DEÜ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜNÜN İZMİR KÖRFEZİNDE YAPTIĞI 3 BOYUTLU VE 4 BOYUTLU ÇALIŞMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜNÜN İZMİR KÖRFEZİNDE YAPTIĞI 3 BOYUTLU VE 4 BOYUTLU ÇALIŞMALAR"

Transkript

1 707 DEÜ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜNÜN İZMİR KÖRFEZİNDE YAPTIĞI 3 BOYUTLU VE 4 BOYUTLU ÇALIŞMALAR Prof.Dr. Günay ÇİFÇİ Yrd.Doç.Dr. Seda OKAY Doç.Dr. Aynur KONTAŞ Prof.Dr. Erdem SAYIN Prof.Dr. Derman DONDURUR Prof.Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN Doç.Dr. Asl KAÇAR Araş.Gör.Dr. Canan ERONAT GİRİŞ İzmir Körfezinde y llar aras nda yap lan bilimsel çal şmalar Fizikokimyasal veri toplama (s cakl k, tuzluluk, iletkenlik, çözünmüş oksijen, ph, Iş k geçirgenliği), Kimyasal veri toplama (besin elementleri, klorofil-a, sediment ve organizmada ağ r metaller), Biyolojik veri toplama (fekal koliform, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, makrobentik canl lar), Ak nt Modeli, Sualt görüntüleri olmak üzere İzmiri etkileyecek olan aktif iki fay sistemi İzmir ve Uzun ada faylar n n 2 boyutlu Jeofizik Sismik ve 3 boyutlu Jeofizik akustik verileri kapsamaktad r y l ndan 2012 aras ölçümler sonucunda Iş k geçirgenliği değerlerinde, ar tman n da etkisiyle, 2000 y l ndan sonra gözle görülür bir iyileşme izlenmiştir. Nitrat+nitrit konsantrasyonlar nda zamana bağl genel bir düşüş eğilimi olduğu saptanm ş olup mevsimsel azal p çoğalmalar izlenmiştir. İzmir Körfezi biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi amac yla gerçekleştirilen çal şmada hamsi türünün dominant durumda olduğu gözlenmiştir y l nda Körfezde dikkat çeken önemli bir durum da bu zamana dek rastlanmam ş olan y lan bal ğ türüne ait postlarvan n tespit edilmiş olmas d r. Bu türe ait larva Uzunada yak nlar nda bulunmuştur. Bu durum Körfezde birtak m olumlu değişikliklerin olduğunu kan tlar niteliktedir li y llar n baş na kadar kirliliğin en yoğun biçimde yaşand ğ noktalardan biri olan İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesinin devreye sokulmas ile düzelme sürecine girmiştir. Özellikle İç Körfezdeki makrobentik tür say s ndaki belirgin art ş bunu destekler niteliktedir. Öte yandan Çiğli ve Narl dere deşarj noktalar n n etki alan nda bulunan Orta Körfezde, 2009 sonundan itibaren tür say s nda belirgin bir azalma tespit edilmiştir. K y sal sular n mikrobiyolojik kalitesi, bakteriyel indikatör organizmalar arac l ğ yla izlenmektedir. Proje kapsam nda 80 li y llar n sonundan bu yana İzmir Körfezi nde indikatör organizmalardan koliformlar n dağ l m araşt r lm şt r. Ölçümler mevsimlik yap lm ş, periyodu aras nda en yüksek fekal koliform değeri cfu 100 ml 1 iken, ar tma tesisinin aç lmas n takiben döneminde fekal koliform yoğunluğu cfu 100 ml 1 e inmiştir. Son y llarda ise yoğun yağ şl dönemler haricinde D ş, Orta ve İç Körfez de fekal koliform değerleri genellikle k lavuz değerin (200) alt nda tespit edilmektedir.

2 708 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Oşinografi Model çal şmas nda tabakalaşma önemli olmas na rağmen, rüzgar n kuvvetli olduğu zamanlarda yaz ve k ş tabakalaşmas n n önemi azalmaktad r. Körfezin tüm bölgeleri esen rüzgar n etkisinde kal r. Körfezde genellikle kuzeyli rüzgarlar eser. Bask n kuzey ve yaz n s k s k görülen şiddetli güney rüzgarlar n n etkisindeki ak nt lar, sirkülasyon modeli yard m yla ortaya konmuştur. Alan n s ğ ve derin çökelleri ve morfolojik yap lar Jeofizik çok- ş nl bat metri, Jeofizik yüksek ayr ml mühendislik sismiği ile yanal tarama sonar, Jeofizik sparker ve Jeofizik çokkanall sismik verileri kullan larak aç ğa ç kart lm şt r. Jeofizik Çal şmalarda morfoloji, aktif tektonik, s ğ ve derin çökel yap lar, s ğ gaz birikimleri ve bölgedeki gaz s z nt lar ile s v ç k şlar n kapsamaktad r. İzmir Körfez inde çok ş nl bat metri 3 boyutlu veriler ilk defa toplanm ş olup iç körfezden d ş körfeze doğru derinlik karmaş k morfoloji ile artmaktad r. K- KD k y lar Gediz nehrinden gelen çökellerden dolay çok s ğ olarak gözükmektedir. Bu karmaş k morfoloji Bat Anadolunun ve çal şma alan n aktif tektoniği ile aç klanabilir. İzmir Körfezinden toplanan akustik veriler pekçok aktif faylar işaret etmektedir. Körfezde iki önemli fay sistemi Uzunada ve İzmir faylar çok net bir şekilde bütün Jeofizik verilerde aç k bir şekilde tespit edilmiştir. D ş Körfezde KKB-GGD ve orta Köfezde D-B yönlü faylar, orta Körfezde Kuzeyden Güneye ve d ş Körfezde Doğudan Bat ya olanlardan gençtir. İZMİR VE ÇEVRESİNİN TEKTONİZMASI Türkiye nin bat s nda bulunan İzmir Körfezi, bat s nda Karaburun kuşağ taraf ndan çevrilmektedir, güneyinde Bornova karmaş ğ ve kuzeyinde Gediz deltas bulunmaktad r. Karaburun kuşağ, yaş geç Paleozoik ve geç Mezozoik bindirmeli veya y ğ ş m tortul katmanlar ndan oluşmaktad r ve etraf Bornova karmaş ğ taraf ndan çevrelenmiştir (Erdoğan, 1990, Erdoğan vd. 1990). Karaburun kuşağ n n stratigrafisi tabanda orta Karbonifer yaşl siyah ve koyu gri kireçtaş ile başlar (Erdoğan vd. 1990), bununla beraber Karaburun yar madas n n kuzeyinde bulunan Karaburun kuşağ n n Paleozoik k sm, Trias yaşl granitler taraf ndan sokulum yap lm ş ( Ma) (Tatar Erkül vd. 2008,) tektonik dilimler veya erken Paleozoik blok kayalar n da içeren Karaburun karmaş ğ taraf ndan oluşturulmuştur (Robertson ve Picket, 2000). Karaburun kuşağ n n Paleozoik k sm, türbidite ak nt lar taraf ndan taş nan kumtaş ve killi şist, siyah silisli şist ve pelajik kireçtaş ardalanmalar taraf ndan uyumsuz olarak örtülmüştür (Erdoğan vd. 1990). Orta Trias ve erken Kretase yaş aral ğ ndaki geniş karbonat platformu, erken Trias ardalanmas n n üzerini örtmektedir. Ocakoğlu vd. (2004), İzmir Körfezi nin güney aç klar nda bulunan Güzelbahçe, Seferihisar faylar n ve Orhanl fay zonunu, İzmir in güneyinde bulunan S ğac k ve Kuşadas körfezlerinde toplanan sismik yans ma verilerinin yorumu sonucunda gözlemlemişlerdir. JEOFİZİK VERİ TOPLAMA VE YÖNTEMLERİ Bu çal şmada kullan lan sismik verilerin bir k sm 1975 ve 1985 y llar nda TPAO taraf ndan toplanm şt r. Teknolojinin gelişmesi ve parametrelerin kullan l ş ndaki düzeyin artmas ndan, 2011 deki sismik veri kalitesi, eski verilere göre ( ) çok daha iyidir. Ayr ca 1985 y l ndaki sismik veriler, 1975 te toplanan verilere oranla daha iyi kalitededirler. Kay t parametreleri içinde en önemlileri olan kanal say s, katlanma say s ve hava tabancas bas nc eskiye oranla neredeyse üç kat daha fazlad r. Uzak ofset mesafesindeki art ş ve daha geniş banda sahip frekanslarda kay t alabilme sayesinde veri-işlem aşamas da daha h zl ve daha güvenilir hale gelmiştir.

3 709 Bu çal şmada kullan lan Jeofizik sismik verilerin büyük bir k sm, DEU, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ne (DBTE) ait K. Piri Reis araşt rma gemisi ile DBTE Sismik Laboratuar (SeisLab) n olanaklar sayesinde, Mart 2008 Haziran 2010 tarihlerinde toplanm şt r y l ndaki seferde, çok ş nl batimetri, Chirp ve yanal taramal sonar verileri toplan rken, 2010 y l ndaki seferde yaln zca Chirp sismiği verisi toplanm şt r (Şekil1). Şekil 1. Bu çal şma kapsam nda İzmir Körfezi nde toplanan pek çok hatt n konumu. Batimetri verileri, 180 khz frekans nda çal şt r lan Elac SeaBeam 1185 cihaz ile toplanm şt r. Çok ş nl batimetri verileri Caraibes yaz l m kullan larak çeşitli veri-işlem aşamalar ndan geçirilmiştir. Bu işlemler s ras yla, ş n temizleme ve spike giderme, navigasyon hatas giderme, veri enterpolasyonu, DTM kurma ve 5 m aral klar ile veri gridlenmiştir. 3.5 khz odakl khz aral ğ nda frekans band na sahip Chirp subbottom profiler ile toplanan veriler sayesinde s ğ tortul yap lar yorumlanm şt r. Genlik düzeltmesi, deechirping ve genlik zarf hesaplamalar Chirp verilerine uygulanan veri işlem ad mlar d r. Yüksek çözünürlüklü sismik verileri ise ProMax yaz l m ile veri-işlem aşamalar ndan geçirilmiş, KingdomSuite yaz l m ile yorumlanm şt r. Tüm bu akustik sistemler, İzmir Körfezi nin s ğ tektonik yap s n n ve jeomorfolojisinin haritalanmas na olanak sağlam şlard r. Ayr ca, GeoAcoustic DT2000 yanal taramal sonar ve GeoChirpII subbottom profiler sistemleri de, faylar n bölgeyi dik olarak kestiği yerleri ve gaz ç k şlar n n olduğu alanlar n haritalanmas nda kullan lm şlard r. Toplamda 1125 km chirp sismik verisi ve 122 km (yaklaş k 80km²) yanal taramal sonar verisi 2008 y l ndaki seferde toplanm şt r. Yaklaş k 45 km chirp verisi ise 2010 y l ndaki seferde toplanm şt r. Çok kanall sismik hat L-2011, ayr ca Sparker sismik verileri de Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi SeisLab taraf ndan 2011 y l nda toplanm şt r. İzmir Körfezi ndeki çal şma alan ve toplanan pek çok hatt n konumu Şekil 1 de gösterilmiştir.

4 710 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortam nda Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Etki ve Sonuçlar n n İzlenmesi İzmir Körfezinde y llar aras nda yap lan bilimsel çal şmalar ve destekleyen kuruluşlar: Y llar Destekleyen Kuruluş DBTE (kendi olanaklar ) İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Müsteşarl ğ DBTE (kendi olanaklar ) İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü İZMİR KÖRFEZİ DENİZ ÇALIŞMALARI NIN KAPSAMI Fizikokimyasal veri toplama (s cakl k, tuzluluk, iletkenlik, çözünmüş oksijen, ph, Iş k geçirgenliği) Kimyasal veri toplama (besin elementleri, klorofil-a, sediment ve organizmada ağ r metaller) Biyolojik veri toplama (fekal koliform, fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton, makrobentik canl lar) Ak nt Modeli Sualt görüntüleri 1994 y l ndan 2012 y l na kadar yap lm ş olan ölçümler sonucunda elde edilen sonuçlar aşağ dad r: İzmir Körfezi genelindeki s cakl k ve tuzluluk değerlerinde olan değişimlerin ar tma ile bağlant s tespit edilmemiştir. Iş k geçirgenliği değerlerinde, ar tman n da etkisiyle, 2000 y l ndan sonra gözle görülür bir iyileşme izlenmiştir. Nitrat+nitrit konsantrasyonlar nda zamana bağl genel bir düşüş eğilimi olduğu saptanm ş olup mevsimsel azal p çoğalmalar izlenmiştir. Ortofosfat değerleri aç s ndan ise İzmir Körfezi nde d ş bölgelerinde k smi mevsimsel sal n mlar izlenirken iç-orta Körfez de zaman zaman art ş gözlenmiştir. Körfez de sedimentte ölçülen ağ r metal seviyeleri genel olarak değerlendirildiğinde D ş Körfez de büyük bir değişim gözlenmezken Orta-İç Körfez de civa, kadmiyum, bak r ve çinko seviyelerinde zaman zaman sal n mlar gözlenmiştir. D ş Körfez de Karaburun yak n nda bulunan noktalar ile İç Körfez de civa değerleri Akdeniz için verilen background değerlerinin üstündedir. Kadmiyum seviyeleri tüm Körfez de background değerinin alt nda kalmaktad r. Krom konsantrasyonlar İzmir Körfezinin bütün bölgelerinde background değerlerinin üstünde bulunmuştur. Bu sonuç kromun yaln z kirlenmeden değil ayn zamanda

5 711 jeolojik yap dan da ileri geldiğini göstermektedir. Kurşun, bak r ve çinko konsantrasyonlar genel olarak İç Körfez de background seviyesinin üstünde bulunmuştur. İzmir Körfezi nde bulunan bal klarda saptan metal seviyeleri İngiltere de g da olarak tüketilen bal klarda ağ r metaller için verilen standartlar n çok alt nda kalmaktad r. Planktonik tür çeşitliliği mevsimsel çal şmalarda D ş Körfez den İç Körfez e doğru bir azalma göstermektedir. Bu azalmaya karş l k, İç Körfez de daha az türle temsil edilen fitoplankton türlerinin litrede bulunma konsantrasyonlar D ş Körfez e göre daha yüksektir. Körfez zooplanktonunu oluşturan gruplar bolluk bak m ndan mevsimsel dalgalanma göstermektedirler. En bask n grup olan kopepodlar n tür çeşitliliği İç Körfez den D ş Körfez e doğru art ş göstermektedir. Tüm Körfez zooplanktonu kalitatif ve kantitatif yönlerden değerlendirildiğinde İç Körfez bölgesi d ş nda mevsimsel ve yerel değişimler göstermektedir. İzmir Körfezi biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi amac yla gerçekleştirilen çal şmada hamsi türünün dominant durumda olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre y llar aras nda benzerlik göstermektedir y l nda Körfezde dikkat çeken önemli bir durum da bu zamana dek rastlanmam ş olan y lan bal ğ türüne ait postlarvan n tespit edilmiş olmas d r. Bu türe ait larva Uzunada yak nlar nda bulunmuştur. Bu durum Körfezde birtak m olumlu değişikliklerin olduğunu kan tlar niteliktedir li y llar n baş na kadar kirliliğin en yoğun biçimde yaşand ğ noktalardan biri olan İzmir Körfezi, 2000 y l nda Büyük Kanal Projesinin devreye sokulmas ile düzelme sürecine girmiştir. Özellikle İç Körfezdeki makrobentik tür say s ndaki belirgin art ş bunu destekler niteliktedir. Öte yandan Çiğli ve Narl dere deşarj noktalar n n etki alan nda bulunan Orta Körfezde, 2009 sonundan itibaren tür say s nda belirgin bir azalma tespit edilmiştir. K y sal sular n mikrobiyolojik kalitesi, bakteriyel indikatör organizmalar arac l ğ yla izlenmektedir. Proje kapsam nda 80 li y llar n sonundan bu yana İzmir Körfezi nde indikatör organizmalardan koliformlar n dağ l m araşt r lm şt r lerin baş nda, Çiğli at ksu ar tma tesisinin devreye girmesi ile evsel ve endüstriyel at k sular ar t larak deşarj edilmeye başlanm ş, 2001 y l ndan sonra tesis %80 kapasite ile ar t ma geçmiştir. Proje araşt rmas mevsimlik yap lmakta olup, ar tma tesisinin öncesi ve sonras karş laşt r lmaktad r periyodu aras nda en yüksek fekal koliform değeri cfu 100 ml 1 iken, ar tma tesisinin aç lmas n takiben döneminde fekal koliform yoğunluğu cfu 100 ml 1 e inmiştir. Son y llarda ise yoğun yağ şl dönemler haricinde D ş, Orta ve İç Körfez de fekal koliform değerleri genellikle k lavuz değerin (200) alt nda tespit edilmektedir. JEOFİZİK YORUMLAMA Menderes masifi Ege Bölgesi nde bulunan en eski alt kabuk, daha ayr nt l olarak söylemek gerekirse, Anadolu nun en bat s ndaki tektonik k s md r. Bu tektonik yap ya ek olarak, Menderes Masifi ayr ca çal şma alan n n taban k sm n oluşturmaktad r. Yaş geç Kreatese- Pliyosen olan Bornova karmaş ğ bu metamorfik taban n üzerini tektonizman n sonucu olarak örtmektedir. Karmaş ğ n üstünde ise aç sal uyumsuzluk göze çarpmaktad r. Bunlar sismik kesitlerde rahatl kla görülebilen önemli uyumsuzluklard r (Şekil 2). Plio-Pleistosen tabakalar n n taban ve tavan tabakalar aras nda da uyumsuzluk yüzeyleri bulunmaktad r. Bu çal şmada, uyumsuzluk yüzeyleri faylar ile ilişkilendirilerek takip edilmeye çal ş lm şt r. Fakat, sadece daha genç olan uyumsuzluklar (Pliyosen-Orta Miyosen içerisinde) rahatl kla ay rt edilebilmiştir. Petrol amaçl Derin Sismik kesitlerin derin k s mlar nda kalite düşüşünden dolay daha yaşl uyumsuzluklar gözlemlenememiştir. Özellikle 1975 teki verilerde bu fark

6 712 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 çok aç kça görülmektedir. Buna rağmen, 1985 ve 2011 de toplanan verilerde geç Kretase - erken Paleosen karmaş ğ n n muhtemel üst seviyesi sismik kesitlerde gözlemlenmiştir. Şekil 2. İzmir Körfezi nde K. Piri Reis araşt rma gemisi ile toplanan sol üst köşede çok- ş nl batimetri verisi ve alta DEÜ-DBTE SeisLab sismik sistemleri kullan larak Çeşme araşt rma gemisi ile toplanan yüksek ayr ml çok kanall sismik yans ma kesiti. SONUÇ Sismik hatt n sağ nda (güneyinde) taban yükselimi bulunmaktad r. Muhtemel üst geç Kretase erken Paleosen karmaş ğ güney boyunca bu yükselimin üzerini örtmektedir. Bu hattaki çoğu fay tabanla ilişkilidir ve taban n geometrisini taş maktad r. Taban kesen negatif çiçek yap s içinde bulunan iki doğrultu at ml fay bulunmaktad r. Bunlardan biri yükselimde, diğeri ise taban n derinleştiği kuzey tarafta gözlemlenmiştir. İkinci fay da yaş orta Miyosen olan birime veya Pliyosen olan birime ulaş yor olabilir fakat Plio-Pleistosen birimlerdeki yükselim nedeniyle bunlar gölgelenmiştir. Bu yükselim, şelf kenar veya deniz taban nda çok genç bir tümsek oluşturmaktad r ve bu bir kil veya çamur diyapiri olarak yorumlanabilir. Bu tümsek, tuz diyapiri veya tuz yap s olarak değerlendirilmemiştir çünkü bu jeolojik zaman periyodunda tuz katman oluşumu beklenemez. Bir k sm yükselimin alt nda gölgelenmiş olan fay n bu diyapire ulaş yor olmas gerekmektedir çünkü yükselimi gerçekleştirecek başka bir tektonizma bu bölgede mevcut değildir. Bu yükselim, jeotermal oluşumundan beri gerçekleşmektedir çünkü tabandaki fay, yerel transtensional tektonik sistem çevresinde bulunan negatif çiçek yap s ndaki fay ile ilişkilidir ve sismik hatt n alt nda bulunan tabana kadar uzanmaktad r. Bu durumda, sadece bu fay aktif fay olarak değerlendirilmiştir ve bu fay yerel depremler gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir.

7 713 TEŞEKKÜR Koca Piri Reis ve Çeşme araşt rma gemileri ile gerçekleştirilen seferlerde, sefer boyunca göstermiş olduklar değerli çal şmalar sebebiyle SeisLab ekibine, gemi personellerine ve mürettebatlar na teşekkürü borç biliriz. Bu araşt rma TÜBİTAK (Proje Kodu: 104Y027) n ve Dokuz Eylül Üniversitesi BAP (Proje Kodu: 2005.KB.FEN.065) destekleri sayesinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama ve işleme s ras nda kullan lan sistem, cihaz ve donan mlar Devlet Planlama Teşkilat n n 2003 K kodlu DPT projesi kapsam nda ülkemize kazand r lm şt r. KAYNAKLAR Erdoğan, B., Alt ner, D., Güngör, T. & Özer, S. The stratigraphy of the Karaburun peninsula. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin, 111, 1990, Ocakoğlu, N., Demirbağ, E. and Kuşçu, İ., Neotectonic structures in the area offshore of Alaçat, Doğanbey, and Kuşadas (western Turkey): evidence of strike-slip faulting in the Aegean extensional province. Tectonophysics, 391, 2004, Robertson, A.H.F., Pickett, E.A., Paleozoic Early Tertiary Tethyan evolution of mélanges, rift and passive margin units in the Karaburun Peninsula (westernturkey) and Chios Island (Greece). In: Bozkurt, E., Winchester, J.A., Piper, J.D.A. (Eds.), Geol. Soc. London, Spec. Publ., 2000, vol Tectonics and Magmatism in Turkey and Surrounding Area, pp Tatar-Erkül, S., Sözbilir, H., Erkül, F., Helvac, C., Ersoy, E.Y., Sümer, Ö., Geochemistry of I-type granitoids in the Karaburun Peninsula, West Turkey: Evidence for Triassic continental arc magmatism following closure of the Palaeotethys. Isl. Arc. 2008, 17, Coşkun, S., İzmir Körfezi'nin Çok Iş nl Üç Boyutlu Batimetri Haritas ve S ğ Sedimanter Yap s n n İncelenmesi: Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2009.

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr 693 İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr GİRİŞ İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl nüfus art ş na ve özellikle doğu

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr 249 JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr GİRİŞ Jeotermal Kaynak: Jeolojik yap ya bağl olarak yerkabuğu s s n n etkisiyle s cakl ğ sürekli

Detaylı

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel

BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel BÖLÜM 7.3.4. Fiziksel Çevrenin Değerlendirilmesi-Denizel TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i ŞEKİLLER...

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE MANYETOTELÜRİK YÖNTEM: TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE MANYETOTELÜRİK YÖNTEM: TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 20, S. 2, SS. 51-62, Y. 2007 51 TÜRKİYE DE MANYETOTELÜRİK YÖNTEM: TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ Aysan GÜRER İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail.

GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 211 GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ Onur KUTLUKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi onur@kutlukaya.com Deniz ALKAN

Detaylı

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ ÖZET: Bülent Kaypak 1 ve Gözde Venedik 2 1 Y.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan

Detaylı

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır:

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır: 4 KÖPRÜNÜN İZMİT KÖRFEZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 4.1 GİRİŞ Gebze Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi nin denizdeki bölümü kuzeyde Dilovası ile güneyde Hersek Burnu (KM 4+174 ila KM 7+236) arasında İzmit Körfezi

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr

İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 377 İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr ÖZET Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sulak Alanlar Şubesi Müdürlüğü Mart 2007 PROJE SAHİBİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ MİLLİ PARKLARDA JEOLOJİK MİRAS 8 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ (ÇANKIRI-KASTAMONU) DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İSTANBUL İstatistiki

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ GİRİŞ...2 GÜNEŞ IŞINIMI...3 GÜNEŞ PİLLERİ...4 YARI İLETKENLERİN KATKILANMASI...6 P N EKLEM DİYOTLAR...7 GÜNEŞ IŞINIMI ALTINDA P N EKLEM DİYOT...8 FOTOVOLTAİK DİYOTLARIN

Detaylı

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Jeofizik, 2013, 18, 59-66 doi: 13.b01 jeofizik-1301-14 SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Microgravity and GPS Studies in the south of Izmir-Karaburun,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara

TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara Aslında gözden kaçırılan en büyük kirlilik jeotermal akışkanın neden olduğu kirlilik ile birlikte tuzlanma riskidir. Gediz Havzası ndaki kuyu sularının B içerikleri değerlendirildiğinde; kuzeybatıdan güneydoğuya

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜÇ BOYUTLU BENZERLİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANILAN BURSA-WOLF VE MOLODENSKY-BADEKAS MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ş. Hakan KUTOĞLU Çetin MEKİK Eray KÖKSAL ÖZET: İki jeosentrik elipsoidal koordinat sistemi

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞİMİZİ TANIYALIM

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞİMİZİ TANIYALIM TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞİMİZİ TANIYALIM GİRİŞ...2 GÜNEŞİN İÇYAPISI...3 DÜNYAYA ULAŞAN GÜNEŞ ENERJİSİ...5 YERYÜZÜNE ULAŞAN GÜNEŞ IŞINLARI VE DOĞAL DÖNÜŞÜMLER...6 GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNÜŞÜMLERİ...7 İNSANOĞLUNUN

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Taylan AKIN Anabilim Dalı : Jeoloji Mühendisliği Programı :

Detaylı

Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri

Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri DOI NO: 10.5578/JSS.6178 Osman Metin 1 Öznur Koyuncu 2 Özet S n r kap lar n n bulunduklar bölgeye hayat n çok alan nda etkileri söz konusudur. s n

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı