Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý"

Transkript

1 AK Parti 100 bin üyeye doðru AK Parti Mecitözü Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Mümtaz Yýlmaz, Nurettin Karaca, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Coþkun, Kasým Aksoy, Adnan Armaðan, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi Ünal Nalçacý'da katýldý. SAYFA 7 DE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA 40 KURUÞ Çorum'a 218 yeni derslik yapýlýyor Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn her yýl geleneksel hale getirdiði teravih sonrasý mahalle sohbetlerine bu sene de devam ediyor. Teravih sonrasýnda sahura kadar süren sohbetlerden biri de önceki gece Buharaevler Mahallesi'nde gerçekleþti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan ve vatandaþlarýn katýlýmý ile gerçekleþen sohbette AK Parti'nin gerek Türkiye, gerekse Çorum'a yaptýðý hizmetler ve vatandaþlarýn beklentileri ele alýndý. SAYFA 5 TE Taþpýnar Köyü Cami yardým bekliyor Merkeze baðlý Taþpýnar Köyü'nde 2 yýl önce temeli atýlan cami inþaatý maddi imkânsýzlýk nedeniyle durdu. Mescit þeklindeki eski köy camisinin yeteriz gelmesi nedeniyle yeni bir cami inþaatý için kollarý sývayan köy halký kendi imkânlarýyla caminin önemli bir bölümünü tamamladý. SAYFA 10 DA Vali Yardýmcýsý ve kaymakam atamalarý Çorum'da mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý taþýt sayýsý 139 bin 804 olurken bu araçlar arasýnda ilk sýrayý 63 bin 106 adetle otomobiller aldý. Yine 2013 yýlý ilk üç ayýnda ise toplam 3 bin 426 taþýtýn devri yapýldý. Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý mayýs ayý sonu itibarýyla 17 milyon 440 bin 148 oldu. Mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 440 bin 148 adet taþýtýn %51,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,4'ünü motosiklet, %8,8'ini traktör, %4,3'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,4'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. SAYFA 10 DA Ardahan Totuk Hüseyin Ýçten Fikret Zaman Mülki idare amirleri atamalarý ile yer deðiþtirmeleri kararnamesi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaylandý. Buna göre 65 kaymakam adayý eðitimlerini tamamlayarak kaymakamlýk görevlerine atandý. 568 kaymakamýn görev yeri deðiþtirildi. SAYFA 5 TE HÝTÝTSEM kurslarý tam gaz Buharaevler ADSM Polikliniði hizmette Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði düzenlenen törenle hizmete girdi. Geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim SAYFA 3 TE Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan... "Çorum'un saðlýk alt yapý sorunlarýný çözeceðiz" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, kendisinin bakan yardýmcýsý olduðu dönemde Çorum'un tüm saðlýk altyapý sorunlarýný çözmüþ olacaklarýný söyledi. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Semt Polikliniðinin açýlýþ töreninde konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas... SAYFA 3 TE "Saðlýk hizmetlerini halkýnayaðýna kadar götürüyoruz" AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, saðlýk hizmetlerinin halkýn ayaðýna kadar götürüldüðünü, bir zamanlar cebinden para vererek diþ çektiren veya diþlerini yaptýran insanlarýn, þimdi bu hizmetleri ücretsiz olarak, üstelik de kendi bulunduðu mahallede alabildiðini, bu durumun Türkiye'nin geldiði noktayý açýkça gösterdiðini söyledi. SAYFA 3 TE Hitit Üniversitesinin, kamu ve özel sektör kuruþlarý ile kiþilerin ihtiyaçlarýna yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri gerçekleþtirmek ve sahip olduðu bilgi birikimini içinde bulunduðu toplumla paylaþmak amacýyla kurduðu Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) her geçen gün geliþiyor. SAYFA 2 DE BÝR RÜYANIN NASIL GERÇEK OLDUÐUNUN EN GÜZEL ÖRNEÐÝDÝR KASTAMONU HAVALÝMANIN HÝKAYESÝ AHMET ÖLÇER SAYFA 5 TE Keçiören'de Çorum Kültür Evi açýldý Protokol iftar çadýrýnda vatandaþla iftar açtý SAYFA 4 TE Keçiören Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Kalaba Spor Tesislerinde Çorum Kültür Evi açýldý. Açýlýþý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu... SAYFA 7 DE Ramazan Sokaðýnda Taha rüzgarý SAYFA 7 DE

2 TOBB iftarýna Çorum'dan katýlým 2 HABER Ýmsâk : 03:31 Güneþ : 05:21 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:14 Yatsý : 21:55 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 30. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Ýlân ve reklam vergilerinin,beyannameleri verilip ödenecek. Günün Þiiri NERDESÝN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye genelinde 365 Oda ve Borsada yapýlan seçimler sonucunda göreve yeni seçilen ve görevlerine devam eden Oda / Borsa yönetim kurulu baþkanlarý, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile TOBB delegelerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinde iftar yemeði verdi. Ýftar yemeðine Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TOBB Hastaneleri Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, TOBB Baþkan Yardýmcýsý Halim Mete, Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Arif Parmaksýz, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve çok sayýda oda ve borsa baþkaný katýldý. Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: HÝTÝTSEM kurslarý tam gaz Hitit Üniversitesinin, kamu ve özel sektör kuruþlarý ile kiþilerin ihtiyaçlarýna yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri gerçekleþtirmek ve sahip olduðu bilgi birikimini içinde bulunduðu toplumla paylaþmak amacýyla kurduðu Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝT- SEM) her geçen gün geliþiyor. Mart ayýnda taþýndýðý yeni binasýnda faaliyetlerine devam eden HÝ- TÝTSEM'de, "Genel Kur Tanýmlý Ýngilizce", "SPSS Temel Düzey" ve "Ýleri Düzey Microsoft Excel ve VBA ile KOD Yazýlýmý" kurslarý tamamlanýrken, ABD'den gelen öðretim elemanlarýnca verilen YDS hazýrlýk kursu ile çocuklar için Ýngilizce kurslarý ise devam ediyor. Pek çok alanda Yýl: 9 Sayý: 2535 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : farklý pek çok kursun verildiði merkezde Mental Aritmetik, Amos Paket Program, Osmanlýca, Arapça, Temel Matlab, Ebru, Diksiyon, Autocad kurslarý için kayýtlar da devam ediyor. -ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝ VE ÝÞ YERÝ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ- Merkez'de Türkiye'de son yýllarda önemi bir hayli artan "Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Eðitimi" ve "Ýþ Yeri Hekimliði Eðitimi" için de çalýþmalar baþlatýldý. Bu kapsamda yetki belgesi almak amacýyla bakanlýða baþvurular tamamlandý. Yetki belgesinin alýnmasýnýn ardýndan kasým ayýnda yapýlacak sýnavlara hazýrlýk amacýyla kurslarýn açýlmasý planlanýyor. Haber Servisi "Yeni yönetmelik Aile Hekimlerinin nöbet maðduriyetini artýrabilir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliðinde yapýlan deðiþikliðe tepki gösterdi. Saðlýk Bakanlýðýnýn, Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliði'nde deðiþiklik yaptýðýný kaydeden Ahmet Saatçi, "Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan ve Resmi Gazete'de yayýnlanan yönetmelik, aile hekimlerinin nöbet maðduriyetini çözmek yerine artýrýyor. Aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýnýn baþta nöbet sorunu olmak üzere bazý konularýnda çözüm beklerken, yönetmelik bu beklentileri karþýlamamýþtýr. Yayýnlanan yönetmeliðin bu sorunlarý gidermek yerine aile hekimlerinin yaþadýðý maðduriyeti arttýracaðý, yapýlan deðiþiklikte objektif kriterler yerine subjektif kriterlerin öngörüldüðü, bu sebeplerle nöbet konusundaki düzenlemeler adaletsiz sonuçlar doðurabilecek niteliktedir" dedi. Aile hekimlerinin iþ yükünün her geçen arttýðýný belirten Saatçi, "Aile hekimlerinin iþ yükü zaten aðýr olduðu için, nöbet tutmamalarý gerekmektedir. Saðlýk Bakanlýðý'na bu yönde Saðlýk-Sen olarak taleplerimiz mevcuttur. Bakanlýk bu yanlýþtan dönerek talepleri karþýlayacak düzenlemeyi en kýsa sürede hayata geçirmelidir" ifadelerini kullandý. Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliðindeki deðiþikliklerle ilgili de bilgi veren Saatçi, "Yönetmelik ile 6 aydan daha kýsa süreli ziyaret veya seyahat amacý hariç olmak üzere yurtdýþýna çýktýlarý tespit edilen kiþilerin aile hekiminden kayýtlarýnýn silineceðine dair düzenleme getirilmiþtir. Aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýnýn nöbet esaslarýnda, nöbet tutacaðý saðlýk tesisinin bulunduðu konum, PDC doluluk oranýn Yönetmelik ile belirlenen yüzdelerin altýnda olmasý gibi kriterler çýkarýlarak saðlýk personeli doluluk oraný, nüfus, coðrafi koþullarý, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak saðlýk tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklýðý gibi kriterler Bakan onayýna býrakýlmýþtýr. Aile hekimlerinin yerleþtirme sýralamasýnda il saðlýk müdürü ve halk saðlýðý müdürü olarak fiilen bir yýl görev yapmýþ olan tabip ve uzman tabiplere de öncelik verilmiþtir. Mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararýndan önceki son bir yýl boyunca aile hekimliði yapmýþ olan tabip ve uzman tabiplerin yerleþtirme önceliði hakký ise Yönetmeliðin yayýmlandýðý tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlar ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bina þartlarý ve fiziki mekanlarýn yaný sýra teknik donaným da tarihine kadar Yönetmelikte belirtilen þartlara uygun hale getirilmelidir. Ýdari görevden ayrýlmasý uygun görülmeyen il saðlýk müdürü, müdür yardýmcýsý ve þube müdürünün aile hekimliðine yerleþtirilme önceliðinin kullanýlabilmesi bu hakkýn idari görevden ayrýlmalarýna müteakiben ilk yerleþtirmede kullanma þartýna baðlanmýþtýr" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR AHMET KUTSÝ TECER Geceleyin bir ses böler uykumu, Ýçim ürpermeyle dolar:-nerdesin? Arýyorum yýllar var ki ben onu, Âþýkýyým beni çaðýran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder, Bu ses rüzgârlara karýþýr gider. Gün olur peþimden yürür beraber, Ansýzýn haykýrýr bana:-nerdesin? Bütün sevgileri atýp içimden, Varlýðýmý yalnýz ona verdim ben. Elverir ki bir gün bana, derinden, Ta derinden, bir gün bana "Gel" desin. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,913 1,923 EUR 2,51 2,525 STERLiN 2,905 2,95 JPY YENi 0,088 0,0191 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO:3 GAZÝ ECZANESÝ TEL: DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:27/17 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Diþ ve diþ eti rahatsýzlýklarý doku ve organlarý olumsuz etkiliyor" Buharaevler ADSM Polikliniði hizmette Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði düzenlenen törenle hizmete girdi. Geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, bazý daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ve Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani birer konuþma yaptý. Ardýndan tüm protokolün katýlýmý ile Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði'nin kurdelesi kesildi. Açýlýþ törenine katýlan tüm konuklar Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði'ni inceleyerek, poliklinik hakkýnda bilgiler aldý. Poliklinikte toplam 5 diþ hekimi ile hizmet vereceði bildirildi. Kubilay Kaan YÜCEL "Saðlýk hizmetlerini halkýn ayaðýna kadar götürüyoruz" AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, saðlýk hizmetlerinin halkýn ayaðýna kadar götürüldüðünü, bir zamanlar cebinden para vererek diþ çektiren veya diþlerini yaptýran insanlarýn, þimdi bu hizmetleri ücretsiz olarak, üstelik de kendi bulunduðu mahallede alabildiðini, bu durumun Türkiye'nin geldiði noktayý açýkça gösterdiðini söyledi. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Semt Polikliniði'nin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Milletvekili Cahit Baðcý, aðýz ve diþ saðlýðýnýn büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizerek, artýk mahallelere dahi diþ alanýnda saðlýk merkezleri açtýklarýný kaydetti. Türkiye'de halkýn yüzde 76'sýnýn verilen saðlýk hizmetlerinden memnun olduðunu, bunun memnuniyet verici bir durum olduðunu anlatan Baðcý, 10'uncu 5 yýllýk kalkýnma planý ile birlikte 30 bin ilave yataðýn hizmete sunulacaðýný, saðlýk hizmetlerinde kalitenin en üst seviyelere çýkartýlacaðýný söyledi. Acil çaðrý merkezinin de 112 olarak tek numara ile hizmet vereceðini ifade eden Baðcý, yeni hazýrlanan kalkýnma planý ile birlikte 25 maddelik acil eylem planýnýn hayata geçirileceðini, bunlardan 3 tanesinin de saðlýk alanýnda olduðunu, bunun hükümetin saðlýk hizmetlerine ne kadar önem verdiðinin göstergesi olduðunu anlattý. Baðcý, 10. Kalkýnma Planýndan ( ) Öncelikli Dönüþüm Programlarý çerçevesinde saðlýðý ilgilendiren maddeleri söyle sýraladý: "Saðlýk endüstrilerinde yapýsal dönüþüm saðlanmasý, saðlýk turizminin geliþtirilmesi, saðlýklý yaþam ve hareketlilik." Milletvekili Baðcý, ayrýca Çorum Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulan Sürekli Eðitim Merkezi'nde (HÝTÝT- SEM) iþ güvenliði uzmaný sertifika programý gerçekleþtirileceðini, bunun Çorum adýna önemli bir geliþme olduðunu, toplumda iþ güvenliði uzmanýna büyük ihtiyaç duyulduðunu, Hitit Üniversitesi'nin bu anlamda önemli bir açýðý kapatarak katký saðlayacaðýný ifade etti. Baðcý, saðlýk hizmetlerinin halkýn ayaðýna kadar götürüldüðünü, bir zamanlar cebinden para vererek diþ çektiren veya diþlerini yaptýran insanlarýn, þimdi bu hizmetleri ücretsiz olarak, üstelik de kendi bulunduðu mahallede alabildiðini, bu durumun Türkiye'nin geldiði noktayý açýkça gösterdiðini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Turgay Happani aðýz ve diþ saðlýðýnýn çok önemli olduðunun altýný çizerek, diþ ve diþ etindeki rahatsýzlýklarýn doku ve organlarý da etkilediðini vurguladý. Diþ hastalýklarýnýn estetik yönden ve sosyal olarak da kiþileri etkilediðine deðinen Happani, diþ rahatsýzlýklarýnýn ayný zamanda kalp, böbrek ve romatizmal hastalýklar gibi hastalýklara da neden olabildiðini kaydetti. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Polikliniði'nin açýlýþýnda konuþan Happani, aðýz ve diþ saðlýðý hastalýklarýna gereken önemin verilmesi gerektiðini söyledi. Happani, "Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezimiz 2008 yýlýnda hizmete girdi. 140 personel ile hizmet veriyor. 34 diþ hekimimiz bulunuyor. 24 saat kesintisiz hizmet mevcuttur. Hekim seçme özgürlüðü ve randevu alarak muayene olmak mümkündür. Diþ konusunda da evde saðlýk hizmeti verilmektedir. Özellikle zihinsel engelli vatandaþlarýmýzýn diþ tedavileri ameliyat ortamýnda yapýlmaktadýr. Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniðimiz de ise 5 hekimimiz görev yapýyor" diye konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL "Çorum'un saðlýk alt yapý sorunlarýný çözeceðiz" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, kendisinin bakan yardýmcýsý olduðu dönemde Çorum'un tüm saðlýk altyapý sorunlarýný çözmüþ olacaklarýný söyledi. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Semt Polikliniðinin açýlýþ töreninde konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn temel amacýnýn daha az para ve daha az personelle daha kaliteli saðlýk hizmeti vermek olduðunu belirterek, "Dünyanýn 4 bin-4 bin 500 dolar harcadýðý yerde Türkiye'nin saðlýkta dönüþüm programýyla kiþi baþýna harcadýðý para 975 dolardýr" dedi. Türkiye siyasetinin 2003 yýlýnda temize çekildiðini kaydeden Kafkas, Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn altyapýsýnýn bu yýllarda oluþturulduðunu kaydetti. Türkiye'nin doktor açýðýnýn fazla olmasýna raðmen, geçmiþ dönemlerde "doktor ihtiyacýmýz yok" denilerek geleceðe yönelik hazýrlýk yapýlmadýðýný anlatan Kafkas, "Yarýn sabah 200 bin doktora ihtiyacýmýz var. Elimizde 128 bin doktorumuz var. Bu sayý Türkiye için çok yetersiz. Yarýn sabah 20 bin uzmana ihtiyacýmýz var. Bir týp uzmanýnýn yetiþmesi 10 yýl zaman alýyor. Devletin fabrika ayarlarýna dönmesi, yani milletle devletin ayarlarýnýn birbirine uyuþmasý 10 yýl sürdü" þeklinde konuþtu. Kafkas, Türkiye'nin ilk defa sosyal güvenlik reformu ve saðlýkta dönüþüm programýyla çaðdaþ devlet olmayý becerdiðini vurgulayarak, "Hasta olsun, gelsin ve biz onu tedavi edelim anlayýþýný deðil, insanýmýz hastalanmasýn diye koruyucu hekimliði öne alýyoruz" dedi. Türkiye'de saðlýktaki dönüþümün Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan bir model olarak dünyaya takdim edildiðini, bunun çok sevindirici Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði modern bir þekilde dizayn edilen yeni binasý ile hizmetlerine baþladý. Saðlýk Bakan Yardýmsý Agah Kafkas, beraberinde Vali Sabri Baþköy, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ile birlikte Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliðini ziyaret ederek binayý inceledi. Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniðinin açýlýþýnýn ardýndan Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez ve keyif verici olduðunu vurgulayan Kafkas, "Türk modelinden yararlanarak, az imkanla, az parayla adam gibi iþ nasýl yapýlýr? Saðlýkta dönüþümün Türkçesi bu" þeklinde kaydetti. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezlerinin önemine deðinen Kafkas, geçen yýl Çorum'da Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'nden 175 bin kiþinin yararlandýðýna dikkati çekti. Çorum'un saðlýk konusundaki altyapý sorunlarýný bu dönem çözeceklerini belirten Kafkas, Çorumlularýn artýk geleceðe daha güvenle bakabileceðini kaydetti. Ýlçelerde yapýmý devam eden veya ihale süreci devam eden hastaneler hakkýnda da bilgiler veren Kafkas, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yeni binasý için ihale sürecinin tamamlanmak üzere olduðunu, saðlýk sisteminde son versiyon bir hastaneyi Çorum'a kazandýracaklarýný dile getirerek, üçüncü bin yýlýn baþýnda saðlýkta olmasý gereken neyse olacaðýný söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL Kamu Hastaneler Birliðinde inceleme Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði'ni ziyaret etti. Ziyarette protokole Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, bina hakkýnda bilgiler vererek, gezdirdi. Bahçesi ve iç dizayný ile dikkat çeken Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði'nde konuklar ayrýca yeni yapýlacak olan hastanenin projesini de slayt olarak izleyerek, görüþ alýþveriþinde bulundu. Kubilay Kaan YÜCEL

4 HABER 4 ARTIK CÝNLER DEÐÝL ÝNSANLAR ÇARPIYOR Ankara'dan Ayþenur A adlý bir okuyucumuzun sorusu: Sayýn Hocam iyi akþamlar, sizi rahatsýz ediyorum ama son zamanlarda çok rahatsýz olduðum bir þey var.. Aslýnda yazmaktan da imtina ediyorum ancak bunun çözümünün psikiyatrik ya da týbbi bir þey olduðunu sanmýyorum. Son 1 aydýr, geceleri rahatsýz ediliyorum, Allah korusun sanýyorum bu rahatsýz edenler üç harfliler dediklerimiz, uykumda hissediyorum yanýnda birinin olduðunu net olarak biliyorum ama gözümü açamýyorum, sesim de çýkmýyor ama telkin mi ediliyorum bilmiyorum telaþlanmýyorum, sonrasýnda cesaret edip gözümü açmaya katlýðým da hafif bir rüzgar gibi yanýmdan bir þeyin uçtuðunu hissediyorum. Dün gece rüyamda yerimden kalktým, kapýya yöneldim, kapýyý açtýðýmda yine hafif bir esinti gibi bir þey beni el bileklerimden tuttu annem mi acaba diye düþündüm ama bana sarýldý gibi oldu, hani biri çok korkar da sarýlarak telkin etmeye çalýþýrsýnýz ya sakin ol der gidi aynen öyleydi sonra yine gitti. Bu dediðim gibi son dönemlerde çok oldu bu alem hakkýnda bir þey bilmiyorum ama hissettiklerim net olarak bunlar. Daha fazla da yaþamak istemiyorum, yatmadan önce genellikle namaz kýlýp yatýyorum, yataðýmda yemek yemek gibi bir adetim de yok, aklýma kendi yaptýðým bir yanlýþ olabilir mi dedim ama yok. Bu anlattýklarým da olduðunda felak -nas okumak vaktim olmuyor zaten dediðim gibi telkin eden bir þey var gibi korkmuyorum. Lütfen bu durumun bir çözümlemesini yapabilir misiniz. Cevap: Kelime olarak Cin, örtülü, kapalý, gizli anlamlarýna gelir. Terim olarak ayný insanlar gibi iradeleri olan, duyu organlarý ile idrak edilemeyen inananý ve inanmayaný olan varlýklardýr. Onlar da insanlar gibi Ýslam'ýn emirlerine muhataptýr ve mükelleftirler. Yüce Kuran'ýn sürelerinden olan Cin Süresinde Allah Þöyle Buyurur. 1-(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluðun (benim okuduðum Kur'an'ý) dinleyip de þöyle söyledikleri bana vahyolunmuþtur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik. 2- Doðru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artýk) kimseyi Rabbimize asla ortak koþmayacaðýz. Ayetlerden de anlaþýlacaðý üzere Cinlerin mümin olaný da var, kafir olaný da Cinler uzun yýllar yaþayabilmektedirler.(1000 yýl ) Ayný insanlarda olduðu gibi evlenip çoðalabilirler. Çok hýzlý hareket etme kabiliyetleri vardýr vesaire Burada cinlerin özellikleri ayrýntýsýna girmeyeceðim. Sadece vereceðim mesaja biraz zemin oluþturmasý için ön bilgi vermek istedim. Biz Kuranýn bize öðrettiði þekliyle cinlerin varlýðýna inanýyoruz. Peygamberimiz'in týpký biz insanlar gibi cinlerin de Peygamber'i olduðunu biliyoruz. Hatta zaman zaman gelip Peygamberimizle konuþup kendilerine Ýslamý anlatmasý için baþvurduklarýný, bir müþkil durumda peygamberimizi hakem tayin ettiklerini kaynaklardan öðrenmekteyiz. Bu nedenle Peygamberimiz'e Resülü's Sekaleyn yani insanlarýn ve cinlerin Peygamberi denmiþtir. Sekal aðýrlýk demektir Yeryüzünün iki tane aðýrlýðý vardýr. Biri Ýnsan diðeri cin olarak tavsif edilir. Sekaleyn kelimesi ikil (Tensiye) olup bu iki aðýrlýðý kasdetmektedir. Bazý ulema sekaleyn kelimesini Dünya ve Ahiret olarak telakki etse de insan ve cin olarak deðerlendirilmesi daha uygundur. Bu kadar cinlerle ilgili ön bilgi verdikten sonra cevaba geçersek, Okuyucumuzun sorusunda bahsettiði hadise gün içinde geçen gergin anlar, stres bolluðu, manevi tatminsizliklerle alakalý buna baðlý olarak da esasýnda olmayan ama varmýþ gibi yüksek seviyede hissedilen veya algýlanan sanrýlardýr (Halüsinasyonlar) Ben Din Psikolojisi alanýnda doktora yapacaðým, bu konuda birçok kitap okudum, Edindiðim bilgilere göre halüsinasyonu þöyle tarif edebiliriz; Bir duyu organýný uyaran hiçbir nesne veya uyarýcý olmaksýzýn alýnan bir hissin varlýðýna inanma halidir. Yani gerçekte olmayan bir þeydir bu. Ama insaný büyük ölçüde varmýþ gibi etkilemektedir. Adnan Zeki Býyýk Çorum Ortaköy Müftüsü Burada yapýlmasý gereken þey, mümkün mertebe olaylarý kafaya takmamak, lüzumsuz tartýþmalar ve kavgalarla stresli hale gelmemeye çalýþmaktýr. Hele þu Ramazan ayýnda üstüne bir de açlýk bindiðinde durum daha vahim olabilmektedir. Üzüntü, keder, stres vs tüm dünyanýn baþýndaki dertlerdir. Uzmanlarýn da devamlý bahsettiði gibi mümkünse tabii hayat tarzý benimsenmeli, cep telefonu, bilgisayar, elektronik cihazlarla mümkün mertebe çok haþýr neþir olunmamalý, yayýlan radyasyonlar, beyin ve beden üzerinde çok menfi tahribatlar yapmaktadýr. Bu tahribatlar da maalesef gece uyku problemlerine, halüsinasyonlara, Allah korusun uzun vadede psiko nevroz durumlara ve daha birçok þizofren vak'alara dönüþebilmektedir. Bir de üstüne üstlük manevi anlamda da bir müktesebatýnýz yoksa durum çok fecaet arzedebiliyor. Yukarýdaki durumlarý yaþadýðýný daha önce bana bahseden bir bürokratýmýza da benzer þeyleri tavsiye etmiþtim, þimdi bu bayan kardeþimize de ayný tavsiyelerde bulunmak isterim -Televizyondan özellikle de o aptal dizilerden (Bilhassa Kanuni ve Hürrem ) uzak durun -Bilgisayarýn baþýnda çok durmayýn (yoðun Radyasyon altýndasýnýz) -Sigara ve Alkol almayýn -Taze sýkýlmýþ meyve sularý için, süt için, taze nane, marul, semizotu, yiyin (mümkünse güvercin gübresi ile hemhal olmuþ bir topraðýn ürünü olanlarýný) -Sevdiðiniz, iyi vakit geçirdiðiniz dostlarýnýzla sohbetler yapýn, Ramazan sohbeti, Beþ çayý, tabiatýn cömert avuçlarýnda semaver çayý için (odunu meþe odunu olsun) -Zaman zaman sakin mekânlar bulun kafanýzý dinleyin, bülbül seslerine kulak verin, varsa kabiliyetiniz, þiir yazýn daðlara, aðaçlara göle denize bakýp ilham alarak) Peygamberimizi hatýrlayýn neden sakin bir daðdaki maðarasýnda kafasýný dinliyordu) -Önceliði bizim klasiklerimiz olmak üzere klasik müzik dinleyin, stresli ve gergin iseniz sakýn rock müzik dinlemeyin, gece sanrýlarýnýz daha da artacaktýr. -Sevimli bir evcil hayvan beslerseniz bu da insaný lüzumsuz streslerden uzak tutup mutlu olmasýný saðlayacaktýr. (Benim hayvanlarým var) Çok iyi geliyor insana. Tavþan, güvercin, Angýt vs. -Yapabiliyorsanýz Bir vadi bulun kendinize orada resim yapýn -Bir muhtaca iyi bir restoranda yemek verin Bir Öðrenciye burs verin (Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz) -Sabah kahvaltýnýzý hep mutfakta yapmayýn açýk havada bir yerlere gidin, bunu da yapamazsanýz balkonu deneyin. -Kola, hamburger, sandwich, cips, gibi imansýz yiyecekleri hayatýnýzdan çýkarýn.tarhanayý deneyin, çok keyif alacaksýnýz, hem de mideniz size aferin Ayþenur diyecek. Tereyaðýný marketten almayýn, köylüden alýn, yumurtayý, balý, sütü hergün tükettiðimiz ürünlerin tamamýný mümkünse fenni olmayanlarýný alýn (iþlenmiþ olmayan) -Seyahate çýkýn, sýhhat bulun Yüzün.. (Mümkünse denizde) Dondurma canýnýz çektiðinde mümkünse dondurmacý Osman'ý bulun. Asla görüntüsü güzel kaplardaki aldatmaca köpükleri dondurma diye yemeyin. Eðer sizi rahatsýz edenler cinler ise, Felak ve Nâs sûrelerini okuyun, temizlik kuralarýna dikkat edin, banyonuz, tuvaletiniz mis gibi olsun, Gusül abdesti gerektiðinde mümkünse hemen boy abdesti alýn. Hergün uykuya yatarken dua edin. Saðlýkla uyandýðýnýz da Yaradan'a þükredin. Bismillahý aðzýnýzdan hiç düþürmeyin, Ya Vedûd zikrini çok söyleyin. Baþucu kitabýnýz Kur'an olsun. Yatmadan önce mealinden birkaç sayfa muhakkak okuyunuz. Yazýnýn baþlýðý cinlerden nasýl korunuruz olsa da okuyucularýma hatýrlatayým, cinler kolay kolay bir þey yapmaz. Esasýnda korunulacak, sakýnýlacak varlýklar cinler deðil insanlardýr. Saðlýklý, mutlu huzurlu günler ve geceler dilerim. Muhtarlardan Yaðmur Damlasýna ziyaret Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Celal Taþdelen ve Cerit köyü muhtarý Sýddýk Biçer, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru'yu ziyaret etti. Derneðin faaliyetlerini takip ettiklerini, yardým faaliyetlerini Çorum geneline yaymak ve ihtiyaç sahipleri ile hayýr sahiplerini buluþturmak adýna dernek tarafýndan yürütülen faaliyetlerin bu alanda var olan bir boþluðu dolduracaðýna inandýklarýný söyleyen Taþdelen, baþarýlar diledi. Derneðin çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru ise yardýmlaþmayý bir ibadet olarak gördüklerini belirterek, "Yardým duadýr gösteriþten uzak, 'þah damarýndan yakýna' düsturu içinde hareket ediyoruz ve maðdur durumda olduðu halde derdini açamayan kimseden yardým alamayan sýkýntý içerisinde ki hemþerilerimizden baþlayarak dalgalar halinde büyüyüp tüm ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalýþýyoruz" dedi. Dernek faaliyetleri hakkýnda da bilgi veren Ahmet Sözüdoðru, temsilciliðin açýlýþýnýn üzerinden üç ay gibi kýsa bir süre geçmesine raðmen oldukça mesafe kaydettiklerini ifade ederek, "Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulunda Türk Eðitim Sen Þubesi ile birlikte açtýðýmýz yaz okulu ve Kur'an Kursu devam ediyor. Yine Ramazan ayýnýn ilk günü 1000 kiþiye zemzem suyu ve hurmadan oluþan iftarlýk paketi ikram ettik. Yine hayýr sahiplerinin katkýlarý ile oluþturulan Ramazan yardým çeklerini 75 aileye daðýttýk.yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Hayýr Çarþýsýnýn açýlýþýný da Ramazan ayý sonuna yetiþtirmeye çalýþýyoruz ve bayram haftasý açýlýþ yaparak ihtiyaç sahibi insanlarýn bayrama girerken daha mutlu ve daha huzurlu bir þekilde bayram yapmalarýna katký sunmaya çalýþacaðýz. Giyim yardýmlarý ve gýda yardýmlarý konusunda faaliyetlerimiz hýz kesmeden devam etmektedir. Hayýr sahibi hemþerilerimiz yardýmlarýný Belediye binasý karþýsýnda Hamoðlu iþ merkezi 6. katta bulunan dernek merkezimize gelerek teslim edebilirler veya numaralý telefonu arayarak bulunduklarý yerden alýnmasýný saðlayabilirler. Bu vesile ile tüm Müslümanlarýn Ramazanlarýný tebrik ediyor, Ramazan ayýnýn birlik ve beraberlik içerisinde ebedi kurtuluþa vesile olmasýný nice ramazanlara birlikte kavuþmayý diliyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Protokol iftar çadýrýnda vatandaþla iftar açtý Ramazan çadýrýnda il protokolü eþleriyle birlikte iftar yaptý. Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Müftüsü Mehmet Âþýk ve hayýrsever iþadamý Mustafa Yiðittaþçý'nýn da katýldýðý Ramazan Çadýrý'ndaki iftar yemeðinde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, rahmet, maðrifet ve azaptan kurtuluþ ayý olan Ramazan ayýný birlikte yaþamanýn mutluluðu içerisinde olduklarýný söyledi. Ramazan çadýrýnda yemek veren hayýrseverlere teþekkür eden Baþkan Külcü, "Bizleri bu güzel mekanda buluþturan Rabbimize hamd ediyoruz. Her Ramazan'da olduðu gibi bu yýl da burada iftar yapan arkadaþlarýmýzla buluþma imkânýna sahip olduk. Saðlýk içerisinde, huzur içerisinde Ramazaný tamamlamayý ve sonunda da inþallah bayramý aðýz tadýyla hep beraber yaþamayý temenni ediyoruz. Bu temennimiz sadece Çorum için deðil, sadece Türkiye için de deðil. Dünya coðrafyasýnýn dört bir yanýnda nerede bir Müslüman kardeþimiz varsa ayný temennilerimiz onlar için de geçerli" dedi. "Biz burada bir lokmayý, sofrayý deðil muhabbeti paylaþýyoruz" diyen Baþkan Külcü, "Yaklaþan Ramazan bayramýný da bayram tadýnda yaþamayý Allah nasip etsin" ifadelerini kullandý. Vali Sabri Baþköy de yaptýðý konuþmada "Bu akþam sofralarýn en güzeliyle sizlerle birlikte olmaktayýz. Ýftarlarýn en güzeli sizlerle yapýlan iftarlardýr. Bizler ailelerimizle buraya geldik. Bizler sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz" þeklinde kaydetti. Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iftar sonrasý Ramazan Çadýrýnda iftar açan vatandaþlarla bol bol sohbet etti. Haber Servisi

5 HABER 5 Çorum'a 218 yeni derslik yapýlýyor BÝR RÜYANIN NASIL GERÇEK OLDUÐUNUN EN GÜZEL ÖRNEÐÝDÝR KASTAMONU HAVALÝMANIN HÝKAYESÝ Çorumlular Ankara'da iftarda buluþtu Çorumlu Dernekler Federasyonunun düzenlediði iftar yemeði, Ankara Keçiören Halil Ýbrahim Sofrasý'nda gerçekleþti. Ankara'daki Çorumlular Ýftar yemeðinde biraraya geldi. Ýftara, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Çorum eski Milletvekilleri Ali Haydar Þahin, Ahmet Aydoðmuþ, Adnan Türkoðlu, Muharrem Þemsek, Melek Denli Karaca, Vali Gazi Þahin, Vali Yardýmcýsý Turan Atlamaz, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Çorum Ýlçe ve belde belediye baþkanlarý, bürokratlar, iþ adamlarý ve hemþehrilerimiz bir araya geldi. Çorum Dernekleri Federasyonu ve Ankara Çorumlular Birliði Baþkaný Hayri Çaðýr iftar yemeðinde yaptýðý konuþmasýnda "Geleneksel hale getirdiðimiz iftar yemeðimizde katýlan tüm hemþehrilerimize katýlýmlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise yaptýðý konuþda, "Önemli günler yaþýyoruz. Bir taraftan içerisinde bulunduðumuz Ramazan ayýnýn coþkusunda bugüne kadar gerçekleþtirilen çoðaltma telaþýný bir kenara býrakýp, paylaþma yarýþýna girdik. Ekmeðimizi, soframýzý, sevgimizi, dostluðumuzu paylaþýyoruz. Bir taraftan da mübarek Ramazan ayýnýn maneviyatý, duygusallýðý içerisinde hüznümüzü, kederimizi, duamýzý, niyazýmýzý cenab-ý hakka yapýyoruz. Yaný baþýmýzda, içinde bulunduðumuz coðrafyada çok büyük acýlar ve dramlar yaþanýyor. Ne yazýk ki ramazan dostluðumuzu doya doya yaþamamýza engel oluyor. Çünkü biz burada mükemmel sofralarda otururken, sahurda ya da iftarda yiyecek bulamayan ya da yiyeceði olup iftarýný, sahurunu yapmaya fýrsat bulamayan coðrafyamýzda birçok kardeþimiz var. Oysa biz Hz. Ali'nin dediði gibi "ya dinde kardeþ, ya hilkatte eþiz" Bu kavgayý, tartýþmayý, rehaveti, haksýzlýðý, zulmü sona erdirmek için insan olarak, Müslüman olarak önemli sorumluluklarýmýz var. Bütün bu sorumluluklarýmýzý bir taraftan millet olarak yerine getirirken, bir taraftan da bütün bu hengâme içerisinde hemþehirler olarak birbirimizle, birliðimizi, iriliðimizi ve dirliðimizi artýrmak adýna bir araya geliyoruz. Dün Ankara'da en kalabalýk hemþehri grubu olmamýza raðmen kendini bir türlü ifade edemeyen bir topluluktuk. Oysa bugün çok þükür Derneklerimiz, Birliklerimiz, Federasyonumuz sayesinde gücümüzü bir araya getirmenin, ayný zamanda organize olmanýn hem keyfini sürüyoruz hem de hazzýný yaþýyoruz. Buna vesile olan tüm arkadaþlarýmýzý kutluyorum. Bundan sonra yapacaðýmýz ibadetlerin içerisinde mutlaka birliðimizi, barýþýmýzý, sevgimizi güçlendirmek adýna, yine coðrafyamýzda devam eden bütün bu istikrarsýzlýðý, kargaþayý, kaosu ve krizi biran önce ortadan kaldýrmak, bu krizi ve kaosu bizim içimize taþýmak isteyenlere karþýda birliðimizi ve dirliðimizi güçlendirmek adýna, bundan böyle hem saflarý daha da sýklaþtýrmalý hem de daha fazla dua ve niyazda bulunmanýn zamanýdýr. Ýnþallah ramazan ayý bizim birliðimizi, kardeþliðimizi, barýþýmýzý güçlendirmemize vesile olur diyor sizleri sevgi ve saygýyla selamlýyorum" dedi. Haber Servisi AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn her yýl geleneksel hale getirdiði teravih sonrasý mahalle sohbetlerine bu sene de devam ediyor. Teravih sonrasýnda sahura kadar süren sohbetlerden biri de önceki gece Buharaevler Mahallesi'nde gerçekleþti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan ve vatandaþlarýn katýlýmý ile gerçekleþen sohbette AK Parti'nin gerek Türkiye, gerekse Çorum'a yaptýðý hizmetler ve vatandaþlarýn beklentileri ele alýndý. -"MECLÝS TATÝLE GÝRÝNCE HALKIN NABZINI TUTUYORUZ"- Halkýn ne dediðinin AK Parti için önemine dikkat çeken Yýldýrým, "Bizler Meclis tatile girdiði zaman birileri gibi uzun tatillere gitmiyoruz. Vatandaþýmýzýn arasýnda onlarýn ne dediðini dinleyip bunlarý raporlaþtýrýp genel merkezimize ve hükümetimizin ilgili bakanlýklarýna iletiyoruz. Ýþte ülkenin sorunlarý bu þekilde çözülüyor. Halkla diyalog halinde olan bir iktidar her zaman baþarýlý olur. Halkýna sýrtýný dönen bir iktidar ise köþklere hapsolur ve üç beþ lobi çevresinin dedikleri ile hareket eder" dedi. -"ÇORUM'A 895 YENÝ DERSLÝK KAZANDIRDIK, 218'Ý YOLDA"- Vatandaþlarýn Çorum'a yapýlacak hizmetler, yerel seçimler ve diðer konulardaki beklentilerini alan Yýldýrým, "Þu ana kadar Çorum'a 895 adet yeni derslik kazandýrdýklarýný söyledi. Bu yüzden fazla okul binasý anlamýna gelmektedir. Bunun yanýnda onlarca pansiyon, spor salonu ve diðer eklentileri de yaptýk. Halen 15 tane okul binamýzýn inþaatý sürüyor. Bunun yanýnda 5 adet yeni okul spor salonumuzun inþaatý da devam ediyor. 4 adet de pansiyon binamýzýn inþaatý sürüyor. Bu 15 adet okul binamýz tamamlandýðýnda toplamda 218 yeni dersliðe kavuþacaðýz" dedi. -"BÝZ TARÝHÝMÝZE SIRTIMIZI DÖNMEDÝK DÖNMEYÝZ"- Mýsýr, Suriye ve Gazze bölgesinde yaþanan sýkýntýlara da dikkat çeken Yýldýrým, "Biz hiçbir zaman zalimin yanýnda olmayýz. Suriye'de bir katliam var. Ýnsanlýk suçu var. Bize diyorlar neden bu konulara karýþýyorsunuz. Biz dünyanýn neresinde bir insanýn burnu kanasa onun acýsýný yaþayan bir tarihi birikimin ve medeniyetin temsilcileriyiz. Tabiki bunlarla ilgileneceðiz. Bunlarý söyleyenler bizi sadece Anadolu coðrafyasýna hapseden zihniyettir. Gazze bizim için Çorum'un Alacasý gibidir. Mýsýr'ýn Kahiresi bizim için Ýstanbul gibidir. Þam'ýn Urfa'dan farký yoktur. Çünkü biz biliyoruz ki oralarda yaþayan insanlarda devasa þanlý bir geçmiþin özlemini çekiyorlar ve gözleri hep bizlerin üzerindedir. Filistin Hükümeti Baþbakaný Ýsmail Haniyye eðer Cuma günleri hutbeye çýkýp bir yanýnda Türkiye bayraðý diðer yanýnda Filistin bayraðý ile halka hitap ediyor ve biz onlara sýrtýmýzý dönüyorsak bu tarihimize de, insanlýðýmýza da ihanettir. Birileri bu ihaneti yýllarca yapmýþ olabilirler. Ama artýk o yýllar geride kaldý. Artýk AK Parti iktidarý var. Ve bu iktidar gücünü halktan alýyor" dedi. Haber Servisi Ardahan Totuk Fikret Zaman Vali Yardýmcýsý ve kaymakam atamalarý Mülki idare Hulusi Þahin, Gediz Kaymakamlýðýna amirleri atamalarý Ýskilip Kay- ile yer deðiþtirmeleri makamý Mehmet Yýlmaz, kararnamesi Cumhurbaþkaný Þehzadeler Kaymakamlýðýna Abdullah Gül ta- rafýndan onaylandý. Buna göre 65 kaymakam adayý eðitimlerini Gediz Kaymakamý Çorum eski Vali Yardýmcýsý Ýsmail Çorumluoðlu, Osmancýk Kaymakamlýðýna tamamlayarak kaymakamlýk Alaçam Kaymakamý görevlerine atandý. 568 kaymakamýn gö- Kaymakamlýðýna Kaðýz- Sezgin Üçüncü, Ýskilip Hüseyin Ýçten rev yeri deðiþtirildi. 263 kaymakam naklen yer deðiþtirirken, 62 kaymakam vali yardýmcýlýðýna atandý. 83 Vali yardýmcýsýnýn da yeri deðiþti. 43 Vali yardýmcýsý ise kaymakamlýða getirildi. Çorum Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten Ýzmir Vali Yardýmcýlýðýna Ýzmir Vali Yardýmcýsý Ardahan Totuk ise Çorum Vali Yardýmcýlýðýna atandý. Çorum Vali Yardýmcýlýðýna Aksaray Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman'da atandý. Çorum'un bazý ilçelerinde kaymakamlar deðiþti. Atamasý yapýlan kaymakamlar þöyle: Tekkeköy Kaymakamlýðýna Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Sungurlu Kaymakamlýðýna Ýslahiye Kaymakamý Osman Beyazyýldýz,Dilovasý Kaymakamlýðýna Sungurlu Kaymakamý man Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Taþlýçay Kaymakamlýðýna Laçin Kaymakamý Atif Çiçekli, Sincik Kaymakamlýðýna Dodurga Kaymakamý Bülent Güven, Araç Kaymakamlýðýna Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik, Beylikova Kaymakamlýðýna Çorum Valiliði Kaymakam Adayý Selçuk Haskýrýþ, Laçin Kaymakamlýðýna Amasya Valiliði Kaymakam Adayý Mehmet Erhan, Kargý Kaymakamlýðýna Düzce Valiliði Kaymakam Adayý Ali Erdoðan, Dodurga Kaymakamlýðýna Erzincan Valiliði Kaymakam Adayý Muhammed Emin Elmalý. Beþiktaþ Kaymakamý hemþehrimiz Sadettin Yücel ise Karþýyaka Kaymakamlýðýna atandý. Haber Servisi Oto Galericiler iftarda buluþtu Çorum Oto Galericiler Derneði, üyelerine iftar yemeði verdi. Ýnci Restaurant'ta düzenlenen yemeðe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk ve galerici esnafý katýldý. Yemekte bir konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, tüm esnafýn Ramazan ayýný tebrik ederek, hayýrlý iþler, aydýnlýk yarýnlar diledi. Gül, galericilerin yeni sitesinin de hayýrlý-uðurlu dileðinde bulundu. Dernek Baþkaný Fahri Yandýk ise davete icabet göstererek yemeðe katýlan herkese teþekkür etti. Yandýk, iftar yemeklerini geleneksel hale getirdiklerini ve her Ramazan ayýnda bu geleneði sürdüreceklerini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL AHMET ÖLÇER 5 Temmuz itibariyle dünya ölçeðinde bir havalimanýna kavuþan Kastamonu halký bugünlerde pek mutlu. Nasýl mutlu olmasýnlar. Yýllarca kurduklarý hayalleri gerçeðe dönüþmüþ. Bu sebeple sýradan bir hikaye deðildir Kastamonu havalimanýnýn hikayesi Bir hayalin, bir rüyanýn, gerçeðe dönüþme hikayesidir. Hem de 54 yýl boyunca düþlenen bir hayalin. 5 Temmuzda ilk uçuþun baþlamasýyla gerçek olan bu rüyayý, geçtiðimiz günlerdeki açýlýþ töreninde konuþan Sayýn Baþbakan þu þekilde anlatýyordu; "Kastamonu'nun, yarým asýrlýk bir rüyasýný gerçeðe dönüþtürüyoruz. Ýþte bir tarafta Kastamonu havalimaný, arkamda da gördüðünüz gibi tüm eserler bugün ayný zamanda bir toplu açýlýþý da gerçekleþtiriyoruz, sadece havalimaný deðil." Dile kolay olduðu kadar kolay deðil tam yarým asýr beklemek. Yapýmý 1959 yýlýnda tamamlanan, 54 yýl boyunca atýl durumda bekleyen bu havalimaný, genellikle hayvan otlatmak ve düðün yapmak gibi amacý dýþýndaki iþler için kullanýlmýþ. Ara sýra da araba yarýþlarý, maket uçak gösterileri gibi bazý organizasyonlara da ev sahipliði yapmýþ. Anlayacaðýnýz bu havalimanýnýn, 5 Temmuz 2013 tarihine kadar, þehre ve ülkeye pek katkýsý olmamýþ. Esasen 5 Temmuz tarihi Kastamonu'nun geleceði için çok önemli yeni bir sayfa anlamýna gelmektedir. Yaklaþýk %75 doluluk oranlarý ve haftada dört karþýlýklý sefer ile artýk Kastamonu Türkiye'nin 50. Havalimanýna sahip þehridir. Sahip olduðu bu yeni ulaþým yolu ile Kastamonu kabuðunu kýrmýþ ve yepyeni ufuklara açýlma fýrsatý yakalamýþtýr. Dünya ölçeðinde 50. Havalimanýna sahip olmanýn da bir maliyeti vardýr. Öyle ucuz deðildir. Hemen bu süreci de bir iki cümleyle kýsaca anlatayým. Yukarýda da belirttiðim üzere yapýmý 1959 yýlýnda biten havalimaný verimli olmayacaðý düþüncesiyle 2010 yýlýna kadar atýl bir þekilde beklemiþtir yýlýna gelindiðinde Devlet Hava Meydanlarý ve Kastamonu Valiliði arasýnda yapýlan protokolle birlikte havalimanýn yeniden inþasýna karar verilmiþtir. Havalimaný pat sahalarýnýn onarýmýydý, itfaiye ve garaj binasýydý, terminal binasýydý, teknik blok ve kuleydi, ýsýgüç merkeziydi, nizamiye binasýydý, þerit sahalarýn tanzimiydi vs. derken proje için yapýlan yatýrým miktarý, Ulaþtýrma Bakaný Sayýn Binali Yýldýrým'ýn ifadesiyle 100 milyon lirayý bulmuþtur. Ve nihayet 5 temmuz 2013 günü bir rüya daha gerçek olmuþtur. Uçuþ seferlerinin baþlamasýyla birlikte bir kentin ekonomisinin önemli ölçüde nasýl deðiþtiðini hep beraber göreceðiz. Mesela artýk eskisi kadar ucuz olmayacak kýþýn Ilgaz'a gitmek, orada kayak yapmak. Kolay olmayacak otellerde yer bulmak. Havalimaný ile birlikte baþta turizm sektörü olmak tüm sektörlerde bir canlanma olacak. Yatýrýmlarda ciddi ölçüde artýþ olacak. Özellikle de Turizm ve Sanayi yatýrýmlarýnda. Hele de Kastamonu'nun, Ilgaz daðýna açýlacak olan 10 kilometrelik bir tünelle, önce Türkiye'nin nüfusuna oranla en hýzlý büyüyen þehirlerinden birisi olan Çankýrý'ya, (nasýl yani diye soruyorsunuzdur þimdi) oradan da Ankara'ya baðlanacaðýný düþünürsek Kastamonu'nun, bölgesinde geleceðin parlayan yýldýzlarýndan biri olacaðýný söylemek mümkün. Kýskanmýyorum bilhakis gýpta ile bakýyorum. Sonuç olarak memleketin her karýþ topraðý bizim. Bir þehrin geliþmesi demek ülkenin geliþmesi demek. Amasya da bizim, Yozgat da bizim Kastamonu da bizim. Kastamonulularý yürekten tebrik ederim. Güle güle uçsunlar. ALLAH bu hizmetlerde emeði geçenlerden razý olsun. Gönül isterdi ki Çorumda da bir Havalimaný olsun ama mevcut durumda bu illerde Havalimaný varken kýsa vadede Çorumda da olabileceðini söylemek umut tacirliði yapmak. Ama en azýndan kilometre yakýnýmýzda bulunan Merzifon Havalimanýna Çorum ismi eklenerek, Çorumlu vatandaþlarýn beklentisi giderilebilir diye düþünüyorum. Son olarak þunu söylemek isterim: Ýnanýyorum ki, kýsa vadede olmasa da uzun vadede, bir gün her ilde bir havalimaný olacak ve o gün Çorum'da bundan nasiplenecek týpký her ilde bir üniversite kurulmasýna karar verilmesiyle birlikte 2006 yýlýnda kurulan Hitit Üniversitesi gibi. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar

6 HABER TEK 6 ÝHH iftarýna ilgi yüksek oldu Tarým-Ýþ'ten üyelerine iftar Türk-Ýþ Konfederasyonuma baðlý Tarým-Ýþ Sendikasý Çorum Temsilciliði tarafýndan iftar yemeði düzenlendi. Geçtiðimiz cumartesi günü Ýnci Restaurant'ta düzenlenen yemeðe, Tarým-Ýþ ÝHH'nýn Geleneksel Çorum Ýftarý Cumartesi akþamý Hürriyet Meydanýnda gerçekleþti. 3 bin kiþinin katýldýðý iftar, zenin fakir herkesin namazda bir safta toplanmasý gibi her kesimi ayný yer sofrasýnda bir araya getirdi. Halka açýk yapýlan iftara gelen hiç kimse geri çevrilmedi. Katýlýmcýlar aileleri ile birlikte sokakta Suriye'deki ve Mýsýr'daki Müslümanlar gibi ÝHH iftarýnda bir araya gelmemin ve birlikte dua etmenin duygusal ortamýný yaþadýlar. Ýftara katýlanlar seneye ayný organizede birlikte olmak istediklerini ve bu havayý herkesin teneffüs etmesi gerektiðini dile getirdiler. ÝHH Çorum Organizesi katýlýmcýlardan tam not aldý. ÝHH'nýn geleneksel Çorum iftarýna Ýstanbul'dan Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, Samsun ÝHH, Amasya Özgür-Der ve Mavi Marmara aktivistleri, birçok STK temsilcisi, Hitit Üniversitesi öðretim üyeleri, iþadamlarý katýldý. Ýftar programýnda konuþan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, "Muhtaçlar ve mazlumlar olduðu müddetçe inþallah biz bu hayýr iþlerine devam edeceðiz. Ama biliyoruz ki zalimler de zulmünden vaz geçmeyecektir. Biri bitmeden biri baþlýyor. Irak hafifledi dedik, Somali baþladý, Somali devam ederken, Arakan baþladý. Ardýndan Suriye ve þimdi Mýsýr Filistin ve Gazze çoktan kanayan yaramýz. Hepsinden öte Mýsýr yaramýza tuz biber oldu. Zulümlerin kaynaðý olan kibir, zalimlerin ve kendini bir þey sananlarýn ortak özelliðidir. Kibir, bu ülkede de mevcut. Halka hizmet ettiðini söyleyenler arasýnda yaygýn bir hastalýk. Onlar kibirlerinden böylesi iftarlara katýlamazlar. Onlar insanlarýn omuzlarýnda yürüyen tahterevalli isterler. O kibirliler halkla ayný sofraya oturamazlar. O kibirliler Peygamberimize de "Ya Muhammed biz bu halkýn aþaðý tabakasýyla ayný yerde mi oturtacaðýz" demiþlerdi" þeklinde kaydetti.özkabakçý'nýn konuþmasýnýn ardýndan Kur'an-ý Kerim tilavetini Hitit Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz yaptý. Yasin YÜCEL Samsun Þube Baþkaný Recep Kocabýçak, Çorum Ýl Temsilcisi Yüksel Sahan ve sendika üyeleri katýldý. Sendika yöneticileri, üyelerle sohbet ederek sýkýntý ve önerilerini dinledi. Kubilay Kaan YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarýnda iyileþtirme yapýlmalý" Tüm Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarý açlýk sýnýrýnda maaþ alýyor" dedi. Ek ödeme sorununun bir türlü adil bir yapýya kavuþturulmadýðýný iddia eden Erözgün, Döner sermaye ödemelerinin düzenli yapýlmadýðýný yönetmelik deðiþikliði ile ayýn 15 inde ödenir hükmünün kaldýrýlarak ödeme tarihinin kurum amirlerinin insiyatifine býrakýldýðýný birçok yerde ödemelerin ayýn 20'sinden sonra ödendiðini belirterek döner sermaye ödemelerinin tamamýnýn emekliliðe yansýtýlmasý gerektiðini vurguladý. Döner sermaye ödemelerinin üçte birinin emekliliðe yansýtýlmadýðýný belirten Erözgün, hekim dýþý saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermaye ödemelerine tüm olarak yansýtýlmasýný istedi. Saðlýk çalýþanlarýna tüm kamu çalýþanlarýnda olduðu gibi yüzde 3 zam verildiðini vurgulayan Erözgün, Haziran ayýnda Türkiye'de dört kiþilik bir ailenin tüketmesi zorunlu olan gýdalar için harcamasý gereken tutar (açlýk sýnýrý) bin 150 lira 949 kuruþ, asgari þartlarda geçinebilmesi için harcamasý gereken tutar (yoksulluk sýnýrý) ise 3 bin 156 lira 300 kuruþ olarak belirlendi. Erözgün, bu nedenle saðlýk çalýþanlarý düzensiz ödenen döner sermaye ödemelerinin, ödenmediði ya da geç ödendiði zamanlarda açlýk sýnýrýn altýnda bir ücretle yaþamaya mahkûm edildiklerini belirtti. Acil olarak saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarýnda iyileþtirme yapýlmasý gerektiðini isteyen Erözgün, "Saðlýk hizmeti özveri ve fedakarlýk hizmetidir. Verilen bu komik ücretle saðlýk çalýþanlarý fedakarlýk yapmaya özveride bulunmaya devam etmektedirler diyerek saðlýk çalýþanlarý açlýða mahkum edilmemelidirler. Fedakarlýk hep saðlýk çalýþanlarýndan beklenmemelidir. Maliye Bakanlýðý da biraz fedakarlýk yapýp saðlýk çalýþanlarýný açlýk sýnýrýnda çalýþmaktan kurtarmalýdýr. Evde iþte geçim sýkýntýsý nedeniyle bunalým altýnda görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn sabýr taþý çatlama noktasýna gelmiþtir" dedi. Erözgün, bir an önce saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn insanca yaþayabilecekleri bir seviyeye getirilmesini talep ederek açýklamalarýný tamamladý. Haber Servisi Baþkan Sezer'e cami teþekkürü Ýskilip Belediye Kooperatif Evleri ve Orman Dairesi arkasýnda yaþayan bölge sakinleri Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in Saraycýk köyünden getirttiði ahþap geçme tekniði ile yapýlmýþ ahþap caminin kendi bölgelerine kurulmasý kararýndan dolayý teþekkür ziyaretinde bulundular. Toplantýda mahalle sakinleri adýna konuþan Osman Bal "Sayýn Baþkaným, hastane üzeri, Orman Dairesi arkasý ve Belediye Kooperatif Evleri sakinleri olarak bize en yakýn cami Meydan Camisi idi. Yaþlýlarýmýz ve rahatsýzlýðý olan sakinlerimiz camide ibadet etmenin hazzýný yaþayamýyor ve cemaatle namaz kýlmanýn sevabýndan yararlanamýyordu. Cami ihtiyacýmýzý talep ettikten sonra evlerimize yakýn bir alana kurmaya baþladýðýnýz tarihi özelliði olan ibadethaneyi kazandýrdýðýnýz için tüm mahalle sakinleri adýna teþekkür ederiz. Cenabý Allah Ayeti Kerimesinde; "Allah'ýn mescitlerini ancak Allah'a ve ahret gününe inanan, namazý kýlan, Zekâtý veren ve Allah'tan baþka kimseden korkmayan kimseler imar ederler. Ýþte hidayet üzere olduklarý umulanlar bunlardýr." Peygamber Efendimiz de (sav); "Kim Allah için bir ev inþa ederse (mescit yaparsa) Allah'ta cennette onun için bir ev yapar." demiþtir. Ýnþallah bu müjdelere nail olursunuz. Bu vesile ile dualarýmýzý eksik etmeyeceðimizi bilmenizi ister, size ve emeði geçenlere iki cihan saadeti dileriz. Allah Razý olsun" dedi. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer mahalle sakinlerine hitaben yaptýðý konuþmada, "Ýhtiyaç talebi derhal deðerlendirerek, gerekli incelemelerden sonra bu estetik ve tarihi özelliklere sahip camimizin sizlerin ibadet edebilmeniz için bahsedilen bölgeye kurulmasýna karar verdik. Çivi kullanýlmadan, tahta geçme tekniði ile yapýlmýþ bu camimiz Restorasyon atölyemizde bakýmý ile birlikte kurulumu devam edecektir. Biraz sabýr isteyen iþ olmasýna raðmen inþallah sizlerin de talep ettiðiniz gibi Bayram Namazýný bu camide kýlmayý istiyoruz. Buraya kadar geldiðiniz için hepinize ayrý, ayrý teþekkür ederim" þeklinde kaydetti. Baþkan Sezer, Doðalgaz, Sebze Pazarýnýn üzerinin kapatýlmasý, Sakarya Semt Pazarýnýn daha düzenli bir alana taþýnmasý, devam eden kanalizasyon altyapý çalýþmasý, Harami Deresini de kapsayan Çorum Ýskilip yolunda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler de verdi. Haber Servisi

7 Ramazan Sokaðýnda Taha rüzgarý Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri her geçen gün artan ilgi ile Çorum'da Ramazan akþamlarýný daha da renklendiriyor. Etkinlikler kapsamýnda sahne alan genç sanatçý Taha vatandaþlara unutulmaz bir Ýlahi ve ezgi konseri verdi. Ünlü sanatçý Taha'nýn konserini Belediye Baþkaný Zeki Gül, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþ izledi. Akþemseddin Cami yanýnda kurulan Ramazan Sokaðýnda düzenlenen Ramazan Þenliklerinde sahne alan Taha söylediði birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle izleyenleri adeta mest etti Düzenlenen ramazan eðlencelerinden sonra sahne alan genç sanatçý Taha vatandaþlardan gelen istek parçalarý da söylerken, Konserde, "Yýldýzlarý da al yanýna" ve "Güllerin Efendisi" gibi birçok sevilen eserini seslendiren Taha, izleyenlerden büyük beðeni topladý. Konser sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, sanatçý Taha'yý Çorumlulara verdiði unutulmaz konser nedeniyle tebrik ederek kendilerine çiçek takdim etti. Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen 5. Geleneksel Ramazan etkinliklerinde eðlence tüm hýzýyla devam ediyor. Ramazan akþamlarýnýn unutulmazlarý arasýnda yapýlan oyunlar ve gösteriler yer alýyor. Her akþamüstü Ramazan Sokaðý etkinliklerinde yapýlan oyunlar ve gösterilerde kahkaha tufaný yaþanýyor. Sahneye çýkan çocuklar, gençler gerçekleþtirilen oyunlara katýlýrken, Sahneye çýkan Meddah anlattýðý hikayelerle hem düþündürüyor, hem de güldürüyor. Sunucu Enver Ertaþ'ýn muhteþem performansý ile doruða çýkan Ramazan SokaðýndaMüzik, eðlence ve kahkahanýn bol olduðu etkinliklerde yapýlan gösteriler izleyenlere neþeli dakikalar yaþanmasýný saðlýyor. Bahadýr YÜCEL Keçiören'de Çorum Kültür Evi açýldý HABER 7 3 ADET ÝÇ YILDIRIMLIK 6 ADET MOTORLU TESTERE 2 ADET SÝSLEME MAKÝNASI ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ - ÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 3 Adet iç Yýldýrýmlýk 6 Adet Motorlu Testere 2 Adet Þiþleme makýnasý alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ idarenin a) Adresi : ÇEPNÝ MAH ÝNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Orman iþletme Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Alýnacak malzemelerin sözleþme tarihinden engeç 20 gün içerisinde tes limatý tamamlanacaktýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çepni Mah.inönü Cad.No:72 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Standarda iliþkin belgeler: TSE ve CE Standart Belgeleri istenmektedir Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Tedarik edilecek malýn numuneler katoloklarý fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý veya buroþürleri 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Orman iþletme Müdürlüðü Satýnalma servisi Amasya Zirat Bankasý TR adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Orman iþletme Müdürlüðü Satýnalma Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 802 Resmi ilanlar de Keçiören Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Kalaba Spor Tesislerinde Çorum Kültür Evi açýldý. Açýlýþý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, AK Parti Keçiören Ýlçe Baþkaný Bülent Yaðmur ve Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ile birlikte yaptýlar. Açýlýþýn ardýndan Çorumlular Gecesi'ne geçildi. Geceye AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk Ýpek de katýldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Uslu, burada yaptýðý konuþmada sözlerine Çorum'un Hitit medeniyetinin ortaya çýktýðý ve ilk yazýlý barýþ anlaþmasý olan Kadeþ anlaþmanýn yapýldýðý yer olduðunu hatýrlatarak baþlayarak, "Bu yüzden biz barýþýn önemini ezelden beri biliyoruz. Barýþý ebediyete kadarda yaþatmaya da kararlýyýz. Kardeþliðimizi kýskandýklarý için bizi birbirimizle karþý karþýya getirmeye, düþman etmeye, bir kardeþ kavgasý yaþatmaya çalýþýyorlar ise de biz onlara hep diyoruz ki, "þarkýmýz bir, türkümüz bir, semamýz bir, semahýmýz bir, çünkü biz ayný daðýn yeliyiz." diyoruz. Bizler kardeþliðimizi bozmak isteyenlere karþý hep bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam edeceðiz. Çünkü biz birliðimizi ve dirliðimizi ancak ve ancak kardeþliðimize ve yaþattýðýmýz, yaþatmaya çalýþtýðýmýz barýþýklýðýmýza borçluyuz. Dýþarýdan birilerinin bizim içimize nifak sokmasýna, insanlarýn dinleri, kültürleri, farklýlýklarý yüzünden siyaset, düþmanlýk üretmesine, insanlarý karþý karþýya getirmesine hiç fýrsat vermeyeceðiz. Çünkü biz Çorum olarak acýlý bir kentiz. Acýlar bizi olgunlaþtýrdý. Acýlar barýþý daha çok anlamamýza, sevmemize, yaþamamýza ve yaþatmamýza vesile oldu. Herkes hesap yaparken bu acýlýlarýn olgunlaþtýrdýðý insanlarýn geçmiþte yaþadýklarý acýlara saygý göstermek zorundadýrlar. Bu akþam ayný zamanda yüreðimiz dünyanýn herhangi bir yerinde zulme uðramýþ, mahlûklarýn karþýsýnda dik durmaya çalýþan onurlu, haysiyet mücadelesi veren insanlarýn yanýnda" dedi. Keçiören'de eski Ramazan günlerini aratmayan güzellikte etkinlikler gerçekleþtirildiðini belirten Uslu, "Belediye Baþkanýmýzýn uzak görüþlülüðü sayesinde sýnýrlarý aþan bir vizyonla, Ramazan'ýn þanýna yakýþýr bir þekilde kültürel faaliyetleri ortaya çýkaran bu etkinlikten ötürü Baþkan Ak'a teþekkür ediyorum. Federasyon Baþkanýmýz Hayri Çaðýr ve arkadaþlarýna bizlere burada Çorum'u yaþattýklarý için teþekkür ediyorum. Çorumlular son zamanlarda ciddi bir organize hareket olarak derneklerde, birliklerde, federasyonda bir araya geldiler. Bizimde adýmýza düþünen, çýkarlarýmýzý koruyan, her anlamda dara düþtüðümüzde elimizden tutacak dostlarýmýz, örgütlerimiz var diye seviniyoruz" ifadelerini kullandý. AK Parti Ankara Milletvekili Selamoðlu ise Keçiören Belediyesi'nin Uluslararasý Ramazan etkinlikleri ile Türkiye'nin doðusunu ve batýsýný buluþturduðuna dikkat çekerek, "Ayný zamanda tüm kardeþ ülkeleri de biraraya getiriyor. Ramazan ayý nefsimizi terbiye ettiðimiz bir aydýr. Türkiye'ye, dünyaya barýþ ve huzur getirsin diyoruz. Dünyada zülüm olmasýn artýk diyoruz" temennisinde bulundu. Keçiören'de Ramazan ayýnýn güzelliðini sýnýrlarý aþan kardeþlikle yaþandýðýný vurgulayan Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak da, "Uluslararasý Ramazan Etkinlikleri'nde Anadolu'nun güzelliðini, mirasýný, zenginliðini dünyanýn evi Keçiören'den dünyaya taþýyoruz. Çorum denince aklýmýza Ýskilipli Atýf Hoca, Alacahöyük, Ýskilip Dolmasý ve leblebi geliyor. Çorum Anadolu'nun en nadide illerinden birisidir" diye konuþtu. Mekânlarý önemli kýlan þeyin 'mekânlarda bulunanlar' olduðunu söyleyen AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan ise "Zamanlarý anlamlý kýlan da, o zamanlarda yaþananlardýr. Bu gece bu zaman diliminde hep birlikte ayný coþkuyu yaþýyoruz. Sizinle böylesine güzel bir etkinlikte buluþtuðum için çok mutluyum" dedi. Dünyanýn ilk yazýlý sözleþmesinin M.Ö. 780 yýlýnda Çorum'da yapýldýðýna iþaret eden Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Çaðýr ise "Bu da bizim coðrafyamýzýn barýþýn merkezi olduðunu gösteriyor. Baþkana bu tarz etkinliklerinden dolayý teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Baþkan Ak Hayri Çaðýr'a bir vazo hediye ederken, Çaðýr da Baþkan Ak'a bir plaket verdi. Gecede sahne alan Türk Halk Müziði Sanatçýlarý Gülsüm Kahraman ve Haydar Kemeç, seslendirdikleri Çorum ve Ýç Anadolu türküleri ile vatandaþlarý coþturdu. Türk Pop Müziði Sanatçýsý Serkan da þarkýlarýyla geceye ayrý bir renk kattý. Haber Servisi AK Parti 100 bin üyeye doðru AK Parti Mecitözü Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Mümtaz Yýlmaz, Nurettin Karaca, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Coþkun, Kasým Aksoy, Adnan Armaðan, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi Ünal Nalçacý'da katýldý. Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, Türkiye'nin içinden geçtiði süreç ekonomi ve yaklaþan mahalli idare seçimleri üzerine deðerlendirmede bulundu. Türkiye'de son üç aydýr Demokrasi dýþý arayýþlarla iktidara ulaþmak isteyenlerin illegal anarþik, eylemlerine sahne olduðunu hatýrlatarak sözlerine baþlayan Milletvekili Baðcý, "Kardeþin kardeþe düþürülmeye çalýþýldýðý kirli oyunlar ve senaryolar sergilendi. Ülkenin huzuru ve güven ortamý hedef alýndý. Çözüm süreci sabote edilmek istendi. Türkiye de yatýrým yapmak isteyenlere "güvensiz ve istikrarsýz bir ülke" görüntüsü sunulmaya çalýþýldý. Bu yolla faizlerin artmasý, döviz kurunun yükselmesi, Türkiye'nin ekonomisinin çökertilmesi hedeflendi, hükümeti halkýmýzýn gözünden düþürmek AK Parti'nin yükselen grafiðinin aþaðý çekmek amaçlandý. Ama milletimiz saðduyulu olgun ve sabýrlý davrandý. Bu oyunlara gelmedi, esnafýmýz zarar etti. Yaz sezonunu iyi geçiremedi. Bütün bunlar telafi edilecektir. Ama en önemlisi milletimiz iradesine sahip çýktý, demokrasi kazandý" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise yaptýðý konuþmada AK Parti'ye olan sürecin ve desteðin artarak devam ettiðini dile getirerek, insanlarýn 1960'da yaþananlarý,1980 öncesini ve Özal'- dan kurtulmak için oynanan oyunlarý unutmadýðýný söyledi ve "Bu nedenle bu sefer oyuna, gaza gelmedi. Biz bu süreçte güçlenerek çýktýk" þeklinde kaydetti. Ýlçe ziyaretleri ve danýþma meclislerinde eksikleri gördüklerini kaydeden Ceylan, üye kayýtlarýnýn artarak devam ettiðini ve Çorum'da 100 bin üye sýnýrýna ulaþtýðýný belirtti. Ceylan "Çorum'da seçim endiþesi taþýmýyoruz. Mecitözü dahil bütün ilçeleri tekrar alacaðýz. Millet AK Partili belediyelere hizmet ve sosyal belediyeciliði gördü" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

8 Takma Göz Genel fýkralarý Sol gözü takma olan adam otobüse binmiþti. Otobüs kalabalýk hava sýcaktý. Bir süre sonra sýcaktan bunalan, terleyen ve caný sýkýlan adam, takma gözünü çýkardý, havaya atýp tutmaya baþladý. Kelime Avý Durumun biraz sonra farkýna varan yanýnda oturanlar dehþetle irkildiler : -Ne oluyor yahu!... Adam gayet sakin gözü atýp tutmaya devam ederek cevap verdi : -Hiç, burada caným sýkýldý da ön taraflarda yer var mý diye bakýyordum!... Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Hastanelerin nöbet sýkýntýsý Aile hekimleriyle çözülecek Aile hekimleri, entegre saðlýk hizmeti sunulan merkezler dýþýnda, hastanelerde nöbet tutabilecek. Aile Hekimleri nöbetlerini, Saðlýk Bakanlýðý'nca belirlenen yerlerde ihtiyaç durumunda mesai saatleri dýþýnda tutacak. Nöbet, hafta içi 8'er saat hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftalýk 30 saate kadar olacak. Hastanelerdeki ihtiyacýn tespiti illerin saðlýk personeli doluluk oraný, nüfus, coðrafi koþullarý, sosyoekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak saðlýk tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklýðý gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Saðlýk Bakaný onayý ile belirlenecek.saðlýk Bakanlýðý, 'Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayýmlandý. 25 Ocak 2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliði'nin 8'inci maddesine eklenen fýkra ile 6 aydan daha kýsa süreli ziyaret veya seyahat amacý hariç olmak üzere yurtdýþýna çýktýlarý belge ve kaynaklarla tespit edilen kiþilerin aile hekiminden kayýtlarý silinecek. Bu kiþilerin yurda kalýcý olarak döndükleri yine uygun belge ve kaynaklarla tespit edilmesi halinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimine kayýtlarý tekrar yapýlacak. Entegre saðlýk hizmeti sunulan merkezler dýþýnda, hastanelerde aile hekimlerine ve aile saðlýðý elemanlarýna nöbet tutturulabilecek. Belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret durumunda haftalýk çalýþma süresi ve mesai saatleri dýþýnda aile hekimlerine ve aile saðlýðý elemanlarýna nöbet görevi verilebilecek.nöbete iliþkin planlama aile hekimliði uygulamasýnda aksamaya mahal vermeyecek þekilde yapýlacak. Nöbet, hafta içi 8'er saat hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftalýk 30 saatten sýnýrýnda tutulacak. Aile hekimliði çalýþanlarýna tuttuklarý nöbetler karþýlýðýnda ilgili kurumlarca nöbet ücreti alacak. Ýhtiyaç ve zaruret halinin tespiti illerin saðlýk personeli doluluk oraný, nüfus, coðrafi koþullarý, sosyoekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak saðlýk tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklýðý gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakan Onayý ile belirlenecek.faaliyette olan aile saðlýðý merkezleri bina þartlarý ve fizik mekânlarý ile teknik donaným bakýmýndan 1 Ocak 2014 tarihine kadar getirilen asgari þartlara uygun hale getirilecek. AÝLE SAÐLIÐI MERKEZÝNÝN FÝZÝKÝ ÞARTLARI -Binanýn kolay ulaþýlabilir, güvenli, uygun havalandýrma, ýsýtma ve aydýnlatma imkânlarýna sahip, toplam alanýnýn tek aile hekimi için 60 metrekare olmasý gerekir. Birden fazla hekimin birlikte çalýþmasý durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile saðlýðý merkezinde 2-6 aile hekimliði birimi olmasýna azami dikkat gösterilir.-bekleme ve danýþma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alanýnda en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3'er adet olmak üzere yeterli sayýda bekleme koltuðu bulundurulur. -Muayene odasýnýn, her aile hekimi için en az 10 metrekare olmasý gerekir. Muayene odasýnda lavabo bulunur.-laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanýyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunur. -Aile saðlýðý merkezi içerisinde kullanýma hazýr, bütün aile hekimliði birimlerince de kullanýlabilecek mahremiyet kurallarýnýn uygulandýðý, bebek bakým ve emzirme alaný veya odasý bulunur. -Hastalarýn kullanabileceði tercihen kadýn-erkek için ayrý olmak üzere birbirinden ayrýlmýþ, müstakil tuvalet ve lavabolarýn olmasý gerekir. -Engelli ve yaþlý vatandaþlarýn giriþ ve çýkýþlarýný mümkün kýlan, kolaylaþtýrýcý tedbirler alýnýr. -Aile saðlýðý merkezinin iç alanlarýnýn boya ve bakýmý tam olmalýdýr. Dýþ cephe boyasý ve tamiratý ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir. - Aile saðlýðý merkezinde aþaðýda belirtilen asgari týbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulmasý zorunludur. Steteskop, tansiyon aleti (çocuk ve eriþkin olmak üzere en az 2 boy),otoskop, oftalmoskop, termometre, ýþýk kaynaðý, dil basacaðý, paravan, perde ve benzerleri, muayene masasý, refleks çekici, mezura, fetal el doppleri,aþý nakil kabý, snellen eþeli, diapozon seti, tartý aleti (bebek, eriþkin boy), boy ölçer (bebek, eriþkin boy), pansuman seti, enjektör, gazlý bez gibi gerekli sarf malzemeleri, keskin atýk kabý, acil seti. Sinema 23:05 23:55 8 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Robinson Crusoe Robinson Crusoe, iþ ortaklarý tarafýndan ummadýðý bir hainlikle karþýlaþýnca ve birtakým politik olaylar yüzünden en sonunda Ýngiltere ye kaçmak zorunda kalýr. Ama genç ailesini ve güzeller güzeli karýsý Susannah yý, aile dostu ve fedakar arkadaþý Jeremiah Blacktorn un gözetiminde býrakmak zorunda kalýr. Çünkü ailesinin iyiliði için çabuk davranmak zorundadýr. Fakat uzun gemi yolculuðu sýrasýnda yýkýcý bir fýrtýnayla karþýlaþýr. Bir adanýn kýyýsýnda gözünü açtýðýnda ise hayatta kalan tek yolcu olduðunu fark eder. Yönetmen : Duane Clark, Michael Robison 21:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Bebek Ýþi Yanký, dünyaya uyum saðlamaya çalýþýrken Murat ve Candan da Yanký nýn hayatlarýna soktuklarý yeniliklere uyum saðlamaya çalýþmaktadýr. Yanký için ilk olan her þey Murat ve Candan için de ilktir. Bu ilkler hepsinin hayatýný daha da karmaþýk ve komik hale getirir. Artýk hayatlarýnda hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr. Yanký ile beraber yaþadýklarý bütün ilkler, Murat ve Candan için tam bir kâbusa dönüþür. Candan ve Murat, bebekleri Yanký yla beraber dýþarýda geçirdikleri ilk günlerinde birçok zorlukla karþýlaþýrlar. Yanký ise ilk defa gördüðü dýþ dünyayý kendi tarzý ve bakýþ açýsý ile yorumlamaktadýr. Dýþarýda geçirdikleri bu ilk günde Yanký için iyi bir çocuk doktoru bulma ihtiyacý da hissederler. II. Mahmud II. Mahmud (Osmanlý Türkçesi: Mahmud-ý sani,????????? Mahmud-ý Âdlî) (20 Temmuz Temmuz 1839), 30. Osmanlý padiþahý ve 109. Ýslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan Ýbrahim'den sonra Osmanlý hanedanýnýn üçüncü ve son soy atasýdýr. Son altý Osmanlý padiþahýndan ikisi onun oðlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldýðý 31 yýllýk süreç Osmanlý tarihinin siyasi açýdan en bunalýmlý dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorluðun daðýlma sürecini baþlatan Sýrp ve Yunan isyanlarý, Rus, Ýngiliz ve Fransýz donanmalarýnýn Navarin'de Osmanlý donanmasýný imha etmesi, Rus ordularýnýn doðuda Erzurum'a batýda da Edirne'ye kadar ilerlemeleri, Fransa'nýn Cezayir'i iþgal etmesi ve asi ilan ettiði Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmet Ali Paþa'nýn ordularýnýn Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar gelmeleri ve gibi hadiseler ile karþý karþýya kalan Sultan II. Mahmud bir diðer taraftan gerçekleþtirdiði reformlarla imparatorluðun çehresini deðiþtirerek Osmanlý modernleþmesinin temellerini atmýþ, ölümünden dört ay sonra ilan edilen Tanzimat Fermaný'na giden yolun hazýrlayýcýsý olmuþtur. Hükümdarlýðý dönemindeki icraatlarý nedeniyle, bazýlarý kendisini devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyýlda bir gelmesi beklenen müceddid olarak kabul edip büyük sýfatýyla yad etmiþ, muhalifleri ise gavur padiþah olarak nitelendirmiþlerdir.sultan II. Mahmud dönemi, Osmanlý tarihinde batýlýlaþma süreci içerisinde büyük öneme sahiptir. Sultan II. Mahmud, Osmanlý Devleti ne yeniden bir düzen verilmesi amacýyla, bütün iþlerinde batý teknik ve kültüründen faydalanma yolunu tuttu. Tarihlere Vaka-i Hayriye olarak geçen Yeniçeri Ocaðý nýn kanlý bir þekilde kaldýrýlmasý hadisesinden sonra kurduðu Avrupai tarzda eðitim gören Asakir-i Mansure-i Muhammediyye (Türkçe: Muhammed'in zafer kazanmýþ ordularý) ordusu ile modern Türk ordusunun temellerini attý. Yayýnladýðý Kýyafet Nizamnamesi ile sarýk, kavuk ve biniþ giyilmesini yasaklayýp, ceket, pantolon ve fes giyilmesi kuralaný getirdi ve kendi de sakalýný kýsa keserek modern kýyafetler ile halkýn içine çýktý. Portrelerini yaptýrarak devlet dairelerine astýrdý. Devlet ve saray teþkilatýnda geniþ ölçüde deðiþiklik yaparak Divan-ý Hümayun ve Enderun u laðvedip çeþitli bakanlýklar ve meclisler kurdu. Modern anlamda ilk nüfus sayýmýný gerçekleþtirdi, ilk posta teþkilatýný kurdurdu ve ilk resmi Türk gazetesi olan Takvim-i Vekayi (ilk Osmanlý Türk gazetesi) onun döneminde yayýmlandý. Sultan II. Mahmud, yapmakta olduðu reformlarýn kalýcýlýðýný bunlarýn manasýný kavrayacak nesillerin yetiþtirilmesi ile mümkün görüyordu. Bunun için de, eðitime çok önem verdi. MÜCVER Malzemeler 2 Kabak 1/2 Demet Taze Soðan 1/2 Demet Dereotu 75 gr Beyaz Peynir 1 Yumurta 2,5 Çorba Kaþýðý Un 1/4 Çay Kaþýðý Toz Beyaz Biber Bir Tutam Tuz Kýzartmak Ýçin: 1.5 Su Bardaðý Ayçiçek Yaðý Yemeðin Tarifi Kabaklarý yýkayýn, iki uç kýsmýný kesip atýn. Kabuklarýný soyun. Rendenin ince tarafýyla bir kaba rendeleyin. Elinizle hafifçe sýkarak suyunu alýn. Taze soðanlarý ayýklayýp ince doðrayýn. Dereotunu ayýklayýp yaprak Güvenilmek sevilmekten Daha büyük bir iltifattýr. (George MacDonald) kýsýmlarýný ince kýyýn. Tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn veya rendeleyin. endelenmiþ kabaða, tuz hariç tüm malzemeyi ilave edip hepsini iyice karýþtýrýn. Tavada ayçiçek yaðýný kýzdýrýn. Mücver karýþýmýný çorba kaþýðý ile þekillendirip kýzgýn yaða atýn. Her iki tarafý altýn sarýsý renk alýncaya dek kýzartýn. Delikli kevgirle yaðýný süzerek fazlasýný emmesi için mutfak kaðýdýnýn üstüne alýn. Tuzunu serpikten sonra servis tabaðýna alýn. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, peynirin tuzlu olmasý halinde ayrýca tuz koymamanýz gerektiði. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Nihat Hatipoðlu 21:00 Kapanmadan Kazan 23:55 Robinson Crusoe Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar Saati 21:40 Atla Gel Þaban Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 21:00 Bebek iþi 23:15 Deli Yürek 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Güzel Çirkin 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:35 Spor 19:00 Ramazan Sevinci 21:00 Seksenler 23:50 Beni Böyle Sev Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:55 Ýftar Zamaný 20:40 Meraklý Köfteci 22:10 Þefkat Tepe

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Ýyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüðü en güzel bir þekilde sav. Bir de bakarsýn ki, seninle arasýnda düþmanlýk bulunan kimse sanki sýcak bir dost oluvermiþtir. Fussilet,41/34 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Ey Allahým! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açýp kapayýncaya kadar (da olsa) nefsimle baþbaþa býrakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden baþka ilâh yoktur. Ebu Dâvûd, Edeb,110 Ramazan Damlalarý DEVAMLI ORUÇ Ashabýn büyüklerinden Amr ibni As radýyallahu anh'ýn oðlu Abdullah radýyallahu anh, muttaki ve âlim bir kiþiydi, Resulûllah aleyhisselâmýn vahiy katipliðini yapar, duyduðu hadisleri de yazardý. Kendisini çok fazla bir þekilde de ibadete vermiþ; her gününü oruçlu, her gecesini de ibadetle geçirmeyi âdet edinmiþti. Bir gün babasý Amr ibni As radýyallahu anh, onlara gelince, oðlunun ailesine: - Kocan nerede, hâli nasýldýr? diye sormuþtu. Kureyþ kabilesinden güzel bir kadýn olan ailesi cevap olarak dedi ki: - Abdullah ne iyi bir kimsedir. Geceyi uyumayýp ibadetle geçirir, gündüzleri de devamlý oruçludur. Kendisine geldiðimizden beri, ibadet etmekten dolayý bizimle alâkadar olacak zaman bulamamaktadýr. Bunun üzerine Abdullah radýyallahu anh'ýn babasý Amr ibni As radýyallahu anh öfkelendi; oðluna bu þekilde davranmamasýný tenbih ederek, "Hanýmýn müslüman bir kadýndýr, sen ise ona sýkýntý veriyorsun" dedi. Fakat Abdullah radýyallahu anh bu sözlere aldýrmamýþtý. Babasý ikinci bir defa kendisine çýkýþtý. Ancak oðlu yine dinlemeyince, bu defa onu Peygamber aleyhisselâma þikâyet etti. Peygamber aleyhisselâm da, oðlunu kendisine getirmelerini emir buyurdular. Abdullah radýyallahu anh, babasý ile beraber Allah'ýn Resulünün huzuruna gelince, Peygamber aleyhisselâm: - Sen misin, gecelerini devamlý ibadetle, gündüzlerini de devamlý oruçla geçiren ve geçireceðini söyleyen? diye sordular. Abdullah radiyallahu anh'ýn, "Evet, ey Allah'ýn Resulü" þeklinde cevap vermesi üzerine þöyle buyurdular: - Bunu yapamazsýn, bunun için hem oruç tut, hem tutma. Hem uyu, hem de ibâdet yap ve ayda üç gün oruç tut. Çünkü iyi amel, on misli ile mükâfatlanýr. Bu;, ayda üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruç tutmak gibidir. Fakat bu ayda üç gün oruç, Abdullah radýyallahu anh'e az gelmiþti. Peygamber aleyhisselâm bir gün oruçlu, iki gün oruçsuz olmasýný tavsiye etti. Bu da az gelince, bir gün tutup, bir gün bozmasýný söyledi. Bu da az geldiyse de Peygamber aleyhisselâm "Bu Davud aleyhisselâmýn orucudur ve en güzel oruç budur, bundan fazlasý olmaz" buyurdular. Bununla beraber Resulûllah aleyhisselâmýn bu nasihati, kesin bir emir olmayýp tavsiye mahiyetinde bulunduðundan; Abdullah radýyallahu anh bunu ifa edememiþ ve hayatýnýn sonlarýnda çökmüþtü. Bunun üzerine þöyle demiþti: - Peygamber aleyhisselâmýn bana tavsiye buyurduðu, ayda üç gün orucu kabul etseydim, bana çoluk çocuðumdan ve bütün malýmdan daha sevgili olurdu (Buharî, Müslim, Ebû Davud, Tirmizî) Aiþe radýyallahu anhâ'dan rivayet edilir ki: Resulûllah aleyhisselâm, kendisinin süt kardeþi olan. Osman bin Maz'ûn radýyallahu anh'ý huzuruna çaðýrtmýþ ve þöyle demiþti: - Sen benim sünnetimden ayrýldýn mý? Osman bin Ma'z'ûn radýyallahu anh; - Hayýr, vallahi, ey Allah'ýn Resulü! Ben ancak senin sünnetini taleb ediciyim, cevabýnda bulununca, Peygamber aleyhisselâm þöyle buyurdular: - Ama ben hem uyuyor, hem de namaz kýlýyorum; hem oruç tutuyor, hem de (devamlý) tutmuyorum ve kadýnlarla da nikahlanýyorum. Þu halde Allah'tan kork, yâ Osman! Çünkü senin üzerinde ailenin hakký var, misafirlerinin hakký var, nefsinin hakký var. Bu bakýmdan devamlý deðil, bazen oruçlu ol, bazen de oruçlu olma, geceleri de hem namaz kýl, hem de uyu!.. (Ebû Davud) RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasýný bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuðum her þeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanlarý koruyan -Rabbim- Amin MANÝ Yeni cami direk ister Bunu söylemeye yürek ister Benim karným toktur ama Arkadaþým börek ister. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ümmetini sevdiði, onlarýn sonunda cennet ve cemâl ile müþerref olabilecek bir hayat sürmelerini istediði için bu fýrsatý bahþeden davranýþlarý ve ibâdetleri teþvik etmiþtir. Bu cümleden olarak Ramazan ayýnýn orucu ve teravihi ile ilgili, insaný heyecanlandýran ve heveslendiren güzel sözleri vardýr. Bunlardan birinde "Ýnancýnýn gereði olarak ve Allah rýzâsý için Ramazan ayýný oruç tutarak geçiren kulun Allah, geçmiþ günahlarýný baðýþlar" buyurmuþlardýr. Bu hadîs sahîh kaynaklarda yer almýþtýr, bu sebeple uydurma demek mümkün deðildir. Öte yandan Kur'ân'da ve hadîslerde, iþlenen günahlarla ve bunlarýn getireceði sonuçlarla ilgili açýklamalar yapýlmýþtýr. Meselâ haksýz yere bir mümini öldürmenin âhirete ait cezâsýnýn uzun müddet yanmak üzere cehenneme girmek olduðu bildirilmiþtir (Nisâ: 4/93). Dünyadaki cezâsýnýn da kýsas olduðu malûmdur. Böyle bir günahý iþledikten sonra katilin, bir ay oruç tutarak hem dünya hem de âhiret cezâsýndan kurtulacaðý düþünülemez. Böyle hadîsleri yorumlarken ilgili âyet ve hadîslerin tamamýný bir arada deðerlendirmek gerekir. Bu deðerlendirmeyi yapan âlimler, Peygamberimiz'in (s.a.v.) maksadýnýn bütün günahlar olmayýp "küçük günahlar" olduðunu ifade etmiþlerdir. Ýnsan günde yüzlerce küçük günah iþlemektedir, bunlar da çoðalýnca büyük günah kadar kötü sonuçlar doðuracaktýr. Mümin yýlda bir ay oruç tutarak (baþka hadîslere göre Cuma namazý kýlarak, Kadir Gecesi'ni ihyâ ederek, umre yaparak, abdest alarak...) birikmiþ küçük günahlarýnýn affedilmesini saðlayabiliyorsa bu da Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:31 20:14 21:55 RAMAZAN BAÐIÞLANMA AYIDIR FÝTRE MÝKTARI 9.25 TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ büyük bir kazançtýr. Büyük günahlarýn affýný Allah Teâlâ tövbeye baðlamýþtýr. Tövbe piþman olmak, Allah'tan affetmesini dilemek ve bir daha yapmamaya azmetmekle gerçekleþir. Allah'a þirk koþmak (bir tek Allah'tan baþka tanrýlar edinmek ve bunlara tapýnmak) müstesna Allah'ýn baðýþlamayacaðý bir günah yoktur. Prof. Dr. Hayrettin Karaman - 25 Eylül 2006 NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði GÜVEÇTE PASTIRMALI KURU FASULYE HAZIRLANIÞI: Kuru fasulyeyi bir gece öncesinde ýslatýyoruz ve ertesi gün haþlýyoruz. Döküm tencereye az sývýyað döküp yemeklik doðranmýþ soðaný kavuruyoruz. Ardýndan tereyaðýný ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Pastýrmayý doðruyoruz ve soðan kavrulduktan sonra tencereye koyuyoruz. Biberleri doðrayýp tencereye alýyoruz. Salçasýný da koyup karýþtýrýyoruz. Diðer tencerede haþlanan kuru fasulyeyi süzerek tenceremize ilave ediyoruz. Tuzunu ve suyunu koyuyoruz. Kapaðýný kapatýyoruz ve piþmeye býrakýyoruz. Ocakta bir taþým kaynadýktan sonra önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýna koyup piþirmeye devam ediyoruz. Malzemeler yarým kg. kuru fasulye 2 soðan 3 domates 6 yeþil biber 1 çorba k. domates salçasý 100 gr. pastýrma 2 çorba k. tereyaðý sývýyað tuz su B AYRAM NAMAZI: 06: 26

10 HABER 10 Adres nakillerinde sorun mu var? Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý Çorum'da mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý taþýt sayýsý 139 bin 804 olurken bu araçlar arasýnda ilk sýrayý 63 bin 106 adetle otomobiller aldý. Yine 2013 yýlý ilk üç ayýnda ise toplam 3 bin 426 taþýtýn devri yapýldý. Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý mayýs ayý sonu itibarýyla 17 milyon 440 bin 148 oldu. Mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 440 bin 148 adet taþýtýn %51,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,4'ünü motosiklet, %8,8'ini traktör, %4,3'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,4'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise ayný dönemde trafiðe kayýtlý araç sayýsý 139 bin 804 oldu. Bu araçlarýn 63 bin 106'sýný otomobiller oluþtururken 2 bin 636'sý minibüs, 1 275'ini otobüs, 16 bin 027'sini kamyonet, 5 bin 276'sýný kamyon, 16 bin 485'i motosiklet, 238'i özel amaçlý araçlar 34 bin 761'i ise traktörler þeklinde gerçekleþti. Mayýs ayýnda ülke genelinde trafiðe kaydý yapýlan toplam 136 bin 492 taþýt içinde otomobil %55,8 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasý ile %19,6 ile motosiklet, %14,2 ile kamyonet, %4,2 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %6,2'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Mayýs ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý nisan ayýna göre %37,3 arttý. Bu artýþ otomobilde %37,7, minibüste %22,3, otobüste %26,8, kamyonette %33,3, kamyonda %26,9, motosiklette %48,1, özel amaçlý taþýtlarda %16,9, traktörde %20,9 olarak gerçekleþti. Mayýs ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %32,6 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde %48,1, minibüste %30,4, otobüste %49,5, kamyonette %7,2, kamyonda %5,8, motosiklette %31,7, özel amaçlý taþýtlarda %457,6 oldu. Traktörde %10,5 azalýþ oldu. Trafikteki toplam taþýt sayýsý Ocak - Mayýs döneminde adet arttý Ocak-Mayýs döneminde 508 bin 022 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý adet arttý. Devri (noterler aracýlýðý ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el deðiþtiren taþýtlar) yapýlan toplam taþýt içinde otomobil %65,2 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %17,3 ile kamyonet, %6,9 ile motosiklet, %3,6 ile kamyon takip etti. Mayýs ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %7'sini ise minibüs, otobüs, özel amaçlý taþýtlar ve traktör oluþturdu. Mayýs ayýnda Çorum'da 3 bin 426 taþýdýn devri yapýlýrken burada otomobiller 2 bin 198 sayýsýyla ilk sýrada yer aldý. Devri yapýlan araçlarýn sayýsal daðýlýmý ise þöyle: "Minibüs 60, otobüs 24, kamyonet 477, kamyon 119, motosiklet 138, özel amaçlý 2, traktör 408" Mayýs ayý sonu itibarýyla ülke genelinde trafiðe kayýtlý adet otomobilin %41,3'ü LPG'li, %32,6'sý benzinli, %25,5'i dizel yakýtlý. Mayýs ayýnda ülke genelinde trafiðe kaydý yapýlan otomobillerin markalara göre daðýlýmýna bakýldýðýnda; adet otomobilin %13,5'inin Renault, %11,7'sinin Volkswagen, %10,7'sinin Ford, %9,9'unun Fiat, %8,6'sýnýn Opel, %7,4'ünün Hyundai, %4,3'ünün Toyota, %3,8'inin Dacia, %3,3'ünün Mercedes- Benz, %3,2'sinin BMW, %23,5'inin ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. Fatih AKBAÞ Ýl Nüfus Müdürlüðüne nakil iþlemi için giden Duran Atak'ýn oðlunun naklini yapmak istediðinde bir dizi zorlukla karþýlaþtýðýný ve personelin ilgili kanuna raðmen sorunu çözmek istemediðini söyledi. Atak yaptýðý açýklamada baþýndan geçen olayý þöyle anlattý: "Çorum Nüfus Müdürlüðüne 19 Temmuz 2013 tarihinde Cuma günü saat 14.45'de oðlumun ikamet adresini yeni adresine taþýmak üzere gittiðimde çözümden baþka sorunla ilgili her þey vardý. Annesiyle birlikte oturan oðlumun adýna ikametgâh ilmühaberini almaya Çorum Nüfus Müdürlüðüne gittiðimde adresinin deðiþmediðini gördüm neden annesiyle birlikte yeni adrese nakil yapýlmadýðýný sorduðumda tepkiyle karþýlaþtým. Aileden birinin gelmesi gerektiðini baþka þekilde naklin mümkün olmayacaðýný memure haným söyledi. Adres deðiþtirme servisinde çalýþan bayan memur oðlumun yaþýnýn 18 yaþýndan büyük olmasý nedeniyle yeni adreste oturan bir yakýnýyla gelirse nakil yapacaklarýný söyledi. Bunun üzerine ben babasý olarak eski adreste annesiyle birlikte otururken neden yeni adrese annesinin nakliyle birlikte yapmadýklarýný sorduðumda bunun mümkün olmadýðýný tekrarladý. Bu olay üzerine Nüfus Müdürü Aziz Önal'ý makamýna giderek durumu izah ettiðimde Önal, tekrar memure hanýmýn yanýna gitmemizi söyledi. Bizde oðlumla birlikte tekrar memure hanýmýn yanýna gittik o an müdür bey ile görüþen memure haným oðlumun daha önce ikamet ettiði adresleri tek tek dökümünü almaya baþladý bunu neden yaptýklarýný sordum yanýt alamadým. Her nüfusa gelip adres deðiþtirmek isteyen vatandaþýn bugüne kadar bulunduðu tüm adreslerin tek tek dökümünü yapýyor musunuz? dediðimde Müdür Beyin böyle yapýlmasýný istediðini söyledi. Bunun üzerine tepki gösterdim yapacaklarýn iþin aslýnda çok basit olduðunu oðlumun annesiyle birlikte nakili yapýlmýþ olsaydý bu gün bu sýkýntýlarýn yaþanmayacaðýný söyledim ama yine tepki aldým. Bu arada diðer memurlarda olaya arkadaþlarýný koruma pozisyonuna geçerek tepki vermeye baþladý. Bazý memurlar gürültüden çalýþamadýklarýný söyleyerek tepki göstermeleri üzerine, dün masanýn diðer tarafýnda sizde ayný ve benzeri sorunlardan dolayý sýkýntý yaþýyordunuz o masalara oturunca deðiþtiklerini söyleyerek tepki gösterdim." Duran Atak adres nakilleri ile ilgili kanun maddesi hakkýnda ise þu bilgileri verdi: 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres deðiþikliði bildirimlerinin þahsen, posta ya da elektronik imza yoluyla yapýlmasý öngörülmüþtür. Söz konusu Kanun gereðince adres deðiþikliði bildirimlerinin þahsen yapýlmasý esastýr. Ancak ayný konutu paylaþmak koþuluyla, ailenin ergin fertleri birbirleri yerine adres beyanýnda bulunabilirler. Bize ceza uygulanmamýþtýr kiþi, isteði halinde "diðer adres" bildiriminde de bulunabilir. Yerleþim yeri adres deðiþikliði bildirimlerinin yirmi (20) iþ günü içinde yapýlmasý zorunludur sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesi gereðince, 2012 yýlý için süresi içinde adres bildiriminde bulunmayanlar için 390 TL, gerçeðe aykýrý adres beyanýnda bulunanlar için 782 TL idari para cezasý uygulanmasý öngörülmüþtür. Bu ülkede eðer bir vatandaþ çok basit bir iþlem için bir kamu kuruluþunda bu kadar sýkýntý çekiyorsa, bu kadar çok prosedürle karþýlaþýyorsa vay haline, bu insanlar bu kurumlara kendi memur olurken kendi keyfiyetlerine göre adres belli olsundu diye mi girdiler yoksa vatandaþýn sorunlarýný çözmek için mi diye ister istemez insanýn aklýna gelmiyor deðil. Bu haber üzerine bazý þeyler düzelir yetkili makamlar kamuda görev yapan memurlarýn nasýl çalýþtýðýný görürler. Bu gün benim baþýma gelen bu olay biraz olsun kamuda iþleyiþi bilen biri olarak sýkýntý duyuyorsam hiç bilgisi olmayan vatandaþýn durumu ne olacak, kurum ve kuruluþta çalýþan bu insanlarýn keyfi muamelelerine maruz kalmayý hak ediyorlar mý bu sorunun cevaplarýný bilmek bizimde hakkýmýz" dedi. Taþpýnar Köyü Cami yardým bekliyor Kargý Müftülüðünden birlik beraberlik iftarý Kargý Ýlçe Müftülüðü iftar programý düzenledi. Irmak tesislerinde verilen iftara Kargý Kaymakamý Hakan Engin, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Kargý Müftüsü Bayram Çelik, Tosya Vaizi Muhsin Özdemir, Milli Eðitim Müdürü Metin Küçükaydýn, Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Ünsal Güldemir, Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürü Kazým Karabýyýk, müftülük personeli, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Program Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Yemeðin ardýndan Tosya Vaizi Muhsin Ödemir yemek duasý yaptý.ýl Müftüsü Bayram Çelik, Ramazan ayýnýn çok mübarek bir ay olduðunu belirterek, herkesin Ramazan ayýný tebrik etti. Çelik, "Ramazan ayý sevgi, saygý, hoþgörü, yardýmlaþma, dayanýþma, paylaþma ayýdýr. Birlik ve beraberlik ruhunun zirveye çýktýðý bir aydýr. Adeta her yýl yeniden nazil olan, tazeliðini, sýcaklýðýný ve geçerliliðini koruyan, kýyamete kadar da koruyacaðýna inandýðýmýz Kur'an ayýdýr." dedi. Merkeze baðlý Taþpýnar Köyü'nde 2 yýl önce temeli atýlan cami inþaatý maddi imkânsýzlýk nedeniyle durdu. Mescit þeklindeki eski köy camisinin yeteriz gelmesi nedeniyle yeni bir cami inþaatý için kollarý sývayan köy halký kendi imkânlarýyla caminin önemli bir bölümünü tamamladý.2 katlý ve 500 cemaat kapasiteli olarak inþa edilen cami tamamlandýðýnda çevredeki köylere de hizmet verecek. Bugüne kadar köy halkýnýn kendi çabalarý ve hayýrseverlerin desteði ile yapýlan çalýþmalar maddi imkânsýzlýklar nedeniyle durdu. Taþpýnar Köyü Cami Ýmam Hatibi Hüseyin Çelik cami inþaatýna 2011 yýlýnda baþlandýðýný belirterek caminin tamamlandýðýnda 500 cemaat kapasiteli olacaðýný kaydetti. Cami inþaatýnýn yaklaþýk yüzde 50'lik bölümünün tamamlandýðýný ancak maddi imkânsýzlýk nedeniyle inþaatýn yarým kaldýðýný dile getiren Çelik hayýrsever vatandaþlardan maddi yardým beklediklerini söyledi. Cami yapýmýna öncülük edenlerden Taner Altýn'da açýklamasýnda 2011 yýlýnda baþlayan caminin inþaatýnýn köy halkýnýn yendi imkânlarý ile kubbe seviyesine kadar ulaþtýðýný belitti. Ýnþaatý devam ettirebilmek için desteðe ihtiyaçlarý olduðunu dile getiren Altýn, "Demir inþat malzemesi ve iþçi ücretleri için maddi desteðe ihtiyacýmýz var. Hayýrsever vatandaþlarýmýzdan, mübarek Ramazan ayýnda yapacaðý yardýmlardan bizim camimize ayýrmalarýný istiyoruz" dedi.yardým yapmak isteyen hayýrseverlerin Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneðine ait numaralý telefondan yetkililere ulaþabilecekleri bildirildi. Haber Servisi

11 SPOR Serdar Karaduman'ýn dönüþü ile transferinden vazgeçilen Yasin Özkarslý Ýstanbulspor ile anlaþma saðladý 11 Yasin Özkarslý Ýstanbulspor'da Çorumsporlu Yasin Özkarslý'nýnBelediyespor'a transferine takýmdan ayrýlmak istediðini belirten ancak sonradan takýma geri döneceðini açýklanan Serdar Karaduman'ýn geri dönüþünün engel olduðu öðrenilirken bu geliþme üzerine genç futbolcunun Ýstanbulspor ile prensip anlaþmasýna vardýðý ve bir iki gün içerisinde resmi sözleþmeye imza atacaðý ifade edildi. Konu hakkýnda açýklamada bulunan futbolcunun menajeri Bekir Takkaç, menajerliðini üstlendiði futbolcularýn menfaatleri doðrultusunda en iyi imkanlarý sunan takýmlarla anlaþma zemini aradýklarýný ve bunda da baþarýlý olduklarýný söyledi. Takkaç, Yasin Özkarslý'nýn Ýstanbulspor ile bir iki gün içerisinde 2 yýllýk sözleþme imzalayacaðýný söyledi. ADNAN YALÇIN Gül ve Teke, Efsane Güreþçilerle! Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül ile hem kulüp yöneticisi hem de güreþ il temsilcisi olan Hüseyin Teke, Cuma günü Türkiye Güreþ Federasyonu tarafýndan Ankara Crowne Plaza Otel'de gerçekleþtirilen iftar yemeðine katýldýlar. Birçok güreþ adamýyla yemekte bir araya gelen Gül ve Teke, efsane güreþçiler; Mustafa Daðýstanlý, Ahmet Ayýk, Bayram Þit ve Tevfik Kýþ ile beraber Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya ile de bir süre sohbet ettiler. Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, son olimpiyat þampiyonu Rýza Kayaalp'in de bulunduðu iftar programýyla ilgili olarak bir sosyal paylaþým sitesinde kendisine ait alanda efsane güreþçilerle bir toplantý ve iftar olduðunu belirterek 'Büyük þampiyonlara Allah uzun ömürler versin. Yaþlarý ilerlese de ruhlarý daim genç büyüklerimizin' notunu düþtü. SPOR SERVÝSÝ RTÜK'ten sürpriz açýklama TAKKAÇ, BU SEZON 5 FUTBOLCUSUNU GÖNDERDÝ Geçtiðimiz dönem Çorumspor'da da Ýdari Menajerlik görevini üstlenen ancak futbolcu temsilciði görevi için bu görevinden ayrýlan Bekir Takkaç bu sezon Çorumspor'dan üst liglere gönderdiði futbolcularla Çorum spor camiasýnýn dikkatini çekti. Hatýrlanacaðý üzere ilk olarak Çorumsporlu Tuncay Kýlýç'ýn PTT 1. Lig'de yer aldýðý dönem Göztepe'ye transferini gerçekleþtiren Takkaç, ardýndan yine Çorumsporlu futbolcu Onur Aksar ve Belediyesporlu Yiðitcan Gölboyu'nu PTT 1. Lig ekibi Adanaspor'a gönderdi. BU futbolcularýn hemen peþinden de Samet Bayrak'ý 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'a veren Takkaç, son olarak Yasin Özkarslý'nýn da 3. Lig ekibi Ýstanbulspor'a transferini gerçekleþtirdi. ADNAN YALÇIN Çorumsporlu Samet Bayrak, Pazarspor ile 2 yýllýðýna anlaþtý Samet imzayý yarýn atacak Vali Baþköy'den ASKF'ye tatlý sürpriz Vali Sabri Baþköy cuma akþamý ASKF'yi iftardan sonra ziyaret ederek tatlý bir sürpriz yaptý. ASKF yönetiminin geleneksel simitli sohbetine katýlan Vali Baþköy ve yöneticiler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Çorum ve Türk sporu üzerine koyu bir sohbet yapýldý. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu merkezinde her cuma akþamý düzenlenen simit-peynirli sohbet toplantýlarýna Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan davet edilmiþti. Teravih namazý sonunda ise Vali Sabri Baþköy, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ile karþýlaþtý ve Eðer ve Kurtaran'ýn daveti üzerine simit partisine katýldý. Sohbet toplantýsýna Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Yönetim Kurulu üyeleri, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seyfi Demiray, eski Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Yusuf Çilingir katýldýlar. Yaklaþýk iki buçuk saat süren sohbet boyunca Türkiye ve Çorum'un spor alanýndaki sorunlarý konularýnda karþýlýklý görüþler dile getirildi. Vali Sabri Baþköy, Türkiye'de tesis anlamýnda yapýlan büyük atýlýma raðmen sportif alanda ayný baþarýnýn yakalanamadýðýný belirterek gençlerin olaya inanmasýnýn geçmiþten örneklerle açýkladý. Güney Kore'de Dünya üçüncüsü olan milli takýmla þu anki milli takým arasýndaki en önemli farkýn takým içindeki arkadaþlýk ve olaya inanma olduðunu belirten Vali Sabri Baþköy, spor alanýnda baþarý içinde bunun en önemli faktör olduðunu belirtti. Çorum'da çim saha olmazken bugün ilçelerde toprak olan sahanýn sadece üç olduðunu belirten Baþköy salonlarýnda hýzla tamamlandýðýný artýk baþarý için tek þeyin çalýþmak olduðunu söyledi. SPOR SERVÝSÝ Televizyon kanallarýnda þifresiz ve ücretsiz yayýmlanacak programlarýn listesi çýkarýldý. RADYO TELEVÝZYON ÜST KURULU'NUN (RTÜK) ÞÝFRESÝZ VE ÜCRETSÝZ 19 ETKÝNLÝÐÝ ÝÇEREN LÝSTESÝ ÞÖY- LE: Yaz, Kýþ veparalimpik Olimpiyat Oyunlarý, 2- FIFA Dünya Kupasý yarý final ve final karþýlaþmalarý,3- UEFA Avrupa Kupasý yarý final ve final karþýlaþmalarý,4- Türk milli futbol takýmlarýnýn eleme ve final karþýlaþmalarý, 5- Türkiye Kupasý karþýlaþmalarý, 6- Avrupa kupalarýnda (futbol) Türk takýmlarýnýn oynadýðý bütün maçlar ile yarý final ve final karþýlaþmalarý, UEFA Avrupa Ligi karþýlaþmalarý ve UEFA Þampiyonlar Ligi karþýlaþmalarý, UEFAsüper kupa maçlarý, 7- Dünya Þampiyonasý (her branþta) yarý final ve final karþýlaþmalarý, 8- Avrupa þampiyonalarý (her branþ) yarý final ve final karþýlaþmalarý, 9- Türkiye'de yapýlan uluslararasý tenis organizasyonlarý,10- Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu,11- Akdeniz Oyunlarý,12- Avrasya Maratonu, 13- Ýslam Dayanýþma Oyunlarý, 14- Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri, 15- Mevlana anma törenleri (Þeb-i Arus),16- Yunus Emre þenlikleri,17- Hacý Bektaþi Veli anma törenleri,18- Nevruz etkinlikleri, 19- Boðaziçi kýtalararasý yarýþmalar. SPOR SERVÝSÝ Spor Toto 2.Lig temsilcisi Pazarspor, dýþ transferde iki oyuncu ile prensip anlaþmasýna vardý. Pazarspor'un dýþ transferde Çorumsporluforvet Samet Bayrak ve Beylerbeyispor'dan Ulaþ Çelik ile prensip anlaþmasýna vardý. Samet bayrak'ýn imza töreninin yarýn yapýlmasý bekleniliyor. Pazarspor'un basýn sözcüsü Hasan Balta, yaptýðý açýklamada, 2. Ligde hedefe oynayacak bir takým oluþturmanýn peþinde olduklarýný ve çalýþmalarýný bu yönde sürdürdüklerini ifade ederek iç transferde atýlan imzalarýn ardýndan dýþ transferde de hýzla çalýþtýklarýný kaydetti. Balta, hýzla devam eden dýþ transfer çalýþmalarýnda Beylerbeyispor'un sað bek oyuncusu 24 yaþýndaki tecrübeli kaptaný Ulaþ Ali Çelik ile Çorumspor'un gelecek vaat eden 18 yaþýndaki golcüsü Samet Bayrak ile 2 yýllýðýna prensip anlaþmasýna vardýklarýný belirtti. Balta, imzalarýn ise bir iki gün içinde atýlacaðýný belirterek þunlarý kaydetti. "Beylerbeyispor'un tecrübeli kaptaný sað bek oyuncusu Ulaþ Ali Çelik 3. Ligde 137 müsabaka da oynayýp 6 gol kaydetme baþarýsý gösterirken, 2. Ligde de 10 maçta oynayan bir oyuncu. BAYRAK'TAN ÖVGÜ ÝLE SÖZ EDÝLDÝ Pazarspor Basýn Sözcüsü Hasan Balta transfer açýklamasýnda Çorumsporlu genç futbolcu Samet Bayrak'tan övgü ile söz etti. Balta "Çorumspor'un gelecek vaat eden genç forveti Samet ise henüz 18 yaþýnda olmasýna raðmen 3. Ligde 26 maçta oynayýp 5 gol kaydetti. Ýkinci ligde ise bir maçta forma giymiþ bir oyuncu. Bir iki gün içinde Pazar'a gelip kulüp binasýnda sözleþme imzalayacaðýmýz her iki oyuncunun da Pazarspor'a uzun yýllar baþarýyla hizmet edeceklerine inanýyorum" dedi. SPOR SERVÝSÝ

12 Batman transferde sýkýntýlý Petrolspor Teknik Direktörü Adnan Þentürk, transferlerde sýkýntý yaþadýklarýný belirterek; "Batman'ý hiç görmeyen gelmek istemiyor. Ancak kenti görenler ayrýlmak istemiyor" dedi. Transfer döneminde bazý futbolcularýn Batman'a gelmemesine anlam veremeyen Petrolspor Teknik Direktörü Adnan Þentürk, futbolculara petrolkentini önerdi. Batman'ýn yaþanýlabilir bir kent olduðunu ifade eden Teknik Direktör Þentürk; "Geçen sezondan bu yana Batman'dayým. Batman halký sýcak ve misafirperver. Güneydoðu'nun en modern þehirlerinden biri Batman'dýr. Burasý þehir dýþýndan bilindiði gibi deðil. Batman'ý görmeyenleri ilimize davet ediyorum" diye konuþtu. Kaleci ve stoper arayýþlarý bir süreliðine askýya alýndý Kaleci Onur transferi de çýkmaza girdi Arsinspor kaleci Ali Köksal transferinde þok yaþayan Belediyespor transfer komitesine Adýyamanspor kalecisi Onur Nazmi Terzioðlu'n dan da kötü haber geldi. Transfer komitesinin yaptýðý son açýklamadaarsinspor kalecisi Ali Köksal ile görüþmelerin sonlandýrýldýðý ve rotanýn Adýyamanspor kalecisine çevrildiði ifade edilmiþti. Adýyamansporlu kalecinin alacaklarý nedeniyle kulübü tarafýndan serbest býrakýlmasý beklenirken, Adýyamanspor kulübü kaleci Onur'un alacaklarý için TFF' ye ödeme yaptýðý ve futbolcunun serbest kalmasýný önlediði öðrenildi. Bu ani geliþme ile kaleci transferinde bir þok daha yaþayan Belediyespor transfer komitesi kaleci ve stoper transferini bir süreliðine askýya aldýðý ve takýmlarýn kamp sürelerinin tamamlanmasýný bekleyeceði öðrenildi. ALPTEKÝN TEYTEY DÝYARBAKIR BB ÝLE ANLAÞTI Kaleci transferinde Belediyespor'un ilk tercih olarak görüþme yaptýðý ancak anlaþma saðlayamadýðý Beylerbeyispor kalecisi Alptekin Teytey'in Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile anlaþma saðladýðý öðrenildi. Futbolcunun 2 yýllýk mukaveleye imza attýðý ileri sürüldü. ADNAN YALÇIN Belediyespor'un tatlýsý M. Akif Tatlý mý? Dýþ transferde Tokatspor'dan Vedat Aþkan, Gaziosmanpaþaspor'dan Buðra Erdoðan, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'dan Nedim Köseoðlu'nu transfer ederek büyük sükse yapanbelediyespor yönetimi bu transferlerin üzerine tatlý olarak Sarýyer'de futbol oynayan Çorumlu futbolcu Mehmet Akif Tatlý'nýn transfer sinyalini verdi. Tesislerin açýlýþýnýn yapýldýðý gün tesis salonunda yapýlan sohbet sýrasýnda Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram 'Hamit bey'in transferde son bir sürpriz yapacak' diyerek sinyalini verdiði futbolcu transfer döneminin baþýnda ismi geçen Mehmet Akif Tatlý olduðu iddia edildi. Belediyepsortransfer komitesimehmet Akif Tatlý'nýn transferi için görüþmelerini sürdürürken, bu futbolcunun transferi ile kontenjan sorunubelediyespor yönetimini önündeki tek pürüz olarak duruyor. ADNAN YALÇIN Halit Kýlýç'ýn fotolarda yer almamasý dikkat çekiyor Halit Kýlýç Halit Kýlýç'ýn Belediyespor yönetimi ile fotoðraflarda bulunmamasý dikkat çekti. Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç futbolcularýn ve teknik ekibin kalacaðý lojmanlardaki açýlýþta hiçbir fotoðrafta bulunmamasý tesadüf mü, yoksa bilinçli yapýlan bir hareket mi sorusunu akýllara getirdi. Tesislerin açýlýþýnýn yapýldýðý törende açýlýþ kurdelesinin kesildiði fotoðrafta yer almayan Halit Kýlýç'ýn tesisteki odalarýnýn gezilmesinde de geri planda kalmasý objektiflere girmemesi farklý algýlamalara neden oldu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün tesisin üst katýnda yer alan salonda davetlileri ile sohbette ettiði bölüme de katýlmayan Kýlýç'ýn tören sonunda tesis önünde çekilen toplu fotoðrafta tüm davetliler sporcular yardýmcý antrenör Arif Ceylan'ýnda yer aldýðý toplu fotoðrafta yer almadýðý görüldü. Hatýrlanacaðý üzere Teknik Direktör Halit Kýlýç Vedat Aþkan ve Buðra Erdoðan'ýn imza töreninde de basýn mensuplarýnýn uyarýsý ile toplu fotoðrafa katýlmýþtý ADNAN YALÇIN Belediyespor nefes açýyor Futbol sezonu hazýrlýklarýna start veren Çorum Belediyespor ilk etap hazýrlýklarýna hafta sonu çalýþmalarý ile baþladý. Ýlk etap çalýþmalarýný Çatak'ta günde çift antrenmanla sürdüren Belediyespor kros çalýþmalarý ile nefes açýyor. Eski ve yeni futbolcularýn birbirlerine kaynaþmaya baþladýðý çalýþmalarda süreli koþular ile nefesler açýlýrken antrenmanýn sonunda da yapýlan yer hareketleri ile adalelerin güçlenmesi için kas grubuna yönelik çalýþmalarla antrenmanlar devam ediyor. Koþular yardýmcý hoca Arif Ceylan ve stajyer Zakir Ardahanlý nezaretinde yapýlýrken, antrenmanlarda futbolcularýn zorlanmalarýna raðmen oldukça neþeli olduklarý gözlendi. Bugün yapýlacak çift antrenman ile çalýþmalarýn devam edeceði belirtilirken, genel kaptan Hamit Iþýk yolun uzun olmasý nedeniyle Çatak'ta yapýlan antrenmanlara teknik ekibinde görüþü doðrultusunda son verebileceklerini bugünden itibaren statta ya da Bahabey Çamlýðý'nda çalýþmalarýna devam edeceði bildirildi. 11 Aðustos'ta 2. etap çalýþmalarýný yapmak üzere Topuk Yaylasý'nda kampa girecek olan Çorum Belediyespor'da topla birlikte çalýþmalara Çarþamba günü baþlanacak. SPOR SERVÝSÝ Adnan Yalçýn 13. Adam Mustafa Özbayram ne yapmaya çalýþýyor? Baþkan Zeki Gül kandýrýlýyor mu? Çorum Belediyespor yönetiminde yer alan bazý isimlerin yaþanan son fotoðraf olayýnda çeliþkili ifadeleri baþkan Zeki Gül'ü kandýrýyorlar mý sorusunu aklýmýza getirdi? Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile yaptýðýmýz telefon görüþmelerinden sonra bizde Baþkan Zeki Gül'ün aldatýlmaya mý çalýþýldýðý düþüncesi oluþtu! ÖZBAYRAM'A YAKIÞMAYAN ÜSLUP Baþkan Gül'ün bilerek yanlýþ bilgilendirilme nedeni ile kandýrýlmaya çalýþtýðý düþüncesine sahip olmamýzdaki olay þu þekilde cereyan etti. Cumartesi günü yerel bir gazetede yer alan bir fotoðrafýn tek bir gazeteye servis edilmesinin nedenini öðrenmek için Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram'ýköþe yazarýmýz Kadir Yücel telefonla aradý. Basýn sözcüsü Özbayram telefonda ilk önce fotoðraftan haberdar olmadýðýný belirtti. Fakat yazarýmýz Yücel, fotoðrafta kendisinin bulunduðunu bildirdiðinde ise fotoðrafýn çekildiði sýrada yerel bir gazetenin foto muhabirinin bulunduðunu ancak itiraf etti. Bunun üzerine Yücel, telefonda kendisine Osman Bodur'un imza atacaðýný öðrenilerek Belediye binasýna giden gazetecilere ise tüm gazeteciler olmadýðý ve baþkanýn haberinin olmadýðý için fotoðraf alýnmasýna izin verilmediðini de hatýrlattý! BEN BELEDÝYENÝN ZABITASI DA MEMURU DA DEÐÝLÝM! Devam eden görüþmede yazarýmýz Yücel, bu fotoðraf ile bir basýn toplantýsýnda kendilerini tehdit eden yerel gazeteye bir ayrýmcýlýk mý yapýldýðýsorususorulduðunda ise kendisine asla yakýþtýramadýðýmýz üslup ile sanki yöneticilik görevi yapan belediye çalýþanlarýný küçümsercesine 'Ben Belediyenin zabýtasý ve memuru deðilim, 51 yaþýndayým beni tehdit mi ediyorsunuz. Ben iþimi gücümü býrakarak bu hizmeti veriyorum' gibi hem Belediye zabýtasýný ve memurunu da küçük düþürücühemde kaba bir üslup içinde bir ifade ile kendince gözdaðý vermeye çalýþtý. Özbayram ile gerçekleþen telefon görüþmesinin hemen ardýndan köþe yazarýmýz Kadir Yücel,Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ü konuyu netleþtirme adýna aradý. Baþkan Gül ise Mustafa Özbayram'ýn tersine adeta adil ve doðru bir yaklaþýmýn nasýl olacaðýnýn dersini vererek konuyu araþtýrýp tarafýmýza döneceðini söyledi ve yaklaþýk 5 dakika sonra gazetemizi telefonla arayarak, durumun elemanlarýnýn hatasý olduðunu söyledi. Ancak baþkan Gül'ün cevabýnda fotoðrafýn belediye tarafýndan çekildiðini ve tek bir yerel gazeteye sadece onlar istediði ifadesi ile servis edildiðini bunun kendilerinden kaynaklanan bir hata olduðunu tüm gazetelere servis edilmesinin doðru bir hareket olacaðýný arkadaþlarýnýn hata yaptýðýný yineledi. Baþkan Zeki Gül'ün bu yaklaþýmý ne kadar doðru ise çiçeði burnunda Belediyespor yöneticisi Özbayram'ýn yaklaþýmý ise o denli yanlýþtýr. Üstelik sözde iþini gücünü býrakýp büyük fedakarlýklar yaparak zorla bu görev kendisine yaptýrýlýyormuþ gibi tafra sergilemesi de abesle iþtigaldir. Geçmiþten gelen siyasi tecrübeye desahip olmasý beklenen Mustafa Özbayram resmi çekiliyor, resmini kimin çektiðinden bi haber! Diðer yandan kongre öncesinde Belediyespor Baþkanlýðýna istekli TSO da ki gizemli ismin Mustafa Özbayram olduðunu da hatýrlatmakta fayda var. Belediye çalýþanlarýnýn adeta yöneticiliðini küçümseyen Mustafa Özbayram'ýn neyin hatýrýna yöneticilik yaptýðýný açýklamak durumundadýr. Yoksa madalyonun arkasýndaki gizemli hedef, ortaðý ve kendisi adýna belediye ye daha yakýn olma düþüncesimidir? Diðer yandan kendisi ile beraber unutulmuþ ANAP döneminden günümüze gelindiðinde Belediyesporyöneticiliði ve basýn kanalý ile medya da yer bulan Mustafa Özbayram'ýn bu üslubu ile Beledeyispor'a beklenen faydayý saðlamayacaðý aþikardýr. ZEKÝ BAÞKAN KANDIRILIYOR MU? Bu telefon trafiðinde bizim en çok dikkatimizi çeken hususun Belediyespor baþkaný Zeki Gül'ün kandýrýldýðý mýhususudur. Þöyle ki; Özbayram'ýn telefondaki üslubu bizim tarafýmýzdan kaile bile alýnmazken,özbayram telefonda bir yerel gazetenin muhabirinin orada olduðunu(bizzat muhabirin ismini vererek) ve fotoðraflarýný çektiðini söylemesine raðmen Baþkan Gül'e ise Belediyenin kendi elemanýnýn çektiði fotoðrafýn kendilerinden sadece tek bir yerel gazetenin istediði þeklindebilgi vermiþtir. Burada tam bir bilgi kirliliði vardýr. Burada iki cevaptaki çeliþkiye dikkat edildiðinde Özbayram cevabýnda yerel bir gazete tarafýndan o fotoðrafýn çektirildiðini söylerken, Baþkan Gül'e ise Belediyenin kendi elemanýnýn fotoðrafý çektiðini söylenilmiþtir. Bu birbirinden farklý iki cevapbelediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün bu fotoðrafta bulunan kiþilerden birisi veya birileri tarafýndan yanlýþ bilgilendirme suretiyle kandýrýlmaya çalýþýldýðý düþüncesini doðurmuþtur. ÖZBAYRAM NEDEN BASIN SÖZCÜSÜ OLDU? Ýþim gücüm var diyerek Belediyede zabýta olmadýðýn! vurgulayan görev daðýlýmýnda ise Mali As Baþkan olarak görev almasýna raðmen ayný zamanda hem transfer komitesinde yer almasý ve en önemlisi basýn sözcülüðü görevini de Mustafa Özbayram'ýnüstlenmesi de kamuoyunun taktirlerindedir. Aklýn yolu bize bunu göstermiþtir.hoþçakalýn

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/is-dunyasi-bso-iftarinda-bulustu-balikesir-1730409/ Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

"Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz"

Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz Uslu'dan tebrik mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde seçilen Belediye Baþkanlarýný, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerini tebrik

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı