2-KAPSAM Bu plan Tarsus (Mersin) yerleşmesinde onaylı nazım imar planları kapsamında sit alanları dışında kalan 4200 hektar alanı kapsamaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-KAPSAM Bu plan Tarsus (Mersin) yerleşmesinde onaylı nazım imar planları kapsamında sit alanları dışında kalan 4200 hektar alanı kapsamaktadır."

Transkript

1 1-AMAÇ Tarsus (Mersin) Uygulama imar planı revizyonu; 2025 yılını hedef alarak, planlama bütününde, sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasını, turistik, doğal ve tarihsel değerlerin korunmasını, Ülkemizin kalkınma politikaları kapsamında, sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen ilkeler doğrultusunda, planlı bir gelişmeyi amaçlamaktadır. 2-KAPSAM Bu plan Tarsus (Mersin) yerleşmesinde onaylı nazım imar planları kapsamında sit alanları dışında kalan 4200 hektar alanı kapsamaktadır. 3-İMAR PLANI REVİZYONU GEREKÇESİ Tarsus bütününe yönelik olarak hazırlanan uygulama imar planı revizyonuna aşağıda belirlenen hususlar doğrultusunda ihtiyaç duyulmuştur. *Etaplar halinde en son yıllarında onaylanan imar planları üzerinde birçok bölgede tadilatlar yapılarak planın bütünlüğünün bozulmuş olması, *Zaman içerisinde ülkemizde ve dolayısıyla Tarsus yerleşmesinde meydana gelen değişimler ve gelişmelerin kentsel, sosyal ve teknik altyapı açısından yeni ihtiyaçları ortaya çıkarması, *Planların onayından sonra birçok bölgede imar uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamaların bir bölümü yargı yoluyla iptal olmuştur. Uygulamaların tekrar yapılabilmesi için mahkeme kararları doğrultusunda bazı bölgelerde planlarda düzenleme yapmaya ihtiyaç duyulması, *Yerleşmeye dönük olarak en son etabı 1996 yılında onaylanan kent bütününe yönelik planlarda bazı radikal kararlar alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda plan hükümlerine göre gerekli dönüşüm sağlanamamış olması, *Tarsus yerleşmesi Adana ve Mersin kentleri arasında sıkışmış ve bu bölgelerin yapılaşma baskısı altındadır. Bu nedenle Tarsus un Adana ve Mersinin gelişme eğilimleri ve ülkesel politikalarla birlikte değerlendirilerek yeniden şekillenmeye ihtiyaç duyması, *Yapım aşamasında olan Adana yeni havaalanı ve Tarsus kültür turizm koruma ve gelişim bölgesinin Tarsus yerleşmesinin nüfus ve sektörel açıdan gelişmesine önemli katkıları olacaktır. Söz konusu bu dinamiklerin yerleşmenin fiziksel mekandaki yansımalarının planlama çalışmalarında dikkate alınmasının gerekmesi, 1/30

2 *Yerleşme içerisinde bulunan bazı bölgelerde sağlıksız yapılaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu sağlıksız yapılaşmaları ortadan kaldırmak için bütüncül planlarla birlikte yeni bir gelişim politikasının üretilmesine ihtiyaç duyulmasıdır. 4-İZLENEN YÖNTEM Planlama çalışmaları iki ana aşamadan oluşmuştur. Bu aşamalardan ilki; revizyonilave imar planına altlık oluşturacak sentez ve eşik sentezi paftalarının hazırlanmasına yönelik olarak yürütülen imar planı araştırma-değerlendirme çalışmalarıdır. Elde edilen veriler ve bu verilerin değerlendirilmesi sonucu ulaşılan sentez ve eşik sentezinden gelen doğal ve yasal eşikler ile belediye ve kullanıcı istekleri doğrultusunda çalışmanın 2. aşaması olan planlama çalışmaları yürütülmüştür. Araştırma-Değerlendirme Çalışmaları: İmar planı araştırması birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olan çeşitli safhalardan oluşmuştur. Öncelikle araştırma için 3194 sayılı İmar Kanunu eki Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının planlama alanına ilişkin görüşleri temin edilmiştir. Bu kapsamda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TEİAŞ, TEDAŞ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumların görüşleri temin edilmiştir. Daha sonra imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda da arazide sondaj, sismik ve jeoteknik çalışmalar yapılmıştır. Sondaj çalışmaları sonucu araziden alınan numuneler günlük olarak laboratuarlara iletilmiştir. Laboratuar sonuçları, sismik çalışmalar ve jeoteknik çalışmalar sonucu elde edilen veriler derlenerek imar planına esas jeolojik-jeoteknik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışmalar yerleşme ikiye ayrılarak yapılmış ve iki etap halinde hazırlanarak onaylanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar; 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile tarih ve sayılı genelge gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihinde I. etap revizyon-ilave imar planına esas jeolojikjeoteknik etüt, tarihinde ise II. etap revizyon-ilave imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları onaylanmıştır. Arazi çalışmaları kapsamında ise, belediye yetkilileriyle ayrıntılı görüşmeler yapılmış, resmi kurumlardan anket ve sözlü görüşme yöntemi ile bilgi alınmış, ticaret anketi, konut anketi ve yerel halk ile görüşmeler neticesinde bilgiler derlenmiş; ayrıca halihazır haritalar üzerinde, yerleşmenin mevcut halini daha iyi yansıtabilmek amacıyla arazi kullanım çalışması yapılmış ve yerleşmenin karakteristik özelliklerini görsel açıdan desteklemek için fotoğraflama çalışmaları yapılmıştır. 2/30

3 Yerleşme ile ilgili yukarıda belirtilen veriler büro çalışması ile tamamlanarak, araştırma raporu, arazi kullanım paftaları, yerleşimin merkezine ait merkez analizi paftaları, sentez ve eşik sentezi paftaları ve fotoğraf albümü hazırlanmıştır. Ayrıca ilgili kamu kuruluşlarına ait rapor, görüş ve yazışmalarının fotokopilerine de araştırma raporunun sonunda ek olarak yer verilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında; yerleşmenin özelliklerini yansıtan bir sentez ve imar planını kısıtlayan eşikleri belirten eşik sentezi elde edilmiştir. Bunun için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TEİAŞ, TEDAŞ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü nün görüşleri ve Jeolojik Etüt Raporu değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar sentez ve eşik sentezine yansıtılmıştır. Planlama Çalışmaları: Araştırma değerlendirme çalışmaları sonucu elde edilen sentez verileri doğrultusunda planlama çalışmalarına başlanmıştır. Planlama çalışmaları da kendi içerisinde iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar nazım imar planı ve uygulama imar planı çalışmalarıdır. Nazım imar planı çalışmaları kapsamında; öncelikle onaylı nazım imar planları irdelenmiştir. Onaylı nazım imar planları ve kamu kurum görüşleri ile sentez çalışmaları değerlendirilerek plan ana kararları oluşturulmuştur. Bu kapsamda kentin sorunları belirlenerek bu sorunların çözümüne yönelik kararlar üretilmiş, yoğunluk kararları verilmiş, kentsel kullanımların mekana yansımaları sağlanmış ve uygulama imar planlarına altlık oluşturacak plan ana kararları geliştirilmiştir. Daha sonra ise uygulama imar planı aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada ise nazım imar planı kararları doğrultusunda uygulamaya yönelik kararlar geliştirilmiş, son yıllarda mülkiyet sahipleri tarafından belediyeye iletilen yazılı talepler incelenmiş ve plan bütününde değerlendirilmiş, belediyenin tespit ettiği uygulamadan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik kararlar üretilmiş ve bu doğrultuda plan kararları oluşturulmuştur. 5-ONAYLI İMAR PLANLARI VE PLANLAMA SÜRECİ Önceki İmar Planları Tarsus da ilk imar planının Alman Mimar Hermann Jansen tarafından yapıldığı söylenmekte fakat resmi bir belgeye dayandırılamamaktadır. Kent için hazırlanmış ilk plan 1958 yılında onaylanmıştır. Hazırlanan bu bütüncül plan büyük oranda uygulanmıştır. Daha sonraki dönemde kentteki yeni gelişmelerin hayata geçirilebilmesi için öncelikle küçük mevzii değişiklikler yapılmıştır yılında mevcut plana kentin doğusunda bir ek yapılmış, 1973 yılında ise öğretmenler kooperatifinin yapılması için yine kentin doğusunda yeni bir yerleşme alanı düzenlenmiştir. Aynı dönemde Adana- 3/30

4 Mersin Karayolu güzergâhı üzerinde sanayi gelişmeleri başlamış ve bu tesisler imar planı dışında gelişi güzel yer seçmiştir. Plan dışı gelişmeleri denetim altına alabilmek için 1973 yılında onaylanan revizyonda kentin doğu çıkışında sanayi ve küçük sanayi için gelişme alanı planlanmış fakat bu düzenlemeler etkin olamamıştır. Kentin gelişme eğilimleri doğrultusunda 1974 yılında yeni bir imar planı hazırlanmaya başlanmış ve bu plan 1990 yılını hedeflemiştir yılında İmar İskan Bakanlığı (mülga) tarafından onaylanan bu plan; hedef yılında kent nüfusunun kişiye ulaşacağı öngörülmüştür. Bu planda kent merkezinin belediye arkasındaki kesiminin yenilenmesi, hal tesislerinin Mersin yönünde karayolu ile demiryolu arasındaki kamyon otopark alanları ile yeni toptancı haline taşınması öngörülmüştür. Ayrıca kent merkezinde dağınık olarak bulunan küçük sanatların 82 Evler Mahallesinde yeni planlanan alanda toplanmasının kent merkezini rahatlatacağı düşünülmüştür. Bu planın önündeki önemli sorunlardan birinin ovanın korunması olduğu ifade edilmiştir. Bugün itibariyle Tarsus kent dokusu içinde tarımsal faaliyetlerin hala yer yer devam ettiği alanlar bulunmaktadır. Bu planda yeni yerleşme alanları için kentin kuzeydoğusundaki tarım yönünde düşük nitelikli alanlar seçilmiş; kent içindeki taşkın ve ekim alanlarının ise park ve seyrek yerleşmeye ayrılması önerilmiştir. Plan uygulamasının dışında 1982 sonrası sık oranda mevzi ve tadilat projeleri ile imar planı bütünü içinden farklı bir durum izlenmiştir. Plan dönemi sonrasındaki ilk ilave 1990 yılında kentin kuzeybatısında yapılan ve yaklaşık 120 hektarlık bir alanı kapsayan plandır. Bu plandan sonra 1993 yılında yine kentin kuzeybatısında yaklaşık 60 hektarlık başka bir ilave plan onaylanmıştır. Kent bütününe yönelik hazırlanan üçüncü plan 1996 yılında belediye tarafından hazırlattırılıp onaylanmıştır hedef yılı için hazırlanan bu plan 3500 hektarlık bir alanı kaplamakta ve hedef yılında kentin toplam nüfusunun kişi olacağını öngörmektedir. Bu planda meskun konut alanlarının hektarlık bir alan kapladığı, gelişme konut alanları için 540 ha alan ayrıldığı ve toplam konut alanının ha olduğu ifade edilmektedir. Konut alanlarında net nüfus yoğunluğu 323 kişi/ha iken brüt nüfus yoğunluğu 140 kişi/ha olarak belirlenmiştir. Planda konut alanlarının toplam kullanım alanına oranı % 44 dür. Günümüze kadarki süreçte bu planda da çeşitli revizyon, ilave çalışmalar ve tadilatlar yapılmıştır. İlk önemli ilave 1999 yılında onaylanan ve Berdan Çayı güzergahını kapsayan taşkın alan revizyon planıdır. Daha sonraki dönemden günümüze kadar ilave ve revizyon plan onamaları devam etmiş, 2005, 2006,ve 2007 yıllarında küçük çaplı ilave planlar onaylanmıştır. 4/30

5 Yürürlükteki İmar Planı 1996 yılında onaylanan bütüncül imar planından sonra kent genelinde belediye tarafından çok sayıda ilave, revizyon ve plan değişikliği onaylanmıştır. Bu tarihten günümüze kadar bu plan üzerinde belediyesi tarafından yapılan tüm ilave, revizyon ve plan değişiklikleri temin edilmiş, bu değişikliklerin tamamı imar planlarına işlenerek 2013 yılı itibariyle yürürlükte olan güncel imar planı elde edilmiştir. Muhtelif zamanlarda onaylanan planların bütünleştirilmesinden elde edilen güncel planın alan dağılımını gösterir tablo aşağıdadır. ALAN KULLANIMLARI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (Ha) ORAN (%) KONUT ALANLARI KONUT ALANLARI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI RESMİ KURUM-İDARİ TESİS ALANLARI BELEDİYE HİZMET ALANLARI TİCARET ALANLARI PAZAR ALANLARI TİCARİ DEPOLAMA ALANLARI SANAYİ ALANLARI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI DEPOLAMA ALANLARI ASKERİ ALANLAR TURİZM YERLEŞME ALANLARI KONAKLAMA TESİS ALANLARI GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR DOĞAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR AÇIK VE YEŞİL ALANLAR KENTSEL (AKTİF)YEŞİL ALANLAR PARK ALANLARI DİĞER YEŞİL ALANLAR AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR MEZARLIK ALANLAR REKREASYON ALANLARI /30

6 KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI EĞİTİM TESİSLERİ ALANI SAĞLIK TESİSLERİ ALANI SOSYAL-KÜLTÜREL TESİSLER ALANI İBADET ALANI SPOR TESİSLERİ ALANI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI DERE-KANAL TRAFO ALANI OTOPARK ALANI TERMİNAL ALANI BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU DEMİRYOLU YOLLAR+MEYDAN GENEL TOPLAM ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI Bölgede üst ölçekli plan niteliğinde Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanmış olmakla birlikte söz konusu bu planın yürütmesi durdurulmuş olduğundan yerleşmeyi ve alt ölçekli plan kararlarını etkileyecek herhangi bir üst ölçek plan bulunmamaktadır. Bu plan Mersin ve Karaman il sınırları kapsamında yapılmış olup Tarsus u da kapsamaktadır. Çevre düzeni planında Tarsus ilçe geneli ve kentsel nüfusa ilişkin kestirimler yapılmıştır. Bu öngörülere göre planın hedef yılı 2025 yılında Tarsus ilçe geneli kentsel nüfusunun kişi, kırsal nüfusunun kişi, toplam nüfusunun ise olacağı kestirilmektedir. Yine aynı 2025 hedef yılında Tarsus ilçe merkezi nüfusunun olacağı öngörülmektedir. Çevre düzeni planında Tarsus un yüksek oranlı dış göçe maruz kalan yoğun bir sanayi kenti görünümünde olduğundan bahsedilmiştir. Buna karşın yörede seracılık faaliyetlerinin desteklenmesi, yerleşmenin sanayi kenti kimliğinden çıkıp, bir turistik kent ve kültür merkezi niteliğine geri dönmesinin desteklenmesi önerilmektedir. Yine planda Tarsus kentinin Türkiye Turizm Stratejileri 2023 Raporu nda inanç turizm koridorunun başlangıç noktası olduğu ve bu potansiyellerinin değerlendirilmesinin önem taşıdığı belirtilmiştir. 1/ ölçekli çevre düzeni plan şemasında Tarsus un mevcut imar planı kapasitesinin plan dönemi için kabul edilen nüfusa yeterli olmadığı hesaplanmış ve kentin doğu, kuzeydoğu, kuzey, kuzeybatı ve batı çeperlerinde, Kaleburcu ve Bağlarbaşı Köylerini de kapsayan bölgelerde yeni kentsel gelişme alanları planlanmıştır. 6/30

7 Plan şemasında kentin yakın çevresinde dikkati çeken bir diğer husus; D-400 nolu Adana-Mersin karayolunun ağırlıklı olarak sanayi ve buna dayalı ticari kullanımların yer aldığı sürekli bir koridor olarak planlanmasıdır. Planda Berdan Barajı çevresinde rekreasyon tesisleriyle birlikte planlanması önerilen bir büyük kentsel yeşil alan önerilmiş, plan döneminde Tarsus Çayı nın nehir turizmi açısından değerlendirilmesi önerilirken, çay etrafında rekreasyon alanları planlanmıştır. Kaburgediği-Morcakaya Mesire Yeri plana işlenmiştir. Diğer taraftan plana işlenen ve kentin güneydoğu kesiminde yer alan havaalanı, kentin çevresinde yer alan önemli kullanımlardan biridir. 7-PLANLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Planlama çalışmaları yapılırken planlamayı etkileyen ve plana yön veren birçok etken yer almıştır. Bu etkenler, yasal ve fiziki etkenler olarak ayrılabilir. Bu etkenleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse bunlar kısaca şunlardır. Fiziki Etmenler: Yerleşmeyi kuzey güney yönünde ikiye ayıran Berdan nehri plandaki en önemli fiziki etmendir. Berdan nehri çevresi mevcutta turizm ve rekreatif olarak gelişme eğilimleri göstermekte olup bu eğilimler planlama aşamasında dikkate alınmıştır. Topoğrafik Yapı: Tarsus yerleşmesi Çukurova da kurulmuş olup yerleşme merkezi ve eski doku genel olarak tarım arazilerinin yoğun olduğu düz alanları tercih etmiştir. Yerleşmenin kuzeyi ve kuzeybatı bölümleri ise daha eğimli ve çevresel değerler, altyapı maliyetleri, manzara ve klimatik açıdan yerleşime daha uygun alanlardan oluşmakta olup bu durum planlama çalışmalarında etken rol oynamıştır. Yine yerleşme içerisinden geçen birçok sulama kanalı planların şekilllenmesinde etkili olmuştur. Yasal Etmenler: Koruma Alanları: Planlama alanı içerisinde doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanları yer almaktadır. Bu sit alanları ve plan sınırları içerisinde yer alan diğer tescilli yapılar planların şekillenmesinde etkili olmuştur. Sit alanları bu plan çalışmaları kapsamı dışında tutulmuştur. Çünkü bu alanlarda planların hazırlanması ve onayı ayrı bir süreci gerektirmekle birlikte farklı mevzuat hükümlerine tabidir. Jeolojik-Jeoteknik Etütler: Yerleşmeye ilişkin olarak hazırlanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerde belirtilen önlem şartları ve yapı yasaklı alanlar planlara işaretlenmiş ve planlara yön vermiştir. Yapı yasaklı alanlar yapılaşma dışı tutulmuştur. 7/30

8 Karayolu Görüşü: Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda verilen görüşlerde kent içerisinden geçen karayolu kamulaştırma sınırları, otoyol ve bağlantı noktaları kamulaştırma sınırları ile görüşlerden gelen diğer veriler planların şekillenmesinde etken rol oynamıştır. Demiryolları Görüşü: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen demiryolu kamulaştırma sınırları ve ilave hat talepleri ile büyük ölçekli trafo alanı talebi planlar aşamasında dikkate alınmıştır. Ulaşım Master Planı: Tarsus belediyesi tarafından hazırlattırılan ulaşım mastır planından gelen veriler planlar üzerine işaretlenmiştir. Onaylı İmar Planları: Belediye tarafından daha önce onaylanmış bulunan imar planları ve plan değişiklikleri plan revizyonu aşamasında dikkate alınmıştır. TEDAŞ Görüşü: Yerleşme bütününde var olan trafo yerleri planlara işaretlenmiş, ayrıca mevcut iletim hatları ile proje halindeki iletim hatları da planlama aşamasında etken rol oynamıştır. Mülkiyet Durumu: Alandaki mülkiyet durumu ve mülkiyet sahipliliği planlama aşamasında dikkate alınmıştır. İmar uygulaması yapılan alanlar, imar uygulaması yapılıp yargı kararıyla iptal edilen bölgeler ve bunların planlara etkileri dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapılmıştır. 8-UYGULAMA İMAR PLANI KARARLARI Uygulama imar planlarının revizyonu aşamasında öncelikle eski onaylı planlar irdelenmiştir. Planların mekâna yansımaları değerlendirilmiş, aksayan yönleri tespit edilmiş, hedefler ve potansiyeller doğrultusunda sorunların çözümüne yönelik olarak üst ölçekli plan kararları doğrultusunda yeni plan kararları üretilmiştir. Bu kapsamda yerleşme için tespit edilen başlıca sorunlar ve potansiyeller aşağıda belirtilmiştir. *Yerleşmedeki başlıca sorun mevcut kent merkezinin sıkışmış olmasıdır. Mevcut kent merkezi dönüşümü henüz sağlanamamış olan ve sağlıksız yapılaşmaların yoğun 8/30

9 olarak yer aldığı bölgeler ile kentsel-arkeolojik sit alanları arasında sıkışmış durumdadır. Ancak mevcut merkez Tarsus yerleşmesi için yetersiz kalmaktadır. *Ulaşımda alternatif aksların olmayışı ve trafiğin kent merkezinde sıkışması, yerleşme nüfusunun artması ile birlikte bu trafik sıkışıklığının daha da artacak olması. Yerleşmede üretilen trafik yükünü büyük ölçüde 2-3 aks üzerinde toplanmakta ve bu trafiğin çoğunluğu da kent merkezini kullanma durumunda kalmaktadır. Alternatif yol güzergâhlarına ve merkezin trafik yükünü azaltacak kuşak yollara ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni bir merkez oluşturulmadığı durumda mevcut merkez gerek ulaşım bağlantıları gerekse merkez içi ulaşım açısından daha da problemli hale gelecektir. *Yerleşmede yoğunluk konusunda bir kademelenmenin bulunmayışı yani aynı bölge içerisinde birçok yoğunluk kararlarının bir arada olması yılında onaylanan imar planlarında yeni yerleşime açılmış olan bölgelerde kendi içerisinde bir yoğunluk kademelenmesi yapılmıştır. Ancak bu tarihten önce onaylı olan bölgelerde bu tür bir kademelenme söz konusu değildir. Bazı imar adalarında üç yada dört ayrı yoğunluk uygulaması göze çarpmaktadır. *Yine aynı bölge içerisinde aynı eşikleri paylaşan aynı fonksiyonlar için çok farklı inşaat emsalleri önerilmiştir. *Yerleşmede bazı bölgelerde, mülkiyet yapısının çok parçacıl olması. Bu parçacıl mülkiyet yapısı ile yapılaşma imkanın zayıf olması yada ortaya sağlıksız yapılaşmaların çıkması. Bu tür bölgelerden bazılarına imar planı kararları ile yoğunluk artışı getirilmiş olmasına rağmen bu alanlar içerisinde mevcut yapıların yer alması ve mülkiyetin çok parçacıl olması nedeniyle dönüşümün sağlanamamış olması. *Yerleşmenin bazı bölgelerinde kamu kurum ve kuruluşları yer seçimleri yapmışlardır. Yüksek işgücü barındıran bu hizmetler sektörünün beraberinde bölgeye çekeceği ticari ve diğer yan sektörlerin örgütlenmesine ve mekana yansımasına yönelik kararların bulunmaması. *Tarsus yerleşmesi için bugüne kadar çevresinde yer alan yerleşmeler ve olanaklar dâhilinde bir gelişme stratejisinin ve bu stratejiye paralel olarak gelişme politikalarının oluşturulmamış olması. *Tarsus; ülkemizin iki büyük metropolü olan Adana ile Mersin yerleşmeleri arasında sıkışmıştır. Bu iki yerleşmenin gelişme aksları da Tarsus yerleşmesi yönünde olmaktadır. Yani Tarsus bu yerleşmelerin yapılaşma baskısı altında bulunması başlıca sorunlar olarak belirlenmiştir edilmiştir. Bu sorunlara karşılık yerleşmenin potansiyelleri-avantajları ise şu şekilde tespit 9/30

10 *Yerleşmenin geçim kaynağı tarım ve büyük ölçüde buna paralel olarak gelişme eğilimleri gösteren tarımsal sanayidir. Bu tür sanayi genelde Adana-Mersin Devlet karayolu aksında gelişme eğilimleri göstermektedir. *Tarsus gerek coğrafi konumu, gerekse tarihten gelen bazı olgulardan dolayı potansiyeli yüksek bir yerleşmedir. Bu olanaklar iyi kullanıldığı takdirde bu olumsuzlukları avantaja döndürme potansiyeli yüksek bir yerleşmedir. *Öncelikle Tarsus yerleşmesinin tarım ve sanayiye dayalı ekonomik ve sosyal gelişimi turizm gelişimi ile desteklenmeli ve zaman içerisinde turizm sektörü ön plana çıkarılmalıdır. Son yıllarda bölgede Tarsus Belediyesi öncülüğünde turizm faaliyetleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. *Tarsus Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ve yerleşmenin denize kıyısının bulunduğu tek bölge olan Mersin-Tarsus KTKGB öngörülen turizm gelişimi için ilk aşamadır. Bu bölge Tarsus un denize olan bağlantısıdır. Bu bölgenin imar planları ve imar uygulamaları tamamlanmış ve yatırımlara başlanmıştır. Akdeniz de Adana dan Silifke ye kadar uzun bir sahil şeridi yer almasına rağmen, deniz turizminden yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Yakın bir gelecekte bu bölge Adana-Mersin bölgesinin turizm tesisleri ihtiyacının tamamını karşılayacak boyuttadır. *Tarsus un çok zengin bir tarihi olup ilahi dinler açısından önemli bir kenttir. Kuran-ı Kerim'in Kehf Suresinde geçen Eshabı Kehf (Yedi Uyurlar)in kaldığı mağara Tarsus'ta bulunmaktadır. Müslümanlar bu önemli merkezi ziyaret etmektedirler. İsa'nın 12 Havarisinden biri olan Saint Paulus Tarsus'ta yaşamıştır. Bu merkez Hristiyanlarca hac yeri olarak kabul edilmektedir. Kudüs teki Kıyamet kilisesinden sonraki en kutsal kilise olan Saint Paulus kilisesi ve Saint Paulus Kuyusu Tarsus'ta bulunmaktadır. Bunların yanı sıra dünyanın ilk kanalizasyonlu Tarihi Roma Yolu, Roma Hamamı da Tarsus'tadır. Tarsus ta bunlar gibi birçok medeniyetin izlerine rastlamak mümkündür. Bu tarihi ve dini değerler ile Tarsus inanç turizminin başlangıcı konumundadır. *Yine Tarsus yerleşmesine çok yakın bir konumda Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB yer almaktadır. Burada da kış turizmi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca yine Tarsus yakın mesafelerde Tekir, Çamlıyayla gibi yayla turizmlerini ön plana çıktığı yerleşmeler yer almaktadır. *Kış turizmi, inanç turizmi, tarih turizminin, yayla turizmi, deniz ve doğa turizmi Tarsus yerleşmesinde yapılabilecek turizm türleridir. Burada önemli olan bu turizm faaliyetlerini birbirleri ile ve diğer sektörler ile yatay ilişkilerinin kurulmasıdır. Burada en önemli olgu ulaşım faktörüdür. Tarsus bu açıdan önemli bir konuma sahiptir. Adana- Mersin devlet karayolu ve Adana-Ankara Devlet karayolları Tarsus içerisinde geçmektedir. Yine ülkemizin en önemli otoyolunun üzerinde yer almaktadır. Ayrıca 10/30

11 demiryolu hattı yerleşmeyi ikiye ayırmaktadır. Bu demiryolu hattını hızlı tren hattı olarak dönüştürme çalışmaları devam etmektedir. *Ayrıca Tarsus ve Adana yerleşmeleri arasına yeni bir havalimanı yapılması planlanmaktadır. Bu havalimanı yer seçimi yapılmış olup kısa süre sonra inşaatına başlanacaktır. Havaalanının bitmesiyle birlikte yerleşmenin ülkenin önemli metropolleri ve yurtdışı ile bağlantısı daha da güçlenecektir. Bu havalimanı özellikle dış turizmin gelişiminde önemli katkı sağlayacaktır. *Berdan Çayı için gelecekte ıslah çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Çayın menderesler yaparak Akdeniz e ilerlediği bölge doğal güzelliği nedeniyle turizm açısından önemli potansiyele sahiptir. Berdan Çayı nın ıslah edilerek gerek turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, gerekse ulaşım açısından kullanılabilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle bölgeye deniz turizmi için gelecek olanların Berdan çayının düzenlenmesi ile birlikte kayıklar-kanolar ile geziler yaparak yerleşme içerisine ulaşması buradaki tarih ve inanç turizmi ile bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. *Böylece deniz, doğa, kış yayla, inanç, tarih turizm faaliyetleri bu ulaşım bağlantıları ile daha da güçlenecek ve bu faaliyetler arası yatay ilişki sağlanacaktır. Bu gelişme stratejisi içerisinde en önemli etkenlerden biri de Tarsus yerleşmesinin bu sektörlere dayalı bir gelişim sağlayacak şekilde mekânsal gelişimini sağlanması olacaktır. Bu nedenle kent merkezi içerisinde yer alan tarihi değerler ile inanç turizmine yönelik mekanlar korunarak geliştirilmelidir. Bu kapsamda belediyenin çalışmaları devam etmektedir. Yine dışarıdan kente gelecek olan misafirlerin konaklamasına yönelik olarak mekânlar oluşturulmalıdır. Yerleşmenin sorunları, olanakları ve gelişme odakları ile başlıca gelişme eğilimleri şu stratejiler üzerine kurulmuştur: Öncelikle yerleşmenin gelecekteki gelişimi, tarım ve sanayiye yönelik gelişme eğilimlerinin yanında her türlü turizm potansiyelinin kullanılarak bu turizm faaliyetlerinin gelecekte yerleşmenin ekonomisinde önemli katkı sağlaması ve bunun mekâna yönelik düzenlemeleri olmalıdır. Bunun için en önemli kıstas konaklama alanlarıdır. Yerleşmede mevcut durumda dışarıdan geleceklere nitelikli konaklama imkânı sunacak tesisler bulunmamaktadır. Bunun için şelale çevresi ve Berdan barajı çevresi turizm tesisleri alanı için odak olarak belirlenmiştir. Yine Berdan barajı ile Berdan çayı ve çevresi rekreatif düzenlemeler için öngörülmüştür. Böylece yerleşmeye gelenlerin bu alanlarda hoş zaman geçirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca Berdan çayı çevresinde büyük ölçekte uluslararası kültür ve kongre merkezinin yapılarak alanın kültür odaklı olarak gelişmesi amaçlanmıştır. 11/30

12 Yerleşme için en önemli sorunların başında gelen merkezin tıkanması da bu kapsamda çözüme kavuşturulmalıdır. Bu nedenle öncelikle kentsel sit alanlarının bulunduğu bölge değerlendirilerek yeniden canlandırılmalıdır. Bu kapsamda Tarsus Belediyesinin tarihi kent merkezi çalışmaları devam etmektedir. Bu bölge içerisinde yer alan inanç turizmine yönelik mekanlar da düzenlenerek turizm faaliyetlerine açılmalıdır. Sağlıksız kent dokularının bulunduğu bölgelerin bu gelişim trendine ayak uydurabilmesi için sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Yerleşme merkezinin mevcut merkezden ayrı olarak doğu yönünde gelişimi öngörülmüştür. Nitekim bazı kamu kurum ve kuruluşları (Belediye, Adliye, Özel Üniversite, Hastane vb.) bu bölgede yer seçimi yapmıştır. Bu gelişim desteklenerek devam ettirilmelidir. Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen sorunların çözümüne yönelik olarak ortaya konan çözümler ile uygulama imar planı kararları ise şöyledir: Ulaşım Tarsus ülkemizin önemli ulaşım aksları üzerinde yer almaktadır. Yerleşmeye diğer bölgelerden, havalimanı, demiryolu, karayolu ve otoyol ile ulaşma imkanı bulunmaktadır. Kent içi ulaşım ise daha çok demiryoluna ve kanallara paralel uzanan akslar ile çözümlenmiştir yılında kent bütününe yönelik olarak onaylanan imar planlarında bazı bölgelerde ulaşım aksları önerilerek çözüm üretilmiştir. Ancak bu aksların tam olarak oluşturulmamış olması yerleşmedeki en büyük ulaşım sıkıntısını meydana getirmektedir. Bu aksların açılması ile birlikte ulaşım sorunu büyük ölçüde çözülecektir. Eski plan kararlarına ilave olarak bu imar palanında yerleşmenin kuzeyinde Adana-Ankara otoyoluna paralel olarak uzanan bir ulaşım aksı önerilmiştir. Böylece yerleşmenin doğu-batı ilişkisinin merkezi kullanmadan sağlanması amaçlanmıştır. Bunlara ilave olarak yerleşme için ulaşım planları hazırlanmıştır. Hazırlanan ulaşım planları bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Ancak hazırlanan bu plan ile birlikte bazı bölgelerde yoğunluk dengelemesi kapsamında artışlar oluşmuş, bazı bölgelerin ticaret olarak gelişmesi öngörülmüş, bazı bölgelerin ise fonksiyonları yeniden düzenlenmiştir. Bu hususlar göz önüne alınarak ulaşım planında gerekli revizyonlar-düzenlemeler yapılmalıdır. Genel Hususlar İmar planlarının hazırlanmasından önce alana ilişkin olarak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmıştır. Raporlar iki etap halinde hazırlanmış ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile tarih ve sayılı genelge gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu etütlerden 12/30

13 gelen formasyon sınırları ve önlem dereceleri planlar üzerine işaretlenmiştir. Yapılaşma aşamasında bu raporlarda ve eklerinde belirtilen hususlara uyulmalıdır. Planlama alanı içerisinde birçok fonksiyon D-400 karayoluna cepheli konumdadır ve bazı bölgelerde servis yolu imkanı bulunmadığından kentsel fonksiyonların bu yoldan cephe alması öngörülmüştür. Alan içerisinde D-400 ve diğer karayolu ağına cepheli fonksiyonlar için; Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik ve Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Yine planlama alanın kuzeyinde yer alan Berdan barajı koruma mesafeleri planlar üzerine işaretlenmiştir. Orta ve Uzun mesafeli koruma alanları içerisinde kalan bölgelerde tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Alınan kurum görüşleri doğrultusunda iletim hatları (mevcut-proje halindeki) planlar üzerine işaretlenmiştir. Bu hatların altı birçok bölgede yapılaşma olmaması amacıyla yeşil alan olarak planlanmıştır. Yeşil alan planlamasının mümkün olmadığı bölgelerde ise kentsel fonksiyonlara ayrılmıştır. Bu alanlarda ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Planlama alanı içerisinde bazı bölgelerde tescilli taşınmazlar yer almaktadır. Bu tescilli taşınmaz kültür varlıkları Tarsus Müze Müdürlüğünden alınan envanterler baz alınarak planlar üzerine işaretlenmiştir. Plan üzerinde işaretlenmiş olsun yada olmasın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun 736 sayılı ilke kararı uyarınca tescilli taşınmaz kültür varlığı parseline komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellerdeki her türlü inşai ve fiziki uygulama ile yeni yapılanma için koruma bölge kurulundan izin alınması gerekmektedir. Bu hüküm kapsamında yer alan parsellerde yapılacak olan ifraz işlemleri de ilgili koruma bölge kurulunun iznine tabidir. Yine muhtelif bölgelerde tescilli yapılar için kültür varlıklarını koruma kurulu tarafından koruma alanları belirlenmiştir. Bu koruma alanları da planlar üzerine işaretlenmiştir. Koruma alanlarında da ilgili mevzuat ve ilke kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Yine ülkemizin önemli akarsularında biri olan Berdan nehri planlama alanını kuzey-güney istikametinde ikiye ayırmaktadır. Berdan nehri ve çevresinde bazı bölgeler; tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu kararı taşkın sahası olarak belirlenmiştir. İlgili karara göre; Berdan regülatörü ile D-400 karayolu köprüsü arasında 13/30

14 sedde bulunan yerlerde seddeler arası sedde olmayan yerlerde ise yatak eksenine göre sağa ve sola toplam 74 metre genişliğindeki saha, D-400 karayolu köprüsü ile Berdan nehrinin denize döküldüğü yer arasında, sedde bulunan yerlerde seddeler arası sedde olmayan yerlerde ise yatak mihverlerinden itibaren sağlı sollu 125 metre olmak üzere 250 metre genişliğe haiz şeritvari saha taşkın alanı olarak belirlenmiştir. Taşkın sahası olarak belirlenen sahalarda DSİ nin standartlarına uygun olarak seddeler yapılıp taşkın tehlikesi giderilmeden uygulama yapılamaz. Bu planın onayından önce eski plan hükümlerine göre ruhsat almış ve bu ruhsat ile eklerine uygun olarak yapılmış yapıların hakları saklıdır. Bu yapıların ekonomik ömürlerini tamamlamaları ve yıkılıp yeniden yapılmaları durumunda yeni plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Ancak planlama alanı içerisinde eski onaylı imar planlarından gelen mevcut yapı uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama değiştirilmeden devam ettirilmiştir. Bu tür yapılar planlar üzerine M kodu ile (kitle nizamı) işaretlenmiştir. Bu kodlamanın getirildiği parsellerde yapı nizam ve yapı yoğunluğu aynen korunacaktır. Bu alanlarda yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda eski imar haklarına göre uygulama yapılır. Kadastro müdürlüğünden alınan sayısal kadastral hatlar planlar üzerine işaretlenmiştir. Sayısal veri olmayan kadastral sınırlar ise grafik paftalar üzerinden sayısallaştırılarak işaretlenmiştir. Bu nedenle bu hatlar şematik olup kesin hatları ifade etmemektedir. Gerçek kadastral hatların planlar ile uyuşmadığı bölgelerde; yollarda yapılaşmanın biçimi ve kadastral duruma göre, esas doğrultuyu değiştirmemek ve yol genişliklerini daraltmamak koşuluyla plan hatları ile kadastral çizgiler-mülkiyet çizgileri arasındaki 3 metreye kadar olan çelişkileri plan değişikliği yapmadan gidermeye belediyesi yetkilidir. Bu hüküm ada ayırma ve ifraz hatları içinde uygulanabilir. İmar planında, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, ibadet alanları, yönetim merkezleri, spor tesisleri ve sosyal donatı alanları gibi daha çok ortak kullanım yada kamu kullanımına ayrılan bölgeler için yapı yüksekliği yada inşaat emsaline ilişkin bir karar getirilmemiştir. Bunun amacı bu tür özellikli kullanımlarda (eğitim tesisleri, spor tesisleri, sağlık tesisleri gibi) genel olarak tip projelerin uygulanmasının tercih edilmesidir. Bu alanlarda yapılar jeolojik-jeoteknik etütlerden gelen önlemlerin alınması koşuluyla özel projelerine göre yükseklik alırlar. Ancak her ne kadar özel projelerine göre yükseklik alınsa da çevrede bulunan yapılaşmalar ile uyumlu bir yükseklik, emsal değeri ve 14/30

15 cephenin belirlenmesi esastır. Bu plan ile getirilen önemli karların başında bazı bölgelerde yer alan konut ve ticaret bölgelerinde emsal uygulamasına geçilmiş olmasıdır. Bu kapsamda daha çok yapılaşması tamamlanmamış bölgeler tercih edilmiştir. Eski onaylı imar planlarında planın tamamına yakın bölümünde yapı nizamı ve yükseklikleri belirlenmiştir. Sadece ada bazı uygulama yapılan bölgelerde istisna getirilmiş ve emsal uygulamasına izin verilmiştir. Bu plan ile planda emsal değeri verilerek tanımlanan konut ve ticaret alanlarında planda yapı yüksekliği belirtilmiş olsa dahi 2500 m²nin üzerinde olan parsellerde ve imar adalarına planda tanımlanan yapı yüksekliğinin üzerinde yada altında yapılaşmaya izin vermeye belediyesi yetkilidir. Bu durumda, parsel yada ada bütününde vaziyet planları hazırlanacak olup ilgili vaziyet planları belediyesince uygun görülmeden uygulama yapılamaz. Vaziyet planlarında yapıların yükseklikleri, ön, yan ve arka bahçe mesafeleri belirtilecektir. Bu alanlarda yan ve arka bahçe mesafeleri 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerinden gelen standartlara uygun olarak belirlenecektir. İmar adasının yada parselin cephe aldığı yola olan yapı yaklaşma mesafeleri ise planda belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin altına düşülmeden karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe formülüne uygun olarak belirlenecektir. Ada bazı uygulamaları teşvik etmek amacıyla plan notlarına; ticaret, yada konut alanlarında; ada bazında uygulama yapılması durumunda; planda belirtilen inşaat emsalini %10 artırmaya belediyesi yetkilidir. Bu durumda kat sınırlaması kalkar. Ada bazı uygulamalarda vaziyet planı hazırlanması zorunlu olup, vaziyet planları belediyece uygun görülmeden inşaat ruhsatı verilemez. Hazırlanacak olan vaziyet planlarında; öngörülen yapı yüksekliği ve buna bağlı olarak binalar arası mesafe, 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerinden gelen standartlara uygun, imar adasının cephe aldığı ana yola olan yapı yaklaşma mesafeleri ise karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe formülüne uygun olarak belirlenerek gösterilecektir. Birden fazla fonksiyon yer alan imar adalarında; ada içerisinde yer alan konut bölgelerinin büyüklüğünün 2500 m² nin üzerinde olması durumunda da bu hüküm uygulanır. hükmü eklenmiştir. Gerek ada bazı uygulamalarda, gerekse 2500 m²nin üzerindeki parsellerde yapı yüksekliğinin serbest olması ile ilgili olarak temel amaç, zeminde yapılaşmayı minimize ederek site tarzı yapılaşmaya yönelmektir. Böylece zemini, park, çocuk bahçesi, otopark, havuz, sosyal tesis gibi ortak kullanımlar için daha verimli kullanma imkanının 15/30

16 sağlanmasıdır. Konut Alanları Konut alanları ile ilgili en büyük değişiklik yukarıda da bahsedildiği üzere emsal uygulamasına geçilmiş olmasıdır. Eski onaylı imar planlarında konut alanlarının tamamı için yapı nizamı, yapı yüksekliği, taks değeri, kaks değeri, ön bahçe, yan bahçe mesafeleri tanımlanmıştır. Sadece ada bazı uygulamalarda emsal uygulanabileceğine ilişkin hüküm geliştirilmiştir. Bu plan ile birlikte gelişmesi tamamlanmamış bölgelerde emsal uygulaması öngörülmüştür. Özellikle yerleşmenin batısında yer alan imar uygulaması yapılmamış, bazı bölgeler ile imar uygulaması yapılıp yapılaşması tamamlanmamış imar adalarında emsal uygulaması getirilmiş ve planlar üzerine yapı yaklaşma mesafeleri işaretlenmiştir. Bu adalarda aynı zamanda yapı yükseklikleri de tanımlanmıştır. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere ada bazında ve 2500 m² üzerinde olan parsellerde planda belirtilen yükseklik şartına uyma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Emsal uygulaması getirilen bölgelerde yada ada bazı uygulama yapılacak adalarda yapılaşma ayrık nizam olacaktır. Bu tür bölgelerde aynı ada içerisinde yer alan yapılar arası mesafe ise yapılacak olan yapıların yüksekliğine göre yan bahçe mesafesi olarak belirlenecektir. Konut alanlarında zemin katlar belediyenin uygun gördüğü koşullarda günlük tüketime yönelik olarak ticari faaliyetler için kullanılabilir. Ayrıca emsal uygulaması yapılan bölgelerde zemin katlarda ticaret yapılması durumunda, yapı yaklaşma mesafelerine uymak şartı ile zemin katların tamamı ticaret olarak kullanılabilir. Bu bölgelerde zeminde konut bulunması durumunda ise TAKS değeri 0,40 ı aşamaz. Yine konut alanlarında daha sağlıklı yapıların oluşması amacıyla eski imar planlarında gelen ifraz şartı aynen korunmuştur. Konut alanlarında minimum ifraz parsel büyüklüğü; 6 katlı ve üzeri konut alanlarında 1000 m², 4 5 katlı konut alanlarında 750 m², 2 ve 3 katlı konut alanlarında minimum 500 m² olarak belirlenmiştir. Her bir imar adasında aynı yoldan cephe alan yalnız bir parselde %10 tolerans uygulanabileceği hükmü getirilmiştir. Bunun amacı bir imar adasının ifrazı yapılırken aynı yoldan cephe alan yalnız bir parselin büyüklüğünün istenen ifraz şartlarının %10 altında olabileceğidir. Yani 1000 m² ifrazı yapılan bir bölgede aynı ada içerisinde aynı yoldan cephe alan 16/30

17 parseller 1000 m² olarak ifraz edildiğinde son parsele kalan miktar 900 m² ve üzerinde ise bu büyüklüğü diğer parsellere dağıtmak yerine ayrı bir parsel oluşturulabilir. Eski plan hükümlerine göre planın onayından önce ifrazı tamamlanmış parsellerin tanımlanan büyüklükleri sağlayamaması durumunda adada yer alan diğer parsellerin yapılaşma durumlarına bakarak plan hükümleri doğrultusunda yapılaşmaya izin vermeye belediyesi yetkilidir. Bu imar planı ile birçok bölgede konut alanlarında yoğunluk dengelemesi yapılmıştır. Şöyleki; planda birçok bölgede aynı imar adası içerisinde, yada aynı bölgede, aynı yoldan cephe alan, aynı eşiklere sahip, aynı kriterlerde bulunan birçok adada üç ayrı yoğunluk ve yapılaşama kararı getirilmiştir. Bu tür bölgeler öncelikle tespit edilmiş yapılaşması büyük oranda tamamlanmış bölgelere müdahale edilmemiştir. Ancak yapılaşması henüz başlamamış yada çok az oranda yapılaşmış bölgelerde yoğunluklar dengelenmiştir. Yine eski planlarda ayrık nizam iki kat olarak önerilip 0,65 inşaat emsali uygulanan birçok bölge bulunmaktadır. Ancak bu alanlar yapılaşamamakta ve atıl durumdadır. Bu tür bölgelerde yapılaşmayı sağlayabilmek için yapı nizam ve yüksekliği değiştirilmeden inşaat emsali E=0,80 olarak yeniden düzenlenmiştir. Ticaret Alanları Bu plan ile getirilen önemli değişikliklerin biri de ticaret alanları ile ilgilidir. Yukarıda da bahsedildiği üzere Tarsus kent merkezi sıkışmış bir durumdadır. Mevcut merkez hızla gelişen yerleşmeye yetersiz kalmaktadır. Mevcut merkez dönüşümü henüz sağlanamayan sağlıksız doku ile sit-koruma alanları arasında sıkışmıştır. Bu plan ile birlikte yerleşmenin merkezinin iki ayrı gelişme şeklinde olacağı öngörülmüştür. Birincisi yeni bir merkez oluşumu, ikincisi ise lineer formda yol boyu merkez gelişimidir. Merkezin gelişebileceği tek yön Atatürk caddesi boyu ve yerleşmenin doğusunda bulunan sit alanları haricindeki sahadır. Bu hususlar dikkate alınarak yeni plan kararları oluşturulmuştur. Yeni Merkez Gelişimi; Bu kapsamda öncelikle hizmetler sektöründe birçok kamu kurum ve kuruluşu (üniversite, belediye, adliye, hastane..vb.) yerleşmenin doğusunda yer seçimi yapmışlardır. Bu yer seçimleri doğal olarak bu kurumlara hizmet edecek olan yan 17/30

18 sektörlerinde bu bölgede yer seçmeleri yönünde eğilimler oluşturmasına neden olmuştur. Planlama çalışmalarında bu eğilimler dikkate alınmış ve yerleşmenin doğusunda yeni bir merkezin oluşması öngörülmüştür. Bu kapsamda öncelikle Berdan çayının doğusunda Adana Bulvarı üzerinde yeni bir merkez gelişimi öngörülmüştür. Bu alanlar planlarda ticaret alanı olarak işaretlenmiştir. Bu alanlarda; bulvara cepheli bölümlerde E=2,50; bulvara cephesi bulunmayan bölgelerde ise E=2,00 olarak emsal değeri öngörülmüştür. Yine yeni merkezin devamı olarak belediye ve adliyenin karşısında yer alan bölgelerinde bu kapsamda ticaret olarak gelişmesi öngörülmüştür. Kasım Gülek bulvarına cepheli ve bulvarın doğusunda yer alan bu bölgelerde ise emsal değeri E=1,50 olarak öngörülmüştür. Bu alanlarda daha çok proje büroları, avukatlık büroları gibi ofis türü yapılanmaların yer seçimi yapacağı öngörülmektedir. Lineer Merkez Gelişimi; Aynı uygulama Atatürk caddesi içinde öngörülmüştür. Atatürk caddesi merkezden başlatıp yerleşmeyi kuzeybatı yönünde bölerek otoban bağlantı yoluna ulaşmakta ve buradan Çamlıyayla ilçesine ulaşımı sağlamaktadır. Bu nedenle bu cadde üzerinde yoğun ticari eğilimler bulunmaktadır. Ancak mevcut plan kararları ile bu gelişim sağlanamamaktadır. Özellikle eski planlarda ayrık nizam öngörülmesi ile birlikte bu alanlarda doğal olarak zemindeki yapılaşmaların taks değerlerinin 0,40 olması ve planlara bu konularda istisna getirilmemiş olması dolayısıyla bu gelişim sağlanamamaktadır. Bu gelişimin sağlanabilmesi için Atatürk caddesine cepheli parsel/adalar öncelikle bu planlar ile birlikte ticaret kullanımına ayrılmıştır. Ayrıca bu bölgelerde emsal uygulamasına geçilmiş ve yol boyu E=2,75 ve h=25.00 m olarak öngörülmüştür. Eski plandan gelen yoğunluklar artırılmamıştır. Böylede zemin katların yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalan bölümlerinin tamamının ticari fonksiyonlar için kullanılmasının önü açılmıştır. Yine lineer formda gelişim eski merkezden başlayarak İsmetpaşa Caddesi-Mersin caddesi boyunca D-400 karayoluna kadar olan bölge içinde öngörülmüştür. Bu bölgede eski imar planlarında gelen yapılaşma koşulları değiştirilmeden kullanımların ticaret olarak gelişimi öngörülmüştür. 18/30

19 Ticaret alanlarında, emsal ve maksimum yapı yüksekliğini aşmamak koşuluyla asma kat yapılabilir. Turizm Tesis Alanları Yukarıda da bahsedildiği üzere Tarsus yerleşmesi için turizm gelecekte en önemli sektörlerin başında yer alacak olup plan stratejileri de bu kurgu üzerinedir. Özellikle yerleşmenin kıyı kesiminde yer alan kültür turizm koruma ve gelişim bölgesinde planların ve imar uygulamalarının tamamlanmış olması bu gelişimin başlangıcını oluşturmaktadır. Yine Adana-Mersin yeni havalimanın yer seçiminin yapılmıştır. Bu havalimanı Tarsus yerleşmesi için büyük öneme sahiptir. Yerleşme içerisinde yer alan tarihi ve kültürel değerler ayrı birer turizm potansiyelidir. Yerleşme ve yakın çevresinde inanç turizmi, yayla turizmi, kültür turizmi, deniz turizmi yoğun olarak yapılmaktadır. Yerleşme ise son yıllarda inanç turizmi ile ön plana çıkmaktadır. Bu turizm faaliyetleri arasındaki eksiklik ise sektörler arası yatay ilişki, ulaşım ve konaklama sektörleridir. Bu eksikliğin en önemlilerinin başında gelen ulaşım ilişkisi yeni havalimanın yapılması ile birlikte giderilecektir. İnanç turizmi için bölgeye ağırlıklı olarak yurtdışından gelinmektedir. Havalimanının faaliyete geçmesi ile birlikte yurtdışından bölgeye turizm amaçlı geleceklerin sayısında artış olacaktır. Ancak bütün bunların yanında Tarsus yerleşmesinde bölgeye geleceklerin konaklamalarını karşılamaya yönelik tesis yer almamaktadır. Bu kapsamda bu sorunun ortadan kaldırılması, bölgeye turizm ve diğer amaçlarla gelecek olan misafirlere konaklama imkanı sunulması amacıyla planda turizm tesis alanları önerilmiştir. Bu tesisler için üç ayrı bölge seçilmiştir. Öncelikle şelale çevresi gerek kent merkezinde yer alması gerekse doğal güzellikleri itibariyle kısa vadede konaklama imkanını sağlayacak niteliktedir. Uzun vadede ise daha nitelikli tesislerin yapılabilmesi ve bölgesel konaklamaları sağlanabilmesi için Berdan barajı çevresinde mevcut yerleşmenin kuzeydoğusunda iki ayrı bölgeye daha turizm tesis alanları önerilmiştir. Yerleşmenin kuzeydoğusunda işaretlenen turizm bölgeleri gerek doğası gerekse hava koşulları dikkate alındığında, nitelikli turizm gelişimi, kongre turizminin gelişimi ve kamp alanları olarak gelişimi sağlanabilir. Turizm tesis alanlarında; otel, tatil köyü, butik otel, pansiyon gibi turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik te tanımlanan tesisler yapılabilir. Bu alanlarda, 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve ilgili yönetmelikleri 19/30

20 doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Yapılacak tesislerin turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygunluğu zorunludur. Kültür ve turizm bakanlığından turizm yatırım belgesi alınmadan inşaat ruhsatı verilmez ve turizm işletme belgesi alınmadan işletmeye açılamaz. İmar planlarında turizm tesis alanları için inşaat alanı katsayısı E=1.00 ve yapı yüksekliği maksimum metre olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda asma kat yapılabilir ve kat adedinden sayılmaz. Emsale ve maksimum bina yüksekliğine dâhildir. Sanayi, Küçük Sanayi, Toptan Ticaret ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları Yerleşmenin en önemli geçim kaynağı mevcutta sanayi gelişimidir. Mevcutta bu gelişim tarımsal sanayi ve paketleme tesisleri yönünde olmaktadır. Çukurova bölgesinde özellikle yoğun olan tarımsal faaliyetlerin depolanmasına ve paketlenmesine yönelik tesisler yer almaktadır. Gelecekte de bu eğilimlerin devam edeceği öngörülmektedir. Büyük ölçekli sanayi, depolama tesisleri için Mersin-Adana yolunun kuzey ve güneylerinde yer seçimleri yapılmıştır. Bu bölgeler eski onaylı imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanları için ayrılmıştır. Ancak alanda tarıma dayalı entegre tesislere yönelik yoğun talepler gelmektedir. Bu taleplere yönelik olarak bu alanların kullanım fonksiyonları sanayi alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Tarsus yerleşmesi ülkemizin önemli sanayi alanlarından birisidir. Özellikle Mersin- Adana yerleşmeleri ortasında kalmış olması ve bu yerleşmelerde de D-400 karayolu boyunca sanayi eğilimlerini bulunması Tarsus için de bu oluşumun gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda planlama aşamasına belli bölgelerde üretime yönelik olarak gelişim öngörülmüştür. Bu kapsamda D-400 karayolunun Mersin girişinde yolun her iki cephesi ve yine D- 400 karayolunu Adana girişinde Berdan nehrine kadar yolun her iki tarafı da sanayi gelişimleri için öngörülmüştür. Eski imar planlarında sanayi alanları için farlı yoğunluklar öngörülmüşken bu plan ile birlikte bütün sanayi alanlarında emsal değeri E=1,00 olarak belirlenmiştir. Yapı yüksekliği ise yapının teknolojik özelliğine göre belirlenebilmesi için serbest bırakılmıştır. Yine D-400 karayolunun güneyinde sanayi alanlarının devamı niteliğinde konut dışı kentsel çalışma alanları işaretlenmiştir. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, resmi ve sosyal tesisler, dumansız kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden 20/30

21 tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir. Bu alanlarında minimum ifraz 2500 m² ve minimum cephe genişliği 40 m dir. Konut dışı kentsel çalışma alanlarının büyük bölümünde inşaat emsali E=0,50 olarak belirlenmiştir. Bunların dışında iki ayrı bölgede küçük sanayi alanları belirlenmiştir. Birincil olarak Teke mahallesinde eski planlardan gelen küçük sanayi alanları korunarak planlar üzerine işaretlenmiştir. Bu bölgede inşaat emsali E=0,80 ve yapı yüksekliği h=7.00 m olarak işaretlenmiştir. İkinci olarak ise Kemalpaşa mahallesinde yer alan küçük sanayi alanlarıdır. Bu sanayi alanı da eski planlardan gelmektedir. Ancak mevcut sanayi alanı gelişimler göz önünde bulundurularak Gedikli köyü yolu batısında yer alan kanala kadar batı yönünde genişletilmiştir. Bu sanayi sitesinde ise inşaat emsalleri E=0,50 ve yapı yüksekliği h=7 m olarak belirlenmiştir. Yerleşmenin batısında bulunan toptan ticaret alanları ise planlarda aynen korunmuştur. Bu alanlarda inşaat emsali E=0,50 olarak belirlenmiştir. Akaryakıt Satış-Bakım ve LPG İkmal İstasyonları Yerleşmede muhtelif bölgelerde akaryakıt-satış bakım ve LPG ikmal istasyonları bulunmaktadır. Bu plan ile yeni bir alan önerilmemiştir. Sadece eski planlardan gelen istasyonlar belirli bir standarda bağlanmıştır. Eski planlarda bazı istasyonların yapı yaklaşma mesafeleri ile emsal değerleri bulunmamaktadır. Bu plan kapsamında bütün istasyonlara yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri cephe alınan yollardan 15 metre diğer cephelerden ise 5 metre olarak işaretlenmiştir. Ayrıca eski planlarda üzerinde yapılaşma koşulları tanımlanmayan istasyonlara inşaat emsali E=0,50 ve yapı yüksekliği h=7.00 m olarak işaretlenmiştir. Eski planlarda bu değerlerin altında olan istasyonlarda bu değerlere tamamlanmış üzerinde olan istasyonlar için ise eski plan kararları işaretlenmiştir. Akaryakıt satış ve bakım istasyonu ile LPG ikmal istasyonu işaretli alanlarda; ilgisine göre 2918 sayılı karayolları trafik kanunu nun 18.maddesi gereğince hazırlanan karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelik ve karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının ilgili tebliğlerinde 21/30

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER: 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI..3 2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ ALTAY MAHALLESİ, 326 Ada, 63 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN 2017 T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23.03.2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ MERKEZ (YALOVA) 2. ETAP 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLAVE VE REVİZYONU

YALOVA BELEDİYESİ MERKEZ (YALOVA) 2. ETAP 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLAVE VE REVİZYONU YALOVA BELEDİYESİ MERKEZ (YALOVA) 2. ETAP 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLAVE VE REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU EKİM 2016 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 3 2 GENEL TANITIM... 4 3 PLAN

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 25/09/2013 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ İL: Yozgat İLÇE: Boğazlıyan KÖY/MAH: Bahariye MEVKİİ: Hamambaşı K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı