ÇIRPAN KANAT KESİTLERİNDE İTKİNİN YAPAY ZEKA İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇIRPAN KANAT KESİTLERİNDE İTKİNİN YAPAY ZEKA İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 ÇIRPAN KANAT KESİTLERİNDE İTKİNİN YAPAY ZEKA İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ Mustafa Kaya 1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Ortadğu Teknik Üniversitesi İsmail H. Tuncer 2 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Ortadğu Teknik Üniversitesi ÖZET Bu çalışmada, çırpan bir kanat kesitinden elde edilen itki üretimi yapay zeka kullanılarak eniyileştirilmiştir. Yapay zeka, değişik çırpma parametreleri için kanat kesiti üzerinde elde edilen Navier-Stkes çözümlerine göre eğitilmiş ve eğitilen yapay zeka ile eniyi itki üretimini sağlayacak çırpma parametreleri belirlenmiştir. İtki üretimi, dalma genliği sabit tutularak diğer çırpma hareketi parametrelerine (yunuslama hareketinin genliği, çırpma frekansı ve yunuslama ile dalma hareketi arasındaki faz farkı) göre eniyileştirilmiştir. Eniyileştirme kısıtlaması larak kanat kesitinin gördüğü maksimum etkin hücum açısı belli bir değerde sabit tutulmuştur. Yapay zeka eğitimi için Matlab Neural Netwrk Tlbx kullanılmıştır. Navier-Stkes hesaplamaları Parallel Virtual Machine (PVM) kitaplık rutinleri ile bir bilgisayar öbeğinde paralel larak gerçekleştirilmiştir. Yapay zeka ile elde edilen eniyileştirme snuçları hem daha önceki çalışmalarımızda gradyant tabanlı eniyileştirme algritması kullanılarak hesaplanan snuçlar ile hem de deneysel verilerle karşılaştırılmış ve yapay zekanın çırpan kanat kesitlerinde itki üretimi eniyileştirilmesinde kullanılabilirliği incelenmiştir. Yapılan çalışma, yapay zekanın kat daha hızlı snuca ulaştığını göstermiştir. 1. GİRİŞ Küçük kuşların ve böceklerin uçuş perfrmansına dayanarak düşük Reynlds sayılı uçuş ve manevra rtamlarında gerekli itki üretimi için hareketli kanat kullanılmasının daha uygun lduğu 2. Yüzyılın başlarından itibaren düşünülmektedir[1]. Yaklaşık larak bir asırlık geçmişe sahip lan çırpan kanatlar ile itki üretilmesi düşüncesi sn yıllarda mikr hava araçları (MHA) üzerinde çalışan birçk araştırmacı tarafından yeniden gündeme getirilmiştir. MHA lar askerî ve sivil amaçlı birçk görevde kullanılması düşünülen 15 cm den daha az kanat açıklığına sahip ve uçuş hızı 3-6 kph arasında değişen ldukça küçük ölçekli araçlardır. 1 Araştırma Görevlisi, 2 Prfesör, Şekil 1. Çırpan kanat kesiti ve çırpma parametreleri Geçmişte üzerinde ldukça düşünülen çırpan kanatlar ile itki üretme prblemi içerdiği karmaşık yapı nedeniyle araştırmacıların cesaretini uzun bir süre kırmıştır. Şimdi yenilenmiş yaklaşımlarla MHA uçuşu için öngörülen aerdinamik perfrmansı sağlayabilecek en verimli çırpan kanat tabanlı itki üretim teknljileri sn zamanların en güncel havacılık knularından biri lmuştur[2]. Hesaplamalı ve deneysel bulgular, çırpan kanatlar ile itki üretiminin, zamana bağlı çırpma hızı, dalma ve yunuslama hareketlerinin frekans ve genlikleri, aralarındaki faz farkı ve hava akış hızı gibi birçk çırpma ve akış parametreleri ile çk yakından ilintili lduğunu göstermektedir. Çırpan bir kanat kesiti ve çırpma parametreleri Şekil-1 de verilmektedir. Çırpan kanat kesitlerinden sağlanan itki üretiminin çk sayıda değişken içeren bir eniyileştirme prblemi lduğu rtadadır. Bu tür tasarım amaçlı mühendislik çalışmalarında gradyant tabanlı eniyileştirme teknikleri sıkça uygulanmaktadır[3]. Fakat, hedef fnksiynun belirlenmesi, Navier-Stkes çözümleri gibi uzun süreler gerektiren hesaplamalara ihtiyaç duyuyrsa, bu klasik eniyileştirme yöntemleri çk yavaş ve yetersiz kalmaktadır. Sn zamanlarda, mühendislik uygulamalarında kullanılmaya başlanan yapay zeka bu dezavantajı büyük ölçüde kaldırıcı niteliktedir[4]. Bu çalışmada, dğrusal lmayan fnksiynlar ile eğitilen yapay sinirlerden luşmuş bir zeka ağ sistemi (Neural Netwrk System) kullanılmıştır. Çırpan kanatlar üzerine yapılan sn deneysel ve hesaplamalı çalışmalar, luşan itkinin dalma ve yunuslama hareketlerinin genliğine, frekansına ve Reynlds sayısına nasıl bağlı lduğunu anlamaya yönelmiştir. Lai ve Platzer [5] ile Jnes ve grubu [6] su tünelinde yaptıkları çırpan kanatlar etrafındaki akış görüntüleme deneyleri ile iz bölgesindeki akış özelliklerine bakarak itkinin nasıl luştuğunu anlamaya çalışmıştır. Andersn ve grubu [7] yaptıkları deneyler ile, yunuslama ve dalma hareketleri arasındaki faz farkının, itki verimini arttırmada önemli bir rl

2 ynadığını tespit etmiştir. Jnes ve grubu [8] ile Platzer ve Jnes [9] tarafından yapılan en sn deneysel çalışmalar snucunda üst üste çırpan iki kanat kesiti durumunun, bu iki kanat kesitinin çırpma hareketi arasındaki faz farkı 18 lduğunda elde edilen itkinin, tek kanat kesitinden elde edilen itkiden daha fazla, veriminin de daha yüksek lduğu gözlenmiştir. Nihayet, yaptıkları deneysel çalışmaların snucunda Jnes ve Platzer [1] üst üste çırpan iki kanat ile itkisi sağlanan bir rady kntrllü mikr hava aracı geliştirerek deneme uçuşunu yapmışlardır. Navier-Stkes hesaplamaları yaparak yürüttükleri sayısal çalışmalarda Tuncer [11-13] ve Isgai [14], tek bir kanat kesitinin yaptığı yunuslama ve dalma hareketi snucu luşan itkinin akıştaki ayrılmadan ne şekilde etkilendiğini araştırmışlardır. Bu çalışmanın amacı harmnik yunuslama ve dalma hareketi yapan NAA12 kanat kesitinin sağladığı itki üretimini yapay zeka ile eniyileştirmek ve elde edilen snuçları, gradyant tabanlı eniyileştirme çözümleri ve deneysel çalışmalar ile karşılaştırmaktır. Laminar ve türbülanslı akış çözümleri bilgisayar öbeğinde paralel larak yapılır. Faz farkı, φ = Faz farkı, φ = 9 Şekil 2. Örnek çırpma hareketleri 2. METOT 2.1 Prblem Tanımı Şekil-1 de dalma ( h ) ve yunuslama (α ) bileşimi larak resimlenen çırpma hareketi aşağıdaki denklem ile tanımlanmaktadır: h = h cs( ωt) α = α cs( ωt + φ) (1) Burada, h, dalma genliği, α, yunuslama genliği, ω, dairesel frekans, t, zaman, φ, dalma ile yunuslama hareketi arasındaki faz farkıdır. Serbest akım hızı, U, veter uzunluğu, c ve indirgenmiş frekans, k, lmak üzere dairesel frekans, ω = 2kU / c şeklinde tanımlanmıştır. Deneysel çalışmada ise yunuslama hareketini tanımlamak için indirgenmiş çırpma frekansı ( k ) ve yunuslama genliği ( α ) yerine firar kenarının yarım periytta aldığı tplam yla ( A ) dayalı Struhal sayısı ( St = ω A / 2π / U ) ve kanat kesitinin eff gördüğü maksimum etkin hücum açısı ( α max ) kullanılmıştır[7]. Bu çalışmada da, Struhal Sayısı, St ve faz farkı, φ, eniyileştirme değişkenleri larak seçilmiş ve deneysel çalışmada yapıldığı gibi, kanat kesitinin bir çırpma periydu byunca gördüğü eff maksimum etkin hücum açısı, α max = 15 de sabit tutularak eniyileştirme kısıtlaması sağlanmıştır. Kanat kesitine yunuslama hareketi, yine, deneysel çalışmada tercih edildiği üzere hücum kenarından üçte bir veter uzaklıktan verilmiştir. Şekil-2, iki örnek çırpma hareketini vermektedir İtki ve İtki Üretim Veriminin Hesaplanması Harmnik larak çırpan bir kanat kesitinden elde edilen itki periydik bir davranış sergilemektedir[11]. Dlayısıyla, çırpan bir kanat kesitinin itkisi, bir çırpma periydu byunca rtalama değer alınarak hesaplanır. Bu rtalama itki hesabı, zamana bağlı akış hesaplaması süresi içinde periydik bir çözüme ulaşılan ilk periytta yapılır. Ortalama itki katsayısı, t ve itki üretim verimi, η Denklem (2) de verilmektedir. t 1 = T η = T t U. W Çırpma hareketini sağlamak için gereken girdi gücü,. W, şu şekilde tanımlanmaktadır:. T 1 W = ( lvdalma + mω yunuslama) dt (3) T T, bir çırpma periydunun süresidir. d ve l, sırasıyla, sürükleme ve kaldırma katsayılarıdır. m, yunuslama merkezine göre hesaplanan yunuslama mmenti katsayısıdır. V dalma, kanat kesitinin dalma hızı iken, ω yunuslama, kanat kesitinin yunuslama hareketinden dlayı lan açısal hızıdır. d dt (2) 2.2 Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları, aynı anda çalışan basit öğelerden luşur. Bu öğelerin esin kaynağı biyljik sinir sistemleridir. Öğeler arasındaki bağlantılar (birbirlerine göre ağırlıklar) ayarlanarak, bu ağ sistemi, belli bir eylemi (fnksiyn) yürütmesi için eğitilebilir. Şekil 3. Sinir ağının eğitilmesi

3 Sinir ağları, genellikle herhangi bir girdiye karşılık hedeflenen çıktıyı sağlayacak şekilde ayarlanır ya da eğitilir. Böyle bir durum Şekil-3 de gösterilmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere, hedef ile çıktı arasındaki karşılaştırma işlemine bağlı larak, sinir ağı sürekli ayarlanmaktadır. Bu ayarlanma, hedef ile çıktının uyuşmasına kadar devam eder. Şekil 4. Fnksiyn yaklaşım amaçlı örnek bir sinir ağı[15] Bu çalışmada, yapay sinir ağı uygulamaları için Matlab (sürüm: ) ve Matlab in Neural Netwrk Tlbx ı (sürüm: 4..2)kullanılmıştır Fnksiyn Yaklaşımı Standart bir sinir ağı, girdiyi alan bir saklı katmandan ve çıktıyı düzenleyen bir çıktı katmanından luşur. Saklı katmanda yeterli sayıda nörn lmak kşulu ile yapay sinir ağları kullanılarak, devamlı veya snlu sayıda devamsızlığı lan bütün fnksiynlar için bir yaklaşım elde edilebilir. Yaklaşımın başarısı kullanılan baz fnksiynlarına dğrudan bağlıdır. Çk geniş bir gradyant aralığına sahip hiperblik tanjant (tanh) fnksiynu, bu amaç için en uygun fnksiynlardan biridir[15]. Şekil-4 fnksiyn yaklaşım amaçlı örnek bir sinir ağını göstermektedir. Şekilde, saklı katmana sağlanan girdinin Matlab in tansig fnksiynunu yürüten nörnlar ile çıktı katmanına taşındığı görülmektedir. tansig fnksiynu vektörsel parametre alabilen hiperblik tanjant fnksiynudur [15]: tansig(s i ) = tanh(si ) (4) Denklemde görülen s i, s r vektörünün i indisli bileşenidir. Dlayısıyla, örnek larak, 3 byutlu r y ( x1, x2 ) = ( y1, y2, y3) fnksiynuna şu şekilde bir yaklaşım yapılabilir: r r r y ( x) W tansig(w x + b ) + b (5) Wh ve W, sırasıyla, saklı ve çıktı katmanlarındaki ağırlık matrisleri, b h ve b ise ait lduğu katman için r hata eğilim vektörleridir(bias). x = ( x 1, x2 ), 2 byutlu vektörsel fnksiyn parametresidir. Wh matrisindeki satır sayısı ile W matrisinde bulunan sütun sayısı, saklı katmanda bulunun nörn sayısı kadar, W h 'nin sütun sayısı x r in byutu, W nun satır sayısı ise y r nin byutu kadardır Yapay Sinir Ağları ile Eniyileştirme Şekil-5 te verilen algritma, yapay sinir ağları kullanılarak bir eniyileştirme prbleminin çözümünün nasıl yapılacağını anlatmaktadır. h h Şekil 5. Yapay sinir ağları ile eniyileştirme algritması Çözüm aşamasındaki ilk adım, sinir ağının eğitilmesidir. Matematiksel bir ifadeyle, bu adımda, itki fnksiynunun çırpma parametrelerine göre yaklaşık larak belirlenmesi gerçekleştirilir. İtki ve itki üretiminin verimi, girdi ile ilişkilendirildikten snra sinir ağı benzetişimi, bir kısıtlamalı eniyileştirme algritması altında çalıştırılarak eniyi snuca ulaşılır. Kısıtlama, deney rtamında lduğu gibi, kanat kesitinin bir çırpma periydu byunca gördüğü maksimum etkin hücum açısının 15 de sabit tutulmasıdır. Bu çalışmada incelenen eniyileştirme prblemleri, daha önceki bir çalışmada gradyant tabanlı eniyileştirme algritması ile de çözülmüştür[17]. En hızlı çıkış yöntemi larak adlandırılan bu gradyant tabanlı eniyileştirme tekniğinin çırpan kanatlar uygulaması detaylı larak Tuncer ve Kaya[18] tarafından verilmiştir. 2.3 Navier-Stkes Çözücü Bu çalışmada sıkıştırılabilir laminar ve türbülanslı akışların yapılı çözüm ağında incelenmesine lanak sağlayan bir Navier-Stkes çözücü kullanılmıştır. Yapılı çözüm ağı parçalara bölünerek akış çözümleri paralel larak elde edilir (Şekil-6). Kanat kesitinin çırpma hareketi, kanat kesiti ve etrafındaki -tipi ağ hareket ettirilerek sağlanır. Çözüm ağının parçalanmış her bir bölümünde, iki byutlu, ince-tabaka, Reynlds rtalamalı Navier-Stkes denklemleri yüksek krunumlu larak çözülür. Ağlararası sınır nktalarında karşılıklı akış değişkenleri alışverişi yapılarak sınır kşulları sağlanır. Akı hesaplamaları akış yönü (upwind) metdu tabanlı üçüncü dereceli Osher akı farkı ayrıştırma yöntemi ile içsel zaman integrasynu kullanılarak yapılır. Kanat kesitinin yüzeyinde anlık akış hızları çırpma hareketinin belirlediği yerel yüzey hızına eşitlenerek kaymazlık sınır kşulu uygulanır. Kanat kesiti yüzeyindeki diğer sınır kşulları yğunluk ve basınç gradyantlarının sıfıra eşitlenmesi ile sağlanır. Dış sınırlarda giren ve çıkan akış değişkenleri Riemann

4 değişmezleri veya yansıtmayan sınır kşulları (nnrecflecting bundary cnditins [16]) kullanılarak elde edilir. Şekil 6 da bir örneği görülen iki ağın üst üste bindiği tampn bölgelerde ise akış değişkenleri her bir zaman adımında kmşu ağdan alınır. Şekil 7. Eğitimde kullanılan çırpma bileşimleri Şekil 6. Bölünen çözüm ağı 2.4 Paralel Hesapma Yapay zekanın eğitimi için gereken bütün NavierStkes akış çözümleri paralel rtamda çalışan bir yazılım ile hesaplanmıştır. Çözümler, yönetici-işçi mantığına dayalı basit bir paralel işlem algritması ile birden fazla işlemci kullanılarak elde edilir. İşlemciler arası iletişim PVM (Parallel Virtual Machine) mesaj gönderme kitaplık rutinleri ile sağlanır. Paralel hesaplamalar Linux işletim sistemi altında çift Pentium işlemcili bilgisayarlardan luşan bir bilgisayar öbeğinde gerçekleştirilir. 3. SONUÇLAR Bu çalışmada çeşitli çırpma parametresi bileşimlerine göre harmnik yunuslama ve dalma hareketi yapan bir kanat kesitinden sağlanan itki üretimi yapay zeka ile eniyileştirilmiştir. Seçilen yapay zeka eğitme aralığı ve eff St (ve α max = 15 ) k, α dönüşümü Tabl 1 de verilmiştir. Saklı katmanda 8 nörnu lan sinir ağının eğitiminde, Tabl-1 de verilen seçim aralığından elde edilen 36 farklı çırpma bileşimi kullanılmıştır. Bu çırpma bileşimleri görsel larak Şekil-7 de de verilmiştir. Tabl 1. Yapay zeka eğitme aralığı Eğitme Aralığı St k, α dönüşümü St φ ( ) α ( ) k Bütün çözümler, deneysel rtamdaki Reynlds sayısı, Re = 4 de laminar ve türbülanslı akış için yapılmıştır. Dalma genliği, yine deneysel çalışmada seçildiği üzere, h =.75 larak belirlenmiştir. Eniyileştirme kısıtlaması larak, kanat kesitinin gördüğü eff α max = 15 de maksimum etkin hücum açısı, sabitlenmiştir. Kullanılan -tipi çözüm ağı nktadan luşur ve dış sınırı kanat kesiti yüzeyinden yaklaşık 1 veter uzaklıktadır. Kullanılan paralel çözüm yöntemi ile çözüm ağı 4 parçaya bölündüğünde 5 çırpma periydu için bir akış alanı hesaplama süresi yaklaşık larak 8-1 dakikadır. Çözüm ağı tek parça halinde bırakıldığında bu süre 5 saate yaklaşmaktadır. Görüldüğü üzere paralel işlemler ile hesaplamalarda 3-4 kat hızlanma elde edilmiştir. Yapay zekanın eğitimi için gerekli lan girdi ve hedef verilerini sağlayan 36 farklı çırpma bileşimi için akış çözümü yaklaşık larak tplam 5 saat gerektirmektedir. Bu 5 saatlik çözüm süresi, 15 işlemcinin seri larak ve aynı anda kullanılması ile 4 saate düşürülmüştür. Eğitilen yapay zeka ile φ = 75 ve φ = 9 için öngörülen itki üretim verimlerinin, Kaya ve Tuncer [19] tarafından verilen akış çözümleri ve Andersn ve grubu nun [7] deney snuçları ile karşılaştırılması Şekil8 de verilmektedir. Şekil-9 da ise aynı kaynaklarla yapılan rtalama itki katsayısı karşılaştırılması görülmektedir. Tabl-1 de verilen eğitim aralığındaki Navier-Stkes çözümlerine göre eğitilen yapay zekanın φ = 75 ve φ = 9 için öngördüğü itki ve itki verimi değerleri daha önce hesaplanan akış çözümleri ile yüksek uyumluluk göstermektedir. Eğitimde kullanılan 36 gibi çk düşük bir girdi sayısı ile sağlanan bu uyum, ilerdeki yapay zeka çalışmaları için umut vericidir. Şekillerden, ayrıca, laminar ve türbülanslı akış çözümlerinin deneysel snuçlar ile aynı eğilimi takip etmesine rağmen değerler arasında bir farklılık lduğu da görülmektedir. Bu farklılığın lası nedenlerini daha önceki bir çalışmada Kaya ve Tuncer [19] sıralamıştır.

5 Şekil 8. Yapay zeka ile itki verimi öngörüsü Yapay zeka ile itki üretim verimlerinin eniyileştirme snuçları ve en hızlı çıkış yöntemi ile karşılaştırılması Tabl-2 de sunulmaktadır. Tabl-3 de ise itki eniyileştirmesi snuçları verilmektedir. En hızlı çıkış yöntemi eniyi itkiye hiçbir durum içim yakınsamadığından tablda sadece yapay zeka snuçları görülmektedir. Tabl-2 den görüldüğü üzere yapay zekanın öngördüğü eniyi itki verim değerleri, en hızlı çıkış yöntemi kullanılarak ulaşılan eniyi verim değerlerine çk yakın iken, eniyi itkiyi sağlayan çırpma parametreleri arasında ufak farklılıklar görülmektedir. Bu farklılık eniyi itkinin, Şekil-8 de bir örneği görülen bir plat üzerinde bulunması ile açıklanabilir. En hızlı çıkış yöntemi, gradyantın belli bir tlerans içinde en aza düştüğü nktada (platya giriş anı) durduğu için, glbal eniyileştirme imkanı sağlayan yapay zekanın öngördüğü parametrelerden bir miktar sapabilir ama bu sapma, gradyantın plat bölgesinde çk düşük değerlerde lmasından dlayı, hedef fnksiynun eniyi değerinde büyük bzulmalara yl açmaz. Tabl-3, laminar ve türbülanslı akış kşullarında eniyi itkiye aynı çırpma frekansı ve yunuslama genliğinde ulaşıldığını ama dalma ile yunuslama hareketlerinin arasındaki faz farkının aynı lmadığını göstermektedir. Laminar akış için, faz farkının, φ = 9 lması gerektiği öngörülürken, türbülanslı akışta bu değerin, φ = 12 lduğu snucu çıkmıştır. Türbülanslı akışta ayrılma daha zr gerçekleştiği için, çırpma periydu içinde etkin hücum açısı, φ = 12 durumunda, daha yüksek değerlere çıkabilmiştir. Etkin hücum açısının itki artışı üzerindeki etkileri Kaya ve Tuncer [19] tarafından anlatılmıştır. Tabl 2. İtki Üretim Verimi Eniyileştirme Snuçları Yapay Zeka Snuçları St k α φ η Türbülanslı, sabit φ Türbülanslı, sabit φ Türbülanslı, eniyi φ Laminar, sabit φ Laminar, sabit φ Laminar, eniyi φ En Hızlı Çıkış Snuçları [17] St k α φ η Türbülanslı, sabit φ Türbülanslı, sabit φ Türbülanslı, eniyi φ Laminar, sabit φ Laminar, sabit φ Laminar, eniyi φ Şekil 9. Yapay zeka ile itki öngörüsü

6 Tabl 3. İtki Eniyileştirme Snuçları Yapay Zeka Snuçları St k α φ t Türbülanslı, eniyi φ Laminar, eniyi φ Gradyant tabanlı eniyileştirme algritmaları, eniyi nktaya ardışık yerel gradyant hesapları snucunda ulaşır. Tabl-2 de snuçları verilen en hızlı çıkış yöntemi için gereken akış çözümleri işlemci ile yaklaşık larak 5 saatlik bir süre içerisinde hesaplanmıştır. Oysa, aynı prblemin yapay zeka ile kat daha hızlı larak 4 saat içinde çözülebilmiştir. 4. DEĞERLENDİRMELER Bu çalışmada çeşitli çırpma parametresi bileşimlerine göre harmnik yunuslama ve dalma hareketi yapan bir kanat kesitinden sağlanan itki üretimi yapay zeka ile eniyileştirilmiştir. Elde edilen snuçlar, gradyant tabanlı eniyileştirme çözümleri ile karşılaştırılmıştır. Eğitilen yapay zekanın öngördüğü itki ve itki verim değerleri, parametrik çalışma ile hesaplanan çözümler ile yüksek uyum göstermiştir. Aynı şekilde, yapay zeka ile eniyileştirilen itki üretimi, en hızlı çıkış yöntemi ile bulunan değerleri dğrulamaktadır. Yapay zekanın önemi hız karşılaştırmasında rtaya çıkmaktadır. En hızlı çıkış yöntemi ile kıyaslandığında kat daha hızlı snuç verdiği gözlenmiştir. Çırpan kanatlar ile itki üretiminin eniyileştirilmesi knusunda yapay zekanın ilerdeki çalışmalara hız kazandıracağı görülmektedir. Knu üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 5. KAYNAKLAR [1] Shyy, W., Berg, M. And Ljungqvist, D., Flapping and flexible wings fr bilgical and micr air vehicles, Prgress in Aer. Sci. 35, 1999, pp [2] Tuncer, I.H., Kaya, M.K., Optimizatin f Flapping Airfils Fr Maximum Thrust and Prpulsive Efficiency, 3rd Int. nference n Advanced Engineering Design, Prague, zech Republic, June [3] Sbieszczanski-Sbieski J, Haftka RT., Multidisciplinary aerspace design ptimizatin: survey f recent develpments, Struct Optim 14, 1997, pp [4] Shyy W, Papila N, Tucker PK, Vaidyanathan R, Griffin L., Glbal design ptimizatin fr Fluid machineryapplicatins, The Secnd Internatinal Sympsium On Fluid Machinery And Fluid Engineering, Octber, Beijing, hina, 2. [5] Lai, J..S. and Platzer, M.F., The Jet haracteristics f a Plunging Airfil, 36th AIAA Aer. Sci. Meeting & Exh., Ren, NV, Jan [6] Jnes, K.D., Dhring,.M., and Platzer, M.F., An Experimental and mputatinal Investigatin Of the Knller-Betz Effect, AIAA Jurnal Vl. 36, N.7, pp , 1998 [7] Andersn, J.M., Streitlien, K.,Barrett, D.S. and Triantafyllu, M.S., Oscillating Fils f High Prpulsive Efficiency, Jurnal f Fluid Mechanics, Vl. 36, 1998, pp [8] Jnes, K.D., astr, B.M., Mahmud, O., Pllard, S.J., Platzer, M.F., Neef, M.F., Gnet, K., and Hummel, D.A., A llabrative Numerical and Experimental Investigatin f Flapping-Wing Prpulsin, AIAA Paper N , 22. [9] Platzer, M.F. and Jnes, K.D., The Unsteady Aerdynamics f Flapping-Fil Prpellers, 9th Int. Sym. n Unsteady Aerdynamics, Aeracustics and Aerelasticity f Turbmachines, Lyn, France, September 4-8, 2. [1] Jnes, K.D. and Platzer, M.F. Experimental Investigatin f the Aerdynamic haracteristics f Flapping-Wing Micr Air Vehicles, AIAA Paper N , 23. [11] Tuncer, I.H. and Platzer, M.F., Thrust Generatin due t Airfil Flapping, AIAA Jurnal, Vl. 34, N. 2, 1995, pp [12] Tuncer, I.H., A 2-D Unsteady Navier-Stkes Slutin Methd with Mving Overset Grids, AIAA Jurnal, Vl. 35, N. 3, 1997, pp [13] Tuncer, I.H., Parallel mputatin f Multi-Passage ascade Flws with Overset Grids, Parallel FD Wrkshp, Istanbul, [14] Isgai, K., Shinmt Y., Watanabe, Y., Effects f Dynamic Stall n Prpulsive Efficiency and Thrust f a Flapping Airfil, AIAA Jurnal, Vl. 37, N. 1, pp , 2. [15] Demuth, H. and Beale, M., Neural Netwrk Tlbx - User s Guide, The MathWrks, Versin 4. [16] Giles, M.B., Nnreflecting Bundary nditins fr Euler Equatin alculatins, AIAA Jurnal, Vl. 28, N. 12, pp , 199. [17] Yung, J., Lai, J..S., Kaya, M. and Tuncer, I.H., Thrust and Efficiency f Prpulsin by Oscillating Fils, Internatinal nference n mputatinal Fluid Dynamics 3, Trnt, anada, July 12-16, 24 [18] Tuncer, I.H., Kaya, M., Optimizatin f Flapping Airfils Fr Maximum Thrust, AIAA Paper 23-42, 41st AIAA Aerspace Sciences Meeting and Exhibit, Ren, NV, January [19] Kaya, M. ve Tuncer, I.H., irpan Kanat Kesitlerinde Itki Uretiminin Hesaplanmasi ve Deneysel Snuclarla Karsilastirilmasi, V. Kayseri Havacılık Sempzyumu, May 24.

XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, 12-16 Eylül 2005, HATAY

XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, 12-16 Eylül 2005, HATAY XIV. Ulusal Mekanik Kngresi, 2-6 Elül 25, HATAY MAKSİMUM İTKİ İÇİN ÇIRPAN KANAT KESİTLERİNDE YÖRÜNGE ENİYİLEŞTİRİLMESİ Musaa Kaa ve İsmail H. Tuncer Havacılık ve Uza Müendisliği Bölümü, Oradğu Teknik Üniversiesi,

Detaylı

Çizge Boyama Problemleri İçin Evrimsel Tabu Arama Algoritması (ETA) Evolutionary Tabu Search Algorithm for Graph Coloring Problem (ETA) ÖZET

Çizge Boyama Problemleri İçin Evrimsel Tabu Arama Algoritması (ETA) Evolutionary Tabu Search Algorithm for Graph Coloring Problem (ETA) ÖZET Çizge Byama Prblemleri İçin Evrimsel Tabu Arama Algritması (ETA) Evlutinary Tabu Search Algrithm fr Graph Clring Prblem (ETA) ÖZET Bu makalede bir çk prblemin indirgenebildiği klasik Çizge Byama Prblemlerinin

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu Arçelik; ürünlerinin renk, görünüm ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir. VRS4 İklimlendirme Sistemleri Katalğu İçindekiler 2 VRS4

Detaylı

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5.

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5. EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Bu prje, AvrupaBirliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Detaylı

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3267-3282, Yazı 219 Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 Mahmut FIRAT * Mahmud GÜNGÖR ** ÖZET Son yıllarda, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı

Detaylı

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:01, C:4, S:1, s.73-88 Year:01, Vol:4, No:1, s. 73-88 İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton

Detaylı

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 - Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ezcan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN

Abs tract: Key Words: Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN Ersin Alptekin:Sablon 15.05.2013 15:53 Page 40 Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN Frigorifik Konteyner İçi Akış Dağılımının İncelenmesi Abs tract: In this

Detaylı

FİBER OPTİK DENİZ ALTI KABLOLARININ KIYIYA YERLEŞTİRİLME TASARIMI

FİBER OPTİK DENİZ ALTI KABLOLARININ KIYIYA YERLEŞTİRİLME TASARIMI 7. Kıyı Mühendisliği Sempzyumu - 599 - FİBER OPTİK DENİZ ALTI KABLOLARININ KIYIYA YERLEŞTİRİLME TASARIMI Prf. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU (necati@itu.edu.tr) - İTÜ İnş. Fakültesi Prf. Dr. M. Emin SAVCI (savci@itu.edu.tr)

Detaylı

Veri Toplama nın ABC si

Veri Toplama nın ABC si Veri Tplama - Enstrümantasyn Teknik Nt TN-TR-401 Veri Tplama nın ABC si Anahtar Kelimeler: Veri Tplama Sistemi, Sensör, Algılayıcı, Analg Dijital Çevirici, SNR, Sinyal Gürültü Oranı, Çözünürlük, Eş Zamanlı

Detaylı

Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları

Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları MÜHATEM Yazılım Prgramlama Kütüphanesi Çağatay Ündeğer (a), Altan Yavaş (b), Mustafa Ocak (b), Umut Akın (b), Ziya İpekkan (b) (a) STM A.Ş., Kafkas Sk. N:56, Beştepe, Ankara, cundeger@stm.cm.tr (b) Genelkurmay

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi 84 Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi Evrim ÖZRAHAT, Sebahattin ÜNAAN 2 Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ozgat/türkiye 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA

SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknljileri Bölümü, ANKARA melihtunek@gmail.cm Nevzat Melih TÜNEK Öğrenci Numarası: 1403650009 Özet 21. yüzyılda gelişen

Detaylı

İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İZOLE SİNYALİZE KAVŞAKLARDAKİ ORTALAMA TAŞIT GECİKMELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ Özgür BAŞKAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ-2004 İZOLE SİNYALİZE

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 SPEECH RECOGNITION THEORY AND TECHNIQUES

KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 SPEECH RECOGNITION THEORY AND TECHNIQUES Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 249-266 KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 Nursel YALÇIN Gazi Ü., Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara. Özet Konuşma

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya İNSANSIZ ARAÇLAR

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya İNSANSIZ ARAÇLAR İNSANSIZ ARAÇLAR 547 Quadrocopterin Matematiksel Modeli ve Kontrolü Erman SELĐM 1, Erol UYAR 2, Musa ALCI 3 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi, Đzmir erman.selim@gmail.com.tr 2

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI 974 Tekstil Fabrikası Maketinin Nem ve Sıcaklığının Yapay Sinir Ağı İle Kontrolü Osman Doğmuş 1, Şaban Yılmaz 1, Fatih Keçecioğlu 1, Alev YILMAZ 1,Zafer Özer 1 Kahramanmaraş

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

ROBOTLU ÜRETİM HATTI ENTEGRASYONU

ROBOTLU ÜRETİM HATTI ENTEGRASYONU ROBOTLU ÜRETİM HATTI ENTEGRASYONU Dilek (Bilgin) Tükel 1 1 Dğuş Üniversitesi, Kntrl Mühendisliği Bölümü, Acıbadem,Kadıköy 34722 TÜRKİYE Tel: 216 544 55 55 GSM: 541 694 94 87 E-Psta: dtukel@dgus.edu.tr

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı