Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý"

Transkript

1 AK Parti 100 bin üyeye doðru AK Parti Mecitözü Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Mümtaz Yýlmaz, Nurettin Karaca, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Coþkun, Kasým Aksoy, Adnan Armaðan, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi Ünal Nalçacý'da katýldý. SAYFA 7 DE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA 40 KURUÞ Çorum'a 218 yeni derslik yapýlýyor Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn her yýl geleneksel hale getirdiði teravih sonrasý mahalle sohbetlerine bu sene de devam ediyor. Teravih sonrasýnda sahura kadar süren sohbetlerden biri de önceki gece Buharaevler Mahallesi'nde gerçekleþti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan ve vatandaþlarýn katýlýmý ile gerçekleþen sohbette AK Parti'nin gerek Türkiye, gerekse Çorum'a yaptýðý hizmetler ve vatandaþlarýn beklentileri ele alýndý. SAYFA 5 TE Taþpýnar Köyü Cami yardým bekliyor Merkeze baðlý Taþpýnar Köyü'nde 2 yýl önce temeli atýlan cami inþaatý maddi imkânsýzlýk nedeniyle durdu. Mescit þeklindeki eski köy camisinin yeteriz gelmesi nedeniyle yeni bir cami inþaatý için kollarý sývayan köy halký kendi imkânlarýyla caminin önemli bir bölümünü tamamladý. SAYFA 10 DA Vali Yardýmcýsý ve kaymakam atamalarý Çorum'da mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý taþýt sayýsý 139 bin 804 olurken bu araçlar arasýnda ilk sýrayý 63 bin 106 adetle otomobiller aldý. Yine 2013 yýlý ilk üç ayýnda ise toplam 3 bin 426 taþýtýn devri yapýldý. Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý mayýs ayý sonu itibarýyla 17 milyon 440 bin 148 oldu. Mayýs ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 440 bin 148 adet taþýtýn %51,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,4'ünü motosiklet, %8,8'ini traktör, %4,3'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,4'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. SAYFA 10 DA Ardahan Totuk Hüseyin Ýçten Fikret Zaman Mülki idare amirleri atamalarý ile yer deðiþtirmeleri kararnamesi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaylandý. Buna göre 65 kaymakam adayý eðitimlerini tamamlayarak kaymakamlýk görevlerine atandý. 568 kaymakamýn görev yeri deðiþtirildi. SAYFA 5 TE HÝTÝTSEM kurslarý tam gaz Buharaevler ADSM Polikliniði hizmette Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði düzenlenen törenle hizmete girdi. Geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim SAYFA 3 TE Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan... "Çorum'un saðlýk alt yapý sorunlarýný çözeceðiz" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, kendisinin bakan yardýmcýsý olduðu dönemde Çorum'un tüm saðlýk altyapý sorunlarýný çözmüþ olacaklarýný söyledi. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Semt Polikliniðinin açýlýþ töreninde konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas... SAYFA 3 TE "Saðlýk hizmetlerini halkýnayaðýna kadar götürüyoruz" AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, saðlýk hizmetlerinin halkýn ayaðýna kadar götürüldüðünü, bir zamanlar cebinden para vererek diþ çektiren veya diþlerini yaptýran insanlarýn, þimdi bu hizmetleri ücretsiz olarak, üstelik de kendi bulunduðu mahallede alabildiðini, bu durumun Türkiye'nin geldiði noktayý açýkça gösterdiðini söyledi. SAYFA 3 TE Hitit Üniversitesinin, kamu ve özel sektör kuruþlarý ile kiþilerin ihtiyaçlarýna yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri gerçekleþtirmek ve sahip olduðu bilgi birikimini içinde bulunduðu toplumla paylaþmak amacýyla kurduðu Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) her geçen gün geliþiyor. SAYFA 2 DE BÝR RÜYANIN NASIL GERÇEK OLDUÐUNUN EN GÜZEL ÖRNEÐÝDÝR KASTAMONU HAVALÝMANIN HÝKAYESÝ AHMET ÖLÇER SAYFA 5 TE Keçiören'de Çorum Kültür Evi açýldý Protokol iftar çadýrýnda vatandaþla iftar açtý SAYFA 4 TE Keçiören Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Kalaba Spor Tesislerinde Çorum Kültür Evi açýldý. Açýlýþý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu... SAYFA 7 DE Ramazan Sokaðýnda Taha rüzgarý SAYFA 7 DE

2 TOBB iftarýna Çorum'dan katýlým 2 HABER Ýmsâk : 03:31 Güneþ : 05:21 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:14 Yatsý : 21:55 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 30. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Ýlân ve reklam vergilerinin,beyannameleri verilip ödenecek. Günün Þiiri NERDESÝN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye genelinde 365 Oda ve Borsada yapýlan seçimler sonucunda göreve yeni seçilen ve görevlerine devam eden Oda / Borsa yönetim kurulu baþkanlarý, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile TOBB delegelerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinde iftar yemeði verdi. Ýftar yemeðine Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TOBB Hastaneleri Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, TOBB Baþkan Yardýmcýsý Halim Mete, Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Arif Parmaksýz, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve çok sayýda oda ve borsa baþkaný katýldý. Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: HÝTÝTSEM kurslarý tam gaz Hitit Üniversitesinin, kamu ve özel sektör kuruþlarý ile kiþilerin ihtiyaçlarýna yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri gerçekleþtirmek ve sahip olduðu bilgi birikimini içinde bulunduðu toplumla paylaþmak amacýyla kurduðu Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝT- SEM) her geçen gün geliþiyor. Mart ayýnda taþýndýðý yeni binasýnda faaliyetlerine devam eden HÝ- TÝTSEM'de, "Genel Kur Tanýmlý Ýngilizce", "SPSS Temel Düzey" ve "Ýleri Düzey Microsoft Excel ve VBA ile KOD Yazýlýmý" kurslarý tamamlanýrken, ABD'den gelen öðretim elemanlarýnca verilen YDS hazýrlýk kursu ile çocuklar için Ýngilizce kurslarý ise devam ediyor. Pek çok alanda Yýl: 9 Sayý: 2535 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : farklý pek çok kursun verildiði merkezde Mental Aritmetik, Amos Paket Program, Osmanlýca, Arapça, Temel Matlab, Ebru, Diksiyon, Autocad kurslarý için kayýtlar da devam ediyor. -ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝ VE ÝÞ YERÝ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ- Merkez'de Türkiye'de son yýllarda önemi bir hayli artan "Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Eðitimi" ve "Ýþ Yeri Hekimliði Eðitimi" için de çalýþmalar baþlatýldý. Bu kapsamda yetki belgesi almak amacýyla bakanlýða baþvurular tamamlandý. Yetki belgesinin alýnmasýnýn ardýndan kasým ayýnda yapýlacak sýnavlara hazýrlýk amacýyla kurslarýn açýlmasý planlanýyor. Haber Servisi "Yeni yönetmelik Aile Hekimlerinin nöbet maðduriyetini artýrabilir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliðinde yapýlan deðiþikliðe tepki gösterdi. Saðlýk Bakanlýðýnýn, Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliði'nde deðiþiklik yaptýðýný kaydeden Ahmet Saatçi, "Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan ve Resmi Gazete'de yayýnlanan yönetmelik, aile hekimlerinin nöbet maðduriyetini çözmek yerine artýrýyor. Aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýnýn baþta nöbet sorunu olmak üzere bazý konularýnda çözüm beklerken, yönetmelik bu beklentileri karþýlamamýþtýr. Yayýnlanan yönetmeliðin bu sorunlarý gidermek yerine aile hekimlerinin yaþadýðý maðduriyeti arttýracaðý, yapýlan deðiþiklikte objektif kriterler yerine subjektif kriterlerin öngörüldüðü, bu sebeplerle nöbet konusundaki düzenlemeler adaletsiz sonuçlar doðurabilecek niteliktedir" dedi. Aile hekimlerinin iþ yükünün her geçen arttýðýný belirten Saatçi, "Aile hekimlerinin iþ yükü zaten aðýr olduðu için, nöbet tutmamalarý gerekmektedir. Saðlýk Bakanlýðý'na bu yönde Saðlýk-Sen olarak taleplerimiz mevcuttur. Bakanlýk bu yanlýþtan dönerek talepleri karþýlayacak düzenlemeyi en kýsa sürede hayata geçirmelidir" ifadelerini kullandý. Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliðindeki deðiþikliklerle ilgili de bilgi veren Saatçi, "Yönetmelik ile 6 aydan daha kýsa süreli ziyaret veya seyahat amacý hariç olmak üzere yurtdýþýna çýktýlarý tespit edilen kiþilerin aile hekiminden kayýtlarýnýn silineceðine dair düzenleme getirilmiþtir. Aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýnýn nöbet esaslarýnda, nöbet tutacaðý saðlýk tesisinin bulunduðu konum, PDC doluluk oranýn Yönetmelik ile belirlenen yüzdelerin altýnda olmasý gibi kriterler çýkarýlarak saðlýk personeli doluluk oraný, nüfus, coðrafi koþullarý, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak saðlýk tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklýðý gibi kriterler Bakan onayýna býrakýlmýþtýr. Aile hekimlerinin yerleþtirme sýralamasýnda il saðlýk müdürü ve halk saðlýðý müdürü olarak fiilen bir yýl görev yapmýþ olan tabip ve uzman tabiplere de öncelik verilmiþtir. Mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararýndan önceki son bir yýl boyunca aile hekimliði yapmýþ olan tabip ve uzman tabiplerin yerleþtirme önceliði hakký ise Yönetmeliðin yayýmlandýðý tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlar ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bina þartlarý ve fiziki mekanlarýn yaný sýra teknik donaným da tarihine kadar Yönetmelikte belirtilen þartlara uygun hale getirilmelidir. Ýdari görevden ayrýlmasý uygun görülmeyen il saðlýk müdürü, müdür yardýmcýsý ve þube müdürünün aile hekimliðine yerleþtirilme önceliðinin kullanýlabilmesi bu hakkýn idari görevden ayrýlmalarýna müteakiben ilk yerleþtirmede kullanma þartýna baðlanmýþtýr" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR AHMET KUTSÝ TECER Geceleyin bir ses böler uykumu, Ýçim ürpermeyle dolar:-nerdesin? Arýyorum yýllar var ki ben onu, Âþýkýyým beni çaðýran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder, Bu ses rüzgârlara karýþýr gider. Gün olur peþimden yürür beraber, Ansýzýn haykýrýr bana:-nerdesin? Bütün sevgileri atýp içimden, Varlýðýmý yalnýz ona verdim ben. Elverir ki bir gün bana, derinden, Ta derinden, bir gün bana "Gel" desin. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,913 1,923 EUR 2,51 2,525 STERLiN 2,905 2,95 JPY YENi 0,088 0,0191 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO:3 GAZÝ ECZANESÝ TEL: DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:27/17 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Diþ ve diþ eti rahatsýzlýklarý doku ve organlarý olumsuz etkiliyor" Buharaevler ADSM Polikliniði hizmette Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði düzenlenen törenle hizmete girdi. Geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, bazý daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ve Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani birer konuþma yaptý. Ardýndan tüm protokolün katýlýmý ile Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði'nin kurdelesi kesildi. Açýlýþ törenine katýlan tüm konuklar Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði'ni inceleyerek, poliklinik hakkýnda bilgiler aldý. Poliklinikte toplam 5 diþ hekimi ile hizmet vereceði bildirildi. Kubilay Kaan YÜCEL "Saðlýk hizmetlerini halkýn ayaðýna kadar götürüyoruz" AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, saðlýk hizmetlerinin halkýn ayaðýna kadar götürüldüðünü, bir zamanlar cebinden para vererek diþ çektiren veya diþlerini yaptýran insanlarýn, þimdi bu hizmetleri ücretsiz olarak, üstelik de kendi bulunduðu mahallede alabildiðini, bu durumun Türkiye'nin geldiði noktayý açýkça gösterdiðini söyledi. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Semt Polikliniði'nin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Milletvekili Cahit Baðcý, aðýz ve diþ saðlýðýnýn büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizerek, artýk mahallelere dahi diþ alanýnda saðlýk merkezleri açtýklarýný kaydetti. Türkiye'de halkýn yüzde 76'sýnýn verilen saðlýk hizmetlerinden memnun olduðunu, bunun memnuniyet verici bir durum olduðunu anlatan Baðcý, 10'uncu 5 yýllýk kalkýnma planý ile birlikte 30 bin ilave yataðýn hizmete sunulacaðýný, saðlýk hizmetlerinde kalitenin en üst seviyelere çýkartýlacaðýný söyledi. Acil çaðrý merkezinin de 112 olarak tek numara ile hizmet vereceðini ifade eden Baðcý, yeni hazýrlanan kalkýnma planý ile birlikte 25 maddelik acil eylem planýnýn hayata geçirileceðini, bunlardan 3 tanesinin de saðlýk alanýnda olduðunu, bunun hükümetin saðlýk hizmetlerine ne kadar önem verdiðinin göstergesi olduðunu anlattý. Baðcý, 10. Kalkýnma Planýndan ( ) Öncelikli Dönüþüm Programlarý çerçevesinde saðlýðý ilgilendiren maddeleri söyle sýraladý: "Saðlýk endüstrilerinde yapýsal dönüþüm saðlanmasý, saðlýk turizminin geliþtirilmesi, saðlýklý yaþam ve hareketlilik." Milletvekili Baðcý, ayrýca Çorum Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulan Sürekli Eðitim Merkezi'nde (HÝTÝT- SEM) iþ güvenliði uzmaný sertifika programý gerçekleþtirileceðini, bunun Çorum adýna önemli bir geliþme olduðunu, toplumda iþ güvenliði uzmanýna büyük ihtiyaç duyulduðunu, Hitit Üniversitesi'nin bu anlamda önemli bir açýðý kapatarak katký saðlayacaðýný ifade etti. Baðcý, saðlýk hizmetlerinin halkýn ayaðýna kadar götürüldüðünü, bir zamanlar cebinden para vererek diþ çektiren veya diþlerini yaptýran insanlarýn, þimdi bu hizmetleri ücretsiz olarak, üstelik de kendi bulunduðu mahallede alabildiðini, bu durumun Türkiye'nin geldiði noktayý açýkça gösterdiðini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Turgay Happani aðýz ve diþ saðlýðýnýn çok önemli olduðunun altýný çizerek, diþ ve diþ etindeki rahatsýzlýklarýn doku ve organlarý da etkilediðini vurguladý. Diþ hastalýklarýnýn estetik yönden ve sosyal olarak da kiþileri etkilediðine deðinen Happani, diþ rahatsýzlýklarýnýn ayný zamanda kalp, böbrek ve romatizmal hastalýklar gibi hastalýklara da neden olabildiðini kaydetti. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Polikliniði'nin açýlýþýnda konuþan Happani, aðýz ve diþ saðlýðý hastalýklarýna gereken önemin verilmesi gerektiðini söyledi. Happani, "Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezimiz 2008 yýlýnda hizmete girdi. 140 personel ile hizmet veriyor. 34 diþ hekimimiz bulunuyor. 24 saat kesintisiz hizmet mevcuttur. Hekim seçme özgürlüðü ve randevu alarak muayene olmak mümkündür. Diþ konusunda da evde saðlýk hizmeti verilmektedir. Özellikle zihinsel engelli vatandaþlarýmýzýn diþ tedavileri ameliyat ortamýnda yapýlmaktadýr. Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniðimiz de ise 5 hekimimiz görev yapýyor" diye konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL "Çorum'un saðlýk alt yapý sorunlarýný çözeceðiz" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, kendisinin bakan yardýmcýsý olduðu dönemde Çorum'un tüm saðlýk altyapý sorunlarýný çözmüþ olacaklarýný söyledi. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Semt Polikliniðinin açýlýþ töreninde konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn temel amacýnýn daha az para ve daha az personelle daha kaliteli saðlýk hizmeti vermek olduðunu belirterek, "Dünyanýn 4 bin-4 bin 500 dolar harcadýðý yerde Türkiye'nin saðlýkta dönüþüm programýyla kiþi baþýna harcadýðý para 975 dolardýr" dedi. Türkiye siyasetinin 2003 yýlýnda temize çekildiðini kaydeden Kafkas, Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn altyapýsýnýn bu yýllarda oluþturulduðunu kaydetti. Türkiye'nin doktor açýðýnýn fazla olmasýna raðmen, geçmiþ dönemlerde "doktor ihtiyacýmýz yok" denilerek geleceðe yönelik hazýrlýk yapýlmadýðýný anlatan Kafkas, "Yarýn sabah 200 bin doktora ihtiyacýmýz var. Elimizde 128 bin doktorumuz var. Bu sayý Türkiye için çok yetersiz. Yarýn sabah 20 bin uzmana ihtiyacýmýz var. Bir týp uzmanýnýn yetiþmesi 10 yýl zaman alýyor. Devletin fabrika ayarlarýna dönmesi, yani milletle devletin ayarlarýnýn birbirine uyuþmasý 10 yýl sürdü" þeklinde konuþtu. Kafkas, Türkiye'nin ilk defa sosyal güvenlik reformu ve saðlýkta dönüþüm programýyla çaðdaþ devlet olmayý becerdiðini vurgulayarak, "Hasta olsun, gelsin ve biz onu tedavi edelim anlayýþýný deðil, insanýmýz hastalanmasýn diye koruyucu hekimliði öne alýyoruz" dedi. Türkiye'de saðlýktaki dönüþümün Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan bir model olarak dünyaya takdim edildiðini, bunun çok sevindirici Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði modern bir þekilde dizayn edilen yeni binasý ile hizmetlerine baþladý. Saðlýk Bakan Yardýmsý Agah Kafkas, beraberinde Vali Sabri Baþköy, Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ile birlikte Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliðini ziyaret ederek binayý inceledi. Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniðinin açýlýþýnýn ardýndan Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez ve keyif verici olduðunu vurgulayan Kafkas, "Türk modelinden yararlanarak, az imkanla, az parayla adam gibi iþ nasýl yapýlýr? Saðlýkta dönüþümün Türkçesi bu" þeklinde kaydetti. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezlerinin önemine deðinen Kafkas, geçen yýl Çorum'da Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'nden 175 bin kiþinin yararlandýðýna dikkati çekti. Çorum'un saðlýk konusundaki altyapý sorunlarýný bu dönem çözeceklerini belirten Kafkas, Çorumlularýn artýk geleceðe daha güvenle bakabileceðini kaydetti. Ýlçelerde yapýmý devam eden veya ihale süreci devam eden hastaneler hakkýnda da bilgiler veren Kafkas, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yeni binasý için ihale sürecinin tamamlanmak üzere olduðunu, saðlýk sisteminde son versiyon bir hastaneyi Çorum'a kazandýracaklarýný dile getirerek, üçüncü bin yýlýn baþýnda saðlýkta olmasý gereken neyse olacaðýný söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL Kamu Hastaneler Birliðinde inceleme Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði'ni ziyaret etti. Ziyarette protokole Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, bina hakkýnda bilgiler vererek, gezdirdi. Bahçesi ve iç dizayný ile dikkat çeken Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði'nde konuklar ayrýca yeni yapýlacak olan hastanenin projesini de slayt olarak izleyerek, görüþ alýþveriþinde bulundu. Kubilay Kaan YÜCEL

4 HABER 4 ARTIK CÝNLER DEÐÝL ÝNSANLAR ÇARPIYOR Ankara'dan Ayþenur A adlý bir okuyucumuzun sorusu: Sayýn Hocam iyi akþamlar, sizi rahatsýz ediyorum ama son zamanlarda çok rahatsýz olduðum bir þey var.. Aslýnda yazmaktan da imtina ediyorum ancak bunun çözümünün psikiyatrik ya da týbbi bir þey olduðunu sanmýyorum. Son 1 aydýr, geceleri rahatsýz ediliyorum, Allah korusun sanýyorum bu rahatsýz edenler üç harfliler dediklerimiz, uykumda hissediyorum yanýnda birinin olduðunu net olarak biliyorum ama gözümü açamýyorum, sesim de çýkmýyor ama telkin mi ediliyorum bilmiyorum telaþlanmýyorum, sonrasýnda cesaret edip gözümü açmaya katlýðým da hafif bir rüzgar gibi yanýmdan bir þeyin uçtuðunu hissediyorum. Dün gece rüyamda yerimden kalktým, kapýya yöneldim, kapýyý açtýðýmda yine hafif bir esinti gibi bir þey beni el bileklerimden tuttu annem mi acaba diye düþündüm ama bana sarýldý gibi oldu, hani biri çok korkar da sarýlarak telkin etmeye çalýþýrsýnýz ya sakin ol der gidi aynen öyleydi sonra yine gitti. Bu dediðim gibi son dönemlerde çok oldu bu alem hakkýnda bir þey bilmiyorum ama hissettiklerim net olarak bunlar. Daha fazla da yaþamak istemiyorum, yatmadan önce genellikle namaz kýlýp yatýyorum, yataðýmda yemek yemek gibi bir adetim de yok, aklýma kendi yaptýðým bir yanlýþ olabilir mi dedim ama yok. Bu anlattýklarým da olduðunda felak -nas okumak vaktim olmuyor zaten dediðim gibi telkin eden bir þey var gibi korkmuyorum. Lütfen bu durumun bir çözümlemesini yapabilir misiniz. Cevap: Kelime olarak Cin, örtülü, kapalý, gizli anlamlarýna gelir. Terim olarak ayný insanlar gibi iradeleri olan, duyu organlarý ile idrak edilemeyen inananý ve inanmayaný olan varlýklardýr. Onlar da insanlar gibi Ýslam'ýn emirlerine muhataptýr ve mükelleftirler. Yüce Kuran'ýn sürelerinden olan Cin Süresinde Allah Þöyle Buyurur. 1-(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluðun (benim okuduðum Kur'an'ý) dinleyip de þöyle söyledikleri bana vahyolunmuþtur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik. 2- Doðru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artýk) kimseyi Rabbimize asla ortak koþmayacaðýz. Ayetlerden de anlaþýlacaðý üzere Cinlerin mümin olaný da var, kafir olaný da Cinler uzun yýllar yaþayabilmektedirler.(1000 yýl ) Ayný insanlarda olduðu gibi evlenip çoðalabilirler. Çok hýzlý hareket etme kabiliyetleri vardýr vesaire Burada cinlerin özellikleri ayrýntýsýna girmeyeceðim. Sadece vereceðim mesaja biraz zemin oluþturmasý için ön bilgi vermek istedim. Biz Kuranýn bize öðrettiði þekliyle cinlerin varlýðýna inanýyoruz. Peygamberimiz'in týpký biz insanlar gibi cinlerin de Peygamber'i olduðunu biliyoruz. Hatta zaman zaman gelip Peygamberimizle konuþup kendilerine Ýslamý anlatmasý için baþvurduklarýný, bir müþkil durumda peygamberimizi hakem tayin ettiklerini kaynaklardan öðrenmekteyiz. Bu nedenle Peygamberimiz'e Resülü's Sekaleyn yani insanlarýn ve cinlerin Peygamberi denmiþtir. Sekal aðýrlýk demektir Yeryüzünün iki tane aðýrlýðý vardýr. Biri Ýnsan diðeri cin olarak tavsif edilir. Sekaleyn kelimesi ikil (Tensiye) olup bu iki aðýrlýðý kasdetmektedir. Bazý ulema sekaleyn kelimesini Dünya ve Ahiret olarak telakki etse de insan ve cin olarak deðerlendirilmesi daha uygundur. Bu kadar cinlerle ilgili ön bilgi verdikten sonra cevaba geçersek, Okuyucumuzun sorusunda bahsettiði hadise gün içinde geçen gergin anlar, stres bolluðu, manevi tatminsizliklerle alakalý buna baðlý olarak da esasýnda olmayan ama varmýþ gibi yüksek seviyede hissedilen veya algýlanan sanrýlardýr (Halüsinasyonlar) Ben Din Psikolojisi alanýnda doktora yapacaðým, bu konuda birçok kitap okudum, Edindiðim bilgilere göre halüsinasyonu þöyle tarif edebiliriz; Bir duyu organýný uyaran hiçbir nesne veya uyarýcý olmaksýzýn alýnan bir hissin varlýðýna inanma halidir. Yani gerçekte olmayan bir þeydir bu. Ama insaný büyük ölçüde varmýþ gibi etkilemektedir. Adnan Zeki Býyýk Çorum Ortaköy Müftüsü Burada yapýlmasý gereken þey, mümkün mertebe olaylarý kafaya takmamak, lüzumsuz tartýþmalar ve kavgalarla stresli hale gelmemeye çalýþmaktýr. Hele þu Ramazan ayýnda üstüne bir de açlýk bindiðinde durum daha vahim olabilmektedir. Üzüntü, keder, stres vs tüm dünyanýn baþýndaki dertlerdir. Uzmanlarýn da devamlý bahsettiði gibi mümkünse tabii hayat tarzý benimsenmeli, cep telefonu, bilgisayar, elektronik cihazlarla mümkün mertebe çok haþýr neþir olunmamalý, yayýlan radyasyonlar, beyin ve beden üzerinde çok menfi tahribatlar yapmaktadýr. Bu tahribatlar da maalesef gece uyku problemlerine, halüsinasyonlara, Allah korusun uzun vadede psiko nevroz durumlara ve daha birçok þizofren vak'alara dönüþebilmektedir. Bir de üstüne üstlük manevi anlamda da bir müktesebatýnýz yoksa durum çok fecaet arzedebiliyor. Yukarýdaki durumlarý yaþadýðýný daha önce bana bahseden bir bürokratýmýza da benzer þeyleri tavsiye etmiþtim, þimdi bu bayan kardeþimize de ayný tavsiyelerde bulunmak isterim -Televizyondan özellikle de o aptal dizilerden (Bilhassa Kanuni ve Hürrem ) uzak durun -Bilgisayarýn baþýnda çok durmayýn (yoðun Radyasyon altýndasýnýz) -Sigara ve Alkol almayýn -Taze sýkýlmýþ meyve sularý için, süt için, taze nane, marul, semizotu, yiyin (mümkünse güvercin gübresi ile hemhal olmuþ bir topraðýn ürünü olanlarýný) -Sevdiðiniz, iyi vakit geçirdiðiniz dostlarýnýzla sohbetler yapýn, Ramazan sohbeti, Beþ çayý, tabiatýn cömert avuçlarýnda semaver çayý için (odunu meþe odunu olsun) -Zaman zaman sakin mekânlar bulun kafanýzý dinleyin, bülbül seslerine kulak verin, varsa kabiliyetiniz, þiir yazýn daðlara, aðaçlara göle denize bakýp ilham alarak) Peygamberimizi hatýrlayýn neden sakin bir daðdaki maðarasýnda kafasýný dinliyordu) -Önceliði bizim klasiklerimiz olmak üzere klasik müzik dinleyin, stresli ve gergin iseniz sakýn rock müzik dinlemeyin, gece sanrýlarýnýz daha da artacaktýr. -Sevimli bir evcil hayvan beslerseniz bu da insaný lüzumsuz streslerden uzak tutup mutlu olmasýný saðlayacaktýr. (Benim hayvanlarým var) Çok iyi geliyor insana. Tavþan, güvercin, Angýt vs. -Yapabiliyorsanýz Bir vadi bulun kendinize orada resim yapýn -Bir muhtaca iyi bir restoranda yemek verin Bir Öðrenciye burs verin (Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz) -Sabah kahvaltýnýzý hep mutfakta yapmayýn açýk havada bir yerlere gidin, bunu da yapamazsanýz balkonu deneyin. -Kola, hamburger, sandwich, cips, gibi imansýz yiyecekleri hayatýnýzdan çýkarýn.tarhanayý deneyin, çok keyif alacaksýnýz, hem de mideniz size aferin Ayþenur diyecek. Tereyaðýný marketten almayýn, köylüden alýn, yumurtayý, balý, sütü hergün tükettiðimiz ürünlerin tamamýný mümkünse fenni olmayanlarýný alýn (iþlenmiþ olmayan) -Seyahate çýkýn, sýhhat bulun Yüzün.. (Mümkünse denizde) Dondurma canýnýz çektiðinde mümkünse dondurmacý Osman'ý bulun. Asla görüntüsü güzel kaplardaki aldatmaca köpükleri dondurma diye yemeyin. Eðer sizi rahatsýz edenler cinler ise, Felak ve Nâs sûrelerini okuyun, temizlik kuralarýna dikkat edin, banyonuz, tuvaletiniz mis gibi olsun, Gusül abdesti gerektiðinde mümkünse hemen boy abdesti alýn. Hergün uykuya yatarken dua edin. Saðlýkla uyandýðýnýz da Yaradan'a þükredin. Bismillahý aðzýnýzdan hiç düþürmeyin, Ya Vedûd zikrini çok söyleyin. Baþucu kitabýnýz Kur'an olsun. Yatmadan önce mealinden birkaç sayfa muhakkak okuyunuz. Yazýnýn baþlýðý cinlerden nasýl korunuruz olsa da okuyucularýma hatýrlatayým, cinler kolay kolay bir þey yapmaz. Esasýnda korunulacak, sakýnýlacak varlýklar cinler deðil insanlardýr. Saðlýklý, mutlu huzurlu günler ve geceler dilerim. Muhtarlardan Yaðmur Damlasýna ziyaret Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Celal Taþdelen ve Cerit köyü muhtarý Sýddýk Biçer, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru'yu ziyaret etti. Derneðin faaliyetlerini takip ettiklerini, yardým faaliyetlerini Çorum geneline yaymak ve ihtiyaç sahipleri ile hayýr sahiplerini buluþturmak adýna dernek tarafýndan yürütülen faaliyetlerin bu alanda var olan bir boþluðu dolduracaðýna inandýklarýný söyleyen Taþdelen, baþarýlar diledi. Derneðin çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru ise yardýmlaþmayý bir ibadet olarak gördüklerini belirterek, "Yardým duadýr gösteriþten uzak, 'þah damarýndan yakýna' düsturu içinde hareket ediyoruz ve maðdur durumda olduðu halde derdini açamayan kimseden yardým alamayan sýkýntý içerisinde ki hemþerilerimizden baþlayarak dalgalar halinde büyüyüp tüm ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalýþýyoruz" dedi. Dernek faaliyetleri hakkýnda da bilgi veren Ahmet Sözüdoðru, temsilciliðin açýlýþýnýn üzerinden üç ay gibi kýsa bir süre geçmesine raðmen oldukça mesafe kaydettiklerini ifade ederek, "Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulunda Türk Eðitim Sen Þubesi ile birlikte açtýðýmýz yaz okulu ve Kur'an Kursu devam ediyor. Yine Ramazan ayýnýn ilk günü 1000 kiþiye zemzem suyu ve hurmadan oluþan iftarlýk paketi ikram ettik. Yine hayýr sahiplerinin katkýlarý ile oluþturulan Ramazan yardým çeklerini 75 aileye daðýttýk.yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Hayýr Çarþýsýnýn açýlýþýný da Ramazan ayý sonuna yetiþtirmeye çalýþýyoruz ve bayram haftasý açýlýþ yaparak ihtiyaç sahibi insanlarýn bayrama girerken daha mutlu ve daha huzurlu bir þekilde bayram yapmalarýna katký sunmaya çalýþacaðýz. Giyim yardýmlarý ve gýda yardýmlarý konusunda faaliyetlerimiz hýz kesmeden devam etmektedir. Hayýr sahibi hemþerilerimiz yardýmlarýný Belediye binasý karþýsýnda Hamoðlu iþ merkezi 6. katta bulunan dernek merkezimize gelerek teslim edebilirler veya numaralý telefonu arayarak bulunduklarý yerden alýnmasýný saðlayabilirler. Bu vesile ile tüm Müslümanlarýn Ramazanlarýný tebrik ediyor, Ramazan ayýnýn birlik ve beraberlik içerisinde ebedi kurtuluþa vesile olmasýný nice ramazanlara birlikte kavuþmayý diliyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Protokol iftar çadýrýnda vatandaþla iftar açtý Ramazan çadýrýnda il protokolü eþleriyle birlikte iftar yaptý. Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Müftüsü Mehmet Âþýk ve hayýrsever iþadamý Mustafa Yiðittaþçý'nýn da katýldýðý Ramazan Çadýrý'ndaki iftar yemeðinde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, rahmet, maðrifet ve azaptan kurtuluþ ayý olan Ramazan ayýný birlikte yaþamanýn mutluluðu içerisinde olduklarýný söyledi. Ramazan çadýrýnda yemek veren hayýrseverlere teþekkür eden Baþkan Külcü, "Bizleri bu güzel mekanda buluþturan Rabbimize hamd ediyoruz. Her Ramazan'da olduðu gibi bu yýl da burada iftar yapan arkadaþlarýmýzla buluþma imkânýna sahip olduk. Saðlýk içerisinde, huzur içerisinde Ramazaný tamamlamayý ve sonunda da inþallah bayramý aðýz tadýyla hep beraber yaþamayý temenni ediyoruz. Bu temennimiz sadece Çorum için deðil, sadece Türkiye için de deðil. Dünya coðrafyasýnýn dört bir yanýnda nerede bir Müslüman kardeþimiz varsa ayný temennilerimiz onlar için de geçerli" dedi. "Biz burada bir lokmayý, sofrayý deðil muhabbeti paylaþýyoruz" diyen Baþkan Külcü, "Yaklaþan Ramazan bayramýný da bayram tadýnda yaþamayý Allah nasip etsin" ifadelerini kullandý. Vali Sabri Baþköy de yaptýðý konuþmada "Bu akþam sofralarýn en güzeliyle sizlerle birlikte olmaktayýz. Ýftarlarýn en güzeli sizlerle yapýlan iftarlardýr. Bizler ailelerimizle buraya geldik. Bizler sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz" þeklinde kaydetti. Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iftar sonrasý Ramazan Çadýrýnda iftar açan vatandaþlarla bol bol sohbet etti. Haber Servisi

5 HABER 5 Çorum'a 218 yeni derslik yapýlýyor BÝR RÜYANIN NASIL GERÇEK OLDUÐUNUN EN GÜZEL ÖRNEÐÝDÝR KASTAMONU HAVALÝMANIN HÝKAYESÝ Çorumlular Ankara'da iftarda buluþtu Çorumlu Dernekler Federasyonunun düzenlediði iftar yemeði, Ankara Keçiören Halil Ýbrahim Sofrasý'nda gerçekleþti. Ankara'daki Çorumlular Ýftar yemeðinde biraraya geldi. Ýftara, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Çorum eski Milletvekilleri Ali Haydar Þahin, Ahmet Aydoðmuþ, Adnan Türkoðlu, Muharrem Þemsek, Melek Denli Karaca, Vali Gazi Þahin, Vali Yardýmcýsý Turan Atlamaz, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Çorum Ýlçe ve belde belediye baþkanlarý, bürokratlar, iþ adamlarý ve hemþehrilerimiz bir araya geldi. Çorum Dernekleri Federasyonu ve Ankara Çorumlular Birliði Baþkaný Hayri Çaðýr iftar yemeðinde yaptýðý konuþmasýnda "Geleneksel hale getirdiðimiz iftar yemeðimizde katýlan tüm hemþehrilerimize katýlýmlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise yaptýðý konuþda, "Önemli günler yaþýyoruz. Bir taraftan içerisinde bulunduðumuz Ramazan ayýnýn coþkusunda bugüne kadar gerçekleþtirilen çoðaltma telaþýný bir kenara býrakýp, paylaþma yarýþýna girdik. Ekmeðimizi, soframýzý, sevgimizi, dostluðumuzu paylaþýyoruz. Bir taraftan da mübarek Ramazan ayýnýn maneviyatý, duygusallýðý içerisinde hüznümüzü, kederimizi, duamýzý, niyazýmýzý cenab-ý hakka yapýyoruz. Yaný baþýmýzda, içinde bulunduðumuz coðrafyada çok büyük acýlar ve dramlar yaþanýyor. Ne yazýk ki ramazan dostluðumuzu doya doya yaþamamýza engel oluyor. Çünkü biz burada mükemmel sofralarda otururken, sahurda ya da iftarda yiyecek bulamayan ya da yiyeceði olup iftarýný, sahurunu yapmaya fýrsat bulamayan coðrafyamýzda birçok kardeþimiz var. Oysa biz Hz. Ali'nin dediði gibi "ya dinde kardeþ, ya hilkatte eþiz" Bu kavgayý, tartýþmayý, rehaveti, haksýzlýðý, zulmü sona erdirmek için insan olarak, Müslüman olarak önemli sorumluluklarýmýz var. Bütün bu sorumluluklarýmýzý bir taraftan millet olarak yerine getirirken, bir taraftan da bütün bu hengâme içerisinde hemþehirler olarak birbirimizle, birliðimizi, iriliðimizi ve dirliðimizi artýrmak adýna bir araya geliyoruz. Dün Ankara'da en kalabalýk hemþehri grubu olmamýza raðmen kendini bir türlü ifade edemeyen bir topluluktuk. Oysa bugün çok þükür Derneklerimiz, Birliklerimiz, Federasyonumuz sayesinde gücümüzü bir araya getirmenin, ayný zamanda organize olmanýn hem keyfini sürüyoruz hem de hazzýný yaþýyoruz. Buna vesile olan tüm arkadaþlarýmýzý kutluyorum. Bundan sonra yapacaðýmýz ibadetlerin içerisinde mutlaka birliðimizi, barýþýmýzý, sevgimizi güçlendirmek adýna, yine coðrafyamýzda devam eden bütün bu istikrarsýzlýðý, kargaþayý, kaosu ve krizi biran önce ortadan kaldýrmak, bu krizi ve kaosu bizim içimize taþýmak isteyenlere karþýda birliðimizi ve dirliðimizi güçlendirmek adýna, bundan böyle hem saflarý daha da sýklaþtýrmalý hem de daha fazla dua ve niyazda bulunmanýn zamanýdýr. Ýnþallah ramazan ayý bizim birliðimizi, kardeþliðimizi, barýþýmýzý güçlendirmemize vesile olur diyor sizleri sevgi ve saygýyla selamlýyorum" dedi. Haber Servisi AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn her yýl geleneksel hale getirdiði teravih sonrasý mahalle sohbetlerine bu sene de devam ediyor. Teravih sonrasýnda sahura kadar süren sohbetlerden biri de önceki gece Buharaevler Mahallesi'nde gerçekleþti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan ve vatandaþlarýn katýlýmý ile gerçekleþen sohbette AK Parti'nin gerek Türkiye, gerekse Çorum'a yaptýðý hizmetler ve vatandaþlarýn beklentileri ele alýndý. -"MECLÝS TATÝLE GÝRÝNCE HALKIN NABZINI TUTUYORUZ"- Halkýn ne dediðinin AK Parti için önemine dikkat çeken Yýldýrým, "Bizler Meclis tatile girdiði zaman birileri gibi uzun tatillere gitmiyoruz. Vatandaþýmýzýn arasýnda onlarýn ne dediðini dinleyip bunlarý raporlaþtýrýp genel merkezimize ve hükümetimizin ilgili bakanlýklarýna iletiyoruz. Ýþte ülkenin sorunlarý bu þekilde çözülüyor. Halkla diyalog halinde olan bir iktidar her zaman baþarýlý olur. Halkýna sýrtýný dönen bir iktidar ise köþklere hapsolur ve üç beþ lobi çevresinin dedikleri ile hareket eder" dedi. -"ÇORUM'A 895 YENÝ DERSLÝK KAZANDIRDIK, 218'Ý YOLDA"- Vatandaþlarýn Çorum'a yapýlacak hizmetler, yerel seçimler ve diðer konulardaki beklentilerini alan Yýldýrým, "Þu ana kadar Çorum'a 895 adet yeni derslik kazandýrdýklarýný söyledi. Bu yüzden fazla okul binasý anlamýna gelmektedir. Bunun yanýnda onlarca pansiyon, spor salonu ve diðer eklentileri de yaptýk. Halen 15 tane okul binamýzýn inþaatý sürüyor. Bunun yanýnda 5 adet yeni okul spor salonumuzun inþaatý da devam ediyor. 4 adet de pansiyon binamýzýn inþaatý sürüyor. Bu 15 adet okul binamýz tamamlandýðýnda toplamda 218 yeni dersliðe kavuþacaðýz" dedi. -"BÝZ TARÝHÝMÝZE SIRTIMIZI DÖNMEDÝK DÖNMEYÝZ"- Mýsýr, Suriye ve Gazze bölgesinde yaþanan sýkýntýlara da dikkat çeken Yýldýrým, "Biz hiçbir zaman zalimin yanýnda olmayýz. Suriye'de bir katliam var. Ýnsanlýk suçu var. Bize diyorlar neden bu konulara karýþýyorsunuz. Biz dünyanýn neresinde bir insanýn burnu kanasa onun acýsýný yaþayan bir tarihi birikimin ve medeniyetin temsilcileriyiz. Tabiki bunlarla ilgileneceðiz. Bunlarý söyleyenler bizi sadece Anadolu coðrafyasýna hapseden zihniyettir. Gazze bizim için Çorum'un Alacasý gibidir. Mýsýr'ýn Kahiresi bizim için Ýstanbul gibidir. Þam'ýn Urfa'dan farký yoktur. Çünkü biz biliyoruz ki oralarda yaþayan insanlarda devasa þanlý bir geçmiþin özlemini çekiyorlar ve gözleri hep bizlerin üzerindedir. Filistin Hükümeti Baþbakaný Ýsmail Haniyye eðer Cuma günleri hutbeye çýkýp bir yanýnda Türkiye bayraðý diðer yanýnda Filistin bayraðý ile halka hitap ediyor ve biz onlara sýrtýmýzý dönüyorsak bu tarihimize de, insanlýðýmýza da ihanettir. Birileri bu ihaneti yýllarca yapmýþ olabilirler. Ama artýk o yýllar geride kaldý. Artýk AK Parti iktidarý var. Ve bu iktidar gücünü halktan alýyor" dedi. Haber Servisi Ardahan Totuk Fikret Zaman Vali Yardýmcýsý ve kaymakam atamalarý Mülki idare Hulusi Þahin, Gediz Kaymakamlýðýna amirleri atamalarý Ýskilip Kay- ile yer deðiþtirmeleri makamý Mehmet Yýlmaz, kararnamesi Cumhurbaþkaný Þehzadeler Kaymakamlýðýna Abdullah Gül ta- rafýndan onaylandý. Buna göre 65 kaymakam adayý eðitimlerini Gediz Kaymakamý Çorum eski Vali Yardýmcýsý Ýsmail Çorumluoðlu, Osmancýk Kaymakamlýðýna tamamlayarak kaymakamlýk Alaçam Kaymakamý görevlerine atandý. 568 kaymakamýn gö- Kaymakamlýðýna Kaðýz- Sezgin Üçüncü, Ýskilip Hüseyin Ýçten rev yeri deðiþtirildi. 263 kaymakam naklen yer deðiþtirirken, 62 kaymakam vali yardýmcýlýðýna atandý. 83 Vali yardýmcýsýnýn da yeri deðiþti. 43 Vali yardýmcýsý ise kaymakamlýða getirildi. Çorum Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten Ýzmir Vali Yardýmcýlýðýna Ýzmir Vali Yardýmcýsý Ardahan Totuk ise Çorum Vali Yardýmcýlýðýna atandý. Çorum Vali Yardýmcýlýðýna Aksaray Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman'da atandý. Çorum'un bazý ilçelerinde kaymakamlar deðiþti. Atamasý yapýlan kaymakamlar þöyle: Tekkeköy Kaymakamlýðýna Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Sungurlu Kaymakamlýðýna Ýslahiye Kaymakamý Osman Beyazyýldýz,Dilovasý Kaymakamlýðýna Sungurlu Kaymakamý man Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Taþlýçay Kaymakamlýðýna Laçin Kaymakamý Atif Çiçekli, Sincik Kaymakamlýðýna Dodurga Kaymakamý Bülent Güven, Araç Kaymakamlýðýna Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik, Beylikova Kaymakamlýðýna Çorum Valiliði Kaymakam Adayý Selçuk Haskýrýþ, Laçin Kaymakamlýðýna Amasya Valiliði Kaymakam Adayý Mehmet Erhan, Kargý Kaymakamlýðýna Düzce Valiliði Kaymakam Adayý Ali Erdoðan, Dodurga Kaymakamlýðýna Erzincan Valiliði Kaymakam Adayý Muhammed Emin Elmalý. Beþiktaþ Kaymakamý hemþehrimiz Sadettin Yücel ise Karþýyaka Kaymakamlýðýna atandý. Haber Servisi Oto Galericiler iftarda buluþtu Çorum Oto Galericiler Derneði, üyelerine iftar yemeði verdi. Ýnci Restaurant'ta düzenlenen yemeðe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk ve galerici esnafý katýldý. Yemekte bir konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, tüm esnafýn Ramazan ayýný tebrik ederek, hayýrlý iþler, aydýnlýk yarýnlar diledi. Gül, galericilerin yeni sitesinin de hayýrlý-uðurlu dileðinde bulundu. Dernek Baþkaný Fahri Yandýk ise davete icabet göstererek yemeðe katýlan herkese teþekkür etti. Yandýk, iftar yemeklerini geleneksel hale getirdiklerini ve her Ramazan ayýnda bu geleneði sürdüreceklerini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL AHMET ÖLÇER 5 Temmuz itibariyle dünya ölçeðinde bir havalimanýna kavuþan Kastamonu halký bugünlerde pek mutlu. Nasýl mutlu olmasýnlar. Yýllarca kurduklarý hayalleri gerçeðe dönüþmüþ. Bu sebeple sýradan bir hikaye deðildir Kastamonu havalimanýnýn hikayesi Bir hayalin, bir rüyanýn, gerçeðe dönüþme hikayesidir. Hem de 54 yýl boyunca düþlenen bir hayalin. 5 Temmuzda ilk uçuþun baþlamasýyla gerçek olan bu rüyayý, geçtiðimiz günlerdeki açýlýþ töreninde konuþan Sayýn Baþbakan þu þekilde anlatýyordu; "Kastamonu'nun, yarým asýrlýk bir rüyasýný gerçeðe dönüþtürüyoruz. Ýþte bir tarafta Kastamonu havalimaný, arkamda da gördüðünüz gibi tüm eserler bugün ayný zamanda bir toplu açýlýþý da gerçekleþtiriyoruz, sadece havalimaný deðil." Dile kolay olduðu kadar kolay deðil tam yarým asýr beklemek. Yapýmý 1959 yýlýnda tamamlanan, 54 yýl boyunca atýl durumda bekleyen bu havalimaný, genellikle hayvan otlatmak ve düðün yapmak gibi amacý dýþýndaki iþler için kullanýlmýþ. Ara sýra da araba yarýþlarý, maket uçak gösterileri gibi bazý organizasyonlara da ev sahipliði yapmýþ. Anlayacaðýnýz bu havalimanýnýn, 5 Temmuz 2013 tarihine kadar, þehre ve ülkeye pek katkýsý olmamýþ. Esasen 5 Temmuz tarihi Kastamonu'nun geleceði için çok önemli yeni bir sayfa anlamýna gelmektedir. Yaklaþýk %75 doluluk oranlarý ve haftada dört karþýlýklý sefer ile artýk Kastamonu Türkiye'nin 50. Havalimanýna sahip þehridir. Sahip olduðu bu yeni ulaþým yolu ile Kastamonu kabuðunu kýrmýþ ve yepyeni ufuklara açýlma fýrsatý yakalamýþtýr. Dünya ölçeðinde 50. Havalimanýna sahip olmanýn da bir maliyeti vardýr. Öyle ucuz deðildir. Hemen bu süreci de bir iki cümleyle kýsaca anlatayým. Yukarýda da belirttiðim üzere yapýmý 1959 yýlýnda biten havalimaný verimli olmayacaðý düþüncesiyle 2010 yýlýna kadar atýl bir þekilde beklemiþtir yýlýna gelindiðinde Devlet Hava Meydanlarý ve Kastamonu Valiliði arasýnda yapýlan protokolle birlikte havalimanýn yeniden inþasýna karar verilmiþtir. Havalimaný pat sahalarýnýn onarýmýydý, itfaiye ve garaj binasýydý, terminal binasýydý, teknik blok ve kuleydi, ýsýgüç merkeziydi, nizamiye binasýydý, þerit sahalarýn tanzimiydi vs. derken proje için yapýlan yatýrým miktarý, Ulaþtýrma Bakaný Sayýn Binali Yýldýrým'ýn ifadesiyle 100 milyon lirayý bulmuþtur. Ve nihayet 5 temmuz 2013 günü bir rüya daha gerçek olmuþtur. Uçuþ seferlerinin baþlamasýyla birlikte bir kentin ekonomisinin önemli ölçüde nasýl deðiþtiðini hep beraber göreceðiz. Mesela artýk eskisi kadar ucuz olmayacak kýþýn Ilgaz'a gitmek, orada kayak yapmak. Kolay olmayacak otellerde yer bulmak. Havalimaný ile birlikte baþta turizm sektörü olmak tüm sektörlerde bir canlanma olacak. Yatýrýmlarda ciddi ölçüde artýþ olacak. Özellikle de Turizm ve Sanayi yatýrýmlarýnda. Hele de Kastamonu'nun, Ilgaz daðýna açýlacak olan 10 kilometrelik bir tünelle, önce Türkiye'nin nüfusuna oranla en hýzlý büyüyen þehirlerinden birisi olan Çankýrý'ya, (nasýl yani diye soruyorsunuzdur þimdi) oradan da Ankara'ya baðlanacaðýný düþünürsek Kastamonu'nun, bölgesinde geleceðin parlayan yýldýzlarýndan biri olacaðýný söylemek mümkün. Kýskanmýyorum bilhakis gýpta ile bakýyorum. Sonuç olarak memleketin her karýþ topraðý bizim. Bir þehrin geliþmesi demek ülkenin geliþmesi demek. Amasya da bizim, Yozgat da bizim Kastamonu da bizim. Kastamonulularý yürekten tebrik ederim. Güle güle uçsunlar. ALLAH bu hizmetlerde emeði geçenlerden razý olsun. Gönül isterdi ki Çorumda da bir Havalimaný olsun ama mevcut durumda bu illerde Havalimaný varken kýsa vadede Çorumda da olabileceðini söylemek umut tacirliði yapmak. Ama en azýndan kilometre yakýnýmýzda bulunan Merzifon Havalimanýna Çorum ismi eklenerek, Çorumlu vatandaþlarýn beklentisi giderilebilir diye düþünüyorum. Son olarak þunu söylemek isterim: Ýnanýyorum ki, kýsa vadede olmasa da uzun vadede, bir gün her ilde bir havalimaný olacak ve o gün Çorum'da bundan nasiplenecek týpký her ilde bir üniversite kurulmasýna karar verilmesiyle birlikte 2006 yýlýnda kurulan Hitit Üniversitesi gibi. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar

6 HABER TEK 6 ÝHH iftarýna ilgi yüksek oldu Tarým-Ýþ'ten üyelerine iftar Türk-Ýþ Konfederasyonuma baðlý Tarým-Ýþ Sendikasý Çorum Temsilciliði tarafýndan iftar yemeði düzenlendi. Geçtiðimiz cumartesi günü Ýnci Restaurant'ta düzenlenen yemeðe, Tarým-Ýþ ÝHH'nýn Geleneksel Çorum Ýftarý Cumartesi akþamý Hürriyet Meydanýnda gerçekleþti. 3 bin kiþinin katýldýðý iftar, zenin fakir herkesin namazda bir safta toplanmasý gibi her kesimi ayný yer sofrasýnda bir araya getirdi. Halka açýk yapýlan iftara gelen hiç kimse geri çevrilmedi. Katýlýmcýlar aileleri ile birlikte sokakta Suriye'deki ve Mýsýr'daki Müslümanlar gibi ÝHH iftarýnda bir araya gelmemin ve birlikte dua etmenin duygusal ortamýný yaþadýlar. Ýftara katýlanlar seneye ayný organizede birlikte olmak istediklerini ve bu havayý herkesin teneffüs etmesi gerektiðini dile getirdiler. ÝHH Çorum Organizesi katýlýmcýlardan tam not aldý. ÝHH'nýn geleneksel Çorum iftarýna Ýstanbul'dan Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, Samsun ÝHH, Amasya Özgür-Der ve Mavi Marmara aktivistleri, birçok STK temsilcisi, Hitit Üniversitesi öðretim üyeleri, iþadamlarý katýldý. Ýftar programýnda konuþan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, "Muhtaçlar ve mazlumlar olduðu müddetçe inþallah biz bu hayýr iþlerine devam edeceðiz. Ama biliyoruz ki zalimler de zulmünden vaz geçmeyecektir. Biri bitmeden biri baþlýyor. Irak hafifledi dedik, Somali baþladý, Somali devam ederken, Arakan baþladý. Ardýndan Suriye ve þimdi Mýsýr Filistin ve Gazze çoktan kanayan yaramýz. Hepsinden öte Mýsýr yaramýza tuz biber oldu. Zulümlerin kaynaðý olan kibir, zalimlerin ve kendini bir þey sananlarýn ortak özelliðidir. Kibir, bu ülkede de mevcut. Halka hizmet ettiðini söyleyenler arasýnda yaygýn bir hastalýk. Onlar kibirlerinden böylesi iftarlara katýlamazlar. Onlar insanlarýn omuzlarýnda yürüyen tahterevalli isterler. O kibirliler halkla ayný sofraya oturamazlar. O kibirliler Peygamberimize de "Ya Muhammed biz bu halkýn aþaðý tabakasýyla ayný yerde mi oturtacaðýz" demiþlerdi" þeklinde kaydetti.özkabakçý'nýn konuþmasýnýn ardýndan Kur'an-ý Kerim tilavetini Hitit Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz yaptý. Yasin YÜCEL Samsun Þube Baþkaný Recep Kocabýçak, Çorum Ýl Temsilcisi Yüksel Sahan ve sendika üyeleri katýldý. Sendika yöneticileri, üyelerle sohbet ederek sýkýntý ve önerilerini dinledi. Kubilay Kaan YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarýnda iyileþtirme yapýlmalý" Tüm Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarý açlýk sýnýrýnda maaþ alýyor" dedi. Ek ödeme sorununun bir türlü adil bir yapýya kavuþturulmadýðýný iddia eden Erözgün, Döner sermaye ödemelerinin düzenli yapýlmadýðýný yönetmelik deðiþikliði ile ayýn 15 inde ödenir hükmünün kaldýrýlarak ödeme tarihinin kurum amirlerinin insiyatifine býrakýldýðýný birçok yerde ödemelerin ayýn 20'sinden sonra ödendiðini belirterek döner sermaye ödemelerinin tamamýnýn emekliliðe yansýtýlmasý gerektiðini vurguladý. Döner sermaye ödemelerinin üçte birinin emekliliðe yansýtýlmadýðýný belirten Erözgün, hekim dýþý saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermaye ödemelerine tüm olarak yansýtýlmasýný istedi. Saðlýk çalýþanlarýna tüm kamu çalýþanlarýnda olduðu gibi yüzde 3 zam verildiðini vurgulayan Erözgün, Haziran ayýnda Türkiye'de dört kiþilik bir ailenin tüketmesi zorunlu olan gýdalar için harcamasý gereken tutar (açlýk sýnýrý) bin 150 lira 949 kuruþ, asgari þartlarda geçinebilmesi için harcamasý gereken tutar (yoksulluk sýnýrý) ise 3 bin 156 lira 300 kuruþ olarak belirlendi. Erözgün, bu nedenle saðlýk çalýþanlarý düzensiz ödenen döner sermaye ödemelerinin, ödenmediði ya da geç ödendiði zamanlarda açlýk sýnýrýn altýnda bir ücretle yaþamaya mahkûm edildiklerini belirtti. Acil olarak saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarýnda iyileþtirme yapýlmasý gerektiðini isteyen Erözgün, "Saðlýk hizmeti özveri ve fedakarlýk hizmetidir. Verilen bu komik ücretle saðlýk çalýþanlarý fedakarlýk yapmaya özveride bulunmaya devam etmektedirler diyerek saðlýk çalýþanlarý açlýða mahkum edilmemelidirler. Fedakarlýk hep saðlýk çalýþanlarýndan beklenmemelidir. Maliye Bakanlýðý da biraz fedakarlýk yapýp saðlýk çalýþanlarýný açlýk sýnýrýnda çalýþmaktan kurtarmalýdýr. Evde iþte geçim sýkýntýsý nedeniyle bunalým altýnda görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn sabýr taþý çatlama noktasýna gelmiþtir" dedi. Erözgün, bir an önce saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn insanca yaþayabilecekleri bir seviyeye getirilmesini talep ederek açýklamalarýný tamamladý. Haber Servisi Baþkan Sezer'e cami teþekkürü Ýskilip Belediye Kooperatif Evleri ve Orman Dairesi arkasýnda yaþayan bölge sakinleri Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in Saraycýk köyünden getirttiði ahþap geçme tekniði ile yapýlmýþ ahþap caminin kendi bölgelerine kurulmasý kararýndan dolayý teþekkür ziyaretinde bulundular. Toplantýda mahalle sakinleri adýna konuþan Osman Bal "Sayýn Baþkaným, hastane üzeri, Orman Dairesi arkasý ve Belediye Kooperatif Evleri sakinleri olarak bize en yakýn cami Meydan Camisi idi. Yaþlýlarýmýz ve rahatsýzlýðý olan sakinlerimiz camide ibadet etmenin hazzýný yaþayamýyor ve cemaatle namaz kýlmanýn sevabýndan yararlanamýyordu. Cami ihtiyacýmýzý talep ettikten sonra evlerimize yakýn bir alana kurmaya baþladýðýnýz tarihi özelliði olan ibadethaneyi kazandýrdýðýnýz için tüm mahalle sakinleri adýna teþekkür ederiz. Cenabý Allah Ayeti Kerimesinde; "Allah'ýn mescitlerini ancak Allah'a ve ahret gününe inanan, namazý kýlan, Zekâtý veren ve Allah'tan baþka kimseden korkmayan kimseler imar ederler. Ýþte hidayet üzere olduklarý umulanlar bunlardýr." Peygamber Efendimiz de (sav); "Kim Allah için bir ev inþa ederse (mescit yaparsa) Allah'ta cennette onun için bir ev yapar." demiþtir. Ýnþallah bu müjdelere nail olursunuz. Bu vesile ile dualarýmýzý eksik etmeyeceðimizi bilmenizi ister, size ve emeði geçenlere iki cihan saadeti dileriz. Allah Razý olsun" dedi. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer mahalle sakinlerine hitaben yaptýðý konuþmada, "Ýhtiyaç talebi derhal deðerlendirerek, gerekli incelemelerden sonra bu estetik ve tarihi özelliklere sahip camimizin sizlerin ibadet edebilmeniz için bahsedilen bölgeye kurulmasýna karar verdik. Çivi kullanýlmadan, tahta geçme tekniði ile yapýlmýþ bu camimiz Restorasyon atölyemizde bakýmý ile birlikte kurulumu devam edecektir. Biraz sabýr isteyen iþ olmasýna raðmen inþallah sizlerin de talep ettiðiniz gibi Bayram Namazýný bu camide kýlmayý istiyoruz. Buraya kadar geldiðiniz için hepinize ayrý, ayrý teþekkür ederim" þeklinde kaydetti. Baþkan Sezer, Doðalgaz, Sebze Pazarýnýn üzerinin kapatýlmasý, Sakarya Semt Pazarýnýn daha düzenli bir alana taþýnmasý, devam eden kanalizasyon altyapý çalýþmasý, Harami Deresini de kapsayan Çorum Ýskilip yolunda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler de verdi. Haber Servisi

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi

40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi "Kamuda tek tipçi ve þekli uygulamalardan vazgeçilmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil, kendisinin de katýldýðý Rize'nin Ýkizdere Ýlçesi'nde yapýlan ve üç gün süren... SAYFA 5 TE "Dönemimizde

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı