Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Ekoloji 19, 77, (2010) doi: /ekoloji Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi Murat KAVURMACI 1*, Levent ALTAÞ 2, Yakup KURMAÇ 2, Mustafa IÞIK 2, Hatim ELHATÝP 2 1Aksaray University, Faculty of Engineering, Department of Geology Engineering, Aksaray-TURKEY 2Aksaray University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Aksaray-TURKEY *Corresponding author: Özet Plansýz yeraltý suyu kullanýmýnýn bir sonucu olarak Tuz Gölü'nün tatlý su akiferlerini etkileme potansiyeli artmaktadýr. Bu durum Tuz Gölü ve çevresinde zamanla önemli çevre sorunlarýný beraberinde getirecektir. Bu çalýþmada Türkiye'nin önemli tarým alanlarýndan birisi olan ve Tuz Gölü'nün güney ve doðu sahillerini sýnýrlayan Aksaray ovasý yeraltý su verileri deðerlendirilmiþtir. Ýnceleme kapsamýnda 3 kaynak, 37 kuyu olmak üzere toplam 40 adet örnekleme yapýlmýþtýr. Bir yýl boyunca (Aðustos Haziran 2008) alýnan örneklerde fiziksel ve kimyasal su kalite parametreleri incelenmiþtir. Yeraltý suyu verilerinin daha etkin bir biçimde deðerlendirilmesi amacý ile Coðrafi Bilgi Sistemleri'nden (CBS) faydalanýlarak inceleme alanýnýn su kalitesi haritalarý hazýrlanmýþtýr. Ýncelenen yeraltý sularý genel olarak, orta derecede tuzlu ve düþük sodyum içeriðine sahip sulama suyu özelliði göstermektedir. Tuz Gölü'nün güney ve güneydoðu kýyý kesimlerindeki yeraltý sularýnda tuzluluðun artmasý, tuzlu su giriþiminin varlýðýný ortaya koyarken, tatlý su akiferlerinin kullanma ve sulama suyu açýsýndan kalitesini de düþürmektedir. Anahtar Kelimeler: Aksaray, coðrafi bilgi sistemi, kalite sýnýflandýrmasý, Tuz Gölü, yeraltý suyu. Evaluation of the Salt Lake Effect on the Ground Waters of Aksaray-TURKEY using Geographic Information System Abstract As a result of unplanned groundwater use, the effects of The Salt Lake on the fresh water sources have increased. This case will associate with significant environment problems around the Salt Lake and its environments. In this study, the data have been evaluated for the groundwater samples taken from Aksaray which is one of the agricultural areas of Turkey and bounded of south and east shores of the Salt Lake. Totally 40 groundwater samples including 3 spring and 37 well were sampled from the region. The physical and chemical parameters of the water quality were investigated bi monthly during one year. The maps of water quality were prepared by using the Geographic Information System (GIS) to evaluate well effectively the data of the groundwater. The groundwaters generally have medium salinity hazard rate and a low sodium (alkali) hazard rate in terms of irrigation water use according to the USA Salinity Laboratory Irrigation Water Classification Diagram. While the increase of the salinity have showed the presence of enters of the saline water in the south and the south-east shores of The Salt Lake, it have decreased the quality of fresh waters with respect to the drinking and the use water. Keywords: Aksaray province, geographic information system, groundwater, quality classification, The Salt Lake. Kavurmacý M, Altaþ L, Kurmaç Y, Iþýk M, Elhatip H (2010) Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi. Ekoloji 19 (77): GÝRÝÞ Dünya nüfusunun hýzla artmasý, artan nüfusa gýda ve diðer su ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý zorunluluðu, tarým, sanayi, turizm ve su kullanan alanlarýn giderek artmasý sonucu suya olan talepler hýzla artmaktadýr. Bununla birlikte, temiz su kaynaklarý sýnýrlý bir seviyededir ve antropojenik faaliyetler ile giderek kullanýlabilir özelliklerini kaybetmektedirler. Kurak ve yarý kurak bölgelerdeki içme, kullanma ve sulamaya elveriþli kaynaklarýn yetersizliði, bu bölgelerde mevcut tuz içeriði yüksek daha az nitelikli kaynaklarýn kullanýmýný zorunlu hale getirmektedir. Ýnsanoðlu içme ve kullanma sularýna daha temkinli yaklaþmakla birlikte, sulamada kullandýðý kaynaklara ayný özeni göstermemektedir. Geliþ: / Kabul: No: 77,

2 Ekoloji Yeraltý sularý kayaç ve topraklara temas ederek farklý elementleri beraberinde taþýrlar (Camgöz ve ark. 2010). Sulamada kullanýlacak kaynaklarýn özellikle yeraltý sularýnýn tuz içeriðinin bitkiye ve topraða zarar verici deðerde olmamasý gerekir. Tuzluluk, dünya genelinde en önemli sorunlarýn baþýnda gelmektedir. Tuzluluk nedeniyle tarýmsal üretim azalmakta ve daha da önemlisi zamanla tarýmsal faaliyetlere son verilmesi durumu ortaya çýkmaktadýr. Tuz içeriði yüksek suyla sulama sonucunda, bitki köklerinin osmotik basýnç farký sebebiyle su alýmý azalýr, verim ve kalite olumsuz yönde etkilenir (Sönmez ve Kaplan 2004). Yeraltý sularýnýn döngüsel kullanýmý da zamanla suyun tuz içeriðinin artmasýna neden olur. Tuzluluk; akarsularýn yada sulama kanallarýnýn çok fazla miktarda tuz içeren kayaç ve zeminlerden geçmesi, akarsu veya kanallarýn sulanmýþ sahalardan dönen akýmlara veya tuzlu su sýzmalarýna maruz kalmasý, yüksek tuz içeriðine sahip sularýn plansýz bir þekilde akarsu ve kanallara býrakýlmasý, havzanýn çok fazla tuz içeren bölge olmasý ve sayýlan hususlarýn birkaçý veya tümünün ortak etkileri sonucu meydana gelir (Arslan ve ark. 2007). Tuz gölü büyüklüðüne karþýn, ülkemizin en sýð göllerinden biridir. Deniz seviyesinden yüksekliði 905 metre dir. Göl, Türkiye'nin en az yaðýþ alan bölgesinde yer alýr. Literatürde (Kýlýç ve ark. 2001) Tuz Gölü'nün kapalý bir havza olduðu ifade edilmektedir; ancak bu çalýþma kapsamýnda yapýlan deðerlendirmeler sonucu, Tuz Gölü'nden Tuz Gölü Fayý aracýlýðý ile fay hattý boyunca su akýþý olduðu kanaatine varýlmýþtýr. Tuz Gölü Fay zonu boyunca yeraltý suyu kaynaklarýndaki tuzluluk ölçümleri ve bor daðýlýmlarý bu varsayýmý doðrular niteliktedir. Bu çalýþmanýn amacý, laboratuar ve arazi deneylerinden elde edilen verilerin Coðrafi Bilgi Sistemi teknikleri kullanýlarak deðerlendirilmesi sonucu yeraltý sularýnýn kalitesini belirlemek ve Tuz Gölü'nün yeraltý sularý üzerindeki etkisini ortaya koymaktýr. MATERYAL METOT Ýnceleme alanýnýn temelini Metamorfik kayaçlar, ofiyolitik oluþumlar ve bu iki birimi sýcak dokanakla kesen maðmatik kayalardan oluþan Paleozoyik- Mesozoyik yaþlý kompleks oluþturmaktadýr. Metamorfik ve magmatik kayalarýn üzerine sedimanter ve volkano-sedimanter kayaçlardan oluþan litostratigrafi birimleri uyumsuz olarak gelmektedir. Ýstifin en üzerinde güncel alüvyon yer almaktadýr. Ýnceleme Kavurmacý ve ark. alanýnda yer alan jeolojik birimler, tektonizma etkisi ve heterojen yapýlarý nedeniyle farklý hidrojeolojik özellikler kazanmýþlardýr. Metamorfikler mermer kuþaklarýnda geliþmiþ kýrýk ve çatlaklardan dolayý geçirimli, þistli seviyeleri ise geçirimsizdir. Maðmatik kayalar tektonizmanýn etkisiyle geliþen derin çatlaklar boyunca geçirimlidir. Tüf, tüfit, kumtaþý, çakýltaþý, kiltaþý ve silttaþlarýndan oluþan volkanik ara katkýlý gölsel çökeller ise çakýllý ve kumlu seviyeler boyunca geçirimli, killi seviyeler boyunca ise geçirimsizdir. Volkanik kayaçlar geçirimsizdir ancak kýrýk ve çatlaklý seviyeler boyunca yarý geçirimlidir. Bütün birimlerin üzerine uyumsuz olarak yerleþen Kuvaterner yaþlý geniþ alanlar boyunca yayýlým gösteren alüvyon çakýllý ve kumlu seviyeleri boyunca geçirimli, siltli ve killi seviyeleri boyunca ise geçirimsiz özellik göstermektedir (Afþin ve ark. 2007). Araþtýrma kapsamýnda, sulama ve içme suyu amaçlý olarak kullanýlan 40 istasyondan (Þekil 1) Aðustos Haziran 2008 tarihleri arasýnda iki aylýk dönemlerde alýnan örnekler Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü su kimyasý laboratuarýnda analiz edilmiþtir. Örnek analizleri; Anonymous (2005)'e göre yapýlmýþ ve ölçümlerde kullanýlan yöntemler Tablo 1'de verilmiþtir. Su kalitesi haritalarýnýn hazýrlanmasý ve Tuz Gölü'nün yeraltý su kalitesi üzerindeki etkisini belirlemek için Coðrafi Bilgi Sistemi teknikleri kapsamýnda ArcGIS 9.2 yazýlýmýnýn ArcMap uygulamasý kullanýlmýþtýr. BULGULAR Hidrojeokimyasal Deðerlendirme Sulama mevsimi baþlangýcýnda (Haziran 2008) fiziksel ve kimyasal parametrelerden; sýcaklýðýn (T) 12ºC-26,9ºC, ph'ýn 6,1-7,8, elektriksel iletkenliðin (EC) μs/cm, toplam çözünmüþ maddenin (TÇKM) mg/l ve toplam organik karbonun (TOK) 0,63-64,5 mg/l arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir (Tablo 2). Çalýþma alanýndaki yüzey sularýnýn köken ve hidrojeokimyasal fasiyes deðerlendirmeleri için Schoeller ve Piper diyagramlarý kullanýlmýþtýr. Ýnceleme alanýmýzda yeraltý sularýnýn iyon bolluk dizilimleri; Aðaçören, Aðzýkarahan, Cerit, Çiftevi, Doðantarla, Gülaðaç, Güzelyurt, Harmandalý, Kutlu, Saratlý, Sevinçli, Tatlýca, Balcý, Eskil, Güneþli, Hamidiye, Kýrkgöz, Ozancýk, Saðlýk, Saðsak, Sarýyahþi, Ortaköy ve Yuva kuyularýnda genel olarak 30 No: 77, 2010

3 Evaluation of the Salt Lake Effect on the Ground Waters of... Ekoloji Ca 2+ >Mg 2+ >Na + +K + -HCO 3 2-; Selime, Sarýkaraman, Eþmekaya, Bozkýr ve Akin kuyularýnda Ca 2+ >Na + +K + >Mg 2+ -HCO 3 ->Cl - >SO 4 2-; Ahýrlý, Altýnkaya, Armutlu kuyularý ve Helvadere kaynak-1'de Mg 2+ >Ca 2+ >Na + +K + -HCO 3 2-; Acýpýnar, Baðlýkaya, Ýncesu kuyularý ve Helvadere kaynak-2'de Na + +K + > Mg 2+ >Ca 2+ -HCO 3 2-; Aratol, Yeþilova ve Yenikent kuyularýnda Na + +K + >Ca 2+ >Mg 2+ - HCO 3 2- ve Taþpýnar kuyusunda Na + +K + >Mg 2+ >Ca 2+ -Cl - >HCO 3 ->SO 4 2- þeklinde geliþmiþtir (Tablo 2). Yeraltý sularýnýn iyon dizilimleri örnekleme dönemlerinde genel olarak ayný kalmakla birlikte Altýnkaya, Aratol, Armutlu, Balcý, Bozkýr, Gülaðaç, Taþpýnar, Yenikent kuyularýnda ve Helvadere kaynak-1, Helvadere kaynak-2, Kýrkgöz kaynak sularýnda kurak ve yaðýþlý dönemlerde iyon dizilimlerinde deðiþiklikler görülmektedir. Yaðýþlý dönemlerle birlikte sulardaki Ca 2+, Mg 2+ ve HCO 3 - iyonlarýnda artma beslenim zonundaki karbonatlý minerallerin çözünmesine baðlanabilir. Bu durum, Na + +K + /Cl - +SO 4 2- gibi iyonlarýn baðýl bolluklarýnýn azalmasýna neden olabilir. Yeraltý sularýnýn piper diyagramýnda katyon ve anyonlar ayrý ayrý katyon ve anyon üçgenine iþaretlenerek noktalar eþkenar dörtgene taþýndýðýnda yeraltý sularýnýn genel olarak 5. bölgede gruplandýðý görülmüþtür. 5. bölgeye düþen yeraltý sularý genel olarak karbonat sertliði %50'den fazla Ca-(Na)- (Mg) HCO 3 tipli sular sýnýfýna girmektedir (Þekil 2). Aratol-Yeþilova, Sevinçli-Doðantarla, Ahýrlý- Altýnkaya, Eskil-Saðsak, Güneþli-Eþmekaya, Çiftevi- Sarýyahþi, Aðzýkarahan-Ozancýk-Saratlý-Tatlýca kuyularýnýn benzer iyon dizilimlerine sahip olmalarý ve Schoeller diyagramýnda kendi aralarýnda benzer dizilim göstermeleri, bu sularýn kendi aralarýnda ayný havzadan beslenen ayný veya benzer kökenli sular olabileceðini göstermektedir. Yeraltý Sularýnýn Sulama Suyu Açýsýndan Deðerlendirilmesi Aksaray bölgesinin iklim parametreleri dikkate alýndýðýnda sulama dönemi baþlangýcý olarak Haziran ayý kabul edilebilir. Haziran ayýna ait yeraltý su verileri Arc GIS 9.2. yazýlýmýnýn veri tabanýna girilerek bölgenin su kalite parametreleri deðerlendirilmiþtir. Yeraltý sularýnýn sulama suyu kalitesini gösteren harita incelendiðinde özellikle Tuz Gölü yayýlým Þekil 1. Ýnceleme alanýnýn konumu ve jeolojik haritasý (Bayarý ve ark. 2009'dan deðiþtirilerek alýnmýþtýr). Þekil 2. Aðustos 2007 ve Haziran 2008 dönemlerinin üçgen diyagramda sýnýflandýrýlmasý. Tablo 1. Su kalite parametreleri ve ölçüm yöntemleri. ph: hidrojen iyonu konsantrasyonu, TÇKM: toplam çözünmüþ katý madde, TOK: toplam organik karbon, TA: toplam azot. alaný içerisinde bulunan kýyý akiferlerinin sulama suyu açýsýndan en riskli bölgeler olduðu görülmektedir (Þekil 3). Tuz Gölü'ne yakýn 17 kuyuda gözlemlenen yüksek EC ve tuzluluk deðeri, Tuz No: 77,

4 Kavurmacý ve ark. Ekoloji Table 2. Yeraltý sularýnýn kimyasal analiz sonuçlarý (Haziran 2008 dönemi). TÇKM; toplam çözünmüþ katý madde, TOK: toplam organik karbon, TA: toplam azot, SAR: sodyum absorbsiyon oraný (SAR= Na/ (Ca+Mg)/2), %Na: yüzde sodyum, B: bor, Cl-: klorür, HCO3-: bikarbonat, SO42-: sülfat, Ca2+: kalsiyum, K+: potasyum, Mg2+: magnezyum, Na+: sodyum Gölü'nden akiferlere bir akýþýn olabileceðini göstermektedir (Þekil 4). Tuz Gölü'nden uzaklaþtýkça yeraltý sularýnýn tuz içeriðinin azaldýðý görülmektedir. Bölgede aðýrlýklý olarak, arpa, buðday, þekerpancarý, meyve ve sebze ile birlikte az miktarda yonca üretimi yapýlmaktadýr. Tuz Gölü yayýlým alaný içerisinde kalan bölgedeki yeraltý sularýna ait EC deðerleri, arpa ve buðday için eþik deðerin altýndadýr. Ancak Acýpýnar, Aratol, Altýnkaya, Baðlýkaya, Yeþilova, ve Taþpýnar yeraltý sularýnýn sebze ve meyve üretiminde kullanýlmasý halinde, EC deðerlerinin eþik deðerlerden yüksek olmasý nedeniyle uygun olmayacaðý kanaatine varýlmýþtýr (Karadavut 2009). Yeraltý su kaynaklarýnýn; Taþpýnar bölgesi ile Tuz Gölü yayýlým alaný haricinde, genel olarak orta sulama suyu kalitesine sahip olduðu söylenebilir. Bu bölgelerde yapýlacak üretimlerde verimdeki kaybýn minimum olmasý için, yetiþtirilen bitki çeþidine, sulama yöntemine ve randýmanlý bir drenaj sistemine özellikle dikkat edilmelidir. Sulama suyu kalitesinde dikkat edilmesi gerekli parametrelerden biri de Bor'dur. Bor, bitki geliþmesi için esas elementlerden biri olmasýna karþýlýk, bitkilerin dayanabildiði sýnýrýn aþýlmasý durumunda bitkide öldürücü etkiye neden olmaktadýr. Bor için literatürde sulama suyu için verilen maksimum 32 deðer 0,75 mg/l'dir (Ayers ve Westcot 1994). Tuz Gölü Fay Zonu çevresinde dizilim gösteren Aratol, Taþpýnar, Yenikent, Acýpýnar, Baðlýkaya ve Yeþilova kuyularýnda sulama suyunun kalitesi Bor açýsýndan risklidir (Þekil 5). Toksik derecede etkili olacak Bor'a; genellikle fay hatlarýna yakýn yeraltý sularýnda, sýcak kaynak sularýnda, tuzlu ve alkali topraklarýn bulunduðu bölgelerde yeraltý ve taban sularýnda rastlanýr (Eryurt 1999). Bölgenin tuzlu ve alkali toprak açýsýndan zengin olmasý ve fay hattýna yakýn olmasý bu bölgedeki yeraltý sularýnda borun yüksek deðerlere ulaþmasýnýn muhtemel nedenidir. Yeraltý sularýnýn SAR (Sodyum Adsorpsiyon Oraný) deðerleri de Tuz Gölü Fay Zonu boyunca dizilim gösteren Aratol, Taþpýnar, Acýpýnar, Baðlýkaya ve Yeþilova kuyularýnda eþik deðerin üzerinde çýkmýþtýr (Þekil 6). Sülfat konsantrasyonu Acýpýnar, Sarýkaraman ve Baðlýkaya kuyularýnda eþik deðerlerin üzerinde görülmektedir. Tuz Gölünün Kýyý Akiferlerine Ekolojik Etkisi Tuz Gölü'nün güneydoðu kýyýlarý boyunca gözlemlenen tatlý su akiferlerinde, son dönemlerde yeterli yaðýþ oranýna ulaþýlamamasý ve aþýrý yeraltý suyu kullanýmýna baðlý olarak meydana gelen yeraltý su seviyesindeki azalmanýn pasif tuzlu su giriþimine neden olacaðý düþünülmektedir. Su seviyesinde No: 77, 2010

5 Evaluation of the Salt Lake Effect on the Ground Waters of... Ekoloji Þekil 3. Ýnceleme alanýndaki sularýn sulama suyu sýnýflamasý. Þekil 5. Ýnceleme alanýnýn bor daðýlýmý. Þekil 6. Ýnceleme alanýnýn SAR daðýlýmý. Þekil 4. Ýnceleme alanýnýn tuzluluk daðýlýmý. mevsimsel ve yýllýk deðiþimlere baðlý olarak meydana gelen hareketlenmeler, pasif tuzlu su giriþimini de mevsimsel olarak etkilemektedir. Ýstasyonlardan elde edilen verilerin ArcMap' de uygulanmasý sonucu oluþturulan haritalar incelendiðinde yeraltý su kalitesinin Tuz Gölü'ne yaklaþtýkça azaldýðý görülmektedir. Tuz Gölü, kuzeyden yeraltý sularý ve doðrudan meteorik kökenli yaðýþ sularýyla içe doðru beslenmekte, güney ve güneydoðu kýyýlarý boyunca yoðunluðu fazla tuzlu yeraltý sularýnýn dýþa akýþý ile boþalým göstermektedir. Tuz Gölü Fay Zonu yeraltý su hareketi için kanal gibi görev yapmaktadýr. Su kalite parametrelerinin tamamý fay zonu boyunca eþik deðerlerin üzerinde gözlemlenmiþtir. Kayaçlarýn litolojisi ve tektonik durumlarý göz önüne alýndýðýnda, bölgede yüksek hidrolik iletkenliðe sahip akiferlerin bulunmasý ve yeraltý su seviyesinin hýzla azalmaya devam etmesi halinde pasif tuzlu su giriþiminin ilerleyen zaman içerisinde daha etkin rol oynayacaðý ve akiferlerde aþýrý tuzlanma sebebiyle önemli sorunlarla karþýlaþýlabileceði düþünülmektedir. Bu varsayýmýn doðrulanmasý amacýyla ileriki dönemlerde detaylý çalýþmalar yapýlmasý planlanmaktadýr. TARTIÞMA ve SONUÇ Deðerlendirmeler sonucu, Tuz Gölü yayýlým alaný içerisinde yer alan tatlý su akiferlerinde pasif tuzlu su giriþiminin söz konusu olduðu tespit edilmiþtir. Tuz Gölü Fay Zonu yeraltý su hareketi için kanal görevi yapmakta ve tatlý su akiferlerinin No: 77,

6 Ekoloji Kavurmacý ve ark. tuzlanma sürecine katkýda bulunmaktadýr. Bu durum tatlý su akiferlerinin kullanma ve sulama suyu açýsýndan kalitesini düþürmektedir. Bölgede yer alan kayaçlarýn yüksek hidrolik iletkenlikleri ve yeraltý su seviyesinin hýzla azalmaya devam etmesi dikkate alýndýðýnda pasif tuzlu su giriþiminin sonraki yýllarda daha etkin olacaðý ve akiferlerde aþýrý tuzlanma sebebiyle önemli sorunlarla karþýlaþýlacaðý kaçýnýlmazdýr. Toprak özellikleri dikkate alýnarak, kalite sýnýflarý belirlenen yeraltý sularýnýn sulamada kullanýlmasý durumunda, özellikle yüksek tuzluluða sahip 17 kuyunun sularýnýn kullanýldýðý alanlarda, tuzluluða dayanýklý þekerpancarý, buðday ve arpa gibi tarla bitkilerinde verim kaybý olmadan, lahana, ýspanak, domates, biber ve fasulyede ise az bir verim kaybýyla tarým yapýlabileceði söylenebilir. Marul, domates, biber, fasulye, ýspanak, mýsýr, elma ve þeftali gibi meyve ve sebzelerin tuza karþý toleranslarý düþük olduðundan (Kotuby-Amacher ve ark. 2000) bunlarýn söz konusu yeraltý sularýyla sulanmasý neticesinde, tarýmsal faaliyetin daha sonraki dönemlerde zarar göreceðinin de göz ardý edilmemesi gerekmektedir. Sulama suyu açýsýndan klorür içeriði de önemli bir parametredir. Ýnceleme alanýnda Aratol, Yeþilova, Acýpýnar ve Taþpýnar kuyularýnýn klorür deðerleri 5-10 meq/l arasýnda olup yörede domates haricinde yetiþtirilen diðer bitkilerin sulanmasýnda klorür açýsýndan sakýnca bulunmamaktadýr. Özellikle Aratol, Taþpýnar, Acýpýnar, Baðlýkaya ve Yeþilova yeraltý sularý düþük sulama suyu kalitesine sahip olduklarýndan bu bölgelerde tuza dayanýklý bitki tarýmý yapýlmasýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir. Sonuç olarak inceleme alanýnda kýsa ve uzun dönemde yeraltý sularýnýn gereksiz ve aþýrý kullanýmý mutlaka engellenmeli, bölgeye ait yeraltý su yönetim planý hazýrlanarak en kýsa sürede uygulamaya konmalý, tohum çevresinde tuz birikimini engelleyecek þekilde ekim yapýlmalý ve yeraltý su seviyesi mümkün olduðunca korunmalýdýr. TEÞEKKÜR Bu çalýþma 2006K No'lu Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) tarafýndan desteklenen proje kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. KAYNAKLAR Afþin M, Erdoðan N, Gürdal H, Gürel A, Onak A, Oruç Ö, Kavurmacý M, Durukan G (2007) Orta Anadolu'daki sýcak ve mineralli sularýn ve travertenlerin hidrojeokimyasal ve izotopik incelenmesi ve sularýn týbbî ve biyoiklimsel deðerlendirilmesi. TÜBÝTAK Proje no: ÇAYDAG 104Y197, Aksaray. Anonymous (2005) Standard Methods of Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, Washington. Arslan H, Güler M, Cemek B, Demir Y (2007) Bafra Ovasý yeraltý suyu kalitesinin sulama açýsýndan deðerlendirilmesi. Tekirdað Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2): Ayers RS, Westcot DW (1994) Water quality for agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Bayari S, Ozyurt N, Kilani S (2009) Radiocarbon age distribution of groundwater in the Konya closed basin, Central Anatolia. Turkey Hydrogeology Journal 17, Camgöz B, Saç MM, Bolca M, Özden F, Oruç ÖE, Demirel N (2010) Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði. Ekoloji 19 (76): Eryurt A (1999) Manisa bölgesi yeraltý sularýnýn bileþiminde mevsimsel deðiþiklikler üzerine bir araþtýrma. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. Karadavut S (2009) Aksaray bölgesi yerüstü ve yeraltý su kaynaklarýnýn potansiyeli kalitesi ve etkin sulama açýsýndan deðerlendirilmesi. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Namýk Kemal Üniversitesi, Tekirdað. Kýlýç Ö, Kýlýç AM, Uyanýk E (2001) Tuz Gölü'nden tuz yan ürünleri üretiminin araþtýrýlmasý. Köse H (ed), 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2001, Ýzmir, Kotuby-Amacher J, Koenig R, Kitchen B (2000) Salinity and Plant Tolerance. Utah State University Extension Publications, No: AG-SO-03, Utah. Sönmez Ý, Kaplan M (2004) Demre yöresi seralarýnda toprak ve sulama sularýnýn tuz içeriðinin belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2): No: 77, 2010

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

ULUOVA NIN (ELAZIĞ) HİDROJEOLOJİSİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ *

ULUOVA NIN (ELAZIĞ) HİDROJEOLOJİSİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ * ULUOVA NIN (ELAZIĞ) HİDROJEOLOJİSİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ * Hydrogeologic assessment of Uluova (Elazığ) by geographical information systems Murat ÇELİKER Aziz ERTUNÇ, Tolga ÇAN Jeoloji

Detaylı

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyasının Önemi

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyasının Önemi HİDROJEOLOJİ 9.Hafta Su Kimyası Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su Kimyasının Önemi Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş ve askıda maddeler içerirler. Suyun kimyasal bileşimi

Detaylı

Antalya-Serik yöresi seralarında kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi

Antalya-Serik yöresi seralarında kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2010) 23(2): 145-150 Antalya-Serik yöresi seralarında kullanılan sulama sularının kalitelerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli iç Anadolu platosundan daðlýk oluk/çöküntüdür. Ýstanbul-Samsun otoyolu yak- Anadolu

Detaylı

Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. AKSARAY İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar

Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar Hydrogeological studies on heavy polluted shallow aquifer systems Mehmet Çelik Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyası. 9.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyası. 9.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 9.Hafta Su Kimyası Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su Kimyasının Önemi Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş ve askıda maddeler içerirler. Suyun kimyasal bileşimi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değeriendîrimi*

Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değeriendîrimi* Jeoloji" MükendisUği 25 (!) 2001 -- Araştırma Notu / Research Note Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değeriendîrimi* Quality Evaluation of Fethiye Special Environmental Protection Area

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. KARABÜK İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. ELAZIĞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ Tufan AKYÜZ * Emine ARSLAN ** Öz Sular kaynaklarından içme kullanma suyu olarak tüketiciye gelene kadar kalite ve güvenilirliğini

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Trend Analysis and Agricultural Perspective Availability of Water Quality Parameters at Murat River

Trend Analysis and Agricultural Perspective Availability of Water Quality Parameters at Murat River YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2016, 26(3): 414-420 Geliş Tarihi (Received): 27.06.2016 Kabul Tarihi (Accepted): 01.09.2016 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Murat Nehri Su kalite

Detaylı

KOKAR PINAR KAYNAĞININ (CEYHAN-ADANA) HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * The Hydrochemıcal Research Of The Kokar Sprıng Source (Ceyhan Adana)*

KOKAR PINAR KAYNAĞININ (CEYHAN-ADANA) HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * The Hydrochemıcal Research Of The Kokar Sprıng Source (Ceyhan Adana)* KOKAR PINAR KAYNAĞININ (CEYHAN-ADANA) HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * The Hydrochemıcal Research Of The Kokar Sprıng Source (Ceyhan Adana)* Hasine AKIN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Aziz ERTUNÇ

Detaylı

MADEN TETKİK ve ARAMA DERGİSİ

MADEN TETKİK ve ARAMA DERGİSİ MADEN TETKİK ve ARAMA DERGİSİ Türkçe Baskı 2015 150 İÇİNDEKİLER MTA Dergisi (2015) 150: 147163 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr KÜTAHYA OVASI NDAKİ YÜZEY VE YER ALTI SULARININ SULAMA

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BURDUR İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama 14, 54, 1-6 2005 Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama Ömer APAYDIN Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 34349,

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: ÖZCAN ORUÇ Doğum Tarihi: 29.06.1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 1986 Y. Lisans Kimya Eğitimi

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý 15, 62, 55-61 2007 Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences AKSU (ISPARTA) OVASI YÜZEY VE YERALTI SULARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ WATER

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 5. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624501 Hidroloji 150 5 3 0624503 Sulama 150 5 3 0624508 Mesleki uygulama 90 3 2 0624509 Sulama Suyu Kalitesi 90 3 3 Seçmeli Ders

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gıda Sanayii Arıtma Tesisi Atık Suyu nun Sulama Suyu Olarak Kullanım Olanağı *

Gıda Sanayii Arıtma Tesisi Atık Suyu nun Sulama Suyu Olarak Kullanım Olanağı * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(2): 23-31 Gıda Sanayii Arıtma Tesisi Atık Suyu nun Sulama Suyu Olarak Kullanım Olanağı * Barış Bülent AŞIK** A.Vahap KATKAT*** ÖZET Bu çalışmada; gıda sanayii arıtma

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TAHTALI HAVZASI YERALTI SUYU KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAHTALI HAVZASI YERALTI SUYU KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ DEĞERLENDİRİLMESİ 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ 24-27 Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI TAHTALI HAVZASI YERALTI SUYU KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE OTOGAR ÝSTASYONU YÖNLENDÝRME ÝÞARETLERÝ ÝNCELEME RAPORU YOLCU HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME ÞEFLÝÐÝ KALÝTE VE KURUMSAL GELÝÞÝM MÜDÜRLÜÐÜ ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

YALOVA TERMAL KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * Hydrogeochemical Assesments of Yalova Termal Hotwater Springs

YALOVA TERMAL KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * Hydrogeochemical Assesments of Yalova Termal Hotwater Springs YALOVA TERMAL KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ * Hydrogeochemical Assesments of Yalova Termal Hotwater Springs Halil Beyhan IŞIK Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Şaziye BOZDAĞ Jeoloji

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

K A R A D E N Ý Z. Bafra. Boyabat. Çarþamba. Vezirköprü. Kavak. Osmancýk Merzifon Gümüþhacýköy. Ladik. Suluova. Çalýþma alaný

K A R A D E N Ý Z. Bafra. Boyabat. Çarþamba. Vezirköprü. Kavak. Osmancýk Merzifon Gümüþhacýköy. Ladik. Suluova. Çalýþma alaný TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon GÜMÜŞHACIKÖY AKİFERİ NDE YERALTISUYU KİRLİLİĞİNİN MODELLENMESİ A. Fırat Ersoy 1,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2)

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) 1 2 Püskürterek uygulama Bitkiler gereksinim duydukları besin maddelerinin büyük

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Determination of irrigation water qualities of Bilecik-Osmaneli district

Determination of irrigation water qualities of Bilecik-Osmaneli district Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2013) 26(1): 4955 BilecikOsmaneli yöresi sulama suları kalitelerinin belirlenmesi Determination

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri Fatma VAROL 1 Korkmaz BELLİTÜRK 1 M. Turgut SAĞLAM 1 Geliş Tarihi: Öz: Tekirdağ toprak, su ve iklim özellikleri açısından

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. RİZE İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

DEMRE YÖRESİ SERALARINDA TOPRAK VE SULAMA SULARININ TUZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

DEMRE YÖRESİ SERALARINDA TOPRAK VE SULAMA SULARININ TUZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 155-160 DEMRE YÖRESİ SERALARINDA TOPRAK VE SULAMA SULARININ TUZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ İlker SÖNMEZ Mustafa KAPLAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi

Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi H. Arslan 1 M. Güler 2 B. Cemek 3 Y. Demir 4 1 Devlet Su İşleri Bafra Ovası Sulaması Proje Müdürlüğü, Bafra/Samsun 2 Karadeniz Tarımsal

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SU KALİTESİ VE ÇORAKLAŞMA ABDULLAH SUAT NACAR ZİR. YÜK. MÜH.

SU KALİTESİ VE ÇORAKLAŞMA ABDULLAH SUAT NACAR ZİR. YÜK. MÜH. SU KALİTESİ VE ÇORAKLAŞMA ABDULLAH SUAT NACAR ZİR. YÜK. MÜH. Su yaşamı korumak için en gerekli girdilerden biridir. Fakat ona zarar vermek çok kolaydır. Çünkü yakın akrabaları olan toprak, güneş ve rüzgar

Detaylı

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ NİTRİT 1 Serap ŞAHİN KOLSUZ 2 Canan GÖNÜLALAN Danışman: Yrd. Doç.Dr.Fatih DUMAN Yrd. Doç.Dr. İskender PARMAKSIZ ÖZET: Bu çalışma Kayseri deki

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 4. Bölüm TÜRKÝYE DE COÐRAFÝ BÖLGELERÝN OLUÞTURULMASI COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ 56 57 1 COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ K o n u y a B a þ l a r k e n Yaþadýðýnýz coðrafi bölgeyi

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. :Mustafa Murat KAVURMACI. :02 / 03 / 1974 - Aksaray. :Yunus Emre Mah. 7030 sokak no:15. :muratkavurmaci@yahoo.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. :Mustafa Murat KAVURMACI. :02 / 03 / 1974 - Aksaray. :Yunus Emre Mah. 7030 sokak no:15. :muratkavurmaci@yahoo. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi (gg/aa/yy) Adres :Mustafa Murat KAVURMACI :02 / 03 / 1974 - Aksaray :Yunus Emre Mah. 7030 sokak no:15 Telefon :532-2681668 E-posta :muratkavurmaci@yahoo.com

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

Yeraltý Suyunun Su Temini Amaçlý Kullanýmýnda Sertlik Giderimi Ýçin Kimyasal Arýtma ve Ýyon Deðiþtirme Yöntemlerinin Karþýlaþtýrýlmasý:

Yeraltý Suyunun Su Temini Amaçlý Kullanýmýnda Sertlik Giderimi Ýçin Kimyasal Arýtma ve Ýyon Deðiþtirme Yöntemlerinin Karþýlaþtýrýlmasý: 13, 52, 17-22 2004 Yeraltý Suyunun Su Temini Amaçlý Kullanýmýnda Sertlik Giderimi Ýçin Kimyasal Arýtma ve Ýyon Deðiþtirme Yöntemlerinin Karþýlaþtýrýlmasý: Bursa Ulaþtýrma Okulu Seval Kutlu AKAL SOLMAZ,

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. TUNCELİ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

Isparta ve Jeoloji; Isparta Ovasýnýn Hidrojeoloji Ýncelemesi

Isparta ve Jeoloji; Isparta Ovasýnýn Hidrojeoloji Ýncelemesi Isparta ve Jeoloji; Isparta Ovasýnýn Hidrojeoloji Ýncelemesi Ayþen Davraz SDÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalý Jeoloji ABD adavraz@mmf.sdu.edu.tr Isparta'da kullanýlan içme sularý ile ilgili yeraltýsuyu

Detaylı

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur.

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Hidrojeokimya, 2/12 Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Yerinde ölçüm, örnekleme, analiz Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

YERALTISUYUNDA RADYOKARBON YAŞ TAYİNİ

YERALTISUYUNDA RADYOKARBON YAŞ TAYİNİ YERALTISUYUNDA RADYOKARBON YAŞ TAYİNİ Serdar Bayarı Nur Özyurt Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Beytepe 06532 Ankara 5/3/2013 1 Amaç ve Kapsam

Detaylı