KATMA DE ER VERG S GENEL UYGULAMA TEBL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATMA DE ER VERG S GENEL UYGULAMA TEBL"

Transkript

1 INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey Maliye Bakanl ndan: KATMA DE ER VERG S GENEL UYGULAMA TEBL 2014 KDV GENEL UYGULAMA TEBL

2 Önsöz Sevgili Dostlar m z, Yaklafl k olarak 30 y ld r günlük hayat m z etkileyen KDVK ile alakal ikincil mevzuat niteli inde olan bütün Genel Tebli leri tek bir çat alt nda toplayan ve uygulamaya yönelik örnek özelgelerde izah edilen hususlar da dikkate alarak haz rlanan Uygulama Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak tarihinde yürürlü e girmifltir. Siz say n meslektafllar m z n söz konusu Genel Tebli e ulafl m n kolaylaflt rmak ve rahat tafl nabilmesini temin amac yla ilgili Genel Tebli kitap haline getirilip, sizlerin kullan m n za sunulmufltur. Kitapta yer alan metin Genel Tebli in aynen aktar m olup, herhangi bir yorum ve aç klama içermemektedir. Çal flmalar n zda faydal olmas dile imizle. Arkan Ergin Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.

3 çindekiler I- MÜKELLEF YET 22 A. VERG N N KONUSU Verginin Konusunu Teflkil Eden fllemler Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler İthalat Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim ve Hizmetler Teslim Teslim Say lan Haller Hizmet Hizmet Say lan Haller fllemlerin Türkiye'de Yap lmas Mal Teslimlerinin Türkiye'de Yapılması Hizmetin Türkiye'de Yapılması Uluslararası Taşıma İşleri 28 B. VERG N N KONUSU LE LG L ÇEfi TL HUSUSLAR Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi Kamu Kurum ve Kurulufllar, Dernek ve Vak flar ile Mesleki Kurulufllar n Vergilendirilmesi Genel Olarak Genel Bütçeli İdareler Kamu Kuruluşlarınca Personele Sağlanan Hizmetler Nakil Vas talar n Sat fl Avukatl k Ücretleri Personele Sa lanan Menfaatler Müzayede Mahallinde Yap lan Sat fllar Genel Olarak İcra Dairelerinde Yapılan Satışlar Verginin Mükellefi Verginin Beyanı ve Ödenmesi Aylık Bildirim İşlemin Gerçekleşmemesi Adi Ortakl klarda Vergileme Arsa Karfl l nflaat flleri Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi Yurt D fl na Düzenlenen Turlar Promosyon Ürünleri, Numune ve Eflantiyonlar Promosyon Ürünleri Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi 37

4 11. Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Kapsam ndaki Sat fllar Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi Taksitli Satışlar Kapıdan Satışlar Profesyonel Futbol Faaliyetleri Spor Kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu Spor Genel Müdürlüğü Defter Tutma ve Belge Düzenleme İndirim Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin KDV Karfl s ndaki Durumu fiehirleraras Yolcu Tafl mac l laç Bedelleri 43 C. MÜKELLEF VE VERG SORUMLUSU Mükellef Fazla veya Yersiz Uygulanan Vergi Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi Vergi Sorumlusu KDV'de Tevkifat Uygulaması KDV Tevkifatının Niteliği Beyan İndirim Tam Tevkifat Uygulaması İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler Kiralama İşlemleri Reklâm Verme İşlemleri Kısmi Tevkifat Uygulaması Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam İşgücü Temin Hizmetleri 61

5 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Yapı Denetim Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Servis Taşımacılığı Hizmeti Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler Külçe Metal Teslimleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Hurda ve Atık Teslimi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Kapsam 73

6 Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar Tevkifat Uygulamasında Sınır Belge Düzeni Beyannamenin Düzenlenmesi Alıcıların Beyanı Satıcıların Beyanı Düzeltme İşlemleri Mal İadeleri Matrahta Değişiklik Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi Genel Açıklamalar İade Uygulaması Mahsuben İade Talepleri Nakden İade Talepleri İade Uygulaması ile İlgili Diğer Hususlar Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Bildirim Zorunluluğu Müteselsil Sorumluluk 85 Ç. VERG Y DO URAN OLAY Vergiyi Do uran Olay n Meydana Gelmesi 85 II. ST SNALAR 88 A. HRACAT ST SNASI Mal hrac Gümrük Beyannameli Mal İhracı İstisnanın Kapsamı ve Beyanı İstisnanın Tevsiki İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi İade Mahsuben İade Nakden İade Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İstisna Belgesi İstisnanın Şartları İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Hizmet hrac İstisnanın Kapsamı İstisnanın Tevsiki ve Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Roaming Hizmetleri Kapsam 98

7 3.2. İstisnanın Beyanı İstisnanın Tevsiki İade Mahsuben İade Nakden İade Serbest Bölgelerdeki Müflteriler çin Yap lan Fason Hizmetler İstisnanın Kapsamı İstisnanın Beyanı İstisnanın Tevsiki İade Mahsuben İade Nakden İade Yolcu Beraberi Eflya (Türkiye'de kamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yap lan Sat fllar) İstisnadan Yararlanacak Alıcılar İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar İstisna Kapsamına Giren Mallar ve Satış Yapılabilecek Asgari Tutar Satıcının Uyacağı Esaslar Alıcının Uyacağı Esaslar Verginin Alıcıya İade Edilmesi İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması Verginin Elden İadesi İadenin Avans Olarak Ödenmesi Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İadesi Aracı Firmalar ve Yetkilendirilmeleri Yetki Belgesi İçin Aranacak Şartlar Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler Yetki Belgesinin Verilmesi Belge Düzeni Alıcıya İadenin Yapılması Satıcının Yükümlülükleri İstisnanın Beyanı İstisnanın Tevsiki İade Mahsuben iade Nakden İade Türkiye'de kamet Etmeyen Tafl mac lar ile Fuar, Sergi, Panay r Kat l mc lar na Yap lan Teslim ve Hizmetlerde stisna İstisnanın Kapsamı İade İade Talebinde Aranılacak Belgeler İade Uygulaması Yabanc Sinema Yap mc lar na Tan nan stisna İstisnanın Kapsamı İade hraç Kayd yla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulamas Kapsam 113

8 8.2. Tecil-Terkin Uygulanacak Teslimler Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar Uygulama Kapsamına Giren Mallar Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini İhracat İçin Ek Süre Verilmesi İhracatın Gerçekleşmemesi Hali İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik Bedelsiz İhracatta Tecil-Terkin Uygulaması İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı İade Mahsuben iade Nakden İade Dahilde flleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsam nda hraç Edilecek Mallar n Üretiminde Kullan lan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulamas Kapsam Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar Tecil-Terkin Uygulaması İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması Satıcıların KDV Beyanı İade Mahsuben iade Nakden İade 132 B. ARAÇLAR, KIYMETL MADEN VE PETROL ARAMALARI LE ULUSAL GÜVENL K HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA ST SNA Deniz, Hava ve Demiryolu Tafl ma Araçlar n n Tesliminde, Tadil, Bak m ve Onar m nda, mal ve nflas na liflkin Al mlarda stisna Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Sipariş Üzerine İmal ve İnşa Edilmesi İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna İstisnanın Beyanı İade Araç ve Tesislerin Tesliminde 143

9 Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde Araç ve Tesislerin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetlerde Faaliyetleri Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşasıyla İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine İmal veya İnşa Edenler Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetler Müteselsil Sorumluluk Liman ve Hava Meydanlar nda Yap lan Hizmetlere liflkin stisna Kapsam İstisna Uygulaması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Petrol Arama Faaliyetlerine liflkin stisna Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam İstisnanın Uygulanması Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam İstisnanın Uygulanması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Müteselsil Sorumluluk Alt n, Gümüfl, Platin ile lgili Arama, flletme ve Zenginlefltirme Faaliyetlerine liflkin stisna Kapsam İstisnanın Uygulanması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Yat r m Teflvik Belgesi Kapsam nda Makine ve Teçhizat Teslimlerinde stisna Kapsam İstisna Uygulaması 160

10 5.3. Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama Bildirim Zorunluluğu Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Limanlar ve Hava Meydanlar na Ba lant Sa layan Demiryolu Hatlar ile Liman ve Hava Meydanlar n n nflas, Yenilenmesi ve Geniflletilmesine liflkin stisna Kapsam İstisna Uygulaması İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Müteselsil Sorumluluk Uygulaması Ulusal Güvenlik Amaçl Teslim ve Hizmetlere liflkin stisna Kapsam İstisnanın Uygulanması Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde Bildirim Zorunluluğu İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Müteselsil Sorumluluk Baflbakanl k Merkez Teflkilat na Yap lacak Araç Teslimlerinde stisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Ürün Senetlerinin htisas/ticaret Borsalar Arac l yla lk Teslimi Kapsam İade Mahsuben İade Nakden İade stisna Uygulamalar nda Alt S n r 174 C. TAfiIMACILIK ST SNASI Transit ve Türkiye ile Yabanc Ülkeler Aras nda Yap lan Tafl mac l k fllerinde stisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade 178

11 2. hraç Mal Tafl yan Araçlara Motorin Teslimlerinde stisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade 179 Ç. D PLOMAT K ST SNALAR Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yap lacak Teslim ve Hizmetlerde stisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Uluslararas Kurulufllara Yap lan Teslim ve Hizmetlerde stisna Kapsam Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlemlerine İlişkin İstisna Uygulaması Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması Gereğince, Ortak Savunma Amacıyla Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında İstisna Uygulaması İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade Yabanc Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplar ile Uluslararas Kurulufl Mensuplar na Yap lan Teslim ve Hizmetlerde stisna Kapsam İstisna Uygulaması İade 186 D. THALAT ST SNASI Yurtiçi Teslimleri KDV'den stisna Olan Mal ve Hizmetler Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eflya Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi Kapsamında Yer Alan Mallar Geçici İthalat Yoluyla Getirilen Mallar Hariçte İşleme Rejimi Kapsamındaki Mallar Geri Gelen Eşya Kapsamındaki Mallar Baz Gümrük Rejimlerinin Uyguland Mallar 191 E. ND R M VE ADE HAKKI TANINAN D ER ST SNALAR Engellilerin Kullan m na Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde stisna Kapsam İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade 192

12 2. Birleflmifl Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaflmas Teflkilat (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teflkilatlara Ba l Fon ve Özel htisas Kurulufllar ile ktisadi flbirli i ve Kalk nma Teflkilat na (OECD) Resmi Kullan mlar çin Yap lacak Mal Teslimi ve Hizmet falar ile Bunlar n Sosyal ve Ekonomik Yard m Amac yla Bedelsiz Olarak Yapacaklar Mal Teslimi ve Hizmet falar nda stisna Kapsam İstisna Uygulaması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Say l Kanuna Göre Yap- fllet-devret veya 3359 Say l Kanun ile 652 Say l Kararnameye Göre Kiralama Karfl l Yapt r lan Projelerde KDV stisnas Kapsam İstisnadan Yararlanacak Projeler İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler İstisnanın Uygulanması Beyan İade Mahsuben İade Nakden İade Müteselsil Sorumluluk Büyük ve Stratejik Yat r mlara liflkin stisna Kapsam İstisnanın Uygulanması İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi ( SMEP) Kapsam nda Yap lacak Teslim ve Hizmetlerde stisna Kapsam İstisna Uygulaması İstisnanın Beyanı İade Mahsuben İade Nakden İade 202 F. SOSYAL VE ASKER AMAÇLI ST SNALARLA D ER ST SNALAR Kültür ve E itim Amac Tafl yan stisnalar Sosyal Amaç Tafl yan stisnalar Belli Kurum ve Kuruluşların Kanunda Sayılan İşleri Yapmak veya Yönetmek Suretiyle İfa Ettikleri Teslim ve Hizmetlerde İstisna Özel Okullar ve Üniversiteler Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmetlerinde İstisna 204

13 2.3. Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna Belli Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge Kayıt Düzeni ve Beyan Yabancı Devletlerin Türkiye'deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır İstisna Uygulaması Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Kanunlarla Kendilerine Verilen Görev Gereği ve Kuruluş Amaçlarına Uygun Ruhsat, İzin, Onay ve Benzeri Hizmetlerde İstisna Askeri Amaç Tafl yan stisnalar Di er stisnalar Vergiden Muaf Esnaf, Çiftçi ve Serbest Meslek Erbabı Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 81 inci Maddesi Kapsamındaki İşlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri İktisadi İşletmeye Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması Banka ve Sigorta Muameleleri Kapsamına Giren İşlemler Banka ve Bankerlik İşlemleri Sigorta Aracılık İşlemleri Reasürans İşlemleri Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan İşlemler Değerli Madenler, Kıymetli Taşlar, Değerli Kâğıtlar, Para, Döviz, Menkul Kıymetler, Damga Pulu ile Hurda ve Atık Teslimleri Değerli Maden, Değerli Kâğıt, Para, Döviz, Menkul Kıymet Teslimleri Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkların Teslimi Kıymetli Taş Teslimleri Zirai Amaçlı Su Teslimleri ile Arazi Islahına Ait Hizmetler Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımaları Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Mal ve Hakların Teslimi Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması 220

14 İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Uygulaması Bankalara Borçlu Olanların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Teslimi (Mortgage-Tutsat) Lisanslı Depoculuk Kapsamındaki İşlemler Kapsam ve İşleyiş Ürün Senetlerinin, İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Teslimleri Ürün Senetlerinin Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi ve Sorumluluk Uygulaması Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yapılan Devir ve Kiralama İşlemleri Sigorta Tahkim Komisyonu Tarafından Verilen Hizmetler Finansal Kiralama Şirketlerince Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemi Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri veya Satılması İşlemleri 228 G. GEÇ C MADDELERDE YER ALAN ST SNALAR Özellefltirme Kapsam na Al nan ktisadi K ymetlerin Teslim ve Kiralanmas fllemleri Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler Milli E itim Bakanl na Bilgisayar ve Donan mlar n n Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara liflkin Yaz l m Teslimi ve Hizmetleri İstisnanın Kapsamı İstisnanın Uygulanması İstisna Belgesinin Düzenlenmesi KDV Mükelleflerince Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması KDV Mükellefi Olmayanlarca Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması Nakdi Bağışlarla Alınacak Bilgisayarlarda İstisna Uygulaması İndirim Konut Yap Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yap Kooperatiflerine Yap lan nflaat Taahhüt flleri Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması Konut Yapı Kooperatiflerinin Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması İstisna Kapsamındaki İşlemlerde İndirim Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemine Tafl nmaz ve fltirak Hissesi Devri fiehir çi Ulafl m Sistemleri ve Bunlara liflkin Tesislerin Devir ve Teslimleri 237. ST SNADAN VAZGEÇME VE ST SNALARIN SINIRI stisnadan Vazgeçme Uygulama İstisnadan Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı Durumlar 238

15 III. MATRAH, N SPET VE ND R M 239 A. MATRAH Teslim ve Hizmet fllemlerinde Matrah Genel Açıklama Tarifeli İşler ile Bedelin Biletle Tahsil Edildiği Hallerde Matrah thalatta Matrah Uluslararas Yük ve Yolcu Tafl malar nda Matrah Özel Matrah fiekilleri Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar Altın ve Gümüşten Mamul Eşya Teslimleri Altından Mamul Eşya Gümüşten Mamul Eşya Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar Tütün Mamulü Teslimleri Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Telefon Kartı ve Jeton Teslimi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın Teslimi Matraha Dâhil Olan Unsurlar Boş Kaplara Ait Depozitolar Vade Farkları Kur Farkları Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar İskontolar Hesaplanan KDV Özel İletişim Vergisi Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti 248 B. ORAN Genel Aç klama Perakende Satışın Tanımı Vade Farkı, Kur Farkı ve Matrahta Değişikliğe Yol Açan İşlemlerde KDV Oranı Vade Farkları Kur Farkları Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi İndirimli Orana Tabi Mallar ile Genel Orana Tabi Malların Birlikte Satılması Halinde Fatura Düzeni ndirimli Orana Tabi Baz Mal ve Hizmetlere liflkin Aç klamalar Konut Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşleri Uygulanacak KDV Oranı Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde İndirimli Oran Uygulaması Net Alan Finansal Kiralama İşlemleri Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler Tarafından Yapılan Teslimler Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması Kapsam 253

16 Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri Yemek Çeki, Kuponu ve Kartlarının Kullanıldığı Yemek Hizmetlerinde Organizatör Firmaların Durumu Geceleme Hizmetlerinde KDV Oran Uygulaması Kapsam Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri ndirimli Orana Tabi fllemlerde ade Uygulamas İade Tutarının Hesaplanması Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV Genel Olarak Stoklarda Yer Alan Mallar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Olarak Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade Mahsup İşlemi Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi Diğer Hususlar İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması İade İşlemi Sonuçlandırıldıktan Sonra İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Matrahında Meydana Gelen Değişiklikler Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi Açıklamalı Örnek 275 C. ND R M Vergi ndirimi ndirilemeyecek KDV Genel Açıklama İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması Sigorta Aracılarında KDV İndirimi 283

17 2.4. Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV'nin İndirimi stisna Edilmifl fllemlerde ndirim K smi Vergi ndirimi Bağış Amacıyla Yapılan İnşaatlarda Durum Diğer Hallerde Kısmi Vergi İndirimi Uygulaması ndirimin Belgelendirilmesi Fatura ve Benzeri Belge Liste ve Etiketlerde Fiyatların KDV Dâhil Olarak Gösterilmesi Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü Verginin Hesaplanması Verginin İndirimi İndirimin Zamanı Matrah ve ndirim Miktarlar n n De iflmesi Genel Açıklama Sadece BSMV Kapsamındaki İşlemleri Yapanların Satın Aldıkları Malları İadesinde ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerde KDV Uygulaması 290 IV. KDV ADES NDE ORTAK HUSUSLAR 292 A. ADE TUTARININ HESABI VE ADEYE DAYANAK filem VE BELGELER adesi Talep Edilebilecek KDV Kapsam İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Hazırlanması Hizmetine Ait KDV DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV Vergi nceleme Raporu ve Teminat Aranmaks z n ade Mahsup Yoluyla İade Mahsup Edilebilecek Borçlar Mahsuben İade Talebi Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi Maliye Bakanl nca Belirlenen S n r Aflmayan Nakden adeler YMM KDV adesi Tasdik Raporuna Dayal Nakden adeler Teminat Karfl l ade Genel Açıklama Teminat Türleri Teminat Miktarları Teminat Mektuplarının İadesi Teminat Mektuplarının Teyidi Vergi nceleme Raporu ile ade ade Talebinde Aranan Belgeler İade Talep Dilekçesi İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu Satış Faturaları Listesi 303

18 B. ND R ML TEM NAT UYGULAMASI S STEM ( TUS) TUS Sertifikas Kapsam na Giren Mükellefler Genel Şartlar Özel Şartlar İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar: Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç): Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından TUS Sertifikas Uygulamas na Göre ade Taleplerinin Yerine Getirilmesi TUS Sertifikas n n ptal edilmesi 306 C. HIZLANDIRILMIfi ADE S STEM (H S) H S Uygulamas Kapsam na Girecek Mükellefler H S Uygulamas na Göre ade Taleplerinin Yerine Getirilmesi H S Sertifikas n n ptal Edilmesi 309 D. D ER HUSUSLAR ade Hakk n n ndirim Yoluyla Kullan lmas Defter ve Belgelerin Zayi Olmas (Yang n, Su Bask n, Çal nma Gibi) Durumunda ade Kamuya Ait Kurulufllara ade stisna Kapsam nda Yap lan Teslim ve/veya Hizmetin Matrah n n De iflmesi ve Düzeltme fllemleri stisna Kapsam ndaki fllemin Gerçekleflti i Dönemden Sonra Ortaya Ç kan Ödemeler ade Taleplerinde, Sadece Listesi Gönderilen Belgelere liflkin Saklama ve braz Yükümlülü ü Yoklama ve De erlendirme Kay t Düzeni 315 E. ÖZEL ESASLAR Ortak Hükümler Amaç Belge Kavramı Özel Esaslara Tabi Mükellefler Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler Olumlu Rapor Olumsuz Rapor Genel Esaslar Sahte Belge Düzenlemek Amac yla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Mal Teslimi ve Hizmet İfasında Bulunanlar Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar Sahte Belge Kavramı Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar Muhteviyat tibariyle Yan lt c Belge Düzenleyen veya Kullananlar Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı 324

19 4.2. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar fllemlerin Gerçekli ini spat Haklar nda Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin ade Talepleri Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Esaslara Dönüş Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Esaslara Dönüş Haklar nda Sahte Belge veya Muhteviyat tibariyle Yan lt c Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin ade Talepleri Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Esaslara Dönüş Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Genel Esaslara Dönüş adeye Esas Di er Belgelerin Sahte veya Muhteviyat tibariyle Yan lt c Olmas Di er Tespitler Adresinde Bulunamama Defter ve Belge İbraz Etmeme Beyanname Vermeme İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortaklar, Ortak Olduklar veya Bunlar n Kurduklar veya Orta Olduklar Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Olduklar Mükellefler Do rudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakk nda Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar Geçifl Hükümleri 337 V. VERG N N TARHI VE ÖDENMES 340 A. VERG LEND RME USULLER 340 B. VERG LEND RME DÖNEM VE BEYAN ESASI Vergilendirme Dönemi Beyan Esas Genel Açıklama Şahıs Şirketlerince Verilecek Beyannameler Sigorta Aracıları Tarafından Verilecek Beyannameler Beyanname Verme Zaman 343

20 4. Beyanname Çeflitleri 344 C. TARH filemler Tarh Yeri Tarhiyat n Muhatab Tarh Zaman 345 D. VERG N N ÖDENMES 346 VI. USUL HÜKÜMLER VE ÇEfi TL HUSUSLAR 347 A. USUL HÜKÜMLER Kay t Düzeni 347 B. ÇEfi TL HUSUSLAR Verginin Gider Kaydedilemeyece i Müteselsil Sorumluluk Kapsam İşleme Doğrudan Taraf Olanlar İİşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar Uygulama 349 C. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBL LER 350 D. YÜRÜRLÜK 350 E. EKLER D Z N 351 EK 1: CRA DA RELER NCE YAPILAN SATIfiLARA A T KATMA DE ER VERG S BEYANNAMES EK 2: CRA DA RELER NCE YAPILAN SATIfiLARA A T B LD R M EK 3: TÜRK YE'DE KAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA LE HRACAT ST SNASI KAPSAMINDA YAPILAN SATIfiLARA A T Z N BELGES ÖRNE EK 4: TÜRK YE'DE KAMET ETMEYENLERE HRACAT ST SNASI KAPSAMINDA YAPILAN SATIfiLARA A T ÖZEL FATURA EK 5: YABANCI FUAR, SERG, PANAYIR KATILIMCILARI LE TAfiIMACILARIN ADE TALEP FORMU EK 6: 3065 SAYILI KANUNUN (13/a) MADDES UYGULAMASINA L fik N EKLER EK 6A: ARAÇLARIN TESLİMİNE VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 6B: ARAÇLARIN TADİL, ONARIM VE BAKIMINA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 6C: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA EDENE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (Bizzat İmal ve İnşa Edenler ile Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler) EK 6D: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA ETTİREN FİRMAYA VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 6E: FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olanlar İçin) EK 6F: FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin) EK 7: 3065 SAYILI KANUNUN (13/c) BEND NDE DÜZENLENEN PETROL ARAMA FAAL YETLER ST SNASI UYGULAMASINA L fik N EKLER EK 7A: PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 7B: PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 7C: İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ

21 EK 7D: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 7E: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin) EK 8: ALTIN, GÜMÜfi ve PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME RAF NAJ FAAL YETLER NDE ST SNA UYGULAMASINA L fik N EKLER EK 8A: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ EK 8B: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 9: 3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BEND UYGULAMASINA L fik N EKLER EK 9A: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 9B: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNA TEÇHİZAT İSTİSNASI BİLDİRİM FORMU EK 10: 3065 SAYILI KANUNUN (13/e) BEND UYGULAMASINA L fik N ST SNA BELGES ÖRNE EK 11: 3065 SAYILI KANUNUN (13/f) BEND UYGULAMASINA L fik N EKLER EK 11A: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞU TARAFINDAN ASIL YÜKLENİCİYE VERİLEN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 11B: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA KDV KANUNUNUN (13/f) MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MAL VE HİZMETLERE AİT LİSTE ÖRNEĞİ EK 11C: YÜKLENİCİLERİN TESLİM VE İFALARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ EK 11D: YÜKLENİCİ FİRMALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT LİSTE EK 12: AMER KA B RLEfi K DEVLETLER NE VEYA ONUN NAMINA ORTAK SAVUNMA AMACIYLA YAPILACAK MAL VE H ZMET ALIMLARINDA KATMA DE ER VERG S ST SNASI UYGULANMASI Ç N TALEP BELGES EK 13: 3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP- filet-devret VEYA 3359 SAYILI KANUN LE 652 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE K RALAMA KARfiILI I YAPTIRILAN PROJELERDE KDV ST SNASI UYGULAMASINA L fik N BELGE ÖRNE EK 14: 6111 SAYILI KANUNUN GEC Ç 16 NCI MADDE UYGULAMASINA L fik N ST SNA BELGES ÖRNE EK 15: 3065 SAYILI KANUNUN (17/2-d) BEND UYGULAMASINA L fik N ST SNA BELGES ÖRNE EK 16: L SANSLI DEPO filet C LER Ç N KATMA DE ER VERG S TAHS LÂT BELGES EK 17: M LL E T M BAKANLI INA BEDELS Z TESL M VE/VEYA FA ED LMEK ÜZERE YAPILACAK B LG SAYAR VE DONANIMLARI LE BUNLARA L fik N YAZILIM ALIMLARINA YÖNEL K KDV ST SNA BELGES EK 18: KES N VE SÜRES Z TEM NAT MEKTUBU ÖRNE EK 19: ADES TALEP ED LEN KDV HESAPLAMA TABLOSU EK 20: TUS SERT F KASI ÖRNE EK 21: H S SERT F KASI ÖRNE

22 22 Bu Tebli in konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 say l Katma De er Vergisi (KDV) Kanununun 1 ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 say l Kanunun 2 geçici 16 nc ve 4/1/1961 tarihli ve 213 say l Vergi Usul Kanununun nci maddelerinin Maliye Bakanl na verdi i yetkiler çerçevesinde bu ve di er Kanunlarda yap lan düzenlemeler ile 3065 say l Kanunun uygulanmas na iliflkin aç klamalar oluflturmaktad r. I- MÜKELLEF YET A. VERG N N KONUSU 1. Verginin Konusunu Teflkil Eden fllemler KDV'nin konusuna giren ifllemler,3065 say l Kanunun 1 inci maddesinde say lm fl olup, mal teslimi veya hizmet ifalar n n verginin konusuna girebilmesi için, Türkiye'de ticari, s nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap lm fl olmalar veya ayn maddede belirtildi i üzere, di er faaliyetler kapsam nda yap lmalar gerekir. thalatta ise prensip olarak her türlü mal ve hizmet ithali vergiye tabidir. Ayr ca maddenin üçüncü f kras nda; Bu faaliyetlerin kanunlar n veya resmi makamlar n gösterdi i gerek üzerine yap lmas n n, Bunlar yapanlar n hukuki statü ve kifliliklerinin, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalar n n, kametgâh veya iflyerlerinin yahut kanuni merkez veya ifl merkezlerinin Türkiye'de olup olmamas n n, ifllemlerin mahiyetini de ifltirmeyece i ve vergilendirmeye mani teflkil etmeyece i hükme ba lanm flt r. Bu hükme göre dar mükellef, tam mükellef, özel, resmi ayr m yap lmaks z n, ifllemin Türkiye'de yap lmas flart yla, söz konusu ifllemleri kim yaparsa yaps n vergilendirilir. Ayr ca di er vergi kanunlar ndaki muafiyet ve istisnalar bu Kanuna göre geçerli de ildir. Örne in; kurumlar vergisinden muaf tutulan herhangi bir kifli veya kurulufl, KDV'ye tabi bir ifllem yapm flsa, ifllemin 3065 say l Kanuna göre istisna edilmemifl olmas flart yla vergilendirilir say l Kanunun 1 inci maddesine göre vergiye tabi tutulacak mal teslimleri ile hizmet ifalar n n kapsam, mahiyet ve özellikleri afla da aç klanm flt r Ticari, S naî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yap lan Teslim ve Hizmetler 3065 say l Kanunun (1/1) inci maddesine göre Türkiye'de ticari, s naî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap lan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Kanunun 1 inci maddesinin ikinci f kras nda ise bu faaliyetlerin devaml l, kapsam ve niteli i Gelir Vergisi Kanunu 4 hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda aç kl k bulunmad hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve di er ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilece i hükme ba lanm flt r tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm flt r tarihli ve (1.mükerrer) say l Resmî Gazete'de yay mlanm flt r tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm flt r tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm flt r.

23 23 Buna göre; Gelir Vergisi Kanununa göre ticari, s naî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap lan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Ayr ca Gelir Vergisi Kanununa göre faaliyeti ticari say lan esnaf n teslim ve hizmetleri de verginin konusuna girer. Bu faaliyetlerden devaml l k arz edenler vergiye tabidir. Ar zi faaliyetler çerçevesinde yap lan teslim ve hizmetler ise vergiye tabi tutulmaz. Ancak 3065 say l Kanunun 1/3-h maddesi hükmüne göre ihtiyari mükellefiyet fleklinde vergilendirilmelerini isteyen mükelleflerin teslim ve hizmetleri vergiye tabidir thalat 3065 say l Kanunun (1/2)nci maddesi uyar nca, her türlü mal ve hizmet ithali vergiye tabidir say l Kanunun 1 inci maddesinin son f kras uyar nca ise ithalat n kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kifli taraf ndan yap lmas veya herhangi bir flekil ve surette gerçeklefltirilmesi, özellik tafl mas vergilendirmeye tesir etmez Di er Faaliyetlerden Do an Teslim ve Hizmetler 3065 say l Kanunun 1/3 üncü maddesinde say lan ifllemler ((g) bendi hariç), ticari, s nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap lmasalar bile verginin konusuna girerler. Bunlar maddede yer alan bent numaralar itibar yla afla daki gibidir: a) 3065 say l Kanunun (1/3-a) maddesine göre, PTT ile di er posta ve haberleflme kurulufllar taraf ndan yap lan; posta, telefon, telgraf, teleks ve buna benzer haberleflme hizmetleri ile gazete, dergi, kitap, paket, koli tafl ma ve da t m hizmetleri, havale ifllemleri ile bunlara benzer di er ifllemler vergiye tabi tutulur. Ayn flekilde TRT ile di er kurulufllar taraf ndan yap lan radyo ve televizyon hizmetleri de vergiye tabidir. Bu hüküm, ticari nitelikli olmayan posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetlerle radyo ve televizyon hizmetlerini kapsamaya yöneliktir. Ticari nitelikte yap lan söz konusu hizmetler, ticari faaliyet çerçevesinde yap lan hizmet olarak her halükarda 3065 say l Kanunun (1/1)inci maddesine göre vergiye tabi tutulur. b) Spor-Toto, Piyango (Milli Piyango dâhil), at yar fllar ve bunlara benzer di er müflterek bahis ve talih oyunlar n n tertiplenmesi ve oynanmas da bunlar tertipleyen ve oynatanlar n hukuki durumlar na bak lmaks z n vergiye tabidir say l Kanunun 23 üncü maddesine göre bu türden ifllemlerde matrah, oyuna ve piyangoya kat lma bedeli (Spor-Toto'da doldurulan kolon bafl na al nan ücret ve kupon bedeli); mükellef ise 3065 say l Kanunun 8 inci maddesine göre oyunlar tertip edenlerdir. Buna göre, Spor-Toto oyununda mükellef Spor-Toto Teflkilat Baflkanl, Milli Piyangoda Milli

24 24 Piyango Genel Müdürlü üdür. Bu nedenle Spor-Toto ve Milli Piyango bayileri bu iflleri nedeniyle mükellef say lmazlar. c) Profesyonel sanatç lar n yer ald gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcular n kat ld sportif faaliyetler, maçlar, yar fllar ve yar flmalar tertiplenmesi ve gösterilmesi KDV'ye tabidir. Madde hükmünden anlafl laca üzere amatör nitelikli faaliyetler vergi d fl nda tutulmufltur. Amatör ve profesyonel ay r m n n, sanatç veya sporcunun bu faaliyetleri karfl l nda gelir elde edip etmemesine göre yap lmas gerekir. Profesyonel terimi, bir kiflinin mesle ini amatör gibi zevk için veya heves dolay s yla de il de kazanç sa lamak ve geçimini temin etmek amac yla yapmas n ; konser kavram ise, genel veya özel bir toplant da herhangi bir müzik türünde ve herhangi bir çalg yla veya sesle veya her ikisi ile birlikte yap lan müzik icras n ifade eder. E er sporcu ve sanatç söz konusu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ediyorsa profesyoneldir. Bu faaliyetini belli bir menfaat karfl l nda yapmaktad r. Dolay s yla amatör ve profesyonel ay r m yap l rken sporcu ve sanatç lar n kat ld klar gösteri, konser, maç, yar fl ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya ba l bulundu u kurum, kurulufl, organizasyon, kulüp veya benzeri teflebbüsler arac l ile belli bir gelir elde edip etmedi ine bak lmal d r. Ayr ca ticari bir organizasyon içinde yap lan faaliyetlerin tamam gelir sa lay c nitelikte oldu undan, bu tür faaliyetler herhangi bir ay r m yap lmaks z n 3065 say l Kanunun (1/1) inci maddesindeki genel hükme göre vergilendirilir. d) 3065 say l Kanunun (1/3-d) maddesine göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolar nda yap lan sat fllar vergiye tabidir. Müzayede yap lan yerin, münhas ran müzayede yap m na tahsis edilmifl olup olmamas durumu de ifltirmez. Bu tür sat fllarda vergi kesin sat fl bedeli üzerinden hesaplan r. e) 3065 say l Kanunun (1/3-e) maddesi uyar nca, boru hatt ile ham petrol, gaz ve bunlar n ürünlerinin tafl nmas da vergi kapsam na al nm flt r. Bu tür tafl ma iflinde mükellef, petrol boru hatlar n iflletenler, matrah ise tafl ma bedelidir. f) 3065 say l Kanunun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklar n sahipleri, mutasarr flar, zilyetleri, irtifak ve intifa hakk sahipleri veya kirac lar taraf ndan kiralanmas ifllemleri verginin konusuna girer. g) 3065 say l Kanunun (1/3-g) maddesi uyar nca, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunlar n teflkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vak flara, her türlü mesleki kurulufllara ait veya tabi olan veyahut bunlar taraf ndan kurulan veya iflletilen müesseseler ile döner sermayeli kurulufllar n veya bunlara ait veya tabi di er müesseselerin ticari, s naî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri vergiye tabi tutulur. h) Rekabet eflitsizli ini gidermek maksad yla, iste e ba l mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek

25 25 teslim ve hizmetler de 3065 say l Kanunun (1/3-h) maddesinde vergiye tabi ifllemler aras nda say lm flt r. Bu bent, verginin konusuna girmeyen baz ifllemleri yapan kiflilerin de diledikleri takdirde ihtiyari olarak mükellef olabilmelerine imkân tan mak amac yla düzenlenmifltir. Bu flekilde mükellef olanlar, belge düzenleme, saklama, ibraz, beyanname verme ve benzeri hususlarda, 3065 say l Kanun ile 213 say l Vergi Usul Kanununda belirtilen di er ödevleri yerine getirir. 2. Teslim 3065 say l Kanunun 2 nci maddesine göre teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakk n n malik veya onun ad na hareket edenlerce, al c ya veya onun ad na hareket edenlere devredilmesidir. Bir mal n al c veya onun ad na hareket edenlerin gösterdi i yere veya kiflilere tevdii de teslim hükmündedir. Mal n al c ya veya onun ad na hareket edenlere gönderilmesi halinde, mal n nakliyesinin bafllat lmas veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Teslim fiilinin tamamlanmas için mal n gönderildi i yere mutlaka varmas veya bu gönderme veya tevdiinin al c ya ulaflmas flart de ildir. Al c n n bilgisi d fl nda dahi olsa, mal n al c ad na hareket eden bir kifliye, mesela al c n n memuru veya vekiline veya gönderilmek üzere nakliyeci veya sürücüye tevdii halinde de teslim gerçekleflmifl say l r say l Kanunun (2/2) nci maddesine göre, bir mal n birden fazla kifli aras nda zincirleme akit yap lmak suretiyle el de ifltirmeksizin do rudan son al c ya devredilmesi halinde, son al c ya kadar aradaki safhalar n her biri ayr birer teslim say l r say l Kanunun (2/3) üncü maddesine göre su, elektrik, gaz, s tma, so utma ve benzeri flekillerdeki da t mlar da mal teslimidir say l Kanunun (2/4) üncü maddesine göre kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat oldu u veya bunlar n yerine ayn cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesi hallerinde teslim, bunlar d fl nda kalan fleyler itibar yla yap lm fl say l r. Örnek: Çiftçilerin fleker fabrikalar na teslim ettikleri fleker pancar karfl l nda fabrika, pancar bedeli d fl nda çiftçiye ayr ca bedelsiz küspe de veriyorsa, küspenin çiftçiye verilmesi teslim say lmaz. Ancak teslim al nan fleker pancar karfl l verilmeyen (yani verilmesi mutat olmayan), di er bir deyiflle çiftçiye istihkak d fl nda bir bedel karfl l sat lan küspenin, çiftçiye verilmesi teslim say larak vergilendirilir. Ayn flekilde küspe ve di er tali maddelerin çiftçi d fl ndakilere teslimi de vergiye tabi olacakt r say l Kanunun (2/5) inci maddesine göre trampa, iki ayr teslim hükmündedir. Trampada bir mal n karfl l n di er bir mal teflkil etmektedir. Teslimin tayininde bedelin cinsi, hatta bir

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET... 1 A. VERGĠNĠN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu TeĢkil Eden ĠĢlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KILAVUZ Haziran / 2014 www.asmmmo.org.tr

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Kanun Adı: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı: 18563 Resmi Gazete Tarihi: 2/11/1984 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1- Türkiye'de yapılan

Detaylı

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, (1)

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, (1) Kanun: 3065 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1 Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Kanun Adı: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı: 18563 Resmi Gazete Tarihi: 2/11/1984 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1- Türkiye'de yapılan

Detaylı

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No. 3065 RG. Sayısı: 18563 Kabulü: 25.10.1984 R.G. Tarihi: 2.11.1984 1 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Verginin konusunu teşkil eden işlemler:

Detaylı

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18563 BİRİNCİ KISIM: MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER 1.1. İşlem Kavramı 1.2. İşlemin Türkiye de Yapılması 1.3. İşlemi Yapanın Kim Olduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER... 63 A- MADDE METNİ... 63 Madde 1... : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER... 63 B- MADDE İLE İLGİLİ

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Sayfa 1 / 268 Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 ilgili maddeleri ile 13/2/2011

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun [1] ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

13.07.1956 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

13.07.1956 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 13.07.1956 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İKİNCİ KISIM

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Haziran, 2012 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ 1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM Dr. Nedim TÜRKMEN Yeminli Mali Müşavir nturkmen@turkmenymm.com Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Türker YILDIRIM Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı