0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2"

Transkript

1 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu Jazz n bütün modellerini kapsayacak flekilde haz rlanm flt r. Kitapta sizin arac n z n modeline ait olmayan donan m aç klamalar n ve özelliklerini de bulabilirsiniz. Bu kitab n kapsad bilgi ve ayr nt lar bas ld dönem için, kullan ma uygundur. Bununla beraber, Honda Motor Co. Ltd hiçbir uyar yapmaks z n veya yükümlülük alt na girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayr nt lar de ifltirme veya iptal etme hakk na sahiptir. Bu kullan m k lavuzu sa dan ve soldan direksiyonlu modeller için kullan labilir olmas na ra men, verilen örnekler esas olarak soldan direksiyonlu modellere göre haz rlanm flt r. Üretici: Honda Motor Co. Ltd. No. 1-1, 2 Chome, Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo Japan/Japonya veya Honda Automobile Co. Ltd. No: 363 Kai chuang Da Dao, East Section Guangzhou Economic & Technological Develop District Guangzhou Guangdong P.P. China/Çin thalatç : Honda Türkiye A.fi. Atatürk Mah. Turgut Özal Cad. No: Gebze/ zmit Tel: (pbx)/ (pbx) Fax: Kullan m Ömrü: 10 y l

2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page i Girifl Tebrik ederiz! Honda Jazz seçiminiz, iyi düflünülmüfl bir yat r m oldu. Bu araç size y llar boyunca araç sürmenin keyfini yaflatacakt r. Yeni arac n zdan alaca n z zevki artt rmak için, bu k lavuzu dikkatlice okumal s n z. Kitapta, arac n z n kullan m özelliklerini ve konforunu ilgilendiren bilgiler bulacaks n z, bu kitab arac n zda bulundurursan z, gerekti i hallerde baflvurabilirsiniz. Di er kitapç k olan Garanti Kitapç nda ise yeni Honda n z koruyan garantiler aç klanmaktad r. Haklar n z ve sorumluluklar n z bilmeniz aç s ndan, garanti kitapç n n içeri ini dikkatlice okuyunuz. Kullan m k lavuzunda ya da Bak m Kitapç nda verilen bilgiler do rultusunda, arac n z n bak m n yapmak, arac n z problemsiz kullanman z ve yat r m n z koruman z sa layacakt r. Arac n za bak m gerekti inde, Honda yetkili servislerinin, Honda ya özgü sistemlerin servisi için, özel olarak e itilmifl olduklar n unutmay n z. Honda yetkili servisi, kendisini sizin memnuniyetiniz için adam flt r ve sorular n za cevap vermekten büyük bir zevk alacakt r. Bu kitab okurken baz bilgilerin bafl nda D KKAT iflaretine rastlayacaks n z. Bu mesajlar n amac, araban za, baflka bir eflyan za ve çevreye verebilece iniz zararlar önlemek için yard mc olmakt r. (Alman tipinde) 1. Ön plakay yerlefltirme: Ön plakay tutucuya yerlefltiriniz. Bunu yaparken plakan n üst kenar n n tamponun üst yüzeyinden yukar taflmamas na dikkat ediniz. 2. Arka plakay yerlefltirme: Arka plakay arac n arkas na monte ediniz. Montaj s ras nda plakan n alt kenar n n montaj için ayr lm fl yüzeyin alt kenar ile ayn hizada olmas na dikkat ediniz. En iyi dileklerle, keyifli sürüfller. Arac n za bulunan etiketler üzerindeki semboller, arac n z n uygun ve güvenli olarak çal flt r lmas için bu kullan m k lavuzunu okuman z hat rlatmak içindir. i

3 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page ii Girifl Olay Veri Kaydedicileri Arac n zda, genellikle Olay Veri Kaydedicileri olarak adland r lan çeflitli cihazlar bulunmaktad r. Bu cihazlar SRS hava yast n n aç lmas ve SRS sistemi parçalar ndaki ar zalar gibi çeflitli gerçek zamanl araç verilerini kaydeder. Araç verileri ayn zamanda direksiyonun çal flmas, frenin çal flmas ve araç h z vs. gibi çarp flman n önlenmesi bilgilerini de içerir. Bu veriler araç sahibine aittir ve yasal olarak gerekmedi i veya araç sahibinin izni olmad sürece baflkalar taraf ndan kullan lamaz. Ancak bu veriler Honda, yetkili servisleri ve yetkili tamir teknisyenleri, çal flanlar, temsilcileri ve yüklenicileri taraf ndan sadece araca ait teknik ar za teflhis, araflt rma ve gelifltirme uygulamalar amac yla kullan labilir. Servis Ar za Teflhis Kaydedicileri Arac n zda güç aktarma performans ve sürüfl koflullar ile ilgili bilgi kaydeden servis ile ilgili cihazlar bulunmaktad r. Bu veriler teknisyenlerin araçta ar za teflhis, tamir ve bak m yapmas na yard mc olur. Bu veriler yasal olarak gerekmedi i veya araç sahibinin izni olmad sürece baflkalar taraf ndan kullan lamaz. Ancak bu veriler Honda, yetkili servisleri ve yetkili tamir teknisyenleri, çal flanlar, temsilcileri ve yüklenicileri taraf ndan sadece araca ait teknik ar za teflhis, araflt rma ve gelifltirme uygulamalar amac yla kullan labilir. ii

4 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page iii Emniyet Bilgileri Sizin ve baflkalar n n emniyeti çok önemlidir. Ayr ca bu arac emniyetli bir flekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur. Emniyet için, sizin do ru kararlar verebilmenizi sa lamak amac yla, bu kitapta ve etiketler üzerinde gerekli bilgiler verilmifltir. Bu bilgiler, size ve baflkalar na zarar verecek olas tehlikelere karfl haz r olman z sa lamak amac ile haz rlanm flt r. Sizin de tahmin edece iniz gibi, kitapta size, arac n z kullan rken veya bak m n yaparken meydana gelecek olas bütün tehlikelerden bahsedilmesi mümkün de ildir. Her zaman, kendi do ru karar n z ve mant n z kullanman z en iyisi olacakt r. Bu kullan m k lavuzunda ve arac n üzerinde, afla dakiler gibi birçok emniyet bilgileri bulunmaktad r. Emniyet Etiketleri Arac n üzerindedir. Emniyet Bilgileri Her emniyet bilgisinin önünde bir ikaz sembolü TEHL KE, UYARI, D KKAT kelimelerinden birisi görülür. Bu bilgiler flu anlama gelmektedir.! TEHL KE! UYARI! D KKAT E er talimatlara uymazsan z ÖLÜRSÜNÜZ veya çok ciddi bir flekilde YARALANIRSINIZ. E er talimatlara uymazsan z ÖLEB L R veya çok ciddi bir flekilde YARALANAB L RS N Z. E er talimatlara uymazsan z, YARALANAB L RS N Z. Emniyet Konular Önemli Emniyet Hat rlatmalar veya Emniyet Uyar lar gibi Emniyet Bölümü Sürücü ve Yolcu Emniyeti gibi. Aç klamalar Arac n z nas l emniyetli ve do ru flekilde kullanmal s n z. Bu kitap birçok önemli emniyet bilgisi içermektedir Lütfen bunlar dikkatlice okuyunuz. ve iii

5 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page iv

6 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 1 çindekiler Bölüm içeri i ile ilgili genifl bilgi, bölümlerin ilk sayfalar nda yer almaktad r. Arac n z n ç Görünüflü Arac Sürmeden Önce Hangi tip benzin kullanacaks n z, al flt rma s ras nda dikkat edilmesi gereken hususlar, bavullar n ve di er eflyalar n yüklenmesiyle ilgili olarak bilinmesi gerekenler. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Emniyet kemeri kullan m ve bak m hakk nda bilgiler ve çocuklar n çocuk koltuklar ile korunmas hakk nda önemli bilgiler. Hava Yast Sistemine (SRS) genel bir bak fl. Kumanda ve Kontroller Gösterge tablosundaki lambalar n ve göstergelerin tan m, Çok amaçl bilgi ekran sembolleri ve mesajlar, Ön panel ve direksiyon kolonu üzerindeki kumandalar n kullan m. Konfor ve Rahatl k Kalorifer, klima ve müzik sisteminin ve di er konfor özelliklerinin kullan m. Kullan m Motorun çal flt r lmas, otomatik vitesin kullan lmas, park etme. E er arac n zla bir römork çekecekseniz bilmeniz gerekenler. Bak m Bak m tablosu, arac n z bak ma götürmeniz gereken dönemleri gösterir. Ayr ca, düzenli olarak kontrol edilmesi gereken noktalar ve bu kontrollerin nas l yap laca na ait bilgiler. Arac n Genel Temizli i Arac n z n temizlenmesi ve korunmas hakk nda aç klamalar. Beklenmedik Problemlerin Çözümü Bu bölüm, yaflanabilecek baz problemleri ve bunlar n çözümünü kapsar. Teknik Bilgiler fiasi, motor numaralar, boyutlar, kapasiteler, teknik bilgi. Dizin

7 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 2 Arac n z n ç Görünüflü Soldan direksiyonlu tip SÜRÜCÜ HAVA YASTI I (S.13, 31) ÇOK AMAÇLI B LG EKRANI (S.92) GÜNEfiL K DÜ MES * (S.164) ÖN YOLCU HAVA YASTI I (S.13, 31) MERKEZ K L T ANA KUMANDA DÜ MES (Yak t Deposu Açma Dü mesi) (S.139) ELEKTR KL CAM DÜ MELER (S.162) MÜZ K S STEM * (S.195) SAAT* (S.233) K L T MANDALI* (S.139) *: Baz tiplerde MOTOR KAPUTU AÇMA KOLU (S.266) KOLTUK ISITICI DÜ MELER * (S.160) DÜZ V TES (S. 282) i-shift (S. 285) ISITMA/SO UTMA KUMANDALARI* (S. 185) KL MA KONTROL S STEM * (S. 190) 2

8 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 3 Arac n z n ç Görünüflü Soldan direksiyonlu tip D REKS YONDAN V TES DE fit RME PEDALLARI* 2 (S.287) AYNA KUMANDALARI (S.166) SES S STEM UZAKTAN KUMANDA DÜ MELER * 2 (S.231) FARLAR/S NYALLER (S.128) ARKA S S LAMBASI/ÖN S S LAMBALARI* 2 (S.130) ÖN CAM S LECEKLER / YIKAMA (S.124) DÖRTLÜ FLAfiÖR (S.132) ÖN YOLCU HAVA YASTI I KAPALI GÖSTERGES (S.41) SES S STEM UZAKTAN KUMANDA DÜ MELER * 2 (S.231) ÇOK AMAÇLI B LG DÜ MELER (S.93) FAR AYARI (S.134) ARAÇ DENGE S STEM (VSA) KAPATMA DÜ MES * 2 (S.302) KORNA * 1 D REKS YON AYAR DÜ MELER (S.135) HANDS-FREE TELEFON S STEM KONTROL DÜ MELER * 2 (S.239) ARKA CAM REZ STANSI/AYNA REZ STANSI DÜ MES (S.133/167) USB ADAPTÖR KABLO SOKET * 2 (S.215, 223) ÇAKMAK (S.175) SAB T HIZ KONTROLLER * 2 (S.234) ÇOK AMAÇLI B LG EKRAN DÜ MELER (S.93) *1: Kornay kullanmak için direksiyon simidinin ortas na bas n z. *2: Baz tiplerde. 3

9 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 4 Arac n z n ç Görünüflü Sa dan direksiyonlu tip ÖN YOLCU HAVA YASTI I (S.13, 31) GÜNEfiL K DÜ MES * (S.164) ÇOK AMAÇLI B LG EKRANI (S.92) SÜRÜCÜ HAVA YASTI I (S.13, 31) MERKEZ K L T ANA KUMANDA DÜ MES (Yak t Deposu Açma Dü mesi) (S.139) MÜZ K S STEM * (S.195) SAAT* (S.233) K L T MANDALI* (S.139) ELEKTR KL CAM DÜ MELER (S.162) ISITMA/SO UTMA KUMANDALARI* (S. 185) KL MA KONTROL S STEM * (S. 190) *: Baz tiplerde DÜZ V TES (S. 282) i-shift (S. 285) MOTOR KAPUTU AÇMA KOLU (S.266) 4

10 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 5 Arac n z n ç Görünüflü Sa dan direksiyonlu tip FARLAR/S NYALLER (S.128) ARKA S S LAMBASI/ ÖN S S LAMBALARI* 2 (S.130) ÖN CAM S LECEKLER / YIKAMA (S.124) AYNA KUMANDALARI (S.166) D REKS YONDAN V TES DE fit RME PEDALLARI* 2 (S.287) DÖRTLÜ FLAfiÖR (S.132) ÖN YOLCU HAVA YASTI I KAPALI GÖSTERGES (S.41) ARKA CAM REZ STANSI/AYNA REZ STANSI DÜ MES (S.133/167) ÇAKMAK (S.175) USB ADAPTÖR KABLO SOKET * 2 (S.215, 223) SES S STEM UZAKTAN KUMANDA DÜ MELER * 2 (S.231) KORNA * 1 D REKS YON AYAR DÜ MELER (S.135) ÇOK AMAÇLI B LG EKRAN DÜ MELER (S.93) FAR AYARI (S.134) ARAÇ DENGE S STEM (VSA) KAPATMA DÜ MES * 2 (S.302) SAB T HIZ KONTROLLER * 2 (S.234) ÇOK AMAÇLI B LG DÜ MELER (S.93) *1: Kornay kullanmak için direksiyon simidinin ortas na bas n z. *2: Baz tiplerde. 5

11 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 6 6

12 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 7 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Bu bölüm, araç içerisinde bulunanlar n korunmas hakk nda önemli bilgiler verir. Emniyet kemerlerinin do ru kullan m fleklini anlat r. Hava Yast Sistemi (SRS) ve arac n zdaki bebek ve çocuklar n nas l korunacaklar hakk nda yararl bilgiler verir. Önemli Emniyet Hat rlatmalar...8 Arac n z n Emniyet Özellikleri...10 Emniyet Kemerleri...11 Hava Yast klar...13 Yetiflkinlerin Korunmas Kap lar Kapat n z Ön Koltuklar Ayarlay n z Koltuk Arkal klar n Ayarlay n z Kafal klar Ayarlay n z Emniyet Kemerlerinizi Tak n z ve Ayarlay n z Do ru fiekilde Oturunuz...20 Hamile Bayanlara Öneriler...21 Ek Güvenlik Önlemleri...21 Emniyet Kemerlerinizle lgili Ek Bilgiler...23 Emniyet Kemeri Sisteminin Parçalar...23 Kucak/Omuz Kemeri...26 Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri...27 Emniyet Kemerlerinin Bak m...28 Hava Yast klar n z Hakk nda Ek Bilgiler...30 Hava Yast Parçalar...30 Ön Hava Yast klar n z n Çal flmas...31 Ön Yolcu Hava Yast Kapatma Sistemi...33 Yan Hava Yast klar n z n Çal flmas...38 Yan Perde Hava Yast klar n n Çal flmas...39 SRS Gösterge Lambas n n Çal flmas...40 Ön Yolcu Hava Yast Kapal Göstergesi...41 Hava Yast n n Bak m...41 Ek Emniyet Hat rlatmalar...42 Çocuklar n Korunmas...43 Bütün Çocuklar Korunmal d r...43 Çocuklar Arka Koltuklarda Oturmal d r...44 Ön Yolcu Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...44 Yan Hava Yast klar Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...47 Birden Çok Çocukla Arac Sürmeniz Gerekti inde...48 E er Çocuk Özel lgi Gerektiriyorsa...48 Ek Emniyet Hat rlatmalar...48 Bebeklerin ve Küçük Çocuklar n Korunmas...50 Bebeklerin Korunmas...50 Küçük Çocuklar n Korunmas...52 Çocuk Koltu unun Seçimi...54 Çocuk Koltu unun Tak lmas...56 AB Ülkelerinde Çocuk Koltuklar...57 Alt Ba lant Noktalar n n Kullan lmas...59 Kucak/Omuz Kemerinin Kullan lmas...62 Ba lamal Tip Çocuk Koltu unun Kullan lmas...67 Büyük Çocuklar n Korunmas...69 Emniyet Kemerinin Do ru Tak ld n n Kontrol Edilmesi...69 Yükseltici Koltu un Kullan lmas...70 Büyük Bir Çocuk Ne Zaman Ön Koltukta Oturabilir?...71 Ek Emniyet Hat rlatmalar...72 Karbon Monoksit Tehlikesi...73 Emniyet Etiketleri...74 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 7

13 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 8 Önemli Emniyet Hat rlatmalar Bu kitapta ve bu bölümde emniyetle ilgili çok say da tavsiye bulacaks n z. Önemli buldu umuz birkaç tavsiyeyi afla da s ral yoruz. Daima Emniyet Kemerinizi Tak n z Emniyet kemerleri, her tür çarp flma durumunda en iyi koruma arac d r. Hava yast klar emniyet kemerlerini desteklerler ancak ön hava yast klar yaln zca önden ciddi boyutta bir darbe al nmas durumunda aç lmak üzere tasarlanm fllard r. Bu nedenle arac n z hava yast klar yla donat lm fl olsa bile, siz ve yolcular n z, emniyet kemerlerinizi daima do ru flekilde takmal s n z (sayfa 18 e bak n z). Bütün Çocuklar Korunmal d r 12 yafl ndan küçük çocuklar ön koltukta de il, arka koltukta do ru flekilde oturtulduklar nda güvendedirler. Bebekler ve küçük çocuklar çocuk koltu unda oturtulmal d r. Daha büyük çocuklar düzgün bir flekilde emniyet kemeri kullanana kadar yükseltici koltuk ve kucak/omuz kemerini kullanmas gereklidir (sayfa ye bak n z). Hava Yast klar n n Yaratabilecekleri Tehlikelere Dikkat Ediniz Hava yast hayat kurtarmakla birlikte, kendisine çok yak n oturanlar için ciddi ve hayati risk tafl yan yaralanmalara yol açabilir. Bebekler, küçük çocuklar ve k sa boylu yetiflkinler büyük tehlike alt ndad rlar. Bu kitaptaki bütün talimatlara ve uyar lara uymaya özen gösteriniz. Yolcu Ön Hava Yast Devreden Ç karma Sistemi Ön yolcu koltu unda arkaya bakan bir çocuk koltu unun tak lmas zorunluysa yolcu ön hava yast sistemini arac n kontak anahtar n kullanarak kapat n z. Arkaya bakan çocuk koltu u sistemini ç kard ktan sonra sistemi tekrar açmay unutmay n z (Sayfa 33 e bak n z). 8 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

14 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 9 Önemli Emniyet Hat rlatmalar Alkollü ken Araç Kullanmay n z Alkollü iken araç kullanmay n z. Alaca n z bir kadeh alkol bile de iflen koflullara tepki verme yetene inizi azaltacak ve daha sonra içece iniz her kadeh tepki verme sürenizi daha da olumsuz biçimde etkileyecektir. Bu nedenle alkol ald n zda araç kullanmay n z ve yak nlar n z n da alkollü iken araç kullanmalar na izin vermeyiniz. Arac n z Koruyunuz Lastiklerin hava kaç rmas veya mekanik ar zalar oldukça tehlikelidir. Böyle sorunlar n ortaya ç kma olas l n azaltmak için, lastiklerinizin bas nçlar n ve durumlar n s k s k kontrol ediniz ve periyodik bak mlar n z ihmal etmeyiniz. (Arac n zla birlikte verilen Servis Kitab na ve Servis Kitab olmayan araçlar için sayfa 329 a bak n z). H z n z Kontrol Ediniz Afl r h z, yaralanmalara ve ölümlere neden olan en önemli faktörlerinden biridir. Genellikle h z artt kça tehlike artar ancak düflük h zlarda da ciddi kazalar meydana gelebilir. Güvenli sürüfl için arac n z h zl kullanmay n z. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 9

15 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 10 Arac n z n Emniyet Özellikleri (9) (4) (1) (10) Arac n z bir çarp flma s ras nda sizi ve yolcular n z korumak için birlikte çal flan bir çok özellikle donat lm flt r. (5) (8) * :Arac n zda ön yolcu hava yast devreden ç karma sistemi vard r (2) (7) (11) (6) (3) (2) (1) Emniyet Kafesi (2) Deformasyon Bölgeleri (3) Koltuklar ve Koltuk Arkal klar (4) Kafal klar (5) çe Kayabilen Direksiyon Kolonu (6) Emniyet Kemerleri (7) Sürücü Hava Yast klar (8) Yolcu Ön Hava Yast klar * (9) Yan Hava Yast klar (10) Perde Hava Yast klar (11)Ön Emniyet Kemeri Gericileri Baz emniyet özellikleri sizin herhangi bir fley yapman z gerektirmezler. Yolcu bölümünü saran çelik emniyet kafesi; bir çarp flma s ras nda büzülerek darbeyi emmek üzere tasarlanm fl olan ön ve arka deformasyon bölgeleri; içe kayabilen direksiyon kolonu ve bir çarp flma s ras nda ön emniyet kemerlerini otomatik olarak geren emniyet kemeri gericileri bunlara dahildirler. Bununla birlikte siz ve yolcular n z do ru konumda oturup emniyet kemerlerinizi do ru biçimde takmad kça bu özelliklerden tam olarak faydalanamazs n z. E er do ru flekilde kullan lmazlarsa, baz emniyet özellikleri yaralanmalara yol açabilirler. Bu bölümde kendinizi, yolcular n z ve yayalar korurken nas l hareket etmeniz gerekti i aç klanm flt r. 10 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

16 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 11 Arac n z n Emniyet Özellikleri Emniyet Kemerleri Sizin ve yolcular n z n emniyeti için, arac n z n tüm oturma yerlerine emniyet kemeri yerlefltirilmifltir. Size ve yolcular n za emniyet kemerini takmay hat rlatmak üzere gösterge panelinde bir uyar lambas ve uyar sinyali konmufltur. Emniyet Kemerini Neden Takmal y z? Emniyet kemerleri, yetiflkinlerin ve büyük çocuklar n korunmalar için en etkin güvenlik araçlar d r. (Bebekler ve küçük çocuklar, çocuk koltuklar yla korunmal d rlar.) Arac n zda hava yast klar olsa dahi, emniyet kemerlerinin düzgün flekilde tak lmamas, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Birçok Avrupa Ülkesinde, emniyet kemeri kullan m yla ilgili özel yasalar vard r. Lütfen arac n z kullanaca n z ülkenin yasal zorunluluklar hakk nda bilgi edinmeye çal fl n z.! UYARI Emniyet kemerini düzgün bir flekilde takmamak, bir kaza esnas nda, hava yast n z olsa bile ciddi bir flekilde yaralanman za sebep olabilir veya hayati riskin ortaya ç kma olas l n artt r r. Kendinizin ve yolcular n z n emniyet kemeri takt ndan ve bunun do ru bir flekilde yap ld ndan emin olunuz. Emniyet kemerleri do ru flekilde tak ld klar nda: Araçta bulunan emniyet özelliklerinden tam olarak yararlanabilmeniz için sizi araca ba l tutarlar. Afla da verilenler dahil olmak üzere hemen hemen tüm çarp flma tiplerinden korunman za yard mc olurlar: ön darbeler yan darbeler arka darbeler taklalar Araban n içinde savrulman z ve di er yolculara çarpman z önlerler. Araçtan d flar f rlaman z önlerler. Hava yast klar fliflerken sizi uygun pozisyonda tutarlar. Uygun pozisyonda olmak, fliflen hava yast ndan yaralanma riskini azalt r, hava yast klar ndan en iyi flekilde yararlanman z sa lar. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 11

17 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 12 Arac n z n Emniyet Özellikleri Elbette emniyet kemerleri her çarp flmada sizi tamamen koruyamazlar. Fakat bir çok durumda ciddi yaralanma tehlikesini azalt rlar. Yapman z gerekenler: Her zaman emniyet kemerlerinizi tak n z ve do ru takt n zdan emin olunuz. UYARI: Emniyet kemerleri bedenin kemik yap s na uyacak flekilde tasarlanm fllard r. Kemer, omuz ve gö üsten geçerek kalça kemi inin ön alt k sm nda ba lan r. Kemerin kucak k sm n n, karn n tam üzerinden geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Emniyeti sa layabilmek için tasarlanm fl olan emniyet kemerleri mümkün oldu unca s k, ancak rahats z etmeyecek flekilde ayarlanmal d rlar. Gevflek tak lm fl emniyet kemerinin koruyucu etkisi bir hayli azalacakt r. Emniyet kemeri kuflaklar bükülmüfl olarak kullan lmamal d r. Her emniyet kemeri bir kifli taraf ndan kullan lmal d r; kuca a al nm fl bir çocu un üzerinden kemer tak lmas oldukça tehlikelidir. 12 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

18 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 13 Arac n z n Emniyet Özellikleri Hava Yast klar Yolcu Ön Hava Yast Devreden Ç karma Sistemi Ön yolcu koltu unda arkaya bakan bir çocuk koltu unun tak lmas zorunluysa yolcu ön hava yast sistemini arac n kontak anahtar n kullanarak devreden ç kar n z (Sayfa 33 e bak n z). Arac n z, önden orta ya da fliddetli bir çarp flma s ras nda, sizin ve önde oturan yolcunuzun bafl ve gö sünü korumak için Hava Yast Sistemi (SRS) ile donat lm flt r (ön hava yast klar n z n nas l çal flt konusunda daha fazla bilgi için sayfa 31 e bak n z). Yandan gelecek orta ya da fliddetli bir darbe s ras nda sürücünün ve ön yolcunun bedeninin üst k sm n korumak amac yla arac n zda yan hava yast klar da bulunmaktad r (yan hava yast klar n z n nas l çal flt konusunda daha fazla bilgi için sayfa 38 e bak n z). DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 13

19 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 14 Arac n z n Emniyet Özellikleri Arac n zda ayr ca yan perde hava yast klar bulunur. Yandan gelecek orta ya da fliddetli bir darbe s ras nda, yan perde hava yast klar sürücü, ön yolcu ve arka yanda oturan yolcunun bafl n korur (yan perde hava yast klar n z n nas l çal flt konusunda daha fazla bilgi için sayfa 40 a bak n z). Hava yast klar ile ilgili olarak bilmeniz gereken en önemli noktalar: Hava yast klar emniyet kemerlerinin yerine geçmezler. Emniyet kemerlerine yard mc olmak üzere tasarlanm fllard r. Hava yast klar, arkadan çarpmalarda, küçük çarp flmalarda veya yandan çarp flmalarda herhangi bir koruma sa lamazlar. Hava yast klar ciddi tehlikeler yaratabilirler. Hava yast klar görevlerini yerine getirebilmek için, büyük bir güçle ve h zla fliflerler. Bu nedenle, e er arac n içindekiler do ru flekilde korunmam fllarsa veya do ru flekilde oturmuyorlarsa, hava yast klar hayat kurtarmaya yard mc olurken küçük veya ciddi boyutlu yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç kmas na sebep olabilir. Yapman z gerekenler: Daima emniyet kemerinizi düzgün tak n z ve dik olarak, direksiyon simidinden ve ön panelden olabildi ince uzak oturmaya dikkat ediniz. Ön yolcu koltu unu, ön panelden mümkün olan en uzak konumda tutmal d r. Bu bölümün geri kalan k sm nda güvenli inizi en üst düzeye nas l ç karabilece iniz konusunda ayr nt l bilgi verilmektedir. Ancak, emniyet kemerleri gerekti i flekilde tak l p hava yast klar aç lsa da hiçbir emniyet sisteminin fliddetli çarp flmalarda meydana gelen bütün yaralanmalar ya da ölümleri önleyemeyece ini unutmay n z. 14 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

20 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 15 Yetiflkinlerin Korunmas Girifl zleyen sayfalarda, sürücünün ve arac kullanacak ya da ön koltukta oturacak yafla ve olgunlu a eriflen gençlerin içindeki di er yetiflkinlerin do ru biçimde korunmalar yla ilgili bilgiler verilmektedir. Arac n zda bulunan bebekleri, küçük çocuklar ve daha büyük çocuklar nas l koruyaca n z konusunda önemli bilgiler için sayfa ye bak n z. 1. Kap lar Kapat n z Herkes arac n içine girdikten sonra kap lar n ve bagaj kap s n n kapand ndan emin olunuz. Arac n z n gösterge panelinde, kap lardan birinin ya da bagaj n tam olarak kapat lmamas durumunda sizi uyaran bir gösterge lambas (k rm z ) bulunmaktad r. Bu uyar lambas n n çal flmas yla ilgili sayfa 83 e bak n z. Bütün kap lar ve bagaj aç k Arac n z n çok amaçl bilgi ekran nda bagaj n veya bir kap n n tam olarak kapat lmad n gösteren bir kap uyar lambas bulunmaktad r. Yukar daki resim bütün kap lar n ve bagaj kap s n n aç k oldu unu gösterir. DEVAM ED YOR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 15

21 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 16 Yetiflkinlerin Korunmas 2. Ön Koltuklar Ayarlay n z Sürücü koltu unu arac tam olarak kontrol etmeye engel olmayacak flekilde mümkün oldu unca arkaya itiniz. Ön yolcunun da koltu unu mümkün oldu- unca arkaya ayarlamas n sa lay n z. Direksiyona ya da ön panele çok yak n konumda oturursan z aç lan ön hava yast ya da direksiyon ya da ön panele çarparak ciddi flekilde yaralanabilirsiniz. Koltuk ayar na ek olarak direksiyonu da afla ve yukar, içeri ve d flar do ru ayarlayabilirsiniz (sayfa 135 e bak n z). Direksiyondan yeterince uzaklaflam yorsan z ve yine de pedallara ulaflabiliyorsan z bir ayarlama ekipman kullanmay denemenizi öneriyoruz. Koltu u düzgün flekilde ayarlad ktan sonra ileri geri çekerek yerine kilitlenmifl oldu unu kontrol ediniz. Ön koltuklar n ayarlanmas için sayfa 149 a bak n z..! UYARI Ön hava yast na çok yak n oturulmas, hava yast n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar ndan olabildi ince uzak oturunuz. 16 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

22 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 17 Yetiflkinlerin Korunmas 3. Koltuk Arkal klar n Ayarlay n z Sürücü koltu u arkal n, direksiyon simidinin ortas ndaki hava yast kapa yla gö sünüz aras nda yeterli boflluk kalacak flekilde rahat ve dik bir konuma ayarlay n z. Koltuk arkal ayarlanabilen yolcular da koltuk arkal klar n rahat, dik bir konuma ayarlamal d r.! UYARI Koltuk arkal n n çok fazla yat - r lmas, bir çarp flma s ras nda ciddi biçimde yaralanma veya ölüm tehlikesini do urabilir. Koltuk arkal n direksiyona fazlaca yaklaflmadan dik konuma ayarlay n z ve s rt n z koltu a tam olarak yaslayarak oturunuz. Koltuk arkal n n emniyet kemerinin omuz k sm n n yolcunun gö süne de meyecek flekilde ortaya yat r lmas, emniyet kemerlerinin koruyucu özelli ini azalt r. Bu, bir kaza an nda emniyet kemerinin alt ndan kayma olas l n ve ciddi flekilde yaralanma riskini artt r r. Koltuk arkal yat r ld kça, yaralanma riski de o oranda artar. Koltuk arkal klar n n ayarlanmas ile ilgili olarak sayfa 149 a bak n z. 4. Kafal klar Ayarlay n z Sürücü kafal n bafl n z n arkas kafal n ortas na dayanacak flekilde ayarlay n z. Yolcular n kafal klar n gerekti i gibi ayarlamalar n sa lay n z. Uzun boylu kifliler kafal n boyunu en üst konuma ayarlamal d r. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 17

23 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 18 Yetiflkinlerin Korunmas Yolculardan biri arka orta oturma pozisyonunda oturdu unda kafal n en yüksek pozisyonda ayarlanmas na dikkat ediniz.! UYARI Kafal klar n yanl fl flekilde ayarlanmas etkinliklerini azalt r ve bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Arac n z sürmeye bafllamadan önce kafal klar n durumunu ve do ru bir flekilde konumlanm fl olduklar n kontrol ediniz. Do ru ayarlanm fl kafal klar, arac n içindekileri boyun travmalar ndan ve di er yaralanmalardan korurlar. Kafal klar n ayarlanmas ve sürücü ve yolcu aktif kafal n çal flmas yla ilgili sayfa 151 e bak n z. 5. Emniyet Kemerlerinizi Tak n z ve Ayarlay n z Kilit dilini emniyet kemeri tokas na sokunuz, ard ndan dilin tam kilitlendi inden emin olmak için kemeri elinizle çekerek kontrol ediniz. Kemerin bükülmüfl olup olmad n da kontrol ediniz çünkü bükülmüfl bir kemer, çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Arka koltu un katlan p aç lmas na izin vermek için arka koltu un orta konumundaki emniyet kemeri ayr labilir ve yeniden birlefltirilebilir. Bu emniyet kemeri koltuk arkal her ne zaman dik konuma getirilirse kilitlenmelidir. Emniyet kemerinin ayr lmas ve tekrar birlefltirilmesi için sayfa 158 e bak n z. 18 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

24 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 19 Yetiflkinlerin Korunmas E er gerekiyorsa, kemerin omuz k sm ndan çekerek gevflekli i al n z, sonra kemerin gö sünüzün ortas ndan ve omzunuzun üzerinde geçip geçmedi ini kontrol ediniz. E er emniyet kemeri boynunuza temas ediyor veya boynunuzdan geçiyorsa ya da omzunuzdan de il de kolunuzdan geçiyorsa, emniyet kemeri üst ba lant noktas n n yüksekli ini ayarlaman z gerekir. Kemerin kuca a oturan bölümünü mümkün oldu u ölçüde kalça k sm na yak n olacak flekilde konumland r n z, sonra kemerin vücudunuza iyice oturmas n sa lamak için omuz k sm ndan çekiniz. Böylece, bir çarp flman n etkisi güçlü kalça kemiklerince karfl lan r ve yaralanma tehlikesi azal r. Böylece bir çarp flma an nda darbe kuvvetleri, bedeninizin üst k sm ndaki güçlü kemiklere yay lm fl olur.! UYARI Emniyet kemerlerinin yanl fl konumland r lmas, bir çarp flma durumunda ciddi boyutta yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç kmas na neden olabilir. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bütün emniyet kemerlerinin do ru konumland r lm fl olmalar na dikkat ediniz. AYIRMA DÜ MES Ön koltuk emniyet kemerinin üst ba lant noktas n n yüksekli ini ayarlamak için, iki ay rma dü mesini s k flt r n z ve ba lant y arzunuza göre afla veya yukar kayd r n z (dört konumu vard r). DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 19

25 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 20 Yetiflkinlerin Korunmas Kucak/omuz emniyet kemerinin omuz k sm n asla kolunuzun alt ndan veya s rt n zdan geçirmeyiniz. Aksi takdirde bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalar söz konusu olabilir. E er bir emniyet kemeri gerekti i flekilde çal flm yorsa, bir çarp flma s ras nda takm fl olan kifliyi korumayabilir. Emniyet kemeri çal flmayan bir koltu a hiç kimse oturmamal d r. Düzgün çal flmayan bir emniyet kemerini kullanan kifli ciddi flekilde yaralanma ya da hayati risk ile karfl karfl yad r. Böyle bir durumda kemeri en k sa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol ettiriniz. Emniyet kemeri sistemiyle ve emniyet kemerlerinin bak m yla ilgili ilave bilgiler için sayfa 23 e bak n z. 6. Do ru fiekilde Oturunuz Bütün yolcular yerlerine oturduktan ve emniyet kemerlerini takt ktan sonra, araç emniyetli flekilde park edilip motor durdurulana kadar dik oturmaya, s rtlar - n koltuklar na dayamaya ve ayaklar n yerde tutmaya dikkat etmelidirler. Do ru flekilde oturmamak, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesini artt r r. Örne in, e ilmifl halde oturdu unuzda, yatar vaziyette, öne yak n veya öne yaslanm fl durumdaysan z ya da ayaklar n zdan birini veya her ikisini yukar kald rm flsan z, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesi büyük ölçüde artar. Ayr ca, ön koltukta gereken konumda oturmayan bir kifli, arac n içindeki parçalara veya fliflen bir hava yast na çarparak ciddi bir biçimde veya hayati risk tafl yan flekilde yaralanabilir. fiiflen bir yan hava yast n n çarpmas da ciddi yaralanmalara yol açabilir. E er ön taraftaki bir yolcu yanlara e ilirse ve bafl yan hava yast klar n n aç lma alan na girerse, fliflen yan hava yast çok fliddetli bir biçimde çarparak yolcunun ciddi bir flekilde yaralanmas na neden olabilir.! UYARI Do ru konumda oturmamak, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara veya hayati risk tafl yan tehlikelere yol açabilir. Daima dik olarak s rt n z koltu a yaslayacak flekilde ve ayaklar n z yere basar biçimde oturunuz. 20 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

26 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 21 Yetiflkinlerin Korunmas Hamile Bayanlara Öneriler Araba kullan rken dik oturunuz ve koltu unuzu arac n tam kontrolünü kaybetmeyecek kadar arkaya ayarlay n z. Ön yolcu koltu unda otururken koltu u mümkün oldu unca arkaya ayarlay n z. Böylece çarp flma ya da fliflen hava yast n n sizi ya da do acak bebe inizi yaralama riski azalacakt r. Her doktor kontrolüne gidiflinizde, araç kullan p kullanamayaca n z sorunuz. Ek Güvenlik Önlemleri Yolcular n katlan r arka koltuklar n önündeki alanda ya da katlanm fl arka koltu un üzerinde yolculuk etmelerine asla izin vermeyiniz. Aksi taktirde yolcular bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanabilir. Asla iki kifli ayn emniyet kemerini kullanmamal d r. Aksi takdirde bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanabilirler. Hamileyseniz araç kullan rken ya da araçta giderken kendinizi ve do acak çocu unuzu koruman n en iyi yolu her zaman emniyet kemeri takmak ve kemerin kucak bölümünü kalçalar n z aras nda, mümkün oldu unca afla da tutmakt r. Emniyet kemerlerine hiçbir aksesuar takmay n z. Kullanan kiflinin rahatl - n artt rmak veya emniyet kemerinin omuz k sm n n konumunu de ifltirmek için tasarlanm fl aksesuarlar, emniyet kemerinin koruyucu kabiliyetini önemli flekilde azaltabilir ve bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanma tehlikesini artt rabilir. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 21

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging. Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.nl Bir ceviz kabu unda parkinson Parkinson Hastalar Derne inden

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı