of healthy full-term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995; 21: Minna-Maija G, Olli-Pekka L, Erkki E, Pentti K. Fecal microflora in healthy infants born by different methods of delivery: Permanent changes in intestinal flora after cesarean delivery. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28: Moro G, Minoli I, Mosca M. Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;34: Puccio G, Cajozzo C, Meli F, ve ark. Clinical evaluation of a new starter formula for infants containing live Bifidobacterium longum BL999 and prebiotics. Nutrition 2007;23: Rinne M, Marko Kalliomaki M, Salminen S, Isolauri E. Probiotic Intervention in the First Months of Life: Short-Term Effects on Gastrointestinal Symptoms and Long-Term Effects on Gut Microbiota. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006:43: Guarner F, Malagelada JR. Gut flora in health and disease. Lancet 2003;361: Goldman AS. The immune system of human milk: Antimicrobial, anti-inflammatory and immunomodulating properties. Pediatr Infect Dis J 1993;12: Hanson LA, Korotkova M. The role of breastfeeding in prevention of neonatal infection. Semin Neonatol 2002;7: Aggett PJ, Agostini C, Goulet O, ve ark. European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. The nutritional and safety assessment of breast milk substitutes and other dietary products for infants: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;32: Goldman AS, Goldblum RM, Schmalstieg Jr FC. Protective properties of human milk. In: Nutrition in Pediatrics: Basic Science and Clinical Applications (3rd ed) (Eds: Walker WA, Watkins JB, Duggan C), BC Decker Inc, London, 2003, pp: Lightdale JR, Fulhan JC, Lo CW. Human milk: Nutritional properties. In: Nutrition in Pediatrics: Basic Science and Clinical Applications (3rd ed) (Eds: Walker WA, Watkins JB, Duggan C), BC Decker Inc, London, 2003, pp: ESPGHAN Committee on Nutrition. Medical Position Paper; Probiotic Bacteria in Dietetic Products for Infants: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;38:

5 23. Akisu M, Baka M, Çoker I. Effect of dietary n-3 fatty acids on hypoxia-induced necrotizing enterocolitis in young mice. Biol Neonate 1998;74: Nopchinda S, Varavithya W, Phuapradit P, ve ark. Effect of Bifidobacterium Bb12 with or without Streprococcus thermophilicus supplemented formula on nutritional status. J Med Assoc Thai 2002;85 (Suppl 4):S Phuapradit P, Varavithya W, Vathanophas K, ve ark. Reduction of rotavirus infection in children receiving bifidobacteria-supplemetted formula. J Med Assoc Thai 1999;82(Suppl 1):S Saavedra J, Bauman NA, Oung I, ve ark. Feeding of Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilus to infants in hospital for prevention of diarrhea and shedding of rotavirus. Lancet 1994;344: Scholtens PAMJ, Alles MS, Bindels JG, ve ark. Bifidogenic effects of solid weaning foods with added prebiotic oligosaccharides: A randomised controlled clinical trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;42: ESPGHAN Committee on Nutrition. Prebiotic oligosaccharides in dietetic products for infants: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39: Özen H. Pre-/pro-biyotikler ve sinbiyotikler. VI. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 5-7 May s 2004, Ankara. 30. Moro G, Arslanoglu S, Stahl B, Jelinek J, Wahn U, Boehm G. A mixture of prebiotic oligosaccharides reduces the incidence of atopic dermatitis during the first six months of age. Arch. Dis. Child. 2006;91; ; 31. Özen H. Bebek beslenmesinde probiyotikler. 40. Türk Pediatri Kongresi, stanbul, 24 Haziran ESPGHAN Clinical Practice Guideline. Clinical Efficacy of Probiotics: Review of the Evidence With Focus on Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43: Hoyos AB. Reduced incidence of necrotizing enterocolitis associated with enteral administration of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium infantis to neonates in an intensive care unit. Int J Infect Dis 1999;3: Cucchiara S, Falconieri P, Di Nardo G, Porcelli MA, Dito L, Grandinetti A. New therapeutic approach in the management of intestinal disease: probiotics in intestinal disease in paeditric age. Digest Liver Dis 2002;34 (Suppl 2):S Isolauri E, Arvola T, Sutas Y, ve ark. Probiotics: a novel approach in the management of atopic eczema. Clin Exp Allergy 2000;30: Johnston BC, Supina AL, Vohra S. Probiotics for pediatric antibiotic-associated diarrhea: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. CMAJ 2006;175(4): Kallomaki M, Salminen S, Poussa T, ve ark. Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361: Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis 2006;6: Gorbach SL. Probiotics in the third millennium. Digest Liv Dis 2002:34(Suppl 21):S Boyle RJ, Robins-Browne RM, Tang MLK. Probiotic use in clinical practice: what are the risks? Am J Clin Nutr 2006;83: Best B. Fats You Need -- Essential Fatty Acids Coflkun T. mmünonutrisyon. Klinik Çocuk Forumu 2002;2: Grimble RF. Immunonutrition. Curr Opin Gastroenterol 2005;21: Montejo JC, Zarazaga A, Lopez-Marti;nez J, ve ark. Immunonutrition in the intensive care unit. A systematic review and consensus statement. Clin Nutr 2003;22: Kay CD, Kris-Etherton PM, West SG. Effects of antioxidant-rich foods on vascular reactivity: review of the clinical evidence. Curr Atheroscler Rep 2006;8: Gutierrez J, Ballinger SW, Darley-Usmar VM, Landar A. Free radicals, mitochondria, and oxidized lipids: the emerging role in signal transduction in vascular cells. Circ Res 2006;99: Frassinetti S, Bronzetti G, Caltavuturo L, Cini M, Croce CD. The role of zinc in life: a review. J Environ Pathol Toxicol Oncol 2006;25: Ercikson KL, Medina EA, Hubbard NE. Micronutrients and innate immunity. J Infect Dis 2000;182 (Suppl 1):S Yurdakok K, Ozmert E, Yalcin SS, Laleli Y. Vitamin A supplementation in acute diarrhea. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31:

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler PRETERM MAMALAR Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar Normal büyüme ve gelişimi destekler Preterm mamalarla artan büyüme oranları elde edilmiştir Ağırlık artışı Baş çevresi genişlemesi Prematüre

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur;

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; Prebiyotikler Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; İnce bağırsaklardaki bakteri sayısı mideden fazla; ancak besin, sindirim suları ve safrayla birlikte hızla akıp gittiği

Detaylı

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir.

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir. * *Aşılama öncesinde ve beraberinde probiyotik kullanma veya aşının içine serokonversiyon oranını arttıracağına inanılan suşların eklenmesi ilgili çalışmalar son birkaç yılda hızla artmıştır. *Şimdiye

Detaylı

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir.

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. * *Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. *Bu hipotez, memelilerin evrimsel geçmişlerinin bir parçası

Detaylı

ÇOCUKLARDA PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ

ÇOCUKLARDA PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ ÇOCUKLARDA PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ DR. DURAN ARSLAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI, KAYSERİ duran@erciyes.edu.tr SUNUM PLANI Gerekçe/Altyapı Tanımlar

Detaylı

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN GİRİŞ Fonksiyonel Gıda Tanımı Et Ürünlerine Tedbirli Yaklaşım Et ürünlerine Konjuge Linoleik asit ilavesi Et ürünlerine Diyet Lifi İlavesi Et ürünlerine Probiyotik İlavesi Et

Detaylı

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium ENTEROGİS 1 PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium Bifidum 1.25 milyar CFU Çinko 15 mg 2 Probiyotik

Detaylı

ANNE SÜTÜNÜN BEBEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KATKILARI. Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D.

ANNE SÜTÜNÜN BEBEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KATKILARI. Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D. ANNE SÜTÜNÜN BEBEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KATKILARI Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D. 1. PUADER Kongresi 23-27 Nisan 2012 YOL HARİTASI Anne Sütü Mucizesi Mucizenin

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD En iyi mikrop ölü mikrop (mu)? Vücudumuzdaki Mikroplar Bakteriler Mantarlar Virüsler Bakterilerle

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME. Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi

YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME. Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Oral alamayan bebeklerimizi nasıl besliyoruz? Yenidoğan ünitelerinin beslenme politikalarında farklılıklar var Erken 1970 ler TPN YYBÜ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

İnfantil Kolik. Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı

İnfantil Kolik. Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı İnfantil Kolik Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Sunu Planı Tanım Sıklık Neden olur? Ne zaman geçer? Neden önemli?

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK

PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK Özet : Probiyotikler intestinal mikrobiyal dengeyi düzenleyen canlımikroorganizmalardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda probiyotiklerin bakteriyel ve viral ishaller ile atopik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

PROBĠYOTĠK KULLANIMININ PRETERM YENĠDOĞANLARIN YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNDE ĠZLEMĠ SIRASINDA. OLUġABĠLECEK DĠRENÇLĠ MĠKROORGANĠZMA

PROBĠYOTĠK KULLANIMININ PRETERM YENĠDOĞANLARIN YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNDE ĠZLEMĠ SIRASINDA. OLUġABĠLECEK DĠRENÇLĠ MĠKROORGANĠZMA T.C. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI NEONATOLOJĠ BĠLĠM DALI PROBĠYOTĠK KULLANIMININ PRETERM YENĠDOĞANLARIN YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNDE ĠZLEMĠ SIRASINDA

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TABURCU SONRASI MAMALAR

TABURCU SONRASI MAMALAR TABURCU SONRASI MAMALAR Taburcu olduktan sonra mamayla beslenecek prematüreler için tasarlanmıştır. Besin ve enerji içeriği standart Biberon mamaları ve prematüre Mamalarının içeriklerinin arasındadır

Detaylı

Erişkinde Mikrobiyota. Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Erişkinde Mikrobiyota. Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Erişkinde Mikrobiyota Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı İnsan ve bakteri ilişkisi İnsan vücudundaki bakterilerin yüzey alanı = 400 m 2 (Tenis kortu kadar) İnsandaki gen sayısı:

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

HİPP Biberon Mamaları

HİPP Biberon Mamaları HİPP Biberon Mamaları HiPP PRE Organik Bebek Sütü 300 gr TR2018 Özellikleri : Karbonhidrat kaynağı yalnızca süt şekeri olan laktoz dur. Hipp PRE Organik Combiotic Bebek Sütü 350 gr TR2469 Özellikleri :

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

Probiyotiklerin Yenidoğanda Kullanımı. Prof. Dr. Nejat Narlı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Probiyotiklerin Yenidoğanda Kullanımı. Prof. Dr. Nejat Narlı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Probiyotiklerin Yenidoğanda Kullanımı Prof. Dr. Nejat Narlı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Probiyotiklerler Besinlerle beraber ya da ayrı olarak alınan, bağırsak florasını düzenleyerek ve bağışıklık

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Mikrobiyotası

Gastrointestinal Sistem Mikrobiyotası Gastrointestinal Sistem Mikrobiyotası Dr.Hasan Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi 1. Ulusal İnsan Mikrobiyatası

Detaylı

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma Bovilis ile benzersiz koruma Özel kombinasyon Çift adjuvan IRP teknolojisi Erken koruma Maternal antikor varl nda da etkinlik Güvenlik Önerilen afl lama program : Antikor titresi 1. afl lama Bovilis Rapel

Detaylı

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur.

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *İnsan üzerinde ya da içinde simbiyotik yaşam sürdüren 450-500 tür mikroflora

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL KİLO KONTROLÜ Doç. Dr. FERDA GÜRSEL Sinsi sinsi artan Obesiti FE azalması metabolik hızın düşmesine neden olur. Harcanan enerji alınandan fazla değilse o zaman kilo alımı gerçekleşir. Aşırı Yağlılığın

Detaylı

Normal Mikrobiyal Flora

Normal Mikrobiyal Flora Normal Mikrobiyal Flora Dr. Kaya Süer YDÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Normal Mikrobiyal Flora Deri Konjonktiva Oral Cavite Üst solunum yolu Intestinal tract Genitouriner

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin nekrotizan enterokolit üzerine etkileri

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin nekrotizan enterokolit üzerine etkileri Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin nekrotizan enterokolit üzerine etkileri Doç. Dr. DİLEK DİLLİ Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? Gebe ve emziren annede yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. 1 Tüm annelerin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılamaları Kendi vücut besin depolarını dengede

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

YENİDOĞAN BUZAĞILARIN İSHALLERİ. Prof. Dr. Aslan KALINBACAK Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

YENİDOĞAN BUZAĞILARIN İSHALLERİ. Prof. Dr. Aslan KALINBACAK Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı YENİDOĞAN BUZAĞILARIN İSHALLERİ Prof. Dr. Aslan KALINBACAK Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı TANIM Buzağılarda doğumu izleyen dönemde görülen ishal durumudur. Amerika

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Yoğun Bakımda Nutrisyon Nörolojik hasta grubuna ait çalışma sayısı sınırlı

Detaylı

Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı

Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

AKUT ENFEKSİYÖZ İSHAL VE ANTİBİYOTİK İLİŞKİLİ İSHALDE PROBİYOTİKLER. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 2. PUADER Kongresi 3 Mayıs 2013, Antalya

AKUT ENFEKSİYÖZ İSHAL VE ANTİBİYOTİK İLİŞKİLİ İSHALDE PROBİYOTİKLER. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 2. PUADER Kongresi 3 Mayıs 2013, Antalya AKUT ENFEKSİYÖZ İSHAL VE ANTİBİYOTİK İLİŞKİLİ İSHALDE PROBİYOTİKLER Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 2. PUADER Kongresi 3 Mayıs 2013, Antalya INTESTINAL MICROBIOTA Duncan SH, Flint HJ. Maturitas (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.02.004

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

GEBELĠK VE MĠKROBĠYOTA

GEBELĠK VE MĠKROBĠYOTA GEBELĠK VE MĠKROBĠYOTA Yrd.Doç.Dr.Tuğba Küçükkasap Cömert Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Sağlıklı yaşamın temelleri anne karnında atılmaktadır 2 Yenidoğanın

Detaylı

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Duygu PELİSTER Lif yönünden zengin diyet, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarındandır. Diyet lifinin, sadece gastrointestinal mukozadan sindirilmeden ya da herhangi bir

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 2250 ünite tilaktaz içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

İnsan Mikrobiyom Projesi. Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D.

İnsan Mikrobiyom Projesi. Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D. İnsan Mikrobiyom Projesi Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D. İnsan Mikrobiyomu İnsan vücudu 10 13 hücreden oluşmaktadır İnsan vücudu 10 14 mikroorganizma taşımaktadır. Mikroorganizmalar insan hücrelerinden 10 kat

Detaylı

Altı aylık çocuklarda beslenme şekli ile hemoglobin düzeyi ilişkisi

Altı aylık çocuklarda beslenme şekli ile hemoglobin düzeyi ilişkisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 221-225 Orijinal Makale Altı aylık çocuklarda beslenme şekli ile hemoglobin düzeyi ilişkisi Nilgün Şalk Vatandaş 1, Aylin Tarcan 2, Namık Özbek 3, Berkan

Detaylı

PROBİYOTİKLER ve PREBİYOTİKLER NİÇİN ÖNEMLİ?

PROBİYOTİKLER ve PREBİYOTİKLER NİÇİN ÖNEMLİ? ANKEM Derg 2013;27(Ek 2):102-105 PROBİYOTİKLER ve PREBİYOTİKLER NİÇİN ÖNEMLİ? Raşit Vural YAĞCI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroentoloji Anabilim Dalı, İZMİR rasit.v.yagci@ege.edu.tr ÖZET Tabiat

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Vitamin ve Mineraller

Vitamin ve Mineraller .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 93-97 Vitamin ve Mineraller Prof. Dr. Ahmet Ayd n Vitamin, mineral ve flavonoidler

Detaylı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1 / 29 Tanım Tamamlayıcı beslenme DSÖ tamamlayıcı beslenmeyi; 6. aydan sonra anne sütü yanında diğer Sadece anne

Detaylı

Vücut kitle indeksi. Bel- Kalça oranı Triseps deri kalınlığı. Orta kol kas bölgesi

Vücut kitle indeksi. Bel- Kalça oranı Triseps deri kalınlığı. Orta kol kas bölgesi Beslenme Desteğine Başlama Kriterleri Klasik Önceden var olan ciddi malnütrisyon Oral olarak, gereksinimin < %50 karşılanması > 5-7 günden fazla yemede gecikme olmasının beklenmesi Erken enteral nütrisyon

Detaylı

Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler. Intestinal Microflora and Probiotics GİRİŞ

Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler. Intestinal Microflora and Probiotics GİRİŞ Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (1): 107-113, 2012 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler Nur CEYHAN* Halime ALIÇ Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ

SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. Ömer CERAN SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ

Detaylı

Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak. Trans yağ asitleri, trans

Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak. Trans yağ asitleri, trans Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak trans yağ bulunur. Trans yağ asitleri, trans konfigürasyonunda en az bir çift bağ ğ bulunduran doymamış yağ asitleridir

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

ARALIK 2013 YIL: 3 SAYI: 3

ARALIK 2013 YIL: 3 SAYI: 3 ARALIK 2013 YIL: 3 SAYI: 3 TÜRKİYE NİN İLK VE TEK PROBİYOTİK PREBİYOTİK BİLİM DERGİSİ BİFİFORM un Sağlık Profesyonellerine Armağanıdır. 1 Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Yayım Amacı; Hekim ve diğer sağlık

Detaylı

Erken Dönemde Beslenme'nin Önemi ve Mikrobiyota Gelişimine Etkileri. Dr. RAŞİT VURAL YAĞCI

Erken Dönemde Beslenme'nin Önemi ve Mikrobiyota Gelişimine Etkileri. Dr. RAŞİT VURAL YAĞCI Erken Dönemde Beslenme'nin Önemi ve Mikrobiyota Gelişimine Etkileri Dr. RAŞİT VURAL YAĞCI İnsanoğlu nun İLK 1000 GÜNÜ EN HIZLI BÜYÜDÜĞÜMÜZ ve GELİŞTİĞİMİZ DÖNEM Ovum ve spermin birleşmesiyle başlayan hayat

Detaylı

BEEBOOK & BAL ARISI (Apis mellifera L.) MİKROFLORASI

BEEBOOK & BAL ARISI (Apis mellifera L.) MİKROFLORASI BEEBOOK & BAL ARISI (Apis mellifera L.) MİKROFLORASI Dr. Aslı Özkırım Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Arı Sağlığı Laboratuvarı COLOSS 9.1% 90.9% BEEBOOK BeeBook İçeriği ve Amacı BAL

Detaylı

CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD

CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD CİLT MİKROBİYOTASI CİLT MİKROFLORASI DERİ MİKROBİYOTASI DERİ MİKROFLORASI DERİ Deri en büyük organımız 2 m² alan Vücudu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı