Analizi. Toplumlar n tarihine damgas n vuran. Toplumsal Olaylar n n Kahramanmarafl. G R fi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Analizi. Toplumlar n tarihine damgas n vuran. Toplumsal Olaylar n n. 1978 Kahramanmarafl. G R fi"

Transkript

1 1978 Kahramanmarafl Toplumsal Olaylar n n Analizi G R fi Toplumlar n tarihine damgas n vuran önemli anlar, dönüm noktalar vard r. Aniden ortaya ç kan ve toplumlar n iktisadi, sosyal, siyasi, idari hayatlar n tehdit eden krizler bu dönüm noktalar n, kilometre tafllar - n olufltururlar. Sebebi her ne olursa olsun, toplumlar a rl k derecesine göre bu krizleri unutmazlar (Göksu, 2007: 37) Aral k 1978 tarihinde Kahramanmarafl ta yaflanan ve tarihe Kahramanmarafl Olaylar veya Kahramanmarafl Katliam olarak geçen olaylar bir bütün olarak, hem yerel ve ulusal ölçekte yaratt kriz ortam, hem de 12 Eylül askeri darbesine gerekçe oluflturan toplumsal bir olay olmas dolay s yla oldukça önemlidir. Bu çal flmada öncelikle 1978 y l nda Kahramanmarafl ta meydana gelen olaylar n, d flsal ve içsel nedenleri ortaya konulacakt r. D flsal nedenler olarak sadece Kahramanmarafl a özel ve özgün olmayan, Türkiye ye has ulus infla sorunlar ile rasyonel olmayan siyasi bürokrasi anlay fl ele al nacakt r. Daha sonra içsel nedenler olarak, May s 1978 tarihinde Kahramanmarafl ta meydana gelen olaylar, kronolojik bir çerçevede ele al nacakt r. Toplumsal bir olay olarak Kahramanmarafl olaylar n n özellikleri ortaya konulduktan sonra, kriz yönetimi ile ilgili teorik bilgiler Kahramanmarafl olaylar s ras ndaki kriz yönetim süreci ile bütünlefltirilmek suretiyle bir analiz ortaya konulmaya çal fl lacakt r. 1-Kahramanmarafl Olaylar n n D flsal Nedenleri Burada d flsal nedenler olarak, Kahramanmarafl olaylar n n ortaya ç kmas nda etken olmakla beraber, do rudan bu olaylarla ilgisi olmayan etkenler ele al nacakt r Türkiye nin Ulus nflas Sorunlar Ulus devlet fleklindeki bir siyasal yap lanmada toplumsal ve siyasi meflruiyet zemininin ulus olmas ndan hareketle temel unsurlar olarak, milli egemenlik ilkesiyle milli kimlik gösterilebilir. darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say : 1 11

2 Egemenli in kayna olarak ulusun kabul edilmesiyle, devletin halk egemenli i esas na dayand r lmas olan milli egemenlik, siyasal otoritenin kendi yetkilerini ve temel hukuk kurallar n serbestçe belirleyebilme hak ve yetene idir. Bu konuda Türkiye de uygulamada s k nt lar yaflansa da as l sorun milli kimlik ile ilgilidir. Milli Kimlikten kas t, herkesin ortak tek bir üst kimli e sahip olmas, benimsenmifl bir üst kültür ve yerleflmifl milli bilincin sa lanmas d r. Ulus devlet, geleneksel grup aidiyetlerinin yavafl yavafl silinmesiyle ortaya ç kan kimlik ve bütünleflme krizine milli kimlik formülasyonu ile cevap vermifltir. Ulus devletin birinci bilefleni olan ulusun siyasi bir infla sürecini gerektirmesi milli kimlik ve kültürün önemini bir hayli artt rmaktad r. Bir ülkede milli kimlik ne kadar sa lam tesis edilirse uluslaflma sa lanabilecek, siyasi ve toplumsal sistem sorunsuz iflleyebilecektir (fiahin, 2007: ). Baflar l bir ulus inflas sürecinin ön koflullar ndan biri de, birbirine gevflek ba larla ba l olarak önceden var olan gruplar n bir toplumda bütünleflmesidir (Hippler, 2007, s.13). Buna ulaflmak için, toplumsal gruplar aras ndaki iletiflim yollar, iletiflimin gruplar n kendi içinde kalmayaca flekilde güçlendirilmelidir. Etnik, dinsel ve di er gruplar n kendi içlerindeki iletiflim, aralar ndakine oranla daha kuvvetli olmaya devam etse bile, aralar ndaki belli bir yak nl k derecesinde iletiflim, baflar l ve kal c ulus inflas için gereklidir. Bu anlamda, Türkiye bir ulus-devlet olarak Sünni ve alevi vatandafllar n ortak bir milli kimlik çat s alt nda bütünlefltirdi ini söylemek mümkün de ildir. Nitekim 1978 y l nda bütün yurtta oldu u gibi Kahramanmarafl ta da, sa -sol kutuplaflma ve çat flmas n n yükseldi i, Sünni ve alevi insanlar n birbirlerini faflist, gerici, yobaz, fleriatç veya komünist, dinsiz, Allahs z, K z llar gibi simge ve sloganlarla itham edip suçlad, en küçük bir hoflgörünün bile olmad, biz ve ötekiler olarak etnik ve mezhep ay r mc l n n üst düzeyde yafland görülmektedir Patrimonyal Bürokrasiden Modern Bürokrasiye Geçilememesi Weber e göre patrimonyal bürokrasi, geleneksel toplumlar n belirgin bir özelli i olup, idari ifllerde sultan n çevresinde toplanm fl, çok say da ayr cal olan kiflilerden oluflur. Modern bürokraside ise görevler birer fonksiyondur; kifliler bunlar doldururlar. Neopatrimonyal bürokrasi anlay fl ise geleneklerden gelen ve modernleflme çabas içerisinde olan Türkiye gibi ülkelerde görülür. Burada bürokratlar meflruiyetlerini liyakatlerinden de il, iktidara olan sadakatlerinden almaktad r. Adalet Partisinden 11 milletvekilinin transferiyle 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti yerine gelen Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin Kahramanmarafl ta baflta Emniyet Müdürlü ü, YSE, Orman flletme Müdürlü ü ve Milli E itim Müdürlü ü gibi kamu kurumlar nda özellikle yerli müdürlerle yürütülen sol-alevi kadrolaflmas n n yaratt gerginlik, d flsal bir etken olarak siyasi bürokrasi yap lanmas n n Kahramanmarafl olaylar üzerinde birinci derecede etkili oldu u görülmektedir. (fiendiller, 2007:13), (Evren, 1990:232,233). 2. Kahramanmarafl Olaylar n n çsel Nedenleri Çiçek Sinemas ve Günefl Ne Zaman Do acak Filmi 1940 l y llarda Rus zulmünden kaçarak Türkiye ye s nan bir grup Türk ün, teslim edildikten sonra Türk askerlerinin gözü önünde kurfluna dizilmesi ve bu ac sondan kaçan iki kiflinin Türkiye de Rus ajanlar taraf ndan takip edilifli ve çilelerinin anlat ld, Günefl Ne Zaman Do acak filmi 16 Aral ktan itibaren Çiçek sinemas nda günde dört seans gösterilmeye bafllanm flt r. Bu arada büyük ilgi gören filmin gösteriminin durdurulmas aksi halde sineman n bombalanaca telefonlar gelmektedir (fiendiller, 2007:62). Tüleylio lu nun (2009:41-43) iddialar na göre, film gösteriminden önce sa görüflü yans tan dergiler sat l p, film esnas nda çeflitli sloganlar n at lmaktayd. 19 Aral k akflam 857 seyircinin bulundu u seans n n ortas nda, tahrip gücü yüksek olmayan bir bomban n patlamas sonucu 9 kiflinin hafif yaralanm fl, sloganlar atarak sinemadan ç - kan kiflilik bir grubun att klar tafllarla 12 darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140

3 sinema yak n ndaki PTT binas, CHP l binas ile polis arabas n n camlar k r lm flt r. Vali Tahsin SOYLU nun aç klamas yla, patlamadan sorumlu olarak yakalanan Pazarc k ilçesinden sol görüfllü Salman ILIKSOY un yakalan p tutukland ktan sonra serbest b rak lm flt r (fiendilller, 2007:64,65) Ak n K raathanesi Sald r s 20 Aral k günü Yenimahalle semtinde Alevi kiflilerce iflletilen ve Alevilerin gitti i Ak n K raathanesinin bombalanmas sonucu iki kiflinin a r yaralanmas yla (Tüleylio lu, 2009:43) flehirdeki gerilimin giderek artt görülmektedir ki Ö retmenin Öldürülmesi 21 Aral k 1978 günü Mustafa YÜZBAfiIO LU ve Hac ÇOLAK isimli Endüstri Meslek Lisesi ö retmenlerinin okul ç k fl nda vurularak öldürülmesi, bundan sonra meydana gelecek olaylar n habercisiydi. Ö retmenlerin her ikisinin de sol görüfllü ve TÖB-DER li olmalar na karfl l k biri alevi di eri ise sünni (Tüleylio lu,2009:45) olmas asl nda bu aflamada sorunun bir mezhep çat flmas olmad - n n bir göstergesi say labilirdi ki Ö retmenin Cenaze Töreni ve Üç Sünni Vatandafl n Öldürülmesi 22 Aral k günü öldürülen ö retmenler için bir düzenlenen cenaze töreninde, ö rencilerin o gün okula girmemeleri ve karfl l kl slogan atmalar üzerine Valili in okullar bir gün tatil etti i (Tüleylio lu, 2009:45) anlafl lmaktad r. fiendiller, (2007:71,72) iki ö retmenin cenaze töreninin gövde gösterisine dönüfltürülmesi için baflta YSE, DS ve Orman flletmesi araçlar olmak üzere devletin imkanlar ile binlerce silahl militan n flehre tafl nd n, bilhassa Kahramanmarafl Lisesi, E itim Enstitüsü, Sa l k Okulu ile d flar dan gelen militanlar n ve POL- DER li polislerin sayesinde topyekün cenazeye kat lmaya mecbur edildi ini ve Vali Tahsin SOYLU nun çiflleri Bakanl flereflerine lay k bir tören yap lmas n istiyor diyerek herkesin cenazeye kat lmas n teflvik ederek okullar ve devlet dairelerini tatil etti ini, daha önceden TÖB-DER ve Yürük Selim Mahallesinde baflta DEV-SAVAfi olmak üzere befl örgüt taraf ndan al nan karar gere ince plan n eksiksiz uyguland n iddia etmektedir. Ö retmenlerin cenazeleri sabah 9.30 s ralar nda Do umevi morguna kald r lmas na karfl l k, otopsi yapacak Cumhuriyet Savc s ancak saat 11 de morga gelmifl, cenazelerin hastaneden al nmas geciktikçe, ildeki ö rencilerin de kat l m yla saat da hastane önündeki kalabal k 4-5 bin kifliye ulaflm flt. Cuma namaz n n k l naca Ulucami ve çevresinde cenaze namaz n n k l nmas n engellemeye çal flan kiflilik grup komünistlerin cenaze namaz k l nmaz propagandas yla tafll sopal 8-10 bin kiflilik korkunç bir toplulu a ulafl rken (Tüleylio lu, 2009:47-49), fiendiller, (2007;75) gösteriyi düzenleyen örgütlerin, Kahramanmarafl tarihinde önemli bir yere sahip Ulu Camiinde srar etmelerini tahrikin bir parças olarak görmektedir. Saat s ralar nda Ulu Camiye götürülmek üzere, hastaneden al nan cenazeleri tafl yan kortej, güvenlik güçleri taraf ndan durdurularak, Cami önünde büyük bir kalabal n topland ve cenaze namaz n k ld rmak istemedikleri, kolluk kuvvetlerinin azl dolay s yla nahofl olaylar n önüne geçemeyebilecekleri gerekçesiyle baflka bir camiye gitmeleri teklifi getirilmesine ra men, bu teklif kortejdekiler taraf ndan E er Devlet otoritesi varsa cenaze namaz n n k l nmas na müsaade edin karfl l n verilmek suretiyle reddediliyordu. Korteji bekleten Emniyet Müdür Yard mc s n n taraflar aras ndaki uzlaflma çabalar baflar s zl kla sonuçlanm flt. Durumun vilayetteki harekat odas nda bulunan valiye bildirilmesi ve 2. Piyade taburunun da yard ma gelmesiyle, vali taraf ndan verilen da t n talimat yla cop ve dipçik kullan lmak suretiyle kalabal k 100 metre kadar geriletilmifltir Da lan toplulu un tafl, sopa ve benzeri cisimleri güvenlik güçlerinin ve özellikle polisin üzerine atmaya bafllam fllar, cenaze kortejinde bulunanlar da bunlara tafl atarak karfl l k verdikten sonra cenazeleri b rakarak kaç- darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140 13

4 mak zorunda kald klar (Tüleylio lu, 2009:47-49) anlafl lmaktad r. Bu arada cenaze kortejinde bulunan bir grubun askeri araçlarla olay yerinden uzaklaflt r lmas s ras nda, aç lan atefl sonucu sa görüfllü bir genç hayat n kaybetmifl, ayn akflam Yürük Selim Mahallesinde toplanan kalabal k taraf ndan, sa görüfllü iki gencin öldürülmesi Kahramanmarafl ta infiale sebep olmas na ra men ciddi bir güvenlik tedbiri de al nmam flt r (fiendiller,2007:76-78). Tüleylio lu na (2009:45-46) göre, Ulu Camii etraf nda toplanan sa grup, askeri birlikler taraf ndan da t ld ktan sonra, tafl ve sopalarla Alevilere ait iflyerlerini ve polis araçlar n tahrip etmifller, bundan sonra ç kan olaylarda sa görüfllü üç insan n hayat n kaybetmifltir Üç Sünni Vatandafl n Cenaze Töreni 22 Aral k günü cenaze töreninde meydana gelen olaylarda üç Sünni vatandafl n öldürülmesi sa kesim üzerinde büyük yank lar uyand rm flt r. 22 Aral k gecesi ve ertesi gün belediye hoparlöründen üç Müslüman din kardeflimiz komünistler taraf ndan öldürüldü. Kanlar yerde kalmayacak anonslar üzerine civar köylerden gelenlerin de kat l m yla büyük bir topluluk oluflmufltur. Halk tahrik edici hoparlör yay n n n ö renilmesi üzerine vali taraf ndan belediye baflkan aranarak bu yay nlar n durdurulmas istenilmifl ve gerginli in artmas üzerine saat 9.40 da soka a ç kma yasa karar al nm fl ve ilan için belediye baflkanl na gönderilmesine ra men, belediye baflkan - n n emri olmadan bu yay n yap lamayaca gerekçesiyle soka a ç kma yasa geç ilan edilmifltir (Tüleylio lu, 2007:47-49). 23 Aral k 1978 günü saat civar nda cenazelerinin hastaneden al nmalar esnas nda Sa l k Okulu ve Yürük Selim Mahallesinden at lan silahlar neticesinde 30 civar nda kiflinin hayat n kaybetti ini söyleyen fiendiller e (2007:81-84) göre hastane önünde ölenlerin hemen hepsinin aln ndan vurulmas, atefl edenlerin keskin niflanc olarak e itim görmüfl polis ya da militanlar olduklar n n bir göstergesidir. Hastaneden baflka, Yenimahalle, Karamarafl, YSE civar ve Nam k Kemal mahallesinden otomatik silahlarla halk n üzerine atefl aç lm fl, bunun üzerine hastane önünde bulunan topluluk flehre inip, av tüfe i satan dükkanlar n kap lar n k rarak av tüfeklerini ald ktan sonra, önüne geleni yak p y km fllard r. Asker say s n n son derece yetersiz oldu u, saat da ilan edilen soka a ç kma yasa n n, çok geç ilan edildi i, yetersiz asker say s ve polisin devre d fl kalmas ile soka a ç kma yasa n n uygulanamad anlafl lmaktad r (fiendiller 2007: 84, 85) Aral k Olaylar Güvenlik güçlerinin engel olamad, 4 gün süren olaylarda birçok masum insan ölmüfl, yüzlercesi yaralanm fl ve flehir harabeye dönmüfltür. Resmi rakamlara göre 111 ölü, yüzlerce yaral, yak p y - k lm fl bir flehir ve tedavisi mümkün olmayan manevi yaralar aç ld n söyleyen fiendiller (2007:87), çiflleri Bakan rfan ÖZAYDINLI n n 14 darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140

5 olaylar ç karanlar n sol kesim oldu unu söyledi- i için görevden al nd n iddia etmektedir. Kahramanmarafl ta meydana gelen bu vahim olaylardan sonra, aralar nda Kahramanmarafl n da bulundu u 13 ilde s k yönetim ilan edilmifl ve bu s k yönetim karar 12 Eylüle giden süreçte önemli bir kilometre tafl olmufltur. 3. Toplumsal bir olay olarak Kahramanmarafl Olaylar n n Özellikleri Aral k 1978 tarihinde meydana gelen ve toplumun can güvenli ini tehdit eden ve resmi rakamlara göre 111 kiflinin hayat n kaybetti i, yüzlerce kiflinin yaraland Kahramanmarafl olaylar n yayg n fliddet hareketlerinden kaynaklanan bir kriz olarak görmek gerekmektedir. Afla da Can (2002:333) taraf ndan belirtilen krizin temel özellikleri, Kahramanmarafl ta meydana gelen olaylar ile bütünlefltirilmeye çal fl lm flt r Olaylarda Kriz Durumunun Önceden Tahmin Edilememesi D flsal faktörler bir tarafa b rak l rsa, Çiçek sinemas nda Günefl Ne Zaman Do acak filmiyle bafllayan kriz durumunun önceden yeterince tahmin edildi ini söylemek mümkün de ildir. Nitekim iki ö retmenin öldürülmelerinden hemen sonra, demokratik kitle örgütlerinden oluflan bir grubun Vali, Emniyet Müdürü ve l Jandarma Komutan - na giderek, ertesi günün olayl geçece i endiflesiyle tedbir al nmas n istedikleri, Vali ve yetkililerin Devlet güçlüdür, her olay n üstesinden gelecektir. Önlemler al nm flt r. Vatandafllar emin olsunlar diyerek kayg s zca güvence verdiklerinin, her nedense çevre illerden yard m istenmedi i gibi, yeterince önlem de al nmam flt r (Tüleylio lu, 2009:34). O dönemin olaylar na tan kl k eden çiflleri Bakan rfan ÖZAYDINLI n n emir subay Melih YÜZBAfiIO LU nun, iki ö retmenin öldürülmesinden sonra çiflleri Bakan ÖZAYDINLI n n Kahramanmarafl valisine teleks emriyle cenazelerin törensiz defnedilmesini bildirmesine ra men bu talimat n uygulanmam flt r (Akt: Tüleylio lu, 2009: 103). Kahramanmarafl Devlet Hastanesi Baflhekimi Çetin D KER in Kahramanmarafl ta yer yerinden oynarken, d flar dan flehre adamlar geldi ini, dostu olan Vali Tahsin SOYLU yu telefonla aray p, iki ö retmenin cenazesi için hastanede bulunanlar n taflk nl k yapt klar n, olay ç kma ihtimalinin güçlü oldu unu bu nedenle otopsinin gece yap - larak cenazelerin kald r lmas n rica etmesine ra men, Vali buna yanaflmam flt r (Akt:fiendiller, 2007:264). Yukar daki iddia ve ifadeler Kahramanmarafl ta yöneticiler taraf ndan kriz durumunun önceden tahmin edilemedi inin aç k göstergeleridir Olaylarla ilgili Valili in Tahmin ve Önleme Mekanizmalar n n Yetersiz Kalmas fiendiller (2007:79, 80) taraf ndan, 22 Aral k 1978 akflam, ertesi günü al nacak tedbirler konusunda valilikte bir toplant yap ld, toplant ya Vali, Gaziantep z rhl birlikler komutan, emniyet yetkilileri ve mahalli yetkililerin kat ld, bu toplant da askeri yetkililer geceden soka a ç kma yasa- konulmas ve civar illerden güvenlik kuvveti ve askeri birlikler ça r lmas n talep etmelerine ra men, Valilik ve emniyet yetkililerinin bu görüfle karfl ç karak Ankara dan böyle bir emir almad klar n söyledikleri, e er geceden soka a ç kma yasa ilan edilip, yeteri kadar takviye askeri birlik ça r lsayd, olay o gece durmufl olaca iddia edilmektedir. CHP Kahramanmarafl milletvekili Hüseyin DO- AN taraf ndan ise; olaylar daha katliam safhas - na girmeden parti yöneticisi arkadafllar ve yak nlar ndan bilgi ald ktan sonra, Marafl taki yetkili yöneticilere, bafllayan olaylar n büyüyebilece ini, etkin önlemlerin al nmas gerekti ini çeflitli telefon konuflmalar nda belirtti i, evleri yanarken telefonda konufltu u kardeflinin Valinin yeterli önlem almad, at lan kurflunlara hedef olmamak için yerde süründü ünü, Marafl ta ilgililerin flaflk nl n, pasifli ini, verilen emirlerin yerine getirilmedi ini Ankara dan gelen bakanlar n da gördü ü, asayifl amac yla ça r lan kuvvetlerin, cana ve mala karfl vaki tecavüzlerde silah kullan lmas gerekti i halde kullanmad klar (Akt:Tüleylio lu, 2009:123) iddia edilmektedir. Yukar daki iddia ve söylemler bir araya getirildi- inde, Kahramanmarafl olaylar nda Valili in tahmin ve önleme mekanizmalar n n yeterli oldu unu söylemek mümkün de ildir Olaylar n Devletin Amaç ve Varl n Tehdit Etmesi 3152 say l çiflleri Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanunun 1. ve 2. maddelerinde de belirtildi i gibi çiflleri Bakanl n n görevi yurdun iç güvenli inin ve asayiflinin sa lanmas ve darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140 15

6 suç ifllenmesini önlemek, suçlular takip etmek ve yakalamakt r say l l daresi Kanununun 4 ve 11. maddelerine göre; l genel idaresinin bafl ve mercii vali, il s n rlar içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teflkilat n n amiri olarak, l s n rlar içinde huzur ve güvenli in, kifli dokunulmazl n n, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenli inin sa lanmas ve önleyici kolluk yetkisi ödev ve görevlerine sahip olup, bu amaçla suç ifllenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri almakla görevlidir say l Emniyet Genel Müdürlü ünün Teflkilat ve Görevleri hakk nda Kanunun 1. maddesinde, Memleketin umumi emniyet ve asayifl ifllerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu iflleri, kendi kanunlar dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlü ü ile Umum Jandarma Komutanl ve icab nda di er bütün zab ta teflkilat vas tas ile ifa ve lüzum halinde cra Vekilleri Heyeti karar ile ordu kuvvetlerinden istifade eder say l Jandarma Teflkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 7. maddesinde jandarman n görevi, emniyet ve asayifl ile kamu düzenini sa lamak, korumak ve kollamak, kaçakç l men, takip ve tahkik etmek, suç ifllenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak olarak belirtilmifltir. Bu esaslar çerçevesinde Kahramanmarafl halk - n n huzur güvenlik ve asayifli sa lamak en önemli görevi ve varl k nedeni olan çiflleri Bakanl, Valilik, Emniyet, Jandarma ve yard m istenen askeri teflkilat n görev, yetki ve sorumluluklar n yerine getirdiklerini söylemek de mümkün görünmemektedir Olaylar n vedi Müdahale Gerektirmesi Kahramanmarafl olaylar nda özellikle; vatandafllar aras nda büyük gerilimin oldu u iki ö retmenin cenaze namaz n n Cuma günü Ulu Camide bir gövde gösterisiyle k l nmas nda srar edilmesi, Cami etraf nda toplanan vatandafllar n zor kullan larak da t lmas na karar verilmesi sonucu meydana gelen olaylar, üç Sünni vatandafl n ölümü ile Alevi vatandafllara ait iflyerleri ve dükkan- Kahramanmaraş olayları, rasyonel bir kriz yönetim uygulamasıyla önlenebilecek toplumsal bir olay iken, başarısız bir kriz yönetimi örneği olarak tarihteki yerini almıştır lar n tahrip edilmesi ile sonuçlanm flt r. Üç Sünni vatandafl n cenazesinin defin günü olan 23 Aral kta ortaya ç kan olaylara ivedi müdahale edilememesinin özellikle soka a ç kma yasa na geceden karar verilmemesi, gündüz geç al nan soka a ç kma yasaklama karar n n anons ettirilip uygulanamamas, olaylar önleyebilecek ivedi müdahale ve karar alma mekanizmalar n n sa l kl bir biçimde çal flt r lamad n ortaya koymaktad r Olaylar n Karar Al c larda Gerilim Yaratmas Kahramanmarafl olaylar n n, bu olaylar önlemekle görevli karar al c larda da ciddi gerilimler yaratt da görülmektedir. çiflleri Bakan rfan ÖZAYDINLI n n emir subay Melih YÜZBAfiIO LU; ÖZAYDINLI n n vilayete gelen 2. Ordu Komutan brahim fienocak a mevcut 3 bin askerin soka a ç kmas n isteyince fie- NOCAK n sizi sever sayar m fakat emirleri Genelkurmaydan al r m diye cevap vermesi, tfaiyenin korktu u, polisin etkisiz, Valinin çaresiz kald bir ortamda ÖZAYDINLI n n onlar cesaretlendirmek için elinden geleni yapt, askerin müdahale edebilmesi için s k yönetim ilan edilmesini talep etti i, olaylar n bafllang c ndan sonuna kadar hiçbir önlem al nmad (Aktaran:Tüleylio lu, 2009: ) sözleri, Kahramanmarafl taki karar al c konumunda olan çiflleri Bakan ve Valili in büyük bir gerilim içerisinde oldu unu ve rasyonel kararlar alamad klar n ortaya koymaktad r. 4. Kahramanmarafl Olaylar nda Kriz Yönetim Süreci Göksu (2009:237) krizin temel olarak üç dönemi bulundu unu söyleyerek bunlar : 1- Kriz uyar c lar n n oluflum ve geliflimi, 2- Kriz dönemi ile 3- Çözülme dönemi, olarak aç klam flt r. Bu aflamalar Kahramanmarafl ta afla daki biçimde gerçekleflmifltir Krizin Sinyal Vermeye Bafllamas ve Yönetimin Henüz Bunun Fark na Varamamas Bu dönemde uyar c lar alacak olan mekanizmalar henüz harekete geçmedi inden kriz, bunu çözecek üst makamlara da iletilmemifltir. E er bu s - 16 darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140

7 rada kriz sinyalleri do ru al namaz ve çözüm üretilemezse kriz bafllam fl olur. Her dönemde oldu- u gibi bu dönemde de liderli in önemi büyüktür. Kahramanmarafl olaylar nda bu sürecin, Malatya Belediye Baflkan Hamit FENDO LU nun bombal bir paketle öldürülmesi ve ayn bombal paketten Pazarc k ilçesinden Memifl ÖZDAL a da gönderilmesi (Birand, 12 Eylül Belgeseli), hem Ökkefl fiendiller in hem de Orhan Tüleylo lu nun belirtti i gibi, Aral k ay n n bafl ndan itibaren yafllar nda, ayaklar nda kara lastik bulunan ve do u flivesiyle konuflan onlarca seyyar milli piyango sat c - s n n flehrin caddelerinde görülmesi, 19 Aral k günü Günefl Ne Zaman Do acak filminin oynad Çiçek sinemas n n bombalanmas ve 20 Aral k günü Alevilerin devam etti i Ak n K raathanesinin taranmas olarak belirtmesi mümkündür Krizin Ortaya Ç k p Belirginleflmesi Aflamas Kriz sinyalleri alg lanamam fl veya yeterince bafllamadan bast r lamam flsa kriz ortaya ç kar. Bu dönem, personel, idari yap, ideoloji, genel amaçlar ve izlenen stratejilerin daha dikkatlice gözden geçirildi i dönemdir. E er yönetimde de ifliklik yap lmas gerekiyorsa yap lmal d r. Kriz döneminde genellikle denetim merkezileflir, korku ve panik yaflan r ve karar alma süreci bozulur (Göksu,2007: 39, 40). Kahramanmarafl Olaylar nda bu aflaman n iki ö retmenin öldürüldü ü gün olan 21 Aral kta bafllay p 26 Aral kta olaylar n bast r lmas yla sona erdi i söylenebilir. Bu aflamada her gün ortaya ç kan olaylar n krizi biraz daha tetikledi ini ve Aral k tarihlerinde ise art k patlama noktas na geldi ini söylemek mümkündür. Olaylar n ikinci günü flehre gelen çiflleri Bakan - n n, karar alma sürecini Validen alarak merkezlefltirdi i, bu kapsamda ertesi gün bütün partilerin il baflkanlar n davet ederek olaylar n yat flmas için bir bildiri haz rlat p, belediyeden anons ettirdi i görülmektedir Çözülme Dönemi Aflamas Aral kta Kahramanmarafl olaylar ile ilgili krizin son döneminde, resmi kay tlara göre 111 kiflinin öldü ü olaylar n ard ndan boflalm fl mahalleler, camlar k r lm fl, yanm fl evler ve bolca sat l k ilan ile bir flehir kalm flt. Çat flmalarda zarar gören ve yak nlar n kaybeden Alevilerin Antep, Mersin gibi yak n yerlere göçmesi yan nda, Pazarc k ve Elbistan da yaflayan Alevilerin de art k il merkezine gelmez olmalar Kahramanmarafl için büyük bir ekonomik kay p olmufltu (fiendiller, 2007;276). Kahramanmarafl olaylar ndan sonra 13 ilde s k - yönetim ilan edildi. Tepkiler üzerine çiflleri Bakan rfan ÖZAYDINLI istifa etti. Kahramanmarafl valisi Teftifl kurulu Baflkanl na, l Jandarma komutan da büyük bir ile atand (Tüleylio lu, 2009:106). Sonuç Aral k 1978 tarihinde Kahramanmarafl ta meydana gelen olaylardan geriye, hayat n kaybeden ve a r yaralanan yüzlerce insan yan nda, uzun süre kendisine gelemeyecek yak l p y k lm fl bir flehir kalm flt r. Olaylar müteakiben 13 ilde s k yönetim uygulamas bafllat lm fl, 12 Eylül harekat na giden süreçte en önemli kilometre tafllar ndan birisi haline gelmifltir. Türkiye nin ulus-devlet olma yolundaki sorunlar na, siyasi bürokrasi anlay fl n n eklemlenmesinin getirdi i olumsuzluklar bir tarafa b rak l rsa, ad m ad m gelen Kahramanmarafl olaylar, bir taraftan dönemin olumsuz konjonktürü, di er taraftan hükümet ve valilik taraf ndan etkin ve etkili bir kriz yönetimi uygulamas n n ortaya konulamamas nedeniyle önlenmesi mümkün olamam flt r. Bu yönüyle 1978 Kahramanmarafl olaylar, rasyonel bir kriz yönetim uygulamas yla önlenebilecek veya en az ndan tahribat n n bu boyutlara ulaflmas engellenebilecek toplumsal bir olay iken, baflar s z bir kriz yönetimi örne i olarak tarihteki yerini alm flt r. KAYNAKÇA 1. Aykaç, Burhan (2001), Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi, 2. Birand, Mehmet Ali, 12 Eylül Belgeseli 4/9 (1978 En Kara Y l), 3. Can, Halil (2002), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara. 4. Evren, Kenan (1990) Kenan Evren in An lar Cilt-1, Milliyet Yay nlar, Ankara. 5. Göksu, T., Çevik, H.H., Filiz, O. Ve Gül S.K (2009) Güvenlik Yönetimi, Seçkin Yay nlar Ankara, 6. Göksu, Turgut (2007), Kamuda Kriz Yönetimi ve Türkiye de Kriz Yönetimi Teflkilatlanmas, Türk dare Dergisi 7. Hippler, J. (2007), fiiddetli Anlaflmazl klar, Anlaflmazl klardan Kaç nma ve Ulus nflas, J. Hippler (Ed) Ulus nflas, (s.5-21). stanbul:versus Kitap. 8. fiahin, Köksal (2007) Ulus-Devlet Küreselleflme Tart flmalar Ifl nda, lgi Kültür Sanat Yay nlar, stanbul. 9. fiendiller, Ökkefl (2007) Kanl Oyun, bre Bas n Yay n, Ankara. 10. Tüleylio lu, Orhan (2009) Kahramanmarafl Katliam, um:ag, Ankara. darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140 17

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) 222

Detaylı

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) 222 44 06 Faks : (0.312) 222 44 07 ISBN 975-72-17-35-2 10.12.2002

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik,, TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,,,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik DEVLET BAHÇELÝ www.mhp.org.tr Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân n kapatan

Detaylı

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü,

Detaylı

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Y l: 13 Say : 137 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim Yeri lkiz

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M EYLÜL 2009 ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK Adalete Eriflim ve CMK Ödemeleri Sa lanamayan

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 5 (2) Turkish Journal of Police Studies Vol: 5 (2) TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Private and Volunteer Security As Security Services in Turkey

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı