Çiçek Afl s de Türkiye den ngiltere ye Götürülen bulufl: Ve Bat da Afl Karfl tlar Derne i : Anti-Vaccination League. Otopsi Cengiz Özak nc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çiçek Afl s. 1720 de Türkiye den ngiltere ye Götürülen bulufl: Ve Bat da Afl Karfl tlar Derne i : Anti-Vaccination League. Otopsi Cengiz Özak nc"

Transkript

1 Bilimsel Gerçe e Karfl Kör nanç: Otopsi Cengiz Özak nc 1720 de Türkiye den ngiltere ye Götürülen bulufl: Çiçek Afl s Ve Bat da Afl Karfl tlar Derne i : Anti-Vaccination League Onsekizinci yüzy la dek Hristiyan Bat da, her y l ortalama kifli çiçek hastal ndan ölüyor ve Kilise, bütün hastal klar gibi çiçek hastal n da ifllenen günahlar nedeniyle Tanr taraf ndan gönderilen bir ceza olarak nitelendiriyordu. Oysa, yüzy llar boyu milyonlarca insan n ölümüne yol açan çiçek hastal genellikle bebekler- Çiçek hastal na tutulmufl bir bebek. (Centers for Disease and Prevention Public Health Image Library; by Dr. Noble, 1966.) 45

2 BD MAYIS 2014 de bafllay p eriflkinlere yay l yordu; ölenlerin ço u da bebeklerdi; bebeklerin cezaland r lacak ne günah olabilirdi? stanbul daki ngiliz Büyükelçisi Sir Robert Sutton un çevirmeni doktor Emanuel Timoni, Aral k 1713 te stanbul dan ngiltere deki Kraliyet Derne i ne (Royal Society) gönderdi i raporda; Türkiye de çiçek hastal n n afl yap larak önlendi ini bildiriyor; bu rapor 1714 y l nda Philosophical Transactions of the Royal Society dergisinde yay mlanmas na karfl n, ngiltere, bu yöntemi uygulamaya koymuyordu da Sutton un yerine stanbul a gönderilen ngiliz Büyükelçisi Sir Edward Wortley Montagu nun efli Lady Mary Wortley Montagu, stanbul a gelmeden k sa Lady Montagu nun Varflova da Lazienki Saray nda bulunan Türk giyisileriyle resmi. (Ressam: Jean Etienne Liotard) 46 süre önce çiçek hastal geçirmiflti. Güzel yüzünü çirkinlefltiren çiçek hastal na karfl büyük bir duyarl l k gösteren Lady Montagu, Türkiye de bu hastal a karfl afl kullan ld na tan k olunca heyecanlanm fl; ngiltere deki arkadafl Sarah Chiswell e gönderdi i 1 Nisan 1717 günlü mektubunda, bu yöntemi özetle flöyle anlatm flt : Bizde çok yayg n olan bu zalim çiçek hastal Türkiye de afl lanma sayesinde çok önemsiz bir fley... Afl için en uygun zaman sonbahar n bafllang c... Birkaç aile bir araya geliyorlar, yafll bir kad n elinde bir ceviz kabu u dolusu çiçek afl s yla geliyor, i neyle bir damar aç yor,. i nenin ucunun alabildi i az c k bir afl y buraya koyuyor, sonra yaray ba lay p üzerine bir ceviz kabu u yap flt r yor. Afl lanan çocuklar, gençler bir hafta sonra ateflleniyor, iki üç gün yatakta kal yor, ama sonra sa l klar na kavufluyorlar, yüzlerinde hiç bir iz kalm - yor. Bu ifllem her y l binlerce çocu a uygulan yor. Türkiye de bu hastal ktan ölen yok. Bu uygulaman n güvenli oldu una öylesine inan yorum ki, o lumu da burada afl latmay düflünüyorum. Ben, bu afl lama yöntemini ngiltere ye getirmeye çal flacak denli yurtseverim; flayet bizim doktorlar m z n kendi ç karlar n insanl n iyili ine feda edecek ve kazançlar n n önemli bir bölümünü gözden ç kartacak kertede fedakar olabileceklerine inanm fl olsayd m, Türkiye de uygulanan afl yöntemini doktorlar m za yazmaktan bir an bile çekinmezdim. Ancak, her fleyin sonu olacak bir hata yap p onlar k zd rmaktan korkuyorum. Ama e er

3 ngiltere ye dönecek kadar yaflarsam, onlarla çat flmay göze alabilirim... Arkadafl na gönderdi i bu mektuptan hemen sonra, befl yafl ndaki o lunu stanbul da ngiliz Büyükelçili i nde görevli doktor Charles Maitland a Türkiye de kullan lan yöntemi uygulatarak afl latan Lady Montagu, 1718 Mart nda efline yazd mektupta, o lunun afl dan sonra eskisinden çok daha sa l kl ve nefleli oldu unu bildirmiflti. BD MAYIS de ngiltere ye dönen Lady Montagu, Türkiye deki afl uygulamas n ngiltere de benimsetebilmek için dört yafl ndaki k z n Kraliyet Derne i üyesi doktorlar n tan kl nda, yine Doktor C. Maitland a afl latt rm fl; afl n n baflar s Kraliyet ailesinin, seçkinlerin ve ço u politikac lar n da kendi çocuklar n afl latmas için örnek olmufl; afl uygulamas bütün ngiltere ye yay lmak üzereyken, papazlar karfl ç k p; hastal n günah iflleyenlere Tanr n n verdi i bir ceza oldu unu, afl yapt rman n Tanr n n cezaland rmas na karfl gelmek oldu unu hayk - rarak, yasaklanmas n istemifllerdi. Papazlar öyle yo un bir kampanya yürütmüfllerdi ki, Lady Montagu nun k zkardefli bile afl n n günah oldu- u propagandas ndan etkilenerek iki çocu unu afl latmaktan çekinmifl, fakat iki y l sonra bu çocuklardan biri çiçek hastal na tutulup ölmüfltü. Dahas, afl y ilk kez anlatt mektubu gönderdi i arkadafl Chiswell de papazlar n afl karfl t propagandas ndan etkilenerek afl yapt rmayacak ve 1726 da çiçek hastal ndan ölecekti. Türkiye de uygulanan çiçek afl s n Amerika da uygulad için evi Hristiyanlarca bombalanan Cotton Mather ve Dr. Boylston un bafl na gelenleri anlatan Jennifer Lee Carrell in kitab Hastal k, Amerika daki ngiliz sömürgelerini de kas p kavuruyordu. Amerikal akademisyen Cotton Mather, ayn zamanda ngiliz Royal Society üyesiydi ve stanbul daki ngiliz Büyükelçili i nde görev yapan çevirmen doktor Emanuel Timoni nin 1714 te ngiltere de Royal Society dergisinde yay mlanan Türkiye de afl yöntemi konulu yaz s n okumufltu. Ayn yöntemi 1721 de Amerika da Boston da Doktor Zabdiel Boylston la birlikte uygulamaya bafllay nca, Amerikal papazlar da t pk ngiltere dekiler gibi hastal k 47

4 BD MAYIS Tanr n n günahkârlara verdi i bir cezad r, hastal afl yla engellemek Tanr n n cezas na karfl ç kmakt r, günaht r diye afl karfl t propagandaya giriflerek, Cotton Mather in evine bomba f rlatm fllard. Bu papazlar, ba l bulunduklar Kilise nin yüzy llard r yayd bir inanc yineliyorlard. sa dan sonra 67 y l nda ölen Aziz Paul e göre, hastal klar, iblislerin u ursuz bir ifliydi. sa dan sonra y llar aras nda yaflayan Kilise ileri gelenlerinden Origen; Açl a, k s rl a (verimsizli e) havan n bozulmas na ve salg n hastal klara yol açanlar, cinlerdir. Bunlar gökyüzünde bulutlar n aras nda gizlenerek dolaflmakta ve kendilerini tanr olarak gören kafirlerin sundu u kan ve tütsülerle çekilmektedirler. diyordu. sa dan sonra y llar aras nda yaflayan ve Kilise babalar aras nda en etkilisi olan Augustin; Hristiyanlar n bütün hastal klar bu cinlerin iflidir; bu cinler en çok da yeni vaftiz olmufl Hristiyanlara ve hatta yeni do mufl masum bebeklere eziyet çektirmektedirler. demifl; 1572 de ölen Papa V. Pius da hastal klar n günahtan kaynakland gerekçesiyle, iyileflmek için inanç doktoruna baflvurulmas n buyurmufltu. Türkiye deki afl yöntemini ngiltere ye götüren Lady Montagu ve bu yöntemi Amerika da uygulayan Cotton Mather ile Dr. Zabdiel Boylston, iflte bu inançla donanm fl bulunan papazlarca dinsiz, kafir diye damgalan - yordu. Gelgelelim, gerçekler çok güçlüydü: nsanlar afl lan nca yafl yor, afl lanmay nca ölüyordu. Lady Montagu, ngiltere de kendi yurttafllar na bu gerçe i göstermifl; ngilizler de onun an s n, ad na diktikleri an tlarla bugüne dek yaflatm fllard de Wentworth kalesine dikilen ilk an t n kaidesinde; Çiçek afl s n 1720 y l nda ilk kez Türkiye den ngiltere ye getirmifl olan Lady M. W. Montagu nun an s na yaz l d r. ([i]) 1789 da Staffordshire da Lichfield Katedrali ne dikilen ikinci an t- Çiçek afl s n ilk kez Türkiye den ngiltere ye götüren Lady Montagu an s na 1747 y l nda Wentworth kalesine dikilen an t kaidesindeki yaz.

5 BD MAYIS 2014 bu an t, Do ru Dürüst Onurlu Lady Mary Wortley Montagu nun kutsal an s na; Sir John Wrottesley, Bart. n k zkardefli ve Theodore William Inge Esq. n dul efli Henrietta Inge taraf ndan, sa n n do umunun 1789 uncu y l nda dikilmifltir. ([ii]) ilise, afl ya uzun y llar direndikten sonra onay vermifl; ancak Hristiyan Bat l toplumlarda afl yapt rmay günah sayanlar n direnifli hiçbir zaman tümüyle k r lmam flt r lerin ikinci yar s ndan bafllayarak ngiltere ve ABD de afl uygu- K Çiçek afl s n Türkiye den ngiltere ye ilk olarak götüren Lady Montagu onuruna 1789 y l nda Staffordshire daki Lichfield Katedrali ne dikilen an t. (Foto raf: Rex Harris) taki yaz n n yaklafl k çevirisi flöyledir: Çiçek hastal n afl yöntemiyle iyilefltirme sanat n ilk olarak Türkiye den ngiltere ye getirip tan tan; afl y topluma benimsetebilmek u runa ilk önce kendi çocuklar üzerinde deneyip sonra di er yurttafllar na öneren; örnek olup tan tmas sayesinde bu korkunç hastal ktan kurtulabildi imiz; böylesine bir iyicilli in an s n yaflatmak ve bu iyilefltirme uygulamas ndan sa lanan yarar için kendisine flükran duygular m z dile getirmek üzere; ifl Amerika Afl Karfl tlar Ligi (The AntiVaccination League of America) taraf ndan yay mlanan 1 fiubat 1916 tarihli bülten. 49

6 ERS: Bir olguyu bilimsel yöntemle deneysel olarak kan tlamak; o konudaki yanl fl inançlar toplumsal bellekten silmeye yetmez; toplumun yanl fl inançlardan kurtulabilmesi için, kuflaklar boyu bilimsel e itim gerekir. 13 Kas m 1919 günü, Kanada Afl Karfl tlar Ligi (The Anti-Vaccination League of Canada) örgütünün düzenledi i afl karfl t gösteri. (Foto raf: William James. Toronto Kent Arflivi.) lamas n n zorunlu k l nmas ve afl lanmayanlara para cezas gibi yapt r mlar uygulanmas na karfl, afl y günah sayan Hristiyanlar taraf ndan Afl Karfl tlar Derne i, Gözlemkulesi Derne i (Watchtower Society) gibi dernekler kurulmufl ve bunlar 200 y ld r yay nlad klar kitap ve dergilerle, afl yapt rman n cehennemlik bir günah oldu u inanc n yaymay sürdürmüfllerdir lerde, baflta ngiltere ve ABD olmak üzere pek çok Bat ülkesinde afl yapt rman n günah oldu- unu savunan Afl Karfl tlar Ligi (Anti-Vaccination League) kurulmufl ve bunlar afl ya karfl kitlesel gösteriler düzenlemifllerdir. D50 NOT: 1850 lerde Türkiye ye gelip, K r m Savafl nda yaralanan ngiliz- Frans z-osmanl askerlerini iyilefltirmeye çal flan ngiliz hemflire Florence Nightingale in ad, Türkiye de yaflat l yor; iyi, güzel; ancak, t p tarihinde afl bulufluna Türkiye nin ad n yazd ran Lady Montagu nun ad n ve an s n Türkiye de yaflatmak için de bir fleyler yapmam z gerekmiyor mu? Kaynaklar: [i] To the memory of the P.T. Hon. Lady Mary Wortley Montagu Who In The Year 1720 Introduced Inoculation Of The Smallpox Into England From Turkey. [ii] Sacred to the memory of the right honorable Lady Mary Worstley Montagu, who happily introduced from Turkey, into this country, the salutary art of inoculating the small-pox. Convinced of its efficacy, She first tried it with success on her own children, and then recommended the practice of it to her fellow-citizens. Thus by her example and advice we have softened the virulence, and escaped the danger, of this malignant disease. To perpetuate the memory of such benevolence, and to express her gratitude for the benefit she herself received from this alleviating art; this moment is erected by Henrietta Inge, relict of Theodore William Inge, Esq. and daughter of Sir John Wrottesley, Bart. in the year of our Lord M, DCC, LXXXIX.

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc The New York Times n bu haberi, ertesi gün Türkiye de 26.03.2007 tarihli Vatan gazetesinde yank land : Kur an kad n dövmeye izin verir mi? New York Times, slam dünyas n sayfalar na tafl d. ranl araflt

Detaylı

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bu kitapta foto raflar yla destek veren herkese teflekkür ederim. 2 BAfiLARKEN Ç NDEK LER Kurulma

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan Aziz Nesin in Matematik, Bilim ve Felsefe Üzerine Düflünceleri Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan beri yo un olarak mektuplaflt k. Mektuplar nda babam matematik, bilim ve felsefe

Detaylı

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz YIL: 16 SAYI: 186 Haziran 2009 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Avrupa ç Hastal klar Kongresi PCV 13 le lgili Veriler Aç kland 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik

Detaylı

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. LA N mas 15/5/02 11:08 Page 1 ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 LA N mas 15/5/02 11:08 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli / Bilime

Detaylı

Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i

Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i Türk Dili Niçin Özlefltirilmelidir? T p E itiminde Dil: E itim Dilinde Türkçe nin Yeri ve Gelece i Nidai Sulhi ATMACA Türk t p dilinde özlefltirme öncelikle, Türklerin dili Türkçe oldu u için gereklidir.

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Bir köflk için bir a ac feda edemem

Bir köflk için bir a ac feda edemem BD TEMMUZ 2013 Bir köflk için bir a ac feda edemem ATATÜRK'ün Anadolu'nun çeflitli bölgelerinde görev yaparken karfl laflt do a fakirli ine, yeflil örtü yoklu una do a sevgisi yüzünden isyan etti ini düflünmek

Detaylı

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de DOMUZ GR B N ÖNLEMEYE YÖNEL K UYARILARI C DD YE ALIN 4 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 173 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Haziran ay nda yap lan Avrupa Parlamentosu

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 275 LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Deniz Tarba Ceylan 1 Türkiye de Türkçe e itiminin ilkö retim, ortaö retim ve

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

kendimle mi Zavos, un baflar olas l da öteki uzmanlara

kendimle mi Zavos, un baflar olas l da öteki uzmanlara Kas m ay n n son günlerinde klonlanm fl ilk insan embriyolar n n yarat ld haberi, insan klonlama tart flmalar n yeniden alevlendirdi. Klonlama üzerinde çal flan pek çok araflt rmac, hem kullan lan yöntemin

Detaylı

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR Kalitesiz sa l k hizmetleri ile s k s k gündeme gelen Ulusal Sa l k Servisi (NHS) bu kez de yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar kontrol edememekle suçlan yor. Hastanelere giden hastalar n yeni bir

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde

Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 1 OCAK 2014 192297 SAYI: 2014 / 01 F YATI: 4 TL Türkiye, lk karaci er naklinin 25 inci y l n dünyan n ünlü uzmanlar ile kutlad Sh:5 Cengiz Özak nc : 380 dilin konufluldu

Detaylı

HER YERDE HERKESE KARfiI

HER YERDE HERKESE KARfiI 12 Temmuz dan F Tiplerine... Emperyalizm ve iflbirlikçileri kan m z dökmeye devam ediyor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 7 3 Temmuz 2005 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Erdal nönü (1926-2007)

Erdal nönü (1926-2007) Aram zdan Ayr lanlar Erdal nönü (1926-2007) Erdal nönü, 6 Haziran 1926 da, smet ve Mevhibe nönü nün o lu olarak Ankara da dünyaya geldi. lk, orta ve lise ö renimini Ankara da yapt. Lise yi Ulus taki Gazi

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz r ve Yay mlan r Robert A. Day Çeviri: Gülay A kar ALTAY B L MSEL B R MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? ROBERT A. DAY ÇEV R GÜLAY AfiKAR ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

fikencen N TIBB OLARAK BELGELEND R LMES NDE MUAYENE VE TANISAL NCELEME SONUÇLARININ KULLANILMASI

fikencen N TIBB OLARAK BELGELEND R LMES NDE MUAYENE VE TANISAL NCELEME SONUÇLARININ KULLANILMASI fikence ATLASI fikencen N TIBB OLARAK BELGELEND R LMES NDE MUAYENE VE TANISAL NCELEME SONUÇLARININ KULLANILMASI fikence ATLASI fikencen N TIBB OLARAK BELGELEND R LMES NDE MUAYENE VE TANISAL NCELEME SONUÇLARININ

Detaylı