YARGITAY 19. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 19. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 19. HUKUK DA RES

2 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007

3 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY Z SÜRES * ( K m. 164) Özet: flas n ertelenmesi talebi üzerine verilen kararlar tebli den itibaren on gün içinde temyiz olunabilir. flas n ertelenmesine karar verilebilmesi için talepte bulunan flirketin borca bat k olmas, iyilefltirme projesinin ciddi ve inand r - c olmas ve flirketin fevkalade mühletten faydalanmam fl bulunmas gerekir. Taraflar aras ndaki iflas n ertelenmesi dâvas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü. KARAR 1- flas n ertelenmesi talebi üzerine verilen kararlar tebli inden itibaren 10 gün içinde temyiz olunabilir. ( K m. 164) davac ve daval S. Afi'nin temyiz itiraz süresinde olmad ndan reddi gerekmifltir. 2- flas n ertelenmesine karar verilebilmesi için erteleme talebinde bulunan flirketin borca bat k dummda bulunmas, iyilefltirme projesinin ciddi ve inand r c olmas, flirketin fevkalade mühletten faydalanmam fl bulunmas gerekir. Erteleme talebinde bulunan flirketin mali durumunun iyilefltirilmesi mümkün de ilse ve borca bat k durumda ise flirketin iflas na karar verilmelidir. Mahkemece davac anonim flirketin borca bat k durumda olup olmad üzerinde durularak var lacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken yaz l flekilde karar verilmesinde isabet görülmemifltir. SONUÇ: Yukar da (1) nolu bentte aç klanan nedenlerle davac ve S. Afi'nin temyiz istemlerinin reddine, (2) nolu bentte aç klanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. _ ( * ) Gönderen: Av. Murat TOPÇUO LU

4 2382 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2006/2375 K: 2006/8789 T: BORÇLAR HUKUKU NOTER DIfiINDA ARAÇ SATIfiI GEÇERS Z ARAÇ SATIfiI GEÇERS Z ARAÇ SATIfiINDA TARAFLARIN HAKLARI Özet: Trafik siciline tescil edilmifl olan araçlar n noter d fl ndaki sat fl geçersiz oldu- undan herkes ald n geri vermekle yükümlüdür. Bir taraf paray, di er taraf da arac kulland için, trafik görevlilerince araca el konuldu u tarihe kadar faiz istenemez. Öte yandan, harici sat fl geçersiz oldu- undan taraflar için tazminat hakk n n do du undan söz edilemez. Davac vekili, müvekkilinin daval dan plakal otobüsü TL. bedelle sat n ald n, daval n n arac n devri konusundaki edimini yerine getirmemesi sonucu arac n trafikten men edildi ini, araç bedelinin iadesi ve zarar n tazmini için ihtar çekildi ini belirterek feshedilen sözleflme nedeniyle araç bedeli OOO T L ' n i n TL'si 'te, TL'si için 'te ihtar n tebli edildi i, tarihine kadar ticari faiz uygulanmas - na, bu tarihten sonras için temerrüt faizi uygulanarak ayr ca arac n müvekkilince kullan lmamas nedeniyle u ran lan TL'nin de 'ten itibaren temerrüt faizi uygulanmak suretiyle daval dan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir. Daval davaya cevap vermemifltir. Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkifli raporuna göre, davan n kabulüne, fesih olan sözleflme nedeniyle TL'nin daval dan tahsiline, dava konusu alaca n TL'si için 'ten TL'si için 'ten tarihine kadar ticari faiz, toplam alaca a 'ten itibaren temerrüt faizi uygulanmas na, davac n n arac kullanamamas ndan dolay TL tazminat n daval dan al nmasma, bu tutara 'ten itibaren temerrüt faizi uygulanmas na karar verilmifl, hüküm daval taraf ndan temyiz edilmifltir. Trafik siciline tescil edilmifl araçlar n 2918 Say l Yasan n 20/d maddesi uyar nca noter d fl ndaki sat fllar geçersiz oldu undan herkes ald - n iade etmekle yükümlüdür. Bir taraf paray di eri de arac kulland için araca trafik görevlilerince el konuldu u tarihe kadar faiz istenemez.

5 Yarg tay Kararlar 2383 Ancak, el koyma tarihinden sonras için faiz talep edilebilir. Öte yandan harici sat fl sözleflmesi geçersiz oldu undan davac n n tazminat talebinin de dayana bulunmamaktad r. Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin yan lg l gerekçelerle yaz l flekilde hüküm kurulmas do ru de ildir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle hükmün temyiz eden daval yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2006/6422 K: 2006/12365 T: BORÇLAR HUKUKU ARAÇ SATIfiI G ZL AYIP ALICININ HAKLARI ARACIN YEN S YLE DE fit R LMES (BK m. 202, 203) Özet: Sat lan araçtaki gizli ay b n varl - n n anlafl lmas ndan sonra süresi içerisinde dava açan al c, arac n yenisi ile de ifltirilmesini isteyebilir. Davac yetkilisi, daval H. Afi'nin üretti i, di er daval n n satt H. 1,6 GLS, 2004 Model arac tarihinde, TL bedelle sat n ald klar n, araç trafi e ç kt ktan sonra boya üzerinde lekeler olufltu unu ve boyan n akmaya bafllad n belirterek, arac n yenisi ile de ifltirilmesini, olmad takdirde mal bedelinin rayiç de eri üzerinden taraf na ödenmesini talep ve dava etmifltir. Daval H. Otomotiv San. ve Tic. Afi vekili, davac n n süresinde ay p ihbar nda bulunmad n, davan n zamanafl m na u rad n, arac n ay ps z olarak davac ya teslim edildi ini, boyan n kimyasal yap s n n d fl etkenlerle bozulabilece ini, aksi görüsün kabulü halinde kullan m bedelinin sat fl de erinden dürülmesi gerekti ini bildirerek davan n reddini istemifltir. Daval K. San. Tic. Ltd. fiti. vekili, talebin hakkaniyete uygun olmad n bildirerek davan n reddini istemifltir. Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkifli raporuna göre, zamanafl - m definin yerinde olmad, ay b n gizli olmas na ra men arac n de ifltirilmesini gerektirecek bir durumun bulunmad, davac vekilinin hasar tazmini taleplerinin olmad m aç kça belirtti i gerekçesiyle, arac n de ifl-

6 2384 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 tirilmesi ile ilgili talebin reddine, semenin tenzili hususundaki dava hakk sakl kalmak üzere, bedelin tahsiline iliflkin talebin reddine karar verilmifl, hüküm davac vekilince teniyiz edilmifltir. Dava, sat lan n ay b nedeniyle yenisi ile de ifltirilmesi ya da rayiç bedelinin tahsili istemi ile aç lm flt r. Davac vekili yarg lama aflamas nda al nan beyan nda da ayn istemi tekrarlam flt r. Davaya konu arac n gizli ay pl oldu u bilirkifli raporu ile sabit oldu- u gibi, ay p ihbar n n süresi içinde yap ld ve davan n da süresinde aç ld mahkemenin kabulündedir. BK'n n 202. maddesi hükmüne göre "Sat c n n tekeffülü alt ndaki sat lan n ay b anlafl ld zaman al c n ukayyerdir. Dilerse sat lan redde haz r oldu unu beyanla flah n n fesli edilmesini, dilerse sat lan al koyup k ymetinin noksan mukabilinde semenin tenzil olunmas n dava eder." Ayn yasan n 203. maddesinde ise, "Sat lan, miktar muayyen misli fleylerden ise al c dilerse fesih veya semenin tenzilinden hiç birini talep etmeyip sat lan n ay ptan ah misliyle de ifltirilmesini dava edebilir." Bu durumda mahkemece, sat lan arac n gizli ay pl oldu u, ay b n nitelik ve boyutu, davan n süresinde aç ld ve davac n n öncelikle sat lan n ay ptan ari yenisi ile de ifltirilmesini talep etti i gözetilerek, BK'n n 203. maddesi gere ince arac n ay ptan ari misli ile de ifltirilmesine karar verilmesi gerekirken, olaya uygun düflmeyen gerekçeyle yaz l flekilde hüküm kurulmas nda isabet görülmemifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle hükmün daval yarar na BO- ZULMASINA peflin harc n istek halinde iadesine gününde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı