ALKOL ve UYUŞTURUCU MADDE ENTOKSİKASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALKOL ve UYUŞTURUCU MADDE ENTOKSİKASYONU"

Transkript

1 ALKOL ve UYUŞTURUCU MADDE ENTOKSİKASYONU Prof. Dr. Sermet Koç İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Adli Tıp T p Anabilim Dalı

2 ALKOL İnce, öğütülmüş toz; pudra, Göze çekilen sürme s (Arapça) a) Alcohol (İsp.) Alcool (Fr.)

3 Özellikleri Ne asit, ne baz özellik gösterg OH grubu ile kolay reaksiyona girer Çoğu u renksiz bir sıvıs bazen katı; ; 12 karbon atomu > Sanayide ara madde olarak kullanılır Deterjan, yumuşat atıcı,, emülsiyonla lsiyonlaştırıcı yağlama ve köpürtk rtücü,, parfüm yapımında kullanılır.

4 ETİL ALKOL (Etilen Glikol) Formülü: : CH 3 CH 2 0H Özellikleri * Renksiz, yanıcı,, yoğunlu unluğu u 0,78 g/ml * Erime noktası: - 117,3 C Kaynama noktası: : 78,5 C

5 Elde Edilişi - 1 Fermantasyon yolu: * C 6 H 2 O 6 - Maya 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 * % oranında nda ferm.. (-)( * Örnekler; bira, şarap, vermut, likör * Fermantasyon ürünleri: Alifatik alkoller, aldehitler, esterler, ketonlar, organik asitler, metil alkol

6 Distilasyon yolu Elde Edilişi - 2 * Etil alkol kaynatılarak sudan ayrılır. r. * Örnekler: rakı,, votka, cin, viski, kanyak,... Karma yol

7 Vücuda alımı: : Oral Etil Alkol Yüksek ateş tedavisinde; dermal yol (hatalı) Emilimi: % 20 mideden % 80 ince bağı ğırsaklardan * AğıA ğız, yemek borusu, K.B. önemsiz * 1,5-3 3 saatte tamamlanır. * İçkilerde % oranında nda emilim ( )(

8 Etil Alkol Dokular içerdikleri i su miktarı ile orantılı olarak alkol tutar Kemik ve yağ dokusunda ( )( Konsantrasyon değeri eri kan da 1 birim ise: Serum, BOS: 1,15; idrar, tükürük; t k; 1,3 Beyin: 0,9; alveol havası 0,0005 birimdir.

9 Metabolizması NAD NADH Etil Etil alkol Asetaldehit Asetat H 2 O, CO 2 ADH % 90 KC de metabolize olur % 10 Solunum, idrar,...

10 Kan alkol seviyesini etkileyen faktörler Alınan alkolün n miktarı İçim hızı, h şekli (gıda?) Kişiye iye ait faktörler: Cinsiyet, yaş,, kilo, fiziksel yapı, diabet v.b. durum, psikojenik faktörler, tolerans,...

11 Kan alkol düzeyindeki d düşme d saatte * mg/100 ml arasında değişir ir - Erkeklerde: 18 mg/100 ml - Kadınlarda: 15 mg/100 ml Örnek: Bir trafik kazasından 4 saat sonra ölçülen değer er 40 mg/100 ml ise, olay sırass rasında yaklaşı şık k 110 mg/100 ml dir dir.

12 Muayene Aydınlatma Nörolojik bir muayenedir Klinik bulgular Alkolmetre Ayırıcı tanı

13 Orijin Kaza Gizli intihar Cinayet (?)

14 Ölüm Mekanizmaları a) Lethal doz Lethal doza bağlı ölümlerde doz mg/100 ml mg/100 ml hipnotikler, MSS depressanları,,...ile birlikte

15 b) Ortak nedenler - Hastalıklar (Kalp yetm.. KOAH,...) c) Komplikasyonlar - Gıda aspirasyonu - Akciğer ödemi, pnömoni moni,, beyin ödemi d) Travmalar (kaza, cinayet, intihar) - Trafik kazası,, düşme, d saldırılar, lar,...

16 Otopsi Bulguları Nonspesifiktir * Akciğer ödemi, beyin ödemi * Mide mukozasında kanamalar, akut gastrit,.. * Gıda G aspirasyonu,, v.b. komplikasyonlar Alkoliklerde bulgular zengin.

17 METİL ALKOL Sanayide kullanılır. Enerji amaçlı olarak, arıtım m işlerinde, i lerinde, Kolay elde edilebilir. Diğer alkollere göre g ucuzdur. * İspirto nedir?

18 İlk tadı ve kokusu içmeye i elverişsizdir. İleri distilasyon aşamalarında içmeye i uygun hale gelir.

19 Metil alkolün lethal miktarı değişken. 15 ml ml metil alkol(%40 lık) k) Ortalama 30 ml metil alkol lethal kabul edilir. Kan alkol seviyesi % mg/100 ml Hayati tehlike % mg/100 ml lethal kabul edilmekte.

20 Etil alkole oranla yaklaşı şık k 5 kez daha yavaş metabolize olur. alkol dehidrogenaz Metanol Formaldehit (hız z sınırls rlı) (hızl zlı) 8-24 saat içindei inde Folat 1-2 dak.. içini in Formik asit CO 2 +H 2 O

21 Formik asit Eliminasyonu yavaş,, birikimi fazla; ölümden sorumlu madde. (Formaldehit formik asitten 33 kat daha toksik!)

22 Klinik: Bulantı-kusma Baş ağrısı,, baş dönmesi, Karın n ağrısı, a konvulsiyon (sss bulguları) Görme kaybı körlük k (optik nöritis)-8-24 saat sonra Formik asit ametolik asidoz (bikarbonat ) ) PH ( )( laktik asit sentezi( ) PH( ) Solunum depresyonu Dolaşı şım m depresyonu

23 Kimyasal inceleme: : Kan ve idrarda metil alkol ve formik asit saptanması (Gaz kromotografisi) Metanolun iş yerlerinde kabul edilebilir maksimum atmosfer konsantrasyonu 200 ppm

24 Etilen Glikol Sanayide değişik ik amaçlarla kullanılır( r(antifiriz,,..) Çocuklarda entoksikasyon fazla

25 1. faz: ataksi,, uyuşukluk ukluk (konvulsif( tipde koma) 2 faz: metabolik asidoz -Böbrek tubulüslerinde tıkanma. İdrarda kalsiyum oksalat kristalleri (Anüri) - Tubulopati - Pulmoner ödem - Myokard lezyonları - Solunum depresyonu

26 Öldürücü doz ml Kanda oksalat ( );( idrarda formaldehit ( )(

27 İzopropil Alkol % 70 lik solüsyonu syonu antiseptik Fatal doz ~ 200 ml Kan ve idrarda: izopropil alkol ( ),( aseton ( )(

28 UYUŞTURUCU MADDE ENTOKSİKASYONLARI Sorunlar: En önemli sağlık k sorunlarından ndan biri! Toplumun; özellikle çocuk ve gençlerin eğitimi yetersiz. Hekimlerin eğitimi e yetersiz! Koruyucu sağlık k hizmetleri yetersiz! Kavram kargaşas ası var.

29 Uyuşturucu( narkotik) madde tanımı: Gerçek ek anlamı Yalnızca haşha haştan elde edilen afyon, morfin v.b. uyuşturucu maddeleri kapsar. - Uyuşturucu/uyutucu; duygusuzluk, ilgisizlik, uyku hali yapan tüm t m ilaçlar lar (madde). Geniş anlamı Uyuşturucu/uyutucu maddeler dışında; uyarıcı, hallüsinojen sinojen,..,..psikotrop tüm m ilaç veya ilaç olmayan kimyasal maddeleri kapsar. * Hukuken geniş anlamı geçerlidir. erlidir. (TCK Md ,.)

30 Uyuşturucu turucu-uyutucu uyutucu maddeler Morfin, eroin, kodein, benzodiazepinler,.. Uyarıcı maddeler Amfetamin, kokain,.. Hallüsinojenler LSD, meskalin,, esrar,.....

31 TCK Madde 34 - Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma durumu. (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışıd alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işledii lediği i fiilin hukukî anlam ve sonuçlar larını algılayamayan layamayan veya bu fiille ilgili olarak davranış ışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye iye ceza verilmez. (2) İradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi i hakkında birinci fıkra f hükmü uygulanmaz.

32 TCK Madde Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti ile ilgili suçlar düzenlenmid zenlenmiştir.

33 İtiyat Kavramı =Alış ışkanlık= k=habitutation Psikolojik Bağı ğımlılık Tolerans, Fiziksel bağı ğımlılık Ø

34 = Addiction İptila Kavramı Fiziksel Bağı ğımlılık Tolerans (+), Yoksunluk Sendromu (+)

35 OPİUM ENTOKSİKASYONUNA BAĞLI ÖLÜMLER Opos (Eski Yunanca): Özsu Opion (Yun.) Opium (Lat.) = Afyon

36 Haşha haş: Papaver somniferum Gelincikgillerden bir bitki Olgunlaşmam mamış kapsülü çizilince süt s gibi beyaz, yapış ışkan bir sıvıs çıkar. Sonra, havanın n etkisi ile kahverengine dönüşür. afyon sakızı

37 Afyon Grubu Narkotikler(=Opiumlar) I. Afyonun Doğal Alkoloidleri a) Penantren Grubu Afyon Alkoloidleri MORFİN KODEİN TEBAİN OKSİMORFON b) İzokinolein Grubu Afyon Alkoloidleri PAPAVERİN NARSEİN NARKOTİN

38 II. Yarı Sentetik Narkotik Analjezikler * Fenantren Grubu alkoloidlerin a) Esterleşme ürünleri EROİN b) Oksitlenme ürünleri DİLAUDİD DİONİN DİKODİD c) Oksitlenme ve esterleşme ürünleri PARAKOİD FOLKODİN METOPON ELVORFAN

39 III. Sentetik Analjezikler MEPERİDİN FENAZOSİN ANİLER LERİDİN ETANSÜLFAT ALFAPRODİN PİMİNODİN METADON

40

41

42 MORFİN (C (C 17 H 19 NO NO 3 ) =Morphium, Morphia, Morphina Yunan mitolojisinde uyku ve rüya r tanrısı Morpheus tan gelir. Ancak, yıllary llarında bulunmuştur. Afyonun en önemli alkoloidi. Bu gurubun protipi.

43 İyi kalitede afyon, % arası susuz morfin içerir. i Türk afyonunun içerdii erdiği alkoloid, haşha haşın n cinsi, ekiliş,, elde ediliş zamanı ve toprağa a bağlı olarak değişir. ir. % alkoloid,, % suda eriyen maddeler, % suda erimeyen madde ve nem içerir. i

44 Vücuda alımı: - Subkutan alınır. -Bazen (haz almayanlar) IV de alır. Burna solüsyon syon halinde de uygulanabilir. Emilimi: Alınma yoluna bağlı SC % 60 ı ilk 30 dk emilir. Burundan daha çabuk.

45 Atımı: % 90 ı 24 saatte glomerül filtrasyon ile atılır. % konjuge morfin, % 10 morfin 3 ethenalsülfat lfat,, % 1 normorfin. Lethal Doz (yetişkin): 200 mg. Bağı ğımlılarda larda 10 kat fazlası tolere edilebilir.

46 KODEİN (C (C 18 H 21 NO NO 3 ) = Metil Morfin, Morfin monometil eter, morfin 3-metil 3 eter codicept. İlk kez 1832 de izole edilmiştir. Vücuda alımı: : Genellikle oral alınır. SC ve İV V olarak da kullananlar vardır. r.

47 Ekspektoran ve analjeziklerden elde edilmekte. Atımı: : % 84 ü 24 saatte idrarla atılır. % konjuge kodein, % konjuge morfin, % norkodein.

48 Lethal doz (yetişkin): 800 mg. Bağı ğımlılarda larda 10 kat fazla Çocuklarda 40 mg. toksik etki.

49 EROİN (:C 21 H 23 NO 5 ) = Diasetil morfin, diamorfin, asetomorfin. Heroine(Heroique Heroique) cesur, asil, yüksek y anlamına na gelir. İlk olarak 1898 de sentezlenmiş (Bayer den Dresser adlı kimyacı) İlk kez morfinomanlarda sık k görülen g Tbc öksürüğünün n tedavisi için i in kullanılm lmış.

50 Sonraları,, morfin bağı ğımlılığıığı tedavisinde kullanılm lmış. Etkisi, morfinden kat daha güçg üçlü yıl y l sonra morfinden daha güçg üçlü bağı ğımlılık k vazgeçilmi ilmiş. 1936, Türkiye: T yaptığı anlaşı şılınca Harika ilaç!! Zihni açar, a ar, neşelendirir. elendirir.

51 Değişik ik katkı maddeleri içerir. i En fazla % 87 saflıkta. Eroin içerii eriği - Hammadde - Seyrelticiler: laktoz, fruktoz,, karbonat,.. - Katkı maddeleri: kinin, prokain, amfetamin, salisilik asit, striktin,.. + İmalat safsızl zlıkları + Hammadde safsızl zlıkları

52 Vücuda alımı: : genellikle İV Emilimi: HızlH zlı,, yarı ömrü 20 dk. Atımı: : % 80 i i 24 saatte. Başlıca atım ürünü: : morfin 3 glukuronit % 0.1 bozulmadan atılır. Letal doz: 200 mg; 10 kat fazla olabilir.

53 Klinik MSS Belirtileri: Analjezi Uyuşukluk(eklemlerde ukluk(eklemlerde ağıa ğırlaşma, vücut ısısı ) Ruhi değişiklikler( iklikler(öfori, depressif değ.) Bilinç bulanıkl klığı

54 Solunum Sistemi: Solunum etkilenir Depresyon Akciğer ödemi Kardiovasküler Sistem: Belirsiz Ortostatik hipotansiyon

55 GİS S Belirtileri: Bulantı,, kusma Dermal Etkiler: Isınma hissi, hiperemi, pruritis,, terleme, urtiker İdrar yapma güçg üçleşir, idrar azalır Myozis

56 Yoksunluk Sendromu (Abstinance Syndrome, Withdrawal Symptoms) Belirtiler maddeyi alması gereken zamandan biraz önce başlar saat sonra: lakrimasyon, rinore,, terleme saat sonra ( )

57 - Artan irritabilite - uykusuzluk - Anoreksi - lakrimasyon - yoğun terleme - GIS semp.(bulant.(bulantı,kusma, ağrı,diarea diare) - Sol sayısı ( ) - kan basınc ncı ( ) - Flash - Kaz derisi görünümü g (pilomotor aktivite) - SSS hipereksitabilitesi - Ejakülasyon lasyon,, orgazm gün g n sonra kendiliğinden inden iyileşme.

58 Orijin Kaza - Doz aşıa şımı, - tolerans bozulması, - Madde safsızl zlığı! İntihar - Altın n vuruş Cinayet (?) araştırılmal lmalı!

59 Otopsi Bulgular nonspesifik. İğne izleri, keloid, abse Akciğer ödemi(narkotik A.C.) Organlarda komplikasyon bulguları. Materyal alımı önemli.

60 Ölüm Mekanizmaları Solunum depresyonu Gıda aspirasyonu(% 5-6) 5 Anaflaktik reaksiyonlar Geç komplikasyonlar * İstanbul adli otopsilerinde eroin ölümleri yılda ort olgu(3200 otopside)

61 Diğer Önemli Entoksikasyonlar Kokain Amfetaminler(Ecstasy Ecstasy,captogon,,,) Esrar LSD(liserjik asit dietil amid) Meskalin(meksika kaktüsü,, siyah mantar) Phensiklidin(melek tozu) Volatil ve solvent maddeler(!)

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

Opioid analjezik preparatları I

Opioid analjezik preparatları I Opioidler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Opioid analjezik preparatları I 2 2/46 1 Opioid analjezik

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK

PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK ALKOL (ALKOLİZM) Alkolizm bir hastalıktır. Ancak, her içki içen hasta değildir. TANIMLAMA Alkolizm, bireyin beden ve ruh sağlığını,

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER Sporcuların kan, idrar gibi vücut sıvılarında yasaklı maddelerin ya da bu maddelerin parçalanma ürünlerinin ya da

Detaylı

CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi

CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi CİVA ZEHİRLENMESİ Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi Gelişimi normal sınırlarda giden 20 aylık kız çocuğu ve 12 yaşındaki ablası 1 aydır ortaya çıkan; Halsizlik Anoreksiya Papüler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran LİTYUM Lityumun eser miktarları besin ve suda ve yaşayan her dokuda mevcuttur. Farmakokinetikler: Lityum hızlı şekilde ve tamamiyle

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Olgu örneği eşliğinde Epidemiyoloji Zehirlenme kaynakları Zehirlenme mekanizması Belirti ve bulguları Tanı Tedavi 1 OLGU 12 yaş,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD OLGULARLA İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ VE TOKSİSİTE TE NOMOGRAMLARI Doç.. Dr. Cenk CAN Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi T Farmakoloji AbD Zehirlenme: Bir ilacın veya toksik bir maddenin değişik yollarla

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı