FFSJVJÎ v! A TA E T E

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FFSJVJÎ v! A TA E T E"

Transkript

1 KUZEY fötrpts TUHK CUMHURİYETİ FFSJVJÎ v! A TA E T E Sayı : 50 EK Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 204 ZORLA MAL İKTİSABI YASASİ (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 26 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete'rıin Ek iil'de yayımlanan 63 sayılı Amme Enstrümanı ile Kamulaştırma ihbarının verilmiş olmasına, ayni ihbarın cetvelinde gösterilen taşınmaz malın kamu yaran için kamulaştırılmasının zorunlu olduğunun bildirilmesine, bu taşınmaz mal üzerinde herhangi bir hak veya menfaat talep edenin ve ihbar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasına itirazı olanın, itirazını öngörülen süre içerisinde yapılmasının bildirilmesine, talep edilen hak ve menfaatlerin tafsilatının, delillerin ve itirazını destekleyen tüm nedenleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na sunulmasının gerektiği bildirilmesine karşın, belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığı nedenle Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak "Kamulaştırma ihbarımın kapsadığı ve ihbardaki cetvelde tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malın, belirtilen amaç için Kamulaştırılmasının uygun bulunmasına binaen 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 5'ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak belirtilen taşınmaz malın/malların adı geçen yasa kurallarına uygun olarak Kamulaştırılmasını emreder, (G'yurt D-269/08) (467)

2 Sayı: YABANCILAR VE MUHACERET YASASI (13/1952,18/1956,44/1989,32/2004,38/2006,28/2007 ve 50/2007 sayılı Yasalar) (Madde 20 Tahtında Tüzük) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Yabancılar ve Muhaceret Yasası'rıırı 20'nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1- Bu Tüzük, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Tüzüğü olarak MM. isimlendirilir ve aşağıdaki "Esas Tüzük" olarak anılan Yabancılar ve c " f 1 s A.E.108 R.G.Ek:III A.E A.E A.E.4S A.E.85 R.G A.E A.E A.E A.E A.E A.E A.E A.E A.E Muhaceret Tüzüğü ile birlikte okunur.

3 469 A.E.838 R.G.Ek.in A.E A.E A.E A.E A.E A.E A.E A. E A.E A.E A.E A.E.158 Esas Tüzüğün 3'üncü "Çalışma İş Kurma İzninden Dolayı Başvuru Koşulları Esas Tüzük, 3'üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 3'üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:.3 (1) Muhaceret Dairesi Müdürü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kesintisiz 10 (on) yıl süre ile Çalışma veya İş Kurma İzni ile veya kesintili olarak toplam 12 yıl Çalışma veya İş Kurma İzni ile ikamet eden yabancılara aşağıdaki (2)'nci fıkrada öngörülen koşullara uymaları ve bu Tüzüğe ekli I. Cetvel A'da öngörüldüğü şekilde başvurmaları halinde bu Tüzüğe ekli II. Cetvel'de örneği görülen bir İzni" verebilir. "Daimi İkamet Bu fıkra amaçları bakımından "kesintisiz", her yıl çalışma veya iş kurma izni almayı anlatır.

4 470 (2) (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği bir konut sahibi olmak veya kiracı olarak yaşamak. (B) Kamu sağlığına tehlike oluşturan bir bulaşıcı veya infeksiyöz hastalığı bulunmamış olmak. (C) İyi ahlak sahibi olmak. (D) Yılda üç aydan fazla yurt dışında kalmamış olmak. Ancak yukarıdaki 1 'inci fıkrada öngörülen süreler içinde toplam 2(iki) yıldan fazla yurtdışında kalınmaması halinde üç aylık süre dikkate alınmaz." Esas Tüzüğün 4'üncü 3- Esas Tüzük, 4'üncü maddesinin (2)'inci fıkrasının (D) bendine aşağıdaki "koşul bendi" eklenmek suretiyle değiştirilir. "Ancak yukarıdaki l'inci fıkrada öngörülen süre içinde toplam l(bir) yıldan fazla yurtdışında kalınmaması halinde üç aylık süre dikkate alınmaz." Esas Tüzüğün Geçici l'inci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 13 yıl İkamet Eden Yabancılara Daimi İkamet îzni Verilmesi 4- Esas Tüzük, Geçici l'inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni Geçici 1 'inci madde konmak suretiyle değiştirilir. Geçici Madde 1(1) "Muhaceret Dairesi Müdürü, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde herhangi bir muhaceret izni olup olmadığına bakılmaksızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kesintisiz olarak 13 (onüç) yıl ikamet eden yabancılara, aşağıdaki (2)'inci fıkrada öngörülen koşullara uygun olmaları ve bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başvurmaları kaydıyla, bu Tüzüğe ekli II. Cetvel'de örneği görülen "Daimi İkamet İzni" verebilir. Bu fıkra amaçlan bakımından askerlik hizmetinde geçen süre kesinti sayılmaz. 2}A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kendisinin ve ailesinin geçimini rahat olarak sağlayabileceği bir gelirinin olması. (B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği bir konut sahibi olmak veya kiracı olarak yaşamak. (C) Kamu sağlığına tehlike oluşturan bir bulaşıcı veya infeksiyöz hastalığı bulunmamış olmak. (D) İyi ahlak sahibi olmak. (E) Yılda üç aydan fazla yurt dışında kalmamış olmak. Ancak yukarıdaki l'inci fıkrada öngörülen süre içinde toplam 2(iki) yıldan fazla yurtdışında kalınmaması halinde üç aylık süre dikkate alınmaz." Yürürlüğe Giriş 5- Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

5 Sayı : DIŞ TİCARET (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar) 4(2) ve 8 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(2) ve 8'inci maddelerinin vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük, "Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması (Değişiklik) E k u I R.G A.E.461 R.G A.E.219 R.G A.E.481 R.G A.E.744 R.G A.E.159 R.G A.E.620 Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan "Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması Tüzüğü" ile birlikte okunur. Esas Tüzüğe Geçici 11'inci Eklenmesi 2. Esas Tüzük, Geçici 10'uncu maddesinden hemen sonra aşağıdaki Geçici 11' inci madde eklenmek suretiyle değiştirilir. "Geçici 11. Esas Tüzüğün 3'üncü maddesinin (l)'inci fıkrasına tabi Madde olup mücbir sebebin oluştuğu tarihte üç yaşını doldurmamış araçlara, mücbir sebebi polis raporu ile Mücbir belgelendirmiş olması ve Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği Sebep tarihten itibaren 30 gün içerisinde müracaat etmesi halinde Nedeni 3'üncü maddenin (l)'inci fıkrasının koşul bendinde İle Yaş öngörülen 3 aylık süreye ve yaş sınırına bakılmaksızın ithal Sınırının Dolması izni verilebilir" Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

6 472 Sayı :207 TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 5 (4) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Tüketicileri Koruma Yasası'nın 5'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak Bakanlıkça hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylar: Kısa İsim R.G.59 EK. m A.E. 210 R.G A.E Bu Tüzük, "Tüketici Konseyinin Çalışma Usûl ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıdaki "Esas Tüzük" olarak anılan "Tüketici Konseyinin Çalışma Usûl ve Esasları Tüzüğü" ile birlikte okunur. Esas Tüzüğün 6'ncı Esas Tüzük, 6'ncı maddesinin (l)'inci fıkrasının sonuna aşağıdaki söz dizisi eklenmek suretiyle değiştirilir: "Toplantıda V* çoğunluğunun sağlanamaması halinde toplantı yarım saat sonraya ertelenir. Yarım saat sonra katılanlarla toplantı yapılır." Esas Tüzüğün 7'nci Esas Tüzük, 7'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)'nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: " (2) Başkan, üyelerden gelen olağanüstü toplantı talebini gerekçesi ile birlikte, diğer üyelere bildirir. Olağanüstü toplantı, çağrı talebinin yapıldığı tarihten itibaren en erken yirmi dört saat sonra, en geç ise yedi gün içerisinde gerçekleştirilir." Esas Tüzüğün 8'inci Esas Tüzük, 8'inci maddesinin (l)'inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (l)'inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: "(1) Tüketici sorunlarının belirlenmesi için gözlem ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda çözüm ve öneriler getirmek." Yürürlüğe Giriş 5. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

7 473 Sayı: 208 HUZUREVİ YASASI (71/1989 Sayılı Yasa) Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 71/1989 Sayılı Huzurevi Yasası'mn 9'uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. Kısa İsim 1, Bu Tüzük, Huzurevi (Değişiklik) Tüzüğü olarak adlandırılır ve aşağıda R.G A.E 183 R.G A.E 431 R.G A.E. 117 R.G. Ek IU A.E. 114 R.G. Ek ni A.E. 98 R.G A.E. 212 R.G A.E 435 R.G A.E 585 R.G Ek IU A.E 272 R.G A.E 126 R.G A.E. 168 R.G A.E. 189 R.G A.E 333 "Esas Tüzük" olarak mìlan Huzurevi Tüzüğü ile birlikte okunur.

8 474 R.G A.E103 Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük 5'inci maddesinin (2)'nci fıkrasının (i) bendinin (a) ve S. (b) alt bendleri kaldınlmak ve yerlerine aşağıdaki yeni (a) ve (b) alt bendleri konmak suretiyle değiştirilir; " (a) Sosyal yardım alanlar için ayda 530 TL ücret alınır, (b) Diğer ücretliler için ayda 690 TL ücret alınır." Yürürlüğe 3. Bu Tüzük, 1 Şubat 2009 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. Giriş

9 475 Sayı : 209 ESKİ ESERLER YASASI (60/1994 ve 13/2001 Sayılı Yasalar) 23'üncü ve 53'üneü Maddeler Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu. Eski Eserler Yasası'nın 23'üncü ve 53'üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim R.G A.E Bu Tüzük, "Müze ve Ören Yerleri 'nin Giriş Ücretleri ve Açık Olduğu Saatler (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan değiştirilmiş halindeki Müze ve Ören Yerleri'nin Giriş Ücretleri ve Açık Olduğu Saatler Tüzüğü" ile birlikte okunur A.E A.E A.E A.E A.E A.E Ekili A.E A.E.756

10 A.E A.E A.E A.E A.E.622 Esas Tüzüğe Ekli Cetvelin 2. Esas Tüzük, 5'inci maddesinin (2)'nci fıkrası ile 12'nci maddesinin (3)'üncü fıkrasına bağlı Cetvel kaldırılmak ve yerine bu Tüzüğe ekli Cetvel konmak suretiyle değiştirilir. Yürürlüğe ^ Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak, n? yürürlüğe girer.

11 LEFKOSA Ek Cetvel, Tüzük Madde 5(2) ve 12/3, MÜZE VE ÖREN YERLERİNİN GİRİŞ ÜCRETLERİ VE AÇIK OLDUĞU SAATLER MUOÜRLÖÛÜK DENETİMİNDE GIRIŞÜCRETLERI KIŞ ZİYARET SAATLERİ YAZ ZİYARET SAATLERİ ZIYARETEAÇıKBULUNDURULAN MÜZEVEÖRENYERLERI YABANCı YERLI ÖĞRENCIASKER ZIYARETSAATLERI MESAISAATLERI «2İÜTaTİt.*aA>*M> ZTORET»tul utnoıl ZlYARETE ACIKYERLER SAATLERI Derviş Pasa Etnografya Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL O/ Mevlevi Tekke Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / » Kütüphane vc Taş Eserler Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / l İT MUÍ E JSÇBt YtRUOT Barbarlık Müzesi / « » Milli Mücadele Müzesi / , Lüzinyan Evi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / * GİENE Gime Kalesi ve Müzeleri TL 3.50 TL 2.00 TL / * Bellapais Manastırı 9.00 TL 3.50 TL 2.00 TL / * Sı. Hilarión Kalesi 7.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / » Halk Sanalları Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / « Arlıangelos Mihail Ikon Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / « üüzel Sanallar Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL ,30/ Barış Özgürlük Müzesi ,30/ û Antiphonitis Manastırı 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / GAZİMAĞUSA St.Barnabas Müzesi 7,00 TL 2.00 TL 2.00 TL / Salam is Harabeleri 9.00 TL 3.50 TL 2.00 TL / » ülcllo Kalesi 7.00 TL 2.00 TL 2.00 TL ,30/ * » Kral Mezarları ve Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / » Enkornî Harabeleri 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / * Kantara Kalesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / Canbulal Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / * Yeni iskele Ikon Müzesi 5.00 TL 2.00 TL 2,00 TL / * * Ayios Yuannis Kilisesi 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL 09, / Namık Kemal Müzesi 5.00 TL 2.00 TL / » Akkule 5.00 TL 2.00 TL / * 09, «Sipahi Ay Trias Bazilikası 5.00 TL 2.00 TL 2,00 TL / * * * GÜZELYURT Güzelyun Müzesi ve St. Mamas Ikon Müzesi 7.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / » * Soli Harabeleri 7.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / * Vuni Sarayı 5.00 TL 2.00 TL 2.00 TL / , Ziyarete açık = Ziyarete kapalı NOT : Yalnız K.K.T.C. Valondukları vo KKT.C.'d* İkamet dip bunu belgoloyûn yabancı uyruklular için Pazar günlon muza girişleri Ocrobizdıf NOT : Wa2ö VB ören yeri ziyarellorındo ocentolof ılû renberîsfft Dcûlîllrllrnij hallndskl Turlun vo Soyafıst Acontolori Yoaoıu'nır 2.ma vc 13(3) maddeleri uygulanacaktır.. NOT : KITSAS'a üyo acnnlolorin eym nün içinöo Jiıf rehber nezaretindi) bir bölgede azami 5 liyaroi yarına giîmeleti kokuluyla orublarûan kıp! başına 5.00 TL, gifij üa«1 ölınûcaktfr. Grup Biletleri Merkez vc Şubo AınirUklerinden temin edilecektir. Gruplar on ar baş klşldan oluşacaktır. N07 : Eski E sar lor vo fvîlizclor Da iros ı Müdürlüğü, 15 gün önoodsn bildırmuk sureli 1«zlyarel şasilerini de^lşlirobilir NOT özal ilgi turizmi doıerloyen scönlbiarin bir hafta c&fislndo cynı bölgede beşziyafol yorino gilmolori krjguluyla gruplardan kigi bacına TL gırıg ücret» alınacaktır.» Mmu vo Oran Yortfd Gaal Ücretimi (3007)

12 Sayı : K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'mn 10. Haddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak 10 HART 2009 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. R E S M İ K U R DÖVİZİN CÎNSİ ALIŞ D Ö V İ Z (TL. Olarak) SATIŞ ALIŞ EFEKTİF (TL. Olarak) SATIŞ 1 AMERİKAN DOLARİ , AVUSTURALYA DOLARI 1, , DANİMARKA KRONU , EURO 2,2637 2,2746 2, Q 1 İNGİLİZ STERLİN' , İSVİÇRE FRANGİ 1, , , İSVEÇ KRONU 0, , , , KANADA DOLARI 1,3889 1,3952 1,3838 1, KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU 0, , , SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0, , , JAPON YENİ ,8265 1, SURİYE LİRASI 0, , ÖRDÜN DİNARI YrINj İSRAİL ŞEKELİ 0, İRAN RİYALİ Ç A P R A Z K U R L A R 1 AMERİKAN DOLARİ AVUSTURALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI 7,1004 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI 3,4014 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ AMERİKAN DOLARI 1 EURO - 1,2605 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO 1,95583 ALMAN MARKI 1 EURO BELÇİKA FRANGI 1 EURO 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI 1 EURO 166,386 İSPANYOL PEZETASI 1 EURO 6,55957 FRANSIZ FRANGI 1 EURO İRLANDA LİRASI 1 EURO 1936,27 İTALYAN LİRETİ 1 EURO 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ ı EURO 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 EURO 200,482 PORTEKİZ ESKÛDOSU 1 EURO FİN MARKASI 1 EURO 340,750 YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO KIBRIS LİRASI ALTIN SATIŞ FİYATI 1 Gram = 30,94540 ABD Doları

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ. (21/2005 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ. (21/2005 Sayılı Yasa) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 44 EK III 27 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 173 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ (21/2005 Sayılı Yasa) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar

Detaylı

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ [(4.8.2006 R.G. 130 EK III A.E. 461 Sayılı Tüzüğün), (27.3.2007 R.G. 54 EK III A.E. 219), (17.7.2007 R.G. 130 EK III A.E. 481), (1.11.2007 R.G. 194 EK

Detaylı

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Haziran 2014 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bilgi Edinme Hakkı (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler

2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler 2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI III. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ R.G:197 EK.III A.E:640 05 Aralık 2013 YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ İHTİYAT SANDIĞI YASASI (34/1993, 65/1993, 1/1995, 18/2000, 25/2001, 50/2002, 47/2003, 68/2003, 30/2004, 41/2004, 74/2007,

Detaylı

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI I-M SAYILI GENELGESİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Sayı: YMM.03.2009-013 Konu: 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar İZMİR.

Detaylı

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ (2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI Erden ÇAKAR* 56 I. GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun (5510 sayılı yasa, 2006) 4 üncü maddesinde, bu kanun kapsamında kimlerin sigortalı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : 20145

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİMİ YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 13 Altında Yapılan Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİMİ YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 13 Altında Yapılan Tüzük Sayı : 439 733 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİMİ YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 13 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denelim)

Detaylı

DERNEKLER YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir

DERNEKLER YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir DERNEKLER YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Dernekler Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir Tefsir

Detaylı

[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}]

[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}] [Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}] Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 21 Mayıs, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Kuzey

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 30/1983 Sayılı Yasa

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 30/1983 Sayılı Yasa ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 30/1983 Sayılı Yasa Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar : Kısa İsim: Fasıl 113 1 Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda " Esas

Detaylı

Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 38/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 29 Haziran 2015 tarihli Yetmişinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI'NIN 91-32/5 SAYILI TEBLİĞİNE İLİŞKİN I-M SAYILI

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ

KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ KAPIDAN SATIŞLAR TÜZÜĞÜ (12.10.2011 R.G. 172 EK III A.E.552 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 15 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 21/2013 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 21/2013 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G. 97 03 Haziran 2013 POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 21/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 262 29/1989 34/2006 20/2010 46/2011 1.

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Kasım 2008 tarihli Onikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE. Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR. Bölüm 1

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE. Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR. Bölüm 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı : 121 EK I 23 Kasım, 1993 YASALAR Bölüm 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 9 Kasım, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Özürlüler'i

Detaylı

Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda. Sendikaları Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda. Sendikaları Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazate : Tarih 06 Temmuz 2004 Sayı: 25516 Kanun No. 5198 Kabul

Detaylı

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 18 Şubat 2005 Sayı: 25731 RESMİ GAZETE / Sayfa: 6 Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı