Gzet TRABZON'DA,C;:AY TARIMININ COGRAFI ESASLARI. Yrd,Do~,DLSerkan DOGANA Y'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gzet TRABZON'DA,C;:AY TARIMININ COGRAFI ESASLARI. Yrd,Do~,DLSerkan DOGANA Y'"

Transkript

1 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon TRABZON'DA,C;:AY TARIMININ COGRAFI ESASLARI Yrd,Do~,DLSerkan DOGANA Y' Gzet Turkiye fay tartnunda basta gelen illerimizden birisi de Trabzon'dur. Nitekim Trabzon ili, gerek ('ay dikili alanlar ve gerekse de Iiretim miktarlari bakuntndan, Rize'den sonra ikinci sirada bulunur. Trabzon'da taruna elverisli arazinin (107417,5 hektar) % 14,7'si ( hektar) fay tartmtna ayntmtstir. Tiirkiye fay bahcelerinin P6 631 hektar} yaklastk % 21 ( hektar) kadari Trabzon'da bulunmaktadtr yill Turkiye kuru fay iiretiminin ( ton) ise, % 17,2'sini (26660 ton) Trabzon karsilanusur. Ayn{ yil Trabzonda fay tarnrn ile ugrasan fiftfi say'si kisidir. Cay, sanayi sektoriine hammadde olusturan tarim uriinlerinden birisidir. Guruunus: itibariyle Trabzon'da, 8'i Caykur'a ait olmak uzere 32 fay fabrikasi bulunmaktadir. Ytlitlc , ton kuru fay tiretim kapasitesine sahip alan btl Jabrikalarda, personel istihdani edilmektedir. Trabzon 'un temel tarun urunlerinden olan gay, hem yetistiriciligi, hem sanayisi ve hem de pazarlanmasi yonuyle cok. saysda insanui gecitn kaynagi durumundadtr. Anahtar Kelimeler: Tarim, Cay, Cay Sanayisi ~ Ataturk Universitesi, Kazirn Karabekir Egitim Fakultesi. Sosyal Bilgiler Egitimi Anabilim Dali, Erzururn. Eastern Geographical Review 16 89

2 Trabzon'da Cay Tartmmm Cograft Esaslan Abstract One of the leading cines in tea plantation in Turkey is Trabzon. The city is the second, after Rize: as regards the area of tea fields and the yield % ( hectares) ofthe cultivable land ( hectares) is used for tea plantation ill Trabzan. Almost 21% ( hectares} ofthe total tea plantation arm (76 fb I hectares) is ill Trabzon. Trabzon itselfhas met 17.2 % ( tons) of total tea production (15) 000 tons) ill The number of those engaged in tea plantation activity in that year is Tea is one ofthe agricultural plants used as row materials in industry, At present, 32 tea factories operate ill Trabzon, 8 of whicb belong to Caykur workers are employed in these factories which have a capacity of producing tons of dried tea yearly. One of the basic agricultural products, tea is an important means of earning life because ofnot only tea growing activity but also its industrial as-well as marketing value. Key Words: Agriculture, Tea, Tea Industry 90 DoguCograryaDergisi 16

3 Gecgraphicnl Features Of Tea Plantation in Trabzon TRABZON'DA (:AY TARIMININ COGRAFI ESASLARI Geographical Features oftea Plantation in Trabzon I-Giti~ Sanayiye hammadde saglayan ekonomik kaynaklardan biri de, tanm sekwriidiir. Uriinleri fabrikalarda islenerek ge~itli ihtiyac maddelerinin elde edildigi kiiltiir bitkilerine, sanayi veya endustri bitkileri denilir. Basta iklim ozellikleri olmak iizere cografi kosullann uygunlugu nedeniyle Tiirkiye, sanayi bitkileri tanmi icin 90k elverisli bir iilkedir (Doganay, 1998: ). Ulkernizde tanrm yapilan 90k cesitli sanayi bitkilerinden birisini de, 9ay bitkisi olusturur. Cay bitkisinin ana vataru Asya kitasr ozellikle de Muson Asya'sidir. Steak ve nemli iklim bolgelerinin bir iiriinii olan 9ay agaci, mile 4-5 m kadar biiyiiyebilir. Kamelyagiller familyasma ait olan bu bitki, yil boyunca yesil kalan bodur bir agactir (Goney, 1986: 186). Taze yaprak ve filizlerinin fabrikalarda islenmesiyle elde edilen kuru cay, bu bitkiye esas onemini kazandirrmsnr, Cay yapraklannda tein denilen uyanci bir maddenin bulunrnasi, aynca yapraklardaki bazt kimyasal maddelerin suya aroma katmasi, gunumuzde caym en 90k tuketilen iceceklerden birisi haline gelmesine zemin hazirlarrusnr (Tuncdilek, 1960: 12-13). Bu yoniiyle 9ay tanrm, milyonlarca insamn da temel gecim kaynagi durumundadir. Dunya cay tanmma bakildigmda, gerek cay dikili alanlann ve gerekse de cay Uretiminin duzenli ve hrzh bir artis gosterdigi soylenebilir, Nitekim 1961 'de yaklasik hektarhk cay bahcesinden ton kadar kuru 9ay elde edilirken, 2004 yihnda 9ay bahcesi hektara Uretim miktan ise tona ulasrmsnr, Belirtilen donemde 9ay bahcelerindeki arus % 97, kuru cay iiretimindeki artis oram ise % 327 kadar olmustur (www.fao.org).giiniimuzde dunya kuru cay Uretiminin ( ton) yaklasik % 80.2'sini ( ton) sirasiyla Hindistan ( ton),' <;:.H.C. ( ton), Sri Lanka ( ton), Kenya ( ton), Turkiye ( ton) ve Endonezya ( ton) karsilar, Buradan da anlasilacagi uzere Diinya cay tanmmda, ozellikle Muson Asya'si U1keleri soz sahibidir. Tiirkiye'de 90k yeni olmasma ragmen, bugun en gelismis sanayi bitkileri tanm faaliyetlerinden biri de, cay tanrmdir, Ulkemizde 9ay tanm sahalanm basta Rize iii olmak iizere, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri olusturur. Cay tanm alanlanmn % 65'i ( hektar) Rize, % 21'i ( hektar) Trabzon, % ll'i (8 600 hektar) Artvin ve % 3 kadan da Giresun- Eastern Geographical Review 16 91

4 Trabzon'da Cay Tanrmmn Cogrufi Esaslan Ordu (2 236 hektar) iilerinde bulunur. Ttirkiye'de gerek cay dikim alanlan ve gerekse de iiretim.miktarlan siirekli bir artrs gostermistir yrlmda 155 hektar olan cay bahceleri, 2004 yilmda.yaklasrk hektara ulasrmsnr. Aym donernde kuru cay iiretimi ise 0.2 tondan tona cikrmstrr. Dolayisryla gunumuzde Tiirkiye, Diinya cay bahcelerinin ( hektar) % 3'iine, iiretimin ise % 6.3'iine sahiptir yihndatoplanan ton yas cay yapragmdan yaklasik ton kuru cay elde edilmistir. Dolayisiyla 1 kg kuru ~ay uretilcbilmesi icin, yaklasik 5 kg kadar yas ~ay yapragmm islenmesi gerekir yih itibariyle Tiirkiye'de ~ay tanrm ile iigilenen tiretici sayisi kisidir, <;:ayi isleyen fabrika sayrsi ise, 46'sl Caykur'a ait olmak iizere, toplam 233 tanedir yilmda Turki ye, yaklasrk ton kuru cay ithal ederken, ton kadar da ihrac etmistir. Tiirkiye'nin kuru cay iiretimi ihtiyacmi karsilamakla birlikte, drsandan daha kaliteli caylar satm almmaktadir. Bunun drsmda her yrl ulkernize yaklasik ton kadar kacak ~ay girisi, yerli tiretimi de olumsuz yonde etkilemektedir. Ttirkiye'de Rize'den soma ~ay tanmmm onern kazandtgi illerden birisi de Trabzon'dur. Nitekim 2004 yih itibariyle Trabzon'da tan rna elverisli arazinin ( hektar) % 14.7'si (15832 hektar) ~ay tanrruna aynlrrusnr. Giiniimtizde Tiirkiye cay bahcelerinin % 21'i ( hektar), kuru ~ay iiretiminin (2003 yilmda ton) ise % 17.2 ( ton) kadan Trabzon iiine aittir yih itibariyle Trabzon'da ~ay tanrm ile ugrasan ciftci sayis! kisidir (Trabzon Tanm Master Plam, 2005). Trabzon'da ~ay tanrru, oncelikle Rize'ye komsu olan, dogudaki ilcelerde baslarrusur yrlmda Of'ta baslayan ~ay yetistiriciligi, daha soma diger ilcelere yayilrmsnr (Tuncdilek, 1960: 18-19). Gunumuzde de Trabzon'da ~ay tanmmm merkezini Of ilcesi olusturur. Nitekim toplam cay bahcelerinin % 55'i ( hektar) bu ilcede bulunur. Of'tan soma cay tanrrumn onern kazandigi diger ilceler Hayrat (2 571 hektar), Siirmene ( hektar), Arakh (712.7 hektar), Merkez ilce (430.8 hektar), Vakfikebir (358.7 hektar) ve Dernekpazan (288.7 hektar) ilceleridir. GortildiigU uzere Trabzon'da cay tanrm daha ~ok dogudaki ilcelerde gelisrne gostermistir. Bunun temel nedeni yagism buralarda fazla olmasi ve cay tanmmm dogudaki Rize iiinden gelmesidir. Bilindigi iizere cay, onernli bir sanayi hammaddesidir. Cay yapraklannm toplandiktan soma iki-ilc gun icerisinde islenmesi gerekliligi, cay fabrikalanmn da, Trabzon'da kurulmasma zemin hazirlarmstrr yih itibariyle Trabzon'da, 8'i Caykut'a ait olmak iizere toplam 32 ~ay fabrikast bulunrnaktadir (Trabzon Tanm Master Plaru, 2005). Yillik ton kuru 92 Dogu CografyaDergisi 16

5 Geographical Features Of Tea Plantation in Trnbzon <;ay Uretim kapasitesine sahip olan bu fabrikalarda, top lam personel istihdam edilmektedir (Trabzon Ekonomik Raporu, 2003: 76). Trabzon ilinde ticari olarak yetistirilen teme! tanmsal UrUnler ftndik ve raydlr. Kirsal nufusun oldukca yogun oldugu Trabzon'da, bu iki tanmsal UrUn cok buyuk bir onern tasimaktadrr. Arastirrnarrnza konu olan <;ay, hem yetistiriciligi ve hem de sanayisiy!e birlikte. Trabzon'da buyuk bir istihdam. kaynagi durumundadir, Aneak son yillarda cay tanrru, cozulmesi gereken bir takrm sorunlarla karst karsiyadtr, Bu sorunlara getirileeek rasyonel cozumler, yoreden gerceklesen goclerin azaltilmasmda da bir parca olsun etkili olacaktir. 2-Trabzon'un Konum Ozelliklerl Trabzon iii, Karadeniz Bolgesi'nln Dogu Karadeniz BOlUmU smirlan, icerisinde bulunur. Bandan Giresun, Guneyden Gumushane ve Bayburt illeri, guneydogudan Erzurum, dogudan Rize ile cevrili olan Trabzori iii, kuzeyde ise Karadeniz ile komsudur (Harita I). Trabzon ilinin Karadeniz'e olan kiyt uzunlugu yaklasik 135 km kadardir. Harita 1. Lokasyon Haritasi. Eastern Geographical Review 16 93

6 Trabzon'da Cay Tarrrmrun CograftEsaslan 4664 km 2 yuzolcumune sahip olan Trabzon, Tiirkiye topraklanrun % 0.6'slm olusturur yih verilerine gore kilometre kareye yaklasik 209 kisi dusmektedir, Aym donemde Tiirkiye icin bu degerin 83 kisi oldugu dikkate ahrnrsa, Trabzon ilinde aritmetik niifus yogunlugunun oldukca yuksek oldugu giifiiliir. Idari o!arak Trabzon iii, merkez ilceyle birlikte 18 ilceden olusur. Besikduzu.Vakfrkebir, Carsibasi, Akcaabat, Yomra, Arsin, Arakh, Siirmene ve Of Karadeniz'e kiyisi bulunan ilceleri olustururken; Tonya- Dtizkoy, Salpazan, Macka, Koprubasi, Dernekpazan, Hayrat ve Caykara ilcelerinin ise Karadeniz'e kiyrsi bulunmaz. Trabzon'un genellikle engebeli bir arazi tlzerinde, dagmik bir yerlesme sekli gosteren 537 koyu bulunur. Ulkemizin yuzolcumu kucuk illerinden biri olan Trabzon, akarsu vadileriyle derin bir bicirnde yanlrrus daghk ve engebeii alanlardan olusur. Nitekim il toprakiannm % 30'u daghk, % 60'1 kiyidan i~ kesim!ere dogru gittikce yiikselen ve ortalama % egim gosteren alanlar ve % lo'!uk bir kisrm ise diiz alanlardan olusmaktadir (Trabzon tu Cevre Durum Raporu, 1996: 1). Yapilan cahsmalarda Trabzon ilinin morfolojik olarak ii~ bolumden olustugu (Ardel, 1943: 71) ve Trabzon sehrinin taracalar iizerinde kuruldugu belirtilmektedir (Erol,1952: 135), Dogu Karadeniz kiyi kesiminde yerlesmelerin, yollann ve tanmsal arazilerin iizerinde bulundugu taracalar, beseri hayat acismdan son derece onernlidir (Ardel, 1963: 49). Trabzon ilinin guney kesimini, dogu-bati dogrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Daglan'mn Dogu Karadeniz KlYI Daglan'rn olusturan Haldizen, Soganh, Trabzon ve Kalkanh (Zigana) daglan engebe!endirir. Deniz seviyesinden baslayarak giineye dogru artan yiikseklik, daghk sahalarda 3000 m' yi bulur. iiin en yuksek noktalanm, guneydogudaki Haldizen Dagi'nda 3193 m'ye erisen Karakaya Tepesi ile gtmeydeki Cakirgol Dagr'rnn Deveboynu Tepesi (3082 m) olusturur.. Dogu Karadeniz Bolumu geneiinde oldugu gibi Trabzon'da da giineydeki daglardan kaynaklanm alan akarsular, kuzey yonundeki dag ve platolan derin bir sekilde yararak Karadeniz'e ulasmaktadir, Genelde kisa boylu olan bu akarsular, yatak egimlerinin fazla olmasi nedeniyle, luzh akrshdirlar. Baltaci Deresi (51 Ian), Degirmendere (61 km), Fol deresi (43 km), Kalemina Deresi (46 km), Solakh Deresi (60 km) ildeki bashca uzun akarsulardir. Trabzon iliyle 135 km'iik komsulugu olan Karadeniz, yaklasik olarak km- yuzolcume sahiptir. Kiyi kesiminin fazla girintili cikmnh clmadigi Trabzon ilindeki bashca crkmnyi, Akcaabat ile Vakfikebir arasmdaki Fener Burnu adiyla da bilinen Yoroz Burnu olusturur. 94 DoguCografyaDergisi 16

7 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon 2000 Genel Niifus Sayirru sonuclanna gore, Karadeniz Bolgesl'nin nufusu kadardir, kisilik niifusuyla Trabzon, Karadeniz Bolgesi'ndeki 14 il arasmda niifus buyuklugu bakirrundan, Samsun'dan soma ikinci srrada bulunur. Son sayimdan elde edilen verilere gore, Trabzon iii niifusunun ( kisi) % 49.12'sini ( kisi) ~,_% 5o.&S'ini ( kisi) ise kirsal niifus olusturmaktadir (Tabla I). Aynca tiim sayim donemlerinde, Trabzon ilinde belirgin bir kir nufusu fazlahgi dikkati ceker, Trabzon il nufusunun ( kisi) % 50.1'ini ( kisi) kadm niifus olusturur, Kirsal niifusun cinsiyet yapisma bakildrgmda, belirgin bir kadm niifus fazlahgi dikkati ceker. Nitekimson genel nufus sayirruna gore, toplam kir niifusunun ( kisi) % 51.1'ini ( kisi) kadm niifus olustururken, % 48.9'unu ( kisi) ise erkek nufusolusturur (Tablo 1). Bu durum cahsmak amaciyla go\' eden nufusun, daha cok erkekierden olustugunu gostermektedir. Tablo 1 Trabzon llinin Nufus Durumu (2000) Tonlam Erkck %'si Kadm %'si nntifusu I Schir Ntifusu Ktr Ntifusu Kaynak Gene! Nufus Saynm,.. Nufusun Sosyal ve Ekonornik Nitelikleri, Trabzon. Trabzon, ulasim balarrundan elverisli bir konumda bulunrnaktadir, Nitekim gerek karayolu, gerek denizyolu ve gerekse de havayolu ulasim imkiinlanna sahiptir. Dogu Karadeniz Bolumu'nde, Samsun'dan soma, ikinci biiyiik liman olan Trabzon limam, hemen her donemde onemini korumustur, Trabzon'u drs diinyaya baglayan en onemli yol, dogu-ban dogrultusunda Samsun'dan Sarp'a kadar uzanan, sahil karayoludur. Bu yolun standartlanm yiikseltme cahsmalan tamamlandigmda, ulasim bakimmdan biiyiik bir rahathk saglanacaknr, Trabzon'un i\' kesimlerle baglantisi ise, Kalkanh (Zigana), Vaukdagr ve Kop gecitlerini asan Trabzon Erzurum karayolu (E-97) ile saglamr, Trabzon sehrinin karayolu ile Rize'ye uzakligi 75 km, Giresun'a 136 km, Ordu'ya 181 km, Samsun'a 346 km, Erzurum'a 324 km, Ankara'ya 764 km ve istanbul'a ise km kadardir. 3-<;:ay Bitkisinin Yetisme Kosullarr ve Sahaya Uyumu Tohumdan veya fidanlardan yetistirilen cay bitkisi, steak ve nemli iklim bolgelerine uyum saglamis bir tanm iiriiniidiir (Fotograf I). Kamelyagiller familyasma ait olan ve ytl boyunca yesil kalan cay agaci, m ile 4-5 m kadar biiyiiyebilir ( Goney, 1986: 186 ). Cay bitkisi Eastern Geographical Review

8 Trubzon'da Cay Tanmmm Cografj Esaslan dikildikten ancak 4 yrl sonra urun vermeye baslasa da normal iiruniiniialtmci senede verir. Fotograf 1. Cay Bitkisinden Bir Gorunum. Cay tanrmm en cok etkileyen dogal cevre ozelligi iklimdir. Cay tanrm yapilan sahalarda, ayhk srcaklik ortalamalan "C arasmda olrnahdtr, Buna karsihk aylrk dusuk sicakhklar da 12 'C He -5 'C arasmda degismelidir, Bitkinin gelismesi bir cok bolgede 12'C'nin altmda ve 30 "C'nin iistunde azalmaktadir. Cay agact soguklardan zarar gormektedir. Hava srcakhgmm sik sik -6 "C'nin altma du~tugii yerlerde, cay bahcelerinin yapay olarak soguga karst korunmasi gerekmektedir. Sicaklik -5 "C'ye dusunce, ~aym yapraklan ve tomurcuklan hemen donar. Dolayisiyla -6 "C'nin altina dusen sicakhklarda cay tanrm ekonomik onemini bliyuk olcude kaybeder. Dusuk sicakhklar yamnda yuksek sicaklrklar da cay tanrmm olumsuz yonde etkiler. Uzun suren ytiksek sicakliklarda, ~ay yapraklan kalmlasmakta ve sertlesmekte, bunun sonucunda elde edilen caym kalitesi dusmektedir (Ganey, 1986: ). Cay tarrmmi yakmdan etkileyen bir _ diger iklim unsuru da yagrslardir. Cay agaci oldukca yuksek miktarda yagis istemektedir. Cay tanmi icin asgari yagl~ miktannm yrlda mrn'den az olmamasi ve mevsimlere esit dagrlmasi gereklidir. Bununla birlikte caym iyi gelisrnesinde ydhk yagis miktanmn mm arasmda olrnasi faydalrdrr (Tekeli, 96 Dogu CografyaDergisi 16

9 Geographical Features OfTea Plantation in Trabzon 1943: ). Yagism yeterli olmadrgi yerlerde, sulama ije bu sorunu gidermek pek faydah degildir, Cunku cay agaci nispi nemi yiiksek havayi sever. Dusuk nispi nem oram ve bir ayi gecen kurakhklar, caym kajitesi ve verimi iizerinde biiyiik O1~Ude olumsuz etki yapar. Cay agacuun yagislara en fazla ihtiyaci oldugu mevsim ilkbahardir. Bu mevsimde vejetatif faaliyetler artmakta ve buna bagh olarak ~ay agaclannda yaprak siiriimii hrzlanrnaktadir. Cay agaclan, ozellikle steak mevshnaezarnan zaman esen SICak ve serin ruzgarlardan hoslamr. Fakat devamli esen steak ve kuru ruzgarlar, ~ay agaclanna buyuk iil~iide zarar vermektedir. Boyle yerlerde ruzgan onlemek.icin, hakim ruzgar istikametine dik ve ruzgar kiran ismi verilen orrnan seritleri tesis edilmelidir «Goney, 1986: ). Caym verimi ve kalitesi iizerinde, toprak ozelliklerinin etkisi buyuktiir. Her seyden once cay tanrm yapilacak topraklar, gecirimli olmahdrr, ToprakJarm suyu ve havayi. gecirmeleri gerekmektedir. KiJ oram yuksek olan gecirimsiz topraklar, hava ve suyun kolayhkla hareketine irnkfin vermediklerinden dolayi, cay tanmma elverisli sayilmazlar. Cay tanmma en 'elverisli topraklar derin, gecirimli ve yer alti suyu problemi olmayan topraklardir. Cay agact daha ziyade killi-kumlu ve volkanik kokenli lateritik topraklardan hoslarur. Aynca cay yetistirilecek topraklar organik maddeler bakirrundan da zengin olmalidir. PH degerinin ise 4-6 arasmda olrnasi uygundur (Tekeli, 1943: ). Bilindigi iizere, Karadeniz Bolgesi kiyilan boyunca, denizel etkilerin kuvvetle hissedildigi ve her mevsimi yagl~h bir iklim etkilidir. Bolgenin kiyilan boyunca yaz aylan pek steak degildir; en steak aym ortalama sicakhgi "C'yi gecmez. KI~ mevsimi de fazla soguk degildir, En soguk aym ortalama srcakhgi 6-7 'C kadardir (Kocman, 1993: 77-78). Sicakhk acrsmdan Trabzon iii incelendiginde, ~ay tanmma elverisli bir ozellikte oldugu gorulur, Nitekim yilhk sicakhk ortalamalan ~ay tanmmm yapildigi tum istasyonlarda 'C kadardir. En steak aylarda (temmuz-agustos) ortalama sicakhk degeri 23.5 'C, en soguk aylarda (ocak-subat) -6.7 'C civanndadtr (Tablo 2, Tablo 3). Tablo 2. Trabzon Hinde Yillik Sicaklrk, Yagis ve Baihl Nem Durumu. llcclcr S,cakllk ("C) Yal!Js (mm) BalbINem (%) Trabzon Akcaabnt I Cavkara Of Arakh Arsin Vakfrkeblr Kaynak: D.M.I.G.M. vcnlennden. Eastern Geographical Review 16 97

10 Trubzon'da Cay Tanmuun Cografi Esaslan Tablo 3. Trabzon'da Ayhk Ortalama Sicakhk De erieri ee). 0 'S M N M H T A E E K A Yllhk Orr.Sic ' :1.6 OrI.YlIk.SIC. [ Ort.DU~.SlC ' IL Kaynak. Trabzon Meteorofoji BoIge Mudurlugu..-. Verden. Arastrrma sahasmda don olayi, cay tanrrunr etkileyen iklim unsurlanndan birisidir, Sicakligm 0 "C'nin altma indigi giinler kasim, araltk, ocak, subat, mart ve nisan aylarmda gorulmektedir (Tablo 4). Yilhk toplam donlu gun sayismm 7.9 gun oldugu Trabzon'da, ocak ve subat aylan don olaylanrun sikhkla yasandigi aylardir, Bu aylardaki don olaylan, cayin verim ve kalitesini olumsuz yonde etkilemektedir. Cay bitkisinin yetismesinde srcaklrk kadar yagl~ ve nemin de biiyuk etkisi vardir. Cay tanmt icin asgari yilhk yagis tutannm mm oldugu dusunulurse, Trabzon'da cay yetistiriciliginin en onemli dogal cevre sorununu yagt~ yetersizligi olusturur, Nitekim Trabzon'da hemen hicbir istasyonda bu yagis degerlerine ulasrlmaz (Tablp2, Tablo 4). Sadece Of ilcesindeki mm'iik yagl~ tutarlan bu acidan dikkat cekicidir. Zaten Trabzon iii ~ay tanrnmm merkezini de Of ilcesi olusturmaktadir. Yillrk yagis. tutarlan bakrmindan Trabzon iii, cay tanmma cok elverisli degildir, Muson Asyasi'nda turn yil boyunca cay hasadt devam ederken iilkemizde cay hasadtrun uc kez yapilmasi, Yllltk ortalama sicakhk ve yagt~ degerlerinin dusuk olmasiyla ilgilidir. Yilhk yagis tutan yamnda, yagrsm mevsimlere dagili~1 da buyuk onern tasrmaktadir. Cay bitkisinin yagisa ihtiyaci en fazla ilkbahar ve yaz aylanndadir, Trabzon'da ise yagism en az dustugii iki mevsim ilkbahar ve yazdir (Tablo 5). Boyle olmakla birlikte Trabzon'da gercek bir kurak mevsimin yasanmadigiru ve her mevsirnin yagrsh oldugunu belirtmek gerekir. Yagrsm yanmda havanm nemliligi de cay bitkisinin gelismesi ve verimi iizerinde etki yapar., Yilhk bagii nem orarunm % 73 oldugu Trabzon, bu acidan cay tanmma elverislidir (Table 4). Tablo 4. Trabzori'da Ayhk Ortalama Yagrs, Nispi Nem Degerleri He Donlu Gurtler Sayisinm Ylll,k Gidisi Y:lgl~ (mill) 0.' M N M H T A E E K A ':~ 81.9 ' ::::75.5 Nispi 72 (,X ' J NelJl(%) Donlu ' 7.9 GUIlIer Kayuak: Trabzon Meteoroloji Bolge Mudurlugu Verden. 98 Dogu Cograf'ynDergisi 16

11 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon Tablo S. Trabzon'da Yilhk Ya I~ Tutarlannm Mevsimlere Da ihrrn (mm). iller ijkbahar %'si Va:'; %'si Sonbahar %'si KI %'si To lam %'si Tmbzon Kaynak: Trabzon Meteoroloji Bolge MudurluguVenlerl. Belirtilen bu iklim ozellikleri, btiytik olcude by! kesimleri icin gecerlidir, i~ kesirnlere dogru gidildikce iklim ozelliklerinde degisikliklermeydana gelecegi bilinen bir gercektir, Sonuc olarak Trabzon ilindeki cay tanrmrn olumsuz yonde etkileyen iklim unsurunun ozellikle yagl~ yetersizligi oldugu soylenebilir. Trabzon ilinde daha cok podzolik topraklar yaygmdir, Bunlar fazla yagism etkisiyle yikannus asit topraklardrr. Asm yikanma sebebiyle, bitkilerin gelisebilrnesi icin gerekli olan azot, kirec ve fosfor toprakta yok denecek kadar az bulunmaktadir. Bu nedenle cay bitkisinin en fazla ihtiyac duydugu azot, fosfor ve potasyum gtibreleme yoluyla topraga kazandmlmalidrr. Taban suyu problerni olmayan Trabzon topraklanmn PH dereceleri 5.0 ila 6.5 arasmda degismektedir. Bu topraklann btinyeleri, meydana geldikleri ana kayanm ozelliklerine bagh olmakla birlikte, killi-tm ve kumlu-tm yapidadir, Buradan da anlasilacagi tizere Trabzon iii, toprak ozellikleri acismdan, cay tarimma elverislidir, Cay tanrru, turn yll boyunca bakun isteyen bir faaliyettir. Cay fidanlanmn yetistirilrnesi, bahcelere tasmmasi, bahcelerin capalanmasi, gubrelenmesi, cay agaclannm budanmasr, zararlrlarla mlicadele ve caym hasat edilmesi gibi konularda bilgili ve cok sayida isciye ihtiyac vardtr. Arastirma sahasmda, cay bahcelerine uygulanan bakim faaliyetlerinin son derece yetersiz oldugunu soylernek mtimktindtir. Budama ve capalama en az dikkat edilen bakrm faaliyetlerini olusturur. Gtibreleme yapilmakta, ancak gubreler rastgele secilmekte ve bilincsizce kullamlmaktadir. Cay hasadi da ozen gosterilmesi gereken faaliyetlerden birisidir. Mayrs aymda baslayan hasat isleri ekim ayr ortalanna kadar stirmektedir. Hasat sirasmda cay agacrrun taze yaprak ve stirgtinlerinin ahnmasi cok onernlidir. Ancak daha fazla cay hasat edilebilmesi icin buna dikkat edilmemesi ve taze olmayan yaprak ve dallann kopanlmasi, caym kalitesinin dusmesine neden olur. Bu da Ttirkiye'de tiretilen caym en btiytik sorunlanndan birisini olusturur. Gecmis ytllarda,ay hasadi daha cok elle yapihrken, gtintimtizde cay rnakasi kullamlrnaktadrr. Arastirma sahasmda cay hasadi daha cok aile bireyleri tarafmdan yapihr. Buna karsm cay tanmmm yogunlastigr Of ilcesine hasat donemlerinde Akcaabat, Vakfikebir ve Besikduzu ilcelerinden isciler gelir. Elde edilen yas,ay yapragi fazla bekletilmeden, gerek Caykur ve gerekse ozel cay fabrikalanmn cay ahm yerlerine teslim edilir (Fotograf 2). Eastern Geographical Review 16 99

12 Trabzon'da Cay Taruruuin Cografi Esaslan Fotograf2. Yas Cay Yapragi Ahm Yerlerinden Bir Gorunum. 4 Trabzon'da Cay Bahcelerinin Cografi Dagdl~1 Bilindigi uzere Ulkemizde cay tantrum gelistirrne cahsmalan 1924 yilmda Rize'de baslatrlrmsnr yilmda ise Of ilcesinde tesis edilen 13.9 hektarhk cay bahcesi ile Trabzon'da cay tanrm onem kazanmaya baslarrnsur. Ancak 1952 yihna kadar Trabzon'da cay tanrm Of ilcesi ile, sirnrh kalrrustrr. Daha soma Surmene ve Arakh'da gelisen cay tanrru, guniimiizde diger ilcelere de yayrlmrstir, Boyle olmakla birlikte Trabzon'da 9ay tanrm balta Of olmak uzere, Hayrat, Siirmene ve Arakh ilcelerinde yogunluk kazanrrustrr, 1998 yih itibariyle Trabzon'da cay tanrnmm yaprldigi koy/mahalle sayrst 308 kadardi (Koday, 2000: 334). Bu da Trabzori'da cay yetistiriciliginin, ziraat hayati icindeki onemini acikca gostermektedir. TUrkiye'de Rize'den sonra 9ay tarmumn onern kazandigi iilerden birisi de Trabzon'dur. Nitekim 2004 yih itibariyle Trabzon'da tanma elverisli arazinin ( hektar) % 14.7'si ( hektar) cay tanrruna. aynlrmstir. GUniimUzde TUrkiye cay bahcelerinin % 21'i ( hektar), Trabzon ilinde bulunmaktadir, 1945 yilmda 13.9 hektar cay bahcesinin bulundugu Trabzon, 2004 yilmda hektarhk cay dikili arazisi ile onemli bir cay tanrru sahasi haline gelrnistir (Tablo 6). Zaten Trabzon ekonomisi icin findiktan sonra cay ikinci srrada bulunur yrllarmda yaklasik hektar olan cay dikili alanlann hektara 100. Dogu CografyaDergisi 16

13 Geographical Features Of Tea Plantation In Trabzon gerilemesi, ekonomik olmayan bahcelerin sokulerek fmdik bahcesi durumuna getirilmesi ile ilgilidir. Tabln 6, Trabzon'da YIllara Gore a Dikim Alanlanndaki De"i~imler (Hektar) Kayn.~: Trabzan Tanm ii Mudurlugu... - Trabzori'da,ay tanrru buyuk olcude dogudaki ilcelerde onem kazanrmsur, Burada Of, Hayrat, SUrmene ve Arakh ilceleri,ay tanmnun yogunlasngi sahalardir, Ozellikle Of ilcesi, tanma elverisli arazisinin ( hektar) % 85.6'smm (8 708 hektar) cay tanmma aynlrms olmasi ile dlkkati ~eker. Yagl~ sartlarmm daha elverisli olmasi yamnda,,ay tanmmm Rize'den doguya dogru yayilmasi boyle bir gelismeye zemin hazirlarrusnr, Trabzon'da,ay tanrm genellikle ill yukselti kusagmda yapilmakla birlikte m yuksekliklerde de,ay bahcelerine rastlamr, Cay urununde desrekleme ahrnlanrnn yapilmasi, halkm,ay tanrmna yonelrnesinde etkili olmustur. Bu nedenle ozellikle orman. ve mera alanlan,,ay bahcesi haline getlrilrnlstir (Fotograf 3). Yukseltisi fazla olan ormanlik alanlann,ay bahcesine donusturulmesi, kalite dusmesine neden olurken, yanlis arazi kullamrm sonucu dogal dengenin bozulmasi gibi ciddi sorunlan da gundeme getirmektedir. Trabzon'da ~ay tanrru zarnan zarnan mtsir, fasulye, fmdik ve diger meyvelerle birlikte i, lee yapilrnaktadir. Daha cok fmdrk bahceleri icerisinde rastlanan cay bitkileri, verlm bakimmdan dtisuk degerler gosterirler (Fotograf 4). Bu nedenle iklim ve toprak ozelliklerine uygun olarak tek tip tanm UrUnUnUn yeti~tirilmesi daha ekonomir olacaktrr, Fotograf3. Ormanlann Tahrip Edilerek Cay Bahcesine DonU~tUrilldUilU Aanlardan Bir Gorunum (Fotograf, Merkez Ilceye bagh yaklasrk 800 m yukseklikteki Okcu Koyu'nden almrmstir). Eastern Geographical Review lb ~ 101

14 Trabzon'da Cay Tunmmm Cografi Esaslan Fotograf4. Fmdrk Bahcesi lcerisinde Yapilan Gay Yetistiriciliginden Bir Gorunum. (FotografMerkez Ilceden Almrrustir), Trabzon'da cay dikiii alanlann buyuklugu bakirmndan Of ( hektar), Hayrat ( hektar), Siirmene ( hektar) ve Arakh (712.7 hektar) ilceleri basta geiir (Tablo 7, Sekil 1, Harita 2). Nitekim Trabzon'un dogusunda bulunan bu dart ilcenin,ay dikim alanlan toplarrn hektar kadardir. Bu da, Trabzon iii,ay bahcelerinin ( hektar) yaklasik % 89.9'u demektir. Bununla birlikte Of ilcesi, adeta,ay tanmmm merkezi durumundadrr (Fotograf 5). Nitekim Trabzon'daki cay dikiii alanlarm % 85.6'sl ( hektar) bu ilcede bulunmaktadrr, Bunlardan baska Merkez ilce (430.8 hektar), Vakfikebir (358.7 hektar), Dernekpazan (288.7 hektar), Besikduztl ( hektar), Caykara ( hektar) ve Koprubasr (110.8 hektar) cay tanmmm onem tasidig: diger ilcelerdir (Fotograf 6). Carsibasi (74.9 hektar), Yomra (47.1 hektar), Arsin (26.1 hektar) ve Akcaabat (0.8 hektar),ay bahcelerinin en az oldugu ilcelerdir, Trabzon'da,ay bahcelerinin az oldugu yerlerde daha cok fmdik tanmmm onem kazanrrus oldugunu. belirtmek gerekir. KtYI kesiminde bulunan ilcelerin toplam cay bahcesi biiyiikliigii hektardrr, Buda Trabzon'daki cay dikiii alanlarm % 80.5 kadandir. Iklim kosullarmm kiyi kesimlerinde cay tannnna daha elverisli olmasi, boyle bir gelismeye zemin hazirlarrustrr. Trabzon'daki cay bahcelerinin ancak % 19.5'i ( hektar) denize kiyisi olmayan ilcelerde bulunur. [02. DoguCografyaDergisi 16

15 Geographical Fea(u~es OfTen Plantation lntrabzort j Fotograf 5. Of Ilcesindeki Cay Bahceierinden Bir Gorunum, FOlograf 6. Merkez Ilcedeki Monokultur Cay Bahcelerinden Bir Gorunurn. Eastern. Geographical Review

16 Trabzcn'da Cay Tanrrunm Cografl Esaslart TabIo 7. Trabzon'da Cay Tanm Alanlanrun Ilcelere DagIlI$1 (2004). Ilcenln Adl ---.!.a Bahces! (Ha) ~nin Adl Cay Bahcesl (Hn} Merkez Derne~lzllfl Akcuubut 0.8 Hayrat Arukh KO)rtlb' I A~n ~I Of 8~.2 Be ikduzu Surmene Carslbasl 74.9 VakfJkebir (nvl;ara lis,] Yomra 47.1 TOPLAM IS 832 Kaynak: Trabzon Tanm II MUdtirlUgu. ha ~8;J"'E 'f ~L\! - N c " ;; ~ ~.c N l! i!.c ~ :; " ~ " c- ~ ~ ~ ~ :I: a. 1:I::a " 0- (lj '0 u:i 0- III E ~ :> ",.. C 5-Trabzon'da Cay Sanayisi ve Cay Uretimi Bilindigi uzere ~ay, sanayi sektorunde hammadde olarak kullarulan tarim urtmlerinden birisidir, Hasat edildikten sonra kisa surede i~lenmesi 104. Dcgu CografyaDergisi 16

17 _._--_._--~--._ ,,- ~---_._~..._--_._ Geographical Features OfTeaPlantation in Trabzon zorunlulugu, ~ay tanrm bolgelerinde ~ay fabrikalanrun da kurulrnasma zemin hazrrlarmstir. Hasat edilen yas cay yapraklan, ~ay fabrikalan adi verilen tesislerde, islenerek kuru cay elde edilir. 20 Mayis 1942 tarih ve 4223 sayih kanun He cay tanrm esaslan belirlenmis ve uretilen caylar ise Tekel idaresine verilmi~tir. l;ay sanaylsine ozel sektorun girisi ise 1984 yilmda ~*a!1t1an 3092 saytil kanunla. gerceklesmistir, Destekleme ahrm yapilan tarim urunierlnden birlsl olan ~ay, basta bir devlet kurulusu olan Caykur ve oze] sektor fabrikalannda islcnmektedir. Giinurnilz itibariyle Trabzon'da, 8'j l;aykur'a ait ounak uzere top lam 32 ~ay fabrikasi bulunmaktadir. Yrlhk Ion kuru cay Uretim kapasitesine sahip olan fabrikalarda, personet istihdam edilmektedir, Caykur'a ait fabrikalardan 5 tanesi cay tarnrunm yogunla~ligl Of ilcestnde (Fotograf Z), digerleri ise Hayrat (1 adet), Surmene (Iadet) ve Arakh (l adet) ilcelerinde bulunmaktadir, Belirtilen H~eler ayill zarnanda Trabzon'da cay tanrmmn en fazla onem kazandlgl yerlesmelerdir, Trabzon'da faaliyet gosreren ozel rray fabrlkalan 24 tane olup, bunlann da 11 tanesi Of Ilcesindedlr (Fotograf 8). Caykur fabrikalannda iiretilen kuru ~ay puketlenrneden Rize'ye gonderilmekte' ve burada paketlenerek sansa sunulrnaktadir. Ozel sektor fabrikalannda paketleme uniteleri bulunmakta ve elde edilen kuru cay cesitli tip ve boylarda paketlenerek pazarlanrnaktadir. Ureulen kuru caylar Turkiye'nin hemen her tarafmapazarlanmaktadir, I!ltalrllf7. t;aykur'a Ait Of Gay Fabrikasl'ndan Bir GorUnUm. Eastern Geographical Review

18 Trabzon'da Gay Tanmmm Cografl Bsaslan. Fotograf S. Of llcesindekl Ozel Cay Fabrikalarr, Daha <;:ok Solakh Vadisi'nde Toplanmisur. Trabzon'da cay Uretimini ya~,ay yapragi ve kuru,ay seklinde incelemek uygun olacaktrr. 1 kg kuru,ay elde edilebilmesi icin islenrnesi gereken yas cay miktan yaklasik 5 kg kadardir. Trabzon'da yas,ay yapragi Uretiminde Of, Hayrat, Surmene ve Arakh ilceleri basta gelir. Trabzon ilinde 1990 yrlmda ton ya~ cay yapragi islenerek ton kuru cay elde edilrnis, 2003 yilmda ise islenen yas cay yapragi tona, Uretilen kuru,ay miktan ise tona ulasrmsnr (Tabla 8, Sekil 2). Belirtilen donernler arasmda yas cay Uretimi % 31.2 ( ton), kuru,ay Uretimi ise % 21.7 (4 760 ton) kadar bir artis gostermistir, Boyle olmakla birlikte Trabzon ilinde gerek yas,ay ve gerekse de kuru cay tiretiminde belirli bir istikrann olmadigi dikkati ceker, Cay dikili alanlann azalmasma karsm 1998,2000 ve 2003 yillannda yas,ay yapragi uretiminde gozlenen artislar, iklim kosullanrnn elverisli olmasi ve basat islemi sirasmda taze olmayan yaprak ve surgunlerin de ahnmasryla ilgilidir. Bu durum cay Uretiminin artrnasma, aneak kalitenin dusmesine neden olur. Turkiye,ay tanmmm karst karsrya bulundugu en onemli sorunlardan birisi de budur Dogu Cografya Dergisi 16

19 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon Tabla 8. Trabzon'da Cay Arazisi Miktarlan, Yas ve Kuru Cay Uretim Durumu ( ) Ylliar Cay Arazisi(Haj Ya~ <;ay (Ton) Kuru <;ay (Ton) ~ ISO , Kaynak: D.LE.. Tanmsal Yapi, den ahnrmsnr. Ton r , ~L--_c J<-~ o Iill Ya ~ay a Kuru ~ay I Sekil Z, Trabzon'da Yillara Gore Yas ve Kuru Cay Uretirn Durumu. Trabzon ilinde hem yas,ay ahmlannda ve hem de kuru,ay Uretiminde, Caykur'a ait 8 fabrika basta bulunur. Nitekim 1996 yilmda Trabzon'da elde edilen yas,aym ( ton) % 86.5'ini ( ton) Caykur, aneak % 13.5 ( ton) kadanmn da ozel,ay fabrikalan alrmsnr. GUnUmUzde de yine ya~,ay ahmlannm yandan fazlasmi Caykur fabrikalan gerceklestirrnekle birlikte, ozel fabrikalann,ay ahm miktarlan da onemli olcude artis gostermistir yihnda elde edilen ya~ caym ( ton) % 62.6'SIOI (94289 ton) Caykur, % 37. 4'Unii de ( ton) ozel fabrikalar alrmstir. Goruldugu iizere her gecen yrl Caykur'un aldig; cay miktarlan oransal olarak azahrken, ozel <;oay fabrikalanmn ahm miktarlan artmaktadir. Bu durumun temel sebebi, Caykur'un iirun bedellerini pesin olarak odememesi ve iireticilere kota koymasi olarak gosterilebilir. Eastern Geographical Review

20 - Trabzon'da Gay Tanmmm Ccgrafi Esaslan Tablo 9, Trabzon'da Caykur ve Ozel Fabrikalann Ya~ Cay Alirn Miktarlan (Ton), Yillar Caykur %'si Ozel %'si Tcplam 199G l " Kaynak: D.LE. ve TrabzonTamn II Mndurtugu.. vertlermden hcsaplanmrsur. Ton o III 9.ykur 2000 [J Ozel I 2003 Sekil S. Trabzon'da Caykur ve Ozel Fabrikalann Cay Ahm Miktarlan. Kisaca ozetlemek gerekirse, ciftcinin hektarhk bir alanda cay tanrm ile ugra~tlgl, Trabzon'da 2003 yilt itibariyle ton yas cay yapragr elde edilmistir, Bu da aym YIl, Turkiye toplam ya~ cay Uretiminin ( ton) % 17.3'UnU olusturrnaktaydr. Yine 2003 yilmda Turkiye'de uretilen kuru caym ( ton) yaklasrk % 17.2 ( ton) kadanru da Trabzon iii karsilanusur. 8'i Caykur'a ait olmak uzere toplam 32 fabrikada persone! istihdam edilmektedir. Turn bunlara caym hasat edilmesi, fabrikalara tasmmasi ve pazarlanmasi gibi faaliyetlerin de olusturdugu istihdam eklenirse, Trabzon ilinde ~ay tanmmm ekonomik onemidaha da iyi anlasihr. 6-Sorunlar, Onerller ve Sonuc Trabzon'da tanmsal yapmm temelini olusturan urunlerden birisi de caydir, iideki ticari tanm urunlerden biri olan cay, sanayi sektoru icin de onernli bir hammadde kaynagi durumundadtr. Cay Ttirkiye'de dogal yetisme kosullaruu, ozellikle Dogu Karadeniz Bolllmu kiyi kesimlerinde bulmustur, Trabzon gerek cay dikim alanlan ve gerekse de uretim miktarlan bakirnmdan Rize'den sonra ikinci sirada gelir. Cok sayida ailenin temel 108. DoguCografyaDergisi 16

21 Geographical Features Of TeaPlantation 1n Trabzon gecim kaynagi olan 9ay tanrm, cozum bekleyen bir takim sorunlarla karst karsiyadir. Bu sorunlara getirilecek rasyonel cozumler, g09 hizmm azalulmasmda da etkili olabilecektir. Trabzon'da cay tanmmm cozum bekleyen temel sorunlanm ve almmasi gereken onlemleri su sekilde siralayabiliriz: Aile basma dusen cay bahcesi btiyiiklqguni!1! yetersiz olmasi, ciftcilerin elde ettikleri kazanclan azaltmaktadir. Bu da cay tanrmnda bir takirn bakim faaliyetlerinin uygulanmasi imkannu ortadan kaldirmaktadir. Nitekim gunumuzde Trabzon'daki 9ay bahcelerinin yaklasik % 80'i 5 donumden daha kucuk isletmelerden olusmaktadir, Daha 90k miras sisteminin ortaya koydugu bu durum, cozulmesi gereken en onemli hususlardan biridir. Trabzon'daki 9ay bahcelerinin yaklasik % 30'unun ekonomik verim yasrm tamamlarrus olmasi, verim dii~iikliigiine neden olmaktadir. Cay bahcelerinin iklim ve toprak ozelliklerinc uygun, verimi yiiksek tiirlerle genclestirilmesi kacimlmazdir. Ancak boyle bir cahsmada iireticilere, devlet destegi saglanrnahdrr, Cay dikili alanlarm asm genislernis olmasi, uzerinde durulmasi gereken bir baska sorundur. Ozellikle orman ve mera alanlan tahrip edilerek 9ay bahcesine donusturulmustur, Bu da dogal denge bozulmalanm da beraberinde getirmistir, Aynca yagl~ ve toprak ozellikleri nedeniyle ekonomik olmayan cay bahceleri sokulerek altematif tanm iiriinlerine onem verilmelidir. Kivi, bu alternatif iiriinlere bir ornek olabilir. Cay tanrm, tiim yil boyunca bakim isteyen bir faaliyettir. Cay fidanlarmm yetistirilmesi, bahcelere tasmmasi, bahcelerin capalanmasi, gubrelenmesi, cay agaclannm budanrnasi, zararhlarla miicadele ve caym hasat edilmesi en onemli bakim faaliyetleridir. Arasnrrna sahasmda, 9ay bahcelerine uygulanan bakim faaliyetleri son derece yetersiz ve bilincsiz bir sekilde siirdiiriilmektedir. Trabzon Tanm il Mtldurlugu tarafmdan yapilacak cahsmalarla bu eksiklikler giderilmelidir. Bilindigi iizere cay, destekleme alimlannm yapildrgi tanm iiriinlerimizdendir. Bir! devlet kurulusu olan Caykur ve ozel sektor fabrikalan, yas 9ay alurtlan yapmaktadir. Ancak Caykur'un yas cay ahmlannda kota uygulamasi ve iiriin bedellerini pesin odernemesi, cay yetistiricilerini zor durumda birakmaktadir. Buna karsm ozel sektor fabrikalanmn dusuk fiyatla yas cay ahrm yapmasi diger bir sorundur. Bu sorunlann giderilmesinde Caykur'un yeniden yapilandmlmasr, cay tanm alanlanmn gozden gecirilerek simrlandmlmasi gerekmektedir. Dogu Karadeniz genelinde oldugu gibi Trabzon'da da iiretilen 9aym kalitesi Diinya standartlannda degildir. Ozellikle yagis degerlerinin Eastern Geographical Review

22 Trabzon'da (3Y Tannumn Cografl Esaslan 9ay tanrrn icin yetersiz olmasr ve hasadm rnakasla yaprlmasi bu durumun temel sebepleri olarak gosterilebilir. Daha fazla yas 9ay elde etmek icin taze oimayan yaprak ve surgunlerin de hasat edilmesi, kalitenin dusmesine neden olrnaktadir, Bu nitelikteki yas caylann titiziikle incelenerek ahnmarnasi, Uretilen caym kalitesi acismdan buyuk bir onern tasrrnaktadrr. Uretim maliyetlerinin yuksekolusu, U1kemize kacak 9ay girisinin engellenememesi, arz fazlasmdan dolayt Caykur'un stok yapmasi ve ihracat icin yeni pazarlann bulunamamasi cay tanmmm 90zUm bekleyen diger sorunlarmi olusturmaktadrr, Turkiye 9ay tanmmda onern tasiyan illerimizden biri de Trabzon'dur. Fmdiktan sonra en onernli tanm UrUnU olan 9ay, 90k sayrdaki ailenin de temel gecim kaynagl durumundadir. Belirtilen sorunlara getirilecek cozumlerle cay tarmu, hem Trabzon hem bolge ve hem de Ulke ekonomisi icin daha rantabl bir ozellik kazanacaknr, KAYNAKl;:A ARDEL, A., 1943, Trabzon ve Civaruun Morfolojisi Uzerine Gozlemler. TUrk Cografya Dergisi, Sayi: I, Ankara. ARDEL. A., 1963, Samsun'la Hopa Arastndaki Kiy! Bolgesinde Cografi Miisahedeler. istanbul Dniy. Cografya Enst, Dergisi, Cilt: 7, Sayi: 13, istanbul. D.M.i.G.M., 1984, Ortalama, Ekstrem Stcaklik ye Yagrs Degerleri Bulteni (Gunluk Ayhk). Ankara. DOGANAY, H., 1989, Tirebolu (:ay Fabrikasi ve Bu Fabrikaya Bagb Cay Tanm Bolgeleri. Cografya Makaleleri, AtatUrk Dniy. Fen-Edebiyat Fak. Yay.No: 37, Cografya Bol. Yay No: 3, Erzurum. DOGANAY, H., 1998, Turkiye Ekonomik Cografyasi, Cizgi Kitabevi Yaymlan, Konya. DOGANAY, H.,-DZDEMIR, D.,-i;;AHiN., LF., 2003, Cografya'ya Giri~-2 (Genel Beseri ve Ekonomik Cografya). Aktif Yaymevi, Erzurum. ERiN<;:, S., '1961, Dogu Karadeniz Kiytlartnda Fall ve Termik Tesirleri Hakkmda. TUrk Cografya Dergisi, Sayi: 21, istanbul. EROL, 0., 1952, Trabeon Sekileri Hakkinda Bir Not. A.D. Dil ve Tarih-Cografya Fak. Dergisi, Sayi: 1-2, Ankara; GDNEY, S., 1985, Steak Bolgelerde Ziraat Hayan. istanbul Dniy. Cografya Enstitusti Yay. No: 116, Edebiyat Fak. Yay. No: 2732, Istanbul. GbNEY, S., 1987, TUrkiye Ziraatinin Cografi Esaslan. istanbul Dniy. Yay. No: 2600, Ccgrafya Bol. Yay. No: 110, istanbul. I 10. Dogu Cografya Dcrgisi 16

23 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon KADIOGLU, Y., 2003, Akcaabat llcesi'nin (Trabzon) Beseri ve Iktisadi Cografya Ozellikleri. Ataturk Univ, Sosyal BilimJer Enst. (Basilmarms Doktora Tezi), Erzurum.. KOGMAN, A., 1993, TUrkiye Iklimi. Ege Univ. Edebiyat Fak. Yay. No: 72, izmir. KODAY, S., 2000, Turkiye 9ay Tarim Alanlannin DagtllJl ve 9ay Uretimimizdeki Geli~meler. Turk Cegrafya Dergisi, Sayi: 35, istanbul. TEKELi, ST, 1943, Rize'de 9ay Yetistirmenin 'Tahir Esaslan: TUrk Cografya Dergisi, Sayi: 2, istanbul. TRABZON ili <;:EVRE DURUM RAPORU, 1996, T.e. Trabzon Valiligi ij Cevre MUdUrlUgu. Trabzon. TRABZON EKONOMiK RAPORU, 2003, Trabzon. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasi, TRABZON MASTER PLAN!, 2005, n Tarim KlfsaJ Kalkmrna Master Plarumn Hazrrlanrnasma Destek Projesi. Trabzon. TUN<;:DiLEK, N:, 1960, Tiirkiye'de 9ay Ziraati (Gelismesi ve Problemleri). istanbul Univ, Cografya Enst. Dergisi, Sayi: 11, istanbul. ZAMAN, M., 2004, Vakfikebir Ilcesi'nin Cografyasr, Ataturk Univ. Yay. No: 937, Fen-Edebiyat Fak. Yay. No: 102, Arasnrrna Serisi No: 73, Erzurum. Eastern Geographical Review 16 JII

24 Trubzon'da Cay Tannurun Cogruft Esaslan 112. Dogu Cografya Dergisi 16

ÇANAKKALE DE ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN COĞRAFİ ESASLARI (The Geographical Principals of Olive Cultivation in Canakkale) Öğr. Gör. Dr.

ÇANAKKALE DE ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN COĞRAFİ ESASLARI (The Geographical Principals of Olive Cultivation in Canakkale) Öğr. Gör. Dr. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL ÇANAKKALE DE ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN COĞRAFİ ESASLARI (The Geographical Principals of Olive Cultivation in Canakkale) Öğr. Gör. Dr. Nusret KOCA ÖZET

Detaylı

MUĞLA ZEYTİN ÜRETİMİNDE MİLAS İLÇESİ NİN YERİ

MUĞLA ZEYTİN ÜRETİMİNDE MİLAS İLÇESİ NİN YERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 1-26, ELAZIĞ-2011 MUĞLA ZEYTİN ÜRETİMİNDE MİLAS İLÇESİ NİN YERİ The Place of Olive Production

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 12, TEMMUZ- 2005, İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 12, TEMMUZ- 2005, İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 12, TEMMUZ- 2005, İSTANBUL TÜRKİYE DEKİ SARIMSAK TARIMI VE TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI ÜZERİNE COĞRAFİ AÇIDAN BİR İNCELEME (A Geographical Study On Garlic Agriculture And Taşköprü

Detaylı

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi DANIŞMAN: Prof. Dr. Lütfi ÖZAV Afyonkarahisar 2008 SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi Coğrafya Anabilim

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI ÇAY SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN HİLAL USTA İSTATİSTİK ŞUBESİ 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. ÇAYIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHÇESİ 1) Çay ın Tanımı ve Kapsamı 3 2) Çay

Detaylı

TEHDİT VE TEHLİKE ALTINDA BİR KÜLTÜR BİTKİSİ: SAFRAN (Crocus sativus L.)

TEHDİT VE TEHLİKE ALTINDA BİR KÜLTÜR BİTKİSİ: SAFRAN (Crocus sativus L.) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:53-67, ELAZIĞ-2007 TEHDİT VE TEHLİKE ALTINDA BİR KÜLTÜR BİTKİSİ: SAFRAN (Crocus sativus L.)

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

SALİHLİ'DE YENİ BİR TARIM KEKİK EKİMİ VE ÜRETİMİ

SALİHLİ'DE YENİ BİR TARIM KEKİK EKİMİ VE ÜRETİMİ SALİHLİ'DE YENİ BİR TARIM KEKİK EKİMİ VE ÜRETİMİ ÜRÜNÜ; I A NewAgriculture ProductAt Salihli; the Planting and Harvesting of Thymus Dr. M e h m e t Akif CEYLAN* ÖZET İnceleme sahası, Ege Bölgesi'nin Ege

Detaylı

KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ)

KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 47-62, ELAZIĞ-2002 KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ) Doğan Erdil

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa)

ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 81-116 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa) Dr. İlker EROĞLU Aliağa

Detaylı

TURİZM COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: GÖKÇEADA(İMROZ)

TURİZM COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: GÖKÇEADA(İMROZ) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 1-32, ELAZIĞ-2006 TURİZM COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: GÖKÇEADA(İMROZ) A Research in

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science ISSN: 1012-0165. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science Cilt/Volume: 21 Sayı/Issue: 1 Ocak / January 2011 ELAZIĞ (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Bir Dergidir)

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com BİR ZİRAAT COĞRAFYASI ÇALIŞMASI: TÜRKİYE DE NAR (Punica granatum L.) TARIMI

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa)

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 353-400 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri Fatma VAROL 1 Korkmaz BELLİTÜRK 1 M. Turgut SAĞLAM 1 Geliş Tarihi: Öz: Tekirdağ toprak, su ve iklim özellikleri açısından

Detaylı

GELİŞİMİ VE DAĞILIŞI AÇISINDAN OSMANELİ İLÇESİNDESANAYİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ 1

GELİŞİMİ VE DAĞILIŞI AÇISINDAN OSMANELİ İLÇESİNDESANAYİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ 1 Zafer BAŞKAYA / 16 GELİŞİMİ VE DAĞILIŞI AÇISINDAN OSMANELİ İLÇESİNDESANAYİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ 1 Özet Zafer BAŞKAYA Marmara Bölgesi nin Güney Marmara Bölümü nde yer alan Osmaneli ilçesi, idari

Detaylı

ERZURUM-BĠNGÖL KARAYOLU NDA ULAġIMI GÜÇLEġTĠREN COĞRAFî ETMENLER

ERZURUM-BĠNGÖL KARAYOLU NDA ULAġIMI GÜÇLEġTĠREN COĞRAFî ETMENLER Geographıcal Factors Affecting Transportation On Erzurum-Bingöl Road ERZURUM-BĠNGÖL KARAYOLU NDA ULAġIMI GÜÇLEġTĠREN COĞRAFî ETMENLER Yrd.Doç.Dr. Ramazan SEVER * Özet Yaklaşık 180 km uzunluğundaki Erzurum-Bingöl

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK MİKRO HES SERACILIK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI B İ T L İ S - M U Ş -

Detaylı

İZNİK GÖLÜ HAVZASINDA ÇEVRE SORUNLARI. Environmental Problems in the Lake İznik Basin. Aydoğan MEŞELİ 1

İZNİK GÖLÜ HAVZASINDA ÇEVRE SORUNLARI. Environmental Problems in the Lake İznik Basin. Aydoğan MEŞELİ 1 134 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2010), 134-148 İZNİK GÖLÜ HAVZASINDA ÇEVRE SORUNLARI Environmental Problems in the Lake İznik Basin Aydoğan MEŞELİ 1 Özet İznik Gölü Marmara

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

HENDEK TE SANAYİNİN YAPISI VE DAĞILIŞI ÖZET

HENDEK TE SANAYİNİN YAPISI VE DAĞILIŞI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 4A0013 NATURE SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 4A ISSN : 1308-7282 2009

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Ağustos 2003 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ELMA RAPORU 1. GİRİŞ Ülkemiz sahip olduğu iklim ve ekolojik özellikler bakımından bazı tropik meyveler dışında birçok meyvenin yetişmesine elverişlidir. Elmanın

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı