MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ"

Transkript

1 MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), Doç. Dr. Ing. Mimar Yusuf GÜRÇINAR Çukurova Üniversitesi, Ýç Mimarlýk Bölümü, Balcalý-ADANA Uzman Mimar Nilgün Sultan YÜCEER Çukurova Üniversitesi, Mimarlýk Bölümü, Balcalý-ADANA ÖZET Antik çaðlardan beri dünyanýn önemli yerleþim yerlerinden biri olan Mersin-Silifke Kýyý þeridi, yaklaþýk 1950 li yýllardan itibaren iç göçten kaynaklanan hýzlý bir nüfus artýþý sürecine girmiþtir. Ayrýca Doðu, Güneydoðu ve Orta Anadolu bölgelerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn denize olan özlemleri nedeni ile yaz tatilleri için birinci derecede tercih ettikleri yerlerden biri durumunda olmasý sonucu kýyýda büyük ölçüde II. konut yapýlaþmasý devam etmekte ve yaz aylarýnda bölgenin nüfusu katlanarak artmaktadýr. Kýyý arsasýna olan yoðun talep sonucu, kýyýda yer alan son tarým alanlarý da yerleþime açýlmaktadýr. Yapýlaþmayý ve kentleþmeyi yönlendiren i- mar mevzuatýnýn çevre koruma açýsýndan yeterli içeriði olmamasý ve tam uygulanamamasý, sonradan telafisi mümkün olmayan çevre problemlerine özellikle; kýyý kesiminin aþýrý betonlaþmasý ve kamu yararýna kullanýlamamasýna, denizin artan bir þekilde kirlenmesine ve ekolojik dengenin bozulmasýna neden olmaktadýr. Bu çalýþmada Mersin-Silifke kýyý þeridindeki II. konut kullanýmlarý incelenmiþ ve bu oluþumlarýn çevreye etkileri araþtýrýldý. Yapýlan araþtýrmalarýn sonucunda, çevresel etkileri belirleme ve önlem alma prensiplerine dayanan Çevresel etki belirleme, deðerlendirme ve önlem alma, ÇED sürecinin, mevcut yerleþim bölgelerinin rehabilitasyonunda, yeni yerleþim birimlerinin imara açýlmasýnda ve kentsel geliþim projelerinin hazýrlanmasýnda kullanýlmasý önerildi. Anahtar Kelimeler: Kýyýlarda çevre sorunlarý ve kontrolsüz yapýlaþma. ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE STRUCTURING ON MERSIN-SILIFKE SHORE-LINE ABSTRACT Mersin-Silifke shore-line has been an important setlement area since the antic ages. In this area, population has been increasing due to the migration of part of Turkey from Eastern and Southeastern people since 1950 s and the area has faced an unplanned urbaning and secondary housing settlements. Rapid and uncontrolled urbaning had important effects on environment in the area. In our country, Urban Development Legislations, have become very unsufficient for the protection of enviroment. Shore-lines and agricultural (lands) have been opened for settlements and this aplication has destroyed the ecological balance. In this study, the use of secondary (summer) houses and its environmental effects on urban development in Mersin-Silifke shore-line were investigated. As a result of this study, it is recommended that the ÇED process based on the principles of determination of environmental effects and taking necessary precautions would be useful for the rehabilitation of existing settlement regions, the development of new settlement units and the formation of urban development projects. Keywords: Environmental problems on shores and disorder urbanization on shores. GÝRÝÞ Kilometrelerce uzanan kumsallarý, yýlda 300 gün güneþi, ortalama 22ºC deniz suyu sýcaklýðý, flora ve fauna çeþitliliði olan Mersin-Silifke kýyý bandý, kullanýcýnýn gözüyle hafta sonlarýnda, yaz ve kýþ aylarýnda her zaman gidebileceði, denize girmek, spor yapmak gibi aktiviteleri gerçekleþtirebileceði bir tatil yeri konumundadýr. Bu bölge 1950 li yýllarda baþlayan ve halen devam etmekte olan denetsiz yapýlaþma ile kültürel ve doðal çevre deðerlerine uymayan, sosyal donatý ve teknik altyapýdan yoksun, saðlýksýz ve kimliksiz bir geliþme sürecine girmiþtir. Doðal ve tarihi sitler, kýyýlar ve tarým alanlarý 1970 li yýllardan beri hýzlý bir þekilde yerleþime açýlmakta, bu oluþum bölgede hava, su ve toprak kirliliði olarak nitelendirilen çevre kirliliðini yaratmaktadýr. Bölgede uygulanan yatýrým ve geliþme projeleri sadece fayda maliyet analizi çerçevesinde deðerlendirilmekte ve faaliyetin ekonomik getirisi ana kriter olarak saptanmaktadýr. Bu anlamda uygulanan projeler geliþme biçimleri ve kirlilik yükleri ile doðal ve yapay çevreyi doðrudan etkileyerek ekolojik dengenin bozulmasýna neden olmaktadýr. Bölgede çevre sorunlarýnýn had safhaya ulaþmasýndan çok sonra tarihinde 2872 sayýlý Çevre Kanunu hazýrlanmýþtýr (1). Bu kanuna dayanýlarak, fakat oldukça geç çýkartýlan tarihli ÇED yönetmeliði (2) ile gerçekleþtirilmesi planlanan her türlü faaliyetin çevreye etkileri konusunda denetleyici hükümler getirilmiþtir. Çevre kirliliði ve kontrolünü denetleyen bu yasalar, tüm kentsel geliþimler için Ýmar Mevzuatýný; yapý, çevre ve sürdürülebilirlik iliþkileri açýsýndan tamamlayýcý niteliktedir. Mersin-Silifke kýyý bandýndaki çevre sorunlarý hususunda deðiþik çalýþmalar yapýlmýþtýr. Tarafýmýzdan saptanýlabilen çalýþmalar aþaðýda kýsaca özetlenmiþtir: 18 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

2 MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Ekoloji Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümünden A. Ergeç 1985 yýlýnda Mersin Silifke Kýyý Þeridinin Turizm Geliþmeleri ve Sorunlarý Üzerine Bir Araþtýrma konulu tez çalýþmasýnda; kýyý þeridindeki rekreasyon alanlarýný araþtýrmýþ, bölgede yapýlan anket ile kýyý þeridi turizm açýsýndan incelenmiþtir (3). Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümünden Mesut Baþýbüyük 1992 tarihinde Göksu Deltasý Su Kirlilik Düzeyi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi konulu tez çalýþmasýnda kýyý þeridinde yer alan Göksu Deltasý nýn yüzeysel sulardaki kirlilik düzeyinin ve kirletici kaynaklarýnýn belirlenmesini araþtýrmýþtýr (4). Diðer bir çalýþma ise, Ö. Conalp tarafýnda 1993 yýlýnda Ýller Bankasý için hazýrlanan Mersin Ýçme Suyu Hidrolojik Raporu dur. Bu raporda Mersin bölgesi nüfus, tarihçe, i- mar planý ve ekonomik yapý açýsýndan incelenmiþtir (5) yýlýnda A. Yüceer, O. Keskinkan, N. S. Yüceer Kýyý Bölgelerinde Kentsel Altyapý Sorunlarý ve Çözüm Önerileri konulu çalýþmalarýnda kýyý þeridindeki yazlýk yerleþimlerin altyapý sorunlarýný ve arýtma sistemlerini incelemiþlerdir (6). Çukurova Üniversitesi Araþtýrma Fonu tarafýndan desteklenen (Proje Nr. FBE 95.E.163) bu araþtýrmanýn amacý, 1950 den günümüze bölgede süregelen plansýz yapýlaþma ve paralelinde oluþan çevre sorunlarýný saptamak ve öneriler geliþtirmektir. Çalýþma alaný Mersin- Silifke kýyý çizgisi ile E24 karayolu arasýnda kalan kýyý bandý ile sýnýrlandýrýlmýþ, bölgedeki Mezitli, Davultepe, Tece, Kargýpýnarý, Çeþmeli, Tömük, Arpaçbahþiþ, Erdemli, Kocahasanlý, Limonlu, Kumkuyu, Kýzkalesi, A- takent ve Atayurt incelenmiþtir. turizm potansiyeli taþýyan alanlardan bakir kalmýþ kesimleri turizm kullanýmýna açmak, II. konut geliþimlerini disipline sokmak, plansýz geliþmeleri önlemek hedef alýnmýþtýr. Planýn Genel Hükümler bölümünde; 3194 sayýlý Ýmar Kanunu (7), 3030 sayýlý kanun kapsamý dýþýnda kalan tip Ýmar Yönetmeliði (8), 2634 sayýlý Turizm Teþvik Kanunu ve Yönetmelikleri (9), 2872 sayýlý Çevre Kanunu Yönetmelikleri (1) ile sayýlý ve 1990 tarihli Kýyý Yasasýnda (10) geçen tanýmlar ve hükümler geçerlidir denmektedir. Bu hükümler dahilinde II. konut ve turizme açýlan bölgenin kentsel geliþimi; a- razi ve arsa kullanýmý, bina planlama ilkeleri olarak iki aþamada incelenerek, geliþimin yukarýda söz konusu o- lan yasa ve plan kararlarýna uygunluðu ve oluþum niteliklerinin çevreye etkileri tartýþýlmýþtýr. Araþtýrma alanýnda yapay çevre oluþumundaki kriterleri incelemek ve çevre sistemlerine etkilerini tartýþmak amacýyla yöredeki yerleþimlerin nüfus, imar, altyapý ve sosyal durumunu içeren bilgiler belediye ve kaymakamlýklardan temin edilmiþ (11), ayrýca mahallinde incelemeler ve dar kapsamlý anket çalýþmalarý yapýlmýþtýr. BÖLGEDEKÝ KIYI VE ARAZÝ KULLANIMI Arkeolojik buluntulardan 5000 yýllýk bir yerleþim tarihine sahip olduðu tahmin edilen çalýþma alaný; özellikle antik çaðlardan beri çeþitli kültür ve uygarlýklarýn kurulduðu, dünyanýn önemli yerleþim bölgelerinden biridir (12). Akdeniz e özgün arboretum ve narenciye bahçeleri ile kaplý (Bkz. Resim 1) Mersin-Silifke kýyý þeridinin konumu ve özellikleri itibariyle, önemi II. Dünya Savaþý ve izleyen yýllarda daha da artmýþtýr. Bu tarihlerde Çukurova bölgesinde baþlayan sanayileþme, kentleþme ve Mersin Limaný nýn yapýlmasýna paralel olarak geliþen iç göç ve tatil amaçlý II. konut talebi bölgede imar plan ve programlarýnýn önünde hýzlý bir yapýlaþma ve kentleþme sürecini baþlatmýþtýr. Resim 1. Mersin-Silifke kýyý bandýnýn doðal yapýsýndan bir görünüm. Bölgenin kentsel kullanýmý hakkýnda, 1988 onanlý ve 1/25000 ölçekli Nazým Ýmar Planý hükümler getirmekte ve bu planda, E24 Karayolu ile kýyý çizgisi arasýnda kalan bölge, II. konut ve turizm geliþim alanlarý olarak görünmektedir. Nazým Ýmar planý, Plan Kararlarý kýsmýnda planlama hedefi olarak; Plan kapsamýndaki Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 19

3 Ekoloji Y. GÜRÇINAR - N. S. YÜCEER Tablo 1. Çalýþma alanýndaki imar planý tarihleri ve onay mercileri, kýþ nüfusu ve yaz nüfusu (11). Sahil Sahil Ýlk Son Sahil Sahil Bölgesindeki Yerleþimdeki Nüfus Nüfus Bölgesinin Bölgesinin Ýmar Ýmar Bölgesindeki Ýlk Yapýlaþmanýn Bugünkü Ruhsatlý Kýþ Yaz Yerleþimler Ýlk Ýlk Planý Planý Yapýlaþmayý Tasdik Kurumu Konut Adedi Kullaným Yapýlaþma Tarihi Tarihi Tasdik eden Þekli Tarihi Kurum Mezitli Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd dan itibaren Belediye Boþ arazi Davultepe Tarým alaný Belediye Belediye Tece Tarým alaný Belediye Belediye Kargýpýnar Boþ arazi Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Çeþmeli Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Tömük Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Arpaçbahþiþ Tarým alaný Belediye Belediye Erdemli Tarým alaný Belediye Belediye Boþ arazi Kocahasanlý Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Limonlu Tarým alaný Bayýndýrlýk Müd dan itibaren Belediye Kumkuyu Boþ arazi Belediye Belediye Kýzkalesi Boþ arazi Bayýndýrlýk Müd den itibaren Belediye Atakent Tarým alaný Belediye Belediye Atayurt Tarým alaný Belediye Belediye Konut alaný Toplam Resim 2. Bölgede kýyý yapýlaþmasýna bir örnek. Günümüzde kýyý þeridi Çukurova Metropol bölgesi baþta olmak üzere Ankara, Kayseri, Konya, Gaziantep gibi geliþmiþ þehirlerin önemli bir tatil yeri durumundadýr. Özellikle son yýllardaki bölgeye olan yoðun talep ve spekülatif hareketler, bu yerleþimleri tatil beldesinin yaný sýra ranta yönelik yatýrým amaçlý bir bölge konumuna getirmiþtir. Buna paralel kentsel geliþimde tarihsel ve mevcut kent dokusunun sürekliliði olmamýþ, çevre deðerleri tamamen göz ardý edilmiþ, mimari biçimlenme de geleneksel mimari tamamen dýþlanmýþtýr (Bkz. Resim 2). Bölgede yapýlan saha çalýþmalarý sonucu hazýrlanan Tablo 1 de, kýyý þeridindeki yapýlaþmanýn 1970 li yýllarda baþladýðý, bu tarihlerde bölgede imar planlarý olmadýðý ve belediye mücavir alanlarý dýþýnda kaldýklarý görülmektedir. Yerleþim birimlerinin bir tanesi (Erdemli) hariç tamamýnda, imar planlarý bölgelerindeki yapýlaþmalardan çok sonra yapýlmýþ ve imar planlarý ile ancak mevcut yapýlaþmalar legalize edilmiþtir. Konuya tipik bir örnek olarak Davultepe kasabasý verilebilir. Davultepe kasabanýn E24 karayolunun kuzey kýsmýnýn 1987 tarihinde, güney kýsmýnýn yani kýyý bölgesinin 1990 yýlýnda imar planlarý yapýlmýþtýr (Bkz. Tablo 1). Ancak ilçeye baðlý kýyý bölgesinde yapýlaþma 70 li yýllarda baþlamýþ ve halen devam etmektedir. Hali hazýrda ilçe belediyesine toplam 7213 konuttan oluþan 35 yazlýk site baðlýdýr (Bkz. Tablo 2), konut baþýna 6 kiþi öngörüldüðünde kiþilik bir nüfusun uygulama imar planý ve programý olmadan veya plan yapýmý sürecinde bölgeye yerleþmiþ olduðunu göstermektedir. Örneðin 726 konuttan oluþan Þoray 1 ve 500 konuttan o- luþan Çaltana yazlýk sahil siteleri 1977 yýlýnda kullanýma açýlmýþtýr. Konuyla ilgili yasalar incelendiðinde; 1985 tarihli 3194 sayýlý Ýmar Kanunu Madde 7/c mevcut planlarýn yerleþmiþ nüfusa yetersiz olmasý durumunda veya yeni yerleþme alanlarýnýn; belediyeler veya valiliklerce imar planlarýnýn yaptýrýlmasý veya imar planý olmayan yerlerde bakanlýkça hazýrlanacak yönetmelik esaslarýna göre uygulama yapýlýr hükmünü getirmektedir. (1956 tarihli Ýmar Kanunu 1985 tarihinde deðiþtirilmiþ, ancak Madde 7/c de deðiþiklik yapýlmamýþtýr (7). Tablo 2. Davultepe ye baðlý yazlýk sitelerde II. konut miktarý (11). Yazlýk sahil Konut Yazlýk sahil...konut siteleri adedi siteleri...adedi Mesko Erdemoðullar...33 Çaltana Balkaroðlu Sedef...20 Kuðu...47 Çaðdaþkent Mimoza...70 Þirinler...95 Oktay Koytur Köytur Palma Kemer Denizkent Yap. Koop Mavi Yelken Ýhlas...50 Þoray Özsedir Arzu Soydaþ Erciyes Petrol Kent...90 Arzu Kenttur Þoray Saðlýk Kent...80 Ünlü Özsaray Yeniözveren Özsaray Buket Luna Burcu...20 Toplam Bu yasa hükümlerinin Davultepe Ýlçesi nde çalýþmadýðý söylenebilir. Çünkü bölgedeki yapýlaþma 1970 yýllarýnda baþlamýþ, ilçe 1987 de belediye olmuþ, imar planý 1990 yýlýnda hazýrlanmýþtýr. Sonuç olarak bölge- 20 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

4 MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Ekoloji deki yapýlaþma belediye mücavir alaný dýþýndaki I. ve II. sýnýf tarým arazileri üzerine yapýlmýþtýr. (I. ve II. sýnýf tarým arazisi: düz ve düze yakýn, derin, sulamaya müsait, özel toprak iþleme önlemleri gerektirmeden her türlü üretimin yapýlabileceði en deðerli topraklardýr. Bu verimli arazilerde narenciye, turfanda sebze, pamuk ve buðday yetiþtirilebilmektedir. Bölgenin ekolojik koþullarý 2. ürün almaya (örn. Soya fasulyesi) ve seracýlýða elveriþlidir. Ülkemizde bulunan I. ve II. sýnýf tarým arazileri gerek erozyon gerekse yanlýþ yapýlaþma nedeni ile hýzla erimektedir.) Konunun diðer bir boyutu ise bu denetimsiz yapýlaþmalarýn sayýlý ve 1990 tarihli Kýyý Yasasýný (10) ihlal ederek I. derecede ekolojik deðer taþýyan kýyý bölgelerinde geliþmesidir. Bugün tüm yerleþim birimlerinde yapýlaþma ilgili belediyelerin kontrolünde olmaktadýr, fakat belediyelerin %95 e yakýn bir bölümünde imar planý yönlendirebilecek ve hazýrlayabilecek nitelikte kadrolarý bulunmamaktadýr. Ýncelenen yerleþim birimlerinin kýþýn nüfusu kiþi iken yazýn bu nüfusa yaklaþýk kiþi daha eklenerek ya çýkmaktadýr. Bu nedenle ö- zellikle yaz aylarý boyunca çevre kirliliði had safhaya u- laþmaktadýr (11). YERLEÞÝM BÝRÝMLERÝNÝN VE BÝNALA- RIN PLANLANIÞ ÞEKÝLLERÝ Geleneksel yerleþim biçimleri ve binalarý birbirine oldukça benzeyen bu 14 yeni belediyenin ekonomileri, sera ve narenciye tarýmýna dayalýdýr. Yerleþimlerin fiziki yapýlanmasýnda tarýmýn önemli ölçüde etkisi görülmektedir. Genel yerleþim þemalarý, yönetim binasýnýn bulunduðu merkezi alanýn çevresinde geliþen 1 veya 2 dönümlük bahçe içerisinde 1 ile 3 katlý yapýlar ve yaya ulaþýmýna dayalý yollardan oluþan kýrsal bir yapýya sahiptir. Genelde binalar kare geniþ bir sofa ve bu sofaya açýlan odalardan oluþmaktadýr. Üst katlarýna evin dýþýna yapýlmýþ bir merdiven ile ulaþýlmaktadýr. Binalar arazi kullanýmý ve yönlendirme açýlarýndan çevreye uyum i- çindedirler ve binalarýn oluþturduklarý dýþ mekanlar doða ile bütünleþmektedir. II. konut yerleþimlerinin planlamasý ve binalarýnýn biçimlenmesi; kullaným, doðal çevre, kültür, estetik gibi temel planlama ilkelerine uymadan, ticari amaçla rant getirecek þekilde yapýlmaktadýr. Kullanýmda hedeflenen amaç 2. konut yazlýk olduðu için, konut planlarý genelde 1 veya 2 yatak odasý, mutfak ile bütünleþmiþ yaþama mekaný ve banyo olarak hazýrlanmýþtýr. Araþtýrma yapýlan bölgede bulunan yazlýk sitelerin plan tipleri Þekil 1 de þematize edilmiþtir. Binalar genelde bloklar halinde denize paralel olarak (Bkz. Þekil 1 A, D, E, F), U formunda (Bkz. Þekil 1 B), V formunda (Bkz. Þekil 1 C) veya dama taþý gibi (Bkz. Þekil 1 D, E, F) tasarlanmýþlardýr. Projelerde bloklarýn doðu ve batý yönlerine veya birbirlerinin önüne gelecek þekilde yerleþtirilmiþ olmalarý yazlarý oldukça sýcak ve rutubetli geçen, rüzgarý sadece güney-güneybatýdan alan bölgede doðal iklimlendirme unsurunun dikkate alýn- Þekil 1. Yöredeki yazlýk sitelerin yerleþim örnekleri (11). Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 21

5 Ekoloji madýðýný, fakat arsalarýn optimum rant getirebilmesi i- çin her þeyin yapýldýðýný göstermektedir. Senenin yaklaþýk 8 9 ayý hiç kullanýlmayan bu binalarýn büyük bir bölümü ortalama 15 katlýdýr (18-20 kata kadar yapýlmýþ binalar bulunmaktadýr), sitelerde çok yetersiz ve kullanýþsýz yeþil alanlar yapýlmýþtýr, inþaat maliyetlerinin düþük olmasý için tip planlama ve sýra sýra ayný görünüþte monoton cepheler yapýlmýþtýr, i- marsýz yapýldýklarý için sosyal donatýdan ve alt yapýdan yoksundurlar. Bu özelliklerinden dolayý incelenen siteler tatil ve dinlenme fonksiyonlarýyla çeliþmekte olduðu saptanmýþtýr. Planlamada binalarýn yerleþim þekillerinin ve yönlenmelerinin hatalý yapýlmasý binanýn kullaným sürecinde konforunu etkilemekte, iklimlendirme açýsýndan sorunlar yaratmakta, bu ise iklimlendirme maliyetini etkilemektedir. Örneðin Þekil 1 deki doðuda ve batýda kalan ve hakim rüzgarý alamayan daireler de aþýrý sýcaklýk ve nem problemleriyle karþýlaþýlmakta ve güneþ kýrýcý elemanlar kullanmak zorunda kalýnmakta, güneykuzey aksýna bakmayan tüm konutlarda klima cihazý ile soðutma yapýlmasý gerekmektedir. Klima cihazý ile soðutma yapýlamayan konutlarýn aþýrý sýcaktan dolayý pencerelerinin açýlarak kullanýlmalarý gerekmekte, diðer kullanýcýlar bu kez klimalarýnýn gürültüsünden rahatsýz olmaktadýrlar. Deniz kýyýsýnda yapýlan siteler Þekil 1 de Y. GÜRÇINAR - N. S. YÜCEER þematize edilen yerleþim planlarýnda görüldüðü üzere, kendi site sakinleri dýþýnda halkýn denizi ve kýyýsýný kullanmasýný büyük ölçüde engellemektedirler. Bölgedeki yerleþim birimlerinin planlanmasý 3030 sayýlý Kanun Kapsamý Dýþýnda Kalan Belediyeler Tip Ý- mar Yönetmenliðine göre yapýlmýþtýr (8). Tip Yönetmenlik te ise doðal çevre verileri, sosyal çevre, kentsel kimlik gibi ilkeler ile ilgili hükümler açýk deðildir. Tip yönetmelikteki bu boþluk; (Madde 3/17 den, Madde 3/47 ye kadar olan bölümler) doðal ve yapay çevreye aykýrý tamamen ranta yönelik kimliksiz kentleþmeye karþý yeterli önlem getirememektedir. ÇEVRE SORUNLARI Ýncelenen 14 yerleþim maddi ve teknik olanaklarý çok kýsýtlý küçük belediyelerdir sayýlý Ýmar Yasasý gereðince, kýyý bandýnýn kentsel geliþimi tamamen söz konusu bu 14 belediyeliðin sorumluluðundadýr. Bugün kýyý bandýnda inþaatlarla birlikte olan konut sayýsýnýn önümüzdeki 4 yýl içersinde e çýkacaðý tahmin edilmektedir (13). Konutlarda ortalama 4 kiþi olacaðý varsayýlýrsa kiþi yaz aylarýnda bu bölgede yaþayacaktýr. Daha da önemlisi bu yoðun nüfus ve yapýlaþma; kýyý þeridi, I. ve II. sýnýf tarým arazileri, özel çevre koruma alanlarý ve antik kentler gibi çevre denge- Tablo 3. Yerleþimlerin atýk su, alt yapý durumlarý, elektrik ve temiz su hizmetlerinin yeterliliði (11). (Yerleþim için yeterli düzeyde: (+); Yerleþim için yetersiz düzeyde: (-) Yerleþimler Atýksu Katý Atýk Tasfiye Temiz Elektrik Atýksu Toplama Sistemleri Þekilleri Su Mezitli Kanalizasyon tesisi %2 oranýnda, 8 arýtma tesisi var. Mersin kompost + + foseptikten Mersin Belediyesi Kapasite gübre fabrikasýna tesislerine gönderiliyor. konut gönderiliyor. Davultepe Kanalizasyon yok. Atýksular 5 sitenin ön arýtma Tespit edilmiþ bir - + foseptikte toplanýyor. tesisi var. alana dökülüyor. Tece Kanalizasyon yok. Atýksular Bütün sitelerin var. Mersin kompost + + Mersin Belediyesi tesislerine Kapasiteleri yetersiz. gübre fabrikasýna gönderiliyor. gönderiliyor. Kargýpýnarý Kanalizasyon çalýþmalarý var. Ýnþaat halinde 3 Tespit edilmiþ bir + + Atýksular Mersin Belediyesi sitenin arýtmasý var. alana dökülüyor. tesislerine gönderiliyor. Çeþmeli Kanalizasyon yok. Atýksular 90 konutluk bir sitenin Tespit edilmiþ bir + + foseptikte toplanýyor. arýtma tesisi var. alana dökülüyor. Tömük Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Arpaçbahþiþ Paket sistemi arýtma tesisi var. Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Arýtmadan çýkan sular denize Kapasiteleri yetersiz. alana dökülüyor. gönderiliyor. Erdemli Arýtma tesisi çalýþmalarý var. 6 sitenin arýtma Tespit edilmiþ bir + + Atýksular foseptikte toplanýyor. tesisi var. alana dökülüyor. Kocahasanlý Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Limonlu Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Kumkuyu Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Kýzkalesi Kanalizasyon yok. Atýksular Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + + Atakent Kanalizasyon için çalýþmalar var. Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir - - Atýksular Atayurt Kanalizasyon için çalýþmalar var. Arýtma tesisleri var. Tespit edilmiþ bir + - Atýksular 22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

6 MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Ekoloji si açýsýndan çok hassas bölgelerde yer alacaktýr. Güçsüz ve teknik imkanlardan yoksun belediye teþkilatlarý, yaz aylarýnda kendi ilçeleri dýþýnda konut ve kiþilik nüfusa kamu hizmet ve denetimi götürmek zorunda kalacaktýr. Bu yerleþimlerin hizmet ve denetimi yeterince yapýlamamasý sonucu o- luþan katý ve sývý atýklar bu güne kadar olduðu gibi çevreye kontrolsüz olarak býrakýlacaktýr. Tablo 3 de yerleþimlerin katý atýk tasfiye þekilleri görülmektedir. Yazlýk sitelerin %90 ýnýn katý atýklarý belirlenmiþ bir alana dökülmektedir. Bölgedeki çöp miktarý kýþýn 542 ton/gün, yazýn 768 ton/gün dür. Yerleþim birimlerinin %64 ünde çöp düzenli olarak toplanabilmektedir (11). Konunun diðer bir boyutu bölgedeki su ve deniz kirliliðidir. Kýyý kirliliðine büyük ölçüde II. konut yerleþimlerinin yol açtýðý saptanmýþtýr. Yerleþimlerin büyük bir bölümünde kanalizasyon bulunmamaktadýr (Bkz. Tablo 3 ve 4). Yazlýk sitelerde tek kademeli kompakt aktif çamur sistemiyle çalýþan arýtma tesisleri seçildiði görülmüþtür. Yatýrým maliyeti düþük ve çalýþma sistemi 24 saat elektrik enerjisi kullanýmýna dayanan bu tür tesislerin bölgede önemli ölçüde enerji sýkýntýsýna neden olduklarý ve hatalý planlanmalarýndan dolayý verimsiz çalýþtýklarý, arýtýlamamýþ atýk sularýn doðrudan denize deþarj edildiði saptanmýþtýr (Bkz. Resim 3) Resim 3. Atýk sularýn kýyý deþarjýna bir örnek (TÖMÜK). Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 Sitelerin inþaatý sýrasýnda kum, çakýl gibi malzemeler kýyýlardan temin edilmekte, tüm inþaat artýklarý bölgede býrakýlmaktadýr. Ayrýca yanlýþ tasarlanan binlerce yazlýk konutun termal konforu ancak klima cihazlarý ile saðlanabilmekte, çok yüksek katlý olan konutlarýn su daðýtýmý hidroforlarla yapýlabilmekte, asansörlerin kullanýmý normal bir kýþlýk konuta göre 6-7 kat daha fazla olmaktadýr. Konunun diðer bir boyutu ise bölgedeki özellikle Mersin deki sanayi tesislerinin yol açtýðý endüstri kirliliðidir. Tablo 4 de bölgede bulunan bazý sanayi tesislerinin arýtma durumu görülmektedir. Tesislerin büyük bir bölümünde atýk sular gerekli arýtmadan geçmeden denize deþarj edilmektedir. Bölgedeki sanayi kuruluþlarýnýn deniz deþarjýndan kaynaklanan kadmiyum, cýva gibi zehirli maddeler deniz canlýlarýnýn bünyesine geçmektedir. Arýtma tesisi yaptýrtmak yerine, çevre yasasýnýn öngördüðü para cezasýný ödemeyi tercih eden veya teknik olarak çalýþmayan göstermelik bir arýtma tesisi yapan sitelerin evsel atýklarýnýn deniz yüzeyinde neden olduðu köpüklenme, havalanmayý engelleyerek deniz canlýlarýnýn saðlýðýný önemli ölçüde etkilemektedir yýlýnda söz konusu sahil bandýnda yapýlan ölçümlerin ortalama deðerleri ürkütücü boyutlardadýr. Yapýlan araþtýrmada kiþi baþýna günde 150L/N atýk üretildiði; TKM o- ranýnýn (askýda katý madde oraný) mg/l; BO- Ý oranýnýn (Biyokimyasal oksijen oraný) mg/l ve K O - Ý oranýnýn (Kimyasal oksijen oraný) mg/l olduðu saptanýlmýþtýr (6). Tablo 4. Sanayi tesislerinin arýtma durumu (13). Sanayi Tesisi Arýtma Durumu Soda Sanayii Gerekli arýtma yapýlamamaktadýr, deniz deþarjý. Kromsan Arýtma yetersiz, deniz deþarjý. Sumas Arazi boþaltýmý. Gama Arazi boþaltýmý. Akgübre Arýtma yetersiz, deniz deþarjý. Ataþ Arýtma yetersiz, denize deþarj. Anadolu Cam Arýtma yetersiz, denize deþarj. Çimsa - Plassa - Seka Fiziksel, kimyasal arýtým, denize deþarj. SONUÇ VE ÖNERÝLER Mersin-Silifke kýyý bandýnda bulunan I. ve II. sýnýf tarým arazileri, sulak alanlarý gibi çevre dengesi açýsýndan çok önemli ekosistemlerinin ve sit alanlarýnýn yapýlaþmaya açýlmasýna paralel imar planlarýnýn önünde hýzlý ve kontrolsüz olarak meydana gelen, sosyal ve teknik donatýdan yoksun, ranta dayalý oluþan yoðun yapýlaþma, kanalizasyon ve çöp için yetersiz altyapý imkanlarý ekolojik dengenin de tamamen bozulmasýna neden olan çevre kirliliði yaratmaktadýr. Gerek sitelerin gerekse tek bina ölçeðinde yapýlarýn bir araya geliþlerinde tesadüfler rol oynadýðýndan yapýlarýn bütünleþerek bir doku oluþturmasýndan, kýyýdaki kentsel oluþumlarýn sürekliliðinden ve deniz kýyýsýnda yer alan bina sakinleri dýþýnda halkýn deniz ve kýyýdan yararlanabildiðinden söz etmek mümkün deðildir. Bölge için bir çözüm önerisi geliþtirirken yukarýda söz konusu edilen bu faktörleri göz önünde tutup, bir planlama verisi olarak kullanmak gerçekçi bir yaklaþým olacaktýr. Ülkemizde bir yerleþim biriminde tüm bu sakýncalarý önlemek, denetlemek ve gidermek amacýyla ilgili 23

7 Ekoloji yasalar mevcuttur: Bu yasalardan Ýmar Mevzuatý ve Kýyý Yasasý; Alan kullanýmý ve yönetimini, Çevre Mevzuatý ise çevre kirliliði ve kontrolünü yönlendirmektedir. Bu yasalarýn önceki bölümlerde ifade edilen boþluklarýna raðmen çalýþýr duruma getirilmesi ve kentsel geliþimin kontrol altýna alýnmasý bölgedeki çevre sorunlarýnýn çözümüne katký saðlayacaktýr. Ancak bölgedeki kentsel geliþme potansiyelinin yüksekliði ve hýzý, bunun yaný sýra kentsel geliþme alanýnýn doðal denge açýsýndan hassas kýyý bölgelerinde bulunmasý göz önünde tutulduðu taktirde bu yaklaþýmýn sürdürülebilir bir çevre açýsýndan yetersiz kalma o- lasýlýðý yüksektir. Bu açýdan bölgedeki kentleþme sürecinin yapý ve çevre iliþkileri açýsýndan denetimi; kullanýlan bölgenin kendi doðal ve yapay çevre deðerlerini saðlayan bütünleþtirilmiþ fiziki planlama yöntemleriyle mümkün kýlýnabildiðinden Çevresel etki belirleme, deðerlendirme ve önlem alma prensibine dayanan Y. GÜRÇINAR - N. S. YÜCEER ÇED çalýþmasýnýn bölgede sürdürülebilir bir kentleþme saðlanabilmesi için uygun olacaktýr. Bölgedeki yapýlaþma ve kentsel geliþim sürecinin neden olduðu çevre sorunlarýnýn çözümü için Ýmar Mevzuatý ve Çevre Mevzuatý kapsamýnda, kullaným çevre dengesini saðlayan Kentsel geliþim projeleri için çevresel etki deðerlendirme çalýþmasý yapýlmasý yararlý olacaktýr. Böylece bir kent planýnýn uygulamasýnda oluþabilecek olumlu olumsuz çevresel etkiler, proje öneri aþamasýnda iken önlem ve çözüm alternatifleriyle birlikte belirlenebilecektir. Ülkemizde 1983 tarihinde yürürlüðe giren 2872 sayýlý Çevre Kanunu nun 10. Maddesine dayanýlarak çýkartýlan tarihli Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði Ek1-Çevresel Etki Deðerlendirmesi Uygulanacak Faaliyetler Listesi nde kentsel geliþme projelerinin de yer almasý faydalý olacaktýr. KAYNAKLAR tarih ve 2872 sayýlý Çevre Kanunu tarihli Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði 3. Ergeç, A., (1985), Mersin Silifke Kýyý Þeridinin Turizm Geliþmeleri ve Sorunlarý Ç.Ü. Peyzaj Mimarlýðý Bölüm, Yüksek Lisans Tezi, Adana 4. Baþýbüyük, M., (1992), Göksu Deltasý Su Kirlilik Düzeyi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ç.Ü. Çevre Mühendisliði Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Adana 5. Conalp, Ö., (1993), Ýller Bankasý Genel Müdürlüðü, Ýçmesuyu Projesi Hidrolojik Raporu ( ), Adana. 6. Yüceer, A., Keskinkan, O., Yüceer, N., (1996) Kýyý Bölgelerinde Kentsel Altyapý Sorunlarý ve Çözüm Önerileri, Bildiri,1. Ulusal Kýyý Mühendisliði Sempozyumu, Samsun tarih ve 3194 sayýlý Ýmar Kanunu sayýlý Kanun Kapsamý Dýþýnda Kalan Belediyeler Tip Ýmar Yönetmeliði sayýlý Turizm Teþvik Kanunu tarih ve sayýlý Kýyý Kanunu 11. SAHA ÇALIÞMALARI: Belediyeler, Bayýndýrlýk Ýl Müdürlükleri ve Ýller Bankasý arþivlerinden derlenen belgeleri, mahallinde yapýlan araþtýrma ve incelemeler sonucu toplanan verileri ve araþtýrma bölgesinde yapýlan anketler sonucu elde edilen verileri içermektedir. 12. Ansiklopedi 13. TMMOB Ýçel Ýl Koordinasyonu Kurulu, Çevre Komisyonu Araþtýrma Raporu, (1991), Ýçel de Çevre Sorunlarý, Mersin. 24 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Ayrýcalýklý bir coðrafyanýn saðladýðý doðal güzellikle ve tarihsel zenginliklerle bezenmiþ Ýstanbul un son yýllarda maruz kaldýðý plansýz giriþimler sonucu, anýlan deðerlerinin kýsmen maskelenmiþ kýsmen

Detaylı

EKOLOJÝ ve MÝMARLIK. Temmuz/Aðustos: Ankara Þube Coðrafyasý. Eylül: Yarýþmalar: Çaðdaþ ve Özgün... Çevreci Mimarlýk 2. Çevreci Sidney Olimpiyat Köyü 8

EKOLOJÝ ve MÝMARLIK. Temmuz/Aðustos: Ankara Þube Coðrafyasý. Eylül: Yarýþmalar: Çaðdaþ ve Özgün... Çevreci Mimarlýk 2. Çevreci Sidney Olimpiyat Köyü 8 Bültenin Haziran ayý sayýsýnda dosya, 5 Haziran dünya çevre gününe de rastlamasý nedeniyle çevreci planlama ve mimarlýk konusuna ayrýldý. Bu bültenden önce elinize geçen sayýda sonuç bildirgesini sunduðumuz

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Konut Ediniminde Uzun Vadeli Ýpotek Kredisi Sistemi Hülya DEMÝR 1, Vildan KURT PALABIYIK 2 Özet: Konut finansmaný uygulamalarý,

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ * BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ Fatma ÇANKA KILIÇ Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, KMYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Programý, Kocaeli fatmacankakilic@hotmail.com

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi 17, 65, 21-27 2007 Hakan DOYGUN, A. Alpagu ÝLTER Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Hakan AKDAÐ Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU PLANLAMADAN UYGULAMAYA 27-28 Kasým 2008, Mersin BÝLDÝRÝ KÝTABI TEPAV Yayýnlarý No: 45 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝ KÝTABI Kitap içeriðinden

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli,

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli, Sunuþ Sevgili ÝDOL okurlarý, Sisli bir Ankara gününde perdeyi araladýðýmýzda dýþarýnýn hiç te iç açýcý olmayan görünümüyle karþýlaþýyoruz. Bir türlü düþmeyen enflasyon, batan bankalar, inip çýkan borsa,

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir ÝSPÝRLÝ Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ali KORKMAZ Yayýn Kurulu Dr. Ali KORKMAZ Yaþar BUDAK Þerife Gül GÖZÜGÜL Burhan HEKÝMOÐLU Mustafa ALTINDEÐER

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý ARAZÝ YÖNETÝMÝ TERÝMLERÝ SÖZLÜÐÜ ANKARA 2010 Yayýn Adý : Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüðü Hazýrlayanlar : Hüseyin ERKAN, S. Gökþin SEYLAM, Ahmet YAÞAYAN ISBN

Detaylı