Anahtar Sözcükler: iir, iir Çözümlemesi, Anlambilim, Göstergebilim, Faruk Nafiz Çamlıbel, Sanat.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Sözcükler: iir, iir Çözümlemesi, Anlambilim, Göstergebilim, Faruk Nafiz Çamlıbel, Sanat."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: FARUK NAFZ ÇAMLIBEL N SANAT R ÜZERNE ANLAMBLMSEL/GÖSTERGEBLMSEL BR NCELEME THE SEMANTIC/SEMIITICAL ANALYSIS ON FARUK NAFZ ÇAMLIBEL S POEM CALLED SANAT Fethi DEMR Öz Faruk Nafiz Çamlıbel in Sanat adlı iiri, Cumhuriyet in kurulu yıllarıyla Anadolu ya yönelmeyi esas alan memleketçi romantik eilimin poetikası niteliindeki bir sanat eseridir. Poetik bir yaklaımın geni kesimlere benimsetilmesinin öncelendii bu iiri, anlambilimsel/göstergebilimsel bir bakı açısıyla incelemek, hem özelde Sanat iirinin hem de mesaj verme amacının sanatsal kaygıların önünde olduu edebi metinlerin anlamsal/göstergesel yapısını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu balamda dilbilim ve göstergebilim açısından iir dilinin özellikleri ve incelenmesi konusunda teorik bilgiler verilmi, dilin sanatsal ilevinin kavramsal bir çerçevesi oluturulmutur. Sanat iirindeki dilsel göstergeler incelendiinde ise alanyazındaki algısının aksine; iirde dilin sanatsal ilevinden çok, anlatım ve çarı ilevinin kullanıldıı tespit edilmitir. Çünkü dilin sanatsal ilevinin temel kriterleri olan özgün imgelere, alıılmamı badatırmalara, sapmalara ve özgün türetmelere hemen hiç bavurulmayan iirde, airin poetik fikirlerini anlatma gayesiyle dilsel göstergeler açık, anlaılır ve somut bir özellik gösterir. Bu balamda iirin yüzeysel yapısıyla iirsel ve mantıksal ilikilerin ürünü olan derin yapısı arasındaki fark, dilin sanatsal ilevinin kullanıldıı bir iire göre oldukça azdır. Kalıplamı, anonimlemi ve dolayısıyla çarıımsal zenginlie uygun olmayan dilsel göstergelerin ısrarla tercih edilmesi, poetik hatta politik kaygıların iirsel kaygıların önüne konulduunu gösterir. iirdeki sözcük alanları ve karıtlıklar da bu balamda kurulmutur. Nihayetinde iir boyunca airin savunduu poetik fikirlerin sunumunda dilin anlatım ve duygu ilevine, eletirdii poetik anlayıların nitelenmesinde de dilin çarı ilevine bavurulur. Böylece poetik ve politik mesaj verme kaygısıyla yazılan iirlerde, sanatsallıın yerini; düünceleri anlatma, toplumu etkileme, yeni bir iir anlayıını benimsetme gibi önceliklerin aldıı anlambilimsel/göstergebilimsel bir incelemeyle ispatlanmıtır. Sanat. Anahtar Sözcükler: iir, iir Çözümlemesi, Anlambilim, Göstergebilim, Faruk Nafiz Çamlıbel, Abstract Sanat the poem of Faruk Nafiz Çamlıbel; is a masterpiece which has the characteristics of nationalist romantic inclination, based on tendency to Anatolia in the foundation years of Republic. It is significant that to analyse this poem, transmits a poetic approach to large mass, with a semantic/semiotic view reflects semantic/ semiotics tructures of particularly the poem Sanat and literary texts, that aim to leave words rather than artistic concerns. In this context, theoritical information for analysing the characteristics of poem language in terms of linguistics and semiotics has been provided and the conceptual frame of language s artistic function has been constituted. When considered linguistic indicators in the poem Sanat, on the contrary to its perception in literature, it was identificated that in th epoem, functions of narration and association had been applied rather than the artistic function of language. Because, with the struggle of the poet to express his poetic ideas, linguistic sembols represent clear, comprehensible and concrete features in the poem in which unfamiliars cretism, deviations and authentic images that are main criterias of linguistic functions in language were never appealed. Concordantly, in this poem the difference between superficial structure and extensive structure arised from poetic and logical relations is slighter than the difference in a poem in which artistic function of language is applied. Persistently shown of linguistics sembols that were anonymised, steoretyped and so thatare not convenient for associative substance, demonstrates that poetic and politic concerns moved ahead of concerns on poem itself. Contrasts and lexisfields were constitued in term of this concern. Ultimately, through poem, to defend the poet s poeticide as the fuctions of emotions and narration are applied while being described of criticized poetic views of the Yrd.Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eitim Fakültesi.

2 poet, conative function is applied. Since therefore, in poems written by the apprehension of sending massage in poetic and politics, it was proved by a semantic/semiotic analyse that the place of art had been taken by priorities such as explaining ideas, affecting society, forcing community to adapt a new poemmentality. Keywords: Poem, Analysis of Poem, Semantics,Semiotics,Faruk Nafız Çamlıbel, Sanat 1. Giri Edebiyatın en kadim, köklü ve özgün türlerinin baında gelen iir sanatı üzerine yapılan incelemelerin tarihi nerdeyse iirin kendi tarihiyle yaıttır. Tarih boyunca, bata airlerin kendileri olmak üzere filozoflar, dilbilimciler, akademisyenler, sanat eletirmenleri ve aratırmacılar iirin içeriini, yapısını, tekniini ve oluumunu açıklamaya çalıan farklı yöntemler gelitirmeye çalıır. Bu konuyu sistematik bir biçimde ilk ele alan Platon, daha çok iiri de kapsayacak bir biçimde sanatın kaynaı ve ilevi üzerinde durur. Platon, deimeyen, insandan baımsız mükemmel bir gerçekliin varlıından bahseder. Yani durmadan deien duyu dünyasına karılık, ancak düünce ile kavranabilen, deimez bir idea lar (formlar) dünyasına inanır. Bizim duyularla algıladıımız maddi dünyanın aslında bir kopyadan (mimesis) ibaret olduunu, gerçek olanın bunların ideası olduunu savunur. (Dalı, 2012: 14) Bu nedenle sanatı, taklidin taklidi olarak niteleyen Platon, ideal devlet anlayıında sanata ve sanatçıya yer vermez. Platon un fikirlerini köktenci bir yaklaımla olmasa bile sorunsallatıran, sanata, iire ve ozana dair farklı yaklaımlar ileri süren kii ise aynı zamanda Platon un örencisi olan Aristoteles tir. Aristoteles, sadece Platon un sanat konusundaki fikirlerini örtük bir biçimde de olsa eletirmekle kalmaz, aynı zamanda günümüze kadar etkisini sürdüren; sanat, edebiyat, iir incelemelerine de kaynaklık edecek poetik bir çerçeve oluturur. Nitekim Aristoteles in -aynı zamanda türün ilk örnei olan- Poetika sından bu yana, önceleri trajedi ve destan türlerinin temel özelliklerinin ve bileenlerinin ortaya konmasına dayanan iir incelemeleri, sonraları daha çok iirin içeriinin ve yapısının anlaılması, imgesel çeitliinin ve estetik düzeyinin belirlenmesi faaliyetlerine dönüür. Yine iir incelemelerin tarihsel geliim süreci boyunca inceleme yönteminin esasını tekil eden unsur da deiir. Balarda airlerinin yaamı, sanat anlayıı, dier eserleri, etkilendii akımlar ve dönemin özellikleri gibi dı etkenlere balı olarak tahlil edilen iirler, metin merkezli yöntemlerin gelitirilmesi ve dilbilimin iir incelemelerinde kullanılmaya balamasıyla farklı bir boyuta evrilir. (Tepeli, 2013: 2994) iir bata olmak üzere dile dayalı sanatların incelenmesinde bir paradigma deiiklii yaratan, farklı bir metodoloji ve bakı açısı getiren en önemli yeniliklerden biri, kukusuz Saussure nün öncülüü yaptıı göstergebilim/dilbilim çalımalarıdır. Dilin, kavramları belirten bir göstergeler dizgesi olarak nitelendii bu çalımalar, hızlı bir biçimde yayılır. Özellikle 20. Yüzyılın baından itibaren gittikçe yaygınlaan göstergebilim, bildiriimin olduu her yerde kendini var eden, varlıa, nesneye, kavrama dair göstergeleri çözümlemeye çalıır. Daha genel bir ifadeyle bir nesne kendisinden baımsız bir unsurla ifade ediliyorsa orada muhakkak gösteren/gösterilen ilikisi vardır. (Erdem, 2009: 121) iir bata olmak üzere edebi metinlerdeki dil göstergeleri ise giriftlii, soyutluu ve nedensellik balarının zayıflıı nedeniyle, göstergebilimsel/dilbilimsel çözümlemelere daha çok ihtiyaç duyulan bir alan olarak öne çıkar. Bu balamda gerek Saussure gerekse kendisinden sonra gelen,bata Rus biçimcileri olmak üzere dier göstergebilim/dilbilim okulları ve aratırmacıları bir edebi eseri, edebi kılan genel ilkeleri tespit etmeye çalıırlar. Saussure ün ifadesiyle tek ve gerçek konusu, kendi içinde ve kendisi için ele alınan dil (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 24) olan dilbilim, benzer bir yaklaımı bata iir olmak üzere tahliline dair bir yöntem kurmaya çalıtıı tüm alanlar için de önerir. Nitekim Saussure ün dilbilim için dile getirdii tanım, iir incelemeleri balamında yeniden kurulursa, iirin dilbilimsel analizi için tek ve gerçek konusu kendi içinde ve kendisi için iir olan kavramsal bir çerçeve çıkar. Böylece iir incelemeleri dilbilimin verileriyle hem metin merkezli bir hüviyet kazanır hem de daha nesnel hale gelir. Ayrıca iir söze dayandıı, iirin gereci sözcükler ve çeitli anlatım biçimlerini yansıtan tümceler olduu için iir dilinin incelenmesi her alandan önce dilbilimin görevi ve yetki alanı içinde yer alır. (Aksan, 2013: 23) iir incelemelerini kendi görev ve yetki alanı içinde gören dilbilimin, yine dilin kendisini aratırırken kullandıı dili tarihsel balamından çok var olan durumu üzerinden esüremli bir bakı açısıyla ele alması da dilbilimin iiri inceleme yöntemine yansır

3 Dilbilim, iire her eyden önce ana malzemesini oluturan dil balamında bakar. iir dilinin niteliklerini, onu günlük dilden ayıran farklılıkları saptamaya çalıır. Dili bir göstergeler dizgesi olarak tanımlayan dilbilim, iirin doası gerei sahip olduu daha estetik ve kompleks göstergeler dizgesini çözümlemek ister. Nitekim iir çözümlemelerinde dilbilimsel bir yöntemi esas alan klovski, Tomaevski, Vinogradoff gibi aratırmacılar iiri ortaya çıkaran öeler üzerinde dururlar. Bu alandaki çalımalarını daha youn bir biçimde sürdüren Roman Jakobson ise dilbilimin, dilin yapısının tümünü incelemekte olması nedeniyle, yazın incelemelerinin, bu alanın ayrılmaz bir parçası olduunu savunur. (Aksan, 2013: 23) Bir dilsel iletiyi sanat yapan nedir? Neden bu metin deil de u metin, bu deil de baka bir tümce bize daha iirsel gelir? (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 104) sorularından hareket eden Jakobson dilbilim alanında epey karılık bulan altı ilev saptar. Jakobson a göre dilin; gönderge, anlatım, çarı, iliki ve üstdil ilevlerinin yanında bir de sanat ilevi vardır. Sanat ilevi esas olarak dilde varolan seçme ve birletirme düzenlemeleriyle salanır. Seçme de, dile getirilmek istenen kavramın dorudan balı olduu gösterge, dilin iir ilevi söz konusu olduu zaman fazla önemli deildir. Asıl önemli olan, benzer ya da ilikili bir baka göstergeden yararlanılmasıdır. (Aksan, 2013: 24) Sanat ilevinin en belirgin özelliklerinden biri de göstergelerin taıdıı iletinin kendisine dönük olmasıdır. letinin kendine dönük olması, iletinin ileti olarak odaklanması, dilin sanatsal ya da estetik ilevine (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 105) tekabül etmesi elbette iir dilinin de içe dönük olması anlamına gelir ve iirin sesbilgisel, sözdizimsel ve onun tüm yapısı gibi benzerlik ilikileriyle ve koutlukların olumasıyla açıklanır. Dilin sanat ilevinin sadece iirle ve edebiyatın dier türleriyle sınırlı olmadıını ileri süren Jakobson, arkılar, reklam metinleri, sözcük oyunları, sloganlar, özdeyiler bata olmak üzere dili kullanan tüm bireylerde bu ilevin bulunduunu belirtir. Jakobson a göre bu gibi durumlarda sanatsal/iirsel ilev ikincil ve rastlantısaldır. Ancak iirsel ilev temel ve zorunlu olduu zaman iirden söz edilebilir. (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 108) Bu balamda birincil ve bilinçli bir biçimde edeerlilik ilkesinin seçme ekseninden birletirme eksenine aktarılmasına (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 106) dayanan iir, dilsel açıdan airin kendi imgeleminde yer alana sayısız kombinasyondan herhangi birini tercih etmesidir. airin poetik duruuna, yaratıcılıına ve yeteneine dayanan iir dili; yapısı gerei eretilemeli, girift, kapalı, imgesel ve sanatlı bir özellie sahiptir. Bu nedenle göstergeler aracılııyla oluturulan türlü aktarmalar, badatırmalar, yinelemeler, birletirmeler ve sapmalar iir türünün incelenmesini güçletirir. (eri, Demirgüne, 2008: 502) Yine dil göstergelerinin deiik kavramları çarıtırması, airlerin seçtikleri sözcüklerle özgün, canlı ve etkileyici bir anlatıma ulama istei de iir çözümlemelerini zorlatırır. iir çözümlemelerinde deiik yöntemlerin gelitirilmesi de esasen bu durumdan kaynaklanır. Nitekim dilbilimsel iir çözümlemesi de iirin bu çok yönlü yapısına uygun olarak aslında birbirini tamamlayan- deiik alanlardan oluur. iir; ses yönüyle sesbilimin ve görevsel sesbilimin; sözcüklerin seçimi, ses uygunluklarının oluturulmasıyla anlambilimin, bireysel dil kullanılmasıyla biçembilimin ve sözcükbilimin çözümleme alanına girer. (eri, Demirgüne, 2008: 503) Öte taraftan iirin anlatım biçimini dikkate alarak içeriin biçimini anlamlandırmak ve buradan da iirin bütün düzeylerdeki genel kuruluunu yeniden yaamak (Rifat, 2000: 21-22) amacını güden göstergebilimin de iir çözümlemesinde farklı bir yöntem önerdiini belirtmek gerekir. Göstergebilimsel yöntem, bir iirin anlamından çok anlamlandırma koullarını ortaya koymaya çalıır. (eri, Demirgüne, 2008: 503) airin iir üzerindeki otoritesinin sorunsallatırıldıı, iirin yazıldıı dönemin edebi, sosyal, politik ve kültürel balamından soyutlandıı bu atmosferde, göndergelerin anlamlandırılması okurun bu göndergeleri algılamasına göre deiir. Bu farklı algılamalar okuru, iirin/airin asıl amacına götüren yolları oluturur. Bu çalımada ise iir (Sanat), anlambilimsel/göstergebilimsel kuram dorultusunda çözümlenmitir. Nihayetinde Faruk Nafiz Çamlıbel in Sanat adlı iiri, gerek iir dilinin sanatlı, imgesel, özgün, karıtlıklara ve badatırmalara dayanan yapısı göz önünde bulundurularak gerekse göstergebilimsel ve anlambilimsel bakı açıyla deerlendirilerek analiz edilmeye çalıılmıtır. 2. Sanat iirinin Edebiyat Dünyasındaki Yeri Bilindii üzere tarih boyunca birçok air, iire ve sanata dair fikirlerini, sanat anlayılarını yansıtan poetikalar kaleme alır. Bu poetikalar, kimi zaman airin poetik fikirlerini yazdıı iirler aracılııyla dile getirmek istemesi sebebiyle manzum; kimi zaman da teorik bir çerçeve oluturma gayesiyle mensur bir karakter taıyabilir. (Çıkla, 2010: 19-32) Bu yönüyle poetik iirler üzerine yapılan

4 çalımaların çou, metnin dıına gönderme yapar. Çünkü iirde dile getirilen poetik fikirlerinin anlaılması ve balamına oturtulabilmesi için airinin edebi kiiliinin, etkilendii akımların, dönemin sosyal, siyasi, kültürel ve edebi atmosferinin anlaılması gerekir. Oysa iir, kendisi içinde ve kendisi için anlambilimsel ve göstergebilimsel açıdan incelendiin de kendi dıındaki görünümünden farklı bir özellik gösterebildii gibi airin poetik fikirlerinin daha iyi anlaılmasına katkı da sunabilir. Anadolu yu anlatmayı, Cumhuriyet devri airlerine estetik bir gaye olarak gösteren (Ed. Korkmaz, 2011: 245) Faruk Nafiz Çamlıbel, ulusal kurtulu savaıyla birlikte stanbul dan Anadolu ya açılan ve Memleket Edebiyatı adı verilen hareketin önemli temsilcilerindendir. Anadolu insanının hayatını, sıkıntılarını, mütevazılıını, yoksulluunu anlatmayı amaç edinen Çamlıbel, Batılı anlayıa angaje stanbul merkezli sanat ortamını eletirir. Ayrıca, Anadolu yu ve Anadolu insanını yüzeysel bir biçimde deil folklorik, corafi, kültürel ve sanatsal birikimi içerisinde kavrar. Nitekim Faruk Nafiz Çamlıbel in Sanat adlı iiri de her eyden önce Cumhuriyet Dönemi Türk iiri içerisindeki memleketçi eilimin poetikası olarak deerlendirilebilecek bir yapıttır. Selçuk Çıkla ya göre de Faruk Nafiz, milli edebiyat anlayıının iyice yerletikten, eskiden milli edebiyata karı çıkan birçok airin inadı kırıldıktan sonra, 1926 yılında kaleme aldıı Sanat balıklı bu iirinde; bazı sanatçıların milli hayattan, milli duygulardan nasiplenmediini vurgular ve Milli Edebiyatın sanat anlayıını açıkça dile getiren çok önemli bir poetik iir üretir. (Çıkla, 2010: 217) Ali hsan Kolcu ise Sanat iirini tahlil ederken, bu iirde Batı sanatına, edebiyatına aırı bir hayranlık duyan ve kendi kültürel deerlerine, sanatına, edebiyatına ve iirine sırt çeviren ya da bu deerleri Batılı bir bakı açısıyla deerlendiren sanatçılarla onların aksine kendi ulusal kültür, sanat, edebiyat ve folklor deerleriyle barıık sanatçıların karılatırmasını yapar. (Kolcu, 2007: 165) Sanat iirinin Faruk Nafiz Çamlıbel in sanat anlayıını yansıtan manzum bir poetika olduunu dile getiren Nurullah Çetin e göre ise iirde; kozmopolit, batıcı, kültürel anlamda milli benliini kaybetmi olanlara karı Anadolu kaynaklı Türk- slam kültürünü, sanatını ve dünya görüünü öne çıkar(an) (Çetin, 2004: 15) bir izleksel atmosfer söz konusudur. Alanyazında, poetik bir iir olduu genel anlamda kabul gören Sanat iirinin dilbilimsel bir yöntemle incelenmesi de oldukça önemlidir. Çünkü airin poetik fikirlerini aktarırken ikinci tekil kiiye dorudan seslenmesi, mesajını muhatabına aktarmak isterken karılatırmalardan ve benzetmelerden yararlanması, dilin sadece sanat ilevini deil aynı zamanda gönderge, anlatım ve iliki ilevini de kullanması Sanat iirinin anlambilimsel ve göstergebilimsel açıdan analizini gerekli kılar Sanat iirinin ncelenmesi Biçimsel ve Dilbilgisel nceleme Sanat Yalnız senin gezdiin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyârımız da bin bir bahârı saklar! Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, ncinir düz caddede dada gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık bir mâbedin içini, Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, Bize heyecan verir bir parça yeil çini Sen raksına dalarken için titrer derinden Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebein, Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden Topraa diz vuruu da gibi bir zeybein. Fırtınayı andıran orkestra sesleri Bir ürperi getirir senin sinirlerine, Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Bizde geçer en hazin bir mûsîki yerine!

5 Sen anlıyan bir gözle süzersin uzun uzun Yabancı bir ehirde bir kadın heykelini, Biz duyarız en büyük zevkini rûhumuzun Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini Baka sanat bilmeyiz, karımızda dururken Yazılmamı bir destan gibi Anadolu muz. Arkada, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uurlar olsun Ayrılıyor yolumuz! Sanat iiri, 6 dörtlüe ayrılmı 24 dizeden oluur. iirde, 7+7 biçiminde duraklı 14 lü hece ölçüsü kullanılmıtır. Muhatabına dorudan seslenmek ve onu üzerinden poetik fikirlerini daha da somutlamak için ikinci tekil kiiye seslenen air, 7+7 duraklara bavurarak hem bir konuma, hitabet atmosferi salar hem de iire ahenk kazandırır. Yine çapraz kafiye örgüsünün kullanıldıı iirde, daha çok tam ve zengin uyakları tercih eden air, deruni bir ahenk oluturduu gibi iire müzikal bir hava katar. Öte taraftan asonans ve aliterasyon gibi ünlü ya da ünsüz tekrarlarına bavurulması, iirdeki musiki öesini güçlendirdii gibi, airin sözcükleri çok titiz bir biçimde seçtiini, sözcüklerin tınılarına, müzikalitelerine ve aralarındaki uyuma dikkat ettiini gösterir. Sanat iiri dilbilgisel açıdan tahlil edildiinde dikkati çeken eylerin baında sıfatların çokluu gelir. Kendi poetik fikirlerini anlatmayı iirin izleksel boyutunun merkezine oturtan air, sadece kendisinin deil Cumhuriyet le birlikte Anadolu ya yönelen romantik memleketçi iirin ilkelerini nitelemek ve betimlemek için sıfatlardan epey yararlanır. Nitekim balık dâhil 142 sözcükten oluan iirde 35 sıfat, 43 isim, 9 zarf, 4 edat, 3 balaç, 15 zamir, 1 ünlem, 19 fiil, 13 fiilimsi türünden sözcük vardır. Fiilimsilerin de 7 tanesinin sıfat-fiil olduu göz önünde bulundurulursa iirde, niteleme ve betimleme eiliminin belirleyicilii ortaya çıkar.yine 24 dizeden oluan iirde 16 tümcenin bulunması, mecazlı ve soyut ifadelerden çok gerçek ve somut anlamlı sözcüklerin kullanılması, airin poetik fikirlerini açık ve net bir biçimde ifade etmek istemesinin nedenidir Sanat iirinin Kesitlere Ayrılması Edebi bir metni göstergebilimsel anlamda incelemenin en temel ilkesi, yapıyı oluturan kesitleri belirlemek, çözümlemek ve dier kesitlerle arasındaki dizgesel sistematii saptamaktır. Anlatım düzeyi ve içerik düzeyi biçiminde iki boyutu olan bu kesitler, anlatım düzeyinde sesbirimlerden yola çıkılarak biçimsel bir çözümlemeye, içerik düzeyinde ise anlambirimlerden yola çıkılarak içeriksel bir çözümlemeye tabii tutulur. (Rifat, 2012: 17) Böylece nasıl ki bir yazarın/airin bütün yapıtları arasındaki ilikiler sonucunda yeni anlamlar üretiliyorsa, bir edebi metnin belirli bir kesiti ile dier kesitler arasındaki ilikiler saptanır ve her anlamsal kesitin metnin bütünlüklü yapısı içerisindeki deeri ve ilevi belirlenir. Sanat iiri, 6 anlamsal kesit balamında incelenebilir. Birinci kesit: Yalnız senin gezdiin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyârımız da bin bir bahârı saklar! Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, ncinir düz caddede dada gezen ayaklar. iirinin bütününe baktıımızda ilk bata, Cumhuriyet le birlikte Anadolu ya yönelen bir sanat anlayıının ifadesi göze çarpar. Biz-sen karıtlıı balamında bir karıtlık algısı oluturan Çamlıbel, memleketçi sanatı savunurken, Batılı sanat anlayıını temsil eden kesimleri de sen ifadesiyle eletirir. Hatta bu tür sanat anlayıını itibardan düürmeye çalıır. lk kesitte içeriksel düzeyde iki anlambirimden bahsedilebilir. lki Batılı sanat ortamına gönderimde bulunan bahçe ve çiçek göstergelerinin karısına Anadolu nun tarihi, sanatsal, folklorik birikimine gönderim yapan diyar ve binbir çiçek göstergeleri konur. iirin tüm kesitlerinde karımıza çıkan bu karıt göndergelerin kullanımı iirin içeriksel anlamda karıtlıklar üzerinden ilerleyen bir yapıya sahip olduunu gösterir. lk kesitteki dier anlambirimsel karıtlık ise düz cadde ile da göstergeleri balamında kurulur. Burada düz cadde ; kent, Batı, yapaylık, yabancı, modern gibi bildirimleri karılarken; da ise köy, Dou, doallık, ulusal ve geleneksel olanı çarıtırır. Öte taraftan anlatım düzeyinde de iç sesler ve

6 uyaklarla sanatsal bir söyleyi yakalanmaya çalıılır. Tüm kesit boyunca tekrar eden z sesi, bir aliterasyon olutururken, çiçek/çek ve saklar/ayaklar sözcükleri arasındaki tam ve zengin uyak kullanımları iire belirli bir ahenk kazandırır. Yine 7+7:14 lü hece ölçüsü ve a-b-a-b biçimindeki çapraz kafiye örgüsü de hemen bu kesitin anlatım düzeyini göstermekle birlikte iirin dier kesitleriyle de yapısal bir sistematik oluturur. kinci kesit: Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık bir mâbedin içini, Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda, Bize heyecan verir bir parça yeil çini iirin ikini kesiti de ilk kesitte olduu gibi Batı ya angaje kozmopolit sanat anlayıı ile memleketçi sanat anlayıı arasındaki farkı belirten anlambirimler üzerine kuruludur. Burada Batı nın ve Dou nun mimari anlayılarına gönderimde bulunan göstergeler kullanılır. Faruk Nafiz Çamlıbel, Batı mimarisini ve sanatını ince bir mozaik ve asırlık bir mabed göstergeleriyle betimlerken; Dou mimarisini ve sanatını sülüs yazı ve yeil çini gibi dini gönderimleri olan göstergelerle anlatır. Yine birinci kesitte olduu gibi memleketçi edebiyat anlayıını anlam, deer skalasında önceleyen air, Batılı anlayıı simgeleyen göstergeleri ise karıt bir düzleme yerletirir. Anlatım düzeyinde ise iç sesler ve uyaklarla sanatsal bir söyleyie ulamaya çalıır. Tüm kesit boyunca tekrar eden s sesi, bir aliterasyon olutururken, arar da/duvarda ve içini/çini sözcükleri arasındaki tam ve zengin uyak kullanımlarıyla iire belirli bir ahenk kazandırır. Üçünü Kesit: Sen raksına dalarken için titrer derinden Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebein, Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden Topraa diz vuruu da gibi bir zeybein. Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk iki kesitte olduu gibi üçüncü kesitte de Batı ya angaje sanat anlayıına karı memleketçi sanatın savunusu deiik göstergeler üzerinden yapar. Bu kesitte tercih edilen anlambirimler, karıt anlayılarının müzik ve dans alanındaki tercihlerine gönderim yapar. Nitekim çiçekli sahnedeki beyaz kelebein raksı göstergesi, Batı ya angaje sanat anlayıını savunanların müzik ve dans konusundaki beenisine gönderim yapar. Memleketçi sanatın Anadolu nun folkloruna, geleneksel müzik ve dans unsurlarına gönderimde bulanan gösterge ise da gibi zeybein topraa diz vuruu ifadesidir. Anlatım düzeyinde de dier kesitlerle tam bir uyum ve simetri içinde olan üçüncü kesitte de yine benzer ses ve uyak tercihleri dikkat çeker. Dördüncü Kesit: Fırtınayı andıran orkestra sesleri Bir ürperi getirir senin sinirlerine, Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Bizde geçer en hazin bir mûsîki yerine! iirin dördüncü kesitindeki göstergeler, Batı ya angaje edebiyat anlayıı ile memleketçi edebiyatı, müzik anlayıları üzerinde karılatırmaya müsait gönderimler içerirler. Nitekim orkestra sesleri göstergesi, Batılı müzik kültürünü çarıtırırken; ıstırap çekenlerin acıklı nefesleri göstergesi bir taraftan Doulu, ulusal müzik kültürünün doallıına gönderimde bulunurken öte taraftan alt gönderimlerle Anadolu insanının yoksulluunu ve çaresizliini imler. Anlatım düzeyinde ise iç sesler ve uyaklarla sanatsal bir söyleyie ulamaya çalıılır. Tüm kesit boyunca tekrar eden s sesi, bir aliterasyon olutururken, -ı ve -i seslerinin tekrarı asonans oluturur. Yine sesleri/nefesleri ve sinirlerine/yerine sözcükleri arasındaki tam uyak kullanımları iire anlatım düzeyinde bir müzikalite kazandırdıı gibi kesitler arasında da bir simetri ve uyum oluumuna katkı sunar. Beinci Kesit: Sen anlıyan bir gözle süzersin uzun uzun Yabancı bir ehirde bir kadın heykelini, Biz duyarız en büyük zevkini rûhumuzun Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini

7 Faruk Nafiz Çamlıbel in iirin beinci kesitinde tercih ettii göstergeler, Batılı sanat anlayıı ile memleketçi sanatı bu kez de mimari üzerinden karılatırmaya müsait gönderimler taır. Batılı mimariye gönderimde bulunan yabancı bir ehirdeki bir kadın heykeli göstergesi, hem Batı da yani Avrupa da mimarinin gelitiini, kentlerin birçok heykelle süslendiini bildirir, hem de bir alt gönderim ögesi olarak kadın heykellerinin yapılabildiini ve sergilenebildiini imler. Oysa Dou da daha da özel olarak söylersek Anadolu da böyle bir heykel sanatı, biraz da dini kısıtlamalarla pek tasvip edilmedii için Faruk Nafiz Çamlıbel de Dou mimarisine gönderimde bulunan bir gösterge bulamaz. Bunun yerine Anadolu köylüsünün çalıkanlıına, cefakârlıına gönderim yapan bir köylünün kıvrılmayan beli göstergesini tercih eder. çerik düzeyinde Dou ile Batı yı hep farklı sanatlara gönderim yapan Çamlıbel anlatım düzeyinde ise tüm kesitler arasında belirli bir uyum oluturmayı baarır. Beinci kesitte de benzer bir durum söz konusudur. Nitekim kesit boyunca tekrar eden z sesi, bir aliterasyon oluturur. Yine uzun/ruhumuzun ve heykelini/belini sözcükleri arasındaki zengin ve tam uyak kullanımları iire anlatım düzeyinde bir müzikalite kazandırır. Altıncı Kesit: Baka sanat bilmeyiz, karımızda dururken Yazılmamı bir destan gibi Anadolu muz. Arkada, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uurlar olsun Ayrılıyor yolumuz! iirin altıncı ve son kesiti, kendisinden önceki kesitlerdeki gibi Batı ya angaje sanat ile memleketçi sanat anlayıları arasındaki farklılıkları çeitli sanat dallarına gönderimde bulunan göstergelerle dile getirmek yerine, airin esas amacını ifade eden daha açık ve anlaılır göstergeler içerir. Nitekim poetik bir iir olarak tasarlanan ve airin memleketçi edebiyat anlayıını benimsetmek amacıyla kaleme aldıı Sanat iirinin son kesitindeki göstergeler dorudan Anadolu ya yönelii telkin eder. Örnein Yazılmamı bir destan gibi Anadolu muz göstergesi, yüzyıllarca ihmal edilmi Anadolu ya yönelie, onun kültürel, sosyal, folklorik ve sanatsal birikimiyle bulumaya gönderimde bulunur. Ayrıca biz bu yolda türküler tuttururken göstergesi ise Cumhuriyet aydınının, sanatçısının izlemesi gereken yol imlenir. Ayrılıyor yolumuz göstergesi de Batı ya angaje sanat anlayıından kopua, onunla araya mesafe koymaya gönderim yapar. Altıncı kesitte, içeriksel düzeyin aksine anlatım düzeyinde dier kesitlerle bir simetri ve uyum söz konusudur. Nitekim kesit boyunca tekrar eden ses tekrarları bir ahenk oluturur. Yine dururken/tuttururken ve Anadolu muz/yolumuz sözcükleri arasındaki zengin ve tam uyak kullanımları iire anlatım düzeyinde bir müzikalite kazandırır Sözcük Alanları ve Karıtlıklar Sanat iiri, Faruk Nafiz Çamlıbel in poetik fikirlerini Memleketçi Edebiyat ile Batıya Angaje Edebiyat karıtlıı balamında dile getirdii bir iirdir. Memleketçi Edebiyat anlayıını birinci çoul kii adılı Biz ile niteleyen air, Batıya Angaje Edebiyat eilimini yalnızlatırmak için ikinci tekil kii adılı Sen i tercih eder. Biz/Sen karıtlıı üzerine ina edilen iirde, anlambilimsel/göstergebilimsel atmosferde bu duruma uygun bir biçimde kurulur. Nitekim iirde dilin sanat ilevinden çok, anlatım ilevi ve çarı ilevi öne çıkarılır. Sanat iirinin dili de eretilemeli, girift, kapalı, imgesel özelliklerine pek uymadıı gibi iirde; göstergeler aracılııyla oluturulan aktarmalara, badatırmalara, yinelemelere, birletirmelere ve sapmalara çok fazla rastlanmaz. iirdeki sözcük alanları ve karıtlıklar airin poetik fikirlerini ifade etmesini salamak amacıyla somut, açık ve anlaılır olduu gibi Memleketçi Edebiyat anlayıını yansıtan göstergeler pozitif, Batıya Angaje Edebiyat anlayıını niteleyen göstergeler ise genellikle negatif çarıımlar taır. Bu durum simetrik bir biçimde iirin sonuna kadar devam eder: (Çarı levi) Sen Batıya Angaje Edebiyat Anlayıı Yalnız senin gezdiin bahçede açmaz çiçek. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. Sen kubbesinde ince bir mozayik arar da gezersin kırk asırlık bir mabedin içini. Sen raksına dalarken için titrer derinden, çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebein. (Anlatım levi) Biz Memleketçi Edebiyat Anlayıı Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. ncinir düz caddede dada gezen ayaklar. Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda. Bize heyecan verir bir parça yeil çini. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden, topraa diz vuruu da gibi bir zeybein

8 Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperi getirir senin sinirlerine. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun, yabancı bir ehirde bir kadın heykelini Arkada, sana uurlar olsun Istırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en hazin bir musiki yerine. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Baka sanat bilmeyiz, karımızda dururken, yazılmamı bir destan gibi Anadolu muz Biz bu yolda türküler tuttururken Ayrılıyor yolumuz. Memleketçi Edebiyat Anlayıı savunulurken yukarıdaki tabloda da görüldüü gibi dilin daha çok, anlatım ve duygu ilevinden yararlanılır. Dilin anlatım ilevi, ileti ile konuucu arasındaki ilikileri ve konuucunun kendi iletisine karı davranıını ve tutumunu belirtir. Duygusal ve heyecana balı durumlar gibi konuucunun bireyselliinden ve öznelliinden izler taıyan anlatım ilevi, aynı zamanda BEN/Biz kii adılları yanında, anlatımsallık deeri olan sıfatlar, belirteçler, ünlem, sözdiziminde sözcüklerin düzenlenii, vurgu, seçilen sözcükler, noktalama göstergeleriyle ifade edilir. (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 94) Tüm bu ilkelere, Sanat iirinde özellikle Memleketçi Edebiyat Anlayıı nın savunulduu bölümlerde rastlamak mümkündür. Nitekim poetikasını Biz kii adılı balamında dile getiren Faruk Nafiz Çamlıbel, sıfatlar bata olmak üzere niteleyici göstergelerden epey yararlanır, sözcük seçimlerinde oldukça titiz ve üslupçu davranır, duygusallıa, öznellie ve heyecana yaslanan bir anlamsal/göstergesel atmosfer kurmaya çalıır. Batıya Angaje Edebiyat Anlayıı eletirilirken ise yukarıdaki tabloda da görüldüü gibi dilin daha çok, çarı ilevinden yararlanılır. Dilin çaı ilevi, alıcıya çarıda bulunma biçiminde gerçekleir ve esas itibariyle alıcıda bir tepki ve davranı deiiklii meydana getirme amacı taır. Aynı zamanda emir, 2. Kii adılları SEN/SZ, soru sorma, sorgulama öeleri (Kıran, Eziler Kıran, 2010: 97) içerir. Sanat iirinde de Faruk Nafiz Çamlıbel, Batıya Angaje Edebiyat Anlayıı nı Sen kii adılı balamında yalnızlatırırken; aynı zamanda bu poetikayı savunan sanatçıların, aydınların kendilerini sorgulamalarını salamaya çalıır. Böylece Batıya hayranlık duyan sanatçıların davranılarında deiiklik yapmayı amaçlar. Sanat iirinde, dilin sanatsal ilevi pek öne çıkarılmaz. Örnein sanat ilevinin en belirgin özelliklerinden olan göstergelerin taıdıı iletinin kendisine dönük olması ilkesine Sanat iirinde pek rastlanmaz. Çünkü poetik fikirlerini geni kitlelere anlatmak isteyen airin dili, tamamen topluma yani dıa dönüktür. Yine dilin sanat ilevinin bir dier temel özellii olan edeerlilik ilkesinin seçme ekseninden birletirme eksenine aktarılması esnasında da daha somut, açık ve anlaılır anlamları/göstergeleri tercih eder. Bu balamda alıılmadık badatırmalara, imgelere, soyut ve kapalı göndermelere hemen hiç bavurmaz. Nitekim iirde; da gibi bir zeybek, fırtınayı andıran orkestra sesleri, bir destan gibi Anadolu muz gibi klasik benzetmelerin dıında edebi sanatlar yoktur. Öte taraftan 142 sözcükten oluan iirdeki mecazlı ifadeler unlardır: Baharı saklamak, Heyecan vermek, Sarmak, Raksına dalmak, Kalbini kımıldatmak, Ürperi getirmek, Istırap çekmek, Acıklı nefes, Hazin musiki, Gözle süzmek, çi titremek, Türkü tutturmak, Diz vurmak. Tüm bu mecazlı ifadelerin çounun deyimlemi olması da iirde anlamsal/göstergesel tercihinde dilin sanatsal ilevinden pek yararlanılmadıını gösterir. Sonuç Bu çalımada Faruk Nafiz Çamlıbel in Sanat adlı iiri anlambilimsel ve göstergebilimsel bir bakı açısıyla incelenmitir. iirdeki dilsel göstergeler incelendiinde, alanyazındaki algısının aksine; Sanat iirinde dilin sanatsal ilevinden çok, anlatım ve çarı ilevinin kullanıldıı söylenebilir. Çünkü dilin sanatsal ilevinin temel kriterleri olan özgün imgelere, alıılmamı badatırmalara, sapmalara ve özgün türetmelere hemen hiç bavurulmayan iirde, airin poetik fikirlerini anlatma gayesiyle dilsel göstergeler açık, anlaılır ve somut bir özellik gösterir. Bu balamda iirin yüzeysel yapısıyla iirsel ve mantıksal ilikilerin ürünü olan derin yapısı arasındaki fark, dilin sanatsal ilevinin kullanıldıı bir iire göre oldukça azdır. Kalıplamı, anonimlemi ve dolayısıyla çarıımsal zenginlie uygun olmayan dilsel göstergelerin ısrarla tercih edilmesi, poetik hatta politik kaygıların iirsel kaygıların önüne konulduunu gösterir. iirdeki sözcük alanları ve karıtlıklar da bu balamda

9 kurulur. Nihayetinde iir boyunca airin savunduu poetik fikirlerin sunumunda dilin anlatım ve duygu ilevine, eletirdii poetik anlayıların nitelenmesinde de dilin çarı ilevine bavurulur. KAYNAKÇA AKSAN, D (2013). iir Dili ve Türk iir Dili (7. baskı), Ankara: Bilgi Yayınevi. ÇETN, N (2004). iir Çözümleme Yöntemi (4. baskı), Ankara: (Yazarın kendi yayını). ÇIKLA, S (2010). Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar , Ankara: Akça Yayınları. DALI, A (2012). Göstergebilimsel Yöntemle Bir Efsane Çözümlemesi: Ferhat le irin, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, S.5/20, s ERDEM, M. D (2009). Göstergebilim (Semiotik) Açısından Rasim Özdenören in t Hikâyesi, TurkishStudies Dergisi, S:4/6, s ER, K & DEMRGÜNE, S (2008). Sessiz Gemi iirinin Anlambilimsel/Göstergebilimsel ncelenmesi, TurkishStudies Dergisi, S:3/4, s KIRAN, Z& KIRAN EZLER, A (2010). Dilbilime Giri (3.baskı), Ankara: Seçkin Yayınevi. KOLCU, A. (2007). Modern Türk iiri 1-iir Tahlilleri, Konya: Salkımsöüt Yayınları. KORKMAZ, R. (Ed) (2011). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (6. baskı), Ankara: Grafiker Yayınları. RFAT, M (2000). Gösterge Avcıları (2. baskı), stanbul: Om Yayınevi. (2012). Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme, stanbul: Yapı Kredi Yayınları. TEPEL, Y (2013). Necip Fazıl ın Kaldırımlar iiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çözümleme, Turkish Studies Dergisi, S:8/1, s

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

1. Multimedya Sistemleri

1. Multimedya Sistemleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BREYN POPÜLER MULTMEDYA BALANTILARINDA,

Detaylı

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE MODA MARKALARININ GÖSTERGELERLE

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL,

duygu.akbasogul@istanbul.edu.tr * * *Ör. Gör., Ankara Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Aratırma Merkezi-TÖMER, Taksim/Beyolu-STANBUL, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 015 June 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE SÖZLÜ SÖYLEMDE

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

Felsefenin amacı doruya (doru bilgiye) varma koullarını göstermek, yani doru bilgiyi temellendirmektir. Felsefe bu varma gösterme iini bir yanda

Felsefenin amacı doruya (doru bilgiye) varma koullarını göstermek, yani doru bilgiyi temellendirmektir. Felsefe bu varma gösterme iini bir yanda ETK KOMSYONU Ahlâk, bir arada yaamayı baarmaya çalıan insanların yalnızca siyasal, hukuksal, toplumbilimsel, ruhbilimsel bakılarla sorunlarını çözemeyeceklerini bir gün anladıklarında, üzerinde daha önemle

Detaylı

MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI

MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI GLOBAL AND LOCAL FEATURES IN MODERN TIMES ADVERTISEMENT LINGUALISM Doç. Dr. Meryem EN Özet Bu çalımanın konusu 1980

Detaylı

DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1

DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DİLBİLİMİNE GİRİŞ DERS NOTLARI 3. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1 Dilbilimi, dil olgusunu ve yeryüzündeki tüm dilleri genel olarak bütün

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

!$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,-

!$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,- !$%&'()*+,-.)/0+1*20/3.40+ 506-*+,3*/0(3'.3.+,78()/-.-.+)26-,-!!! 29:;+8

Detaylı

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K KADR HAS ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK YÜKSEK LSANS TEZ "EBNEM HASSANSOUGH stanbul, 2012 ÖZET FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME

ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME T.C ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK DĐLĐ BĐLĐM DALI Yüksek Lisans Tezi ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME Melek ŞEN ELMAS

Detaylı

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * ÖZET Bu çalımada,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı