MASALLAR ÇİÇEK AÇTI İllüstrasyon: An-Su Aksoy

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASALLAR ÇİÇEK AÇTI İllüstrasyon: An-Su Aksoy"

Transkript

1 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI İllüstrasyon: An-Su Aksoy DESTANLAR VE MASALLAR Masal

2

3 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI İllüstrasyon: An-su Aksoy

4 Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI Yayın Yönetmeni: Samiye Öz Yayın Koordinatörü: Hande Anapa Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir S. Tasarım Uygulama ve Dizgi: Gelengül Çakır Düzelti: Nurten Sönmezcan Kapak Baskı: Çetin Ofset İç Baskı ve Cilt: Eko Matbaası 1. Basım: basım: Kasım 2008 ISBN İlhan Yüce An-Su Aksoy, 2008 Can Sanat Yayınları Limited Şirketi, 2003 Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, İstanbul Telefon: (0212) Faks:

5 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI Bu kitabın sahibi:... 3

6 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI İlhan Yüce Sakın büyümeyin çocuklar diyeceğim ama, biliyorum hiçbiriniz beni dinlemeyeceksiniz. Oysa ben büyüdüm de ne oldu? Çanakkale de 51 yaşındaydım 2000 de. Çocuklara masallar yazdım. Dünyamız üstüne, ülkemiz üstüne yazılar yazdım. İnsan ve insanlık üstüne, kediler ve köpekler üstüne, taş üstüne, toprak üstüne, yaprak üstüne yazılar yazdım. Çocukluğumdan bu yana, dünya biraz daha kirlendi yine de. Denizlerimiz, havamız, suyumuz kirlendi. Bize bin türlü yiyecek sunan toprak ana kirlendi. Bir zamanlar pamuk yığınları gibi gökyüzünde akıp giden bulutlar kirlendi. Kim kirletti? Ben kirletmedim... Azgın dalgalarla boğuşarak halının üstünde ilerleyen portakal sandalları batmadan limana varsın çocuklar. Kimse ekmeksiz, portakalsız ve dondurmasız kalmasın... SANDAL SANDAL PORTAKAL yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitabıdır. 4

7 MASALLAR ÇİÇEK AÇTI İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI İçindekiler Allı Horoz ile Güvercinler, 7 Baba Hindi ile Kırmızı Horoz un Dostluğu, Küslüğü, 51 Baba Hindi, 91 5

8 6

9 Allı Horoz ile Güvercinler Bembeyaz örtüsüyle topraðýn üstünü örten kar yavaþ yavaþ erimiþ, buzlar çözülmüþ. Ne hirler kocaman buz parçalarý taþýyorlarmýþ kö pük lü su larýy la. Güneþ ýsýsýný cömertçe gön derme ye baþlamýþ yeryüzüne. Ardýndan da gü lüm seyerek, Heeey tembeller! Uyanýn artýk! Kýþ bitti, bahar geldi! Canlanýn! Haydi iþ baþýna! diye ses lenmiþ. Açmýþ gözlerini yavaþça toprak ana. Uyan mýþ de rin uykusundan. Baðrýnda ba rýn dýrdýðý, besleyip bü yüttüðü çeþit 7

10 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI çeþit bitkilerle, kýþ uykusuna yatmýþ hayvanlarýn bir bir uyan ma sý ný izlemiþ sevgiyle. Hiçbir yaþam belirtisi görülmeyen yapraksýz çýplak dallar kýpýr kýpýrmýþ þimdi. Topraðýn derinliklerine uzanmýþ köklere haber salýp, Bize yaþam suyu gönder, demiþler. Çi çek lerimiz için, yapraklarýmýz için, meyveleri miz için. Erikler çiçek açmýþ, bademler, armutlar, þeftaliler çiçek açmýþ. O badem aðaçlarý yok mu? Pembeli beyazlý yumak yumak açan çiçekle rin den dallarý gö rünmüyormuþ. Bir serçe pýrrr di ye gelip dalýna ko nar, çiçeklerin taçyap rak la rýn dan sekizi onu kývrýla büküle, salýna süzüle yere düþermiþ. Taþýyla, topraðýyla, bitkisiyle, hayvanýyla do ða, Merhaba, diyormuþ bahara. Kümesin kapýsý sabahleyin açýlýnca, tavuklar, ho rozlar, piliçler, civcivler bir baþka sevinçle çýk mýþlar bahçeye. En son Allý Horoz çýkmýþ. Got... Got... Got... diye sesler çý ka ra rak bah çe nin ortasýna doðru aðýr aðýr yürümüþ. Sonra da be yaz üstüne kýrmýzý tüylerle bezeli geniþ ka nat larýný pat pat pat çýrparak, Ü-ürü-ü-üüüüüü! diye ötmüþ. Ötmüþ ama, bu ötüþü pek beðenmemiþ. Biz an lamayýz ama, ona göre son ü ler biraz çatlak çýkmýþ. Ünü yaygýn Allý Horoz un o günün ilk ötüþü böyle mi olmalýymýþ? Hem de bir bahar günü! 8

11 Ar kadaþlarýna þöyle bir göz atmýþ. Sa rý þýn Tavuk un ken disine baktýðýný görmüþ. Bu na sýl ötüþ böyle? der gibi bakýyormuþ sanki Sa rýþýn Tavuk. Ya da Allý Horoz a öyle gelmiþ ve biraz utanmýþ. Ötüþü yinelemeye karar vermiþ: Öhhö öhhö, diyerek boðazýný temizlemiþ. Geniþ kanatlarýný yeniden açarak öyle bir çýrpmýþ ki, ayaklarý birkaç kez yerden kesilmiþ, ne redeyse havalanacakmýþ. Sonra koca ayaklarýyla yere saðlamca basarak týrnaklarýný topraða ge çirmiþ ve tüm gücüyle, Ü-ürü-ü-üüüüüü, di ye bir kez daha öt müþ. Sonra da tüylerini ka bartýp, bir yelpaze gibi gerdiði kanat tüyleriyle yer leri tarayarak Sarýþýn Ta vuk un çevresinde þöy le bir dönmüþ, sað ayaðýyla da uzun kanat tüy lerini üç kez çat çat çat diye öt türmüþ. Sa rý þýn Tavuk gülümseyerek birkaç adým öteye kaç mýþ. O sýrada üstlerinden bir serçe geçmiþ. Allý Horoz durmuþ. Kendilerine gökyüzünden gele bi lecek tehlike leri sezmeye çalýþýr gibi, bir gö zü nü kýrparak kar yýðýný bulutlara bakmýþ. Gýyyyk!.. Got... got... got... diye yavaþça öterek ar kadaþlarýný uyarmýþ. Aslýnda uyarmasa da olur muþ. Tavuklara, horozlara, küçücük serçeden za rar mý gelir? Ama o, görevinde titiz bir ho rozmuþ. Ser çeler bile geçerken tatlý bir uyarý ötü þüyle ötüp ar kadaþlarýný uyarýrmýþ. Kimse görevini savsaklamamalý, dermiþ sýk sýk. İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI 9

12 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI Allý Horoz; kumrular, kargalar, martýlar ge çerken uyarý ötüþünü biraz daha sertleþtirirmiþ. Bu hay vanlarýn da kümesteki arkadaþlarýna bir zararý do kunmazmýþ. Ama atmaca gibi, doðan, þahin, çaylak gibi alýcý kuþlar dolanýyorsa üstlerinde, öyle keskin bir uyarý ötüþüyle ötermiþ ki Allý Horoz, hepsi çil yav rusu gibi daðýlýr, ortada kimse kalmazmýþ. Yoksa bir atmaca, ortalýk yerde avanak avanak dolaþan bir tavuk, hele bir piliç gördü mü, yýldýrým gibi iner, pençe le riy le kavradýðý gibi alýr götürür, yuvasýnda yermiþ. Allý Horoz un bu uyarý ötüþlerinin hangi tür den olduðunu hepsi ezbere bilirmiþ. Þim di ki önemsiz bir uyarý olduðundan, kimse ku lak asmamýþ. Allý Horoz, kümesin yol gösterici önder ho rozuymuþ. Beyaz tüyleri, yer yer kýrmýzý tüylerle be zeliymiþ. Kanatlarýnýn ucunda ise kýrmýzý tüyler egemenmiþ. Bu kýrmýzý tüyler güneþte al al yanar, pý rýl pýrýl parlarmýþ. Allý Horoz un adým larý kýsa ve aðýr, devinimleri ölçülüymüþ. Hemen hiç koþmazmýþ. Önlerine yiyecek bir þey atýlsa, öteki tavuklar, horozlar koþarak üs tüne atýlýp kapýþýrlarmýþ. Allý Horoz ise isteksiz bir-iki adým atar, onlarýn yemesini izler, kalýrsa, yi yecekten bir parça da o yermiþ. Ötekiler gibi olur olmaz yere zýrt pýrt atýlmaz, her ye re oturuvermez, onlar gibi yatýp yuvarlanmaz, yalnýzca eþeneðe girer, hiç de sululuk yapma dan, orada eþinirmiþ. Üstü baþý tertemizmiþ Allý Ho roz un. Üstüne toz 10

13 kondurmaz, ayaðý ça mur lan sa hemen temizler, öyle kirli ayaklarla do laþ maz mýþ. Aslýnda böylesine titizlik biraz da sýkýntý ve ri ciy miþ ama bu, kümesin önder horozu ol ma nýn ge reðiymiþ ona göre. Oysa, ara sýra, þöyle öte kiler gibi þakalaþsa, gülüþse, koþsa zýplasa, hat ta yatýp yuvarlansa, azýcýk da çamura bassa ol maz mýymýþ sanki! Her zaman deðil, hiç de ðil se ara sýra. Gerçi ötekilerden kimileri de aþýrý ge vezeymiþ, aþýrý pasaklýymýþ. Ki milerinin tüy le ri kirli, ayaklarý çamurluymuþ. Böylesi de hoþ d eðilmiþ. Hem temizliði hem de oyunu, yatýp yu varlanmayý baðdaþtýrabilseler ne güzel olur muþ. Allý Horoz, gerile kasýla üç-beþ adým İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI 11

14 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI daha yü rü müþ. Sonra baþýný kaldýrýp top top açmýþ çiçeklerin arasýnda arýlarýn uçuþtuðu badem aða cýna, erik ve armut aðacýna bakmýþ. O sýrada beþ-altý serçe, dö vü þüyorlarmýþçasýna þaka laþarak çýðlýk çýðlýða gelip ba dem aðacýnýn dalýna konmuþlar. Oradan yine baðrýþ çýðrýþ armut aðacýna geçmiþler, ama orada da dur ma yýp gel dikleri hýzda yitip gitmiþler. Dokunduklarý yerden çiçeklerin taçyapraklarý dökülüyormuþ yer lere sa lýna süzüle. Düþlerde yaþar gibiymiþ Allý Horoz. Mis gibi kokan havayý derin derin içi ne çekmiþ. Oooh, demiþ. Bahar ne güzel. Yumak yu mak çiçek açmýþ þu aðaçlar ne güzel. Ya þa mak ne güzel! Bu güzellikler içinde öylesine mutlu, öylesine coþkuluymuþ ki, yüreði yaþama sevinciyle dolup taþýyormuþ. Duramamýþ, Ü-ürü-ü-üüüüüü! diye bir kez daha öt müþ. Evin kedisi Pamuk inmiþ bahçeye. Arka ayak la rý üstünde oturup patilerini yalamýþ bir süre. Sivri týrnaklarýný gözden geçirmiþ. Allý Ho roz un Pamuk la ara sý pek iyi deðilmiþ. Allý Horoz a göre; kümesteki civcivleri kapmaya kal kýþmýþ bir gün Pamuk. Karþýsýna Allý Horoz di kilmiþ. Öteki horozlarla tavuklar da çýðlýk çýð lýða baðrýþýnca evin sahibi koþarak inmiþ, Pa muk a gereken dersi vermiþ. Pamuk o günden bu güne civcivlere yanaþmýyormuþ ama, Al lý Horoz la da selamý sabahý kesmiþ. Bugün neþesi yerinde olan Allý Horoz, 12

15 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI 13

16 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI Günaydýn Kocabýyýk, demiþ. Bakýyorum si lahlarýný parlatýyorsun yine. Pamuk duymazdan gelip yanýt vermemiþ. Üç-dört tel býyýðý var diye kendisine Ko ca bý yýk denmesinden de hiç hoþlanmýyormuþ. Al lý Ho roz a aldýrmaksýzýn ön ayaklarýný uzatýp yay gibi gerinmiþ. Sonra da arka ayaklarýný top la yýp sýrtýný kabartmýþ. Vay! Jimnastik de öðrenmiþ bizim Koca bý yýk, diye takýlmýþ Allý Horoz. Pamuk yine aldýrmayýp yürümüþ, birkaç týr manýþta erik aðacýna çýkýp çiçeklerle yüklü dal larýn arasýna gizlenip yatmýþ. Tüyleri beyaz ol duðundan, eriðin kar gibi beyaz çiçekleri ara sýn da hiç görünmüyormuþ. Demek sahibinin verdiði yemeklerle ye tin meyip þimdi de serçelere göz diktin haa. Se ni hay dut seniii! demiþ Allý Horoz. Sonra da ar mut aðacýndaki, ça týlarýn saçaklarýndaki ser çe le re seslenmiþ. Serçe leeer, serçeler! demiþ. Sa kýn erik aða cýna konma yýn! Bizim haydut Ko cabýyýk ora da pusuya yattý! Serçeler kendileri için yaþamsal deðerdeki bu haberi ötüþerek birbirlerine duyurmuþlar. Hiç biri erik aðacýna konmamýþ. Aðaçta boþuna bek lediðini anlayan Pamuk bir süre sonra in miþ. Ama Allý Horoz a þimdi daha çok kýzdýðýndan ona þöyle seslenmiþ: Benim serçeleri avlamak istememi haydutluk olarak görüyorsun. Ama sizler de gö zü nü zü kýrpmadan küçük hayvancýklarý, böcekle ri, solucanlarý 14

17 yi yorsunuz. Daha dün, bir solucan, yuvasýndan baþýný uzatmýþ dýþarýsýný izli yor du. Sen sessizce yanaþýp o sivri gaganla onu bir den yakaladýn. Hayvancaðýz yu vasýna gir mek için asýlýyordu, sen de onu yemek için asý lý yordun. Sonunda zavallý solucan orta ye rin den koptu, sen de onu hemen yedin. Allý Horoz düþünmüþ kalmýþ. Bunlarý söyleyip sonra da mahallenin kedileriyle oynama ya giden Pa muk un söylediklerine bir karþýlýk bu lamamýþ. Ona hak vermiþ. Evet, kendileri de böcekleri, solucanlarý yiyorlarmýþ. Yiyor lar mýþ ama, göz göre göre de þu sevimli serçelerin ya ka lanýp yenmesine göz yumamazmýþ ki. Bir sü re solucanlarla serçeleri kýyaslamýþ ama iþin için den çýkamamýþ. Baharýn verdiði yaþam se vinciyle öylesine doluymuþ ki, içindeki çe liþ ki yi dü þünmeyi býrakmýþ, kendi kendine, So lu can!.. Solucan sayýlmaz... deyip yürümüþ. Evin bahçeye bakan duvarýnda büyük bir güver cin kafesi varmýþ. Kapýsýnýn sürekli açýk ol duðu bu ka fes te yaþayan beþ-altý güvercin, is te dikleri zaman çý kýp uçarlar, istedikleri zaman ge lip yatarlar ya da ka fesin üstünde ötüþüp oy na þýrlarmýþ. Þimdi de biri ma viliyeþilli, öteki ma vili-yeþilli-karalý iki erkek gü ver cin rengâ renk tüylerini kabartarak mavili-yeþilli-be yaz lý bir diþiye kendilerini beðendirmeye ça lý þý yor lar, þiþinip kabararak Gurrrrk... Gurrrrk... di ye ötü yor larmýþ. Baharýn verdiði yaþam sevinciyle yüreði ta þan İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI 15

18 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI sev gili Allý Horoz, Þunlara biraz ta ký la yým, diye dü þünmüþ. Yüreðinde bahar coþkusu, gü vercinlere ses len miþ: Heeey güvercin kardeþler! demiþ. Gurrrrk gurrrrk nasýl ötüþ o öyle yahu? Hiçbir þeye benzemiyor. Doðru dürüst ötsenize! Güvercinlerin sesleri birden kesilmiþ. Ne þe le ri kaç mýþ. Kabaran tüyleri inmiþ. Kýpkýrmýzý ayak larýyla pýtýr pýtýr yürüyerek kafesin kýyýsýna gelmiþler. Yu karýdan aþaðýya, þaþkýnlýkla, bi raz da kýzgýnlýkla üç gü vercin baþý uzanmýþ, Al lý Horoz a bakýyorlarmýþ þimdi. Mavili-yeþilli ka ralý erkek güvercin, Ya nasýl ötecekmiþiz? diye sitemle sormuþ. Allý Horoz bir söz atmýþ ama ötesini hiç dü þünmemiþ. Öyle ya, nasýl öteceklermiþ gü ver cin ler? Caným, ne bileyim, þöyle biraz ü-ürü-ü gibi fa lan ötseniz olmaz mý? demiþ. Üç güvercin kendilerini tutamayýp basmýþ lar kah kahayý. Seni kendini beðenmiþ, bencil Allý Horoz seniii! demiþler. Demek herkes senin gibi ötecek haa! Mavili-yeþilli erkek güvercin, Güvercinler de senin gibi ü-ürü-ü diye mi ötecek? demiþ alayla. Mavili-yeþilli-karalý erkek güvercin, Serçeler de senin gibi ü-ürü-ü diye ötecek, öyle mi? demiþ. 16

19 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI Diþi Güvercin de, Ya bülbüller? Onlar nasýl ötsün Allý Horoz Efendi? diye sormuþ alayla. Sonra da ar ka daþ la rý na dö nüp, Ü-ürü-ü diye öten bir bülbül dü þü ne biliyor mu sunuz arkadaþlar? demiþ. Üçü bir d en kahkahayý basmýþlar. Pek haklý olmasa da, Allý Horoz da kýzmaya baþlýyormuþ yavaþ yavaþ. Hele þu kendini be ðen miþ ve bencil tanýmlamasý da pat diye söy lenecek þey miymiþ caným? Þurada kaç yýllýk kom þuymuþlar. Ne dense en çok da Diþi Gü ver cin in sözleri yaralamýþ onu. Ama güvercinlerin söy lediklerine, doðru, uygun yanýtlar bu la mý yor, artýk doðru eðri gözetmeksizin konu þu yor muþ Allý Horoz: 17

20 İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI Bülbülün ötüþü de ötüþ mü sanki? demiþ kibirli kibirli kasýlarak. Filu fuli, fuli filu, kar ma karýþýk bir þey. Zaten bülbülün kendisi de ya muk, çarpýk, üflesen yýkýlacak küçücük bir çöp. Onun bedeni ne ki, sesi güzel olsun? Hýh! Oy sa benim sesim öyle mi? diyerek geniþ ka nat larýný pat pat pat çýrpmýþ, Ü-ürüü-üüüüüü! diye öf keyle ötmüþ. Sonra da þiþinip ka barmýþ, ka nat tüyleriyle yerleri kazýyarak ya rým bir çem ber çiz miþ. Bu sýrada öteki tavuklarla horozlar da Allý Ho roz un çevresinde toplanýp bu ilginç tar týþ ma yý me rakla izlemeye koyulmuþlar. Ama Allý Horoz ötmesiyle övünüp þiþinedur sun, mavili-yeþilli erkek güvercin yukarýdan, Yeter horoz kardeþ, yeter! diye seslenmiþ. Or talýðý gürültüye boðuyorsun. Sesin iki kilometre öteden duyulur. Herkes senin sesini din le mek, hele he le beðenmek zorunda mý? Ken din beðenebilirsin ama senin sesin bize gö re gü rültüden baþka bir þey de ðil. Sözü, mavili-yeþilli-karalý erkek güvercin al mýþ: Gece demezsin, gündüz demezsin, bu bet sesinle ötersin de ötersin. Yeter artýk yahu. Bi zim sesimiz çevreyi seninki gibi rahatsýz ediyor mu? Diþi Güvercin de, Böyle giderse kulaklarýma pamuk týkaya ca ðým. Sesini sonuna kadar açýveriyor, bir marifetmiþ gibi bas bas baðýrýyorsun! diye yakýnmýþ. 18

21

22 YAŞ Gri kutular, kitabın uygun görüldüğü yaşı göstermektedir. İlhan Yüce MASALLAR ÇİÇEK AÇTI Gökten üç masal düştü. Biri horozun, biri hindinin, biri de bu kitabı okuyanın başına. Masallar Çiçek Açtı da üç öykü var. Bu masalsı öykülerin bütün kahramanları, yakından tanıdığımız hayvanlar. Her biri, bizler gibi dostluklar, düşmanlıklar, sevgiler, küslükler, kıskançlıklar, kırgınlıklar yaşıyor. İlk öykü, kendini beğenmiş bir horozun başına gelenleri anlatıyor. İkinci öykü, mutlu bir barışmayla sonuçlansa da, çevredeki herkesi üzen bir küslüğün öyküsü. Üçüncü öykü ise çalışmaktan hoşlanmayan, emeksiz yaşamayı seçenleri dile getiriyor. ISBN

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU?

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU? Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PEMBE KUSA NE OLDU? ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti:

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI

Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI 1 2 Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI 3 Can Yayýnlarý: 1530 Yaþam: 103 Ali Püsküllüoðlu, 2005 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2005 1. basým: Aralýk 2005 2. basým: Nisan

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Baþlarken. Ali Akbaþ. Mer ha ba sev gi li oku yu cu!

Baþlarken. Ali Akbaþ. Mer ha ba sev gi li oku yu cu! Baþlarken Mer ha ba sev gi li oku yu cu! Ya zý la rýy la Kardeþ Kalemler i ya þa ta cak ve ka nat lan dý ra cak olan uzak-ya kýn di yar - lar da ki gö nül daþ lar mer ha ba! Her der gi ye ni bir mis yon

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

xvııı KÝTAP DÝZÝSÝ ÇIN GI

xvııı KÝTAP DÝZÝSÝ ÇIN GI xvııı KÝTAP DÝZÝSÝ ÇIN GI Nazım Akarsu 4 D. Dağlı 5-14 Temade Çınar 15-18 Özgür Güven 19-25 Atila Oğuz 26-30 Vedat Düşküner 31-32 61-64 Ciran Yıldırım 65-66 67-68 69-70 Şebnem Tan 70 Özgün Denizci 71-75

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı