2-KAPSAM Bu plan Tarsus (Mersin) yerleşmesinde onaylı nazım imar planları kapsamında sit alanları dışında kalan 4200 hektar alanı kapsamaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-KAPSAM Bu plan Tarsus (Mersin) yerleşmesinde onaylı nazım imar planları kapsamında sit alanları dışında kalan 4200 hektar alanı kapsamaktadır."

Transkript

1 1-AMAÇ Tarsus (Mersin) Uygulama imar planı revizyonu; 2025 yılını hedef alarak, planlama bütününde, sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasını, turistik, doğal ve tarihsel değerlerin korunmasını, Ülkemizin kalkınma politikaları kapsamında, sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen ilkeler doğrultusunda, planlı bir gelişmeyi amaçlamaktadır. 2-KAPSAM Bu plan Tarsus (Mersin) yerleşmesinde onaylı nazım imar planları kapsamında sit alanları dışında kalan 4200 hektar alanı kapsamaktadır. 3-İMAR PLANI REVİZYONU GEREKÇESİ Tarsus bütününe yönelik olarak hazırlanan uygulama imar planı revizyonuna aşağıda belirlenen hususlar doğrultusunda ihtiyaç duyulmuştur. *Etaplar halinde en son yıllarında onaylanan imar planları üzerinde birçok bölgede tadilatlar yapılarak planın bütünlüğünün bozulmuş olması, *Zaman içerisinde ülkemizde ve dolayısıyla Tarsus yerleşmesinde meydana gelen değişimler ve gelişmelerin kentsel, sosyal ve teknik altyapı açısından yeni ihtiyaçları ortaya çıkarması, *Planların onayından sonra birçok bölgede imar uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamaların bir bölümü yargı yoluyla iptal olmuştur. Uygulamaların tekrar yapılabilmesi için mahkeme kararları doğrultusunda bazı bölgelerde planlarda düzenleme yapmaya ihtiyaç duyulması, *Yerleşmeye dönük olarak en son etabı 1996 yılında onaylanan kent bütününe yönelik planlarda bazı radikal kararlar alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda plan hükümlerine göre gerekli dönüşüm sağlanamamış olması, *Tarsus yerleşmesi Adana ve Mersin kentleri arasında sıkışmış ve bu bölgelerin yapılaşma baskısı altındadır. Bu nedenle Tarsus un Adana ve Mersinin gelişme eğilimleri ve ülkesel politikalarla birlikte değerlendirilerek yeniden şekillenmeye ihtiyaç duyması, *Yapım aşamasında olan Adana yeni havaalanı ve Tarsus kültür turizm koruma ve gelişim bölgesinin Tarsus yerleşmesinin nüfus ve sektörel açıdan gelişmesine önemli katkıları olacaktır. Söz konusu bu dinamiklerin yerleşmenin fiziksel mekandaki yansımalarının planlama çalışmalarında dikkate alınmasının gerekmesi, 1/30

2 *Yerleşme içerisinde bulunan bazı bölgelerde sağlıksız yapılaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu sağlıksız yapılaşmaları ortadan kaldırmak için bütüncül planlarla birlikte yeni bir gelişim politikasının üretilmesine ihtiyaç duyulmasıdır. 4-İZLENEN YÖNTEM Planlama çalışmaları iki ana aşamadan oluşmuştur. Bu aşamalardan ilki; revizyonilave imar planına altlık oluşturacak sentez ve eşik sentezi paftalarının hazırlanmasına yönelik olarak yürütülen imar planı araştırma-değerlendirme çalışmalarıdır. Elde edilen veriler ve bu verilerin değerlendirilmesi sonucu ulaşılan sentez ve eşik sentezinden gelen doğal ve yasal eşikler ile belediye ve kullanıcı istekleri doğrultusunda çalışmanın 2. aşaması olan planlama çalışmaları yürütülmüştür. Araştırma-Değerlendirme Çalışmaları: İmar planı araştırması birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olan çeşitli safhalardan oluşmuştur. Öncelikle araştırma için 3194 sayılı İmar Kanunu eki Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının planlama alanına ilişkin görüşleri temin edilmiştir. Bu kapsamda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TEİAŞ, TEDAŞ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumların görüşleri temin edilmiştir. Daha sonra imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda da arazide sondaj, sismik ve jeoteknik çalışmalar yapılmıştır. Sondaj çalışmaları sonucu araziden alınan numuneler günlük olarak laboratuarlara iletilmiştir. Laboratuar sonuçları, sismik çalışmalar ve jeoteknik çalışmalar sonucu elde edilen veriler derlenerek imar planına esas jeolojik-jeoteknik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışmalar yerleşme ikiye ayrılarak yapılmış ve iki etap halinde hazırlanarak onaylanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar; 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile tarih ve sayılı genelge gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihinde I. etap revizyon-ilave imar planına esas jeolojikjeoteknik etüt, tarihinde ise II. etap revizyon-ilave imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları onaylanmıştır. Arazi çalışmaları kapsamında ise, belediye yetkilileriyle ayrıntılı görüşmeler yapılmış, resmi kurumlardan anket ve sözlü görüşme yöntemi ile bilgi alınmış, ticaret anketi, konut anketi ve yerel halk ile görüşmeler neticesinde bilgiler derlenmiş; ayrıca halihazır haritalar üzerinde, yerleşmenin mevcut halini daha iyi yansıtabilmek amacıyla arazi kullanım çalışması yapılmış ve yerleşmenin karakteristik özelliklerini görsel açıdan desteklemek için fotoğraflama çalışmaları yapılmıştır. 2/30

3 Yerleşme ile ilgili yukarıda belirtilen veriler büro çalışması ile tamamlanarak, araştırma raporu, arazi kullanım paftaları, yerleşimin merkezine ait merkez analizi paftaları, sentez ve eşik sentezi paftaları ve fotoğraf albümü hazırlanmıştır. Ayrıca ilgili kamu kuruluşlarına ait rapor, görüş ve yazışmalarının fotokopilerine de araştırma raporunun sonunda ek olarak yer verilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında; yerleşmenin özelliklerini yansıtan bir sentez ve imar planını kısıtlayan eşikleri belirten eşik sentezi elde edilmiştir. Bunun için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TEİAŞ, TEDAŞ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü nün görüşleri ve Jeolojik Etüt Raporu değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar sentez ve eşik sentezine yansıtılmıştır. Planlama Çalışmaları: Araştırma değerlendirme çalışmaları sonucu elde edilen sentez verileri doğrultusunda planlama çalışmalarına başlanmıştır. Planlama çalışmaları da kendi içerisinde iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar nazım imar planı ve uygulama imar planı çalışmalarıdır. Nazım imar planı çalışmaları kapsamında; öncelikle onaylı nazım imar planları irdelenmiştir. Onaylı nazım imar planları ve kamu kurum görüşleri ile sentez çalışmaları değerlendirilerek plan ana kararları oluşturulmuştur. Bu kapsamda kentin sorunları belirlenerek bu sorunların çözümüne yönelik kararlar üretilmiş, yoğunluk kararları verilmiş, kentsel kullanımların mekana yansımaları sağlanmış ve uygulama imar planlarına altlık oluşturacak plan ana kararları geliştirilmiştir. Daha sonra ise uygulama imar planı aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada ise nazım imar planı kararları doğrultusunda uygulamaya yönelik kararlar geliştirilmiş, son yıllarda mülkiyet sahipleri tarafından belediyeye iletilen yazılı talepler incelenmiş ve plan bütününde değerlendirilmiş, belediyenin tespit ettiği uygulamadan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik kararlar üretilmiş ve bu doğrultuda plan kararları oluşturulmuştur. 5-ONAYLI İMAR PLANLARI VE PLANLAMA SÜRECİ Önceki İmar Planları Tarsus da ilk imar planının Alman Mimar Hermann Jansen tarafından yapıldığı söylenmekte fakat resmi bir belgeye dayandırılamamaktadır. Kent için hazırlanmış ilk plan 1958 yılında onaylanmıştır. Hazırlanan bu bütüncül plan büyük oranda uygulanmıştır. Daha sonraki dönemde kentteki yeni gelişmelerin hayata geçirilebilmesi için öncelikle küçük mevzii değişiklikler yapılmıştır yılında mevcut plana kentin doğusunda bir ek yapılmış, 1973 yılında ise öğretmenler kooperatifinin yapılması için yine kentin doğusunda yeni bir yerleşme alanı düzenlenmiştir. Aynı dönemde Adana- 3/30

4 Mersin Karayolu güzergâhı üzerinde sanayi gelişmeleri başlamış ve bu tesisler imar planı dışında gelişi güzel yer seçmiştir. Plan dışı gelişmeleri denetim altına alabilmek için 1973 yılında onaylanan revizyonda kentin doğu çıkışında sanayi ve küçük sanayi için gelişme alanı planlanmış fakat bu düzenlemeler etkin olamamıştır. Kentin gelişme eğilimleri doğrultusunda 1974 yılında yeni bir imar planı hazırlanmaya başlanmış ve bu plan 1990 yılını hedeflemiştir yılında İmar İskan Bakanlığı (mülga) tarafından onaylanan bu plan; hedef yılında kent nüfusunun kişiye ulaşacağı öngörülmüştür. Bu planda kent merkezinin belediye arkasındaki kesiminin yenilenmesi, hal tesislerinin Mersin yönünde karayolu ile demiryolu arasındaki kamyon otopark alanları ile yeni toptancı haline taşınması öngörülmüştür. Ayrıca kent merkezinde dağınık olarak bulunan küçük sanatların 82 Evler Mahallesinde yeni planlanan alanda toplanmasının kent merkezini rahatlatacağı düşünülmüştür. Bu planın önündeki önemli sorunlardan birinin ovanın korunması olduğu ifade edilmiştir. Bugün itibariyle Tarsus kent dokusu içinde tarımsal faaliyetlerin hala yer yer devam ettiği alanlar bulunmaktadır. Bu planda yeni yerleşme alanları için kentin kuzeydoğusundaki tarım yönünde düşük nitelikli alanlar seçilmiş; kent içindeki taşkın ve ekim alanlarının ise park ve seyrek yerleşmeye ayrılması önerilmiştir. Plan uygulamasının dışında 1982 sonrası sık oranda mevzi ve tadilat projeleri ile imar planı bütünü içinden farklı bir durum izlenmiştir. Plan dönemi sonrasındaki ilk ilave 1990 yılında kentin kuzeybatısında yapılan ve yaklaşık 120 hektarlık bir alanı kapsayan plandır. Bu plandan sonra 1993 yılında yine kentin kuzeybatısında yaklaşık 60 hektarlık başka bir ilave plan onaylanmıştır. Kent bütününe yönelik hazırlanan üçüncü plan 1996 yılında belediye tarafından hazırlattırılıp onaylanmıştır hedef yılı için hazırlanan bu plan 3500 hektarlık bir alanı kaplamakta ve hedef yılında kentin toplam nüfusunun kişi olacağını öngörmektedir. Bu planda meskun konut alanlarının hektarlık bir alan kapladığı, gelişme konut alanları için 540 ha alan ayrıldığı ve toplam konut alanının ha olduğu ifade edilmektedir. Konut alanlarında net nüfus yoğunluğu 323 kişi/ha iken brüt nüfus yoğunluğu 140 kişi/ha olarak belirlenmiştir. Planda konut alanlarının toplam kullanım alanına oranı % 44 dür. Günümüze kadarki süreçte bu planda da çeşitli revizyon, ilave çalışmalar ve tadilatlar yapılmıştır. İlk önemli ilave 1999 yılında onaylanan ve Berdan Çayı güzergahını kapsayan taşkın alan revizyon planıdır. Daha sonraki dönemden günümüze kadar ilave ve revizyon plan onamaları devam etmiş, 2005, 2006,ve 2007 yıllarında küçük çaplı ilave planlar onaylanmıştır. 4/30

5 Yürürlükteki İmar Planı 1996 yılında onaylanan bütüncül imar planından sonra kent genelinde belediye tarafından çok sayıda ilave, revizyon ve plan değişikliği onaylanmıştır. Bu tarihten günümüze kadar bu plan üzerinde belediyesi tarafından yapılan tüm ilave, revizyon ve plan değişiklikleri temin edilmiş, bu değişikliklerin tamamı imar planlarına işlenerek 2013 yılı itibariyle yürürlükte olan güncel imar planı elde edilmiştir. Muhtelif zamanlarda onaylanan planların bütünleştirilmesinden elde edilen güncel planın alan dağılımını gösterir tablo aşağıdadır. ALAN KULLANIMLARI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (Ha) ORAN (%) KONUT ALANLARI KONUT ALANLARI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI RESMİ KURUM-İDARİ TESİS ALANLARI BELEDİYE HİZMET ALANLARI TİCARET ALANLARI PAZAR ALANLARI TİCARİ DEPOLAMA ALANLARI SANAYİ ALANLARI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI DEPOLAMA ALANLARI ASKERİ ALANLAR TURİZM YERLEŞME ALANLARI KONAKLAMA TESİS ALANLARI GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR DOĞAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR AÇIK VE YEŞİL ALANLAR KENTSEL (AKTİF)YEŞİL ALANLAR PARK ALANLARI DİĞER YEŞİL ALANLAR AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR MEZARLIK ALANLAR REKREASYON ALANLARI /30

6 KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI EĞİTİM TESİSLERİ ALANI SAĞLIK TESİSLERİ ALANI SOSYAL-KÜLTÜREL TESİSLER ALANI İBADET ALANI SPOR TESİSLERİ ALANI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI DERE-KANAL TRAFO ALANI OTOPARK ALANI TERMİNAL ALANI BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU DEMİRYOLU YOLLAR+MEYDAN GENEL TOPLAM ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI Bölgede üst ölçekli plan niteliğinde Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanmış olmakla birlikte söz konusu bu planın yürütmesi durdurulmuş olduğundan yerleşmeyi ve alt ölçekli plan kararlarını etkileyecek herhangi bir üst ölçek plan bulunmamaktadır. Bu plan Mersin ve Karaman il sınırları kapsamında yapılmış olup Tarsus u da kapsamaktadır. Çevre düzeni planında Tarsus ilçe geneli ve kentsel nüfusa ilişkin kestirimler yapılmıştır. Bu öngörülere göre planın hedef yılı 2025 yılında Tarsus ilçe geneli kentsel nüfusunun kişi, kırsal nüfusunun kişi, toplam nüfusunun ise olacağı kestirilmektedir. Yine aynı 2025 hedef yılında Tarsus ilçe merkezi nüfusunun olacağı öngörülmektedir. Çevre düzeni planında Tarsus un yüksek oranlı dış göçe maruz kalan yoğun bir sanayi kenti görünümünde olduğundan bahsedilmiştir. Buna karşın yörede seracılık faaliyetlerinin desteklenmesi, yerleşmenin sanayi kenti kimliğinden çıkıp, bir turistik kent ve kültür merkezi niteliğine geri dönmesinin desteklenmesi önerilmektedir. Yine planda Tarsus kentinin Türkiye Turizm Stratejileri 2023 Raporu nda inanç turizm koridorunun başlangıç noktası olduğu ve bu potansiyellerinin değerlendirilmesinin önem taşıdığı belirtilmiştir. 1/ ölçekli çevre düzeni plan şemasında Tarsus un mevcut imar planı kapasitesinin plan dönemi için kabul edilen nüfusa yeterli olmadığı hesaplanmış ve kentin doğu, kuzeydoğu, kuzey, kuzeybatı ve batı çeperlerinde, Kaleburcu ve Bağlarbaşı Köylerini de kapsayan bölgelerde yeni kentsel gelişme alanları planlanmıştır. 6/30

7 Plan şemasında kentin yakın çevresinde dikkati çeken bir diğer husus; D-400 nolu Adana-Mersin karayolunun ağırlıklı olarak sanayi ve buna dayalı ticari kullanımların yer aldığı sürekli bir koridor olarak planlanmasıdır. Planda Berdan Barajı çevresinde rekreasyon tesisleriyle birlikte planlanması önerilen bir büyük kentsel yeşil alan önerilmiş, plan döneminde Tarsus Çayı nın nehir turizmi açısından değerlendirilmesi önerilirken, çay etrafında rekreasyon alanları planlanmıştır. Kaburgediği-Morcakaya Mesire Yeri plana işlenmiştir. Diğer taraftan plana işlenen ve kentin güneydoğu kesiminde yer alan havaalanı, kentin çevresinde yer alan önemli kullanımlardan biridir. 7-PLANLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Planlama çalışmaları yapılırken planlamayı etkileyen ve plana yön veren birçok etken yer almıştır. Bu etkenler, yasal ve fiziki etkenler olarak ayrılabilir. Bu etkenleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse bunlar kısaca şunlardır. Fiziki Etmenler: Yerleşmeyi kuzey güney yönünde ikiye ayıran Berdan nehri plandaki en önemli fiziki etmendir. Berdan nehri çevresi mevcutta turizm ve rekreatif olarak gelişme eğilimleri göstermekte olup bu eğilimler planlama aşamasında dikkate alınmıştır. Topoğrafik Yapı: Tarsus yerleşmesi Çukurova da kurulmuş olup yerleşme merkezi ve eski doku genel olarak tarım arazilerinin yoğun olduğu düz alanları tercih etmiştir. Yerleşmenin kuzeyi ve kuzeybatı bölümleri ise daha eğimli ve çevresel değerler, altyapı maliyetleri, manzara ve klimatik açıdan yerleşime daha uygun alanlardan oluşmakta olup bu durum planlama çalışmalarında etken rol oynamıştır. Yine yerleşme içerisinden geçen birçok sulama kanalı planların şekilllenmesinde etkili olmuştur. Yasal Etmenler: Koruma Alanları: Planlama alanı içerisinde doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanları yer almaktadır. Bu sit alanları ve plan sınırları içerisinde yer alan diğer tescilli yapılar planların şekillenmesinde etkili olmuştur. Sit alanları bu plan çalışmaları kapsamı dışında tutulmuştur. Çünkü bu alanlarda planların hazırlanması ve onayı ayrı bir süreci gerektirmekle birlikte farklı mevzuat hükümlerine tabidir. Jeolojik-Jeoteknik Etütler: Yerleşmeye ilişkin olarak hazırlanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerde belirtilen önlem şartları ve yapı yasaklı alanlar planlara işaretlenmiş ve planlara yön vermiştir. Yapı yasaklı alanlar yapılaşma dışı tutulmuştur. 7/30

8 Karayolu Görüşü: Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda verilen görüşlerde kent içerisinden geçen karayolu kamulaştırma sınırları, otoyol ve bağlantı noktaları kamulaştırma sınırları ile görüşlerden gelen diğer veriler planların şekillenmesinde etken rol oynamıştır. Demiryolları Görüşü: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen demiryolu kamulaştırma sınırları ve ilave hat talepleri ile büyük ölçekli trafo alanı talebi planlar aşamasında dikkate alınmıştır. Ulaşım Master Planı: Tarsus belediyesi tarafından hazırlattırılan ulaşım mastır planından gelen veriler planlar üzerine işaretlenmiştir. Onaylı İmar Planları: Belediye tarafından daha önce onaylanmış bulunan imar planları ve plan değişiklikleri plan revizyonu aşamasında dikkate alınmıştır. TEDAŞ Görüşü: Yerleşme bütününde var olan trafo yerleri planlara işaretlenmiş, ayrıca mevcut iletim hatları ile proje halindeki iletim hatları da planlama aşamasında etken rol oynamıştır. Mülkiyet Durumu: Alandaki mülkiyet durumu ve mülkiyet sahipliliği planlama aşamasında dikkate alınmıştır. İmar uygulaması yapılan alanlar, imar uygulaması yapılıp yargı kararıyla iptal edilen bölgeler ve bunların planlara etkileri dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapılmıştır. 8-UYGULAMA İMAR PLANI KARARLARI Uygulama imar planlarının revizyonu aşamasında öncelikle eski onaylı planlar irdelenmiştir. Planların mekâna yansımaları değerlendirilmiş, aksayan yönleri tespit edilmiş, hedefler ve potansiyeller doğrultusunda sorunların çözümüne yönelik olarak üst ölçekli plan kararları doğrultusunda yeni plan kararları üretilmiştir. Bu kapsamda yerleşme için tespit edilen başlıca sorunlar ve potansiyeller aşağıda belirtilmiştir. *Yerleşmedeki başlıca sorun mevcut kent merkezinin sıkışmış olmasıdır. Mevcut kent merkezi dönüşümü henüz sağlanamamış olan ve sağlıksız yapılaşmaların yoğun 8/30

9 olarak yer aldığı bölgeler ile kentsel-arkeolojik sit alanları arasında sıkışmış durumdadır. Ancak mevcut merkez Tarsus yerleşmesi için yetersiz kalmaktadır. *Ulaşımda alternatif aksların olmayışı ve trafiğin kent merkezinde sıkışması, yerleşme nüfusunun artması ile birlikte bu trafik sıkışıklığının daha da artacak olması. Yerleşmede üretilen trafik yükünü büyük ölçüde 2-3 aks üzerinde toplanmakta ve bu trafiğin çoğunluğu da kent merkezini kullanma durumunda kalmaktadır. Alternatif yol güzergâhlarına ve merkezin trafik yükünü azaltacak kuşak yollara ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni bir merkez oluşturulmadığı durumda mevcut merkez gerek ulaşım bağlantıları gerekse merkez içi ulaşım açısından daha da problemli hale gelecektir. *Yerleşmede yoğunluk konusunda bir kademelenmenin bulunmayışı yani aynı bölge içerisinde birçok yoğunluk kararlarının bir arada olması yılında onaylanan imar planlarında yeni yerleşime açılmış olan bölgelerde kendi içerisinde bir yoğunluk kademelenmesi yapılmıştır. Ancak bu tarihten önce onaylı olan bölgelerde bu tür bir kademelenme söz konusu değildir. Bazı imar adalarında üç yada dört ayrı yoğunluk uygulaması göze çarpmaktadır. *Yine aynı bölge içerisinde aynı eşikleri paylaşan aynı fonksiyonlar için çok farklı inşaat emsalleri önerilmiştir. *Yerleşmede bazı bölgelerde, mülkiyet yapısının çok parçacıl olması. Bu parçacıl mülkiyet yapısı ile yapılaşma imkanın zayıf olması yada ortaya sağlıksız yapılaşmaların çıkması. Bu tür bölgelerden bazılarına imar planı kararları ile yoğunluk artışı getirilmiş olmasına rağmen bu alanlar içerisinde mevcut yapıların yer alması ve mülkiyetin çok parçacıl olması nedeniyle dönüşümün sağlanamamış olması. *Yerleşmenin bazı bölgelerinde kamu kurum ve kuruluşları yer seçimleri yapmışlardır. Yüksek işgücü barındıran bu hizmetler sektörünün beraberinde bölgeye çekeceği ticari ve diğer yan sektörlerin örgütlenmesine ve mekana yansımasına yönelik kararların bulunmaması. *Tarsus yerleşmesi için bugüne kadar çevresinde yer alan yerleşmeler ve olanaklar dâhilinde bir gelişme stratejisinin ve bu stratejiye paralel olarak gelişme politikalarının oluşturulmamış olması. *Tarsus; ülkemizin iki büyük metropolü olan Adana ile Mersin yerleşmeleri arasında sıkışmıştır. Bu iki yerleşmenin gelişme aksları da Tarsus yerleşmesi yönünde olmaktadır. Yani Tarsus bu yerleşmelerin yapılaşma baskısı altında bulunması başlıca sorunlar olarak belirlenmiştir edilmiştir. Bu sorunlara karşılık yerleşmenin potansiyelleri-avantajları ise şu şekilde tespit 9/30

10 *Yerleşmenin geçim kaynağı tarım ve büyük ölçüde buna paralel olarak gelişme eğilimleri gösteren tarımsal sanayidir. Bu tür sanayi genelde Adana-Mersin Devlet karayolu aksında gelişme eğilimleri göstermektedir. *Tarsus gerek coğrafi konumu, gerekse tarihten gelen bazı olgulardan dolayı potansiyeli yüksek bir yerleşmedir. Bu olanaklar iyi kullanıldığı takdirde bu olumsuzlukları avantaja döndürme potansiyeli yüksek bir yerleşmedir. *Öncelikle Tarsus yerleşmesinin tarım ve sanayiye dayalı ekonomik ve sosyal gelişimi turizm gelişimi ile desteklenmeli ve zaman içerisinde turizm sektörü ön plana çıkarılmalıdır. Son yıllarda bölgede Tarsus Belediyesi öncülüğünde turizm faaliyetleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. *Tarsus Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ve yerleşmenin denize kıyısının bulunduğu tek bölge olan Mersin-Tarsus KTKGB öngörülen turizm gelişimi için ilk aşamadır. Bu bölge Tarsus un denize olan bağlantısıdır. Bu bölgenin imar planları ve imar uygulamaları tamamlanmış ve yatırımlara başlanmıştır. Akdeniz de Adana dan Silifke ye kadar uzun bir sahil şeridi yer almasına rağmen, deniz turizminden yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Yakın bir gelecekte bu bölge Adana-Mersin bölgesinin turizm tesisleri ihtiyacının tamamını karşılayacak boyuttadır. *Tarsus un çok zengin bir tarihi olup ilahi dinler açısından önemli bir kenttir. Kuran-ı Kerim'in Kehf Suresinde geçen Eshabı Kehf (Yedi Uyurlar)in kaldığı mağara Tarsus'ta bulunmaktadır. Müslümanlar bu önemli merkezi ziyaret etmektedirler. İsa'nın 12 Havarisinden biri olan Saint Paulus Tarsus'ta yaşamıştır. Bu merkez Hristiyanlarca hac yeri olarak kabul edilmektedir. Kudüs teki Kıyamet kilisesinden sonraki en kutsal kilise olan Saint Paulus kilisesi ve Saint Paulus Kuyusu Tarsus'ta bulunmaktadır. Bunların yanı sıra dünyanın ilk kanalizasyonlu Tarihi Roma Yolu, Roma Hamamı da Tarsus'tadır. Tarsus ta bunlar gibi birçok medeniyetin izlerine rastlamak mümkündür. Bu tarihi ve dini değerler ile Tarsus inanç turizminin başlangıcı konumundadır. *Yine Tarsus yerleşmesine çok yakın bir konumda Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB yer almaktadır. Burada da kış turizmi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca yine Tarsus yakın mesafelerde Tekir, Çamlıyayla gibi yayla turizmlerini ön plana çıktığı yerleşmeler yer almaktadır. *Kış turizmi, inanç turizmi, tarih turizminin, yayla turizmi, deniz ve doğa turizmi Tarsus yerleşmesinde yapılabilecek turizm türleridir. Burada önemli olan bu turizm faaliyetlerini birbirleri ile ve diğer sektörler ile yatay ilişkilerinin kurulmasıdır. Burada en önemli olgu ulaşım faktörüdür. Tarsus bu açıdan önemli bir konuma sahiptir. Adana- Mersin devlet karayolu ve Adana-Ankara Devlet karayolları Tarsus içerisinde geçmektedir. Yine ülkemizin en önemli otoyolunun üzerinde yer almaktadır. Ayrıca 10/30

11 demiryolu hattı yerleşmeyi ikiye ayırmaktadır. Bu demiryolu hattını hızlı tren hattı olarak dönüştürme çalışmaları devam etmektedir. *Ayrıca Tarsus ve Adana yerleşmeleri arasına yeni bir havalimanı yapılması planlanmaktadır. Bu havalimanı yer seçimi yapılmış olup kısa süre sonra inşaatına başlanacaktır. Havaalanının bitmesiyle birlikte yerleşmenin ülkenin önemli metropolleri ve yurtdışı ile bağlantısı daha da güçlenecektir. Bu havalimanı özellikle dış turizmin gelişiminde önemli katkı sağlayacaktır. *Berdan Çayı için gelecekte ıslah çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Çayın menderesler yaparak Akdeniz e ilerlediği bölge doğal güzelliği nedeniyle turizm açısından önemli potansiyele sahiptir. Berdan Çayı nın ıslah edilerek gerek turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, gerekse ulaşım açısından kullanılabilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle bölgeye deniz turizmi için gelecek olanların Berdan çayının düzenlenmesi ile birlikte kayıklar-kanolar ile geziler yaparak yerleşme içerisine ulaşması buradaki tarih ve inanç turizmi ile bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. *Böylece deniz, doğa, kış yayla, inanç, tarih turizm faaliyetleri bu ulaşım bağlantıları ile daha da güçlenecek ve bu faaliyetler arası yatay ilişki sağlanacaktır. Bu gelişme stratejisi içerisinde en önemli etkenlerden biri de Tarsus yerleşmesinin bu sektörlere dayalı bir gelişim sağlayacak şekilde mekânsal gelişimini sağlanması olacaktır. Bu nedenle kent merkezi içerisinde yer alan tarihi değerler ile inanç turizmine yönelik mekanlar korunarak geliştirilmelidir. Bu kapsamda belediyenin çalışmaları devam etmektedir. Yine dışarıdan kente gelecek olan misafirlerin konaklamasına yönelik olarak mekânlar oluşturulmalıdır. Yerleşmenin sorunları, olanakları ve gelişme odakları ile başlıca gelişme eğilimleri şu stratejiler üzerine kurulmuştur: Öncelikle yerleşmenin gelecekteki gelişimi, tarım ve sanayiye yönelik gelişme eğilimlerinin yanında her türlü turizm potansiyelinin kullanılarak bu turizm faaliyetlerinin gelecekte yerleşmenin ekonomisinde önemli katkı sağlaması ve bunun mekâna yönelik düzenlemeleri olmalıdır. Bunun için en önemli kıstas konaklama alanlarıdır. Yerleşmede mevcut durumda dışarıdan geleceklere nitelikli konaklama imkânı sunacak tesisler bulunmamaktadır. Bunun için şelale çevresi ve Berdan barajı çevresi turizm tesisleri alanı için odak olarak belirlenmiştir. Yine Berdan barajı ile Berdan çayı ve çevresi rekreatif düzenlemeler için öngörülmüştür. Böylece yerleşmeye gelenlerin bu alanlarda hoş zaman geçirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca Berdan çayı çevresinde büyük ölçekte uluslararası kültür ve kongre merkezinin yapılarak alanın kültür odaklı olarak gelişmesi amaçlanmıştır. 11/30

12 Yerleşme için en önemli sorunların başında gelen merkezin tıkanması da bu kapsamda çözüme kavuşturulmalıdır. Bu nedenle öncelikle kentsel sit alanlarının bulunduğu bölge değerlendirilerek yeniden canlandırılmalıdır. Bu kapsamda Tarsus Belediyesinin tarihi kent merkezi çalışmaları devam etmektedir. Bu bölge içerisinde yer alan inanç turizmine yönelik mekanlar da düzenlenerek turizm faaliyetlerine açılmalıdır. Sağlıksız kent dokularının bulunduğu bölgelerin bu gelişim trendine ayak uydurabilmesi için sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Yerleşme merkezinin mevcut merkezden ayrı olarak doğu yönünde gelişimi öngörülmüştür. Nitekim bazı kamu kurum ve kuruluşları (Belediye, Adliye, Özel Üniversite, Hastane vb.) bu bölgede yer seçimi yapmıştır. Bu gelişim desteklenerek devam ettirilmelidir. Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen sorunların çözümüne yönelik olarak ortaya konan çözümler ile uygulama imar planı kararları ise şöyledir: Ulaşım Tarsus ülkemizin önemli ulaşım aksları üzerinde yer almaktadır. Yerleşmeye diğer bölgelerden, havalimanı, demiryolu, karayolu ve otoyol ile ulaşma imkanı bulunmaktadır. Kent içi ulaşım ise daha çok demiryoluna ve kanallara paralel uzanan akslar ile çözümlenmiştir yılında kent bütününe yönelik olarak onaylanan imar planlarında bazı bölgelerde ulaşım aksları önerilerek çözüm üretilmiştir. Ancak bu aksların tam olarak oluşturulmamış olması yerleşmedeki en büyük ulaşım sıkıntısını meydana getirmektedir. Bu aksların açılması ile birlikte ulaşım sorunu büyük ölçüde çözülecektir. Eski plan kararlarına ilave olarak bu imar palanında yerleşmenin kuzeyinde Adana-Ankara otoyoluna paralel olarak uzanan bir ulaşım aksı önerilmiştir. Böylece yerleşmenin doğu-batı ilişkisinin merkezi kullanmadan sağlanması amaçlanmıştır. Bunlara ilave olarak yerleşme için ulaşım planları hazırlanmıştır. Hazırlanan ulaşım planları bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Ancak hazırlanan bu plan ile birlikte bazı bölgelerde yoğunluk dengelemesi kapsamında artışlar oluşmuş, bazı bölgelerin ticaret olarak gelişmesi öngörülmüş, bazı bölgelerin ise fonksiyonları yeniden düzenlenmiştir. Bu hususlar göz önüne alınarak ulaşım planında gerekli revizyonlar-düzenlemeler yapılmalıdır. Genel Hususlar İmar planlarının hazırlanmasından önce alana ilişkin olarak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmıştır. Raporlar iki etap halinde hazırlanmış ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile tarih ve sayılı genelge gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu etütlerden 12/30

13 gelen formasyon sınırları ve önlem dereceleri planlar üzerine işaretlenmiştir. Yapılaşma aşamasında bu raporlarda ve eklerinde belirtilen hususlara uyulmalıdır. Planlama alanı içerisinde birçok fonksiyon D-400 karayoluna cepheli konumdadır ve bazı bölgelerde servis yolu imkanı bulunmadığından kentsel fonksiyonların bu yoldan cephe alması öngörülmüştür. Alan içerisinde D-400 ve diğer karayolu ağına cepheli fonksiyonlar için; Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik ve Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Yine planlama alanın kuzeyinde yer alan Berdan barajı koruma mesafeleri planlar üzerine işaretlenmiştir. Orta ve Uzun mesafeli koruma alanları içerisinde kalan bölgelerde tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Alınan kurum görüşleri doğrultusunda iletim hatları (mevcut-proje halindeki) planlar üzerine işaretlenmiştir. Bu hatların altı birçok bölgede yapılaşma olmaması amacıyla yeşil alan olarak planlanmıştır. Yeşil alan planlamasının mümkün olmadığı bölgelerde ise kentsel fonksiyonlara ayrılmıştır. Bu alanlarda ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Planlama alanı içerisinde bazı bölgelerde tescilli taşınmazlar yer almaktadır. Bu tescilli taşınmaz kültür varlıkları Tarsus Müze Müdürlüğünden alınan envanterler baz alınarak planlar üzerine işaretlenmiştir. Plan üzerinde işaretlenmiş olsun yada olmasın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun 736 sayılı ilke kararı uyarınca tescilli taşınmaz kültür varlığı parseline komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellerdeki her türlü inşai ve fiziki uygulama ile yeni yapılanma için koruma bölge kurulundan izin alınması gerekmektedir. Bu hüküm kapsamında yer alan parsellerde yapılacak olan ifraz işlemleri de ilgili koruma bölge kurulunun iznine tabidir. Yine muhtelif bölgelerde tescilli yapılar için kültür varlıklarını koruma kurulu tarafından koruma alanları belirlenmiştir. Bu koruma alanları da planlar üzerine işaretlenmiştir. Koruma alanlarında da ilgili mevzuat ve ilke kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Yine ülkemizin önemli akarsularında biri olan Berdan nehri planlama alanını kuzey-güney istikametinde ikiye ayırmaktadır. Berdan nehri ve çevresinde bazı bölgeler; tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu kararı taşkın sahası olarak belirlenmiştir. İlgili karara göre; Berdan regülatörü ile D-400 karayolu köprüsü arasında 13/30

14 sedde bulunan yerlerde seddeler arası sedde olmayan yerlerde ise yatak eksenine göre sağa ve sola toplam 74 metre genişliğindeki saha, D-400 karayolu köprüsü ile Berdan nehrinin denize döküldüğü yer arasında, sedde bulunan yerlerde seddeler arası sedde olmayan yerlerde ise yatak mihverlerinden itibaren sağlı sollu 125 metre olmak üzere 250 metre genişliğe haiz şeritvari saha taşkın alanı olarak belirlenmiştir. Taşkın sahası olarak belirlenen sahalarda DSİ nin standartlarına uygun olarak seddeler yapılıp taşkın tehlikesi giderilmeden uygulama yapılamaz. Bu planın onayından önce eski plan hükümlerine göre ruhsat almış ve bu ruhsat ile eklerine uygun olarak yapılmış yapıların hakları saklıdır. Bu yapıların ekonomik ömürlerini tamamlamaları ve yıkılıp yeniden yapılmaları durumunda yeni plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Ancak planlama alanı içerisinde eski onaylı imar planlarından gelen mevcut yapı uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama değiştirilmeden devam ettirilmiştir. Bu tür yapılar planlar üzerine M kodu ile (kitle nizamı) işaretlenmiştir. Bu kodlamanın getirildiği parsellerde yapı nizam ve yapı yoğunluğu aynen korunacaktır. Bu alanlarda yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda eski imar haklarına göre uygulama yapılır. Kadastro müdürlüğünden alınan sayısal kadastral hatlar planlar üzerine işaretlenmiştir. Sayısal veri olmayan kadastral sınırlar ise grafik paftalar üzerinden sayısallaştırılarak işaretlenmiştir. Bu nedenle bu hatlar şematik olup kesin hatları ifade etmemektedir. Gerçek kadastral hatların planlar ile uyuşmadığı bölgelerde; yollarda yapılaşmanın biçimi ve kadastral duruma göre, esas doğrultuyu değiştirmemek ve yol genişliklerini daraltmamak koşuluyla plan hatları ile kadastral çizgiler-mülkiyet çizgileri arasındaki 3 metreye kadar olan çelişkileri plan değişikliği yapmadan gidermeye belediyesi yetkilidir. Bu hüküm ada ayırma ve ifraz hatları içinde uygulanabilir. İmar planında, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, ibadet alanları, yönetim merkezleri, spor tesisleri ve sosyal donatı alanları gibi daha çok ortak kullanım yada kamu kullanımına ayrılan bölgeler için yapı yüksekliği yada inşaat emsaline ilişkin bir karar getirilmemiştir. Bunun amacı bu tür özellikli kullanımlarda (eğitim tesisleri, spor tesisleri, sağlık tesisleri gibi) genel olarak tip projelerin uygulanmasının tercih edilmesidir. Bu alanlarda yapılar jeolojik-jeoteknik etütlerden gelen önlemlerin alınması koşuluyla özel projelerine göre yükseklik alırlar. Ancak her ne kadar özel projelerine göre yükseklik alınsa da çevrede bulunan yapılaşmalar ile uyumlu bir yükseklik, emsal değeri ve 14/30

15 cephenin belirlenmesi esastır. Bu plan ile getirilen önemli karların başında bazı bölgelerde yer alan konut ve ticaret bölgelerinde emsal uygulamasına geçilmiş olmasıdır. Bu kapsamda daha çok yapılaşması tamamlanmamış bölgeler tercih edilmiştir. Eski onaylı imar planlarında planın tamamına yakın bölümünde yapı nizamı ve yükseklikleri belirlenmiştir. Sadece ada bazı uygulama yapılan bölgelerde istisna getirilmiş ve emsal uygulamasına izin verilmiştir. Bu plan ile planda emsal değeri verilerek tanımlanan konut ve ticaret alanlarında planda yapı yüksekliği belirtilmiş olsa dahi 2500 m²nin üzerinde olan parsellerde ve imar adalarına planda tanımlanan yapı yüksekliğinin üzerinde yada altında yapılaşmaya izin vermeye belediyesi yetkilidir. Bu durumda, parsel yada ada bütününde vaziyet planları hazırlanacak olup ilgili vaziyet planları belediyesince uygun görülmeden uygulama yapılamaz. Vaziyet planlarında yapıların yükseklikleri, ön, yan ve arka bahçe mesafeleri belirtilecektir. Bu alanlarda yan ve arka bahçe mesafeleri 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerinden gelen standartlara uygun olarak belirlenecektir. İmar adasının yada parselin cephe aldığı yola olan yapı yaklaşma mesafeleri ise planda belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin altına düşülmeden karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe formülüne uygun olarak belirlenecektir. Ada bazı uygulamaları teşvik etmek amacıyla plan notlarına; ticaret, yada konut alanlarında; ada bazında uygulama yapılması durumunda; planda belirtilen inşaat emsalini %10 artırmaya belediyesi yetkilidir. Bu durumda kat sınırlaması kalkar. Ada bazı uygulamalarda vaziyet planı hazırlanması zorunlu olup, vaziyet planları belediyece uygun görülmeden inşaat ruhsatı verilemez. Hazırlanacak olan vaziyet planlarında; öngörülen yapı yüksekliği ve buna bağlı olarak binalar arası mesafe, 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerinden gelen standartlara uygun, imar adasının cephe aldığı ana yola olan yapı yaklaşma mesafeleri ise karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe formülüne uygun olarak belirlenerek gösterilecektir. Birden fazla fonksiyon yer alan imar adalarında; ada içerisinde yer alan konut bölgelerinin büyüklüğünün 2500 m² nin üzerinde olması durumunda da bu hüküm uygulanır. hükmü eklenmiştir. Gerek ada bazı uygulamalarda, gerekse 2500 m²nin üzerindeki parsellerde yapı yüksekliğinin serbest olması ile ilgili olarak temel amaç, zeminde yapılaşmayı minimize ederek site tarzı yapılaşmaya yönelmektir. Böylece zemini, park, çocuk bahçesi, otopark, havuz, sosyal tesis gibi ortak kullanımlar için daha verimli kullanma imkanının 15/30

16 sağlanmasıdır. Konut Alanları Konut alanları ile ilgili en büyük değişiklik yukarıda da bahsedildiği üzere emsal uygulamasına geçilmiş olmasıdır. Eski onaylı imar planlarında konut alanlarının tamamı için yapı nizamı, yapı yüksekliği, taks değeri, kaks değeri, ön bahçe, yan bahçe mesafeleri tanımlanmıştır. Sadece ada bazı uygulamalarda emsal uygulanabileceğine ilişkin hüküm geliştirilmiştir. Bu plan ile birlikte gelişmesi tamamlanmamış bölgelerde emsal uygulaması öngörülmüştür. Özellikle yerleşmenin batısında yer alan imar uygulaması yapılmamış, bazı bölgeler ile imar uygulaması yapılıp yapılaşması tamamlanmamış imar adalarında emsal uygulaması getirilmiş ve planlar üzerine yapı yaklaşma mesafeleri işaretlenmiştir. Bu adalarda aynı zamanda yapı yükseklikleri de tanımlanmıştır. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere ada bazında ve 2500 m² üzerinde olan parsellerde planda belirtilen yükseklik şartına uyma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Emsal uygulaması getirilen bölgelerde yada ada bazı uygulama yapılacak adalarda yapılaşma ayrık nizam olacaktır. Bu tür bölgelerde aynı ada içerisinde yer alan yapılar arası mesafe ise yapılacak olan yapıların yüksekliğine göre yan bahçe mesafesi olarak belirlenecektir. Konut alanlarında zemin katlar belediyenin uygun gördüğü koşullarda günlük tüketime yönelik olarak ticari faaliyetler için kullanılabilir. Ayrıca emsal uygulaması yapılan bölgelerde zemin katlarda ticaret yapılması durumunda, yapı yaklaşma mesafelerine uymak şartı ile zemin katların tamamı ticaret olarak kullanılabilir. Bu bölgelerde zeminde konut bulunması durumunda ise TAKS değeri 0,40 ı aşamaz. Yine konut alanlarında daha sağlıklı yapıların oluşması amacıyla eski imar planlarında gelen ifraz şartı aynen korunmuştur. Konut alanlarında minimum ifraz parsel büyüklüğü; 6 katlı ve üzeri konut alanlarında 1000 m², 4 5 katlı konut alanlarında 750 m², 2 ve 3 katlı konut alanlarında minimum 500 m² olarak belirlenmiştir. Her bir imar adasında aynı yoldan cephe alan yalnız bir parselde %10 tolerans uygulanabileceği hükmü getirilmiştir. Bunun amacı bir imar adasının ifrazı yapılırken aynı yoldan cephe alan yalnız bir parselin büyüklüğünün istenen ifraz şartlarının %10 altında olabileceğidir. Yani 1000 m² ifrazı yapılan bir bölgede aynı ada içerisinde aynı yoldan cephe alan 16/30

17 parseller 1000 m² olarak ifraz edildiğinde son parsele kalan miktar 900 m² ve üzerinde ise bu büyüklüğü diğer parsellere dağıtmak yerine ayrı bir parsel oluşturulabilir. Eski plan hükümlerine göre planın onayından önce ifrazı tamamlanmış parsellerin tanımlanan büyüklükleri sağlayamaması durumunda adada yer alan diğer parsellerin yapılaşma durumlarına bakarak plan hükümleri doğrultusunda yapılaşmaya izin vermeye belediyesi yetkilidir. Bu imar planı ile birçok bölgede konut alanlarında yoğunluk dengelemesi yapılmıştır. Şöyleki; planda birçok bölgede aynı imar adası içerisinde, yada aynı bölgede, aynı yoldan cephe alan, aynı eşiklere sahip, aynı kriterlerde bulunan birçok adada üç ayrı yoğunluk ve yapılaşama kararı getirilmiştir. Bu tür bölgeler öncelikle tespit edilmiş yapılaşması büyük oranda tamamlanmış bölgelere müdahale edilmemiştir. Ancak yapılaşması henüz başlamamış yada çok az oranda yapılaşmış bölgelerde yoğunluklar dengelenmiştir. Yine eski planlarda ayrık nizam iki kat olarak önerilip 0,65 inşaat emsali uygulanan birçok bölge bulunmaktadır. Ancak bu alanlar yapılaşamamakta ve atıl durumdadır. Bu tür bölgelerde yapılaşmayı sağlayabilmek için yapı nizam ve yüksekliği değiştirilmeden inşaat emsali E=0,80 olarak yeniden düzenlenmiştir. Ticaret Alanları Bu plan ile getirilen önemli değişikliklerin biri de ticaret alanları ile ilgilidir. Yukarıda da bahsedildiği üzere Tarsus kent merkezi sıkışmış bir durumdadır. Mevcut merkez hızla gelişen yerleşmeye yetersiz kalmaktadır. Mevcut merkez dönüşümü henüz sağlanamayan sağlıksız doku ile sit-koruma alanları arasında sıkışmıştır. Bu plan ile birlikte yerleşmenin merkezinin iki ayrı gelişme şeklinde olacağı öngörülmüştür. Birincisi yeni bir merkez oluşumu, ikincisi ise lineer formda yol boyu merkez gelişimidir. Merkezin gelişebileceği tek yön Atatürk caddesi boyu ve yerleşmenin doğusunda bulunan sit alanları haricindeki sahadır. Bu hususlar dikkate alınarak yeni plan kararları oluşturulmuştur. Yeni Merkez Gelişimi; Bu kapsamda öncelikle hizmetler sektöründe birçok kamu kurum ve kuruluşu (üniversite, belediye, adliye, hastane..vb.) yerleşmenin doğusunda yer seçimi yapmışlardır. Bu yer seçimleri doğal olarak bu kurumlara hizmet edecek olan yan 17/30

18 sektörlerinde bu bölgede yer seçmeleri yönünde eğilimler oluşturmasına neden olmuştur. Planlama çalışmalarında bu eğilimler dikkate alınmış ve yerleşmenin doğusunda yeni bir merkezin oluşması öngörülmüştür. Bu kapsamda öncelikle Berdan çayının doğusunda Adana Bulvarı üzerinde yeni bir merkez gelişimi öngörülmüştür. Bu alanlar planlarda ticaret alanı olarak işaretlenmiştir. Bu alanlarda; bulvara cepheli bölümlerde E=2,50; bulvara cephesi bulunmayan bölgelerde ise E=2,00 olarak emsal değeri öngörülmüştür. Yine yeni merkezin devamı olarak belediye ve adliyenin karşısında yer alan bölgelerinde bu kapsamda ticaret olarak gelişmesi öngörülmüştür. Kasım Gülek bulvarına cepheli ve bulvarın doğusunda yer alan bu bölgelerde ise emsal değeri E=1,50 olarak öngörülmüştür. Bu alanlarda daha çok proje büroları, avukatlık büroları gibi ofis türü yapılanmaların yer seçimi yapacağı öngörülmektedir. Lineer Merkez Gelişimi; Aynı uygulama Atatürk caddesi içinde öngörülmüştür. Atatürk caddesi merkezden başlatıp yerleşmeyi kuzeybatı yönünde bölerek otoban bağlantı yoluna ulaşmakta ve buradan Çamlıyayla ilçesine ulaşımı sağlamaktadır. Bu nedenle bu cadde üzerinde yoğun ticari eğilimler bulunmaktadır. Ancak mevcut plan kararları ile bu gelişim sağlanamamaktadır. Özellikle eski planlarda ayrık nizam öngörülmesi ile birlikte bu alanlarda doğal olarak zemindeki yapılaşmaların taks değerlerinin 0,40 olması ve planlara bu konularda istisna getirilmemiş olması dolayısıyla bu gelişim sağlanamamaktadır. Bu gelişimin sağlanabilmesi için Atatürk caddesine cepheli parsel/adalar öncelikle bu planlar ile birlikte ticaret kullanımına ayrılmıştır. Ayrıca bu bölgelerde emsal uygulamasına geçilmiş ve yol boyu E=2,75 ve h=25.00 m olarak öngörülmüştür. Eski plandan gelen yoğunluklar artırılmamıştır. Böylede zemin katların yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalan bölümlerinin tamamının ticari fonksiyonlar için kullanılmasının önü açılmıştır. Yine lineer formda gelişim eski merkezden başlayarak İsmetpaşa Caddesi-Mersin caddesi boyunca D-400 karayoluna kadar olan bölge içinde öngörülmüştür. Bu bölgede eski imar planlarında gelen yapılaşma koşulları değiştirilmeden kullanımların ticaret olarak gelişimi öngörülmüştür. 18/30

19 Ticaret alanlarında, emsal ve maksimum yapı yüksekliğini aşmamak koşuluyla asma kat yapılabilir. Turizm Tesis Alanları Yukarıda da bahsedildiği üzere Tarsus yerleşmesi için turizm gelecekte en önemli sektörlerin başında yer alacak olup plan stratejileri de bu kurgu üzerinedir. Özellikle yerleşmenin kıyı kesiminde yer alan kültür turizm koruma ve gelişim bölgesinde planların ve imar uygulamalarının tamamlanmış olması bu gelişimin başlangıcını oluşturmaktadır. Yine Adana-Mersin yeni havalimanın yer seçiminin yapılmıştır. Bu havalimanı Tarsus yerleşmesi için büyük öneme sahiptir. Yerleşme içerisinde yer alan tarihi ve kültürel değerler ayrı birer turizm potansiyelidir. Yerleşme ve yakın çevresinde inanç turizmi, yayla turizmi, kültür turizmi, deniz turizmi yoğun olarak yapılmaktadır. Yerleşme ise son yıllarda inanç turizmi ile ön plana çıkmaktadır. Bu turizm faaliyetleri arasındaki eksiklik ise sektörler arası yatay ilişki, ulaşım ve konaklama sektörleridir. Bu eksikliğin en önemlilerinin başında gelen ulaşım ilişkisi yeni havalimanın yapılması ile birlikte giderilecektir. İnanç turizmi için bölgeye ağırlıklı olarak yurtdışından gelinmektedir. Havalimanının faaliyete geçmesi ile birlikte yurtdışından bölgeye turizm amaçlı geleceklerin sayısında artış olacaktır. Ancak bütün bunların yanında Tarsus yerleşmesinde bölgeye geleceklerin konaklamalarını karşılamaya yönelik tesis yer almamaktadır. Bu kapsamda bu sorunun ortadan kaldırılması, bölgeye turizm ve diğer amaçlarla gelecek olan misafirlere konaklama imkanı sunulması amacıyla planda turizm tesis alanları önerilmiştir. Bu tesisler için üç ayrı bölge seçilmiştir. Öncelikle şelale çevresi gerek kent merkezinde yer alması gerekse doğal güzellikleri itibariyle kısa vadede konaklama imkanını sağlayacak niteliktedir. Uzun vadede ise daha nitelikli tesislerin yapılabilmesi ve bölgesel konaklamaları sağlanabilmesi için Berdan barajı çevresinde mevcut yerleşmenin kuzeydoğusunda iki ayrı bölgeye daha turizm tesis alanları önerilmiştir. Yerleşmenin kuzeydoğusunda işaretlenen turizm bölgeleri gerek doğası gerekse hava koşulları dikkate alındığında, nitelikli turizm gelişimi, kongre turizminin gelişimi ve kamp alanları olarak gelişimi sağlanabilir. Turizm tesis alanlarında; otel, tatil köyü, butik otel, pansiyon gibi turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik te tanımlanan tesisler yapılabilir. Bu alanlarda, 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve ilgili yönetmelikleri 19/30

20 doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Yapılacak tesislerin turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygunluğu zorunludur. Kültür ve turizm bakanlığından turizm yatırım belgesi alınmadan inşaat ruhsatı verilmez ve turizm işletme belgesi alınmadan işletmeye açılamaz. İmar planlarında turizm tesis alanları için inşaat alanı katsayısı E=1.00 ve yapı yüksekliği maksimum metre olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda asma kat yapılabilir ve kat adedinden sayılmaz. Emsale ve maksimum bina yüksekliğine dâhildir. Sanayi, Küçük Sanayi, Toptan Ticaret ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları Yerleşmenin en önemli geçim kaynağı mevcutta sanayi gelişimidir. Mevcutta bu gelişim tarımsal sanayi ve paketleme tesisleri yönünde olmaktadır. Çukurova bölgesinde özellikle yoğun olan tarımsal faaliyetlerin depolanmasına ve paketlenmesine yönelik tesisler yer almaktadır. Gelecekte de bu eğilimlerin devam edeceği öngörülmektedir. Büyük ölçekli sanayi, depolama tesisleri için Mersin-Adana yolunun kuzey ve güneylerinde yer seçimleri yapılmıştır. Bu bölgeler eski onaylı imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanları için ayrılmıştır. Ancak alanda tarıma dayalı entegre tesislere yönelik yoğun talepler gelmektedir. Bu taleplere yönelik olarak bu alanların kullanım fonksiyonları sanayi alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Tarsus yerleşmesi ülkemizin önemli sanayi alanlarından birisidir. Özellikle Mersin- Adana yerleşmeleri ortasında kalmış olması ve bu yerleşmelerde de D-400 karayolu boyunca sanayi eğilimlerini bulunması Tarsus için de bu oluşumun gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda planlama aşamasına belli bölgelerde üretime yönelik olarak gelişim öngörülmüştür. Bu kapsamda D-400 karayolunun Mersin girişinde yolun her iki cephesi ve yine D- 400 karayolunu Adana girişinde Berdan nehrine kadar yolun her iki tarafı da sanayi gelişimleri için öngörülmüştür. Eski imar planlarında sanayi alanları için farlı yoğunluklar öngörülmüşken bu plan ile birlikte bütün sanayi alanlarında emsal değeri E=1,00 olarak belirlenmiştir. Yapı yüksekliği ise yapının teknolojik özelliğine göre belirlenebilmesi için serbest bırakılmıştır. Yine D-400 karayolunun güneyinde sanayi alanlarının devamı niteliğinde konut dışı kentsel çalışma alanları işaretlenmiştir. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, resmi ve sosyal tesisler, dumansız kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden 20/30

21 tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir. Bu alanlarında minimum ifraz 2500 m² ve minimum cephe genişliği 40 m dir. Konut dışı kentsel çalışma alanlarının büyük bölümünde inşaat emsali E=0,50 olarak belirlenmiştir. Bunların dışında iki ayrı bölgede küçük sanayi alanları belirlenmiştir. Birincil olarak Teke mahallesinde eski planlardan gelen küçük sanayi alanları korunarak planlar üzerine işaretlenmiştir. Bu bölgede inşaat emsali E=0,80 ve yapı yüksekliği h=7.00 m olarak işaretlenmiştir. İkinci olarak ise Kemalpaşa mahallesinde yer alan küçük sanayi alanlarıdır. Bu sanayi alanı da eski planlardan gelmektedir. Ancak mevcut sanayi alanı gelişimler göz önünde bulundurularak Gedikli köyü yolu batısında yer alan kanala kadar batı yönünde genişletilmiştir. Bu sanayi sitesinde ise inşaat emsalleri E=0,50 ve yapı yüksekliği h=7 m olarak belirlenmiştir. Yerleşmenin batısında bulunan toptan ticaret alanları ise planlarda aynen korunmuştur. Bu alanlarda inşaat emsali E=0,50 olarak belirlenmiştir. Akaryakıt Satış-Bakım ve LPG İkmal İstasyonları Yerleşmede muhtelif bölgelerde akaryakıt-satış bakım ve LPG ikmal istasyonları bulunmaktadır. Bu plan ile yeni bir alan önerilmemiştir. Sadece eski planlardan gelen istasyonlar belirli bir standarda bağlanmıştır. Eski planlarda bazı istasyonların yapı yaklaşma mesafeleri ile emsal değerleri bulunmamaktadır. Bu plan kapsamında bütün istasyonlara yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri cephe alınan yollardan 15 metre diğer cephelerden ise 5 metre olarak işaretlenmiştir. Ayrıca eski planlarda üzerinde yapılaşma koşulları tanımlanmayan istasyonlara inşaat emsali E=0,50 ve yapı yüksekliği h=7.00 m olarak işaretlenmiştir. Eski planlarda bu değerlerin altında olan istasyonlarda bu değerlere tamamlanmış üzerinde olan istasyonlar için ise eski plan kararları işaretlenmiştir. Akaryakıt satış ve bakım istasyonu ile LPG ikmal istasyonu işaretli alanlarda; ilgisine göre 2918 sayılı karayolları trafik kanunu nun 18.maddesi gereğince hazırlanan karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelik ve karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının ilgili tebliğlerinde 21/30

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak...

İÇİNDEKİLER MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... İÇİNDEKİLER MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 İKİNCİ BÖLÜM: Tanımlar ve Mekânsal Kullanım Esasları... 2 Tanımlar...

Detaylı

PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziksel ve doğal çevreyi sağlıklı ve planlı bir yapıya kavuşturmak, tarihi ve kültürel değerleri

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.06.2011 tarih ve 01/59 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revize edilmesine

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler 1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA- BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU Sıra No Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 1 09/01/2009 / 01 2 09/01/2009 / 02 3 09/01/2009 / 03 4

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BİGE İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞT İ. Şair

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ MAYIS - 2007 MERSİN İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No İçindekiler Dizini... 1 1. Sorunların Tanımlanması ve

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların

Detaylı