YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TRAFİK AKIM KONTROLÜ. İbrahim ALTUN 1, Selim DÜNDAR 1,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TRAFİK AKIM KONTROLÜ. İbrahim ALTUN 1, Selim DÜNDAR 1, ialtun@yildiz.edu.tr, sdundar@yildiz.edu.tr"

Transkript

1 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TRAFİK AKIM KONTROLÜ İbrahim ALTUN 1, Selim DÜNDAR 1, Öz: Yapay sinir ağları birçok basit elemanın birleşmesinden oluşmuş paralel bağlantılı sistemlerdir. Bir çok alanda başarılı bir şekilde uygulanan yapay sinir ağları son zamanlarda ulaştırma mühendisliğinin çalışma alanına da girmiştir. Ulaştırma mühendisliğindeki yapay sinir ağları uygulamaları 1990 lı yıllardan sonra büyük bir ilgi görmüştür. Bu bildiri yapay sinir ağlarının ulaştırma mühendisliği alanında, özellikle de trafik akım kontrolü alanında yapılan çalışmaları özetlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada bu konuda son zamanlarda yapılan başarılı araştırma ve uygulamalar ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Ulaştırma mühendisliği alanındaki çalışmalar; ulaşım planlaması, yol üstyapısının dizayn, bakım ve onarımı, ulaşım sistemlerinin işletilmesi, ulaşım parametrelerinin tahmini ve trafik mühendisliği uygulamaları olmak üzere 5 ana gruba ayrılmıştır. Trafik mühendisliği uygulamaları kapsamında sinyalize olmayan ve dur işareti ile kontrol edilen eşdüzey kavşaklarda taşıt geçiş aralığının belirlenmesi, YOGT (yıllık ortalama günlük trafik) tahmini, trafik kaza analizlerinin yapılması, otoyollarda trafik akım tahmini ve sınıflandırması, kısmi kapalı yollarda kapasite ve kuyruklanma hesabı çok geniş bir şekilde incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Trafik Akım Kontrolü, Ulaştırma Mühendisliği, Yapay Sinir Ağları, Yapay Zeka Giriş Matematiksel olarak formülize edilemeyen ve çözülmesi mümkün olmayan problemler sezgisel yöntemler ile bilgisayarlar tarafından çözülebilmektedir. Bilgisayarları bu özelliklerle donatan ve bu yeteneklerin gelişmesini sağlayan çalışmalar yapay zeka çalışmaları olarak bilinmektedir. İlk defa 1950 li yıllarda ortaya atılan yapay zeka terimi zaman içinde oldukça ilgi görmüş ve 50 yıllık zaman dilimi içinde hayatın vazgeçilmez parçası olan akıllı sistemlerin doğmasına neden olmuştur. Akıllı sistemlerin en temel özellikleri olaylara ve problemlere çözümler üretirken veya çalışırken bilgiye dayalı olarak karar verebilme özelliklerinin olması ve eldeki bilgiler ile olayları öğrenerek, sonraki olaylar hakkında karar verebilmeleridir. Bir olay, değişik insanlar tarafından değişik şekillerde yorumlanmakta, karşılaşılan sorunlar farklı bölge ve kişilere göre farklı şekillerde çözülebilmektedir. Bu durum günümüzde çoğu laboratuvar çalışması düzeyindeki 60 kadar yapay zeka teknolojisinin doğmasına neden olmuştur (Öztemel, 2003; Callan, 1999). Yapay sinir ağları 1990 lı yıllardan itibaren birçok mühendislik dalında olduğu gibi ulaştırma mühendisliği alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanda bilinen ilk çalışma 1989 yılında Nakatsyii tarafından kaleme alınan Yapay sinir ağı modellerinin trafik mühendisliği problemlerine uygulanması adlı makaledir. Ulaştırma mühendisliği problemlerinin çözümünde genellikle çok katmanlı ve geri beslemeli yapay sinir ağları ile radyal tabanlı fonksiyon (Radial Basis Function-RBF) ağları kullanılmıştır. Günümüzde ise ulaştırma mühendisliği problemlerinin çözümünde yapay sinir ağları; bulanık mantık, genetik algoritmalar, vb. yapay zeka teknolojileri ile birlikte kullanılmaktadır (Faghri ve diğ., 1997). Kullanılan Yöntem Bu bildiri yapay sinir ağlarının ulaştırma mühendisliği alanında, özellikle de trafik akım kontrolü alanında yapılan çalışmaları özetlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada bu konuda son zamanlarda yapılan başarılı araştırma ve uygulamalar ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Ulaştırma mühendisliği alanındaki çalışmalar; ulaşım planlaması, yol üstyapısının dizayn, bakım ve onarımı, ulaşım sistemlerinin işletilmesi, ulaşım parametrelerinin tahmini ve trafik mühendisliği uygulamaları olmak üzere 5 ana gruba ayrılmıştır. Trafik mühendisliği uygulamaları kapsamında sinyalize olmayan ve dur işareti ile kontrol edilen eşdüzey kavşaklarda taşıt geçiş aralığının belirlenmesi, YOGT (yıllık ortalama günlük trafik) tahmini, trafik kaza analizlerinin 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1335

2 yapılması, otoyollarda trafik akım tahmini ve sınıflandırması, kısmi kapalı yollarda kapasite ve kuyruklanma hesabı çok geniş bir şekilde incelenmiştir. Ulaştırma mühendisliği alanındaki çalışmalara kısaca değinmek gerekirse; Ulaşım Planlaması Ulaşım sistemlerinin planlanmasının amacı belirli mekanlarda oluşturulması ve geliştirilmesi istenen aktivitelerin yerleşiminin ve bunlar arasındaki yer değiştirmelerin en iyi şekilde sentezlenmesidir. İyi bir ulaşım planlaması ise problemlerin tespiti, gerekli verilerin toplanması, toplanan verilerin analizi, çözüm seçeneklerinin üretilmesi, kaynak ve kısıtların dikkate alınarak en uygun çözümün bulunması ile gerçekleşmektedir. Ulaşım planlamasında talep tahmini için çok sayıda parametre ve istatistiksel veriden yararlanıldığı düşünüldüğünde yapay sinir ağları ile bu problemlere etkin çözümler üretilebilmektedir. Bu alanda başarıyla yapılan uygulamalar Gelecekteki trafik talebinin tahmini, Ulaştırma faaliyetlerinin alan kullanımı ve çevreye etkisinin belirlenmesi, Yeni kullanım alanlarının ulaştırma ağına etkisi Şeklinde özetlenebilir. Yol Üstyapısının Dizaynı, Bakımı ve Onarımı Yol üstyapıları sürekli trafik ve çevre etkisi altında olduklarından yeni yapılan yolların proje süresi boyunca etkin kullanımını sağlayan üstyapı tipinin ve kaplama dizaynının seçilmesi, yapılan yolların belirli periyotlar ile bakım ve onarımlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Yapay sinir ağı algoritmalarından faydalanarak belirtilen etkiler altında yol üstyapılarının dizaynı, onarılması, boyanması, kaplamaların yenilenmesi gibi birçok işlemin süre ve maliyetleri başarılı bir şekilde hesaplanabilmektedir. Ulaşım Sistemlerinin İşletilmesi Ulaşım sistemlerinin yol, yolu kullanan trafik ve bağlantı noktalarından (kavşak, terminal, istasyon vs.) oluştuğu dikkate alındığında bu sistemlerin oluşturulması, yenilenmesi ve yönetiminin meydana gelen problemlerin çözümü için büyük önem taşıdığı belirtilebilir. Yapay sinir ağlarından yararlanarak trafik tıkanıklıklarının yönetimi, doğal afet veya kazalarda risk analizi, kavşaklarda trafiğin değişimine bağlı optimum devre sürelerinin hasabı başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Yine ulaştırma altyapılarında kullanılan araçların otomasyonu ile hava, deniz ve demiryollarında meydana gelebilecek acil durumlar için karar destek sistemlerinin hazırlanmasında yapay sinir ağları tekniğinden yararlanılmaktadır. Ulaşım Parametrelerinin Tahmini Ulaşım sistemleri üzerinde hakim olan yol, insan, araç ve çevre gibi faktörlerin kendi aralarında ve her birinin diğerleri üzerindeki etkilerinden doğan parametrelerin matematiksel olarak ifadesi çok güçtür. Yapay sinir ağlarının öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni bilgi oluşturabilme ve keşfedebilme özellikleri dikkate alınarak yapılan çalışmalarda ulaşım parametrelerinin tahmininde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Trafik Mühendisliği Uygulamalarında Kullanımı Ulaşım mühendisliğinin bir alt kolu olan trafik mühendisliğinin bir çok alanında yapay sinir ağları başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu alanda yapılan başarılı çalışmalara örnek olarak sinyalize olmayan ve dur işareti ile kontrol edilen eşdüzey kavşaklarda taşıt geçiş aralığının belirlenmesi, YOGT (yıllık ortalama günlük trafik) tahmini, trafik kaza analizlerinin yapılması, otoyollarda trafik akım tahmini ve sınıflandırması, kısmi kapalı yollarda kapasite ve kuyruklanma hesabı şeklinde özetlenebilir. Sinyalize Olmayan Eşdüzey Kavşaklarda Geçiş Aralığının Tahmini Düşük trafik hacmine sahip eşdüzey kavşaklar genellikle DUR işareti ile kontrol edilirler. DUR işareti genelde kavşağın tali yollarına konulmaktadır. Bu kavşakta amaç ana yoldan daha çok miktarda taşıt geçmesi ve tali yollarda ise araçların önce durması, anayoldan veya karşıdan kendisini engelleyen bir trafik akımının olmaması durumunda kavşağı geçmesi sayesinde kavşakta maksimum kapasitenin sağlanması şeklinde özetlenebilir. Kavşağın kapasitesine ve kavşaktaki gecikmelere etkiyen en önemli etken ise ana yoldaki taşıt takip aralığı ve tali yoldaki araçların kavşağı kullanmasıdır. Şekil 1 de sözkonusu kavşak ile ilgili bir örnek verilmiştir (Pant ve diğ., 1994). 1336

3 Şekil 1. Sinyalize olmayan DUR kontrollü eşdüzey kavşak örneği Tali yollarda DUR işaretinden dolayı duran araçların diğer yollardan gelen araçları kontrol edip geçmesi veya reddetme aralığı (kritik geçiş aralığı) genellikle ikili lojit modellerle tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu modellerde sürücü karakteristikleri, yol geometrisi, taşıt takip aralığı, bekleme süresi, hava şartları gibi kritik geçiş aralığını etkileyecek şartları gözönüne almamaktadır yılında çok katmanlı geri beslemeli yapay sinir ağ modeli kullanılarak yapılan bir çalışma ile kritik geçiş aralıkları farklı sürücü, araç, yol ve çevre şartlarına göre tahmin edilebilmiştir. Bu problemin çözümü için tasarlanan yapay sinir ağı toplam üç katmandan (1 giriş, 1 ara, 1 çıkış katmanı) oluşmuştur. Giriş katmanı 17 düğümden, ara katman 3 ve çıkış katmanı ise 2 düğümden oluşmaktadır. Şekil 2 de tasarlanan YSA yapısı görülebilmektedir. Şekil 2. Tasarlanan çok katmanlı ve geri beslemeli YSA yapısı Bu problemin çözümü için farklı 16 kavşakta 5230 taşıt video kamera ile gözlemlenmiş (2615 kabul, 2615 red), bu 1337

4 gözlemlerden rastgele seçilen 4000 (%76) taşıtın hareketi eğitilip, kalan 1230 (%24) taşıtın davranışı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Giriş ve çıkış kodlamaları aşağıdaki şekilde yapılmış, sonuçlar tablo 1, 2 ve 3 te gösterilmiştir. Giriş verilerinin özellikleri; Kontrol tipi; DUR işaretli (1 0) DUR işaretli değil (0 1) Ana yoldaki dönüş manevraları; 3- Sol (1 0 0) 4- Düz (01 0) 5- Sağ (0 0 1) Tali yoldaki dönüş manevraları; 6- Sol (1 0 0) 7- Düz (01 0) 8- Sağ (0 0 1) Tali yoldaki kuyruklanma; 9- Kuyruklanma var (1 0) 10- Kuyruklanma yok (0 1) Taşıtın duruş tipi; 11- İstop etme (1 0) 12- İstop etmeme (0 1) Karşıdan taşıt gelme durumu; 13- Evet (1 0) 14- Hayır (0 1) Taşıt aralıkları; (sn) Ana yolda akım hızı (mil/sa) Servis süresi (sn) Çıkış verilerinin özellikleri Kabul (1 0) Red (0 1) Ağırlıklar; 0,3 ; 0,3 arasında ve rastgele, Aktivasyon fonksiyonu ; Sigmoid Öğrenme katsayısı; 0,85 Öğrenme oranı; 0,90 İterasyon sayısı; 10,000 Tablo 1. Çok Katmanlı-Geri Beslemeli YSA Modeli Hata Oranı Doğru tahmin sayısı Başarı % si (Toplam 1230 taşıt) 0, , ,3 0, ,7 0, ,9 0, ,5 Tablo 2 İkili Lojit Model Hata Oranı Doğru tahmin sayısı Başarı % si (Toplam 1230 taşıt) 0, ,7 0, ,1 0, ,6 0, ,2 0, ,3 1338

5 Tablo 3. Çok Katmanlı-Geri Beslemeli YSA Modeli ile İkili Lojit Model karşılaştırması Hata Oranı Başarı % si YSA Model Başarı % si Lojit Model Performans % si YSA-Lojit Model) 0, ,7 19,3 0,10 81,3 68,1 13,2 0,15 83,7 73,6 10,1 0,20 84,9 77,2 7,64 0,25 87,5 79,3 8,2 Tablo 3 ten de görülebileceği gibi Çok Katmanlı-Geri Beslemeli YSA Modeli sinyalize olmayan DUR kontrollü eşdüzey kavşaklardaki taşıt aralıkları için İkili Lojit Model e göre daha iyi sonuçlar vermektedir. YOGT (Yıllık Ortalama Günlük Trafik) Tahmini Bir yolun projelendirilmesi esnasında esas alınabilecek çeşitli trafik değerleri vardır. Bunlardan biri de Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) değeridir. Bu trafik değeri yolun herhangi bir kesitinde bir yıl boyunca, iki yönde geçen toplam trafiğin 365 e bölünmesi ile elde edilir. YOGT değerinin belirlenmesi için aşağıdaki sayım metodları kullanılmaktadır (Tang ve diğ., 2003). Sürekli trafik sayımları (24 saat ve 365 günlük sayım verileri), Belirli aralıklı trafik sayımları (yılı belirli sezonlarında birkaç gün veya birkaç haftalık sayım verileri), Kısa süreli trafik sayımları (en az dört yıl boyunca 24 saatten uzun ve 72 saatten kısa sayım verileri) Sürekli trafik sayımları ile YOGT ve diğer trafik parametreleri doğru olarak saptanırken, belirli aralıklı veya kısa süreli trafik sayımları ile sadece YOGT ve diğer trafik parametreleri tahmin edilebilmektedir. Kırsal yollarda kısa süreli ve belirli aralıklı trafik sayımları ile YOGT tahminlerinin güvenilirliği oldukça düşük olmaktadır. Hong-Kong da kent içinde YOGT değerlerinin tesbiti için yılları arasında alınan YOGT değerleri YSA ile eğitilmiş ve 1999 yılının YOGT değerleri günlük %0,53 ve haftalık % 0,77 lik bir hata ile tahmin edilebilmiştir. Bu çalışmada; Çok katmanlı ve geri beslemeli YSA algoritması, Aktivasyon fonksiyonu olarak logaritmik sigmoid fonksiyonu, Hesaplar için Mat-lab 6.0 programı kullanılmış, İterasyon sayısı 1,000 Öğrenme oranı 0<λ<1 Öğrenme katsayısı 0<α<1 Tüm değerler 0 ile 1 arasında normalize edilmiş Ağırlıklar 0 dan rastgele başlatılmıştır. Söz konusu YSA yapısı Şekil 3 te görülebilmektedir. Şekil 3. YOGT tahmini için tasarlanan çok katmanlı ve geri beslemeli YSA yapısı 1339

6 Bu problemin YSA ile çözümü dışında; Box-Jenkins Metodu (ARIMA programı ile), Parametrik Olmayan Regresyon Metodu (NPR), Gaussian Maksimum Benzerlik Metodu (GML), ile de çözüm üretililmiş ve sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır (Tablo 4). Tablo 4. Sonuçların karşılaştırılması; Model YOGT (Haftalık) YOGT (Günlük) Ort. Hata Ort. Hata % si Ort. Hata Ort. Hata % si ARIMA , ,95 NN 365 0, ,53 NPR 318 0, ,35 GML 258 0, ,18 Sonuçlardan da anlaşılacağı gibi en iyi sonucu Gaussian Maksimum Benzerlik Metodu (GML) vermektedir. Ancak YSA ile elde edilen çözüm de oldukça tatminkardır. Trafik Kaza Analizlerinin Yapılması Can ve mal kayıpları dikkate alındığında trafik güvenliği oldukça büyük bir öneme sahiptir. Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için ise trafik kazalarına etki eden faktörlerin belirlenerek iyi bir analiz süzgecinden geçirilmesi ve bu analizler sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu amaçla 1996 ve 1997 yıllarında Amerikanın Florida Eyalet merkezi ve üç kırsal bölgede meydana gelen trafik kaza verileri toplanmıştır. Bu verilere göre 1996 yılında toplam 8493, 1997 yılında ise 9154 adet kaza meydana geldiği saptanmıştır. Kaza verilerinin değerlendirilmesi sonucunda trafik kazalarında etkin olan parametrelerin ise şunlar olduğu tesbit edilmiştir (tablo 5), (Abdel ve diğ, 2004). Tablo 5. Değişik sürücü, taşıt ve yol/çevre şartları için etkin kaza paramatreleri Sürücü Taşıt Yol / Çevre -Yaş -Cinsiyet -Alkol durumu -Emniyet kemeri -Tipi -Kaza hasar bölgesi (ön, arka, yan) -Hız oranı (maksimum hıza göre) -Kaza bölgesi (kırsal, kentiçi) -Aydınlatma durumu -Pik saat durumu -Hava şartları -Yol karakteri (aliyman, kurb) Yapılan çalışmaların amacı ise belirlenen parametrelere bağlı olarak meydana gelecek bir kazadaki sürücülerin ne tür (hasarsız, hafif, orta ve ağır/ölümcül) bir kazaya karışacağının tesbit edilmesidir. Kaza verileri çok katmanlı YSA (MLP), Fuzzy (ARTMAP) ve Probit (istatistiksel) Modeller ile değerlendirilerek sonuç alınmaya çalışılmış ve sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. YSA için 1997 yılının 9154 adet trafik kaza verisi egitilmiş ve 1996 yılına ait 8493 adet trafik kaza verisi ile test edilmiştir. YSA toplam 3 katmandan (1 giriş, 1ara, 1 çıkış) oluşmaktadır. Giriş katmanı 10, ara katman 15 ve çıkış katmanı ise toplam 4 adet düğümden oluşmaktadır (Şekil 4). Bu problemin çözümü için giriş ve çıkış kodlamaları şu şekilde yapılmıştır. 1340

7 Şekil 4. Kaza analizleri için tasarlanan çok katmanlı YSA yapısı Giriş verilerinin özellikleri; Sürücü; Sürücü yaşı (sayısal değer 0 ile 1 arasında normalize edilmiş) Cinsiyet (1 bayan, 0 erkek) Alkol durumu (1 alkollü, 0 alkolsüz) Emniyet kemeri (1 takılı değil, takılı) Araç Tipi ((1 0) otomobil, (0 1) yolcu aracı, (0 0) yük aracı) Kaza etki bölgesi (1 sürücü bölgesi, 0 diğer alanlar) Hız oranı (sayısal değer 0 ile 1 arasında normalize edilmiş ) Yol ve Çevre Şartları Bölge tipi (1 kırsal, 0 kent içi) Aydınlık durumu (1 aydınlık, 0 karanlık) Pik saat durumu (1 pik saat, 0 pik saat değil) Hava durumu (1 açık, 0 diğer) Yol durumu (1 kurp-eğri kısım, 0 düz) Çıkış verilerinin özellikleri; ( ) hasarsız, ( ) hafif, ( ) orta şiddetli, ( ) ağır/ölümcül kaza Yapılan hesaplar sonucunda; YSA (MLP) ile % 73,5 Fuzzy (ARTMAP) ile % 70,6 Probit Model ile % 61,7 lik bir doğruluk ile kaza verileri modellenebilmiştir. Otoyollarda Trafik Akım Tahmini ve Sınıflandırması 1994 yılında İtalya nın Milan kentinde bulunan bir otoyolda gözlemlenen 360,000 trafik kaydı arasından seçilen 2688 trafik akımı yardımı ile farklı araç, yol ve çevre koşullarına göre trafik akım miktarı ve trafik akım miktarı ve trafik akım hızı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Tablo 6 da otoyol da etkili olan parametreler görülebilmektedir (Florio ve diğ., 1996). 1341

8 Tablo 6. Otoyol da etkili olan parametreler Etkili parametreler minimum maksimum Akım (araç/şerit) 0 6,000 Yoğunluk (araç/km) Hız (km/sa) Ağır araç % si Açıklık 1 (kapalı) 6 (açık) Görüş (m) 0 > 520 Hava durumu VMS (radar uyarısı) 0 (açık), 1 (yağmurlu), 2 (karlı-buzlu) 0 (yok), 1 (kaza), 2 (kuyruklanma), 3 (sis) Not : tüm değerler 0 ile 1 arasında normalize edilmiştir. Hesaplamalarda çok katmanlı ve geri beslemeli YSA algoritması kullanılmıştır. Bu algoritmada katman sayısı 3 (1 adet giriş, 1 adet ara ve 1 adet çıkış katmanı) olarak belirlenmiştir. Giriş katmanında 6, ara katmanda 4 ve çıkış katmanında ise 2 çıkış hücresi mevcuttur. Problemin çözümü için otoyolda gözlemlenen 360,000 trafik kayıdı arasından seçilen 2688 trafik akımının rastgele alınan 1344 adedi eğitilmiş ve kalan 1344 adedi ile test edilmiştir. Sözü edilen çok katmanlı geri beslemeli YSA algoritması şekil 5 te görülebilmektedir. Hesaplamalar sonucunda 0,01 lik ortalama hata için %7,6 lık bir hata ile trafik akımı ve trafik hızı tahmin edilebilmiştir. Şekil 5. Otoyollarda trafik akım ve hız tahmini için tasarlanan YSA modeli Kısmi Kapalı Yollarda Kapasite ve Kuyruklanma Tahmini Amerika nın Maryland eyaletinde 67 kısmi kapalı yol üzerinde 11 etkili faktör dikkate alınarak RBF ağları ve Talep modelleri vasıtasıyla bu yollardaki kapasite ve kuyruklanma tahminleri yapılabilmiştir. Şekil 6 da bir kısmi kapalı yol ve trafik akım hareketleri ve getirilen çözümler ile şekil 7 de ise tasarlanan RBF modeli görülebilmektedir (Karim ve diğ., 2003). Şeritlerin birleştirilmesi Şeritlerin kaydırılması Şekil 6. Kısmi kapalı yol ve trafik akım hareketleri ve getirilen çözümler Şeritlerin ayrımı 1342

9 Kısmi kapalı yollarda gözönüne alınan faktörle sırası ile; X1 = Şerit sayısı X2 = Açık şerit sayısı X3 = Çalışma alanına getirilen çözümler (Şeritlerin birleştirilmesi 0,1; Şeritlerin kaydırılması 0,5; Şeritlerin ayrımı 0,9) X4 = Yolun kapalı kısmının uzunluğu X5 = Şerit genişliği X6 = Ağır taşıt % si X7 = Eğim (%) X8 = Kısmi kapalı yoldaki hız (km/sa) X9 = Yolun kapalı bölgesinin yoğunluğu (az 0,1; orta;0,5; çok yoğun 0,9) X10 = Ayınlatma durumu (0-1arası; 1 en aydınlık durum) X11 = Kavşak etkisi (var 1; yok 0) Şekil 7. Kapasite tahmini için RBF modeli Çalışmada 67 kısmi kapalı yoldan 40 adedi eğitilerek kalan 27 yol için kapasite değerleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Transfer fonksiyonu olarak Gauss transfer fonksiyonu kullanılmıştır. Trafik talep modeli ile trafik talebi bulunmuş, bulunan kapasite ve trafik talebi yardımı ile kuyruklanma uzunlukları ve kuyruklanma gecikmeleri tahmin edilmiştir. Sonuçlar Yapay sinir ağları insan beyninin en temel özelliği olan öğrenme fonksiyonlarını örnekler yardımı ile gerçekleştiren ve daha sonra çevreden gelen olaylara karşı nasıl tepkiler gösterileceğini belirleyen bilgisayar sistemleri oldukları düşünüldüğünde matematiksel olarak fomülüze edilemeyen veya çözümü mümkün olmayan problemlerin çözümünde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bilgisayarların öğrenmesine dayalı bu sistemler 1990 lı yıllardan itibaren birçok alanda olduğu gibi ulaştırma alanındada kullanılmaya başlanmış ve özellikle ulaşım planlaması, yol üstyapısın dizayn, bakım ve onarımı, ulaşım sistemlerinin işletilmesi, ulaşım parametrelerinin tahmini ve trafik mühendisliği problemlerinin çözümünde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 1343

10 Ulaştırma mühendisliği problemlerinin; yol, insan, araç ve çevre şartları gibi matematiksel olarak ifade edilemeyen faktörlerden etkilendiği ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler dikkate alındığında yakın gelecekte yapay sinir ağları tekniği ile çok farklı ulaştırma mühendisliği problemlerine daha hızlı ve güvenilir çözümler üreteceği düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1. ÖZTEMEL E. Yapay Sinir Ağları, 1. Baskı, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2003, CALLAN R., The Essence of Neural Networks, First Published, Prentice Hall Europe, Bristol, 1999, FAGHRI A., MARTINELLI D., DEMETSKY M.J., Artificial Neural Networks for Civil Engineers: Fundamentals and Applications, ASCE, 1997, FLORIO L., MUSSONE L., Neural Network Models for Classification and Forecasting of Freeway Traffic Flow Stability Control Eng. Practice, Vol. 4, No. 2, , ABDEL-ATY M.A., ABDELWAHAB H.T., Prediction Injury Severity Levels in Traffic Crashes: A Modeling Comparison, Journal of Transportation Engineering, 130, 2, , TANG Y.F., LAM, H.K.W., PAN L.G., Comparison of Four Modeling Techniques for Short-Term AADT Forecasting in Hong Kong, Journal of Transportation Engineering, 129, 3, , PANT P.D., BALAKRISHNAN P., Neural Network for Gap Acceptance at Stop-Controlled Intersection, Journal of Transportation Engineering, 120, 3, , KARIM A., ADELI H., Radial Basis Function Neural Network for Work Zone Capacity and Queue Estimation, Journal of Transportation Engineering, 129, 5, ,

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Ezgi Özkara a, Hatice Yanıkoğlu a, Mehmet Yüceer a, * a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya, 44280 myuceer@inonu.edu.tr

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY SİNİR AĞLARI Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İÇERİK Sinir Hücreleri Yapay Sinir Ağları Yapısı Elemanları Çalışması Modelleri Yapılarına Göre Öğrenme Algoritmalarına Göre Avantaj ve

Detaylı

Yapay Sinir Ağları. (Artificial Neural Networks) DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

Yapay Sinir Ağları. (Artificial Neural Networks) DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Yapay Sinir Ağları Tarihçe Biyolojik

Detaylı

BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Vedat TOPUZ 1 Ahmet AKBAŞ 2 Mehmet TEKTAŞ 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknik

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD FOR MAP DIGITIZATION

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD FOR MAP DIGITIZATION YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI Y.ŞİŞMAN 1, H. DEMİRTAŞ 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 55139, Samsun/TÜRKİYE ysisman@omu.edu.tr 2 Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI

TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI Merve ARABACI a, Miray BAYRAM a, Mehmet YÜCEER b, Erdal KARADURMUŞ a a Hitit Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ÇIKIŞ SUYU PARAMETRELERĐ VE VERĐM DEĞERLERĐNĐN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 8-KAPASİTE 3 Karayolu Kapasite Analizi 1950 yılında Amerika Transportation Research Board tarafından ilk defa Highway Capacity Manual ile başlamıştır.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN YÜKSEK LİSANS TEZİ 2011 BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARININ EKONOMĠK TAHMĠNLERDE KULLANILMASI

YAPAY SĠNĠR AĞLARININ EKONOMĠK TAHMĠNLERDE KULLANILMASI P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D ĠS L ĠK B ĠL ĠM L E R ĠD E R G ĠS

Detaylı

AKILLI BELEDİYECİLİK EK: 10 SAYI: 99 YIL: 2016 MARMARALIFE AKILLI BELEDİYECİLİK EKİ. Marmara Belediyeler Birliği nin Yayın Organıdır.

AKILLI BELEDİYECİLİK EK: 10 SAYI: 99 YIL: 2016 MARMARALIFE AKILLI BELEDİYECİLİK EKİ. Marmara Belediyeler Birliği nin Yayın Organıdır. MARMARALIFE AKILLI BELEDİYECİLİK EKİ EK: 10 SAYI: 99 YIL: 2016 AKILLI BELEDİYECİLİK Marmara Belediyeler Birliği nin Yayın Organıdır. www.marmara.gov.tr AKILLI BELEDİYECİLİK 2 2016 Yenilikçi Çözümlerin

Detaylı

YOLCULUK YARATIMININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ MODELLING OF THE TRIP GENERATION WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YOLCULUK YARATIMININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ MODELLING OF THE TRIP GENERATION WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YOLCULUK YARATIMININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ * Nuran BAĞIRGAN 1, Muhammet Mahir YENİCE 2 1 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kütahya, nbagirgan@dumlupinar.edu.tr

Detaylı

Türkiyede ki İş Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki İş Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No., January 202 46 Türkiyede ki İş Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Hüseyin Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale

Detaylı

MİKROŞERİT HAT ENDÜKTANS BÜYÜKLÜĞÜNÜN BİLGİ TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI ile MODELLENMESİ

MİKROŞERİT HAT ENDÜKTANS BÜYÜKLÜĞÜNÜN BİLGİ TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI ile MODELLENMESİ MİKROŞERİT HAT ENDÜKTANS BÜYÜKLÜĞÜNÜN BİLGİ TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI ile MODELLENMESİ Levent AKSOY e-posta: levent@ehb.itu.edu.tr Neslihan Serap ŞENGÖR e-posta: neslihan@ehb.itu.edu.tr Elektronik ve

Detaylı

PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ U. Özveren 2, S. Dinçer 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Müh. Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, 34210 Esenler / İstanbul e-posta: dincer@yildiz.edu.tr

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR Yazılım Tanımlı Ağların Güvenliğinde Yapay Zeka Tabanlı Çözümler: Ön İnceleme Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ege

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK) Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama

Detaylı

Türkiye için Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Trafik Kazası Tahmini Araştırması

Türkiye için Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Trafik Kazası Tahmini Araştırması 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Türkiye için Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Trafik

Detaylı

Trafik Sinyalizasyonu. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Trafik Sinyalizasyonu. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Trafik Sinyalizasyonu Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Trafik Sinyalizasyonun Amacı ve Avantajları a)kesişen akımlardan veya geometrik özelliklerden dolayı oluşan gecikme, sıkışıklık ve tıkanıklıkları önlemek,

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Yapay Sinir Ağları Biyolojik sinir sisteminden esinlenerek ortaya çıkmıştır. İnsan beyninin öğrenme, eski

Detaylı

TORNALAMA İŞLEMİNDE KESME KUVVETLERİNİN VE TAKIM UCU SICAKLIĞININ YAPAY SİNİR AĞI İLE TAHMİN EDİLMESİ

TORNALAMA İŞLEMİNDE KESME KUVVETLERİNİN VE TAKIM UCU SICAKLIĞININ YAPAY SİNİR AĞI İLE TAHMİN EDİLMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye TORNALAMA İŞLEMİNDE KESME KUVVETLERİNİN VE TAKIM UCU SICAKLIĞININ YAPAY SİNİR AĞI İLE TAHMİN EDİLMESİ PREDICTION

Detaylı

ROBOTLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK DENETİMİ.

ROBOTLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK DENETİMİ. ROBOTLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK DENETİMİ Murat ŞEKER 1 Ahmet BERKAY 1 EMurat ESİN 1 ArşGör,Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar MühBöl 41400 Gebze mseker@bilmuhgyteedutr aberkay@bilmuhgyteedutr,

Detaylı

İç Basınç Altında İnce Cidarlı Kabukların Yapay Sinir Ağları ile Çözümü

İç Basınç Altında İnce Cidarlı Kabukların Yapay Sinir Ağları ile Çözümü Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (006),447-451 İç Basınç Altında İnce Cidarlı Kabukların Yapay Sinir Ağları ile Çözümü Ömer KELEŞOĞLU, Adem FIRAT Fırat Üniversitesi,

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

Kent İçi Raylı Sistemlerde Verimlilik

Kent İçi Raylı Sistemlerde Verimlilik Kent İçi Raylı Sistemlerde Verimlilik Feyzullah GÜNDOĞDU Kayseri Ulaşım A.Ş Sabit Tesisler Müdürü e-posta: feygun@kayseriulasim.com Enver Sedat TAMGACI Kayseri Ulaşım A.Ş İşletme Müdürü e-posta: est@kayseriulasim.com

Detaylı

CBS ve Coğrafi Hesaplama

CBS ve Coğrafi Hesaplama Yıldız Teknik Üniversitesi CBS ve Coğrafi Hesaplama 2. Bölüm Yrd. Doç. Dr. Alper ŞEN Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı web: http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/alpersen/ E mail: alpersen@yildiz.edu.tr

Detaylı

Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hız, Seyir Süresi ve Gecikme Karayolu altyapısı ve trafik işletme modelinin performansının göstergesidir. Genellikle, sürücüler veya yolcular A

Detaylı

R ILE ENERJI MODELLEMESI

R ILE ENERJI MODELLEMESI DEPARTMENT OF TECHNOLOGY & OPERATIONS MANAGEMENT R ILE ENERJI MODELLEMESI EZGI AVCI, MSC,PHDC TALEP TAHMIN MODELLERI ELEKTRIK ARZ SISTEMI YONETIMI Elektrik arz sisteminin doğru planlanması ve yönetilmesi

Detaylı

Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması

Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması 1 Emre DANDIL Bilecik Ş. Edebali Üniversitesi emre.dandil@bilecik.edu.tr +90228 214 1613 Sunum İçeriği Özet Giriş

Detaylı

Sinyal Faz Diyagramının Kavşak Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Antalya Örneği

Sinyal Faz Diyagramının Kavşak Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Antalya Örneği Sinyal Faz Diyagramının Kavşak Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Antalya Örneği Doç. Dr. Halit ÖZEN YTÜ İnşaat Fak. İnşaat Müh. Böl. Davutpaşa Kampüsü, 340 Esenler-İstanbul Tel: () 383 83 Ulaştırma

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK DEPREM EĞİLİMİNİN KESTİRİMİ. Umut FIRAT

YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK DEPREM EĞİLİMİNİN KESTİRİMİ. Umut FIRAT YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK DEPREM EĞİLİMİNİN KESTİRİMİ Umut FIRAT ufirat@yahoo.com Öz: Depremler yeryüzünde en çok yıkıma neden olan doğal afetlerdir. Bu durum, depremlerin önceden tahmin edilmesi fikrini

Detaylı

İş Zekası. Hafta 6 Kestirimci Modelleme Teknikleri. Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim CEBECİ

İş Zekası. Hafta 6 Kestirimci Modelleme Teknikleri. Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim CEBECİ İş Zekası Hafta 6 Kestirimci Modelleme Teknikleri Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support 10e isimli eserden adapte edilmiştir Bölüm Amaçları Yapay Sinir Ağları (YSA) kavramını

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

ÇATI DÖŞEMESİNDE MEYDANA GELEN YOĞUŞMA VE BUHARLAŞMA KÜTLELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ

ÇATI DÖŞEMESİNDE MEYDANA GELEN YOĞUŞMA VE BUHARLAŞMA KÜTLELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.21, s.1-2, 2006 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.21, n.1-2, 2006 ÇATI DÖŞEMESİNDE MEYDANA GELEN YOĞUŞMA VE BUHARLAŞMA KÜTLELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ Ömer

Detaylı

KÜTAHYA İLİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK ELEKTRİK PUANT YÜK TAHMİNİ

KÜTAHYA İLİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK ELEKTRİK PUANT YÜK TAHMİNİ ELECTRICAL PEAK LOAD FORECASTING IN KÜTAHYA WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Y. ASLAN * & C. YAŞAR * & A. NALBANT * * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

ULAŞTIRMA. Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN ULAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN 2 7-YOL GEOMETRİK STANDARTLARI 3 Geometrik Standartlar Yolun Genişliği Yatay ve Düşey Kurba Yarıçapları Yatay Kurbalarda Uygulanan Enine Yükseltme (Dever) Boyuna Eğim

Detaylı

ZAMAN SERİSİ ANALİZİNDE MLP YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ZAMAN SERİSİ ANALİZİNDE MLP YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ZAMAN SERİSİ ANALİZİNDE MLP YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Oğuz KAYNAR * Serkan TAŞTAN ** ÖZ Bu çalışmada zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan Box-Jenkis modelleri

Detaylı

Sinyalize Kavşaklarda Durma Gecikmesi ve Kontrol Gecikmesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sinyalize Kavşaklarda Durma Gecikmesi ve Kontrol Gecikmesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sinyalize Kavşaklarda Durma Gecikmesi ve Kontrol Gecikmesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yetiş Şazi Murat, Ziya Çakıcı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü - Denizli

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞI GERĠ YAYINIM ALGORĠTMASI KULLANILARAK RÜZGÂR HIZI TAHMĠNĠ

YAPAY SĠNĠR AĞI GERĠ YAYINIM ALGORĠTMASI KULLANILARAK RÜZGÂR HIZI TAHMĠNĠ YAPAY SĠNĠR AĞI GERĠ YAYINIM ALGORĠTMASI KULLANILARAK RÜZGÂR HIZI TAHMĠNĠ Yalçın Kaplan 1 Umut Saray 2 Cem Emeksiz 3 Yakup Osman YeĢilnacar 4 Sadık Önal 5 Volkan Karaca 6 1) Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı Mehmet Ali Çavuşlu Özet Yapay sinir ağlarının eğitiminde genellikle geriye

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Mühendisliği İnsan-araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini; planlama, projelendirme

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPAY SİNİR AĞLARI. Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI FİNAL PROJESİ

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPAY SİNİR AĞLARI. Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI FİNAL PROJESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPAY SİNİR AĞLARI Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK Öğrenci : SİNEM ÖZDER Numarası : 118229001004

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

THE ANALYSES OF THIN WALLED TUBES BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

THE ANALYSES OF THIN WALLED TUBES BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı 1-2, (2002), 45-54 İNCE CİDARLI ÜP SİSEMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ Ömer KELEŞOĞLU *, Adem FIRA ÖZE Bu çalışmada, tüp sistemlerin

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zekâ. Ders 1- Yapay Zekâya Giriş. Erhan AKDOĞAN, Ph.D.

Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zekâ. Ders 1- Yapay Zekâya Giriş. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zekâ Ders 1- Yapay Zekâya Giriş Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Yapay Zekâ nedir?! İnsanın düşünme ve karar verme yeteneğini bilgisayarlar aracılığı ile taklit etmeye

Detaylı

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ ÖZET: Petek SINDIRGI 1 ve İlknur KAFTAN 2 1 Yardımcı Doçent Dr. Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ Yrd.Doç.Dr..Dr. Abdullah E. Akay KSÜ Orman Fakültesi Orman MühendisliM hendisliği i BölümüB Orman İnşaatı,, Jeodezi ve Fotogrametri ABD Kahramanmaraş Kasım

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* INS-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 INS-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* INS-5502 UZMANLIK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KARAYOLU ÜSTYAPI MÜHENDİSLİĞİ QUIZ SINAVI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KARAYOLU ÜSTYAPI MÜHENDİSLİĞİ QUIZ SINAVI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KARAYOLU ÜSTYAPI MÜHENDİSLİĞİ QUIZ SINAVI Karayolu üstyapı tasarımında AASHTO yöntemi kullanılacaktır. Verilenler: Proje ömrü: 25

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI INS-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 INS-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI INS-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara. Kenan Kayacı

Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara. Kenan Kayacı Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara Kenan Kayacı Ulaşımın Temel İşlevleri Ulaştırma sistemlerinin temel işlevleri hareket erişim yaşam Karayollarının Üzerindeki İşlev ve Etkinliğe

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE TALEP TAHMİNİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE TALEP TAHMİNİ 1 45 89 133 177 221 265 309 353 397 441 485 529 573 617 661 705 GW MW ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE TALEP TAHMİNİ Mehmet ÖZEN 1 e-posta: ozenmehmet.92@gmail.com Ömer GÜL 1 e-posta: enerjikalitesi@gmail.com

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM

KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM Karayollarının Sınıflandırılması Karayolları çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmış; her yol sınıfının kendine has bazı geometrik özellikleri belirlenmiştir.

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar KARAYOLU TASARIMI RAPORU Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 2 1.1 Amaç 2 1.2 Hemzemin kavģakların sınıflandırılması 2 1.3 Ġçerik 2 2 Önerilen seçim

Detaylı

ISSN : Isparta-Turkey YAPAY SĠNĠR AĞLARI (YSA) YÖNTEMĠ ĠLE GLOBAL RADYASYON TAHMĠNĠ

ISSN : Isparta-Turkey YAPAY SĠNĠR AĞLARI (YSA) YÖNTEMĠ ĠLE GLOBAL RADYASYON TAHMĠNĠ ISSN:1306-3111 e-journal o New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 1A0174 Kadir Günoğlu ENGINEERING SCIENCES Betül Mavi Received: November 2010 Ġskender Akkurt Accepted:

Detaylı

İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ

İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ Selahattin YAVUZ * Muhammet DEVECİ ** ÖZ Son yıllarda, yapay sinir ağları pek çok alanda uygulanan ve üzerinde en çok araştırma

Detaylı

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21 İçindekiler Önsöz İkinci Basım için Önsöz Türkçe Çeviri için Önsöz Gösterim xiii xv xvii xix 1 Giriş 1 1.1 Yapay Öğrenme Nedir?......................... 1 1.2 Yapay Öğrenme Uygulamalarına Örnekler...............

Detaylı

Çok katmanlı ileri sürümlü YSA da standart geri yayıyım ve momentum geri yayılım algoritmalarının karşılaştırılması. (Eğitim/Hata geri yayılım)

Çok katmanlı ileri sürümlü YSA da standart geri yayıyım ve momentum geri yayılım algoritmalarının karşılaştırılması. (Eğitim/Hata geri yayılım) Çok katmanlı ileri sürümlü YSA da standart geri yayıyım ve momentum geri yayılım algoritmalarının karşılaştırılması (Eğitim/Hata geri yayılım) Özetçe Bu çalışmada çok katmanlı ve ileri sürümlü bir YSA

Detaylı

ULAŞIM AĞLARI VERİ ALTYAPISI

ULAŞIM AĞLARI VERİ ALTYAPISI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ULAŞIM AĞLARI VERİ ALTYAPISI Murat Güneri 1, Fatmagül Batuk 2 1 İstanbul Büyükşehir

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Tabu Arama (Tabu Search) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Tabu Arama 1986 yılında Glover tarafından geliştirilmiştir. Lokal minimum u elimine edebilir ve global minimum u bulur. Değerlendirme

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARI ĠLE KOCAELĠ ĠLĠNĠN PUANT YÜK TAHMĠNĠ. Oya DEMİRER Demet ÖZDEMİR Melih İNAL

YAPAY SĠNĠR AĞLARI ĠLE KOCAELĠ ĠLĠNĠN PUANT YÜK TAHMĠNĠ. Oya DEMİRER Demet ÖZDEMİR Melih İNAL YAPAY SĠNĠR AĞLARI ĠLE KOCAELĠ ĠLĠNĠN PUANT YÜK TAHMĠNĠ Oya DEMİRER Demet ÖZDEMİR Melih İNAL Kocaeli Ü. Müh.Fak. Elektrik Müh.Bl.MSB İzmit İnşaat BaşkanlığıKocaeli Ü.Tek.Fak.Elektronik Eğ. odemirer@hotmail.com

Detaylı

İleri Trafik Mühendisliği (CE 535) Ders Detayları

İleri Trafik Mühendisliği (CE 535) Ders Detayları İleri Trafik Mühendisliği (CE 535) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Trafik Mühendisliği CE 535 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Bulunmuyor

Detaylı

Fatih Kölmek. ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye

Fatih Kölmek. ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye Fatih Kölmek ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye Türkiye Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Mekanizması Fiyat Tahmin Modelleri Yapay Sinir

Detaylı

Trafik Hacmi ve Özellikleri. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Trafik Hacmi ve Özellikleri. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Trafik Hacmi ve Özellikleri Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Trafik Hacmi Nedir? Belli bir kesimden belirli bir sürede geçen araç ve yaya sayısıdır. Trafik Hacmi Çalışmaları Belli bir kesimdeki yol üzerinde hareket

Detaylı

Yapay Zeka Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Web Sayfalarının Sınıflandırılması

Yapay Zeka Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Web Sayfalarının Sınıflandırılması Yapay Zeka Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Web Sayfalarının Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Aybars Uğur, Ahmet Cumhur Kınacı Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü aybars.ugur@ege.edu.tr,

Detaylı

ISSN : Hatay-Turkey YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI İLE TAHTAKÖPRÜ BARAJINDAKİ AYLIK BUHARLAŞMA TAHMİNİ

ISSN : Hatay-Turkey YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI İLE TAHTAKÖPRÜ BARAJINDAKİ AYLIK BUHARLAŞMA TAHMİNİ ISSN:136-3111 211, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A132 Fatih Üneş ENGINEERING SCIENCES Hakan Varçin Received: October 21 Kazım Kadir Dindar Accepted: January 211 Mustafa Kemal University Series

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

Erdem Işık Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 erdemis@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Erdem Işık Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 erdemis@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0140 ENGINEERING SCIENCES Received: October 2010 Erdem Işık Accepted: January 2011 Mustafa İnallı Series

Detaylı

Dr. Ergün AKGÜN Kimdir?

Dr. Ergün AKGÜN Kimdir? Dr. Ergün AKGÜN Kimdir? Dr. Ergün AKGÜN 1985 yılında Bursa nın İnegöl İlçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde yapmıştır. Muğla Üniversitesinde Eğitim Programları

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimli Öğrenmenin Temelleri Karar Ağaçları Entropi ID3 Algoritması C4.5 Algoritması Twoing

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE FİYAT TAHMİNLEMESİ Elif ERDOĞAN Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu, Ostim /Ankara Öğretim Görevlisi eerdogan@fatih.edu.tr Hamide ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Ankara Meslek

Detaylı

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı -

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı - BÖLÜM 5. ESNEK ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ Yeni bir yol üstyapısının projelendirilmesindeki amaç; proje süresi boyunca, üzerinden geçecek trafiği, büyük deformasyonlara ve çatlamalara maruz kalmadan,

Detaylı

Bulanık Kümeler ve Sistemler. Prof. Dr. Nihal ERGİNEL

Bulanık Kümeler ve Sistemler. Prof. Dr. Nihal ERGİNEL Bulanık Kümeler ve Sistemler Prof. Dr. Nihal ERGİNEL İçerik 1. Giriş, Temel Tanımlar ve Terminoloji 2. Klasik Kümeler-Bulanık Kümeler 3. Olasılık Teorisi-Olabilirlik Teorisi 4. Bulanık Sayılar-Üyelik Fonksiyonları

Detaylı

4. KARAYOLU KAPASİTE ANALİZİNE GİRİŞ

4. KARAYOLU KAPASİTE ANALİZİNE GİRİŞ 4. KARAYOLU KAPASİTE ANALİZİNE GİRİŞ 4.1. Trafik Akımının Ana Elemanları Trafik akımının üç asal elemanı Hız Yoğunluk Hacim (veya akım oranı) olarak ele alınır. Bu üç asal elemanın arasında For. 3.1'deki

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

YZM 5257 YAPAY ZEKA VE UZMAN SİSTEMLER DERS#6: GENETİK ALGORİTMALAR

YZM 5257 YAPAY ZEKA VE UZMAN SİSTEMLER DERS#6: GENETİK ALGORİTMALAR YZM 5257 YAPAY ZEKA VE UZMAN SİSTEMLER DERS#6: GENETİK ALGORİTMALAR Sınıflandırma Yöntemleri: Karar Ağaçları (Decision Trees) Örnek Tabanlı Yöntemler (Instance Based Methods): k en yakın komşu (k nearest

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Beton Mekanik Özelliklerinin Taze Beton Özelliklerinden Yararlanılarak Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ÖZET

Beton Mekanik Özelliklerinin Taze Beton Özelliklerinden Yararlanılarak Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ÖZET Beton Mekanik Özelliklerinin Taze Beton Özelliklerinden Yararlanılarak Yapay Sinir Ağları İle Tahmini Serkan SUBAŞI 1, Ahmet BEYCİOĞLU 1 ve Mehmet EMİROĞLU 1 1 Düzce Üniversitesi Yapı Eğitimi Bölümü Teknik

Detaylı

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜRE KİBAR, Funda 1, AYTAÇ, Bengi Pınar 1 ve ÇELİK, Fazıl 2 Her yıl binlerce insanın ölümü ve yaralanmasına neden olan trafik kazaları,

Detaylı

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 17.05.2014 Sayfa 1 Curve Fitting with RBS Functional Networks RBS fonksiyonel ağı ile eğri uygunluğu Andr es Iglesias, Akemi G alvez Department of Applied Mathematics and Computational Sciences, University

Detaylı

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI 1. AMAÇ Yol çalışmalarında trafik işaretlemelerinin yapılması ve doğabilecek olan risklerin önlenmesidir. 2. UYGULAMA 2.1. Sahada çalışmalarda aşağıdaki kuralların uygulanması şarttır. 2.2. Ayrıca trafik

Detaylı

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics 2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics Özet: Bulanık bir denetleyici tasarlanırken karşılaşılan en önemli sıkıntı, bulanık giriş çıkış üyelik fonksiyonlarının

Detaylı

Hava Kirliliğine Neden Olan PM10 ve SO 2 Maddesinin Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Tahmininin Yapılması ve Hata Oranının Hesaplanması

Hava Kirliliğine Neden Olan PM10 ve SO 2 Maddesinin Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Tahmininin Yapılması ve Hata Oranının Hesaplanması Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD XX (201X) xxxxxx (xx s) AKU J. Sci.Eng.XX (201X) xxxxxx (xx pp)

Detaylı

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI 1. AMAÇ Yol çalışmalarında trafik işaretlemelerinin yapılması ve doğabilecek olan risklerin önlenmesidir. 2. UYGULAMA 2.1. Sahada çalışmalarda aşağıdaki kuralların uygulanması şarttır. 2.2. Ayrıca trafik

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 2014

ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 2014 ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 014 Çorum da 6 kavşakta hayata geçirilen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM ile kavşaklarda bekleme sürelerinin azaltılması

Detaylı

ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI

ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI * Dr. N. CAMKESEN, * Prof. Dr. Z. BAYRAKDAR ÖZET Yapılan tüm uygulamalara rağmen, trafik kazaları, artan boyutlarda ülke gündeminin değişmez

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE GÖKSU NEHRİ NİN AKIM TAHMİNİ FLOW FORECASTING OF GÖKSU RIVER WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE GÖKSU NEHRİ NİN AKIM TAHMİNİ FLOW FORECASTING OF GÖKSU RIVER WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD 1 SDU International Technologic Science pp. 1-7 Constructional Technologies YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE GÖKSU NEHRİ NİN AKIM TAHMİNİ Özlem Terzi, Mehmet Köse Özet: Günümüzde kuraklık ve küresel ısınma

Detaylı