Çorum a kiþilik modern öðrenci yurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum a 1.500 kiþilik modern öðrenci yurdu"

Transkript

1 Hukuk Fakültesi talebi Hitit Üniversitesi nin istihdama dayalý yeni fakülte ve bölümlere bir yenisina daha dahil etmesi isteniyor. Konuya iliþkin taleplerini dile getiren Çorumlu gençler, üniversitenin kýsa ve orta vadede Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksek Okulu açmasýný bekliyor. * HABERÝ 4 DE Üniversiteyi yeni kazanan öðrencilere Web sitesi Rekör Prof. Dr. Reha Metin Alkan * HABERÝ 4 DE Taþ ocaðýnda yaþananlar, önlem alýnmazsa gerilimin týrmanacaðýnýn sinyallerini verdi. Su kaynaklarýnýn yok olacaðý endiþesi taþýyan Üyük Köyü sakinleri, taþ ocaðýna gelen iþ makinalarý ile birlikte harekete geçerek, çalýþmalara tepki gösterdi Üyük te tansiyon yükseldi ÇORUM 3 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Köylerinin arazisi içerisinde kurulan taþ ocaðýndan yýllardýr þikayetçi olan Üyüklüler, uzun süredir çalýþmayan taþ ocaðýnýn tekrar faaliyete geçecek olmasýna tepki gösterdi. Taþ ocaðýna giden köylülerle firma temsilcileri arasýnda tartýþma çýktý. * HABERÝ 3 DE Erzenler Ýnþaat tan dev yatýrým Çorum a kiþilik modern öðrenci yurdu BAKAN DAN TAM NOT Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç dün Çorum daki yurt inþaatýný gezerek yetkililerden bilgi aldý. * HABERÝ 8-9 DA * HABERÝ 6 DA Bakan Kýlýç, yurt projesini baþarýyla hayata geçiren Erzenler Ýnþaat sahibi Þevket Erzen ve ekibini kutladý. Sürücü adaylarýnýn çilesi Ehliyet almak isteyenlere yönelik olarak uygulanan direksiyon sýnavý, problemli içeriðiyle pek çok sürücü adayýnýn çilesi haline geldi. * HABERÝ 7 DE AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Sungurlu da devam eden yatýrýmlarý yerinde inceledi. Sungurlu ya Okul binasýna zarar verdiler yatýrýmlar yolda Çorum da bir okulun camýný kýrdýklarý ve çevresine benzin döktükleri iddia edilen 2 kiþi gözaltýna alýndý. * HABERÝ 5 DE AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu'ya gitti. Baðcý, Sungurlu yatýrýmlarý yolda. açýklamasý yaptýðý ziyarette, projeler hakkýnda bilgi verdi. * HABERÝ 6 DA 2 zanlýnýn göz altýna alýndýðý olay, çevre sakinlerinin ihbarý ile ortaya çýktý. Karnýndan 15 kiloluk dev tümör çýktý * SAYFA 7 DE Uslu dan Akil Ýnsanlar toplantýsýna sert eleþtiri AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýstanbul da gerçekleþtirilen akil insanlar toplantýsýný deðerlendirerek, Kendini akil adamlar sýnýfýna koyanlar eðer PKK gibi illegal bir örgütle ile Türkiye gibi bir geçmiþi olan medeniyet toplumunu ve legal bir devleti yan yana koyup ayný terazide tartýþýyorlarsa çok yanlýþ yapýyorlar. Yazýk ederler dedi. Çorum, yükseköðrenim alanýnda kiþilik modern bir öðrenci yurduna kavuþuyor. Erzenler Ýnþaat tarafýndan Ankara Yolu Erzurum Dede mevkiinde yapýmý tamamlanan Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu, Akademik Yýlý nda hizmete sunulacak. Direksiyon sýnavý, problemli içeriðiyle pek çok sürücü adayýnýn çilesi. Salim Uslu, katýldýðý bir düðün töreninde, Akil adamlar Toplantýsý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Genel Cerrahi ana Bilim Dalý, büyük bir baþarýya daha imza atarak, yýllardýr karnýndaki 15 kiloluk dev tümörle yaþayan hastanýn derdine derman oldu. * HABERÝ 2 DE Engelleri yýkýp, yuvalarýný kurdular Çorum önceki gün özel bir düðüne ev sahipliði yaptý. Bedensel engellerinin kalplerine kilit vurmasýna izin vermeyen iki genç, tüm engelleri birer birer yýkarak evlendi. * HABERÝ 6 DA

2 2 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Týp Literatürüne geçecek baþarýya imza attýlar Karnýndan 15 kiloluk dev tümör çýktý 63 yaþýndaki hastanýn kardýndan çýkarýlan dev tümör, týp literatürüne geçecek oranda bir büyüklüðe sahip. baþarýya Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nin uzman kadrosu Çorum da imza attý. Tetkik ve tahlillerin ardýndan gerekli hazýrlýklar ve detaylý in- celemeler yapýldýktan sonra hastaya ameliyat kararý verildi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Mete Dolapçý, Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, Yrd. Doç. Dr.Ýbrahim Tayfun Þahiner ve Asistan Doktor Mesut Bala tarafýndan baþarýlý bir þekilde ameliyat edilen hastanýn karnýndan 15 kg aðýrlýðýnda, 65 cm boyunda ve 36 cm eninde dev tümör çýkartýldý. Týp literatürü incelendiðinde bu boyut ve aðýrlýða ulaþan, baþarýlý bir þekilde ameliyat edilip þifaya kavuþan baþka bir vakaya rastlanmadýðý uzmanlarca ifade edilirken, ameliyat sonrasý takip ve tedavisinde herhangi bir problem olmayan hasta þifa ile taburcu edildi. Baþhekimlikten yapýlan açýklamada, Çok yüksek derecede hayati tehlike içeren ve teknik olarak çýkarýlmasý çok zor olan bu tür kanser ameliyatlarýnýn hastanemizde yapýlýyor olmasý bölgemiz adýna gurur vericidir. denildi. Baþhekim Yardýmcýsý oldu Osmancýk Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýlýðý görevini yürüten Dr. Halil Arslan ýn tayininin çýkmasý ile boþalan göreve Diþ Hekimi Mustafa Umut Bozkurt atandý. Osmancýk doðumlu olan Diþ Hekimi Mustafa Umut Bozkurt, Gazi Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi mezunu. Bozkurt, 9 yýldýr Osmancýk Devlet Hastanesi'nde diþ hekimi olarak görev yapýyor.(osmancýk) TEÞEKKÜR Beyin kanamasý tedavisinde yakýn ilgilerini esirgemeyen Elitpark Hastanesi Beyin Cerrahý Mehmet Duyar Fizik Ted. Uzm. Zafer Boyacý Oya Gül Fizyoterapist Fizyoterapist Volkan Öztorun Zehra Haným Fizyotedavi çalýþaný Güzide Haným Fizyoterapist sekreteri Fizyotedavi servis þoförleri ayrýca tüm Elitpark Hastane personeline, (Ç.HAK:2170) gerek hastaneye, gerekse evimize gelerek, telefonla geçmiþ olsun dileklerini ileten eþ, dost, akraba ve arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. Enver Kýlýç ve Ailesi 42 eser bu sergide DED ve ÇEKVA tarafýndan düsenlenen sergi, Çorumpark a dinlenmek için gelen vatandaþlar tarafýndan da ilygiyle takip edildi. M. ALÝ CEYLAN Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) ile Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA)tarafýndan düzenlenen yaðlýboya resim sergisi açýldý. Resim sergisine Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ile Milli Eðitim Müdürlüðü destek verdi. Önceki gün saat 14.00'de Çorum Park'ta düzenlenen resim sergisinin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, ÇEKVA Çorum þube Baþkaný Ahmet Güngör, Halk Eðitim Merkezi Resim Kursu Öðreticisi Rukiye Özdemir, kursiyerler ile davetliler katýldý. Açýlýþ öncesinde kýsa bir konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, yýl içerisinde açtýklarý resim kursunun finalini yaptýðýný, bu güzel sanatsal faaliyetin hasat zamaný olduðunu söyledi. Marifetin iltifata tabii olduðunu vurgulayan Candan, "Resim sergimizde sanat eserleri ile güzel çalýþmalarý göreceðiz. Önümüzdeki dönemlerde kursiyerlerimiz daha iyi çalýþmalar yapacaklar. Sanat hayatýn gülümseyen yaný. Biz ne kadar sanatsal kurs açabilirsek, hayattaki gülümsemeyi o kadar artýrdýðýmýza inanýyoruz. Öncelikle sanatçýya huzur veriyor. Sonrasýnda ise, sanatý icra eden sanatçý çevresine huzur veriyor, toplumsal huzurun bir parçasý haline geliyor." dedi. 6 ay süren çalýþma sonucu 13 ile 65 yaþ arasý 30 kursiyerin 42 eserinin Çorumlular'ýn beðenisine sunulduðu resim sergisi, gün boyu açýk kaldý. Sergi protokol üyeleri tarafýndan açýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve ÇEKVA Þube Baþkaný Ahmet Güngör tarafýndan yapýldý. Sergide 30 kursiyerin 42 eseri beðeniye sunuldu. (Ç.HAK:2502) EROL TAÞKAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Genel Cerrahi ana Bilim Dalý, büyük bir baþarýya daha imza atarak, yýllardýr karnýndaki 15 kiloluk dev tümörle yaþayan hastanýn derdine derman oldu. Genel Cerrahi Kliniði ne karýnda þiþlik, nefes alamama, bacaklarda þiþlik þikayeti ile baþvuran 63 yaþýndaki F.Ö. isimli bayan hasta ileri tetkik ve tedavi amacýyla genel cerrahi servisine yatýrýldý. Yapýlan tetkiklerde hastanýn karnýnda dev tümör tespit edildi. Karýn zarý altýndan köken olan ve etrafýndaki pek çok hayati organý etkileyebilen Retroperitoneal Liposarkom isimli bu tümör, ancak deneyimli ellerde ve yüksek donanýmlý merkezlerde tedavi edilebilir olarak bilinirken, bu

3 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Su kaynaklarýnýn yok olacaðý endiþesi taþýyan Üyük Köyü sakinleri, taþ ocaðýna gelen iþ makinalarý ile birlikte harekete geçerek, çalýþmalara tepki gösterdi Üyük te tansiyon yükseldi EROL TAÞKAN Köylerinin arazisi içerisinde kurulan taþ ocaðýndan yýllardýr þikayetçi olan Üyüklüler, uzun süredir çalýþmayan taþ ocaðýnýn tekrar faaliyete geçecek olmasýna tepki gösterdi. Köyün tek su kaynaðýnýn taþ ocaðýnýn hemen yaný baþýnda bulunmasýný gerekçe gösteren köylüler, önceki gün iþ makinalarýnýn taþ ocaðýna gelmesiyle birlikte harekete geçerek, taþ ocaðýnda protesto eylemi yaptý. Firma sahipleri ile görüþerek, endiþelerini dile getiren köylüler, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali için hukuki ve demokratik her türlü zeminde mücadele edeceklerini belirtti. Köy sakinlerinin taþ ocaðýna gittiðini haber alan Köy Muhtarý Ali Yalvaç ta, firma sahiplerine endiþelerini aktararak, su kaynaklarýnýn zarar görmesi halinde nüfusu yaklaþýk 1000 olan köyün yaþanmaz hale geleceðini, böyle bir riske razý olmalarýnýn mümkün olmadýðýný söyledi. Tansiyonun yükselmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, olaya müdahale ederek her iki tarafla da görüþtü. Tepkilerin dinmemesi üzerine firma sahipleri bazý iþ makinalarý ile taþ ocaðýndan ayrýlýrken, köy sakinleri gerekirse günlerce taþ ocaðýnda oturma eylemi yapacaklarýný dile getirerek, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, yetkililerin Üyük'te yaþanan bu soruna çözüm getirmesini beklediklerini aktardý. Köylüler firma sahiplerinin bazý iþ makinalarý ile taþ ocaðýndan ayrýlmasýndan sonra, taþ ocaðýndaki protestoya son vererek, taþ ocaðý sa- Taþ ocaðýnda yaþananlar, önlem alýnmazsa gerilimin týrmanacaðýnýn sinyallerini verdi. 3

4 4 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Hukuk Fakültesi talebi MUSTAFA DEMÝRER Hitit Üniversitesi nin istihdama dayalý yeni fakülte ve bölümlere bir yenisina daha dahil etmesi isteniyor. Konuya iliþkin taleplerini dile getiren Çorumlu gençler, üniversitenin kýsa ve orta vadede Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksek Okulu açmasýný bekliyor. Çorum da Hitit Üniversitesi nin kurulduðu 2006 yýlýndan sonra Kurucu Rektör Prof. Serdar Kýlýçkaplan la birlikte emsallerine göre çok ciddî irtifa kaybettiðini, yeni Rekör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve baþlamasýnýn ardýndan hissedilir bir hareket gözlendiðini hatýrlattýlar. Kaybedilen yýllarýn telafi edilmeye çalýþýldýðý yeni dönemde istihdama dayalý fakülte ve bölümlerin açýldýðýný hatýrlatan Çorumlular, üniversite bünyesinde Hukuk Fakültesi ve adalet Yüksek Okulu nun kurulmasýnýn çýtayý yükselteceðine inandýklarýný dile getirerek, Rektör Alkan ý göreve davet ettiler. Yenimahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði (ÝABB) Baþkaný Fethi Yaþar, beraberindeki encümen üyeleriyle birlikte Kýrýkkale ve Çorum da bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Birliðe üye belediyelere bütçe ölçüsünde tam destek kararý alan Baþkan Yaþar, ÝABB üyesi belediyeleri ziyaret ederek, belediye baþkanlarý ile bir araya geldi. Belediyelerin sorunlarýný ve yapýlmasý gereken destekleri yerinde tespit eden Yaþar, her gittiði belediyede coþkuyla karþýlandý. ÝLK ZÝYARETLER ÇERÝKLÝ VE DELÝCE YE Ýlk olarak Kýrýkkale Çerikli Belediye Baþkaný Nuh Þahin le bir araya gelen Yaþar, Çerikli hakkýnda Þahin den bilgiler aldý. Ardýndan Kýrýkkale Delice Belediye Baþkaný Turgut Özdem i ziyaret eden Yaþar ýn bir sonraki duraðý Çorum oldu. Çorum da Sungurlu Belediyesi ne çýkarma yapan heyeti, belediye binasý önünde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, belediye baþkan yardýmcýlarý ve meclis üyeleri karþýladý. Ziyarette Yaþar, birliðin hizmetleri hakkýnda bilgi verirken, Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner ise, birliðin çalýþmalarýný ve faaliyetlerini yakýndan takip ettiðini söyledi. Yaþar ýn ayrým yapmaksýzýn bütün belediyeleri kucakladýðýný belirten Þahiner, Yaþar a birlik çatýsý altýnda yaptýðý güzel hizmetlerden ve ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Sungurlu ziyaretti kapsamýnda Üniversiteyi yeni kazanan öðrencilere Web sitesi Hitit Üniversitesi ni yeni kazanan öðrencilere için Web sayfasý hizmete girdi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Üniversitemizi yeni kazanan öðrencilerimizin ihtiyaç duyacaklarý kayýt, eðitim, barýnma vb. konulardaki bilgileri sistematik olarak vermek amacýyla bir web sayfasý hazýrlanarak öðrencilerimizin hizmetine sunulmuþtur. ifadelerine yer verildi. Yaþar dan belediyelere ziyaret Ýç Anadolu Belediyeler Birliði yöneticileri Sungurlu Belediyesi ni ziyaret etti. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ziyaret heyetini kapýda karþýladý. CHP Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý na da bir ziyaret gerçekleþtiren Yaþar a burada Atatürk ün heykeli armaðan edildi. ENCÜMEN TOPLANTISI OÐUZLAR DA YAPILDI Daha Sonra heyet, birliðin temmuz ayý encümen toplantýsýný gerçekleþtirmek üzere Oðuzlar ilçesine hareket etti. Ýlk olarak Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ i ziyaret eden Yaþar ve beraberindeki heyet, ardýndan belediyenin sosyal tesislerinde encümen toplantýsýný yaptý. Yaþar ýn baþkanlýðýnda gerçekleþen Encümen toplantýsýnda belediyelerin talepleri deðerlendirildi. ÝÞBÝRLÝÐÝ VURGUSU Toplantýda iþbirliði ve dayanýþmayý güçlendirmenin önemine dikkat çeken Yaþar, Belediyeler birbirleri ile iþbirliði içerisinde olmalýdýr. Özellikle proje konusunda birbirlerine destek vermelidirler. Birlik olarak yurtiçi ve yurtdýþýnda eðitim seminerleri düzenleyerek, illeri, ilçeleri ziyaret ederek birlik beraberliði pekiþtirmeye çalýþýyoruz. Yerel ve genel yönetimlerin en büyük amacý, halkýn mutluluðunu arttýrmak olmalýdýr dedi. FABRÝKA VE CHP ÝL BAÞ- KANLIÐI ZÝYARETÝ Toplantý sonrasý Oðuzlar da bir ceviz fabrikasýna ziyarette bulunan Yaþar, çalýþanlarla sohbet ederek, fabrika hakkýnda bilgi aldý. Laçin Belediyesi Sosyal Tesisi ne de geçen ve Belediye Baþkaný Ünal Gevþek ile sohbet eden Yaþar, Çorum ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý na yaptýðý ziyaretle noktaladý.(ýha) Bu bölgelerde enerji kesintisi var Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, bakým, onarým ve kurulum çalýþmalarý nedeniyle bazý ilçe, köy ve bölgelerde enerji kesintileri yapacak. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, kesinti yapýlacak yerler ve saatleri þöyle; tarihinde 09:30-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bayat ilçesi Toyhane Grubu ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum ili Bayat ilçesine baðlý Yatukçu Mahallesi Çorum yolu 5km Civarý, Hacýbayram, Çayköy, Yerliköy, Suhilan, Yeniköy, Saray, Aþaðý Emirhalil, Yukarý Emirhalil, Toyhane köyleri ve Lapalýlar Mahallesine, Uysal Tavukçuluk, Özmemiþoðullarý Çeltik, Karebeyoglu Beton, Kale Yem, Uyan Akaryakýt'a, tarihinde 09:30-18:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bayat ilçesi Belören, Beydili, Beydili Asma, Derekutuðun, Tepekuðun, Tepekutuðun Semerderesi, Barak, Köpüklü, Ýsaklý, Eskialibey, Kuruçay, Bayan, Çamlýgüney, Kuruçay baðözü köylerine ve Asma Telekom, Asma süperonline, Berke Madencilik, Ýsaklý içme suyu, Eskialibey köyü, Seval deðirmen, Seval Tavukçuluk a, tarihinde 08:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Yoðunpelit Grubu ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum iline baðlý Þekerbey ve Yoðunpelit köylerine, tarihinde 08:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Þehir Þebeke DM- 5/25 nolu trafoda bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum iline baðlý Ýbrahim çayýrý sokaklarýn bir kýsmý, Selçuk Caddesinin bir kýsmý ve Asyakent konutlarý civarýna, tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili OSOS Kurulum Montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum merkeze baðlý Kadýkýrý köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda merkeze baðlý Kadýkýrý köyü Ahmet Þahna Mahallesine, 10:00-12:00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Ahilyas köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda merkeze baðlý Bozboða köyüne, tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Abdalata köyünün bir kýsmýna, 14:30-16:30 saatleri arasýnda merkeze baðlý Abdalata köyünün bir kýsmýna, 10:00-12:00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Çeþmeören köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda merkeze baðlý Buðdüz köyüne, tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Kýlýçören köyü Boyralý Baðlarýna, 10:00-12:00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Kýlýçören köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda merkeze baðlý Çakýr köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda merkeze baðlý Kýlýçören köyü Yeni Yerleþi- YEDAÞ energi kesintisi yapýlacak bölgelerle ilgili uyarýda bulundu. me, tarihlerinde 10:00-12: tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Sarýmbey köyünün bir kýsmýna, 14:30-16:30 saatleri ara- saatleri arasýnda merkeze baðlý Sarýþeyh köyüne, 10:00-12:00 saatleri arasýnda merkeze sýnda merkeze baðlý Yenice köyüne, 10:00 - baðlý Burun köyüne, 14:30-16:30 saatleri 12:00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Tarhan arasýnda merkeze baðlý Çayhatap köyüne, köyüne, 14:30-16:30 saatleri arasýnda merkeze baðlý Tarhan Kozlusu köyüne programlý 14:30-16:30 saatleri arasýnda merkeze baðlý Sarýmbey köyünün bir kýsmýna, olarak elektrik verilemeyecek. Hayrettin Karaman Kurum-insan Vakýf-insan nitelemesi yaygýnlaþtý, ama kurum-insan vasýflandýrmasýný bu yazýda ben yapacaðým. Vakýf-insanýn bana göre iki manasý var: 1. Ancak bir vakfýn yapabileceðini yapan insan. 2. Kendini insanlara faydalý olmaya adamýþ insan. Kurum-insan dan maksadým ise ancak bir kurumun ve kuruluþun yapabileceðini tek baþýna yapan insandýr. Ýþte böyle bir insana örneðim Ali Osman Emirosmanoðlu'dur. 1960'lý yýllarda Ýstanbul Ýmam Hatip Okulunda öðrencim oldu, babasý ve ailesi ile tanýþtým, hayýr ve takva sahibi tacir bir babanýn oðlu idi yýlýnda Yüksek Ýslam Enstitüsünü,1970 yýlýnda Ýþletme Ýktisadý Enstitüsü'nü bitirdi. Yine altmýþlý yýllarda birkaç arkadaþý ile birlikte bizim deðerlerimizi sinema yoluyla iþleyecek ve yeni nesillere aktaracak film yapma nýn gerekliliðine inandýlar, bir þirket kudular (Elif Film), ortak bulmak için bizden de yardým istediler, elimizden geleni yaptýk. O tarihlerde bu gerekliliðin farkýnda olan sermaye sahipleri bulunamadýðý için ancak biraz da borçla Birleþen Yollar ý çektiler. Bu filmin eseri, Þule Yüksel Þenler'in Huzur Sokaðý isimli romaný idi. Hiç borçtan ve sýkýntýdan kurtulamadýlar, ama azmettiler ve yedi film çektiler; aralarýnda Necip Fazýl'ýn eserlerinden alýnanlar da vardý. Sonradan bu filimlerin kýymeti anlaþýldý, yüzlerce defa gösterildi. Diðer arkadaþlarý ayrýldýktan sonra da Emirosmanoðlu bu iþe, aþaðýda dökümünü vereceðim formatlarda devam etti. Baþta sanayici olarak hayata girdiði halde bu hizmet için fabrikayý ortaðýna devretti. Ensar Vakfý'nýn kuruluþundan beri bir nefer gibi hizmetten hizmete koþtu. Kendisi övülmeyi, hatta kendinden söz edilmesini hiç sevmez, ona danýþmadan onu tanýtmamýn sebebi baþkalarýna örnek olmasýný ve yaptýklarýndan istifade edilmesini ümit etmemdir yýlýndan bu yana katkýda bulunduðu eserler: Yapýmcýlýðýný yaptýðý sinema filimleri: Kabe Yollarýnda (1969), Birleþen Yollar (1970), Çile (1971), Zehra (1972), Oðlum Osman (1973), Diriliþ (1974), Kýzým Ayþe (1974), Memleketim (1975). Yapýmcýlýðýný yaptýðý eðitici filimler: Namaz Öðreniyorum (1983), Kur'an Öðreniyorum (1984), Hacca Gidiyorum (1985), Video Hatim (1985). Yapýmcýlýðýný yaptýðý TV filimleri Mümin ile Kafir (1992), Ömer Seyfettin Hikayeleri (2005). Yapýmcýlýðýný yaptýðý belgeseller: Vakýf Þehir Ýstanbul (1985), Nea Roma'dan Ýstanbul'a Sultanahmet (2006), Panorama 1453 Müzesi (2012). Yapýmcýlýðýný yaptýðý çizgi filimler: Keloðlan (1987), Emre (1990), Hay (1992) Yönetmenliðini ve yapýmcýlýðýný yaptýðý çizgi filimler: 1001 Gece Masallarý (2003), Kelile-Dimne (2004), Önder Ýnsanlar (2005), Yönetmenliðini ve yapýmcýlýðýný yaptýðý çizgi diziler: Karagöz ( ) (35 bölüm), Masal Dünyasý ( ) (10 bölüm), Her Gün Bir Masal (2010) (10 bölüm). Yapýmcýlýðýný yaptýðý müzeler: Panorama 1453 Tarih Müzesi (2009), Çanakkale 1915 Zafer Müzesi (Halen yapýlýyor, 2015 yýlýnda açýlmasý bekleniyor). Çalýþmalarý ve basýlý eserleri: Üniversite yýllarýnda (1970) Türkiye'de Sinema Filmlerinin Pazarlanmasý konulu tez çalýþmasý vardýr. Sinema ve çizgi film konusunda dergilerde birçok makalesi yayýnlandý. Türkiye'de Çizgi Filmcilik konulu tebliði (2004) ve Türk Sinemasýnda Yerli Arayýþlar Kitabýnda Elif Film Yolculuðunda Yücel Çakmaklý (2010) baþlýklý makalesi yayýnlanmýþtýr. Þimdi söyleyin: Bu kiþi bir kuruminsan deðil mi? Ona hayýrlý ve bereketli bir ömür dilerken emsalinin çoðalmasý için Mevlâ'dan inayet niyaz ediyorum.

5 Þüpheli çanta paniði PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Þüpheli çanta kýsa süreli paniðe neden oldu. Bomba imha uzmanýnýn müdahale ettiði olayda, þüpheli çantadan bisiklet pompasý Çorum'da, bir otomobilin altýna býrakýlan çanta paniðe neden oldu. Þüpheli çantanýn içerisinden bisiklet pompasý çýktý. Gülabibey mahallesi Ata caddesindeki bir otomobilin altýnda çanta bulunduðu ihbarý üzerine bölgeye çok sayýda polis sevk edildi. Çantanýn bulunduðu alan güvenlik çemberine alýnýrken caddenin giriþ çýkýþlarý polisler tarafýndan araç ve yaya trafiðine kapatýldý. Bomba imha uzmanýnýn yaptýðý incelemenin ardýndan otomobilin altýna býrakýlan çantada bisiklet pompasý olduðu ortaya çýktý. Polisin yaptýðý çalýþmayý evlerinin balkon ve pencerelerine çýkarak izleyen vatandaþlar, çalýþmanýn tamamlanmasýnýn ardýndan polisleri alkýþladý.(ýha) Sungurlu du asayiþ ve trafik uygulamasý Ülke genelinde son günlerde artan terör saldýrýlarý sonrasý Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan asayiþ ve trafik uygulamalarý artýrýldý. Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne baðlý ekipler, 3 ayrý noktada 60 personelle genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. Halkýmýzýn huzur ve güvenini saðlamak için görev yapan Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý ekipler Polisin halkýn yanýnda olduðunu hissettirmek, suç iþlemeye niyetli kiþileri bu amaçlarýndan caydýrmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamýný tesis etmeye yönelik olarak, ilçe giriþ çýkýþlarýnda bulunan önemli noktalarda uygulama yaptý. Uygulamalarda þüpheli araçlar durdurularak arama yapýldý. Sürücülerin de kimlik kontrollerini gerçekleþtiren polis ekipleri, ilçe genelinde yapýlan uygulamanýn sýklýkla devam edeceðini söyledi.(ýha) Merkez ve ilçelerde asayiþ ve trafik uygulamalarý artýrýldý. Yetkililer uygulamalarýn devam edeceðini bildirdi. Haziran da 2 kadýn cinayeti iþlendi Türkiye de 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýna kadar toplam 139 kadýn cinayeti iþlenirken, 2014 yýlýnýn ilk 6 ayýnda da 139 kadýnýn cinayet kurbaný olduðu öðrenildi. Hayattan koparýlan kadýnlarýn büyük çoðunluðunun yakýnlarý tarafýndan ateþli silah ve kesici aletlerle öldürüldüðü öðrenildi yýlýnda iþlenen cinayetlerde Ýstanbul 17 kadýn ile ilk sýrada yer alýrken Ýzmir ise 14 cinayetle ikinci sýrada yer aldý yýlýnda ise toplam 294 cinayet iþlendi. Geçen yýl iþlenen cinayetlerde de Ýstanbul 50 kadýn ile ilk sýrada yer alýrken Adana 15, Gaziantep ise 14 cinayetle ikinci ve üçüncü sýrada yer almýþtý yýlýnýn ilk 6 ayýnda iþlenen 139 kadýn cinayetinin büyük çoðunluðu 2014 yýlýnýn ilk 6 ayýnda iþlenen 139 cinayette olduðu gibi kocalarý tarafýndan iþlenirken cinayetlerde yine Ýstanbul 17 kiþi ile ilk sýrada yer aldý. Merkezi Ýstanbul'da bulunan Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu ndan alýnan bilgilere göre Türkiye de kadýnlar en çok kocalarýndan boþanmak istedikleri için öldürülüyor. Diðer cinayet nedenleri ise kadýnýn hayatýna dair bir karar vermek istemesi, kýskançlýk, tecavüze direnme ve ekonomik olduðu belirtildi. Bir çok kadýn cinayetinin nedeni ise halen bilinmiyor. MART AYINDA 33 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda en çok kadýn cinayeti mart ayýnda iþlendi. Mart ayýnda toplam 33 kadýn ci- nayet kurbaný oldu. Bu ay içinde öldürülen kadýnlarýn çoðu kadýnýn hayatýna dair bir karar vermek istemesi nedeniyle iþlendi. Ýkinci neden ise boþanmak istemesi. MI CÝNAYETLERÝN AYLARA GÖRE DAÐILI- Ocak ayýnda 20 kadýn öldürüldü. Cinayetlerde Ýstanbul 3, Ýzmit 3, Ýzmir 2, Ankara 2, kadýn ile dikkat çeken iller oldu. Mersin de hunharca katledilen Özgecan Aslan cinayetinin de iþlendiði Þubat ayýnda ise 16 kadýn cinayet kurbaný oldu. Cinayetlerde Ýzmir 4 kadýn ile ilk sýradayken Ýstanbul ise 2 cinayetle ikinci sýrada yer aldý yýlýnda en çok cinayetin iþlendiði Mart ayýnda Ýstanbul ve Ýzmir 5 cinayetle ilk sýrada yer alan iller oldu. Adana ve Antalya da ise 3 er kadýn cinayeti iþlendi. Nisan ayýndaki 22 kadýn cinayetinin 3 tanesi Ýstanbul da, 2 þer tanesi ise Ankara, Adana ve Uþak ta meydana geldi. Mayýs ayýnda da en çok cinayet Ýstanbul da iþlendi. Ay içerisinde öldürülen 22 kadýndan 4 tanesi Ýstanbul da, 2 tanesi ise Ýzmit te öldürüldü. Haziran ayýnda ise toplam 26 kadýn cinayeti iþlendi. Bu cinayetlerin 4 tanesi Karaman da iþlenirken Bursa, Antalya, Çorum, Malatya ve Muðla da da 2 þer cinayet iþlendi.(ýha) Okul binasýna zarar verdiler 5 Emniyet birimleri, camlarý kýrýlan ve etrafýna benzin dökülen okul binasýnda inceleme yaptý. Çorum da bir okulun camýný kýrdýklarý ve çevresine benzin döktükleri iddia edilen 2 kiþi gözaltýna alýndý. Olay, Buharaevler Mahallesi'ndeki Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Ýddialara göre, gece geç saatlerde iki kiþinin okul camýný kýrdýktan sonra çevresine benzin döktü. Vatandaþlarýn ihbarý üzerine okula çok sayýda polis ekibi 2 zanlýnýn göz altýna alýndýðý olay, çevre sakinlerinin ihbarý ile ortaya çýktý. sevk edildi. Yapýlan incelemelerde okulun bir hala yapamadýklarýmda" yazýsýna rastlandý. camýnýn taþla kýrýldýðý ve çevresine benzin döküldüolayýn ardýndan A.A. ve E.A. adlý þahýslar göðü tespit edilirken okulun ön duvarýnda ise "aklým zaltýna alýndý.(ýha) Motosiklet sürücülerine uyarý! Osmancýk ta otomobille motosiklet çarpýþtý. Kaza OsmancýkSamsun istikametinde bir benzin istasyonu giriþinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azim Demir (52) yönetimindeki 19 HB 082 pkalalý kamyonet sürücüsü D100 karayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna girerken Kenan Kartal yönetimindeki 19 HN 868 plakalý motosikleti fark edemeyerek çarptý. Çarpýþma ile birlikte kamyonetin altýnda yaklaþýk 40 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü savrularak benzinlik giriþindeki beton zemine düþtü. Kazada motosiklet sürücüsü Kartal ýn kullandýðý kask sayesinde ölümden dönerek kazayý yaralý olarak atlattýðý bildirildi. Yaralý sürücü Kartal ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlýrken polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.(osmancýk) Osmancýk taki motosiklet kazasýnda sürücü kaský sayesinde ölümden döndü. Motosiklet, kamyonetin altýnda kaldý. Dürümcüde yangýn paniði Osmancýk çarþý merkezinde bir dürümcünün bacasýnda çýkan yoðun duman, çevredeki vatandaþlarý korkuturken, yangýn kýsa süreli paniðe neden oldu. Kýzýlay meydanýnda faaliyet gösteren bir dürümcünün bacasý alev aldý. Vatandaþlarýn ihbarý üzerinde kýsa sürede olay yerine gelen Osmancýk Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri yangýna müdahale etti. Yangýn, binanýn ahþap çatýsýn sýçramadan kýsa sürede söndürüldü.(osmancýk) Bacadan çýkan yoðun duman, yangýnýn habercisi oldu. Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangýn kýsa sürede söndürüldü.

6 6 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Uslu dan Akil Ýnsanlar toplantýsýna sert eleþtiri AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýstanbul da gerçekleþtirilen akil insanlar toplantýsýný deðerlendirerek, Kendini akil adamlar sýnýfýna koyanlar eðer PKK gibi illegal bir örgütle ile Türkiye gibi bir geçmiþi olan medeniyet toplumunu ve legal bir devleti yan yana koyup ayný terazide tartýþýyorlarsa çok yanlýþ yapýyorlar. Yazýk ederler dedi. AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Çorum da doðuþtan engelli olan Yüksel Ekti ve Meryem Bolat çiftinin düðününe katýldý. Genç çifte mutluluklar dileyen Uslu, Ekti ve Bolat çiftçinden sevgide birbirlerine karþý cömert olmalarý için tavsiyede bulundu. Düðün töreni çýkýþýnda Uslu, gazetecilerin ünlü sanatçý Kadir Ýnanýr ýn çaðrýsý üzerine Akil Ýnsanlar Heyeti nde yer alan bir grubun, son günlerde yaþanan terör olaylarýný deðerlendirmek üzere yaptýðý toplantýyý deðerlendirdi. Akil insanlarýn niye toplandýklarýný, hangi ihtiyaçtan toplandýklarýný bilmediðini dile getiren Uslu, Ama akil insanlar, denen zatlar eðer Türkiye de teröre karþý, terörün durmasý yönünde bir taleple ortaya çýkmýþlar ve özellikle teröristlerin teslim olmasýný, barýþa daha fazla katkýda bulunmalarý konusunda çaðrýda bulunmuþlarsa çok doðru yapmýþlardýr. Yok eðer teröristlerle legal yetkisi olan silahlý kuvvetleri þayet ayný eþit koþullarda deðerlendiriyor ve Türkiye nin güvenliðinden birinci dereceden sorumlu olan güvenlik güçlerimizi teröristlerle terazinin iki kefesine koyup da eþit görüyorlarsa ve iki tarafa da ateþ çaðrýsý yapýyorlarsa, iki tarafa da silahsýzlanma, silahlarý býrakma çaðrýsý yapýyorlarsa bence doðru yapmýyorlar. Çünkü þuanda teröristlerin eþkýyalýk yaparak adam kaçýrýyor olmasý, görevi baþýndaki, askerlere, polislere hatta iþçilere kýyýyor olmasý yataðýnda uyurken polislere kýyýyor olmasý, iþ makinelerini yakýyor olmasý hiçbir þekilde, hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi misyon adýna olursa olsun kabul edilemez. Ve dünyada hiçbir devlette böyle bir terörizme asla izin vermez. Benim teröristim kötüdür, ama seninki devrimcidir gibi bir anlayýþ çifte standart anlayýþ biçimi olmaz. Terörist teröristtir ifadelerini kullandý. KATÝLLER SÜRÜSÜYLE DEVLETÝ, DEVLETÝN GÜVENLÝK GÜÇLERÝNÝ AYNI KEFEYE KOYAN ANLAYIÞLA DA BÝZÝM ÝÞÝMÝZ OLMAZ Dünyanýn her tarafýnda terörizme karþý bir tepki olduðuna dikkat çeken Uslu þunlarý kaydetti; Hiçbir devlette kendi teröristini iyi görerek kendi içerisinde yapýlanlarý içerisine sindiremez, sindirirse de devlet olmaz.s O açýdan bizim için vatan, bayrak, ezan ve insan hayatý çok önemlidir. Bunlara kim kast ediyorsa, ne adýna kast ediyorsa yanlýþ yapýyor demektir. Dilerim akil adamlarýn aklý baþýna gelir ve özellikle ocaklar söndüren ve hunharca insanlarý katleden, çocuklarý babasýz býrakan, kadýnlarý kocasýz býrakan ve üstelikte uluslararasý bir kýsým üst akla taþeronluk yapanlar kendi vatanlarýna ihanet ettikleri için umarým suçlarlar onlarý ve terbiyeye, vatandaþ sorumluluðuna, insan sorumluluðuna davet ederler. Ýnsanlarý katlederek hiçbir gerekçeyi mazeret olarak ileri süremezsiniz. Bunun gerekçisi yok. Katil katildir. Ne adýna yaptýðýnýn önemi yok. Þuanda katiller sürüsüyle devleti, devletin güvenlik güçlerini ayný kefeye koyan anlayýþla da bizim iþimiz olmaz. Biliyorsunuz Süleyman Þah ýn güzel bir sözü var. Adam olmayandan beyde olmaz, efendi de olmaz, adam olmayanla da bizim iþimiz olmaz. Onun için bizim PKK ile hiçbir iþimiz olmaz. Kendini akil adamlar sýnýfýna koyanlarda eðer PKK ile Türkiye gibi bir geçmiþi olan medeniyet toplumunu ve legal bir devleti yan yana koyup ayný terazide tartýþýyorlarsa çok yanlýþ yapýyorlar. Yazýk ederler.(ýha) Salim Uslu, katýldýðý bir düðün töreninde, Akil adamlar Toplantýsý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Engelleri yýkýp, yuvalarýný kurdular EROL TAÞKAN Çorum önceki gün özel bir düðüne ev sahipliði yaptý. Bedensel engellerinin kalplerine kilit vurmasýna izin vermeyen iki genç, tüm engelleri birer birer yýkarak evlendi. Meryem Bolat ve Yüksel Ekti, Çorum Samsun arasýnda kurduklarý gönül birlikteliðini, düðünle taçlandýrdý. Güzeller güzeli bir gelin olarak, hayatýnýn en mutlu gününü yaþayan Meryem Bolat ve eþine her saniye sevgi ile bakan damat Yüksel Ekti, düðün süresince tüm davetlilerle yakýndan ilgilendi. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, nikahlarýný bizzat kýymanýn yanýsýra, her türlü AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu'ya gitti. Ýlk olarak parti teþkilatýný ziyaret eden Baðcý, burada AK parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililerle bir süre görüþtü. Daha sonra esnaf turu yapan Baðcý, Sungurlu'ya yapýlan ve yapýlmasý planlanan projeler hakkýnda bilgi verdi. SUNGURLU MYO DA HEDEF 3-5 BÝN ARASINDA ÖÐRENCÝ Milletvekili Baðcý, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nu çok önemsediklerini söyledi. Ana yatýrým kampüs yerleþkesinde þu anda bin öðrenciyi aþtýklarýný hatýrlatan Baðcý, "Ama hedefimiz 3-5 bin öðrencilik bir okul olmasý. Bunun da alt yapýsýný hazýrlýyoruz. Doðru programlarý, güzel bölümleri yaptýk. Ýnþaat güzel ilerliyor. Yüklenici firma düzgün çalýþýyor. Ödenek sorunumuz yok" dedi. Baðcý, Sungurlu ziyareti kapsamýnda Sungurlu nun sesi Gazetesi ni de ziyaret etti. Cahit Baðcý, esnaf ziyaretlerinde gündeme dair vatandaþla sohbet etti. YURT ÝNÞAATI ÝHALEYE ÇIKACAK Meryem Bolat ve Yüksel Ekti isimli gençler, tüm engellerini aþarak evlilik yolunda mutlu bir adým attý. desteði verdii gençlerin üzerinden elini bir an olsun çekmezken, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de tüm ayrýntýlarý yakýndan takip etti. Cumartesi günü Kü- çük Abdullah 8. Sokak ta gerçekleþtirilen coþkulu kýna gecesinden sonra, düðün konvoyu ile yola çýkan genç çift, hiç bir engelin mutluluða set geremeyeceðinin en güzel ör- neðini sergiledi. Hakimiyet, ömür boyu mutluluklar dilediði genç çifti ve onlara destek veren herkesi tebrik eder. Uslu seçim öncesi verdiði sözü tuttu Seçim öncesi Meryem Bolat ve Yüksel Ekti çiftinin düðünlerine katýlma sözü veren AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, sözünü yerine getirdi. Önceki gün düzenlenen kýna gecesine AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kýlýç la birlikte katýlan Salim Uslu, genç çiftle uzun uzun sohbet etti. Evlilik müessesesinin kýymeti hakkýnda gençlerle sohbet ederek nasihatlerde bulunan Uslu, genç çifte tebrik ederek mutluluklar diledi. Sungurlu ya yatýrýmlar yolda AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Sungurlu da devam eden yatýrýmlarý yerinde inceledi. Sungurlu öðrenci yurdunun yýl sonunda ihale çýkacaðýný tekrarlayan Baðcý,barajýn da proje ihalesinin yapýldýðýný belirterek, "Çorum Milletvekili Ýlksen hanýmla birlikte yurt projesini inceledik. Mimari proje ihale edildi. Üç ay içinde projesi de hazýrlanacak. Yýl sonuna kadar yurt inþaatýnýn ihaleye çýkmasýný hedefliyoruz" dedi. Bu konu bakanlýklar arasýnda görüþülüyor. DSÝ, 32 bin dekarý sulayacak metreküp su verecek. Proje için ihale iþlemi baþlatýldý. Yýl sonuna kadar tamamlanacak. Höyük iþleminden sonra baþlanacak. Sungurlu'nun stadyum yapýmý için bir aksilik söz konusu deðil süreç hýzla devam ediyor. Cezaevi için arazi zemin çalýþmalarý tamamlandý, yapým çalýþmalarýna kýsa bir süre baþlanacak." diye konuþtu. DEMÝRYOLU VE OTOYOL ÝLÇEYE YAKIN GEÇECEK AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, seçim öncesi verdiði sözü tutarak, engelli gençleri düðünlerinde yalnýz býrakmadý. Demiryolu ve otobanýn Sungurlu'nun yakýnýndan geçeceðini belirten Baðcý, "Ýlçeye yakýn bir yere istasyon konulacak, projede var. Bu, sanýrým 3-5 kilometre içerisinde. Otoyolda öyle ilçeye yakýn geçiyor. Bu yol transit geçiþleri saðlayacak. Ýl ekonomisine ekonomik katký saðlayacak bir projedir" dedi. AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý ný ziyaret eden Baðcý, parti yöneticileri ile görüþ alýþveriþinde bulundu.

7 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS Sürücü adaylarýnýn çilesi Ehliyet almak isteyenlere yönelik olarak uygulanan direksiyon sýnavý, problemli içeriðiyle pek çok sürücü adayýnýn çilesi haline geldi. Sürücü Kurslarý ve Eðitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, sýnava ilk giriþlerinde ehliyet alamayan sürücü adaylarýndan yüzde 60'ýnýn tek seferde aracý geri park edemediði için elendiðini söyledi. Anadolu Ajansý na açýklamalarda bulunan Ýsmail Yýlmaz, Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eðitimi Dersi Sýnav Yönergesi nde yapýlan deðiþikliðin ardýndan tek seferde iki araç arasýna park etme, hiç stop ettirmeme gibi þartlarýn getirildiðini ve bu deðiþikliklerin sürücü adaylarýný çok zorladýðýný belirtti. Türkiye'deki ehliyet sýnavlarýnýn dünya standartlarýnýn üzerine çýkarýldýðýný ancak ölçme deðerlendirmede bazý deðiþikliklerin yapýlmasý gerektiðini dile getiren Yýlmaz, þunlarý kaydetti: "Türkiye'de eskiden yazýlý sýnavlar çok zordu, direksiyon sýnavý çok kolaydý. Direksiyon sýnavýnda baþarý yüzde 95, yazýlý sýnavda yüzde 40'lar civarýndaydý. Dünya ülkelerinde ise yazýlý sýnavlarda baþarý oraný yüzde 70-80, direksiyon sýnavýndaki baþarý oranlarý yüzde 40-50'ler arasýnda. Dolayýsýyla Türkiye'deki baþarý oranlarý da bu seviyelere gelmiþ durumda. Gerçekten bilenlerin geçtiði sýnav yapýlýyor. Bundan yana sýkýntýmýz yok. Direksiyon sýnavý esnasýnda ölçme kriterlerinde bazý deðiþikliklerin yapýlmasý sürücü adaylarýný rahatlatacaktýr. Ýki araç arasýna tek hamlede park zorunluluðunda sürücülere bir hata yapma hakký verilsin çünkü bu ölümcül kazalara neden olabilecek asli kusur deðil. Yine ayný þekilde rampada kalkýþlarda da sürücü aracý stop ettirdiðinde kalýyor. Bunda da bir hak daha verilmesi fayda- lý olur. Ayrýca rampada kalkýþlarda el freni kullanýlmasýna müsaade edilmiyor bunun da serbest olmasý gerektiðini düþünüyoruz. Diðer ülkelerde adaylar sýnavlarda bu konularda bir seferde býrakýlmýyorlar." En usta þoförlerin bile tek seferde iki araç arasýna park yapamadýðýný, birçok sürücünün rampada durduðunda aracýný stop ettirebildiði ve el freni kullanarak kalkýþ yaptýðýna dikkati çeken Yýlmaz, yeni araç kullanmaya baþlayanlarýn bu manevralarý tek seferde yapamamalarýnýn normal olduðunu vurguladý. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. STRESE NEDEN OLUYOR Sürücü adaylarýnýn hata yapma þanslarý bulunmadýðý için strese girdiklerini anlatan Yýlmaz, "Heyecanlanan ve 'yapamazsam kalýrým' korkusu yaþayan sürücüler, normalde yaptýklarý hareketleri bile yapamayabiliyor. Eðer adaylara birer hak daha verilirse 'bunda yapamazsam diðerinde yaparým' düþüncesiyle hareket edecekleri için daha rahat olacaklar ve belki de büyük çoðunluðu ilk haklarýnda yapacak" dedi. Yýlmaz, direksiyon sýnavlarýnda sürücü adaylarýnýn gereksiz bir gerginlik yaþadýðýný dile getirerek, "Ehliyet sýnavýnda ilk seferde baþarýsýz olan sürücü adaylarýnýn yaklaþýk yüzde 60'ý geri yanaþarak iki araç arasýna tek seferde aracýný park edemediði, yüzde 20'si rampada aracý stop ettirdiði, yüzde 20'si de hatalý sollama, þerit ihlali ve diðer kusurlardan dolayý kalýyor. Aslýnda bu oranlarýn tam tersi olmasý gerekiyor. Hatalý sollama can kaybýna neden olabilir ama iki araç arasýna tek seferde araç park edememek can kaybýna neden olmaz" diye konuþtu. DÝÐER HATALAR GÖZDEN KAÇIYOR Adaylarýn, yayalara, ýþýklara, þerit izleme, sollama kurallarýna, tehlikelere karþý reflekslerinin yerinde olup olmadýðý gibi konular büyük önem taþýmasýna raðmen komisyon üyelerinin bunlara daha az dikkat ettiðini gözlemlediklerini anlatan Yýlmaz, þunlarý söyledi: "Bu kurallarýn ihlali durumunda can kayýplarý yaþanabiliyor. Sýnavlarda, trafikte can ve mal güvenliðine direkt etki edecek konulara yoðunlaþýlmasýný istiyoruz. Yoksa ilk seferde park etse ne olur etmese ne olur, sonuçta 3-5 dakikasý gider. Park yerinde ölümcül kaza olmaz. Rampada stop ettirse ne olacak tekrar dener kalkýþ yapar. Rampada stop ettirmek ölümcül kazaya neden olmaz." Direksiyon sýnavý, problemli içeriðiyle pek çok sürücü adayýnýn çilesi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Chevrolet Cruze 1.6 LS 2009 Chevrolet Cruze 1.6 LS Pls 2010 Fiat Doblo Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Fiat Marea 1.6 Exclusive 2004 Ford Escort 1.6 CLX 1996 Ford Focus 1.6 Comfort 2004 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013 Hyundai Accent 1.5 GLS 1996 Kia Sportage 1.6 GSL Plus 2014 Opel Astra 1.6 Enjoy 2012 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot HDÝ Comf 2010 Peugeot Partner Tepee 2011 Renault 12 STW 1994 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1.4 GTE1994 Renault Broadway RN 1997 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 E 1999 Renault Megane 1.4 RTA 2001 Renault Toros STW Fiyatý (TL) 32 bin 37 bin 26 bin 33 bin 17 bin bin 26 bin 44 bin 13 bin 71 bin 46 bin 15 bin 26 bin 40 bin 9 bin 11 bin bin 12 bin 16 bin 18 bin 22 bin 8 bin Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Golf 1.6 FSi 2004 Volkswagen Passat 1.8 TSI 2008 Volkswagen Passat Volkswagen Polo Volkswagen Polo 1.4 Comf 2000 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI bin 17 bin 26 bin 32 bin 42 bin 38 bin 33 bin 43 bin 52 bin 15 bin 22 bin 64 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Fiat Ducato bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Pregio Panelvan bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

8 8 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Erzenler Ýnþaat tan yükseköðrenim a Çorum a kiþilik moder RECEP MEBET BAKAN DAN TAM NOT Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, projeyi kýsa sürede baþarýyla tamamlayan Erzenler Ýnþaat sahibi Þevket Erzen ve ekibini tebrik etti. Çorum, yükseköðrenim alanýnda kiþilik modern bir öðrenci yurduna kavuþuyor. Erzenler Ýnþaat tarafýndan Ankara Yolu Erzurum Dede mevkiinde yapýmý tamamlanan Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu, Akademik Yýlý nda hizmete sunulacak. Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç dün Çorum daki yurt inþaatýný gezerek yetkililerden bilgi aldý. Ýnceleme gezisi sýrasýnda Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve bazý teþkilat yöneticileri, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Haþim Eðer, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu ve Erzenler Ýnþaat sahibi Þevket Erzen de hazýr bulundu. BAKAN DAN TAM NOT Kýlýç, kiþilik Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda incelemelerde bulundu. Çorum da yükseköðrenim öðrencilerinin barýnma ihtiyacýna cevap verecek olan yeni yurt kompleksini gezen Bakan Çaðatay Kýlýç, projeyi kýsa sürede baþarýyla tamamlayan Erzenler Ýnþaat sahibi Þevket Erzen ve ekibini kutladý. Ýncelemelerin ardýndan deðerlendirmelerde bulunan Salim Uslu ise, kampüs çalýþmalarý baþta olmak üzere yükseköðrenim alanýndaki eðitim binasý ve barýnma ihtiyacýný ortadan kaldýran önemli yatýrýmlara imza attýklarýný söyledi. Kýz öðrencilerin kullanýmýna sunulmasý planlanan yeni yurt kompleksinde tüm detaylarýn düþünüldüðünü anlatan Uslu, Çorum a yükseköðrenim alanýnda yeni bir tesis daha kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Yurt binasýnýn tefriþatýnýn da en kýsa sürede tamamlanacaðýný belirten Uslu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, öðrencilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda adeta seferber olmuþ durumda. Böylesine önemli bir yatýrýmýn kýsa sürede hayata geçirilmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyor, üniversite öðrencilerimize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum diye konuþtu. Deðiþim programlarýyla Türkiye ye gelecek yabancý öðrenciler için yaz dönemlerinde mesleki eðitim ve staj çalýþmalarýnýn düzenleneceðini belirten Uslu, TÝKA nýn desteðiyle gerçekleþecek eðitimlere katýlacak misafir öðrencilerimizi yapýmý tamamlanan bu yurtlarda aðýrlamayý planlýyoruz açýklamasýnda bulundu. KYK NIN T KAVUNCU YAÞAMAY ÝNÞAAT ALANINDAKÝ EN BÜYÜK ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI Bakan Kýlýç, yurt projesini baþarýyla hayata geçiren Erzenler Ýnþaat sahibi Þevket Erzen i kutladý. Modül Mühendislik sahibi Ýnþaat Mühendisi Hüseyin Bakan Çaðatay Kýlýç, beraberindeki heyetle yurt inþaatýný gezerek yetkililerden bilgi aldý. Çalýþkan, yurt kompleksi hakkýnda Bakan Kýlýç ve beraberinalýndý diye konuþtu. deki heyete açýklamalarda bulundu. Ýnþaatýn yapýmý esnasýnda hiçbir masraftan kaçýnýlmadýðýný, daima markalý ve en kaliteli mal Hüseyin Çalýþkan, kiþilik Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nun 32 bin metrekarelik zemelerin kullanýldýðýný vurgulayan Çalýþkan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: toplam inþaat alanýyla Çorum a yapýlan en büyük özel sektör yatýrýmý olduðunu söyledi. 17 bin metrekare alan üzerine kurulu yurt kompleksinde 3 adet yatakhane bloðu, sosyal te Ýnþaat Teknikerleri Ahmet Süngü ve Hüseyin Sarý ile birlikte görev aldýðý projenin Türkiye sis binasý ve nizamiye bölümleri yer alýyor. çapýnda örnek teþkil eden bir eðitim yatýrýmý olduðunu belirten Çalýþkan, Böylesine önemli bir projede Ýnþaat Sorumlusu olarak görev yapmanýn mutluluðunu yaþýyorum dedi. Yurt kompleksinde 198 adet üç yataklý, 225 adet dört yataklý, 3 adet de iki yataklý engelli oda sý olmak üzere toplamda 426 adet oda mevcut. Bir yýldan daha kýsa sürede tamamlanan inþaat çalýþmalarý ve projenin detaylarýndan bahseden Çalýþkan, 15 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yurt kompleksinin yapý kullaným izin belgeleri Çorum, yükseköðrenim alanýnda kiþilik modern bir öðrenci yurduna kavuþuyor. TÜM AYRINTILAR DÜÞÜNÜLDÜ Her bir yatakhane bloðunda bodrum ve zemin üzerinde 3 er kat bulunuyor hane bloklarýmýzýn her biri 10 bin metrekare kullaným alanýna sahip. Her bir katý 2 bin metrekare olan bu binalarýmýzýn bodrum katlarýnda sýðýnak, kazan dairesi, modüler su deposu, kurumsal çamaþýrhane ve depo bölümleri mevcut. Zemin katýnda 15 adet üç yataklý, 18 adet dört yataklý, bir adet de iki yataklý engelli öðrenci odasý bulunuyor. Zemin katta ayrýca mescit, öðrenci çamaþýrhanesi, umumi WC ve lavabo yer alýyor. Üst katlarýn her birinde 17 adet üç yataklý, 19 adet dört yataklý oda var. Yani bir blokta toplamda 66 adet üç yataklý, 75 adet dört yataklý ve bir adet de iki yataklý engelli odasý mevcut. Her bir yatakhane bloðu, 500 öðrenciye barýnma imkaný sunuyor. Otel konforu sunan odalarda öðrenci dolaplarý, yarým ayaklý lavabo, ayna ve klozet, banyo bölümünde ise hilton lavabo, ayna ve duþakabin yer alýyor. Bazalý yataklar ve mini buzdolabýnýn bulunacaðý odalarda herbir öðrenciye özel komidin ve çalýþma masasý yer alacak. Banyo, tuvaletler ve koridorlar asma tavanlý olarak dizayn edilirken tüm oda ve koridorlarda led aydýnlatma sistemleri ve otomasyonel yangýn sensörleri kullanýldý. Ayrýca koridorlara ve odalarýn tavanýnda spring tarzý yangýn söndürme tesisatý yerleþtirildi. Üstelik koridorlara yangýn dolaplarý ve yangýn söndürme tüpleri de yerleþtirildi. Tüm koridorlarda seslendirme sistemi bulunan yurt kompleksinde her ayrýntý en ince detayýna kadar düþünüldü. Her bir öðrenci için odalarda yatak yaný ve komidin üzeri ile çalýþma masasý yanýnda toplam iki adet elektrik prizi var. Ayrýca lavabolarda saç kurutma makinesi kullanýmý için de priz bulunuyor. Su kesintilerine karþýn her bir bloðun bodrum katýna modüler, 75 metreküplük kullanma suyu depolarý yerleþtirildi. Yurt kompleksi içinde itfaiye su alma

9 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS öðrenim alanýnda dev yatýrým k modern öðrenci yurdu Erzenler Ýnþaat tarafýndan yapýmý tamamlanan kiþilik Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nun 32 bin metrekarelik toplam inþaat alanýyla Çorum a yapýlan en büyük özel sektör yatýrýmý olduðu belirtildi. zerek yetkililerden bilgi aldý. an kaçýnýlmadýðýný, daima markalý ve en kaliteli mal, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: urt kompleksinde 3 adet yatakhane bloðu, sosyal te- 225 adet dört yataklý, 3 adet de iki yataklý engelli oda- NÜLDÜ zemin üzerinde 3 er kat bulunuyor. 5 er katlý yatakkullaným alanýna sahip. Her bir katý 2 bin metrekare nak, kamaþýrha15 adet i yataklý a ayrýca e lavabo yataklý, oplamda r adet de atakhane merkezleri oluþturulurken sosyal tesis bölümüne 185 metreküplük yangýn suyu deposu kuruldu. Her bir bloða üçer adet yangýn merdiveni yapýldý. Nizamiye dýþýnda tüm blok giriþlerinde güvenlik görevlisi ve nöbetçi memur odalarý, üst katlarda ise okuma odalarý yer alýyor. Öðrencilerin konforu için binalarýmýzda ikiþer adet 12 kiþilik, engelliler için ise blok giriþleri ve katlar arasýnda çalýþan asansörler de unutulmadý kw trafonun yer aldýðý yurtta elektrik kesintilerine karþýn 2 adet ve toplamda 1250 kw enerji saðlayan jeneratörler mevcut. KYK NIN TAKDÝRÝNÝ KAZANDI 2 katlý idari ve sosyal tesis bloðu 2 bin 260 metrekare kullaným alanýna sahip. Binanýn zemin katýnda idari ofisler, kafeterya, kantin, gýda ve soðuk hava depolarý bulunuyor. Üst katta ise mutfak ve ayný anda 700 öðrencinin kullanabileceði yemekhane mevcut. Ayrýca bina giriþinde engelliler için iç kýsýmda ise 12 kiþilik insan ve yük amaçlý birer hidrolik asansör yer alýyor. 10 bin metrekarelik bahçe ise modern çevre düzenlemesi ve aðaçlandýrmasý ile göz alýcý bir yeþil dokuya kavuþacak. Ayrýca bahçede yeþil alan ve yollarýn yaný sýra sportif amaçlý kullanýlabilecek yerler de mevcut. Yurt kompleksi inþaatý süresince KYK Genel Müdürlüðü nden mimar, inþaat mühendisi, elektrik ve makina mühendislerinden oluþan heyetler gelerek incelemelerde bulundular. Bu süreçte Hattuþa Yapý Denetim firmasý da her aþamayý mercek altýna alýrken laboratuvar ortamýnda gerekli kalite kontrolleri yapýldý. Bloklarýn, sosyal tesis ve nizamiyenin yerleþim planý, inþaatýn kýsa sürede tamamlanmasý ve imalatta en ince ayrýntýya dikkat edilmesi ve kaliteden asla taviz vermememiz nedeniyle gerek KYK gerekse diðer heyetlerin hep takdir ve beðenilerini kazandýk. Ýnþaat Mühendisi Hüseyin Çalýþkan, heyete yurt kompleksi hakkýnda bilgiler verdi. KAVUNCU: ÇORUM, YURT SORUNU YAÞAMAYAN SAYILI ÝLLERDEN BÝRÝ KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu, Çorum, yükseköðrenim alanýnda yurt sorunu yaþamayan birkaç ilden biri konumunda dedi. Yapýmý tamamlanan kiþilik kýz öðrenci yurdunun hizmete sunulmasýyla KYK nýn Çorum daki toplam yurt kapasitesinin 4 bin 348 e ulaþacaðýný anlatan Erol Kavuncu, Yeni yurdumuzu Eylül ayý itibariyle hizmete sunmayý planlýyoruz diye konuþtu. Kavuncu, Çorum, son yýllarda yaptýðýmýz çalýþmalar neticesinde yükseköðrenim alanýnda barýnma problemi yaþanmayan birkaç ilden biri konumuna eriþti. Türkiye ortalamasýnýn üzerinde barýnma imkanýna sahip olan Çorum da öðrencilerden gelen talepleri karþýlama konusunda herhangi bir sýkýntý kalmadý. Tüm bu yatýrýmlarýn Çorum a kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyor, öðrencilerimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum þeklinde konuþtu. Yapýlan açýklamalar eþliðinde yurt kompleksindeki binalarý gezen Bakan Kýlýç, incelemelerinin ardýndan Çorum dan ayrýldý. Yurt inþaatýnda öðrencilerin ihtiyaçlarý için tüm ayrýntýlarýn düþünüldüðü vurgulandý. olaplarý, ölümün. Baý odalara masasý anlý olaa led ayensörleri avanýnda ildi. Üsöndürme endirme ý en ince ný ve kom iki adet tma ma- bodrum yu deposu alma Ankara Yolu Erzurum Dede mevkiinde yapýmý tamamlanan Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu, Akademik Yýlý nda hizmete sunulacak.

10 10 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Tuna ve Budak ailerinin mutlu günü Bayat Ýl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna nýn yeðeni, Fatma-Mehmet Tuna çiftinin oðullarý Mahmut Tuna ve Leyla-Adem Budak çiftinin kýzlarý Esra Budak evlendi. Damadýn Sögütlüevler deki evinde düzenlenen düðün töreni ile hayatlarýný birleþtiren gençler, çok sayýda davetlinin katýldýðý törenle dünya evine girdi. Hakimiyet, Tuna ve Budak ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. Çocuk istismarýna dikkat çektiler Kargý'nýn Uzunyurt Köyü'nde evi yanan maðdur aileye, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen sahip çýktý Hitit Gýda Fatih Þubesi yarýn açýlýyor RECEP MEBET Çorum un yerel marketlerinden Hitit Gýda, 9. maðazasýný Fatih Caddesi nde hizmete sunacak. Bayat Ýl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna nýn yeðeni, Fatma-Mehmet Tuna çiftinin oðullarý Mahmut Tuna ve Leyla-Adem Budak çiftinin kýzlarý Esra Budak evlendi. Osmancýk ta Ýlçe Müftülüðü tarafýndan düzenlenen eðitim seminerinde çocuk istismarýna dikkat çekildi. Osmancýk Ýlçe Müftülüðü nce çocuk istismarý ve ihmali konulu seminer düzenlendi. Çorum Ýl Vaizi Emin Kaplan tarafýndan verilen seminere, Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban ýn yaný ýsra din görevlileri katýldý. Vaiz Emin Kaplan ýn slayt gösterisi ile sunumu yapýlan seminerde çocuk istismarý ve ihmali konusu ele alýndý. Slayt gösterisi ile çocuk haklarý, istismar ve ihmalin tanýmlarý, istismar ve ihmale neden Ailenizin Marketi sloganýyla faaliyet gösteren Hitit Gýda nýn Fatih Þubesi yarýn saat te hizmete açýlacak. olabilecek riskler, çocuklara yönelik cinsel istismarýn þekilleri, çocuklarda cinsel istismarý düþündürecek ipuçlarý, çocukluk çaðýndacinsel istismarýn uzun dönem etkileri gibi konularý ele aldý. Toplum Saðlýðý Merkezi Eðitim Hemþireleri Sabire Boyacý ve Ebe Urkiye Arslan Çocuk Ýzlem Merkezi nin (ÇÝM) tanýtýmý ve iþleyiþi, cinsel istismara uðradýðý düþünülen çocuklarýn ÇÝM e bildirim þekilleri ile ilgili bilgiler verdi. Vaiz Emin Kaplan. seminerin son bölümünde çocuk cinsel istismarý ile ilgili yasal mevzuat, bildirim yükümlülüðü ve çocuða mahremiyet bilincinin kazandýrýlmasýna dikkat çekti. Osmancýk Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Ýl vaizi Emin Kaplan a, saðlýk çalýþanlarýna, imam hatip, vaiz, kuran kursu hocalarýna ve din görevlilerine katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.(osmancýk) Kargý Belediyesi evi yanan aileye sahip çýktý Ýlk iþ olarak yangýn yerine iþ makinalarý seferber ederek, yangýnýn geride býraktýðý acý görüntüyü yok eden ve Kargý Belediyesi ne ait ekipler, kýsa sürede yangýn enkazýný ortadan kaldýrdý. yangýn enkazýný ortadan kaldýran Kargý Belediyesi, ailenin maðduriyetinin giderilmesi için her türlü saðlayacaklarýnýn sözünü verdi. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen açýklamasýnda, "Uzunyurt köyünde evleri yanarak maðdur olan ailemize tekrar geçmiþ olsun. Yangýn alanýna gerekli araç ve ekipmanlarýmýzý göndererek, gerekli temizlikleri yaptýrdýk. Ailemizin bu acý olayý unutmasý için, elimizden gelen tüm desteði kendilerine vereceðiz." dedi. Kendilerine uzanan yardým eliyle acýlarýný unutmaya çalýþan ve sevincini dile getiren Yiðit ailesi, Baþkan Zeki Þen'e desteklerinden dolayý teþekkür etti. (Ýbrahim Efe-Kargý) Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi numara 53/A da gerçekleþecek açýlýþa tüm Çorum halký davet edildi. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn oðlu Muhammed Said Kaya, Esin Ýnan ile hayatýný birleþtirdi. Halil Ýbrahim Kaya oðlunu evlendirdi RECEP MEBET Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn oðlu, Çalýk YEDAÞ çalýþanlarýndan Muhammed Said Kaya, Do Outdoor Reklam Ajansý çalýþanlarýndan Esin Ýnan ile hayatýný birleþtirdi. Ayþe-Halil Ýbrahim Kaya çiftinin oðlu Muhammed Said, Aysel-merhum Mustafa Ýnan çiftinin kýzý Esin ile dünyaevine girdi. Önceki gün Koparan (Yeni Karadona) Köyü nde düzenlenen düðün törenine Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, Saðlýk eski Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Arter Reklam Ajansý sahibi Erol Olçak, ilçe kaymakamlarý ve belediye baþkanlarý, Ýl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti il ve merkez ilçe teþkilatý yöneticileri, bazý daire Murat Özbek ile Ahu Bircan evlendi. Koparan (Yeni Karadona) Köyü nde düzenlenen düðün törenine protokol tam kadro katýldý. Özbek ve Bircan Aileleri nin mutlu günü amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Kaya ve Ýnan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný geçtiðimiz günlerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdür Yardýmcýsý Süleyman Alýç ile Fatih Yýldýran yapmýþtý. Yemek ikramýyla baylayan düðün töreni, Kafkas danslarý gösterisi ve müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Esin-Muhammed Said Kaya çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Hacer-Ahmet Özbek çifti ile Þahinde-Orhan Bircan çifti tebrikleri kabul etti. Ýþkur çalýþanlarýndan Murat Özbek, Ahu Bircan ile hayatýný birleþtirdi. Hacer-Ahmet Özbek çiftinin oðlu Murat, Þahinde-Orhan Bircan çiftinin kýzý Ahu ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý Vadi Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Özbek ve Bircan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, nikah merasimi ve müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Ahu-Murat Özbek çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Hatice-Yaþar Þenol çiftinin kýzý Nermin, Hülya-Satýlmýþ Demirtaþ çiftinin oðlu Davut ile dünyaevine girdi. Þenol ve Demirtaþ Aileleri nin mutlu günü Nermin ile Davut evlendi RECEP MEBET Çelik çatý imalatçýlarýndan Davut Demirtaþ, Nermin Þenol ile hayatýný birleþtirdi. Hatice-Yaþar Þenol çiftinin kýzý Nermin, Hülya- Satýlmýþ Demirtaþ çiftinin oðlu Davut ile dünyaevine girdi. Dün Alyans Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Þenol ve Demirtaþ Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Nermin-Davut Demirtaþ çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

11 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:21 Temmuz 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Ýlim bir hazinedir. Anahtarý ise sorup öðrenmektir. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Almanya'nýn Fransa'ya harp ilâný (1914) - TBMM, AB uyum kanunlarýný kabul etti (2002) "Diyabetli çocuklarda eðitim önemli etkiye sahip" Prof. Dr. Hatun, "Diyabetli çocuklarýn uzun dönemli izleminde ve saðlýklý yaþam sürmelerinde diyabet eðitimi en önemli etkiye sahiptir" dedi. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Týp Fakültesi Çocuk Endokrin ve Diyabet Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Þükrü Hatun, diyabetli çocuklarýn uzun dönemli takibinde ve saðlýklý yaþam sürmelerinde diyabet eðitiminin en önemli etkiye sahip olduðunu söyledi. Hatun, gazetecilere yaptýðý açýklamada, 1997'den bu yana düzenledikleri Diyabetli Çocuklar Kampý'na bin 200 katýlým olduðunu, çocuklarýn kamp sayesinde diyabetle yaþamlarýný sürdürme þansý bulduðunu anlattý. Bu yýl Ýznik DSÝ Eðitim Tesisleri'nde düzenlenen kampa Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ýstanbul, Afyon, Ankara, Balýkesir, Konya, Eskiþehir ve Çanakkale'den yaþ grubundaki 84 diyabetli çocuðun katýldýðýný ifade eden Hatun, 24 kiþilik ekibin görev yaptýðý kampta günde 2 saat uzmanlar eþliðinde eðitim verildiðini kaydetti. Hatun, çocuklar ve ekip arasýnda coþku, iyilik, bilgi, emek, sevecenlik ve kardeþlik dolu, güçlü bir ortam oluþtuðunu dile getirerek, þunlarý belirtti: "Çocuklarýn diyabet bakým becerilerini geliþtirmelerinin yaný sýra esas yaþam güçlerinin arttýðý ve bazý çocuklarýn ilk kez kalçalarýna ve karýnlarýna insülin yapmayý ve beslenme planlanmasýnda karbonhidrat sayýmýný kampta öðrendiði görülmektedir. Kampýn adýnda yer alan 'Arkadaþým diyabet' tanýmlamasý, çocuklarýn diyabetle arkadaþ olmalarýný saðlama felsefesine dayanmakta ve çocuklarýn diyabetle barýþýk yaþam sürmelerine katkýda bulunmaktadýr. Kampa katýlan birçok çocuk, kendilerinin yalnýz olmadýðýný, yýldýr Tip 1 diyabetle saðlýklý þekilde yaþayan büyüklerini görünce geleceðe daha umutlu bakýyor." "Diyabet, daha çok eriþkinlerin hastalýðý olarak biliniyor" Hatun, þöyle devam etti: "Diyabet, daha çok eriþkinlerin hastalýðý olarak biliniyor ancak küçük yaþlardan itibaren çocuklarda da görülür. Çocuklarda görülen diyabet, kan þekerini düzenleyen insülin hormonunun kalýcý eksikliðine baðlýdýr. Bu nedenle diyabetli çocuklar taný aldýklarý günden itibaren günde 4 kez kan þekerlerini ölçmek ve buna göre insülin enjeksiyonu yapmak zorundadýr." "Diyabetli çocuklarýn uzun dönemli izleminde ve saðlýklý yaþam sürmelerinde diyabet eðitimi en önemli etkiye sahiptir" diyen Hatun, diyabetli çocuklarýn doktor, hemþire, diyetisyenler ve deneyimli diyabetlilerle yaþamasýna dayanan kamplarýn çok etkili eðitim imkaný saðladýðýný sözlerine ekledi. (AA) NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ECZANESÝ AYLÝN AKMAN ANAKLI (TEL: ) BAHABEY CD. NO:103/A - YEÞÝL FIRIN YANI METEOROLOJÝ ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI (TEL: ) ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 6 Kürt Hafýz Mehmet Arif Efendinin Vefatý Ulu Camii Ýmam ve Hatibi Çorum'da (Kürt Hafýz) olarak anýlan Hafýz Mehmet Arif Efendi 5 Mart 1934 tarihinde vefat etmiþtir. Ýþte bu ölüm haberini ve o gün yaþananlarý rahmetli Eþref Ertekin (Günlük Defterine) þöyle yazmýþtýr. 5 Mart 934 Pazartesi. Öðle yemeðine eve gittim, kütüphaneye dönüyordum. Dellal baðýrmaya baþladý: "Cami-i kebir Hatibi Kürt Hacý Hafýz Mehmet Arif Efendi vefat etmiþtir. Ýkindi namazýndan sonra Ulu mezara defn edilecektir Allah rahmet eylesin " On bir gündür yatýyordu. Zaten ölür diyorlardý. Nefes darlýðý ile el ve ayaklarýnda þiþ varmýþ Çok yandýk. Ýkindiye çeyrek saat kala camiye gittim. Cami cemaatle dolmuþ. Çardak'ta bir yer bulup oturdum. Bilumum Hafýz ve Hocalar birleþip cüz okuyup bitirmiþler. Dua edildi. Herkes mahzun. Herkes içten içten of çekip aðlýyor. Namaz kýlýndý. Cemaat dýþarýya hücum etti. Ýmam kalkýp; " Ey ahali telaþ etmeyiniz, cenaze namazýný içerde kýlýnýz. Cenaze namazýndan sonra cami içindeki cemaat tamamen dýþarý çýkmayýnca cenaze musalladan kaldýrýlmayacak" dedi. Ne ise cemaatin çoðu oturdu. Çok insan da yine dýþarý çýktý. Ben de içeride kaldým. Cenaze namazý kýldýk. Sýkýþa sýkýþa dýþarý çýktýk. Her taraf insanla dolmuþ, Ayak basacak yer yok. Tellallar; " Cemaat ileri gidin!" diye baðýrýyorlar. Cami-i kebirden Hükümet Konaðý önüne kadar iki geçeli halk dolmuþ. Cenaze gelecek diye bakýþýyorlardý. Polis memurlarý ahalinin itiþip kakýþmalarýný men için uðraþýyorlar. Halkýn çoðu çarþýnýn diðer arastalarýndan seðirdip cenazenin önüne çýkacaðým diye yoruluyordu. Cenaze ise eller üzerinden parmaklarýn ucunda gidiyor, adeta bir fil üzerindeki taht gibi sallanýyordu. Boyu kýsa adamlar, "eyvah biz tutamayacaðýz!" diye yanýyorlar, dövünüyorlardý. Ben ancak cenazeden iki kurþun atýmý ileride yer buldum, oradan gidiyorum. Kadýnlarýn, ihtiyar erkeklerin aðlamalarýna insanýn kalbi dayanamýyor. Hepimiz gözyaþý döküyorduk. Bu hal ile tamam yarým saatte mezara vardýk. Bir de ne görelim, kabristan adamla dolmuþ. Garp tarafý nihayetlerinde Hýdýrlýk yolundaki harmanlara yakýn duvarýn iki metre açýðýnda açýlan mezara gömüldü. Yarým saat kadar da mezarda dua vesair için bekledik. Cenaze kabre konulur iken yaðmur tiseliyor ve güneþ de doðuyordu. Bir de þark tarafýnda alaimsema belirmiþdi. Bu da imaný kâmil ve mü'min-i tam olarak gittiðine iþarettir, diyorlardý... Akþam evde biraderlerle hep merhumdan bahsettik. Ahlaklý, saf, temiz hiçbir kimsenin gönlünü kýrmamýþ bir zat olduðunda bil-umum halk müttefikdir. Allah Rahmet etsin. Amin. 13 Haziran 1936 Cumartesi (Mazlum Kenan Köstekçi'nin Vefatý) Bu sabah arkadaþ uyandýrdý. Köstekçi zade Süleyman efendinin büyük oðlu Mazlum ölmüþ dedi. Kalktým. Elbisemi giyinip, çýktým. Cami Kebir yanýnda Meroðlu Eþref'in küçük kardeþi Behçet'e rastladým. Hastaneden geldiðini ve cenaze tahtasý istediklerini söyledi. Kayyumlara seslendim. Bir araba tutup tahtayý gönderdik. Kütüphaneye geldim. Mustafa Aða ile beraber bir araba tuttuk. Mustafa Aðanýn oðlu Mehmed'i Kütüphaneye býrakýp hastaneye gittik. Yolda Fazlý ve Safi Hocalara tesadüf ettik. Onlarý da arabaya alýp gittik. Hastaneye vardýk. Cenaze de yola çýkarýlmýþ. Oraya giden halk ile beraber cenazeyi alýp þehre geldik. Cami-i Kebirde mahalli mahsusuna býraktýk. Öðle namazýna kaldýrmak üzere Kütüphaneye geldim. Biraz yemek yedim. Öðleye kadar oturup vazife ile meþgul oldum. Yine kütüphaneyi çocuða býrakýp Mustafa Aða ile camiye gittik. Öðle namazýný kýldýk. Cenaze namazýný da kýlýp cenazeyi Ulu Mezara götürdük. Kendi ecdatlarýnýn mezarlarý yanýna defn edildi. Geldik. Ýnsan pek kalabalýk olduðu için baþsaðlýðý dilemeye sonra gidelim diye Kütüphaneye geldik. Öðle yemeðini de kütüphanede yiyip Mustafa Aða ile Sabuncuoðlu Noter Ýhsan Beyin hanesine gittik. Akrabasý olduðu için Süleyman Bey ziyaretçileri orada kabul ediyormuþ. Vardýk. Ýhsan Bey daha birkaç ziyaretçi varmýþ. Süleyman Beyi gezmeye götürmüþler, görüþemedik. Kütüphaneye geldik. Vazife ile meþgul oldum. Akþam tatilinde Ýsmail Aða ile Batumlu Hafýz Yusuf'u alýp parka gittim. Bir saat oturup geldik. Akþam yemek yedik. Birader Fehmi ahbaplarýyla Elemin Baðlarýna gitmiþ 12 Mart 1937 Cuma (Hafýz Bahri Kayýþ'ýn verdiði ziyafet) Mustafa Aðaya pancarlý yaptýrttýk. Yine Hakký Hafýz, Arkadaþ Sabit Efendi ile yedik. Hakký Hafýzýn diðer evinde duran Amcasýnýn torunu evi yýkýyormuþ, diye istida vereceðim diye gitti, geldi, oturduk. Sicilden Canfeda oðluna ait vakalarý istinsaha uðraþtým. Vali Bey çaðýrmýþ. Gittim. Evliya Çelebi'yi istedi. "Hala buradadýr, almadým" dedim. Öðleyin eve geldim. Kimse yok. Cuma namazýný Tahtalý'da kýldým. Kütüphaneye gittim. Eniþte Sungurlulu Hacý Emin Efendi geldi, görüþtük, gitti. Mevlevi Hüsameddin Efendi Tahrirat-ý arazi Komisyon Reisi Yusuf Efendi ile geldiler. Hakký Hafýza meselesini anlattýrarak gittiler. Saat dört buçuðu vurdu. Kütüphaneyi kapatýp çýktýk. Doðru Bahri Hafýz Efendinin evin yolunda Batumlu Hafýza, Halid Hocaya Eþref Ertekin ( ) - EÞREF ERTEKÝN'ÝN GÜNLÜKLERÝNDEN SEÇMELER- Çorum'da 1925'ten 1970 yýlýna kadar resmen kütüphane memurluðu yapmýþ hafýz-ý kütüp Eþref Ertekin rahmetli büyüðümüz, yaþadýðý her günün nasýl geçtiðini günlük defterine kaydetmiþ. Bizlere günlük yazýlarýyla dolu sayýsý otuzu geçen defter býrakmýþtýr. Bu defterlerin sayfalarý içinde kendi özel hayatýna ait bilgiler yanýnda o günlerde Çorum'da yaþananlarý da kýsa kýsa bizlere anlatmaktadýr. Eþref Ertekin'in günlükleri -bu yönüyle Çorum'dan-Çorumludan bahsettiði satýrlarýyla- adeta bir "Çorum günlüðü" hüviyetini de göstermektedir. Eþref Ertekin'in özenle sakladýðý bu defterleri, manevi oðlu Bülhan Ertekin Bey bana lütfettiler. Tamamen eski yazý ile (Osmanlýca) olan bu defterleri bugünkü Türk alfabesine çevirmeye çalýþýyorum. (Eþref Ertekin'in Günlüklerinden Seçmeler) baþlýðý altýnda yayýnlayacaðým bu yazý dizisine 1927 yýlýna ait günlükleriyle baþlayacaðým. Sonra yýllarýna ait günlüklerinden seçmeler sunacaðým. Günlüklerin seçimi için deðiþik bir konuya vurgu olanlar ile Çorum'un herhangi bir hususiyetini bize öðreten veya aktaran günlükleri almaya çalýþtým. Eþref Ertekin'in defterinde ne yazýlý ise aynen aldým. Dil yönünden oldukça sade bir dile sahip olan Ertekin, ilk günlüklerinde de ve ileriki yýllarda da Çorum aðzýnda var olan söyleyiþleri yazýlarýnda kullanmýþtýr. Türk Dili Cemiyeti üyesi olarak da haliyle Türkçe'ye özen göstermiþtir. Pek çok okuyucumuz için doðal olarak Eþref Ertekin ve onun aile, arkadaþ, iþyeri çevresi içinde geçen isimleri tanýmak mümkün deðildir. Günlüklerin alt kýsmýnda vereceðimiz açýklamalarla okuyuculara bir ölçüde de olsa daha iyi anlama imkâný saðlamýþ olacaðýz. Bizim eklemelerimiz sadece bu açýklamalar olacaktýr. Özellikle 1938 yýlýnda Halkevi Dil-Tarih ve Edebiyat Þubesinin Çorum çevresindeki köylere yaptýklarý inceleme gezilerinin anlatýldýðý sayfalarý okuyucularýmýzla paylaþacaðým. Okuyacaðýnýz satýrlarda, bundan yýl öncesi yapýlan çalýþmalarýn heyecanýný ve yine yýl öncesinin Çorum'unu ve çevre köylerimizin durumunu bulacaksýnýz. Eþref Ertekin büyüðümüzü ve yazýlar içinde adý geçen bütün hemþehrilerimizi rahmetle anýyorum. A. Ozulu GÜNLÜK Abdulkadir OZULU uðrayarak odaya vardýk. Abdest alýp ikindiyi kýldým. Arkadaþlar hep toplanmaya baþladý. Sabit, Leblebici Hacý Hafýz, Azrail Mustafa Köstekçi, Halit Altay, Þevket Ýsa Halife Camii Ýmamý, Þevket Çorbacý. Hacý Ahmed Bilal, Mustafa Oltulu, Emrullah Kayýþ, Hüsameddin Mevlevi, Haþim Güllü, Eþref Ertekin, Bahri Kayýþ on üç kiþi olduk. Camiden sonra Batumlu Yusuf hafýz da geldi. Olduk on dört. Yemeðe oturduk. Çorba geldi. Þehriye etli ve terbiyeli çok güzel. Sonra börek geldi, daha güzel. Sonra culuk geldi. Mükemmel piþmiþ, sadeyaðdan geçmiþ, nefis. Turþu, komposto yanýnda masaf ile has baklava geldi. Selâvat getirdik, ayaða kalktýk, enfes. Sonra yaprak dolmasý, pilav ve muhallebi geldi. Hepsinden de iþtahýmýz kaçana kadar yedik. Cenabý Hakka hazým ver diye dua ediyoruz. Kahveler içildi, konuþtuk. Batumlu yatsýya camiye gidip geldi. Çaylar içildi. Mevlidi þerife baþlandý. Haþim Hafýzla Batumlu Osmancýklý Abdulkadri'nin yaptýðý hilye nefesini okudular. Cemaat çok beðendiler. Mevlidi þerif okundu. Yine çaylar- kahveler içildi. Saat dörde kadar oturuldu, daðýldýk. Eve geldim. Binhan yine yukarda annesinin yanýnda yatmýþ. Arkadaþgil de amcamgilden yeni gelmiþler. Yattým. 5 Mayýs 937 Çarþamba Bu sabah dýþardan pencereye vurdular. Uyandým. Birader Rafet, "Hacý Ahmet Efendi'nin kýzý Hayriye'nin öldüðünü" haber verdi. Kalktým. Abdest aldým, giyindim, çýktým. Ölçek Halil Efendi evini açmýþ. Orada oturuyorlarmýþ. Ben de oturdum. Ýki saat kadar oturduk. Cenaze hazýrlanmýþ. Alýp Camiye getirdik. Musallaya koyduk. Kütüphaneye gittim. (Þifreli bir satýr) Öðleye kadar kitap kaydýyla meþgul oldum. Erzincanlý Hoca gelmiþ. Kitap çýkarttýrýyormuþ Abdest aldým. Ezan yakýn camiye gittim. Öðle namazýný ve cenaze namazýný kýldýk. Cenazeyi Hýdýrlýk'a götürdük. Yusuf Bahri dedemin türbesinin kapýsýndaki kendi mezarlýklarýnýn olduðu yere gömdüler. Yusuf Bahri Dedemin türbesine kilit vurmuþlar. Hýdýrlýklý Kerep Baba yanýma geldi. Sordum, bu kilit ne? "Jandarmalar geldiler, kadýnlar gelip türbelerin içinde zikir çekip oturuyorlarmýþ, diye birkaç gün beklediler. Sonra türbelerin hepsine birer kilit takýp gittiler" dedi. Türbenin önünde oturdum. Okudum. Sonra defin merasimi bitti. Þehre geldik. Ahmet Efendinin hanesine gittik. Batumlu Hafýz bir aþr-ý þerif okudu, kalktýk. Eve uðradým. Kütüphaneye gittim. Arkadaþ Sabit Efendi et közletmiþ. Kýzý Þukufe ile üçümüz yedik. Kahvelerimizi içtik. Ben kendi odamda kitap kaydýyla uðraþtým. 11 Temmuz 1937 Pazar Bu sabah uyandým. Arkadaþ da uyandý. Lakin öfkeli uyandý. Yine kýrdan bayýrdan dýrdýra baþladý. Ben de daha uykuyu açamadým, yatýyorum... Evden çýktým. Kütüphaneye gittim. Yemek yedim. Mustafa Aðaya 75 kuruþ verip eve gönderdim. Ellisini Hicabilerin sünnet düðününe saçý götürsünler, 25 kuruþa da eve gelecek misafirlere peynirli yaptýrsýnlar diye söyledim. Sobacý geldi. Yine Nazmi Efendi baða davete adam gönderdi. " Sende mi gitmedin?" diye sordu. Ben zaten gidemezdim. Halkevi Tarih Þubesi arkadaþlarýyla bile Gerdekkaya'ya gidemedim. Arkadaþ Sabit Efendi gelmedi, dedim. Sobacý gitti. Oltulu Mustafa Efendi geldi. Düðüne baþlamýþ. Yemek çanaðý noksan imiþ, "siz de var ise" dedi. Hayýr yok, dedim. Haþim Hafýza haber gönderdik. Evde yok imiþ. Bilal Hacý Ahmet Efendi geldi. "Hýdýrlýða gidiyoruz " diye Oltulu Mustafa Efendiyi aldý, gitti. Ben de öðleye kadar Sicil tetkikatýyla meþgul oldum. Öðleye yakýn Gerdekkaya'ya tetkikata ve fotoðraf aldýrmaya giden Halkevi Dil-Tarih-Edebiyat Þubesi Komisyonu azalarýndan Halil Fehmi ve Reis Noter Ýhsan geldiler. Diðerleri evlerine daðýlýp yalnýz Halil Bey Gerdekkaya mevkiinden topladýðý birkaç küp kýrýðý ve kiremit parçalarýný getirdi. Ve yaný sýra götürdüðü Ýngilizce-Türkçe Çorum haritalarýný açarak Gerdekkaya'nýn nerede olduðunu haritalarda tespit ettiklerini gösterdi. Ve kendisinin dahi yaptýðý ufacýk ve mevkie mahsus bir harita planý ile bir de kayanýn vaziyeti ve metre geniþliði ve araziyi tespit eden kayalarýn üzerinde bulunan resim ve kabartma suretlerini gösterdi. Bir de plan gösterip bu dördünü de bana, "sakla" diye býraktý. Kanaatini sual ettim. "Burasý muhakkak Etilere ait olup Boðazköy ve Alaca Höyük ile pek yakýndan münasebetleri olduðu anlaþýldýðýný, buranýn saray veya mabet yahut bir büyük kral veya komutana ait bir mezar olduðu tahmininde olduðu" söyledi. Yolunu bilmediklerinden Eskiekin'e Ömer Paþa köþküne kadar lando ile gidip sonra Ak Eþme'ye ve oradan Kapýlý yani Gerdekkaya'ya çýktýklarýný ve çok zahmet çektiklerini anlatarak, "þimdi artýk yolunu belledik. Çok ferah imiþ. Hemen Elmalý köyü yolundan Gerdekkaya'nýn üzerine inildiðini ve çok güzel manzaralý, sahralýk bir yer olduðunu" anlatarak, "bu defa arkadaþlar acýktýk diye acele ettirdiler. Bir defa daha bir gün gideriz. Orada bir sahra tertibi yaparýz, hem de oralarýn güzel bir haritasýný çizeriz" dedi. Pekâlâ, olur, gidelim, dedim. Çay ýsmarladým, içti. Öðleye kadar oturduk, gitti. (Sürecek) 3,0424 3,0464 2,7681 2,7725 ALIÞ Gram 97,50 SATIÞ 97,67 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Altýnda rekor düþüþ Altýn fiyatlarý, 1999 yýlýndan bu yana en uzun kayýp sürecini gerçekleþtirirken zayýf seyrine devam ediyor. Altýn fiyatlarý ABD'den gelen olumlu Sözde toplu sözleþmeyi reddediyoruz Birleþik Kamu Ýþgörenleri Sendikalarý Konfederasyonu BÝRLEÞÝK KAMU ÝÞ (Eðitim Ýþ - Genel Saðlýk Ýþ) Ýl Temsilciliði nden yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda; bugün baþlanacak olan Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerine iliþkin deðerlendirme yapýldý. Açýklamada þu görüþlere yer verildi; Hem ekonomik alandaki kötü gidiþatýn hem de hak ve özgürlükler alanýndaki baský ortamýnýn zirve yaptýðý koþullarda 7 Haziran genel seçimleri gerçekleþtirildi. Türk halký, gelecek kaygýsýyla sandýða gitti ve AKP'nin giderek otoriterleþen 13 yýllýk iktidarýna son verdi. Ancak; emekçiler, yurtseverler, tüm sömürülenler, aydýnlar, kýsaca geniþ halk kitleleri AKP'nin baskýcý rejiminden kurtulup rahat bir nefes almayý beklerken, Türkiye, emperyalizmin ve yerli iþbirlikçilerinin yarattýðý yeni bir kaos ortamýna sokuldu. Ne yazýk ki seçim sonuçlarýný bir türlü hazmedemeyen AKP, yaþanan bu kaosu iktidarý kaybetmemenin hesabýyla büyütmeye çalýþmakta, kendine yeniden kanla yol açmaya çalýþmaktadýr. Genel seçimlerin üzerinden 2 aya yakýn bir süre geçmiþ olmasýna raðmen ortada henüz hükümet bulunmamaktadýr. Yeni hükümetin ne zaman kurulacaðý, hatta kurulup kurulmayacaðý bile belli deðildir. AKP hakký olmayan tek baþýna iktidarýný bir süre daha sürdürebilmek için zulüm ve baský politikasýnýn dozunu giderek artýrmakta ülkeyi siyasi, etnik ve kültürel bir çatýþma ortamýna hýzla sürüklemekledir. Böylesine birçok olumsuzluðun birarada yaþandýðý bir dönemde yýllarýný kapsayan sözde bir yeni toplu sözleþme görüþmeleri sürecine girilmektedir. Adýna "toplu iþ sözleþme görüþmeleri" denilen, hükümet ve onun beslediði yandaþ konfederasyonun temsilcileri arasýnda oynanacak bu "orta oyunundan" kamu emekçileri adýna herhangi bir kazaným beklemiyoruz. Zira ortada ne gerçek bir toplu iþ sözleþmesi görüþmesi ne de toplu pazarlýk masasý bulunmaktadýr. Hepsi göstermeliktir. Türk halký önünde bir tiyatro oynanmaktadýr. Kamu çalýþanlarýna dayatýlan sözde toplu iþ sözleþmesi düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadýr. Bu sistem Türkiye'nin taraf olduðu uluslararasý anlaþma ve sözleþmelerdeki taahhütlerine aykýrýdýr ve çaðdaþlýktan uzaktýr. Çaðdaþ ülkelerdeki sendikalarýn ve çalýþanlarýn sahip olduðu hiçbir hak ve özgürlük Türkiye'deki kamu sendikalarýna ve kamu çalýþanlara tanýnmamýþtýr. Sözde, toplu iþ sözleþmesi masasý, "görüþmeler yapýlsýn ama sonunda hükümetin istediði olsun" mantýðýyla kurulmuþtur. Masaya taraflar eþit silahlarla oturmamaktadýr. O masada kamu çalýþanlarýný temsil edecek olan yandaþ konfederasyonun, göbekten baðýmlý olduðu hükümete karþý, en ufak bir direnç gösteremeyeceðini Türkiye kamuoyu önceki yýllardan iyi bilmektedir. Kaldý ki hükümeti temsilen masaya oturacak olan Çalýþma Bakaný geçici bir hükümetin üyesi olduðu gibi milletvekili bile deðildir. Bu bakýmdan kamu heyeti baþkanýnýn atacaðý imzaya yeni kurulacak hükümetin uyup uymayacaðý bile belli deðildir. Bu nedenle de yandaþ bir konfederasyon ile geçici hükümetin temsilcileri arasýnda yapýlacak bu toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinden emekçiler lehine olumlu bir sonuç alýnmasý mümkün deðildir. Çalýþanlarýn grev hakkýnýn olmadýðý bir toplu sözleþme düzeninin çalýþanlar lehine sonuçlar vermesini beklemek hayaldir. AKP'ye yandaþ bir konfederasyon ile hükümet temsilcilerinin bir masada bir araya gelerek yaptýklarý görüþmeler asla bir toplu sözleþme görüþmesi olamaz. Nitekim önceki toplu sözleþme görüþmelerinin yürütülüþ þekli ve sonuçta imzalanan toplu sözleþmenin kamu çalýþanlarý yararýna hiçbir olumlu sonuç doðurmadýðý bugün net olarak görülmektedir. Sadece mali ve sosyal haklarýn konuþulabildiði bir toplu sözleþme masasýnda kamu çalýþanlarýnýn, örgütlenme hakký, grev hakký, taþeronlaþma, kamu hizmet alanlarýnýn tasfiye edilmesi ya da tümüyle ticarileþtirilmesi; iþe alma, atama ve görevde yükselmelerde giderek artan partizanlýk ve kayýrmacýlýk gibi sayýlamayacak daha birçok sorunun adý bile geçmeyecektir. Kaldý ki sözleþme masasýnda görüþülen mali ve veriler üzerine düþüþüne devam ederek üst üste altýncý haftayý da kayýpla kapatmaya hazýrlanýrken, 1999 yýlýndan bu yana en uzun kayýp sürecini gerçekleþtirdi. Y Ü Z D E 1'DEN FAZLA DE- ÐER KAYBETTÝ Spot altýnýn ons fiyatý yüzde 0.3 deðer kaybederek 1, dolardan iþlem görürken, hafta genelinde yüzde 1'den daha fazla deðer kaybetmiþ oldu. Kapalýçarþý'da saat itibariyle gram altýn 101, çeyrek altýn , yarým altýn ve cumhuriyet altýný liradan satýlýyor.(týmetürk) sosyal haklar açýsýndan da son iki sözleþmede de çalýþanlar hiçbir kazaným elde edememiþtir. Kamu çalýþanlarý refah artýþýndan pay alamamakla kalmamýþ, enflasyonda ezdirilmiþlerdir yýllarýný kapsayacak sözleþme görüþmeleri baþlamadan önce Birleþik Kamu-Ýþ olarak "bu düzen deðiþmelidir" söylemi ile yola çýkmýþ, toplu sözleþme masanýn meþru olmadýðýný, uluslararasý sözleþmelere, Anayasaya ve Türkiye'nin taraf olduðu ILO'nun 87. ve 98. sayýlý kararlarýna aykýrý olduðunu dile getirmiþtik. Bu savlarýmýzý da 29 Aðustos 2013 Ankara'da iþ mahkemesine açtýðýmýz davada dile getirdik. Bir ihanet sözleþmesi olan Toplu Sözleþmesi ile ilgili olarak açtýðýmýz bu dava halen Yargýtay'da temyiz aþamasýndadýr. Göstermelik bir toplu iþ sözleþmesi masasýndan kamu çalýþanlarýnýn haklý taleplerinin karþýlýk bulmayacaðýný, baskýcý ve sermayenin emrindeki bir iktidarýn kamu çalýþanlarýnýn hakkýný vermeyeceðini biliyoruz. Ancak umutsuz deðiliz. Bu haklarýn mücadeleyle alýnacaðýný biliyoruz. Birleþik Kamu-Ýþ Konfederasyonu bu orta oyununda figüran olmak yerine, emekçilerin sendika özgürlüðü, grev ve toplu sözleþme hakký, mali ve sosyal haklarý için verdiði meþru mücadelesini bu dönemde de alanlarda sürdürecektir. Kamu Emekçilerinin dönemi toplu görüþmelerinin baþlamak üzere olduðu þu günlerde, AKP hükümetine ve yandaþ sendikalara yaptýðýmýz onca uyarý ve demokratik muhalefet bir sonuç vermemiþtir. Ortada bir tiyatral gösteri ve bunun aktörleri vardýr yýlýnda toplu sözleþmeye imza atan Çalýþma Bakanlýðý ve yandaþý olan güdümlü sendika, kamu emekçilerine karþý suç iþlemektedirler. Göstermelik bir "Toplu Sözleþme" imzalayan Bakanlýk ve yandaþ sendika; 2014 ve 2015 yýlý baþýnda çalýþanlara enflasyon farký ödemesi yapmamýþ; yani taban aylýk katsayýsýna baðlý ödeme tutarlarýnda artýþ düzenlenmemiþtir. Ek ders ücretleri, ek ödemeler, aile/eþ ve çocuk yardýmý, özel hizmet tazminatlarý, doðum ve ölüm yardýmlarý, harcýrah ve fazla mesai adý altýnda yapýlan ödemelere hiç zam yapýlmamýþtýr yýlý baþýnda yýlýn ilk altý ayý için ücretlere sadece 3, oranýnda zam yapýlmýþ, yüzde 8,17 olan 2014 yýlý enflasyon oraný dikkate alýnmamýþtýr. Oysa gerçek enflasyon da orandan fazladýr. Diðer yandan, Türk-Ýþ'in hesaplamalarýna göre Temmuz 2014 itibariyle dört kiþilik bir çekirdek ailenin yoksulluk sýnýrý Türk Lirasý iken, en düþük memur maaþý TL'dir. Anýlan yoksulluk sýnýrýný karþýlayacak kadar maaþ alabilen meslek grubu ise kamu çalýþanlarý içinde neredeyse yok gibidir. Dolayýsýyla AKP iktidarý, geriye götürücü tedbir alarak, Birleþmiþ Milletler Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararasý Sözleþmesi'nin 6. Maddesini açýkça ihlal etmiþtir. Yine iktidar, Avrupa Sosyal Þartý'nýn "Adil bir ücret hakký" baþlýklý 4. maddesinde öngörülen "Akit Taraflar, adil bir ücret hakkýnýn etkili bir biçimde kullanýlmasýný saðlamak amacýyla, Çalýþanlarýn kendilerine ve ailelerine iyi bir yaþam düzeyi saðlayacak ücret hakkýna sahip olduklarýný tanýmayý taahhüt ederler ilkesini de ihlal etmiþtir. Bu nedenlerle ihanet sözleþmesi olan Toplu Sözleþmesinin iptali istemiyle Konfederasyonumuzun açmýþ olduðu dava temyiz aþamasýnda incelenmektedir. Ne yazýk ki bakanlýk ve yandaþlarý, bu sene de benzer bir ihanet sözleþmesine hazýrlanmaktadýrlar. Bakanlýk ve yandaþý sendikalarý uyarýyoruz Toplu Sözleþmesinde emekçi düþmanlýðýný tekrarlamayýnýz. Bir uyarý niteliðinde olmak üzere, siyasal iktidarýn taraf olduðu uluslararasý sözleþmelerdeki haklarýmýzý kullanarak hükümeti Avrupa Konseyine ve Birleþmiþ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna þikâyet ediyoruz! Bu görüþmelerde de ayný ihaneti tekrarlamanýz halinde yeniden uluslararasý haklarýmýzý kullanmak zorunda kalacaðýz. Baharým Halý Yýkama Fabrikasý, geniþ bir ekiple hizmet veriyor. Çorum u yýkýyoruz Baharým Halý Yýkama Fabrikasý Sahibi Nuri Þengül, aylýk 165 bin metrekare halý yýkama kapasitesiyle Çorumlular ýn hizmetinde olduklarýný söyledi. Çorum u biz yýkýyoruz sloganýyla hizmet aðýný tüm Çorum a ulaþtýrmayý hedeflediklerini kaydeden Þengül, dört ekipten oluþan araç filosuyla hizmetlerini güçlendirdiklerini ifade etti. 3 adet ful otomatik makina ile 1800 metrekarelik kapalý alanda hizmet verdiklerini bildiren Nuri Þengül, titiz bir çalýþma ile temizliðini gerçekleþtirdikleri halýlarýnýn müþteriler tarafýndan beðeniyle karþýlýk bulduðunu dile getirdi. (Haber Merkezi) Türkiye nin Ýran la ticaretinde kritik rol oynayan Halk Bankasý ný geçen yýla kadar hedef gösteren ülkeler, kendi menfaatleri söz konusu olunca geri adým attý Aralýk darbe giriþiminde hedefe konan Halk Bankasý na uluslararasý sermayenin bakýþý deðiþti. Ýran a yönelik yaptýrýmlarýn kalkmasý ile bu ülkedeki yatýrým fýrsatlarýný kaçýrmak istemeyen dünyanýn önde gelen dev þirketleri bugünlerde Halkbank tan yardým istemek için adeta kapýsýnda kuyruða girdiler. Her gün Halk Bankasý yetkililerinin kapýsýný çalan onlarca firma, Ýran la ticaret yapmalarý halinde bedelleri hangi banka üzerinden hangi þekilde tahsil edilmesine yönelik Halkbank tan görüþ alýyor, Halkbank ýn aracýlýk etmesini istiyor. Pazarý en iyi bilen banka Otomotiv, enerji, Çorum u yýkýyoruz sloganýyla yola koyulan firma yetkilileri, kilatede iddialý olduklarýný bildirdi. Firma 1800 metrekarelik alanda çalýþmalarýný sürdürüyor. Halkbank a çamur atanlar þimdi kuyrukta gýda, kimya, demirçelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren ABD li firmalarýn yaný sýra AB, Uzakdoðu ve Ortadoðu dan þirketler Halk Bankasý ile birlikte çalýþmanýn yolunu arýyor. Ýran pazarýnda hýzlý hareket etmek için firmalarýn birbirleri ile yarýþtýðýný ifade eden Hazine Müsteþarlýðý ndan üst düzey bir yetkili, Ýran la herhangi bir iþlem yapmalarý halinde bedellerini hangi bankadan alacaklarýný Halkbank a soruyorlar. Her gün görüþmeler oluyor. Yaptýrýmlar tam olarak kalksa bile global piyasalara entegrasyon 1 yýldan önce saðlanmaz. Dolayýsýyla o pazarý en iyi bilen finans kuruluþu Halkbank olduðu için bize geliyorlar dedi. En zor zamanlarýnda biz vardýk Halkbank ýn Ýran pazarýnda yatýrým ve ticaret yapmak isteyen firmalar için en avantajlý finans kuruluþu olduðunu belirten yetkili Halkbank Ýranlý finansal kurumlarýyla muhabir bankacýlýðýný geliþtirerek iþlemlerini yürütüyor. Çok sayýda finansal kurumla çalýþýyor. Ayrýca, en zor zamanlarýnda iþlem yaptýðýmýz için yeni dönemde de ilk çalýþýlacak kurum olarak bizi görüyorlar diye konuþtu ARA- LIK TA HEDEF YAPTILAR Aralýk sürecinde Halk Bankasý Ýran la olan ticarette üstlendiði kritik rol nedeniyle hedef tahtasýna konulmuþtu. Ýstanbul ve Ankara da eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen operasyonlarda sürecin Halkbank a uzanmasýnýn perde arkasýndan milyarlarca dolarlýk ticaret çýktý. Sürekli olarak Ýran a ambargo konulmasýný isteyen ABD nin petrol ve doðalgaz parasý ödemelerini gerçekleþtiren Halkbank tan memnun olmadýðý için hedef seçtiði ifade edilmiþti yýlýnda Ýran a yapýlan 6,5 milyar dolarlýk altýn ihracatý da yine ABD yönetiminde rahatsýzlýk oluþturmuþtu. ABD yönetimi Türkiye ye baskýsýný artýrarak bankanýn Ýran la altýn ticaretini durdurmasýný istemiþti. Halkbank yine Kuzey Irak ile yapýlan görüþme sonrasýnda da hedef seçildi. Türkiye Kuzey Irak tan gelecek yýllýk 16 milyar dolarý bulacak petrol ve 10 milyar dolarlýk doðalgazýn ücretinin kamu bankasý üzerinden ödenmesi formülünü merkezi Irak yönetimine iletince Batýlý güçlerin hedefinde yer aldý. HÝNTLÝ VE KO- RELÝLER TERCÝH EDÝYOR Finans sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre Batý ile Ýran ýn anlaþmaya varmasýnýn ardýndan çok sayýda Hindistanlý þirket Ýran a yapýlacak ödemelerini Halkbank aracýlýðý ile gerçekleþtirmek için Türkiye nin kapýsýný çaldý. Batýlý güçlerle Ýran ýn anlaþmasýnýn ardýndan Güney Kore nin de bu ülkeye yönelik petrol ödemelerini Türkiye üzerinden yapabileceði ifade ediliyor. Sadece Hindistan ýn Ýran a 5 miyar dolar civarýnda petrol kaynaklý borcu bulunduðu belirtiliyor. Kaynak : Ercan Baysal - Star

13 Geç kalan hamle CUMARTESÝ 1 AÐUSTOS Mevcut spor kompleksinin yýkýlarak daha sonra yeni tesislerin yapýlmasýna Çorum spor taban birliklerinden geçde olsa bir tepki geldi. Futbol Ýl Temsilciliði seçiminde gündeme gelen tesislerin yýkýlmasýyla ilgili olarak spor taban birlikleri temsilcilerinden oluþacak bir heyetin Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþerek sýkýntýlarý dile getirmesi kararý alýndý. Çorum spor camiasý 12 Aðustos ta ihalesi yapýlacak olan ve talip çýkmasý halinde ise yýkýlacak olan spor tesisleri için geç harekete geçti. Cumartesi günü yapýlan Futbol Ýl Temsilciliði seçiminde gündeme gelen tesisler için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile bir komisyon kurularak görüþülmesi karara baðlandý. Seçimin dilek ve temenniler bölümünde ilk olarak konuþan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, gazetemizde çýkan haberi gündeme getirerek mevcut sahalarýn ve salonun yenileri yapýlmadan yýkýlmasý halinde Çorum sporunun büyük sorun yaþayacaðýný belirterek bu konuda spor taban birliklerinin gerekli giriþimleri yapmalarý gerektiðini söyledi. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneðispor Yönetim Kurulu üyesi Altan Çoban da mevcut spor tesislerinin yýkýlýp þehrin dýþýnda yapýlacak bir kompleksin Çorum da spora büyük darbe vuracaðýný söyledi. Çoban, Atatürk Spor Salonu nda yapýlan bir maça 200 seyirci gelirken bu rakamýn diðer saha ve salonlarda ye kadar düþtüðünü hiç bir velinin 9-10 yaþýndaki çocuðunu þehrin çok dýþýndaki bir tesise göndermeyeceðine vurgu yaptý. Bu konudaki þikayetler üzerine ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran spor taban birlikleri temsilcilerinden oluþturulacak bir heyetin konuyu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþerek konunun netleþtirilmesinin en doðru yol olduðunu söyledi. Bu öneri kabul edildi. Osman Gýdýk Ankara Turanspor ile anlaþtý Kulüp temsilcileri heyet oluþturarak Belediye Baþkaný ile görüþülmesine karar verdiler Golcü futbolcu Osman Gýdýk Ankara nýn Bölgesel Amatör Lig deki temsilcilerinden Turanspor ile anlaþtý. Kayaspor da baþladýðý futbol hayatýnda daha sonra Pýnarhasirspor ile devam eden Osman Gýdýk ardýndan okul için geldiði Çorum da Gençlerbirliði ve Ýnegölspor da profesyonel imza attý. Ardýndan Çorum Belediyespor da amatöre dönen Osman Gýdýk daha sonra BAL takýmlarýnda Ýskilipgücüspor, Kadirlispor ve son olarakta geçtiðimiz sezon Ladik Belediyespor takýmlarýnda forma giydi. Osman Gýdýk Ankara Futbol Ýl Temsilciliði seçimine katýlan kulüp temsilcileri ve davetliler toplu halde görülüyor Ayan a tam destek Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan göreve devam dedi. Dört kez seçimle bir kez de atama ile Futbol Ýl Temsilciliði görevini yapan Engin Ayan cumartesi günü yapýlan seçimde de tek adaþ olarak girdi ve bu görevi iki yýl daha yapacak. ASKF Toplantý Salonu'nda yapýlan Futbol Ýl Temsilciliði seçimine ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, TÜFAD Baþkaný Remzi Karahan ve Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer ile kulüp temsilcileri katýldýlar. 25 amatör kulüpten 21'inin temsilcisinin katýldýðý futbol il temsil- Futbol Ýl Temsilciliði görevini 13 yýldýr yürüten Engin Ayan cumartesi günü yapýlan seçimde tek aday olarak girdi ve tüm kulüplerin desteðini alarak iki yýl daha bu göreve seçildi. Aþan, kulüplerin teveccühüne teþekkür etti. ciliði seçiminde ilk olarak divan heyeti oluþturuldu ve önerge ile Sefer Kurtaran baþkanlýðýndaki heyette Remzi Karahan ve Kahraman Ölçer görev aldýlar. Sefer Kurtaran seçime geçmeden önce yaptýðý konuþmada yýllardýr bu görevi baþarýyla yürüten Engin Ayan'ýn hizmetlerinden tüm amatör camianýn memnun olduðunu belirterek kendisiyle birlikte çalýþmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Konuþmanýn ardýndan ise yapýlan seçimde tek aday olarak giren Engin Ayan oy birliðiyle iki yýl daha futbol il temsilciliði görevini yürütmeye hak kazandý. Seçimin ardýndan kýsa bir teþekkür konuþmasý yapan Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan kendisine gösterilen teveccühten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve gerek ilçelerden gerekse il merkezinden toplantýya yoðun katýlým gösteren tüm kulüp temsilcilerine teþekkür etti. Ömer Özer UEFA B kursuna katýlýyor Ç o r u m Belediyespor kulüp müdürü Ömer Özer UEFA B kursuna katýlacak. Ýlk profesyonel imzayý Çorumspor da atan ardýndan bir çok kulüpte profesyonel ve amatör olarak forma giyen Ömer Özer geçtiðimiz yýl sonunda Çorum Belediyespor da kulüp müdürü olarak göreve baþlamýþtý. Ömer Özer 4-14 Aðustos tarihleri arasýnda Erzurum da yapýlacak olan UEFA B Lisans kursuna katýlacak. Çetin li milli takýma Baþkan Aydýn morali Sýrbistan da yarýn baþlayacak Yýldýzlar Avrupa Güreþ Þampiyonasýnda milli mayoyu giyecek güreþçilere Federasyon Baþkaný Musa Aydýn dan moral ziyareti. Yarýn Sýrbistan da baþlayacak olan Yýldýzlar Avrupa Güreþ Þampiyonasý nda mücadele edecek olan milli takým kampýna Federasyon Baþkaný Musa Aydýn dan ziyaret. Çorum Belediyespor dan Engin Çetin in 46 Kg da milli mayoyu giyeceði yýldýz güreþ milli takýmý çalýþmalarýný Kýzýlcahamam Belediyesi Muhsin Yazýcoðlu Spor Kompleksinde sürdürüyor. Önceki gün Federasyon Baþkaný Musa Aydýn yýldýz güreþ milli takým kampýna ziyaret ederek onlara moral verdi. Türk güreþinin geleceði olan yýldýz sporculara zorlu Avrupa Þampiyonasý öncesinde moral veren ve onlara olan güvenini dile getiren Aydýn teknik ekibe ve milli takýmda mücadele edecek sporculara zorlu müsabakalarda baþarýlar diledi. Dersim Stadý na yeni tribün Ömer Özer Yýldýz güreþ milli takýmý Federasyon Baþkaný Musa Aydýn ile birlikte toplu halde Dersim Stadý nýn yýkýlan tribünlerinin yerine yapýlan yeni tribün sezona yetiþecek. Stadýn seyirci kapasitesi sekiz bine yükselecek. Ç o r u m Belediyespor un ligin ilk maçýnda evinde konuk Darýca Bolu da kampa girdi Futbol Ýl Temsilciliði görevine yeniden seçilen Engin Ayan teþekkür konuþmasý yaptý Bu sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Darýca Gençlerbirliði yeni sezon hazýrlýklarý için Bolu da kampa girdi. Abant Von Clup Otel de 12 günlük bir kamp süreci geçirecek olan sarý yeþilliler, kampta 5 hazýrlýk karþýlaþmasý oynayacak. Yavuz Ýncedal ýn öðrencileri Bolu kampýnda; Fethiyespor, Çatalcaspor, Ýnegölspor, Van BÞB. ve Afyonspor ile karþý karþýya gelecek. Yeni transferleriyle birlikte ilk kez görücüye çýkacak olan Darýca G.B, iyi bir hazýrlýk süreci geçirerek Darýca ya dönmenin hesaplarýný yapýyor. Öte yandan Darýca G.B de alt yapýdan A takýma dahil edilen 5 futbolcunun da Bolu kampýnda yer alacaðý öðrenildi. Darýca Gençlerbirliði takýmý Bolu ya kampýndan önce yönetim ve teknik heyetle birlikte toplu halde görülüyor edeceði Dersimspor un stadýndaki yeni tribün çalýþmalarý devam ediyor. Dersim Arena Stadý nýn protokol tribünün bulunduðu bölüm yýkýlarak yeniden yapýmýna baþlandý. Saha zeminini bozmayacak þekilde yapýmýný baþlanan Dersin Stadý nýn tribünündeki çalýþmalarýn sezonun ilk haftasýna kadar yetiþtirilmesi amaçlanýyor. Yapýlacak yeni tribünle birlikte stadýn seyirci kapasitesi sekiz bine ulaþacak. Öte yandan yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir deki kampta sürdüren Dersimspor dördüncü hazýrlýk maçýnda Kartalspor a 5-3 maðlup oldu. Dersin Arena Stadý na yapýlan yeni tribünde çalýþmalar son sürat devam ediyor Tavþanlý Al-Faisaly e tek golle maðlup: 0-1 Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan TKÝ Tavþanlý Linyitspor, hazýrlýk maçýnda Suudi Arabistan Pro Lig takýmlarýndan AlFaisaly takýmý ile karþýlaþtý. Afyonkarahisar Spor Kompleksi Afyon Arenada TKÝ Tavþanlý Linyitspor, Al-Faisaly ile karþý karþýya geldi. Hakem Birol Kýlýnç ýn yönettiði karþýlaþmada, iki takým oyuna oldukça hýrslý baþladý. Al-Faisaly baskýn oynadýðý karþýlamada, bordo-beyaz takýmlý futbolcular çok net gol pozisyonlarý kaçýrdý. Zaman zaman sert geçen karþýlaþmada 3 sarý kart çýktý. Mücadelenin ilk yarýsýnda gol olmazken, Al-Faisaly de 56. dakikada sað köþeden kazanýlan korneri kullanan Gabnel, kornerden harika bir gol attý. Bu gol ayný zamanda maçýn sonucunu da belirlerken, Al-Faisaly sahadan 1-0 galip ayrýldý.

14 14 PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS 2015 Tokatlý eski vekil Alaca daki kazada hayatýný kaybetti EROL TAÞKAN Alaca-Yozgat Yolu nda iki aracýn çarpýþtýðý feci kazada Tokat MHP eski Milletvekili Lütfi Ceylan (61) hayatýný kaybetti. Yozgat Çorum istikametinde otomobili ile seyreden 21. Dönem Tokat MHP Milletvekili Lütfi Ceylan, karþý yönden gelen H.M.C. Türkmen yetkililer ýnýrda oluþturulmasý planlanan güvenli bölgeye 5 bin kiþilik Türkmen gücü yerleþtirileceði iddialarýyla ilgili olarak "Haberimiz yok ama bu baþýndan beri istediðimiz bir þey" dedi. BBC Türkçe'nin sorularýný yanýtlayan Cevizci þunlarý söyledi: "Bizim tanýdýðýmýz hiç kimsenin bu Lütfi Ceylan Aday öðretmenlere hukuki destek sözü Nihat Örs (40) nin kullandýðý otomobille çarpýþtý. Kazada Lütfi Ceylan ve diðer araçta bulunan karý koca yaralý olarak Alaca Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen eski milletvekili kurtarýlamazken, diðer yaralýlarýn tedavisinin sürdüðü öðrenildi. Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn aday öðretmenleri maðdur etmeye devam ettiðini ve Anadolu Eðitim Sendikasýnýn hukuken bu konuya taraf olduðunu söyledi. MEB'in ilk atama-göreve baþlatma tarihleri üzerinden adaylýk kaldýrma mevzuatýnda yaptýðý deðiþikliklerle, yer deðiþtirmeye esas kýlavuz ve genelgelerle aday öðretmenleri yok saydýðýný ifade eden AES Ýl Baþkaný Nihat Örs, KPSS hýrsýzlýðý ile maðdur olanlara, iptal edilen sýnavýn bedelini ödeten MEB, zorunlu hizmetini tamamlamýþ olacak öðretmenleri bölgelerinde çakýlý býrakmaktadýr Yaz Özür Grubu yer deðiþtirmesi baþvurusu yapmak isteyen öðretmenlerin de endiþeli bekleyiþi sürmektedir. Son olarak adaylýðý kaldýrýlmýþ olan (kaldýrýlmasý gereken) öðretmenlerle ilgili bir genelge yayýnlayarak asalet onaylarýnýn iptalini istemiþtir. dedi. Milli Eðitim Bakanlýðý ný sözde aday öðretmenlerin iþ ve iþlemlerindeki tereddütleri gidermek amacýyla 12 Mayýsta 2015/13 sayýlý Genelge yayýnladýðýný, bu genelgenin a-1 bendi ile Milli Eðitim Bakanlýðýna öðretmen olarak atanmadan önce memur iken adaylýðý kaldýrýlmýþ olan öðretmenlerin ÝL MEM'lerce adaylýklarýnýn kaldýrýlma iþlemlerinin iptali istendiðini kaydeden Örs, Anadolu Eðitim Sen Hukuk Servisinin yaptýðý inceleme neticesinde, memurken bakanlýðýmýza geçen öðretmenlerin valiliklerce adaylýðýn kaldýrýlma onaylarýnýn iptal edilmesini hukuki olarak sorunlu bulduðunun altýný çizdi. AES Ýl Baþkaný Nihat Örs açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: MEB söz konusu genelgede, adaylýðý öðretmen olmadan önce kaldýrýlmýþ öðretmenlerin "adaylýðý kaldýrýlma onay iþleminin" iptal edilmesinin gerekçesini ise Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin tarihinden sonra göreve baþlayan memurken MEB'e geçen aday öðretmenlerin adaylýk iþlemlerinin "eski Yönetmeliðin yürürlükte olduðu dönemde" Bakanlýðýn 2006 tarihli yazýsýný referans alarak (1739 sayýlý yasanýn 43/6'sý ve 11. fýkralarýnda tarihinde yapýlan deðiþikliðe karþýn) adaylýk iþlemlerini yürütmüþ ve adaylýklarýnýn kaldýrýlmasý olarak göstermiþtir. Beri yandan bakanlýðýn tüm adaylýk eðitimlerini iptal eden resmi yazýsý tüm valiliklere (Ýl MEM'ler) 11/12/2014 Tarihine kadar gönderilmemiþtir. Yani yaklaþýk olarak 9 ay boyunca adaylýk iþlemleri eski yönetmeliðe göre tüm illerde eðitimleri ile beraber yapýlmýþtýr. 9 aylýk eðitimi bir genelgeyle yok saymak ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Ayrýca atama yer deðiþtirme yönetmeliðinin yayýnlandýðý 17 Nisan 2015 tarihine kadar da 1739 sayýlý yasanýn tarihinde yapýlan 43/6'sý ve 11. Fýkralarýndaki adaylýk iþlemlerini düzenleyen deðiþikliklerine paralel herhangi bir mevzuat(yönetmelik) yürürlüðe konulmamýþtý. Bu yüzden de aday öðretmenlerin adaylýk iþlemleri "MEB Aday Memurlarýn Yetiþtirilmelerine Ýliþkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmüþ ve birçok öðretmenin adaylýðý bu yönetmeliðe uygun þekilde kaldýrýlmýþtýr. Önceden memur olup bakanlýðýmýza öðretmen olarak geçen öðretmenlerin de adaylýðý doðal olarak eski yönetmeliðe uygun kaldýrýlmýþtý. Bakanlýðýn telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceðini öne sürerek iptalini istediði 2006 yýlýndaki görüþüne göre memurken öðretmen olanlarýn adaylýk iþlemleri þu þekilde yapýlýyordu: 07/04/2006 tarihinde de yayýnlanan bakanlýðýn görüþ yazýsýnda, daha önce diðer hizmet sýnýflarýndan birinde devlet memurluðunda adaylýðý kaldýrýlanlardan, Milli Eðitim Bakanlýðýna öðretmen olarak atananlarýn adaylýk eðitimlerine iliþkin olarak tereddütlerin giderilmesine dönük bilgilendirme yapmýþtý. Genelgeye göre adaylýðý öðretmen olarak atanmadan önceki kurumlarýnda memur iken kaldýrýlanlarýn, MEB Aday Memurlarýn Yetiþtirilmelerine Ýliþkin Yönetmelik'in 43. Maddesinde yazýlý bulunan "Diðer hizmet sýnýflarýndan birinde adaylýðý kaldýrýlmýþ iken Eðitim ve Öðretim Hizmetleri Sýnýfýna öðretmen olarak atananlar, öðretmenlik mesleði açýsýndan uygulamalý eðitime tabi tutulurlar" hükmüne göre yapýlmasý ve iki aydan az beþ aydan fazla olmamak üzere sadece uygulamalý eðitime tabi tutulmalarý bildirilmiþti. Daha önce devlet memuriyetinde adaylýklarý kaldýrýlmýþ olmasýndan dolayý adaylýk iþlemlerinin göreve baþlamalarýný takip eden altýncý ayýn sonunda asgari adaylýk süresi olan en az bir yýl süre ile çalýþma süresi zorunluluðu aranmaksýzýn adaylýk iþlemleri sonuçlandýrýlmasý istenmiþti. Yani önceden devlet memur iken öðretmenliðe geçenlerin adaylýðý eski kurumlarýnda kalkanlarýn göreve baþladýktan 6 ay sonra adaylýðý "iki aydan az beþ aydan fazla olmamak kaydýyla" sadece uygulamalý eðitimle kaldýrýlabiliyordu. Kamuoyunun bildiði üzere 17 Nisan'da yayýnlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama Ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'ndeki Aday Öðretmenlerinin performans deðerlendirmesinin iptali ile sözlü sýnavlardaki iþlemlerinin iptali için Anadolu Eðitim Sendikasý olarak Danýþtay nezdinde dava açmýþtýk, bu dava sürmektedir. Bilgilendirmemize konu olan genelgenin (a-1) ikinci cümlesi hariç diðer madde ve hükümleri Danýþtayda görülmekte olan dilekçemizle de uyumludur, lehte ve kýsa sürede sonuçlanmasý halinde pek çok maðduriyet ortadan kalkacaktýr. Yer deðiþtirme dönemi baþlarken bu davanýn sonuçlanma olasýlýðý düþük olduðu, Danýþtay sürecinin uzayabileceði göz önüne alýndýðýnda yaþanabilecek maðduriyeti bireysel olarak bölge idarelere taþýmak tercih sebebidir. Adaylýðý kaldýrýlmýþ olmasýna raðmen 2015/13 sayýlý genelgenin a-1 bendi gereði adaylýk kaldýrýlma onay iþlemi iptal edilen öðretmenlerin haklarýnýn korunmasý adýna bireysel davalar açýlabilir. Dava açmak isteyen arkadaþlara her türlü destek verilecektir. Türkmenler Güvenli Bölge istiyor konuda bilgisi yok. Ama bizim baþýndan beri arzumuz bu yöndeydi. Bizim bölgelerimiz tamamen iþgal altýnda. Hem IÞÝD iþgali, hem PYD iþgali hem de Esad iþgali altýnda ve Türkmen bölgeleri þimdi Türkmenlerin haricinde tüm unsurlarýn bulunduðu bir bölge haline dönüþmüþ durumda. Bir güvenli bölge düþüncesini zaten baþtan beri desteklediðimizi, arzuladýðýmýzý dile getirdik. Üç-dört senedir bunu söylüyoruz. Bölgenin Türkmenlerin ve oradaki ýlýmlý muhalefetin denetiminde olmasýný istiyoruz." Cevizci IÞÝD'den arýndýrýlacaðý söylenen bölge için planlanan silahlý gücün büyüklüðü içinse þöyle konuþtu: "Söz konusu bölge, Fýrat nehrinden Kilis sýnýrýna kadar uzanýyor. 110 kilometrelik bir hat ve tamamen Türkmen bölgesi. Suriye'de nüfusun en yoðun olduðu bölge. Köyler arasýndaki uzaklýk bazen 300 metreye kadar düþüyor. Nereden baksanýz 1.5 milyon kiþi yaþýyor. Nüfus yoðunluðu dikkate alýnýnca 5 bin makul bir rakam."(haber7) ESDER den Türkmen ailelere proje Son yýllarda yaptýðý baþarýlý projelerle isminden sýkça söz ettiren Esnaf ve Sanatkarlar Derneði (ESDER), yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Ankara Kalkýnma Ajansý iþbirliði ile gerçekleþtirilecek proje, iç savaþýn gölgesinden kaçarak Türkiye'ye sýðýnan ve hayatýný Ankara'da devam ettirmek zorunda olan Suriyeli Türkmen ve Arap ailelerin rehabilitesini konu alýyor. 'Ahilik Ekseninde Göçmen ve Suriyeli Mültecilerin Sosyo-Ekonomik Hizmetlere Eriþiminin Saðlanmasý' adý verilen proje toplam 9 ay sürecek. Yaþadýklarý aðýr yaþam koþullarý sonrasýnda yeni bir hayata merhaba diyen ancak bu yeni hayatýn getirdiði zorluklarla mücadele kabiliyetine kolay alýþamayan göçmen ve Suriyeli mülteci aileler, ESDER tarafýndan oluþturulan eðitim programlarýyla deyim yerindeyse yeniden doðacaklar. Projenin iþbirliði ortaðý Ankara Kalkýnma Ajansý'nýn merkez binasýnda gerçekleþtirilen imza töreninde, ESDER Genel Baþkaný Mahmut Çelikus, ve Ankara Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Arif Þayýk sözleþmeyi karþýlýklý olarak imzaladýlar. ESDER Genel Baþkaný Mahmut Çelikus, imza töreninin ardýndan proje ile ilgili kýsa bir açýklama yaptý. BU PROJE BÝZÝM VEFA BORCUMUZ Çelikus; ''Böyle bir projeyi ESDER olarak gerçekleþtirmekten dolayý büyük bir mutluluk duyuyoruz. Akýl almaz bir þekilde yurtlarýndan uzaklaþmak zorunda kalan Suriyeli kardeþlerimize yardým ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje ve Yatýrým Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na baðlý Mecitözü Ýlçe Jand. Kom. Þ.Mustafa Eker Lojmaný PVC dönüþüm iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Bekir Aksoy Ýlkokulu onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferan Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve (Ç.HAK:2169) (Ç.HAK:175) Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 4262 ada, 1 nolu parselde m2 yüzölçümlü gayrimenkulde bulunan arsanýn satýþ karþýlýðý gelir paylaþýmý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY 7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Yorgan, Stor Perde Temizliði Eleman Aranýyor Dizel pompa enjektör servisinde çalýþtýrýlmak üzere çýrak ve kalfalar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ece Uður Dizel Motorlu Araçlar Adres: K.S.Sitesi 77. Sok. No: 5/A Mür. Tel: etmek bizim asli vazifemizdi ve bu vazifemizi yerine getiriyoruz. Baþka bir ifadeyle geçmiþte kader birliði yaptýðýmýz, Osmanlý Devleti sýnýrlarý içerisinde birlikte yaþadýðýmýz Suriyeli kardeþlerimize olan vefa borcumuzu ödüyoruz. Projemizle birlikte; bundan sonraki hayatlarýný Türkiye'de geçirmek durumunda olan kardeþlerimize, yaþamlarýný en iyi þekilde devam ettirebilmeleri için Türkçe eðitimi, kültürel kaynaþmayý saðlamasý için Türk Kültürüne yönelik eðitim çalýþmalarý, ilmi eðitimler, çocuklara yönelik eðlenceli ve eðlenceli olduðu kadar da eðitici çalýþmalar. Yaþadýklarý bölgeyi iyi tanýyabilmeleri için çeþitli gezi faaliyetleri, daha önce yurtlarýnda yapmýþ olduklarý mesleklere yönelik mesleki eðitim çalýþmalarý, el sanatlarýnýn öðrenilmesine yönelik çalýþmalar ve bunlardan çok daha fazla etkinliðimiz gerçekleþtirilecek. Yine Esnaf ve Sanatkarlar olarak uzun yýllardýr ülkemiz ve birçok Müslüman ülkede uyguladýðýmýz Ahilik Kültürü Etkinlikleri ile bu kardeþlerimizi tanýþtýrarak, Osmanlý'nýn geçmiþte uyguladýðý kültürel birlikteliðe katký saðlamýþ olacaðýz. Tekrar ifade etmeliyim ki; ESDER olarak vefa borcumuzu yerine getiriyoruz. Ýnþallah projemiz sona erdiðinde hedeflediðimiz noktaya gelir ve yüzlerce kardeþimizin gelecekteki yaþamlarýna olumlu bir katký saðlamýþ oluruz'' dedi. ESDER tarafýndan gerçekleþtirilecek proje, 1 Aðustos 2015 tarihi itibari ile baþlayacak ve 9 ay sürecek. 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme (Ç.HAK:2168) Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: PERSONELLER ALINACAK Firmamýz satýþ-pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere; -Tercihen üniversite mezunu -Diksyonu düzgün -Prezentable -Ýkili iliþkilerde baþarýlý -Ýletiþim kabiliyeti yüksek -En az B sýnýfý ehliyet sahibi -Erkek adaylar için askerlikle iliþiði bulunmayan BAY-BAYAN personeller alýnacaktýr. SANSET GIDA TURZ.SAN. ve TÝC.A.Þ. Akkent mahallesi gýda toptancýlar sitesi 15.sokak no:2 (AKGÖNÜL GIDA)

15 HAFRÝYAT ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR Ýþletmemizde açýk ocakda çalýþacak hafriyat þoförleri alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Alpagut Dodurga Linyitleri Ýþletmesine þahsen baþvurmalarý rica olunur. Çelikler Taahhüt Ýnþaat ve Sanayi A.Þ. (Ç.HAK:2128) (Ç.HAK:735) (Ç.HAK:2146) (Ç.HAK:2122) Elemanlar Aranýyor Anadolu Apart ta çalýþtýrýlmak üzere kat görevlisi bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2109) Adres: Ýnönü Cad. Teknosa üstü No: 24 Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Tel (0364) Dodurga-Çorum Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. (Ç.HAK:2171) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) Kaynakçý Eleman Aranýyor Ýþyerimizde yetiþtirilmek üzere Kaynakçý USTA-KALFA-ÇIRAK alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:2157) BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2150) ELEMAN ARANIYOR Alzaymýrlý bayan hastaya pazar günleri hariç haftanýn 6 günü saatleri arasýnda bakabilecek tecrübeli bayan (Ç.HAK:2135) hasta bakýcý aranýyor. Ýrtibat Tel: Bay - Bayan Garson Aranýyor Ýþyerimizde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere sürekli çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2147) Adres: K.S.S 69. Sk. No: 6/A Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: ÇAYCI KAFE BÝSTRO Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ruziye DEMÝR Dursun kýzý 1965 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2172) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Cemil Haluk ÖZALP Cemalettin oðlu 1956 Denizli Çal Doðumlu (Ç.HAK:2171) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ (Ç.HAK:2160) PAZARTESÝ 3 AÐUSTOS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:2125) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum ÇORUM TEKNÝK ÇELÝK DÖKÜM MAKÝNA ÝNÞ. TAAH. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Yeni açýlacak fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; -Kaynakçý -CNC Operatörü -Tornacý -Borwekci -Boyacý -Marangoz -Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ADRES : Organize San. Böl. 8. Cadde No :30 Ýrt.Tel : (Ç.HAK:2140) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2167) Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Dolgun maaþ+ssk+servis Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2148) Devren Satýlýk Halý Yýkama Fabrikasý K.S.Sitesinde halen faal durumda olan çok fonksiyonlu iþyeri deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: (Ç.HAK:2087) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2101) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pompa görevlileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çevreyolu Bulvarý No: 207 Mür. Tel: Elemanlar Alýnacaktýr Ýþyerimizde ve depomuzda çalýþtýrýlmak üzere inþaat malzemelerinden anlayan bay elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2144) Mür. Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ulukavak Mah. Buharaevler Mahallesinde ikamet eden vasýfsýz apartman bay temizlik görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. (Ç.HAK:2162) Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Golcüler iþbaþý yaptý SAHA : Patalya 2 No lu Saha. HAKEMLER : A.Kerim Çeliker, Bahadýr Bulut, Ferhat Çýrak ÇORUM BELEDÝYESPOR (1.DEVRE): Utku, Eray, Serkan, Ýmam (Ýsmail), Akýn (Murat), Furkan (Eyüp), Oðuzhan, Berat Ali (Þakir), Zafer, M.Fatih, Hakan. ÇORUM BELEDÝYESPOR (2.DEVRE): Fatih, Buðra, Eþref Korkmazoðlu, Akýn, Ýmam, Furkan (Emre), Eþref Koçak, Turgay, Emrah, Gökhan, Kudret. GOLLER: 42. (penaltýdan) M. Fatih, 53. ve 76. dakikalarda Gökhan (Çorum Belediyespor) Ç o r u m Belediyespor Kýzýlcahamam kampýndaki ikinci hazýrlýk maçýnda Gölbaþýspor önünde kötü baþladý ancak erken toparlandý ve güzel futbolu ile maçý 3-1 kazanmayý baþardý. Rakbi önünde ilk yarýda gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele eden kýrmýzý siyahlý takým ilk dakikalarda savunmada Ýmam ýn hatasýndan yediði golle maðlup duruma düþtü. Hemen ardýndan toparlanan Belediyespor rakip kaleye yüklendi. Baskýlý futbolu sonucunda kazandýðý penaltýyý Muhammet Fatih ile gole çevirde ve ilk yarýyý 1-1 berabere tamamladý. Ýkinci yarýda tecrübeli isimlerden kurulu kadro ile sahaya çýkan Belediyespor rakibini baský kurdu. Bu baský sonucunda savunma arkasýna atýlan güzel pasla Gökhan hareketlendi kaleciyle baþ baþa kaldýðý anda düzgün bir vuruþla takýmýný 2-1 öne geçiren golü attý. Öne geçtikten sonrada oyunun kontrolünü elinden býrakmayan Belediyespor rakip kale önünde etkili oldu. Tecrübeli isimler rakip önünde topa daha çok sahip oldular. Maçýn 78. dakikasýnda golcü Gökhan bir kez daha sahneye çýktý ve güzel bir golle skoru 3-1 yapan golü attý. Son bölümde topa daha çok sahip olan ve kontrollü bir futbol ortaya koyan Belediyespor rakibine gol izni vermedi ve farký açacak pozisyonlardan da yararlanamayýnca sahadan 3-1 galip ayrýlan Belediyespor ikinci hazýrlýk maçýndan galibiyetle ayrýlarak moral buldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn son transferi dün kampa katýlan isim Emre maçýn son bölümünde oyuna girdi ve mücadeleci futbolu ile beðeni topladý. Bugün çift antrenman Yeni sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam daki kampta sürdüren Çorum Belediyespor bugünde çift antrenman yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým bu sabah yenileme çalýþmasý yaparken akþam ise taktik çalýþma ile Çorum Belediyespor kamptaki ikinci hazýrlýk maçýnda Gölbaþýspor karþýsýnda ilk dakikalarda maðlup duruma düþtü. Ýlk yarýnýn son bölümünde Muhammet Fatih in penaltý golüyle beraberliði saðladý. Ýkinci yarýda farklý onbirle çýkan kýrmýzý siyahlý takým Gökhan ýn iki golüyle maçý 3-1 kazanmayý baþardý. Yeni transfer Emre son bölümde oyuna girdi ve hazýr bir görüntü vermesi dikkat çekti. Son transfer Emre Yüksektepe Çorum Belediyespor ön libero için Erzurum Büyükþehir Belediyespor dan Emre Yüksektepe ile anlaþtý. Tecrübeli futbolcu dün öðlen saatlerinde kampa katýldý. 3-1 CUMARTESÝ 1 AÐUSTOS 2015 Çorum Belediyespor da Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezon baþýndaki Beylerbeyispor dan transfer edilen Mümin de çýkan saðlýk sorunu nedeniyle bu futbolcuyla yollarýný ayýrmasýnýn ardýndan baþlayan ön libero çalýþmalarýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor dan Emre Yüksektepe ile anlaþma saðlandý. Tecrübeli futbolcu dün öðlen saatlerinde yeni takýmýnýn kampýna katýldý Beyoðlu doðumlu olan Emre Yüksektepe de baþladýðý futbol hayatýnda daha sonra Galatarasay alt yapýsýnda sürdürdü ve 2011 yýlýnda sarý kýrmýzýlý takýmda profesyonel oldu. Daha sonra Þanlýurfaspor, Torku Konyaspor, Ýstanbulspor - da kiralýk olarak forma giydikten sonra transfer listesinde de bulunan ancak kulübüyle sözleþmesi devam ettiði için olmayan anlaþma, Emre nin kulübünden ayrýlmasýný istemesi ve Erzurum BÞ inde bunu kabul etmesi üzerine transfer gerçekleþti. Bir kez U 19 milli takýmýnda forma giyen Emre Yüksektepe Süper Lig de beþ, 2. ligde 15, 3. ligde ise 95 maçta forma giydi. Geçtiðimiz sezon Erzurum Büyükþehir Belediyespor da sezonu 10 sarý kartla tamamlayan Yüksektepe takýmýnýn 35 maçýnda da forma giyerek istikrarlý bir görüntü çizdi. Emre Yüksektepe gol yüzdesi düþük bir ön libero ve profesyonel ligde sadece Ýstanbulspor formasý ile attýðý bir Emre Yüksektepe dün Çorum Belediyespor kampýna geçtiðimizsezon baþýnda Erzurum Büyükþehir golü bulunuyor. Belediyespor ile anlaþtý. katýldý Merve Taþ Berlin de bronz aldý Polonya da ilk maçýnda 7-2 maðlup Hitit Üniversitesi futsal takýmý gezi sýrasýnda görülüyor Hitit in Almanya ya ikinci yarýda teslim: 2-7 Polonya da dün baþlayan Üniversiteler Avrupa Futsal Þampiyonasý nda mücadele eden Hitit Üniversitesi ilk maçýnda dün Almanya nýn Üniof Munster takýmýna 7-2 yenildi. Rakibi önünde ilk yarýyý 3-2 geride tamamlayan temsilcimiz ikinci yarýda rakibi önünde direnemedi maçý 7-2 kaybetti. Hitit in gollerini Alihan ve Medet attý. Polonya da dün baþlayan Üniversiteler Avrupa Futsal Þampiyonasýnda Hitit Üniversitesi ilk maçýnda Almanya nýn Üni Of Munster takýmýný 7-2 yenildi. Önceki gün yapýlan kura çekimi sonunda Hitit Üniversitesi B grubunda yer aldý. Þampiyonada 21 üniversite takýmý mücadele ediyor. Altý grupta oynanacak Þampiyonada Çorum Hitit Üniversitesi nin grubunda Almanya dan Üni Of Munster, Hýrvatistan dan Üni Of Split ve ev sahibi Polanya dan Poznan Üni takýmlarý bulunuyor. Türkiye nin diðer temsilcilerinden Ýstanbul Üniversitesi C grubunda Ýrlanda dan Waterford ve Portekiz den Üni Of Combra ile eþleþirken Manisa Üniversitesi ise F grubunda Rusya dan Siberian, Norveç den Norvey SE ve Fransa dan Evry takýmlarý ile eþleþti. Dün ilk maçýnda Almanya temsilcisi ile karþýlaþan Hitit Üniversitesi rakibi önünde maça kontrollü baþladý. Oldukça etkili isimlere sahip olan Alman temsilcisi önünde savunmadaki hatalar sonucunda maðlup duruma düþen Hitit Üniversitesi rakibine 7-2 yenilmekten kurtulamadý. Hitit Üniversitesi grubunda bugün saat da ev sahibi Polonya ile son maçýnda ise yarýn Hýrvatistan temsilcile ise saat da karþýlaþacak. Gruplardaki maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan 12 takým en iyi üçüncülerden dördü ikinci tura yükselecekler. Ç o r u m Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yeni sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam Patalya Otel de sürdüren takým kampýna ziyaret etti. Annesinin rahatsýzlýðý nedeniyle cumartesi günü kampa giden Baþkan Zeki Gül bir gün orda kalarak teknik heyet ve futbolcularla görüþtü. Antrenmaný izleyen Baþkan Gül Teknik Heyet le görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Baþkan Gül otel lobisinde ise yönetim Almanya da yapýlan Gençler Avrupa Kupasý Judo turnuvasýnda 52 Kg da milli takýmda mücadele eden Çorum Belediyespor dan Merve Taþ üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Milli Judocu Merve Taþ tan bir madalyada Berlin den. Hafta sonunda Almanya nýn Berlin þehrinde yapýlan Gençler Avrupa Kupasý turnuvasýnda milli takým sporcularý ilk günde bayanlarda üç madalya kazandý. Milli takým kafilesinde bulunan Çorum Belediyespor dan Merve Taþ 52 Kg da mücadele etti. Merve Taþ zorlu maçlar sonunda yarý finalde kaybetti ve üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Türk milli takýmýndan 48 Kg da Gülkader Þentürk gümüþ Merve Taþq ile birlikte ayný sýklette mücadele eden Damla Çalýþkan ise bronz madalya kazandý. kurulu üyelerinin bazýlarý ile birlikte futbolcularla Merve Taþ Berlin deki turnuva sonunda ödül töreninde rakipleri ile birlikte Merve Taþ lý judo milli takýmý Almanya da dün sona eren turnuvanýn ardýndan dört gün süreyle ortak kampa katýlacaklar ve hafta sonunda yurda Baþkan Gül den ziyaret da bir görüþme yaparak onlardan istekleri konusunda bir konuþma yaparak sohbet etti ve yeni sezon için onlardan beklentilerini dile getirdi.

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

High Performance Cylinder Head

High Performance Cylinder Head High Performance Cylinder Head www.menzilkapak.net High Performance Cylinder Head Hakkımızda 194 Yılında Silindir Kapak Yenileme atölyesinde mesleki hayatına başlangıç yapan Menzil Silindir Kapak Yenilemenin

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı