ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi

2 Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller

3 17 nci madde izinleri 1 MEVZUAT

4 Mevzuat Kanun maddeleri 6831 sayılı Orman Kanununun; 17/3 üncü maddesi 115 inci maddesi

5 Mevzuat - Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

6 Mevzuat Devlet İdareleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri

7 Mevzuat Devlet İdareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerdir. Kamu Kurum ve Kuruluşu; Devlet tanımı dışında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İdareleridir.

8 Mevzuat Kamu Kurum ve Kuruluşları ; Belediyeler İl Özel İdare Müdürlükleri Köy Tüzel Kişilikleri TRT Spor Genel Müdürlüğü

9 Mevzuat İzin grupları Savunma Ulaşım Haberleşme Su Atık su Altyapı Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi Sokak hayvanları bakım evi Mezarlık

10 Devlete ait; Sağlık, Eğitim, Spor tesisi Mevzuat İzin grupları Devlet idarelerine sağlık, eğitim ve spor tesisi için verilen kesin izinler ancak yine başka bir Devlet idaresine devredilebilir. Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine izin verilebilir. Verilen bu izinlerden bedel alınmaz.

11 savunma MSB nın savunma amaçlı tüm talepleri İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Karakol yeri, atış eğitim alanı Sosyal amaçlı talepler hariç

12 ulaşım Yol Liman gerisi hizmet alanı Havaalanı Demiryolu

13 haberleşme Radyo-TV verici istasyonu ve anteni Telefon iletim hattı GSM baz istasyonu R/L tesisi Ölçüm istasyonu İletişim panosu Fiber optik kablo

14 su Su kuyusu Su deposu Su isale hattı Kaptaj Su dolum tesisi Su arama

15 atıksu Atıksu arıtma tesisi Kanalizasyon hattı

16 altyapı Köprü Yağmur suyu toplama kanalları

17 katı atık bertaraf tesisi Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi Katı atık aktarma istasyonu

18 mezarlık tesis izinleri Mezarlık Belediyeler Köy Tüzel Kişilikleri, adına izne konu edilecek

19 sağlık Sağlık ocağı Devlet hastanesi

20 eğitim İlköğretim Lise x Üniversite

21 spor tesisi Futbol, basketbol,vs sahası Golf sahası Kapalı spor salonu Kış sporları alanı Atış poligonu Devlet İdareleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sadece Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılıp işletilecek tesislere izin verilebilir.

22 17 nci madde izinleri 2 MÜRACAAT, İŞ AKIŞI, İZİN RAPORU TANZİMİ

23 Müracaat Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına dört takım, a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini, b) Meşcere haritasını, c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, ç) Orman kadastro haritasını, d) Koordinat özet çizelgesini, ekleyerek ön izin için müracaatta bulunurlar.

24 Müracaat e) Bina tesislerine ait avan projesini, f) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını, g) 1/1000 ölçekli mevzii imar planını, ğ) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis, lisans ve benzeri belge, görüş, karar veya muvafakatı, h) Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini, ekleyerek kesin izin için müracaatta bulunurlar.

25 İŞ AKIŞ ŞEMASI İLGİLİNİN TALEBİ (Dilekçe ve gerekli belgeler) RAPOR TANZİMİ OLUR ALINMAK ÜZERE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLİR. OLUMLU İSE OLUMSUZ İSE OLUR SONUCU TALEP SAHİBİNE BİLDİRİLİR. BEDELLER TAHSİL EDİLİR TAAHHÜT SENEDİ ALINIR SAHA TESLİMİ YAPILIR ORMANLIK SAHADAKİ ÇALIŞMALARA MÜSAADE EDİLİR

26 Rapor tanzimi tarihli ve B.18.1.OGM /1748 sayılı talimat ve ekleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. (Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasından, İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı, İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü sayfasından Talimatlar bölümünden gerekli bilgi ve belgelere ulaşılabilir)

27 17 nci madde izinleri 3 BEDELLER

28 Bedeller Orman Kanununun 17/3 maddesine göre verilen ön izinlerden Bir defaya mahsus ön izin bedeli alınır. Ön izin bedeli = izin alanı (Ha.) X yapraklı ağaçlandırma birim bedeli (TL/Ha) X 1/10 Süre uzatmalarda bedel alınmaz. Devlet İdareleri ile kamu kurum ve kuruluşlardan ön izin süresi içinde herhangi bir bedel alınmaz.

29 Bedeller KESİN İZİNLERDE ALINMAKTA OLAN BEDEL TÜRLERİ A - Arazi Tahsis Bedeli B - Ağaçlandırma Bedeli C - %3 Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri D - %2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri E - Teminat Her yıl alınır. Bir defaya mahsus alınır

30 A İlk Yıl Arazi İzin Bedeli : Proje Maliyet Bedeli x Ayrıca tesis haricindeki sahalar alan üzerinden hesaplanarak proje ile hesaplanan bedel ile toplanarak bulunur. B Ağaçlandırma Bedeli Bedel Hesabı : OGM Belirlenen değer x Alan C %3 Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri D %2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri : Proje Maliyet Bedeli x 0.03 : Proje Maliyet Bedeli x 0.02 (Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (4) fıkrasındaki istisnalar hariç) E Teminat : Turizm izinlerinde proje maliyet bedelinin %3, diğer izinlerde her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen bedeldir.

31 Bedel hesabı Bedel hesapları yılı birim fiyatları üzerinden hesaplanmış ormanlık alana düşen toplam proje maliyet bedeli üzerinden yapılır. Ancak; Ormanlık sahada yapılacak tesislerin proje maliyetleri tek tek ortaya konmalı, ormanlık sahadan olan ve olmayan tesisler belirtilmeli, bir tesis hem ormanlık alanda hem de orman sınırları dışında kalıyor ise oranlayarak ormanlık alana düşen proje maliyet bedeli bulunmalı

32 Bedel hesabı ALAN HESABI ORMAN ORMAN SAYILMAYAN TOPLAM ENH : 100 m X 6 m = YOL : m X 5 m = GSM Baz İstasyonu : 10 m X 10 m = TOPLAM ALAN PROJE MALİYET BEDELİ PROJE MALİYET ORMANLIK ALANA DÜŞEN PROJE MALİYET BEDELİ BEDELİ ENH = 5.248, ,24 YOL = , ,06 GSM Baz İstasyonu = , ,20 TOPLAM P. MALİYET BEDELİ = , ,50

33 Alan ve bedel hesabı ORMANLIK ALAN ORMANLIK ALANA DÜŞEN PROJE MALİYET BEDELİ AĞAÇ TÜRÜ YAPRAKLI m ,50 TL TL/Ha. ALINACAK BEDELLER 1 Ağaçlandırma Bedeli = TL/Ha X 0.57 Ha = 4.762,35 TL 2 Arazi İzin Bedeli = ,50 TL X = 1.071,85 TL 3 % 3 Orköy Özel Ödenek Geliri = ,50 TL X 0.03 = 6.431,11 TL 4 % 2 Ağaç. Özel Ödenek Geliri = ,50 TL X 0.02 = 4.287,41 TL TEMİNAT = 7.000,00 TL

34 Teminat Turizm izinlerinde proje maliyet bedelinin %3, Diğer izinlerde her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen bedeldir. Devlet Kamu Kurum ve Kuruluşları Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bedelsiz Alınmaz Alınır

35 Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller 1- İstanbul ve Kocaeli İllerinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, diğer illerde ise sadece İl Özel İdareleri tarafından yapılacak olan; tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet, mezarlık ve altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla verilen izinlerden bedel alınmaz.

36 Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller 2-İl özel İdareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri ve köylere hizmet götürme birliklerinin kar gayesi bulunmaksızın yapacakları tesislerden, ağaçlandırma bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz, arazi izin bedeli toplam proje bedelinin binde biri olarak alınır.

37 Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller 3-Kar gayesi güdülen faaliyetlerde ise tüm bedeller tam olarak alınır. 4-Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak ve işletilecek olan spor tesisi izinlerinden bedel alınmaz.(spor tesisine yapılacak olan yol, ENH, su isale hattı gibi izinlerden bedel alınır.) 5-Karayolları Genel Müdürlüğünün teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi gereği Karayolları Genel Müdürlüğünden bedel alınmaz sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan DEVLET idarelerinden bedel alınmaz.

38 Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller 7-Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama maksadıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne verilecek izinlerden orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz.

39 Saha Teslimi Olur alınmadan, Tasdikli kesin izin taahhüt senedi alınmadan, (kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili birim amirince, diğer izin sahiplerinde noter tasdikli) İlk yıl bedelleri tahsil edilmeden, Saha teslimi yapılmaz.

40 dinlediğiniz için teşekkür ederim

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA NO İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. PARSEL YÜZÖLÇÜM KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI BAŞVURU BEDELİ 1. GRUP BAŞVURU BEDELİ 2.GRUP

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN 9385 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819 Yayımlandığı

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler SU KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler Maksat ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler Hikmet DENİZ - Uzman 08.05.2012 ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU

YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU Kurumumuza sunulan proje önerileri, YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU Temmuz - 2013 Kamu/özel kurum ve kuruluşlarından kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. verilerin toplanmasını, Bu kurum/kuruluşlarda

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN 12197 ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6546 Kabul Tarihi : 19/6/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/6/2014 Sayı : 29044 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı