BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanelerinin yönetim, görev ve çalışma esasları ile kullanıcıların kütüphanelerden yararlanma koşullarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, YTÜ Merkez Kütüphanesi ile Merkez Kütüphaneye bağlı şube kütüphanelerin işleyişini düzenler. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalardan, a) Üniversite / YTÜ: Yıldız Teknik Üniversitesini, b) Rektörlük: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü, c) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü, d) Daire Başkanlığı: YTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını, e) Kütüphane / Kütüphaneler: YTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına bağlı tüm kütüphaneleri, f) Daire Başkanı: YTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanını, g) Üye: YTÜ de çalışan / emekli akademik ve idari personel, önlisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve değişim programlarıyla ile ikili antlaşmalar sonucu üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrenci ve akademisyenleri, h) Kullanıcı: Üye olsun ya da olmasın kütüphane bilgi kaynaklarından yararlanan herkesi, i) Kütüphane Materyali: Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, tez, vb.), elektronik (veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar) ve görüntülü (CD, DVD, slayt, vb.) tüm kaynakları, j) Kütüphaneci: Lisans eğitimini üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi / Kütüphanecilik bölümünde tamamlamış personeli ifade eder. 1

2 k) Kütüphane Danışma Kurulu: Yönetim Rektör Yardımcılığı nın yönetiminde, akademik birimlerden seçilen temsilcilerden ve Daire Başkanından oluşur. Kütüphaneye satın alınacak elektronik ve basılı yayın isteklerini değerlendirir. Akademik birimler ile kütüphane arasında koordinasyonu sağlar. Kütüphane politikaları ve hizmetleri konusunda Daire Başkanlığına önerilerde bulunur İKİNCİ BÖLÜM Örgütlenme ve Yönetim MADDE 4- (1) Kütüphaneler, üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme ihtiyaçları doğrultusunda yayın koleksiyonu oluşturan, düzenleyen ve en elverişli yararlanma ortamında hizmete sunmayı hedefleyen bilgi merkezleridir. MADDE 5- (1) Üniversite deki kütüphane hizmetleri, bu yönerge hükümleri çerçevesinde ve Rektörlük makamının düzenlemeleri doğrultusunda Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. MADDE 6- (1) Üniversite'deki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Bununla birlikte Üniversite ye ait farklı yerleşkelerde Merkez Kütüphaneye bağlı olmak koşulu ile şube kütüphaneleri kurulabilir. MADDE 7- (1) Kütüphanenin yönetim ve koordinasyonu aşağıdaki organlarca yürütülür: a) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. b) Kütüphane Danışma Kurulu. Daire Başkanının nitelikleri, görev ve yetkileri MADDE 8- (1) Daire başkanının nitelikleri ile görev ve sorumlulukları aşağıda verilmektedir. a) Daire Başkanı, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi / Kütüphanecilik Bölümü nden mezun olmuş, mesleğinde deneyimli kişiler arasından atanır. Lisansüstü eğitim görmüş olması, iyi derecede yabancı dil bilmesi ve mesleki-teknolojik gelişmeler konusundaki bilgisi tercih nedenidir. b) Kütüphane hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi için stratejik hedef ve planları yapar, ödenek ve personel ihtiyacını belirleyerek Rektörlüğe önerir. 2

3 c) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli personel kadrosunu oluşturur, yönetimi ve işbölümünü sağlar ve denetim görevini yerine getirir. d) Kütüphanelerde teknik ve kullanıcı hizmetlerinin standardizasyonunu sağlar. Bu hizmetlerin gereği olan bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kurulması ve işletilmesini koordine eder. e) YTÜ Akademik birimleri ile işbirliği kurarak, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan bilgi kaynakları ihtiyacını belirler ve bu kaynakların kütüphane koleksiyonuna katılmasını sağlar. f) Yurtiçinde ve yurtdışında mesleki alanlarda düzenlenen seminer, sempozyum ve konferans gibi toplantılara katılır, mesleki organizasyonlarda YTÜ Kütüphanesini temsil eder. g) Her yıl sonunda kütüphane faaliyetleri ile ilgili rapor hazırlayıp Rektörlüğe sunar. Şube Müdürü MADDE 9- (1) Şube Müdürü, Bilgi ve Belge Yönetimi / Kütüphanecilik eğitimi almış kişiler arasından atanır. Daire Başkanının verdiği görevleri yürütür. Sorumluluk alanına giren alanların organizasyonunu ve yürütülmesini sağlar, denetler ve Daire Başkanını bilgilendirir. Daire Başkanı görevinde olmadığında yerine vekalet eder. Kütüphane Danışma Kurulu nun Görev Yetkileri MADDE 10- (1) Kütüphane Danışma Kurulu Yönetim Rektör Yardımcılığı nın yönetiminde, akademik birimlerden seçilen temsilcilerden ve Daire Başkanı ndan oluşur. Danışma Kurulu, kütüphane hizmetleri ile ilgili konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak ve sonuçlarını birer rapor halinde Kurul Başkanlığına sunmak üzere sürekli veya süreli komite, komisyon veya çalışma grupları kurabilir. a) Kütüphane Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde olağan olarak ve gerektiğinde Yönetim Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. b) Kütüphane politikaları ve hizmetlerinin akademik birimlerden gelen öneriler doğrultusunda geliştirilmesi için kararlar alır. c) Daire Başkanlığınca hazırlanan bütçe taslağını inceler ve kaynakların ihtiyaçlara göre dengeli bir şekilde dağıtılması için kararlar alır. d) Satın alınacak kitap ve diğer her türlü materyal isteklerini değerlendirerek karara bağlar. e) Bu Yönerge hükümlerinin gerektirdiği veya Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 3

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kütüphane Hizmetleri MADDE 11- (1) Kütüphane Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Kullanıcı Hizmetleri olmak üzere iki ana alana ayrılır. Teknik hizmetler MADDE 12- (1) Teknik Hizmetler, kütüphane materyallerinin Daire Başkanlığınca sağlanmasından, kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlemlerin tümünü ifade eder. Teknik Hizmetler kütüphaneciler tarafından yürütülür. Aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamındadır: a) Koleksiyon Geliştirme Bölümü: Üniversite eğitim, öğretim ve araştırmalarında ihtiyaç duyulan basılı, elektronik, görsel-işitsel formlardaki yayınların seçimi; satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır. b) Kataloglama ve Sınıflama Bölümü: Sağlanan materyallerin uluslararası standartlara uygun kataloglama ve sınıflama sistemlerine uygun olarak düzenlenmesi ve kullanıcının yararlanmasına hazır hale getirilmesidir. c) Süreli Yayınlar Bölümü: Üniversitede eğitim ve öğretimi destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak üzere süreli yayınların seçimini, satın alınmasını ve değişimini yapmak, kataloglanmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunma hizmetidir. d) Tezler Bölümü: Üniversitede hazırlanmış ve enstitüler tarafından kütüphaneye gönderilmiş olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin kataloglanması, teknik işlemlerinin yapılarak belirli bir düzen içinde kullanıma sunma hizmetidir. e) Taşınır Kayıt Kontrol işlemleri: Taşınırların hukuka uygun olarak edinilmesi, Taşınır Mal Yönetmeliği nde belirlenen esas ve usullere göre şeffaf ve erişilebilir şekilde tutulmasından ve Taşınır Yönetim Hesabının ilgili mercilere gönderilmesinden sorumludur. f) Ciltleme ve Onarım: Dergilerin ve yıpranan kitapların onarımı ve ciltlenmesini sağlamaktır. 4

5 Kullanıcı hizmetleri MADDE 13- (1) Kullanıcıların yayın koleksiyonundan ve kütüphane hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Kullanıcı hizmetleri, kütüphaneciler tarafından veya kütüphanecilerin denetiminde yürütülür. a) Danışma hizmetleri: Kütüphane koleksiyonunun kullanımı ve verilen hizmetlerden yararlanma konularında gelen soruları yanıtlamak, gerektiğinde ilgili kütüphane birimine yönlendirmek, kullanıcıları bilgilendirmek, yol göstermek, sözlü ya da yazılı kanallardan kütüphanenin ve hizmetlerinin tanıtımını yapmaktır. b) Ödünç verme hizmetleri: Ödünç vermeye konu olabilen kütüphane bilgi kaynaklarının kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir. c) Kütüphaneler arası ödünç verme: Kullanıcıya araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap ve benzeri materyallerin diğer kütüphanelerden sağlanması ve bu iş için gerekli olanakların hazırlanmasıdır. d) Elektronik kaynaklar: Akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda bir elektronik kaynak koleksiyonu oluşturmak, kullanıcıların en hızlı ve kolay biçimde erişebilmesi için gerekli hizmet platformunu sağlamak ve sürdürmek, kullanıcılardan gelen soruları cevaplamak, duyuru ve bilgilendirmeler yapmak, elektronik kaynaklar alanındaki son gelişmeleri izlemek gibi işler bu hizmet kapsamına girer. e) Görsel-İşitsel hizmetler: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak, bakımını yaptırmaktır. f) Fotokopi, yayın taraması vb. hizmetler: Kütüphane koleksiyonundaki basılı yayınlardan, kullanıcıların isteği doğrultusunda ve yayınların telif hakları göz önünde bulundurularak, çoğaltma ve sayısallaştırma yapma işidir. g) Eğitim hizmetleri: Kütüphane basılı ve elektronik koleksiyonundan ve hizmetlerinden yararlanma konusunda kullanıcı eğitimleri düzenlemek, basılı ve/veya elektronik eğitim materyallerini hazırlamak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanma MADDE 14- (1) Üye olan ya da olmayan tüm kullanıcılar, üniversite kütüphanelerinden, kütüphane binası içinde kalmak koşuluyla, bu yönergede belirtilen kurallar çerçevesinde yararlanabilirler. 5

6 MADDE 15- (1) YTÜ de çalışan / emekli akademik ve idari personel ile önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri; ERASMUS, FARABİ, MEVLANA vb. değişim programlarıyla ile ikili antlaşmalar vb. sonucu üniversiteye gelen ve adları ilgili koordinatörlüklerce Daire Başkanlığına bildirilen öğrenciler ve akademisyenler kütüphane üyesi olabilirler. Üyeler, kütüphane bilgi kaynaklarından, hem kütüphane içinde hem de kütüphane dışına ödünç almak suretiyle yararlanabilirler. MADDE 16- (1) Madde 15 te belirtilen tanımlamaya uymayan kullanıcılar, kütüphaneye üye olamaz ve ödünç yayın alamazlar. Ancak bilgi kaynaklarından kütüphane içerisinde yararlanabilirler. MADDE 17- (1) Kütüphane üyesi olsun ya da olmasın tüm kullanıcılar bu Yönergeye uymayı kabul eder. MADDE 18- (1) Kullanıcılar kütüphane bilgi kaynaklarından yararlanırken, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uymakla yükümlüdür. Kullanıcıların bu kanuna muhalif olabilecek uygulamalarından ötürü üniversiteye hiç bir hukuki sorumluluk yüklenemez. MADDE 19- (1) Üyeler kütüphaneye ait bilgi kaynaklarını kütüphane personelinin izni olmadan kütüphane dışına çıkaramazlar. Aksi durumda haklarında disiplin işlemleri yapılır. Üye olmayan kullanıcılar için hukuki işlem başlatılır. Ödünç verme MADDE 20- (1) Ödünç Verme Kuralları: a) Madde 15 de belirtilen kapsama giren kullanıcılar, üyelik başvuru formunu doldurmak suretiyle kütüphaneye üye olabilir ve ödünç verme hizmetinden yararlanabilirler. b) Üyeler, üyelik başvuru formunda yer alan iletişim bilgilerinde değişiklik olduğunda Kütüphaneye bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda, üyeler ile iletişim kurulamamasından doğacak yaptırımlardan Daire Başkanlığı sorumlu değildir. c) Kütüphane materyalini ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu Yönerge hükümleri uygulanır. d) Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, üniversite kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartı olmayan üye, Personel Daire Başkanlığı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından belge getirmelidir. 6

7 e) Başka bir üyenin kimlik kartıyla ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz. f) Üye gruplarının bir defada ödünç alabilecekleri materyal sayısı ve süreleri Daire Başkanlığınca belirlenir. Daire Başkanlığı, değişen ihtiyaçlara göre bu belirlemelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. g) Akademik personel 60 gün süre ile en fazla 15 adet materyal ödünç alabilir ve 2 kez süre uzatabilir. Lisansüstü öğrencileri 30 gün süre ile en fazla 10 adet materyal ödünç alabilir ve 2 kez süre uzatabilir. Önlisans ve lisans öğrencileri 21 gün süre ile en fazla 5 adet materyal ödünç alabilir ve 1 kez süre uzatabilir. İdari personel 30 gün süre ile en fazla 3 adet materyal alabilir ve 1 kez süre uzatabilir. Ödünç verme hak ve süreleri günün koşullarına göre yeniden belirlenebilir. h) Web üzerinden süre uzatma işlemi, iade tarihine 5 gün kala yapılmaya başlanır. İade tarihi geçmiş kitaplar ve başka bir üye tarafından ayırtılmış kitapların süresi uzatılamaz. i) Üzerinde gecikmiş kütüphane materyali bulunan kullanıcı, bunu iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bir materyal ödünç alamaz veya süre uzatma işlemi yapamaz. j) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınmış materyallerin iadesini isteme hakkına sahiptir. Üye, istenen materyali en geç 3 gün içinde kütüphaneye teslim etmelidir. Belirtilen süre sonunda materyalleri iade etmeyen üyelerin ödünç alma hakkı, 1 ay süre ile dondurulur. k) Üyelere, Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından, ödünç aldığı kütüphane materyallerinin iade tarihine 5 gün kala, otomatik olarak uyarı e-postası gönderilir. Ancak kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. Gönderilen e-postaların üyeye ulaşmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için neden olarak kabul edilmez. Ödünç verilmeyen kütüphane materyalleri MADDE 21- (1) Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez: a) Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, vb.), b) Süreli yayınlar, c) Tezler, d) Nadir eserler, e) Haritalar, atlaslar, f) Ayırtılmış yayınlar, 7

8 g) Daire Başkanlığınca belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan - örneğin tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.-diğer materyaller. (2) Ödünç verilmeyen materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanılabilir. Gününde iade edilmeyen ya da kaybedilen kütüphane materyalleri MADDE 22- (1) Gününde iade edilmeyen her bir kütüphane materyali için günlük 1 TL para cezası alınır. Ceza miktarı, Daire Başkanının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir ve günün koşullarına göre yeniden belirlenebilir. Toplanan paralar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına yatırılır ve kütüphane ihtiyaçları için harcanır. MADDE 23- (1) Üye tarafından ödünç alınan kütüphane materyalinin kaybedilmesi ya da kullanılamayacak derecede hasar verilmesi durumunda üyeden yayının aynısını sağlaması istenir. Eğer baskı dışı olması nedeni ile yayın sağlanamıyor ise, üye Koleksiyon Geliştirme Bölümünün kendisine önereceği materyali almakla yükümlüdür. Kütüphane materyalini kaybeden üye ayrıca, Türkçe yayınlar için 30 TL, yabancı dil yayınlar için 50 TL kaybetme cezası öder. Ceza miktarı günün koşullarına göre yeniden belirlenebilir. Kütüphane ile ilişik kesme MADDE 24- (1) Üniversiteden emeklilik, istifa, mezuniyet veya başka nedenlerle ayrılmak isteyen üyeler, ilişik kesme belgelerini Daire Başkanlığına imzalatmak zorundadır. Üyeler, ödünç aldıkları kütüphane materyallerini iade etmedikleri ve varsa gecikme para cezalarını ödemedikleri sürede ilişik kesme belgeleri imzalanmaz. MADDE 25- (1) Ödünç aldığı kütüphane materyalini iade etmeksizin herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılan üyenin kimlik bilgileri, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük makamına bildirilir. Elektronik kaynakların kullanımı MADDE 26- (1) Kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynakların kullanımında aşağıdaki kurallara uyulur: a) Elektronik kaynaklara üniversite yerleşkeleri dışından sadece YTÜ mensupları erişebilir. Erişim bilgileri YTÜ mensupları dışındaki kişilerle paylaşılamaz. 8

9 b) Elektronik kaynaklardan, çeşitli yazılımlar kullanılarak çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere indirme yapılamaz. c) Elektronik kaynaklardan indirilen makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez. BEŞİNCİ BÖLÜM Bağış Politikası MADDE 27- (1) Kütüphaneye bağış ve değişim yoluyla materyal sağlanmasında uygulanacak esaslar Kütüphane Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Aşağıdaki kurallar gözetilir: a) Yıldız Teknik Üniversitesinin amaçlarına, eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına uygun nitelikte olan, güncelliğini ya da bilimsel özelliğini yitirmemiş yayınlar ile, araştırmacıları sosyal, kültürel ve edebi açıdan destekleyici nitelikteki yayınlar bağış olarak kabul edilir. b) El yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb hariç; sosyal bilimler alanındaki eserlerin (bağış tarihinden itibaren) yayın yılı 30 yıldan eski olanları; fen ve uygulamalı bilimler alanlarındaki eserlerin yayın yılı 10 yıldan eski olanları kabul edilmez. Edebi eserler için tarih kısıtlaması bulunmamaktadır. c) Fiziksel açıdan hasarlı, sayfaları eksik, üzerinde başka bir tüzel kurumun aidiyet kaşesi bulunan materyaller bağış olarak kabul edilemez. d) İçerik açısından insanları yönlendirici, siyasi, dini vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez. e) Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar bağış olarak kabul edilmez. f) Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar, tek sayılar ve makalelerin ayrı basımları bağış olarak kabul edilmez. g) İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, fotokopi ile çoğaltılmış ya da korsan basım yayınlar bağış olarak kabul edilmez. h) Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da mekan oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden ya da belirli bir konuda zengin bir koleksiyondan oluşuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki karar, Kütüphane Danışma Kurulu na aittir. 9

10 i) Bağışlanan materyallerin kütüphane koleksiyonuna eklenmesi, eklenmeyenlerin başka kurumlara bağış olarak gönderilmesi konusunda karar verme yetkisi Daire Başkanlığı na aittir. j) Bağışçılara Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca bağışın alındığını ve kabul edildiğini bildirir teşekkür yazısı yazılır. k) Bağışlanan kaynakların iç kapağına Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca... tarafından bağışlanmıştır damgası vurulur. l) Bağış gelen kitap vb. materyalin hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasında öncelik, öğretim elemanları ve öğrenci istekleri ile satın alınan kitaplara aittir. ALTINCI BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük MADDE 28- (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29- (1) Bu yönerge hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 10

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin

Detaylı

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönerge, Bursa Orhangazi Üniversitesi nde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI Madde 1 Amaç ve Kapsam Bu Talimat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi nin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir. T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Piri Reis

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge Gedik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak; yönetim ve örgütlenme

Detaylı

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii BiRiNCi AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANıMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ. (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ. (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dicle Üniversitesi

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Merkez ve Taşra Teşkilatı... 3 Kütüphanenin İşlevi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

HALK KÜTÜPHANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 11 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28170 YÖNETMELİK Kültür ve Turizm Bakanlığından: HALK KÜTÜPHANELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Birim Görev Tanımları

TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Birim Görev Tanımları Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 111: Birimi Birimin Temel Görevi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın temel görevi; Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1: Bu yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı