Yapay Zeka Teknikleri ve Radyolojiye Uygulanmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapay Zeka Teknikleri ve Radyolojiye Uygulanmas"

Transkript

1 Yapay Zeka Teknikleri ve Radyolojiye Uygulanmas Selami Serhatl o lu 1, hmet Tevfik Ozan 2, F rat Hardalaç F rat Üniversitesi T p Fakültesi ve F rat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapay zeka insanlar taraf ndan yap ld nda zeka olarak adland r lan ak ll davran lar n cihazlar taraf ndan yap lmas d r. Ço unlukla insan n dü ünme yetene ini ve beynin çal ma özelli ini modellemeye çal an yöntemlerden olu ur. Yapay zekan n amac insan n zekas n bilgisayar arac l ile taklit etmek ve bu anlamda belli bir ölçüde bilgisayarlara ö renme yetene i kazand rabilmektir. Bilim adamlar y llard r yapt klar çal malarla hayat m z daha kolay hale getirmek için programlar geli tirmektedirler. Yapay zeka sistemleri bu programlara iyi bir örnektir (1). Yapay zeka yöntemlerinin ba l calar ; uzman sistemler, bulan k mant k, yapay sinir a lar ve genetik algoritmalardan olu ur. Uzman sistemler k saca bir kural tabanl sistem olarak nitelendirilebilir. Burada kullan lan kurallar bir uzman n görü ü veya deneyimine dayand r larak olu turulur. Olu turulan bu kurallardan insan n neden-sonuç ili kisine ba l kalarak bir karara varmas gibi mant ksal i lemlerle bir ç kar m yap l r. Bulan k mant k ise bir kural tabanl sistem olarak dü ünülebilir. Fakat burada nitelendirmeler, uzman sistemlerden farkl olarak, insanlar n günlük hayatta yapt nitelemelerin büyük ço unlu u gibi kesin de ildir. Bulan k mant k bu ekilde kural taban n n günlük hayatta kullan lan kesin olamayan hükümlerle olu turulmas na imkan sa lar. Yapay sinir a lar ad ndan da anla laca gibi beynin çok basit bir nöron modelinin benzetimidir. Kural Çözümleyici Kural Taban Veri Taban Beynin ö renme kapasitesi nöronlar ve bunlar n birbiri ile olan ba lant s na ba l d r. Bu ekilde elde edilen yapay a ile ö renme olay modellenir. Günümüzde yapay zeka kontrol, tasar m, biomedikal ve t p alanlar ba ta olmak üzere ara t rmac lar n büyük ilgisini çekmektedir (2, 3). Bu çal mada yapay zeka teknikleri tan t larak bu tekniklerin radyolojide kullan mlar na ili kin görü ler ortaya konulmas amaçland. Yapay zeka tekniklerine ili kin ilk görü ler günümüzden y llarca önce, 1965 y l nda ortaya at lm, 1969 y l nda bulan k küme teorisinin t p alan nda kullan labilirli inin aç klanmas ile pek çok çal ma yap lmaya ba lanm, 1975 y l nda kardiovasküler sistemlerin klinik uygulamalarda kullan lmas önerilmi, 1980 de kardiak fonksiyonlar n n de erlendirilmesinde bulan k küme teorisinin kullan lmas ile ilgili çal malar yap lm, 1989 da EKG verilerinin s n fland r lmas ve tan s konusunda ilk çal malar yap lm ve bu çal malarda elde edilen bilgiler, bulan k küme formuna getirilerek istatistiksel yakla mlarla s n fland r lm t r (4-7) l y llar n ortalar nda kalp hastal klar nda bulan k küme ve hibrit sistemlerle tan s ile ilgili çal malar yap lm, 1994 y l nda koroner arter hastal yapay sinirsel sistemle %89 do ruluk oran nda s n fland r lm ve sonraki y llarda da yapay zeka teknikleri ile çe itli kalp hastal klar nda tan koymada, büyük ba ar kaydedilmi tir y l nda kalbin tomografik görüntüleri bulan k mant k ile %94 do ruluk oran nda s n fland r lm, 1998 y l nda koroner arter hastal klar n n bulan k mant kla s n flanmas konusunda genetik bulan k kural taban kullan larak % 96 oran nda ba ar elde edilmi tir (8-13) y l nda NEFCLSS sinirsel bulan k mant k sistemi ile akci er Do al Dilde ra Birim ekil 1. Bir Uzman Sisteminin ematik Yap s Uzman Kullan c kanseri bulgularlar n n s n fland r lmas nda % 95 oran nda ba ar sa lanm t r (14) ve 2004 y llar nda bulan k mant k ve genetik tabanl bulan k s n flay c ile kardiak Doppler i aretlerinin s n fland r lmas ba ar l bir ekilde gerçekle tirilmi tir (15, 16) y l nda yap lan bir çal mada Doppler sonogramlar ndan elde edilen parametrelerle sinir a e itilmi ve orta serebral arter darl n n dereceleri tahmin edilmeye çal lm, sistemin performans n n veri boyutuna ve e itim için seçilen parametrelere son derece ba ml oldu u saptanm t r (17). P i V O L K, Y l: 4 Say : 18, Sayfa: 3

2 Bulan kla t r c Kural Taban Ç kar m Ünitesi Berrakla t r c Bulan k mant k teorisi bugüne kadar kalite kontrol, ürün planlanmas, ta ma, ula m, network, oyunlar kuram, bankac l k, finans, ziraat ve t p gibi birçok bilim dal nda ba ar ile uygulanm t r (21). 3. Yapay Sinir lar (rtificial Intelligence Networks) Yapay sinir a lar Veri Taban örneklerle ilgili bilgiler toplamakta, genellemeler yapmakta ve daha sonra hiç görmedi i örnekler ile ekil 2. Bulan k Mant k Program n n ematik yap s kar l nca ö rendi i bilgileri kullanarak o örnekler hakk nda karar verebilmektedir. Yapay sinir a lar bu Yapay Zeka Teknikleri ö renebilme ve genelleme özellikleri nedeniyle günümüzde birçok bilim alan nda geni uygulama 1. Uzman Sistemler (Expert Systems) olana bulmakta ve karma k problemleri ba ar ile çözebilme yetene ini ortaya koymaktad r (3). Sinir a lar insan beynindeki nöronlara benzer olarak bir araya getirilen yapay nöronlar n de i ik Yapay zekan n en önemli uygulama alanlar ndan biri uzman sistemlerdir. Bu tip sistem belli bir alanda uzman olan ki ilerin uzmanl klar na dayanarak çözüm arar. Bunu bir tür bilgisayarda düzenlenmi dan ma sistemi olarak dü ünebiliriz. Uzman sistemlerin olu turulmas nda, s ras yla; tan mlama, kavramsalla t rma, formüle etme (yaz l m), test etme ve de erlendirme a amalar uygulan r. T p ve biomedikal en ba ta gelen uygulama alanlar d r (18, 19). Bir uzman sistem; kural taban, veri taban ve kural çözümleyici olmak üzere üç bölümden olu ur. ekil 1 de, bir uzman sistemin ematik yap s 2. Bulan k Mant k (Fuzzy Logic) ba lant geometrisi ile ekil 3a. Biyolojik bir birbirlerine ba lanmas nöronun ematik yap s sonucu olu an sistemlerdir. ekil 3a,b de do al bir nöronun ve yapay bir sinir a n n ematik yap s Bulan k mant k program n n dayand temel nokta; uzman bir sistem operatörünün bilgi, deneyim, sezgi ve kontrol sonuçlar n bilgi taban olarak olu turmakt r. lemler bilgi ve deneyime dayanan kurallarla gerçekle tirilir. Bulan k mant kta deneyimler etkin bir ekilde kullan l r. Bilgisayar tabanl uygulamalar nda kural taban, veri taban, buland r c, ç kar m ve berrakla t r c yaz l mlar kullan larak i lem gerçekle tirilir. ekil 2 de bir bulan k mant k program n n ematik yap s Bulan k mant k, insan dü üncesinin esnek ve de i ken yap s n dikkate alan bir algoritmad r. Bilgiler aras nda sebep-sonuç ili kisi kurarak do ru ve mant ksal bir sonuç üretir. Bu i lemin yap labilmesi için ilk olarak verilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu veriler belirli s n rlar içerisinde grupland r larak bulan k kümeler haline getirilir, tüm olas durumlar dikkate al narak kural taban olu turulur. Bu kurallar bir kontrol algoritmas ile de erlendirilerek ç k bilgisi elde edilir (20). ekil 3b. Bir yapay nöronun ematik yap s Sinir a lar paralel hesaplama tekni ini kullanan bir metottur. Programlama yerine do rudan mevcut örnekler üzerinden e itilerek i lem yap l r. Ba ms z de i kenler (giri ) ile bu de i kenlere ili kin ba ml de i kenler (ç k ) aras ndaki matematiksel ili ki ö renebilen sistemlerdir. ekil 4'de ileri beslemeli yapay sinir a lar ematik yap s P i V O L K, Y l: 4 Say : 18, Sayfa: 4

3 Bu çal malarda kullan lan ileri beslemeli a mimarisinde nöronlar katmanlar halinde yerle tirilir. leri beslemeli sinir a en az üç katmandan olu ur. Bu katmanl yap s ndan dolay çok katmanl alg lay c (multilayer perceptron) olarak da isimlendirilmektedir. leri beslemeli sinir a lar geni bir uygulama alan na sahiptir. Radyolojik bulgular n de erlendirilmesinde kendisini kan tlam olan ileri beslemeli sinir a lar transcranial Doppler parametrelerinin s n fland r lmas nda da kullan lm t r (22, 23). Hastal klarda tan ya varma i lemi yapay zeka ile bir ekil tan ma görevi gibi ele al nabilir. Sinir a lar son 20 y ld r ekil tan ma problemleri için bir hesaplama arac olarak birçok biçim ve ö renme algoritmas ile akademik ara t rmalarda, endüstride ve t bbi uygulamalarda kullan lmaktad r. Literatürde sinir a lar n n kalp yetmezli i, miyokard enfarktüsü ve anjina pektoris tan s nda birçok klinik uygulamalar ve ba ar l sonuçlar bildirilmi tir (24-29). C 1 C R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 (1) 1 2 (1) ekil 4. leri beslemeli giri, gizli ve ç k katmanlar ndan olu an sinir a mimarisi 2 (2) X 3 (1) (2) 1 1 X 2 (2) 3 Ç k lar Bulan k Kurallar Giri De i kenleri 4. Sinirsel Bulan k Sistemler ve NEFCLSS Modelin Yap s Sinirsel bulan k sistemler sinir a lar ile bulan k sistemlerin birle imidir. Bu iki model ilk etapta kendi aras nda ba ms z bir alana sahiptir. ncak ikisinin birle imi ço u problemin çözümü için yarar sa lamaktad r. Bir sinirsel bulan k sistem olan NEFCLSS,veriden bulan k sistem olu turan dilsel bir yakla m metodu olup, yerel parametre de i imleri sezgisel (heuristic) veri sürme algoritmas ile hesaplan r. NEFCLSS modelinin ana amac okunabilir bir s n flay c olu turmak ve kabul edilebilir bir do rulu u yakalamakt r (30). NEFCLSS sinirsel bulan k sistem; özel üç katmanl ileri beslemeli bir sinir a gibi ilk katman giri de i kenlerini, gizli katman bulan k kurallar n, üçüncü katman ise ç k de i kenlerini ifade eder ve her biri için bir ünite vard r. ekil 5 de NEFCLSS modelin yap s NEFCLSS ve sinir a lar n n literatürdeki örnek uygulamalar nda Doppler h z parametrelerinin beyin arterlerindeki darl k derecelerini belirleyebilece i bildirilmektedir. Pratik uygulamalarda ultrasonografik Doppler bulgular tan da yeterli görülmedi i olgular, daha invaziv bir yöntem olan anjiografiye tabi tutulmaktad r. Doppler parametrelerinin yapay zeka teknikleri ile gerçek zamanl olarak yorumlanmas klinik çal malarda transcranial Doppler tekni ini daha etkin k lacakt r. Bildirilen bu çal malarda transcranial Doppler parametreleri istatistiksel metoda dayal bir yapay zeka yöntemi olan sinir a modeline uygulanarak s n fland r lmas nda ba ar l olunmu tur (31-34). Sinir a lar insan beynindeki nöronlara benzer olarak birle tirilen yapay nöronlar n ba lant geometrisi ile birbirleriyle ili kilendirilmesi sonucu olu an sistemlerdir. leri beslemeli sinir a lar, geni bir uygulama alan na sahiptir. leri beslemeli sinir a, transcranial Doppler ve kardiak Doppler i aretlerinin s n fland r lmalar nda ba ar l bulunmu tur. Bu tip a yap s t p ve biomedikal dahil birçok alana ba ar ile uygulanmaktad r. (35-48). Doppler ultrasonografi bulgular bir çal mada ileri beslemeli geri yay l ml sinir a mimarisi ile, bir ba ka benzer çal mada ise di er bir yapay zeka yöntemi olan genetik algoritma sistemi kullan larak ba ar l bir ekilde s n fland r lm t r (49, 50). ekil 5. NEFCLSS modelin yap s [R kurallar, (X) a rl klar (W) ifade etmektedir] P i V O L K, Y l: 4 Say : 18, Sayfa: 5

4 5. Çok Katmanl lg lay c lar ve Ö renme lgoritmalar Çok katmanl alg lay c modeli bir giri, bir veya daha fazla ara ve bir de ç k katman ndan olu ur. Bir katmandaki i lem elemanlar bir üst katmandaki i lem elemanlar na ba l d r. Birçok ö retme algoritmas n n bu a e itmede kullan labilir olmas bu modelin yayg n kullan m n n nedenidir. Çok katmanl alg lay c a lar nda örnekler giri katman na uygulan r, ara katmanlar da i lenir ve ç k katman ndan da ç k lar elde edilir. Kullan lan e itme algoritmas na göre a n ç k ile arzu edilen ç k aras ndaki hata tekrar geriye do ru yay larak minimuma dü ünceye kadar a rl klar de i tirilir. nla lmas kolay ve matematiksel olarak ispatlanabilir olmas ndan dolay en çok tercih edilen ö retme algoritmas d r. Bu algoritma hatalar geriye do ru ç k tan giri e azaltmaya çal mas ndan dolay geri yay l m ismini alm t r. Tipik çok katl geri yay l m a, daima; bir giri tabakas, bir ç k tabakas ve en az bir gizli tabakaya sahiptir. Sinir a yap s n n bulgular, daha ba ar l bir ekilde s n fland r labilmesi için Genetik lgoritma ve Sinir yöntemi geli tirilmi ve t p dahil birçok alanda ba ar l bir ekilde uygulanm t r (51). 6. Genetik lgoritma (Genetic lgorithm) Genetik algoritma konusunda ilk çal malarda canl larda ya anan genetik sürecin bilgisayar ortam nda gerçekle tirilmesi dü ünülmü tür (52, 53). Genetik algoritma parametre kümelerini kodlayarak çal r. Genetik algoritma amaç fonksiyonu bilgisini kullan r. Genetik algoritma, do al genetik ve do al seçim mekani ine dayanan olas l ksal bir arama metodudur. Do ada iyi olan n hayatta kalmas prensibine dayan r. Sezgisel bir metot olan genetik algoritma, geleneksel çözüm teknikleri ile çözülemeyen veya çözümü zor olan problemlere ba ar ile uygulanm t r (54-56). Yapay zeka yöntemlerinin klinik uygulamalarda ortaya koydu u ba ar l sonuçlar, radyolojik görüntülerinin yorumlamalar na katk sa layacak ve radyologlara bu konuda da yard mc olacakt r. Sonuç olarak yapay zeka yöntemleri ile yap lan bu çal malarla, tan ya varmada gerçek zamanl olarak uygulanabilir olmas n n yan nda radyolojik incelemelerde elde edilen bulgulara ait parametrelerin h zl ve kesin bir ekilde de erlendirilebilece i Kaynaklar 1. Moe MC, Westerlund U, Varghese M, Berg-Johnsen J, Svensson M, Langmoen I. Development of neuronal networks from single stem cells harvested from the adult human brain. Neurosurgery 2005;56(6): Baxt WG. pplication of artificial neural networks to clinical medicine. Lancet 1995;346: Ergezer H, Dikmen M, Özdemir E. Yapay sinir a lar ve tan ma sistemleri. PiVOLK 2003;2(6): Zadeh, L. Biological application of the theory of fuzzy sets and systems on Biocybernetics of the Central Nervous System, Proc Int Sym 1969; Mobley B, Schechter E, Moore WE, McKee P, Eichner JE. Neural network predictions of significant coronary artery stenosis in men. rtif Intell Med 2005;34(2): Rafiee, Moradi MH, Farzaneh MR. Novel genetic-neuro-fuzzy filter for speckle reduction from sonography images. J Digit Imaging 2004;17(4): Kalmanson D, Stegall HF. Cardiovasculer investigations and fuzzy set theory. merican Journal of Cardiology : Guo Z, Durand LG, llard L, Cloutier G, Lee HC, Langlois YE. Cardiac Doppler blood flow signal analysis. Part II:The timefrequency distribution by using autoregressive modeling. Med Biol Eng Comput 1993;31: Degani R. Bortolan G. Fuzzy decision-making in electrocardiography. rtificial Intelligence in Medicine 1898; Kere EE. Outline of an expert system for ECG diagnosis using fuzzy sets. rtificial Intelligence in Medicine 1989;3: Hudson DL, Cohen, ME, Deedwania PC. hybrid system for diagnosis and treatment of heart disease. Medicine Biology Society 1994; Baxt WG. Use of an artificial neural network for data analysis in clinical decision making: The diagnosis of acute coronary occlusion. Neural Computation 1990;2, kay YM, kay M, Welkowitz W, Kostis J. Noninvasive detection of coronary artery disease. Eng in Medicine and Biology Mag 1994;9(5): Cios KJ, Goodenday LS, Shah KK, Serpen G. novel algorithm for classification of SPECT images of a human heart. Proc. 9th IEEE Symp. on computer-based medical systems, IEEE Comput. Soc. Press, Los lamitos 1996; Jain R, Mazumdar J, Moran W. pplication of fuzzy classifier system to coronary artery disease and breast cancer. ustralasian Physical Engineering Sciences in Medicine 1998;21(3): Nauck D, Kruse R. Obtaining interpretable fuzzy classification rules from medical data. rtificial Intelligence in Medicine 1999;16: Güler, Hardalaç F, Bar ç, N. pplication of FFT analyzed Cardiac Doppler Signals To Fuzzy lgorithm. Computers in Biology and Medicine 2002;32: Güler, Hardalaç F, Ergu, U, Bar ç N. Classification of orta Doppler signals using variable coded-hierarchical genetic fuzzy system. Expert Systems with pplications 2004;26: Uçman E. Transcranial Doppler aretlerinin Yapay Zeka Ortam nda S n fland r lmas. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi 2005; Leung SC, Fulcher J. Classification of user expertise level by neural networks. Int J Neural Syst 1997;8(2): Heiss JE, Held CM, Estevez P, Perez C, Holzmann C, Perez JP.Classification of sleep stages in infants: a neuro fuzzy approach. Eng Med Biol Mag 2002;21(5): tacak. Genel maçl Bir Bulan k Mant k Denetleyicinin Tasar m. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 1998; Nauck D, Klawonn F, Kruse R. Foundations of neuro- fuzzy systems. Wiley Chichester 1997; Williams R, Neural Network Learning and pplication. ddison-wesley 1989; Ergün U, Hardalaç F, Güler. Geri yay l m sinir a lar n kullanarak transcranial Doppler i aretlerinin s n fland r lmas. Biyomedikal Mühendisli i Ulusal Toplant s Biyomut 2002; Basheer I, Hajmeer M. rtificial neural networks: Fundamentals, computing, design, and application. Journal of Microbiological Methods 2000;43: Baxt WG. Use of an artificial neural network for data analysis in clinical decision making:the diagnosis of acute coronary occlusion. Neural Computation 1990;2; P i V O L K, Y l: 4 Say : 18, Sayfa: 6

5 26. Baxt WG. Use of an artificial neural network for the diagnosis of myocardial infarction. nn Intern Med 1991; 1;115(11): Baxt WG. neural network trained to identify the presence of myocardial infarction bases some decisions on clinical associations that differ from accepted clinical teaching. Med Decis Making 1994;14(3): Baxt WG, Shofer FS, Sites FD, Hollander JE. neural computational aid to the diagnosis of acute myocardial infarction. nn Emerg Med 2002;39(4): Hollander JE, Sease KL, Sparano DM, Sites FD, Shofer FS, Baxt WG. Effects of neural network feedback to physicians on admit/discharge decision for emergency department patients with chest pain. nn Emerg Med 2004;44(3): Nauck D, Kruse R. NEFCLSS-X: soft computing tool to build readable fuzzy classifiers. BT Technology Journal 1998;6(3): Kaps M, Damian MS, Teschendorf U, Dorndorf W. Transcranial Doppler ultrasound findings in middle cerebral artery occlusion. Stroke1990;21: Demchuk M, Christo I, Wein T, Felberg R, Malkoff M, Grotta JC, lexandrov V. Specific transcranial Doppler flow findings related to the presence and site of arterial occlusion. Stroke 2000;31: Lupetin R, Davis D, Beckman I, Dash N. Transcranial Doppler sonography part 1. principles technique and normal appearances. Radiographics 1995;15: Bishop CCR, Powell S, Rutt D, Browse NL. Transcranial Doppler measurement of middle cerebral artery blood flow velocity: a validation study. Stroke 1986;17: Haykin S. Neural Networks: Comprehensive Foundation. Macmillan College Publishing Company 1994; Basheer I, Hajmeer M. rtificial neural networks: fundamentals, computing, design, and application. Journal of Microbiological Methods 2000;43: Tafeit E, Reibnegger G. rtificial neural networks in laboratory medicine and medical outcome prediction. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 1999;37(9): Lim CP, Harrison RF, Kennedy RL. pplication of autonomous neural network systems to medical pattern classification tasks. rtificial Intelligence in Medicine1997;11: Baxt WG. Use of an artificial neural network for data analysis in clinical decision making:the diagnosis of acute coronary occlusion. Neural Computation 1990;2: llen J, Murray. Development of a neural network screening aid fordiagnosing tower limb peripheral vascular disease from photoelectric plethysrnography pulse waveforms. Physiological Measurement 1993;14: lien J, Murray. Prospective assessment of an artificial neural network for the detection of peripheral vascular disease from lower limb pulse waveforms. Physiological Measurement 1995; 16: Ergün U, Hardalaç F, Güler. Geri yay l m sinir a lar n kullanarak transcranial Doppler i aretlerinin s n fland r lmas. Biyomedikal Mühendisli i Ulusal Toplant s Biyomut 2002; Bar ç N, Ergün U, lkay E, Serhatlio lu S, Hardalaç F, Güler. Classification of mitral insufficiency and stenosis using MLP neural network and neuro - fuzzy system, Journal of Medical Systems 2004;28(5) kay M. Non-invasive diagnosis of coronary artery disease using a neural network algorithm. Biological Cybernetics 1992;67: Mobley B, Schechter E, Moore WE, McKee P, Eichner JE. Predictions of coronary artery stenosis by artificial neural network. rtificial Intelligence in Medicine 2000;18: Ergün U, Serhatlioglu S, Hardalaç F, Güler I. Classification of carotid artery stenosis of the patients with diabetes by neural network and logistic regression. Computers in Biology and Medicine 2004;34: Wright I, Gough NJ. rtificial neural network analysis of common femoral artery Doppler shift signals:classification of proximal disease. Ultrasound in Medical Biology 1999;24(5): Baxt WG. pplication of artificial neural networks to clinical medicine. Lancet 1995;346: Ergün U, Serhatlioglu S, Hardalaç F, Güler I. Classification of carotid artery stenosis of the patients with diabetes by neural network and logistic regression. Computers in Biology and Medicine 2004;34: Güler I, Hardalaç F, Ergun U, Bar ç N. Classification of aorta Doppler signals using variable coded-hierarchical genetic fuzzy system. Expert Systems with pplications 2004;26: Heckerling PS, Gerber BS, Tape TG, Wigton RS. Selection of predictor variables for pneumonia using neural networks and genetic algorithms. Methods Inf Med 2005;44(1): Gosling RG, King DH. rterial assessment by Doppler shift ultrasound. Proceeding of the Royal Society of Medicine 1974;67: Goldberg DE, Samanti MP. Engineering optimization via genetic algorithm. Proceedings of the Ninth Conference on Electronic Computation 1986; Goldberg DE. Genetic lgorithms in Search, Optimization Machine Learning. ddison-wesley 1989; Booker LB, Goldberg DE, Holland JH. Classifier systems and genetic algorithms. rtificial Intelligence 1989;40: Rafiee, Moradi MH, Farzaneh MR. Novel genetic-neurofuzzy filter for speckle reduction from sonography images. J Digit Imaging 2004;17(4): P i V O L K, Y l: 4 Say : 18, Sayfa: 7

Haliç Üniversitesi, i li, stanbul cananbayraktar@halic.edu.tr, oguzkaran@halic.edu.tr. Gediz Üniversitesi, Menemen, zmir haluk.gumuskaya@gediz.edu.

Haliç Üniversitesi, i li, stanbul cananbayraktar@halic.edu.tr, oguzkaran@halic.edu.tr. Gediz Üniversitesi, Menemen, zmir haluk.gumuskaya@gediz.edu. Diyabet Hastal n n Te hisinde Yayg n Hesaplaman n ve Yapay Sinir A lar n n Kullan lmas Diagnosing Diabetes Illness Using Pervasive Computing and Artificial Neural Networks Canan Bayraktar 1, O uz Karan

Detaylı

Kredi Kart Taleplerinin De erlendirilmesinde Grup ve Bireysel Kredi Puanlama Modellerinin Karfl laflt r lmal Bir Analizi

Kredi Kart Taleplerinin De erlendirilmesinde Grup ve Bireysel Kredi Puanlama Modellerinin Karfl laflt r lmal Bir Analizi Kredi Kart Taleplerinin De erlendirilmesinde Grup ve Bireysel Kredi Puanlama Modellerinin Karfl laflt r lmal Bir Analizi Hüseyin NCE* Bora AKTAN** Özet Kredilendirme, bankac l n en temel ifllevi olmakla

Detaylı

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):142-153 E T M ARAfiTIRMASI T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt

Detaylı

ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA TE REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI

PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI ÖZET Tuncay Özcan stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü S n rl raf alan n n etkin yönetimi,

Detaylı

3. Aviyonik Simülasyon Yaz mlar n Kapsam ve Kullan ld Safhalar

3. Aviyonik Simülasyon Yaz mlar n Kapsam ve Kullan ld Safhalar Emniyet Kritik Olan Aviyonik Yaz m Geli tirme ve Modernizasyon Projelerinde Simülasyon Yaz mlar n Rolü Role of Simulation Software in Safety Critical Avionics Software Development and Modernization Projects

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI DANI MAN: Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KARADA HAZIRLAYAN : ÖZLEM FATMA YILDIRIM 040557042 2007

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas

Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas Quantative Analysis of the Incremental Process As Basis for Comparison with the Agile Process: A Case Study Seda,

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Program De erlendirmenin Gereklili i

Program De erlendirmenin Gereklili i E T MDE PROGRAM DE ERLEND RME VE STAT ST KSEL YÖNTEMLER Mustafa Akda politikalar Günümüz e itim kurumlar n n en temel i levlerinden birisi; Milli e itim teori ve do rultusunda bireyler yeti tirmektir.

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,*

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,* Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 150-167 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES LKÖ RET M TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMINDA 5. SINIFA A T OKUDU UNU ANLAMA KAZANIMLARININ B L SEL BECER LER YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Ömer Ç FTÇ ÖZ: Bu çal mada, Türkçe Ö retim Program nda ilkö

Detaylı

ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE

ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE ÖZET BANKA UBE H ZMET ETK NL KLER N N VER ZARFLAMA ANAL Z VE TOPSIS YÖNTEMLER LE KAR ILA TIRILMASI Mehpare T MOR. Ü. letme Fakültesi,Say sal Yöntemler ABD. timorm@istanbul.edu.tr Handan M MARBA I handanmimar@gmail.com

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ** ÖZ: ileti imin temel unsuru dil, kültür aktar m n sa layan en önemli araçt r. Dolay s yla kültürün

Detaylı

ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA

ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA TEDAR KÇ DE ERLEND RME VE ELEKTRON K SEKTÖRÜNDE B R UYGULAMA Kemal Güven GÜLEN stanul Ticaret Üniversitesi Tevfik Rü tü AKBA stanul Ticaret Üniversitesi ÖZET letmelerde, sat n alma fonksiyonu ürünlerin

Detaylı