STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME Z TÜL N ÇORUHLU - YAfiAR ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar Bölümü Ö retim Üyesi de Arifiye de do du y l nda Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi. 11 y l askeri müzede çal flt. Doktoras n stanbul Üniversitesi nde yapt. Halen Sakarya Üniversitesi nde görev yapmakta. Yay nlanm fl bir kitab, de iflik yerlerde yay nlanm fl makaleleri mevcuttur. Çoruhlu ulusal ve uluslararas toplant lara da kat ld. Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi y l nda Trabzon da do du..ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora yapt y l nda M.S.Ü. Fen-Ed. Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde asistan olarak bafllad görevini 1993 den beri ö retim üyesi olarak sürdürmektedir. Yay nlanm fl kitaplar, 50 nin üzerinde makalesi, kat ld ulusal ve uluslarars birçok bilimsel toplant bulunmaktad r. 76

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I V 77 Tarihimize bakt m zda, Türk denizcili inin 16. yüzy lda büyük at l mlar yapt n görmekteyiz. Akdeniz i bir Türk gölü flekline getiren büyük denizciler, ayn zamanda Osmanl mparatorlu unun da en parlak yüzy l olarak de erlendirdi imiz 16. yüzy lda tarih sahnesine ç km flt r. Bunlar aras nda dünya denizcilik bilimine katk lar ile ilk s rada Piri Reis gelmektedir. Dünya haritas ve 1521 de tamamlad Kitab- Bahriye adl eseri ile Denizcilik tarihine büyük katk da bulunmufl bir Türk tür. Bu büyük gemici daha 1526 y l nda kuzey Amerika haritas n haz rlay p, Kanuni Sultan Süleyman a sunmufltur 1.(Özdemir s.59) 16. yüzy lda eserlerini vermifl bir baflka Türk denizcisi de Seydi Ali Reis dir y llar aras nda Ali Macar Reis in haz rlad atlas, Menemen li Mehmed Reis haritas da dünya denizcili ine Türklerin katk lar ndan bir kaç d r. Bunlar n yan nda Barbaros Hayreddin Pafla, Oruç Reis, Kemal Reis, Burak Reis, Salih Reis, Uluç (K l ç) Ali Reis gibi daha bir çok Türk Denizcisinin de denizcilik tarihimize katk lar büyük olmufltur. Bu kahramanlar n baz lar n n mezarlar n n dahi nerede oldu u bilinmez iken bir k sm n n kabirleri stanbul da bulunmaktad r. Mezar yerleri Türbe fleklinde planlanm fl olan denizciler, baz araflt rmalara konu olmakla birlikte, aç k mezar fleklinde gömülü olanlar maalesef derli toplu olarak henüz bir araflt rmaya konu olmam fllard r. Biz bu çal flmada türbe d fl na gömülü olan Türk denizcilerini seçmifl bulunmaktay z. Denizci Türbeleri üzerine çal flmam z ise daha uzun süre devam edecektir. Bu araflt rman n konusunu teflkil eden denizci mezar tafllar daha önce, bizim ele alaca m z tarzda, toplu halde bir araflt rmaya konu olmam fl, ancak Türk plastik sanat aç s ndan çok dikkat çeken üç örnek sanat tarihçi Tanju Cantay taraf ndan k sa bir makale ile ele al nm flt r. Bu araflt rmada kuflkusuz stanbul da ki tüm denizci mezarlar na ulafl lamam flt r. Bir k sm n n ailesi de dahil olmak üzere görülebilen mezarlar elli civar ndad r. stanbul da denizci mezarlar n n yo unlaflt klar yerler Osmanl tarihindeki büyük denizcilerin türbeleri ve onlar n çevreleri (K l ç Ali Pafla, Piyale Pafla, Barbaros Hayreddin Pafla, Lala Mustafa Pafla, Piri Ali Reis), cami hazireleri (Fatih Camisi, Eyüp camisi, Merkez Efendi camisi), saltanat türbeleri hazireleri (II. Resim 1 Resim 2

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 3 Resim 4 Mahmud türbesi, Mihrimah Sultan türbesi), Osmanl dönemi mezarl klar (Eyüp, Kumkap, Alt nkap ) olarak karfl m za ç kmaktad r. Bu çal flmam zda maalesef stanbul daki denizci mezar tafllar n n tümünün tan mlanmas söz konusu olmayacakt r. Ancak yine de ilk defa bu kadar çok say da mezar ve mezar tafl n n Sanat Tarihi aç s ndan genel olarak incelenmesi yap lm flt r. Denizci mezar tafllar nda önemli hususlardan biri genellikle mezar tafl üzerinde kiflinin denizci oldu una dair bir iflaret, sembol, motif bulunmas d r. Bunlar gemi dire i, yelken bezi, urgan, halat, gemi çapas, Osmanl denizcilik armas gibi flekillerde karfl m za ç kmaktad r. Bunun yan nda k r k gemi dire i tasvirleri, kabir sahibinin ölümü yani bu dünyadaki hayat n n bitmifl olmas ile ilgili olmal d r. Ayr ca baz örneklerde adeta gemiye benzetilerek flekillendirilmifl lahitlerin her taraf n dolanarak dü ümlenmifl gemici halatlar ve zincirler de ayn flekilde dünyevi hayat n son buldu unu, dura an bir sessizli i hat rlatmaktad r. Fatih camii Haziresinde bulunan örnekler Yanyal Ferik Mustafa Nuri Pafla (ölm. 1321/1905) Resim 1-2 Gazi Osman Pafla türbesi yan nda- Yanyal Mustafa Nuri Pafla ya ait olan mezar. Yüksek, demir parmakl klarla muhafaza alt na al nm fl tafl sanduka fleklindedir. Boyutlar : Kaide: 248x125x20 cm Tafl sanduka, 212x90x85 cm fiahide yüksekli i 185 cm.dir. Son derece girintili profilli hatlar olan lahit adeta bir gemiyi and ran büyük bir sanduka fleklindedir. fiahideler silindirik formda olup, tarih ve ismin yer ald bafl flahideye adeta yelken bezi sar lm fl ve alt k sm ndan gemici halat ile ba lanm flt r. Ayr ca üst k sm nda k r k bir gönder yer al r. Bafl tafl nda 8, ayak tafl nda 14 sat rl k kitabe bulunmaktad r. Hac Hüseyin R fk Pafla (ölm 1327/1329) Resim 3-4 Mustafa Nuri Pafla n n kabrinin sa- nda ve biraz ilerisinde yer alan ve ayn özellikleri tafl yan bir baflka mezar da kitabesine göre Hac Hüseyin R fk Pafla ad n tafl maktad r. Birinci mezardan befl y l sonra haz rlanan ikinci mezar ve aralar ndaki biçimsel benzerlik dikkat çekicidir. Boyutlar : Kaide, 250x126x19 cm. Lahit, 120x95x85cm. Sahideler 187 cm. Tafl sanduka k sm di erlerinde ol- 78

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I V du u gibi adeta bir gemiyi and rmaktad r. Bafl tafl na sar lm fl yelken bezi alt k s mdan gemici halat ile ba lanm flt r. Bafl tafl n n üst taraf nda yine di erinde oldu u gibi k r k bir gönder ve köflesinde ay-y ld z bulunmaktad r. Kitabe 9 sat rdan oluflmaktad r ve e ik sat rlar halinde bafl tafl nda yer almaktad r. Eyüp Camii ve çevresindeki örnekler Çengelo lu Tahir Pafla/Bosna Resim 5 Kaptan- Derya ( ), Tophane müfliri (1837), Navarin Deniz Savafl gazisi (1829), validir. Mezar Eyüp Sultan Boyac sokakta, V. Mehmet Reflat türbesi yan ndad r (Bayrak, 84) Söz konusu adreste bulunabilen ve Tahir Pafla ad n tafl yan tek mezar tafl 1266 ra 15 (29 Ocak 1850) tarihini tafl maktad r. Kitabe: S dk-ü ihlas ile hidmetleri makbuli olub, Küthüda itmifl idi Maderi ne Z ll-i Hüda... yazd tarihini Safvet iderek Hakka niyaz La iki cennet-i a la ola Tahir Pafla (Ketebe) (Haskan, s. 287) Boyutlar, kaide: 257x95x17 cm. oturmal k: 240x82x17 cm. Tafl sanduka: 129x66x65 cm. Bafl flahide: 175 cm. Beyaz tafltan yap lm fl aç k lahit fleklindeki sandukan n dar yüzeylerinde girland motifleri içerisinde ok ve kubur tasvirleri, yan levhalarda girlantlar ve birleflme yerlerinde gül demetleri, levhalar n kenarlar n dolanan k vr m dall rozat çiçek bordürü, bafl flahidesinin ön yüzünde kitabe ve kitabeyi çevreleyen rozet çiçek ve yaprak bordürü, ayak flahidesinin iç yüzünde çiçekli gül dal tasviri kabartma olarak ifllenmifltir. Hayreddin Pafla/Tunuslu, ( ) Resim 6 Islahatç ve reformcu görüflleri ile tan nan, 200. Osmanl sadrazam ( ), ayan üyesidir. Kafkasya da bir Rus taaruzu s ras nda ailesini kaybetti i için küçük yaflta stanbul a getirilir ve Nakib ül Eflraf ve Anadolu Kazaskeri K br sl Tahsin Bey taraf ndan 79 Resim 5 Resim 6 Resim 7

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 8 Resim 9 sat n al n r da Tunus Valisi Ahmed Pafla n n yan na götürülür. Ahmed Pafla taraf ndan Fransa ya tahsile gönderilmifltir. Tunus da bulundu u süre içerisinde önemli görevler ald de Tunus un iflgalinden sonra ailesi ile birlikte stanbul a gelmifl, Kuruçeflme ye yerleflmifltir de sadrazam oldu. 29 Ocak 1890 da Niflantafl ndaki kona nda mafsal hastal ndan vefat etmifl ve 80 Eyüp, Bostan skelesinde Mihriflah Valide Sultan imareti bahçesine gömülmüfltür. Eyüp te iki çeflme yapt rm flt r. (Haskan, ) 1968 de kemikleri buradan al narak Tunus a nakledilmifltir. (Çetin, 57/59) Mihriflah Valide flahsultan imaretinin Haliç taraf nda yer alan Tunuslu Hayreddin Pafla aile sofas nda iki mermer lahit mezar ve ki flahideli mezar olmak üzere dört defin oldu u görülmektedir. Yüksek bir platform üzerinde yedi basamakla ç k lan ve etraf demir parmakl klarla çevrili bir alan içerisinde yer alan mezarlardan biri Tunuslu Hayreddin Pafla ya ait olmak di erleri efli, k z ve o lu na aittir. Kabristan a giriflin sa taraf nda yer alan ilk mezar Hayreddin Pafla ya aittir. Ayn s ran n Haliç taraf nda kalan k s mda (dördüncü) efli Kamer han m, onun solunda o lu Mehmed Salih Pafla ve onun da yan nda k z Adnan Hünani han m yatmaktad r. 1. Tunuslu Hayreddin Pafla n n lahti Resim 7 Kitabe: Efahim-i Vukela-y saltanat- seniyyeden sab ka sadr- Azam elmerhum el-ma furleh el muhtaç ila Rabb ül Gafur Tunuslu Hayreddin Pafla n n kabirleridir. Ruhi fleriflerine Fatiha Ca (29 Ocak 1890) (Haskan, ) Tan m: Tafl sanduka üst üste oturtulmufl iki tafl blo un (295x130x15cm/265x100x14 cm) üzerine oturmaktad r. Oldukça yüksek (125 cm) olan lahitin ayak ve bafl flahidesi (215 cm) mevcuttur. Kitabe dokuz sat r halinde bafl flahidede yer al r. Ayak tafl nda ise ondört sat rl k muhtemel bir ayet yaz l d r. Tafl sandukan n k sa kenarlar nda birer, uzun kenarlar nda ikifler olmak üzere yat k dikdörtgen formda yüzeyden kabartma panolar vard r. Panolar n etraf dört köflesine barok tarz iri yapraklar ve bunlar birbirine ba layan düz silmeler ile çevrilidir. Lahitin yan duvarlar n n üst k sm nda saçak bordürü, köflelerinde ise kare kesitli gömme sütun tasvirleri vard r. fiahideler silindirik formda yükselmektedir. 2.Kamer Han m n tafl sandukas Resim 8

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I V Kitabe: Sadr- esbak Hayreddin Pafla hazretlerinin helalleri... merhume ve ma fur Kamer han mefendi nin ruhiçun el-fatiha. 22 Ca 1301 (Mart 1884) (Haskan, 284) Tan m: Tafl sanduka üst üste oturtulmufl iki tafl blo un (290x130x15cm/260x105x15 cm) üzerine oturmaktad r. Yüksek lahitin (125 cm.) ayak ve bafl (162 cm) flahideleri vard r. Lahit tezyinat ve form aç s ndan Hayreddin Pafla n n lahti ile ayn özellikleri göstermekle birlikte, flahideler farkl d r. Dar ve uzun dikdörtgen levha fleklinde yükselen flahideliren tepelikleri, ortas nda ay y ld z bulunan flual günefl tasviri fleklinde olup, alt k s mlar nda çiçeklerden oluflan çelenk fleklinde girland motifleri vard r. Bafl tafl üzerinde yedi sat r halinde kitabe, ayak tafl nda ise vazodan ç kan naturalist çiçek dallar tasviri yer almaktad r. Her iki lahit de beyaz mermerden yap lm flt r. 3. Mehmed Salih Pafla/Tunus (ölm. 1915) Mezar Resim 9 Vezir, sultan V. Mehmed n bafl yaveri, Sadrazam Tunus lu Hayreddin Pafla n n o lu, fiehzade Kemalettin in damad d r. Mahmud fievket Pafla y öldürenlerden oldu u için Beyaz t meydan nda idam edilmifltir. (Bayrak, 114/Haskan 284) Kitabe: Lailahe illallah Muhammedresul Allah. Sadr- esbak Hayreddin Pafla merhumun mahdumu, damad- fiehriyari Mehmed Salih Pafla merhumun ruhuçünr zaen lillahu tu ala el-fatiha, 19 Receb 1331 (24 Haziran 1913) (Haskan, 207) Tan m: Kamer han m n lahti ile ayn s rada olup, mezarin üzeri üç kademeli (149x323x10cm/115x280x13cm/76x22 6x16cm) beyaz mermer levha ile kapal d r. Bafl ve ayak k s mlar nda, akantus yapraklar içinden ç kan, silindirik formda flahideler yükselmektedir. Bafl flahide yüksekli i 106cm. olup, üzerinde dokuz sat r halinde kitabe yer almaktad r. Külah fleklinde sonuçlanan flahidelerin tepelikleri akant yapraklar ile taçland r lm flt r. Mezar kapa ortas nda y ld z formunda kabir sulu u bulunmaktad r. 4. Adnan Hünani Han m n kabri Resim Resim 10 Resim 11 Resim 12

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 13 Resim 14 Resim 15 Tunuslu Hayreddin Pafla n n 1305 (1888) tarihinde vefat etmifl k z d r. Mezar Mehmed Salih Pafla n n mezar ile ayn s rada yer al r. Kitabe: Bismillahirrahmanirrahim,... sadr- esbak devletlü Hayreddin Pafla hazretlerinin kerimeleri Adnan Hünani Han m... ruhiçün fatiha. 25 fievval 1305 (Temmuz 1888) Tan m: Kabrin üzeri üç kademeli (324x147x10cm/281x116x13cm/230cm x76x16cm) beyaz mermer levha ile kapal d r. Levhalar n ortas nda y ld z formunda kabir sulu u mecuttur. Bafl tafl 208 cm yüksekli inde olup, flahidelerin her ikisi de silindirik formdad r. Bafl flahidesinde yer alan kitabe on sat r halinde beyzi kartufllar içine yerlefltirilmifltir. fiahidelerin alt k s mlar yatay halkalar fleklinde silmeli üç bölüm ve üzerinde iki kademeli lotus çiçe i fleklindedir. fiahidelerin tepelikleri yar m küre fleklinde olup, akantus yapraklar ile taçland r lm flt r. Miralay Giritli Hasan Bey (ölm. 1898) Resim Cam ve ayna tüccar Ahmed Efendi nin damad olan Hasan Bey Girit isyan s ras nda Yunanl lar n Arkadi isimli meflhur kaçakç gemisini bütün mühimmat ve levaz mat ile birlikte 22 A ustos 1867 gecesi sabah zapt ederek stanbul a getirmifltir. Bu s rada kendisi zzettin Vapuru nun komutan idi. (Haskan, 311) Mezar Eyüp te, Ebu s- Suud Efendi Mektebi haziresinde yer almaktad r. Ebu Suuud mektebi haziresinde yer alan bir baflka denizci mezar tafl da 1304 (1886) tarihlidir ve Tahir Kaptan a aittir. (Haskan, 312 Miralay Giritli Hasan Bey in mezar ; Kitabe: Miralay Giridli Hasan bek... sene 25 fievval 1315 (1898) Tan m : Beyaz mermerden flahideli olarak yap lm fl kapal mezar n bafl flahidesi k r k olarak yerde yatmaktad r. Mezar iki plaka halinde levha (256x118cm/210x80cm) ile kapat lm flt r. Parças eksik olan flahide üzerinde kitabe yer almaktad r. Mevcut parça flahidenin alt k sm na aittir. Kitabenin 82

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I V son dört sat r n ihtiva eden parça üzerinde tarih ve isim yer almaktad r. fiahidenin akantus yapraklar ile çevrili elips fleklinde bir levha oldu u anlafl lmaktad r. Daha önce yay nlanm fl olan tafl n k r k üç parçadan ibaret oldu unu ve tepeli inde iri bir subay fesi, alt ndaki çelenkten afla inerek tafl çevreleyen güllü yaprak süslemeleri ve celi sülüs kitabesi ile, ayak taraf ndaki tafl n da katk s ile sa lam bir denge kurmufl, dönemin Türk sanat unsurlar n baflar ile bütüne katm fl olarak de erlendirilmifltir. (Cantay, 851) Gemi dire i fleklinde yükselen ayak tafl (193cm) ise son derece dikkat çekicidir. Bu tür mezar tafllar n n di erlerinde de oldu u gibi dire in uç k sm k r k izlenimi vermektedir. Ortada yükselen silindirik tafl n hemen alt nda bir gemici çark, onun biraz üzerinde ucuna zincir ba l denizci çapas, gemici dürbünü ve bunlar n üzerinde çapraz olarak ba lanm fl yelken tasvirleri bulunmaktad r. Plastik aç dan son derece baflar l bir tafl iflçili- i ile ifllenmifl olan mezar tafl üzerinde yald zl boya ile renklendirmeler de yap lm flt r. Kas mpafla- badullah Mescidi haziresindeki örnekler Seydi Ali Reis, stanbul 1562 Resim Yazar, flair, bilgin, donanma komutan d r. Mezar Kas mpafla da badullah mescidi haziresindedir. (Bayrak, 199) Seydi Ali Reis camii olarak da bilinen mescidin haziresinde toplam 8 kabir bulunmaktad r. Bunlardan kitabesiz olan ve ortada yer alan büyük mezar Seydi Ali Reis e ait olmal d r. Bafl k sm nda oldukça büyük bir kaya blok bulunan mezar n, bafl tafl n n soka a bakan k sm nda geç dönemde yaz lm fl olmas muhtemel bir kelime-i tevhid ibaresi d fl nda hiç bir yaz ve iflaret yoktur. Dolay s ile bu mezar n Seydi Ali Reis e ait oldu una dair bir belge yoktur. Etraf ndaki di er mezarlar ise kitabelerine göre yüzy llara tarihlidir. 83 Divanyolu-II. Mahmud Türbesi Haziresindeki örnekler K br sl Süleyman Pafla (ölm. 1317) Resim 15 Aç k mezar fleklindeki mezar n boyutlar 102x99 cm. olup bafl tafl 155 cm. yüksekli indedir. Bafl tafl ndaki kitabede... Süleyman... ad ve 1317 tari- Resim 16 Resim 17

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 18 Resim 19 hi okunmaktad r. Tafl n alt ve üst k sm nda birbirine dü ümlerle ba l lotus motifli bir süsleme fleridi bulunmaktad r. S rr Pafla/Giritli, Resim 16 Yazar, flair, hattat ve vezirlik yapm flt r. Hekimbafl smail Pafla n n damad d r. fiaire Leyla Saz n efli, Prof Yusuf Razi Bel ve mimar Vedat Tek in babas d r. Mezar Divan yolundaki II. Mahmut 84 türbesi bahçesinde 2. adadad r. (Bayrak, 112) Boyutlar ; kaide (1) 268x136x12cm. (2) 213x76x15 Tafl sanduka, 181x58x66 cm. Tafl sanduka kapa, 210x76x15 cm. fiahide yükseklikleri. 180 cm (bafl tafl ), 170 cm. (ayak tafl ) lahitin dar yüzlerinde kabartma madalyonlar ve etraflar nda akantus ve hançer yapraklar ndan oluflan k vr m dallar bulunmaktad r. Genifl yüzlerde ise yine ayn madalyonlar bulunmakta ancak burada bitkiseller çelenk yapmak yerine lahit boyunca uzanmaktad r. Silindirik formdaki flahidelerin alt k s mlar nda akant yapraklar ndan bir çanak oluflmaktad r. Kaptan Moral brahim Pafla (ölm. Receb /1889) Resim Kitabe:... Mora hanedan ndan Tatarzadeler denmekle maruf Tamerbek mahdumu ayandan Kapudan esbak brahim Pafla... Sene 1306 Re 17 Boyutlar : kaide, 272x161x8 cm. Lahit, 229x113x97 cm. flahide yüksekli i: 245 cm (bafltafl ), 200 cm (ayak tafl ) K l ç Ali Pafla camii haziresindeki Atefl Mehmet Pafla mezar tafl ile ayn özellikleri gösteren bu örnek de muhtemelen ayn ustaya ait olmal d r. (Cantay, 850) Befliktafl-Barbaros Türbesi ve çevresindeki örnekler Resim Barbaros Hayreddin paflan n türbesi çevresinde oluflmufl küçük hazirede büyük bir k sm denizci olmak üzere 22 aç k lahit fleklinde tafl sanduka ve 16 adet de flahideli mezar bulunmaktad r. Bunlar n genellikle yüzy llara tarihli olduklar dikkati çekmektedir. Frenk Cafer Pafla (ölm. 1608) Kaptan- Derya ( ) ve validir. Mezar Befliktafl Barbaros türbesi içindeki 4. sandukad r. (Bayrak, 85)

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I V Tophane-K l ç Ali Pafla Camii haziresindeki örnekler Büyük Türk denizcilerden, kaptan- derya K l ç Ali Pafla ( ) n n türbesinin yan nda da baz denizci mezarlar bulunmaktad r. 1. Atefl Mehmet Pafla (ölm. 1865) Resim Kaptan- Derya Atefl Mehmed Pafla, K r m savafl nda yararl l klar göstermifl, Sultan abdülaziz döneminde donanman n yeni gemilerle güçlenmesini sa lam fl, 1863 y l nda Eminönü-Karaköy aras ndaki ikinci a aç köprüyü yapt rm flt r. (Cantay, 150). Mezartafl kitabesine göre 23 flaban 1281 de vefat etmifltir. Tan m: Mezar kapal tafl sanduka fleklinde ve iki flahidelidir. Lahit kademeli iki kaide üzerinde oturmaktad r. Alttaki kaide oldukça genifl ve yüksek (377x296x42cm), ikincisi ise daha küçüktür (260x164x12cm). Sanduka 197x165 cm boyutlar nda ve 120 cm yüksekli indedir. Lahit ve flahidelere bütün olarak bak ld nda k r k direkli bir gemi izlenimi hissedilmektedir. 1 dü ümlü ve oldukça kal n urgan tasviri bulunmaktad r. fiahideler gemi dire i fleklinde olup, tepeleri k r k b rak lm flt r. Ayak tafl n n gövdesine iki bilezik (manflon) sar l d r. Bafl tafl nda halatlarla ba lanarak toplanm fl yelken bezleri üzerinde kitabe bulunmaktad r. Kitabe ve tafl n baz bölümleri boyanm flt r. Resim K r k gemi direkli mezar n (1) hemen yan nda yer alan kapal lahit fleklindeki Marmara mermerinden yap lm fl olan denizci mezar H (1894) tarihi tafl naktad r. Boyutlar : alt kaide, 277x143x24 cm. Sanduka; 218x101x84 cm. fiahide; 185 cm. Resim 20 Resim 21 Resim 22 85

11 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 23 Resim Genifl bir mermer levha fleklindeki kaide üzerinde yer alan kapal lahit fleklindeki sandukan n dört bir kenar nda adeta bir gemi görüntüsü verilmifl, denizci armas bulunmaktad r. Armada; ay-y ld zl sancaklar, m zrak ve alemler, ucuna zincir ba l çapa ve bunun üzerinde s ralanm fl üç adet y ld z bulunmaktad r. Armalar n bulundu u panolar n iki taraf nda dikey bordürler halinde rokoko tarz bitkisel dallar yer al r. K sa kenardaki arman n alt nda di erlerinden farkl olarak Osmanl devlet liyakat madalyas flemsesi bulunmaktad r. fiahideler silindirik formda olup, akantus yapraklar ndan adeta bir çanak üzerinde yükselmektedirler. Bafl flahidesinde 13 sat rl k kitabe ve H tarihi bulunmaktad r. Resim Di er gemici mezarlar n n hemen yan nda yer alan üçüncü denizci tasvirli mezar di erlerinden daha küçük boyutlarda ve aç k lahit fleklindedir. Boyutlar : kaide 167x85x34 cm. Sanduka 130x85x50 cm. flahide 65 cm. Beyaz mermerden yap lm fl aç k lahitin yan cephelerinde k vr k akantus yapraklar ortas na yerlefltirilifl çapa motifi ve bu motifi çevreleyerek alt k - s mda dü ümlenmifl gemici halat bulunmaktad r. Bafl ve ayak flahideleri rokoko tarz bitkisel motiflerle çevrelenmifl, köfleleri yuvarlat lm fl levha fleklindedir. Her iki levhada da afla dan yukar ya verev yapan sat rlarla yaz yerlefltirilmifl ve üzeri yeflil ve siyah ile boyal d r. Piyale Pafla Türbesi ve Haziresindeki örnekler Türbe içinde Piyale Pafla n n ailesinden çeflitli önemli tafl iflçili i sergileyen kad n, çocuk ve erkek olmak üzere üç ahflap sanduka on mermer lahit bulunmaktad r. Mermer lahitler 17. yüzy l n naturalist çiçek motifleri ile kabartma ve çok renkli kalem iflleri ile süslenmifltir. (Aslanapa, s. 130) Bu özellikleri ile Eyüp Sokullu türbesi içindeki lahitler ile Edirne Muradiye camii kalem ifllerine benzerlik göstermektedirler. (Aslanapa, s. 130) Türk tafl tezyinat aç s ndan güzel örnekler olan bu tafllar üzerinde hançer tasvirleri, naturalist çiçek

12 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I V ve a aç tasvirleri ile palmet tarz tepelikler dikkati çekmektedir. Ayr ca türbenin d fl ndada baz denizci mezarlar mevcuttur. Bunlar aras nda kitabesinde kaptan olarak rütbeleri belirlenmifl iki tane dikkat çekicidir. 1. Türbe giriflinin sol taraf nda aç k sanduka fleklindeki mezar. Resim 26 Kitabe:... merhum ve ma fur Kapudan Abdülrahim Pafla... Sene 1117 fi z 2 Boyutlar : lahit 190x64x62 cm. flahide (kavuk k sm hariç) 170 cm. Lahit yan levhalar nda kabartma olarak ifllenmifl birer iri rozet bulunur. Kübik formadaki bafl ve ayak flahideleri mevcut olup, bafl flahidesinin dolama kavuk fleklindeki tepelik k sm k r k ve hemen mezar n yan nda durmaktad r. Dört sat rl k kitabe de bafl tafl nda bulunmaktad r. 2. Türbe giriflinin hemen karfl s ndaki flahideli aç k mezar. Resim 27 fiahide yüksekli i 154 cm. fiahide tafl üzerinde yer alan 9 sat rl k kitabede... Salih kapudan... sene 1203, fi z 19.. fleklinde isim ve tarih yaz l d r. Bafl flahidesinin tepelik k sm ise kafesli dolama sar k fleklindedir. Yedikule-Alt nkap da, Deli Hüseyin Pafla/Bursa (ölm. 1660) Resim sarazam (1656), Kaptan- Derya ( /1640/1658), vali, Girit serdar d r. Sadrazaml kta alt gün kalm fl ve öldürülmüfltür. Mezar Yedikule içinde, Alt nkap yan ndad r. (Bayrak, 50) Alt nkap n n sa taraf nda, kaynakta belirtilen yerde son derece tahrip olmufl bir mezara rastlanm flt r. Kitabesinden sadece fatiha ve sene 1199 k - s mlar okunabilmektedir. Ayak taraf nda kalan tafl levha üzerinde iri bir rozet, yan levha üzerinde ise üç iri rozet çiçek mevcut. Yan levhalaran biri mevcut de il. GENEL DE ERLEND RME VE SONUÇ Türklerde mezar tafl tarihi bir görüfle göre proto-türk kültürü olan andronova kültüründen itibaren bafllat labilir. Orta ve ç Asyan n daha erken dönemlerinde ortaya ç kan menhirler, zamanla geliflimini sürdürmüfl, proto-türk 87 Resim 25 Resim 26

13 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 27 Resim 28 topraklara ulafl r. Osmanl mezartafllar özellikle son Osmanl döneminde genel çerçeve içine giren baz yabanc unsurlarla birlikte eskiye ba l olarak geliflimini sürdürür. Denizci mezartafllar nda temel olarak iki tarz vard r. Bunlardan biri evvelden beri geliflmekte olan mezartafl veya mezar ikonografik flemas na uygun flekildir. kinci flekil ise gemi biçimli, genellikle k r k direkleri ve yelkenleri bulunan mezar tipidir. Bu flekil genel itibar ile yabanc kaynakl olsa da konografik aç dan bir sentez ortaya ç kar r. Nitekim bunlarda da ço u kez bafl ve ayak tafl vard r. Bir k s m süslemeler, armalar ve hilal flekilleri Türk sanat n n en erken devirlerine kadar uzan r. Süslemelerin verilifl flekli üslup dönemlerine göre farkl bir karakter çizer. Yani klasik dönem süsleme üsluplar yan nda, barok-rokoko gibi sanat devirlerinin anlay fl da eserler üzerinde hemen farkedilir. Böylece denizci mezartafllar nda da klasik dönemden Bat - l laflma devri sonlar na kadar genel Osmanl -Türk sanat nda görülen süsleme motiflerine paralel motifler, karfl m za ç kar. Ancak denizcilere ait simgeler daha daha çok (halat, k r k gemi direkleri, yelken bezleri, çapa, gemi fleklinde mezar gibi) son devir mezarlar nda görülür. Di er türdeki mezartafllar nda ise devrinden itibaren mezartafl, tanr -ruh simgeleri bulunan tafllar ve heykeller geleneksel olarak ölümü ifade eden veya yatan kiflinin statüsünü/kimli ini ve- olarak geliflimini sürdürmüfltür. Böylece slamiyetten önceki Türk ren bafll klar veya motifler görülür. sanat n n bir unsuru olarak ortaya ç kan Denizci mezartafllar bazen aile sofas olarak (Eyüp-Tunuslu Hayrettin mezar tafl, slamiyetten sonraki devirlerde de bazen flekil ve süsleme aç s ndan slami anlay fla uyan bir sembo- genel mezarl klar içinde yer almakta- Pafla aile sofas ), bazen tek bafllar na 88 lizmle, bazen slam öncesine yak n figürlü süsleme ve bezemelerle varl n sürdürür.bu gelenek Türkiye yi Türklerin anavatan edifliyle bulundu umuz

14 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I V d r. Baz lar da denizcilerin kendilerinin yapt rd cami, mescit, hazirelerindedirler. (Tophane-K l ç Ali Pafla camii haziresi gibi). Büyük denizcilerin mezarlar ise genellikle türbe fleklinedirler. Baflka bir çal flma olarak sunulacak olan denizci türbelerinin (Barbaros Hayrettin Pafla, Yusuf Sinan Pafla, Bosnal brahim Pafla, Köprülü Mehmet Pafla, Koca Sinan Pafla, Piyale Pafla, K - l ç Ali Pafla, Lala Mustafa Pafla, Bulak Mustafa Pafla, Halil R fat Pafla, Hasan Hüsnü Pafla gibi) içlerinde de türbenin sahibi ve ailesi d fl nda baflka denizcilerinde kabirlerine rastlan r. (Befliktafl-Barbaros Hayrettin Pafla türbesinde oldu u gibi). Söz konusu denizci mezar tafllar n n bir k sm ise Deniz müzesi taraf ndan koruma alt na al nm flt r. Mezartafllar n n birkaç ve flah slar hakk nda bilgi için kullan lan kaynaklar: ASLANAPA, Oktay, Mimar Sinan n Hayat ve Eserleri, Ankara 1988 BAYRAK, M. Orhan, stanbul da gömülü meflhur adamlar ( ), stanbul 1979 CANTAY, Tanju, stanbul un K r k Gemi Direkli Gemici Mezarlar, Erdem Dergisi, C.3, s. 9, Ankara 1987, s ÇET N, Atilla, Tunuslu Hayreddin Pafla, Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, C. 17, stanbul 1998, s ERDEM, Hüsamettin, Ahmet muhtar Efendi/Girit, Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, C. 2, stanbul 1989, s HASKAN, Mehmet Mermi; Eyüpsultan Tarihi, stanbul 1996, ÖZDEM R, Kemal Osmanl Deniz Haritalar, stanbul 1992, s. 59 PALA, skedner, Abidin Pafla, Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, C.1, stanbul 1988, s Resim 29 Resim 30 Resim 31

"Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar"

Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar Y.Doç.Dr. Tülin Çoruhlu Y.Doç.Dr. Tülin ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi (Meslek Yüksek Okulu) Bu k sa yaz n n konusunu

Detaylı

EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER

EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER Z Yrd. Doç. Dr. TÜLlN ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr.

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr. 249 105 Mezar Taþý 27.11.2006 Brod Yukarý Mezarlýk 82 cm 27 cm 4 cm Taþ Yontma ve Kabartma Ömer oðlu Yunus H. 1262/ M. 1846 el-merhûm / Yunus / bin Ömer / rûhî çûn / el-fâtiha / sene 1262 Serlevha düz

Detaylı

Belgeselcinin Gözüyle

Belgeselcinin Gözüyle Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Yap m 99 y l süren bir kartal yuvas shak Pafla Saray shak Pafla Saray, XVIII. Yüzy l sonlar ndaki Osmanl üslubunu yans tan ve mparatorlu unun do usu için Topkap Saray kadar

Detaylı

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME Erman GÜVEN 1954 Sürmene do umlu.. Ü. Ed. Fak. Klasik Diller ve Edebiyatlar bölümü mezunu. Y ld z Ü. Müzecilik bölümü master program n bitirdi. znik

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER

EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER Z ARfi. GÖR. EM NE KETENC O LU 1973 y l nda Ad yaman da do du. 1995 y l nda Gazi Üniversitesi Mesleki

Detaylı

STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER

STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER Z YRD. DOÇ. DR. GÖNÜL YILMAZKURT 1942 yl nda stanbul da do du. 1966 y l nda K

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU ~ ı, l ~~i Y Ü P S U L T A N S E M PO Z YU M U I I I 1 ı- TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU III TERLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax:

Detaylı

EYÜP SULTAN HAZ RELER NDEK M MAR DÜZENLEMEL LÂH TLER

EYÜP SULTAN HAZ RELER NDEK M MAR DÜZENLEMEL LÂH TLER EYÜP SULTAN HAZ RELER NDEK M MAR DÜZENLEMEL LÂH TLER Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇG N 1970 y l nda Tokat ta do mufltur. lk ve Orta ö renimini ayn flehirde tamamlayarak 1986 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi Fen-

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

EYÜP MEZARLARINDA CENNET MEYVEL MEZARTAfiLARI

EYÜP MEZARLARINDA CENNET MEYVEL MEZARTAfiLARI EYÜP MEZARLARINDA CENNET MEYVEL MEZARTAfiLARI Talha U URLUEL 1976 y l nda Manisa Demirci de do du. 1997 y l nda Manisa Celal Bayar Üniversitesini bitirdi. 8 y l özel radyolarda tarih programlar yapt. Yerli

Detaylı

EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER

EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER Z PROF. DR. H. ÖRCÜN BARIfiTA 1942 Adana do umlu. Liseyi Ankara T.E.D. de bitirdi. Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi

Detaylı

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM 1956 da do du. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dal Araflt

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM Z Prof. h.c. M. U ur DERMAN 1935 de Band rma da do du. Haydarpafla Lisesi nden sonra stanbul

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

A " Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler

A  Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler SAKLI TAR H Sinan Meydan Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler A " tatürk'ün camileri kapattırdığı" iddialarının yalan olduğunu kanıtlayan çok önemli bazı belgeler var elimizde... Bu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29398 EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurflun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Seyfettin Ünlü Tel. 0216 341 05 00 Fax 0216 391

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur.

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur. İbrahim Efendi Konağından Saçlı Abdülkadir Haziresine Eyüpsultan da tarihin tozlu sayfaları arasında gezintiye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Saçlı Abdülkadir Efendi mescidi haziresi Saçlı Abdülkadir

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise SAYI 12 AGUSTOS BASKI.qxt 15/7/09 12:18 Page 46 Azerbaycan, göç yollar üzerinde Azerbaycan Her ad mda Ülke ad : Azerbaycan Cumhuriyeti Yüzölçümü: 86.600 km2 Sahil fleridi: 825 km (Hazar Denizi) bir kültür...

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri 32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri Toroslar lçesi Asar (Hisar) Kale 42 Belenefllik Kalesi 36 Çatalçeflme 36 Evciler Kalesi 43 Gözene Kalesi 37 Hangedigi Kalesi ve Manast r 41 K zlar Kalesi -Manast

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU E Y Ü P S U L T A. N S E M PO Z YU M U IV TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU IV TEBLiGLER Türkiye Diyanet Vakfı İsHim Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Dem. No: f1555.2 Tas. No: '3S6.ıLıı,,

Detaylı

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ Z Yrd.Doç.Dr. Muhammet GÖRÜR 1969 da Aksaray da do du. Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 1-6 Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Özet Eskişehir

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU

EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM Dr. Ayten Erdem, 1956. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap. FELSEFE SÖYLEfi LER 1. Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar

KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap. FELSEFE SÖYLEfi LER 1. Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap FELSEFE SÖYLEfi LER 1 Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar smail Kara fi. Teoman Dural Ömer Naci Soykan Do an Özlem Zeynep Direk Ahmet Arslan hsan Fazl o lu Haz rlayan

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı