PROF. DR. FIKRET runkmen ARMeGeNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. FIKRET runkmen ARMeGeNI"

Transkript

1

2 PROF. DR. FIKRET runkmen ARMeGeNI izuin - 2oos

3 FiKRET runxvrnn aruaglnr Editiirler: Prof. Dr. Gtirer CUISEVN Yrd. Dog. Dr. Metin ARIKAN Diizenleme Kurulu: Prof. Dr. Mustafa CEMILOGLU Prof. Dr. ZekiKAYMAZ Prof. Dr. Metin EKiCi Dog. Dr. Alimcan inrypf Arq. Gor. Ozgiir AY Ars. Gor. Ferah TURKER Dizgi -Yazriqleri: Arg. Gor. Ozgi.ir AY ISBN: Baskr Adedi: 500 Basla Tarihi: Arahk 2005 Basrm Yeri: KANYILMAZ MATBAASI Sanat Caddesi 609 Sokak No: 13 Qamdibi - izvin Tel: T4 43

4 ProJ. Dr. FllqetTtirkmen ArmaQant KAZAK FOLKLORUNDA 6LI.IM VC ABAY YOLU ROMANINA YANSIMALARI ' Biilent BAYRAI,f,'Abay Yolu" romanl Kazak Tiirklerinin yazrh edebiyahnm bir gaheseridir. Unlii Kazak gair Abay hayah gergevesinde Kazak Tiirklerinin hayatrnr, kiiltiiriinii gdzler 6ntne seren eser KunanbayoElu'nun."a.r" Uir roman degil, Kazak Tiirklerinin bir ansiklopedisi geklindedir. Eserin Kazak Tiirklerinin *lrtit,inti bu denli iyi yansrtmasrnda Muhtar Avezov'un Kazak Tiirkierinin edebiyatrnr ve halk kiiltiiriinii iot iyi Uit..sinden \Synaklanmaktadrr diyebiliriz. ).. Esere konu olan "Abay KunanbayoElu (18a5-1904) Kazak Tiirklerinin 19. yiizytldaki en iinlti dairidir ve Kazak Tiirklerinin yazrh edebiyatrmn ilk temsilcisidir. Abay gairlilinin yanr sra Kazak i.tirklerinin, ga$daq diinyayr tanlmasl yolunda biiyiik emek harcayan ve buna biiyiik katklar yapan bir diigi.iniir ve idarecidir' ^ i. Romanrn yazur Muhtar Avezov ise dncelikle bir bilim adamr ve yazardrr. Avezov'un bu nitelikleriyle orti.igen ve onu her agrdan besleyen son derece Onemli bir bagka Sair vardrr; Abay. Muhtar Avezov Abay giirlerinin el yazmalanm okuyarak bilinglenir. Qocukluk dtineminden itibaren onun Sairlik diinyasmrn kuvvetinden ilham alrr. Ondan sonra kendisinin srmrh hayatml tamamen i.istadlrun eserleriyle mirasmr aragtrrmaya, onu incelemeye, bagkalanna tanltmaya adat.2 Biittin hayatrnr Kazak ki.ilti.iriinti ara$trmaya adayan Muhtar Avezov'un Abay Yolu romant bir birikimin eseridir. "Muhtar Avezov'un Abay'm hazinesi do$ultusunda uzun yrllara dayah bilimsel ara$trrma ve gahgmalannr neticelendirerek yazdrlr bilimsel monografi (Abay Kunanbayev) ve iinlii "Abay Yolu" epopesi, yazarrn bilimsel sanat iuaylglan iizerine ddkmiig oldupu terlerle otuz yrldan fazlazantan'rnt aldt. Yazann verdi$ malumata gbre, Abay konusunu ka[rda ddkme isteli 19 yagrnda baglamrgtr. Kazak edebiyatrnrn bi.iyiik bir klasipi olan Abay'rn hazinesi, Muhtar Avezov'un biitiin kalbiyle giriqti$i bir ilmi sanat arayl$rna ihtiras ve manevi destek veren tiikenmez bir manevi giig kaynalrna dbntigmiigttir. "' Mekemtag Mrrzanmetuli, Muhtar Avezov'un Abay ile ilgili gahgmalanm qu gekilde tasnif etmektedir: "1-Abay'rn diinyasl esas konusuna ddniigen, ulu qairin giirlerinin metin sorunlannt igeren Abay'rn eserlerini toplamasryla, ilk ve tam basrmrmn haarlanmasr, yorumlar yazrlmasr yolundaki arayrglar ve bu dolrultudaki aragtrmalanm kapsamaktadrr. 2- Abay'rn bilimsel hayatrndan ilk bahsederken ilk biyografgr ve tarihgi olarak bine yakrn ga[dagt gairle yi,izyiize konugup gdrtigerek halk a[zrnda dolagan hikayeleri toplayarak, hatualanm kaydetrniq, bunlarla ilgili tarihi malumatlan su yiiziine grkarup srruflandrmrgtr. 3-Abay hazinesi hakkrndaki dzel bilimsel aragtrrma gahgrralanm aslmda sekiz mesele iizerinde yo[unlagtrmrg, her yrlki diigiince izleninrlerini sonuglandrmr$; yrllarca yiiksek okullarda Abay diinyast ile ilgili donem derslerini vermepi brrakmamrg. Abay hazinesi haklandaki aragtrmalara bagkanhk etmesi, mashr o$encilerine rehberlik yapmasl, bagh bagrna aragtrnlacak bir konu olarak karymtza g*maktadu. Gdr.,,44. Ege Universitesi, Tiirk Diinyasr Aragttrmalan Enstittisii.,z.yn.l 'Abdirnalik Ismail, Ali Abbas Qrnar, Abay, Ankara 1995, s. 9. 'Mekemtas Nisanbayev, "Kazaklann Fikir Yazan", Muhtar Avezov Hakktnda Mal<aleler, Bilig, Ankara 199?. Mrrzanmetuli, "Muhtar Avezov, Abay Dilnyasr Alimi", Muhtar Avezov Hak*mda Makaleler,Haz. Zeryrel lsmail- Ahmet Gungor, s

5 ProJ. Dr. FtlaetTiirkmen Armajant 4- Yukarrda adr gegen her mevzudaki tizel aragtrmalannrn bilimsel neticelerine dayanarak Abay'm hayatr ve sanatr hakkrnda edebiyat dahnrn her ti.irlti tarzryla yaalan sanat yapltlan biiyiik bir dtinya olugturur. M. Avezov'un ulu gairinin hayatrm ve edebiyattaki mirasrnr aragtrmada elde ettisi kazang, elbette )O(. asnn sanat dirnyasrndaki ulagrlmasr giig zirvesine ddnen iinli.i 'Abay Yohi' epopesidir. Di.inya halkr bu yaprtr )O(. asnn gaheseri olarak kabul etmektedir. "a Abay't, onun eserlerini ve Kazak ki.ilti.iriinii gok iyi bilen Muhtar Avezov eserini ortaya koyarken Abay't, onunnhayatrm, yagadrpt ortaml, yagadr$r olaylan tasvir ederken Kazak folkloru ile ilgili bireok bilgiye de ras-tlamaktayrz. Ozellikle Bocey'in Oliimii ve tjliim sonrasl uygulamalannda Kazak oliim gelenegi hakkrnda birgok malzeme sdz konusu romana malzeme olmugtur. Bu gahgmamtzda Kazak folklorunda yer alan olijmle ilgili unsurlann Abay Yolu adh esere yanslmalan iizerinde duracafrz. Metot olarak, irncelikle eserdeki oliirnle ilgili btiliirnleri tespit ettik ve bunlann Kazak folklorundaki uygulamalarla iliqi$i iizerinde kargrlagtrrma yapmaya gahgtrk. Oltim, do$umla baglayan hayatrn sona erigi, pek gok inanca gdre de yeni bir hayatrn baglangrcrnr ifade eden bir gegig ddnemidir. ihsan hayatmrn son gegig ddnemi olmasr ve yagayanlar iizerinde braktrfir derin etkiler sebebiyle pek gok inanma, Adet, pratik, toren ve dawamgr biinyesinde brrakmaktadrr. Bu adet, inanma, iglem, tirren, kaltp dawamglar genel olarak oltim oncesi, 6liim srrasr ve tiliim sonrasl olarak tig grupta incelenebilmektedir. Kazak Tiirklerinin tlliimle ilgili, adet, pratikler, tdrenler ve kahp dawaruglan qu gekilde sralamlabilir. 1-Helallegme 2-iynamsuv 3-Oltimti haber vermek 4-Karah ev 5-Olti yrkama 6-Cenaze grkarma 7-Yerlegtirme (Mezara koyma) 8-Ba9 sa$hlr dileme, teselli etme 9- Yemek verme"5 Muhtar Avezov, Abay'm hayatrm, miicadelelerini aktardr$r romanrnda Kazak Ttirklerinin yagamr, ktilttiri.inii haklonda da bize birgok malzemeyi ulagtrmaktadrr. Her ne kadar yukanda saydrsrz tlltimle ilgili adetlerin, geleneklerin, tdrenlerin vb. nin tamamrm romanda bulamasak da bunlann biiyiik bir b6liimii bilti.in c anhhpryla g6zer oni.ine serilmektedir. Oliim tincesi meydana gelen helalle$me ve dliiniin a$zna muska suyu damlaillmasr hadiselerini romanda gorememekteyiz. Biiti.in Tiirk topluluklannda gdrebilecegimiz bu hadise Kazak Ttirklerinde de yerini almaktadu. Gelene$e g6re hasta 6liim ddge$inde yatarken akrabalan, dostlan onunla helalleqir ve onun son arzusunu, vasiyetini dinlerler. Bu durumda krrgrnhklar sona erdirilir. Bu andaki dilek ve nasihatler kutsal kabul edilir. Bu kigiler hasta ile aralanndaki krrgrnhklan brakr ve onun dniine gegip "Hakhnr helal et. " derler. "HelalleEelim" derken gizlice gdzyagr ddkerler. Son sefere giden insamn helallegme esnasrnda belirttiei dilekleri, vasiyet ve nasihatleri kutsal olarak kabul edilir. Geride kalanlar onlan ellerinden geldi$ince eksiksiz yerine getirmege u$agular. 'Kotii adet olenle gitsin. ' diye sdz vardr. Son sefere giden kigi, aralannda krrgrnhk olan akrabalannr bangtrnr, diser yakrnlannrn kdtii ahgkanhklannr terk o Mrrzanmetulr, agm, s.24. ' Vahit Turk, "Kazak Halk Kiilriirii ve Edebiyatrndan Ornekle/', Tiirk DiIi ve Edebiyan Dergisi, S. 5, s. l2l-139. (Aktarma Muhammedjan Rustemov'un l99l yimda Almah'da yayrnlanan'deshrnfldr Sa[<tay Bil -Biringi Kitapqa" adh kitapgrgndan aktanlmftr) 112

6 P r oj. Dr. F tkr et T tirkme n Ar maq ant "rmeleri hususunda 'soz ahp', onlan brraktrrm$. Bu yiizden de bu zamana "yemin anl" da denmektedir. 6 iu fonu ile ilgili bir btrliime romanda rastlamamaktayrz. Fakat oliim t0renlerine ga[nlmamanrn gok iiutit Uir ayrp olarak kabul edildili bir toplumda, Kunanbay'rn, Bdcey'in cenaze torenine ga$nlmamasr otuyrntn bir vasiyet olma ihtimalini ortaya koymaktadrr. glfiekteyiz' Romanda bu b6liimiin ardrndan tjliimtin her safhasrndaki uygulamalan canh bir gekilde Hastarun Sn nefesini verdikten sonra evdekiler sesli olarak a$amaktadrrlar. OlUm kargrsrnda takrnrlan bu tavr; 6ltim kargrsrnda yiiksek sesle a[lama, kendini gegitli gekillerde yrpratma Tiirk ktiltiiriinde dnerrli bir yer tutmaktadr. Yine B6cey'in tiliimtinde bu olay romanda gu gekilde yer almaktadrr: "Kunanbay'a haber gdndertmeyen Badyah ve Baysal insanlann uyuyacaft bir vakine, Bdcey son nefesini verdikten sonra gece yansma kadar akhnt oynatmrygasrna biitiin ka&n, ktz goluk gocukla birlikte yrirrrrrorrna kucaklasry a lasvken Boysal, ayakta sendeleyerek yere y*tldt"'7 Estiriiv Hastanrn son nefesini teslim etmesinden sonra sra 6liim haberinin insanlara haber verilmesine gelmigtir. Oltimtin haber verilmesi ve haber alanlann cenazeye igtirakine KazakTi.irkleri gok biiyiik 6nem vermektedirler. "Bir insarun babasr, annesi, gocu!.u ya da tusrm akrabasr dldtistinde bunu geweye duyurmaya estiri.iv denmektedir. Estiriivgi (Haber veren) ki-bu olayr duyurdufiu kimseye usultince doiayh olarak anlatrr ve onu sakinlegtirerek metin olmasrnr ister. " t Yin" bu Adetle ilgili olarak "Gurbette, uzakta olan kigiye 6liim haberi drganda verilmez. Birinin evine ga$nlu ve agtkga sdylenmez. Sdz ustalan stjzii kinayeli bir qekilde kullanarak durumu bildirirler. "e Abay Yolu romamnda 6liim haberinin verilmesi konusunda birkag drnek bulunmaktadr. Kunanbay obalanmn Bocey'in tiliim haberini bekleyiglerini anlatan gu btiltim bizim igin giizel bir drnektir. "Zere birden bosahp derinden bir nefes gekerek damla damla gdzyaslan ddkmeye basladt Bakanos'taki lrgtzbay'rn bu obalan Bdcey'in \Iiimti nedeniyle ulak gelecek diye bekledi. Genellikle aralart ne kadar kanh bryakh olsa da: $en Sakrak toy, toptrakh 6liim denilerek, dfismanltk bir kenara bvakilrdr. HeIe Bdcey gibi bir insantn dlilmilnde a{iasmayan, dertlesmeyen akrabal* siiz konusu olamazdt" to Kunanbay' rn cenazeye gapnlmayrgr romanda gu gekilde anlatrlmaktadr: " Cenaze igin ktmrz4 eti ve gdtiirillecek evi ha4rlayry kendi yol yordamma gdre gitmenin durumunu da lr:sa ktsa karara baplamtslardt. Ama alqama kadar bekleseler de yapilacak bir Sey yolau. Bdcey'in dlilmilne Kunanbay't gafirmamqlardt. Kasten drslamryiardt. ' Bu, ya Bdcey'in tililrken vasiyeti, ya da arkastndan onu sahiplenen Badyal4 Baysal ve Tilsiplein taktndtpt tavnn sonucuydu. Hangisi olursa olsun kolay sineye gekilecek davrarus de!ildi. Vilcudunu her zerresinde dilsmanhk besleyen akraba, iste Simdi iililrken, hatta dliimiiyle bile kursun stkarak gitmis gtbiydi. Boyday yahn Olcay igi bir yana, hatta kalabaltk Tobrkn iginde uzak akrabalann arastnda tam 6Ttirk, agrn, ' s Muhtar Avezov, Abay YoIu /, (qev.z. ' ismail-a. Gung0r), Ankara 1997, s. 2OO-201. Seyit Kenceahmeh.rh, Kaza,tlarm Gelenek-Giirenekleri ile inang ve Pratikleri (Ata Mirasm-Cergek Hazinen), Ankara 2001, s. I 86. 9*.,^lurk, agn., '" s Abay Yolu I, s I K-

7 ProJ. Dr. Ftlcret Tiirlonen Armajant bunun gibi kanth bir hanger saplanmamtstr hig. " 1I Romandan alman bu bdliimde oliim haberinin 6zel haberciler tarafindan (Estir[vSi) verildi$ni ve cenazeye ga$nlmamanrn gok biiyiik bir utang vesilesi oldu$u g6ze garpmaktadr. Yine romanda Ospan'rn Kodar'rn dliimiinii haber veriqini igeren boliimde de boylar arasrnda erkeklerin, insan oldii[iinde tiltiyi.i haber vermek igin uzaktan at kogturup ba$rrarak gelme Adetinin oldugu belirtilmektedir..bu Adete gore erkekler "Vah kardegim! " diye kogarlar. rz Yine Bdcey'in dliimiinde de birgok insan gece gi.indiiz "kardegim" diyerek kogturup gelmiglerdir. Halife Altay "Oy bavnm! " adr verilen ve gi.iniimiizde ortadan kalkan bu gelene$in daha gok cenazenin haber verilmesinden sonra cenazenin bulundufu yere gelindipinde uygulandrgnr stiyler. Kigi oliirken yarunda bulunmayan akrabalann olii evine ilk geldiklerinde eve yaklaguken "Oy bavnm! " diye a$laya a$aya atlanrun sa[rna soluna sallanarak geldiklerini beiirtmektedir. 13 Muhammedjan Rustemov "oy bavnm! " gelene$inin orta yagtaki insanlar oldti[iinde uygulandrprnr gok yagh birisi veya bir gocuk oldti$iinde bu gelenelin uygulanmadr$rm belirtmektedir. 14 Karah Ev Ki$i dldiikten sonra onun igin ayn bir yer hazrlanmaktadr. Onun igin bu ev dayanrp dogenmektedir. "Cenaze evinin sa$ tarafina kurulan bir gardak tizerine konur ve orasl perdeyle kapatrlrr. Oltiniin bagr sol tarafta, ytizii krbleye gewilir, sfi iistii yatrrlu ve giysileri grkanlarak iizeri ak bezle drrtiliir veya ayn bir ev (Qadr) kurulur ve 6lii, o ev igine konur. "r5 Roman'da Bdcey'in dli.imiinden sonra bu evin haarlarugr aynntrh bir gekilde anlatrlmaktadu. "Gece boyu uyumqan Badyalilar Safak siikerken Bdcey'in kendi evinin yanma bu bdlgedeki en biiyiik olan Silyiindik'in sekiz kanath, beyaz evini getirip kurdurmus. Ev kurulup binilinde igine baska esya almayry sadece kapdan baskdseye kadar hah serdirdi. Sa! tarafa biiyiik yatak koydardu. Uzertne siyah hah yqyp o yata{a Bdcey'in lliisiinii yerlestirdi. " 16 Cenaze bu Eadra getirilirken aplamalar daha da giddetlenmektedir. "Bdcey'in dlilsilnil kendi evinden gtkanp bu eve getirip yerlestirmelc, ya4h ka&nlar ile Bi)cey kulanrun a{lamalanru daha da Siddetlendirdi. Badyah dlilyil yerlestirdilaen sonra iilil iizerine kurulan beyaz evin sa{ taraftaki beldevine kendi eliyle getirip kara bayrak dihl " " "Cenaze yalnrz brakrlmaz, koy yaghlan beklerler. Gece beklemesi ndbetlege yaprlr. Igrk sdndiirtilmez ve yaghlar uyumadan sabaha kadar sohbet ederler. "r8 BUcey'in oli.imiiniin ardrndan 61ii igin hazrlanan gadrra yerlegtirilmesinin bulundu[u bdli.imde Kazak Ti.irklerinin tiliimle ilgili bazr gelenekleri aqalrdaki pargalarda aynnhh bir gekilde anlatrlmaktadrr: "Bu is, dlilniln arkasmdan biiytik bir ndbet ve yas tuttna gelenepi idi. Kara bayrak denilen, sa4lam, uzun bir mttra$tn ucuna dikilen bayrak $ayet Bdcey, nradan bir Kazak defii de soylu olsaydt, o soylulann kendi siilalelerinin bayrafi dikilirdi. Ak bayrak, mavi bayrak, ktrmtzt bayrak gibi; soylulann silialelei, nesilleri bundan belli olurdu. Ama sade bir vatandas t)ise, bayra{mm rengi iiliiniln ya;ma g6re defilsir. Bu konuda Badyah, eski ti)releri gok iyi bilen Silyindik'e darusfi. t'^eoay Yolu I, s '" Abay Yolu I, s Halife A\tay, Anayurttan Anadolu'ya, Ankara 1998, s '- Turk, age., s.134. '' Tilrk, agt, s '.leuay Yolu I, s.2ol. " AbayYoIuI,s.2Ol. l t8 Ttirk, agm., s TT4

8 ProJ. Dr. Ftlcret Ttjrkmen Armajant Siiyindik, geng oliirse bayra$tn ai olaca$tnt,ya{,h \liirse ak olacaptnt siiyleyip, 'Bocey oftaya$lt oldu$u igin bayra{tn bir tarafi ak, bir tarafi kara olmast gerekti{ini' sdylemis. ieminki Bayda[t,in dikti{i bayra{a kara bayrak denmesi de bundandt. Bt)cey'in dldiieil giiniin ertesinde dikilen bu kara, Bdcey'in tiliimiiniin di{er ntiimlerden farkh olaca{tnr',ilan etti. Onun Sartt: Bdcey'in yilr verilecek, yil boyunca arkasmd,an derin yasmtn tutulaia{tnt belirtti. Kara diken Badyal4 halk adtna bdcey gibi yi7idinin ytlmt verecefim denen sdziiniin an&nt vid,i. Bu ildetin-ikinci bitr belgisi daha var. Badyah kara bayra$z dikip tamamt toplarup duran canci$er yakmlarryla dy\.3(rlerken, o evin iki kenanna iki at yedekleyip geldiler. Bir gi)r yeieli kahverengi"at, ikincisi tam e{itilmis ktvamtnda olan gdste,risli koyu gdk at. Kiiren at la1m bindi{i, koyu gdk at ii yaz basmdan itibarenyanmda tutttt\u atrydt. " Bu biiyiik yasrn ilan ediliginden sonra bir yrl boyunca tutulacak olan yas hayatrn her safhasrna niifuz etmektedir. Bdcey'in obasrnrn gogi.inde dahi bunu gormek mi.inkiindiir: "Biiyiik gdgiln dniinde bes metre kadar yerde atlarryia aynt hizada bir grup ku geliyor. Tam ortulannda e{erli bos yede{e ahnmry, kahkiilil kesik koyu gok at var. Bu gruptan biraz geridi bi)yiik gdge dncilliik edip gelen mhtem tutan hanrmmts. BaSma ince siyah 6rti) 6rtmiiS. BaSt geken bu on OeS aivett gdgiln manzarast de{isik gdrilndii. Tiim develerin iizerinde yilktti esyalan drten siyah hah, boz kilim, alaca tekemet (kege hatt) gdriiniiyor.20 Bu iki aun getidlmesiyle Kazak Ttirklerinin dnemli bir Adeti daha karqrmrza grkmaktadrr. Bu iki at Bocey'in en sevdi$i atlandrr. Bu iki atrn kuyruklan kesilir ve onlar da yasa ortak olurlar. Bu atlar da Bocey'in harumr gibi dul kalmrgtrr. Bu iki at, Bocey'in 6ltm yrl- ddniimiine kadar semireceklerdir, bu atlara binilmeyecektir. Bu atlar Bdcey'in yrlh[rnda kesileceklerdir. Radlov, Kazak Ttirklerinin bu gelene$inden bahsederken dli.imden yedi gi.in sonra oliini.in en sevdi[i ahn getirilerek bu ahn kuyru[unun ve yelesinin kesildisini belirtmektedir. 2r Bocey'in kuyru$u kesilen iki atrndan gdk olanrn kuynrsunun da kara oldu[u siiyleyen Badyal bu atrn yash olmasrnr sdyler: "-Koyu gdkfin kuyru u da kara ya. Yash at bu olsun. Gdgerken yipidimin yash qteri, kosumu buna eyerlensin, matem elbiseleri bu hayvancafiza drti)lsiln! dedi. ';22 "01ilm varhkhlann mahnt sagar, fakirin arkasmt agar. Bdcey zengin depil amafakir de sayilmal. )zeltikle akrabalan varken nigin fakir iayilsm? Yaqarkei bir amact paylasan akraba t)lilsilnde neden unutulsun? Topraft heniiz korumadan nasil unutulsun? Bunu sdylemeseler de di$iinmeyen akraba yok Bundan. dolayt Bbcey'in kendi evine kiilftt getirmediler. Daha dtesi bir o$tafi dahi kend,isinden g.tkartmamaya karar verdiler. Yannlarda dua okuyanlann, konuklann ard,r, orkos kesilmeyecek Kara bayrak dikilen ev, dzellikle gelip gegenlerin hepsini d.mtet eden ev olacak yorulan, bitkin diisen olsun, ag agtk olsun, uzak yahrun, yabanan yolcusu oliun,.hepsi de bu yil iginde d.aima Bdcey'in evine inecekler. Y:t""1 ruhuna ba!rylaman, Bdcey'e sevap. )lmt4lerin yasmr tutmak, ervahmt anmak bu sevabt rstemede diyen molla, hocalarm irsadlannt da Badyaltlar dikkate aldt. "23 tlabay Volu I, s.2e2. L ' Abay Yotu t, s.2t2. W. * Radlov, Sibirya'dan 2, (gev. Ahmet Temir), istanbul 1994, s.273. Abay yotu f, s. ZO:. " Abay yolu I, s

9 ProJ. Dr. FikretTiirkmen Arma}ant Kara Giyinme Muhamedjan Rustemov Kazak geleneklerine gdre kocast 6len kadrn siyah giyinir, krzr tizerine beyaz giysi baqrna krzrl bdrk giyer. Kocasr dlen.kadrn da bagtna kara yazma anne ise beyaz bag 6rtiisi.i bagladrgrnr soyler. 2a ba[lar, o$lunu kaybeden Romanda Boce'yin krzlan bdrklerini grkarmrglar ve baglanna kara gal ba$amr;lardr. ^ Mezara Koyma Olen bir insanrn mezanna konarken toprak atmak anlamr ve 6nemi biiyiik bir uygulamadrr. E$er yakrnlanndan biri tilen bir insan onun mezanna topmk atamazsa soz konusu kimse btiytik bir iizijnti.i ve 'ervaklar'a pigmanlk duyar. Zamanmda gelerek toprak atabilme o kiginin 6lenle olan gdntl b^1ernrn, duydugu memnuniyetinin ve ogne veda etti$inin bir igareti oiarak kabul edilmektedir. 26 Kamgat'rn tjliimi.inden sonra Kunanbay ve obasr cenazeye Ea$rrlmanu$ ve onlara toprak atma imkdnr verilmemigtir. Qevresindekilere anlatmrg ve dert yanmr$tr. Kunanbay'tn en sadtk arkadaglan Izguttr ve Cakrp Bdcey'e bu olayrn yan ;[$rnr gdyle ifade ederler: -Bu ne istir? Savasta esir dilsen cariye miydi? HiQ olmazs,ar/oeuran anasrna haber verip bir avug toprak attvsalardt ne olurdu! Bu ne saygntzhk, bu ne kindarl*? "Adeilere g6re 6len kigiyi anma di.iqtincesiyle yedisinde, krrkrnda, yiizlinde ve yrhnda komgular 'peygamber davet edilerek Ku'an okunur u" oltintin ruhuna ba$glanrr. Qrplak ata binen gengten baqlayrp, yagrna" (63 yag) ulagmayan insan oldti[iinde Kazaklar, onlara ithafen yemek vermezler, yalmzca yrl ionii-tind. tiiren yaprlrr. Geleneklere g6re yedi yagrnr doldurmayan (bazr yerlerde 11 yagmt) Eocuk oliirse onun yrl doni.imi.inde de toren yaprlmaz. "28 Bocey'in de yedisi ve krrkr yaprlacaktrr. "(Jzak yaylaya, Kunanbay obalanrun ulasn{t otla\a bu bdlgenin boylan ulasamadt. Hig olmazsa Bdcey'in yedisini veya ktrktna kadar a{lasacaklan akrabalart, dua okuyanlart bu genis mekdna yayilt yerlerde bekleyecek oldular. "2e Yine Ospan a[abeyi Abay'a ye[eni Makulbay'tn yedisinin yaptlmast gerekti$ini 9u gekilde soylemektedir. "Bu gocu{un yedisini verip, dua edenleri afirlasmlar. Bir on giln igerisinde bu yerlesmekte olan obarun hepsini galurip, kqlakta senin Kortkm civarma gdtiirecefrim.""30 Teselli-Afrt (Coktav) "Olen bir insanrn iyilipini, memleketi igin yaph$r hizmetleri, iyi dzelliklerini ortaya koyacak gelenek ve gorene$i, tiirkiisi.i, airkh bir 6lefr demektir. Coktav't meghur ahniar veya o insarun kadrnlan ile ablalan-kardegleri de sdyleyebilkler. " " "Birisi hayata gdzlerini yumdu$u andan itibaren konu-komgu hemen toplanr ve erkekler 'Allah aldman canlkasrn' (Aiiah dni.inden *ugfir.t etsin), 'imanr coldas bolsrn', (imanr yoldaq olsun) Yb:.gili s6zlerle teselli venneye ga gular. Kadrnlar ise bu tiu sdzleri kafiyeli bir gekilde 'kdris' yani a$rt-halinde sdyleyerek iiziintiiyii puyiug-uyu gahgrrlar. Oltintin ailesi, mesela kanst, hzr, gelini devamh olarak gelent 2a Tiirk, agm, s u AbayYoluI,s.2Q4. 26 Kenceahmetuli, age., s Abay YoIu I, s Vahit Tiirk, cgrz., s. 136 " Aboy Yolu I, s.2oo. lo.eoayyoiu II,s.137. '' Kenceahmetuli, age., s

10 ProJ. Dr. Ftlcret Tiirkmen Armag ant aprtlatla kargrlarl ar' 32 A$rta bi.iyiik bir saygr gosterilmektedir. Bocey'in krzlanrun yaktt$ a$rt Kunanbay'r oldukga zor durumda brrakmrgtrr. Ama "Bu a{ttn. Namaz bitene kadar nasil bozulmazsa bu da 6yle. Si;ylenecik si;2, engelleyecek bir miidahele, higbir garesi yok. " 33 Yakrlan a$trn giizel olmasrna da dikkat etmek gereklidir. Olen yefeni Makulbay igin ona layrk bir aprt yakama{[rnt sdyler ve kanst Aygerim'i onlann evine aprt yakmaya gonderir. Kunanbay da Aygerim'in a$rt yakrgrnr gok bepenir ve Makulbay'm a$rhnr Aygerim'in yakmasrnr kansr LI.un aracrh$ryla sdyler' '" "S"n yoirn Takecan'm evine dua etmek igin gideceksin, obantn tiim bilyiikleri orad,a olacak. Bugiln dinledim. Karacan annesi olsa da, Makulbay gibi defierli bir gocu{a laytkryia afiit yakarnadt. Benim gdnliimde senin deminki Sarkmdan etkilenen a{t ezgisi sakh duruyor. Soziimii yazayrm, sen '^!rx#;"t",y;;;"rili;;x':';i:i f#.",,ffre demin sdvledi$in 'Karag6z'iln ritmini a{tta aktarmak Olti arkasrndan yalalan aft bir dtizen igerisinde yakrlmaktadrr. Bir srasr vardr. Buna romanln birkag yerinde de[inilmektedir. "iki ktz aynlmca bu yan yana duran atlan gbriip seslerini uzattp yash, i)ziintii dolu mersiyeye basladilar. G6g boyunca oba iizerinden gegti$inde veya yabanctlann yarundan gegerken yash gdgiin siyah \rtiilii krclanrun a{tt yalcrnan adetti. Ktzlar ona baslamts" "Ev igi bu halde hep beraber bir stra a{iasnktan sonra simdi birer birer ayrtlarak kenarlara gekildiler. Erkekler bu srada usulden a$lastrken harumlann gofiunun sesi kesild,i. Sad"ce Bdcey'in hantrnryla bes hzr. gdzyay dt)kilyor. Dileklerini, dul kaldtfi,nt, erken kaybeni{ini dile getirip harumt ailayarak kalabahfi daha da duygulandmp en sonund,a duriklayarak bitiii. " 37 Ha'rm ve Fatihalar Olen kiginin arkasmdan dua etme, hatim indirme, fatiha okuma, Kazak Ti.irklerinin 6liim geleneklerinde Onemli bir yer tutmaktadr. Oltimiin arkasmdan yaprlan iigi.i, yedisi, krrkr, yrlh[r, mezar ziyaretleri vb. tamamrnda dliintn arkasmdan dua etme, hatim indirme temel imaglardan birisid]r. Abay, nenesi Zere'nin cenazesinin defnedilmesinin ardmdan eve ddner ve Kur'an okumaya balar: "Bilyilkannesinin _ ardtndan yasmt tutarken bu kadar kalabalt{tn olmasmt Abay hos kargtlamadt. 'la gilnlerde kimseyle konusast gelmiyordu. fure'yi defnedip ddndiiheri giiniin aigammda bilyiikannesinin yatafrna oturup Kur'an hatmed,ip ruhuna ba[istamaya basladt. Annesinin ruhuna 6det iizere ba*;lanan 'Kur'an hatmini' mollaya hatmettirmeyip tceia*i bapslayicak oldu. " 3s Romanrn bir bagka bdhimiinde de Ospan, apabeyi Abay'a kendisine Konk tarafina gelip sorusunu 9311"f.""."gi sorar ve hem orada a$abeyleri Takecin'rn gocu$una da Kur'an okuyabilecenerini sdyler. " 32 Altay, age., s ",Abay ^ Yolu I, s. l2l. Abay Yolu I, s.215.,iabay Yolu /, s " Abay Yolu I, s. Zl3.,,Abal yolu I, s.z2e. -',Abay yolu I, s Abay Yolu II. s tr7

11 ProJ. Dr. Ftlcret Ttirkmen Armajanr Kabir ziyaretleri de Kazak Tiirklerinin 6liimle ilgili geleneklerinde onernli bir yer tutmaktadlr. Bocey, Baysal, Baydah'dan oluqan on kigilik bir grup Kengirbay'rn mezanna u$ayarak Kur'an okumuglardrr.4!, YilIft "Bir insanrn Oliimii iizerinden gegen siire bir yrl olunca 'yrh' verilir, duasr okunur. Bu 6len igin hep beraber yaprlacak olan son saygl, son hi.irmettir. (Bundan sonraki iske aluv, aile reisi tarafindan yaprlrr) Yrh veri]dikten sonra ise hane halkr yash ev gortiniimiinden srynlarak rahat ve mutlu bir hayat gegirmeye gahgr" "' Romanda Kazak Ttirklerinin 6liim gelenekleri ile ilgili olarak en aynnhh bir gekilde ele altnan billiim oliimiin birinci yrhnda yaprlan ve yasrn da bittigini ilan eden bi.iyiik torendir. Bbcey'in oliimiintin birinci yrhnda yaprlan torenler roman aynntrh bir gekilde ortaya koyulmaktadrr. Yrlh$rndan once de aq (yemek) vermek bir gelenektir. Ag verilmemesi krnanmayr da beraberinde getirmektedfu.42 Fakat dnemli olan yrhnda verilecek olan a$tr. Buna hazuhklan bir sene tjncesinden baglamaktadrr. Halife Altay bir ay kala yrlh[rn yaprlaca[r tarihin, yerin, yrlhga kag kigi ga[nlaca[rnrn, yanglara katrlacak at saylannrn, kag ata 'beyge' verilece$inin, bu beyge'de nelerin verilece$inin belirlendi$ini, belirlenmig tarih yaklagmca da uygun bir yere 'ak 'iiy'lerin kuruldupunu s6yler. Qok sayrda misafirin katrldr$r bu yrlhkta konuklann qerefine taylar kesilir, bol bol krmrz igilir. Merasim siiresinin gok olmast sebebiyle onlann giizel bir gekilde aprlanmast igin onlann hogga vakit gegirmeleri de sallanmaya gahgrlrr. Dombra galanlar, srbrz[r (ney) [fleyenler, akrnlar (ozanlar) dlef,gi (garkrcrlar) afigiler kendi ustahklanna gdre misafirleri e$lendirmeye gahgrlar. a3 Abay Yolu romanrnda Bocey'in yrlhpr genig bir gekilde yer aynlmrgtu. Toren bncesi hazrl*lar, toren srasmda yaprlanlar yanqmalar aynntilr bir gekilde tasvir edilmigtir. "Bdcey obasmtn yukan tarafindaki genis bir araziye sctytstz ev kuruluyor. Ytlhk gilnii iyice yaklasmry. Qok mesguliyet iginde. Tilm erkekler at ilzerinde. Yilhk igin dikilecek evleri yiiklenip gelen gdgler sua sva miitemadiyen aktp bu araziye ddkilliiyor. Abaylar ilk dnce Bdcey'in evine inip Kur'an okudular. Beldevine kara bayrak dikilen igine krymetli esyalardan toplanan kara balyalar dizilmis ev hala eskisi gibi duruyor. Bdcey'in yilit$tru bekleyip yastnt tutmaya deyam ediyor. Merhumun elbiselei sa! tarafia anlt. Gilzel tiiskiyizin tizeine astlmry. " a Bdcey'in cenazesine qa$nlmayan Kunanbay obasr da yrlhkta iizerlerine diigeni yapmak isterler. Abay'm bu konuda vazifesini en iyi gekilde yapmasmr isteyen Zere bunu gu gekilde ifade etmigtir: " Karart venneye verdiniz. Antk yabancilann iiniinde geng gocu{umun iyi gayretini bosa gtkarmaym. dthme yaptlan hizmetten San Eeref kiigiilmez. insan olmak isierseniz eski diismanl* ve kavgayt unutun! Yasarken alkrytnt almadtysan, Simdi hig olmazsa dlii ervahmdan beddua alma Qocuklanm, gelinlerim sizler de canla basla sanhn! Misafirin, paspast. olan gerelctipi.nde. yi$itli$in di giisil hiicum v e s aldtrmalcta de!il, miit ev azilikte, b a!rylamada... Bocey'in yrlh$rndaki yanglara katrlmak igin de birgok at gelmigtir. Onlara verilecek hediyeler de qoyle tasnif edilmigtir: * Aboy Yotu I, s ar Kenceahmetuli, age., s "' Altay, age., s.202. o3 Altay, age., s.2q3-2q5. * Abay Yolu I, s as AbayYoluI,s

12 ProJ. Dr. FtlsetTtirkmen Armajant Bir zaman Erbol yan$ atlartntn say$tnt sdyledi. Toplamt Badyah saydtrdtfinda yiiz elli atmry. 7nlarm iginden ilk ona 6dill verilecekmis. )diilt;n hepsi de dokuzardt. Birincilik tidi)ti) dokuz deve, ikincilik iidiilii dokuz giimiis PgrgasL O iambt, diin Ulcan'm getirdi{i gilmiis idi. Ondan sonraki a6 dokuzlan, hepsi de belirlenmis. Bocey'in kuyruklan kesilerek yrlhkta kesilmek iizere serbest brakrlan atlannrn kesilmesi, kara bayra[rn indirilertk yasrn sona erdirilmesi de aynnhh bir gekilde tasvir edilmigtir. "Yillt{m hala bilinmeyen bir sonucu vardt. O, Bdcey'in serbest btraktlan atlannt kesip eve gegen seneden toplanan ba{tst da!ftmalq yash balyalan gdvnek. Bu iste yaktn akrabalar kenarda kalmaz. BaSta dayiart olmak ilzere Tilm Tobtkfi'run kalabalrk insant Simdi buraya yt)neldi. Badyalilar Bdcey evine yaklasfiltnda ev iginde geqen seneden beri yas tutan harurnlar dtsan gilctt. Sonra Badyah beldevdeki kara bayra r indirip Baysal'averdi. O, tiiresini yapry kara bayra{t yere indirdikten sonra ayaklanyla ktrfu. Yilltk bitti. Yash yil sona erdi. Arnk ezah gilnlerin bittipinin isareti. Baydah'run talimatryla Silyindik kalabal* halktn bastnt gekip ak eve girdilaen sonra yaslt balyatan gdzdil. Bu da deminki gibi isaret. Bu Taman Bdcey'in harumryla iki ha sa! tarafta ters diinerek oturup agtt sdyledi. Ev igindeki butiln insanlar sessizce a[lasnlar. Bdcey'in ervahtna ithaf edilen son a[tt, son gdz ya$ bu. Art* en son olarak Kuran okuduktan sonra kalabaltk dryarrya gtknptnda bos btrahlan iki at geldi. iyice semiren kahverengi atla kara gt)k at biratyabanilesmis. ikisint de Bdcey'in akrabalan gbzyaslanyla yere y*tp Baydallya kestirdiler. o' Avezov yukandaki boliimde bayrafr Baysal'rn indirmesinin, ba[rglanan ba$lan Si.iyindik'in kesmesinin ve dullanan atlan da Baydah'run kesmesinin ddetler i.izerine oldu[unu da belirtir. Qiinkii onlar Bocey'in en yakrn arkadaqlandr. a8 Bir yrldrr tutulan yas bu muhtegem tdrenle bitmigtir. Bu torenlerin bitmesinin ardmdan yazann aga$rdaki boliimleri yrlhk tdrenlerinin Kazak Ti.irkleri ieerisindeki onemini en agrk gekilde ortaya koymaktadrr. "Alryilageldi{i iizere zaman gegip vakit uzad*ga bu yilltkla ilgili pek gok uydurma ve yaktstvma eklendi. Bdylece gelecek ytllarda, bu yilitkta baspehlivan olanlann, birincilik kazanan htzh attn, hos siizlerle dikkat geken hatiplerin isimleri, gilzel sdylenen latifeler her zaman hafizalarda yer edip dilden diismeyecek Bdyle olmastna vesile olanlar da var. Bu, yilh$t yerenlerden kaynahanryordu. Ytll* sadece 6lti igin de$il bilhassa hoyatta olanlar igin de gerek. Onlar dliiyil bahane ederek kendi San, Sereflerini, namrnt i)vilp kendi adlannt yilceltirlerdi. Bundan dolay herkes dilzenlemez, sadece giigli) kudretli, zengin olanlar diizenliyordu. Hayattafakir ytlltfiirun gergeklesmemesinin bir nedeni de bu. iste iinlilye, zengine giigli) adtna diizenlenen, bu dlenin geride kalanlannm birlik ve beraberli ini gtiglendirmehedir. Bu nedenle ytlhk sahibi, kendi etkinliklerini deminki gibi biltiin civara ilan etmeye gtryret gdsteriyorlardt. " Hatta bu yrlhk toplumun hayattntn her saftrasmda derin izlerini brakacaktu: "Onlann narn kazarup ilan etrneleriyle Tobtht ahali, bundan sonra bu yillarda do{an gocuklannm ya$mt Bdcey'in ytlhfryla anacak. Sadece ytll*ta dofian gocuk de{il yill*tan birkag ytl dnce t"_ i K- 6 Abay yolu ','^Abay I, s.297. Yolu I, ^ s.29j. Abay Yotu I, s

13 ProJ. Dr. FlkretTtirkmen Armalant veya sonra do{anlar da bu ytlhptn 'iig asafrisr', 'bes yukann' denilecek, aruiacak. Bu yill* zirvenin doruk noktast olarak yorumlanryordu. Bdcey yilh{trun namt bdyle. Arttk o yil evlenen ktz, o yil 6len insan, o ytl yaptlacak diiniirtiik, gocuk siinneti, damat gelis tdreni; hepsi de yilhfin senesiyle aruityordu. Sadece insanlara mahsus olan bir Sey defil. Bazen, sonradan Seref kazanan tidill sahibi atlar olsa, onlar da Bdcey'in yill$tnda, tayh, kultnlt veya anne karrunda kulmh diye sdylenir. ihtisamlt, SaSah, mua?zamyillt{tn bdyle dilimini dlgmesi agtk. Birkag kusa\a kadar silriip akilda, hafizalarda kaldc aklar da v ar. "ae Muhtar Avezov Abay'm hayatlnr, mi.icadelelerini anlath$ bu romanda Kazak Tiirklerinin halk kiilti.irii ile ilgili birgok malzemeyi de bize ulagtrrmaktadrr. Ozellikle romanln kahramanlanndan Bocey'in tjliimi.i ile baglayan ve onun 6liim yrlddniimi.ine kadar olan si.iregte bize Kazak Ttirklerinin 6liim gelenekleri ile ilgili birgok malzemeyi ddeta bir folklor derlemesi gibi vermektedir. Kazak Ti.irklerinin oliimle ilgili geleneklerini goz dniine aldr[rmrzda Muhtar Avezov'un bu gelenekleri, tdrenleri, pratikleri ne kadar gergekgi bir gekilde yanslttlgml gdrmekteyiz. Romanda biz yazmrn bagrnda gruplandrrdrprmrz oli.imle ilgili gelenek, pratiklerden ki.igiik bir billi.imiinii bulamamaktayn. Helalleqme, iymansuv ve mezara koyma ile ilgili adetlerin drqrnda kalanlar romanda neredeyse biittin aynntrlanyla yer almtqtu. Ozellikle karah ev, 6liimi.i haber verme, bagsa$h[r dileme, teselli etme, aglt yakma ve 6lii igin verilen yemeklerle ilgili gok aynntilr bilgiler gozlet dniine serilmektedir. nt Aboy Yolu l, s.300. t20

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber 1 / 6 Hatay İskenderun'da haince planlanan pusuda hayatını kaybeden Beykozlu şehidimiz Deniz Topçu Er Erhan TERLETME'ye son görev için bütün İstanbul bir araya geldi. Beykozlu şehidimiz sabah saatlerinde

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi Maddesi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. Bagkan Bagkan Vekili uy. uy. uy" TOPLANTI GtJN SAYISI TOPLAM BiiTCE 2014 Y ir Gergekleqen Biitqe

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 ADI SOYADI : NO: SINIF : 9

ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II 1 2 FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II 3 4 FİZİK ÖDEV TESTİ

Detaylı

Bu kitabın sahibi:...

Bu kitabın sahibi:... Bu kitabın sahibi:... Dinle bir tanem, şimdi sana, bir çocuğun öyküsünü anlatmak istiyorum... Uzun çoooooooook uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu! Aslında her şey onun dünyaya gelmesiyle başladı. Kucakladılar

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Sayr :8.10.1.HSK.0.82.00.00-2 (J (^C,'3 Konu : Askerlik Sevk l'ehir lqlemleri. 6ENELGE 2012t.O..t1

Sayr :8.10.1.HSK.0.82.00.00-2 (J (^C,'3 Konu : Askerlik Sevk l'ehir lqlemleri. 6ENELGE 2012t.O..t1 T.C. SACLKBAKANLICI Tiirkiye Halk Salhlr Kurumu Baqkanhfr Sayr :8.10.1.HSK.0.82.00.00-2 (J (^C,'3 Konu : Askerlik Sevk l'ehir lqlemleri { {,l {, 1c,\'L 6ENELGE 2012t.O..t1 Askerlik sevk lehir iglemlerinde

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak.

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak. Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Kardeş Kıskançlığı hakkındadır. Sizlere çocuğunuza bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. KARDEŞ KISKANÇLIĞI Neler olduğunu hiç anlamıyorum!

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

suc MAiDuniyrri ve PoLiS:

suc MAiDuniyrri ve PoLiS: Polis Bilimleri Dergisi Cilt:6(l -2) Turkish Journal of Po be Sfudies Vol.:6(1-2) suc MAiDuniyrri ve PoLiS: olaylara Miidahale Eden Polisin Sug Mafdurtarryla itiqkisi Crime Victimisation and Police: The

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

KOTAN A Personelinden Uğurlama

KOTAN A Personelinden Uğurlama KOTAN A Personelinden Uğurlama Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü görevinden Ankara Sosyal Güvelik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişliğine atanan Mahmut KOTAN A, kurum yöneticileri ve

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

-i9. saglx nnx.lttt-tdi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATTNALMA KouisYotrt BA$KANLIGI. sayr : B. I 0.4.rSM.+.tZ.oo.zoR.L.6 9 KONU : Teklif Mektubu

-i9. saglx nnx.lttt-tdi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATTNALMA KouisYotrt BA$KANLIGI. sayr : B. I 0.4.rSM.+.tZ.oo.zoR.L.6 9 KONU : Teklif Mektubu t'.c., saglx nnx.lttt-tdi BATMAN BOLG DVLT HASTANSI SATTNALMA KouisYotrt BA$KANLIGI ihale Kodu : 00020 sayr : B. I 0.4.rSM.+.tZ.oo.zoR.L.6 9 KONU : Teklif Mektubu 19.04.201 1 Saytn :.... Hastanemizinihtiyaglarmdanagaprdacinsivemiktarlyazrlrolanmalzemeler4T34sayftKamulhale

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

2. Halka Arz Bilgileri

2. Halka Arz Bilgileri Halka Az $ekli Sermaye Artrgr 10.000.000 TL nominal 'Fiyat Tespit Raporu' De$erlendirme ve Analiz Raporu Royal Hah iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.$. 24t0412013 Royal Hah iplik Tekstil Mobilya

Detaylı

-izou HALl,kauguk esaslt

-izou HALl,kauguk esaslt TEKN K SARTNA -izou HALl,kauguk esaslt kahnlrklarda 50.000 volta lzeme olmialrdrr.elektrik 100 koruma sa[layrcr,gegitli koruma

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. . ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. OKULUMUZDA AYNI GÜN İÇİNDE TÜM ŞUBELERİMİZDE ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZVERİLİ KATILIM İLE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ENGELLENMESİ

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Sayr :23859870 Konu : Diinya Ruh Salllr GiiLnii

Sayr :23859870 Konu : Diinya Ruh Salllr GiiLnii + t9 T.C. SAGLIKBAKANLIGI Ttirkiye Halk Salhlr Kurumu Bagkanhgr T.c s.{duk BAtiANLIdI. TESK RUB sadlloi PROORAML{A] DAIR! BASKANLIdT. TITSK RUH sadudl PRoGRAMLART DAlnx BA'(ANLIdI EVRAK Ah.!!tl 04,r0,2013

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden T.C. YUKSEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI Say1 :73112577-4~5 Konu : Sigaramn Zararlan Universiteler Aras1 Miizikli (Komedi) Tarzmda Oyun Y azma Yan~mas1 ~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden 22.04.2013-20396 No)

Detaylı

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC serizirubi oainp Esas No :201gl2\gg : 1_ Turk DermatolojiDernegi 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik Vekilleri Cerrahi Derne$i :Av. Ziynet OZgelirc Tunus Cad. No:2113 Davalr hy Vekilleri Kavaklrdere/ANKARA

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Sayr, o. Konu : YaklaSrk Maliyet. I.KISIM 34 ADET ARACIN ZORUNLU N{ALi TRAFiK SiGORTASI. YAKLA$IK MALiYETE EJSAS FORM. ADANA /.l.

Sayr, o. Konu : YaklaSrk Maliyet. I.KISIM 34 ADET ARACIN ZORUNLU N{ALi TRAFiK SiGORTASI. YAKLA$IK MALiYETE EJSAS FORM. ADANA /.l. Sayr, o $U Konu : YaklaSrk Maliyet TC Adana Valiliii Halk Sallrlr M Lldtirlti!- YAKLA$IK MALiYETE EJSAS FORM ADANA /.l. aj rzou.... I4UESSESESINE MUdUrlligUmUzijn ihtiyacr olan aqalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

2ft':>3L4. .:.'..,.:.:::..ffffi$ffi. EK : Ilgi Yazr Fotokopisi (5 Sayfa). 20-wtutt

2ft':>3L4. .:.'..,.:.:::..ffffi$ffi. EK : Ilgi Yazr Fotokopisi (5 Sayfa). 20-wtutt Sayr Konu T.C. SULEYMAN DEMiREL tinh'ersttesi REKToRL0GU Genel Sekreterlik :70038785-010.99- : Kripteks Yangma Programr, 2ft':>3L4 20-wtutt.:.'..,.:.:::..ffffi$ffi...KOORDINAToRLUGLINE...BA$HEKiMLiGiNE

Detaylı

Kadro Hareketi ve Bir Kadro

Kadro Hareketi ve Bir Kadro Kadro Hareketi ve Bir Kadro Kitabr larak Ankara MURAT oevniv oinlircvnpan* Z cak7932 Arahk 1,934 arasnda 0g yrl gibi krsa bir stlre yayrmlanan Kadra dergisi, ancak "iktidara sozcri olma" gorevini yerine

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl'

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl' T.C. SAELIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLie i BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Say r : B. l0.4.lsm.4.'72.00.201... Konu :Teklif'e Davet 23.10.2015 \.1\rtl :...,...,,._..,, Kurumunuzun ihtiyacr olan

Detaylı