Hasar görebilirlik ve kentsel deprem davranışı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasar görebilirlik ve kentsel deprem davranışı"

Transkript

1 itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:4, Sayı:1, 3-14 Mart 2005 Hasar görebilirlik ve kentsel deprem davranışı Süleyman BALYEMEZ *, Lale BERKÖZ İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Taşkışla, 34437, Taksim, İstanbul Özet Bu çalışmada fiziksel planlama ve kentsel tasarım etmenlerinin kentsel deprem davranışı üzerinde, birer değişken olarak etkilerinin incelenmesi; söz konusu etmenlerin deprem etkin bölgelerde geliştirilecek planlama ve tasarım eylemlerinde, temel ilkelerin saptanması aşamasında birer yönlendirici olarak belirleyici özelliklerinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Çalışmada zemin ya da binalar gibi, doğal ve insan ürünü ögelerle bir bütün olan kentlerin de deprem etkisi altında çok farklı toplam davranışlar sergileyeceklerinden hareketle, kentsel deprem davranışı kavramı ileri sürülmektedir. Deprem hareketinin kentsel deprem davranışına etkisi sistematik bir kurgu içinde ele alınmıştır. Yer hareketinin zemin davranışına nasıl yansıdığı, zemin-yapı arasındaki etkileşim, mimari ve yapısal değişkenlerin bina davranışına etkisi incelenmiş, bu çerçevede ilgili parametrelerin planlama ve tasarım değişkenleri ile etkileşimi irdelenerek kentsel deprem davranışı çözümlemesine ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Deprem davranışı, şehirsel tasarım, şehir planlama. Vulnerability and urban earthquake behaviour Abstract The goal of this study is to consider the effects of urban planning and design variables on urban earthquake behaviour, and find out the specifying features of those variables in the process of basic principles determination of planning and design operations in earthquake prone zones. The majority of data and information offered by disciplines investigating earthquakes and related subjects are not in a form nor purity as those disciplines, planning, design, and architecture can transform in order to shape urban development. This study is a kind of beginners level guide for urban planners, urban designers, and architects prior to vulnerability analysis. Just like the ground and buildings uniquely have, a concept called urban earthquake behaviour is asserted which suggests that cities would have a behaviour with all natural and human made elements, as response to earthquakes. At this point, the answer of necessity to focus on urban earthquake behaviour but not on different scales of human settlements leans on the definitions of the terms danger and risk. The influence of earthquake motions to urban behaviour have been considered in a systematic way. Effects of earthquake motions to ground behaviour, characteristics of relationships between ground and construction, architectural and structural behaviour have been considered. By examining those parameters interrelated to planning and design variables, an analysis of urban earthquake behaviour have been obtained. Keywords: Earthquake behaviour, urban design, urban planning. * Yazışmaların yapılacağı yazar: Süleyman BALYEMEZ. Tel: (212) Makale metni tarihinde dergiye ulaşmış, tarihinde basım kararı alınmıştır. Makale ile ilgili tartışmalar tarihine kadar dergiye gönderilmelidir.

2 S. Balyemez, L. Berköz Giriş Dünyanın en aktif fay hatlarından olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde 1999 da gerçekleşen iki büyük deprem, bir doğa olayının bir afete nasıl dönüşebileceğini açıkça gözler önüne sermiştir. Doğu Marmara depremleri olarak anılan bu iki deprem arasında Ms=7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos depremi, İstanbul metropoliten bölgesi içinde yer alan ve Yalova dan İzmit, Adapazarı ve Düzce ye doğru lineer olarak uzanan nüfus yoğunluğu yüksek, ülke ekonomisi ve sanayisinde büyük pay sahibi bir alanın tam merkezinde meydana gelmiş olması sebebiyle her anlamda daha da yıkıcı olmuştur. 15 milyonun üzerinde nüfus (Özmen, 2000) depremden çeşitli şiddetlerde etkilenmiştir. Etkilenen bölgenin ülke kentsel nüfusunda %30.9 ve GSYİH da %36.7 paya sahip olması (Balyemez, 2003) bölgenin önemini ifade etmeye yeterli göstergelerdir. Depremde büyük kayıpların ortaya çıkmasının birincil nedeni, bölge doğu-batı doğrultusunda uzanan KAF ile içiçe gelişmiş olduğu halde, ülkenin gerçekçi bir deprem güvenli yerleşim politikası ve planlama anlayışının olmamasıdır. İstanbul u doğrudan etkileyecek M>7 değerinde bir Marmara depreminin önümüzdeki 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığı %62 olmasına (Barka, 2000) rağmen, ülkenin kısıtlı ekonomik kaynakları, somut öngörüler çıkarmaktan uzak duran, ölü ve yaralı tahminine endeksli, bilimselliği tartışmalı projelerle heba edilmekte, daha da önemlisi en büyük değerimiz olan zaman yitirilmektedir. Hasar görebilirlik analizleri deprem zararlarının azaltılması faaliyetlerinde önemli bir adımdır ve disiplinler arası bir çalışma gerektirir. Bu noktada yer bilimleri, yapı mühendisliği, mimarlık, şehir planlama ve bağlantılı disiplinler özellikle önem kazanmaktadır. Bu çalışma, hasar görebilirlik analizleri öncesinde, başta plancılar olmak üzere kentsel tasarımcılar ve mimarların asgari bilgi düzeyine ulaşmasında başlangıç niteliği taşımaktadır. Çalışmada, mimarlık, tasarım, planlama disiplinlerinin ortak paydalarında ilgili konulara değinilmektedir. Deprem zararlarının azaltılması sürecinde öncelikle risklerin tanımlanması gerekir. Kent ölçeğinde risk azaltımı söz konusu olduğunda, üzerine oturulan zemin ve insan ürünü yapılardan kaynaklanan riskler bilinmelidir. Planlama ve tasarım eylemlerinde deprem faktörünün işlerlik kazanabilmesi için, deprem hareketinin kenti oluşturan nüveler üzerindeki etkisi araştırılmalı, doğru anlaşılmalıdır. Bu noktada sorun, deprem ekseninde araştırma yapan disiplinlerin sunduğu veri altyapısı ve bilgi birikiminin büyük ölçüde, kenti biçimlendirmek ve kentsel gelişmeye yön vermekte en başta gelen planlama, tasarım ve mimarlık disiplinlerinin kullanabileceği durulukta ve yeterli detayda bilgi kümeleri niteliğinde olmayışıdır. Ortak çalışma alanı fiziksel ve sosyal bileşenleriyle mekân ve insan yerleşmeleri olan bu üç disiplinin deprem zararlarının azaltılması faaliyetlerinde birlikte çalışması ve ortak bir dil geliştirmesi oldukça doğal bir beklentidir. Bu bağlamda, başta 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri olmak üzere birçok depremin planlama disiplinine, sürecin veri toplama ve derleme adımları için çok değerli fakat işlenmemiş veriler sunduğu düşünülmektedir. Bunların ayrıntılı irdelenmesi ile kullanılabilir, nitelikli bilgi elde etmek mümkün olacaktır. Bu kapsamda çalışmada, fiziksel planlama ve kentsel tasarım etmenlerinin kentsel deprem davranışı üzerinde, birer değişken olarak etkilerinin incelenmesi; söz konusu etmenlerin deprem etkin bölgelerde geliştirilecek planlama ve tasarım eylemlerinde, temel ilkelerin saptanması aşamasında birer yönlendirici olarak belirleyici özelliklerinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Çalışmada zemin ya da binalar gibi, doğal ve insan ürünü ögelerle bir bütün olan kentlerin de deprem etkisi altında çok farklı toplam davranışlar sergileyeceklerinden hareketle, kentsel deprem davranışı kavramı ileri sürülmektedir. Farklı ölçeklerdeki insan yerleşmelerinin değil de kentsel ölçekteki deprem davranışına odaklanma gereğinin cevabı tehlike ve risk kavramlarının tanımına dayanmaktadır. Aynı bölgede yer alan iki yerleşim için deprem tehlikesi aynı iken, deprem riski çok farklı olabilir.

3 Hasar görebilirlik Yerleşmenin içerdiği bina sayısı ve nüfus ne kadar fazla ise ortaya çıkması muhtemel can ve mal kaybı, dolayısıyla risk de o oranda artmaktadır. Bu çerçevede, deprem hareketinin kentsel deprem davranışına etkisi sistematik bir kurgu içinde ele alınmalıdır. Bu kurgunun adımları, depremin tanımlanması, oluşan yer hareketlerinin zemin davranışına nasıl yansıdığı, zeminyapı arasındaki etkileşimin özellikleri ve buna bağlı olarak bina davranışı şeklinde olmalıdır. Bu adımların etkileşimli olarak irdelenmesi, yorumlanması ve kullanılabilir bilgi kümelerine dönüştürülmesi ile kentsel deprem davranışının çözümlemesine ulaşılacaktır. Bu makalede deprem hareketi altında, zemin ve bina davranışlarının hangi parametrelere göre değişime uğradığı kısa hatırlatmalarla verilecek, kentsel planlama ve tasarım değişkenlerinin zemin ve bina davranışlarına risk artırıcı/azaltıcı olarak nasıl etkidiği, dolayısıyla belirli bir kent parçasındaki kentsel deprem davranışının mekândaki yansıması örneklerle açıklanacaktır. Kentsel risk unsurları ve hasar görebilirlik Metropoliten bir merkezdeki binalar farklı strüktürlerde, çeşitli malzemelerle üretilmiş ve muhtelif yaşlarda olan yapılardan oluşur. Şiddetli bir depremde beklenen bina davranışı ve hasar dokusu yapısal değişkenlerin sayısına ve üzerine yerleşilen arazinin jeolojik karakterine göre değişecek ve kentin tamamında aynı olmayacaktır. ve mühendislik çözümleriyle önüne geçilebilmesi olanaklı dolaylı (ikincil) riskler : Zeminyapı arasındaki etkileşimle ilişkili olarak, zeminin beklenen davranışıyla uyumlu tasarlanmamış binaların hasarıyla sonuçlanabilecek noktasal risk odakları (rezonans, zemin büyütmesi, sıvılaşma). Kentsel dokuya bağlı olarak zincirleme-bölgesel risk söz konusu olabilir. Genel risk değerlendirmesi yapılırken, bölgenin deprem bölgesi derecesi, aktif faylarla olan konum ilişkisi, jeolojik katmanların yeraltındaki dizilişleri ve özellikleri, topografya, yeraltı suları, zeminin deprem davranışına ilişkin genel veriler ve bu gibi pek çok bilgi içeren ülke, bölge ve kent ölçeğindeki haritalar ve özellikle mikrobölgeleme haritaları plan/tasarım süreci öncesinde başvurulması gereken kaynaklardır. Deprem aktivitesinin yoğun olduğu dünyanın birçok yerinde ve Türkiye de, özellikle Ege Çöküntü Sisteminde, bir yerleşim bir faydan ne kadar uzakta yer alırsa, başka bir faya o kadar yaklaşacaktır. O halde, ilk ve en önemli kural fay hatları üzerinde yapılaşmamaktır. Yüzey faylanması sebebiyle hasar görmesi muhtemel binalar sayıca az olsa da, büyük bir depremde en ciddi hasara uğrayan bina, yüzey kırığının üzerinde yer alan bina olacaktır (Şekil 1). Jeolojik risk unsurları Zemin davranışına bağlı riskler temel olarak ikiye ayrılmalıdır: 1- Zeminin jeolojik özelliklerine bağlı olarak, büyük bir depremde ortaya çıkabilecek ve mühendislik anlamında engellenmesi güç olan doğrudan riskler : Zeminin doğal yapısı sonucu, deprem hareketi sırasında sergileyeceği davranışın kentsel alanlarda sebep olabileceği bölgesel riskler (yüzey faylanması, çökme, toprak kayması). 2- Zemin-yapı arasındaki etkileşim sonucu bina davranışına bağlı olarak ortaya çıkan ve tasarım Şekil 1. Gölcük te yüzey kırığı üzerinde bir bina (Bekirpaşa Belediyesi Arşivi)

4 S. Balyemez, L. Berköz Yerçekimi kuvvetinin oluşturduğu yük altında kararlı ve sağlam görülebilen yamaçlar, deprem sarsıntısının etkisiyle durağanlığını kaybederek toprak kaymalarına yol açabilmektedir (Lagorio, 1990). Düzce depreminde Bolu Dağı nda meydana gelen toprak kayması gibi olaylar, ortaya çıkardığı hasarın yanı sıra ilk yardım ve kurtarma çalışmaları için bölgeye erişimi güçleştirerek zararların artmasına yol açan başka sakıncalar da içermektedir (Şekil 2). Şekil 2. E-5 karayolu Bolu Dağı geçişinde toprak kayması-12 Kasım 1999 Düzce depremi (Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Arşivi) Çökme, zeminin uzun bir zaman dilimi boyunca kademeli olarak dibe doğru oturması, yerleşmesi olarak tanımlanır. Bütün bir arazide meydana gelecek muntazam bir çökme binanın kendisine doğrudan bir tehdit oluşturmayabilir. Ancak depremin belli bir alanda oluşabilecek çökme miktarını hızlandırarak geri dönüşü olmayan kentsel alan kayıplarına yol açması olasıdır. 17 Ağustos ta Gölcük te kıyı boyunca 4 km uzunluğunda geniş bir alan yaklaşık 3 m batmıştır (Erdik, 2000) (Şekil 3). Yapıların üzerinde inşa edildikleri zeminin durumuna göre depremdeki davranışları değişebilmektedir. Yapı sistemlerinin modellenmesinde yapı-zemin etkileşimi göz ardı edilemeyecek bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır (Çelik v.d., 2000). Örneğin, deprem dalgaları kaya zeminlerde yüksek hızlarda ve yüksek frekanslı titreşimlerle ilerlerken, gevşek zeminlerde daha yavaş hareket etmekte ve uzun periyotlu titreşimlere sebep olmaktadır. Az katlı rijit binalar, yüksek frekanslı yani kısa periyotlu hareketlere olumsuz tepki verirken, çok katlı yapılar için bunun tam tersi geçerlidir Mexico City depreminde az katlı rijit yapıların eski göl yatağında meydana gelen uzun periyotlu yer hareketlerinden tehlikeli biçimde etkilenmedikleri, çok katlı binaların ise ciddi hasara uğradıkları ya da tamamen yıkıldıkları gözlenmiştir (Şekil 4). Zemin ve bina periyotlarının uyumsuz olması, binanın yer sarsıntısıyla aynı anda sallanmasına ve tasarlanandan çok daha fazla ötelenmesine sebep olur (Lagorio, 1990). Bu durum basit olarak yapıya gelen kuvvetin her seferinde yapının salınımını artıracak şekilde etkimesi olarak ifade edilmektedir (Pampal, 2000). Şekil 4. Rezonans sebebiyle hasar gören yapı- Mexico City (www.johnmartin.com) Şekil 3. Gölcük te kentin sular altında kalan sahil bandı (Başbakanlık internet sitesi) Bazı zemin türleri ana kayadaki deprem etkisini değiştirerek verir, özellikle dolgu olan zeminler deprem etkisinin büyümesine sebep olur (Celep ve Kumbasar, 2000). 17 Ağustos depreminin merkez üssüne yaklaşık 100 km uzaklığı ile İstanbul un deprem bölgesine en uzak yerleşim alanlarından biri olan Avcılar da, bölgenin jeolojik yapısının deprem etkisini 5-10 kat büyütme

5 Hasar görebilirlik özelliğine sahip olduğu anlaşılmıştır (Erdik, 2000) (Şekil 5). MAKSİMUM YER İVMESİ Şekil 5. Avcılar da ölçülen en yüksek ivme değeri: %25 g (www.koeri.boun.edu.tr) Zemin sıvılaşması kil taneciklerinden yoksun ince taneli kum ve siltlerin arasında bulunan gözeneklerdeki su basıncının artması sonucu, katı görünümlü tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek sıvı gibi davranır duruma dönüşmesiyle oluşur (Lagorio, 1990). Sıvılaşma sonucu, altındaki zemin tabakası artık yapının temelini desteklemeyeceğinden bina zemine gömülebilir veya hafif yapılarda yukarı doğru hareket ederek yüzme eğilimi gösterebilir (Celep ve Kumbasar, 2000) Kocaeli Depremi nde, sıvılaşmaya yatkın akarsu yatağı çökelleri üzerinde kurulu olan Adapazarı nda yüzlerce bina 1.5 metreye varan miktarlarda zemine batmış, önemli deprem hasarı görmeyen bazı yapılarda ise devrilmeye varan dönmeler meydana gelmiştir (Erdik, 2000) (Şekil 6). Şekil 6. Sıvılaşma (www.avnidincer.8m.com) Gelişmiş ekonomilere sahip toplumlarda, inşaat teknolojisi ve tasarım tekniklerinde kaydedilen aşamalar sayesinde geçmişte yerleşime uygun bulunmayan alanlarda yapılaşmanın artık mümkün olduğu belirtilmektedir. Ancak ülkemiz örneğindeki gibi, üzerinde kapitalin söz ve erk sahibi olduğu gelişmemiş ekonomilerde, inşaat sektörü önemli bir rant aracı olarak değer bulmakta ve bu durum başta barınma olmak üzere diğer bazı kentsel işlev alanlarına yüksek maliyetli ileri teknoloji yatırımları yapılmasını gerçekçi kılmamaktadır. Güvenli bir yerleşimin ilk ve belki de en önemli adımı, jeolojik verilerin planlama ve tasarım süreçlerinde verilen kararlarda belirleyici etkenler olarak değerlendirilmesidir. Hayati önem içeren zemin koşulları değişkenlerinin gereğince dikkate alınmaması, olası davranış biçimlerinin beklenen bir depremde ortaya çıkacağı gerçeğini değiştirmeyecek, dolayısıyla muhtemel bir doğa olayının bir afete dönüşmesinde etkili birer etken olmalarını sağlayacaktır. Yapısal ve mimari risk unsurları Yapının tasarımını sınırlayan tüm dış etkenleri karşılamak her zaman olanaklı olmayabilir. Tasarım yöntemleri, bir çok değişkenden oluşan karmaşık karar verme süreçleri içerirler. Bir projede, ister tekil bir bina olsun ister bir yerleşim planı, tüm plan, onu oluşturan kütleler ve yapı ölçeğindeki ayrıntılar ihtiyaca ve talebe cevap verecek şekilde belirlenir. Ancak, deprem riski yüksek bir bölgede konumlanacak bir yapının tasarımında, can güvenliğinin en öncelikli konu olarak ele alınması gereği de açıktır. Bu aşamada alınan bütün kararlar deprem davranışını derinden etkiler. Deprem dalgaları bölgeye herhangi bir yönden ulaşabileceğinden, yapılar her doğrultuda gelen yanal yüklere karşı koyabilmelidir. Dolayısıyla bina formunun deprem davranışına etkisi, tasarım sürecinin başlangıcında yer eden en temel sınırlandırıcı etkendir (Lagorio, 1990). Bina davranışını etkileyen mimari plan etkenleri 1-plan düzensizlikleri, 2-düşey doğrultuda düzensizlikler olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. Ülkemizde son 30 yıl içinde oluşan depremlerin neden olduğu hasarların en önemli sebeplerinden biri bina geometrisinin deprem dikkate

6 S. Balyemez, L. Berköz alınmadan yanlış seçilmiş olmasıdır. Burada geometri, hem yapının mimari tasarımında oluşan genel biçimi hem de seçilen taşıyıcı sistemi içermektedir (Ersoy ve Ersoy, 1992). Depreme dayanıklı bina tasarımında basitlik ve simetri temel ilkelerdir (Şekil 7). Bu tür yapıların deprem davranışı kolay anlaşılabilmekte ve depreme dayanıklılık için gerekli ayrıntıların hesaplanması da daha kolay olmaktadır (Örneğin: Coza, 2003). Simetri yalnız plandaki şekille değil, taşıyıcı sistemdeki ayrıntılarla da sağlanmalıdır. Kolon ve perdelerin plan şemasıyla uyumsuz olması ve simetrik düzende bulunmaması halinde rijitlik merkezi (R) ve kütle merkezi (G) birbirinden uzaklaşır (örneğin: Celep ve Kumbasar, 2000). Dinamik etkilere maruz kalan böyle bir yapı, rijitlik merkezi çevresinde dönme eğilimine girer ve yapıda burulma meydana gelir(şekil 8). yüklerine karşı koyacak şekilde yapılmış bir yapının davranışı, yaklaşık değerlerle kabaca inşa edilmiş fakat düzenli bir yapıdan daha iyi olmayacaktır (Çelik vd., 1998). Çeşitli ülke ilgili yönetmeliklerinde yapı plan şemalarındaki karmaşıklıklar / düzensizlikler tanımlanmıştır. Burulma etkisini artırıcı girintili köşeler oluşmasına sebep olan U,L,T,H,Y gibi düzensiz plan şemaları, deprem bölgelerinde uygulanmamalı veya bu tür yapıların deprem kuvvetleri karşısındaki güvenliği hesapla doğrulanmalıdır (Şekil 9). Şekil 9. Planda Çok Sayıda Köşe Oluşması - İzmit (Bekirpaşa Belediyesi Arşivi) Şekil 7. Simetrik plan şeması (Lagorio, 1990) İlerleyen bölümlerde bahsedileceği gibi, uzun dikdörtgen formundaki yapıların deprem açısından kötü olarak nitelenen formları olduğu belirtilmektedir (Şengezer, 1999). Bunun yanısıra döşeme süreksizliği ve taşıyıcı eleman eksenlerinin paralel olmaması da risk içeren diğer plan şeması düzensizlikleridir. UYGUN DEGIL UYGUN +R +G +G=R +G + R + G=R +R +G + G=R Şekil 8. Kütle ve rijitlik merkezlerinin konumuna göre yapıların deprem etkisi altındaki davranışları (Celep ve Kumbasar, 2000) Planda simetrik olmayan yapılar genelde düzensiz olarak kabul edilir (Ersoy ve Ersoy, 1992). Düzensiz olup tasarım hesapları tamamıyla deprem Zemin katın ticari amaçlarla kullanılması nedeniyle bir çok binada zemin kat rijitliği üst katlara göre küçük kalmakta ve yumuşak kat oluşmaktadır. Üst katların bir rijit kütle gibi hareket ederek büyük yanal ötelemeler yapması, binanın ayakta kalabilmesi için zemin kat kolonlarının çok büyük enerji tüketebilmelerini, başka bir deyişle bu koşulu sağlayabilecek biçimde boyutlandırılıp donatılmaları gerektirir (Şengezer, 1999) (Şekil 10). Düşey kesitte binaların kütle merkezlerinin aşağıda bulunması taşıyıcı sistemdeki deprem etkilerini azaltacaktır. Kütlesi yüksekte toplanmış binalarda alt katların aşırı şekilde zorlanacağı, bu oluşumdan elden geldiğince kaçınılması gerektiği bilinmektedir (Celep ve Kumbasar,

7 Hasar görebilirlik 2000). Kentsel alanlarımızdaki yapı birikiminin neredeyse tamamını oluşturan çıkmalı binalar bu riskle karşı karşıyadır depremlerinde, üst yapısı nispeten sağlamken zemin ve birinci katlarında çeşitli derecelerde hasar oluşan çok sayıda yapı gözlenmiştir. Depremlerde göreli rijitlik önemli bir hasar kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. En yaygın göreli rijitlik örneği kısa kolon oluşumudur (Şekil 12 ve 13). Bant pencere açılması, kat kirişlerinde süreksizlik bulunması çeşitli ara bölmeler ve taşıyıcı olmayan rijit elemanların kolonun etkili boyunu kısaltması, deprem anında yapıda kısa kolon etkisinin oluşmasına sebep olan uygulamalardır. Şekil 10. Yumuşak kat oluşumu ile zemin katın göçmesi (Başbakanlık internet sitesi) Bir yapıda, alt kattan başlayarak en üst kata doğru ağırlık ve rijitlikte uyumlu/düzenli bir gidiş olmalıdır. Yapının bölümleri arasında büyük yükseklik/rijitlik farkları olması sakıncalıdır Erzincan depremi sonrası yapılan çalışmalarda, özellikle zemin katı ticaret olan yapılarda, zemin katta kat yüksekliklerinin farklılaştığı, bu durumun da hasar üzerinde etken önemli bir hata olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir (örneğin: Şengezer, 1999). Bu tür bir düzensizlik sadece zemin katlarda değil, zaman zaman binaların üst katlarında da görülmektedir (Şekil 11). Şekil 11. Ara katlarından biri diğerlerinden alçak olan bir bina İstanbul (Balyemez, 2003) Şekil 12. Kısa kolon oluşumu (Karaesmen, 1996) Şekil 13. Kısa kolon oluşumu (Şengezer, 1999 ve Celep ve Kumbasar, 2000 den derlenmiştir) Çıkmalı yapılar başlıca deprem hasar kaynaklarından/nedenlerinden biridir. Özellikle kolonların guseler üzerinde yükseldiği betonarme yapıların Türkiye deki büyük kentlerde oldukça yaygın kullanılması dikkatleri bu tür yapılar üzerinde yoğunlaştırmaktadır (Çelik v.d., 1998). Uygulamanın amacı planda mekânın içinde kalan kolonların guselere oturtularak dış çepere ötelenmesiyle tek bir mekân elde edilmesidir (Özgen, 2002). Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara veya kirişlere oturtulması ciddi sakıncalar içeren bir düzensizlik

8 durumudur. Türkiye de yürürlükte olan Deprem Yönetmeliğinde, Şekil 14 de gösterilen durumlara bütün deprem bölgelerinde hiçbir zaman izin verilmeyeceği hükmü getirilmiştir. S. Balyemez, L. Berköz perde Şekil 14. Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının süreksizliği (Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 1997) Fiziksel planlama ve kentsel tasarımda yönlendirici etmenler Fiziksel planlama, kentsel ve mimari tasarımda yönlendirici olan birçok etmen, deprem zararlarının azaltılması ve deprem güvenli yerleşmelerin oluşturulmasında son derece hassas değişkenler olarak ortaya çıkmaktadır. Bir planlama veya tasarım eyleminde, son projeyi ortaya çıkaran her bir bileşenin karar verme sürecinde incelikle ve diğer bileşenlerle etkileşimli olarak değerlendirilmesi, tekil yapı birimlerinin meydana getirdiği her ölçekteki yerleşmenin deprem güvenliği açısından oldukça önemli bir adımdır. Bu etmenler örnekler eşliğinde aşağıda incelenmektedir. Bir binanın hakim periyodunu belirleyen en önemli değişken yüksekliktir. Yapının kat adedi arttıkça salınım periyodu da büyüyecektir. Bina periyodu ancak bazı yapısal tedbirlerle (perdeler, v.b.) değiştirilebilmektedir (Pampal, 2000). Farklı yüksekliklerdeki yapıların çok yakın veya bitişik/yapışık inşa edilmeleri, bunların deprem sırasında gerçekleşecek salınım periyotlarının birbirinden farklı olmasına, dolayısıyla çarpışmalarına yol açabileceğinden, son derece sakıncalıdır (Şekil 15). Şekil 15. Farklı yükseklikteki bitişik yapıların çarpışması-gölcük, 1999 (Pampal, 2000) Farklı yükseklikteki yapılar, deprem güvenliğini sağlayabilmek için derz aralığıyla ve belli bir mesafeyle birbirlerinden ayrılmalıdır. Zorunlu olmadıkça bitişik düzen yapılaşma tercih edilmemeli, zorunlu hallerde ise inşaat ve deprem mühendisliği disiplinleri ile işbirliği yapılmalıdır. Önemli olan nokta, bitişik bina blokları arasındaki derzlerin, depremde blokların bütün doğrultularda birbirlerinden bağımsız olarak çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenecek olmasıdır. Komşu bina yükseklikleri aynı olsa bile, bitişik düzen yapılarda sıkça karşılaşılan bir başka hasar unsuru da kat düzeylerinin farklı oluşudur. Çekiçleme etkisi olarak da anılan bu hasar türünde iki yapının aynı düzeylerde farklı ötelemeler yapmasıyla, yeterli derz aralığı ile ayrılmayan binalardan birinin kat döşemesi diğerinin kolonlarına çarpmakta ve kolonlardaki kırılmayla o kat / katlar göçebilmektedir (Karaesmen, 1996) (Şekil 16). Öte yandan blok veya bitişik düzen yapılaşmada blok başı binaların en fazla hasara uğrayan yapılar olduğu kaydedilmektedir (Şengezer, 1999) (Şekil 17).

9 Hasar görebilirlik konut veya büro, zemin katların ise ticari amaçlarla kullanıldığı ve çoğu zaman bu fonksiyonların kentin gelişme dinamikleriyle sonradan değişime uğradığı bu tür yapılar önemli bazı riskler taşımaktadır. Sonradan gelen fonksiyonlar kendi ihtiyaçlarına yönelik iç mekân düzenlemelerine gitmekte, bina strüktüründe yapılan değişiklikler yapının projesine esas olan yatay ve düşey yük hesaplamalarında öngörülmemiş olan dengesizliklere sebep olmaktadır (Şekil 18). Şekil 16. Çekiçleme etkisi-dinar, 1995 (Karaesmen, 1996) Şekil 18. Alan kazanmak amacıyla strüktürü bozulan bir yapının 17 Ağustos depreminde uğradığı hasar (www.avnidincer.8m.com) Şekil 17. Yalova da hasar gören blok başı bina örneği (Yalova Belediyesi Arşivi) Kat yüksekliğine göre bina periyodu değişkendir. Ancak zemin periyodu zeminin cinsine bağlıdır ve değiştirilmesi kolay ve ucuz olmayan bir yöntemdir. Bu sebeple, sabit kabul edilmelidir. Zemin hakim periyodu yanı sıra taşıma kapasitesi gibi çeşitli özellikleriyle kat sayılarının dolayısıyla yoğunlukların belirlenmesinde de önemli bir etkendir. Barınma ve çalışma alanlarının bir arada bulunduğu karma işlevli yapılar kentlerimizde giderek büyük bir yer tutmaktadır. Özellikle üst katların Kentsel gelişme planlarında işlevlerin yer seçimi yapılırken özellikle konut ve ticaret alanları arasındaki ilişki doğru değerlendirilmeli, karma işlevli yapıların oluşmasıyla ortaya çıkması olası yapısal düzensizlikler ve bunlardan doğacak sakıncalar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede yumuşak kat ve kat rijitliklerinde farklılık gibi düşey doğrultu düzensizlikleri şehir planlama disiplini tarafından doğru anlaşılması gereken kavramlar olarak belirmektedir. Kat alanını artırmak amacıyla oluşturulan çıkmalar çoğu zaman yasal dayanaklara da sahip olarak inşa edilmektedir. Temelinde yüksek arazi değerlerinin yarattığı rant yatan bu düzenleme geleneksel mimaride karakteristik bir öge olan cumbanın sahip olduğu özgün, estetik, işlevsel değerden çok uzak durmaktadır. Çıkma, yapının deprem güvenliğini tehdit eden bir düzensizlik olmasının yanında, planlama açısından, öngörülen yoğunlukların aşılması ve dolayısıyla kentsel donatı yetersizliğinin meydana gelmesi, taban alanı dışında kalan etkin

10 S. Balyemez, L. Berköz /kullanılabilir açık alan miktarında belirgin bir azalma, gün ışığından etkin yararlanamama gibi sayısı artırılabilecek bir dizi olumsuzluğa sebep olmaktadır. Mevcut durum, kentsel tasarım çerçevesinde ele alındığında ise çoğu zaman estetiği bozucu, komşu binalar arasındaki mesafenin daralmasıyla mahremiyeti görece kısıtlayıcı, kullanıcılara genel olarak çeşitlilik içeren olumlu uyarılar göndermeyen bu haliyle tek düze bir mekân organizasyonuna katkı sağlamakta ve kentsel tasarımın temel prensipleriyle çelişmektedir. Öte yandan belirli tasarım ilkelerine uyulmak koşuluyla kentsel açık alanı sınırlayan ve yönlendiren bina cephelerinde yatay ve düşey hareketlilik sağlamak, görsel algı zenginliği oluşturmak gibi hedefleri olan bir projede, yapısal düzensizliklerin yol açtığı olumsuz davranışlar hatırlanarak deprem güvenliği en önemli hedef olarak korunmalı, ilgili disiplinlerle uyum içinde çalışarak sonuca ulaşılmalıdır. görülmüştür. Uzun kenarı deprem yönüne paralel binalar depremi hemen hemen hiç hasar almadan ya da az hasarla atlatırken, uzun kenarı deprem yönüne dik binaların ağır hasara uğradığı gözlemlenmiştir (Özgen, 2002). Şekil Ağustos depreminde bir başka binanın üzerine yıkılan minare (Sakarya Üniversitesi internet sitesi) Depreme dayanıklı yapı inşa etmenin en önemli şartlarından biri depreme dayanıklı malzeme kullanmaktır. Depremlerde malzemenin davranışı konusunda yapılan araştırmalar, malzemenin dolayısıyla yapıların hafif, esnek ve sünek olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır (örneğin: Pampal, 2000). Özellikle kentsel tasarım projelerinde yapı tarzı ve malzeme seçimi, deprem tehlikeleri düşünüldüğünde önem kazanmaktadır. Deprem dalgalarının geliş yönüyle yapıların salınım yaptıkları doğrultu arasında organik bir bağ vardır. Bu sebeple kule, minare gibi yüksek ve narin yapıların çevresinde, yarıçapı yapı yüksekliğinden az olmamak üzere yapı yaklaşma sınırı oluşturulması gerçekçi bir tedbir olarak görülmektedir (Şekil 19 ve 20). Bir başka husus da yapı boyutlarının oranıdır. Şengezer e göre (1999), çoğu binalar için yükseklik/ genişliğin üç veya dörtden küçük olması limiti önerilmekte, ayrıca depremin uzun doğrultuda etkidiği binalarda, kısa doğrultuda etkilenenlere göre daha az hasar oluştuğu belirtilmektedir. Bunun en çarpıcı örnekleri 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Yalova sahil şeridi üzerinde Şekil 20. Binalara zarar vermeyen bir başka minare enkazı-yalova (Yalova Belediyesi Arşivi) Büyük depremler sırasında zemin ve üzerinde duran bina, dalga hareketi karşısında tek bir kütle gibi davranmaktadır. Binanın toplam uzunluğunun zeminde oluşan yüzey dalgası uzunluğundan fazla olması halinde, zemin ve binanın hareketleri arasında uyumsuzluk meydana gelecek, bina uç noktalarında zeminin çarpma etkisine maruz kalabilecektir (Wang ve Law, 1994). Uzun binalar için en iyi çözüm, iki ayrı blok olarak tasarlanmasıdır. İmar planlarında verilen en fazla bina boyutu bu açıdan önem taşımaktadır (Şengezer, 1999).

11 Hasar görebilirlik Yolların deprem etkin bir kentteki öneminin iki farklı boyutu vardır. Birincisi, yerleşim dokusunu yönlendirmede aktif bir araç olmaları; ikincisi, deprem sonrası faaliyetlerde üstlendikleri roldür (Balyemez, 2003). Afet sonrası ilk yardım ve kurtarma eylemlerinde bağlantı ögeleri olarak yolların önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 17 Ağustos depreminde enkazların kapattığı çoğu yollar işlevsizleşmiş, kentlerin önemli noktalarıyla ulaşım bağlantıları kesilmiştir (Şekil 21). Binalardan dökülen enkazın ulaşımı engellememesi için yolun her iki cephesindeki binalar arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Öte yandan geniş yollar kent imajında birer sınır ögesi olabildikleri gibi kentsel deprem davranışında da yangın emniyet şeridi olarak görev yaparlar. Tarihte, depremin sebep olduğu yaygın kent yangınlarının depremden çok daha fazla kayıplara sebep olduğu örnekler yer almaktadır. bir parametre olan nüfus yoğunluğunun istenen düzeylerde tutulmasını da sağlayacaktır. Son depremlerden edinilen tecrübeler parkların ve açık alanların deprem psikolojisiyle evlerine girmek istemeyen insanların toplanma alanı olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu alanlar uygun boyut ve yoğunlukta tasarlanmalı, işlevsel biçimde donatılmalıdır. İlk yardım ve kurtarma ekipmanlarının bu yerlerde konumlandırılması da gerçekçi bir tedbir olacaktır. Kentsel parklar, fuar ve panayır alanları, büyük spor tesisleri gibi yerel olmaktan çok tüm kente hitap eden açık alanların, erişim olanakları güçlü bölgelerde yerleştirilmesi, işlevlerine uygun donatıların yanı sıra deprem sonrası geçici barınma ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte düzenlenmesi önemlidir. Açık alanlar, ilk yardım ve kurtarmada hızlı ve etkin bir yöntem olan hava ulaşımının sağlanmasında, helikopterlerin iniş-kalkışı için gerekli alan ihtiyacını karşılayan ögeler olarak da önem kazanmaktadır (örneğin: Şekil 22). Şekil 21. Kentin, enkaz yüzünden ulaşıma kapanan önemli bir arteri-adapazarı (Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Arşivi) Arazi kullanım planlaması açısından düşünüldüğünde, yerleşime uygun olmayan alanların açık ve yeşil alan kullanımına ayrılması uygun bir çözümdür. Normal koşullarda kentin nefes almasını sağlayan açık ve yeşil alanlar, deprem etkin yerleşmelerde ilave fonksiyonlar yüklenmelidir. Kent içinde fonksiyon alanlarının birbirinden ayrılmasında yeşil bantlar en uygun araçlardır. Ayrıca bu bantlar, uygun düzenlendiklerinde tıpkı geniş yollar ve akarsular gibi yangın emniyet şeridi görevini de üstlenebilecektir. Yerleşme dokusu içinde parklar ve rekreasyon alanlarına çeşitli ölçeklerde yer verilmesi, deprem kayıplarının azaltılmasında ve deprem sonrası müdahale aşamasının etkinliğinde önemli Şekil 22. Gölcük şehir stadyumunda deprem sonrası ilkyardım ve acil ulaşım faaliyetleri (Başbakanlık internet sitesi) Sonuç ve öneriler Kentsel deprem davranışını belirleyen ilk ve en önemli etmen arazi kullanımıdır. Ülke ve bölge ölçeğinden başlayarak yerel ölçeklere kadar inen sistematik bir kademelenme içinde yerbilimlerinin planlamaya sunduğu çeşitli harita ve belgelerin varlığı bir gerekliliktir. İşlev alanlarının yer seçiminde zeminin jeolojik özelliklerinin gereklerine uyulmalıdır. Ülkenin siyasi ve sosyo-ekonomik yapısı gözetilerek, özel yapılaşma önlemleri alınmasını gerektiren alanların fonksi-

12 S. Balyemez, L. Berköz yon tayininde risk oluşmasına sebep olabilecek kararlardan kaçınılmalıdır. Yeşil alan kullanımı, uygun bir kademelenme içinde, afet sırası ve sonrası gereksinimleri de karşılayabilecek nitelik ve işlevsellikte düzenlenmeli, teknik ve sosyal altyapı bu çerçevede organize edilmelidir. Süreklilik arz eden karmaşık bir ulaşım ağının bir parçası olan her bir cadde veya sokak, ilkyardım ve kurtarma faaliyetleriyle, damar ve kan arasındakine benzer bir ilişkiye girer. Bu sebeple, deprem etkin plan ve tasarımlarda en önemli hedeflerden birisi, deprem sonrasında ulaşım ağındaki sirkülasyonun sekteye uğramaması olmalıdır. Kentsel tasarımda önemli bir karar verme mekanizması olan yapılanma düzeni ve kapsadığı etmenler, binalar arasındaki fiziksel ve konum ilişkileri çerçevesinde belli bir alanın toplam deprem davranışının belirleyicisidirler. Yaşanan depremler sonrasında incelenen hasar örneklerine göre zemin yapı etkileşimiyle ortaya çıkan uyumsuzluğun önemli bir hasar kaynağı olduğu saptanmıştır. Bu noktada kentsel planlama ve tasarım etmenlerinin kent imajının oluşması yanında, deprem zararlarının azaltılmasında da ciddi bir rol üstlenerek deprem davranışında ne derece önemli belirleyiciler oldukları anlaşılmaktadır. Kentsel tasarımın, şehir planlamadan ve kent gelişme planlarından bağımsız kararlar üretmesi söz konusu değildir. Zira plan kararları kentsel tasarımda önemli ölçüde yönlendirici olduğu gibi, bilinçsizce geliştirilecek tasarımlar da kentin yerel veya bölgesel deprem davranışına olumsuz etkiyebilir. Bu sebeple kentsel tasarım disiplininin asli unsurları aynı zamanda planlama disiplini mensubu olmalıdır. Çalışma boyunca anlatılan süreç çok disiplinli ekiplerin birbirleriyle uyumlu organizasyonunu gerektirmektedir. Bunun için ortak bir dil geliştirme ihtiyacı vardır. Bu da ancak meslek öğrenimi sırasında kazandırılabilir. Sözü edilen süreçte oluşturulması gereken bilgi bankası ve veri altyapısı büyük oranda kamu eliyle yürütülmesi gereken veya en azından yasal düzenlemelere gereksinim duyulan projelerdir. Bu sebeple toplumcu, aydın ve entelektüel siyasi erk egemen ortam, söz konusu sürecin hayata geçirilmesi için gereken ilk koşuldur. Kaynaklar Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, (1997). Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. Balyemez, S., (2003), Kentsel planlama ve tasarım değişkenlerinin deprem olgusu açısından irdelenmesi ve kentsel deprem davranışı, Y.Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Barka, A., (2000). Marmara da Deprem Riski, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi II. İstanbul ve Deprem Sempozyumu, 5-15, İstanbul. Celep, Z. ve Kumbasar, N., (2000). Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Yayınevi, İstanbul. Coza, H., (2003). Betonarme yapılarda gözlenen deprem hasarları ve nedenleri, Y.Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Çelik, O.C., Özgen, K., Çılı, F., (1998). Cantilevers in reinforced concrete structures, 11th European Conference on Earthquake Engineering, 1-11, Paris. Çelik, O.C., Çılı, F., Özgen, K., (2000). 17 Ağustos 1999 Kocaeli (İzmit) Depreminden gözlemler, Yapı Dergisi, 218, Ersoy, U., Ersoy, A.A., (1992). Binaların deprem dayanımında mimarinin önemi, Yapı Dergisi, 125, Karaesmen, E., (1996). Tipik hasar gözlemleri, Deprem ve Sonrası, 69-96, Türkiye Müteahhitler Birliği, Ankara. Lagorio, H.J., (1990). Earthquakes An Architect s Guide to Nonstructural Seismic Hazards, Wiley Interscience Publications, New York. Özgen, S., (2002). Depreme dayanıklı bina tasarımında konfigürasyonun önemi, Y.Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Özmen, B., (2000). İzmit Körfezi Depremi nin Hasar Durumu (Rakamsal Verilerle), Deprem Raporu, Türkiye Deprem Vakfı, İstanbul. Pampal, S., (2000). Depremler, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Şengezer, B.S., (1999). 13 Mart 1992 Erzincan Depremi Hasar Analizi ve Türkiye de Deprem Sorunu, YTÜ Basım-Yayın Merkezi Matbaası, İstanbul. Wang, J.G.Z.Q. ve Law, K.T., (1994). Siting in Earthquake Zones, Balkema, Rotterdam. Erdik, M., (2000). Report on 1999 Kocaeli and Düzce (Turkey) Earthquakes.

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliği

Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliği Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliği BURULMA (1) Günay Özmen İstanbul Teknik Üniversitesi 1/42 2/42 BURULMA (2) YÖNETMELİK ESASLARI 3/42 4/42 BURULMA DÜZENSİZLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yapının Plan

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 4 TASARIM KRİTERLERİ Doç. Dr. Deniz GÜNEY www.yildiz.edu.tr/~deguney deguney@yildiz.edu.tr TASARIM Deprem bölgeleri haritasına göre, Türkiye nin %92sinin, büyük sanayi merkezlerinin

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ BİNA ENVANTERİNİN YAPISAL KUSURLAR VE DÜZENSİZLİKLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ

ESKİŞEHİR İLİ BİNA ENVANTERİNİN YAPISAL KUSURLAR VE DÜZENSİZLİKLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ ÖZET: ESKİŞEHİR İLİ BİNA ENVANTERİNİN YAPISAL KUSURLAR VE DÜZENSİZLİKLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ O. Kaplan 1, Y. Güney 2, A.E. Cengiz 3, Y. Özçelikörs 4 ve A. Topçu 4 1 Araştırma Görevlisi, Yer ve Uzay

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DÜZENSİZLİKLER İKİ GRUPTA TANIMLANMIŞTIR A- PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMU (A-TİPİ DÜZENSİZLİK) B- DÜŞEY

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları YÖNETMELİK ESASLARI Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Günay Özmen İstanbul Teknik Üniversitesi /57 /57 Burulma Düzensizliğini Etkileyen Faktörler Yapının Plan Geometrisi Planda

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Bina Hikayeleri. Muharrem Aktaş (Y.Doç.Dr.)

Bina Hikayeleri. Muharrem Aktaş (Y.Doç.Dr.) Bina Hikayeleri Muharrem Aktaş (Y.Doç.Dr.) Erciş Kuzey girişinde bulunan 1998 yapımlı, biri zemin kat toplam beş kattan oluşan ve deprem sonrası 12 sağ, 4 can kaybıyla yıkılan bu bina için anlatılanlar

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bina Maliyetinin Oluşumu MALİYET YOK ETME MALİYETİ KULLANIM MALİYETİ BİNA MAL. İLK YATIRIM MALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME KULLANIM YOK ETME Alınan Kararların Maliyeti Etkileme Düzeyi

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu 23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu Y.Doç.Dr. İdris Bedirhanoğlu Dicle Ü-Şube Y.K. Üyesi İnş. Müh. Tansel Önal Şube Başkanı İMO Diyarbakır Şubesi 01 Kasım 2011 Merkez üssü Van Tabanlı Köyü

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK ÖZET: DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK Gonca AKÇAER 1 Nur Banu ÖZDEMİR 2 ve Asena SOYLUK 3 1 Araştırma Görevlisi, Mimarlık Bölümü, Niğde Üniversitesi, Niğde 2 Yüksek Lisans Öğrencisi,

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

THE FACTORS AFFECTING TORSIONAL IRREGULARITY IN MULTI-STOREY STRUCTURES

THE FACTORS AFFECTING TORSIONAL IRREGULARITY IN MULTI-STOREY STRUCTURES Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliğine Etki Eden Faktörler C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 4.1 (008) 31 36 4.1 (008) 31 36 ÇOK KATLI YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİNE

Detaylı

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Danyal KUBİN İnşaat Y. Mühendisi, Prota Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Haluk SUCUOĞLU Prof. Dr., ODTÜ, Ankara Aydan SESKİR

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Rasim TEMUR İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Sunum Programı 1. Giriş 2. Bulanık mantık 3. DURTES yöntemi 4. Uygulama önerileri

Detaylı

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir. TÜNEL KALIP ELÇĐN TAŞ TÜNEL KALIP Tünel kalıp sistemi, yapıların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanları ile bir kerede döküldüğü, yerinde beton dökülmesine dayalı bir yapım sistemidir. Tünel kalıplar

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com Öz: Deprem yükleri altında yapının analizi ve tasarımında, sistemin yatay ötelenmelerinin sınırlandırılması

Detaylı

23 HAZİRAN 2011 ELAZIĞ-MADEN DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL HASARLARIN NEDENLERİ

23 HAZİRAN 2011 ELAZIĞ-MADEN DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL HASARLARIN NEDENLERİ ÖZET: 23 HAZİRAN 2011 ELAZIĞ-MADEN DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL HASARLARIN NEDENLERİ T.S. Köksal 1 ve İ. Günbey 2 1 İnşaat Yüksek Mühendisi, Deprem Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI ADAPAZARI YERLEŞİM ALANI İÇİN HASAR TESPİT ANALİZLERİ ANALYSIS OF THE DAMAGE ASSESSMENTS OF ADAPAZARI CITY AFTER 1999 MARMARA EARTHQUAKE SÜNBÜL A.B. 1, DAĞDEVİREN U. 1, GÜNDÜZ

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

SİSMOTEKTONİK (JFM ***)

SİSMOTEKTONİK (JFM ***) SİSMOTEKTONİK (JFM ***) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 22.02.2016 Murat UTKUCU 1 Dersin Amacı ve öğrenim çıktıları Öğrenciye deprem-tektonik ilişkisinin ve deprem

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ Erdal Şafak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Çengelköy, İstanbul erdal.safak@boun.edu.tr

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR

DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR DESIGN TOGETHER YARIŞMASI TEKNİK DETAYLAR İTÜ Bilim Merkezi ve Müzesi TEKNİK ŞARTNAME Proje, Ayazağa Kampüsü içerisinde verilen alanda halka açık bir bilim merkezi ve müzesinin tasarımını içermektedir.

Detaylı

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli. YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME YAPININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Ş Dr. Kerem PEKER erdemli Proje Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti peker@erdemli.com

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı