TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA)"

Transkript

1 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ AKREDİTASYON EL KİTABI (TPD-PLESA) EKİM 2010, ANKARA 1

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AKREDİTASYONUN TANIMI VE AMACI... 3 BÖLÜM II PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON YÖNETMELİĞİ... 4 BÖLÜM III TÜRKİYE DE PSİKOLOJİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI... 8 BÖLÜM IV PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ İÇİN ASGARİ STANDARTLAR BÖLÜM V ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI EKLER I. ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAYILARI VE NİTELİKLERİ FORMU II. ÖĞRETİM ELEMANLARI TOPLAM DERS YÜKÜ FORMU III. ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖZGEÇMİŞ FORMU IV. AKREDİTASYON YAKLAŞIK SÜREÇ TAKVİMİ V. AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU

3 BÖLÜM I AKREDİTASYONUN TANIMI VE AMACI Yüksek öğretimde akreditasyon, bir bölümün ya da programın kendi belirlediği ve/veya kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması süreci olarak tanımlanabilir. YÖK ün eğitim kurumları için akreditasyon tanımında (Bkz. akreditasyonun aşağıdaki üç amaca hizmet etmek üzere uygulanacağı belirtilmektedir: 1. Eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi 2. Eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alınması 3. Yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi Bu amaçlar doğrultusunda sürekli özdeğerlendirme ilkesine dayalı olarak gerçekleşen akreditasyon süreci, değerlendirilen eğitim kurumunun gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunur. Ülkemizde 2010 Ekim ayı itibariyle sayısı 43 e ulaşan psikoloji lisans programlarının sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak, sundukları eğitimin kalitesini güvence altına almak ve onlara sürekli gelişim için bir özdeğerlendirme fırsatı yaratmak amacıyla, Türk Psikologlar Derneği tarafından, farklı üniversiteleri temsil eden akademisyenlerin yer aldığı bir Akreditasyon Kurulu (TPD-PLESA) oluşturulmuştur. Psikoloji bilimlerinin araştırma ve uygulama alanında görece gelişmiş olduğu ülkelerdeki ilgili psikoloji derneklerince gerçekleştirilen ve etkin olarak uygulanan akreditasyon süreçlerini inceleyen Akreditasyon Kurulu, bu bilgiler temelinde Türkiye koşullarına uygun standartlar oluşturmayı hedeflemiştir. Bu el kitabında yer alan psikoloji lisans programı akreditasyon standartları, Akreditasyon Kurulunun çalışmalarının ürünüdür. Psikoloji bölümleri tarafından yapılan akreditasyon başvuruları, bu el kitabında yer alan standartlar ve süreçler temelinde değerlendirilir ve akreditasyon standartlarını karşılayan bölümler akredite edilir. 3

4 BÖLÜM II PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON YÖNETMELİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı; Türk Psikologlar Derneği psikolojide lisans eğitimi akreditasyon sürecine yönelik temel ilke ve kuralları belirlemek ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu yönetmelik TPD himayesinde görev yapacak olan Akreditasyon Üst Kurulu nun ve Akreditasyon Lisans Programı Değerlendirme Komisyonlarının oluşturulması, yetki ve sorumlulukları ve akreditasyon sürecinin işleyişine yönelik hükümleri kapsar. Tanımlar Madde 3 Bu yönetmelikte geçen; Dernek: Türk Psikologlar Derneği (TPD) ni, Program: Psikolojide 4 yıllık lisans eğitimi programlarını, Akreditasyon Üst Kurulu (AÜK): Beşi bir psikoloji bölümünde aktif olarak görev yapmakta olan ve/veya bu bölümden emekli olmuş öğretim üyelerinden, biri dernek yönetim kurulundan (gözlemci statüsünde) olmak üzere altı asil ve üç yedek (ikisi öğretim üyesi biri dernek yönetim kurulu üyesi) üyeden oluşan ve akreditasyon sürecinin işleyişinden ve nihai değerlendirmeden sorumlu kurulu, Akademik Danışma Kurulu (ADK): TPD üyesi akademisyenlerin yer aldığı kurulu, Akreditasyon Lisans Programı Değerlendirme Komisyonları (ALPDEK): Akreditasyon başvurusunda bulunan psikoloji lisans programının değerlendirilmesinden ve akreditasyon raporunun hazırlanmasından sorumlu, üyeleri AÜK tarafından, ADK üyeleri arasından atanan üç akademisyenden oluşan komisyonları, Akreditasyon Çalışma Grubu (AÇG): Türkiye de psikoloji lisans programlarının akredite edilmesine yönelik temel ilke ve süreçleri belirlemek ve bu yönetmeliği hazırlamak üzere Dernek Yönetim Kurulu tarafından davet edilen Onbir (11) akademisyenden oluşan akreditasyon kurulunu, Akreditasyon Program Değerlendirme Formu (APDF): Özdeğerlendirme raporunu okuyan ve başvuru yapan bölümü ziyaret ederek yerinde incelemelerini tamamlayan ALPDEK üyelerinin akreditasyon başvurusunu değerlendirmede kullandıkları formu ifade eder. 4

5 2. AKREDİTASYON ÜST KURULU AÜK ün Kuruluşu ve Görev Süresi Madde 4 AÜK toplam altı üyeden oluşur. Bu üyelerin beşi üniversitelerin psikoloji bölümlerinde görevli ya da bu bölümlerden emekli profesör ya da doçent unvanına sahip akademisyenler arasından seçilir. AÜK ün altıncı üyesi Derneği temsilen gözlemci olarak Kurul da yer alır. Beş akademisyen üyenin ilk seçimi Akreditasyon Çalışma Grubu ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bir sonraki komisyonda görev alacak üyelerin seçimi mevcut üyelerin önerileri doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu seçim sürecinde farklı statülerdeki (devlet veya vakıf) ve farklı bölgelerdeki üniversitelerin temsil edilmesi dikkate alınır. Aynı üniversiteden birden fazla akademisyen aynı dönemde görev alamaz. AÜK te Dernek Yönetim Kurulu nu temsilen yer alan gözlemci üye dernek yönetim kurulu tarafından belirlenir. Madde 5 Seçilen AÜK üyeleri ilk toplantılarında başkan ve AÜK sekreterini belirler. AÜK başkanı Dernek ile iletişimin sağlanmasından ve AÜK toplantılarının idare edilmesinden sorumludur. AÜK sekreteri toplantı tutanaklarının tutulmasından sorumludur. Madde 6 AÜK üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Kurul işleyişinde devamlılığı sağlamak amacıyla üyelerin yarısı iki yılda bir değişir. Üyeler üst üste en fazla iki dönem görev alabilirler. Bu durumda, ilk AÜK üyelerinin yarısı iki yıl görev yapmış olurlar. Geçici Madde 7 İlk AÜK te Akreditasyon Çalışma Grubu ndan üç üye yer alır. AÇG üyelerinin görev süresi 2 yıl ile sınırlıdır. AÜK Görevleri ve İşleyişi Madde 8 AÜK ün görevleri şunlardır: a) Dernek tarafından iletilen akreditasyon başvuru dosyasının ön incelemesini en geç 30 gün içinde yapar ve bölümün akreditasyon değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağı konusunu karara bağlar. b) Bu kararı başvuruyu yapan programa en geç 1 hafta içinde Dernek aracılığı ile iletir. AÜK ün kararı bölümün değerlendirmeye alınmaması doğrultusunda ise, ön inceleme raporunda kararın gerekçelerini de belirtir. c) Başvurunun akreditasyon değerlendirme sürecine alınması kararından hemen sonra, değerlendirmeyi yapacak olan ALPDEK üyelerini başvuruda bulunan programda görev yapmayan ADK üyeleri arasından belirler ve görev almak üzere davet eder. Önerilen üyelerin kabul ya da red cevabını en geç 15 gün içinde vermeleri beklenir. d) ALPDEK üyelerinin belirlenmesinin ardından, değerlendirme süreci takvimini başvuruyu yapan programa en geç 2 hafta içinde Dernek aracılığı ile iletir ve değerlendirmenin bu takvim dahilinde gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır, düzenlemeleri yapar. e) Herhangi bir nedenle ALPDEK görevini kabul edemeyen ya da kabul ettiği halde tamamlayamayanlar yerine yeni adaylar belirler ve bu kişileri görev almak üzere davet eder. Başlangıçta öngörülmeyen bu tür değişiklikler nedeniyle değerlendirme takviminde yapılan değişiklikleri Dernek aracılığı ile başvuruda bulunan programa bildirir. f) Değerlendirme sonunda ALPDEK tarafından sunulan raporu en geç 30 gün içinde değerlendirir ve nihai karara (kabul, koşullu kabul ya da red) oylama sonunda ulaşır. Nihai kararın nitelikli çoğunlukla alınması gerekir (en az dört oy alan karar geçerlidir). g) Yapılan başvuruya yönelik nihai kararı yazılı olarak Dernek Yönetim Kurulu na iletir. Değerlendirme sonucu, geliştirme önerileri ile birlikte, başvuru yapan program yetkililerine 5

6 Dernek tarafından yazılı olarak bir hafta içinde bildirilir. Değerlendirmesi olumlu bulunan programlara kabul yazısı ile birlikte Akreditasyon Belgesi iletilir. h) Değerlendirme sürecinde devamlılık sağlamak amacıyla iki yılda bir Kurul üyelerinin yarısını yeniler. i) Akreditasyon süreci ve standartlarında gerekli olan iyileştirme ve güncelleme önerilerini Dernek Yönetim Kurulu na iletir ve bu konuda yapılacak çalışmalara öncülük eder. 3. AKREDİTASYON LİSANS PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI ALPDEK in Kuruluşu Madde 9 ALPDEK en az biri profesör olmak üzere profesör ve doçentlerden oluşan toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Bu öğretim üyelerinin seçimi AÜK tarafından başvuruda bulunan bölümde görev yapmayan ADK üyeleri arasından gerçekleştirilir. ALPDEK Görevleri ve İşleyişi Madde 10 ALPDEK üyelerinin görevleri şunlardır: a) Başvuruda bulunan bölüm tarafından hazırlanmış olan özdeğerlendirme raporunu en geç 30 gün içinde okur ve toplam üç gün sürecek olan değerlendirme sürecini başlatmak üzere başvuru yapan programın bulunduğu bölüme gider. b) ALPDEK üyeleri, değerlendirilecek programın bulunduğu bölümü ziyaret ederek lisans programının akreditasyon standartlarına uygunluğunu iki gün boyunca yerinde inceler. Bu incelemeler ders dinleme, sınav örneklerini ve ders içerik belgelerini (her ders için en güncel olan) inceleme, derslik ve laboratuar ziyaretleri, öğrenci ve öğretim elemanı görüşmeleri ve benzeri gerekli görülen diğer çalışmaları kapsar. c) İki günlük incelemenin sonunda komisyon üyeleri bireysel değerlendirmelerini Akreditasyon Program Değerlendirme Formu (APDF) nu (bkz. EK V) kullanarak tamamlarlar. d) Değerlendirmenin üçüncü gününde toplanan ALPDEK üyeleri bireysel değerlendirmelerini bir araya getirir ve ortak değerlendirmelerini tek bir APDF doldurarak tamamlar. e) ALPDEK üyeleri tarafından hazırlanan ortak APDF, değerlendirme raporu ve bireysel APDF ler, komisyonun tavsiye kararını (kabul, koşullu kabul ya da red) da içeren bir üst yazı ile birlikte en geç bir hafta içinde AÜK e iletilir. 4. AKREDİTASYON BAŞVURUSU YAPAN LİSANS PROGRAMLARI Başvuru Yapan Programın Sorumlulukları Madde 11 Psikoloji Lisans Programı Akreditasyonu için başvuruda bulunan akademik birimin sorumlulukları şunlardır. a) Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabında açıklanan standartlar doğrultusunda özdeğerlendirmesini yapan program, özdeğerlendirme raporu ve ilgili diğer belgelerin bulunduğu başvuru dosyasını Derneğe ulaştırır. b) TPD tarafından belirlenen akreditasyon başvuru ve değerlendirme ücretini yatırır. Başvuru aşamasında, toplam ücretin %20 si olan başvuru ücretini Derneğin ilgili hesabına yatırır. Ücretin geri kalan kısmını, başvurunun ön değerlendirmeyi geçmesi durumunda yatırır. 6

7 c) Başvuru dosyasında yer alan tüm bilgilerin yanlış ve/veya eksik olmaması için gerekli her türlü önlemi alır ve çalışmaları yürütür. d) Bölümü/programı yerinde ziyaret edecek olan ve ziyaret programı önceden belirlenmiş olan ALPDEK üyelerinin bölümde yapacakları gözlem, görüşme ve inceleme çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapar, kolaylık sağlar. e) Yerinde inceleme sırasında ALPDEK üyelerine sağlanan bilgilerin yanlış ya da eksik olmaması için gerekli önlemleri alır. f) Değerlendirme sürecine müdahale olarak görülebilecek davranış ve yaklaşımlardan kaçınır. 5. AKREDİTASYON GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME KOŞULLARI Akreditasyon Geçerlilik Süresi Madde 12 Akreditasyonun geçerlilik süresi 7 yıldır. Bu sürenin sonunda tekrar akredite olmak için başvurmayan bölümün akredite edilmiş bölüm olma özelliği otomatikman sona erer. Akreditasyonun geçerli olduğu süre içinde bölüm, akredite edildiği koşulları korumakla yükümlüdür. Akreditasyon Yenileme Koşulları Madde 13 Akreditasyon yenileme koşulları şunlardır. a) Akreditasyon yenileme sürecinin ve koşullarının tümü ilk başvuru koşulları ve süreci ile aynıdır. b) Yenileme başvurusunun toplam ücreti, yeni başvuru ücretinden %20 daha azdır. NOT: Akreditasyon süreç takvimi Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabı nda, EK IV te sunulmuştur. 7

8 BÖLÜM III TÜRKİYE DE PSİKOLOJİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 1. Temel İlkeler Psikolojide dört yıllık lisans eğitimi, uzmanlaşma öncesi bir altyapı veya uzmanlık gerektirmeyen işlevleri yerine getirebilme yetkinliği kazandırır. Psikolojinin uzmanlık gerektiren alanlarında mesleği icra etmek en az yüksek lisans derecesi, birçok durumda da doktora derecesi gerektirmektedir. Ülkemiz psikoloji bölümleri, öncelikle lisans düzeyinde, öğrencilerine psikoloji biliminin işlevsel bir resmini çizmeye yönelik çoklu bakış açılarını vurgulayan, psikolojinin temelini oluşturan konu ve yöntemler hakkında gerekli ayrıntıları içeren bir eğitim verebilmelidir. Psikoloji bölümleri, Türkiye deki psikoloji eğitiminin ve psikoloji biliminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, öğrencileri için açık ve yüksek standartlar belirlemelidir. Kuramsal ve uygulamalı psikoloji bilimlerindeki gelişmeler ve geliştirilen teknolojiler doğrultusunda bölümler, kendi hedef ve standartlarını yükseltmeyi amaçlamalıdırlar. Eğitim programları, öğrencilere analitik düşünme becerileri geliştirebilecek, psikoloji biliminin temel konu, yöntem, yaklaşım ve uygulamaları konusunda güçlü bir altyapı sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Eğitim boyunca öğrencilerin iş birliği içinde, aktif ve üretken yetişmesi için araştırma projelerine katılımlarını destekleyecek çeşitli fırsatlar yaratılmalıdır. Sınırlı veya sadece belirli alanlar temelinde kapsamlı bir müfredat yerine, psikolojinin temel uzmanlık alanlarını geniş bir bakış açısıyla sunan zengin bir eğitim hedeflenmelidir. Ayrıca, bölümün tanımladığı açık ve başarılabilir hedefler ile müfredatlarının zorunlu bileşenleri belirtilmeli, öğrencilerin ilerlemelerine ilişkin sistematik şekilde geri bildirim almaları sağlanmalıdır. Bölümler, öğrencilerinin lisans programına uyumunu, kurumsal süreç ve işleyişler hakkında bilgi kazanımını, kişisel ve bilimsel gelişimini sağlamak amacıyla onlara; kendi ilkelerini belirleyebilme, bağımsız karar alabilme konusunda destekleyici nitelikte akademik danışmanlık hizmetleri sunabilmelidir. Öğrencilerin, gerek lisans ve gerekse lisansüstü eğitim ve geleceğe yönelik hedef, yetenek ve ilgilerini belirleyebilme ve geliştirebilmelerine yönelik fırsatlar sağlanmalı ve gerekli bilimsel ortam yaratılmalıdır. Psikoloji bilimine ilişkin kavramsal bir çatı oluşturabilmeleri, birbiriyle ilgili kavram ve olayları birleştirebilmeleri, yaşam boyu öğrenmeye açık olmaları, öğrencilere kazandırılması gereken temel ortak hedefler arasında yer almalıdır. Bir yan hedef ise psikolojiye gerçekten ilgi duyan ancak ilgisi sınırlı olan diğer alanlardaki öğrencilere psikoloji bilgisini ana hatları ile sunmak olmalıdır. Başka alanlarda da eğitim görenlere, yan dallardan gelen öğrencilere de, psikoloji ile ilgili temel düzeyde bilgi birikimi kazandırılmalıdır. Bu genel ilkeler çerçevesinde; Türkiye deki psikoloji bölümleri, öğrencilerine aşağıda belirtilen temel konuları içerecek nitelikte lisans eğitimi verebilmeli ve eğitim amaçlarını da aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde çeşitlendirmelidir. 2. Psikolojideki Kavram, Kuram, Yaklaşım ve Uygulamalarına Yönelik Temel Bilgi Düzeyi Öğrenciler; a) Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmelidir. b) Psikoloji ile ilgili, temel kavram, kuram bilgisine ve farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olmalıdır. c) Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmeli; bir disiplin olarak doğasını kavrayabilmelidir. 8

9 d) Genel psikoloji tarihini bilmeli; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimi, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini, psikoloji ile ilgili diğer alanları tanımalı, psikolojinin konuları ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilmelidir. e) Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını bilmeli, karşılaştırma yapabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir. f) Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel değişkenlerini karşılaştırabilmelidir. g) Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilmelidir. h) Türkiye de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olabilmelidir. 3. Psikolojinin Farklı Alanlarındaki Uygulamalarına Yönelik Temel Bilgi Düzeyi a) Psikoloji lisans mezunu, uzmanlık eğitimi sürecine temel oluşturacak, ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışmalı, lisans düzeyine uygun olabilecek bazı temel uygulama becerilerine sahip olmalıdır. b) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmalıdır. c) Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olmalıdır. d) Psikoloji uygulamalarında, yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, özürlülük ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanmalıdır. 4. Araştırma Yöntemleri ve İstatistiklerine Yönelik Bilgi ve Beceriler Psikoloji lisans mezunu, araştırma soru ve cevaplarını anlayabilmek için bu disipline ilişkin niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, veri toplama, yorumlanma, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır. Öğrenciler; a) Mevcut bilgi birikimi doğrultusunda, psikoloji alt alanları kapsamında, araştırma sorusu üretebilmeli, uygun araştırma yöntemleri kullanılarak araştırma tasarlayabilmelidir. b) Araştırma sorusu ve denencelerini, sınanabilir şekilde formüle edebilmeli, kullanılan kavramları işevuruk olarak tanımlayabilmelidir. c) Araştırma sorusu ve denencelerine uygun, alternatif açıklamalara ilişkin olasılığı azaltan, iç ve dış geçerliğin artmasını sağlayacak uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilmelidir. Değişkenlerini ölçmeye yönelik farklı ölçme teknikleri kullanabilmelidir. d) Veri toplama, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etme, yorumlama ve rapor etme becerilerine sahip olmalıdır. e) Araştırma projeleri geliştirebilmeleri yönünde desteklenmeli, bölümün/bölüm elemanlarının yürüttüğü araştırma projeleri içine dahil edilmelidir. 9

10 5. Bilimsel Yöntem ve Bakış Açısı Kazandırmaya Yönelik Temel Donanım ve Beceriler Bilimsel Düşünme Becerileri: Öğrenciler; a) Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır. İnsan davranışı zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, edindikleri bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmelidir. b) Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları; bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle sorgulayabilmelidir. Yeni fikirlere açık olmalı, nesnel bir duruş sergileyebilmeli ve bu yeni fikirleri şüpheci ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilmelidir. Aynı zamanda cinsiyet, etnik grup, kültür ve sınıflar temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmelidir. Dil becerileri: c) Psikoloji lisans mezunları, psikoloji bilgilerini, etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmelidir. Bilgi toplama ve sentezleme becerileri: d) Bir üniversite mezunu olarak, birçok konuda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için kaynaklardan, ilgili veri tabanlarından bilgiler toplayabilmelidir. Kişilerarası becerileri: e) Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmalı ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıkları aynı zamanda, psikoloji bilgisi, sorusu ve araştırmalarına da eşlik edebilmelidir. 6. Etik İlke ve Değerler Psikoloji öğrencileri, psikolojinin etik ilke ve değerlerini, etik uygulamaları ve bilimsel sorgu biçimlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Bu açıdan, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve Etik Süreç Yönetmeliği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde ve tasarladıkları her araştırmada; araştırma deseninin oluşturulması, veri toplanması, yorumlanması ve bildirilmesi sırasında, etik ilke ve kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Öğrenciler aynı zamanda, alandaki çelişkileri fark edebilmeli ve alternatif bakış açılarıyla farklı yöntemleri kullanabilmeli ve tüm kararlarını da ilgili etik ilkeleri temelinde alabilmelidir. 10

11 BÖLÜM IV PSİKOLOJİ LİSANS EĞİTİMİ İÇİN ASGARİ STANDARTLAR Aşağıda açıklanan standartlar Türkiye de psikoloji lisans eğitimi için gerekli olan asgari standartları belirtmektedir. Akreditasyon için başvuran bölümlerin Özdeğerlendirme Raporlarını hazırlarken bu standartları referans alması gerekmektedir. Bu standartları oluşturmaktaki amaç, programların tek tip olması değil; her programın bu standartları karşılayarak kendi hedef ve amaçları doğrultusunda çeşitlilik ve zenginliğe ulaşmalarını desteklemektir. Akreditasyon sürecinin hedefi, bir programın belli bir kalite düzeyine ulaşmasını teşvik etmek ve kendi stratejik planına, vizyonuna, kendi ölçütlerine göre bir özdeğerlendirme yapmasına olanak sağlamaktır. Psikoloji lisans eğitiminin asgari gerekleri, yukarıda belirtilen temel amaçlar, ilkeler ve psikolojinin çeşitli alt alanlarında hedeflenen bilgi düzeyleri ile öğrenme sonuçları ışığında düzenlenmiştir. A. BAŞVURU ÖN KOŞULU Akreditasyon başvurusunda bulunmak isteyen bölüm en az bir dönem mezun vermiş olmalıdır. Bu ön koşulu sağlayan ve başvuruda bulunmak isteyen bölüm, özdeğerlendirme raporunu ve başvuru dosyasını Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabı ve Akreditasyon Süreç Yönetmeliği doğrultusunda hazırlamalıdır. B. STANDARTLAR 1. ÖĞRETİMİN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 Amaç ve Hedefler Türkiye de psikoloji lisans eğitiminin amaçları Bölüm III te belirtilmiştir. Bu amaçlara yönelik olarak lisans programı müfredatı ile ilgili asgari standartlar aşağıda sunulmaktadır. 1.2 Eğitim-Öğretim Müfredatı Program müfredatında; 1. Psikolojiye genel bakış ve yaklaşımları (psikolojiye giriş, etik, psikoloji tarihi gibi) içeren en az iki zorunlu ders olmalıdır. 2. Psikolojik düşünce sistematiğinin temelini oluşturan araştırma yöntemi, ölçme ve değerlendirme ve istatistik alanlarının en az ikisini temsil eden iki zorunlu ders olmalıdır. 3. Bilişsel süreç ve mekanizmaları kapsayan (deneysel içerikli dersler, örn., öğrenme psikolojisi, bilişsel psikoloji, fizyolojik psikoloji, bellek, motivasyon ve duygular, duyum ve algı, evrimsel psikoloji, nöropsikoloji, psikofarmakoloji gibi) en az üç zorunlu ders bulunmalıdır. Bu derslerin bazılarında ikinci maddede belirtilen alanların kapsanması durumunda, bu dersler ikinci maddede ifade edilen dersler yerine de kabul edilebilir. 4. İnsan gelişimi ve etkileşim süreçlerini kapsayan; sosyal, kişilik, çocuk, ergen gelişimi, yaşam boyu gelişim, insan ilişkileri, grup süreçleri, aile gibi farklı alanları temsil eden en az üç zorunlu ders olmalıdır. 5. Uygulamalı alanlardan; endüstri ve örgüt, klinik, sağlık, adli, okul, trafik psikolojisi gibi en az üç zorunlu ders bulunmalıdır. 11

12 6. Psikoloji alanından yukarıdaki alt alan tanımlarına girebilecek en az dört tane seçmeli ders bulunmalıdır. 7. Öğrencilere bağımsız çalışma yapma olanağı sunacak en az bir seçmeli ders bulunmalıdır. Bu ders bireysel ya da ekip çalışması şeklinde olabilir. 8. Avrupa Birliği ve EFPA kriterleri ile uyum gereği her dönem en az 30 ECTS kredisi alınmalı ve dört yıl sonunda en az 240 ECTS kredisi oluşmalıdır. Not 1 : Devamlılığı olan dersler (örneğin; Gelişim I ve Gelişim II) ayrı dersler olarak değerlendirilmelidir. Not 2 : Yukarıdaki maddelerden birinde bir ders eksik varsa diğer maddelerde asgariden fazla olan derslerden biri ALPDEK tarafından eksik ders yerine sayılabilir. 1.3 Eğitim-Öğretim Yöntemleri 1. Her ders için dönem başında öğrencinin önceden bilgilendirilmesi işlevini gören (dersin amacı, değerlendirme yöntemi, ders materyalleri gibi konularda) bir ders planı (ders izlencesi) verilmelidir. Bu planda öğrenciden beklenenler açıkça belirtilmelidir. 2. Planda sunulan okuma listesi, materyaller ve önerilen kaynaklar, dersin amacına uygun ve/veya güncel olmalıdır. 3. Bir derste kullanılan eğitim ve öğretim yaklaşımı/yöntemi, o dersin akademik hedefleri ve planı ile uyumlu olmalıdır. 4. Her dersin içerik ve amacına uygun değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirme, çoktan seçmeli, kısa soru-cevap, uzun açıklamalı, rapor gibi farklı formatlarda olabilir. 5. Her öğrenci mezun olana kadar en az dört psikoloji dersinde yazılı ödev hazırlamalıdır. 2. ÖĞRETİM ELEMANLARI 2.1 Öğretim Elemanlarının Sayıları ve Nitelikleri Programda; 1. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen dört temel alandan (deneysel, gelişim, sosyal, uygulamalı) en az üçünü temsil eden toplam dört öğretim üyesi/görevlisi bulunmalıdır. Bu elemanların en az üç yıldır bölümde çalışıyor olması gerekmektedir. 2. Bu öğretim elemanlarından en az % 75 i doktoralı olmalıdır. 3. Bölümün son üç yıldaki öğretim üyesi/görevlisi sayısı (tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanları) en fazla 50 öğrenciye bir akademik personel düşecek şekilde olmalıdır. 4. Yarı zamanlı ek görevli sayısı, kadrolu öğretim üyesi/görevlisi sayısının % 30 undan fazla olmamalıdır. 5. Ek görevli öğretim elemanlarının uzmanlık alanları verdikleri derslerin bağlı olduğu uzmanlık alanıyla ilgili olmalı ya da bu elemanların psikoloji yeterliliği ilgili yayınlarla belirlenebilir olmalıdır. 6. Kadrolu en az iki yardımcı öğretim elemanı (araştırma görevlisi, uzman, okutman) olmalıdır. 7. YOK ün belirlediği ders-kredi saati hesaplama kural ve yöntemleri dikkate alınarak, bölümde verilen ortalama ders yükü (danışmanlık hizmeti verilen tezler dışında) öğretim elemanı başına haftada 16 saati geçmemelidir. Not: Yukarıda tanımlanan tam zamanlı öğretim elemanları dışında, programdaki ek görevliler, katkıları oranında tam zamanlı görevli olarak kabul edilebilir. Bir akademik yılda 4 ders veren bir ek görevli eleman 12

13 tam zamanlı bir akademisyene eşdeğer olarak değerlendirilir. Hesaplamalar sadece lisans ders yükü dikkate alınarak yapılır. 2.2 Öğretim Elemanlarının Araştırma Faaliyetlerine Ayırdığı Zaman 1. Tam zamanlı öğretim elemanları ders yükümlülüklerinin yanı sıra ulusal ve/veya uluslar arası araştırma projelerinde yer alabilmeli, mesleki gelişim faaliyetlerine katılabilmeli ve danışmanlık yapabilmelidir. 2. Öğrenci projelerine ve tez çalışmalarına yapılan akademik danışmanlığın yanı sıra; dergi hakemliği, proje hakemliği ve tez jüri üyelikleri de araştırma faaliyetleri arasında tanımlanabilir. 2.3 Akademik Personel Performans Değerlendirmesi 1. Son dört yıl içinde öğretim üyesi/görevlisi başına düşen uluslararası yayın veya kitap/kitapta bölüm sayısı (SSCI, SCI, AHC yayın dizinlerindeki dergilerde ve/veya uluslararası endekslerde yer alan Türkiye kökenli dergilerde basılmış makaleler ve de uluslararası yayın evlerince basılmış kitaplar, kitap bölümleri) en az bir olmalıdır. 2. Son dört yıl içinde öğretim üyesi/görevlisi başına düşen ulusal yayın veya kitap/kitapta bölüm sayısı (ulusal hakemli dergilerde basılmış makaleler ve de ulusal yayın evlerince basılmış kitaplar, kitap bölümleri) en az bir olmalıdır. 3. Son dört yıl içinde öğretim üyesi/görevlisi başına düşen ortalama bildiri/poster sayısı (ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, bilimsel toplantı ve/veya çalışma gruplarında sunulan) en az bir olmalıdır. 4. Her ders için öğrencilerin dolduracağı bir öğretim elemanı değerlendirme formu olmalıdır. 2.4 Öğretim Elemanına Destek 1. Üniversite tarafından öğretim elemanlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olanaklar (örneğin, ulusal ve uluslararası konferanslara, bölüm içi seminer etkinliklerine katılım desteği sağlanması, araştırma ve diğer akademik etkinliklere yönelik ödül ve teşvik sistemlerinin bulunması gibi) sunulmalıdır. Bu olanaklardan en az biri bir yıl içerisinde öğretim elemanına sunuluyor olmalıdır. Bu gelişimsel desteklere ilave, öğrencilerin yaptığı ders/öğretim elemanı değerlendirme sonuçlarının geri bildirimi kurum tarafından öğretim elemanlarına yapılmalıdır. 3. İNSAN VE HAYVAN ARAŞTIRMALARINDA ETİK İLKELERE DUYARLILIK İnsanlardan veya hayvanlardan veri toplanan araştırmaların evrensel araştırma etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlı Bölüm içi ve/veya Kurum içi etik kurul değerlendirme süreci olmalıdır. 4. ÖĞRENCİ GELİŞİMİ VE BAŞARISI, DESTEK VE REHBERLİK HİZMETLERİ 1. Bölümün düzenli olarak yeni öğrencilere sunduğu bir oryantasyon programının ve/veya imkanlar dahilinde bununla ilgili bir kitapçığının olması gerekir. 2. Akademik danışmanlık hizmeti öğrencilerin talepleri doğrultusunda akademik/kariyer gibi konularda tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri tarafından yapılmalıdır. 13

14 5. ÖĞRENME KAYNAKLARI: TESİSLER, KÜTÜPHANE VE DONANIM 1. Başvuruda bulunan programın yer aldığı bölümün üniversite içindeki fiziksel mekânı, üniversitenin diğer birimleri ile temas kurmasına izin verecek yakınlıkta olmalıdır. Öğrencinin erişimine açık bilgi teknolojisi desteği belgelenmelidir. Üniversitenin en az bir bilgisayar merkezi ve/veya teknik destek ünitesi bulunmalıdır. Öğrencilerin bilgisayar kullanımına doğrudan ulaşımı sağlanmalıdır. 2. Kütüphanede psikoloji için ayrılmış kaynaklara ve/veya elektronik veri tabanlarına erişim sağlanmış olmalıdır. 3. Bölümde öğrencilerin kullanabileceği, psikolojinin farklı alt alanlarında deney/araştırma yapmaya uygun en azından bir deney/gözlem odası ve alan çalışması sistemi olmalıdır. 6. KALİTE GÜVENCESİ 6.1 Kalite Güvencesi Bu başlık altında yer alan konular/başlıklar akreditasyon sürecinde mutlak gereklilik olmamakla birlikte, kalite göstergeleri olarak değerlendirme sürecinde dikkate alıncak husulardır. Toplam Kalite Yönetimi ve Psikoloji Lisans Eğitimi Kalite Yönetimi, psikoloji lisans programlarının idari, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı işlevlerinin/fonksiyonlarının her birisine yönelik olarak benimsenebilecek bir yaklaşımdır. Bununla beraber, bu temel fonksiyonlar arasında, kalite yönetimi (KY) uygulamalarının öncelikle uygulanabileceği (ve de uygulanması gereken) alan eğitim alanıdır. Diğer üç alanda KY uygulamaları gerekli olmakla birlikte, bu alanlarda yapılacak uygulamalar, bağlı bulunulan üniversitenin genel yönetim yaklaşımından bağımsız olarak gerçekleştirilemeyebilir. Diğer deyişle, herhangi bir üniversite içinde psikoloji bölümünde sunulan eğitim hizmetinde KY yaklaşımı, üniversitenin genel yönetim yaklaşım ve felsefesinden görece bağımsız olarak yürütülebilir. İdari, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki işlevlerin yürütülmesinde KY yaklaşımını benimsemek ise, her yönden bağlı bulunulan genel üniversite örgütsel yapılanmasından bağımsız bir şekilde mümkün olmayabilir. Psikoloji lisans programlarında eğitim temel fonksiyonunda KY yaklaşımının yerleştirilebilmesi için yapılması gereken işleri üç temel başlık altında toplamak mümkündür. Bu başlıklar Temel Süreçlerin Belirlenmesi, Ölçme ve Değerlendirme ve Diğer Kalite Göstergeleridir. Temel Süreçlerin Belirlenmesi, her bir görev alanında, kalite kontrolünü maksimize etmeye yönelik, iş akışlarının ortaya çıkarılmasını kapsar. Süreçler ya da iş akışları, yapılması gereken görevlerin başlangıçtan sona kadar içerdikleri aşamaları ve her bir aşamaya yönelik standartları (zaman, içerik, format vb. boyutlarda) içerir. Ölçme ve Değerlendirmede ise, sunulan hizmetlerin ne oranda amaca yönelik olduğu ve temel hizmet alıcı olan grupların ( müşterilerin ) ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiği düzenli ve sistematik bir şekilde ve katılımcı bir yaklaşımla değerlendirilmeli ve takip edilebilmelidir. Psikoloji lisans eğitiminde sunulan hizmetten yararlanan temel grup öğrencilerdir. Bununla birlikte, potansiyel işverenler, ilgili meslek örgütleri ve toplum da hizmet sağlanan gruplar arasındadır. Diğer Kalite Göstergeleri başlığı ise, diğer başlıklar altında yer almayan kalite göstergesi unsurları içermektedir. Temel Süreçlerin Belirlenmesi Eğitim temel fonksiyonunun kalite yönetimi yaklaşımı ile ele alınabilecek dört alt alanı bulunmaktadır. Bunlar akademik danışmanlık, ders verme, ölçme/değerlendirme ve staj alt alanlarıdır. KY yaklaşımıyla tutarlı olarak, öncelikle her bir alt alanda süreç belirlemesi çalışmaları yapılmalıdır. Tüm alt 14

15 alanlarda sürecin ya da süreçlerin belirlenmesi, söz konusu görevlerin/faaliyetlerin kapsamlı olarak incelenmesi ve analiz edilmesini gerektirir. Süreçlerin belirlenmesinde; gözlem, yazılı dokümanlar, kural ve prosedürler, mülakat ve diğer bilgi toplama yöntemlerinden yararlanılarak, öncelikle her bir temel görevin amacı netleştirilmeli ve bu amaca uygun olarak başlangıç, aşamalar ve beklenen sonuç ortaya çıkarılmalıdır. Süreç belirleme çalışmalarında, her bir alt alanın tek bir süreç olarak ele alınmasının mümkün olmadığı görülebilir. Bu durumda, her bir alt alan için farklı görevleri temsil edecek şekilde birden çok süreç oluşturulmalıdır. Süreçler yazılı olmakla birlikte görsel olarak, mümkün olan durumlarda akış şemaları kullanılarak ifade edilmelidir. Süreçlerin belirlenmesinde, bağlı bulunulan kurumun ve söz konusu lisans programının temel hedefleri yol gösterici olmalıdır. Amaç, KY anlayışıyla tutarlı olarak, hizmetler verilirken kaynak israfını asgariye indirmek, sunulan hizmetin kalitesini, dolayısıyla hizmetten memnuniyeti artırmak olmalıdır. Aşağıda, çok genel olarak, eğitim fonksiyonu altında yer alan her bir alt alan için süreç belirlemede cevaplanması gereken sorular ya da ele alınması gereken konular yer almaktadır. Akademik Danışmanlık sürecinde: 1. Akademik danışmanlık nedir? 2. Kim/Kimler danışmanlık yapar? 3. Danışmanın temel sorumlulukları nelerdir? 4. Danışanın temel sorumlulukları nelerdir? 5. Danışmanlık nasıl başlar? 6. Danışman ve danışan ne zaman (ne sıklıkla), nasıl bir araya gelir? 7. Danışmanlık nasıl tamamlanır? 8. Ve diğer... Ders Verme sürecinde: 1. Ders verenin temel nitelikleri (eğitim, tecrübe vb). 2. Ders izlencesi ( syllabus ) nasıl hazırlanmalı, neleri kapsamalıdır? 3. Kullanılan kaynakların temel özellikleri (güncellik, kapsam, vb). 4. Ders sunumunda yararlanılacak destekleyici yöntemler/teknikler (işitsel, görsel destekleyici ekipman, donanım). 5. Olası ders anlatma yöntemleri/formatları (düz anlatım, münazara, grup tartışmaları, bireysel sunumlar, grup sunumları) ve ders içinde kullanım amaçları. 6. Ders saatlerinin dağılımı (dağıtılmış saatler ya da blok saat uygulamaları). 7. Öğrenci ile materyal paylaşımı. 8. Öğrenci soru ve taleplerinin ders içinde ve dışında (randevu, ofis saatleri vb.) nasıl ele alınması gerektiği. 9. Ve diğer... Ölçme Değerlendirme sürecinde: 1. Sınavlar ve nitelikleri a. Öznel testler-açık uçlu testler. b. Sınıf içi sınavlar-sınıf dışı ( take home ) sınavlar. 2. Sınav içeriğinin belirlenmesi. 3. Sınıf içi katılım ve değerlendirme. 4. Projeler/Ödevler (bireysel ya da grup). 5. Sunumlar/Tartışma liderliği. 6. Uygulamalar. 15

16 7. Sınav, proje, ödev gibi performans göstergelerinin değerlendirilmesi süreci (kim, ne zaman değerlendirmeli?). 8. Sınav, proje, ödev gibi performans göstergelerinin değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi. 9. Genel değerlendirme için kullanılan farklı performans göstergelerinin katkı paylarının belirlenmesi. 10. Ve diğer... Staj sürecinde: 1. Stajın zorunlu olup olmaması? 2. Stajın amacı. 3. Kimler staj yapabilir? 4. Stajın yapılabileceği zamanlar? 5. Staj koordinatörünün görevleri. 6. Staj akademik danışmanlarının görevleri. 7. Staj yapılacak kurumun belirlenmesi ve onaylanması (kim nasıl belirleyecek/onaylayacak?)/staj protokolü. 8. Staj yapılacak yerlerin özellikleri. 9. Staj süresi. 10. Staj süresinde öğrenci performansının değerlendirilmesi (kim yapmalı, nasıl bir form kullanılarak yapılacak, kime, nasıl gönderilecek). 11. Staj raporu ve raporun değerlendirilmesi. 12. Ve diğer... Ölçme ve Değerlendirme Ölçme değerlendirme, eğitim temel fonksiyonunun her bir alt alanı için ayrı ayrı yapılabileceği gibi eğitim fonksiyonu için genel olarak da yapılabilir. Burada amaç, sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerin sunuluş şeklinin, amaca ne kadar hizmet ettiğini ve hizmet alıcıları tarafından ne kadar yeterli/doyurucu bulunduğunu olabildiğince nesnel olarak tespit edebilmek, problem alanlarını belirlemek ve iyileştirme çalışmalarını bu tespitlere dayandırmaktır. Aşağıda ifade edilen ölçme değerlendirme yöntemlerinin bazıları nesnel, bazıları ise özneldir. Ayrıca bu yöntemlerin çoğunluğu öğrenci merkezlidir. Temel hizmet alıcı grup olan öğrenciler dışındaki gruplardan da, sunulan eğitim hizmetinin kalitesine yönelik veri toplamak mümkündür; bu yöntemlerin bazıları da aşağıda yer almaktadır. Sıralanan ölçme değerlendirme yöntemlerinin tespitinde, Amerikan Psikologlar Birliği nin (2002) hazırladığı Psikoloji Lisans Eğitimi Temel Öğrenme Hedefleri ve Sonuçları başlıklı dokümandan da yararlanılmıştır. 1. Öğrenci akademik başarısı (örn., sınav sonuçları, dağılım). 2. Öğrenci memnuniyet anketleri. 3. Öğrenci odak grupları. 4. Öğrenci, ders/ders veren değerlendirmeleri. 5. Mezun olmak üzere olan öğrencilerle mülakat ( exit interviews ). 6. Ulusal sınavlarda (Milli Eğitim Bakanlığı sınavları gibi) öğrenci başarısı. 7. Uluslararası sınavlarda (GRE) öğrenci başarısı. 8. Lisans eğitimi sırasında burs alan öğrenci sayısı/oranı. 9. Mezun olan öğrenciler arasında burs alan öğrenci sayısı/oranı. 10. Mezunlar için memnuniyet anketleri. 11. İşverenlere memnuniyet anketleri. 12. Ve diğer... 16

17 Diğer Kalite Göstergeleri Bölüm Elemanları Bölüm öğretim elemanlarının yayın faaliyetlerinde asgari gereklerin üzerine çıkan bilimsel çalışmaları; Bölüm öğretim elemanlarının dahil olduğu disiplinlerarası çalışmalar/ortaklıklar; Bölüm öğretim elemanlarının dahil olduğu uluslararası araştırma projeleri; Bölüm öğretim elemanlarının dahil olduğu uluslararası jüri üyelikleri ve bilimsel amaçlı hakemlikler Bölüm öğretim elemanlarının dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleri; Bölüm öğretim elemanlarının kuruma bağlılık ve katkıları: öğretim elemanlarının idari görevleri, üniversite içi veya dışında komisyonlara ve meslek örgütlerine katkıda bulunulması. Örneğin; üniversite kurullarındaki görevler, TUBITAK danışmanlığı, editörlükler, dergi danışma ve yayın kurulu üyelikleri, ulusal/uluslararası toplantı/kongre düzenlemesi, ulusal ve uluslararası meslek örgütlerindeki faaliyetler (örn.; TPD; IUPysS; EFPA, APA); Bölüm Olanakları Alt yapı kaynakları açısından asgarinin üzerindeki olanaklar (örn.; laboratuar, derslikler, gözlem ve görüşme odaları gibi); Aktif bilgi aktarımı için kullanılan bir web sayfası; Bölüm eleman sayısı açısından asgarinin üzerindeki oran; Lisans eğitimini sürdürmek için bölümde ya da bölümün bağlı olduğu en alt birimde öğretim kadrosu dışında en az bir idari personel (sekreter, teknik eleman gibi); Öğrenciler Ofis saatleri ve/veya öğrencinin öğretim elemanlarına danışıp görüşebileceği mekanizmaların bulunması; İlgili danışmanlık sürecinin her dönem başı öğrenci ile birebir görüşmeyi kapsaması; Öğrencinin akademik faaliyetlere aktif katılımını teşvik edici yöntemlerin kullanımı; Öğrenci topluluğunun bulunması; Öğrencilerle sürdürülebilir sosyal teması sağlayan etkinliklerin bulunması; 17

18 A. BÖLÜM HAKKINDA GENEL BİLGİ BÖLÜM V ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI Bölümün kısa geçmişi, Bölümün vizyonu ve misyonu, Bölüm hakkında bilgi: o Bölümün yerleşim özellikleri ve üniversitenin diğer birimlerine yakınlığı, o Bölümün kullandığı mekânlar: Ofisler, derslikler, laboratuarlar, öğrenci yurtları, yemekhaneler, spor ve sosyal tesisler gibi olanaklar, o Bölümün, üniversitenin diğer bölümleri ile bağlantılarının (çift anadal/yandal, sertifika programları, disiplinler arası programlar gibi işbirlikleri) açıklanması. o Bölümün ulusal ve uluslararası resmi, özel ve gönüllü kurum, kuruluş ve programlarla ilişkilerinin (değişim programları, ortak projeler gibi) açıklanması. Not: Varsa bölümünüzü tanıtıcı broşürler eklenebilir. B. STANDARTLAR 1. ÖĞRETİMİN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 Amaç ve Hedefler Programın amaç ve hedeflerinin vizyon ve misyonunuzla ve bu El Kitabının III. Bölümünde belirtilen psikoloji lisans eğitiminin amaçlarıyla uyumluluğunu tanımlayınız. 1.2 Eğitim-Öğretim Müfredatı ve Yöntemleri Bölümün son üç yıldır lisans düzeyinde vermekte olduğu dersleri yıllara göre sıralayan bir listeyi ek olarak sununuz. Psikoloji programı dahilinde verilen her bir dersin tanımını içeren katalog, derslerin içeriklerini tanıtan ders izlencesi, eğitim-öğretim yaklaşımı ve ölçme-değerlendirme teknikleri ile ilgili belgeleri ek olarak sununuz. Bu derslerin hedeflenen öğrenme sonuçlarına nasıl ulaştığını açıklayınız. Bu amaçla dönem içi ve sonu değerlendirmelerini (ara ve dönem sonu sınavları ile ödevler, projeler, uygulamalar gibi) nasıl yaptığınızı kısaca açıklayınız. Her bir ders için değerlendirme sonucundaki başarı durumunu istatistiki verilere dayanarak yazınız. 2. ÖĞRETİM ELEMANLARI 2.1 Öğretim Elemanlarının Sayıları ve Nitelikleri Son üç yıldır bölümde çalışmakta olan ortalama öğretim elemanı sayısını veriniz. Tam zamanlı ve ek görevlendirme durumları ile unvanları ve ilgili diğer bilgileri belirtiniz (Bkz. EK I). Program için öğretim üyesi/öğrenci, öğretim görevlisi/öğrenci oranlarını veriniz (Bkz. EK I). Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerini veriniz (Bkz. EK II). 18

19 Öğretim elemanlarının her birinin verdiği dersler ile uzmanlık alanları arasındaki uyumluluğu belirtiniz. 2.2 Öğretim Elemanlarının Araştırma Faaliyetlerine Ayırdığı Zaman Tam zamanlı öğretim elemanlarının ders yükümlülükleri dışındaki diğer araştırma ve kişisel/mesleki gelişim faaliyetleri hakkında da bilgi veren birer öz geçmişini ek olarak sununuz (Bkz. EK III). 2.3 Akademik Personel Performans Değerlendirmesi Son dört yıl içinde öğretim üyesi/görevlisi başına düşen ortalama ve toplam uluslararası makale ve kitap/kitapta bölüm sayısını (SSCI, SCI, AHC yayın dizinlerindeki dergilerde ve/veya uluslararası endekslerde yer alan Türkiye kökenli dergilerde basılmış makaleler ve de uluslararası yayın evlerince basılmış kitaplar, kitap bölümleri) belirtiniz. Son dört yıl içinde öğretim üyesi/görevlisi başına düşen ortalama ve toplam ulusal makale ve kitap/kitapta bölüm sayısını (ulusal hakemli dergilerde basılmış makaleler ve de ulusal yayın evlerince basılmış kitaplar, kitap bölümleri) belirtiniz. Son dört yıl içinde öğretim üyesi/görevlisi başına düşen ortalama ve toplam bildiri/poster sayısını (ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, bilimsel toplantı ve/veya çalışma gruplarında sunulan) veriniz. Öğrenciler tarafından doldurulan öğretim elemanı değerlendirme formunun bir örneğini ek olarak veriniz ve değerlendirme sonuçlarının öğretim elemanlarına bildirilme sistemini açıklayınız. 2.4 Öğretim Elemanına Destek Öğretim elemanlarının mesleki gelişmelerine yardımcı mevcut yolları belirtiniz. Bilgi teknolojilerine ulaşım, ulusal ve uluslararası konferanslara, bölüm içi seminer etkinliklerine katılımın sağlanması hakkında bilgi veriniz. Araştırma ve diğer akademik etkinliklere yönelik ödül ve teşvik sistemlerini açıklayınız. 3. İNSAN VE HAYVAN ARAŞTIRMALARINDA ETİK İLKELERE DUYARLILIK Bölüm içi-kurum içi ve benzer yollarla araştırmalarda bir etik yönetmelik izlenip izlenmediğini ve çalışmaların ilgili etik kurul onayı ile yürütülüp yürütülmediğini açıklayınız. 4. ÖĞRENCİLER: ÖĞRENCİ ALIMI, GELİŞİMİ VE BAŞARISI, DESTEK VE REHBERLİK HİZMETLERİ 4.1 Öğrenci Alımı Son üç yılda kaydolan öğrencilerin, ÖSS taban ve tavan puanlarını belirtiniz. Bu verileri diğer bölümlerin eşdeğer programlarıyla karşılaştırarak Türkiye ölçeğindeki yerinizi ve gelişiminizi gösteriniz. Son üç yıldaki, kayıtlı toplam öğrenci sayınızı belirtiniz. 19

20 4.2 Öğrencinin Gelişimi ve Başarısı Son üç yılda mezun olan öğrencilerin akademik ortalamalarına göre başarı oranlarını veriniz. 4.3 Öğrencilere Destek ve Rehberlik Hizmetleri Yeni öğrencilerin ilk yılı ve uyumu için yapılan düzenlemeleri açıklayınız. Öğrenciler için mevcut kişisel rehberlik ve akademik danışmanlık sistemlerini açıklayınız. 5. ÖĞRENME KAYNAKLARI: TESİSLER, KÜTÜPHANE VE DONANIM Bölümün kullanımına açık derslikler, laboratuarlar gibi mekânları sayı ve büyüklüklerini göz önünde bulunduracak şekilde açıklayınız. Öğrencilerin ulaşabileceği kitaplar ve dergiler, eğitim/öğretim teknolojisi (görsel ve işitsel destek), bilgisayar becerilerinin geliştirilmesi için kaynaklar hakkında bilgi veriniz (örn. son üç yılda kütüphaneye getirtilen kitap ve süreli yayınların sayısı, laboratuarlardaki bilgisayar sayısı, elektronik veri tabanları gibi). Eğitim ve öğretimde yardımcı olan teknik ve idari personelin sayısını veriniz. 6. YÖNETİM 6.1 Yönetim Varsa, Bölüm ve Fakülte bazında özel sorumluluk gerektiren görevleri ve çalışma grupları ya da komiteler gibi yönetsel iç düzenlemeleri/idari görevleri açıklayınız. 6.2 Kaynakların Kullanımı Kadro olanakları, eleman alımı ve ataması ile ilgili üniversite politikası hakkında bilgi veriniz ve atama ölçütleri ile ilgili belgeleri ekleyiniz. Not: TPD Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabında belirtilen asgari gereklilikler ve kalite değerlendirmeleri ile ilgili gördüğünüz diğer bilgi ve belgeleri ekleyiniz. 20

21 Kaynaklar American Psychological Association (2002). Undergraduate psychology major learning goals and outcomes: A report. Retrieved December 15, 2005, from

22 EK I ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAYILARI VE NİTELİKLERİ FORMU Son üç yıldır bölümde çalışmakta olan: Deneysel Gelişim Sosyal Uygulamalı TOPLAM Tam zamanlı Yarı zamanlı Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Y. Doç. Dr. Oranlar Öğretim Üyesi/Öğrenci / / / / / Öğretim Görevlisi/Öğrenci / / / / / Yardımcı elemanlar (Araştırma Görevlisi, Uzman, Okutman) Not: Hesaplamalar sadece lisans programı dikkate alınarak yapılır. 22

23 EK II ÖĞRETİM ELEMANLARI TOPLAM DERS YÜKÜ FORMU Eğitim Öğretim Yılı: Adı-Soyadı: Akademik Unvanı: İdari Görevi: Formun Ait Olduğu Dönem: Haftalık Ders Yükü: Verilen Derslerin Haftalık Saati Ara Sınav Sayısı Öğrenci Sayısı Kodu Adı Şubesi Düzenleyenin Adı-Soyadı: Görevi: İmzası: Toplam: 23

24 EK III ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖZGEÇMİŞ FORMU Açıklamalar: Öğretim elemanlarının her biri (bir ya da daha fazla ders verme sorumluluğunu üstlenen herkes) aşağıdaki bilgileri içeren bir özgeçmiş hazırlamalıdır. İstenen bilgileri içeren mevcut bir özgeçmiş hazırlanma şekli olmaması halinde aşağıdaki formatı kullanınız. Temel Bilgiler İsim Unvan İletişim Bilgileri Eğitim Durumu (Alınan dereceleri kronolojik sırada, alınan derece, üniversite, fakülte ve derecenin alındığı yılı belirtilecek şekilde sıralayınız.) Çalışma Geçmişi Öğretim elemanı olarak şu andaki çalışmanızla ilgili çalışma geçmişinizi belirtiniz. Varsa öğretim elemanı olarak kazanılan unvan ve terfileri belirtiniz. Verilen Dersler Son üç yılda verilen dersleri dönemlere göre her sınıftaki öğrenci sayısı ile birlikte belirtiniz. Yayınlar Son dört yıl içinde SSCI, SCI, AHC yayın dizinlerindeki dergilerde ve/veya uluslararası indekslerde yer alabilecek ya da hakemli dergilerde yayınlanmış yayınları bibliyografik olarak sıralayınız. Bildiriler Son dört yıl içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, bilimsel toplantı ve/veya çalışma gruplarında sunulan bildiri/posterleri sıralayınız. Diğer Akademik Faaliyetler Ders yükümlülükleri dışındaki diğer araştırma ve kişisel/mesleki gelişim faaliyetlerini sıralayınız, örneğin: öğrenci projelerine, tez çalışmalarına yapılan akademik danışmanlık, dergi hakemliği, proje hakemliği, tez jüri üyelikleri, disiplinlerarası çalışmalar/ortaklıklar, araştırma projeleri, sosyal sorumluluk projeleri, idari görevler, üniversite içi veya dışında komisyonlara ve meslek örgütlerine bulunulan katkı gibi. 24

25 EK IV AKREDİTASYON YAKLAŞIK SÜREÇ TAKVİMİ Zaman Neler Yapılacak Başvuru Başvurudan 1 hafta sonra Başvurudan 5 hafta sonra Başvurudan 6 hafta sonra Başvurudan 8 hafta sonra Başvurudan 10 hafta sonra Başvurudan 14 hafta sonra ZİYARET GERÇEKLEŞİR Ziyaretten 1 hafta sonra Ziyaretten 5 hafta sonra Ziyaretten 6 hafta sonra Akreditasyon başvurusu yapan Bölüm; özdeğerlendirme raporunu, başvuru dilekçesini ve gereken tüm evrakları içeren başvuru dosyasını bir adet basılı ve olanak dahilinde bir adet elektronik kopya olarak Derneğe iletir. Dernek başvuru dosyasını AÜK başkanına iletir. AÜK başvuru dosyasının ön incelemesini yaparak, ilgili başvurunun ziyaretlerin gerçekleşmesi için minimum standartları karşılayıp karşılamadığına karar verir. AÜK ön inceleme kararını Dernek aracılığı ile başvuruda bulunan programa bildirir. AÜK ALPDEK üyelerini belirler. AÜK değerlendirme süreci takvimini Dernek aracılığı ile başvuruda bulunan programa iletir. ALPDEK üyeleri başvuruda bulunan bölüm tarafından hazırlanmış olan özdeğerlendirme raporunu inceleme işini tamamlar. ALPDEK üyeleri toplam üç gün sürecek olan değerlendirme sürecini başlatmak üzere başvuru yapan programın bulunduğu bölüme gider. ALPDEK üyeleri tarafından hazırlanan ortak APDF, değerlendirme raporu ve bireysel APDF ler, komisyonun tavsiye kararını da içeren bir üst yazı ile birlikte AÜK e iletilir. AÜK ALPDEK tarafından sunulan raporu değerlendirir, nihai karara oylama sonunda ulaşır ve bu kararı yazılı olarak Dernek Yönetim Kurulu na iletir. Değerlendirme sonucu, geliştirme önerileri ile birlikte, başvuru yapan program yetkililerine Dernek tarafından yazılı olarak bildirilir. 25

26 EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda yer alan her bir değerlendirme boyutu/alanı için standartlar ayrıntılı olarak Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabı nda yer almaktadır. APDF üzerinde yapılacak değerlendirmeler üç bölüm altında toplanmıştır. Bunlar; asgari standartlara yönelik değerlendirmeler, kalite standartlarına yönelik değerlendirmeler ve gözlem ve notlardır. APDF ilk olarak, gerekli inceleme, görüşme ve gözlemlerini tamamlamış olan her bir ALPDEK üyesi tarafından bağımsız olarak doldurulmalıdır. Bireysel değerlendirmelerin tamamlanması sonrasında, değerlendirmeden sorumlu üç ALPDEK üyesi bir araya gelerek ortak değerlendirmelerini yansıtan tek bir APDF doldurmalıdır. BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR I Müfredat Asgari Gerek 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu ders sayısı 2 2. Yöntem, ölçme değerlendirme, istatistik konularında zorunlu ders 2 sayısı 3. Bilişsel süreç ve mekanizmalarına yönelik zorunlu ders sayısı 3 4. İnsan gelişimi ve etkileşim süreçlerini kapsayan konulara yönelik 3 zorunlu ders sayısı 5. Uygulamalı alanlara yönelik zorunlu ders sayısı 3 IIa Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemleri Asgari Gerek 1. Dersin amacı, formatı, materyalleri, sınavları hakkında bilgi veren Derslerin ders planlarının öğrenciye verilmesi %70 inde olmalı 2. Program süresince öğrencilerin yaptıkları ödev/proje sayısı 4 Mevcut Durum Mevcut Durum IIb Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemleri 3. Ders planlarında öğrenciden beklentilerin ne derece açık ifade edildiği Çok yetersiz Orta düzeyde Çok yeterli 4. Derslerde kullanılan kaynakların güncelliği Çok yetersiz Orta düzeyde Çok yeterli 5. Derslerde kullanılan eğitim-öğretim yaklaşımlarının hedeflerle uyumluluğu 26

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ AKREDİTASYON BİRİMİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON YÖNETMELİĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ AKREDİTASYON BİRİMİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON YÖNETMELİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ AKREDİTASYON BİRİMİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı; Türk Psikologlar Derneği psikolojide lisans

Detaylı

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (PAB) Bilgilendirme Toplantısı. 10 Aralık 2016 TPD Genel Merkez, Ankara

Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (PAB) Bilgilendirme Toplantısı. 10 Aralık 2016 TPD Genel Merkez, Ankara Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (PAB) Bilgilendirme Toplantısı 10 Aralık 2016 TPD Genel Merkez, Ankara İÇERİK: Akreditasyon: Tanım, Amaç ve Tarihçe TPD PAB Akreditasyon

Detaylı

Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (PAB) Bilgilendirme Toplantısı. 10 Aralık 2016 TPD Genel Merkez, Ankara

Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (PAB) Bilgilendirme Toplantısı. 10 Aralık 2016 TPD Genel Merkez, Ankara Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (PAB) Bilgilendirme Toplantısı 10 Aralık 2016 TPD Genel Merkez, Ankara İçerik: Akreditasyon: Tanım, Amaç ve Tarihçe TPD PAB Akreditasyon

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ PROGRAMLARI AKREDİTASYON BİRİMİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON EL KİTABI

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ PROGRAMLARI AKREDİTASYON BİRİMİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON EL KİTABI 0 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ PROGRAMLARI AKREDİTASYON BİRİMİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON EL KİTABI (Güncellenmiş 3. Baskı) HAZİRAN 2016, ANKARA 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No. BÖLÜM I AKREDİTASYONUN

Detaylı

Türk Psikologlar Derneği (TPD) Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon Çalışmaları 2005-2014

Türk Psikologlar Derneği (TPD) Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon Çalışmaları 2005-2014 Türk Psikologlar Derneği (TPD) Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon Çalışmaları 2005-2014 YÖK- YÖDEK Toplantısı 25 Kasım 2014 Ankara Sunum: Prof. Dr. Melike Sayıl (TPD-AÜK Başkanı) Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Ek-V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

Ek-V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) Ek-V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ PROGRAMLARI AKREDİTASYON BİRİMİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON EL KİTABI. (Güncellenmiş 4.

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ PROGRAMLARI AKREDİTASYON BİRİMİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON EL KİTABI. (Güncellenmiş 4. 0 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOJİ PROGRAMLARI AKREDİTASYON BİRİMİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARI AKREDİTASYON EL KİTABI (Güncellenmiş 4. Baskı) MART 2017, ANKARA 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No. BÖLÜM I 2 AKREDİTASYONUN

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME FORMU AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

ORTAK DEĞERLENDİRME FORMU AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) ORTAK DEĞERLENDİRME FORMU AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sektörlere Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

TPD PSİKOLOJİ LİSANS PRPOGRAMLARI AKREDİTASYON BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME SÜRECİ ALPDEK ÜYELERİ YÖNERGESİ. Hazırlayanlar:

TPD PSİKOLOJİ LİSANS PRPOGRAMLARI AKREDİTASYON BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME SÜRECİ ALPDEK ÜYELERİ YÖNERGESİ. Hazırlayanlar: Haziran 2016 V2 1 TPD PSİKOLOJİ LİSANS PRPOGRAMLARI AKREDİTASYON BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME SÜRECİ ALPDEK ÜYELERİ YÖNERGESİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. H. Canan Sümer, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak & Prof. Dr.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Akreditasyon Lisans Programı Değerlendirme Komisyonları (ALPDEK) Nedir?

Akreditasyon Lisans Programı Değerlendirme Komisyonları (ALPDEK) Nedir? Akreditasyon Lisans Programı Değerlendirme Komisyonları (ALPDEK) Nedir? ALPDEK Akreditasyon başvurusunda bulunan psikoloji lisans programının yerinde değerlendirilmesinden ve akreditasyon raporunun hazırlanmasından

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Psikolojisi PSY 309 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları

Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Alan Çalışması PSY 404 Seçmeli 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ENDÜSTRI VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME (ORTAK DEĞERLENDİRME) FORMU (APDF) Prof. Dr. Banu CANGÖZ, Prof. Dr. Belgin AYVAŞIK, Doç. Dr. L.

AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME (ORTAK DEĞERLENDİRME) FORMU (APDF) Prof. Dr. Banu CANGÖZ, Prof. Dr. Belgin AYVAŞIK, Doç. Dr. L. AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME (ORTAK DEĞERLENDİRME) FORMU (APDF) ALPDEK KOMİSYONU ÜYELERİ Prof. Dr. Banu CANGÖZ, Prof. Dr. Belgin AYVAŞIK, Doç. Dr. L. Pınar TOSUN AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojiye Giriş I PSY 101 Güz 3 0 0 3 10.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Personel Seçimi ve Testler PSY 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 Sayfa 1 / 6 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik

Detaylı

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri

Detaylı

Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları

Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Motivasyon ve Sosyal Davranış PSY 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları

Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular

Detaylı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı Yaz Stajı Yönergesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı Yaz Stajı Yönergesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı 1. Lisans Stajının Amacı Lisans stajının temel amacı, lisans programında kazanılan bilgilerin alan tecrübesi ile desteklenmesi ve pekiştirilmesidir.

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji I PSY 311 Seçmeli 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 305,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Amaç: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen amaç ve ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Genel Bilgiler Programın Amacı Kazanılan Derece Kazanılan Derecenin Seviyesi Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kurallar Kayıt Kabul Koşulları Önceki Öğrenmenin Tanınması Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kişilik Değerlendirmesi PSY 417 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir.

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir. Genel Bilgiler Bölümümüz, 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Henüz yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı için bölümümüze öğrenci alımı yapılmamaktadır. Bölümümüzde

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YENİDEN ATANMALARINDA UYGULANACAK USUL VE KRİTERLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YENİDEN ATANMALARINDA UYGULANACAK USUL VE KRİTERLERE İLİŞKİN YÖNERGE MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YENİDEN ATANMALARINDA UYGULANACAK USUL VE KRİTERLERE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- Bu yönergenin

Detaylı

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Zeka Testleri PSY 320 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersi veren öğretim görevlisinin

Detaylı

Çok Değişkenli İstatistik (PSY 403) Ders Detayları

Çok Değişkenli İstatistik (PSY 403) Ders Detayları Çok Değişkenli İstatistik (PSY 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çok Değişkenli İstatistik PSY 403 Her İkisi 3 2 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Antalya Bilim Üniversitesi nin sürdürülebilir gelişme için

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri II PSY 214 Güz 3 0 0 3 7 Ön

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Revizyon Tarihi: 26.10.2016 Revizyon Numarası: 02 BME 491 VE BME 492/494 BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI (YÖNETİM, DANIŞMANLIK

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı İçindekiler Tablosu 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDART DETAYI... 2 5.1. Müfredat Geliştirme Süreci... 2 5.1.1. Program Açma Şubesi... 2 5.1.2. Müfredat geliştirme

Detaylı

FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN- EDEBİYAT, DİL VE-TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ GİRİŞ TANIMLAR A. GENEL ÖLÇÜTLER Ölçüt 1. ÖĞRENCILER

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri I PSY 213 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ Amaç: 1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öğrenme Psikolojisi PSY 308 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı Koç Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında Koç Üniversitesi tarafından sağlanan burslara ilişkin uygulanacak esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir.

Detaylı

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri PSY 326 Seçmeli 3

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler Üniversiteler arasında

Detaylı

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politik Psikoloji PSY 328 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 18/1986 Sayılı Kuzey Kıbrıs

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara Eğiticilerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara 1 Eğiticilerin değerlendirilmesi kritik hassas bir konu Gerekli (Olmazsa olmaz) 2 Eğiticilerin değerlendirilmesi

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi. Psikoloji Bölümü PSİ 401 Alan Yaz Çalışması Uygulama Esasları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi. Psikoloji Bölümü PSİ 401 Alan Yaz Çalışması Uygulama Esasları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü PSİ 401 Alan Yaz Çalışması Uygulama Esasları Dersin Amacı ve Kapsamı Bu dersin amacı, Psikoloji Bölümü lisans öğrencilerinin almış oldukları çeşitli derslerde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS ECTS) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS ECTS) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS ECTS) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Avrupa Kredi Transfer Sistemi AKTS Avrupa yükseköğrenim alanında Bologna sürecine üye tüm ülkelerde kullanılan

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide İstatistiğe Giriş I PSY 221 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Karar Verme Psikolojisi (PSY 314) Ders Detayları

Karar Verme Psikolojisi (PSY 314) Ders Detayları Karar Verme Psikolojisi (PSY 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Verme Psikolojisi PSY 314 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. Türkiye İlaç ve

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AMAÇ Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite'ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı