Sanat devlet için görev, birey için hakt r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanat devlet için görev, birey için hakt r."

Transkript

1 Sanat devlet için görev, birey için hakt r. Efendiler, biz hepimiz mebus olabiliriz, vekil oluruz. Hatta Reisicumhur olabiliriz. Ama hiçbirimiz sanatkâr olamayız... Böyle de olunca sanatkâr el öpmez, sanatkârın eli öpülür. Yazan: AT LA SAV Atatürk, Darülbedayi nin ( stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar ) Ankara turnesinde 1 Nisan 1930 günü Türkoca (flimdiki Resim ve Heykel Müzesi) Sahnesinde izledi i oyundan sonra sanatç lar kabul etmifl. Toplan- t da söyledi i bu sözler Atan n sanata sanatç ya verdi i de eri gösteriyor. (Vasfi R za Zobu. O Günden Bugüne. Sayfa 321 v.s. Milliyet Yay nlar, stanbul 1977) Ayn görüflmede Muhsin Ertu rul a "Benden bir iste iniz var m?" 79

2 diye sormufl. Ald yan t: "Bir tiyatro konservatuvar " olmufl. Cumhuriyetin Baflkentte kurulan ilk e itim kurumu "Musiki Muallim Mektebi"dir. Bilindi i gibi ö retmen yetifltirmek üzere kurulan bu okul daha sonra Devlet Konservatuvar na dönüflmüfltür. Cumhuriyetin çok de- erli sanatç lar, bestecileri bu okuldan yetiflmifltir. Devlet Tiyatrosu da bu Kurumdan do mufltur. (1949) *** Darülbedayi (Güzellikler Yurdu) 1914 te stanbul fiehremini (Belediye Baflkan ) Operatör Cemil Pafla n n giriflimiyle kurulmufltu. lk oyun 1915 te sahnelendi: "Çürük Temel" Yüzy la yaklaflan kurumlaflma sürecinde Türk Tiyatro Sanat n n geliflmesine büyük katk lar yapan kurulufl flimdi kapat lacak m? (Özellefltirme ne demek?) Sanatç lar belediyeden para al p, birfley üretmeyen kifliler gibi görmek ve göstermeye çal flmak Darülbedayi de sergilenen ilk oyun, Çürük Temel den bir sahne 80 isteyenlere Atatürk ün sözlerini an msatmak gerek. Atatürk bir baflka deyiflinde "Cumhuriyetin temeli kültürdür" de demiflti. Devlet adam, politikac dan farkl bir fley. SANATI SEVMEK HAKKI Anayas n n 27. Maddesi "Herkes bilim ve sanat serbestçe ö renme ve ö retme, aç klama, yayma ve bu alanlarda her türlü araflt rma hakk na sahiptir." 64. Maddesi ise "Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatç y korur. Sanat eserlerinin ve sanatç n n korunmas, de erlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yay lmas için gerekli tedbirleri al r." diyor. Anayasa "herkes" derken kentli, kasabal, köylü ya da kad n-erkek çocuk-ergin ay r m yapm yor. Yani stanbul halk tümüyle bu hakk n sahibi. Ayn konu 10 Aral k 1948 tarihli B.M. nsan Haklar Evrensel Bildirgesinde de yer alm flt. 27. Madde flöyle: "Herkes, toplulu un kültürel faaliyetine serbestçe kat lmak, güzel sanatlar tatmak, ilim sahas nda ilerleyifle ifltirak etmek ve bundan faydalanmak hakk na haizdir." Bildirge güzel sanatlar tatmak diyor. Demek "tad " da var. Bunu ilim sahas ndaki ilerleyiflten yararlanmakla bir tutuyor. Bilgisayar veya cep telefonundan yararlanmak kadar bir "hak". Benzer kurallar, Türkiye nin taraf oldu u birçok uluslararas antlafl-

3 mada da var. Anayasa n n 90. Maddesine eklenen son tümce ile iç hukuka giriyor. Düflünce ve ifade, din ve vicdan özgürlü ü, adil yarg lanma hakk gibi. Demek ki, "Sanat devlet için görev, yurttafl (birey) için hakt r." Devlet e itim ve ö retim için okul, sa l k için hastane, sosyal güvenlik için sosyal sigorta kurumu kurdu u gibi, kültür kurulufllar (müze, tiyatro v.b.) da kurmal d r. DEVLET T YATROLARI KAMU H ZMET GÖRMEKTED R 5441 say l Devlet Tiyatrosu Kanunu nun gerekçesinde Devletin tiyatroyu bir kamu hizmeti sayd için kurulmufl oldu u belirtilmifltir. Dan fltay da bir genel kurul karar nda ayn gerekçeyi benimsemifltir. Bir kanunla kurulan Devlet Tiyatrosu ilkin Milli E itim Bakanl na ba l idi. Tiyatro, opera, bale ayn kurulufla ba l idi. Sonralar opera ve bale ayr ld. Bölgelerde tiyatrolar kuruldu. Kültür bakanl ayr bir bakanl k oldu. Bugün Kültür Bakanl na ba l kurumlar sanatsal aç dan özerk, yönetsel olarak Bakanl - a ba l. Her y l iki milyona yak n seyirci gösterileri izliyor. Hemen her gösteri dolu salonlara. Keflke olanaklar BD HAZ RAN 2012 geniflletilse, daha çok seyirciye sanat "tad " verilebilse. SANAT FAYDALI MI? Ça m zda sosyal devlet, sosyal fayday ölçüt al yor. Örgün e itimin yan - s ra yayg n e itim yöntemiyle de yurttafl n (bireyin) ak l ve kültür düzeyini gelifltirmeye çal fl yor. Teknoloji uygarl n ürünüdür. Ama uygarl k teknolojiden ibaret de- ildir. nsan akl n n geliflmesi kültür ve sanatla ba lant l. Yüzy llard r oldu u gibi ça m zda da insan akl, ba ms z düflüncenin aray fl nda. Zaman zaman sanatç lar, ya da sanata 5441 say l Devlet Tiyatrosu Kanunu nun gerekçesinde Devletin tiyatroyu bir kamu hizmeti sayd için kurulmufl oldu u belirtilmifltir. destek veren hay rsever (!) ifl adamlar tiyatronun devlet ifli olup olmad n tart flmaya açar. Sonuçta bir sosyal fayda sa lanmaz, nedense. Oysa "politikac " ifle kar fl nca tart flma çok daha keskinleflmifl görünüyor. Özellefltirme tezini destekleyenlere verilen Yazar m z Tan yal m: Atila Sav, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatl k, Ankara Barosu ve tarihleri aras nda Türkiye Barolar Birli i Baflkanl, tiyatro elefltirmenli i, yazarl k, SODEP kurucu üyeli i, XX. dönem Hatay Milletvekilli i, TBMM Anayasa Komisyonu Baflkanl ile 33. Hükümet'te TBMM d fl ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çal flma Bakanl yapm flt r. Türk Hukuk Kurumu, Dil Derne i, Anadolu Kulübü, Türk Parlamenter Birli i, Sanat Kurumu gibi kurulufllar n üyesidir. 81

4 Geliflmifl Avrupa ülkelerinde tiyatro kurumlar sanatsal aç dan özerk ve ba ms zd rlar. bilgilerde bir yanl fll k var. Baflta Avrupa n n geliflmifl ülkeleri (Almanya, ngiltere, Fransa, talya, Hollanda, Belçika, sviçre, Avusturya v.b.) de devlet (ya da federe devletler) tiyatroya do rudan, ya da destekle tiyatroyu beslese de kurumlar sanatsal aç dan özerk ve ba ms zd rlar. Rusya federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkelerde ise do rudan ba vard r. Do ru deyim "ödenekli tiyatro" dur. Bir kamu kayna ile desteklenen tiyatro da devletten yard m görüyordur. (Örne in Anadolu Üniversitesi ya da baflkaca üniversitelere ba l tiyatro topluluklar ile flehir -belediye tiyatrolar böyledir.) DARÜLBEDAY YE GEL NCE Hükümetin, Cumhuriyetin kültür, sanat, e itim ve sa l k gibi kurumlar na olumsuz müdahaleleri karfl s nda karamsarl a kap lanlar n içi biraz rahat (!)layabilir. Çünkü bu kez tart fl lan.e.t.t. (Darülbedayi) Cumhuriyet kurumu de il de Osmanl Devleti nin son y llar nda ilerici, ayd n düflünceli bir belediye baflkan (fiehremini) Operatör Cemil Pafla n n öncülü ünde kurulmufl bir sanat kurumu. ki y l sonra da yüzüncü y l dönümünü kutlayacak. ( nflallah) Doksan sekiz 82 y l önce stanbul beflyüzbin nüfuslu bir Payitaht. Kültür ve sanat merkezi. Bugün nüfusu otuz k rk kat artm fl. Yüz y la yaklaflan süreçte yüze yak n Türk yazar n n, onun üç kat kadar da dünya yazar n n yap tlar n seyirciye sunmufl. Yaln z stanbul da de- il, turnelerle yurdun birçok köflesine de ayd nl k götürmüfl. Zaman zaman yönetim s k nt s geçirmifl, ama her zaman ( flgal y llar nda bile) seyircisini karanl kta b rakmam fl, gösterilerini sürdürmüfl. fiehir Tiyatrolar Yönetmeli i görevi flöyle belirliyor: ".B.fi.T.nun bir temel hak olarak Anayasa dan güvence alt na ald sanat n ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halk n kültürel üretiminin, ça dafl e itiminin, sanat düzeyinin ve bilincinin yükseltilmesine katk da bulunmak... amac yla kurulmufltur." Bu görev anlay fl n benimsememek olanaks z. Ama hizmet düzeyini yükseltmek, alan geniflletmek için elefltiride bulunmak, de erlendirme yapmak mümkün. Bu ise Hükümetin görevi de il. Çünkü stanbul Belediyesi "yerel yönetim" Anayasa n n 122. Maddesinin deyimi ile "mahalli idare". Anayasaya göre, mahalli idareler "...halk n n mahalli, müflterek ihtiyaçlar n karfl lamak üzere, kurulufl esaslar kanunla belirtilen ve karar organlar, gene kanunda gösterilen, seçmenler taraf ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflileri"dir. Ayn maddeye göre "mahalli idarelerin kurulufl ve görevleri ile yetkileri, yerinden gönetim ilkesine uygun

5 olarak kanunla düzenlenir." Yani yerel yönetimler özerk (ba ms z)d r. Daha önce belediye baflkanl yapm fl olsa da baflbakan n bu konudaki görüflü ba lay c olamaz. Olmamal. fiimdilerde bir "hemflehri" olarak görünüflünü aç klayabilir. Konunun bakanlar kurulunda görüflülmesi ve ba lay c bir karar al nmak istenmesi yanl flt r. Baz kifliler (özel nitelikte yandafl yazarlar) oyun seçiminde baz siyasal e ilimlerin a r bast n söylüyormufl. Bu siyasal bir aç. Sanatsal de erlendirme de il. Doksan y l aflan süreçte fiehir Tiyatrolar oyun da ar nda Türk yazarlar n n her e ilimi var. Halit Ziya Bey den Reflat Nuri Güntekin e; Naz m Hikmet ten Necip Faz l a; Aziz Nesin den Çetin Altan a; Haldun Taner den Turgut Özakman a; Musahipzade den Adalet A ao lu ve Ülker Köksal a kadar. Listedekilerin hepsini saymak zor. Ama oyunlar ile repertuvara giremeyenlerin ilkin özelefltiri yapmalar gerek. Yazd klar n bir kez daha okumal. Sanat sansür de, sanat güdümleme manevralar da uzun ömürlü olam yor. Tarih tan k. Yaln zca uygulay - c lar küçültüyor. Kurum ise -ne yaz k ki- zarar görüyor, sars l yor. mparatorluktan Cumhuriyete devredilen yüzy ll k bir sanat kurumu kolay kolay ortadan kald r lamaz. Bu tür yanl fllar n sorumlulu u, yapan ezer. kinci Dünya Savafl süresince her gün bombalanan baflkentlerde tiyatrolar, de il çal flmaya son vermek, bir gece bile perde kapatamam flt. Muhsin Ertu rul "Bir tiyatro aç - l rsa bir cezaevi kapan r." dermifl. Acaba cezaevlerini de özellefltirmeli mi? ATARÜK ÜN SANAT VE KÜLTÜR HAKKINDA SÖZLER Sanats z kalan bir milletin hayat damarlar ndan biri kopmufl demektir. Biz cahil dedi imiz zaman mektepte okumam fl olanlar kasdetmiyoruz. Kastetti imiz ilim, hakikat bilmektir. Yoksa okumufl olanlardan en büyük cahiller ç kt gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikat gören hakiki âlimler ç kabilir. Türk Milleti, ancak varl n derin ve sa lam kültür s n rlar yla çizdikten sonrad r ki onun yüksek kapasitesi ve fazileti milletleraras nda tan n r. Türk Milletine do ufltan rengini veren bu devrimlerden herbiri çok genifl tarihi devirlerin övünebilece i büyük ifllerden say lsa yerindedir. Kültür dedi imiz zaman bir insan cemiyetinin, devlet hayat nda fikrî hayat nda, iktisat hayat nda yapabilecekleri fleylerin tamam n kastediyoruz ki, medeniyet de bundan baflka bir fley de ildir. 83

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

Dünyaya meydan okumak

Dünyaya meydan okumak içindekile r MART 2009 Küresel Vizyon 4 Küresel liderli e bir ad m daha Vehbi Koç Özel 7 Vehbi Koç en de erli eseriyle an ld 10 Vehbi Koç bir okul, o okul hâlâ aç k 14 Vehbi Koç Ödülü Türkan Saylan n 16

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü BURSA BÖLGE DEVLET SENFON ORKESTRASI

TÜRK YE CUMHUR YET KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü BURSA BÖLGE DEVLET SENFON ORKESTRASI TÜRK YE CUMHUR YET KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü BURSA BÖLGE DEVLET SENFON ORKESTRASI 1999 2009 1999-2009 1999 2009 mtiyaz Sahibi Yayına Hazırlayanlar Tasarım Baskı BBDSO Yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E S YAS PART LER YASASI TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i

Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i Nidai Sulhi ATMACA Türk t p dilinde özlefltirme öncelikle, Türklerin dili Türkçe oldu u için gereklidir.

Detaylı

Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu

Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu HÜRR YET FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 01 lk Bak flta Hürriyet 02 Bafll ca Finansal Göstergeler 04 Yönetim den 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 cra Kurulu Baflkan

Detaylı

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU Özel Say s MAYIS 2007 STANBUL BAROSU DERG S Yerel Süreli Yay n ki Ayda Bir Yay mlan r ÖZEL SAYI 3 Sahibi stanbul Barosu Ad na Baro Baflkan Av. Kâz m KOLCUO LU * Sorumlu

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir TES- fi Baflkanlar Kurulu 3 Martta Topland. Genel Baflkan Mustafa Kumlu: Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir AKP Hükûmetinin t pk kendisinden öncekiler gibi toplumsal

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) 222

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı