SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER"

Transkript

1 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER 2004

2 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ BAKANLAR KURULU KARARLARI Tarih ve 2004/7712 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme 27 Eylül 2001 tarihinde imzalanan ve tarihli ve 5191 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme nin ekli beyanlar ve çekinceler ile birlikte onaylanmasına ilişkin tarih ve 2004/7712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de Tarih ve 2004/7753 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesine göre yürürlüğe konulmasına ilişkin Tarih ve 2004/7753 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve 2004/7808 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik in tanım ve kısaltmaları düzenleyen 3., MKK nın görev yetkilerini düzenleyen 7., MKK nın sorumluluğunu düzenleyen 8., MKK üyeliği ve esaslarını düzenleyen 11., 12., 13., 14. ve 16., MKK nın gözetimi ve denetimine ilişkin 22. maddelerinde değişiklik yapan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve 2004/7808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de DEVLET BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ ve TEBLİĞLERİ Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Bireysel emeklilik aracılarında aranacak nitelikleri, faaliyetleri, yapamayacakları işleri, sınava, sicile, lisans belgesine ve tanıtım kartına ilişkin işlemler ile bireysel emeklilik aracılarına ilişkin diğer usul ve esasları belirleyen Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 ıncı maddesi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi nin işlem, üyelik, takas ve faaliyet esaslarının düzenlenmesine ilişkin Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

3 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin borsanın yönetim kurulu yapısını düzenleyen 14. ve garanti fonunu düzenleyen 46. maddelerinde değişiklik yapan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri düzenleyen 5., sınava ilişkin başvuruları, sınav konularını ve sınava ilişkin değerlendirmeleri düzenleyen 8. ve 11., tanıtım kartı, içeriği ve kullanımını düzenleyen 17. ve geçici 1. maddelerinde değişiklik yapan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2) tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında emeklilik şirketine dönüşen şirketler ile hayat branşında faaliyet gösteren ve yeni sigorta sözleşmesi akdetme yetkisi olan sigorta şirketlerinden kurulacak emeklilik şirketine asgari yüzde on payla kurucu ortak olanlarda mevcut birikimli hayat sigortalıların talep etmeleri ve sigortalıların ilgili mevzuatta öngörülen şartları haiz olmaları halinde, birikimlerinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine aktarımına ilişkin esas ve usulleri belirleyen Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2) tarih ve sayılı Resmi Gazete de SERMAYE PİYASASI KURULU YÖNETMELİKLERİ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği Menkul kıymetlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kotuna alınması, kotta kalması, kottan geçici veya sürekli çıkarılması, Borsa pazarlarında işlem görmesi ve işlemlerin sürekli veya geçici olarak durdurulması esaslarını düzenleyen, menkul kıymetlerin sağlıklı ve etkin bir piyasada açıklık ve dürüstlük içinde işlem görmesini sağlamak üzere menkul kıymetleri Borsa kotunda bulunan ve/veya Borsa pazarlarında işlem gören ortaklıkların uyması gereken kurallar ile Borsaya verilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin borsa emirlerini düzenleyen 19. ve emrin düzeltilmesini veya iptal edilmesini düzenleyen 20. maddelerinde değişiklik yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de 170 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

4 SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:76 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine ve yapılan değişiklik ile aracı kurumların yetki belgesine bağlı faaliyetlerinden birinde 12 ay süresince herhangi bir iş ve işlem yapılmadığının tespit edilmesi durumunda veya aracı kurum tarafından bu faaliyetlerinden birinin 6 ay veya daha fazla yürütülmeyeceğinin bildirilmesi halinde ilgili yetki belgesinin iptal edileceğine ilişkin hükümde yer alan 12 ve 6 aylık sürelerin, haklı bir sebebin varlığı halinde Kurul tarafından uzatılabileceğinin düzenlenmesine ilişkin Seri:V, No:76 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:75 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin tarihinde yürürlüğe girecek olan portföy yönetim şirketlerinin portföy saklama kuruluşu kullanma zorunluluğuna ilişkin hükmünün uygulanma tarihinin 1 yıl daha uzatılmasına; portföy saklama kuruluşu kullanma zorunluluğunun sadece kurumsal yatırımcıların (emeklilik yatırım fonu, yatırım fonu ve ortaklıkları) portföylerinin yönetimini yapacak ve bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruma portföy yönetimi hizmeti sunmayacak portföy yönetim şirketleri için aranmamasına; yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin ileri düzey lisans sınavında başarılı olmaları şartının genişletilerek, yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip veya sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans sınavında başarılı olmaları zorunluluğunun getirilmesine ilişkin değişiklik yapan Seri:V, No:75 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:16 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 4 üncü maddesinde yer alan, ortaklıkta %10 dan fazla paya sahip tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyelerinin Tebliğin 5 inci maddesinde aranan şartları taşımalarına ilişkin hükmünün, kamu kurumları ve kamu kurumları niteliğindeki tüzel kişileri kapsamayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin Seri:VI, No:16 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Seri:V, No:77 Sayılı Tebliğ Aracı kuruluşlar tarafından düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu ile yatırımcıların, faaliyetlerini sürdüren aracı kuruluşların hukuki ve mali durumları hakkında bilgilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

5 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:78 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yetkili kuruluşları düzenleyen 4., özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetleri düzenleyen 12., sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemini düzenleyen 31. ve müşterilerin özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmemesine ilişkin bildirimi düzenleyen 35. maddelerinde değişiklik yapan Seri:V, No:78 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:XI, No:26 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in özsermaye kalemlerinin düzeltilmesini düzenleyen 14. ve kar dağıtımını düzenleyen 36. maddelerinde değişiklik yapan Seri:XI, No:26 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Seri:IV, No:32 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ e halka açık anonim ortaklıkların 2003 yılı karından yapacakları temettü dağıtımının zamanını düzenleyen bir geçici madde eklenmesine ilişkin seri:iv, No:32 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Seri:IV, No:32 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Hakkında Seri:VII, No:23 Sayılı Tebliğ Borsa yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma belgeleri ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları düzenleyen Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:17 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nde dünya uygulamalarına da paralel olarak yeni faaliyet alanları yaratmak ve portföy sınırlarına esneklik getirilmek suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gelişimlerine hız kazandırılması, kurumsal yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılarak hem yatırımcıların daha etkin şekilde korunması hem de sektöre uluslararası alanda rekabet avantajı sağlanmasına imkan tanınması amacına yönelik değişiklikler yapan Seri:VI, No:17 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de 172 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

6 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:41 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:22 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin halka arzda kısıtlamaları düzenleyen 4. maddesinin ( ) numaralı alt bendinde ve parasal tutarların her yıl Maliye Bakanlığı nca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak Kurul ca yeniden belirlenmesini düzenleyen Ek 2. maddesinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:42 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin tanımları düzenleyen 4., özel durumları düzenleyen 5. ve hisse senetlerinde işlem yapanların açıklamasını düzenleyen 14. maddelerinde değişiklik yapan Seri:VIII, No:42 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:33 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV, No:9 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin amaç ve kapsamını düzenleyen 1. ve halka açık anonim ortaklıklara tanınan muafiyetleri düzenleyen 3. maddelerinde değişiklik yapan Seri:IV, No:33 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:II, No:20 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Seri:II, No:13 sayılı Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin tahvillerde ödenecek faizi düzenleyen 14., değişken faizli tahvillerde faiz ödeme şartlarını düzenleyen 16., kayda alınma için Kurul'a başvuruyu ve gerekli belgeleri düzenleyen 18., izahname ve sirkülerle halka açıklanan konulardaki değişiklikleri düzenleyen 20. maddelerinde değişiklik yapan Seri:II, No:20 sayılı Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:28 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:27 sayılı Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in satışa yetkili kuruluşları düzenleyen 17. ve kar dağıtımı ve yerini düzenleyen 23. maddelerinde değişiklik yapan, bu değişikliklerle KZBO ların halka arz yoluyla satışında ve ödemelerinde aracı kuruluş kullanılması zorunluluğu getiren Seri:III, No:28 sayılı Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

7 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:29 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:14 sayılı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliği nin tanım ve kısaltmaları düzenleyen 2. maddesinde değişiklik yapan ve aracı kuruluş kullanma zorunluluğunu düzenleyen 24/A maddesini ekleyen Seri:III, No:29 sayılı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:30 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:10 sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ne halka açıklanan konularda değişiklikleri düzenleyen 10/A ve ilan ve reklamları düzenleyen 10/B maddelerinin eklenmesi ile birlikte aracı kuruluş kullanma zorunluluğunu ve satış sonuçlarının Kurul a bildirilmesini düzenleyen 11. maddesinde değişiklik yapan Seri:III, No:30 sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:31 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:13 sayılı Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin aracı kuruluş kullanma zorunluluğunu düzenleyen 16. maddesinde değişiklik yapan ve bu değişiklikle finansman bonolarının halka arzının ve ödemelerinin aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunluluğunu getiren Seri:III, No:31 sayılı Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:III, No:32 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:III, No:26 sayılı Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin aracı kuruluş kullanılmasını düzenleyen 14. ve ikinci el piyasa işlemleri ve bedelin geri ödenmesini düzenleyen 25. maddelerinde değişiklik yapan, bu değişikliklerle altın, gümüş ve platin bonoların halka arz yoluyla satışında ve bedelinin ödenmesinde aracı kuruluş kullanılması zorunluluğu getiren Seri:III, No:32 sayılı Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:34 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ le, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeliği tanımının genişletilmesine, üyelerin MKK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde diğer bir üye aracılığıyla MKK işlemlerini yürütebileceğinin düzenlenmesine ve ihraççılar tarafından açılacak hesapların esaslarının yeniden belirlenmesine ilişkin değişiklikler yapan Seri:IV, No:34 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde 174 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

8 Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:43 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ de, değerleme hizmete verecek şirketlerin ödenmiş sermayesinin asgari %20'sinin, en az iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması şartının sağlanmasına ilişkin sürenin tarihine kadar uzatılmasını düzenleyen Seri:VIII, No:43 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:24 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin tanımları düzenleyen 4., katılma belgelerinin alım-satımını düzenleyen 37. ve fon portföyüne ilişkin sınırlamaları düzenleyen 42. maddelerinde değişiklik yapan, bu değişikliklerle fon portföy değerinin azami %20 sinin nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşabilmesine imkan tanıyan Seri:VII, No:24 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:XI, No:27 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e Kurul tarafından yayımlanan muhasebe standartları açıklamaları saklı kalmak üzere, işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamalarının, bu Tebliğ de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğunu düzenleyen ek maddeyi ekleyen Seri:XI, No:27 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:9 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin portföy yönetim şirketlerinin portföy saklama kuruluşlarından hizmet alınması için bu kuruluşlarla sözleşme yapma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin yürürlülük tarihinin tarihine kadar uzatılması amacıyla geçici 5. maddesinde değişiklik yapan Seri:V, No:9 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yatırım Fonları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:25 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Türkiye Sermaye Piyasası

9 Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin fon portföyüne yönelik sınırlamaların düzenlendiği 42 inci maddesinde değişiklik yapan ve bu değişiklikle farklı türlerdeki yatırım fonu katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin fon portföyünün belirli bir miktarını aşamayacağına ilişkin sınırlamaya borsa yatırım fonu katılma belgelerinin de dahil edilmesini sağlayan ve bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki yatırım fonlarının toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay sayısının %30 undan fazlasına sahip olamayacağına ilişkin düzenleme getiren Seri:VIII, No:25 sayılı Yatırım Fonları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:25 Sayılı Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GENELGELERİ Emir Giriş Bilgilerine Acente/Fon Kodu (AFK) Alanı Eklenmesi Hakkında Genelge İMKB nin tarih ve 192 sayılı Genelgesi ile Hisse Senetleri Piyasası Elektronik Alım- Satım Sistemi ne iletilen emir bilgileri, kısaca AFK olarak tanımlanmış, Acente/Fon Kodu olarak adlandırılan 3 karakterlik yeni bir alan emir giriş bilgilerine eklenmiştir. Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 35 inci Maddesi Hakkında Genelge Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:65 sayılı Tebliğin 35 inci maddesinde yer alan, takas ve özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilerin aracı kurum tarafından Borsaya bildirilmesi ve Borsa tarafından ilan edilmesine ilişkin düzenlemenin uygulama esasları ve aracı kurumların söz konusu müşterileri Borsaya hangi formatta bildirecekleri tarih ve 193 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. Halka Arz Sonrası İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda İşlem Görmeye Başlayacak Şirketlerin Hisse Senetlerinde Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Hakkında Genelge tarih ve 194 sayılı Genelge ile, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:I, No:26 sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin 21/A maddesi uyarınca halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde uygulanacak emir ve fiyat kurallarına ilişkin düzenlemeler belirlenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın Giriş/Çıkış Düzeni Hakkında Genelge İMKB Yönetmeliği nin 17 nci maddesinde yer alan Borsanın çalışma, giriş ve çıkış düzeni bir genelgeyle üyelere ve personele duyurulur. hükmü uyarınca, Borsa ya giriş ve çıkışların koordineli olarak takip edilmesi amacıyla uyulması gereken kurallar tarih ve 195 sayılı Genelge ile üyelere duyurulmuştur. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Normal Emirler Pazarı nda Emir Büyüklüklerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Genelge tarih ve 196 sayılı Genelge ile, Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği nin 8 inci maddesi hükümleri doğrultusunda Kesin Alım Satım Normal Emirler Pazarı nda TL ödemeli devlet iç borçlanma senetleri için bir seferde girilebilecek en büyük emir miktarının TL. ye ( YTL) yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 35 inci Maddesi Hakkında Genelge tarih ve 197 sayılı Genelge ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:65 sayılı Tebliğin 35 inci maddesinde yer alan, takas ve özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine 176 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

10 getirmeyen müşterilerin aracı kurum tarafından Borsaya bildirilmesi ve Borsa tarafından ilan edilmesine ilişkin düzenlemenin uygulama esasları ve aracı kurumların söz konusu müşterileri Borsaya hangi formatta bildirecekleri düzenlenmiştir. Hatalı Girilen Emirler ile Bu Emirler Sonucunda Gerçekleşen İşlemlere İlişkin Kayıt Düzeltme Bildirimlerinin, Üyelerce Şirket Merkezlerinden Uzaktan Erişim Altyapısı Üzerinden İMKB ye Aktarılmasına ve Borsa Paylarının Hesaplanmasına İlişkin Genelge Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tarafından ortaklaşa yürütülen Gözetim Sistemi Projesi ile birlikte Takasbank bünyesinde oluşturulan yeni yapı gereğince, hatalı olarak Borsa ya iletilen emirlere ilişkin düzeltme bildirimlerinde bulunulması ve bu bildirimlere istinaden tahakkuk ettirilen ilave Borsa paylarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmış; ayrıca ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri sonrasında oluşan koşullar dikkate alınarak Borsa da gerçekleştirilen işlemlerden alınan Borsa payının farklı oranlarda hesaplanması uygulamasının sona erdirilerek tüm işlemler için genel bir Borsa payı oranının geçerli olması uygun görülmüştür. Bu yapı uyarınca yeni yöntem ve işleyiş esasları İMKB nin tarih ve 198 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir. Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemleri Hakkında Genelge tarih ve 199 sayılı Genelge ile tarih ve 21 sayılı Genelge değiştirilmiş ve Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerini düzenleyen SPK Tebliğinde yapılan değişiklik ile söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi için izin alınma sisteminin kaldırılmasına ilişkin düzenleme ile uyumlu hale getirilmiştir. İMKB de Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluşların Devir, Birleşme, İştirak Hallerinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 200 sayılı Genelge ile tarih ve 175 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış ve İMKB de faaliyet gösteren aracı kuruluşlar arasında birleşme veya bir aracı kuruluşun bir başka aracı kuruluş tarafından devralınması veya Borsa üyesi bir veya birden fazla aracı kuruluşun tüm aktif ve pasifinin, hak ve borçlarının Borsa üyesi olmayan bir aracı kuruluşa devredilmesi veya bankaların Hisse Senetleri Piyasası faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ilke kararı uyarınca aracı kurumlar vasıtasıyla yürütmeleri veya bir aracı kuruluşun veya doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulunan birden fazla aracı kuruluşun sermayesinin doğrudan %50 sinden fazlasına iştirak etmiş olması hallerinde uygulanacak esaslar belirlenmiştir. Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinin Değiştirilmesine Dair Genelge Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:I, No:26 sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği ne Seri:I, No:32 sayılı Tebliğ ile eklenen Ek-2 nci madde hükümleri dikkate alınarak tarih ve 54 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi yürürlükten kaldırılmış ve tarih ve 201 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir. Faaliyetleri Kendi Talebi Üzerine Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Durdurulan Aracı Kuruluşlara İlişkin Teminat Uygulaması Hakkında Genelge tarih ve 202 sayılı Genelge ile tarih ve 12 sayılı Genelgede yer alan ortalama teminata ilişkin mevcut düzenlemeye, faaliyetleri kendi talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından durdurulan aracı kuruluşlar ile sınırlı olmak üzere, bu üyelerin ortalama teminat yükümlülüğünün, içinde bulunulan dönem ve izleyen bir dönem (üç ay) boyunca uygulanacağına ilişkin hüküm ilave edilmiştir. Ancak İMKB Yönetim Kurulu söz konusu üyelerin işlem hacmini, faaliyet türlerini, mali durumunu ve risk unsurlarını dikkate Türkiye Sermaye Piyasası

11 alarak bu süreyi 4 dönem kadar uzatabilecektir. Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Hisse Senetlerinin Baz/Referans Fiyatlarının Belirlenme Yöntemi Hakkında Genelge tarih ve 203 sayılı Genelge ile tarih ve 132 sayılı Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Hisse Senetlerinin Baz/Referans Fiyatlarının Belirlenme Yöntemi Hakkında Genelgenin 1-I-b maddesi değiştirilmiş olup, temettünün tamamının nakit olarak dağıtılması halinde, tedavülde yeni hisse senedi de bulunuyorsa, baz fiyat hesaplanmayarak hisse senedinin fiyatının serbest bırakılacağı düzenlenmiştir. İkinci Ulusal Pazar Esasları Hakkında Genelge tarih ve 204 sayılı Genelge ile İMKB Kotasyon Yönetmeliğindeki kotasyon koşullarını sağlayamayan şirketler ile gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmelerine olanak sağlamak ve bu şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada rekabet koşulları içerisinde oluşmasını teminen İkinci Ulusal Pazar işleyiş esasları yürürlüğe girmiştir. Yeni Ekonomi Pazarı Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genelge tarih ve 205 sayılı Genelge ile telekomünikasyon, bilişim, elektronik, internet, bilgisayar üretim, yazılım ve donanım, medya ve İMKB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek benzeri alanlarda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin sermaye piyasalarından kaynak elde etmelerini sağlamak ve bu şirketlerin hisse senetlerinin İMKB de güven ve şeffaflık ortamında, organize ikincil piyasada işlem görmesini temin etmek amacıyla Yeni Ekonomi Pazarı kuruluş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Gözaltı Pazarı Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genelge tarih ve 206 sayılı Genelge ile hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri ile ilgili olağan dışı durumların ortaya çıkması; hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli olarak aydınlatılmasına ve mevcut düzenlemelere uyum konusunda gerekli özenin gösterilmemesi; yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği hisse senetlerinin İMKB kotundan ve/veya işlem gördüğü pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin ortaya çıkması nedeniyle şirketlerin inceleme ve izleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte, hisse senetlerinin İMKB bünyesinde işlem görebileceği organize bir pazar oluşturmak ve söz konusu şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmış tasarruf sahiplerine likidite olanağı sunmak amacıyla Gözaltı Pazarı kuruluş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Genelge tarih ve 207 sayılı Genelge ile önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin İMKB de güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Toptan Satışlar Pazarı kuruluş ve işleyiş esasları belirlenmiştir. İMKB de Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluşların Devir, Birleşme, Bölünme ve İştirak Hallerinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 208 sayılı Genelge ile tarih ve 200 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 208 sayılı Genelge ile İMKB de faaliyet gösteren aracı kuruluşlar arasında birleşme veya bir aracı kuruluşun bir başka aracı kuruluş tarafından devralınması veya Borsa üyesi bir veya birden fazla aracı kuruluşun tüm aktif ve pasifinin, hak ve borçlarının Borsa üyesi olmayan bir aracı kuruluşa devredilmesi veya Borsa üyesi bir aracı kuruluşun 178 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

12 faaliyetlerinin kısmi bölünme suretiyle kurulacak olan Borsa üyesi olmayan bir aracı kuruluşa devredilmesi veya bankaların Hisse Senetleri Piyasası faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ilke kararı uyarınca aracı kurumlar vasıtasıyla yürütmeleri veya bir aracı kuruluşun veya doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulunan birden fazla aracı kuruluşun sermayesinin doğrudan %50 sinden fazlasına iştirak etmiş olması hallerinde uygulanacak esaslar belirlenmiştir. Borsa Dışında Gerçekleştirilen Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin Borsa ya Bildirimi Hakkında Genelge 27 Ağustos 2004 tarih ve 209 sayılı Genelge ile Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin Borsa ya bildirimini düzenleyen tarih ve 168 sayılı Genelgenin tescil işlemleri başlıklı 1 inci maddesi yeniden düzenlenerek, tescil bildirimlerinin kesinleştiği gün saat 17:00 ye kadar bildirimi yapan aracı kuruluşun yazılı talebiyle iptal işleminin Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü tarafından yapılabileceği; tescil bildirimlerinin kesinleştiği gün saat 17:00 itibariyle tüm bildirimlerin kesin ve nihai kabul edileceği düzenlenmiştir. Yeni Türk Lirasına Geçiş Öncesinde İMKB Hisse Senetleri Piyasasında Emir Giriş Kurallarında Tarihinde Devreye Alınacak Yeni Düzenlemeler Hakkında Genelge tarih ve 210 sayılı Genelge ile Hisse Senetleri Piyasasında tarihinde başlayacak ve tarihine kadar uygulanacak fiyat adımları tablosu yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, Borsa ya küsurat emri iletiminde yaşanabilecek olası tıkanıklığın önlenmesi amacıyla, tarih ve 2 sayılı Genelge ile getirilen Bir üyenin bir hissedeki tüm temsilcilerine ait bekleyen küsurat emirlerinin toplamı alışta ve satışta olmak üzere bir lota eşit ya da fazla olamaz. kuralının tarihleri arasında uygulanmaması kararlaştırılmıştır. Tahvil ve Bono Piyasası nın İşleyiş Esaslarını Düzenleyen 118, 129, 136, 177 ve 196 sayılı Genelgelerle değişik tarih ve 113 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge tarih ve 211 sayılı Genelge ile tarih ve 113 sayılı Genelgenin emir ve lot büyüklükleri başlıklı maddesinde yer alan minimum ve maksimum emir büyüklükleri yeniden düzenlenmiştir. İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Uygulama Esasları Hakkında Genelge tarih ve 212 sayılı Genelge ile İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu başlıklı 13 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan, Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması şartı ile (k) bendinde yer alan Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi şartının sağlanıp sağlanmadığının tespiti için şirketlerden alınacak bilgi ve belgeler belirlenmiştir. Borsa Yatırım Fonları Katılma Belgelerinin Borsada Kotasyonu ve İşlem Görmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 213 sayılı Genelge ile borsa yatırım fonları katılma belgelerinin İMKB kotuna alınması ve İMKB bünyesindeki Fon Pazarında işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Türkiye Sermaye Piyasası

13 İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Uygulama Esasları Hakkında Genelge tarih ve 214 sayılı Genelge ile İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu başlıklı 13 üncü maddesinin (h) ve (k) bentlerinde aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti için, hisse senetlerinin kota alınmasını talep eden şirketlerden Borsa tarafından istenecek bilgi ve belgeler yeniden düzenlenmiştir. Borsa Dışı Lot Altı İşlemleri İşleyiş Esaslarının YTL ye Geçiş Kapsamında Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Genelge tarih ve 215 sayılı Genelge ile borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarını düzenleyen 146 ve 183 sayılı Genelgeler YTL ye geçiş kapsamında yeniden düzenlenmiş ve daha önceki düzenlemelerde yer alan ek teminat, işlem yöntemi, fiyat, miktar ve yürürlük başlıklı maddeler güncellenmiştir. Özel Durum Açıklamaları ile Diğer Açıklamaların Borsa ya Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 216 sayılı Genelge ile Sermaye Piyasası Kurulu nun ve İMKB nin kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde İMKB ye gönderilen özel durum açıklamaları, mali tablolar, geçici vergi beyannamesi eki mali tablolar, TTK nın 324 üncü maddesi çerçevesinde düzenlenen mali tablo ve bilirkişi raporları, yatırım ortaklıkları portföy değer tabloları, aylık bildirimler ve diğer açıklamaların kamuya duyurulmak üzere İMKB ye gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası İşleyiş Esasları Hakkında Genelge tarih ve 217 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında işlem gören dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işleyiş esaslarını düzenleyen 189 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Takas Sisteminin İşleyişine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 218 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında işlem gören dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin takas işlemlerinin işleyişine ilişkin esasları düzenleyen 190 sayılı Genelge, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 219 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında işlem gören dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin teminat ve pozisyon limitleri esaslarını düzenleyen 191 sayılı Genelge, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Piyasa Üyeliğine ilişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 220 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında piyasa üyeliğine ilişkin esasları düzenleyen 155 sayılı Genelge, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Takas Üyeliğine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 221 sayılı Genelge ile İMKB Vadeli İşlemler Piyasasında takas üyeliğine ilişkin esasları düzenleyen 156 sayılı Genelge, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 180 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

14 YTL ye Geçiş Kapsamında Hisse Senetleri Piyasası İşlemlerinden Doğan Temerrütler Nedeniyle Uygulanan Disiplin Cezalarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Genelge tarih ve 222 sayılı Genelge ile İMKB Disiplin Komitesi tarafından günlük toplam temerrüt tutarı üzerinden hesaplanarak uygulanmakta olan kademeli para cezaları YTL ye geçişe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Hisse Senetleri Piyasası Üye Teminatları Hakkında Genelge tarih ve 223 sayılı Genelge ile Menkul Kıymet Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve İMKB Yönetmeliği uyarınca üyelerin yatırmak zorunda oldukları Hisse Senetleri Piyasası teminat tutarları ile teminat tesis yöntemlerine ilişkin 12, 42, 73, 119 ve 202 sayılı Genelgeler, YTL ye geçiş nedeniyle birleştirilerek YTL ile uyumlu hale getirilmiştir. Hisse Senetleri Piyasası Genelgesi tarih ve 224 sayılı Genelge ile Hisse Senetleri Piyasasına ilişkin olarak tarih ve 2 sayılı Genelgeden 2004 yılı sonuna kadar çıkarılan tüm genelgeler (2, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 65, 74, 81, 82, 83, 99, 100, 102, 103, 112, 117, 122, 125, 126, 133, 134, 140, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 158, 161, 162, 166, 176, 178, 182, 183, 185, 186, 188, 192, 194, 198, 210, 213 ve 215 sayılı genelgeler) güncellenerek tek bir genelge başlığı altında bir araya getirilmiştir. YTL Uygulamasına Geçişte Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Genelge tarih ve 225 sayılı Genelge ile Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında tarih ve 207 sayılı Genelge ve eklerinde yer alan TL ifadelerin YTL ye dönüştürülmesi amacıyla, İşlem Esasları başlıklı VIII inci maddesi ile genelge eklerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları Hakkında Genelge tarih ve 226 sayılı Genelge ile Tahvil ve Bono Piyasası işleyiş esasları güncellenmiştir. Bu çerçevede, Tahvil ve Bono Piyasası işleyiş esaslarını düzenleyen 113, 115, 118, 136, 179, 196 ve 211 sayılı genelgeler ile 1616 ve 1688 sayılı genel mektuplar YTL ve değişen piyasa koşullarına uyumlu hale getirilerek tek genelge altında toplanmıştır. Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Kotasyon Esasları Hakkında Genelge tarih ve 227 sayılı Genelge ile Tahvil ve Bono Piyasası başvuru, teminat ve kotasyon esaslarına ilişkin hükümleri içeren genelgeler yeniden düzenlenerek, İMKB nin söz konusu esasları oluşturan 3, 56, 68, 80, 98, 120, 127 ve 165 sayılı genelge hükümleri YTL ye uyumlu hale getirilerek, tek genelge altında toplanmıştır. İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endekslerine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge tarih ve 228 sayılı Genelge ile İMKB DİBS endekslerine ilişkin esaslar, YTL ye uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmiş ve konuya ilişkin 349, 1004, 1011 ve 1515 sayılı genel mektuplarda yer alan hükümler tek genelge altında toplanmıştır. Tahvil ve Bono Piyasası Borsa Payları ve Tescil Ücretleri Hakkında Genelge tarih ve 229 sayılı Genelge ile Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleşen işlemlerden alınan Borsa paylarına ve Borsa dışı işlemlerin tescili nedeniyle tahsil edilen tescil ücretlerine ilişkin hükümleri içeren genelgeler YTL ye uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede İMKB nin 129, 169, 173 ve 177 sayılı genelgeleri tek bir Türkiye Sermaye Piyasası

15 genelge altında toplanmıştır. Borsa Dışında Gerçekleştirilen Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin Borsaya Bildirim Esasları Hakkında Genelge tarih ve 230 sayılı Genelge ile gerek YTL ye uyum, gerekse değişen piyasa koşulları nedeniyle, Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin Borsaya tescili amacıyla yapılacak bildirimlere ilişkin düzenlemelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, konuya ilişkin 116, 128, 157, 163, 168, 181, 187 ve 209 sayılı genelgeler ile 1147 ve 1706 sayılı genel mektuplar tek genelge altında toplanmıştır. İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları Hakkında Genelge tarih ve 231 sayılı Genelge ile İMKB Hisse Senetleri Endeksi Temel Kuralları Hakkında tarih ve 130 sayılı Genelge ve tarih ve 137 sayılı Genelge YTL ye geçiş kapsamında değiştirilmiştir. Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Hisse Senetlerinin Baz/Referans Fiyatlarının Belirlenme Yöntemi Hakkında Genelge tarih ve 232 sayılı Genelge ile YTL ye geçiş kapsamında Hisse Senetleri Piyasasında 1 YTL nominal değerin işlem birimi olarak kabul edilmesi, devralma ve devrolma işlemlerinde uygulanacak esasların belirlenmesi, mevzuatta meydana gelen değişikliklere uyum sağlanması ve bazı maddelere açıklık getirilmesi amacıyla konuya ilişkin tarih ve 203 sayılı Genelge değiştirilmiştir. Tahvil ve Bono Piyasası Takas ve Temerrüt İşlemlerine İlişkin Esaslar hakkında Genelge tarih ve 233 sayılı Genelge ile gerek YTL ye uyum, gerekse değişen piyasa koşulları nedeniyle Tahvil ve Bono Piyasası takas ve temerrüt işlemlerine ilişkin esasları belirleyen hukuki düzenlemelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu hukuki düzenlemeleri oluşturan 114, 123, 145, 159, 167 ve 180 sayılı Genelgeler YTL ve değişen piyasa koşullarına uyumlu hale getirilerek tek bir genelge altında toplanmıştır. VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (a) Ödenmesi sırasında tevkifat yoluyla vergilendirilen, repo kazançları, mevduat faizi gelirleri, MKYF kar payları ve ÖFK kar paylarını beyan dışı bırakan, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 55 inci maddesi hükmünün yürürlük süresinin tarihine kadar uzatılmasına, (b) Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamı ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 59 uncu maddesi hükmünce uygulanan istisna süresinin uzatılmasına, (c) Kurumların sermaye yapısının iyileştirilmesi amacıyla, iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlara yönelik istisna sağlayan, Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici 28 inci maddesi hükmünün yürürlük süresinin tarihine kadar uzatılmasına, (d) Kurumların 2004 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisi oranının %33 olarak uygulanmasına, (e) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlerin damga vergisinden istisna edilmesine, (f) Yıllık gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajında beyan ve ödeme sürelerinde değişiklik yapılmasına, (g) diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de 182 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

16 430 Seri No lu Tahsilat Genel Tebliği Başta gecikme zammının günlük hesaplanması olmak üzere 5035 sayılı Kanunla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerin uygulamasına yönelik açıklamaların yapılmasına ilişkin 430 Seri No lu Tahsilat Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 327 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2003 yılı sonu itibariyle uygulanacak olan kurlara ilişkin 327 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 43 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 5035 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalara ilişkin 43 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 328 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarihli mali tabloların enflasyon düzeltme işlemlerini, enflasyon düzeltilmesini yapacak mükellefleri, parasal ve parasal olmayan kıymetleri, reel olmayan finansman maliyetleri, toplulaştırılmış yöntemleri ve yapılacak muhasebe kayıtlarını ayrıntılı olarak açıklayan 328 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 329 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için, Performans Derecelendirme Bildirimi verme zorunluluğu getirilmesine ilişkin 329 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 330 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Muhtasar beyanname ile katma değer vergisi beyannamesinin iki örnek olarak alınması uygulamasına tarihi itibariyle son verilmesine ilişkin 330 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Gider Vergileri Sirküleri / sayılı Kanun uyarınca kurulan bireysel emeklilik şirketleri ve bireysel emeklilik aracılarının banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin açıklamaların yapıldığı Gider Vergileri Sirküleri / tarihinde 252 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin 252 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu Sirküleri / yılının ilk geçici vergi döneminin sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmak için gerekli şartların oluşup oluşmadığı; tarihli bilançoların Vergi Usul Kanununun geçici 25 inci maddesine göre düzeltilip düzeltilmeyeceği veya 5024 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi uyarınca düzeltmeye tabi tutmak istemeyen mükelleflerin ne gibi işlem Türkiye Sermaye Piyasası

17 yapacağı; düzeltmeye ilişkin defter kayıtlarının ne zaman gerçekleştirileceği hususlarına ilişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri / tarihinde Kurumlar Vergisi Sirküleri / sayılı Vergi Usul Kanunu nun geçici 1. maddesi gereğince, 2004 yılının ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri geçici vergi matrahının tespitinde enflasyon düzeltmesinin dikkate alınmaması halinde; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2004 yılı ilk geçici vergi dönemi kazançları için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranının %37,40 olarak tespit edilmesine ve tespit edilen bu orana göre mükelleflerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%37,40 x %25 =) %9,3 ünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasına ilişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri / tarihinde 332 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 323 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan, mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 10 milyar TL yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla vasıtasıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen dekont ve hesap bildirim cetvelleri ile tevsik etmeleri zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin parasal sınırın tarihinden itibaren 8 milyar TL ye indirilmesine ilişkin 332 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 334 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2004 yılı ilk geçici vergi döneminde 5024 sayılı Kanundan önceki hükümlere göre işlem yapmak isteyen mükellefler için, üç aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %3,4 olarak tespit edilmesine ilişkin 334 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 12 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 5024 sayılı Kanunla getirilen enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak tek düzen hesap planında düzenleme yapılmasına ilişkin 12 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu Sirküleri / yılının ikinci geçici vergi döneminin sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmak için gerekli şartların oluşup oluşmadığına ilişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri / tarihinde Vergi Usul Kanunu Sirküleri / yılı ikinci geçici döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %6 olarak tespit edilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri / tarihinde Tarih ve 2004/7633 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranının %0 olarak tespit edilmesine ilişkin Tarih ve 2004/7633 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de Kurumlar Vergisi Sirküleri / yılı Nisan-Haziran dönemi için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranının %35,2 olarak tespit edilmesine ve tespit edilen bu orana göre mükelleflerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%35,2 x %25 =) 184 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

18 %8,8 ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasına ilişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri / tarihinde 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (a) tarihine kadar tevkifat suretiyle ödenmiş olan ancak mahsup veya iadesine imkân verilmeyen fon paylarının, 2003 yılına ilişkin olarak verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan verginin % 10'unu aşan kısmının 2004 yılına ilişkin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına; (b) tam mükellef kurumların yurt dışı iştirak kazançlarının belli koşullarla kurumlar vergisinden istisna edilmesine; (c) tam mükellef kurumların yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığı ile elde ettikleri kazançların belli koşullarla kurumlar vergisinden istisna edilmesine; (d) 2004 ve izleyen yıllarda mali tablolar üzerinde yapılacak enflasyon düzeltmesine; (e) tarihli bilançolar üzerinde yapılacak enflasyon düzeltmesine; (f) anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edilmesine; (g) diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu Sirküleri / tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle değiştirilen 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca tarihli bilançolarını düzeltecek ve 2004 yılının geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacak olan mükelleflerin gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri / tarihinde Gider Vergileri Sirküleri / sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda, özel finans kurumlarının banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefiyetinde meydana gelen değişikliğe ilişkin Gider Vergileri Sirküleri / tarihinde 337 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 5228 sayılı Kanunla ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nda yapılan değişikliklere ilişkin 337 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 338 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Enflasyon düzeltmesi ile ilgili olarak 5024 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler sonucunda tarihinden sonra düzenlenecek mali tabloların Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre düzeltilmesine ilişkin 338 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Tarih ve 2004/7735 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranının %15 olarak tespit edilmesine ilişkin Tarih ve 2004/7735 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu Sirküleri / yılı üçüncü geçici döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %7,3 olarak tespit edilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri / tarihinde Türkiye Sermaye Piyasası

19 13 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yeni Türk Lirası kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında 13 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Kurumlar Vergisi Sirküleri / yılı Temmuz-Eylül dönemi için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranının %30,6 olarak tespit edilmesine ve tespit edilen bu orana göre mükelleflerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%30,6 x %25 =) %7,6 sını kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasına ilişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri / tarihinde Gelir Vergisi Sirküleri / sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi kapsamında, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenecek olan hisse senetleri ve bunlara bağlı hakların vergi uygulamaları karşısındaki durumuna ilişkin Gelir Vergisi Sirküleri / tarihinde 341 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2004 yılına ilişkin vergi matrahı hesaplamalarında kullanılacak yeniden değerleme oranının %11,2 olarak tespit edilmesine ve bu oranın aynı zamanda 2004 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanmasına ilişkin 341 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 342 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 414. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükme göre, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alıp 2004 yılında uygulanan miktarların, 2004 yılı için %11,2 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlara ilişkin 342 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de Gelir Vergisi Sirküleri / takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranının (%11,2 / %25,6 =) %43,8 olarak tespitine ve indirim oranı uygulanarak beyan edilecek menkul sermaye iratlarına ilişkin Gelir Vergisi Sirküleri / tarihinde 36 Seri No lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince 2005 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi ile istisna tutarlarının belirlenmesine ilişkin 36 Seri No lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 14 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yeni Türk Lirası kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla 14 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de 186 Türkiye Sermaye Piyasası 2004

20 Tarih ve 2004/8295 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan; (a) ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnasına ilişkin asgari tutarın, 2005 takvim yılında uygulanmak üzere YTL olarak tespit edilmesine; (b) değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarının, 2005 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere YTL olarak tespit edilmesine; (c) tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırının, 2005 yılı takvim yılında uygulanmak üzere 800.-YTL olarak tespit edilmesine; ilişkin tarih ve 2004/8295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de 5281 Sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (a) Menkul sermaye iratları ile menkul kıymetlerden elde edilen kazanç ve iratlar için tarihinden itibaren on yıl süreyle uygulanmak üzere yeni bir vergileme rejiminin getirilmesine, bütün finansal araçlar açısından vergilemede harmonizasyon sağlanmasına; (b) mevduat faizi, repo kazancı, yatırım fonu kar payı ve diğer bazı menkul sermaye iratlarının beyan dışı bırakılması uygulamasına 2005 yılında da devam edilmesine; (c) hazine bonosu ve devlet tahvili faiz gelirleri ile alım satım kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin hem menkul kıymetlerin ihraç tarihi bakımından sürenin ve hem de istisna uygulamasının yapılacağı sürenin yeniden belirlenmesine; (d) tarihi itibariyle uygulama süresi bitecek olan gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançları istisnasının kalıcı olarak düzenlenmesine; (e) damga vergisi ve harçlarda pul yapıştırılmak suretiyle ödeme usulünün kaldırılmasına ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı Tablolarda değişiklik yapılmasına; (f) vergi tarifesi gelir dilimleri tutarlarının belirlenmesine; (e) vergi mevzuatının Yeni Türk Lirasına uyumlaştırılmasına; (g) diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 5281 Sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete de Türkiye Sermaye Piyasası

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2009/15344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Karar İhraççılarca sermaye

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ 2006 BAKANLAR KURULU KARARLARI 01.12.2006 Tarih ve 2006/11472 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU YÖNETMELİKLERİ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2001

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2001 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2001 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2001 BAKANLAR KURULU KARARLARI 1. 08.01.2001 Tarih ve 2001/1914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun,

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2007 SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ 21.02.2007 Tarih ve 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER -2002 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 BAKANLAR KURULU KARARLARI 07.12.2001 Tarih ve 2001/3463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.1984 tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin I, II, IV.1, VI,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran

Detaylı

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05 DMF SĐSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĐM DANIŞMANLIK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU Alev DUMANLI İMKB Kotasyon Müdür Yardımcısı İMKB 20 Şubat 2010 Mevzuat Aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınmasına ve alım satım işlemlerine ilişkin esaslar SPK

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24.04.2013 TARİH VE 424 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU Mustafa İNANÇ * 1-Giriş Vergi sistemimizde Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961) uygulama alanı bulan maddi duran varlık yenileme

Detaylı