0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2"

Transkript

1 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu Jazz n bütün modellerini kapsayacak flekilde haz rlanm flt r. Kitapta sizin arac n z n modeline ait olmayan donan m aç klamalar n ve özelliklerini de bulabilirsiniz. Bu kitab n kapsad bilgi ve ayr nt lar bas ld dönem için, kullan ma uygundur. Bununla beraber, Honda Motor Co. Ltd hiçbir uyar yapmaks z n veya yükümlülük alt na girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayr nt lar de ifltirme veya iptal etme hakk na sahiptir. Bu kullan m k lavuzu sa dan ve soldan direksiyonlu modeller için kullan labilir olmas na ra men, verilen örnekler esas olarak soldan direksiyonlu modellere göre haz rlanm flt r. Üretici: Honda Motor Co. Ltd. No. 1-1, 2 Chome, Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo Japan/Japonya veya Honda Automobile Co. Ltd. No: 363 Kai chuang Da Dao, East Section Guangzhou Economic & Technological Develop District Guangzhou Guangdong P.P. China/Çin thalatç : Honda Türkiye A.fi. Atatürk Mah. Turgut Özal Cad. No: Gebze/ zmit Tel: (pbx)/ (pbx) Fax: Kullan m Ömrü: 10 y l

2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page i Girifl Tebrik ederiz! Honda Jazz seçiminiz, iyi düflünülmüfl bir yat r m oldu. Bu araç size y llar boyunca araç sürmenin keyfini yaflatacakt r. Yeni arac n zdan alaca n z zevki artt rmak için, bu k lavuzu dikkatlice okumal s n z. Kitapta, arac n z n kullan m özelliklerini ve konforunu ilgilendiren bilgiler bulacaks n z, bu kitab arac n zda bulundurursan z, gerekti i hallerde baflvurabilirsiniz. Di er kitapç k olan Garanti Kitapç nda ise yeni Honda n z koruyan garantiler aç klanmaktad r. Haklar n z ve sorumluluklar n z bilmeniz aç s ndan, garanti kitapç n n içeri ini dikkatlice okuyunuz. Kullan m k lavuzunda ya da Bak m Kitapç nda verilen bilgiler do rultusunda, arac n z n bak m n yapmak, arac n z problemsiz kullanman z ve yat r m n z koruman z sa layacakt r. Arac n za bak m gerekti inde, Honda yetkili servislerinin, Honda ya özgü sistemlerin servisi için, özel olarak e itilmifl olduklar n unutmay n z. Honda yetkili servisi, kendisini sizin memnuniyetiniz için adam flt r ve sorular n za cevap vermekten büyük bir zevk alacakt r. Bu kitab okurken baz bilgilerin bafl nda D KKAT iflaretine rastlayacaks n z. Bu mesajlar n amac, araban za, baflka bir eflyan za ve çevreye verebilece iniz zararlar önlemek için yard mc olmakt r. (Alman tipinde) 1. Ön plakay yerlefltirme: Ön plakay tutucuya yerlefltiriniz. Bunu yaparken plakan n üst kenar n n tamponun üst yüzeyinden yukar taflmamas na dikkat ediniz. 2. Arka plakay yerlefltirme: Arka plakay arac n arkas na monte ediniz. Montaj s ras nda plakan n alt kenar n n montaj için ayr lm fl yüzeyin alt kenar ile ayn hizada olmas na dikkat ediniz. En iyi dileklerle, keyifli sürüfller. Arac n za bulunan etiketler üzerindeki semboller, arac n z n uygun ve güvenli olarak çal flt r lmas için bu kullan m k lavuzunu okuman z hat rlatmak içindir. i

3 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page ii Girifl Olay Veri Kaydedicileri Arac n zda, genellikle Olay Veri Kaydedicileri olarak adland r lan çeflitli cihazlar bulunmaktad r. Bu cihazlar SRS hava yast n n aç lmas ve SRS sistemi parçalar ndaki ar zalar gibi çeflitli gerçek zamanl araç verilerini kaydeder. Araç verileri ayn zamanda direksiyonun çal flmas, frenin çal flmas ve araç h z vs. gibi çarp flman n önlenmesi bilgilerini de içerir. Bu veriler araç sahibine aittir ve yasal olarak gerekmedi i veya araç sahibinin izni olmad sürece baflkalar taraf ndan kullan lamaz. Ancak bu veriler Honda, yetkili servisleri ve yetkili tamir teknisyenleri, çal flanlar, temsilcileri ve yüklenicileri taraf ndan sadece araca ait teknik ar za teflhis, araflt rma ve gelifltirme uygulamalar amac yla kullan labilir. Servis Ar za Teflhis Kaydedicileri Arac n zda güç aktarma performans ve sürüfl koflullar ile ilgili bilgi kaydeden servis ile ilgili cihazlar bulunmaktad r. Bu veriler teknisyenlerin araçta ar za teflhis, tamir ve bak m yapmas na yard mc olur. Bu veriler yasal olarak gerekmedi i veya araç sahibinin izni olmad sürece baflkalar taraf ndan kullan lamaz. Ancak bu veriler Honda, yetkili servisleri ve yetkili tamir teknisyenleri, çal flanlar, temsilcileri ve yüklenicileri taraf ndan sadece araca ait teknik ar za teflhis, araflt rma ve gelifltirme uygulamalar amac yla kullan labilir. ii

4 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page iii Emniyet Bilgileri Sizin ve baflkalar n n emniyeti çok önemlidir. Ayr ca bu arac emniyetli bir flekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur. Emniyet için, sizin do ru kararlar verebilmenizi sa lamak amac yla, bu kitapta ve etiketler üzerinde gerekli bilgiler verilmifltir. Bu bilgiler, size ve baflkalar na zarar verecek olas tehlikelere karfl haz r olman z sa lamak amac ile haz rlanm flt r. Sizin de tahmin edece iniz gibi, kitapta size, arac n z kullan rken veya bak m n yaparken meydana gelecek olas bütün tehlikelerden bahsedilmesi mümkün de ildir. Her zaman, kendi do ru karar n z ve mant n z kullanman z en iyisi olacakt r. Bu kullan m k lavuzunda ve arac n üzerinde, afla dakiler gibi birçok emniyet bilgileri bulunmaktad r. Emniyet Etiketleri Arac n üzerindedir. Emniyet Bilgileri Her emniyet bilgisinin önünde bir ikaz sembolü TEHL KE, UYARI, D KKAT kelimelerinden birisi görülür. Bu bilgiler flu anlama gelmektedir.! TEHL KE! UYARI! D KKAT E er talimatlara uymazsan z ÖLÜRSÜNÜZ veya çok ciddi bir flekilde YARALANIRSINIZ. E er talimatlara uymazsan z ÖLEB L R veya çok ciddi bir flekilde YARALANAB L RS N Z. E er talimatlara uymazsan z, YARALANAB L RS N Z. Emniyet Konular Önemli Emniyet Hat rlatmalar veya Emniyet Uyar lar gibi Emniyet Bölümü Sürücü ve Yolcu Emniyeti gibi. Aç klamalar Arac n z nas l emniyetli ve do ru flekilde kullanmal s n z. Bu kitap birçok önemli emniyet bilgisi içermektedir Lütfen bunlar dikkatlice okuyunuz. ve iii

5 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page iv

6 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 1 çindekiler Bölüm içeri i ile ilgili genifl bilgi, bölümlerin ilk sayfalar nda yer almaktad r. Arac n z n ç Görünüflü Arac Sürmeden Önce Hangi tip benzin kullanacaks n z, al flt rma s ras nda dikkat edilmesi gereken hususlar, bavullar n ve di er eflyalar n yüklenmesiyle ilgili olarak bilinmesi gerekenler. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Emniyet kemeri kullan m ve bak m hakk nda bilgiler ve çocuklar n çocuk koltuklar ile korunmas hakk nda önemli bilgiler. Hava Yast Sistemine (SRS) genel bir bak fl. Kumanda ve Kontroller Gösterge tablosundaki lambalar n ve göstergelerin tan m, Çok amaçl bilgi ekran sembolleri ve mesajlar, Ön panel ve direksiyon kolonu üzerindeki kumandalar n kullan m. Konfor ve Rahatl k Kalorifer, klima ve müzik sisteminin ve di er konfor özelliklerinin kullan m. Kullan m Motorun çal flt r lmas, otomatik vitesin kullan lmas, park etme. E er arac n zla bir römork çekecekseniz bilmeniz gerekenler. Bak m Bak m tablosu, arac n z bak ma götürmeniz gereken dönemleri gösterir. Ayr ca, düzenli olarak kontrol edilmesi gereken noktalar ve bu kontrollerin nas l yap laca na ait bilgiler. Arac n Genel Temizli i Arac n z n temizlenmesi ve korunmas hakk nda aç klamalar. Beklenmedik Problemlerin Çözümü Bu bölüm, yaflanabilecek baz problemleri ve bunlar n çözümünü kapsar. Teknik Bilgiler fiasi, motor numaralar, boyutlar, kapasiteler, teknik bilgi. Dizin

7 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 2 Arac n z n ç Görünüflü Soldan direksiyonlu tip SÜRÜCÜ HAVA YASTI I (S.13, 31) ÇOK AMAÇLI B LG EKRANI (S.92) GÜNEfiL K DÜ MES * (S.164) ÖN YOLCU HAVA YASTI I (S.13, 31) MERKEZ K L T ANA KUMANDA DÜ MES (Yak t Deposu Açma Dü mesi) (S.139) ELEKTR KL CAM DÜ MELER (S.162) MÜZ K S STEM * (S.195) SAAT* (S.233) K L T MANDALI* (S.139) *: Baz tiplerde MOTOR KAPUTU AÇMA KOLU (S.266) KOLTUK ISITICI DÜ MELER * (S.160) DÜZ V TES (S. 282) i-shift (S. 285) ISITMA/SO UTMA KUMANDALARI* (S. 185) KL MA KONTROL S STEM * (S. 190) 2

8 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 3 Arac n z n ç Görünüflü Soldan direksiyonlu tip D REKS YONDAN V TES DE fit RME PEDALLARI* 2 (S.287) AYNA KUMANDALARI (S.166) SES S STEM UZAKTAN KUMANDA DÜ MELER * 2 (S.231) FARLAR/S NYALLER (S.128) ARKA S S LAMBASI/ÖN S S LAMBALARI* 2 (S.130) ÖN CAM S LECEKLER / YIKAMA (S.124) DÖRTLÜ FLAfiÖR (S.132) ÖN YOLCU HAVA YASTI I KAPALI GÖSTERGES (S.41) SES S STEM UZAKTAN KUMANDA DÜ MELER * 2 (S.231) ÇOK AMAÇLI B LG DÜ MELER (S.93) FAR AYARI (S.134) ARAÇ DENGE S STEM (VSA) KAPATMA DÜ MES * 2 (S.302) KORNA * 1 D REKS YON AYAR DÜ MELER (S.135) HANDS-FREE TELEFON S STEM KONTROL DÜ MELER * 2 (S.239) ARKA CAM REZ STANSI/AYNA REZ STANSI DÜ MES (S.133/167) USB ADAPTÖR KABLO SOKET * 2 (S.215, 223) ÇAKMAK (S.175) SAB T HIZ KONTROLLER * 2 (S.234) ÇOK AMAÇLI B LG EKRAN DÜ MELER (S.93) *1: Kornay kullanmak için direksiyon simidinin ortas na bas n z. *2: Baz tiplerde. 3

9 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 4 Arac n z n ç Görünüflü Sa dan direksiyonlu tip ÖN YOLCU HAVA YASTI I (S.13, 31) GÜNEfiL K DÜ MES * (S.164) ÇOK AMAÇLI B LG EKRANI (S.92) SÜRÜCÜ HAVA YASTI I (S.13, 31) MERKEZ K L T ANA KUMANDA DÜ MES (Yak t Deposu Açma Dü mesi) (S.139) MÜZ K S STEM * (S.195) SAAT* (S.233) K L T MANDALI* (S.139) ELEKTR KL CAM DÜ MELER (S.162) ISITMA/SO UTMA KUMANDALARI* (S. 185) KL MA KONTROL S STEM * (S. 190) *: Baz tiplerde DÜZ V TES (S. 282) i-shift (S. 285) MOTOR KAPUTU AÇMA KOLU (S.266) 4

10 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 5 Arac n z n ç Görünüflü Sa dan direksiyonlu tip FARLAR/S NYALLER (S.128) ARKA S S LAMBASI/ ÖN S S LAMBALARI* 2 (S.130) ÖN CAM S LECEKLER / YIKAMA (S.124) AYNA KUMANDALARI (S.166) D REKS YONDAN V TES DE fit RME PEDALLARI* 2 (S.287) DÖRTLÜ FLAfiÖR (S.132) ÖN YOLCU HAVA YASTI I KAPALI GÖSTERGES (S.41) ARKA CAM REZ STANSI/AYNA REZ STANSI DÜ MES (S.133/167) ÇAKMAK (S.175) USB ADAPTÖR KABLO SOKET * 2 (S.215, 223) SES S STEM UZAKTAN KUMANDA DÜ MELER * 2 (S.231) KORNA * 1 D REKS YON AYAR DÜ MELER (S.135) ÇOK AMAÇLI B LG EKRAN DÜ MELER (S.93) FAR AYARI (S.134) ARAÇ DENGE S STEM (VSA) KAPATMA DÜ MES * 2 (S.302) SAB T HIZ KONTROLLER * 2 (S.234) ÇOK AMAÇLI B LG DÜ MELER (S.93) *1: Kornay kullanmak için direksiyon simidinin ortas na bas n z. *2: Baz tiplerde. 5

11 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 6 6

12 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 7 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Bu bölüm, araç içerisinde bulunanlar n korunmas hakk nda önemli bilgiler verir. Emniyet kemerlerinin do ru kullan m fleklini anlat r. Hava Yast Sistemi (SRS) ve arac n zdaki bebek ve çocuklar n nas l korunacaklar hakk nda yararl bilgiler verir. Önemli Emniyet Hat rlatmalar...8 Arac n z n Emniyet Özellikleri...10 Emniyet Kemerleri...11 Hava Yast klar...13 Yetiflkinlerin Korunmas Kap lar Kapat n z Ön Koltuklar Ayarlay n z Koltuk Arkal klar n Ayarlay n z Kafal klar Ayarlay n z Emniyet Kemerlerinizi Tak n z ve Ayarlay n z Do ru fiekilde Oturunuz...20 Hamile Bayanlara Öneriler...21 Ek Güvenlik Önlemleri...21 Emniyet Kemerlerinizle lgili Ek Bilgiler...23 Emniyet Kemeri Sisteminin Parçalar...23 Kucak/Omuz Kemeri...26 Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri...27 Emniyet Kemerlerinin Bak m...28 Hava Yast klar n z Hakk nda Ek Bilgiler...30 Hava Yast Parçalar...30 Ön Hava Yast klar n z n Çal flmas...31 Ön Yolcu Hava Yast Kapatma Sistemi...33 Yan Hava Yast klar n z n Çal flmas...38 Yan Perde Hava Yast klar n n Çal flmas...39 SRS Gösterge Lambas n n Çal flmas...40 Ön Yolcu Hava Yast Kapal Göstergesi...41 Hava Yast n n Bak m...41 Ek Emniyet Hat rlatmalar...42 Çocuklar n Korunmas...43 Bütün Çocuklar Korunmal d r...43 Çocuklar Arka Koltuklarda Oturmal d r...44 Ön Yolcu Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...44 Yan Hava Yast klar Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...47 Birden Çok Çocukla Arac Sürmeniz Gerekti inde...48 E er Çocuk Özel lgi Gerektiriyorsa...48 Ek Emniyet Hat rlatmalar...48 Bebeklerin ve Küçük Çocuklar n Korunmas...50 Bebeklerin Korunmas...50 Küçük Çocuklar n Korunmas...52 Çocuk Koltu unun Seçimi...54 Çocuk Koltu unun Tak lmas...56 AB Ülkelerinde Çocuk Koltuklar...57 Alt Ba lant Noktalar n n Kullan lmas...59 Kucak/Omuz Kemerinin Kullan lmas...62 Ba lamal Tip Çocuk Koltu unun Kullan lmas...67 Büyük Çocuklar n Korunmas...69 Emniyet Kemerinin Do ru Tak ld n n Kontrol Edilmesi...69 Yükseltici Koltu un Kullan lmas...70 Büyük Bir Çocuk Ne Zaman Ön Koltukta Oturabilir?...71 Ek Emniyet Hat rlatmalar...72 Karbon Monoksit Tehlikesi...73 Emniyet Etiketleri...74 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 7

13 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 8 Önemli Emniyet Hat rlatmalar Bu kitapta ve bu bölümde emniyetle ilgili çok say da tavsiye bulacaks n z. Önemli buldu umuz birkaç tavsiyeyi afla da s ral yoruz. Daima Emniyet Kemerinizi Tak n z Emniyet kemerleri, her tür çarp flma durumunda en iyi koruma arac d r. Hava yast klar emniyet kemerlerini desteklerler ancak ön hava yast klar yaln zca önden ciddi boyutta bir darbe al nmas durumunda aç lmak üzere tasarlanm fllard r. Bu nedenle arac n z hava yast klar yla donat lm fl olsa bile, siz ve yolcular n z, emniyet kemerlerinizi daima do ru flekilde takmal s n z (sayfa 18 e bak n z). Bütün Çocuklar Korunmal d r 12 yafl ndan küçük çocuklar ön koltukta de il, arka koltukta do ru flekilde oturtulduklar nda güvendedirler. Bebekler ve küçük çocuklar çocuk koltu unda oturtulmal d r. Daha büyük çocuklar düzgün bir flekilde emniyet kemeri kullanana kadar yükseltici koltuk ve kucak/omuz kemerini kullanmas gereklidir (sayfa ye bak n z). Hava Yast klar n n Yaratabilecekleri Tehlikelere Dikkat Ediniz Hava yast hayat kurtarmakla birlikte, kendisine çok yak n oturanlar için ciddi ve hayati risk tafl yan yaralanmalara yol açabilir. Bebekler, küçük çocuklar ve k sa boylu yetiflkinler büyük tehlike alt ndad rlar. Bu kitaptaki bütün talimatlara ve uyar lara uymaya özen gösteriniz. Yolcu Ön Hava Yast Devreden Ç karma Sistemi Ön yolcu koltu unda arkaya bakan bir çocuk koltu unun tak lmas zorunluysa yolcu ön hava yast sistemini arac n kontak anahtar n kullanarak kapat n z. Arkaya bakan çocuk koltu u sistemini ç kard ktan sonra sistemi tekrar açmay unutmay n z (Sayfa 33 e bak n z). 8 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

14 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 9 Önemli Emniyet Hat rlatmalar Alkollü ken Araç Kullanmay n z Alkollü iken araç kullanmay n z. Alaca n z bir kadeh alkol bile de iflen koflullara tepki verme yetene inizi azaltacak ve daha sonra içece iniz her kadeh tepki verme sürenizi daha da olumsuz biçimde etkileyecektir. Bu nedenle alkol ald n zda araç kullanmay n z ve yak nlar n z n da alkollü iken araç kullanmalar na izin vermeyiniz. Arac n z Koruyunuz Lastiklerin hava kaç rmas veya mekanik ar zalar oldukça tehlikelidir. Böyle sorunlar n ortaya ç kma olas l n azaltmak için, lastiklerinizin bas nçlar n ve durumlar n s k s k kontrol ediniz ve periyodik bak mlar n z ihmal etmeyiniz. (Arac n zla birlikte verilen Servis Kitab na ve Servis Kitab olmayan araçlar için sayfa 329 a bak n z). H z n z Kontrol Ediniz Afl r h z, yaralanmalara ve ölümlere neden olan en önemli faktörlerinden biridir. Genellikle h z artt kça tehlike artar ancak düflük h zlarda da ciddi kazalar meydana gelebilir. Güvenli sürüfl için arac n z h zl kullanmay n z. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 9

15 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 10 Arac n z n Emniyet Özellikleri (9) (4) (1) (10) Arac n z bir çarp flma s ras nda sizi ve yolcular n z korumak için birlikte çal flan bir çok özellikle donat lm flt r. (5) (8) * :Arac n zda ön yolcu hava yast devreden ç karma sistemi vard r (2) (7) (11) (6) (3) (2) (1) Emniyet Kafesi (2) Deformasyon Bölgeleri (3) Koltuklar ve Koltuk Arkal klar (4) Kafal klar (5) çe Kayabilen Direksiyon Kolonu (6) Emniyet Kemerleri (7) Sürücü Hava Yast klar (8) Yolcu Ön Hava Yast klar * (9) Yan Hava Yast klar (10) Perde Hava Yast klar (11)Ön Emniyet Kemeri Gericileri Baz emniyet özellikleri sizin herhangi bir fley yapman z gerektirmezler. Yolcu bölümünü saran çelik emniyet kafesi; bir çarp flma s ras nda büzülerek darbeyi emmek üzere tasarlanm fl olan ön ve arka deformasyon bölgeleri; içe kayabilen direksiyon kolonu ve bir çarp flma s ras nda ön emniyet kemerlerini otomatik olarak geren emniyet kemeri gericileri bunlara dahildirler. Bununla birlikte siz ve yolcular n z do ru konumda oturup emniyet kemerlerinizi do ru biçimde takmad kça bu özelliklerden tam olarak faydalanamazs n z. E er do ru flekilde kullan lmazlarsa, baz emniyet özellikleri yaralanmalara yol açabilirler. Bu bölümde kendinizi, yolcular n z ve yayalar korurken nas l hareket etmeniz gerekti i aç klanm flt r. 10 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

16 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 11 Arac n z n Emniyet Özellikleri Emniyet Kemerleri Sizin ve yolcular n z n emniyeti için, arac n z n tüm oturma yerlerine emniyet kemeri yerlefltirilmifltir. Size ve yolcular n za emniyet kemerini takmay hat rlatmak üzere gösterge panelinde bir uyar lambas ve uyar sinyali konmufltur. Emniyet Kemerini Neden Takmal y z? Emniyet kemerleri, yetiflkinlerin ve büyük çocuklar n korunmalar için en etkin güvenlik araçlar d r. (Bebekler ve küçük çocuklar, çocuk koltuklar yla korunmal d rlar.) Arac n zda hava yast klar olsa dahi, emniyet kemerlerinin düzgün flekilde tak lmamas, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Birçok Avrupa Ülkesinde, emniyet kemeri kullan m yla ilgili özel yasalar vard r. Lütfen arac n z kullanaca n z ülkenin yasal zorunluluklar hakk nda bilgi edinmeye çal fl n z.! UYARI Emniyet kemerini düzgün bir flekilde takmamak, bir kaza esnas nda, hava yast n z olsa bile ciddi bir flekilde yaralanman za sebep olabilir veya hayati riskin ortaya ç kma olas l n artt r r. Kendinizin ve yolcular n z n emniyet kemeri takt ndan ve bunun do ru bir flekilde yap ld ndan emin olunuz. Emniyet kemerleri do ru flekilde tak ld klar nda: Araçta bulunan emniyet özelliklerinden tam olarak yararlanabilmeniz için sizi araca ba l tutarlar. Afla da verilenler dahil olmak üzere hemen hemen tüm çarp flma tiplerinden korunman za yard mc olurlar: ön darbeler yan darbeler arka darbeler taklalar Araban n içinde savrulman z ve di er yolculara çarpman z önlerler. Araçtan d flar f rlaman z önlerler. Hava yast klar fliflerken sizi uygun pozisyonda tutarlar. Uygun pozisyonda olmak, fliflen hava yast ndan yaralanma riskini azalt r, hava yast klar ndan en iyi flekilde yararlanman z sa lar. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 11

17 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 12 Arac n z n Emniyet Özellikleri Elbette emniyet kemerleri her çarp flmada sizi tamamen koruyamazlar. Fakat bir çok durumda ciddi yaralanma tehlikesini azalt rlar. Yapman z gerekenler: Her zaman emniyet kemerlerinizi tak n z ve do ru takt n zdan emin olunuz. UYARI: Emniyet kemerleri bedenin kemik yap s na uyacak flekilde tasarlanm fllard r. Kemer, omuz ve gö üsten geçerek kalça kemi inin ön alt k sm nda ba lan r. Kemerin kucak k sm n n, karn n tam üzerinden geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Emniyeti sa layabilmek için tasarlanm fl olan emniyet kemerleri mümkün oldu unca s k, ancak rahats z etmeyecek flekilde ayarlanmal d rlar. Gevflek tak lm fl emniyet kemerinin koruyucu etkisi bir hayli azalacakt r. Emniyet kemeri kuflaklar bükülmüfl olarak kullan lmamal d r. Her emniyet kemeri bir kifli taraf ndan kullan lmal d r; kuca a al nm fl bir çocu un üzerinden kemer tak lmas oldukça tehlikelidir. 12 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

18 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 13 Arac n z n Emniyet Özellikleri Hava Yast klar Yolcu Ön Hava Yast Devreden Ç karma Sistemi Ön yolcu koltu unda arkaya bakan bir çocuk koltu unun tak lmas zorunluysa yolcu ön hava yast sistemini arac n kontak anahtar n kullanarak devreden ç kar n z (Sayfa 33 e bak n z). Arac n z, önden orta ya da fliddetli bir çarp flma s ras nda, sizin ve önde oturan yolcunuzun bafl ve gö sünü korumak için Hava Yast Sistemi (SRS) ile donat lm flt r (ön hava yast klar n z n nas l çal flt konusunda daha fazla bilgi için sayfa 31 e bak n z). Yandan gelecek orta ya da fliddetli bir darbe s ras nda sürücünün ve ön yolcunun bedeninin üst k sm n korumak amac yla arac n zda yan hava yast klar da bulunmaktad r (yan hava yast klar n z n nas l çal flt konusunda daha fazla bilgi için sayfa 38 e bak n z). DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 13

19 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 14 Arac n z n Emniyet Özellikleri Arac n zda ayr ca yan perde hava yast klar bulunur. Yandan gelecek orta ya da fliddetli bir darbe s ras nda, yan perde hava yast klar sürücü, ön yolcu ve arka yanda oturan yolcunun bafl n korur (yan perde hava yast klar n z n nas l çal flt konusunda daha fazla bilgi için sayfa 40 a bak n z). Hava yast klar ile ilgili olarak bilmeniz gereken en önemli noktalar: Hava yast klar emniyet kemerlerinin yerine geçmezler. Emniyet kemerlerine yard mc olmak üzere tasarlanm fllard r. Hava yast klar, arkadan çarpmalarda, küçük çarp flmalarda veya yandan çarp flmalarda herhangi bir koruma sa lamazlar. Hava yast klar ciddi tehlikeler yaratabilirler. Hava yast klar görevlerini yerine getirebilmek için, büyük bir güçle ve h zla fliflerler. Bu nedenle, e er arac n içindekiler do ru flekilde korunmam fllarsa veya do ru flekilde oturmuyorlarsa, hava yast klar hayat kurtarmaya yard mc olurken küçük veya ciddi boyutlu yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç kmas na sebep olabilir. Yapman z gerekenler: Daima emniyet kemerinizi düzgün tak n z ve dik olarak, direksiyon simidinden ve ön panelden olabildi ince uzak oturmaya dikkat ediniz. Ön yolcu koltu unu, ön panelden mümkün olan en uzak konumda tutmal d r. Bu bölümün geri kalan k sm nda güvenli inizi en üst düzeye nas l ç karabilece iniz konusunda ayr nt l bilgi verilmektedir. Ancak, emniyet kemerleri gerekti i flekilde tak l p hava yast klar aç lsa da hiçbir emniyet sisteminin fliddetli çarp flmalarda meydana gelen bütün yaralanmalar ya da ölümleri önleyemeyece ini unutmay n z. 14 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

20 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 15 Yetiflkinlerin Korunmas Girifl zleyen sayfalarda, sürücünün ve arac kullanacak ya da ön koltukta oturacak yafla ve olgunlu a eriflen gençlerin içindeki di er yetiflkinlerin do ru biçimde korunmalar yla ilgili bilgiler verilmektedir. Arac n zda bulunan bebekleri, küçük çocuklar ve daha büyük çocuklar nas l koruyaca n z konusunda önemli bilgiler için sayfa ye bak n z. 1. Kap lar Kapat n z Herkes arac n içine girdikten sonra kap lar n ve bagaj kap s n n kapand ndan emin olunuz. Arac n z n gösterge panelinde, kap lardan birinin ya da bagaj n tam olarak kapat lmamas durumunda sizi uyaran bir gösterge lambas (k rm z ) bulunmaktad r. Bu uyar lambas n n çal flmas yla ilgili sayfa 83 e bak n z. Bütün kap lar ve bagaj aç k Arac n z n çok amaçl bilgi ekran nda bagaj n veya bir kap n n tam olarak kapat lmad n gösteren bir kap uyar lambas bulunmaktad r. Yukar daki resim bütün kap lar n ve bagaj kap s n n aç k oldu unu gösterir. DEVAM ED YOR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 15

21 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 16 Yetiflkinlerin Korunmas 2. Ön Koltuklar Ayarlay n z Sürücü koltu unu arac tam olarak kontrol etmeye engel olmayacak flekilde mümkün oldu unca arkaya itiniz. Ön yolcunun da koltu unu mümkün oldu- unca arkaya ayarlamas n sa lay n z. Direksiyona ya da ön panele çok yak n konumda oturursan z aç lan ön hava yast ya da direksiyon ya da ön panele çarparak ciddi flekilde yaralanabilirsiniz. Koltuk ayar na ek olarak direksiyonu da afla ve yukar, içeri ve d flar do ru ayarlayabilirsiniz (sayfa 135 e bak n z). Direksiyondan yeterince uzaklaflam yorsan z ve yine de pedallara ulaflabiliyorsan z bir ayarlama ekipman kullanmay denemenizi öneriyoruz. Koltu u düzgün flekilde ayarlad ktan sonra ileri geri çekerek yerine kilitlenmifl oldu unu kontrol ediniz. Ön koltuklar n ayarlanmas için sayfa 149 a bak n z..! UYARI Ön hava yast na çok yak n oturulmas, hava yast n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar ndan olabildi ince uzak oturunuz. 16 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

22 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 17 Yetiflkinlerin Korunmas 3. Koltuk Arkal klar n Ayarlay n z Sürücü koltu u arkal n, direksiyon simidinin ortas ndaki hava yast kapa yla gö sünüz aras nda yeterli boflluk kalacak flekilde rahat ve dik bir konuma ayarlay n z. Koltuk arkal ayarlanabilen yolcular da koltuk arkal klar n rahat, dik bir konuma ayarlamal d r.! UYARI Koltuk arkal n n çok fazla yat - r lmas, bir çarp flma s ras nda ciddi biçimde yaralanma veya ölüm tehlikesini do urabilir. Koltuk arkal n direksiyona fazlaca yaklaflmadan dik konuma ayarlay n z ve s rt n z koltu a tam olarak yaslayarak oturunuz. Koltuk arkal n n emniyet kemerinin omuz k sm n n yolcunun gö süne de meyecek flekilde ortaya yat r lmas, emniyet kemerlerinin koruyucu özelli ini azalt r. Bu, bir kaza an nda emniyet kemerinin alt ndan kayma olas l n ve ciddi flekilde yaralanma riskini artt r r. Koltuk arkal yat r ld kça, yaralanma riski de o oranda artar. Koltuk arkal klar n n ayarlanmas ile ilgili olarak sayfa 149 a bak n z. 4. Kafal klar Ayarlay n z Sürücü kafal n bafl n z n arkas kafal n ortas na dayanacak flekilde ayarlay n z. Yolcular n kafal klar n gerekti i gibi ayarlamalar n sa lay n z. Uzun boylu kifliler kafal n boyunu en üst konuma ayarlamal d r. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 17

23 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 18 Yetiflkinlerin Korunmas Yolculardan biri arka orta oturma pozisyonunda oturdu unda kafal n en yüksek pozisyonda ayarlanmas na dikkat ediniz.! UYARI Kafal klar n yanl fl flekilde ayarlanmas etkinliklerini azalt r ve bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Arac n z sürmeye bafllamadan önce kafal klar n durumunu ve do ru bir flekilde konumlanm fl olduklar n kontrol ediniz. Do ru ayarlanm fl kafal klar, arac n içindekileri boyun travmalar ndan ve di er yaralanmalardan korurlar. Kafal klar n ayarlanmas ve sürücü ve yolcu aktif kafal n çal flmas yla ilgili sayfa 151 e bak n z. 5. Emniyet Kemerlerinizi Tak n z ve Ayarlay n z Kilit dilini emniyet kemeri tokas na sokunuz, ard ndan dilin tam kilitlendi inden emin olmak için kemeri elinizle çekerek kontrol ediniz. Kemerin bükülmüfl olup olmad n da kontrol ediniz çünkü bükülmüfl bir kemer, çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Arka koltu un katlan p aç lmas na izin vermek için arka koltu un orta konumundaki emniyet kemeri ayr labilir ve yeniden birlefltirilebilir. Bu emniyet kemeri koltuk arkal her ne zaman dik konuma getirilirse kilitlenmelidir. Emniyet kemerinin ayr lmas ve tekrar birlefltirilmesi için sayfa 158 e bak n z. 18 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

24 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 19 Yetiflkinlerin Korunmas E er gerekiyorsa, kemerin omuz k sm ndan çekerek gevflekli i al n z, sonra kemerin gö sünüzün ortas ndan ve omzunuzun üzerinde geçip geçmedi ini kontrol ediniz. E er emniyet kemeri boynunuza temas ediyor veya boynunuzdan geçiyorsa ya da omzunuzdan de il de kolunuzdan geçiyorsa, emniyet kemeri üst ba lant noktas n n yüksekli ini ayarlaman z gerekir. Kemerin kuca a oturan bölümünü mümkün oldu u ölçüde kalça k sm na yak n olacak flekilde konumland r n z, sonra kemerin vücudunuza iyice oturmas n sa lamak için omuz k sm ndan çekiniz. Böylece, bir çarp flman n etkisi güçlü kalça kemiklerince karfl lan r ve yaralanma tehlikesi azal r. Böylece bir çarp flma an nda darbe kuvvetleri, bedeninizin üst k sm ndaki güçlü kemiklere yay lm fl olur.! UYARI Emniyet kemerlerinin yanl fl konumland r lmas, bir çarp flma durumunda ciddi boyutta yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç kmas na neden olabilir. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bütün emniyet kemerlerinin do ru konumland r lm fl olmalar na dikkat ediniz. AYIRMA DÜ MES Ön koltuk emniyet kemerinin üst ba lant noktas n n yüksekli ini ayarlamak için, iki ay rma dü mesini s k flt r n z ve ba lant y arzunuza göre afla veya yukar kayd r n z (dört konumu vard r). DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 19

25 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 20 Yetiflkinlerin Korunmas Kucak/omuz emniyet kemerinin omuz k sm n asla kolunuzun alt ndan veya s rt n zdan geçirmeyiniz. Aksi takdirde bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalar söz konusu olabilir. E er bir emniyet kemeri gerekti i flekilde çal flm yorsa, bir çarp flma s ras nda takm fl olan kifliyi korumayabilir. Emniyet kemeri çal flmayan bir koltu a hiç kimse oturmamal d r. Düzgün çal flmayan bir emniyet kemerini kullanan kifli ciddi flekilde yaralanma ya da hayati risk ile karfl karfl yad r. Böyle bir durumda kemeri en k sa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol ettiriniz. Emniyet kemeri sistemiyle ve emniyet kemerlerinin bak m yla ilgili ilave bilgiler için sayfa 23 e bak n z. 6. Do ru fiekilde Oturunuz Bütün yolcular yerlerine oturduktan ve emniyet kemerlerini takt ktan sonra, araç emniyetli flekilde park edilip motor durdurulana kadar dik oturmaya, s rtlar - n koltuklar na dayamaya ve ayaklar n yerde tutmaya dikkat etmelidirler. Do ru flekilde oturmamak, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesini artt r r. Örne in, e ilmifl halde oturdu unuzda, yatar vaziyette, öne yak n veya öne yaslanm fl durumdaysan z ya da ayaklar n zdan birini veya her ikisini yukar kald rm flsan z, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesi büyük ölçüde artar. Ayr ca, ön koltukta gereken konumda oturmayan bir kifli, arac n içindeki parçalara veya fliflen bir hava yast na çarparak ciddi bir biçimde veya hayati risk tafl yan flekilde yaralanabilir. fiiflen bir yan hava yast n n çarpmas da ciddi yaralanmalara yol açabilir. E er ön taraftaki bir yolcu yanlara e ilirse ve bafl yan hava yast klar n n aç lma alan na girerse, fliflen yan hava yast çok fliddetli bir biçimde çarparak yolcunun ciddi bir flekilde yaralanmas na neden olabilir.! UYARI Do ru konumda oturmamak, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara veya hayati risk tafl yan tehlikelere yol açabilir. Daima dik olarak s rt n z koltu a yaslayacak flekilde ve ayaklar n z yere basar biçimde oturunuz. 20 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

26 1-jazz 10/5/09 11:59 AM Page 21 Yetiflkinlerin Korunmas Hamile Bayanlara Öneriler Araba kullan rken dik oturunuz ve koltu unuzu arac n tam kontrolünü kaybetmeyecek kadar arkaya ayarlay n z. Ön yolcu koltu unda otururken koltu u mümkün oldu unca arkaya ayarlay n z. Böylece çarp flma ya da fliflen hava yast n n sizi ya da do acak bebe inizi yaralama riski azalacakt r. Her doktor kontrolüne gidiflinizde, araç kullan p kullanamayaca n z sorunuz. Ek Güvenlik Önlemleri Yolcular n katlan r arka koltuklar n önündeki alanda ya da katlanm fl arka koltu un üzerinde yolculuk etmelerine asla izin vermeyiniz. Aksi taktirde yolcular bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanabilir. Asla iki kifli ayn emniyet kemerini kullanmamal d r. Aksi takdirde bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanabilirler. Hamileyseniz araç kullan rken ya da araçta giderken kendinizi ve do acak çocu unuzu koruman n en iyi yolu her zaman emniyet kemeri takmak ve kemerin kucak bölümünü kalçalar n z aras nda, mümkün oldu unca afla da tutmakt r. Emniyet kemerlerine hiçbir aksesuar takmay n z. Kullanan kiflinin rahatl - n artt rmak veya emniyet kemerinin omuz k sm n n konumunu de ifltirmek için tasarlanm fl aksesuarlar, emniyet kemerinin koruyucu kabiliyetini önemli flekilde azaltabilir ve bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanma tehlikesini artt rabilir. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 21

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 0-Jazz GRŞ 1/10/04 9:53 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab Jazz

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-City 12/23/08 10:14 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

00-CRZ 3/18/11 11:41 AM Page 1

00-CRZ 3/18/11 11:41 AM Page 1 00-CRZ 3/18/11 11:41 AM Page 1 00-CRZ 3/18/11 11:41 AM Page 2 Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-Civic.qxd 10/10/07 3:39 PM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-Civic 11/10/08 10:36 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Honda Yetkili Servisiniz

Honda Yetkili Servisiniz 00-Hybrid 10/10/08 10:54 AM Page 2 Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanım kılavuzu

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 0-City 6/22/07 11:53 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı City

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin.

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin. Belinizden rahatsızlığınız varsa, uymanız gereken 40 da kural var Uzmanlar bel sağlığını korumak isteyen ya da fıtık veya başka bir sebebe bağlı bel rahatsızlığı bulunan herkesin günlük yaşamda dikkat

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

2 Emniyetli Sürüfl S Gösterge Paneli S Kumandalar S Özellikler S Sürüfl S Bak m S.331

2 Emniyetli Sürüfl S Gösterge Paneli S Kumandalar S Özellikler S Sürüfl S Bak m S.331 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu arac n z n bütün modellerini kapsayacak

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Commander

KULLANIM KILAVUZU. Commander KULLANIM KILAVUZU Commander Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...85 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Tutma Kolunu Kullanma A C

Tutma Kolunu Kullanma A C 第3页 共9页 编号 SM-CE036-09 Tutma kolunun kullanımı Güvenlik koltuğunun ana unsurları Tutma Kolunu Kullanma B Kolun dört farklı pozisyonu A C A. Araba pozisyonu (A için) B. Taşıma pozisyonu (B için) C. Standart

Detaylı

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Bu Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ya da 9 ay ila 7 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız. Kullanım kılavuzunu

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN1888:2012 www.pregobaby.com.tr Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı