DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI MERKEZ TEġKĠLATI ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI MERKEZ TEġKĠLATI ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ"

Transkript

1 DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI MERKEZ TEġKĠLATI ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lık merkez teşkilatında işlemlerin daha verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Diyanet İşleri lığı merkez teşkilatını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 633 sayılı Diyanet İşleri lığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Ġmza yetkisine sahip olanlar MADDE 4- (1) lık merkez teşkilatında, yardımcıları, birim amirleri, hukuk müşavirleri ve daire başkanları bu Yönerge ile tespit edilen konularda imza yetkisine sahiptirler. (2) Diyanet İşleri ının imzalayacağı yazılar bu Yönerge ile tespit edilmiş olunmakla birlikte, her konuda imza yetkisine sahiptir. Aynı şekilde her üst makam, kendi alt kademelerine ait konularda da imza yetkisine sahiptir. Ġmza yetkisinin kullanılması MADDE 5- (1) İmza yetkisi verilenler, bu yetkilerini merkez teşkilatı içerisinde yapılacak yazışmalarda kendi adlarına, merkez teşkilatı dışında ise BAġKAN ADINA kullanırlar. (2) İmza yetkisi bulunanların izin, rapor, geçici görev vb. sebeplerle görevleri başında bulunmadıkları hallerde yerlerine vekil bırakılanlar aynı konularda imza yetkisini kullanırlar. Ġmza yetkilerinin daha alt kademelere devri MADDE 6- (1) lık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütürler. (2) ve diğer üst düzey yöneticiler sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.

2 (3) Devir işi ın onayı ile yapılır. Uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Dağıtımlı yazıların imza edilmesi MADDE 7- (1) Dağıtımlı olarak yazılan yazılar, dağıtım bölümünde belirtilen kuruluşlarda en üst kuruluşa yazılacak yazıyı imzalama yetkisine sahip olan tarafından imzalanır. Ġmza yetki konuları MADDE 8- (1) Genel mahiyetteki yetki konuları Ek-1 sayılı cetvelde, birimlerin hizmet ve faaliyetleri ile ilgili özel yetki konuları Ek- 2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Kaldırılan hükümler MADDE 9- (1) 16/12/1994 tarihli ve B.0DİB sayılı onay ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri lığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 10- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri ı yürütür.

3 S.NO Cumhurbaşkanlığı, TBMM lığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi lığı, Genel Kurmay lığı, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu lıklarından Başbakan Yardımcılığı kanalı ile gelen yazılara verilecek cevabi yazılar ile teklif içeren yazılar, BAŞBAKAN YARDIMCISI ın yurt dışı geçici görevlendirme onayı, BAŞBAKAN YARDIMCISI TBMM lığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi lığı, Yargıtay lığı, Danıştay lığı, Askeri Yargıtay lığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi lığı, Uyuşmazlık Mahkemesi lığı, Sayıştay lığı, Yüksek Seçim Kurulu lığı, Devlet Denetleme Kurulu lığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu lığı ve Genel Kurmay lığı makamlarından doğrudan lığımıza BAŞKAN gönderilen ve bu kurumların başkanları tarafından imzalanan yazılara verilecek cevabi yazılar ile bu makamlara gönderilecek herhangi bir teklif içermeyen bilgi niteliğindeki yazılar, Bakanlıklardan, Bakan imzası ile doğrudan lığımıza gönderilen yazılara verilecek cevabi yazılar ile Bakanlıklara, birim adı belirtilmeksizin gönderilecek herhangi bir teklif BAŞKAN içermeyen bilgi niteliğindeki yazılar, Başbakan Yardımcılığına hitaben yazılan yazılar ve onay teklifleri, BAŞKAN Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği, Kuvvet Komutanlıkları, Büyükelçilikler, Başbakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşları, üniversite rektörlükleri veya bunlar düzeyindeki kuruluşlar ile doğrudan valiliklere hitaben yazılan ve bir hüküm içeren BAŞKAN yazılar, Basın ve yayın organlarına gönderilecek basın açıklamaları, cevap ve tekzip yazıları ile mesajlar, BAŞKAN 8. Yönerge, genelge ve tebliğ gibi düzenleyici metinler ile hukuki sonuç doğuracak yazılar, BAŞKAN 9. yardımcıları ve birim amirlerinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme onayları, izin onayları ve bunların yerlerine yapılacak vekâleten görevlendirme onayları, BAŞKAN 10. TBMM üyeleri ile daha önce Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi lığı, Bakanlık ve Diyanet İşleri lığı görevlerinde bulunmuş olanlara hitaben BAŞKAN yazılacak yazılar, 1 lık personelini ikaz etme, bunlardan savunma isteme ve bu personele ceza verme yazıları, BAŞKAN 1 Çeşitli mevzuatla tarafından imzalanması öngörülen yazılar, BAŞKAN 1 ın bizzat imzalamayı ve onaylamayı uygun gördüğü yazılar, BAŞKAN I SAYILI CETVEL TBMM lığı, Anayasa Mahkemesi lığı, Yargıtay lığı, Danıştay lığı, Askeri Yargıtay lığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi lığı, Uyuşmazlık Mahkemesi lığı, Sayıştay lığı, Yüksek Seçim Kurulu lığı, Devlet Denetleme Kurulu lığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu lığı ve Genel Kurmay lığı makamlarından doğrudan lığımıza gönderilen ve bu kurumların başkanları haricinde başka yetkilileri tarafından imzalanan yazılara verilecek cevabî yazılar, Bakanlıklardan müsteşar veya genel müdür imzası ile doğrudan lığımıza gönderilen yazılara verilecek cevabî yazılar ile herhangi bir teklif içermeyen bilgi niteliğindeki yazılar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği, Kuvvet Komutanlıkları, Büyükelçilikler, Başbakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşları, üniversite rektörlükleri veya bunlar düzeyindeki kuruluşlar ile doğrudan valiliklere hitaben yazılan ve bir teklif içermeyen bilgi niteliğindeki yazılar, Bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, başkonsolosluklar, üniversite rektörlükleri veya bunlar düzeyindeki kuruluşlar ile Büyükşehir belediye başkanlıklarından lığımıza gönderilen ve bu kurumların en üst amirlerince imzalanan yazılara verilecek cevabî yazılar ile bu kurumlara gönderilecek teklif içeren yazılar, Kendisine bağlı birimlerde çalışan personel ile hizmet alanlarına giren konularda diğer birimlerden görevlendirilecek personelin yurt içi görev onayları, BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI 1

4 S.NO 19. Disiplin âmiri olduğu personeli ikaz etme, bunlardan savunma isteme ve bu personele BAŞKAN yetkisi dahilinde disiplin cezası verme yazıları, YARDIMCISI 20. Çeşitli mevzuatla kendilerine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde imzalanması gereken BAŞKAN yazılar, YARDIMCISI 2 Bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, başkonsolosluklar, üniversite rektörlükleri, Büyükşehir belediye başkanlıkları ve bunlar düzeyindeki kuruluşlardan lığımıza gönderilen ve bu kuruluşların ikinci veya üçüncü derecedeki amirlerince imzalanmış yazılara verilecek cevabî yazılar ile bu kuruluşlara gönderilecek teklif içermeyen bilgi niteliğindeki yazılar, BİRİM AMİRİ 2 Uluslararası kuruluşların Türkiye deki temsilcilikleri, fakülte dekanlıkları ve il belediye başkanlıklarınca lığımıza gönderilen yazılara verilecek cevabî yazılar ile bu BİRİM AMİRİ kuruluşlara gönderilecek teklif içermeyen bilgi niteliğindeki yazılar, 2 Makama onay teklif yazıları, BİRİM AMİRİ 2 Kendilerine bağlı personelin yurt içi geçici görevlendirme onayları ile şube müdürü üstü personelin izin onayları ve bunların yerlerine yapılacak vekâleten görevlendirme onayları, BİRİM AMİRİ Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak imzalanması gereken yazı ve onaylar, BİRİM AMİRİ 2 Ödenek aktarma ve ek ödenek taleplerine ilişkin yazılar, BİRİM AMİRİ 2 Birim çalışmalarını ve faaliyetlerini bildirir raporlar, BİRİM AMİRİ 28. Birimin personel istihdamı ile ilgili teklif yazıları, BİRİM AMİRİ 29. Birimler arası yazışmalar, BİRİM AMİRİ 30. Alınacak kırtasiye, malzeme, mefruşat ve taşınırlarla ilgili yazılar, BİRİM AMİRİ 3 Birime sehven gelen veya birimi ilgilendirmeyen evrakın ilgili birime havalesine dair yazılar, BİRİM AMİRİ 3 ve Yardımcısı tarafından imzalanan yazıların te kit yazıları, BİRİM AMİRİ 3 Disiplin amiri olduğu personeli ikaz etme, bunlardan savunma isteme ve bu personele yetkisi dâhilinde disiplin cezası verme yazıları, BİRİM AMİRİ 3 Çeşitli mevzuatla kendilerine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde imzalanması gereken yazılar, BİRİM AMİRİ sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılacak başvurulara verilecek cevaplar, DAİRE BAŞKANI 3 Dairesinde yapılacak görev değişiklikleri ve personel arasındaki iş bölümünün düzenlenmesine dair yazılar, DAİRE BAŞKANI 3 Kendilerine bağlı şube müdürü ve altı personelin izin onayları, DAİRE BAŞKANI 38. Birimlerin hizmetleri ile ilgili araç talepleri, DAİRE BAŞKANI 39. İhale iş ve işlemlerine ilişkin KİK, Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü, SGK, Vergi Dairesi, yüklenici firmalar ve bankalarla yapılan yazışmalar, DAİRE BAŞKANI 40. İhtiyaç duyulan malzemelerin ihale yoluyla satın alınması için firmalardan teklif isteme DAİRE BAŞKANI yazıları, 4 İhale iş ve işlemlerine ilişkin eksik evrak ve cevabî yazılar ile bildirim yazıları, DAİRE BAŞKANI 4 İlçe ve belde belediye başkanlıklarına, okul müdürlüklerine, vakıf, dernek ve benzeri DAİRE BAŞKANI teşekküllere yazılan ve hüküm ihtiva etmeyen bilgi niteliğindeki yazılar, 4 Aynı birime bağlı daire başkanlıklarının birbirleri ile yapacakları iç yazışmalar, DAİRE BAŞKANI 4 Bağlı oldukları birim başkanlığına teklif yazıları, DAİRE BAŞKANI 4 Dairesine yanlış veya eksik gelen bilgilerin düzeltilmesi, eksik belgelerin tamamlanması DAİRE BAŞKANI ile ilgili yazılar, 4 Birim amiri tarafından imzalanan yazıların te kit yazıları, DAİRE BAŞKANI 4 Şahısların özellik arz etmeyen müracaatlarına verilecek cevabî yazılar, DAİRE BAŞKANI 48. Daire personelinin göreve başlama ve ayrılma yazıları, DAİRE BAŞKANI 49. Daire çalışmalarını ve faaliyetleri gösteren raporlar, DAİRE BAŞKANI 50. Hüküm ihtiva etmeyen konularda birimlere gönderilen bilgi mahiyetindeki yazılar, DAİRE BAŞKANI 5 Birim amiri tarafından istenilen çalışma ve performans programlarının sunum yazıları, DAİRE BAŞKANI 5 Disiplin amiri olduğu personeli ikaz etme, bunlardan savunma isteme ve bu personele DAİRE BAŞKANI yetkisi dâhilinde disiplin cezası verme yazıları, 5 Çeşitli mevzuatla kendilerine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde imzalanması gereken yazılar. DAİRE BAŞKANI 2

5 II. SAYILI CETVEL ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Yurtiçi onayları, Tebrik, teşekkür ve taziye niteliğindeki yazılar, Vatandaşlardan gelen başvurulara verilen cevabî yazılar, Müdür Müdürlük çalışmaları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalar. Müdür BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Mesajlar, Basın açıklamaları, Basın-yayın kuruluşları ile yapılan yazışmalar, Müşavir Bilgi edinme ve BİMER ile ilgili yazışmalar, Müşavir Vatandaşlardan gelen başvurulara verilen cevabî yazılar, Müşavir Müşavirliğin çalışmaları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalar. Müşavir DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI Kurul kararları ve mütalaalarının basın ve yayın organlarına ve kamuoyuna açıklanması mahiyetindeki yazılar, Dini konularda diğer kurum, kuruluş ve şahıslarla yapılan yazışmalar, Kurul ı Dinî sorulara verilen cevabî yazılar, Kurul ı Eserlerin incelenmesi ile ilgili yazışmalar. Kurul ı MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANLIĞI Yurtdışından ülkemize getirilecek ya da yurtdışına çıkarılacak Kur an-ı Kerimler ile ilgili olarak; a. Bakanlıklara ve müsteşarlıklara yazılan yazılar, b. Genel müdürlüklere yazılan yazılar, Kurul ı c. Bakanlık, müsteşarlık ve genel müdürlük kuruluşlarının bölge veya taşra teşkilatlarına yazılan yazılar, Kurul ı Hatalı ve mühürsüz Kur an-ı Kerimlerle ilgili olarak; a. Bakanlıklara ve müsteşarlıklara yazılan yazılar, b. Genel müdürlüklere yazılan yazılar, Kurul ı c. Bakanlık, müsteşarlık ve genel müdürlük kuruluşlarının bölge veya taşra teşkilatlarına yazılan yazılar, Kurul ı d. lığımız taşra ve yurtdışı teşkilatına yazılan yazılar, Kurul ı Kur an-ı Kerim in basımı, incelenmesi ve mühürlenmesi ile ilgili konularda yazılan yazılar. Kurul ı REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI Genel ve özel denetim, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve görev alanına ilişkin bütün onaylar, Hac ve umre denetimi onayları, Genel denetim tarihlerinin merkez, taşra ve yurtdışı birimlerine bildirilmesi yazıları, Rehb. ve Tft.Bşk. Müfettişler seminerine lık dışından katılacak konuşmacılar ile yapılan yazışmalar, Rehb. ve Tft.Bşk. Müfettişlerin mali ve özlük hakları ile ilgili yazışmalar, Rehb. ve Tft.Bşk. Talep yazıları. Rehb. ve Tft.Bşk. 1

6 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI Görevlendirme onayları, İç denetim plan ve programının hazırlanıp uygulanması ile ilgili onaylar, İç denetçilerin hizmet içi eğitimleri ile ilgili onaylar, İç denetçi raporlarının ilgili yerlere intikali için havale onayları, İç denetim raporlarının İç Denetim Koordinasyon Kurulu na ve ilgili birimlere intikal yazıları, Birim ı Denetim sonuçlarının takibiyle ilgili yazılar, Birim ı İç denetim faaliyetleriyle ilgili duyuru yazıları, Birim ı 8. İç denetçilerin mali konularıyla ilgili yazıları, Birim ı 9. İç denetçilerin hizmet içi eğitimleri ile ilgili yazışmalar, Birim ı 10. İç denetçilerin hazırladıkları taslak raporların ilgili birimlere gönderilmesine dair yazılar. İç Denetçi HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük taslaklarının görüş alınmak üzere Bakanlıklara gönderilmesi gereken yazılar, Yönetmelik taslaklarının görüş alınmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Devlet Personel lığı) gönderilmesi gereken yazılar, Başbakan Yard. lık adına Başbakanlığa karşı açılan davalarla ilgili Başbakanlığa gönderilen yazılar, I.Hukuk Müşaviri Temyiz, itiraz veya tashihi karardan vazgeçme onayları, I.Hukuk Müşaviri Taşra kuruluşları ve kişilerden gelen yazı ve taleplere verilen cevaplar, I.Hukuk Müşaviri lık aleyhine veya lık tarafından açılan davalarla ilgili olarak Adlî ve İdarî Mahkemeler ile Muhakemat Müdürlüklerine dava dilekçesi, savunma yazısı ve yetki I.Hukuk Müşaviri belgesi verilmesine dair yazılar, lıkça temyiz edilen davalarda, temyiz dilekçesinin mahkemelere gönderilmesi gereken yazılar, I.Hukuk Müşaviri 8. İdari davalar ile ilgili olarak ara kararı ile istenen bilgi ve belgelerin idare mahkemelerine gönderilmesine dair yazılar, Hukuk Müşaviri 9. Disiplin amiri olduğu personeli ikaz etme, savunma isteme ve ceza verme yazıları, Hukuk Müşaviri 10. Davalarla ilgili olarak bilgi ve belge istenmesine veya işi biten dosya veya bilgilerin iadesi ile ilgili yazılar, Hukuk Müşaviri 1 Yürütmeyi durdurma ve mahkeme kararlarının ilgili birime gönderilmesi gereken yazılar. Hukuk Müşaviri Stratejik Planlama ve STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yönetimi Geliştirme Daire lığı lık Stratejik Planı yenileme ve yürürlük onayları, Stratejik planlama çalışmalarını yürütecek ekiplerin oluşturulması onayları, lık Stratejik Planı nın Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına ve Sayıştaya gönderilmesi yazıları, lık İdare Faaliyet Raporu nun Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi yazıları, lık Aylık Faaliyet Raporu nun Başbakan Yardımcılığına gönderilmesi yazıları, lık Stratejik Planı nın bastırılması ve dağıtım onayları, Araştırma formları ve görevlendirme onayları, 8. Standart form değişikliği onayları, 9. Birim kodlarını belirleme onayları, 10. lık Stratejik Planı nın hazırlanması sürecinde merkez birimlerine yazılan yazılar, Birim ı 1 lık Stratejik Planı nın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına gönderilmesi yazıları, Birim ı 1 Aylık, Birim ve İdare Faaliyet Raporları ile ilgili merkez birimlerine yazılan yazılar, Birim ı 1 Araştırma bilgi formlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına gönderilmesi yazıları. Birim ı 2

7 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire lığı Merkez, taşra ve yurtdışı birimleri ile bilgisayar iş ve işlemlerine ilişkin yapılan yazışmalar, Birim ı Bilgisayar ve diğer donanım, yazılım analiz işlemleri ile ilgili yapılan yazışmalar, Birim ı Bilgisayar işlerinde çalışacak personelin eğitimi ile ilgili yapılan yazışmalar, Bilgisayar kullanıcı profilinin belirlenmesine ilişkin yazılar, Garanti kapsamındaki arızalı cihazların tamiri ve parça değişimi gereken donanım arızalarına ilişkin yazılar, Uygulama, yazılım, program ve teknik destek talepleri ile ilgili yazışmalar. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Daire lığı Hazırlanan cari, transfer, yatırım harcamaları ile ilgili bütçe tekliflerinin ve İdare Performans Programının Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi yazıları, Kesin hesap izahnamelerinin Maliye Bakanlığına ve Sayıştay lığına gönderilmesi yazıları, Cari ve Yatırım Harcamaları ile ilgili bilgilerin dönemler halinde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi yazıları, Taşınır ve taşınmaz iş ve işlemleri ile ilgili Maliye Bakanlığı ve Sayıştay lığı ile yapılan yazışmalar, Maliye Bakanlığından mali konularda mütalaa isteme yazıları, Birim ı Birimlerin harcamayı gerektiren hizmet ve faaliyetleri ile ilgili bütçe tekliflerini ve birim performans programı tekliflerini isteme yazıları, Birim ı Bütçe ödeneklerinin serbest bırakılması ve ödenek aktarılması iş ve işlemelerine ilişkin Maliye Bakanlığı ile yazışmalar, Birim ı 8. Bütçe giderleri kesin hesabının hazırlanması aşamasında merkez ve taşra birimleri ile yapılan yazışmalar, Birim ı 9. Kamu zararı ve alacaklarının takip ve tahsili konularında merkez, taşra ve yurtdışı birimleri ve diğer ilgili kamu kurumları ile yapılan yazışmalar. Birim ı STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire lığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak imzalanması gereken yazı ve onaylar, Birim ı Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüş veya dayanak belge üzerine yazılan şerh, Birim ı Merkez, taşra ve yurtdışı birimleri ile mali ve iç kontrol konularındaki yazışmalar, Birim ı Mali konularda Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar. DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrşat Hizmetleri Daire lığı Din hizmetleri ile ilgili genel düzenlemelere ilişkin yazılar, Kutlu Doğum Haftasına ait genel yazılar, Konferans, panel, seminer, sempozyum vb. programlar ile ilmi toplantılara katılım konularında; a. yardımcıları, genel müdürler, din işleri yüksek kurulu üyeleri ve başmüfettişlere ait onaylar, b. Diğer personele ait onaylar, 3

8 lıkça oluşturulacak vaaz ve irşat ekibi ile ilgili; a. yardımcıları, genel müdürler, din işleri yüksek kurulu üyeleri ve başmüfettişlere ait onaylar, b. Diğer personele ait onaylar, lıkça gerekli görülen konularda vaaz ve hutbe okutulması ile ilgili yazışmalar, Va z ve irşat hizmetleri ve programları konularında il ve ilçe müftülükleri ile yapılan yazışmalar, lıkça düzenlenecek konferans, panel, seminer, sempozyum ve Kutlu Doğum Haftası onayları, 8. Radyo TV kurumları ve diğer yayın kuruluşları ile ilgili yazışmalar, 9. İhtida işlemleri ile ilgili yazışmalar, 10. Fahri vaizlik sınavının açılış teklifi yazıları, 1 Kutlu Doğum Haftası faaliyetleri, konferans, panel, seminer, sempozyum vb. programlar ile ilmi toplantılara ilişkin yazışmalar, 1 lıkça oluşturulan vaaz ve irşat ekibi ile ilgili yazışmalar, 1 Fahri vaizlik belgesi, 1 Fahri vaizlik konularındaki yazışmalar. DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Cami Hizmetleri Daire lığı Olağanüstü hallerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili görevlendirme onayları, Cami yaptıran kişilere verilen Takdirname Belgesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Merkez Komisyonu onayları, Dinî gün ve gecelerde düzenlenecek programlarla ilgili onaylar, Cami ve müştemilatında okuma salonları açılmasıyla ilgili yazışmalar, Cami dersleriyle ilgili yazılar, Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek ve ibadet hizmetlerini yürütmek ile ilgili yazışmalar, 8. Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili genel yazılar, 9. Kablosuz yayın ve merkezi ezan ve vaaz sistemi ile ilgili yazılar, 10. Camilerdeki temizlik işlerinin belediyeler tarafından yapılmasıyla ilgili yazışmalar, 1 Ramazan ayında camilerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili yazışmalar, 1 Olağanüstü hallerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili onayların dağıtım yazıları, 1 Dinî gün ve gecelerde düzenlenecek programlarla ilgili dağıtım yazıları, 1 Cenaze işleri ve mezarlıklarla ilgili yazışmalar. DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aile ve Dini Rehberlik Daire lığı Aile ve irşat bürolarının açılış onayları, Aile ve irşat büroları eğitim semineri onayları, Aile ve kadınlara yönelik çalışmalar yapan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, Bayanlara yönelik irşat hizmetlerine dair onaylar, Hizmet alanı ile ilgili kurum, kuruluş ve şahıslarla yapılan yazışmalar, Aile ve Dini Rehberlik büroları ile ilgili Müftülüklerle yapılacak yazışmalar, 4

9 DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire lığı Kamerî aybaşlarının hesap ve haritaları ile ilgili konularda Dışişleri Bakanlığına yazılan yazılar, İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevreleri, dinî-sosyal teşekküller ve geleneksel dinî kültürel oluşumlarla ilgili yazılan yazılar, Üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, sanat ve edebiyat çevreleri ile yapılan dini içerikli yazışmalar, Göç, çarpık kentleşme, şiddet, trafik kurallarının ihlali, bilinçsiz tüketim, israf ve savurganlık gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, Kurban hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler; a. Taşra teşkilatına gönderilecek genel yazılar, b. Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu yazışmaları, c. Kurban hizmetleriyle ilgili diğer yazılar Namaz vakitleri ile ilgili konulardaki müracaatlara verilecek cevabi yazılar, Güneşin doğuş ve batış vakitleri ile ilgili olarak mahkemelere, savcılıklara ve şahıslara gönderilen yazılar, 8. Camiler dışında ihtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açılması ile ilgili yazışmalar, 9. Helal gıda konusundaki yazışmalar, Mart Şehitler Günü ile ilgili iş ve işlemlere ait yazışmalar, 1 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili iş ve işlemlere ait yazışmalar, 1 12 Mart, İstiklal Marşının kabul edildiği gün ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü ile ilgili iş ve işlemlere ait yazışmalar, 1 Ramazan ayında çeşitli sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlaması ve yürütülmesi ile ilgili yazışmalar, 1 Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri konusunda din görevlilerinin bilgilendirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, 15 Engellilere yönelik din hizmetleri ile ilgili yazışmalar, 1 Kıble ihtilafları ile ilgili konularda valiliklerle yapılan yazışmalar, 1 Kıble tespiti konularında dernek ve şahısların müracaatlarına verilecek cevabî yazılar, 18. Vakit hesaplama ile ilgili konularda maillere verilen cevaplar, 19. Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk ıslahevi ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara sunulacak din hizmetlerine ilişkin yazışmalar. EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yaygın Din Eğitimi Daire lığı Kur an kursu binalarının tahsisi ile ilgili; a. Maliye Bakanlığı ile yazışmalar, b. Vakıflar lüğü ile yazışmalar, c. Müftülükler ve Türkiye Diyanet Vakfı ile yazışmalar, Hafızlık belgeleri, Kur an kurslarının eğitim ve öğretime açılışları, ara verme ve kapanış onayları, Merkezde ve bölge illerde yapılacak Hafızlık Tespit Sınavı; a. Duyuru yazıları, b. Komisyon teşkili onayları, c. Tebliğat yazıları, 5

10 Hafızlık ve Kur an-ı Kerim i yüzünden güzel okuma yarışmaları; a. Duyuru yazıları, b. Komisyon teşkili onayları, c. Tebliğat yazıları, Hafızlık belgesi kayıt örneği, Hafızlık tespit sınavlarının yer ve tarihlerinin bildirilmesi ile ilgili şahıs ve öğrencilerin müracaatlarına verilecek cevabî yazılar, 8. Hafızlık belgelerinin müftülüklere gönderilmesi yazıları. EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmetiçi Eğitim ve Rehberlik Daire lığı Bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurtdışına gönderilecek personelin izin onayları, Başbakan Uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına alınanlardan kurstan ayrılması gerekenlerin kursla ilişik kesme onayları, Yıllık eğitim faaliyetleri ve programları ile eğitim istatistiklerinin Devlet Personel lığına gönderilmesi yazıları, Uzun süreli hizmet içi eğitim (yabancı dil ağırlıklı dahil) kurslarının; a. Duyuru yazıları, b. Kurs açılış onayları, c. Tebligat yazıları, Bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurtdışına eleman gönderilmesi ile ilgili; a. Duyuru yazıları, b. Tebligat yazıları, İhtisas Kursu ve Aşere Takrib Kursunu bitiren/yeterliklere sahip olanlara verilecek başarı ve belgeleri, Eğt.Mrk.Md. Kısa süreli hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinin; a. Açılış onayları, b. Duyuru yazıları, c. Tebligat yazıları, 8 Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katılım belgesinin; a. lık merkezi, b. Eğitim merkezleri, Eğt.Mrk.Md. c. Müftülükler, Müftü 9. Kurs ve seminerlerle ilgili müracaatlara verilecek cevabî yazılar, 10. Tashih-i Huruf Kursunu bitirenlere verilecek başarı belgeleri. İl Müftüsü veya Eğt. Mrk. Md. EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire lığı Uzun süreli kurslar için hazırlanan eğitim-öğretim programlarının uygulama onayı, Eğitim-öğretim programlarını hazırlama komisyonu teşkili onayları, Kısa süreli kurslar için hazırlanan eğitim-öğretim programlarının uygulama onayı, Eğitim Kurulu ve Merkezî Eğitim Yürütme Kurulu kararlarının ilgili mercilere bildirilmesi, Hazırlanan eğitim-öğretim programlarının müftülüklere ve eğitim merkezi müdürlüklerine gönderilmesi yazıları. 6

11 Dini Yüksek İhtisas EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkezleri Daire lığı Dini yüksek ihtisas eğitim merkezi açılış onayı, Dini yüksek ihtisas merkezleri için hazırlanan eğitim-öğretim programlarının uygulama onayı, Eğitim-öğretim programlarını hazırlama komisyonu teşkili onayları, Eğitim Kurulu ve Merkezî Eğitim Yürütme Kurulu kararlarının ilgili mercilere bildirilmesi, Dini yüksek ihtisas merkezi giriş, dönem ve bitirme sınavları ile ilgili işlemlerin yürütülmesine dair yazılar, Hazırlanan eğitim-öğretim programlarının dini yüksek ihtisas merkezi müdürlüklerine gönderilmesi yazıları. HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hac Hizmetleri Daire lığı 1 Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin teklif yazıları, Hac organizasyonlarında görevlendirilecek personelin teklifi ve seçimine ilişkin kriterlerin yer aldığı talimatların, merkez ve taşra birimlerine gönderilmesiyle ilgili yazışmalar, Hac organizasyonunda görevlendirileceklerin seçimine dair sınav komisyonlarının teşekkülüne dair onaylar, Hac müracaatları ve kesin kayıtlarla ilgili merkez ve taşra birimlerine gönderilen talimat yazıları, Hac organizasyonları konusunda; a. Bakanlıklarla yapılan yazışmalar, Yrd. b. İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, Yıllık hac raporlarının ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilme yazıları, Suudi Arabistan Krallığınca ülkemize verilen hac kontenjanının lığımız ve acente organizasyonlarına dağıtımıyla ilgili yazışmalar, 8. Hac vize işlemleri konusunda ilgili ülkelerin büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsoloslukları ile yapılan yazışmalar, 9. Hac organizasyonlarında görevlendirilecek personelin teklif ve seçimine ilişkin olarak; merkez, taşra birimleri ve Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan yazışmalar, 10. Uçak bilet işlemleriyle ilgili konularda hava yolları ile yapılan yazışmalar, Sağlık ekibinde görev alacak personelin müracaatları, test sınavları, mülakat ve 1 değerlendirilmeleri ile tebligat ve sınav sonuçlarına dair ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, 1 Hac iş ve işlemleriyle ilgili Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan yazışmalar, Hac organizasyonlarıyla ilgili seyahat programlarının taşra, merkez birimleri ve yurtdışı 1 teşkilatı ile Türkiye Diyanet Vakfına bildirilmesine ilişkin yazılar, 1 Hacda meydana gelen ölüm, kayıp, eşya kaybı ve benzeri konularda ilgili kurum, kuruluş veya şahıslarla yapılan yazışmalar, 1 Hac ile ilgili konularda vakıf, dernek veya şahısların müracaatlarına verilen cevabî yazılar, 1 Hacda görevlendirilen personelin pasaportlarıyla ilgili konularda Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar. 7

12 HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Umre Hizmetleri Daire lığı 1 Umre organizasyonunda görevlendirilecek personelin teklif yazıları, Umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin teklifi ve seçimine ilişkin kriterlerin yer aldığı talimatların, merkez ve taşra birimlerine gönderilmesiyle ilgili yazışmalar, Umre müracaatları ile ilgili merkez, taşra ve yurtdışı birimlerine gönderilen talimat yazıları, Umre organizasyonları konusunda; a) Bakanlıklarla yapılan yazışmalar, b) İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, Umre vize işlemleri konusunda ilgili ülkelerin büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsoloslukları ile yapılan yazışmalar, Uçak bilet işlemleriyle ilgili konularda hava yolları ile yapılan yazışmalar, 8. Umre iş ve işlemleriyle ilgili Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan yazışmalar, 9. Umre organizasyonlarıyla ilgili seyahat programlarının merkez, taşra birimleri ve yurtdışı teşkilatı ile Türkiye Diyanet Vakfına bildirilmesine ilişkin yazılar, 10. Umre organizasyonları sırasında meydana gelen ölüm, kayıp, eşya kaybı ve benzeri konularda ilgili kuruluş ve şahıslar ile yapılan yazışmalar, 1 Umre ile ilgili konularda vakıf, dernek veya şahısların müracaatlarına verilen cevabî yazılar, 1 Umrede görevlendirilen personelin pasaportlarıyla ilgili konularda Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar. HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hac ve Umre Eğitim Daire lığı Kültür ve Turizm Bakanlığı, TURSAB ve seyahat acenteleri ile yapılan yazışmalar, Hac seferi düzenleyen A grubu seyahat acentelerinin vize işlemleri konusunda ilgili ülkelerin büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsoloslukları ile yapılan yazışmalar, Hac ve umre seminerleri ile ilgili olarak merkez ve taşra birimleri ile yapılan yazışmalar, Seyahat acentelerince düzenlenecek hac ve umre organizasyonlarında görev alacak personel ile ilgili merkez ve taşra birimleri ile yapılan yazışmalar, Hac ve umre ile ilgili büyükelçilik ve konsolosluklara yazılan vize işlemleri ile ilgili yazılar, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunda alınan kararların icrası ile ilgili seyahat acenteleriyle yapılan yazışmalar, Hac, umre ve eğitim hizmetleriyle ilgili konularda vakıf, dernek veya şahısların müracaatlarına verilen cevabî yazılar, 8. Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan yazışmalar. HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurullar ve Koordinasyon Daire lığı Hac ve Umre Komisyonunca alınan kararların onayı, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Toplantısı ve kararları ile ilgili olarak; a) İlgili Bakanlıklar ile yapılan yazışmalar, b) İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, c) Türkiye Diyanet Vakfı, dernek ve benzeri kuruluşlarla yapılan yazışmalar, 8

13 Suudi Arabistan a gönderilecek malzemeler ile ilgili olarak; a) Ekonomi Bakanlığına yazılan yazılar, b) İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, Hac ve Umre Komisyon Kararlarının icrası ile ilgili olarak; a) Merkez ve taşra birimleri yapılan yazışmalar, b) Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan yazışmalar, Hac malzemelerinin tahlil ve testleri için, TSE Bölge Müdürlükleri ve Üniversitelerin ilgili birimleriyle yapılan yazışmalar, İhale ilanları için Basın İlan Kurumu ile yapılan yazışmalar, İhale alan firmalarla yapılan yazışmalar, 8. Satın alınan malzemelerin fatura bedellerinin ödenmesi için Türkiye Diyanet Vakfına gönderilen talimat yazıları. Basılı Yayınlar Daire DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lığı -Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire lığı Kongre, seminer, panel, çalıştay, sempozyum, konferans vb. toplantıların tertip onayları, Eser basım onayları, Takvim hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin onayları, Eserlerin ücretsiz dağıtım onayları, Eserlerin Din İşleri Yüksek Kurulu lığı ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu lığına gönderilmesi yazıları, Eser sipariş onayları, Yatırım projeleri, bütçe teklifi ve uygulaması ile ilgili yazılar, 8. Basılan eserlerle ilgili sözleşme/protokol imzalanması, 9. Valiliklere yazılan yazılar, 10. Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarının ilgili mercilere bildirilmesine dair yazılar, 1 Eser basım takip cetvelleri/tashih kartı onayı, 1 Eser basım talebine ilişkin cevabî yazılar, 1 Hazırlatılmakta olan eserin müellifleri ile yapılan yazışmalar, Şahıslar ve kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen ücretsiz yayın taleplerine ilişkin 1 cevabî yazılar. Süreli Yayınlar ve DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphaneler Daire lığı Kütüphane hizmetleri ve kütüphaneye eser temini konularında ilgili kuruluş ve şahıslarla yapılan yazışmalar, Yazar adresleri, telif ücretleri vb. konularda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yazılan yazılar, Bağışlanan yayınların alındığına dair teşekkür yazıları, Kütüphaneye gönderilen kitapların alındı yazıları, Teslim edilmeyen eserlerin istenmesi konularında ilgili şahıslara yazılan yazılar. DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Radyo ve Televizyon Daire lığı Dijital ortama aktarılarak halkın istifadesine sunulacak olan eserlerin metinlerinin incelenmek üzere Din İşleri Yüksek Kuruluna sevki yazıları, Bağışlanan yayınların alındığına dair teşekkür yazıları, Daire lığına arşivde değerlendirilmek üzere gönderilen eserlerin alındı yazıları, Talep edilen yapımların gönderilmesi ile ilgili yazılar. 9

14 Yurtdışı Türkler Daire DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lığı Avrasya Ülkeleri Daire lığı Görevli, davetli veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına yapılacak seyahatlerle ilgili olarak; a- Başbakanlığa yazılan izin yazıları, Başbakan Yard. b- Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar, Görevli, davetli veya incelemelerde bulunmak üzere yurtdışında görevlendirilecek birim amirleri dışındaki personelin onayları, Uzun süreli olarak yurtdışında görevlendirilecek personelin sınavı ve sınav komisyonu teşkil onayları, İhbar ve şikayet konularının; a- Başbakan Yardımcılığına bildirilmesi yazıları, b- Yurt dışı birimlerine bildirilmesi yazıları, Birime intikal eden talep ve müracaat konularında; a- Bakanlıklara verilecek cevabî yazılar, b- Müracaat sahiplerine verilecek cevabı yazılar, Sürekli personelin görev süresinin uzatılması ya da geri çekilmesi ile ilgili olarak; a- Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar, b- İlgili dış temsilcilikler, valilik ve merkez birimleri ile yapılan yazışmalar, Yurt dışından davet edilecek kişi veya heyetlerin davet veya seyahat işlemleri ile ilgili konularda Dışişleri Bakanlığına yazılan yazılar, 8. Diplomatik pasaport tanzimi için Dışişleri Bakanlığı ile yazışmalar, 9. Vize müracaatlarının yabancı ülke temsilciliklerine gönderilmesi yazıları, 10. Yurt içi veya yurt dışından kişi veya kuruluşların vaki taleplerinin; a- İncelenmesi ve araştırılması için Dışişleri Bakanlığına yazılan yazılar, b- Din hizmetleri müşavirliği ve ataşeliklere gönderilen yazılar, c- Türkiye Diyanet Vakfına gönderilen yazılar, Geçici görevli ve maaşsız izinli din görevlilerinin yurt içi görevlerine geri çekilmesine 1 dair; a- Dışişleri Bakanlığı ile yazışmalar, b- İlgili dış temsilcilikler, valilik ve merkez birimleri ile yazışmalar, c- Geçici görevlilerin hususi veya hizmet pasaportlarının tanzimi hususunda ilgili valilik ve emniyet müdürlüklerine yazılan yazılar, d- Personelin görev süresi ile pasaport süresinin uzatılması ile ilgili yazılar. Müslüman Ülke ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Topluluklar Daire lığı Görevli, davetli veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına yapılacak seyahatlerle ilgili olarak; a. Başbakanlığa yazılan izin yazıları, Başbakan Yard. b. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar, Dini bayramlar münasebetiyle Müslüman ülke ve topluluklarının dini idare başkanlarına yazılan tebrik mesajları, Görevli, davetli veya incelemelerde bulunmak üzere yurtdışında görevlendirilecek birim amirleri dışındaki personelin onayları, Yurt dışında din hizmetleri müşavirliklerince düzenlenen hac ve umre organizasyonu ile ilgili olarak; a. İzin onayları, b. Diğer iş ve işlemlerle ilgili yazışmalar, Diplomatik pasaport tanzimi için Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar, Yurt dışından davet edilecek kişi veya heyetlerin davet ve seyahat işlemleri ile ilgili konularda; a. Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklara yazılan yazılar, b. İl Müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı vb. kuruluşlara yazılan yazılar, 10

15 Vekâlet yoluyla kurban organizasyonu ile ilgili olarak; a. Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklara yazılan yazılar, b. Din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine yazılan yazılar, 8. Yurt dışında düzenlenecek Kur an-ı Kerim yarışmalarına katılacakların iş ve işlemleri ile ilgili yazışmalar; a. Dışişleri Bakanlığına yazılan yazılar, b. İl Müftülüklerine yazılan yazılar, 9. Yurt dışından kişi veya kuruluşların taleplerinin; a. İncelenmesi ve araştırılması için Dışişleri Bakanlığına yazılan yazılar, b. Türkiye Diyanet Vakfına gönderilen yazılar, 10. Yurt dışına yapılacak seyahatlerin uçuş programlarının; a. Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi ile ilgili yazılar, b. Din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine bildirilmesi ile ilgili yazılar. DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire lığı Görevli, davetli veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına yapılacak seyahatlerle ilgili olarak; a. Başbakanlığa yazılan izin yazıları, Başbakan Yard. b. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar, Görevli, davetli veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışında görevlendirilecek birim amirleri dışındaki personelin onayları, Yurt dışında düzenlenecek yarışmalara katılacakların seçimi için sınav komisyonu teşkili onayı, Yurt dışına görevlendirilen personelin eğitimi için seminer tertip onayı, Yurt dışından davet edilecek kişi veya heyetlerin davet ve seyahat işlemleri ile ilgili konularda Dışişleri Bakanlığına yazılan yazılar, Diplomatik pasaport tanzimi için Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar, Çalışma programı ve bunlara ait faaliyet raporları ile ilgili konularda din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine yazılan yazılar, 8. Yurt dışına görevlendirilen personelin eğitimi konularında; a. Dışişleri Bakanlığına yazılan yazılar, b. Diğer ilgili kuruluşlar ile taşra teşkilatına yazılan yazılar, 9. Yurt dışından kişi veya kuruluşların taleplerinin; a. İncelenmesi ve araştırılması için Dışişleri Bakanlığına yazılan yazılar, b. Türkiye Diyanet Vakfına gönderilen yazılar, 10. Yurt dışına yapılacak seyahatlerin uçuş programlarının; a. Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi ile ilgili yazılar, b. Din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine bildirilmesi ile ilgili yazılar, 1 Yurt dışına görevlendirilecek personelin seminere katılmaları için tebligat yazıları, 1 Yurt dışındaki DİTİB, vakıf ve derneklerin talep ve işlemleri konularında din hizmetleri müşavirlik ve ataşelik birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı na ve ilgili vakıf veya derneklere yazılan yazılar, DİTİB ve vakıfların gelir-gider durumlarına dair bilgilerin lığımıza gönderilmesi 1 konularında DİTİB veya ilgili vakıf kuruluşlarına yazılan yazılar. DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler Daire lığı Dini bayramlar münasebetiyle yurt içinde ve yurt dışındaki diğer dinlerin liderlerine gönderilen tebrik mesajları, Görevli, davetli veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışında görevlendirilecek birim amirleri dışındaki personelin onayları, Dinler ve kültürler arası ilişkiler konusundaki toplantılar hakkında yazılan yazılar; a. Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yazılanlar, b. Diğer yazılar, Dini azınlıkların temsilciliklerine yazılan yazılar, Dinler ve kültürler arası ilişkiler, misyonerlik ve AB konularında din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine doğrudan yazılan yazılar. 11

16 İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atama I Daire lığı Diyanet İşleri ının atanması, Bakanlar Kurulu Kararı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin atanmaları, Bakanlar Kurulu Kararı yardımcısı, rehberlik ve teftiş başkanı, mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, I. hukuk müşaviri, il müftüsü, din Müşterek Kararname hizmetleri müşaviri, ataşe ve ataşe yardımcılarının atama onayları, Din hizmetleri müşaviri, ataşe ve ataşe yardımcılarının görev sürelerinin uzatılması onayları, Başbakan Yard. Daire başkanı, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, iç denetçi, dini yüksek ihtisas merkezi müdürünün atama onayları, Başbakan Yard. Atamaları Kararname ve Başbakan Yardımcısı onayı ile yapılan personelin atama teklif yazıları, Mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, başkanlık müşaviri, döner sermaye işletme müdürü, özel kalem müdürü, basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrolarına atama onayları, 8. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü ve eğitim merkezi müdürü kadrolarına atama onayları, Merkez teşkilatında münhal olan genel müdürlük, birim başkanlığı ve daire başkanlığı 9. kadrolarına vekâleten/tedviren görevlendirme onayları, Ataması tarafından yapılan personelin yer değiştirme, istifasının kabulü, görevden 10. çekilmiş sayılması, görevine son verilmesi ile göreve iade onayları, 1 Hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin görevlendirilme onayları, 1 Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, başkanlık vaizi, müfettiş yardımcısı, müdür yardımcısı, daire tabibi, mühendis, mimar, mütercim, astronom, sosyolog, mali hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına atama onayları ile bu unvanlarda çalışanların birimler arası görevlendirme onayları, Ataması tarafından yapılan personelin Atama ve Yer Değiştirme Kurulu Kararına istinaden veya Kurula sevki gereken yazı ve dosyalarla ilgili alınan onaylar, İl ve ilçe şube müdürlüklerine atama onayları ile il müftüsü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü,dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il ve ilçe şube müdürü kadrolarına vekâleten/tedviren görevlendirme onayları, 5, 6 ve 7'nci maddelerde sayılan unvanlar dışındaki merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atama onayları, Ataması Yardımcısı tarafından yapılan personelin yer değiştirme, istifasının kabulü görevden çekilmiş sayılması, görevine son verilmesi ile göreve iade onayları, 1 Ataması Yardımcısı tarafından yapılan personelin Atama ve Yer Değiştirme Kurulu Kararına istinaden veya Kurula sevki gereken yazı ve dosyalarla ilgili alınan onaylar, 18. Personelin yurt dışında geçici görevlendirme onayları, 19. Merkez teşkilatı personelinin birimler arası görevlendirme onayları, 20. Hac ve umre mevsiminde hizmetine ihtiyaç duyulan personelin, Hac ve Umre Hizmetleri lüğünde geçici olarak görevlendirilme onayları, 2 Taşra teşkilatı personelinin merkezce yapılacak geçici görevlendirilme onayları, 2 Askerlik hizmetine alınanların maaşsız izinli sayılma ve göreve iade onayları, Gizli görevlere atanacak personel ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 2 yazıları, Can güvenliği, eş durumu, sağlık ve geçici görevlendirmelerle ilgili valiliklerle yapılan 2 yazışmalar, Özlük ve sicil dosyaları illere devredilen personelin naklen atamaları ile ilgili görüş, tescil 2 ve izin yazıları, 2 Atama ve nakil konularındaki müracaatlara verilecek cevabî yazılar. 12

17 Atama II Daire lığı Münhal kadrolara açıktan atama yapılabilmesi için ilgili kurumlarla yapılacak yazışmalar, İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur an kursu öğreticilerinin açıktan ve bu unvanların kariyer unvanlarına naklen atama onayları, İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur an kursu öğreticilerinin ve bu unvanların kariyer basamaklarındaki personelin göreve son verilmesi ile göreve iade onayları, İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur an kursu öğreticilerinin ve bu unvanların kariyer basamaklarındaki personelin Atama ve Yer Değiştirme Kurulu Kararına istinaden atanmaları ve bu hususta yazılan yazılar, 3413 Sayılı Kanun gereği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, lığımıza her yıl isimleri bildirilen korunmaya muhtaç ilahiyat fakültesi ve imam-hatip lisesi mezunlarının göreve alımı ile ilgili yapılan yazışmalar, İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur an kursu öğreticilerinin ve bu unvanların kariyer basamaklarındaki personelin can güvenliği, sağlık ve eş durumu ile ilgili konularda valiliklerle yapılan yazışmalar, Sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur an kursu öğreticilerinin istihdamı ve nakil işlemleri ile ilgili valiliklerle yapılan yazışmalar, 8. Özlük ve sicil dosyaları illere devredilen personelin naklen atamaları ile ilgili görüş, tescil ve izin yazıları, 9. Atama ve nakil konularındaki müracaatlara verilecek cevabî yazılar. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Disiplin ve Değerlendirme Daire lığı Personele Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve ödül verilmesi, Başbakan Yard Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince alınan kararlar, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca alınacak idari para cezası onayları, yardımcıları ve valiler tarafından verilen disiplin cezalarına yapılan itirazlara verilecek cevabî yazılar, Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Değerlendirme Komisyonuna sevk onayları, Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma onayları ile Rehberlik ve Teftiş lığınca yapılan inceleme ve soruşturma raporlarının hıfz onayları, Valiliklerce yapılan inceleme ve soruşturma raporlarının hıfz onayları, 8. Yüksek Disiplin ve Merkez Disiplin Kurulları ile Değerlendirme Komisyonuna sevk onayları dışındaki kurul ve komisyonlara sevk onayları, Taşra teşkilatı personeli hakkındaki şikâyet ve ihbarların tetkik ve tahkiki hususunda 9. valilere yazılan gizli ve özel yazılar, 10. Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve ödül verilen personele dair tebliğ yazıları, 1 Müştekilere verilen cevabî yazılar, 1 Mazrufun tebliği ile ilgili yazılar, 1 Disiplin kurulları kararları ile ikaz yazılarının ilgililere gönderilmesi yazıları. 13

18 İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadro Terfi ve Tahsis Daire lığı Kadro ihdas ve değişiklik teklifleri ile bu konuya ilişkin yazışmalar, Başbakan Yard. Kadroya ilişkin Kanun ya da Bakanlar Kurulu Kararı ittihazı teklifleri, Başbakan Yard. Sözleşmeli personelin sözleşme akitleri, Emekli olan teşkilat personeline verilen hizmet teşekkür belgesi, Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, Birim ları ve İl Müftülerinin emekliye sevk onayları, Kadro tahsisi ile ilgili onaylar, Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, Birim ları ve İl Müftüleri dışında kalan ve özlük dosyaları lık merkezinde bulunan personelin emekliye sevk onayları, sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince alınacak kadro terfi onayları, 9. Adaylık ve stajyerliğin kaldırılması ile terfi ve intibak onayları, 10. Müktesep ve ek gösterge tashih onayları, 1 Tahsis edilen kadroların yer değiştirme onayları, 1 Camilerin gruplarının belirlenmesi veya değiştirilmesi onayları, 1 Vize edilecek kadro cetvellerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Devlet Personel lığı) ve Maliye Bakanlığına gönderilmesine ilişkin üst yazılar, 1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Devlet Personel lığı) ve Maliye Bakanlığına vize için gönderilen kadro tenkis ve dağıtım cetvellerinin onaylanması, 1 Kadro taleplerine verilen cevabî yazılar, 1 Hizmet birleştirilmesi ile ilgili yazılar, Terfi ve intibaklara yapılan itirazlara, taşra teşkilatında görevli personelin müktesepleri ile 1 ilgili yazılara verilen cevabî yazılar, 18. Diploma denklik yazıları, 19. Emeklilik, vefat ve hizmet borçlanmaları ile ilgili yazılar. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire lığı lıkça yapılacak sınavlar ve işlemleri ile ilgili olarak; a) Müşavirlik, ataşelik, müfettiş yardımcılığı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcılığı ve diyanet işleri uzman yardımcılığı; müfettişlik, din işleri yüksek kurulu uzmanlığı ve diyanet işleri uzmanlığı yeterlik; müftülük, vaizlik, imam-hatiplik, müezzin kayyımlık, Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik ve görevde yükselme sınavları açma ile Sınavlar Yürütme Üst Kurulu teşkil onayları, b) Müşavirlik, ataşelik, müfettiş yardımcılığı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcılığı, diyanet işleri uzman yardımcılığı; müfettişlik, din işleri yüksek kurulu uzmanlığı ve diyanet işleri uzmanlığı yeterlik; müftülük ve vaizlik yeterlik sınavları ile görevde yükselme sınavları sınav komisyonu teşkili onayları, c) İmam-hatiplik, müezzin kayyımlık, Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik sınavları ve görevde yükselme sınavları ile yukarıda sayılan unvanlar dışında kalan kadrolar için yapılacak sınavların komisyon teşkil onayları, ç) Sınav duyuru yazıları, d) Sınavlarla ilgili tebligat ve sınavların sonuçlarının bildirilmesi yazıları, Merkez ve taşra teşkilatında sendikalı üye sayısı, kamu görevlileri sendikalarına göre dağılımı, sendika üyeliği sona eren veya askıya alınanlara ait isim listesi ve bilgilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na gönderilmesine ilişkin yazılar, Kurum İdari Kurulunun oluşturulması için kurul üye sayısının ilgili sendikaya tebliği, sendikaca idari kurulda görev verilecek sendika üyelerinin isimlerinin belirlenmesi ve kurum idari kurulun gündem toplantısının yapılmasına ilişkin yazılar, İşyeri temsilcisi seçimine esas olmak üzere sendikalı ve sendikasız personelin sayılarına ait bilgilerin merkez ve taşra teşkilatından istenilmesine ilişkin yazılar, Sınavlar ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, 14

19 Kurum İdari Kurulunun lık tarafından tespit edilecek yer, gün ve saat te toplanmasına ilişkin yazılar, Kurum İdari Kurulunda alınan kararların ilgili birimlere intikaline ilişkin yazılar, 8. Sınav konularındaki müracaatlara verilecek cevabî yazılar. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sicil Daire lığı Kararname veya Başbakan Yardımcısı onayı ile atanan personelin aylıksız izinli sayılma onayları, Başbakan Yard. Başbakan veya Başbakan Yardımcısı onayı ile aylıksız izinli sayılan personelin göreve iade onayları, onayı ile atanan personelin aylıksız izinli sayılma onayları, Kararname veya Başbakan Yardımcısı onayı ile atanan personelin izinlerini yurtdışında kullanmalarına dair onaylar, Diğer kurumlara naklen atanacak personele verilecek muvafakat onayları, Hususi veya hizmet damgalı pasaport formlarını / bilgilerini kurum adına imzalamaya yetkili kılınan birim, unvan ve kişilerin isim ve imza örneklerinin İçişleri Bakanlığı Emniyet lüğü ve İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilmesi yazıları, onayı ile aylıksız izinli sayılan personelin göreve iade onayları ile Yardımcısı onayı ile atanan personelin aylıksız izinli sayılma ve göreve iade onayları, 8. Maddede sayılan personelin dışında kalanların izinlerini yurtdışında kullanmalarına dair onaylar, Hakkında araştırma yapılan emekli veya gayri faal personelin yakınları veya 9. araştırmacılarca istenilen ve kurumca verilmesinde sakınca görülmeyen belgelerin verilmesine ait müsaade onayları, 10. Merkez personelinin Personel Kimlik Kartları nın imzalanması, 1 Başka kurum ve kuruluşlara naklen atanmasına muvafakat verilen personelle ilgili yazışmalar, 1 Kamu kurum ve kuruluşlarından lığımıza naklen geçenlerin özlük ve sicil dosyalarını isteme yazıları, Aylıksız izin onaylarının ilgiliye tebliği ile görevinden ayrılış ve başlama tarihlerinin 1 lığımıza bildirilmesine dair yazılar, 1 Personel sicil numarasının bildirilmesi yazıları, 1 Merkez personelinin sağlık işlemleri ile ilgili yazılar, 1 Personel hizmet cetveli ve çalışma belgesi ile ilgili yazılar, Hizmet ve hususi damgalı pasaport tanzimi veya temdidi için pasaport formu/belgesi ile 1 ilgili yazılar, 18. Yabancı Dil (KPDS) Sınavına başarılı olan ve Yüksek Öğretim Kurumunca bildirilen personelin yabancı dil tazminatından yararlanması için görevli olduğu birime bildirilmesi için yazılar, İl ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerinin ilgili defterdarlık mal müdürlüklerince tutulan idari hesaplarına ilişkin Sayıştay İlamları tebliğ belgesinin imzalanarak Sayıştay a iadesi ve ilamların ilgili birimlere gönderilmesine dair yazılar, Kamu kurum ve kuruluşlarınca, il müftülüğü, eğitim merkezi müdürlüğü veya ilçe müftülüklerince düzenlenen (hizmet ve hususi damgalı pasaport, et kesimi vb.) belgelerinin teyidi veya tasdiki istenilenlerle ilgili yazılar, Personel hakkında cumhuriyet başsavcılığı, mahkemeler, icra müdürlükleri veya Hukuk Müşavirliğince istenilen bilgi ve belgeleri gönderme yazıları, 15

20 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Daire lığı Koruyucu güvenlik tedbirlerine ait düzenlenen yıllık denetleme sonuç raporlarını Başbakanlığa gönderme yazıları, Başbakan Yard. Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Faaliyet ve Hazırlık Durum Raporu'nu Başbakanlığa gönderme yazıları, Başbakan Yard. lığımız merkez ve taşra teşkilatındaki araç ve personelinden seferberlik ve savaş hali durumunda gerekli görülenlerin erteleme işlemlerini Başbakanlığa gönderme yazıları, Başbakan Yard. Arşiv konularında Başbakanlığa yazılan yazılar, Başbakan Yard. Denetleme onayları, Denetleme onaylarının hıfz onayları, lık merkez ve taşra teşkilatındaki personelden ihtiyaç duyulanların Milli Savunma Bakanlığı veya Askerlik Bölge lıklarına askere sevk ve tehir/iptal işlemleri ile ilgili yazıları, 8. Sivil Savunma Servislerinde görevli personelin güncelleştirme onayları, 9. Seferberlik ve savaş hali planlamaları ile ilgili işlemlerin merkez ve taşra teşkilatı ile kurum dışına gönderme yazıları, 10. Ayıklama ve imha komisyonu teşkil onayları ile komisyon kararları onayı, 1 Gizli evrak almaya yetkili kılınan isimlerin bildirilmesi ile ilgili olarak Bakanlıklara ve diğer kurum ve kuruluşlara yazılan yazılar, 1 Mali konularda Sayıştay lığı ile yapılan yazışmalar, 1 Merkez, taşra ve yurtdışı birimlerine mali konulardaki talimat yazıları, 1 Sivil savunma eğitim ve faaliyet sonuç raporlarını Afet ve Acil Durum Yönetimi lığına gönderme yazıları, 1 lık servis araçlarının güzergâh onayları, 1 Araçların Ankara Büyük Şehir Belediyesi mücavir alanı dışında görevlendirilme onayları, 1 Maliye Bakanlığından mali konularda mütalaa isteme yazıları, 18. Eşhas borçları ile ilgili yapılan yazışmalar, Personelin mali ve özlük hakları ile ilgili konularda ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle 19. yapılan yazışmalar, 20. Temizlik, güvenlik ve servis kontrol teşkilatı onayları, 2 Muayene kabul komisyonu oluşturulması onayı, 2 Hizmet işleri kabul onayı, Milli Savunma Bakanlığı veya Askerlik Bölge lıklarından alınan askere sevk ve 2 tehiri/iptali ile ilgili işlemlerin taşra teşkilatına gönderme yazıları, Ankara Büyük Şehir Belediyesi mücavir alanı içinde görevlendirilecek araçlara ait taşıt 2 görev emri formlarının onaylanması, Merkez hizmet binaları ve araçların bakım ve onarımı ile ilgili konularda TDV ile yapılan 2 yazışmalar, Yanlış ve eksik gelen bilgi ve dokümanın düzeltilmesi veya tamamlanması konularında 2 taşra teşkilatına gönderilen yazılar, 2 Arşiv ile ilgili araştırma talebinde bulunan kişi ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalar, 28. Arşiv ve imha işleri ile ilgili konularda taşra birimlerine gönderilen yazılar, 29. Yanlış gelen evrakın ilgili kuruluşlara gönderilmesi yazıları, 30. Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar, 3 İcra, nafaka vb. borcu olan personel ile ilgili olarak Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü, icra müdürlükleri ve mahkemelerle yapılan yazışmalar, 3 Teşkilatımız personelinin mali ve özlük hakları ile ilgili konularda ilgili bankalarla yapılan yazışmalar, 3 Döviz alınması ve iadesi ile ilgili olarak T.C. Merkez Bankası ile yapılan yazışmalar. 16

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ LIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (*) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Başkanlık merkez teşkilatında işlemlerin daha verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt Akademik Personel Atama Yazıları ve Yapılan İşlemler Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ŞUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - H A L İ L İ Y E Ş A N L I U R F A

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ 02 Haziran 2011 GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ KASIM 2013 - ESKİŞEHİR www.eskisehirdefterdarligi.gov.tr e-mail : eskisehirdef@maliye.gov.tr 1 I- AMAÇ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen yetkileri

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ( tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ( tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (22.12.2011 tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönergenin

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ: Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2010 ANKARA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 7- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, hizmet ve işlemlerde kalite, sürat ve verimliliği artırmak amacıyla mevzuatla Başkana verilen imza yetkisinin bir kısmının

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Form dilekçe. b) (2 adet) vesikalık fotoğraf,

Form dilekçe. b) (2 adet) vesikalık fotoğraf, 1 2 ADI Dini Soruların Cevaplandırılması Dini Eserlerin İncelenmesi 3 İhtida İşlemleri 4 5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi 6 Cami Devirleri 7 Cami Dersleri 8 9 10 11 Dernek, Vakıf,

Detaylı

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Dini Soruların Cevaplandırılması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 2 İhtida İşlemleri, (4) adet fotoğraf,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 1 Dini Soruların Cevaplandırılması ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 2 Dini Eserlerin İncelenmesi Yazı ekinde basılı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler 09.12.2010 tarih ve 2010/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. 1 2 ADI Dini Soruların Cevaplandırılması Dini Eserlerin İncelenmesi 3 İhtida İşlemleri 4 5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi 6 Cami Devirleri 7 Cami Dersleri 8 9 10 11 Dernek, Vakıf,

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 terfi işlemleri Kişinin görevli olduğu birim tarafından gönderilen resmi yazı 1 GÜN 2 Öğrenim Durumundaki Değişikliklerin

Detaylı

SULTANGAZİ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

SULTANGAZİ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. SIRA ADI 1 Dini Soruların Cevaplandırılması Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 1 2 İhtida İşlemleri Dilekçe, (4) adet fotoğraf, yabancı uyruklu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları Dekan

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcıları Dekan T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim Adı : Personel İşleri ORGANİZASYON BİLGİLERİ Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri Yardımcıları Personel : Esen ÜSTÜNEL/Şef

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. 2 3 Dini Soruların Cevaplandırılması Dini Eserlerin İncelenmesi İhtida İşlemleri Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi 6 Cami Devirleri

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO. 83.0 Teklifi İlan edilmesi istenilen üyesi (Prof., Doç. ve Doç.) kadrosu ile elemanı (Öğr. Gör., Arş.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN (EN GEÇ)

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN (EN GEÇ) KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU TEKİRDAĞ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN (EN GEÇ) SIRA NO TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Dini Soruların Cevaplandırılması,

Detaylı

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 5 Gün 2 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GENEL SEKRETERLİK SÜRECİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY liğe bağlı liğe bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili birim amirleri ile belirli aralıklarla toplantılar

Detaylı

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE Ek-1 No DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT DEVRİNİN DAYANAĞI DEVRİNDE NİN KONUSU Tarafından Yapılan Yetki Devirleri 1 liği İmza Yetkileri Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya uygulama talimatını

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Personel İşleri Şefliği GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Personel İşleri Şefliği GÖREV VE SORUMLULUKLARI : İşleri Şefliği Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan : Mustafa ASLAN/Şef Övsel ÇUHA/Bilgisayar İşletmeni Levent KARAAĞAÇ/Bilgisayar İşletmeni Murat ÇETİNOĞLU/Şoför GÖREV

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı