ARSA VE KONUT ÜRETİMİNDE BELEDİYELER VE KONUYA İLİşKİN YENİ YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARSA VE KONUT ÜRETİMİNDE BELEDİYELER VE KONUYA İLİşKİN YENİ YÖNETMELİK"

Transkript

1 ARSA VE KONUT ÜRETİMİNDE BELEDİYELER VE KONUYA İLİşKİN YENİ YÖNETMELİK Cevat GERAyı Belediyelerin arsa ve konut üretiminde önemli bir rolü vardır yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Yasası, kentsel geli meyi yönlendirmek, artan nüfusun konut gereksinmesini kailılamak amacıyla belediyelere kimi görevler vermi tir. Yasa, 15. maddesinin 68. fıkrasıyla, ucuz belediye konutları yapmak, belediye adına yapı yaparak kiralamak, kentin geli meye ve geni lemeye elveri li yerlerinde toprak alarak yeni plana göre düzenlemek ve yeniden yapı yapmak isteyenlere satarak vurgunculuga (ihtikara) engelolmak görevlerini YÜklüyordu. Ancak bunlar istege baglı görev niteligindeydi, zorunlu görevler yapılmadıkça bunlara ba layamazdı. Kentle menin hızlanmaya ba laması üzerine, 1950 yılında çıkarılan 5656 sayılı Belediye Yasası'nda degi iklik yapılarak, konut üretimine ili kin görevin belediye meclisi kararıyla istege bagıı olmaktan çıkarılıp zorunlu göreve çevirebilme olanagı saglanmı tır. ı Belediyeler akçal olanaksızhklar yüzünden bu konuda etkin bir duruma girememi lerdir. Belediyelerin, örnegin Ankara, İzmit, Mersin belediyelerinin, bu konuda 1970'li yılların ortalarında giri tikleri çabalar, devlet destegi saglanmadıgından sonuç vermemi tir. 1981'de çıkarılan ilk toplu konut yasasıyla bu konuda belediyelerin etkin bir tutuma girmeye ba ladıklarını söyleyebiliriz. Ankara'da belediyenin öncüıügünde, belediye-kooperatif İ birligi içinde ba latılan Batıkent giri imi buna örnek gösterilebilir sonbaharında ikinci toplu konut yasasının öngördügü Toplu Konut Fonu'nun i lerlik kazanmasıyla konut kesiminin genelde canlandıgını, KENTKOOP'un belediye-devlet-kooperatif üçlüsünün İ birliginden olumlu sonuçlar alması üzerine, hem kent kooperatifçiligi ömegi yaygınla mı, hem de belediyelerin bu konuya daha etkin biçimde girdikleri görülmü tür. KENTKOOP örneginden ba arılı sonuçlar alındıgının görülmesi üzerine çe itli illerde belediye-kooperatif i birligine dayalı olarak çe itli giri imler yaygınla mı tır. Kooperatifçil,ik yapısal bir dönü üm geçirmi, kent kooperatifçiligi kavramı geli mi tir. Bu örnege giren kooperatiflerin ÇC itli illerde olu turdukları Prof.Or., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fataltesi 6ğetim Üyesi. ı eevat Geray, "Belediyelerin Konut ve Arsa Siyasalan, Konut ve Kentsel Geli me İçin Arsa Gereksinimi", I. VI... Idare Hukuku KonaresI. II. Kitap, Oanı tay, Ankara, ı990, ç.i*q Y,.,../~, Cit 2, &ıyı 3, Mq.r 1993, ı

2 14 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER kooperatif birlikleri biraraya gelerek 1988'de Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birligi'ni (kısa adıyla TÜRKKENTi) kurmu lardır. TÜRKKENT ülkedeki kooperatifçilik hareketine ivme katmı~, Türkiye Milli Kooperatifler Birligi'nin kurulmasına öncülük etmi~tir. ı Çukurova Kentsel Gel~me Tasarısı (projesi) çerçevesinde günün iktidan, 1984'ten b~layarak yand~ı olan belediye yönetimlerini Toplu Konut Fonu'ndan destekleyerek; Adana, İskenderun, Tarsus ve Mersin'de belediyelerin arsa kamul~tırmalan için Geli~tirme ve Destekleme Fonu'na para aktarmı~, bu konudaki çalı~malar için yardım ve kredi olanaklan saglaml tır. Sonradan, Çukurovadakiler dı~ındaki belediyelere de olanak saglanarak, konut için yakla~ık 437 milyar toplu konut kredisi açılmı~tır. Bu konutlardan 'ünün tamamlandıgı anla~ılmaktadır. Toplu Konut İdaresi (TKİ), i~b~ında bulunan Dyp SHP ortaklıgındaki hükümetin izleneesinde yer alan "konut sorununun, arsa-altyapı ve konut bütünlügünü gözeten bir yakla~ımla çözülmesi, toplu konut üretimine özellikle önem verilmesi" ve yerel, yönetimlerin güçlendirilmesi gibi ilkeleri y~ama geçirmek amacıyla bir yönetmelik çıkarmı~tır. "Belediye Arsalan Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine" ili~kin olan bu yönetmelik, 14 Kasım 1992 günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüge girmi~tir. Yönetmeligin ı. maddesinde ~agıdaki amaçlara yönelindigi açıklanmaktadır: Konut üretiminde özendirilecek kentsel alanlar ile önceliklerinin "~ehircilik ilkelerine ve bilimsel gereklere dayalı olarak saptanması", Belediye iyeliginde ya da iyeligine geçmesi olanaklı bulunan alanlarda yaratılan deterin kamu yaranna delerlendirilmesi ile olu 8cak yerel bynaldann toplu konut bölgesinde, teknik altyapı ve toplumsal donata için kullamlması ve böylece Toplu Konut Fonu'nun daha verimli kullanılmasının saalanmasl, Çagda~ kentsel çevreleri olu turmak üzere planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerinde "rasyonellik" ve "bütünlük" içinde e güdüm saalanmasl, Nitelikli ve ekonomik konut ve kentsel çevre üretimini saglamak için konut üretiminde "standardizasyon"un desteklenmesi, üsterme (ihale) dizgelerinin, sözl~melerin, i~ ve finansman izlencelerinin yönlendirilmesi, yurtt~lann zaman ve kaynak kayıplanna yol açan plansız ve yüksek malolu lu uygulamalann önlenmesi, Böylece; konut sorununa bütünlük içinde yakla~n bir dizge olu turarak, TKİ'nin yönlendirme ve kredijendirme yoluyla desteklemesi ve belediyeler, konut yaptaranlar ve bankalann i birliai ile ÇAGDAŞ KENTSEL çevrelerin ÜRETİLMESi. ı Cevat Geray, "Geli en Kent Kooperatifçiliji KavraDli Üzerine", Kent Koopenülçillit Bültenı' Sayı 37, Mart ı993, s.2-4.

3 ARSA VE KONUT ÜRETIMtNDE BELEDtYELER 15 Yönetmeligin 1. maddesinde, (1) arsa, teknik altyapı, toplumsal donatı ve konut üretiminin birlikte ele alınacagı; (2) kentsel çevre üretiminin ve bununla ilgili kredilendirmenin TKİ, belediyeler, bankalar ve konut yapımcılannın i birligiyle düzenlenecegi belirtilmi~tir. Sözü edilen yönetmelikle, belediyelerin alt-yapılı arsa saglamalan önko~ulmaktadır. Arsalann iyeligi belediyenin elinde degilse, bu ko~ula baglı olarak "Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi" verilebilecegi, ancak iyelik belediyeye geçmedikçe açılacak kredileıin kullandınlmayacagı yönetmelikte açıkça belirtilmi tir. Yönetmelik uyarınca Toplu Konut İdaresi, belediyelere; (1) tasarım, proje, yönetim, denetim i leri için teknik hizmetler kredisi, (2) bireylere doarudan konut kredisi, (3) yeterli kaynak yaratılarnaması durumunda öncelikli altyapı kredisi (4) i lerin yönetmelik ve eklerine uygun yerine getirilmesi için genel i leyi i denetleme kredisi saglayacaktır. TEKNİK HİZMETLER KREDİSİ Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi alınan projelerin teknik i~görüleri için TKİ'nin belediyeye açtıgı kredi bankalarca kullandırılacaktır. Belediyeye yardımcı olmak üzere harita alımı, planlama, projelendirme, ihale evrakının, olabilirlik yazanagının hazırlanması ve benzeri i lerin yapımı, denetlenmesi ve yönetilmesi ile yapıların teknik denetimini kapsayan teknik i~görüler için; bu konuda belediyeye yardımcı olacak ve bu hizmetleri sözl~meler çerçevesinde üreten ya da üretilmesini saglayan danı~manlık kurul~u ile projenin genel ~güdümü ve yönetimi için Yönetim Danı manlıgınca görevlendirilecek bir proje yöneticisinin seçilip belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, kredinin açılması için bankaya yeterli güvence verilir. İller Bankası aracılalıyla belediyelere gönderilen paylann güvence olarak gösterilmesi önko ulmaktadır?! TOPLU KONUT YATIRIM UYGUNLUK BELGESİ Toplu konut bölgesinin yatırıma hazırlanması için gerekli çalı~malann bitirildigi denetlenip, çalı~maların yeterliligi ve uygunıugu onaylandıgında Toplu Konut Yatan m Uygunluk Belgesi verilir. Bu, konut kredisi açılabilmesi için önko~ulan bir belgedir. ARSA VE KONUT SATıŞLARı Yönetmelik arsa ve konut satı~ıarına ili~kin olarak düzenleyici kuraııar getirmi~tir. Arsa stogu bitinceye degin yılda en az üç kez ya da en az üç ay ara ile "ihale" açılması öngörülm~tür. Olabilirlik yazanagının ekinde belirtilen satı~ ederlerinden az olmamak ko~uluyıa satı~ yapılması kuralı öngörülmü~tür. Arsa satı~ ederleri, her yıl için en az yıllık eder artı~ı oranında olmak üzere arttırılacaktır. Arsa satı~ından saglanacak kaynak akı~ının, olabilirlik yazanagının ekindeki finansman

4 16 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER akı çizelgesinde öngörülen kaynak akı ı gereksinimiyle uyumlu olması zorunlulugu vardır. Arsalann bölünç bölünç (taksitle) satılması durumunda, önödeme dl ındaki borcun satı ta uygulanan süreye uygun biçimde aylara bölünerek aylık bölünç (taksit)ler belirlenecektir. Aylık bölünçler, arsanın satıldıgı yılı izleyen yıllarda her yılın ilk ayından b3 layarak "Yıllık Fiyat Artl Oranı"nda arttınlacaktır. Yönetmeligin ilgili maddesinde, yıllık fiyat artı ı oranı, her yılın b3 ından sonuna degin bir yıllık dönem için, DİE'nce ülke geneline ili kin olarak belirlenen tüketici fiyat "endeksi"ndeki artı oranı ile memur aylık artı oranından daha az olanı temel alınarak TKİ'nce belirlenecek oran olarak tanımlanmı tır. KONUT SATIŞI Yönetmelik (Madde 13), belediyelerin toplu konut bölgelerinde, diledikleri sayıdaki konutun dogrudan belediyece ya da belediye ortaklıklannca yaptırılabilinecegini de öngörüyor. Belediyece yaptırılacak konutlar için arsa sat1 l sözkonusu olamayacagına göre, bu arsaların kaf ılıklarının Toplu Konut Bölgesi Hesabı'na yatınlacagı yönetmelikte belirtilmi tir. Buna ili kin ödeme ko ullannı, öbür satl lardakine benzer yöntemlerle belediye belirleyecektir. Bu açıdan, öbür konut yaptıranların uyduklan ko ullara, belediye ya da belediye ortaklıgı da uyacaktır. ALlYAPI KREDİSİ Toplu konut bölgesinin altyapı yatınmlannın belediyece Toplu Konut Bölgesi Hesabı'ndan (TKBH) yapılması öngörülmektedir (Madde 15). Yönetmelik, "öncelikli altyapı"nın belediyelerce öncelikle yapılmasını ya da yaptınlmasını öngörmektedir. Teknik altyapı kavramıyla yönetmelik (Madde 3-b), bölgenin oturmaya, yerle meye açılabilmesi için önko ulan "stabilize" yol ve ilgili sanat yapılarını, su, kana1izasyon, elektrik agını içeren altyapı kümesini tanımlamaktadır. Bu kapsama giren altyapılann, ilk konutların oturmaya elveri li duruma gelmesinden önce bitirilmesi zorunlu görülmektedir. Öncelikli teknik altyapı dı ındaki yol kaplamaları, kaldırım, otopark, meydan düzenlemeleri ve öbür teknik altyapı ile toplumsal donatı (altyapı)lar belediyece yaptırılır ya da ilgili kamu kurulu larının yapmaları saglanır. Belediyenin altyapı için yapacagı ödemeler, TKBH'ndan kaf ıianır. Toplumsal altyapı için konut yaptıranlarla birlikte yurtta lardan alınacak para bagı lannın da TKBH'na aktanlması öngörülmektedir. ilgili kamu kurulu larının izlenceye aldıgı altyapı yatırımlarını izleme sorumlulugu belediyeye bırakılmı tır. Zamanında gerçekle emeyecegi kesinlc enler belediyece ek kaynak saglanarak yaptınlacaktır. Kaynakların yeterli ölçüde yaratılamamı olması durumunda belediyenin ba vurusu üzerine TKİ'nce Altyapı Kredisi Uygunluk Belgesi verilecektir.

5 ARSA VE KONUT ÜREnMİNDE BELEDİYELER 17 KONUT KREDİsİ Arsa sallaml olan "konut yaptıranlar" (arsa sallayarak konut istemini örgütleyen belediyeler, kooperatifler, toplumsal yardıml~ma kurumlan, belediye ortaklıklan, kendi konutunu yapan bireyler), gerekli belgelerle dolrudan bankaya b~vuracaklardır. Bankaca uygun görülenlere "Konut Kredisi Uygunluk Belgesi" verilecektir. Kaç ki inin bu krediyi kullanacalı belirlendikten sonra bu sayı deli tirilemeyecektir. Yalnızca TK1 gerektilinde b~vurulan dolrudan inceleyerek delerlendirme yapabilecektir. Kredi sözle mesinden sonra konut yaptıranlann ilgili bankada "Konut Yapımı Hesabı" açtırmalan gerekmektedir. Hesaplanan özkaynalın tutannın yarısı "pe in olarak" bu hesaba yatınlacak, geriye kalanı da yaptm sözle mesinde belirlenen yapı süresi içinde ödenmek ko uluyla aylık bölünçlerle ödenecek biçimde, TK1 adı yazılı (nama muharrer) senetler kaf ılılında borçlanılacaktır. Yönetmelilin 19. maddesinde, konut kredisinin; Daha önce kredi kullanmı ailelere, Adına, e ine ya da velisi bulundulu çoculunun adına tapuda kayıtlı konutu olanlara ya da b~ka bir konut projesinde ortak, üye ya da satı vaadiyle baııantılı olanlara, Yapım (in aat) alanı 100 m2'yi geçen konutlara, İkinci konut nitelilinde olan ya da yazlık, dinlenme veya tatil amaçlı kullanılacak konutlara, verilmeyeceli açıkça yazılıdır. Aynca, belediyece yaptınlacak konutlann satı ında da yukanda belirtilen ko ullara uyulacalı, yönetmelilin aynı maddesinde belirtilmi tir. Açılan kredinin kullandınlması (daha dolrusu kullanılması)na ili kin kurallar, yönetmelilin 21. maddesinde aynntılı olarak düzenlenmi tir. Burada, konut yapımı dı ındaki hertürlü genel ve yönetsel giderlerin Konut Yapım Hesabı dı ında tutulması, bunun, konut yaptıranca kaf ılanması gibi bir kural da konulmu tur. Konutun yapımında bu tür giderlerin önemli bir pay tutması nedeniyle bu kural kredi özkaynak dengesini, krediden yararlanacak bireyaçısından bozacaktır. Yapımcılann bu tür giderleri kooperatif üyelerine (ortaklanna) ya da alıcılara yükleyecekleri açıktır. Yönetmelilin, konut kredisinin kullanımında sonradan ortaya çıkan özel ko ullarda tutulacak yollan açıklayan 22. maddesinde, kredi kullanıcısının devir ya da satl nedeniyle deli mesi, üyelikten, ortaklıktan ayrılması ya da çıkanlması; edinilen konutun geri ödeme süresi İçinde satılması durumunda neler yapılması gerektili aynntılı olarak kurallara ballanml tır. Burada, süren yapımın aksamaması, öngörülen büyüklüklerin ~tlmaması, tüzel (hukuksal) anl~mazlıklar çıkmaması amacının güdüldülü anl~ı1maktadır.

6 18 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDENMESİ İlk geri ödeme bölüncünün ödenecegi günü, yönetmeligin 23. maddesi, "konutların oturmaya elve~li duruma geldiginin banka teknik çal~anlarınca saptanıp bildirildigi günü izleyen üçüncü ayın onsekizinci günü" olarak belirlemi tir. Burada ilginç olan yapının yasalolarak (3194 sayılı İmar Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca) belediyeden yapı (oturma) kullanma izni (iskan ruhsatı) alınmasıyla bitmi sayılacagına ili kin genel kuralın dı ına çıkılmı olmasıdır. Belediyelerle i birligi yapan bir kurum olarak TKİ'nin bu yakl3 ımını belediyelerin anlamakta güçlük çekecegi, bunun i birligine olumsuz etkide bulunacagı açıktır. Ayrıca, Konut Kredisi Uygunluk Belgesi'nde gösterilen süre sonunda konutların oturmaya elveri li duruma gelip gelmediklerine bakılmaksızın geri ödemelerin b3 latılacagı, yönetmelikte belirtilmi tir. Bununla birlikte, TKİ'nin gerekçeli, belgelendirilmi olaganüstü ve zorunlu nedenleri degerlendirerek yapım süresini uzatabilecegi aynı yönetmelik maddesinde belirtilmi tir. Geri ödemelerde, kredi faiz tutarının geri ödeme süresine göre aylara bölünerek belirlenecegi, o yıla ili kin faizin, izleyen yılda nasıl arttırılacagı yönetmelikle kurallara baglanmı tır. Faiz oranları ve geri ödernede uygulanacak indirimler, yönetmeligin sonundaki ek çizelgelerde (3A ve 3B), hem konutun büyüklügüne, hem de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ya da büyük kentlerde olup olmadıgına göre ayrı ayrı belirtilmi tir. Yönetmelik sonunda yer alan bir açıklamaya göre, belediyelere açılacak krediler ile konut kredilerinin geri ödenmesinde "faizli bakiye" üzerinden her yıl için uygulanacak faiz oranının saptanmasına ili kin örnege bir gözatmakta yarar vardır: Yıllık fıyat artı ının %52 oldugu bir yılda 70 m2'lik katıklı (brüt) yapım alanına sahip bir konut için Kalkınmada Öncelikle Yörelerde uygulanacak faiz oranı öyle saptanır: Çizelge 3A'a göre 52 x 0.15 = Çİzelge 3B'e göre 52x0.30 = Yıllık Fiyat Artı Oranı = Uygulanacak Faiz Oranı Toplamı = Yukarıda da belirttigimiz gibi, konut büyüdükçe, Kalkınmada Öncelikli Yöreler dı ındaki belediyelerde bu oran daha yükselmekte; 1 milyondan çok nüfuslu büyük kentlerimizde yıllık faiz artı ı oranı, faiz oranı olarak benimsenmektedir. Büyük kentlerde, gelirlerin de yıllık fıyat artı ı oranında arttıgını varsaymak sakıncalıdır. Aksine, büyük kentlerde ya ayanlar enflasyonun daha çok etkisi altında kalmaktadırlar. Bunun bölgelere göre konut malolu larıyla baglantısını kurmak daha ussal bir uygulama olurdu. DİE'nin yapı malolu larına ili kin son sayılama ve dizinlemeleri, bölgelere göre malolu farklılıkları konusunda yardımcı olabilir,

7 ARSA VE KONUT ÜRETIMİNDE BELEDİYELER 19 kanısındayım. Bu çalı ma, iklim ko ullanna bakılarak yapılan bölgelerne, ula ım, ta ıma, araç-gereç, İ çilik malolu larında farklılıklar bulundugunu göstermektedir. UYGULAMALAR TKİ ilkönce belediye ve kooperatiflere danı manhk i görüsü sunmaya istekli kurulu ların ba vurularını degerlendirmi tir. 13 Nisan 1993 gününe degin 66 belediyenin ön olabilirlik yazanagı (ön fizibilite raporu) ile ba vuruda bulundugu, bunlardan 30'una uygunluk belgesi verilmesinin kararla tırıldıgı anla ılmaktadır. İlk kez, uygunluk belgelerini, 18 Ocak 1993'te yapılan bir törenle ilgili belediye ba kanlarına Ba bakan vermi tir. Ba kanlarla TKi arasında bir de önanla ma (protokol) imzalanmı tır. Bu belediyelerdeki toplu konut bölgelerinin konutluk bir alanı kapsadıgı, ilk a amada konutun yapımına bcujlandıgı açıklanmı tır. Ba vurulardan 23'nün incelenmekte oldugu belirtilmi tir (Çizelgel). 10 Mart 1993 gününe degin 95 danı manlık kurulu unun ba vuruları deneyim ve kadroları açısından degerlendirilmi ; 61 kurulu a yönetim, 52'sine proje ve teknik hizmetler, 62'sine de yapı denetleme danı manlıkları ön yeterlilik belgesi verilmi tir. Belediyelerin, üsterme (ihale) yoluyla sözü edilen kurulu larla danı manlık sözle meleri imzaladıkları anla ılmaktadır. YÖNETMELİGE İLİşKİN GÖRÜŞLER Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeye ili kin görü lerirnizi özetlersek a agıdaki noktaları belirtmekte yarar görüyoruz: ı. Genellikle kent kooperatifçiligi belediye, kooperatif ve devlet i birligine dayalı bir örgütlenme örnegi olu turduguna göre, belediyelerin dogrudan konut yapımına girmeleri yerine, arsa üretiminde etkin bir rol almaları, konut isteminin örgütlenmesinde kooperatif örgütlenmeye dayanmaları uygundur. Fakat, yönetmelik, belediyelerin dogrudan ya da ortaklıklar ( irketler) olu turarak konut yapımına girmelerine olanak saglamaktadır. Bu açıdan yönetmelik, "konut yaptıran" olarak kooperatifleri yeglemek, onlara öncelik vermek dogrultusunda herhangi bir özendiricilik ta ımıyor. 2. Yönetmelik, kooperatiflere ve belediyelere "güvensizlik" ilkesine dayanıyor. Bunun sonucu olarak teknik meslek sahiplerine danı manlık olanakları saglayarak bu kesime en azından 164 milyarlık kaynak aktarıyor. 600 milyarlık toplam harcama içinde bu, oldukça yüksek bir oranı (% 27) yansıtıyor. Belki yeterince teknik çalı man çalı tıramayan küçük belediyelerin ve birlikle emeyen kooperatif giri imlerinin bu i leri yürütecek nitelik ve nicelikte görevli çalı manı saglamanın ba ka yolları (örnegin birlikle me vb.) varken, Dünya Bankası'nın yöntemleriyle danı man firma kullanmaya zorlamanın gerçekçi olmadıgını söylemek gerekir. Kaldı ki uygunluk belgesi verilen İstanbul Büyük ehir Belediyesi ile adını bile ilk kez duydugumuz Gözcüler ya da Ortakaraören belediyelerini bu açıdan aynı kefeye koymanın anlamı yoktur.

8 20 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Çizelge 1 Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi Verilen Belediyeler 1990 I.A ama Toplam Belediye Adı Nüfusu Konut Sayısı Konut Sayısı Adana Antakya Baıa Besni Bilecik Bozüyük Bursa Cihanbeyli Çanakkale Eski~ehir Gaziantep Gördes Gözcüler Isparta İstanbul Kayseri Kırklareli Kırıkhan Kilis Kütahya Malatya I Malatya II Ortakaraören Si1ivri Sungurlu Şarkı~la Şehitkamil Trabzon Urla Van Toplam KtıyIfGl: TKi ~lığl. Nismıl993.

9 ARSA VE KONUT ÜREl1MİNDE BELEDİYELER TKİ, bu yönetmelikle 3 ın derecede yazçizcilige yol açabilecek, özekselle meyi arttıracak bir egilime kapılml tır. Belediyelere, kooperatiflere güvensizlik buna eklenmektedir. Oysa, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle ~birligine dayalı bir dizgede bunun ölçüsünün kaçınırnaması gerekir. Arsayı nasıl satacaklanndan tutunuz toplanan paralann harcanmasına degin her 3 amada yönetimin ayrıntılı biçimde yogun denetimi, i leri geciktirici bir roloynayabilir. Bu yalnızca yönetsel degil, aynı zamanda teknik denetimi (vesayeti) de arttırma olarak nitelendirilebilir. 4. Belediyelere konut ve arsa konulannda görev veren 1580 sayılı yasa ile 1950 yılında bunda degi iklik getiren 5656 sayılı yasa, belediyelerin bu konudaki yetki ve sorumluluk alanını belirlemi tir sayılı yasanın 15. maddesinin 68. fıkrasında "ucuz belediye konutları yapmak"tan, arsa vurgunculuguna engelolmak amacıyla belediyenin geli mesine ve geni lemesine elveri li alanlarında toprak alarak yeni plana göre düzenlemek yetkisinden sözedilmektedir sayılı degi iklik yasasıyla getirilen ek maddelerle, belediye meclislerine konut yapmak ve beldede oturanlara kiraya vermek ya da satmak, bu amaçla döner sermaye olu tunnak, kurulmu ya da kurulacak ortaklıklara (kooperatifler de bu kapsamdadır) katılmak ~ini zorunlu göreve dönü türmek, bununla ilgili yasal düzenlemeleri yapmak yetkisi verilmi tir. Belediyeler bu i lerde Arttırma, Eksiltme ve İhale Yasası dı ında tutulmu tur. Belediyelerce yaptınlacak konutların tipleri, satı ve kiralama ko ulları ve kendilerine konut verileceklerden aranacak ko ullann ve öncelik sıralannın belediye meclisince düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmü tür. TKİ yönetmeligiyle, 1950 yılında öngörülen yerinden yönetim ilkesinden uzakla ılmı tır. 5. Burada elinde hazır arsası bulunan belediyelere öncelik verilmi tir. Gereksinmenin yogunl3 tıgı yerlerde arsası bulunmayan belediyelere toprak edinme ve bunları arsaya dönü türme olanaklarının saglanmadıgı görülüyor. Konut isteminin ne denli yogun oldugunu kestiremedigimiz kimi küçük belediyelere de salt arsası vardır diye ya da ba ka bir gerekçeyle uygunluk belgesi verilmesi bu gözlem i dogrulamaktadır. 6. Bu yönetmelikten yararlanarak konut edineceklerin en çok malolu un yarısı ölçüsünde toplu konut kredisi alabilecekleri, gerekli özkaynagın dörtte birini b3 ında önceden, geri kalan dörtte birini de yapım süresi içinde aylık bölünçlerle ödemesi, bunlara kar ılık bankanın kredi kar ılıgında koyacagı ipotek yetmiyormu çasına, ada yazılı aylık senetlerle TKİ'ne borçlanmaları da öngörülmektedir. Ayrıntılarına girmeden bu tür sınırlamaların konut edinmek isteyenler üzerinde sıkıntılar yaratabilecegine deginmekle yetiniyoruz. Fakat en önemlisi, bu ko ullarda konutun malolu unun en az yarısını ve arsa ederini ödeyebilecek güçteki orta üst ya da üst gelirli ki ilerin konut edinebilecegini belirtelim. Burada da tıpkı yönetimin Halkalı, Eryaman ve benzeri projelerinde oldugu gibi, toplumsal adalete uygun biçimde dü ük gelirlilerin konutlandırılması endi esi gözardı edilmektedir. Bu yönetmelikle, 1580 sayılı yasada vurgulanan "ucuz belediye meskenleri" yapmak amacına ters dü ülmektedir.

10 22 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER 7. Belediyelerin iyeligindeki arsaların kimlere verilecegi yetkisinin belediyede olması gerekirken, konut kredisini kullanma ko ullarını trujımayanların da arsa edinmelerini belediyelerin önerebilecekleri, yönetmelikle belediyelere "ima" ediliyor. Böyle bir "telkin"de TKi'nin bulunmaması, çagdruj arsa siyasalarına daha uygun dü erdi. Kaldı ki yönetmelikle, belediyenin iyeligindeki arsaların konut yaptıranlara satı ı için arsa stogu bitinceye degin yılda en az üç kez ve en az üç ay ara ile ihale açılması öngörülmektedir. Arsaların kestirilen kaf ılıklarından az olmamak ko uluyla satılacagı, her yıl bu kestirimlerin yıllık fiyat artı larına göre nasıl arttırılacagı yönetmelikle belirlenmektedir. Ayrıca, arsa kar ılıklarından elde edilecek gelirlerin ya da belediyece yaptırılan konutların arsa ederlerinin belediyece açtırılacak hesaba yatırılması zorunludur. Arsa edinmeye katkıda bulunmayan TKi, belediyenin arsalarının satı ederlerini denetlemekte, belediyenin kendi arsası için hesaba para yatırması gibi bir çeli ki yaratılmaktadır. Bu egilim, belediyeler üzerindeki denetimi (vesayeti) arttırmaktan ba ka bir ey degildir. Belediye arsalarından saglanacak gelirlerin Fon kredileriyle dogrudan ili kisini kurmak zordur. Yalnızca altyapı için yapılacak giderler için Toplu Konut Bölgesi Hesabından para harcanabilecektir. Bir ba ka anlatımla, belediye, arsaları üzerindeki altyapıyı ve toplumsal donatıyı arsa gelirlerinden kar ı1amayı bilemezmi çesine, kendi gelirini arsayla ilgili giderler için serbestçe harcama olanagından yoksun bırakılmaktadır. Üstelik, altyapı için yeterli kaynak yaratılamaması durumunda öncelikle teknik altyapının yapımında kullanılmak üzere TKi'nden alacagı kredi için ayrıca faiz ödemek zorundadır. Bütün bunlar belediyelerin elini kolunu baglar nitelikteki kurallardır. SONUÇ Toplu konut ve arsa konusunda da belediyelerin etkin bir roloynamaları, özellikle konut için gerekli arsanın, teknik ve toplumsal altyapı ve donatının saglanması, konut istemini örgütleyen kooperatiflerle i birligi yapmaları, bu giri imlerin de TKi'nce desteklenmesi Kent Kooperatifçiligi kavramına uygun bir yakla ımı yansıtmaktadır. Ba ta Batıkent olmak üzere, ülkemizin çe itli yörelerinde TÜRKKENTe üye kooperatif birliklerince yürütülen projelerde brujarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle, ilke olarak kooperatif, belediye ve devlet i birligine dayalı giri imlerden olumlu sonuçlar alınabilecegi kanısındayız. Ancak TKi, 14 Kasım 1992'de çıkardıgı yönetmelikle bu konuda önemli bir adım atmakla birlikte, getirilen düzenlemenin i lemesine ili kin kaygılarımız vardır. Elinde hazır arsası bulunan belediyelerin ba latacakları projelerin daha etkin ve brujarılı olmasını amaçladıgı öne sürülen son yönetmelik, hem belediyeler üzerinde a ırı denetim ve yazçizeilik yüzünden, hem de konut edindirmede yönelinen kitlelerin gelir düzeylerinin yüksek olması nedeniyle ele tirilebilecek bir yakla ımı yansıtmaktadır. Belediyelerin konut için arsa edinmeleri konusunda Toplu Konut Fonu'ndan hiçbir katkı saglanmamakta, buna kar ılık TKi, belediyelerin elindeki arsalar üzerinde projeler ba latmak istemektedir. 5 bin nüfuslu Gözeüler ile 7 bin nüfuslu Ortakaraören belediyelerine uygunluk belgesi verilmesi, TKi'nin bu konuda,

11 ARSA VE KONUT ÜRETIMİNDE BELEDİYELER 23 yerle menin büyüklügü ve konut gereksinmesinin yeginligi ( iddeti) konusunda herhangi bir ölçüt ve öncelik sırası belirlemedigini gösteriyor. Ayrıca 7 milyonluk İstanbul ile 1 milyonluk Adana'nın öbür belediyelerle TKİ'nin gözünde aynı teraziye konulması kanımızca sakıncalıdır.

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 Resmi Gazete

Detaylı

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile O t l ATATÜRK.DOC 011 01350 00335 00000 11 011 01351 00335 00000 11 011 01352 00335 00000 11 011 01353 00335 00000 11 Otl 01354 00335 00000 11 011 01355 00335 00000 11 011 01356 00335 00000 11 011 01357

Detaylı

DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM

DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM Prof. Dr. Ruşen KELEŞ BÖLÜM: 1 BATIKENT ALANINDA KENDİ EVİNİ YAPANA YARDIM YÖNTEMİ' İLE KONUTLANDIRILACAK DÜŞÜK GELİRLİ BİR GRUBU

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI TOKİ' NİN TASARIM İLKELERİNİN, TOKİ KONUT UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İRDELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi Toplu Konut İdaresinin Konut Politikasının Değişimi: 1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi YrdDoç. Dr. İsmail TANER. Abant İzzet

Detaylı

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE)

Detaylı

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA ve TÖREN GİDERLERİ Dr. M. Şakir BAŞARAN Ahmet GÜZEL Ankara 2013 BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006 /2 TARİH:21/02/2006 BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE DENETLEME RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ

YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ GİRİş Orhan PİRLER Yerel yönetimler, sahip olduklan ta ınmaz mallannı değerlendirmek, bunlardan gelir elde etmek isterler. Bu değerlendirme; - Kiraya verme,

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

REC Türkiye ye Açılıyor

REC Türkiye ye Açılıyor REC Türkiye ye Açılıyor Fizibilite Çalı ması ve Ba langıç Ï Planı Derleyen: Sergiu Dragos Serban Szentendre, Macaristan TEMMUZ 2002 Finanse eden: Avrupa Komisyonu, Çevre Genel MüdürlüÆü ORTA VE DO U AVRUPA

Detaylı

Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları

Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ GİRİŞ KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ Seyit KOÇBERBER Ülkemiz 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile daha önce hiç uygulanmamış bir yönetim modeline

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

Yolsuzluğun Kitabı - 2

Yolsuzluğun Kitabı - 2 Yolsuzluğun Kitabı - 2 TOKİ CHP.org.tr 1 İçindekiler Önsöz...5 1- Türkiye de Konut Sorunu ve Konut Politikaları...8 1.1-2003 Yılı Öncesi Dönem...9 1.2-2003 Yılı Sonrası Dönem... 11 2- TOKİ nin Faaliyetlerinin

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi www.yenizeytinburnu.com Y.MİMAR CEMİL COŞKUN BUDAK (İ.T.Ü) BİRE BİR DÖNÜŞÜM YÜZDE YÜZ DÖNÜŞÜM İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006/7 TARİH: 01.11.2006 TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN İÇİNDEKİLER ARAŞTIRILIP DENETLENMESİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 1 GİRİŞ 1- TMMOB Yasası nda Birliğin Amaçları 2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 4- Mesleki Denetim Nedir? 5- Neden Mesleki Denetim? 6- İdare

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sayı: 392 DOSYA Anayasa ve Emek Torba Yasa TBMM'den Geçti Ostim ve İvedik'te İş Cinayetleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü MPM 50. Genel Kurulu Sendikalarımızın Genel Kurulları Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND

Detaylı

CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KONUT POLİTİKASI

CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KONUT POLİTİKASI Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 3, 2012, s. 75-108 CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KONUT POLİTİKASI Prof. Dr. Aykut Namık Çoban Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Özet Bu yazı,

Detaylı