Deprem Mühendisliği 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deprem Mühendisliği 1"

Transkript

1 ESTIMATION OF GROUND MOTION PARAMETERS AZALIM İLİŞKİLERİ ATTENUATION RELATIONSHIPS DR. M. KUTANİS SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 1 Depreme dayanıklı yapı tasarımında, tasarıma esas deprem hareketinin gerçeğe en yakın şekilde simüle edilmesi konusu giderek önem kazanmaktadır. Tasarım deprem hareketini yer hareketi karakteristikleri cinsinden tanımlandığından, yer hareketi parametrelerini hesaplama yöntemlerine gerek duyulur. Yer hareketi parametrelerini hesaplamada, belirli bir yer hareketi parametresini o parametreyi en kuvvetli şekilde etkileyen büyüklükler cinsinden ifade eden azalım ilişkileri kullanılmaktadır. Azalım ilişkileri, sismik tasarımda kullanılan sismik tehlike analizinde (Bölüm 4) önemli rol oynamaktadır SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 2 Yer Hareketi Parametresi Pik ivme, PHA ve PHV Pik hız, PHV Değişik yer hareketi parametrelerinde kuvvetlice yansıtılan yer hareketi özellikleri Devamlı maksimum ivme, SMA Efektif tasarım ivmesi, EDA Baskın Periyot, T p Bant genişliği Merkezî frekans,, Ω Şekil faktörü, δ Güç spektrumu şiddeti, G 0 Yer frekansı, ω g Yer sönümlemesi, ξ g Genlik Yer Hareketi Özelliği Frekans Süre v max /a max Süre, T d rms ivmesi, a rms Karakteristik şiddet, I c Arias şiddeti, I a Kümülatif mutlak hız, CAV Tepki spektrumu şiddeti, Sl(ξ) Hız spektrumu şiddeti, VSI İvme spektrumu şiddeti, ASI Efektif pik ivme, EPA Efektif pik hız, EPV SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 3 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 4 Magnitüd ve Uzaklık Etkileri Yırtılan bir fay boyunca boşalan enerjinin çoğu gerilme dalgaları seklinde olmaktadır. Bir deprem sırasında boşalan enerjinin miktarı depremin magnitüdü ile ilişkili olduğundan, gerilme dalgalarının özellikleri de depremin büyüklüğü ile yakından ilişkili olacaktır. Şekil 'de deprem büyüklüğünün zaman tanım alanındaki gerçek yer hareketi karakteristikleri üzerine olan etkisi görsel olarak sunulmuştur. Depremlerin her biri esasen aynı kaynaktan türemiş ve akselerogramlar da kaynaktan yaklaşık olarak aynı uzaklıkta ölçülmüştür. Genlik, frekans içeriği ve sürede, magnitüde göre meydana gelen değişimler açıkça görülmektedir SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 5 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 6 Deprem Mühendisliği 1

2 As the magnitude of the earthquake increases, the amplitudes of ground motion generally increase, and the duration increases dramatically. The increase in duration follows from the increase in thedimension of the fault. Yer hareketi azalım modelleri probabilistik deprem tehlike hesaplamalarının en önemli unsurlarından biridir. Verilen bir deterministik deprem senaryosundan kaynaklanacak deprem yer hareketine ait davranış spektrumunun ampirik olarak belirlenmesinde de genel olarak azalım ilişkileri kullanılmaktadır. Azalım ilişkileri kuvvetli yer hareketi parametresinin büyüklük, faylanma mekanizması, yayılma hattı ve yerel zemin koşulları gibi parametrelere bağlı olarak tahminini sağlar. SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 7 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 8 Geliştirilmiş azalım ilişkilerinde spektral ivmeler depremin moment büyüklüğü, uzaklık (R), deprem mekanizması ve lokal zemin koşullarına bağlı ifadelerle verilmektedir. Azalım ilişkisinde, frekans-manyitüd verilerinin toparlanmasında ve maksimum manyitüdün belirlenmesinde aynı deprem büyüklüğü ölçeğinin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Azalım ilişkilerinde kullanılan uzaklık parametresi, (1) odak noktasına, (2) merkez üstüne, (3) enerji boşalma merkezine, (4) fay yüzeyine, ve (5) fay uzantısına olan mesafe olarak tanımlanabilir. Tanımlardaki bu farklılıklar özellikle faya yakın bölgelerde çok önemli rol oynar. SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 9 Ülkemizde kaydedilmiş kuvvetli yer hareketi ivmelerinin kısıtlı sayıda olması, dünyanın başka bölgelerinde alınmış kayıtlardan elde edilmiş azalım ilişkilerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Erdik ve diğ. (2003) ülkemizde kaydedilmiş kuvvetli yer hareketi verilerinin California verileri kullanılarak elde edilen azalım ilişkilerin ile uyum sağladığını göstermektedir. Bu kapsamda Boore ve diğ. (1997) ve Sadigh ve diğ.(1997) tarafından geliştirilmiş spektral ivme azalım ilişkilerinin kullanılması tavsiye edilebilir. SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 10 Azalım ilişkileri özellikle faya yakın bölgelerde dikkatli kullanılmalıdır. Bu bölgelerde azalım ilişkilerinin fay uzaklığına ve deprem büyüklüğüne bağımlılıkları azalır ve standart sapmaları artar. Bu durum azalım ilişkilerinde kullanılan fiziksel modellerin yeresizliğinden, dalga yayılım özelliklerinden, yırtılma boyutları ve direktivite etkisinden ve olası doğrusal olmayan zemin davranışlarından kaynaklanmaktadır. En büyük yer ötelemesi için geliştirilmiş azalım ilişkilerinde yer ötelemesinin sadece dinamik bileşenleri göz önüne alınmaktadır. Toplam ötelemenin hesabında kullanılması gerekli olan statik öteleme bileşeninin ayrıca tahmini gereklidir. Gerilme dalgaları bir deprem kaynağından uzaklaşırken giderek yayılırlar ve içinden geçtikleri ortamlarca da kısmen absorplanırlar. Sonuçta da, kaynaktan uzaklaştıkça spesifik enerji (birim hacime düşen enerji) azalır. Gerilme dalgalarının özellikleri ile spesifik enerji arasında kuvvetli bir ilişki bulunduğundan, gerilme dalgaları ile mesafe arasında da kuvvetli bir ilişkinin bulunması gerekir. Bir deprem kaynağı ile belirli bir saha arasındaki uzaklık farklı şekillerde yorumlanabilir. SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 11 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 12 Deprem Mühendisliği 2

3 R1 ve R2 içmerkez ve dış merkez uzaklıkları olup bir depremden sonra en kolay tanımlanan mesafelerdir. Ancak, faya ait yüzey kırığı uzunluğunun dışmerkez uzaklığının önemli bir kesirini teşkil etmesi durumunda enerji boşalımı proje sahasına çok yakın olabilir ve böyle durumlarda R1 ve R2 uzaklıkları "etkin uzaklığı" doğru bir şekilde temsil etmeyebilir. Enerji boşalımının en büyük olduğu zona uzaklık R3'dür. En büyük yer hareketi genlikleri muhtemelen bu zonun yırtılmasıyla oluşacağından, maksimum genliği kestirmede kullanılan bağıntılar için en uygun uzaklığı temsil edecektir. SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 13 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 14 Bununla beraber, bir depremden sonra bu lokasyonun belirlenmesi çok zor; depremden önce kestirilmesi ise neredeyse imkansızdır. R4 yırtılma alanına en kısa uzaklık (temel kaya üzerindeki çökeller dahil edilmez) ve R5 de fay yırtılmasının yer yüzeyindeki izine en kısa uzaklıktr. R4 ve R5'in ikisi de azalım ilişkilerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır Azalım ilişkileri yer hareketi parametrelerini genellikle magnitüd, uzaklık ve bazı durumlarda da diğer değişkenlerin fonksiyonu olarak ifade etmektedir. Sözgelimi, Y=f(M,R,Pi) SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 15 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 16 Y bulunması arzu edilen yer hareketi parametresi, M depremin büyüklüğü, R kaynaktan proje alanına olan uzaklığın ölçüsü ve Pi de (deprem kaynağını, dalga yayılma izini ve/veya yerel arazi şartlarını karakterize etmede kullanılan) diğer parametrelerdir. Azalım ilişkileri, kaydedilmiş kuvvetli hareketlerin veri tabanlarından regresyon analizleri yoluyla geliştirilir. Bunlar, zaman içinde daha fazla kuvvetli hareket verisi toplandıkça değişirler. Literatürdeki çoğu azalım ilişkileri her 3 ile 5 yılda bir veya iyi bir ölçüm şebekesine sahip bölgelerde büyük depremlerin oluşumundan kısa bir zaman sonra güncelleştirilmektedir. SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 17 Azalım ilişkilerinin fonksiyonel şekli, genellikle yer hareketi sürecinin mekaniğini olabildiğince yakın olarak yansıtacak şekilde seçilmektedir. Bu yaklaşım sayesinde ampirik katsayıların sayısı azaltılmakta ve azalım ilişkilerinin veri tabanında kötü bir şekilde temsil edilmiş şartlara (magnitüd ve mesafelere) uygulanması daha büyük bir güvenle yapılmaktadır. Azalım ilişkilerinin en çok karşılaşılan şekilleri aşağıdaki gözlemlere dayanmaktadır: SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 18 Deprem Mühendisliği 3

4 1. Kuvvetli hareket parametrelerinin pik değerleri yaklaşık olarak log-normal dağılım gösterir. Sonuçta; Regresyon analizi, Y nin kendisi üzerinde değil de logaritması üzerinde yapılır. 2. Deprem magnitüdü tipik olarak belirli bir pik hareket parametresinin logaritması olarak tanımlanır. Buna göre lny, M ile yaklaşık olarak doğru orantılı olmalıdır. 3. Gerilme dalgalarının deprem kaynağından dışarı doğru uzaklaşırken yayılmaları, cisim dalgası genliklerinin 1/R 'ye göre azalmasına ve yüzey dalgası genliklerinin de 1/ R ye göre azalmasına neden olmaktadır. 4. Fay yırtılmasıyla oluşan alanın büyüklüğü deprem büyüklüğü ile birlikte R mesafesinden gelirken bir kısmı da daha büyük uzaklıklardan gelir. Bu nedenle, etkin uzaklık R den daha büyüktür ve aradaki oran artan deprem büyüklüğü ile paraleldir. 5. Gerilme dalgaları ile taşınan enerjinin bir kısmı seyahat yolu üzerinde karşılaştıkları malzemelerce absorplanmaktadır. (materyal sönümlemesi). Bu materyal sönümlemesi yer hareketi genliklerinin R 'ye göre üssel olarak azalmasına neden olur. 6. Yer hareketi parametreleri (sözgelimi doğrultu alımlı, normal veya lers faylanma gibi) kaynak karakteristikleri ile (sert kaya, yumuşak kaya, alüvyon vb. gibi) proje sahası özelliklerinden etkilenebilir. Bu gözlemlerin birleştirilmesiyle, tipik bir azalım ilişkisi aşağıdaki şekli alır: SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 19 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 20 lny = C 1 +C 2 M + C 3 M C4 + C 5 ln[r+ C 6 exp (C 7 M)] + C 8 R+ +f (kaynak) + f (saha) σ lny = C 9 σ lny terimi azalım ilişkisi ile verilen yer hareketi parametresinin değerindeki belirsizliği tanımlar lny C 1 +C 2 M + C 3 M C4 C 5 ln[r + +C 6 exp (C 7 M)] C 8 R f (kaynak) + f (saha) SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 21 Örnek:Genlik Parametrelerinin Hesaplanması 1981'de Campbell büyüklüğü 5,5 ile 7,0 arasında olan depremler için fay yırtılmasından 50 km mesafe içinde bulunan alanlarda PHA'yı hesaplamak için tüm dünyanın değişik yerlerine ait verileri birarada kullanmıştır: lnpha(g) = M ln [R exp(0.7m)] SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 22 David M. Boore, William B. Joyner, and Thomas E. Fumal Attenuation Relationship Period b 1SS b 1RS b 1ALL b b b b V h V a σ SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 23 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 24 Deprem Mühendisliği 4

5 1999 Kocaeli Depremi nde farklı istasyonlarda kaydedilen pga değerlerinin Boore ve diğ. (1994) tarafından faydan olan uzaklığa göre kestirimi yapılan değerlerle karşılaştırılması. A, Vs= 760 m/s, B) Vs= 360 m/s. A, Values predicted for sites with average shear wave velocities of 760 m/s. SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 25 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 26 B, Values predicted for sites with average shear wave velocities of 360 m/s. Uncertainty is shown by the one standard deviation curves (dashed lines).? SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 27 SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 28 Deprem Mühendisliği 5

YER HAREKETİ PARAMETRELERİ YER HAREKETİ PARAMETRELERİ. a ω. v ~ u ~ = GENLİK, SÜRE, FREKANS

YER HAREKETİ PARAMETRELERİ YER HAREKETİ PARAMETRELERİ. a ω. v ~ u ~ = GENLİK, SÜRE, FREKANS YER HAREKETİ PARAMETRELERİ GENLİK, SÜRE, FREKANS DR. M. KUTANİS SPRING 5 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 1 YER HAREKETİ PARAMETRELERİ Kuvvetli yer hareketinin önemli özelliklerini kısa ve nicel formda tanımlamada

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı DEPREM TEHLİKE ANALİZİ (Deprem Riski, Deprem Tehlike Çalışmaları ve Deprem Tahmini)

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU

UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU ÖZET UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU M.Erdik 1, E.Harmandar 1, K.Şeşetyan 1 ve M.B.Demircioğlu 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Email: erdik@boun.edu.tr Yüksek binaların, sismik taban

Detaylı

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKASLAMA DALGA HIZI İLE KONİK PENETRASYON TESTİ SONUCU HESAPLANAN GEOTEKNİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Zafer SAL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ İnş. Müh. Lale SOYAL Enstitü No:0409020002 Anabilim Dalı: İnşaat

Detaylı

TASARIM SPEKTRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE DEPREMLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Sinan Akkar 1 ve Polat Gülkan 2

TASARIM SPEKTRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE DEPREMLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Sinan Akkar 1 ve Polat Gülkan 2 ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu eknik Üniversitesi, Ankara, ürkiye ASARIM SPEKRUMLARININ PERFORMANSA DAYALI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (PDDM) ve YAKIN MESAFE

Detaylı

2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi

2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi 2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi 2003 yılının sonunda, dört gün ara ile İran ve ABD de meydana gelen ayni aletsel büyüklüğe sahip iki deprem birbirinden

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Binalarda Deprem Yalıtımı. Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi

Binalarda Deprem Yalıtımı. Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi Binalarda Deprem Yalıtımı Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan sonra yaşadığı ilk büyük deprem olan 1939 Erzincan Depremi ülkemizde depreme dayanıklı yapı kavramının

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Gulmustafa ŞEN Temmuz 2010 DENİZLİ SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 16(2) 1-14 (2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Tekin YEKEN

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

Types of Soil and Acceleration Response For Earthquake Resistant Building (Example Taiwan)

Types of Soil and Acceleration Response For Earthquake Resistant Building (Example Taiwan) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-3 (26),428-436 Depreme Dayanıklı Yapılaşma İçin Zemin Sınıfları ve İvme Tepkileri (Tayvan Örneği) Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU Süleyman Demirel

Detaylı

NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY ABSTRACT

NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY ABSTRACT ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0041 ENGINEERING SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

Sismik Tehlike Analizi: Teori ve Uygulama Seismic Hazard Analysis; Theory and Application

Sismik Tehlike Analizi: Teori ve Uygulama Seismic Hazard Analysis; Theory and Application Joolojî Mühendisliği, 46/J8-43,1995 Sismik Tehlike Analizi: Teori ve Uygulama Seismic Hazard Analysis; Theory and Application Kamil KAYÂBALI Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ANKARA ÖZ

Detaylı

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Ali ATEŞ 1,* Adil ÖZDEMİR 2 1 Şehit Osman AVCI Mah. 43. Sok. No:3/8

Detaylı

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu. PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.tr ÖZ: Son yıllarda hızla önem kazanmakta olan performansa bağlı analiz

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DİNAMİK YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Memet GÜZEL MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA JEOLOJİK, JEOFİZİK, JEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI (KUZEY ADANA ÖRNEĞİ) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL

TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6-20 October 2007, Istanbul, Turkey TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. El Kitabı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. El Kitabı Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme El Kitabı Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum : Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

İSTANBUL İÇİN DEPREM SENARYOLARININ HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

İSTANBUL İÇİN DEPREM SENARYOLARININ HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Kuvaterner Çalıştayı IV 2003 İSTANBUL İÇİN DEPREM SENARYOLARININ HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI Okan Tüysüz 1 ÖZET 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET: M.K. Koçkar 1 ve H. Akgün 2 1 Doktor, Deprem Müh. Uygulama ve Araştırma

Detaylı