HATIRLATMA Ç NDEK LER B LG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HATIRLATMA Ç NDEK LER B LG"

Transkript

1 Bak m k lavuzu

2 HATIRLATMA Ad: - - Soyad: Adres: Posta kodu: fiehir: Telefon numaras : Model: Renk: fiasi no.: Motor no.: FR Ç NDEK LER Hat rlatma...1 Arac n z 24 aya kadar garantilidir...2 Önemli...3 B LG Bir Peugeot arac sat n ald n z. Ürünlerimizden birini sat n ald n z için teflekkür ederiz. Arac n z uzun y llar kullan lacak flekilde dizayn edilmifltir ancak bu, minimum miktarda bak m gerektirmedi i anlam na gelmez. Yetkili servisiniz arac n z n özelliklerine aflinad r ve orijinal yedek parçalara ve uygun aletlere sahiptir. Sürüflün keyfini azami güvenlikle ç karabilmeniz için size öneriler sunabilir ve arac n z n bak m n mevcut bak m program na göre en iyi koflullarda yapabilir. Tescil tarihi: DE IT ES NL GR SE PT FI. Bayii kaflesi DK Peugeot Motocycles tan yaz l izin almadan k smen bile olsa kopyalanmas veya çevrilmesi yasakt r 1/10

3 FR GB DE IT ES NL GR SE PT Araçlar m z, tescil tarihinden itibaren mesafe s n r olmadan 24 aya kadar üretim ve malzeme hatas na karfl garantilidir. Garanti, yetkili temsilcilerden birisi taraf ndan hatal oldu u tespit edilen parçalar n tamirini veya de ifltirilmesini ve bundan kaynaklanan iflçilik masraflar n kapsar. Garanti, yukar da bahsedilen koflullarla s n rl d r. Garanti flu koflullarda geçerlidir: -Arac n yetkili bir Peugeot Motocycles servisinde tamir edilmesi; - lk al flt rma bak m n n 1. ayda veya 500 km de yetkili bir serviste yap lmas ; -Arac n bak m n n, Peugeot Motocycles taraf ndan belirtilen bak m program na göre yetkili bir serviste düzenli olarak yap lmas ; -Arac n de ifltirilmemesi veya dönüfltürülmemesi; -Orijinal parçalar n PEUGEOT MOTOCYCLES taraf ndan onaylanmam fl kifliler taraf ndan de ifltirilmemesi (egzoz, silindir, piston, buji, emme susturucusu vs.); -Peugeot Motocycle taraf ndan onaylanmam fl ilave parçalar n veya aksesuarlar n tak lmamas (alarmlar, radyo, lambalar, bagaj raf vs.); -Hasar n ihmal, yanl fl kullan m, kullan m k lavuzundaki talimatlara uymama, geçici bile olsa afl r yükleme veya kullan c n n deneyim eksikli inden kaynaklanmamas. -Garanti, afl nm fl parçalar n (e er ar zalar normal afl nmadan kaynaklan yorsa) ve yeniden kullan lmayan tespit parçalar n n (örne in, kontra somunlar) de ifltirilmesini ve genellikle müflteriye fatura edilen normal araç bak m ndan kaynaklanan iflçilik masraflar n kapsamaz. ARACINIZ 24 AYA KADAR GARANT L D R Parçalar ve iflçilik, s n rs z mesafe Sözleflmeli garanti flunlar kapsamaz: -Boflaltma, ya lama, ayarlama, temizleme, zincir gerginli i gibi bak mlar; ; -Peugeot Motocycles taraf ndan aç kça tavsiye edilenlerin d fl ndaki yak t, ya veya gres markalar n n kullan lmas ndan kaynaklanan tamirler; -Anormal kullan mdan veya kazadan kaynaklanan tamirler; -fiasi, vidalar, egzoz ve daha genel olarak, ya lanm fl veya ya lanmam fl tüm di er metal parçalardaki korozyon veya yüzey paslanmas (ancak, oyuk korozyonu 2 y l boyunca garanti kapsam ndad r); -E er ar za flu parçalar n normal afl nmas ndan kaynaklan yorsa: > Tahrik kasna ve tahrik edilen kasnak, kavrama, kay fl, makaralar, gezer flanfl, k lavuzlar, pinyon, arka diflli çark > Buji, k v lc m söndürücü, ampul, pnömatik sigorta, fren pabuçlar ve balatalar, fren diski, kablolar ve kablo kontrolleri > Hava filtresi, tüm emme susturucusu, yak t filtresi, ya filtresi, silindir, piston, iki zamanl motordaki piston segmanlar, amortisörler (hidrolik, gaz, yay, elastomer) > Egzoz (garanti kapsam nda olan gevfleyen iç elemanlar hariç) > S v lar ve ürünler (motor ya, gres, hidrolik ya, fren hidroli i, so utma suyu, diflli kutusu ya ) Güvenilirlik, emniyet ve arac n yol davran fl üzerinde etkisi olmayan gürültüler ve titreflimler üreticinin garantisi kapsam na girmez. Ayda en az 200 kilometre yol katedilmesi flart yla aküler 6 aya kadar garanti kapsam nda olacakt r. Bu garanti araç üreticisi taraf ndan verilir: PEUGEOT MOTOCYCLES firmas, Mandeure Valentigney Cedex (Fransa). Sadece tescilli PEUGEOT MOTOCYCLES servisleri taraf ndan uygulanabilir. Listesini üreticinin web sitesinde bulabilece iniz PEUGEOT MOTOCYCLES n resmi olarak temsil edildi i ülkelerde veya bölgelerde uygulan r (Fransa, Almanya, talya, spanya, resmi ithalatç lar): Araç, özellikle Amerika Birleflik Devletleri nde ve Kanada n n Quebec d fl ndaki Federal Eyaletlerinde, ilgili standartlar karfl lamayabilece i di er tüm ülkeler ve bölgeler haricinde, sadece yukar da bahsedilen ülkelerde ve bölgelerde sat fl ve kullan m için amaçlanm flt r. Arac n di er ülkelerde veya bölgelerde kullan lmas n n tüm sorumlulu u kullan c ya aittir ve herhangi bir nedenden dolay bu garantinin geçerlili ini ve araç üreticisinin yükümlülü ünü ortadan kald r r. Baz ülkelerde, özellikle Avrupa Birli i Üye Ülkelerinde, tüketicinin ilgili ulusal mevzuatlar çerçevesinde yasal haklar vard r. Bu sözleflmeli garanti bu yasal haklar etkilemez. FI DK 2/10 Peugeot Motocycles tan Reproduction or yaz l translation, izin almadan even partial, k smen is bile forbidden olsa kopyalanmas without the written veya çevrilmesi consent of yasakt r Peugeot Motocycles 2

4 ÖNEML KULLANILACAK ÜRÜNLER BAKIM TAVS YES ARACIN TEM ZLENMES FR Motor ya : SAE 5W40 %100 Sentetik API SL/SJ. Röle kutusu ya : SAE 80W90 API GL4 1 SAE 75W85 API GL4 1 Çatal ya : Hidrolik ya SAE 10. Gres: Yüksek s cakl k gresi Çok amaçl gres So utma suyu: Peugeot So utma Suyu Fren hidroli i: DOT 4 fren hidroli i Akü: Demineralize su Sözleflmeli garanti haklar n z n korunmas için arac n bak m program na harfiyen uyuldu undan emin olun. Bak m s kl tablosu, bak m kitapç n n arkas nda bulunur. Her bak mdan sonra yetkili servis bak m tarihini, arac n katetti i mesafeyi yazmal ve kaflelemelidir. Arac n emniyetli ve güvenilir olmas n sa lamak için bak m iflleminin, yetkili bir servis taraf ndan orijinal yedek parçalar ve uygun aletler kullan larak yap lmas tavsiye edilir. Kazadan sonra, arac n yetkili bir servis taraf ndan kontrol ve tamir edilmesi tavsiye edilir. SAKLAMA E er araç bir ay veya daha uzun süre kullan lmayacaksa, afla daki ifllemlerin yap lmas tavsiye edilir: Ayda bir aküyü ay r p flarj edin. Yak t birikmesini önlemek için karbüratör kab n boflalt n. Oksitlenmeyi önlemek için arac n metal parçalar na ya püskürtün. Gövde, boyanabilen veya parlak plastik parçalardan yap lm flt r. Yüksek bas nçl temizleyicilerin, solventlerin veya çok fazla alkalin içeren y kama maddelerinin kullan lmas tavsiye edilmez. Gövdeyi sabunlu suyla y kay n ve bol miktarda temiz suyla durulay n. Araç güderi ile kurulanabilir. Arac y kad ktan sonra, frenlerin kurumas için düflük h zda birkaç kez frenleme yap n. Araç, at k suyun çevreye zarar vermeyece i bir yerde y kanmal d r. Baz silikon bazl ürünler, boyan n kalitesini de ifltirebilirler. htiyaç duydu unuzda veya flüpheniz oldu unda, yetkili servis temizlik ürünlerinin kullan m veya çizilmifl gövdenin tamir edilmesi konusunda size tavsiyede bulunabilir. DE IT ES NL GR Arac kuru bir yerde saklay n. Arac n yeniden çal flt r lmas E er araç uzun bir süre kullan lmam flsa yetkili servise kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz. SE PT FI 1. Modele göre de iflir. Kullan m k lavuzuna bak n z. DK Peugeot Motocycles tan yaz l izin almadan k smen bile olsa kopyalanmas veya çevrilmesi yasakt r 37/10

5

6

7

8

9 Araç Peugeot Motocycles tavsiyelerine uygun olarak haz rlanm flt r. Müflteriye, tamamen doldurulmufl ve bayii taraf ndan imzalanm fl yeni araç haz rlama belgesinin bir kopyas verilmifltir. Bayi kaflesi 0 Müflterinin ad ve imzas KM / -/- - -

10 Peugeot P Scooters Türkiye Distribütörü LUK D fl Ticaret ve Mümessillik A.fi. SERT F KA ISO 9001 Ali Nihat Tarlan Caddesi Gümüflçü Sokak No: 15/A Bostanc / stanbul Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) Mail: 7 Peugeot Scooters ELF Motosiklet Ya lar n önerir N

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

GARANTİ VE BAKIM KİTABI. 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35

GARANTİ VE BAKIM KİTABI. 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35 GARANTİ VE BAKIM KİTABI 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35 Garanti belgesi Garanti sözleşmesi PEUGEOT garanti sözleşmesinin geçerlilik kazanması için, bu sertifika doldurulmalı ve satış noktasının

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı