Gzet TRABZON'DA,C;:AY TARIMININ COGRAFI ESASLARI. Yrd,Do~,DLSerkan DOGANA Y'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gzet TRABZON'DA,C;:AY TARIMININ COGRAFI ESASLARI. Yrd,Do~,DLSerkan DOGANA Y'"

Transkript

1 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon TRABZON'DA,C;:AY TARIMININ COGRAFI ESASLARI Yrd,Do~,DLSerkan DOGANA Y' Gzet Turkiye fay tartnunda basta gelen illerimizden birisi de Trabzon'dur. Nitekim Trabzon ili, gerek ('ay dikili alanlar ve gerekse de Iiretim miktarlari bakuntndan, Rize'den sonra ikinci sirada bulunur. Trabzon'da taruna elverisli arazinin (107417,5 hektar) % 14,7'si ( hektar) fay tartmtna ayntmtstir. Tiirkiye fay bahcelerinin P6 631 hektar} yaklastk % 21 ( hektar) kadari Trabzon'da bulunmaktadtr yill Turkiye kuru fay iiretiminin ( ton) ise, % 17,2'sini (26660 ton) Trabzon karsilanusur. Ayn{ yil Trabzonda fay tarnrn ile ugrasan fiftfi say'si kisidir. Cay, sanayi sektoriine hammadde olusturan tarim uriinlerinden birisidir. Guruunus: itibariyle Trabzon'da, 8'i Caykur'a ait olmak uzere 32 fay fabrikasi bulunmaktadir. Ytlitlc , ton kuru fay tiretim kapasitesine sahip alan btl Jabrikalarda, personel istihdani edilmektedir. Trabzon 'un temel tarun urunlerinden olan gay, hem yetistiriciligi, hem sanayisi ve hem de pazarlanmasi yonuyle cok. saysda insanui gecitn kaynagi durumundadtr. Anahtar Kelimeler: Tarim, Cay, Cay Sanayisi ~ Ataturk Universitesi, Kazirn Karabekir Egitim Fakultesi. Sosyal Bilgiler Egitimi Anabilim Dali, Erzururn. Eastern Geographical Review 16 89

2 Trabzon'da Cay Tartmmm Cograft Esaslan Abstract One of the leading cines in tea plantation in Turkey is Trabzon. The city is the second, after Rize: as regards the area of tea fields and the yield % ( hectares) ofthe cultivable land ( hectares) is used for tea plantation ill Trabzan. Almost 21% ( hectares} ofthe total tea plantation arm (76 fb I hectares) is ill Trabzon. Trabzon itselfhas met 17.2 % ( tons) of total tea production (15) 000 tons) ill The number of those engaged in tea plantation activity in that year is Tea is one ofthe agricultural plants used as row materials in industry, At present, 32 tea factories operate ill Trabzon, 8 of whicb belong to Caykur workers are employed in these factories which have a capacity of producing tons of dried tea yearly. One of the basic agricultural products, tea is an important means of earning life because ofnot only tea growing activity but also its industrial as-well as marketing value. Key Words: Agriculture, Tea, Tea Industry 90 DoguCograryaDergisi 16

3 Gecgraphicnl Features Of Tea Plantation in Trabzon TRABZON'DA (:AY TARIMININ COGRAFI ESASLARI Geographical Features oftea Plantation in Trabzon I-Giti~ Sanayiye hammadde saglayan ekonomik kaynaklardan biri de, tanm sekwriidiir. Uriinleri fabrikalarda islenerek ge~itli ihtiyac maddelerinin elde edildigi kiiltiir bitkilerine, sanayi veya endustri bitkileri denilir. Basta iklim ozellikleri olmak iizere cografi kosullann uygunlugu nedeniyle Tiirkiye, sanayi bitkileri tanmi icin 90k elverisli bir iilkedir (Doganay, 1998: ). Ulkernizde tanrm yapilan 90k cesitli sanayi bitkilerinden birisini de, 9ay bitkisi olusturur. Cay bitkisinin ana vataru Asya kitasr ozellikle de Muson Asya'sidir. Steak ve nemli iklim bolgelerinin bir iiriinii olan 9ay agaci, mile 4-5 m kadar biiyiiyebilir. Kamelyagiller familyasma ait olan bu bitki, yil boyunca yesil kalan bodur bir agactir (Goney, 1986: 186). Taze yaprak ve filizlerinin fabrikalarda islenmesiyle elde edilen kuru cay, bu bitkiye esas onemini kazandirrmsnr, Cay yapraklannda tein denilen uyanci bir maddenin bulunrnasi, aynca yapraklardaki bazt kimyasal maddelerin suya aroma katmasi, gunumuzde caym en 90k tuketilen iceceklerden birisi haline gelmesine zemin hazirlarrusnr (Tuncdilek, 1960: 12-13). Bu yoniiyle 9ay tanrm, milyonlarca insamn da temel gecim kaynagi durumundadir. Dunya cay tanmma bakildigmda, gerek cay dikili alanlann ve gerekse de cay Uretiminin duzenli ve hrzh bir artis gosterdigi soylenebilir, Nitekim 1961 'de yaklasik hektarhk cay bahcesinden ton kadar kuru 9ay elde edilirken, 2004 yihnda 9ay bahcesi hektara Uretim miktan ise tona ulasrmsnr, Belirtilen donemde 9ay bahcelerindeki arus % 97, kuru cay iiretimindeki artis oram ise % 327 kadar olmustur (www.fao.org).giiniimuzde dunya kuru cay Uretiminin ( ton) yaklasik % 80.2'sini ( ton) sirasiyla Hindistan ( ton),' <;:.H.C. ( ton), Sri Lanka ( ton), Kenya ( ton), Turkiye ( ton) ve Endonezya ( ton) karsilar, Buradan da anlasilacagi uzere Diinya cay tanmmda, ozellikle Muson Asya'si U1keleri soz sahibidir. Tiirkiye'de 90k yeni olmasma ragmen, bugun en gelismis sanayi bitkileri tanm faaliyetlerinden biri de, cay tanrmdir, Ulkemizde 9ay tanm sahalanm basta Rize iii olmak iizere, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri olusturur. Cay tanm alanlanmn % 65'i ( hektar) Rize, % 21'i ( hektar) Trabzon, % ll'i (8 600 hektar) Artvin ve % 3 kadan da Giresun- Eastern Geographical Review 16 91

4 Trabzon'da Cay Tanrmmn Cogrufi Esaslan Ordu (2 236 hektar) iilerinde bulunur. Ttirkiye'de gerek cay dikim alanlan ve gerekse de iiretim.miktarlan siirekli bir artrs gostermistir yrlmda 155 hektar olan cay bahceleri, 2004 yilmda.yaklasrk hektara ulasrmsnr. Aym donernde kuru cay iiretimi ise 0.2 tondan tona cikrmstrr. Dolayisryla gunumuzde Tiirkiye, Diinya cay bahcelerinin ( hektar) % 3'iine, iiretimin ise % 6.3'iine sahiptir yihndatoplanan ton yas cay yapragmdan yaklasik ton kuru cay elde edilmistir. Dolayisiyla 1 kg kuru ~ay uretilcbilmesi icin, yaklasik 5 kg kadar yas ~ay yapragmm islenmesi gerekir yih itibariyle Tiirkiye'de ~ay tanrm ile iigilenen tiretici sayisi kisidir, <;:ayi isleyen fabrika sayrsi ise, 46'sl Caykur'a ait olmak iizere, toplam 233 tanedir yilmda Turki ye, yaklasrk ton kuru cay ithal ederken, ton kadar da ihrac etmistir. Tiirkiye'nin kuru cay iiretimi ihtiyacmi karsilamakla birlikte, drsandan daha kaliteli caylar satm almmaktadir. Bunun drsmda her yrl ulkernize yaklasik ton kadar kacak ~ay girisi, yerli tiretimi de olumsuz yonde etkilemektedir. Ttirkiye'de Rize'den soma ~ay tanmmm onern kazandtgi illerden birisi de Trabzon'dur. Nitekim 2004 yih itibariyle Trabzon'da tan rna elverisli arazinin ( hektar) % 14.7'si (15832 hektar) ~ay tanrruna aynlrrusnr. Giiniimtizde Tiirkiye cay bahcelerinin % 21'i ( hektar), kuru ~ay iiretiminin (2003 yilmda ton) ise % 17.2 ( ton) kadan Trabzon iiine aittir yih itibariyle Trabzon'da ~ay tanrm ile ugrasan ciftci sayis! kisidir (Trabzon Tanm Master Plam, 2005). Trabzon'da ~ay tanrru, oncelikle Rize'ye komsu olan, dogudaki ilcelerde baslarrusur yrlmda Of'ta baslayan ~ay yetistiriciligi, daha soma diger ilcelere yayilrmsnr (Tuncdilek, 1960: 18-19). Gunumuzde de Trabzon'da ~ay tanmmm merkezini Of ilcesi olusturur. Nitekim toplam cay bahcelerinin % 55'i ( hektar) bu ilcede bulunur. Of'tan soma cay tanrrumn onern kazandigi diger ilceler Hayrat (2 571 hektar), Siirmene ( hektar), Arakh (712.7 hektar), Merkez ilce (430.8 hektar), Vakfikebir (358.7 hektar) ve Dernekpazan (288.7 hektar) ilceleridir. GortildiigU uzere Trabzon'da cay tanrm daha ~ok dogudaki ilcelerde gelisrne gostermistir. Bunun temel nedeni yagism buralarda fazla olmasi ve cay tanmmm dogudaki Rize iiinden gelmesidir. Bilindigi iizere cay, onernli bir sanayi hammaddesidir. Cay yapraklannm toplandiktan soma iki-ilc gun icerisinde islenmesi gerekliligi, cay fabrikalanmn da, Trabzon'da kurulmasma zemin hazirlarmstrr yih itibariyle Trabzon'da, 8'i Caykut'a ait olmak iizere toplam 32 ~ay fabrikast bulunrnaktadir (Trabzon Tanm Master Plaru, 2005). Yillik ton kuru 92 Dogu CografyaDergisi 16

5 Geographical Features Of Tea Plantation in Trnbzon <;ay Uretim kapasitesine sahip olan bu fabrikalarda, top lam personel istihdam edilmektedir (Trabzon Ekonomik Raporu, 2003: 76). Trabzon ilinde ticari olarak yetistirilen teme! tanmsal UrUnler ftndik ve raydlr. Kirsal nufusun oldukca yogun oldugu Trabzon'da, bu iki tanmsal UrUn cok buyuk bir onern tasimaktadrr. Arastirrnarrnza konu olan <;ay, hem yetistiriciligi ve hem de sanayisiy!e birlikte. Trabzon'da buyuk bir istihdam. kaynagi durumundadir, Aneak son yillarda cay tanrru, cozulmesi gereken bir takrm sorunlarla karst karsiyadtr, Bu sorunlara getirileeek rasyonel cozumler, yoreden gerceklesen goclerin azaltilmasmda da bir parca olsun etkili olacaktir. 2-Trabzon'un Konum Ozelliklerl Trabzon iii, Karadeniz Bolgesi'nln Dogu Karadeniz BOlUmU smirlan, icerisinde bulunur. Bandan Giresun, Guneyden Gumushane ve Bayburt illeri, guneydogudan Erzurum, dogudan Rize ile cevrili olan Trabzori iii, kuzeyde ise Karadeniz ile komsudur (Harita I). Trabzon ilinin Karadeniz'e olan kiyt uzunlugu yaklasik 135 km kadardir. Harita 1. Lokasyon Haritasi. Eastern Geographical Review 16 93

6 Trabzon'da Cay Tarrrmrun CograftEsaslan 4664 km 2 yuzolcumune sahip olan Trabzon, Tiirkiye topraklanrun % 0.6'slm olusturur yih verilerine gore kilometre kareye yaklasik 209 kisi dusmektedir, Aym donemde Tiirkiye icin bu degerin 83 kisi oldugu dikkate ahrnrsa, Trabzon ilinde aritmetik niifus yogunlugunun oldukca yuksek oldugu giifiiliir. Idari o!arak Trabzon iii, merkez ilceyle birlikte 18 ilceden olusur. Besikduzu.Vakfrkebir, Carsibasi, Akcaabat, Yomra, Arsin, Arakh, Siirmene ve Of Karadeniz'e kiyisi bulunan ilceleri olustururken; Tonya- Dtizkoy, Salpazan, Macka, Koprubasi, Dernekpazan, Hayrat ve Caykara ilcelerinin ise Karadeniz'e kiyrsi bulunmaz. Trabzon'un genellikle engebeli bir arazi tlzerinde, dagmik bir yerlesme sekli gosteren 537 koyu bulunur. Ulkemizin yuzolcumu kucuk illerinden biri olan Trabzon, akarsu vadileriyle derin bir bicirnde yanlrrus daghk ve engebeii alanlardan olusur. Nitekim il toprakiannm % 30'u daghk, % 60'1 kiyidan i~ kesim!ere dogru gittikce yiikselen ve ortalama % egim gosteren alanlar ve % lo'!uk bir kisrm ise diiz alanlardan olusmaktadir (Trabzon tu Cevre Durum Raporu, 1996: 1). Yapilan cahsmalarda Trabzon ilinin morfolojik olarak ii~ bolumden olustugu (Ardel, 1943: 71) ve Trabzon sehrinin taracalar iizerinde kuruldugu belirtilmektedir (Erol,1952: 135), Dogu Karadeniz kiyi kesiminde yerlesmelerin, yollann ve tanmsal arazilerin iizerinde bulundugu taracalar, beseri hayat acismdan son derece onernlidir (Ardel, 1963: 49). Trabzon ilinin guney kesimini, dogu-bati dogrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Daglan'mn Dogu Karadeniz KlYI Daglan'rn olusturan Haldizen, Soganh, Trabzon ve Kalkanh (Zigana) daglan engebe!endirir. Deniz seviyesinden baslayarak giineye dogru artan yiikseklik, daghk sahalarda 3000 m' yi bulur. iiin en yuksek noktalanm, guneydogudaki Haldizen Dagi'nda 3193 m'ye erisen Karakaya Tepesi ile gtmeydeki Cakirgol Dagr'rnn Deveboynu Tepesi (3082 m) olusturur.. Dogu Karadeniz Bolumu geneiinde oldugu gibi Trabzon'da da giineydeki daglardan kaynaklanm alan akarsular, kuzey yonundeki dag ve platolan derin bir sekilde yararak Karadeniz'e ulasmaktadir, Genelde kisa boylu olan bu akarsular, yatak egimlerinin fazla olmasi nedeniyle, luzh akrshdirlar. Baltaci Deresi (51 Ian), Degirmendere (61 km), Fol deresi (43 km), Kalemina Deresi (46 km), Solakh Deresi (60 km) ildeki bashca uzun akarsulardir. Trabzon iliyle 135 km'iik komsulugu olan Karadeniz, yaklasik olarak km- yuzolcume sahiptir. Kiyi kesiminin fazla girintili cikmnh clmadigi Trabzon ilindeki bashca crkmnyi, Akcaabat ile Vakfikebir arasmdaki Fener Burnu adiyla da bilinen Yoroz Burnu olusturur. 94 DoguCografyaDergisi 16

7 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon 2000 Genel Niifus Sayirru sonuclanna gore, Karadeniz Bolgesl'nin nufusu kadardir, kisilik niifusuyla Trabzon, Karadeniz Bolgesi'ndeki 14 il arasmda niifus buyuklugu bakirrundan, Samsun'dan soma ikinci srrada bulunur. Son sayimdan elde edilen verilere gore, Trabzon iii niifusunun ( kisi) % 49.12'sini ( kisi) ~,_% 5o.&S'ini ( kisi) ise kirsal niifus olusturmaktadir (Tabla I). Aynca tiim sayim donemlerinde, Trabzon ilinde belirgin bir kir nufusu fazlahgi dikkati ceker, Trabzon il nufusunun ( kisi) % 50.1'ini ( kisi) kadm niifus olusturur, Kirsal niifusun cinsiyet yapisma bakildrgmda, belirgin bir kadm niifus fazlahgi dikkati ceker. Nitekimson genel nufus sayirruna gore, toplam kir niifusunun ( kisi) % 51.1'ini ( kisi) kadm niifus olustururken, % 48.9'unu ( kisi) ise erkek nufusolusturur (Tablo 1). Bu durum cahsmak amaciyla go\' eden nufusun, daha cok erkekierden olustugunu gostermektedir. Tablo 1 Trabzon llinin Nufus Durumu (2000) Tonlam Erkck %'si Kadm %'si nntifusu I Schir Ntifusu Ktr Ntifusu Kaynak Gene! Nufus Saynm,.. Nufusun Sosyal ve Ekonornik Nitelikleri, Trabzon. Trabzon, ulasim balarrundan elverisli bir konumda bulunrnaktadir, Nitekim gerek karayolu, gerek denizyolu ve gerekse de havayolu ulasim imkiinlanna sahiptir. Dogu Karadeniz Bolumu'nde, Samsun'dan soma, ikinci biiyiik liman olan Trabzon limam, hemen her donemde onemini korumustur, Trabzon'u drs diinyaya baglayan en onemli yol, dogu-ban dogrultusunda Samsun'dan Sarp'a kadar uzanan, sahil karayoludur. Bu yolun standartlanm yiikseltme cahsmalan tamamlandigmda, ulasim bakimmdan biiyiik bir rahathk saglanacaknr, Trabzon'un i\' kesimlerle baglantisi ise, Kalkanh (Zigana), Vaukdagr ve Kop gecitlerini asan Trabzon Erzurum karayolu (E-97) ile saglamr, Trabzon sehrinin karayolu ile Rize'ye uzakligi 75 km, Giresun'a 136 km, Ordu'ya 181 km, Samsun'a 346 km, Erzurum'a 324 km, Ankara'ya 764 km ve istanbul'a ise km kadardir. 3-<;:ay Bitkisinin Yetisme Kosullarr ve Sahaya Uyumu Tohumdan veya fidanlardan yetistirilen cay bitkisi, steak ve nemli iklim bolgelerine uyum saglamis bir tanm iiriiniidiir (Fotograf I). Kamelyagiller familyasma ait olan ve ytl boyunca yesil kalan cay agaci, m ile 4-5 m kadar biiyiiyebilir ( Goney, 1986: 186 ). Cay bitkisi Eastern Geographical Review

8 Trubzon'da Cay Tanmmm Cografj Esaslan dikildikten ancak 4 yrl sonra urun vermeye baslasa da normal iiruniiniialtmci senede verir. Fotograf 1. Cay Bitkisinden Bir Gorunum. Cay tanrmm en cok etkileyen dogal cevre ozelligi iklimdir. Cay tanrm yapilan sahalarda, ayhk srcaklik ortalamalan "C arasmda olrnahdtr, Buna karsihk aylrk dusuk sicakhklar da 12 'C He -5 'C arasmda degismelidir, Bitkinin gelismesi bir cok bolgede 12'C'nin altmda ve 30 "C'nin iistunde azalmaktadir. Cay agact soguklardan zarar gormektedir. Hava srcakhgmm sik sik -6 "C'nin altma du~tugii yerlerde, cay bahcelerinin yapay olarak soguga karst korunmasi gerekmektedir. Sicaklik -5 "C'ye dusunce, ~aym yapraklan ve tomurcuklan hemen donar. Dolayisiyla -6 "C'nin altina dusen sicakhklarda cay tanrm ekonomik onemini bliyuk olcude kaybeder. Dusuk sicakhklar yamnda yuksek sicaklrklar da cay tanrmm olumsuz yonde etkiler. Uzun suren ytiksek sicakliklarda, ~ay yapraklan kalmlasmakta ve sertlesmekte, bunun sonucunda elde edilen caym kalitesi dusmektedir (Ganey, 1986: ). Cay tarrmmi yakmdan etkileyen bir _ diger iklim unsuru da yagrslardir. Cay agaci oldukca yuksek miktarda yagis istemektedir. Cay tanmi icin asgari yagl~ miktannm yrlda mrn'den az olmamasi ve mevsimlere esit dagrlmasi gereklidir. Bununla birlikte caym iyi gelisrnesinde ydhk yagis miktanmn mm arasmda olrnasi faydalrdrr (Tekeli, 96 Dogu CografyaDergisi 16

9 Geographical Features OfTea Plantation in Trabzon 1943: ). Yagism yeterli olmadrgi yerlerde, sulama ije bu sorunu gidermek pek faydah degildir, Cunku cay agaci nispi nemi yiiksek havayi sever. Dusuk nispi nem oram ve bir ayi gecen kurakhklar, caym kajitesi ve verimi iizerinde biiyiik O1~Ude olumsuz etki yapar. Cay agacuun yagislara en fazla ihtiyaci oldugu mevsim ilkbahardir. Bu mevsimde vejetatif faaliyetler artmakta ve buna bagh olarak ~ay agaclannda yaprak siiriimii hrzlanrnaktadir. Cay agaclan, ozellikle steak mevshnaezarnan zaman esen SICak ve serin ruzgarlardan hoslamr. Fakat devamli esen steak ve kuru ruzgarlar, ~ay agaclanna buyuk iil~iide zarar vermektedir. Boyle yerlerde ruzgan onlemek.icin, hakim ruzgar istikametine dik ve ruzgar kiran ismi verilen orrnan seritleri tesis edilmelidir «Goney, 1986: ). Caym verimi ve kalitesi iizerinde, toprak ozelliklerinin etkisi buyuktiir. Her seyden once cay tanrm yapilacak topraklar, gecirimli olmahdrr, ToprakJarm suyu ve havayi. gecirmeleri gerekmektedir. KiJ oram yuksek olan gecirimsiz topraklar, hava ve suyun kolayhkla hareketine irnkfin vermediklerinden dolayi, cay tanmma elverisli sayilmazlar. Cay tanmma en 'elverisli topraklar derin, gecirimli ve yer alti suyu problemi olmayan topraklardir. Cay agact daha ziyade killi-kumlu ve volkanik kokenli lateritik topraklardan hoslarur. Aynca cay yetistirilecek topraklar organik maddeler bakirrundan da zengin olmalidir. PH degerinin ise 4-6 arasmda olrnasi uygundur (Tekeli, 1943: ). Bilindigi iizere, Karadeniz Bolgesi kiyilan boyunca, denizel etkilerin kuvvetle hissedildigi ve her mevsimi yagl~h bir iklim etkilidir. Bolgenin kiyilan boyunca yaz aylan pek steak degildir; en steak aym ortalama sicakhgi "C'yi gecmez. KI~ mevsimi de fazla soguk degildir, En soguk aym ortalama srcakhgi 6-7 'C kadardir (Kocman, 1993: 77-78). Sicakhk acrsmdan Trabzon iii incelendiginde, ~ay tanmma elverisli bir ozellikte oldugu gorulur, Nitekim yilhk sicakhk ortalamalan ~ay tanmmm yapildigi tum istasyonlarda 'C kadardir. En steak aylarda (temmuz-agustos) ortalama sicakhk degeri 23.5 'C, en soguk aylarda (ocak-subat) -6.7 'C civanndadtr (Tablo 2, Tablo 3). Tablo 2. Trabzon Hinde Yillik Sicaklrk, Yagis ve Baihl Nem Durumu. llcclcr S,cakllk ("C) Yal!Js (mm) BalbINem (%) Trabzon Akcaabnt I Cavkara Of Arakh Arsin Vakfrkeblr Kaynak: D.M.I.G.M. vcnlennden. Eastern Geographical Review 16 97

10 Trubzon'da Cay Tanmuun Cografi Esaslan Tablo 3. Trabzon'da Ayhk Ortalama Sicakhk De erieri ee). 0 'S M N M H T A E E K A Yllhk Orr.Sic ' :1.6 OrI.YlIk.SIC. [ Ort.DU~.SlC ' IL Kaynak. Trabzon Meteorofoji BoIge Mudurlugu..-. Verden. Arastrrma sahasmda don olayi, cay tanrrunr etkileyen iklim unsurlanndan birisidir, Sicakligm 0 "C'nin altma indigi giinler kasim, araltk, ocak, subat, mart ve nisan aylarmda gorulmektedir (Tablo 4). Yilhk toplam donlu gun sayismm 7.9 gun oldugu Trabzon'da, ocak ve subat aylan don olaylanrun sikhkla yasandigi aylardir, Bu aylardaki don olaylan, cayin verim ve kalitesini olumsuz yonde etkilemektedir. Cay bitkisinin yetismesinde srcaklrk kadar yagl~ ve nemin de biiyuk etkisi vardir. Cay tanmt icin asgari yilhk yagis tutannm mm oldugu dusunulurse, Trabzon'da cay yetistiriciliginin en onemli dogal cevre sorununu yagt~ yetersizligi olusturur, Nitekim Trabzon'da hemen hicbir istasyonda bu yagis degerlerine ulasrlmaz (Tablp2, Tablo 4). Sadece Of ilcesindeki mm'iik yagl~ tutarlan bu acidan dikkat cekicidir. Zaten Trabzon iii ~ay tanrnmm merkezini de Of ilcesi olusturmaktadir. Yillrk yagis. tutarlan bakrmindan Trabzon iii, cay tanmma cok elverisli degildir, Muson Asyasi'nda turn yil boyunca cay hasadt devam ederken iilkemizde cay hasadtrun uc kez yapilmasi, Yllltk ortalama sicakhk ve yagt~ degerlerinin dusuk olmasiyla ilgilidir. Yilhk yagis tutan yamnda, yagrsm mevsimlere dagili~1 da buyuk onern tasrmaktadir. Cay bitkisinin yagisa ihtiyaci en fazla ilkbahar ve yaz aylanndadir, Trabzon'da ise yagism en az dustugii iki mevsim ilkbahar ve yazdir (Tablo 5). Boyle olmakla birlikte Trabzon'da gercek bir kurak mevsimin yasanmadigiru ve her mevsirnin yagrsh oldugunu belirtmek gerekir. Yagrsm yanmda havanm nemliligi de cay bitkisinin gelismesi ve verimi iizerinde etki yapar., Yilhk bagii nem orarunm % 73 oldugu Trabzon, bu acidan cay tanmma elverislidir (Table 4). Tablo 4. Trabzori'da Ayhk Ortalama Yagrs, Nispi Nem Degerleri He Donlu Gurtler Sayisinm Ylll,k Gidisi Y:lgl~ (mill) 0.' M N M H T A E E K A ':~ 81.9 ' ::::75.5 Nispi 72 (,X ' J NelJl(%) Donlu ' 7.9 GUIlIer Kayuak: Trabzon Meteoroloji Bolge Mudurlugu Verden. 98 Dogu Cograf'ynDergisi 16

11 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon Tablo S. Trabzon'da Yilhk Ya I~ Tutarlannm Mevsimlere Da ihrrn (mm). iller ijkbahar %'si Va:'; %'si Sonbahar %'si KI %'si To lam %'si Tmbzon Kaynak: Trabzon Meteoroloji Bolge MudurluguVenlerl. Belirtilen bu iklim ozellikleri, btiytik olcude by! kesimleri icin gecerlidir, i~ kesirnlere dogru gidildikce iklim ozelliklerinde degisikliklermeydana gelecegi bilinen bir gercektir, Sonuc olarak Trabzon ilindeki cay tanrmrn olumsuz yonde etkileyen iklim unsurunun ozellikle yagl~ yetersizligi oldugu soylenebilir. Trabzon ilinde daha cok podzolik topraklar yaygmdir, Bunlar fazla yagism etkisiyle yikannus asit topraklardrr. Asm yikanma sebebiyle, bitkilerin gelisebilrnesi icin gerekli olan azot, kirec ve fosfor toprakta yok denecek kadar az bulunmaktadir. Bu nedenle cay bitkisinin en fazla ihtiyac duydugu azot, fosfor ve potasyum gtibreleme yoluyla topraga kazandmlmalidrr. Taban suyu problerni olmayan Trabzon topraklanmn PH dereceleri 5.0 ila 6.5 arasmda degismektedir. Bu topraklann btinyeleri, meydana geldikleri ana kayanm ozelliklerine bagh olmakla birlikte, killi-tm ve kumlu-tm yapidadir, Buradan da anlasilacagi tizere Trabzon iii, toprak ozellikleri acismdan, cay tarimma elverislidir, Cay tanrru, turn yll boyunca bakun isteyen bir faaliyettir. Cay fidanlanmn yetistirilrnesi, bahcelere tasmmasi, bahcelerin capalanmasi, gubrelenmesi, cay agaclannm budanmasr, zararlrlarla mlicadele ve caym hasat edilmesi gibi konularda bilgili ve cok sayida isciye ihtiyac vardtr. Arastirma sahasmda, cay bahcelerine uygulanan bakim faaliyetlerinin son derece yetersiz oldugunu soylernek mtimktindtir. Budama ve capalama en az dikkat edilen bakrm faaliyetlerini olusturur. Gtibreleme yapilmakta, ancak gubreler rastgele secilmekte ve bilincsizce kullamlmaktadir. Cay hasadi da ozen gosterilmesi gereken faaliyetlerden birisidir. Mayrs aymda baslayan hasat isleri ekim ayr ortalanna kadar stirmektedir. Hasat sirasmda cay agacrrun taze yaprak ve stirgtinlerinin ahnmasi cok onernlidir. Ancak daha fazla cay hasat edilebilmesi icin buna dikkat edilmemesi ve taze olmayan yaprak ve dallann kopanlmasi, caym kalitesinin dusmesine neden olur. Bu da Ttirkiye'de tiretilen caym en btiytik sorunlanndan birisini olusturur. Gecmis ytllarda,ay hasadi daha cok elle yapihrken, gtintimtizde cay rnakasi kullamlrnaktadrr. Arastirma sahasmda cay hasadi daha cok aile bireyleri tarafmdan yapihr. Buna karsm cay tanmmm yogunlastigr Of ilcesine hasat donemlerinde Akcaabat, Vakfikebir ve Besikduzu ilcelerinden isciler gelir. Elde edilen yas,ay yapragi fazla bekletilmeden, gerek Caykur ve gerekse ozel cay fabrikalanmn cay ahm yerlerine teslim edilir (Fotograf 2). Eastern Geographical Review 16 99

12 Trabzon'da Cay Taruruuin Cografi Esaslan Fotograf2. Yas Cay Yapragi Ahm Yerlerinden Bir Gorunum. 4 Trabzon'da Cay Bahcelerinin Cografi Dagdl~1 Bilindigi uzere Ulkemizde cay tantrum gelistirrne cahsmalan 1924 yilmda Rize'de baslatrlrmsnr yilmda ise Of ilcesinde tesis edilen 13.9 hektarhk cay bahcesi ile Trabzon'da cay tanrm onem kazanmaya baslarrnsur. Ancak 1952 yihna kadar Trabzon'da cay tanrm Of ilcesi ile, sirnrh kalrrustrr. Daha soma Surmene ve Arakh'da gelisen cay tanrru, guniimiizde diger ilcelere de yayrlmrstir, Boyle olmakla birlikte Trabzon'da 9ay tanrm balta Of olmak uzere, Hayrat, Siirmene ve Arakh ilcelerinde yogunluk kazanrrustrr, 1998 yih itibariyle Trabzon'da cay tanrnmm yaprldigi koy/mahalle sayrst 308 kadardi (Koday, 2000: 334). Bu da Trabzori'da cay yetistiriciliginin, ziraat hayati icindeki onemini acikca gostermektedir. TUrkiye'de Rize'den sonra 9ay tarmumn onern kazandigi iilerden birisi de Trabzon'dur. Nitekim 2004 yih itibariyle Trabzon'da tanma elverisli arazinin ( hektar) % 14.7'si ( hektar) cay tanrruna. aynlrmstir. GUniimUzde TUrkiye cay bahcelerinin % 21'i ( hektar), Trabzon ilinde bulunmaktadir, 1945 yilmda 13.9 hektar cay bahcesinin bulundugu Trabzon, 2004 yilmda hektarhk cay dikili arazisi ile onemli bir cay tanrru sahasi haline gelrnistir (Tablo 6). Zaten Trabzon ekonomisi icin findiktan sonra cay ikinci srrada bulunur yrllarmda yaklasik hektar olan cay dikili alanlann hektara 100. Dogu CografyaDergisi 16

13 Geographical Features Of Tea Plantation In Trabzon gerilemesi, ekonomik olmayan bahcelerin sokulerek fmdik bahcesi durumuna getirilmesi ile ilgilidir. Tabln 6, Trabzon'da YIllara Gore a Dikim Alanlanndaki De"i~imler (Hektar) Kayn.~: Trabzan Tanm ii Mudurlugu... - Trabzori'da,ay tanrru buyuk olcude dogudaki ilcelerde onem kazanrmsur, Burada Of, Hayrat, SUrmene ve Arakh ilceleri,ay tanmnun yogunlasngi sahalardir, Ozellikle Of ilcesi, tanma elverisli arazisinin ( hektar) % 85.6'smm (8 708 hektar) cay tanmma aynlrms olmasi ile dlkkati ~eker. Yagl~ sartlarmm daha elverisli olmasi yamnda,,ay tanmmm Rize'den doguya dogru yayilmasi boyle bir gelismeye zemin hazirlarrusnr, Trabzon'da,ay tanrm genellikle ill yukselti kusagmda yapilmakla birlikte m yuksekliklerde de,ay bahcelerine rastlamr, Cay urununde desrekleme ahrnlanrnn yapilmasi, halkm,ay tanrmna yonelrnesinde etkili olmustur. Bu nedenle ozellikle orman. ve mera alanlan,,ay bahcesi haline getlrilrnlstir (Fotograf 3). Yukseltisi fazla olan ormanlik alanlann,ay bahcesine donusturulmesi, kalite dusmesine neden olurken, yanlis arazi kullamrm sonucu dogal dengenin bozulmasi gibi ciddi sorunlan da gundeme getirmektedir. Trabzon'da ~ay tanrru zarnan zarnan mtsir, fasulye, fmdik ve diger meyvelerle birlikte i, lee yapilrnaktadir. Daha cok fmdrk bahceleri icerisinde rastlanan cay bitkileri, verlm bakimmdan dtisuk degerler gosterirler (Fotograf 4). Bu nedenle iklim ve toprak ozelliklerine uygun olarak tek tip tanm UrUnUnUn yeti~tirilmesi daha ekonomir olacaktrr, Fotograf3. Ormanlann Tahrip Edilerek Cay Bahcesine DonU~tUrilldUilU Aanlardan Bir Gorunum (Fotograf, Merkez Ilceye bagh yaklasrk 800 m yukseklikteki Okcu Koyu'nden almrmstir). Eastern Geographical Review lb ~ 101

14 Trabzon'da Cay Tunmmm Cografi Esaslan Fotograf4. Fmdrk Bahcesi lcerisinde Yapilan Gay Yetistiriciliginden Bir Gorunum. (FotografMerkez Ilceden Almrrustir), Trabzon'da cay dikiii alanlann buyuklugu bakirmndan Of ( hektar), Hayrat ( hektar), Siirmene ( hektar) ve Arakh (712.7 hektar) ilceleri basta geiir (Tablo 7, Sekil 1, Harita 2). Nitekim Trabzon'un dogusunda bulunan bu dart ilcenin,ay dikim alanlan toplarrn hektar kadardir. Bu da, Trabzon iii,ay bahcelerinin ( hektar) yaklasik % 89.9'u demektir. Bununla birlikte Of ilcesi, adeta,ay tanmmm merkezi durumundadrr (Fotograf 5). Nitekim Trabzon'daki cay dikiii alanlarm % 85.6'sl ( hektar) bu ilcede bulunmaktadrr, Bunlardan baska Merkez ilce (430.8 hektar), Vakfikebir (358.7 hektar), Dernekpazan (288.7 hektar), Besikduztl ( hektar), Caykara ( hektar) ve Koprubasr (110.8 hektar) cay tanmmm onem tasidig: diger ilcelerdir (Fotograf 6). Carsibasi (74.9 hektar), Yomra (47.1 hektar), Arsin (26.1 hektar) ve Akcaabat (0.8 hektar),ay bahcelerinin en az oldugu ilcelerdir, Trabzon'da,ay bahcelerinin az oldugu yerlerde daha cok fmdik tanmmm onem kazanrrus oldugunu. belirtmek gerekir. KtYI kesiminde bulunan ilcelerin toplam cay bahcesi biiyiikliigii hektardrr, Buda Trabzon'daki cay dikiii alanlarm % 80.5 kadandir. Iklim kosullarmm kiyi kesimlerinde cay tannnna daha elverisli olmasi, boyle bir gelismeye zemin hazirlarrustrr. Trabzon'daki cay bahcelerinin ancak % 19.5'i ( hektar) denize kiyisi olmayan ilcelerde bulunur. [02. DoguCografyaDergisi 16

15 Geographical Fea(u~es OfTen Plantation lntrabzort j Fotograf 5. Of Ilcesindeki Cay Bahceierinden Bir Gorunum, FOlograf 6. Merkez Ilcedeki Monokultur Cay Bahcelerinden Bir Gorunurn. Eastern. Geographical Review

16 Trabzcn'da Cay Tanrrunm Cografl Esaslart TabIo 7. Trabzon'da Cay Tanm Alanlanrun Ilcelere DagIlI$1 (2004). Ilcenln Adl ---.!.a Bahces! (Ha) ~nin Adl Cay Bahcesl (Hn} Merkez Derne~lzllfl Akcuubut 0.8 Hayrat Arukh KO)rtlb' I A~n ~I Of 8~.2 Be ikduzu Surmene Carslbasl 74.9 VakfJkebir (nvl;ara lis,] Yomra 47.1 TOPLAM IS 832 Kaynak: Trabzon Tanm II MUdtirlUgu. ha ~8;J"'E 'f ~L\! - N c " ;; ~ ~.c N l! i!.c ~ :; " ~ " c- ~ ~ ~ ~ :I: a. 1:I::a " 0- (lj '0 u:i 0- III E ~ :> ",.. C 5-Trabzon'da Cay Sanayisi ve Cay Uretimi Bilindigi uzere ~ay, sanayi sektorunde hammadde olarak kullarulan tarim urtmlerinden birisidir, Hasat edildikten sonra kisa surede i~lenmesi 104. Dcgu CografyaDergisi 16

17 _._--_._--~--._ ,,- ~---_._~..._--_._ Geographical Features OfTeaPlantation in Trabzon zorunlulugu, ~ay tanrm bolgelerinde ~ay fabrikalanrun da kurulrnasma zemin hazrrlarmstir. Hasat edilen yas cay yapraklan, ~ay fabrikalan adi verilen tesislerde, islenerek kuru cay elde edilir. 20 Mayis 1942 tarih ve 4223 sayih kanun He cay tanrm esaslan belirlenmis ve uretilen caylar ise Tekel idaresine verilmi~tir. l;ay sanaylsine ozel sektorun girisi ise 1984 yilmda ~*a!1t1an 3092 saytil kanunla. gerceklesmistir, Destekleme ahrm yapilan tarim urunierlnden birlsl olan ~ay, basta bir devlet kurulusu olan Caykur ve oze] sektor fabrikalannda islcnmektedir. Giinurnilz itibariyle Trabzon'da, 8'j l;aykur'a ait ounak uzere top lam 32 ~ay fabrikasi bulunmaktadir. Yrlhk Ion kuru cay Uretim kapasitesine sahip olan fabrikalarda, personet istihdam edilmektedir, Caykur'a ait fabrikalardan 5 tanesi cay tarnrunm yogunla~ligl Of ilcestnde (Fotograf Z), digerleri ise Hayrat (1 adet), Surmene (Iadet) ve Arakh (l adet) ilcelerinde bulunmaktadir, Belirtilen H~eler ayill zarnanda Trabzon'da cay tanrmmn en fazla onem kazandlgl yerlesmelerdir, Trabzon'da faaliyet gosreren ozel rray fabrlkalan 24 tane olup, bunlann da 11 tanesi Of Ilcesindedlr (Fotograf 8). Caykur fabrikalannda iiretilen kuru ~ay puketlenrneden Rize'ye gonderilmekte' ve burada paketlenerek sansa sunulrnaktadir. Ozel sektor fabrikalannda paketleme uniteleri bulunmakta ve elde edilen kuru cay cesitli tip ve boylarda paketlenerek pazarlanrnaktadir. Ureulen kuru caylar Turkiye'nin hemen her tarafmapazarlanmaktadir, I!ltalrllf7. t;aykur'a Ait Of Gay Fabrikasl'ndan Bir GorUnUm. Eastern Geographical Review

18 Trabzon'da Gay Tanmmm Cografl Bsaslan. Fotograf S. Of llcesindekl Ozel Cay Fabrikalarr, Daha <;:ok Solakh Vadisi'nde Toplanmisur. Trabzon'da cay Uretimini ya~,ay yapragi ve kuru,ay seklinde incelemek uygun olacaktrr. 1 kg kuru,ay elde edilebilmesi icin islenrnesi gereken yas cay miktan yaklasik 5 kg kadardir. Trabzon'da yas,ay yapragi Uretiminde Of, Hayrat, Surmene ve Arakh ilceleri basta gelir. Trabzon ilinde 1990 yrlmda ton ya~ cay yapragi islenerek ton kuru cay elde edilrnis, 2003 yilmda ise islenen yas cay yapragi tona, Uretilen kuru,ay miktan ise tona ulasrmsnr (Tabla 8, Sekil 2). Belirtilen donernler arasmda yas cay Uretimi % 31.2 ( ton), kuru,ay Uretimi ise % 21.7 (4 760 ton) kadar bir artis gostermistir, Boyle olmakla birlikte Trabzon ilinde gerek yas,ay ve gerekse de kuru cay tiretiminde belirli bir istikrann olmadigi dikkati ceker, Cay dikili alanlann azalmasma karsm 1998,2000 ve 2003 yillannda yas,ay yapragi uretiminde gozlenen artislar, iklim kosullanrnn elverisli olmasi ve basat islemi sirasmda taze olmayan yaprak ve surgunlerin de ahnmasryla ilgilidir. Bu durum cay Uretiminin artrnasma, aneak kalitenin dusmesine neden olur. Turkiye,ay tanmmm karst karsrya bulundugu en onemli sorunlardan birisi de budur Dogu Cografya Dergisi 16

19 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon Tabla 8. Trabzon'da Cay Arazisi Miktarlan, Yas ve Kuru Cay Uretim Durumu ( ) Ylliar Cay Arazisi(Haj Ya~ <;ay (Ton) Kuru <;ay (Ton) ~ ISO , Kaynak: D.LE.. Tanmsal Yapi, den ahnrmsnr. Ton r , ~L--_c J<-~ o Iill Ya ~ay a Kuru ~ay I Sekil Z, Trabzon'da Yillara Gore Yas ve Kuru Cay Uretirn Durumu. Trabzon ilinde hem yas,ay ahmlannda ve hem de kuru,ay Uretiminde, Caykur'a ait 8 fabrika basta bulunur. Nitekim 1996 yilmda Trabzon'da elde edilen yas,aym ( ton) % 86.5'ini ( ton) Caykur, aneak % 13.5 ( ton) kadanmn da ozel,ay fabrikalan alrmsnr. GUnUmUzde de yine ya~,ay ahmlannm yandan fazlasmi Caykur fabrikalan gerceklestirrnekle birlikte, ozel fabrikalann,ay ahm miktarlan da onemli olcude artis gostermistir yihnda elde edilen ya~ caym ( ton) % 62.6'SIOI (94289 ton) Caykur, % 37. 4'Unii de ( ton) ozel fabrikalar alrmstir. Goruldugu iizere her gecen yrl Caykur'un aldig; cay miktarlan oransal olarak azahrken, ozel <;oay fabrikalanmn ahm miktarlan artmaktadir. Bu durumun temel sebebi, Caykur'un iirun bedellerini pesin olarak odememesi ve iireticilere kota koymasi olarak gosterilebilir. Eastern Geographical Review

20 - Trabzon'da Gay Tanmmm Ccgrafi Esaslan Tablo 9, Trabzon'da Caykur ve Ozel Fabrikalann Ya~ Cay Alirn Miktarlan (Ton), Yillar Caykur %'si Ozel %'si Tcplam 199G l " Kaynak: D.LE. ve TrabzonTamn II Mndurtugu.. vertlermden hcsaplanmrsur. Ton o III 9.ykur 2000 [J Ozel I 2003 Sekil S. Trabzon'da Caykur ve Ozel Fabrikalann Cay Ahm Miktarlan. Kisaca ozetlemek gerekirse, ciftcinin hektarhk bir alanda cay tanrm ile ugra~tlgl, Trabzon'da 2003 yilt itibariyle ton yas cay yapragr elde edilmistir, Bu da aym YIl, Turkiye toplam ya~ cay Uretiminin ( ton) % 17.3'UnU olusturrnaktaydr. Yine 2003 yilmda Turkiye'de uretilen kuru caym ( ton) yaklasrk % 17.2 ( ton) kadanru da Trabzon iii karsilanusur. 8'i Caykur'a ait olmak uzere toplam 32 fabrikada persone! istihdam edilmektedir. Turn bunlara caym hasat edilmesi, fabrikalara tasmmasi ve pazarlanmasi gibi faaliyetlerin de olusturdugu istihdam eklenirse, Trabzon ilinde ~ay tanmmm ekonomik onemidaha da iyi anlasihr. 6-Sorunlar, Onerller ve Sonuc Trabzon'da tanmsal yapmm temelini olusturan urunlerden birisi de caydir, iideki ticari tanm urunlerden biri olan cay, sanayi sektoru icin de onernli bir hammadde kaynagi durumundadtr. Cay Ttirkiye'de dogal yetisme kosullaruu, ozellikle Dogu Karadeniz Bolllmu kiyi kesimlerinde bulmustur, Trabzon gerek cay dikim alanlan ve gerekse de uretim miktarlan bakirnmdan Rize'den sonra ikinci sirada gelir. Cok sayida ailenin temel 108. DoguCografyaDergisi 16

21 Geographical Features Of TeaPlantation 1n Trabzon gecim kaynagi olan 9ay tanrm, cozum bekleyen bir takim sorunlarla karst karsiyadir. Bu sorunlara getirilecek rasyonel cozumler, g09 hizmm azalulmasmda da etkili olabilecektir. Trabzon'da cay tanmmm cozum bekleyen temel sorunlanm ve almmasi gereken onlemleri su sekilde siralayabiliriz: Aile basma dusen cay bahcesi btiyiiklqguni!1! yetersiz olmasi, ciftcilerin elde ettikleri kazanclan azaltmaktadir. Bu da cay tanrmnda bir takirn bakim faaliyetlerinin uygulanmasi imkannu ortadan kaldirmaktadir. Nitekim gunumuzde Trabzon'daki 9ay bahcelerinin yaklasik % 80'i 5 donumden daha kucuk isletmelerden olusmaktadir, Daha 90k miras sisteminin ortaya koydugu bu durum, cozulmesi gereken en onemli hususlardan biridir. Trabzon'daki 9ay bahcelerinin yaklasik % 30'unun ekonomik verim yasrm tamamlarrus olmasi, verim dii~iikliigiine neden olmaktadir. Cay bahcelerinin iklim ve toprak ozelliklerinc uygun, verimi yiiksek tiirlerle genclestirilmesi kacimlmazdir. Ancak boyle bir cahsmada iireticilere, devlet destegi saglanrnahdrr, Cay dikili alanlarm asm genislernis olmasi, uzerinde durulmasi gereken bir baska sorundur. Ozellikle orman ve mera alanlan tahrip edilerek 9ay bahcesine donusturulmustur, Bu da dogal denge bozulmalanm da beraberinde getirmistir, Aynca yagl~ ve toprak ozellikleri nedeniyle ekonomik olmayan cay bahceleri sokulerek altematif tanm iiriinlerine onem verilmelidir. Kivi, bu alternatif iiriinlere bir ornek olabilir. Cay tanrm, tiim yil boyunca bakim isteyen bir faaliyettir. Cay fidanlarmm yetistirilmesi, bahcelere tasmmasi, bahcelerin capalanmasi, gubrelenmesi, cay agaclannm budanrnasi, zararhlarla miicadele ve caym hasat edilmesi en onemli bakim faaliyetleridir. Arasnrrna sahasmda, 9ay bahcelerine uygulanan bakim faaliyetleri son derece yetersiz ve bilincsiz bir sekilde siirdiiriilmektedir. Trabzon Tanm il Mtldurlugu tarafmdan yapilacak cahsmalarla bu eksiklikler giderilmelidir. Bilindigi iizere cay, destekleme alimlannm yapildrgi tanm iiriinlerimizdendir. Bir! devlet kurulusu olan Caykur ve ozel sektor fabrikalan, yas 9ay alurtlan yapmaktadir. Ancak Caykur'un yas cay ahmlannda kota uygulamasi ve iiriin bedellerini pesin odernemesi, cay yetistiricilerini zor durumda birakmaktadir. Buna karsm ozel sektor fabrikalanmn dusuk fiyatla yas cay ahrm yapmasi diger bir sorundur. Bu sorunlann giderilmesinde Caykur'un yeniden yapilandmlmasr, cay tanm alanlanmn gozden gecirilerek simrlandmlmasi gerekmektedir. Dogu Karadeniz genelinde oldugu gibi Trabzon'da da iiretilen 9aym kalitesi Diinya standartlannda degildir. Ozellikle yagis degerlerinin Eastern Geographical Review

22 Trabzon'da (3Y Tannumn Cografl Esaslan 9ay tanrrn icin yetersiz olmasr ve hasadm rnakasla yaprlmasi bu durumun temel sebepleri olarak gosterilebilir. Daha fazla yas 9ay elde etmek icin taze oimayan yaprak ve surgunlerin de hasat edilmesi, kalitenin dusmesine neden olrnaktadir, Bu nitelikteki yas caylann titiziikle incelenerek ahnmarnasi, Uretilen caym kalitesi acismdan buyuk bir onern tasrrnaktadrr. Uretim maliyetlerinin yuksekolusu, U1kemize kacak 9ay girisinin engellenememesi, arz fazlasmdan dolayt Caykur'un stok yapmasi ve ihracat icin yeni pazarlann bulunamamasi cay tanmmm 90zUm bekleyen diger sorunlarmi olusturmaktadrr, Turkiye 9ay tanmmda onern tasiyan illerimizden biri de Trabzon'dur. Fmdiktan sonra en onernli tanm UrUnU olan 9ay, 90k sayrdaki ailenin de temel gecim kaynagl durumundadir. Belirtilen sorunlara getirilecek cozumlerle cay tarmu, hem Trabzon hem bolge ve hem de Ulke ekonomisi icin daha rantabl bir ozellik kazanacaknr, KAYNAKl;:A ARDEL, A., 1943, Trabzon ve Civaruun Morfolojisi Uzerine Gozlemler. TUrk Cografya Dergisi, Sayi: I, Ankara. ARDEL. A., 1963, Samsun'la Hopa Arastndaki Kiy! Bolgesinde Cografi Miisahedeler. istanbul Dniy. Cografya Enst, Dergisi, Cilt: 7, Sayi: 13, istanbul. D.M.i.G.M., 1984, Ortalama, Ekstrem Stcaklik ye Yagrs Degerleri Bulteni (Gunluk Ayhk). Ankara. DOGANAY, H., 1989, Tirebolu (:ay Fabrikasi ve Bu Fabrikaya Bagb Cay Tanm Bolgeleri. Cografya Makaleleri, AtatUrk Dniy. Fen-Edebiyat Fak. Yay.No: 37, Cografya Bol. Yay No: 3, Erzurum. DOGANAY, H., 1998, Turkiye Ekonomik Cografyasi, Cizgi Kitabevi Yaymlan, Konya. DOGANAY, H.,-DZDEMIR, D.,-i;;AHiN., LF., 2003, Cografya'ya Giri~-2 (Genel Beseri ve Ekonomik Cografya). Aktif Yaymevi, Erzurum. ERiN<;:, S., '1961, Dogu Karadeniz Kiytlartnda Fall ve Termik Tesirleri Hakkmda. TUrk Cografya Dergisi, Sayi: 21, istanbul. EROL, 0., 1952, Trabeon Sekileri Hakkinda Bir Not. A.D. Dil ve Tarih-Cografya Fak. Dergisi, Sayi: 1-2, Ankara; GDNEY, S., 1985, Steak Bolgelerde Ziraat Hayan. istanbul Dniy. Cografya Enstitusti Yay. No: 116, Edebiyat Fak. Yay. No: 2732, Istanbul. GbNEY, S., 1987, TUrkiye Ziraatinin Cografi Esaslan. istanbul Dniy. Yay. No: 2600, Ccgrafya Bol. Yay. No: 110, istanbul. I 10. Dogu Cografya Dcrgisi 16

23 Geographical Features Of Tea Plantation in Trabzon KADIOGLU, Y., 2003, Akcaabat llcesi'nin (Trabzon) Beseri ve Iktisadi Cografya Ozellikleri. Ataturk Univ, Sosyal BilimJer Enst. (Basilmarms Doktora Tezi), Erzurum.. KOGMAN, A., 1993, TUrkiye Iklimi. Ege Univ. Edebiyat Fak. Yay. No: 72, izmir. KODAY, S., 2000, Turkiye 9ay Tarim Alanlannin DagtllJl ve 9ay Uretimimizdeki Geli~meler. Turk Cegrafya Dergisi, Sayi: 35, istanbul. TEKELi, ST, 1943, Rize'de 9ay Yetistirmenin 'Tahir Esaslan: TUrk Cografya Dergisi, Sayi: 2, istanbul. TRABZON ili <;:EVRE DURUM RAPORU, 1996, T.e. Trabzon Valiligi ij Cevre MUdUrlUgu. Trabzon. TRABZON EKONOMiK RAPORU, 2003, Trabzon. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasi, TRABZON MASTER PLAN!, 2005, n Tarim KlfsaJ Kalkmrna Master Plarumn Hazrrlanrnasma Destek Projesi. Trabzon. TUN<;:DiLEK, N:, 1960, Tiirkiye'de 9ay Ziraati (Gelismesi ve Problemleri). istanbul Univ, Cografya Enst. Dergisi, Sayi: 11, istanbul. ZAMAN, M., 2004, Vakfikebir Ilcesi'nin Cografyasr, Ataturk Univ. Yay. No: 937, Fen-Edebiyat Fak. Yay. No: 102, Arasnrrna Serisi No: 73, Erzurum. Eastern Geographical Review 16 JII

24 Trubzon'da Cay Tannurun Cogruft Esaslan 112. Dogu Cografya Dergisi 16

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:172-184 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com YÜKSELDİKÇE BÖLGELERİMİZE GÖRE HER 100 M.DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI ÜZERİNE BİR DENEME

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Olasi Iklim Deglsimlnln Diyarbakir Tarmuna Etkileri

Olasi Iklim Deglsimlnln Diyarbakir Tarmuna Etkileri Olasi Iklim Deglsimlnln Diyarbakir Tarmuna Etkileri The effects ofprobable climate changing into the agriculture in Diyarbaktr '.2 I 2 Ilhan Doran,Yakup Kenan Koca, Taner Kth~ I Dic/e Universitesi, Ziraat

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

KA YNAK TUZLALARINA nir ORNEK: ASKALE TUZLASI

KA YNAK TUZLALARINA nir ORNEK: ASKALE TUZLASI A Sample to Spring Saltpans: Askule Saltpan KA YNAK TUZLALARINA nir ORNEK: ASKALE TUZLASI Yrd.Do

Detaylı

Ocak Y1I: 11 Say1: 15 ,.. '''''",,., lcuimt. January Volume: 11 Numbers: 15

Ocak Y1I: 11 Say1: 15 ,.. ''''',,., lcuimt. January Volume: 11 Numbers: 15 Ocak-2006 Y1I: 11 Say1: 15,.. '''''",,., lcuimt January- 2006 Volume: 11 Numbers: 15 ~--~- DOGU COGRAFYA DERGiSi EASTERN GEOGRAPHICAL REVIEW ~SSN 1302-7956J r -i Yaz1 Kurulu (Editorial Advisory Board)

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014 1 İRAN ÇAY RAPORU 8-12 Ocak 2014 Tahran-Lahican-Tebriz İRAN İRAN ÇAY RAPORU Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve Meclis Başkanı Resul Okumuş un da aralarında bulunduğu 7 kişilik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Nisan TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ GÜNCEL DURUM RAPORU. Rize Ticaret Borsası Rize

Nisan TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ GÜNCEL DURUM RAPORU. Rize Ticaret Borsası Rize Nisan 2015 TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ GÜNCEL DURUM RAPORU Rize Ticaret Borsası Rize Türk Çay Sektörü Türkiye de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesi nde Gürcistan sınırından başlayarak Ordu nun Fatsa ilçesine kadar

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi Kaplan 86 Cevizi Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg'dır. Meyve salkımı 2-3'lü olur. Meyveler elips şeklinde olup, kabuktan kolay ayrılır. Taze ceviz olarak

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ULUSLARARASI SEMİNERİ INTERNATIONAL SEMINAR ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS ANTALYA

COĞRAFİ İŞARETLER ULUSLARARASI SEMİNERİ INTERNATIONAL SEMINAR ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS ANTALYA COĞRAFİ İŞARETLER ULUSLARARASI SEMİNERİ INTERNATIONAL SEMINAR ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS ANTALYA 11-14.10. 2012 Giresun Yağlısı Tombul Fındık COĞRAFİ İŞARET TÜRÜ : Menşe işareti COĞRAFİ İŞARET : Giresun

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

1- I.ETAP ÇELİK KARDEŞLER A.Ş. AKÇAABAT ET İŞLEME TESİSLERİ 2- I.ETAP AYKUT SÜT A.Ş. AKÇAABAT DÜZKÖY SÜT İŞLEME TESİSLER

1- I.ETAP ÇELİK KARDEŞLER A.Ş. AKÇAABAT ET İŞLEME TESİSLERİ 2- I.ETAP AYKUT SÜT A.Ş. AKÇAABAT DÜZKÖY SÜT İŞLEME TESİSLER 1- I.ETAP ÇELİK KARDEŞLER A.Ş. AKÇAABAT ET İŞLEME TESİSLERİ YENİ PROJE %50 Hibe 172.172.TL 2- I.ETAP AYKUT SÜT A.Ş. AKÇAABAT DÜZKÖY SÜT İŞLEME TESİSLER YENİ PROJE %50 hibe 174.462.TL 3- II. ETAP ARICILAR

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

TRABZON ĠLĠNDE FINDIK TARIMI

TRABZON ĠLĠNDE FINDIK TARIMI Hazelnut Agriculture in Trabzon TRABZON ĠLĠNDE FINDIK TARIMI Yrd.Doç.Dr. Serkan DOĞANAY Özet: Türkiye fındık tarımında başta gelen illerimizden birisi de Trabzon dur. Karadeniz e kıyısı bulunan ilçelerde

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (2), 269-274, 1994. TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (I) Refik ALAN (I) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ÇAY SEKTÖRÜ RAPORU 2014

ÇAY SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ÇAY SEKTÖRÜ RAPORU 2014 Doğu Karadeniz Bölgesinde Ordu dan Artvin in Sarp Sınır Kapısı na kadar olan alanda deniz seviyesinden yaklaşık 600-700 metre yükseklikte 765 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin aile

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya kabuklu fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 10 yıllık süreçte dünya üretiminin ortalama 875 bin ton civarında

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı:3 Yıl: 1999

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı:3 Yıl: 1999 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı:3 Yıl: 1999 TRABZON VE ÇEVRESİNDE SİSLİ GÜNLER Yrd.Doç.Dr. Yunus KARADENİZ* ÖZET Bu çalışma, Trabzon çevresinde sisli günler sayısının

Detaylı

Trabzon Limanı ve Hinterlandı

Trabzon Limanı ve Hinterlandı Ulaşım Coğrafyası Açısından Bir Araştırma Trabzon Limanı ve Hinterlandı Prof. Dr. Serkan Doğanay Araştırma Proje No: SOS-BAP-A-160512-16 Prof. Dr. Serkan Doğanay ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA:

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-705-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (1), 94-99, 1994. TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (1) Refik ALAN (1) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den AT ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Türkiye de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı Ve Mısır Üretimi

Türkiye de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı Ve Mısır Üretimi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 (2001) 73-90 Türkiye de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı Ve Mısır Üretimi Salih Şahin Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü,

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI I T. C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI (DOKTORA TEZİ) Tez Yöneticisi: Prof.Dr. H. Hilmi KARABORAN Hazırlayan: Ali YİĞİT ELAZIĞ

Detaylı

ÇAMALTI TUZLASI. Doç. Dr. Mehmet TIRAŞ * Özet

ÇAMALTI TUZLASI. Doç. Dr. Mehmet TIRAŞ * Özet Çamaltı Saltworks ÇAMALTI TUZLASI Doç. Dr. Mehmet TIRAŞ * Özet Araştırma sahamız, Ege Bölgesinin Ege Bölümünde İzmir ili sınırları içerisinde deniz kıyısında bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye nin en

Detaylı

KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 KAVAK ÖKALİPTUS VE KIZILAĞAÇTA YETİŞME ORTAMI İSTEKLERİ Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Kavaklar Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 2 İklim bakımından uzun vejetasyon mevsimine sahip, korumalı ve sıcak yerlerde daha iyi

Detaylı

TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ GÜNCEL DURUM RAPORU

TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ GÜNCEL DURUM RAPORU TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ GÜNCEL DURUM RAPORU Rize, Ocak 2014 2lRize Ticaret Borsası Doğu Karadeniz Bölgesinde Ordu dan Artvin in Sarp Sınır Kapısı na kadar olan alanda deniz seviyesinden yaklaşık 600-700 metre

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ AĞAÇÖREN-2012 ĠÇĠNDEKĠLER Konu : Sayfa No: 1. İçerik:. 1 2. Projenin Özeti:. 2 3. Projenin Adı:.. 3 4.

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA DENEME

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-968-8

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

TURKiYE'DE VE AFYON'DA SAGUK HizMETLERi" Prof.Dr. San OZ-ALp I

TURKiYE'DE VE AFYON'DA SAGUK HizMETLERi Prof.Dr. San OZ-ALp I Kocatepe Tip Dergisi (2000), 2, 23-27 The Medical Journal of Kocatepe 2000, Afyon Kocatepe Universitesi TURKiYE'DE VE AFYON'DA SAGUK HizMETLERi" 'Afyon Kocatepe Universitesi Rektoru Prof.Dr. San OZ-ALp

Detaylı

AYVANIN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

AYVANIN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AYVANIN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN Ayvanın İklim İstekleri Ayva bir ılıman iklim meyve türüdür. Kışın yapraklarını dökerek dinlenmeye girer. Ilıman deniz ikliminden hoşlanır.

Detaylı

TURKiYE'DE YAZILI BASININ EKONOMiK YAPISINA BiR YAKLA~IM

TURKiYE'DE YAZILI BASININ EKONOMiK YAPISINA BiR YAKLA~IM TURKiYE'DE YAZILI BASININ EKONOMiK YAPISINA BiR YAKLA~IM Prof. Dr. Cimeyt BiNATLI Radyo ve Televizyonu sozlii basm olarak tammlayanlar yazih basm kapsamma da gazete ve clergiyi almislardir. Sozliiklerde

Detaylı

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 5 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı