ARSA VE KONUT ÜRETİMİNDE BELEDİYELER VE KONUYA İLİşKİN YENİ YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARSA VE KONUT ÜRETİMİNDE BELEDİYELER VE KONUYA İLİşKİN YENİ YÖNETMELİK"

Transkript

1 ARSA VE KONUT ÜRETİMİNDE BELEDİYELER VE KONUYA İLİşKİN YENİ YÖNETMELİK Cevat GERAyı Belediyelerin arsa ve konut üretiminde önemli bir rolü vardır yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Yasası, kentsel geli meyi yönlendirmek, artan nüfusun konut gereksinmesini kailılamak amacıyla belediyelere kimi görevler vermi tir. Yasa, 15. maddesinin 68. fıkrasıyla, ucuz belediye konutları yapmak, belediye adına yapı yaparak kiralamak, kentin geli meye ve geni lemeye elveri li yerlerinde toprak alarak yeni plana göre düzenlemek ve yeniden yapı yapmak isteyenlere satarak vurgunculuga (ihtikara) engelolmak görevlerini YÜklüyordu. Ancak bunlar istege baglı görev niteligindeydi, zorunlu görevler yapılmadıkça bunlara ba layamazdı. Kentle menin hızlanmaya ba laması üzerine, 1950 yılında çıkarılan 5656 sayılı Belediye Yasası'nda degi iklik yapılarak, konut üretimine ili kin görevin belediye meclisi kararıyla istege bagıı olmaktan çıkarılıp zorunlu göreve çevirebilme olanagı saglanmı tır. ı Belediyeler akçal olanaksızhklar yüzünden bu konuda etkin bir duruma girememi lerdir. Belediyelerin, örnegin Ankara, İzmit, Mersin belediyelerinin, bu konuda 1970'li yılların ortalarında giri tikleri çabalar, devlet destegi saglanmadıgından sonuç vermemi tir. 1981'de çıkarılan ilk toplu konut yasasıyla bu konuda belediyelerin etkin bir tutuma girmeye ba ladıklarını söyleyebiliriz. Ankara'da belediyenin öncüıügünde, belediye-kooperatif İ birligi içinde ba latılan Batıkent giri imi buna örnek gösterilebilir sonbaharında ikinci toplu konut yasasının öngördügü Toplu Konut Fonu'nun i lerlik kazanmasıyla konut kesiminin genelde canlandıgını, KENTKOOP'un belediye-devlet-kooperatif üçlüsünün İ birliginden olumlu sonuçlar alması üzerine, hem kent kooperatifçiligi ömegi yaygınla mı, hem de belediyelerin bu konuya daha etkin biçimde girdikleri görülmü tür. KENTKOOP örneginden ba arılı sonuçlar alındıgının görülmesi üzerine çe itli illerde belediye-kooperatif i birligine dayalı olarak çe itli giri imler yaygınla mı tır. Kooperatifçil,ik yapısal bir dönü üm geçirmi, kent kooperatifçiligi kavramı geli mi tir. Bu örnege giren kooperatiflerin ÇC itli illerde olu turdukları Prof.Or., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fataltesi 6ğetim Üyesi. ı eevat Geray, "Belediyelerin Konut ve Arsa Siyasalan, Konut ve Kentsel Geli me İçin Arsa Gereksinimi", I. VI... Idare Hukuku KonaresI. II. Kitap, Oanı tay, Ankara, ı990, ç.i*q Y,.,../~, Cit 2, &ıyı 3, Mq.r 1993, ı

2 14 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER kooperatif birlikleri biraraya gelerek 1988'de Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birligi'ni (kısa adıyla TÜRKKENTi) kurmu lardır. TÜRKKENT ülkedeki kooperatifçilik hareketine ivme katmı~, Türkiye Milli Kooperatifler Birligi'nin kurulmasına öncülük etmi~tir. ı Çukurova Kentsel Gel~me Tasarısı (projesi) çerçevesinde günün iktidan, 1984'ten b~layarak yand~ı olan belediye yönetimlerini Toplu Konut Fonu'ndan destekleyerek; Adana, İskenderun, Tarsus ve Mersin'de belediyelerin arsa kamul~tırmalan için Geli~tirme ve Destekleme Fonu'na para aktarmı~, bu konudaki çalı~malar için yardım ve kredi olanaklan saglaml tır. Sonradan, Çukurovadakiler dı~ındaki belediyelere de olanak saglanarak, konut için yakla~ık 437 milyar toplu konut kredisi açılmı~tır. Bu konutlardan 'ünün tamamlandıgı anla~ılmaktadır. Toplu Konut İdaresi (TKİ), i~b~ında bulunan Dyp SHP ortaklıgındaki hükümetin izleneesinde yer alan "konut sorununun, arsa-altyapı ve konut bütünlügünü gözeten bir yakla~ımla çözülmesi, toplu konut üretimine özellikle önem verilmesi" ve yerel, yönetimlerin güçlendirilmesi gibi ilkeleri y~ama geçirmek amacıyla bir yönetmelik çıkarmı~tır. "Belediye Arsalan Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine" ili~kin olan bu yönetmelik, 14 Kasım 1992 günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüge girmi~tir. Yönetmeligin ı. maddesinde ~agıdaki amaçlara yönelindigi açıklanmaktadır: Konut üretiminde özendirilecek kentsel alanlar ile önceliklerinin "~ehircilik ilkelerine ve bilimsel gereklere dayalı olarak saptanması", Belediye iyeliginde ya da iyeligine geçmesi olanaklı bulunan alanlarda yaratılan deterin kamu yaranna delerlendirilmesi ile olu 8cak yerel bynaldann toplu konut bölgesinde, teknik altyapı ve toplumsal donata için kullamlması ve böylece Toplu Konut Fonu'nun daha verimli kullanılmasının saalanmasl, Çagda~ kentsel çevreleri olu turmak üzere planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerinde "rasyonellik" ve "bütünlük" içinde e güdüm saalanmasl, Nitelikli ve ekonomik konut ve kentsel çevre üretimini saglamak için konut üretiminde "standardizasyon"un desteklenmesi, üsterme (ihale) dizgelerinin, sözl~melerin, i~ ve finansman izlencelerinin yönlendirilmesi, yurtt~lann zaman ve kaynak kayıplanna yol açan plansız ve yüksek malolu lu uygulamalann önlenmesi, Böylece; konut sorununa bütünlük içinde yakla~n bir dizge olu turarak, TKİ'nin yönlendirme ve kredijendirme yoluyla desteklemesi ve belediyeler, konut yaptaranlar ve bankalann i birliai ile ÇAGDAŞ KENTSEL çevrelerin ÜRETİLMESi. ı Cevat Geray, "Geli en Kent Kooperatifçiliji KavraDli Üzerine", Kent Koopenülçillit Bültenı' Sayı 37, Mart ı993, s.2-4.

3 ARSA VE KONUT ÜRETIMtNDE BELEDtYELER 15 Yönetmeligin 1. maddesinde, (1) arsa, teknik altyapı, toplumsal donatı ve konut üretiminin birlikte ele alınacagı; (2) kentsel çevre üretiminin ve bununla ilgili kredilendirmenin TKİ, belediyeler, bankalar ve konut yapımcılannın i birligiyle düzenlenecegi belirtilmi~tir. Sözü edilen yönetmelikle, belediyelerin alt-yapılı arsa saglamalan önko~ulmaktadır. Arsalann iyeligi belediyenin elinde degilse, bu ko~ula baglı olarak "Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi" verilebilecegi, ancak iyelik belediyeye geçmedikçe açılacak kredileıin kullandınlmayacagı yönetmelikte açıkça belirtilmi tir. Yönetmelik uyarınca Toplu Konut İdaresi, belediyelere; (1) tasarım, proje, yönetim, denetim i leri için teknik hizmetler kredisi, (2) bireylere doarudan konut kredisi, (3) yeterli kaynak yaratılarnaması durumunda öncelikli altyapı kredisi (4) i lerin yönetmelik ve eklerine uygun yerine getirilmesi için genel i leyi i denetleme kredisi saglayacaktır. TEKNİK HİZMETLER KREDİSİ Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi alınan projelerin teknik i~görüleri için TKİ'nin belediyeye açtıgı kredi bankalarca kullandırılacaktır. Belediyeye yardımcı olmak üzere harita alımı, planlama, projelendirme, ihale evrakının, olabilirlik yazanagının hazırlanması ve benzeri i lerin yapımı, denetlenmesi ve yönetilmesi ile yapıların teknik denetimini kapsayan teknik i~görüler için; bu konuda belediyeye yardımcı olacak ve bu hizmetleri sözl~meler çerçevesinde üreten ya da üretilmesini saglayan danı~manlık kurul~u ile projenin genel ~güdümü ve yönetimi için Yönetim Danı manlıgınca görevlendirilecek bir proje yöneticisinin seçilip belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, kredinin açılması için bankaya yeterli güvence verilir. İller Bankası aracılalıyla belediyelere gönderilen paylann güvence olarak gösterilmesi önko ulmaktadır?! TOPLU KONUT YATIRIM UYGUNLUK BELGESİ Toplu konut bölgesinin yatırıma hazırlanması için gerekli çalı~malann bitirildigi denetlenip, çalı~maların yeterliligi ve uygunıugu onaylandıgında Toplu Konut Yatan m Uygunluk Belgesi verilir. Bu, konut kredisi açılabilmesi için önko~ulan bir belgedir. ARSA VE KONUT SATıŞLARı Yönetmelik arsa ve konut satı~ıarına ili~kin olarak düzenleyici kuraııar getirmi~tir. Arsa stogu bitinceye degin yılda en az üç kez ya da en az üç ay ara ile "ihale" açılması öngörülm~tür. Olabilirlik yazanagının ekinde belirtilen satı~ ederlerinden az olmamak ko~uluyıa satı~ yapılması kuralı öngörülmü~tür. Arsa satı~ ederleri, her yıl için en az yıllık eder artı~ı oranında olmak üzere arttırılacaktır. Arsa satı~ından saglanacak kaynak akı~ının, olabilirlik yazanagının ekindeki finansman

4 16 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER akı çizelgesinde öngörülen kaynak akı ı gereksinimiyle uyumlu olması zorunlulugu vardır. Arsalann bölünç bölünç (taksitle) satılması durumunda, önödeme dl ındaki borcun satı ta uygulanan süreye uygun biçimde aylara bölünerek aylık bölünç (taksit)ler belirlenecektir. Aylık bölünçler, arsanın satıldıgı yılı izleyen yıllarda her yılın ilk ayından b3 layarak "Yıllık Fiyat Artl Oranı"nda arttınlacaktır. Yönetmeligin ilgili maddesinde, yıllık fiyat artı ı oranı, her yılın b3 ından sonuna degin bir yıllık dönem için, DİE'nce ülke geneline ili kin olarak belirlenen tüketici fiyat "endeksi"ndeki artı oranı ile memur aylık artı oranından daha az olanı temel alınarak TKİ'nce belirlenecek oran olarak tanımlanmı tır. KONUT SATIŞI Yönetmelik (Madde 13), belediyelerin toplu konut bölgelerinde, diledikleri sayıdaki konutun dogrudan belediyece ya da belediye ortaklıklannca yaptırılabilinecegini de öngörüyor. Belediyece yaptırılacak konutlar için arsa sat1 l sözkonusu olamayacagına göre, bu arsaların kaf ılıklarının Toplu Konut Bölgesi Hesabı'na yatınlacagı yönetmelikte belirtilmi tir. Buna ili kin ödeme ko ullannı, öbür satl lardakine benzer yöntemlerle belediye belirleyecektir. Bu açıdan, öbür konut yaptıranların uyduklan ko ullara, belediye ya da belediye ortaklıgı da uyacaktır. ALlYAPI KREDİSİ Toplu konut bölgesinin altyapı yatınmlannın belediyece Toplu Konut Bölgesi Hesabı'ndan (TKBH) yapılması öngörülmektedir (Madde 15). Yönetmelik, "öncelikli altyapı"nın belediyelerce öncelikle yapılmasını ya da yaptınlmasını öngörmektedir. Teknik altyapı kavramıyla yönetmelik (Madde 3-b), bölgenin oturmaya, yerle meye açılabilmesi için önko ulan "stabilize" yol ve ilgili sanat yapılarını, su, kana1izasyon, elektrik agını içeren altyapı kümesini tanımlamaktadır. Bu kapsama giren altyapılann, ilk konutların oturmaya elveri li duruma gelmesinden önce bitirilmesi zorunlu görülmektedir. Öncelikli teknik altyapı dı ındaki yol kaplamaları, kaldırım, otopark, meydan düzenlemeleri ve öbür teknik altyapı ile toplumsal donatı (altyapı)lar belediyece yaptırılır ya da ilgili kamu kurulu larının yapmaları saglanır. Belediyenin altyapı için yapacagı ödemeler, TKBH'ndan kaf ıianır. Toplumsal altyapı için konut yaptıranlarla birlikte yurtta lardan alınacak para bagı lannın da TKBH'na aktanlması öngörülmektedir. ilgili kamu kurulu larının izlenceye aldıgı altyapı yatırımlarını izleme sorumlulugu belediyeye bırakılmı tır. Zamanında gerçekle emeyecegi kesinlc enler belediyece ek kaynak saglanarak yaptınlacaktır. Kaynakların yeterli ölçüde yaratılamamı olması durumunda belediyenin ba vurusu üzerine TKİ'nce Altyapı Kredisi Uygunluk Belgesi verilecektir.

5 ARSA VE KONUT ÜREnMİNDE BELEDİYELER 17 KONUT KREDİsİ Arsa sallaml olan "konut yaptıranlar" (arsa sallayarak konut istemini örgütleyen belediyeler, kooperatifler, toplumsal yardıml~ma kurumlan, belediye ortaklıklan, kendi konutunu yapan bireyler), gerekli belgelerle dolrudan bankaya b~vuracaklardır. Bankaca uygun görülenlere "Konut Kredisi Uygunluk Belgesi" verilecektir. Kaç ki inin bu krediyi kullanacalı belirlendikten sonra bu sayı deli tirilemeyecektir. Yalnızca TK1 gerektilinde b~vurulan dolrudan inceleyerek delerlendirme yapabilecektir. Kredi sözle mesinden sonra konut yaptıranlann ilgili bankada "Konut Yapımı Hesabı" açtırmalan gerekmektedir. Hesaplanan özkaynalın tutannın yarısı "pe in olarak" bu hesaba yatınlacak, geriye kalanı da yaptm sözle mesinde belirlenen yapı süresi içinde ödenmek ko uluyla aylık bölünçlerle ödenecek biçimde, TK1 adı yazılı (nama muharrer) senetler kaf ılılında borçlanılacaktır. Yönetmelilin 19. maddesinde, konut kredisinin; Daha önce kredi kullanmı ailelere, Adına, e ine ya da velisi bulundulu çoculunun adına tapuda kayıtlı konutu olanlara ya da b~ka bir konut projesinde ortak, üye ya da satı vaadiyle baııantılı olanlara, Yapım (in aat) alanı 100 m2'yi geçen konutlara, İkinci konut nitelilinde olan ya da yazlık, dinlenme veya tatil amaçlı kullanılacak konutlara, verilmeyeceli açıkça yazılıdır. Aynca, belediyece yaptınlacak konutlann satı ında da yukanda belirtilen ko ullara uyulacalı, yönetmelilin aynı maddesinde belirtilmi tir. Açılan kredinin kullandınlması (daha dolrusu kullanılması)na ili kin kurallar, yönetmelilin 21. maddesinde aynntılı olarak düzenlenmi tir. Burada, konut yapımı dı ındaki hertürlü genel ve yönetsel giderlerin Konut Yapım Hesabı dı ında tutulması, bunun, konut yaptıranca kaf ılanması gibi bir kural da konulmu tur. Konutun yapımında bu tür giderlerin önemli bir pay tutması nedeniyle bu kural kredi özkaynak dengesini, krediden yararlanacak bireyaçısından bozacaktır. Yapımcılann bu tür giderleri kooperatif üyelerine (ortaklanna) ya da alıcılara yükleyecekleri açıktır. Yönetmelilin, konut kredisinin kullanımında sonradan ortaya çıkan özel ko ullarda tutulacak yollan açıklayan 22. maddesinde, kredi kullanıcısının devir ya da satl nedeniyle deli mesi, üyelikten, ortaklıktan ayrılması ya da çıkanlması; edinilen konutun geri ödeme süresi İçinde satılması durumunda neler yapılması gerektili aynntılı olarak kurallara ballanml tır. Burada, süren yapımın aksamaması, öngörülen büyüklüklerin ~tlmaması, tüzel (hukuksal) anl~mazlıklar çıkmaması amacının güdüldülü anl~ı1maktadır.

6 18 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDENMESİ İlk geri ödeme bölüncünün ödenecegi günü, yönetmeligin 23. maddesi, "konutların oturmaya elve~li duruma geldiginin banka teknik çal~anlarınca saptanıp bildirildigi günü izleyen üçüncü ayın onsekizinci günü" olarak belirlemi tir. Burada ilginç olan yapının yasalolarak (3194 sayılı İmar Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca) belediyeden yapı (oturma) kullanma izni (iskan ruhsatı) alınmasıyla bitmi sayılacagına ili kin genel kuralın dı ına çıkılmı olmasıdır. Belediyelerle i birligi yapan bir kurum olarak TKİ'nin bu yakl3 ımını belediyelerin anlamakta güçlük çekecegi, bunun i birligine olumsuz etkide bulunacagı açıktır. Ayrıca, Konut Kredisi Uygunluk Belgesi'nde gösterilen süre sonunda konutların oturmaya elveri li duruma gelip gelmediklerine bakılmaksızın geri ödemelerin b3 latılacagı, yönetmelikte belirtilmi tir. Bununla birlikte, TKİ'nin gerekçeli, belgelendirilmi olaganüstü ve zorunlu nedenleri degerlendirerek yapım süresini uzatabilecegi aynı yönetmelik maddesinde belirtilmi tir. Geri ödemelerde, kredi faiz tutarının geri ödeme süresine göre aylara bölünerek belirlenecegi, o yıla ili kin faizin, izleyen yılda nasıl arttırılacagı yönetmelikle kurallara baglanmı tır. Faiz oranları ve geri ödernede uygulanacak indirimler, yönetmeligin sonundaki ek çizelgelerde (3A ve 3B), hem konutun büyüklügüne, hem de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ya da büyük kentlerde olup olmadıgına göre ayrı ayrı belirtilmi tir. Yönetmelik sonunda yer alan bir açıklamaya göre, belediyelere açılacak krediler ile konut kredilerinin geri ödenmesinde "faizli bakiye" üzerinden her yıl için uygulanacak faiz oranının saptanmasına ili kin örnege bir gözatmakta yarar vardır: Yıllık fıyat artı ının %52 oldugu bir yılda 70 m2'lik katıklı (brüt) yapım alanına sahip bir konut için Kalkınmada Öncelikle Yörelerde uygulanacak faiz oranı öyle saptanır: Çizelge 3A'a göre 52 x 0.15 = Çİzelge 3B'e göre 52x0.30 = Yıllık Fiyat Artı Oranı = Uygulanacak Faiz Oranı Toplamı = Yukarıda da belirttigimiz gibi, konut büyüdükçe, Kalkınmada Öncelikli Yöreler dı ındaki belediyelerde bu oran daha yükselmekte; 1 milyondan çok nüfuslu büyük kentlerimizde yıllık faiz artı ı oranı, faiz oranı olarak benimsenmektedir. Büyük kentlerde, gelirlerin de yıllık fıyat artı ı oranında arttıgını varsaymak sakıncalıdır. Aksine, büyük kentlerde ya ayanlar enflasyonun daha çok etkisi altında kalmaktadırlar. Bunun bölgelere göre konut malolu larıyla baglantısını kurmak daha ussal bir uygulama olurdu. DİE'nin yapı malolu larına ili kin son sayılama ve dizinlemeleri, bölgelere göre malolu farklılıkları konusunda yardımcı olabilir,

7 ARSA VE KONUT ÜRETIMİNDE BELEDİYELER 19 kanısındayım. Bu çalı ma, iklim ko ullanna bakılarak yapılan bölgelerne, ula ım, ta ıma, araç-gereç, İ çilik malolu larında farklılıklar bulundugunu göstermektedir. UYGULAMALAR TKİ ilkönce belediye ve kooperatiflere danı manhk i görüsü sunmaya istekli kurulu ların ba vurularını degerlendirmi tir. 13 Nisan 1993 gününe degin 66 belediyenin ön olabilirlik yazanagı (ön fizibilite raporu) ile ba vuruda bulundugu, bunlardan 30'una uygunluk belgesi verilmesinin kararla tırıldıgı anla ılmaktadır. İlk kez, uygunluk belgelerini, 18 Ocak 1993'te yapılan bir törenle ilgili belediye ba kanlarına Ba bakan vermi tir. Ba kanlarla TKi arasında bir de önanla ma (protokol) imzalanmı tır. Bu belediyelerdeki toplu konut bölgelerinin konutluk bir alanı kapsadıgı, ilk a amada konutun yapımına bcujlandıgı açıklanmı tır. Ba vurulardan 23'nün incelenmekte oldugu belirtilmi tir (Çizelgel). 10 Mart 1993 gününe degin 95 danı manlık kurulu unun ba vuruları deneyim ve kadroları açısından degerlendirilmi ; 61 kurulu a yönetim, 52'sine proje ve teknik hizmetler, 62'sine de yapı denetleme danı manlıkları ön yeterlilik belgesi verilmi tir. Belediyelerin, üsterme (ihale) yoluyla sözü edilen kurulu larla danı manlık sözle meleri imzaladıkları anla ılmaktadır. YÖNETMELİGE İLİşKİN GÖRÜŞLER Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeye ili kin görü lerirnizi özetlersek a agıdaki noktaları belirtmekte yarar görüyoruz: ı. Genellikle kent kooperatifçiligi belediye, kooperatif ve devlet i birligine dayalı bir örgütlenme örnegi olu turduguna göre, belediyelerin dogrudan konut yapımına girmeleri yerine, arsa üretiminde etkin bir rol almaları, konut isteminin örgütlenmesinde kooperatif örgütlenmeye dayanmaları uygundur. Fakat, yönetmelik, belediyelerin dogrudan ya da ortaklıklar ( irketler) olu turarak konut yapımına girmelerine olanak saglamaktadır. Bu açıdan yönetmelik, "konut yaptıran" olarak kooperatifleri yeglemek, onlara öncelik vermek dogrultusunda herhangi bir özendiricilik ta ımıyor. 2. Yönetmelik, kooperatiflere ve belediyelere "güvensizlik" ilkesine dayanıyor. Bunun sonucu olarak teknik meslek sahiplerine danı manlık olanakları saglayarak bu kesime en azından 164 milyarlık kaynak aktarıyor. 600 milyarlık toplam harcama içinde bu, oldukça yüksek bir oranı (% 27) yansıtıyor. Belki yeterince teknik çalı man çalı tıramayan küçük belediyelerin ve birlikle emeyen kooperatif giri imlerinin bu i leri yürütecek nitelik ve nicelikte görevli çalı manı saglamanın ba ka yolları (örnegin birlikle me vb.) varken, Dünya Bankası'nın yöntemleriyle danı man firma kullanmaya zorlamanın gerçekçi olmadıgını söylemek gerekir. Kaldı ki uygunluk belgesi verilen İstanbul Büyük ehir Belediyesi ile adını bile ilk kez duydugumuz Gözcüler ya da Ortakaraören belediyelerini bu açıdan aynı kefeye koymanın anlamı yoktur.

8 20 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Çizelge 1 Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi Verilen Belediyeler 1990 I.A ama Toplam Belediye Adı Nüfusu Konut Sayısı Konut Sayısı Adana Antakya Baıa Besni Bilecik Bozüyük Bursa Cihanbeyli Çanakkale Eski~ehir Gaziantep Gördes Gözcüler Isparta İstanbul Kayseri Kırklareli Kırıkhan Kilis Kütahya Malatya I Malatya II Ortakaraören Si1ivri Sungurlu Şarkı~la Şehitkamil Trabzon Urla Van Toplam KtıyIfGl: TKi ~lığl. Nismıl993.

9 ARSA VE KONUT ÜREl1MİNDE BELEDİYELER TKİ, bu yönetmelikle 3 ın derecede yazçizcilige yol açabilecek, özekselle meyi arttıracak bir egilime kapılml tır. Belediyelere, kooperatiflere güvensizlik buna eklenmektedir. Oysa, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle ~birligine dayalı bir dizgede bunun ölçüsünün kaçınırnaması gerekir. Arsayı nasıl satacaklanndan tutunuz toplanan paralann harcanmasına degin her 3 amada yönetimin ayrıntılı biçimde yogun denetimi, i leri geciktirici bir roloynayabilir. Bu yalnızca yönetsel degil, aynı zamanda teknik denetimi (vesayeti) de arttırma olarak nitelendirilebilir. 4. Belediyelere konut ve arsa konulannda görev veren 1580 sayılı yasa ile 1950 yılında bunda degi iklik getiren 5656 sayılı yasa, belediyelerin bu konudaki yetki ve sorumluluk alanını belirlemi tir sayılı yasanın 15. maddesinin 68. fıkrasında "ucuz belediye konutları yapmak"tan, arsa vurgunculuguna engelolmak amacıyla belediyenin geli mesine ve geni lemesine elveri li alanlarında toprak alarak yeni plana göre düzenlemek yetkisinden sözedilmektedir sayılı degi iklik yasasıyla getirilen ek maddelerle, belediye meclislerine konut yapmak ve beldede oturanlara kiraya vermek ya da satmak, bu amaçla döner sermaye olu tunnak, kurulmu ya da kurulacak ortaklıklara (kooperatifler de bu kapsamdadır) katılmak ~ini zorunlu göreve dönü türmek, bununla ilgili yasal düzenlemeleri yapmak yetkisi verilmi tir. Belediyeler bu i lerde Arttırma, Eksiltme ve İhale Yasası dı ında tutulmu tur. Belediyelerce yaptınlacak konutların tipleri, satı ve kiralama ko ulları ve kendilerine konut verileceklerden aranacak ko ullann ve öncelik sıralannın belediye meclisince düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmü tür. TKİ yönetmeligiyle, 1950 yılında öngörülen yerinden yönetim ilkesinden uzakla ılmı tır. 5. Burada elinde hazır arsası bulunan belediyelere öncelik verilmi tir. Gereksinmenin yogunl3 tıgı yerlerde arsası bulunmayan belediyelere toprak edinme ve bunları arsaya dönü türme olanaklarının saglanmadıgı görülüyor. Konut isteminin ne denli yogun oldugunu kestiremedigimiz kimi küçük belediyelere de salt arsası vardır diye ya da ba ka bir gerekçeyle uygunluk belgesi verilmesi bu gözlem i dogrulamaktadır. 6. Bu yönetmelikten yararlanarak konut edineceklerin en çok malolu un yarısı ölçüsünde toplu konut kredisi alabilecekleri, gerekli özkaynagın dörtte birini b3 ında önceden, geri kalan dörtte birini de yapım süresi içinde aylık bölünçlerle ödemesi, bunlara kar ılık bankanın kredi kar ılıgında koyacagı ipotek yetmiyormu çasına, ada yazılı aylık senetlerle TKİ'ne borçlanmaları da öngörülmektedir. Ayrıntılarına girmeden bu tür sınırlamaların konut edinmek isteyenler üzerinde sıkıntılar yaratabilecegine deginmekle yetiniyoruz. Fakat en önemlisi, bu ko ullarda konutun malolu unun en az yarısını ve arsa ederini ödeyebilecek güçteki orta üst ya da üst gelirli ki ilerin konut edinebilecegini belirtelim. Burada da tıpkı yönetimin Halkalı, Eryaman ve benzeri projelerinde oldugu gibi, toplumsal adalete uygun biçimde dü ük gelirlilerin konutlandırılması endi esi gözardı edilmektedir. Bu yönetmelikle, 1580 sayılı yasada vurgulanan "ucuz belediye meskenleri" yapmak amacına ters dü ülmektedir.

10 22 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER 7. Belediyelerin iyeligindeki arsaların kimlere verilecegi yetkisinin belediyede olması gerekirken, konut kredisini kullanma ko ullarını trujımayanların da arsa edinmelerini belediyelerin önerebilecekleri, yönetmelikle belediyelere "ima" ediliyor. Böyle bir "telkin"de TKi'nin bulunmaması, çagdruj arsa siyasalarına daha uygun dü erdi. Kaldı ki yönetmelikle, belediyenin iyeligindeki arsaların konut yaptıranlara satı ı için arsa stogu bitinceye degin yılda en az üç kez ve en az üç ay ara ile ihale açılması öngörülmektedir. Arsaların kestirilen kaf ılıklarından az olmamak ko uluyla satılacagı, her yıl bu kestirimlerin yıllık fiyat artı larına göre nasıl arttırılacagı yönetmelikle belirlenmektedir. Ayrıca, arsa kar ılıklarından elde edilecek gelirlerin ya da belediyece yaptırılan konutların arsa ederlerinin belediyece açtırılacak hesaba yatırılması zorunludur. Arsa edinmeye katkıda bulunmayan TKi, belediyenin arsalarının satı ederlerini denetlemekte, belediyenin kendi arsası için hesaba para yatırması gibi bir çeli ki yaratılmaktadır. Bu egilim, belediyeler üzerindeki denetimi (vesayeti) arttırmaktan ba ka bir ey degildir. Belediye arsalarından saglanacak gelirlerin Fon kredileriyle dogrudan ili kisini kurmak zordur. Yalnızca altyapı için yapılacak giderler için Toplu Konut Bölgesi Hesabından para harcanabilecektir. Bir ba ka anlatımla, belediye, arsaları üzerindeki altyapıyı ve toplumsal donatıyı arsa gelirlerinden kar ı1amayı bilemezmi çesine, kendi gelirini arsayla ilgili giderler için serbestçe harcama olanagından yoksun bırakılmaktadır. Üstelik, altyapı için yeterli kaynak yaratılamaması durumunda öncelikle teknik altyapının yapımında kullanılmak üzere TKi'nden alacagı kredi için ayrıca faiz ödemek zorundadır. Bütün bunlar belediyelerin elini kolunu baglar nitelikteki kurallardır. SONUÇ Toplu konut ve arsa konusunda da belediyelerin etkin bir roloynamaları, özellikle konut için gerekli arsanın, teknik ve toplumsal altyapı ve donatının saglanması, konut istemini örgütleyen kooperatiflerle i birligi yapmaları, bu giri imlerin de TKi'nce desteklenmesi Kent Kooperatifçiligi kavramına uygun bir yakla ımı yansıtmaktadır. Ba ta Batıkent olmak üzere, ülkemizin çe itli yörelerinde TÜRKKENTe üye kooperatif birliklerince yürütülen projelerde brujarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle, ilke olarak kooperatif, belediye ve devlet i birligine dayalı giri imlerden olumlu sonuçlar alınabilecegi kanısındayız. Ancak TKi, 14 Kasım 1992'de çıkardıgı yönetmelikle bu konuda önemli bir adım atmakla birlikte, getirilen düzenlemenin i lemesine ili kin kaygılarımız vardır. Elinde hazır arsası bulunan belediyelerin ba latacakları projelerin daha etkin ve brujarılı olmasını amaçladıgı öne sürülen son yönetmelik, hem belediyeler üzerinde a ırı denetim ve yazçizeilik yüzünden, hem de konut edindirmede yönelinen kitlelerin gelir düzeylerinin yüksek olması nedeniyle ele tirilebilecek bir yakla ımı yansıtmaktadır. Belediyelerin konut için arsa edinmeleri konusunda Toplu Konut Fonu'ndan hiçbir katkı saglanmamakta, buna kar ılık TKi, belediyelerin elindeki arsalar üzerinde projeler ba latmak istemektedir. 5 bin nüfuslu Gözeüler ile 7 bin nüfuslu Ortakaraören belediyelerine uygunluk belgesi verilmesi, TKi'nin bu konuda,

11 ARSA VE KONUT ÜRETIMİNDE BELEDİYELER 23 yerle menin büyüklügü ve konut gereksinmesinin yeginligi ( iddeti) konusunda herhangi bir ölçüt ve öncelik sırası belirlemedigini gösteriyor. Ayrıca 7 milyonluk İstanbul ile 1 milyonluk Adana'nın öbür belediyelerle TKİ'nin gözünde aynı teraziye konulması kanımızca sakıncalıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 Resmi Gazete

Detaylı

KONUTTA KOOPERATİF VE BELEDİYE İŞBİRLİGİ

KONUTTA KOOPERATİF VE BELEDİYE İŞBİRLİGİ KONUTTA KOOPERATİF VE BELEDİYE İŞBİRLİGİ BELEDİYE KOOPERATİF İLİşKİLERİNE GENEL BAKıŞ CevatGERAr Kooperatifler, ekonomik açıdan olanakları sınırlı olan bireylerin, genellikle çah anların temel gereksinmelerini

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KARAMAN DOĞUKIŞLA VADİSİ 1.ETAP PROJESİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Doğukışla Vadisi 1.Etap Projesi

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25951 BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ VE SANTRAL MAHALLESİ YENİDEN YERLEŞİM PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ VE SANTRAL MAHALLESİ YENİDEN YERLEŞİM PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak tespit edilen Kepez ve Santral Mahallerinde yer

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR HARCAMA KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİGİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR HARCAMA KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİGİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR HARCAMA KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİGİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR Uzm.İlknur ÖZAYDIN ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİNANS DAİRE BAŞKANLIĞI Mevzuat

Detaylı

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI ALAN (Milyon Ha.) 1. Toplam Tarım Arazisi 23,8 ÇKS ye kayıtlı tarım arazisi 14,8 Kayıt altına alınamayan tarım arazisi 9,0 2. Kayıt dışı arazilerin dağılımı Mevcut Durum Şahıs

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ).İSTANBUL KAYAŞEHİR 17. BÖLGE TOPLU UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, İstanbul ili Kayaşehir Toplu Konut Uygulaması çerçevesinde,

Detaylı

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) 1924 417 Sayılı Kanun: Ankara Şehremaneti

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

Konut Kredileri Raporu Mart 2013

Konut Kredileri Raporu Mart 2013 Konut Kredileri Raporu Mart 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık %7 sini

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi

Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Erdoğan BAYRAKTAR T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Toprak İşveren: Ülkemizin konut ihtiyacı ile ilgili olarak görüşlerinizi alabilir miyiz? Erdoğan BAYRAKTAR:

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2012 Ajansımızın 01.11.2011 tarihinde çıkmış olduğu Küçük Ölçekli

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ Mahalli İdarelerin İller Bankası İle Olan İlişkilerinin Muhasebeleştirilmesi I- GİRİŞ Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü İller Bankası, Cumhuriyet döneminde kamu yönetiminin yeniden

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÖNETMELİK Sayı : 28912 Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR YAPILACAK MADDİ YARDIM VE DESTEKLER 1-TESPİT KREDİSİ Riskli yapı tespiti için Bakanlık tarafından verilen kredidir. Kredinin verilmesine müteakip 3 ay içerisinde

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU Prof. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Köylerden kentlere göçler, özellikle büyük kentlerde, aşırı kentleşme, sanayileşme ile desteklenmeyen kentleşme,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BİLECİK BOZÜYÜK ALTGELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Bilecik Bozüyük Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 06.05.2014 NO 11 İLGİLİ BİRİM MUHASEBE KONUSU 2013 YILI KESİN HESABI Belediye Meclisi 2013 yılı gelir ve gider bütçelerini müzakere etmiş, BÜTÇE GİDERLERİ 01 Personel Giderleri 809.311,38 02 Sosyal

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı