Anahtar Sözcükler: iir, iir Çözümlemesi, Anlambilim, Göstergebilim, Faruk Nafiz Çamlıbel, Sanat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Sözcükler: iir, iir Çözümlemesi, Anlambilim, Göstergebilim, Faruk Nafiz Çamlıbel, Sanat."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: FARUK NAFZ ÇAMLIBEL N SANAT R ÜZERNE ANLAMBLMSEL/GÖSTERGEBLMSEL BR NCELEME THE SEMANTIC/SEMIITICAL ANALYSIS ON FARUK NAFZ ÇAMLIBEL S POEM CALLED SANAT Fethi DEMR Öz Faruk Nafiz Çamlıbel in Sanat adlı iiri, Cumhuriyet in kurulu yıllarıyla Anadolu ya yönelmeyi esas alan memleketçi romantik eilimin poetikası niteliindeki bir sanat eseridir. Poetik bir yaklaımın geni kesimlere benimsetilmesinin öncelendii bu iiri, anlambilimsel/göstergebilimsel bir bakı açısıyla incelemek, hem özelde Sanat iirinin hem de mesaj verme amacının sanatsal kaygıların önünde olduu edebi metinlerin anlamsal/göstergesel yapısını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu balamda dilbilim ve göstergebilim açısından iir dilinin özellikleri ve incelenmesi konusunda teorik bilgiler verilmi, dilin sanatsal ilevinin kavramsal bir çerçevesi oluturulmutur. Sanat iirindeki dilsel göstergeler incelendiinde ise alanyazındaki algısının aksine; iirde dilin sanatsal ilevinden çok, anlatım ve çarı ilevinin kullanıldıı tespit edilmitir. Çünkü dilin sanatsal ilevinin temel kriterleri olan özgün imgelere, alıılmamı badatırmalara, sapmalara ve özgün türetmelere hemen hiç bavurulmayan iirde, airin poetik fikirlerini anlatma gayesiyle dilsel göstergeler açık, anlaılır ve somut bir özellik gösterir. Bu balamda iirin yüzeysel yapısıyla iirsel ve mantıksal ilikilerin ürünü olan derin yapısı arasındaki fark, dilin sanatsal ilevinin kullanıldıı bir iire göre oldukça azdır. Kalıplamı, anonimlemi ve dolayısıyla çarıımsal zenginlie uygun olmayan dilsel göstergelerin ısrarla tercih edilmesi, poetik hatta politik kaygıların iirsel kaygıların önüne konulduunu gösterir. iirdeki sözcük alanları ve karıtlıklar da bu balamda kurulmutur. Nihayetinde iir boyunca airin savunduu poetik fikirlerin sunumunda dilin anlatım ve duygu ilevine, eletirdii poetik anlayıların nitelenmesinde de dilin çarı ilevine bavurulur. Böylece poetik ve politik mesaj verme kaygısıyla yazılan iirlerde, sanatsallıın yerini; düünceleri anlatma, toplumu etkileme, yeni bir iir anlayıını benimsetme gibi önceliklerin aldıı anlambilimsel/göstergebilimsel bir incelemeyle ispatlanmıtır. Sanat. Anahtar Sözcükler: iir, iir Çözümlemesi, Anlambilim, Göstergebilim, Faruk Nafiz Çamlıbel, Abstract Sanat the poem of Faruk Nafiz Çamlıbel; is a masterpiece which has the characteristics of nationalist romantic inclination, based on tendency to Anatolia in the foundation years of Republic. It is significant that to analyse this poem, transmits a poetic approach to large mass, with a semantic/semiotic view reflects semantic/ semiotics tructures of particularly the poem Sanat and literary texts, that aim to leave words rather than artistic concerns. In this context, theoritical information for analysing the characteristics of poem language in terms of linguistics and semiotics has been provided and the conceptual frame of language s artistic function has been constituted. When considered linguistic indicators in the poem Sanat, on the contrary to its perception in literature, it was identificated that in th epoem, functions of narration and association had been applied rather than the artistic function of language. Because, with the struggle of the poet to express his poetic ideas, linguistic sembols represent clear, comprehensible and concrete features in the poem in which unfamiliars cretism, deviations and authentic images that are main criterias of linguistic functions in language were never appealed. Concordantly, in this poem the difference between superficial structure and extensive structure arised from poetic and logical relations is slighter than the difference in a poem in which artistic function of language is applied. Persistently shown of linguistics sembols that were anonymised, steoretyped and so thatare not convenient for associative substance, demonstrates that poetic and politic concerns moved ahead of concerns on poem itself. Contrasts and lexisfields were constitued in term of this concern. Ultimately, through poem, to defend the poet s poeticide as the fuctions of emotions and narration are applied while being described of criticized poetic views of the Yrd.Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eitim Fakültesi.

2 poet, conative function is applied. Since therefore, in poems written by the apprehension of sending massage in poetic and politics, it was proved by a semantic/semiotic analyse that the place of art had been taken by priorities such as explaining ideas, affecting society, forcing community to adapt a new poemmentality. Keywords: Poem, Analysis of Poem, Semantics,Semiotics,Faruk Nafız Çamlıbel, Sanat 1. Giri Edebiyatın en kadim, köklü ve özgün türlerinin baında gelen iir sanatı üzerine yapılan incelemelerin tarihi nerdeyse iirin kendi tarihiyle yaıttır. Tarih boyunca, bata airlerin kendileri olmak üzere filozoflar, dilbilimciler, akademisyenler, sanat eletirmenleri ve aratırmacılar iirin içeriini, yapısını, tekniini ve oluumunu açıklamaya çalıan farklı yöntemler gelitirmeye çalıır. Bu konuyu sistematik bir biçimde ilk ele alan Platon, daha çok iiri de kapsayacak bir biçimde sanatın kaynaı ve ilevi üzerinde durur. Platon, deimeyen, insandan baımsız mükemmel bir gerçekliin varlıından bahseder. Yani durmadan deien duyu dünyasına karılık, ancak düünce ile kavranabilen, deimez bir idea lar (formlar) dünyasına inanır. Bizim duyularla algıladıımız maddi dünyanın aslında bir kopyadan (mimesis) ibaret olduunu, gerçek olanın bunların ideası olduunu savunur. (Dalı, 2012: 14) Bu nedenle sanatı, taklidin taklidi olarak niteleyen Platon, ideal devlet anlayıında sanata ve sanatçıya yer vermez. Platon un fikirlerini köktenci bir yaklaımla olmasa bile sorunsallatıran, sanata, iire ve ozana dair farklı yaklaımlar ileri süren kii ise aynı zamanda Platon un örencisi olan Aristoteles tir. Aristoteles, sadece Platon un sanat konusundaki fikirlerini örtük bir biçimde de olsa eletirmekle kalmaz, aynı zamanda günümüze kadar etkisini sürdüren; sanat, edebiyat, iir incelemelerine de kaynaklık edecek poetik bir çerçeve oluturur. Nitekim Aristoteles in -aynı zamanda türün ilk örnei olan- Poetika sından bu yana, önceleri trajedi ve destan türlerinin temel özelliklerinin ve bileenlerinin ortaya konmasına dayanan iir incelemeleri, sonraları daha çok iirin içeriinin ve yapısının anlaılması, imgesel çeitliinin ve estetik düzeyinin belirlenmesi faaliyetlerine dönüür. Yine iir incelemelerin tarihsel geliim süreci boyunca inceleme yönteminin esasını tekil eden unsur da deiir. Balarda airlerinin yaamı, sanat anlayıı, dier eserleri, etkilendii akımlar ve dönemin özellikleri gibi dı etkenlere balı olarak tahlil edilen iirler, metin merkezli yöntemlerin gelitirilmesi ve dilbilimin iir incelemelerinde kullanılmaya balamasıyla farklı bir boyuta evrilir. (Tepeli, 2013: 2994) iir bata olmak üzere dile dayalı sanatların incelenmesinde bir paradigma deiiklii yaratan, farklı bir metodoloji ve bakı açısı getiren en önemli yeniliklerden biri, kukusuz Saussure nün öncülüü yaptıı göstergebilim/dilbilim çalımalarıdır. Dilin, kavramları belirten bir göstergeler dizgesi olarak nitelendii bu çalımalar, hızlı bir biçimde yayılır. Özellikle 20. Yüzyılın baından itibaren gittikçe yaygınlaan göstergebilim, bildiriimin olduu her yerde kendini var eden, varlıa, nesneye, kavrama dair göstergeleri çözümlemeye çalıır. Daha genel bir ifadeyle bir nesne kendisinden baımsız bir unsurla ifade ediliyorsa orada muhakkak gösteren/gösterilen ilikisi vardır. (Erdem, 2009: 121) iir bata olmak üzere edebi metinlerdeki dil göstergeleri ise giriftlii, soyutluu ve nedensellik balarının zayıflıı nedeniyle, göstergebilimsel/dilbilimsel çözümlemelere daha çok ihtiyaç duyulan bir alan olarak öne çıkar. Bu balamda gerek Saussure gerekse kendisinden sonra gelen,bata Rus biçimcileri olmak üzere dier göstergebilim/dilbilim okulları ve aratırmacıları bir edebi eseri, edebi kılan genel ilkeleri tespit etmeye çalıırlar. Saussure ün ifadesiyle tek ve gerçek konusu, kendi içinde ve kendisi için ele alınan dil (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 24) olan dilbilim, benzer bir yaklaımı bata iir olmak üzere tahliline dair bir yöntem kurmaya çalıtıı tüm alanlar için de önerir. Nitekim Saussure ün dilbilim için dile getirdii tanım, iir incelemeleri balamında yeniden kurulursa, iirin dilbilimsel analizi için tek ve gerçek konusu kendi içinde ve kendisi için iir olan kavramsal bir çerçeve çıkar. Böylece iir incelemeleri dilbilimin verileriyle hem metin merkezli bir hüviyet kazanır hem de daha nesnel hale gelir. Ayrıca iir söze dayandıı, iirin gereci sözcükler ve çeitli anlatım biçimlerini yansıtan tümceler olduu için iir dilinin incelenmesi her alandan önce dilbilimin görevi ve yetki alanı içinde yer alır. (Aksan, 2013: 23) iir incelemelerini kendi görev ve yetki alanı içinde gören dilbilimin, yine dilin kendisini aratırırken kullandıı dili tarihsel balamından çok var olan durumu üzerinden esüremli bir bakı açısıyla ele alması da dilbilimin iiri inceleme yöntemine yansır

3 Dilbilim, iire her eyden önce ana malzemesini oluturan dil balamında bakar. iir dilinin niteliklerini, onu günlük dilden ayıran farklılıkları saptamaya çalıır. Dili bir göstergeler dizgesi olarak tanımlayan dilbilim, iirin doası gerei sahip olduu daha estetik ve kompleks göstergeler dizgesini çözümlemek ister. Nitekim iir çözümlemelerinde dilbilimsel bir yöntemi esas alan klovski, Tomaevski, Vinogradoff gibi aratırmacılar iiri ortaya çıkaran öeler üzerinde dururlar. Bu alandaki çalımalarını daha youn bir biçimde sürdüren Roman Jakobson ise dilbilimin, dilin yapısının tümünü incelemekte olması nedeniyle, yazın incelemelerinin, bu alanın ayrılmaz bir parçası olduunu savunur. (Aksan, 2013: 23) Bir dilsel iletiyi sanat yapan nedir? Neden bu metin deil de u metin, bu deil de baka bir tümce bize daha iirsel gelir? (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 104) sorularından hareket eden Jakobson dilbilim alanında epey karılık bulan altı ilev saptar. Jakobson a göre dilin; gönderge, anlatım, çarı, iliki ve üstdil ilevlerinin yanında bir de sanat ilevi vardır. Sanat ilevi esas olarak dilde varolan seçme ve birletirme düzenlemeleriyle salanır. Seçme de, dile getirilmek istenen kavramın dorudan balı olduu gösterge, dilin iir ilevi söz konusu olduu zaman fazla önemli deildir. Asıl önemli olan, benzer ya da ilikili bir baka göstergeden yararlanılmasıdır. (Aksan, 2013: 24) Sanat ilevinin en belirgin özelliklerinden biri de göstergelerin taıdıı iletinin kendisine dönük olmasıdır. letinin kendine dönük olması, iletinin ileti olarak odaklanması, dilin sanatsal ya da estetik ilevine (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 105) tekabül etmesi elbette iir dilinin de içe dönük olması anlamına gelir ve iirin sesbilgisel, sözdizimsel ve onun tüm yapısı gibi benzerlik ilikileriyle ve koutlukların olumasıyla açıklanır. Dilin sanat ilevinin sadece iirle ve edebiyatın dier türleriyle sınırlı olmadıını ileri süren Jakobson, arkılar, reklam metinleri, sözcük oyunları, sloganlar, özdeyiler bata olmak üzere dili kullanan tüm bireylerde bu ilevin bulunduunu belirtir. Jakobson a göre bu gibi durumlarda sanatsal/iirsel ilev ikincil ve rastlantısaldır. Ancak iirsel ilev temel ve zorunlu olduu zaman iirden söz edilebilir. (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 108) Bu balamda birincil ve bilinçli bir biçimde edeerlilik ilkesinin seçme ekseninden birletirme eksenine aktarılmasına (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 106) dayanan iir, dilsel açıdan airin kendi imgeleminde yer alana sayısız kombinasyondan herhangi birini tercih etmesidir. airin poetik duruuna, yaratıcılıına ve yeteneine dayanan iir dili; yapısı gerei eretilemeli, girift, kapalı, imgesel ve sanatlı bir özellie sahiptir. Bu nedenle göstergeler aracılııyla oluturulan türlü aktarmalar, badatırmalar, yinelemeler, birletirmeler ve sapmalar iir türünün incelenmesini güçletirir. (eri, Demirgüne, 2008: 502) Yine dil göstergelerinin deiik kavramları çarıtırması, airlerin seçtikleri sözcüklerle özgün, canlı ve etkileyici bir anlatıma ulama istei de iir çözümlemelerini zorlatırır. iir çözümlemelerinde deiik yöntemlerin gelitirilmesi de esasen bu durumdan kaynaklanır. Nitekim dilbilimsel iir çözümlemesi de iirin bu çok yönlü yapısına uygun olarak aslında birbirini tamamlayan- deiik alanlardan oluur. iir; ses yönüyle sesbilimin ve görevsel sesbilimin; sözcüklerin seçimi, ses uygunluklarının oluturulmasıyla anlambilimin, bireysel dil kullanılmasıyla biçembilimin ve sözcükbilimin çözümleme alanına girer. (eri, Demirgüne, 2008: 503) Öte taraftan iirin anlatım biçimini dikkate alarak içeriin biçimini anlamlandırmak ve buradan da iirin bütün düzeylerdeki genel kuruluunu yeniden yaamak (Rifat, 2000: 21-22) amacını güden göstergebilimin de iir çözümlemesinde farklı bir yöntem önerdiini belirtmek gerekir. Göstergebilimsel yöntem, bir iirin anlamından çok anlamlandırma koullarını ortaya koymaya çalıır. (eri, Demirgüne, 2008: 503) airin iir üzerindeki otoritesinin sorunsallatırıldıı, iirin yazıldıı dönemin edebi, sosyal, politik ve kültürel balamından soyutlandıı bu atmosferde, göndergelerin anlamlandırılması okurun bu göndergeleri algılamasına göre deiir. Bu farklı algılamalar okuru, iirin/airin asıl amacına götüren yolları oluturur. Bu çalımada ise iir (Sanat), anlambilimsel/göstergebilimsel kuram dorultusunda çözümlenmitir. Nihayetinde Faruk Nafiz Çamlıbel in Sanat adlı iiri, gerek iir dilinin sanatlı, imgesel, özgün, karıtlıklara ve badatırmalara dayanan yapısı göz önünde bulundurularak gerekse göstergebilimsel ve anlambilimsel bakı açıyla deerlendirilerek analiz edilmeye çalıılmıtır. 2. Sanat iirinin Edebiyat Dünyasındaki Yeri Bilindii üzere tarih boyunca birçok air, iire ve sanata dair fikirlerini, sanat anlayılarını yansıtan poetikalar kaleme alır. Bu poetikalar, kimi zaman airin poetik fikirlerini yazdıı iirler aracılııyla dile getirmek istemesi sebebiyle manzum; kimi zaman da teorik bir çerçeve oluturma gayesiyle mensur bir karakter taıyabilir. (Çıkla, 2010: 19-32) Bu yönüyle poetik iirler üzerine yapılan

4 çalımaların çou, metnin dıına gönderme yapar. Çünkü iirde dile getirilen poetik fikirlerinin anlaılması ve balamına oturtulabilmesi için airinin edebi kiiliinin, etkilendii akımların, dönemin sosyal, siyasi, kültürel ve edebi atmosferinin anlaılması gerekir. Oysa iir, kendisi içinde ve kendisi için anlambilimsel ve göstergebilimsel açıdan incelendiin de kendi dıındaki görünümünden farklı bir özellik gösterebildii gibi airin poetik fikirlerinin daha iyi anlaılmasına katkı da sunabilir. Anadolu yu anlatmayı, Cumhuriyet devri airlerine estetik bir gaye olarak gösteren (Ed. Korkmaz, 2011: 245) Faruk Nafiz Çamlıbel, ulusal kurtulu savaıyla birlikte stanbul dan Anadolu ya açılan ve Memleket Edebiyatı adı verilen hareketin önemli temsilcilerindendir. Anadolu insanının hayatını, sıkıntılarını, mütevazılıını, yoksulluunu anlatmayı amaç edinen Çamlıbel, Batılı anlayıa angaje stanbul merkezli sanat ortamını eletirir. Ayrıca, Anadolu yu ve Anadolu insanını yüzeysel bir biçimde deil folklorik, corafi, kültürel ve sanatsal birikimi içerisinde kavrar. Nitekim Faruk Nafiz Çamlıbel in Sanat adlı iiri de her eyden önce Cumhuriyet Dönemi Türk iiri içerisindeki memleketçi eilimin poetikası olarak deerlendirilebilecek bir yapıttır. Selçuk Çıkla ya göre de Faruk Nafiz, milli edebiyat anlayıının iyice yerletikten, eskiden milli edebiyata karı çıkan birçok airin inadı kırıldıktan sonra, 1926 yılında kaleme aldıı Sanat balıklı bu iirinde; bazı sanatçıların milli hayattan, milli duygulardan nasiplenmediini vurgular ve Milli Edebiyatın sanat anlayıını açıkça dile getiren çok önemli bir poetik iir üretir. (Çıkla, 2010: 217) Ali hsan Kolcu ise Sanat iirini tahlil ederken, bu iirde Batı sanatına, edebiyatına aırı bir hayranlık duyan ve kendi kültürel deerlerine, sanatına, edebiyatına ve iirine sırt çeviren ya da bu deerleri Batılı bir bakı açısıyla deerlendiren sanatçılarla onların aksine kendi ulusal kültür, sanat, edebiyat ve folklor deerleriyle barıık sanatçıların karılatırmasını yapar. (Kolcu, 2007: 165) Sanat iirinin Faruk Nafiz Çamlıbel in sanat anlayıını yansıtan manzum bir poetika olduunu dile getiren Nurullah Çetin e göre ise iirde; kozmopolit, batıcı, kültürel anlamda milli benliini kaybetmi olanlara karı Anadolu kaynaklı Türk- slam kültürünü, sanatını ve dünya görüünü öne çıkar(an) (Çetin, 2004: 15) bir izleksel atmosfer söz konusudur. Alanyazında, poetik bir iir olduu genel anlamda kabul gören Sanat iirinin dilbilimsel bir yöntemle incelenmesi de oldukça önemlidir. Çünkü airin poetik fikirlerini aktarırken ikinci tekil kiiye dorudan seslenmesi, mesajını muhatabına aktarmak isterken karılatırmalardan ve benzetmelerden yararlanması, dilin sadece sanat ilevini deil aynı zamanda gönderge, anlatım ve iliki ilevini de kullanması Sanat iirinin anlambilimsel ve göstergebilimsel açıdan analizini gerekli kılar Sanat iirinin ncelenmesi Biçimsel ve Dilbilgisel nceleme Sanat Yalnız senin gezdiin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyârımız da bin bir bahârı saklar! Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, ncinir düz caddede dada gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık bir mâbedin içini, Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, Bize heyecan verir bir parça yeil çini Sen raksına dalarken için titrer derinden Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebein, Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden Topraa diz vuruu da gibi bir zeybein. Fırtınayı andıran orkestra sesleri Bir ürperi getirir senin sinirlerine, Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Bizde geçer en hazin bir mûsîki yerine!

5 Sen anlıyan bir gözle süzersin uzun uzun Yabancı bir ehirde bir kadın heykelini, Biz duyarız en büyük zevkini rûhumuzun Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini Baka sanat bilmeyiz, karımızda dururken Yazılmamı bir destan gibi Anadolu muz. Arkada, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uurlar olsun Ayrılıyor yolumuz! Sanat iiri, 6 dörtlüe ayrılmı 24 dizeden oluur. iirde, 7+7 biçiminde duraklı 14 lü hece ölçüsü kullanılmıtır. Muhatabına dorudan seslenmek ve onu üzerinden poetik fikirlerini daha da somutlamak için ikinci tekil kiiye seslenen air, 7+7 duraklara bavurarak hem bir konuma, hitabet atmosferi salar hem de iire ahenk kazandırır. Yine çapraz kafiye örgüsünün kullanıldıı iirde, daha çok tam ve zengin uyakları tercih eden air, deruni bir ahenk oluturduu gibi iire müzikal bir hava katar. Öte taraftan asonans ve aliterasyon gibi ünlü ya da ünsüz tekrarlarına bavurulması, iirdeki musiki öesini güçlendirdii gibi, airin sözcükleri çok titiz bir biçimde seçtiini, sözcüklerin tınılarına, müzikalitelerine ve aralarındaki uyuma dikkat ettiini gösterir. Sanat iiri dilbilgisel açıdan tahlil edildiinde dikkati çeken eylerin baında sıfatların çokluu gelir. Kendi poetik fikirlerini anlatmayı iirin izleksel boyutunun merkezine oturtan air, sadece kendisinin deil Cumhuriyet le birlikte Anadolu ya yönelen romantik memleketçi iirin ilkelerini nitelemek ve betimlemek için sıfatlardan epey yararlanır. Nitekim balık dâhil 142 sözcükten oluan iirde 35 sıfat, 43 isim, 9 zarf, 4 edat, 3 balaç, 15 zamir, 1 ünlem, 19 fiil, 13 fiilimsi türünden sözcük vardır. Fiilimsilerin de 7 tanesinin sıfat-fiil olduu göz önünde bulundurulursa iirde, niteleme ve betimleme eiliminin belirleyicilii ortaya çıkar.yine 24 dizeden oluan iirde 16 tümcenin bulunması, mecazlı ve soyut ifadelerden çok gerçek ve somut anlamlı sözcüklerin kullanılması, airin poetik fikirlerini açık ve net bir biçimde ifade etmek istemesinin nedenidir Sanat iirinin Kesitlere Ayrılması Edebi bir metni göstergebilimsel anlamda incelemenin en temel ilkesi, yapıyı oluturan kesitleri belirlemek, çözümlemek ve dier kesitlerle arasındaki dizgesel sistematii saptamaktır. Anlatım düzeyi ve içerik düzeyi biçiminde iki boyutu olan bu kesitler, anlatım düzeyinde sesbirimlerden yola çıkılarak biçimsel bir çözümlemeye, içerik düzeyinde ise anlambirimlerden yola çıkılarak içeriksel bir çözümlemeye tabii tutulur. (Rifat, 2012: 17) Böylece nasıl ki bir yazarın/airin bütün yapıtları arasındaki ilikiler sonucunda yeni anlamlar üretiliyorsa, bir edebi metnin belirli bir kesiti ile dier kesitler arasındaki ilikiler saptanır ve her anlamsal kesitin metnin bütünlüklü yapısı içerisindeki deeri ve ilevi belirlenir. Sanat iiri, 6 anlamsal kesit balamında incelenebilir. Birinci kesit: Yalnız senin gezdiin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyârımız da bin bir bahârı saklar! Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, ncinir düz caddede dada gezen ayaklar. iirinin bütününe baktıımızda ilk bata, Cumhuriyet le birlikte Anadolu ya yönelen bir sanat anlayıının ifadesi göze çarpar. Biz-sen karıtlıı balamında bir karıtlık algısı oluturan Çamlıbel, memleketçi sanatı savunurken, Batılı sanat anlayıını temsil eden kesimleri de sen ifadesiyle eletirir. Hatta bu tür sanat anlayıını itibardan düürmeye çalıır. lk kesitte içeriksel düzeyde iki anlambirimden bahsedilebilir. lki Batılı sanat ortamına gönderimde bulunan bahçe ve çiçek göstergelerinin karısına Anadolu nun tarihi, sanatsal, folklorik birikimine gönderim yapan diyar ve binbir çiçek göstergeleri konur. iirin tüm kesitlerinde karımıza çıkan bu karıt göndergelerin kullanımı iirin içeriksel anlamda karıtlıklar üzerinden ilerleyen bir yapıya sahip olduunu gösterir. lk kesitteki dier anlambirimsel karıtlık ise düz cadde ile da göstergeleri balamında kurulur. Burada düz cadde ; kent, Batı, yapaylık, yabancı, modern gibi bildirimleri karılarken; da ise köy, Dou, doallık, ulusal ve geleneksel olanı çarıtırır. Öte taraftan anlatım düzeyinde de iç sesler ve

6 uyaklarla sanatsal bir söyleyi yakalanmaya çalıılır. Tüm kesit boyunca tekrar eden z sesi, bir aliterasyon olutururken, çiçek/çek ve saklar/ayaklar sözcükleri arasındaki tam ve zengin uyak kullanımları iire belirli bir ahenk kazandırır. Yine 7+7:14 lü hece ölçüsü ve a-b-a-b biçimindeki çapraz kafiye örgüsü de hemen bu kesitin anlatım düzeyini göstermekle birlikte iirin dier kesitleriyle de yapısal bir sistematik oluturur. kinci kesit: Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık bir mâbedin içini, Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, Bize heyecan verir bir parça yeil çini iirin ikini kesiti de ilk kesitte olduu gibi Batı ya angaje kozmopolit sanat anlayıı ile memleketçi sanat anlayıı arasındaki farkı belirten anlambirimler üzerine kuruludur. Burada Batı nın ve Dou nun mimari anlayılarına gönderimde bulunan göstergeler kullanılır. Faruk Nafiz Çamlıbel, Batı mimarisini ve sanatını ince bir mozaik ve asırlık bir mabed göstergeleriyle betimlerken; Dou mimarisini ve sanatını sülüs yazı ve yeil çini gibi dini gönderimleri olan göstergelerle anlatır. Yine birinci kesitte olduu gibi memleketçi edebiyat anlayıını anlam, deer skalasında önceleyen air, Batılı anlayıı simgeleyen göstergeleri ise karıt bir düzleme yerletirir. Anlatım düzeyinde ise iç sesler ve uyaklarla sanatsal bir söyleyie ulamaya çalıır. Tüm kesit boyunca tekrar eden s sesi, bir aliterasyon olutururken, arar da/duvarda ve içini/çini sözcükleri arasındaki tam ve zengin uyak kullanımlarıyla iire belirli bir ahenk kazandırır. Üçünü Kesit: Sen raksına dalarken için titrer derinden Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebein, Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden Topraa diz vuruu da gibi bir zeybein. Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk iki kesitte olduu gibi üçüncü kesitte de Batı ya angaje sanat anlayıına karı memleketçi sanatın savunusu deiik göstergeler üzerinden yapar. Bu kesitte tercih edilen anlambirimler, karıt anlayılarının müzik ve dans alanındaki tercihlerine gönderim yapar. Nitekim çiçekli sahnedeki beyaz kelebein raksı göstergesi, Batı ya angaje sanat anlayıını savunanların müzik ve dans konusundaki beenisine gönderim yapar. Memleketçi sanatın Anadolu nun folkloruna, geleneksel müzik ve dans unsurlarına gönderimde bulanan gösterge ise da gibi zeybein topraa diz vuruu ifadesidir. Anlatım düzeyinde de dier kesitlerle tam bir uyum ve simetri içinde olan üçüncü kesitte de yine benzer ses ve uyak tercihleri dikkat çeker. Dördüncü Kesit: Fırtınayı andıran orkestra sesleri Bir ürperi getirir senin sinirlerine, Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Bizde geçer en hazin bir mûsîki yerine! iirin dördüncü kesitindeki göstergeler, Batı ya angaje edebiyat anlayıı ile memleketçi edebiyatı, müzik anlayıları üzerinde karılatırmaya müsait gönderimler içerirler. Nitekim orkestra sesleri göstergesi, Batılı müzik kültürünü çarıtırırken; ıstırap çekenlerin acıklı nefesleri göstergesi bir taraftan Doulu, ulusal müzik kültürünün doallıına gönderimde bulunurken öte taraftan alt gönderimlerle Anadolu insanının yoksulluunu ve çaresizliini imler. Anlatım düzeyinde ise iç sesler ve uyaklarla sanatsal bir söyleyie ulamaya çalıılır. Tüm kesit boyunca tekrar eden s sesi, bir aliterasyon olutururken, -ı ve -i seslerinin tekrarı asonans oluturur. Yine sesleri/nefesleri ve sinirlerine/yerine sözcükleri arasındaki tam uyak kullanımları iire anlatım düzeyinde bir müzikalite kazandırdıı gibi kesitler arasında da bir simetri ve uyum oluumuna katkı sunar. Beinci Kesit: Sen anlıyan bir gözle süzersin uzun uzun Yabancı bir ehirde bir kadın heykelini, Biz duyarız en büyük zevkini rûhumuzun Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini

7 Faruk Nafiz Çamlıbel in iirin beinci kesitinde tercih ettii göstergeler, Batılı sanat anlayıı ile memleketçi sanatı bu kez de mimari üzerinden karılatırmaya müsait gönderimler taır. Batılı mimariye gönderimde bulunan yabancı bir ehirdeki bir kadın heykeli göstergesi, hem Batı da yani Avrupa da mimarinin gelitiini, kentlerin birçok heykelle süslendiini bildirir, hem de bir alt gönderim ögesi olarak kadın heykellerinin yapılabildiini ve sergilenebildiini imler. Oysa Dou da daha da özel olarak söylersek Anadolu da böyle bir heykel sanatı, biraz da dini kısıtlamalarla pek tasvip edilmedii için Faruk Nafiz Çamlıbel de Dou mimarisine gönderimde bulunan bir gösterge bulamaz. Bunun yerine Anadolu köylüsünün çalıkanlıına, cefakârlıına gönderim yapan bir köylünün kıvrılmayan beli göstergesini tercih eder. çerik düzeyinde Dou ile Batı yı hep farklı sanatlara gönderim yapan Çamlıbel anlatım düzeyinde ise tüm kesitler arasında belirli bir uyum oluturmayı baarır. Beinci kesitte de benzer bir durum söz konusudur. Nitekim kesit boyunca tekrar eden z sesi, bir aliterasyon oluturur. Yine uzun/ruhumuzun ve heykelini/belini sözcükleri arasındaki zengin ve tam uyak kullanımları iire anlatım düzeyinde bir müzikalite kazandırır. Altıncı Kesit: Baka sanat bilmeyiz, karımızda dururken Yazılmamı bir destan gibi Anadolu muz. Arkada, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uurlar olsun Ayrılıyor yolumuz! iirin altıncı ve son kesiti, kendisinden önceki kesitlerdeki gibi Batı ya angaje sanat ile memleketçi sanat anlayıları arasındaki farklılıkları çeitli sanat dallarına gönderimde bulunan göstergelerle dile getirmek yerine, airin esas amacını ifade eden daha açık ve anlaılır göstergeler içerir. Nitekim poetik bir iir olarak tasarlanan ve airin memleketçi edebiyat anlayıını benimsetmek amacıyla kaleme aldıı Sanat iirinin son kesitindeki göstergeler dorudan Anadolu ya yönelii telkin eder. Örnein Yazılmamı bir destan gibi Anadolu muz göstergesi, yüzyıllarca ihmal edilmi Anadolu ya yönelie, onun kültürel, sosyal, folklorik ve sanatsal birikimiyle bulumaya gönderimde bulunur. Ayrıca biz bu yolda türküler tuttururken göstergesi ise Cumhuriyet aydınının, sanatçısının izlemesi gereken yol imlenir. Ayrılıyor yolumuz göstergesi de Batı ya angaje sanat anlayıından kopua, onunla araya mesafe koymaya gönderim yapar. Altıncı kesitte, içeriksel düzeyin aksine anlatım düzeyinde dier kesitlerle bir simetri ve uyum söz konusudur. Nitekim kesit boyunca tekrar eden ses tekrarları bir ahenk oluturur. Yine dururken/tuttururken ve Anadolu muz/yolumuz sözcükleri arasındaki zengin ve tam uyak kullanımları iire anlatım düzeyinde bir müzikalite kazandırır Sözcük Alanları ve Karıtlıklar Sanat iiri, Faruk Nafiz Çamlıbel in poetik fikirlerini Memleketçi Edebiyat ile Batıya Angaje Edebiyat karıtlıı balamında dile getirdii bir iirdir. Memleketçi Edebiyat anlayıını birinci çoul kii adılı Biz ile niteleyen air, Batıya Angaje Edebiyat eilimini yalnızlatırmak için ikinci tekil kii adılı Sen i tercih eder. Biz/Sen karıtlıı üzerine ina edilen iirde, anlambilimsel/göstergebilimsel atmosferde bu duruma uygun bir biçimde kurulur. Nitekim iirde dilin sanat ilevinden çok, anlatım ilevi ve çarı ilevi öne çıkarılır. Sanat iirinin dili de eretilemeli, girift, kapalı, imgesel özelliklerine pek uymadıı gibi iirde; göstergeler aracılııyla oluturulan aktarmalara, badatırmalara, yinelemelere, birletirmelere ve sapmalara çok fazla rastlanmaz. iirdeki sözcük alanları ve karıtlıklar airin poetik fikirlerini ifade etmesini salamak amacıyla somut, açık ve anlaılır olduu gibi Memleketçi Edebiyat anlayıını yansıtan göstergeler pozitif, Batıya Angaje Edebiyat anlayıını niteleyen göstergeler ise genellikle negatif çarıımlar taır. Bu durum simetrik bir biçimde iirin sonuna kadar devam eder: (Çarı levi) Sen Batıya Angaje Edebiyat Anlayıı Yalnız senin gezdiin bahçede açmaz çiçek. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. Sen kubbesinde ince bir mozayik arar da gezersin kırk asırlık bir mabedin içini. Sen raksına dalarken için titrer derinden, çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebein. (Anlatım levi) Biz Memleketçi Edebiyat Anlayıı Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. ncinir düz caddede dada gezen ayaklar. Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda. Bize heyecan verir bir parça yeil çini. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden, topraa diz vuruu da gibi bir zeybein

8 Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperi getirir senin sinirlerine. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun, yabancı bir ehirde bir kadın heykelini Arkada, sana uurlar olsun Istırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en hazin bir musiki yerine. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Baka sanat bilmeyiz, karımızda dururken, yazılmamı bir destan gibi Anadolu muz Biz bu yolda türküler tuttururken Ayrılıyor yolumuz. Memleketçi Edebiyat Anlayıı savunulurken yukarıdaki tabloda da görüldüü gibi dilin daha çok, anlatım ve duygu ilevinden yararlanılır. Dilin anlatım ilevi, ileti ile konuucu arasındaki ilikileri ve konuucunun kendi iletisine karı davranıını ve tutumunu belirtir. Duygusal ve heyecana balı durumlar gibi konuucunun bireyselliinden ve öznelliinden izler taıyan anlatım ilevi, aynı zamanda BEN/Biz kii adılları yanında, anlatımsallık deeri olan sıfatlar, belirteçler, ünlem, sözdiziminde sözcüklerin düzenlenii, vurgu, seçilen sözcükler, noktalama göstergeleriyle ifade edilir. (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 94) Tüm bu ilkelere, Sanat iirinde özellikle Memleketçi Edebiyat Anlayıı nın savunulduu bölümlerde rastlamak mümkündür. Nitekim poetikasını Biz kii adılı balamında dile getiren Faruk Nafiz Çamlıbel, sıfatlar bata olmak üzere niteleyici göstergelerden epey yararlanır, sözcük seçimlerinde oldukça titiz ve üslupçu davranır, duygusallıa, öznellie ve heyecana yaslanan bir anlamsal/göstergesel atmosfer kurmaya çalıır. Batıya Angaje Edebiyat Anlayıı eletirilirken ise yukarıdaki tabloda da görüldüü gibi dilin daha çok, çarı ilevinden yararlanılır. Dilin çaı ilevi, alıcıya çarıda bulunma biçiminde gerçekleir ve esas itibariyle alıcıda bir tepki ve davranı deiiklii meydana getirme amacı taır. Aynı zamanda emir, 2. Kii adılları SEN/SZ, soru sorma, sorgulama öeleri (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 97) içerir. Sanat iirinde de Faruk Nafiz Çamlıbel, Batıya Angaje Edebiyat Anlayıı nı Sen kii adılı balamında yalnızlatırırken; aynı zamanda bu poetikayı savunan sanatçıların, aydınların kendilerini sorgulamalarını salamaya çalıır. Böylece Batıya hayranlık duyan sanatçıların davranılarında deiiklik yapmayı amaçlar. Sanat iirinde, dilin sanatsal ilevi pek öne çıkarılmaz. Örnein sanat ilevinin en belirgin özelliklerinden olan göstergelerin taıdıı iletinin kendisine dönük olması ilkesine Sanat iirinde pek rastlanmaz. Çünkü poetik fikirlerini geni kitlelere anlatmak isteyen airin dili, tamamen topluma yani dıa dönüktür. Yine dilin sanat ilevinin bir dier temel özellii olan edeerlilik ilkesinin seçme ekseninden birletirme eksenine aktarılması esnasında da daha somut, açık ve anlaılır anlamları/göstergeleri tercih eder. Bu balamda alıılmadık badatırmalara, imgelere, soyut ve kapalı göndermelere hemen hiç bavurmaz. Nitekim iirde; da gibi bir zeybek, fırtınayı andıran orkestra sesleri, bir destan gibi Anadolu muz gibi klasik benzetmelerin dıında edebi sanatlar yoktur. Öte taraftan 142 sözcükten oluan iirdeki mecazlı ifadeler unlardır: Baharı saklamak, Heyecan vermek, Sarmak, Raksına dalmak, Kalbini kımıldatmak, Ürperi getirmek, Istırap çekmek, Acıklı nefes, Hazin musiki, Gözle süzmek, çi titremek, Türkü tutturmak, Diz vurmak. Tüm bu mecazlı ifadelerin çounun deyimlemi olması da iirde anlamsal/göstergesel tercihinde dilin sanatsal ilevinden pek yararlanılmadıını gösterir. Sonuç Bu çalımada Faruk Nafiz Çamlıbel in Sanat adlı iiri anlambilimsel ve göstergebilimsel bir bakı açısıyla incelenmitir. iirdeki dilsel göstergeler incelendiinde, alanyazındaki algısının aksine; Sanat iirinde dilin sanatsal ilevinden çok, anlatım ve çarı ilevinin kullanıldıı söylenebilir. Çünkü dilin sanatsal ilevinin temel kriterleri olan özgün imgelere, alıılmamı badatırmalara, sapmalara ve özgün türetmelere hemen hiç bavurulmayan iirde, airin poetik fikirlerini anlatma gayesiyle dilsel göstergeler açık, anlaılır ve somut bir özellik gösterir. Bu balamda iirin yüzeysel yapısıyla iirsel ve mantıksal ilikilerin ürünü olan derin yapısı arasındaki fark, dilin sanatsal ilevinin kullanıldıı bir iire göre oldukça azdır. Kalıplamı, anonimlemi ve dolayısıyla çarıımsal zenginlie uygun olmayan dilsel göstergelerin ısrarla tercih edilmesi, poetik hatta politik kaygıların iirsel kaygıların önüne konulduunu gösterir. iirdeki sözcük alanları ve karıtlıklar da bu balamda

9 kurulur. Nihayetinde iir boyunca airin savunduu poetik fikirlerin sunumunda dilin anlatım ve duygu ilevine, eletirdii poetik anlayıların nitelenmesinde de dilin çarı ilevine bavurulur. KAYNAKÇA AKSAN, D (2013). iir Dili ve Türk iir Dili (7. baskı), Ankara: Bilgi Yayınevi. ÇETN, N (2004). iir Çözümleme Yöntemi (4. baskı), Ankara: (Yazarın kendi yayını). ÇIKLA, S (2010). Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar , Ankara: Akça Yayınları. DALI, A (2012). Göstergebilimsel Yöntemle Bir Efsane Çözümlemesi: Ferhat le irin, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, S.5/20, s ERDEM, M. D (2009). Göstergebilim (Semiotik) Açısından Rasim Özdenören in t Hikâyesi, TurkishStudies Dergisi, S:4/6, s ER, K & DEMRGÜNE, S (2008). Sessiz Gemi iirinin Anlambilimsel/Göstergebilimsel ncelenmesi, TurkishStudies Dergisi, S:3/4, s KIRAN, Z& KIRAN EZLER, A (2010). Dilbilime Giri (3.baskı), Ankara: Seçkin Yayınevi. KOLCU, A. (2007). Modern Türk iiri 1-iir Tahlilleri, Konya: Salkımsöüt Yayınları. KORKMAZ, R. (Ed) (2011). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (6. baskı), Ankara: Grafiker Yayınları. RFAT, M (2000). Gösterge Avcıları (2. baskı), stanbul: Om Yayınevi. (2012). Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme, stanbul: Yapı Kredi Yayınları. TEPEL, Y (2013). Necip Fazıl ın Kaldırımlar iiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çözümleme, Turkish Studies Dergisi, S:8/1, s

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

O.Ö. 100 Temel Eser. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan :21 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 6397

O.Ö. 100 Temel Eser. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan :21 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 6397 TANITIM: Memleket edebiyatı, İstanbul yerine Anadolu ve insanlarının anlatılmasıdır. Milli Mücadele yıllarında birçok İstanbullu şair ve yazar Ankara gibi bozkır kasabasına gelip eserler verdiler. Faruk

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 ŞİİR VE GÖRSELLİK Şiir, Fotoğraf ve Gerçeklik...15 Şiir, Fotoğraf ve Görme...25 Şiirin ve Fotoğrafın İşlevleri...29 Şiir, Fotoğraf ve İmge...32 Çoklu Okuma...38 Çözümleme Kılavuzu...50

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

GRAFK TASARIM ÜRÜNLERNDE ANLAMIN KURGULANII OLARAK NESNENN DÖNÜTÜRÜLMES

GRAFK TASARIM ÜRÜNLERNDE ANLAMIN KURGULANII OLARAK NESNENN DÖNÜTÜRÜLMES GRAFK TASARIM ÜRÜNLERNDE ANLAMIN KURGULANII OLARAK NESNENN DÖNÜTÜRÜLMES Özgür AKTA Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eitim - Öretim ve Sınav Yönetmeliinin Resim Bölümü çin Öngördüü

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

John LYE** Çev.: Adem ÇALIKAN***

John LYE** Çev.: Adem ÇALIKAN*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 YAPISALCILIIN BAZI ÖGELER VE EDEBYAT TEORSNE UYGULAMASI*

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES *

MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES * MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES * ngilizce den Çeviren Yrd. Doç. Dr.. Murat ÇAKMAKÇI** * Mikhail Mikhailoviç Bakhtin, XX. yüzyılın en etkili edebiyat eletirmenlerinden birisidir. Fakat, genellikle

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

International Journal of Language Academy AN ANALYSIS AND THE SIGNIFICATION OF SIGNS IN THE POEM SENİ YAŞAMAK

International Journal of Language Academy AN ANALYSIS AND THE SIGNIFICATION OF SIGNS IN THE POEM SENİ YAŞAMAK ISSN: 2342-0251 DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.423 Volume 4/3 Autumn 2016 p. 59/66 AN ANALYSIS AND THE SIGNIFICATION OF Article History: Received 09.08.2016 Received in revised form 20.08.2016

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

PERÇEML SOKAK TA GERÇEKÜSTÜCÜ UNSURLAR THE SURREALIST ELEMENTS IN PERÇEML SOKAK Betül MUTLU *

PERÇEML SOKAK TA GERÇEKÜSTÜCÜ UNSURLAR THE SURREALIST ELEMENTS IN PERÇEML SOKAK Betül MUTLU * Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PERÇEML SOKAK TA GERÇEKÜSTÜCÜ UNSURLAR

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES TEKSTL BÖLÜMÜ TEKSTL ANASANAT DALI LSANS TEZ GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI Gül Menet KIRMIZI Danıman Yard. Doç.

Detaylı

SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM

SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (1) 2004, 101-108 SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM A METHODOLOGY FOR DESIGNING SOCIAL SYSTEMS IN SYSTEMS THINKING Mehmet DERMENC Dou

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s.

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s. MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s. Ahmet DALI M. Fuat Köprülü milli Türk destanlarını corafi sahalara göre tasnif ederken Altay-Yenisey bölgesini

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme Yan?nda 10 Adet Deneme S?nav? Kitab? + 1 Adet Cevap Çözümleme Kitab? - Tarih Atlas KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Seti 23 DVD + 10 Kitap Atlas KPSS E?itim Seti?le Kurslara Son... Sizler?çin 23 DVD'ile

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 YAPILANDIRMACI ÖRENME SÜRECNDE KAVRAMLAR VE ÖNEM: KAVRAMLARIN PEDAGOJK AÇIDAN NCELENMES

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER 6. 1 6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER Analog çarpma devreleri, giri gerilimlerinin çarpımıyla orantılı çıkı gerilimi veren düzenlerdir ve aradaki iliki V O =.V.V Y (6.1) eklindedir. büyüklüü çarpma devresinin

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ Kod Dersin Adı Yıl/Yarıyıl Dersin İçeriği DBB119 Dilbilime Giriş I. Yıl I. Yarıyıl DBB121 Dilbilgisi Kavramları

Detaylı

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi Sayı:48 Sayı:48 "!# $&%"')("( www.ette.gen.tr Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini, kartla yapılan tüketimi baz alarak

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı