MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ"

Transkript

1 MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), Doç. Dr. Ing. Mimar Yusuf GÜRÇINAR Çukurova Üniversitesi, Ýç Mimarlýk Bölümü, Balcalý-ADANA Uzman Mimar Nilgün Sultan YÜCEER Çukurova Üniversitesi, Mimarlýk Bölümü, Balcalý-ADANA ÖZET Antik çaðlardan beri dünyanýn önemli yerleþim yerlerinden biri olan Mersin-Silifke Kýyý þeridi, yaklaþýk 1950 li yýllardan itibaren iç göçten kaynaklanan hýzlý bir nüfus artýþý sürecine girmiþtir. Ayrýca Doðu, Güneydoðu ve Orta Anadolu bölgelerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn denize olan özlemleri nedeni ile yaz tatilleri için birinci derecede tercih ettikleri yerlerden biri durumunda olmasý sonucu kýyýda büyük ölçüde II. konut yapýlaþmasý devam etmekte ve yaz aylarýnda bölgenin nüfusu katlanarak artmaktadýr. Kýyý arsasýna olan yoðun talep sonucu, kýyýda yer alan son tarým alanlarý da yerleþime açýlmaktadýr. Yapýlaþmayý ve kentleþmeyi yönlendiren i- mar mevzuatýnýn çevre koruma açýsýndan yeterli içeriði olmamasý ve tam uygulanamamasý, sonradan telafisi mümkün olmayan çevre problemlerine özellikle; kýyý kesiminin aþýrý betonlaþmasý ve kamu yararýna kullanýlamamasýna, denizin artan bir þekilde kirlenmesine ve ekolojik dengenin bozulmasýna neden olmaktadýr. Bu çalýþmada Mersin-Silifke kýyý þeridindeki II. konut kullanýmlarý incelenmiþ ve bu oluþumlarýn çevreye etkileri araþtýrýldý. Yapýlan araþtýrmalarýn sonucunda, çevresel etkileri belirleme ve önlem alma prensiplerine dayanan Çevresel etki belirleme, deðerlendirme ve önlem alma, ÇED sürecinin, mevcut yerleþim bölgelerinin rehabilitasyonunda, yeni yerleþim birimlerinin imara açýlmasýnda ve kentsel geliþim projelerinin hazýrlanmasýnda kullanýlmasý önerildi. Anahtar Kelimeler: Kýyýlarda çevre sorunlarý ve kontrolsüz yapýlaþma. ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE STRUCTURING ON MERSIN-SILIFKE SHORE-LINE ABSTRACT Mersin-Silifke shore-line has been an important setlement area since the antic ages. In this area, population has been increasing due to the migration of part of Turkey from Eastern and Southeastern people since 1950 s and the area has faced an unplanned urbaning and secondary housing settlements. Rapid and uncontrolled urbaning had important effects on environment in the area. In our country, Urban Development Legislations, have become very unsufficient for the protection of enviroment. Shore-lines and agricultural (lands) have been opened for settlements and this aplication has destroyed the ecological balance. In this study, the use of secondary (summer) houses and its environmental effects on urban development in Mersin-Silifke shore-line were investigated. As a result of this study, it is recommended that the ÇED process based on the principles of determination of environmental effects and taking necessary precautions would be useful for the rehabilitation of existing settlement regions, the development of new settlement units and the formation of urban development projects. Keywords: Environmental problems on shores and disorder urbanization on shores. GÝRÝÞ Kilometrelerce uzanan kumsallarý, yýlda 300 gün güneþi, ortalama 22ºC deniz suyu sýcaklýðý, flora ve fauna çeþitliliði olan Mersin-Silifke kýyý bandý, kullanýcýnýn gözüyle hafta sonlarýnda, yaz ve kýþ aylarýnda her zaman gidebileceði, denize girmek, spor yapmak gibi aktiviteleri gerçekleþtirebileceði bir tatil yeri konumundadýr. Bu bölge 1950 li yýllarda baþlayan ve halen devam etmekte olan denetsiz yapýlaþma ile kültürel ve doðal çevre deðerlerine uymayan, sosyal donatý ve teknik altyapýdan yoksun, saðlýksýz ve kimliksiz bir geliþme sürecine girmiþtir. Doðal ve tarihi sitler, kýyýlar ve tarým alanlarý 1970 li yýllardan beri hýzlý bir þekilde yerleþime açýlmakta, bu oluþum bölgede hava, su ve toprak kirliliði olarak nitelendirilen çevre kirliliðini yaratmaktadýr. Bölgede uygulanan yatýrým ve geliþme projeleri sadece fayda maliyet analizi çerçevesinde deðerlendirilmekte ve faaliyetin ekonomik getirisi ana kriter olarak saptanmaktadýr. Bu anlamda uygulanan projeler geliþme biçimleri ve kirlilik yükleri ile doðal ve yapay çevreyi doðrudan etkileyerek ekolojik dengenin bozulmasýna neden olmaktadýr. Bölgede çevre sorunlarýnýn had safhaya ulaþmasýndan çok sonra tarihinde 2872 sayýlý Çevre Kanunu hazýrlanmýþtýr (1). Bu kanuna dayanýlarak, fakat oldukça geç çýkartýlan tarihli ÇED yönetmeliði (2) ile gerçekleþtirilmesi planlanan her türlü faaliyetin çevreye etkileri konusunda denetleyici hükümler getirilmiþtir. Çevre kirliliði ve kontrolünü denetleyen bu yasalar, tüm kentsel geliþimler için Ýmar Mevzuatýný; yapý, çevre ve sürdürülebilirlik iliþkileri açýsýndan tamamlayýcý niteliktedir. Mersin-Silifke kýyý bandýndaki çevre sorunlarý hususunda deðiþik çalýþmalar yapýlmýþtýr. Tarafýmýzdan saptanýlabilen çalýþmalar aþaðýda kýsaca özetlenmiþtir: 18 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

2 MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Ekoloji Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümünden A. Ergeç 1985 yýlýnda Mersin Silifke Kýyý Þeridinin Turizm Geliþmeleri ve Sorunlarý Üzerine Bir Araþtýrma konulu tez çalýþmasýnda; kýyý þeridindeki rekreasyon alanlarýný araþtýrmýþ, bölgede yapýlan anket ile kýyý þeridi turizm açýsýndan incelenmiþtir (3). Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümünden Mesut Baþýbüyük 1992 tarihinde Göksu Deltasý Su Kirlilik Düzeyi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi konulu tez çalýþmasýnda kýyý þeridinde yer alan Göksu Deltasý nýn yüzeysel sulardaki kirlilik düzeyinin ve kirletici kaynaklarýnýn belirlenmesini araþtýrmýþtýr (4). Diðer bir çalýþma ise, Ö. Conalp tarafýnda 1993 yýlýnda Ýller Bankasý için hazýrlanan Mersin Ýçme Suyu Hidrolojik Raporu dur. Bu raporda Mersin bölgesi nüfus, tarihçe, i- mar planý ve ekonomik yapý açýsýndan incelenmiþtir (5) yýlýnda A. Yüceer, O. Keskinkan, N. S. Yüceer Kýyý Bölgelerinde Kentsel Altyapý Sorunlarý ve Çözüm Önerileri konulu çalýþmalarýnda kýyý þeridindeki yazlýk yerleþimlerin altyapý sorunlarýný ve arýtma sistemlerini incelemiþlerdir (6). Çukurova Üniversitesi Araþtýrma Fonu tarafýndan desteklenen (Proje Nr. FBE 95.E.163) bu araþtýrmanýn amacý, 1950 den günümüze bölgede süregelen plansýz yapýlaþma ve paralelinde oluþan çevre sorunlarýný saptamak ve öneriler geliþtirmektir. Çalýþma alaný Mersin- Silifke kýyý çizgisi ile E24 karayolu arasýnda kalan kýyý bandý ile sýnýrlandýrýlmýþ, bölgedeki Mezitli, Davultepe, Tece, Kargýpýnarý, Çeþmeli, Tömük, Arpaçbahþiþ, Erdemli, Kocahasanlý, Limonlu, Kumkuyu, Kýzkalesi, A- takent ve Atayurt incelenmiþtir. turizm potansiyeli taþýyan alanlardan bakir kalmýþ kesimleri turizm kullanýmýna açmak, II. konut geliþimlerini disipline sokmak, plansýz geliþmeleri önlemek hedef alýnmýþtýr. Planýn Genel Hükümler bölümünde; 3194 sayýlý Ýmar Kanunu (7), 3030 sayýlý kanun kapsamý dýþýnda kalan tip Ýmar Yönetmeliði (8), 2634 sayýlý Turizm Teþvik Kanunu ve Yönetmelikleri (9), 2872 sayýlý Çevre Kanunu Yönetmelikleri (1) ile sayýlý ve 1990 tarihli Kýyý Yasasýnda (10) geçen tanýmlar ve hükümler geçerlidir denmektedir. Bu hükümler dahilinde II. konut ve turizme açýlan bölgenin kentsel geliþimi; a- razi ve arsa kullanýmý, bina planlama ilkeleri olarak iki aþamada incelenerek, geliþimin yukarýda söz konusu o- lan yasa ve plan kararlarýna uygunluðu ve oluþum niteliklerinin çevreye etkileri tartýþýlmýþtýr. Araþtýrma alanýnda yapay çevre oluþumundaki kriterleri incelemek ve çevre sistemlerine etkilerini tartýþmak amacýyla yöredeki yerleþimlerin nüfus, imar, altyapý ve sosyal durumunu içeren bilgiler belediye ve kaymakamlýklardan temin edilmiþ (11), ayrýca mahallinde incelemeler ve dar kapsamlý anket çalýþmalarý yapýlmýþtýr. BÖLGEDEKÝ KIYI VE ARAZÝ KULLANIMI Arkeolojik buluntulardan 5000 yýllýk bir yerleþim tarihine sahip olduðu tahmin edilen çalýþma alaný; özellikle antik çaðlardan beri çeþitli kültür ve uygarlýklarýn kurulduðu, dünyanýn önemli yerleþim bölgelerinden biridir (12). Akdeniz e özgün arboretum ve narenciye bahçeleri ile kaplý (Bkz. Resim 1) Mersin-Silifke kýyý þeridinin konumu ve özellikleri itibariyle, önemi II. Dünya Savaþý ve izleyen yýllarda daha da artmýþtýr. Bu tarihlerde Çukurova bölgesinde baþlayan sanayileþme, kentleþme ve Mersin Limaný nýn yapýlmasýna paralel olarak geliþen iç göç ve tatil amaçlý II. konut talebi bölgede imar plan ve programlarýnýn önünde hýzlý bir yapýlaþma ve kentleþme sürecini baþlatmýþtýr. Resim 1. Mersin-Silifke kýyý bandýnýn doðal yapýsýndan bir görünüm. Bölgenin kentsel kullanýmý hakkýnda, 1988 onanlý ve 1/25000 ölçekli Nazým Ýmar Planý hükümler getirmekte ve bu planda, E24 Karayolu ile kýyý çizgisi arasýnda kalan bölge, II. konut ve turizm geliþim alanlarý olarak görünmektedir. Nazým Ýmar planý, Plan Kararlarý kýsmýnda planlama hedefi olarak; Plan kapsamýndaki Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 19

3 Ekoloji Y. GÜRÇINAR - N. S. YÜCEER Tablo 1. Çalýþma alanýndaki imar planý tarihleri ve onay mercileri, kýþ nüfusu ve yaz nüfusu (11). Sahil Sahil Ýlk Son Sahil Sahil Bölgesindeki Yerleþimdeki Nüfus Nüfus Bölgesinin Bölgesinin Ýmar Ýmar Bölgesindeki Ýlk Yapýlaþmanýn Bugünkü Ruhsatlý Kýþ Yaz Yerleþimler Ýlk Ýlk Planý Planý Yapýlaþmayý Tasdik Kurumu Konut Adedi Kullaným Yapýlaþma Tarihi Tarihi Tasdik eden Þekli Tarihi Kurum Mezitli Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd dan itibaren Belediye Boþ arazi Davultepe Tarým alaný Belediye Belediye Tece Tarým alaný Belediye Belediye Kargýpýnar Boþ arazi Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Çeþmeli Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Tömük Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Arpaçbahþiþ Tarým alaný Belediye Belediye Erdemli Tarým alaný Belediye Belediye Boþ arazi Kocahasanlý Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Limonlu Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd dan itibaren Belediye Kumkuyu Boþ arazi Belediye Belediye Kýzkalesi Boþ arazi Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Atakent Tarým alaný Belediye Belediye Atayurt Tarým alaný Belediye Belediye Konut alaný Toplam Resim 2. Bölgede kýyý yapýlaþmasýna bir örnek. Günümüzde kýyý þeridi Çukurova Metropol bölgesi baþta olmak üzere Ankara, Kayseri, Konya, Gaziantep gibi geliþmiþ þehirlerin önemli bir tatil yeri durumundadýr. Özellikle son yýllardaki bölgeye olan yoðun talep ve spekülatif hareketler, bu yerleþimleri tatil beldesinin yaný sýra ranta yönelik yatýrým amaçlý bir bölge konumuna getirmiþtir. Buna paralel kentsel geliþimde tarihsel ve mevcut kent dokusunun sürekliliði olmamýþ, çevre deðerleri tamamen göz ardý edilmiþ, mimari biçimlenme de geleneksel mimari tamamen dýþlanmýþtýr (Bkz. Resim 2). Bölgede yapýlan saha çalýþmalarý sonucu hazýrlanan Tablo 1 de, kýyý þeridindeki yapýlaþmanýn 1970 li yýllarda baþladýðý, bu tarihlerde bölgede imar planlarý olmadýðý ve belediye mücavir alanlarý dýþýnda kaldýklarý görülmektedir. Yerleþim birimlerinin bir tanesi (Erdemli) hariç tamamýnda, imar planlarý bölgelerindeki yapýlaþmalardan çok sonra yapýlmýþ ve imar planlarý ile ancak mevcut yapýlaþmalar legalize edilmiþtir. Konuya tipik bir örnek olarak Davultepe kasabasý verilebilir. Davultepe kasabanýn E24 karayolunun kuzey kýsmýnýn 1987 tarihinde, güney kýsmýnýn yani kýyý bölgesinin 1990 yýlýnda imar planlarý yapýlmýþtýr (Bkz. Tablo 1). Ancak ilçeye baðlý kýyý bölgesinde yapýlaþma 70 li yýllarda baþlamýþ ve halen devam etmektedir. Hali hazýrda ilçe belediyesine toplam 7213 konuttan oluþan 35 yazlýk site baðlýdýr (Bkz. Tablo 2), konut baþýna 6 kiþi öngörüldüðünde kiþilik bir nüfusun uygulama imar planý ve programý olmadan veya plan yapýmý sürecinde bölgeye yerleþmiþ olduðunu göstermektedir. Örneðin 726 konuttan oluþan Þoray 1 ve 500 konuttan o- luþan Çaltana yazlýk sahil siteleri 1977 yýlýnda kullanýma açýlmýþtýr. Konuyla ilgili yasalar incelendiðinde; 1985 tarihli 3194 sayýlý Ýmar Kanunu Madde 7/c mevcut planlarýn yerleþmiþ nüfusa yetersiz olmasý durumunda veya yeni yerleþme alanlarýnýn; belediyeler veya valiliklerce imar planlarýnýn yaptýrýlmasý veya imar planý olmayan yerlerde bakanlýkça hazýrlanacak yönetmelik esaslarýna göre uygulama yapýlýr hükmünü getirmektedir. (1956 tarihli Ýmar Kanunu 1985 tarihinde deðiþtirilmiþ, ancak Madde 7/c de deðiþiklik yapýlmamýþtýr (7). Tablo 2. Davultepe ye baðlý yazlýk sitelerde II. konut miktarý (11). Yazlýk sahil Konut Yazlýk sahil...konut siteleri adedi siteleri...adedi Mesko Erdemoðullar...33 Çaltana Balkaroðlu Sedef...20 Kuðu...47 Çaðdaþkent Mimoza...70 Þirinler...95 Oktay Koytur Köytur Palma Kemer Denizkent Yap. Koop Mavi Yelken Ýhlas...50 Þoray Özsedir Arzu Soydaþ Erciyes Petrol Kent...90 Arzu Kenttur Þoray Saðlýk Kent...80 Ünlü Özsaray Yeniözveren Özsaray Buket Luna Burcu...20 Toplam Bu yasa hükümlerinin Davultepe Ýlçesi nde çalýþmadýðý söylenebilir. Çünkü bölgedeki yapýlaþma 1970 yýllarýnda baþlamýþ, ilçe 1987 de belediye olmuþ, imar planý 1990 yýlýnda hazýrlanmýþtýr. Sonuç olarak bölge- 20 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

4 MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Ekoloji deki yapýlaþma belediye mücavir alaný dýþýndaki I. ve II. sýnýf tarým arazileri üzerine yapýlmýþtýr. (I. ve II. sýnýf tarým arazisi: düz ve düze yakýn, derin, sulamaya müsait, özel toprak iþleme önlemleri gerektirmeden her türlü üretimin yapýlabileceði en deðerli topraklardýr. Bu verimli arazilerde narenciye, turfanda sebze, pamuk ve buðday yetiþtirilebilmektedir. Bölgenin ekolojik koþullarý 2. ürün almaya (örn. Soya fasulyesi) ve seracýlýða elveriþlidir. Ülkemizde bulunan I. ve II. sýnýf tarým arazileri gerek erozyon gerekse yanlýþ yapýlaþma nedeni ile hýzla erimektedir.) Konunun diðer bir boyutu ise bu denetimsiz yapýlaþmalarýn sayýlý ve 1990 tarihli Kýyý Yasasýný (10) ihlal ederek I. derecede ekolojik deðer taþýyan kýyý bölgelerinde geliþmesidir. Bugün tüm yerleþim birimlerinde yapýlaþma ilgili belediyelerin kontrolünde olmaktadýr, fakat belediyelerin %95 e yakýn bir bölümünde imar planý yönlendirebilecek ve hazýrlayabilecek nitelikte kadrolarý bulunmamaktadýr. Ýncelenen yerleþim birimlerinin kýþýn nüfusu kiþi iken yazýn bu nüfusa yaklaþýk kiþi daha eklenerek ya çýkmaktadýr. Bu nedenle ö- zellikle yaz aylarý boyunca çevre kirliliði had safhaya u- laþmaktadýr (11). YERLEÞÝM BÝRÝMLERÝNÝN VE BÝNALA- RIN PLANLANIÞ ÞEKÝLLERÝ Geleneksel yerleþim biçimleri ve binalarý birbirine oldukça benzeyen bu 14 yeni belediyenin ekonomileri, sera ve narenciye tarýmýna dayalýdýr. Yerleþimlerin fiziki yapýlanmasýnda tarýmýn önemli ölçüde etkisi görülmektedir. Genel yerleþim þemalarý, yönetim binasýnýn bulunduðu merkezi alanýn çevresinde geliþen 1 veya 2 dönümlük bahçe içerisinde 1 ile 3 katlý yapýlar ve yaya ulaþýmýna dayalý yollardan oluþan kýrsal bir yapýya sahiptir. Genelde binalar kare geniþ bir sofa ve bu sofaya açýlan odalardan oluþmaktadýr. Üst katlarýna evin dýþýna yapýlmýþ bir merdiven ile ulaþýlmaktadýr. Binalar arazi kullanýmý ve yönlendirme açýlarýndan çevreye uyum i- çindedirler ve binalarýn oluþturduklarý dýþ mekanlar doða ile bütünleþmektedir. II. konut yerleþimlerinin planlamasý ve binalarýnýn biçimlenmesi; kullaným, doðal çevre, kültür, estetik gibi temel planlama ilkelerine uymadan, ticari amaçla rant getirecek þekilde yapýlmaktadýr. Kullanýmda hedeflenen amaç 2. konut yazlýk olduðu için, konut planlarý genelde 1 veya 2 yatak odasý, mutfak ile bütünleþmiþ yaþama mekaný ve banyo olarak hazýrlanmýþtýr. Araþtýrma yapýlan bölgede bulunan yazlýk sitelerin plan tipleri Þekil 1 de þematize edilmiþtir. Binalar genelde bloklar halinde denize paralel olarak (Bkz. Þekil 1 A, D, E, F), U formunda (Bkz. Þekil 1 B), V formunda (Bkz. Þekil 1 C) veya dama taþý gibi (Bkz. Þekil 1 D, E, F) tasarlanmýþlardýr. Projelerde bloklarýn doðu ve batý yönlerine veya birbirlerinin önüne gelecek þekilde yerleþtirilmiþ olmalarý yazlarý oldukça sýcak ve rutubetli geçen, rüzgarý sadece güney-güneybatýdan alan bölgede doðal iklimlendirme unsurunun dikkate alýn- Þekil 1. Yöredeki yazlýk sitelerin yerleþim örnekleri (11). Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 21

5 Ekoloji madýðýný, fakat arsalarýn optimum rant getirebilmesi i- çin her þeyin yapýldýðýný göstermektedir. Senenin yaklaþýk 8 9 ayý hiç kullanýlmayan bu binalarýn büyük bir bölümü ortalama 15 katlýdýr (18-20 kata kadar yapýlmýþ binalar bulunmaktadýr), sitelerde çok yetersiz ve kullanýþsýz yeþil alanlar yapýlmýþtýr, inþaat maliyetlerinin düþük olmasý için tip planlama ve sýra sýra ayný görünüþte monoton cepheler yapýlmýþtýr, i- marsýz yapýldýklarý için sosyal donatýdan ve alt yapýdan yoksundurlar. Bu özelliklerinden dolayý incelenen siteler tatil ve dinlenme fonksiyonlarýyla çeliþmekte olduðu saptanmýþtýr. Planlamada binalarýn yerleþim þekillerinin ve yönlenmelerinin hatalý yapýlmasý binanýn kullaným sürecinde konforunu etkilemekte, iklimlendirme açýsýndan sorunlar yaratmakta, bu ise iklimlendirme maliyetini etkilemektedir. Örneðin Þekil 1 deki doðuda ve batýda kalan ve hakim rüzgarý alamayan daireler de aþýrý sýcaklýk ve nem problemleriyle karþýlaþýlmakta ve güneþ kýrýcý elemanlar kullanmak zorunda kalýnmakta, güneykuzey aksýna bakmayan tüm konutlarda klima cihazý ile soðutma yapýlmasý gerekmektedir. Klima cihazý ile soðutma yapýlamayan konutlarýn aþýrý sýcaktan dolayý pencerelerinin açýlarak kullanýlmalarý gerekmekte, diðer kullanýcýlar bu kez klimalarýnýn gürültüsünden rahatsýz olmaktadýrlar. Deniz kýyýsýnda yapýlan siteler Þekil 1 de Y. GÜRÇINAR - N. S. YÜCEER þematize edilen yerleþim planlarýnda görüldüðü üzere, kendi site sakinleri dýþýnda halkýn denizi ve kýyýsýný kullanmasýný büyük ölçüde engellemektedirler. Bölgedeki yerleþim birimlerinin planlanmasý 3030 sayýlý Kanun Kapsamý Dýþýnda Kalan Belediyeler Tip Ý- mar Yönetmenliðine göre yapýlmýþtýr (8). Tip Yönetmenlik te ise doðal çevre verileri, sosyal çevre, kentsel kimlik gibi ilkeler ile ilgili hükümler açýk deðildir. Tip yönetmelikteki bu boþluk; (Madde 3/17 den, Madde 3/47 ye kadar olan bölümler) doðal ve yapay çevreye aykýrý tamamen ranta yönelik kimliksiz kentleþmeye karþý yeterli önlem getirememektedir. ÇEVRE SORUNLARI Ýncelenen 14 yerleþim maddi ve teknik olanaklarý çok kýsýtlý küçük belediyelerdir sayýlý Ýmar Yasasý gereðince, kýyý bandýnýn kentsel geliþimi tamamen söz konusu bu 14 belediyeliðin sorumluluðundadýr. Bugün kýyý bandýnda inþaatlarla birlikte olan konut sayýsýnýn önümüzdeki 4 yýl içersinde e çýkacaðý tahmin edilmektedir (13). Konutlarda ortalama 4 kiþi olacaðý varsayýlýrsa kiþi yaz aylarýnda bu bölgede yaþayacaktýr. Daha da önemlisi bu yoðun nüfus ve yapýlaþma; kýyý þeridi, I. ve II. sýnýf tarým arazileri, özel çevre koruma alanlarý ve antik kentler gibi çevre denge- Tablo 3. Yerleþimlerin atýk su, alt yapý durumlarý, elektrik ve temiz su hizmetlerinin yeterliliði (11). (Yerleþim için yeterli düzeyde: (+); Yerleþim için yetersiz düzeyde: (-) Yerleþimler Atýksu Katý Atýk Tasfiye Temiz Elektrik Atýksu Toplama Sistemleri Þekilleri Su Mezitli Kanalizasyon tesisi %2 oranýnda, 8 arýtma tesisi var. Mersin kompost + + foseptikten Mersin Belediyesi Kapasite gübre fabrikasýna tesislerine gönderiliyor. konut gönderiliyor. Davultepe Kanalizasyon yok. Atýksular 5 sitenin ön arýtma Tespit edilmiþ bir - + foseptikte toplanýyor. tesisi var. alana dökülüyor. Tece Kanalizasyon yok. Atýksular Bütün sitelerin var. Mersin kompost + + Mersin Belediyesi tesislerine Kapasiteleri yetersiz. gübre fabrikasýna gönderiliyor. gönderiliyor. Kargýpýnarý Kanalizasyon çalýþmalarý var. Ýnþaat halinde 3 Tespit edilmiþ bir + + Atýksular Mersin Belediyesi sitenin arýtmasý var. alana dökülüyor. tesislerine gönderiliyor. Çeþmeli Kanalizasyon yok. Atýksular 90 konutluk bir sitenin Tespit edilmiþ bir + + foseptikte toplanýyor. arýtma tesisi var. alana dökülüyor. Tömük Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Arpaçbahþiþ Paket sistemi arýtma tesisi var. Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Arýtmadan çýkan sular denize Kapasiteleri yetersiz. alana dökülüyor. gönderiliyor. Erdemli Arýtma tesisi çalýþmalarý var. 6 sitenin arýtma Tespit edilmiþ bir + + Atýksular foseptikte toplanýyor. tesisi var. alana dökülüyor. Kocahasanlý Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Limonlu Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Kumkuyu Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Kýzkalesi Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Atakent Kanalizasyon için çalýþmalar var. Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir - - Atýksular Atayurt Kanalizasyon için çalýþmalar var. Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + - Atýksular 22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

6 MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Ekoloji si açýsýndan çok hassas bölgelerde yer alacaktýr. Güçsüz ve teknik imkanlardan yoksun belediye teþkilatlarý, yaz aylarýnda kendi ilçeleri dýþýnda konut ve kiþilik nüfusa kamu hizmet ve denetimi götürmek zorunda kalacaktýr. Bu yerleþimlerin hizmet ve denetimi yeterince yapýlamamasý sonucu o- luþan katý ve sývý atýklar bu güne kadar olduðu gibi çevreye kontrolsüz olarak býrakýlacaktýr. Tablo 3 de yerleþimlerin katý atýk tasfiye þekilleri görülmektedir. Yazlýk sitelerin %90 ýnýn katý atýklarý belirlenmiþ bir alana dökülmektedir. Bölgedeki çöp miktarý kýþýn 542 ton/gün, yazýn 768 ton/gün dür. Yerleþim birimlerinin %64 ünde çöp düzenli olarak toplanabilmektedir (11). Konunun diðer bir boyutu bölgedeki su ve deniz kirliliðidir. Kýyý kirliliðine büyük ölçüde II. konut yerleþimlerinin yol açtýðý saptanmýþtýr. Yerleþimlerin büyük bir bölümünde kanalizasyon bulunmamaktadýr (Bkz. Tablo 3 ve 4). Yazlýk sitelerde tek kademeli kompakt aktif çamur sistemiyle çalýþan arýtma tesisleri seçildiði görülmüþtür. Yatýrým maliyeti düþük ve çalýþma sistemi 24 saat elektrik enerjisi kullanýmýna dayanan bu tür tesislerin bölgede önemli ölçüde enerji sýkýntýsýna neden olduklarý ve hatalý planlanmalarýndan dolayý verimsiz çalýþtýklarý, arýtýlamamýþ atýk sularýn doðrudan denize deþarj edildiði saptanmýþtýr (Bkz. Resim 3) Resim 3. Atýk sularýn kýyý deþarjýna bir örnek (TÖMÜK). Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 Sitelerin inþaatý sýrasýnda kum, çakýl gibi malzemeler kýyýlardan temin edilmekte, tüm inþaat artýklarý bölgede býrakýlmaktadýr. Ayrýca yanlýþ tasarlanan binlerce yazlýk konutun termal konforu ancak klima cihazlarý ile saðlanabilmekte, çok yüksek katlý olan konutlarýn su daðýtýmý hidroforlarla yapýlabilmekte, asansörlerin kullanýmý normal bir kýþlýk konuta göre 6-7 kat daha fazla olmaktadýr. Konunun diðer bir boyutu ise bölgedeki özellikle Mersin deki sanayi tesislerinin yol açtýðý endüstri kirliliðidir. Tablo 4 de bölgede bulunan bazý sanayi tesislerinin arýtma durumu görülmektedir. Tesislerin büyük bir bölümünde atýk sular gerekli arýtmadan geçmeden denize deþarj edilmektedir. Bölgedeki sanayi kuruluþlarýnýn deniz deþarjýndan kaynaklanan kadmiyum, cýva gibi zehirli maddeler deniz canlýlarýnýn bünyesine geçmektedir. Arýtma tesisi yaptýrtmak yerine, çevre yasasýnýn öngördüðü para cezasýný ödemeyi tercih eden veya teknik olarak çalýþmayan göstermelik bir arýtma tesisi yapan sitelerin evsel atýklarýnýn deniz yüzeyinde neden olduðu köpüklenme, havalanmayý engelleyerek deniz canlýlarýnýn saðlýðýný önemli ölçüde etkilemektedir yýlýnda söz konusu sahil bandýnda yapýlan ölçümlerin ortalama deðerleri ürkütücü boyutlardadýr. Yapýlan araþtýrmada kiþi baþýna günde 150L/N atýk üretildiði; TKM o- ranýnýn (askýda katý madde oraný) mg/l; BO- Ý oranýnýn (Biyokimyasal oksijen oraný) mg/l ve K O - Ý oranýnýn (Kimyasal oksijen oraný) mg/l olduðu saptanýlmýþtýr (6). Tablo 4. Sanayi tesislerinin arýtma durumu (13). Sanayi Tesisi Arýtma Durumu Soda Sanayii Gerekli arýtma yapýlamamaktadýr, deniz deþarjý. Kromsan Arýtma yetersiz, deniz deþarjý. Sumas Arazi boþaltýmý. Gama Arazi boþaltýmý. Akgübre Arýtma yetersiz, deniz deþarjý. Ataþ Arýtma yetersiz, denize deþarj. Anadolu Cam Arýtma yetersiz, denize deþarj. Çimsa - Plassa - Seka Fiziksel, kimyasal arýtým, denize deþarj. SONUÇ VE ÖNERÝLER Mersin-Silifke kýyý bandýnda bulunan I. ve II. sýnýf tarým arazileri, sulak alanlarý gibi çevre dengesi açýsýndan çok önemli ekosistemlerinin ve sit alanlarýnýn yapýlaþmaya açýlmasýna paralel imar planlarýnýn önünde hýzlý ve kontrolsüz olarak meydana gelen, sosyal ve teknik donatýdan yoksun, ranta dayalý oluþan yoðun yapýlaþma, kanalizasyon ve çöp için yetersiz altyapý imkanlarý ekolojik dengenin de tamamen bozulmasýna neden olan çevre kirliliði yaratmaktadýr. Gerek sitelerin gerekse tek bina ölçeðinde yapýlarýn bir araya geliþlerinde tesadüfler rol oynadýðýndan yapýlarýn bütünleþerek bir doku oluþturmasýndan, kýyýdaki kentsel oluþumlarýn sürekliliðinden ve deniz kýyýsýnda yer alan bina sakinleri dýþýnda halkýn deniz ve kýyýdan yararlanabildiðinden söz etmek mümkün deðildir. Bölge için bir çözüm önerisi geliþtirirken yukarýda söz konusu edilen bu faktörleri göz önünde tutup, bir planlama verisi olarak kullanmak gerçekçi bir yaklaþým olacaktýr. Ülkemizde bir yerleþim biriminde tüm bu sakýncalarý önlemek, denetlemek ve gidermek amacýyla ilgili 23

7 Ekoloji yasalar mevcuttur: Bu yasalardan Ýmar Mevzuatý ve Kýyý Yasasý; Alan kullanýmý ve yönetimini, Çevre Mevzuatý ise çevre kirliliði ve kontrolünü yönlendirmektedir. Bu yasalarýn önceki bölümlerde ifade edilen boþluklarýna raðmen çalýþýr duruma getirilmesi ve kentsel geliþimin kontrol altýna alýnmasý bölgedeki çevre sorunlarýnýn çözümüne katký saðlayacaktýr. Ancak bölgedeki kentsel geliþme potansiyelinin yüksekliði ve hýzý, bunun yaný sýra kentsel geliþme alanýnýn doðal denge açýsýndan hassas kýyý bölgelerinde bulunmasý göz önünde tutulduðu taktirde bu yaklaþýmýn sürdürülebilir bir çevre açýsýndan yetersiz kalma o- lasýlýðý yüksektir. Bu açýdan bölgedeki kentleþme sürecinin yapý ve çevre iliþkileri açýsýndan denetimi; kullanýlan bölgenin kendi doðal ve yapay çevre deðerlerini saðlayan bütünleþtirilmiþ fiziki planlama yöntemleriyle mümkün kýlýnabildiðinden Çevresel etki belirleme, deðerlendirme ve önlem alma prensibine dayanan Y. GÜRÇINAR - N. S. YÜCEER ÇED çalýþmasýnýn bölgede sürdürülebilir bir kentleþme saðlanabilmesi için uygun olacaktýr. Bölgedeki yapýlaþma ve kentsel geliþim sürecinin neden olduðu çevre sorunlarýnýn çözümü için Ýmar Mevzuatý ve Çevre Mevzuatý kapsamýnda, kullaným çevre dengesini saðlayan Kentsel geliþim projeleri için çevresel etki deðerlendirme çalýþmasý yapýlmasý yararlý olacaktýr. Böylece bir kent planýnýn uygulamasýnda oluþabilecek olumlu olumsuz çevresel etkiler, proje öneri aþamasýnda iken önlem ve çözüm alternatifleriyle birlikte belirlenebilecektir. Ülkemizde 1983 tarihinde yürürlüðe giren 2872 sayýlý Çevre Kanunu nun 10. Maddesine dayanýlarak çýkartýlan tarihli Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði Ek1-Çevresel Etki Deðerlendirmesi Uygulanacak Faaliyetler Listesi nde kentsel geliþme projelerinin de yer almasý faydalý olacaktýr. KAYNAKLAR tarih ve 2872 sayýlý Çevre Kanunu tarihli Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði 3. Ergeç, A., (1985), Mersin Silifke Kýyý Þeridinin Turizm Geliþmeleri ve Sorunlarý Ç.Ü. Peyzaj Mimarlýðý Bölüm, Yüksek Lisans Tezi, Adana 4. Baþýbüyük, M., (1992), Göksu Deltasý Su Kirlilik Düzeyi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ç.Ü. Çevre Mühendisliði Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Adana 5. Conalp, Ö., (1993), Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü, Ýçmesuyu Projesi Hidrolojik Raporu ( ), Adana. 6. Yüceer, A., Keskinkan, O., Yüceer, N., (1996) Kýyý Bölgelerinde Kentsel Altyapý Sorunlarý ve Çözüm Önerileri, Bildiri,1. Ulusal Kýyý Mühendisliði Sempozyumu, Samsun tarih ve 3194 sayýlý Ýmar Kanunu sayýlý Kanun Kapsamý Dýþýnda Kalan Belediyeler Tip Ýmar Yönetmeliði sayýlý Turizm Teþvik Kanunu tarih ve sayýlý Kýyý Kanunu 11. SAHA ÇALIÞMALARI: Belediyeler, Bayýndýrlýk Ýl Müdürlükleri ve Ýller Bankasý arþivlerinden derlenen belgeleri, mahallinde yapýlan araþtýrma ve incelemeler sonucu toplanan verileri ve araþtýrma bölgesinde yapýlan anketler sonucu elde edilen verileri içermektedir. 12. Ansiklopedi 13. TMMOB Ýçel Ýl Koordinasyonu Kurulu, Çevre Komisyonu Araþtýrma Raporu, (1991), Ýçel de Çevre Sorunlarý, Mersin. 24 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

1/100 000 ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý, 2023 yýlý hedef alýnarak ilçe sýnýrlarýnýn ve belde belediyeleri sýnýrlarýnýn il sýnýrýna kadar tamamýný kapsayacak þekilde haritasýnda belirlenmiþ sýnýrlar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi 17, 65, 21-27 2007 Hakan DOYGUN, A. Alpagu ÝLTER Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÖZEL SAYI Yeniden Baþlarken Cumhuriyet Üniversitesi Çevre, Mühendislik ve Çevre Mühendisliði Nedir? Çevre Sorunlarý Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNE BAKIÞ Çevre Mühendisi ve Çevreciler

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ

Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ BEÞERÎ SÝSTEMLER 3. Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEÐÝN DÜNYASINA 32 33 1 EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kentsel. Mekanýn. Üretiminde. Mimarlýk. Kentsel. Tasarýmýn. Rolünü. Yeniden. Tanýmlamak:

Kentsel. Mekanýn. Üretiminde. Mimarlýk. Kentsel. Tasarýmýn. Rolünü. Yeniden. Tanýmlamak: 22 Kentsel Mekanýn Üretiminde Mimarlýk ve Kentsel Tasarýmýn Rolünü Yeniden Tanýmlamak: Çukurambar örneði* 23 * Temel olarak, kentsel mekan üretim biçimlerinin ilke ve kavramlarý yirminci yüzyýlýn baþýnda,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Arsa Düzenlemeleri Ýçin Önemli Bir Araç: Ýmar Programý Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye de, imar planý uygulamalarý, harita mühendislik

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ Bülent YEÞÝLATA, Yusuf IÞIKER Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Geliþmekte Olan Ülkelerdeki Yasadýþý Yerleþim Sorunlarýnýn Çözümü Ýçin Bir Model Yaklaþýmý Önerisi* Bayram UZUN 1, Mehmet

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU)

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621 TARÝHÝ :04/04/1990 Konu:Kýyý Kanunu Resmi Gazete Tarihi:17/04/1990 Resmi Gazete Sayýsý:20495 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi

Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi Ekoloji Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi Hakan DOYGUN, Süha BERBEROÐLU, Hakan ALPHAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 19, 76, 36-49 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.765 Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Aylin SALICI 1, M. Faruk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Ayrýcalýklý bir coðrafyanýn saðladýðý doðal güzellikle ve tarihsel zenginliklerle bezenmiþ Ýstanbul un son yýllarda maruz kaldýðý plansýz giriþimler sonucu, anýlan deðerlerinin kýsmen maskelenmiþ kýsmen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı