Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arkadafl. 1. Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir?"

Transkript

1 Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Haklar m Ö reniyorum SOSYAL B LG LER TEST Afla daki seçeneklerden hangisi, toplumumuzda çocuklar n sahip oldu u temel haklardan biri de ildir? A) Her çocu un, sa l k hizmeti alma hakk vard r. B) Her çocu un, ö renim hakk vard r. C) Her çocu un, ilgi ve sevgi görme hakk vard r. D) Her çocu un, çal flma hakk vard r Evlat Torun Arkadafl Buna göre, afla daki demirlerden hangisine do ru halkalar tak lm flt r? A) B) C) D) Sanatç Abla Rol, bir iflte bir kimsenin üzerine düflen görevdir. Roller, içinde bulundu umuz duruma göre de iflebilir. Rollerimizin hepsini do ufltan kazan r z. nsan birden çok rol üstlenebilir. Yukar daki halkalardan, yan nda rollerle ilgili do ru ifade yaz l olanlar, demire tak lacakt r. Futbolcu Yukar da üzerinde toplumda kazan lan rollerin yaz l oldu u toplar, kavanoza at lacakt r. Buna göre, afla dakilerden hangisinde kavanoza do ru toplar at lm flt r? 5. Afla dakilerden hangisi, 5. s n fa giden Eray' n aile içi sorumluluklar ndan biri olamaz? A) B) C) D) A) Aile geçimini sa lamak. B) Odas n temiz tutmak. C) Derslerine çal flmak. D) Huzurlu bir aile ortam na uygun davran fllar sergilemek. 3. Toplumda birlik ve beraberli in önemini anlatan atasözü, afla dakilerden hangisidir? A) Sakla saman gelir zaman. B) Aya n yorgan na göre uzat. C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. D) Ak akçe kara gün içindir. 6. Afla dakilerden hangisi, nöbetçi ö rencinin görevlerinden de ildir? A) S n f havaland rmak. B) S n f n temizli ini sa lamak. C) S n f eflyalar n korumak. D) S n f n camlar n ve s ralar n silmek.

2 SOSYAL B LG LER 7. I. Belirli amaçlar do rultusunda, bir araya gelen insan toplulu una grup denir. II. Gruplar n belirli bir süreklili i olmal d r. III. Grup üyeleri aras nda iflbirli i ve dayan flma vard r. Yukar da "grup" ile ilgili verilen bilgilerden hangileri do rudur? 10. Afla dakilerden hangisi, bir grup örne- i say lamaz? 11. A) Okul kulübü ö rencileri. B) Futbol tak m oyuncular. C) Okul korusu ö rencileri. D) Durakta otobüs bekleyen insanlar. A) Yaln z 1 B) Yaln z 2 C) 1ve2 D) 1, 2 ve 3 Bar nma 1 Beslenme 2 8. Afla dakilerden hangisi, çocuk haklar - na ayk r bir durumdur? A) Çocu un düflüncesini özgürce aç klayamamas B) Çocu un yafl na uygun e lencelere kat lmas C) Çocu un dinlenme ve bofl zaman - n de erlendirmesi D) Çocu un kültürel ve sosyal etkinliklere kat lmas Seyahat 3 Giyinme Yukar daki istiridyelerin incilerinden insanlar n temel ihtiyaçlar n temsil edenlerle bir kolye yap lacakt r. Buna göre, yap lacak kolye afla dakilerden hangisi olur? 4 9. Yukar da verilen sembollerin yan nda yaz l bilgilerden hangileri do rudur? A),, B),, C),, Yaflam n sürdürebilmesi için insanlar n temel ihtiyaçlar vard r. nsanlar n temel ihtiyaçlar n karfl layabilmesi için kimseye ihtiyac yoktur. nsanlar ortak ihtiyaçlar ve amaçlar için bir araya gelerek grup oluflturur. nsanlar ve gruplar toplumu oluflturan önemli ögelerdir. D),, A) B) C) D) Afla dakilerden hangisi, okul kulüpleri aras nda de ildir? A) Kütüphanecilik kulubü B) Hayvanlar koruma kulubü C) Bilgisayar oyunlar oynama kulubü D) Çevre koruma kulübü

3 Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Ad m Ad m Türkiye SOSYAL B LG LER TEST Tek eflle, resmi nikah esas getirildi. Ailede kad n erkek eflitli i sa land. Boflanma hakk kad na da verildi. Yukar daki canl lardan yan nda Medeni Kanun ile ilgili do ru bilgi yazanlar akvaryuma konulacakt r. Buna göre, akvaryuman son hâli afla - dakilerden hangisidir? 4. Hiçbir kimseye, ayr cal k tan namaz. Her vatandafl, kanun önünde eflittir. Yukar da özellikleri verilen Atatürk ilkesi, afla dakilerden hangisidir? A) nk lapç l k B) Devletçilik C) Halkç l k D) Laiklik A) B) 5. Afla daki bulutlardan, Atatürk ilkeleriyle ilgili do ru bilgi yaz l olanlar ya fl getirecektir. C) D) 2. Afla dakilerden hangisi, geleneksel el sanatlar m zdan biri de ildir? 1 2 Vatan ve Millet Sevgisi Ba ms zl k ve Özgürlük 3 4 Ak l ve Zengin Bilim kiflilerin üstünlü ü Buna göre, hangi bulutlar ya fl getirecektir? A) Gömlekçilik B) Kitapç l k C) Dokumac l k D) Bak rc l k A) 1ve2 B) 2ve3 C) 1, 2 ve 3 D) 2, 3 ve 4 3. Toplum içinde ayr cal k ifade eden "a a, pafla, efendi" gibi ünvanlar kald r ld. Resmi ifllerde ortaya ç kan kar fl l kl klar sona erdi. Yukar da verilenler, hangi kanunun kabul edilmesiyle sa lanm flt r? A) Soyad Kanunu B) fiapka Kanunu C) Medenî Kanunu D) Ticaret Kanunu 6. Afla dakilerden hangisi, Cumhuriyet Döneminde ekonomi alan nda yap lm fl olan yeniliklerden biri de ildir? A) Kara ve demir yollar n n yap m na a rl k verilmifltir. B) Ülkenin birçok yerinde fleker, çimento ve demir çelik fabrikalar aç lm flt r. C) Ülkedeki bütün fabrikalar, yabanc sermaya taraf ndan aç lm flt r. D) Özel sektör desteklenmifltir.

4 SOSYAL B LG LER 7. Afla da, tarihimizdeki önemli olaylar ve bu olaylar n simgeleri verilmifltir. 10. Umut Saltanat n kald r lmas TBMM nin aç l fl Medeni Kanunu nun kabul edilifli Cumhuriyetin ilan Buna göre, verilen olaylar n tarihsel s - ralamas afla dakilerden hangisinde do rudur? A),,, Ça dafl Uygarl k Eflitlik Millet Egemenli i Ba ms zl k ve Özgürlük Umut, göldeki bal klardan Atatürkçülük ile ilgili olanlar tutacakt r. Buna göre, Umut'un tutaca bal klar hangi seçenekte do ru gösterilmifltir? B),,, A) B) C) D) C),,, D),,, 8. Yurdumuzda çeflitli yörelere ait ev mimarisi örnekleri vard r. Buna göre, afla dakilerden hangisi bu örneklerden biri de ildir? A) Safranbolu evleri B) Ahflap evleri C) Mardin evleri D) Betonarme evleri 9. I. Pamukkale travertenleri II. Efes Harabeleri III. Eyfel Kulesi Yukar da verilenlerden hangileri yurdumuzun tarihi ve do al de erleri aras nda yer al r? A) Yaln z I B) Yaln z II C) IveII D) I, II ve III 11. Afla dakilerden hangisi, millî kültür ögelerimiz aras nda yer almaz? 12. A) Hak oyunlar B) El sanatlar m z C) Türkülerimiz D) Opera 30 A ustos Zafer Bayram 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram? Yukar da verilen flekilde soru iflareti (?) ile gösterilen alana, afla dakilerden hangisi gelmelidir? A) Millî bayramlar m z B) Anayasa bayram m z C) Dinî bayramlar m z D) Nevruz bayram m z Ulusal Egemenlik 23 Nisan ve Çocuk Bayram 29 Ekim Cumhuriyet in lan

5 Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Bölgemizi Tan yal m SOSYAL B LG LER TEST Afla da, ülkemizde görülen iklimlerle ilgili bilgilerden hangisi yanl flt r? A) Türkiye'nin iç kesimlerinde karasal iklim görülür. B) Ege, Marmara Denizi ve Akdeniz k - y lar nda Akdeniz iklimi görülür. C) Marmara Bölgesi'nin, Karadeniz'e bakan k y lar nda Karadeniz iklimi görülür. D) Do u Anadolu Bölgesi'nde Akdeniz iklimi görülür. 4. I. Ülkemiz, Asya ve Avrupa k talar n birlefltiren bir nokta da yer al r. II. Ülkemizin üç taraf denizlerle çevrilidir. III. Ülkemizde dört mevsim yaflan r. Yukar da ülkemiz ile ilgili verilen bilgilerden, hangileri do rudur? A) Yaln z I B) Yaln z II C) IveII D) I, II ve III Afla dakilerden hangisi ülkemizde görülen do al afetlerden biri de ildir?...? Ö retmen A) Ç B) Sel C) Kas rga D) Heyelan Topra n rüzgâr ve akarsu taraf ndan tafl nmas d r. Cem Sosyal Bilgiler dersinde ö retmenin sorusuna Cem'in cevab yukar da verilmifltir. 6. Ar, üzerinde do al kaynaklar n yaz l oldu u çiçe in üzerine konacakt r. Buna göre, ö retmenin Cem'e sordu u soru afla dakilerden hangisidir? Buna göre, ar afla daki çiçeklerden hangisine konar? A) Erozyon nedir? B) Deprem nedir? C) Ç düflmesi nedir? D) Toprak kaymas nedir? A) Hava Su Toprak B) Baraj Köprü Yol 3. nsanlar yerleflim merkezi olarak afla - dakilerden hangisini seçmez? C) D) A) Verimli tar m alanlar n B) Il man iklimin görüldü ü bölgeleri C) Sanayinin geliflti i yerleri D) Da l k ve engebeli alanlar Tünel Bina Park Tarla Demiryolu Gemi

6 SOSYAL B LG LER 7. Ülkemizin iç kesimlerinde karasal iklim görülür. D Karasal iklimde yazlar s cak ve kurak k fllar so uk ve ya fll geçer. D Y D Y Y Karasal iklimin görüldü ü yerlerde çay, f nd k, arpa ve muz yetifltirilir. 10. Ülkemizde nüfusun illere göre da l - m yla ilgili, afla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? A) Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde nüfusun yo un oldu u bir ildir. B) Adana, Akdeniz Bölgesi'nde nüfusun yo un oldu u bir ildir. C) Van, Do u Anadolu'da nüfusun yo- un oldu u bir ildir. D) Ankara, Marmara Bölgesi'nde nüfusun yo un oldu u bir ildir. Yukar daki flemada verilen ifadelerin do ru (D) veya yanl fl (Y) oldu una karar verilerek ilerlendi ine, hangi sembole ulafl l r? A) B) C) D) 8. I. Yurdumuzda en fazla can ve mal kayb na neden olan do al afet depremdir. II. Depremin y k c zarar n art ran en önemli faktör insand r. Numaraland r lm fl ifadeler ile ilgili afla- daki yorumlardan hangisi yap l r? A) Yaln z I do ru B) Yaln z II do ru C) kisi de yanl fl D) kisi de do ru 11. Afla daki belediye otobüsü bölgelerimizin bitki örtülerini içeren ve simgeleyen duraklardan yolcu alacakt r Bozk r Maki Orman A aç Buna göre, otobüs hangi duraklardan yolcu alacakt r? A) 1ve2 B) 2ve3 C) 1, 2 ve 3 D) 2, 3 ve 4 9. Afla dakilerden hangisi, depremin zararlar n en aza indirmek için al nacak önlemlerden biri de ildir? A) Sa lam zemin üzerine bina yapmak. B) Binalarda kaliteli malzeme kullanmak. C) Binalara deprem kontolü yapt rmak. D) Fay hatlar na ev yapmak Sel ülkemizde yayg n olarak görülen do al afettir. 2. Sel, insanlara ve çevreye büyük zarar verir. 3. Sel, akarsular n n ve barajdaki sular n taflmas na neden olur. Yukar da sel ile ilgili verilen bilgilerden hangileri do rudur? A) Yaln z 1 B) Yaln z 2 C) 1ve2 D) 1, 2 ve 3

7 Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Ürettiklerimiz SOSYAL B LG LER TEST 29 1, 1. Orman, birçok hayvan n evidir. 2. Orman, yeryüzünün akci erleridir. 3. Orman, erozyonu önler. 4. Ormanlar n oldu u yerde, deprem olmaz. 2. Yukar da ormanlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri do rudur? A) 1ve2 B) 2ve3 C) 1, 2 ve 3 D) 2, 3 ve 4 I II III Yukar da bölgelerimizle ilgili bilgi de- erlendirme tablosu ve bu bilgilerin de erlendirilmesi verilmifltir. Bilgi do ru ise D, yanl fl ise Y kutucu una at - larak bilgiler de erlendiriyor. Buna göre, tablodaki hangi bilgiler hatas z de erlendirilmifltir? A) I ve II B) IveIII C) II ve III D) I, II ve III 3. Afla da Ege Bölgesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? A) Ad n Ege Denizi'nden alm flt r. B) Bölgede da lar, k y ya dik uzan r. C) Ekonominin temelini tar m oluflturur. D) Bölgede en çok çay ve muz yetifltirilir. Bilgi Ülkemizde yedi bölge vard r. Do u Anadolu Bölgesi yüksek ve da l k bir bölgedir. Akdeniz Bölgesi nde yazlar s cak ve kurak, k fllar l k ve ya fll geçer. D Y 4. Do u Anadolu Bölgesi'nde sanayinin geliflmemesinin sebepleri vard r. 5. Afla dakilerden hangisi, bu sebeplerden biri de ildir? A) Yükseltisinin fazla olmas. B) kliminin ulafl m etkilemesi. C) Maden çeflitlili inin fazla olmas. D) Ekili dikili alanlar n az olmas. Her türlü ekonomik faaliyet vard r. Ayçiçe i bölgede yetifltirilen önemli tar m ürünüdür.? Yukar da verilen flekilde soru iflareti (?) ile belirtilen alana afla dakilerden hangisi gelmelidir? A) Ege Bölgesi B) Marmara Bölgesi C) Karadeniz Bölgesi D) Akdeniz Bölgesi Düz ve verimli topraklar vard r. Sanayisi geliflmifltir. 6. Yurdumuzda bal k üretiminin yeterince geliflemesinin nedeni, afla dakilerden hangisi olabilir? A) Avlanma flekillerindeki yanl fll k. B) Üç taraf n n denizlerle çevreli olmas. C) Marmara Denizi'nin bir iç deniz olmas. D) Ülkemizde akarsular n ve göllerin çok olmas.

8 SOSYAL B LG LER 7. Afla da ülkemiz ekonomisiyle ilgili verilen bilgilerden, hangisi yanl flt r? 10. A) Ülkemizde deniz bal kç l n n en çok geliflti i bölge Karadeniz'dir. B) Büyük flehirlere yak n yerlerde, kümes hayvanc l geliflmifltir. C) Bozk r bitki örtüsünün oldu u yerlede küçükbafl hayvanc l k yap l r. D) Hayvanc l n da l fl nda, yeryüzü flekillerinin bir etkisi yoktur. Yukar da verilen tar m ürünleri hangi bölgemizde yetifltirilir? A) Marmara Bölgesi B) Ege Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Do u Anadolu Bölgesi 8. Kereste Mobilya Madencilik Ka t Sanayi Deprem Yukar da ormanlar m z n yararlar ile ilgili baz y ld zlar verilmifltir. Buna göre, verilen y ld zlardan hangileri ormanlar n yararlar n içermektedir? nsanlar deniz, göl ve akarsu gibi yerlerde bal kç l k yaparak geçimini sa lar. 2. nsanlar toprakta tar m ürünleri yetifltirerek geçimini sa lar. Yukar da verilen ifadelerle ilgili afla - daki yorumlardan hangisi yap l r? A) Yaln z 1 do ru B) Yaln z 2 do ru C) kisi de yanl fl D) kisi de do ru A) B) ve ve C) D) ve,, 12. Afla da verilen flehirlerden hangisi Marmara Bölgesi'nde yer almaz? A) stanbul B) zmir C) Çanakkale D) Bal kesir 9. Afla da hayvanc l k faaliyetleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? A) Ar c l k, yurdumuzda yayg n olarak yap l r. B) pekböcekçili i, Bursa, Bilecek ve Bal kesir civar nda yayg n olarak yap l r. C) Büyükbafl hayvanc l k özellikle k y bölgelerimizde geliflmifltir. D) ç bölgelerimizde, küçükbafl hayvanc l k yap l r. 13. Afla da, f nd k ürünü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? A) F nd n çok büyük bir bölümü Karadeniz Bölgesi'nde yetiflir. B) F nd k, ülkemizde bol ya fl alan yerlerde yetiflir. C) Ülkemizin her yerinde f nd k yetiflir. D) F nd k, yeryüzünde l man iklim koflullar n n görüldü ü yerlerde yetiflir.

Ürettiklerimiz. Temel Kaynak 5. Ekonomik Faaliyetler

Ürettiklerimiz. Temel Kaynak 5. Ekonomik Faaliyetler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Ürettiklerimiz Ekonomik Faaliyetler nsanlar yaflayabilmek için çeflitli ifller yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlan rlar, ticaretle u rafl rlar veya çeflitli ifl

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

YGS SOSYAL B L MLER TEST

YGS SOSYAL B L MLER TEST YGS SOSYAL B L MLER TEST Bu testte 40 soru vard r. Yan tlamaya istedi iniz sorudan bafllayabilirsiniz. Yan tlar n z Sosyal Bilimler Testi için ayr lan bölüme iflaretleyiniz. 1) Uygarl k bak m ndan ileri

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96 www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (312) 212 6 96 1 Kas m 27 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : 26687 GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 27/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Evdeki Eflyalar Nelerden Yap l r? nsanlar, ifllerini kolaylaflt racak, onlara zaman kazand racak eflyalar üretmifllerdir. Eflyalar; dayan kl l k, güzellik, tafl nabilirlik

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M Dünya m z n Biçimi Nas ld r? Düz gibi

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

BANDIRMA ERDEK GÖNEN

BANDIRMA ERDEK GÖNEN Band rmaerdekgönen BANDIRMA ERDEK GÖNEN Güney Marmara destinasyonu Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birleflti i, dünyan n eflsiz do a parças ve klimas Marmara Bölgesi stanbul'a 1saat 45 dakika uzakl kta,

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte,

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

AKUT Büyüyor AKUT Çal fl yor AKUT a Duyulan Güven ve Türkiye nin Güven Bunal m Vatan Sevgimiz AKUT un Ulusal Konulardaki Duruflu AKUT un Ald Ba fllar

AKUT Büyüyor AKUT Çal fl yor AKUT a Duyulan Güven ve Türkiye nin Güven Bunal m Vatan Sevgimiz AKUT un Ulusal Konulardaki Duruflu AKUT un Ald Ba fllar AKUT un Öyküsü 81 2. Bölüm AKUT UN ÖYKÜSÜ AKUT Büyüyor AKUT Çal fl yor AKUT a Duyulan Güven ve Türkiye nin Güven Bunal m Vatan Sevgimiz AKUT un Ulusal Konulardaki Duruflu AKUT un Ald Ba fllar 82 Vatan

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 275 LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Deniz Tarba Ceylan 1 Türkiye de Türkçe e itiminin ilkö retim, ortaö retim ve

Detaylı

Gezegenimizin Koruyucular

Gezegenimizin Koruyucular Gezegenimizin Koruyucular Foto: Aykut nce 8 Bilim Çocuk Öyle güzel bir gezegende yafl yoruz ki... Üstelik, yaln z de iliz. Bu güzel gezegeni birbirinden ilginç milyonlarca canl türüyle paylafl yoruz. Ne

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

8. ÜN TE. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR.

8. ÜN TE. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR. 8. ÜN TE 8. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR. 3. YER KABU UNDA BOL SU BULUNUR 4. YER KABU UNUN HAR KALARI; DO AL ANITLAR

Detaylı