Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Ekoloji 19, 77, (2010) doi: /ekoloji Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi Murat KAVURMACI 1*, Levent ALTAÞ 2, Yakup KURMAÇ 2, Mustafa IÞIK 2, Hatim ELHATÝP 2 1Aksaray University, Faculty of Engineering, Department of Geology Engineering, Aksaray-TURKEY 2Aksaray University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Aksaray-TURKEY *Corresponding author: Özet Plansýz yeraltý suyu kullanýmýnýn bir sonucu olarak Tuz Gölü'nün tatlý su akiferlerini etkileme potansiyeli artmaktadýr. Bu durum Tuz Gölü ve çevresinde zamanla önemli çevre sorunlarýný beraberinde getirecektir. Bu çalýþmada Türkiye'nin önemli tarým alanlarýndan birisi olan ve Tuz Gölü'nün güney ve doðu sahillerini sýnýrlayan Aksaray ovasý yeraltý su verileri deðerlendirilmiþtir. Ýnceleme kapsamýnda 3 kaynak, 37 kuyu olmak üzere toplam 40 adet örnekleme yapýlmýþtýr. Bir yýl boyunca (Aðustos Haziran 2008) alýnan örneklerde fiziksel ve kimyasal su kalite parametreleri incelenmiþtir. Yeraltý suyu verilerinin daha etkin bir biçimde deðerlendirilmesi amacý ile Coðrafi Bilgi Sistemleri'nden (CBS) faydalanýlarak inceleme alanýnýn su kalitesi haritalarý hazýrlanmýþtýr. Ýncelenen yeraltý sularý genel olarak, orta derecede tuzlu ve düþük sodyum içeriðine sahip sulama suyu özelliði göstermektedir. Tuz Gölü'nün güney ve güneydoðu kýyý kesimlerindeki yeraltý sularýnda tuzluluðun artmasý, tuzlu su giriþiminin varlýðýný ortaya koyarken, tatlý su akiferlerinin kullanma ve sulama suyu açýsýndan kalitesini de düþürmektedir. Anahtar Kelimeler: Aksaray, coðrafi bilgi sistemi, kalite sýnýflandýrmasý, Tuz Gölü, yeraltý suyu. Evaluation of the Salt Lake Effect on the Ground Waters of Aksaray-TURKEY using Geographic Information System Abstract As a result of unplanned groundwater use, the effects of The Salt Lake on the fresh water sources have increased. This case will associate with significant environment problems around the Salt Lake and its environments. In this study, the data have been evaluated for the groundwater samples taken from Aksaray which is one of the agricultural areas of Turkey and bounded of south and east shores of the Salt Lake. Totally 40 groundwater samples including 3 spring and 37 well were sampled from the region. The physical and chemical parameters of the water quality were investigated bi monthly during one year. The maps of water quality were prepared by using the Geographic Information System (GIS) to evaluate well effectively the data of the groundwater. The groundwaters generally have medium salinity hazard rate and a low sodium (alkali) hazard rate in terms of irrigation water use according to the USA Salinity Laboratory Irrigation Water Classification Diagram. While the increase of the salinity have showed the presence of enters of the saline water in the south and the south-east shores of The Salt Lake, it have decreased the quality of fresh waters with respect to the drinking and the use water. Keywords: Aksaray province, geographic information system, groundwater, quality classification, The Salt Lake. Kavurmacý M, Altaþ L, Kurmaç Y, Iþýk M, Elhatip H (2010) Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi. Ekoloji 19 (77): GÝRÝÞ Dünya nüfusunun hýzla artmasý, artan nüfusa gýda ve diðer su ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý zorunluluðu, tarým, sanayi, turizm ve su kullanan alanlarýn giderek artmasý sonucu suya olan talepler hýzla artmaktadýr. Bununla birlikte, temiz su kaynaklarý sýnýrlý bir seviyededir ve antropojenik faaliyetler ile giderek kullanýlabilir özelliklerini kaybetmektedirler. Kurak ve yarý kurak bölgelerdeki içme, kullanma ve sulamaya elveriþli kaynaklarýn yetersizliði, bu bölgelerde mevcut tuz içeriði yüksek daha az nitelikli kaynaklarýn kullanýmýný zorunlu hale getirmektedir. Ýnsanoðlu içme ve kullanma sularýna daha temkinli yaklaþmakla birlikte, sulamada kullandýðý kaynaklara ayný özeni göstermemektedir. Geliþ: / Kabul: No: 77,

2 Ekoloji Yeraltý sularý kayaç ve topraklara temas ederek farklý elementleri beraberinde taþýrlar (Camgöz ve ark. 2010). Sulamada kullanýlacak kaynaklarýn özellikle yeraltý sularýnýn tuz içeriðinin bitkiye ve topraða zarar verici deðerde olmamasý gerekir. Tuzluluk, dünya genelinde en önemli sorunlarýn baþýnda gelmektedir. Tuzluluk nedeniyle tarýmsal üretim azalmakta ve daha da önemlisi zamanla tarýmsal faaliyetlere son verilmesi durumu ortaya çýkmaktadýr. Tuz içeriði yüksek suyla sulama sonucunda, bitki köklerinin osmotik basýnç farký sebebiyle su alýmý azalýr, verim ve kalite olumsuz yönde etkilenir (Sönmez ve Kaplan 2004). Yeraltý sularýnýn döngüsel kullanýmý da zamanla suyun tuz içeriðinin artmasýna neden olur. Tuzluluk; akarsularýn yada sulama kanallarýnýn çok fazla miktarda tuz içeren kayaç ve zeminlerden geçmesi, akarsu veya kanallarýn sulanmýþ sahalardan dönen akýmlara veya tuzlu su sýzmalarýna maruz kalmasý, yüksek tuz içeriðine sahip sularýn plansýz bir þekilde akarsu ve kanallara býrakýlmasý, havzanýn çok fazla tuz içeren bölge olmasý ve sayýlan hususlarýn birkaçý veya tümünün ortak etkileri sonucu meydana gelir (Arslan ve ark. 2007). Tuz gölü büyüklüðüne karþýn, ülkemizin en sýð göllerinden biridir. Deniz seviyesinden yüksekliði 905 metre dir. Göl, Türkiye'nin en az yaðýþ alan bölgesinde yer alýr. Literatürde (Kýlýç ve ark. 2001) Tuz Gölü'nün kapalý bir havza olduðu ifade edilmektedir; ancak bu çalýþma kapsamýnda yapýlan deðerlendirmeler sonucu, Tuz Gölü'nden Tuz Gölü Fayý aracýlýðý ile fay hattý boyunca su akýþý olduðu kanaatine varýlmýþtýr. Tuz Gölü Fay zonu boyunca yeraltý suyu kaynaklarýndaki tuzluluk ölçümleri ve bor daðýlýmlarý bu varsayýmý doðrular niteliktedir. Bu çalýþmanýn amacý, laboratuar ve arazi deneylerinden elde edilen verilerin Coðrafi Bilgi Sistemi teknikleri kullanýlarak deðerlendirilmesi sonucu yeraltý sularýnýn kalitesini belirlemek ve Tuz Gölü'nün yeraltý sularý üzerindeki etkisini ortaya koymaktýr. MATERYAL METOT Ýnceleme alanýnýn temelini Metamorfik kayaçlar, ofiyolitik oluþumlar ve bu iki birimi sýcak dokanakla kesen maðmatik kayalardan oluþan Paleozoyik- Mesozoyik yaþlý kompleks oluþturmaktadýr. Metamorfik ve magmatik kayalarýn üzerine sedimanter ve volkano-sedimanter kayaçlardan oluþan litostratigrafi birimleri uyumsuz olarak gelmektedir. Ýstifin en üzerinde güncel alüvyon yer almaktadýr. Ýnceleme Kavurmacý ve ark. alanýnda yer alan jeolojik birimler, tektonizma etkisi ve heterojen yapýlarý nedeniyle farklý hidrojeolojik özellikler kazanmýþlardýr. Metamorfikler mermer kuþaklarýnda geliþmiþ kýrýk ve çatlaklardan dolayý geçirimli, þistli seviyeleri ise geçirimsizdir. Maðmatik kayalar tektonizmanýn etkisiyle geliþen derin çatlaklar boyunca geçirimlidir. Tüf, tüfit, kumtaþý, çakýltaþý, kiltaþý ve silttaþlarýndan oluþan volkanik ara katkýlý gölsel çökeller ise çakýllý ve kumlu seviyeler boyunca geçirimli, killi seviyeler boyunca ise geçirimsizdir. Volkanik kayaçlar geçirimsizdir ancak kýrýk ve çatlaklý seviyeler boyunca yarý geçirimlidir. Bütün birimlerin üzerine uyumsuz olarak yerleþen Kuvaterner yaþlý geniþ alanlar boyunca yayýlým gösteren alüvyon çakýllý ve kumlu seviyeleri boyunca geçirimli, siltli ve killi seviyeleri boyunca ise geçirimsiz özellik göstermektedir (Afþin ve ark. 2007). Araþtýrma kapsamýnda, sulama ve içme suyu amaçlý olarak kullanýlan 40 istasyondan (Þekil 1) Aðustos Haziran 2008 tarihleri arasýnda iki aylýk dönemlerde alýnan örnekler Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü su kimyasý laboratuarýnda analiz edilmiþtir. Örnek analizleri; Anonymous (2005)'e göre yapýlmýþ ve ölçümlerde kullanýlan yöntemler Tablo 1'de verilmiþtir. Su kalitesi haritalarýnýn hazýrlanmasý ve Tuz Gölü'nün yeraltý su kalitesi üzerindeki etkisini belirlemek için Coðrafi Bilgi Sistemi teknikleri kapsamýnda ArcGIS 9.2 yazýlýmýnýn ArcMap uygulamasý kullanýlmýþtýr. BULGULAR Hidrojeokimyasal Deðerlendirme Sulama mevsimi baþlangýcýnda (Haziran 2008) fiziksel ve kimyasal parametrelerden; sýcaklýðýn (T) 12ºC-26,9ºC, ph'ýn 6,1-7,8, elektriksel iletkenliðin (EC) μs/cm, toplam çözünmüþ maddenin (TÇKM) mg/l ve toplam organik karbonun (TOK) 0,63-64,5 mg/l arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir (Tablo 2). Çalýþma alanýndaki yüzey sularýnýn köken ve hidrojeokimyasal fasiyes deðerlendirmeleri için Schoeller ve Piper diyagramlarý kullanýlmýþtýr. Ýnceleme alanýmýzda yeraltý sularýnýn iyon bolluk dizilimleri; Aðaçören, Aðzýkarahan, Cerit, Çiftevi, Doðantarla, Gülaðaç, Güzelyurt, Harmandalý, Kutlu, Saratlý, Sevinçli, Tatlýca, Balcý, Eskil, Güneþli, Hamidiye, Kýrkgöz, Ozancýk, Saðlýk, Saðsak, Sarýyahþi, Ortaköy ve Yuva kuyularýnda genel olarak 30 No: 77, 2010

3 Evaluation of the Salt Lake Effect on the Ground Waters of... Ekoloji Ca 2+ >Mg 2+ >Na + +K + -HCO 3 2-; Selime, Sarýkaraman, Eþmekaya, Bozkýr ve Akin kuyularýnda Ca 2+ >Na + +K + >Mg 2+ -HCO 3 ->Cl - >SO 4 2-; Ahýrlý, Altýnkaya, Armutlu kuyularý ve Helvadere kaynak-1'de Mg 2+ >Ca 2+ >Na + +K + -HCO 3 2-; Acýpýnar, Baðlýkaya, Ýncesu kuyularý ve Helvadere kaynak-2'de Na + +K + > Mg 2+ >Ca 2+ -HCO 3 2-; Aratol, Yeþilova ve Yenikent kuyularýnda Na + +K + >Ca 2+ >Mg 2+ - HCO 3 2- ve Taþpýnar kuyusunda Na + +K + >Mg 2+ >Ca 2+ -Cl - >HCO 3 ->SO 4 2- þeklinde geliþmiþtir (Tablo 2). Yeraltý sularýnýn iyon dizilimleri örnekleme dönemlerinde genel olarak ayný kalmakla birlikte Altýnkaya, Aratol, Armutlu, Balcý, Bozkýr, Gülaðaç, Taþpýnar, Yenikent kuyularýnda ve Helvadere kaynak-1, Helvadere kaynak-2, Kýrkgöz kaynak sularýnda kurak ve yaðýþlý dönemlerde iyon dizilimlerinde deðiþiklikler görülmektedir. Yaðýþlý dönemlerle birlikte sulardaki Ca 2+, Mg 2+ ve HCO 3 - iyonlarýnda artma beslenim zonundaki karbonatlý minerallerin çözünmesine baðlanabilir. Bu durum, Na + +K + /Cl - +SO 4 2- gibi iyonlarýn baðýl bolluklarýnýn azalmasýna neden olabilir. Yeraltý sularýnýn piper diyagramýnda katyon ve anyonlar ayrý ayrý katyon ve anyon üçgenine iþaretlenerek noktalar eþkenar dörtgene taþýndýðýnda yeraltý sularýnýn genel olarak 5. bölgede gruplandýðý görülmüþtür. 5. bölgeye düþen yeraltý sularý genel olarak karbonat sertliði %50'den fazla Ca-(Na)- (Mg) HCO 3 tipli sular sýnýfýna girmektedir (Þekil 2). Aratol-Yeþilova, Sevinçli-Doðantarla, Ahýrlý- Altýnkaya, Eskil-Saðsak, Güneþli-Eþmekaya, Çiftevi- Sarýyahþi, Aðzýkarahan-Ozancýk-Saratlý-Tatlýca kuyularýnýn benzer iyon dizilimlerine sahip olmalarý ve Schoeller diyagramýnda kendi aralarýnda benzer dizilim göstermeleri, bu sularýn kendi aralarýnda ayný havzadan beslenen ayný veya benzer kökenli sular olabileceðini göstermektedir. Yeraltý Sularýnýn Sulama Suyu Açýsýndan Deðerlendirilmesi Aksaray bölgesinin iklim parametreleri dikkate alýndýðýnda sulama dönemi baþlangýcý olarak Haziran ayý kabul edilebilir. Haziran ayýna ait yeraltý su verileri Arc GIS 9.2. yazýlýmýnýn veri tabanýna girilerek bölgenin su kalite parametreleri deðerlendirilmiþtir. Yeraltý sularýnýn sulama suyu kalitesini gösteren harita incelendiðinde özellikle Tuz Gölü yayýlým Þekil 1. Ýnceleme alanýnýn konumu ve jeolojik haritasý (Bayarý ve ark. 2009'dan deðiþtirilerek alýnmýþtýr). Þekil 2. Aðustos 2007 ve Haziran 2008 dönemlerinin üçgen diyagramda sýnýflandýrýlmasý. Tablo 1. Su kalite parametreleri ve ölçüm yöntemleri. ph: hidrojen iyonu konsantrasyonu, TÇKM: toplam çözünmüþ katý madde, TOK: toplam organik karbon, TA: toplam azot. alaný içerisinde bulunan kýyý akiferlerinin sulama suyu açýsýndan en riskli bölgeler olduðu görülmektedir (Þekil 3). Tuz Gölü'ne yakýn 17 kuyuda gözlemlenen yüksek EC ve tuzluluk deðeri, Tuz No: 77,

4 Kavurmacý ve ark. Ekoloji Table 2. Yeraltý sularýnýn kimyasal analiz sonuçlarý (Haziran 2008 dönemi). TÇKM; toplam çözünmüþ katý madde, TOK: toplam organik karbon, TA: toplam azot, SAR: sodyum absorbsiyon oraný (SAR= Na/ (Ca+Mg)/2), %Na: yüzde sodyum, B: bor, Cl-: klorür, HCO3-: bikarbonat, SO42-: sülfat, Ca2+: kalsiyum, K+: potasyum, Mg2+: magnezyum, Na+: sodyum Gölü'nden akiferlere bir akýþýn olabileceðini göstermektedir (Þekil 4). Tuz Gölü'nden uzaklaþtýkça yeraltý sularýnýn tuz içeriðinin azaldýðý görülmektedir. Bölgede aðýrlýklý olarak, arpa, buðday, þekerpancarý, meyve ve sebze ile birlikte az miktarda yonca üretimi yapýlmaktadýr. Tuz Gölü yayýlým alaný içerisinde kalan bölgedeki yeraltý sularýna ait EC deðerleri, arpa ve buðday için eþik deðerin altýndadýr. Ancak Acýpýnar, Aratol, Altýnkaya, Baðlýkaya, Yeþilova, ve Taþpýnar yeraltý sularýnýn sebze ve meyve üretiminde kullanýlmasý halinde, EC deðerlerinin eþik deðerlerden yüksek olmasý nedeniyle uygun olmayacaðý kanaatine varýlmýþtýr (Karadavut 2009). Yeraltý su kaynaklarýnýn; Taþpýnar bölgesi ile Tuz Gölü yayýlým alaný haricinde, genel olarak orta sulama suyu kalitesine sahip olduðu söylenebilir. Bu bölgelerde yapýlacak üretimlerde verimdeki kaybýn minimum olmasý için, yetiþtirilen bitki çeþidine, sulama yöntemine ve randýmanlý bir drenaj sistemine özellikle dikkat edilmelidir. Sulama suyu kalitesinde dikkat edilmesi gerekli parametrelerden biri de Bor'dur. Bor, bitki geliþmesi için esas elementlerden biri olmasýna karþýlýk, bitkilerin dayanabildiði sýnýrýn aþýlmasý durumunda bitkide öldürücü etkiye neden olmaktadýr. Bor için literatürde sulama suyu için verilen maksimum 32 deðer 0,75 mg/l'dir (Ayers ve Westcot 1994). Tuz Gölü Fay Zonu çevresinde dizilim gösteren Aratol, Taþpýnar, Yenikent, Acýpýnar, Baðlýkaya ve Yeþilova kuyularýnda sulama suyunun kalitesi Bor açýsýndan risklidir (Þekil 5). Toksik derecede etkili olacak Bor'a; genellikle fay hatlarýna yakýn yeraltý sularýnda, sýcak kaynak sularýnda, tuzlu ve alkali topraklarýn bulunduðu bölgelerde yeraltý ve taban sularýnda rastlanýr (Eryurt 1999). Bölgenin tuzlu ve alkali toprak açýsýndan zengin olmasý ve fay hattýna yakýn olmasý bu bölgedeki yeraltý sularýnda borun yüksek deðerlere ulaþmasýnýn muhtemel nedenidir. Yeraltý sularýnýn SAR (Sodyum Adsorpsiyon Oraný) deðerleri de Tuz Gölü Fay Zonu boyunca dizilim gösteren Aratol, Taþpýnar, Acýpýnar, Baðlýkaya ve Yeþilova kuyularýnda eþik deðerin üzerinde çýkmýþtýr (Þekil 6). Sülfat konsantrasyonu Acýpýnar, Sarýkaraman ve Baðlýkaya kuyularýnda eþik deðerlerin üzerinde görülmektedir. Tuz Gölünün Kýyý Akiferlerine Ekolojik Etkisi Tuz Gölü'nün güneydoðu kýyýlarý boyunca gözlemlenen tatlý su akiferlerinde, son dönemlerde yeterli yaðýþ oranýna ulaþýlamamasý ve aþýrý yeraltý suyu kullanýmýna baðlý olarak meydana gelen yeraltý su seviyesindeki azalmanýn pasif tuzlu su giriþimine neden olacaðý düþünülmektedir. Su seviyesinde No: 77, 2010

5 Evaluation of the Salt Lake Effect on the Ground Waters of... Ekoloji Þekil 3. Ýnceleme alanýndaki sularýn sulama suyu sýnýflamasý. Þekil 5. Ýnceleme alanýnýn bor daðýlýmý. Þekil 6. Ýnceleme alanýnýn SAR daðýlýmý. Þekil 4. Ýnceleme alanýnýn tuzluluk daðýlýmý. mevsimsel ve yýllýk deðiþimlere baðlý olarak meydana gelen hareketlenmeler, pasif tuzlu su giriþimini de mevsimsel olarak etkilemektedir. Ýstasyonlardan elde edilen verilerin ArcMap' de uygulanmasý sonucu oluþturulan haritalar incelendiðinde yeraltý su kalitesinin Tuz Gölü'ne yaklaþtýkça azaldýðý görülmektedir. Tuz Gölü, kuzeyden yeraltý sularý ve doðrudan meteorik kökenli yaðýþ sularýyla içe doðru beslenmekte, güney ve güneydoðu kýyýlarý boyunca yoðunluðu fazla tuzlu yeraltý sularýnýn dýþa akýþý ile boþalým göstermektedir. Tuz Gölü Fay Zonu yeraltý su hareketi için kanal gibi görev yapmaktadýr. Su kalite parametrelerinin tamamý fay zonu boyunca eþik deðerlerin üzerinde gözlemlenmiþtir. Kayaçlarýn litolojisi ve tektonik durumlarý göz önüne alýndýðýnda, bölgede yüksek hidrolik iletkenliðe sahip akiferlerin bulunmasý ve yeraltý su seviyesinin hýzla azalmaya devam etmesi halinde pasif tuzlu su giriþiminin ilerleyen zaman içerisinde daha etkin rol oynayacaðý ve akiferlerde aþýrý tuzlanma sebebiyle önemli sorunlarla karþýlaþýlabileceði düþünülmektedir. Bu varsayýmýn doðrulanmasý amacýyla ileriki dönemlerde detaylý çalýþmalar yapýlmasý planlanmaktadýr. TARTIÞMA ve SONUÇ Deðerlendirmeler sonucu, Tuz Gölü yayýlým alaný içerisinde yer alan tatlý su akiferlerinde pasif tuzlu su giriþiminin söz konusu olduðu tespit edilmiþtir. Tuz Gölü Fay Zonu yeraltý su hareketi için kanal görevi yapmakta ve tatlý su akiferlerinin No: 77,

6 Ekoloji Kavurmacý ve ark. tuzlanma sürecine katkýda bulunmaktadýr. Bu durum tatlý su akiferlerinin kullanma ve sulama suyu açýsýndan kalitesini düþürmektedir. Bölgede yer alan kayaçlarýn yüksek hidrolik iletkenlikleri ve yeraltý su seviyesinin hýzla azalmaya devam etmesi dikkate alýndýðýnda pasif tuzlu su giriþiminin sonraki yýllarda daha etkin olacaðý ve akiferlerde aþýrý tuzlanma sebebiyle önemli sorunlarla karþýlaþýlacaðý kaçýnýlmazdýr. Toprak özellikleri dikkate alýnarak, kalite sýnýflarý belirlenen yeraltý sularýnýn sulamada kullanýlmasý durumunda, özellikle yüksek tuzluluða sahip 17 kuyunun sularýnýn kullanýldýðý alanlarda, tuzluluða dayanýklý þekerpancarý, buðday ve arpa gibi tarla bitkilerinde verim kaybý olmadan, lahana, ýspanak, domates, biber ve fasulyede ise az bir verim kaybýyla tarým yapýlabileceði söylenebilir. Marul, domates, biber, fasulye, ýspanak, mýsýr, elma ve þeftali gibi meyve ve sebzelerin tuza karþý toleranslarý düþük olduðundan (Kotuby-Amacher ve ark. 2000) bunlarýn söz konusu yeraltý sularýyla sulanmasý neticesinde, tarýmsal faaliyetin daha sonraki dönemlerde zarar göreceðinin de göz ardý edilmemesi gerekmektedir. Sulama suyu açýsýndan klorür içeriði de önemli bir parametredir. Ýnceleme alanýnda Aratol, Yeþilova, Acýpýnar ve Taþpýnar kuyularýnýn klorür deðerleri 5-10 meq/l arasýnda olup yörede domates haricinde yetiþtirilen diðer bitkilerin sulanmasýnda klorür açýsýndan sakýnca bulunmamaktadýr. Özellikle Aratol, Taþpýnar, Acýpýnar, Baðlýkaya ve Yeþilova yeraltý sularý düþük sulama suyu kalitesine sahip olduklarýndan bu bölgelerde tuza dayanýklý bitki tarýmý yapýlmasýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir. Sonuç olarak inceleme alanýnda kýsa ve uzun dönemde yeraltý sularýnýn gereksiz ve aþýrý kullanýmý mutlaka engellenmeli, bölgeye ait yeraltý su yönetim planý hazýrlanarak en kýsa sürede uygulamaya konmalý, tohum çevresinde tuz birikimini engelleyecek þekilde ekim yapýlmalý ve yeraltý su seviyesi mümkün olduðunca korunmalýdýr. TEÞEKKÜR Bu çalýþma 2006K No'lu Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) tarafýndan desteklenen proje kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. KAYNAKLAR Afþin M, Erdoðan N, Gürdal H, Gürel A, Onak A, Oruç Ö, Kavurmacý M, Durukan G (2007) Orta Anadolu'daki sýcak ve mineralli sularýn ve travertenlerin hidrojeokimyasal ve izotopik incelenmesi ve sularýn týbbî ve biyoiklimsel deðerlendirilmesi. TÜBÝTAK Proje no: ÇAYDAG 104Y197, Aksaray. Anonymous (2005) Standard Methods of Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, Washington. Arslan H, Güler M, Cemek B, Demir Y (2007) Bafra Ovasý yeraltý suyu kalitesinin sulama açýsýndan deðerlendirilmesi. Tekirdað Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2): Ayers RS, Westcot DW (1994) Water quality for agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Bayari S, Ozyurt N, Kilani S (2009) Radiocarbon age distribution of groundwater in the Konya closed basin, Central Anatolia. Turkey Hydrogeology Journal 17, Camgöz B, Saç MM, Bolca M, Özden F, Oruç ÖE, Demirel N (2010) Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði. Ekoloji 19 (76): Eryurt A (1999) Manisa bölgesi yeraltý sularýnýn bileþiminde mevsimsel deðiþiklikler üzerine bir araþtýrma. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. Karadavut S (2009) Aksaray bölgesi yerüstü ve yeraltý su kaynaklarýnýn potansiyeli kalitesi ve etkin sulama açýsýndan deðerlendirilmesi. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Namýk Kemal Üniversitesi, Tekirdað. Kýlýç Ö, Kýlýç AM, Uyanýk E (2001) Tuz Gölü'nden tuz yan ürünleri üretiminin araþtýrýlmasý. Köse H (ed), 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2001, Ýzmir, Kotuby-Amacher J, Koenig R, Kitchen B (2000) Salinity and Plant Tolerance. Utah State University Extension Publications, No: AG-SO-03, Utah. Sönmez Ý, Kaplan M (2004) Demre yöresi seralarýnda toprak ve sulama sularýnýn tuz içeriðinin belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2): No: 77, 2010

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Ekoloji 20, 81, 37-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.816 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Muavviz AYVAZ 1, Ersin TENEKECIOGLU 2*, Edis KORU 3 1Foundation for Environmental

Detaylı

Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi

Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi Ekoloji 18, 70, 17-26 (2009) Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi Recep EFE*, Abdullah SOYKAN, Süleyman SÖNMEZ,

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ * BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ Fatma ÇANKA KILIÇ Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, KMYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Programý, Kocaeli fatmacankakilic@hotmail.com

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Hakan AKDAÐ Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar

Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Ekoloji 18, 69, 20-31 (2008) Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Türkan ÖZSOY 1 *, Sermin ÖRNEKTEKÝN 2 1Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çiftlikköy Kampusü, 33343 Mersin-TÜRKÝYE

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

DOÐADAKÝ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BÝTKÝ

DOÐADAKÝ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BÝTKÝ SU KAYNAKLARI Su çevrimi, yeryüzünde, yer altýnda ve atmosferde suyun bulunmasýný ve hareketlerini anlatýr. Yeryüzündeki ve atmosferdeki su sürekli hareket halindedir. Buz halden sývý hale, sývý halden

Detaylı

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Ekoloji 20, 78, 41-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.787 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN 1 Özet Günümüzde

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý"

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý Ekoloji 19, 73, 86-97 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý" Ýsmail ANIL, Ferhat KARACA*, Omar ALAGHA Fatih

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir ÝSPÝRLÝ Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ali KORKMAZ Yayýn Kurulu Dr. Ali KORKMAZ Yaþar BUDAK Þerife Gül GÖZÜGÜL Burhan HEKÝMOÐLU Mustafa ALTINDEÐER

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı