Analizi. Toplumlar n tarihine damgas n vuran. Toplumsal Olaylar n n Kahramanmarafl. G R fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Analizi. Toplumlar n tarihine damgas n vuran. Toplumsal Olaylar n n. 1978 Kahramanmarafl. G R fi"

Transkript

1 1978 Kahramanmarafl Toplumsal Olaylar n n Analizi G R fi Toplumlar n tarihine damgas n vuran önemli anlar, dönüm noktalar vard r. Aniden ortaya ç kan ve toplumlar n iktisadi, sosyal, siyasi, idari hayatlar n tehdit eden krizler bu dönüm noktalar n, kilometre tafllar - n olufltururlar. Sebebi her ne olursa olsun, toplumlar a rl k derecesine göre bu krizleri unutmazlar (Göksu, 2007: 37) Aral k 1978 tarihinde Kahramanmarafl ta yaflanan ve tarihe Kahramanmarafl Olaylar veya Kahramanmarafl Katliam olarak geçen olaylar bir bütün olarak, hem yerel ve ulusal ölçekte yaratt kriz ortam, hem de 12 Eylül askeri darbesine gerekçe oluflturan toplumsal bir olay olmas dolay s yla oldukça önemlidir. Bu çal flmada öncelikle 1978 y l nda Kahramanmarafl ta meydana gelen olaylar n, d flsal ve içsel nedenleri ortaya konulacakt r. D flsal nedenler olarak sadece Kahramanmarafl a özel ve özgün olmayan, Türkiye ye has ulus infla sorunlar ile rasyonel olmayan siyasi bürokrasi anlay fl ele al nacakt r. Daha sonra içsel nedenler olarak, May s 1978 tarihinde Kahramanmarafl ta meydana gelen olaylar, kronolojik bir çerçevede ele al nacakt r. Toplumsal bir olay olarak Kahramanmarafl olaylar n n özellikleri ortaya konulduktan sonra, kriz yönetimi ile ilgili teorik bilgiler Kahramanmarafl olaylar s ras ndaki kriz yönetim süreci ile bütünlefltirilmek suretiyle bir analiz ortaya konulmaya çal fl lacakt r. 1-Kahramanmarafl Olaylar n n D flsal Nedenleri Burada d flsal nedenler olarak, Kahramanmarafl olaylar n n ortaya ç kmas nda etken olmakla beraber, do rudan bu olaylarla ilgisi olmayan etkenler ele al nacakt r Türkiye nin Ulus nflas Sorunlar Ulus devlet fleklindeki bir siyasal yap lanmada toplumsal ve siyasi meflruiyet zemininin ulus olmas ndan hareketle temel unsurlar olarak, milli egemenlik ilkesiyle milli kimlik gösterilebilir. darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say : 1 11

2 Egemenli in kayna olarak ulusun kabul edilmesiyle, devletin halk egemenli i esas na dayand r lmas olan milli egemenlik, siyasal otoritenin kendi yetkilerini ve temel hukuk kurallar n serbestçe belirleyebilme hak ve yetene idir. Bu konuda Türkiye de uygulamada s k nt lar yaflansa da as l sorun milli kimlik ile ilgilidir. Milli Kimlikten kas t, herkesin ortak tek bir üst kimli e sahip olmas, benimsenmifl bir üst kültür ve yerleflmifl milli bilincin sa lanmas d r. Ulus devlet, geleneksel grup aidiyetlerinin yavafl yavafl silinmesiyle ortaya ç kan kimlik ve bütünleflme krizine milli kimlik formülasyonu ile cevap vermifltir. Ulus devletin birinci bilefleni olan ulusun siyasi bir infla sürecini gerektirmesi milli kimlik ve kültürün önemini bir hayli artt rmaktad r. Bir ülkede milli kimlik ne kadar sa lam tesis edilirse uluslaflma sa lanabilecek, siyasi ve toplumsal sistem sorunsuz iflleyebilecektir (fiahin, 2007: ). Baflar l bir ulus inflas sürecinin ön koflullar ndan biri de, birbirine gevflek ba larla ba l olarak önceden var olan gruplar n bir toplumda bütünleflmesidir (Hippler, 2007, s.13). Buna ulaflmak için, toplumsal gruplar aras ndaki iletiflim yollar, iletiflimin gruplar n kendi içinde kalmayaca flekilde güçlendirilmelidir. Etnik, dinsel ve di er gruplar n kendi içlerindeki iletiflim, aralar ndakine oranla daha kuvvetli olmaya devam etse bile, aralar ndaki belli bir yak nl k derecesinde iletiflim, baflar l ve kal c ulus inflas için gereklidir. Bu anlamda, Türkiye bir ulus-devlet olarak Sünni ve alevi vatandafllar n ortak bir milli kimlik çat s alt nda bütünlefltirdi ini söylemek mümkün de ildir. Nitekim 1978 y l nda bütün yurtta oldu u gibi Kahramanmarafl ta da, sa -sol kutuplaflma ve çat flmas n n yükseldi i, Sünni ve alevi insanlar n birbirlerini faflist, gerici, yobaz, fleriatç veya komünist, dinsiz, Allahs z, K z llar gibi simge ve sloganlarla itham edip suçlad, en küçük bir hoflgörünün bile olmad, biz ve ötekiler olarak etnik ve mezhep ay r mc l n n üst düzeyde yafland görülmektedir Patrimonyal Bürokrasiden Modern Bürokrasiye Geçilememesi Weber e göre patrimonyal bürokrasi, geleneksel toplumlar n belirgin bir özelli i olup, idari ifllerde sultan n çevresinde toplanm fl, çok say da ayr cal olan kiflilerden oluflur. Modern bürokraside ise görevler birer fonksiyondur; kifliler bunlar doldururlar. Neopatrimonyal bürokrasi anlay fl ise geleneklerden gelen ve modernleflme çabas içerisinde olan Türkiye gibi ülkelerde görülür. Burada bürokratlar meflruiyetlerini liyakatlerinden de il, iktidara olan sadakatlerinden almaktad r. Adalet Partisinden 11 milletvekilinin transferiyle 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti yerine gelen Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin Kahramanmarafl ta baflta Emniyet Müdürlü ü, YSE, Orman flletme Müdürlü ü ve Milli E itim Müdürlü ü gibi kamu kurumlar nda özellikle yerli müdürlerle yürütülen sol-alevi kadrolaflmas n n yaratt gerginlik, d flsal bir etken olarak siyasi bürokrasi yap lanmas n n Kahramanmarafl olaylar üzerinde birinci derecede etkili oldu u görülmektedir. (fiendiller, 2007:13), (Evren, 1990:232,233). 2. Kahramanmarafl Olaylar n n çsel Nedenleri Çiçek Sinemas ve Günefl Ne Zaman Do acak Filmi 1940 l y llarda Rus zulmünden kaçarak Türkiye ye s nan bir grup Türk ün, teslim edildikten sonra Türk askerlerinin gözü önünde kurfluna dizilmesi ve bu ac sondan kaçan iki kiflinin Türkiye de Rus ajanlar taraf ndan takip edilifli ve çilelerinin anlat ld, Günefl Ne Zaman Do acak filmi 16 Aral ktan itibaren Çiçek sinemas nda günde dört seans gösterilmeye bafllanm flt r. Bu arada büyük ilgi gören filmin gösteriminin durdurulmas aksi halde sineman n bombalanaca telefonlar gelmektedir (fiendiller, 2007:62). Tüleylio lu nun (2009:41-43) iddialar na göre, film gösteriminden önce sa görüflü yans tan dergiler sat l p, film esnas nda çeflitli sloganlar n at lmaktayd. 19 Aral k akflam 857 seyircinin bulundu u seans n n ortas nda, tahrip gücü yüksek olmayan bir bomban n patlamas sonucu 9 kiflinin hafif yaralanm fl, sloganlar atarak sinemadan ç - kan kiflilik bir grubun att klar tafllarla 12 darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140

3 sinema yak n ndaki PTT binas, CHP l binas ile polis arabas n n camlar k r lm flt r. Vali Tahsin SOYLU nun aç klamas yla, patlamadan sorumlu olarak yakalanan Pazarc k ilçesinden sol görüfllü Salman ILIKSOY un yakalan p tutukland ktan sonra serbest b rak lm flt r (fiendilller, 2007:64,65) Ak n K raathanesi Sald r s 20 Aral k günü Yenimahalle semtinde Alevi kiflilerce iflletilen ve Alevilerin gitti i Ak n K raathanesinin bombalanmas sonucu iki kiflinin a r yaralanmas yla (Tüleylio lu, 2009:43) flehirdeki gerilimin giderek artt görülmektedir ki Ö retmenin Öldürülmesi 21 Aral k 1978 günü Mustafa YÜZBAfiIO LU ve Hac ÇOLAK isimli Endüstri Meslek Lisesi ö retmenlerinin okul ç k fl nda vurularak öldürülmesi, bundan sonra meydana gelecek olaylar n habercisiydi. Ö retmenlerin her ikisinin de sol görüfllü ve TÖB-DER li olmalar na karfl l k biri alevi di eri ise sünni (Tüleylio lu,2009:45) olmas asl nda bu aflamada sorunun bir mezhep çat flmas olmad - n n bir göstergesi say labilirdi ki Ö retmenin Cenaze Töreni ve Üç Sünni Vatandafl n Öldürülmesi 22 Aral k günü öldürülen ö retmenler için bir düzenlenen cenaze töreninde, ö rencilerin o gün okula girmemeleri ve karfl l kl slogan atmalar üzerine Valili in okullar bir gün tatil etti i (Tüleylio lu, 2009:45) anlafl lmaktad r. fiendiller, (2007:71,72) iki ö retmenin cenaze töreninin gövde gösterisine dönüfltürülmesi için baflta YSE, DS ve Orman flletmesi araçlar olmak üzere devletin imkanlar ile binlerce silahl militan n flehre tafl nd n, bilhassa Kahramanmarafl Lisesi, E itim Enstitüsü, Sa l k Okulu ile d flar dan gelen militanlar n ve POL- DER li polislerin sayesinde topyekün cenazeye kat lmaya mecbur edildi ini ve Vali Tahsin SOYLU nun çiflleri Bakanl flereflerine lay k bir tören yap lmas n istiyor diyerek herkesin cenazeye kat lmas n teflvik ederek okullar ve devlet dairelerini tatil etti ini, daha önceden TÖB-DER ve Yürük Selim Mahallesinde baflta DEV-SAVAfi olmak üzere befl örgüt taraf ndan al nan karar gere ince plan n eksiksiz uyguland n iddia etmektedir. Ö retmenlerin cenazeleri sabah 9.30 s ralar nda Do umevi morguna kald r lmas na karfl l k, otopsi yapacak Cumhuriyet Savc s ancak saat 11 de morga gelmifl, cenazelerin hastaneden al nmas geciktikçe, ildeki ö rencilerin de kat l m yla saat da hastane önündeki kalabal k 4-5 bin kifliye ulaflm flt. Cuma namaz n n k l naca Ulucami ve çevresinde cenaze namaz n n k l nmas n engellemeye çal flan kiflilik grup komünistlerin cenaze namaz k l nmaz propagandas yla tafll sopal 8-10 bin kiflilik korkunç bir toplulu a ulafl rken (Tüleylio lu, 2009:47-49), fiendiller, (2007;75) gösteriyi düzenleyen örgütlerin, Kahramanmarafl tarihinde önemli bir yere sahip Ulu Camiinde srar etmelerini tahrikin bir parças olarak görmektedir. Saat s ralar nda Ulu Camiye götürülmek üzere, hastaneden al nan cenazeleri tafl yan kortej, güvenlik güçleri taraf ndan durdurularak, Cami önünde büyük bir kalabal n topland ve cenaze namaz n k ld rmak istemedikleri, kolluk kuvvetlerinin azl dolay s yla nahofl olaylar n önüne geçemeyebilecekleri gerekçesiyle baflka bir camiye gitmeleri teklifi getirilmesine ra men, bu teklif kortejdekiler taraf ndan E er Devlet otoritesi varsa cenaze namaz n n k l nmas na müsaade edin karfl l n verilmek suretiyle reddediliyordu. Korteji bekleten Emniyet Müdür Yard mc s n n taraflar aras ndaki uzlaflma çabalar baflar s zl kla sonuçlanm flt. Durumun vilayetteki harekat odas nda bulunan valiye bildirilmesi ve 2. Piyade taburunun da yard ma gelmesiyle, vali taraf ndan verilen da t n talimat yla cop ve dipçik kullan lmak suretiyle kalabal k 100 metre kadar geriletilmifltir Da lan toplulu un tafl, sopa ve benzeri cisimleri güvenlik güçlerinin ve özellikle polisin üzerine atmaya bafllam fllar, cenaze kortejinde bulunanlar da bunlara tafl atarak karfl l k verdikten sonra cenazeleri b rakarak kaç- darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140 13

4 mak zorunda kald klar (Tüleylio lu, 2009:47-49) anlafl lmaktad r. Bu arada cenaze kortejinde bulunan bir grubun askeri araçlarla olay yerinden uzaklaflt r lmas s ras nda, aç lan atefl sonucu sa görüfllü bir genç hayat n kaybetmifl, ayn akflam Yürük Selim Mahallesinde toplanan kalabal k taraf ndan, sa görüfllü iki gencin öldürülmesi Kahramanmarafl ta infiale sebep olmas na ra men ciddi bir güvenlik tedbiri de al nmam flt r (fiendiller,2007:76-78). Tüleylio lu na (2009:45-46) göre, Ulu Camii etraf nda toplanan sa grup, askeri birlikler taraf ndan da t ld ktan sonra, tafl ve sopalarla Alevilere ait iflyerlerini ve polis araçlar n tahrip etmifller, bundan sonra ç kan olaylarda sa görüfllü üç insan n hayat n kaybetmifltir Üç Sünni Vatandafl n Cenaze Töreni 22 Aral k günü cenaze töreninde meydana gelen olaylarda üç Sünni vatandafl n öldürülmesi sa kesim üzerinde büyük yank lar uyand rm flt r. 22 Aral k gecesi ve ertesi gün belediye hoparlöründen üç Müslüman din kardeflimiz komünistler taraf ndan öldürüldü. Kanlar yerde kalmayacak anonslar üzerine civar köylerden gelenlerin de kat l m yla büyük bir topluluk oluflmufltur. Halk tahrik edici hoparlör yay n n n ö renilmesi üzerine vali taraf ndan belediye baflkan aranarak bu yay nlar n durdurulmas istenilmifl ve gerginli in artmas üzerine saat 9.40 da soka a ç kma yasa karar al nm fl ve ilan için belediye baflkanl na gönderilmesine ra men, belediye baflkan - n n emri olmadan bu yay n yap lamayaca gerekçesiyle soka a ç kma yasa geç ilan edilmifltir (Tüleylio lu, 2007:47-49). 23 Aral k 1978 günü saat civar nda cenazelerinin hastaneden al nmalar esnas nda Sa l k Okulu ve Yürük Selim Mahallesinden at lan silahlar neticesinde 30 civar nda kiflinin hayat n kaybetti ini söyleyen fiendiller e (2007:81-84) göre hastane önünde ölenlerin hemen hepsinin aln ndan vurulmas, atefl edenlerin keskin niflanc olarak e itim görmüfl polis ya da militanlar olduklar n n bir göstergesidir. Hastaneden baflka, Yenimahalle, Karamarafl, YSE civar ve Nam k Kemal mahallesinden otomatik silahlarla halk n üzerine atefl aç lm fl, bunun üzerine hastane önünde bulunan topluluk flehre inip, av tüfe i satan dükkanlar n kap lar n k rarak av tüfeklerini ald ktan sonra, önüne geleni yak p y km fllard r. Asker say s n n son derece yetersiz oldu u, saat da ilan edilen soka a ç kma yasa n n, çok geç ilan edildi i, yetersiz asker say s ve polisin devre d fl kalmas ile soka a ç kma yasa n n uygulanamad anlafl lmaktad r (fiendiller 2007: 84, 85) Aral k Olaylar Güvenlik güçlerinin engel olamad, 4 gün süren olaylarda birçok masum insan ölmüfl, yüzlercesi yaralanm fl ve flehir harabeye dönmüfltür. Resmi rakamlara göre 111 ölü, yüzlerce yaral, yak p y - k lm fl bir flehir ve tedavisi mümkün olmayan manevi yaralar aç ld n söyleyen fiendiller (2007:87), çiflleri Bakan rfan ÖZAYDINLI n n 14 darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140

5 olaylar ç karanlar n sol kesim oldu unu söyledi- i için görevden al nd n iddia etmektedir. Kahramanmarafl ta meydana gelen bu vahim olaylardan sonra, aralar nda Kahramanmarafl n da bulundu u 13 ilde s k yönetim ilan edilmifl ve bu s k yönetim karar 12 Eylüle giden süreçte önemli bir kilometre tafl olmufltur. 3. Toplumsal bir olay olarak Kahramanmarafl Olaylar n n Özellikleri Aral k 1978 tarihinde meydana gelen ve toplumun can güvenli ini tehdit eden ve resmi rakamlara göre 111 kiflinin hayat n kaybetti i, yüzlerce kiflinin yaraland Kahramanmarafl olaylar n yayg n fliddet hareketlerinden kaynaklanan bir kriz olarak görmek gerekmektedir. Afla da Can (2002:333) taraf ndan belirtilen krizin temel özellikleri, Kahramanmarafl ta meydana gelen olaylar ile bütünlefltirilmeye çal fl lm flt r Olaylarda Kriz Durumunun Önceden Tahmin Edilememesi D flsal faktörler bir tarafa b rak l rsa, Çiçek sinemas nda Günefl Ne Zaman Do acak filmiyle bafllayan kriz durumunun önceden yeterince tahmin edildi ini söylemek mümkün de ildir. Nitekim iki ö retmenin öldürülmelerinden hemen sonra, demokratik kitle örgütlerinden oluflan bir grubun Vali, Emniyet Müdürü ve l Jandarma Komutan - na giderek, ertesi günün olayl geçece i endiflesiyle tedbir al nmas n istedikleri, Vali ve yetkililerin Devlet güçlüdür, her olay n üstesinden gelecektir. Önlemler al nm flt r. Vatandafllar emin olsunlar diyerek kayg s zca güvence verdiklerinin, her nedense çevre illerden yard m istenmedi i gibi, yeterince önlem de al nmam flt r (Tüleylio lu, 2009:34). O dönemin olaylar na tan kl k eden çiflleri Bakan rfan ÖZAYDINLI n n emir subay Melih YÜZBAfiIO LU nun, iki ö retmenin öldürülmesinden sonra çiflleri Bakan ÖZAYDINLI n n Kahramanmarafl valisine teleks emriyle cenazelerin törensiz defnedilmesini bildirmesine ra men bu talimat n uygulanmam flt r (Akt: Tüleylio lu, 2009: 103). Kahramanmarafl Devlet Hastanesi Baflhekimi Çetin D KER in Kahramanmarafl ta yer yerinden oynarken, d flar dan flehre adamlar geldi ini, dostu olan Vali Tahsin SOYLU yu telefonla aray p, iki ö retmenin cenazesi için hastanede bulunanlar n taflk nl k yapt klar n, olay ç kma ihtimalinin güçlü oldu unu bu nedenle otopsinin gece yap - larak cenazelerin kald r lmas n rica etmesine ra men, Vali buna yanaflmam flt r (Akt:fiendiller, 2007:264). Yukar daki iddia ve ifadeler Kahramanmarafl ta yöneticiler taraf ndan kriz durumunun önceden tahmin edilemedi inin aç k göstergeleridir Olaylarla ilgili Valili in Tahmin ve Önleme Mekanizmalar n n Yetersiz Kalmas fiendiller (2007:79, 80) taraf ndan, 22 Aral k 1978 akflam, ertesi günü al nacak tedbirler konusunda valilikte bir toplant yap ld, toplant ya Vali, Gaziantep z rhl birlikler komutan, emniyet yetkilileri ve mahalli yetkililerin kat ld, bu toplant da askeri yetkililer geceden soka a ç kma yasa- konulmas ve civar illerden güvenlik kuvveti ve askeri birlikler ça r lmas n talep etmelerine ra men, Valilik ve emniyet yetkililerinin bu görüfle karfl ç karak Ankara dan böyle bir emir almad klar n söyledikleri, e er geceden soka a ç kma yasa ilan edilip, yeteri kadar takviye askeri birlik ça r lsayd, olay o gece durmufl olaca iddia edilmektedir. CHP Kahramanmarafl milletvekili Hüseyin DO- AN taraf ndan ise; olaylar daha katliam safhas - na girmeden parti yöneticisi arkadafllar ve yak nlar ndan bilgi ald ktan sonra, Marafl taki yetkili yöneticilere, bafllayan olaylar n büyüyebilece ini, etkin önlemlerin al nmas gerekti ini çeflitli telefon konuflmalar nda belirtti i, evleri yanarken telefonda konufltu u kardeflinin Valinin yeterli önlem almad, at lan kurflunlara hedef olmamak için yerde süründü ünü, Marafl ta ilgililerin flaflk nl n, pasifli ini, verilen emirlerin yerine getirilmedi ini Ankara dan gelen bakanlar n da gördü ü, asayifl amac yla ça r lan kuvvetlerin, cana ve mala karfl vaki tecavüzlerde silah kullan lmas gerekti i halde kullanmad klar (Akt:Tüleylio lu, 2009:123) iddia edilmektedir. Yukar daki iddia ve söylemler bir araya getirildi- inde, Kahramanmarafl olaylar nda Valili in tahmin ve önleme mekanizmalar n n yeterli oldu unu söylemek mümkün de ildir Olaylar n Devletin Amaç ve Varl n Tehdit Etmesi 3152 say l çiflleri Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanunun 1. ve 2. maddelerinde de belirtildi i gibi çiflleri Bakanl n n görevi yurdun iç güvenli inin ve asayiflinin sa lanmas ve darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140 15

6 suç ifllenmesini önlemek, suçlular takip etmek ve yakalamakt r say l l daresi Kanununun 4 ve 11. maddelerine göre; l genel idaresinin bafl ve mercii vali, il s n rlar içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teflkilat n n amiri olarak, l s n rlar içinde huzur ve güvenli in, kifli dokunulmazl n n, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenli inin sa lanmas ve önleyici kolluk yetkisi ödev ve görevlerine sahip olup, bu amaçla suç ifllenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri almakla görevlidir say l Emniyet Genel Müdürlü ünün Teflkilat ve Görevleri hakk nda Kanunun 1. maddesinde, Memleketin umumi emniyet ve asayifl ifllerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu iflleri, kendi kanunlar dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlü ü ile Umum Jandarma Komutanl ve icab nda di er bütün zab ta teflkilat vas tas ile ifa ve lüzum halinde cra Vekilleri Heyeti karar ile ordu kuvvetlerinden istifade eder say l Jandarma Teflkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 7. maddesinde jandarman n görevi, emniyet ve asayifl ile kamu düzenini sa lamak, korumak ve kollamak, kaçakç l men, takip ve tahkik etmek, suç ifllenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak olarak belirtilmifltir. Bu esaslar çerçevesinde Kahramanmarafl halk - n n huzur güvenlik ve asayifli sa lamak en önemli görevi ve varl k nedeni olan çiflleri Bakanl, Valilik, Emniyet, Jandarma ve yard m istenen askeri teflkilat n görev, yetki ve sorumluluklar n yerine getirdiklerini söylemek de mümkün görünmemektedir Olaylar n vedi Müdahale Gerektirmesi Kahramanmarafl olaylar nda özellikle; vatandafllar aras nda büyük gerilimin oldu u iki ö retmenin cenaze namaz n n Cuma günü Ulu Camide bir gövde gösterisiyle k l nmas nda srar edilmesi, Cami etraf nda toplanan vatandafllar n zor kullan larak da t lmas na karar verilmesi sonucu meydana gelen olaylar, üç Sünni vatandafl n ölümü ile Alevi vatandafllara ait iflyerleri ve dükkan- Kahramanmaraş olayları, rasyonel bir kriz yönetim uygulamasıyla önlenebilecek toplumsal bir olay iken, başarısız bir kriz yönetimi örneği olarak tarihteki yerini almıştır lar n tahrip edilmesi ile sonuçlanm flt r. Üç Sünni vatandafl n cenazesinin defin günü olan 23 Aral kta ortaya ç kan olaylara ivedi müdahale edilememesinin özellikle soka a ç kma yasa na geceden karar verilmemesi, gündüz geç al nan soka a ç kma yasaklama karar n n anons ettirilip uygulanamamas, olaylar önleyebilecek ivedi müdahale ve karar alma mekanizmalar n n sa l kl bir biçimde çal flt r lamad n ortaya koymaktad r Olaylar n Karar Al c larda Gerilim Yaratmas Kahramanmarafl olaylar n n, bu olaylar önlemekle görevli karar al c larda da ciddi gerilimler yaratt da görülmektedir. çiflleri Bakan rfan ÖZAYDINLI n n emir subay Melih YÜZBAfiIO LU; ÖZAYDINLI n n vilayete gelen 2. Ordu Komutan brahim fienocak a mevcut 3 bin askerin soka a ç kmas n isteyince fie- NOCAK n sizi sever sayar m fakat emirleri Genelkurmaydan al r m diye cevap vermesi, tfaiyenin korktu u, polisin etkisiz, Valinin çaresiz kald bir ortamda ÖZAYDINLI n n onlar cesaretlendirmek için elinden geleni yapt, askerin müdahale edebilmesi için s k yönetim ilan edilmesini talep etti i, olaylar n bafllang c ndan sonuna kadar hiçbir önlem al nmad (Aktaran:Tüleylio lu, 2009: ) sözleri, Kahramanmarafl taki karar al c konumunda olan çiflleri Bakan ve Valili in büyük bir gerilim içerisinde oldu unu ve rasyonel kararlar alamad klar n ortaya koymaktad r. 4. Kahramanmarafl Olaylar nda Kriz Yönetim Süreci Göksu (2009:237) krizin temel olarak üç dönemi bulundu unu söyleyerek bunlar : 1- Kriz uyar c lar n n oluflum ve geliflimi, 2- Kriz dönemi ile 3- Çözülme dönemi, olarak aç klam flt r. Bu aflamalar Kahramanmarafl ta afla daki biçimde gerçekleflmifltir Krizin Sinyal Vermeye Bafllamas ve Yönetimin Henüz Bunun Fark na Varamamas Bu dönemde uyar c lar alacak olan mekanizmalar henüz harekete geçmedi inden kriz, bunu çözecek üst makamlara da iletilmemifltir. E er bu s - 16 darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140

7 rada kriz sinyalleri do ru al namaz ve çözüm üretilemezse kriz bafllam fl olur. Her dönemde oldu- u gibi bu dönemde de liderli in önemi büyüktür. Kahramanmarafl olaylar nda bu sürecin, Malatya Belediye Baflkan Hamit FENDO LU nun bombal bir paketle öldürülmesi ve ayn bombal paketten Pazarc k ilçesinden Memifl ÖZDAL a da gönderilmesi (Birand, 12 Eylül Belgeseli), hem Ökkefl fiendiller in hem de Orhan Tüleylo lu nun belirtti i gibi, Aral k ay n n bafl ndan itibaren yafllar nda, ayaklar nda kara lastik bulunan ve do u flivesiyle konuflan onlarca seyyar milli piyango sat c - s n n flehrin caddelerinde görülmesi, 19 Aral k günü Günefl Ne Zaman Do acak filminin oynad Çiçek sinemas n n bombalanmas ve 20 Aral k günü Alevilerin devam etti i Ak n K raathanesinin taranmas olarak belirtmesi mümkündür Krizin Ortaya Ç k p Belirginleflmesi Aflamas Kriz sinyalleri alg lanamam fl veya yeterince bafllamadan bast r lamam flsa kriz ortaya ç kar. Bu dönem, personel, idari yap, ideoloji, genel amaçlar ve izlenen stratejilerin daha dikkatlice gözden geçirildi i dönemdir. E er yönetimde de ifliklik yap lmas gerekiyorsa yap lmal d r. Kriz döneminde genellikle denetim merkezileflir, korku ve panik yaflan r ve karar alma süreci bozulur (Göksu,2007: 39, 40). Kahramanmarafl Olaylar nda bu aflaman n iki ö retmenin öldürüldü ü gün olan 21 Aral kta bafllay p 26 Aral kta olaylar n bast r lmas yla sona erdi i söylenebilir. Bu aflamada her gün ortaya ç kan olaylar n krizi biraz daha tetikledi ini ve Aral k tarihlerinde ise art k patlama noktas na geldi ini söylemek mümkündür. Olaylar n ikinci günü flehre gelen çiflleri Bakan - n n, karar alma sürecini Validen alarak merkezlefltirdi i, bu kapsamda ertesi gün bütün partilerin il baflkanlar n davet ederek olaylar n yat flmas için bir bildiri haz rlat p, belediyeden anons ettirdi i görülmektedir Çözülme Dönemi Aflamas Aral kta Kahramanmarafl olaylar ile ilgili krizin son döneminde, resmi kay tlara göre 111 kiflinin öldü ü olaylar n ard ndan boflalm fl mahalleler, camlar k r lm fl, yanm fl evler ve bolca sat l k ilan ile bir flehir kalm flt. Çat flmalarda zarar gören ve yak nlar n kaybeden Alevilerin Antep, Mersin gibi yak n yerlere göçmesi yan nda, Pazarc k ve Elbistan da yaflayan Alevilerin de art k il merkezine gelmez olmalar Kahramanmarafl için büyük bir ekonomik kay p olmufltu (fiendiller, 2007;276). Kahramanmarafl olaylar ndan sonra 13 ilde s k - yönetim ilan edildi. Tepkiler üzerine çiflleri Bakan rfan ÖZAYDINLI istifa etti. Kahramanmarafl valisi Teftifl kurulu Baflkanl na, l Jandarma komutan da büyük bir ile atand (Tüleylio lu, 2009:106). Sonuç Aral k 1978 tarihinde Kahramanmarafl ta meydana gelen olaylardan geriye, hayat n kaybeden ve a r yaralanan yüzlerce insan yan nda, uzun süre kendisine gelemeyecek yak l p y k lm fl bir flehir kalm flt r. Olaylar müteakiben 13 ilde s k yönetim uygulamas bafllat lm fl, 12 Eylül harekat na giden süreçte en önemli kilometre tafllar ndan birisi haline gelmifltir. Türkiye nin ulus-devlet olma yolundaki sorunlar na, siyasi bürokrasi anlay fl n n eklemlenmesinin getirdi i olumsuzluklar bir tarafa b rak l rsa, ad m ad m gelen Kahramanmarafl olaylar, bir taraftan dönemin olumsuz konjonktürü, di er taraftan hükümet ve valilik taraf ndan etkin ve etkili bir kriz yönetimi uygulamas n n ortaya konulamamas nedeniyle önlenmesi mümkün olamam flt r. Bu yönüyle 1978 Kahramanmarafl olaylar, rasyonel bir kriz yönetim uygulamas yla önlenebilecek veya en az ndan tahribat n n bu boyutlara ulaflmas engellenebilecek toplumsal bir olay iken, baflar s z bir kriz yönetimi örne i olarak tarihteki yerini alm flt r. KAYNAKÇA 1. Aykaç, Burhan (2001), Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi, 2. Birand, Mehmet Ali, 12 Eylül Belgeseli 4/9 (1978 En Kara Y l), 3. Can, Halil (2002), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara. 4. Evren, Kenan (1990) Kenan Evren in An lar Cilt-1, Milliyet Yay nlar, Ankara. 5. Göksu, T., Çevik, H.H., Filiz, O. Ve Gül S.K (2009) Güvenlik Yönetimi, Seçkin Yay nlar Ankara, 6. Göksu, Turgut (2007), Kamuda Kriz Yönetimi ve Türkiye de Kriz Yönetimi Teflkilatlanmas, Türk dare Dergisi 7. Hippler, J. (2007), fiiddetli Anlaflmazl klar, Anlaflmazl klardan Kaç nma ve Ulus nflas, J. Hippler (Ed) Ulus nflas, (s.5-21). stanbul:versus Kitap. 8. fiahin, Köksal (2007) Ulus-Devlet Küreselleflme Tart flmalar Ifl nda, lgi Kültür Sanat Yay nlar, stanbul. 9. fiendiller, Ökkefl (2007) Kanl Oyun, bre Bas n Yay n, Ankara. 10. Tüleylio lu, Orhan (2009) Kahramanmarafl Katliam, um:ag, Ankara. darecinin Sesi - Temmuz-A ustos Say :140 17

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Merkezi Yönetimin taflra birimleri. Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi

Merkezi Yönetimin taflra birimleri. Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi Ahmet Faruk GÜNEfi Mülkiye Baflmüfettifli Merkezi Yönetimin taflra birimleri aras nda büyükflehir bulunmamaktad r. Mevzuat m zda

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR NO : 01 KARAR TARİHİ : 30/01/2013 Giresun İli Mahalli Çevre Kurulu 30/01/2013 Çarşamba günü saat 15:00 de Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Yüksel ÇELİK Başkanlığında toplanmış olup,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Paris in Baron Osman. Ülkemizde, yaflanabilir kentlere duyulan özlem hiç bitmez. Konu gündeme geldi inde ise Avrupa dan örnekler verilir.

Paris in Baron Osman. Ülkemizde, yaflanabilir kentlere duyulan özlem hiç bitmez. Konu gündeme geldi inde ise Avrupa dan örnekler verilir. Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Paris in Baron Osman Ülkemizde, yaflanabilir kentlere duyulan özlem hiç bitmez. Konu gündeme geldi inde ise Avrupa dan örnekler verilir. P aris, Londra, Brüksel, Ams- Bunun

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

1999 SİVİL HAVAALANLARINDA KONTROL, GÜVENLİK VE DENETİMİN SAĞLANMASI TÜZÜĞÜ

1999 SİVİL HAVAALANLARINDA KONTROL, GÜVENLİK VE DENETİMİN SAĞLANMASI TÜZÜĞÜ 1999 SİVİL HAVAALANLARINDA KONTROL, GÜVENLİK VE DENETİMİN SAĞLANMASI TÜZÜĞÜ (10.5.1999 R.G. 59 EK III A.E. 259 Sayılı Tüzük) HAVAALANLARI YASASI (Fasıl 300 ve 39/2008 Sayılı Yasalar) Madde 4 Uyarınca Yapılan

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı