6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar"

Transkript

1 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar n n idarî, malî ve teknik yap lar ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kurulu u, te kilât, görev, yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi alt nda, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim alt nda olursa olsun elektromanyetik dalgalar veya di er yollarla yap lan radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetleriyle ilgili hususlar kapsar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi alt ndaki medya hizmet sa lay c lar, ikinci f kra gere ince Türkiye de yerle ik kabul edilenler ile üçüncü f kra hükümlerine tabi olanlard r. (2) Bu Kanunun uygulanmas nda; a) Medya hizmet sa lay c, irket merkezinin Türkiye de bulunmas ve yay n hizmetlerine ili kin editoryal kararlar n Türkiye s n rlar içinde al n yor olmas durumunda Türkiye de yerle ik kabul edilir. b) Medya hizmet sa lay c n n irket merkezinin Türkiye de bulunmas na ra men, yay n hizmetlerine ili kin editoryal kararlar n Avrupa S n r Ötesi Televizyon Sözle mesine taraf ba ka bir ülkede al nmas ya da yay n hizmetlerine ili kin editoryal kararlar Türkiye de al nmakla birlikte irket merkezinin an lan Sözle meye taraf ba ka bir ülkede bulunmas durumunda medya hizmet sa lay c, yay n hizmeti faaliyetini yürüten i gücünün önemli bir k sm n n bulundu u ülkede yerle ik kabul edilir. Ancak, 1) Yay n hizmeti faaliyetini yürüten i gücü her iki ülkede de bulunmakla birlikte, hangi ülkede daha yo un olarak çal ld n n tespit edilemedi i durumlarda medya hizmet sa lay c, irket merkezinin bulundu u ülkede yerle ik kabul edilir. 2) Yay n hizmeti faaliyetini yürüten i gücünün önemli bir k sm n n, her iki ülkede de yo un olarak faaliyet göstermedi i durumlarda medya hizmet sa lay c, faaliyetine Türkiye de daha önce ba lam olmas ve Türkiye ekonomisi ile istikrarl ve etkili bir ba lant s n n bulunmas hâlinde Türkiye de yerle ik kabul edilir. c) Bir medya hizmet sa lay c n n irket merkezi Türkiye de bulunmakla birlikte, yay n hizmeti faaliyetine ili kin editoryal kararlar n Avrupa S n r Ötesi Televizyon Sözle mesine taraf olmayan bir ülkede al nmas ya da yay n hizmetlerine ili kin editoryal kararlar Türkiye de al nmakla birlikte irket merkezinin an lan Sözle meye taraf olmayan üçüncü bir ülkede bulunmas durumunda medya hizmet sa lay c, yay n hizmeti faaliyetini yürüten i gücünün önemli bir k sm n n Türkiye de bulunmas hâlinde Türkiye de yerle ik kabul edilir. (3) kinci f kra hükümlerinin uygulanamad durumlarda;

2 a) Türkiye s n rlar içinde konu land r lm uydu ba lant s n kullanan medya hizmet sa lay c lar, b) Türkiye s n rlar içinde konu land r lm uydu ba lant s n kullanmamalar na ra men, Türkiye ye ait uydular üzerinde kapasite kullanan medya hizmet sa lay c lar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi alt nda kabul edilir. Tan mlar MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmas nda; a) Altyap i letmecisi: Yay n hizmeti iletim altyap s n i leten kurulu u, b) Analog yay n: Analog modülasyon tekni i kullan larak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yap lan yay n hizmetlerini, c) Avrupa eserleri: Yap m veya ortak yap m Avrupa S n r Ötesi Televizyon Sözle mesine taraf devletler ve Avrupa Birli ine üye devletlerde yerle ik gerçek veya tüzel ki iler taraf ndan gerçekle tirilen görsel-i itsel eserleri, ç) Ba ms z yap mc : Serbestçe program üretme ve bu programlar da tma hakk bulunan, medya hizmet sa lay c kurulu un kay tl çal an olmayan ve üretti i programlar üzerinde, medya hizmet sa lay c kurulu a devretti i s n rl süre d nda, 5/12/1951 tarihli ve 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam nda belirtilen haklara sahip gerçek veya tüzel ki ileri, d) Ba kan: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ba kan n, e) Bölgesel yay n: Bir co rafi bölge içindeki illerin toplam nüfusunun asgari yüzde yetmi ine ve Üst Kurulca co rafi bölge içinde belirlenen illere ula t r lan yay n hizmetini, f) Editoryal sorumluluk: Programlar n içeri i ve seçimi ile radyo ve televizyon yay n hizmetlerinde bir yay n ak çizelgesi, iste e ba l yay n hizmetlerinde ise bir katalog içinde sunulmas na ili kin düzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmay, g) Gizli ticarî ileti im: Medya hizmet sa lay c taraf ndan reklam yapmak maksad yla veya kamuyu yönlendirebilecek ekilde; mal veya hizmet üreticisinin faaliyetinin, ticarî markas n n, ad n n, hizmetinin ve ürününün reklam ku aklar d nda ve reklam yap ld na ili kin aç klay c bir ses veya görüntü bulunmaks z n programlarda sözcükler veya resimler ile tan t lmas n, ) letim: Yay n hizmetlerinin ilk olarak sa lanmas n, h) ste e ba l yay n hizmeti: Programlar n kullan c n n seçti i bir zamanda ve münferit iste i üzerine medya hizmet sa lay c taraf ndan düzenlenmi bir program katalo una ba l olarak izlendi i veya dinlendi i yay n hizmetini,

3 ) Kablo ortam : Yay n hizmetinin her türlü kablo altyap s üzerinden abonelere iletildi i ortam, i) Karasal ortam: Yay n hizmetinin karasal verici sistemleri vas tas yla al c lara iletildi i ortam, j) Koruyucu sembol: Yay n hizmetinin içeri i hakk nda izleyicilerin bilgilendirilmesi amac yla medya hizmet sa lay c lar taraf ndan kullan lan ortak sembolleri, k) Logo/ça r i areti: Medya hizmet sa lay c lar n n Üst Kurul ve ilgili kurumlara tescil ettirmek zorunda olduklar hizmet ad n n veya bu ad n harf veya sözcüklerinin blok hâlinde grafik tasvirini veya sesli duyurusunu, l) Medya hizmet sa lay c : Radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmeti içeri inin seçiminde editoryal sorumlulu u bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yay nlanma biçimine karar veren tüzel ki iyi, m) Multipleks: Çok say da karasal yay n hizmetinin bir veya birden çok sinyal hâline gelecek ekilde birle tirilmesi yöntemini, n) Multipleks i letmecisi: Karasal ortamdan sunulacak birden fazla yay n hizmetinin, bir veya birden çok sinyal hâline gelecek ekilde birle tirilerek, medya hizmet sa lay c kurulu lar ile altyap i letmecisi veya verici tesis ve i letim irketi aras nda iletimini sa layan kurulu u, o) Multipleks kapasitesi: VHF, UHF veya FM radyo frekans bantlar nda, karasal televizyon veya radyo yay nlar için kullan lan multipleksin içinden bir say sal yay n n iletimi için ayr lan kapasiteyi, ö) Önemli olaylar: Toplum için büyük önem ta d kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve ifresiz yay n yapan televizyonlardan canl olarak veya nesnel nedenlere ba l olmak kayd yla banttan yay nlanan, münhas r haklara konu olan spor ve kültür olaylar n, p) Platform i letmecisi: Çok say da yay n hizmetini bir veya birden fazla sinyal hâline getirerek uydu, kablo ve benzeri ortamlardan ifreli ve/veya ifresiz olarak izleyicinin do rudan alaca ekilde iletimini sa layan kurulu u, r) Program: Bir medya hizmet sa lay c taraf ndan haz rlanan bir yay n ak çizelgesi veya katalog içinde yer alan bir dizi görsel ve/veya i itsel unsurun olu turdu u tek bir bütünü, s) Program destekleme: Yay n hizmetinin sa lanmas yla veya görsel-i itsel eserlerin üretimiyle ba lant l olmayan gerçek veya tüzel ki ilerin ad n, markas n, logosunu, imaj n, faaliyetlerini veya ürünlerini tan tmak amac yla programlara yönelik yapt her türlü katk y, ) Radyo ve televizyon reklam : Ta nmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak üzere mal veya hizmetlerin teminini te vik etmek, bir amaç veya dü ünceyi yaymak veya ba ka etkileri olu turmak amac yla ticaret, i, zanaat veya bir meslekle ba lant l gerçek ve tüzel ki i taraf ndan, bir ücret veya benzeri bir kar l kla yap lan her türlü duyuru veya öz tan t m yay n n,

4 t) Radyo yay n hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve di er yay n ortamlar üzerinden yap lan ve bireysel ileti im hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yay n n, u) Say sal yay n: Say sal kodlama ve modülasyon tekni i kullan larak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yap lan yay n hizmetini, ü) Tele-al veri : Ta nmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak üzere, mal veya hizmetlerin bir ücret kar l nda temini amac yla kamuya yönelik do rudan arz yay n n, v) Televizyon yay n hizmeti: Programlar n bir yay n ak çizelgesine dayal olarak e zamanl izlenebilmesi amac yla bir medya hizmet sa lay c taraf ndan sunulan ifreli veya ifresiz görsel-i itsel yay n hizmetini, y) Tematik yay n: Günlük yay n süresinin en az yüzde yetmi ini haber, belgesel, e itim, ekonomi, kültür, tarih, spor, müzik, sinema, dizi film, pazarlama veya benzeri konularda olmak üzere sadece belli bir türe veya genel izleyici kitlesi d nda belli bir izleyici kesimini hedef alan programlara ay ran yay n, z) Ticarî ileti im: Radyo ve televizyon reklamlar, program desteklemesi, tele-al veri ve ürün yerle tirmeyi de kapsamak üzere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerçek veya tüzel ki inin, ürün, hizmet veya imaj n, do rudan veya dolayl olarak tan tmak amac yla tasarlanm sesli veya sessiz görüntülerin bir ücret veya benzeri bir kar l kla ya da öz tan t m amac yla bir programla birlikte ya da bir program içine yerle tirilerek verilmesini, aa) Ulusal yay n: Ülke nüfusunun asgarî yüzde yetmi ine ve Üst Kurulca belirlenen yerle im yerlerine karasal ortamdan ula t r lan yay n hizmetini, bb) Uydu ortam : Yay n hizmetinin uydu kapasitesi vas tas yla al c lara iletildi i ortam, cc) Ürün yerle tirme: Bir ürün, hizmet veya ticarî markan n, ücret veya benzeri bir kar l kla program içine dâhil edilerek veya bunlara at f yap larak, program içinde gösterildi i her tür ticarî ileti imi, çç) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu, dd) Verici tesis ve i letim irketi: Karasal ortamdan yay n yapmak üzere lisans alan medya hizmet sa lay c lar n n yay nlar n n karasal verici istasyonlar ndan iletimini sa lamak için gerekli tesisleri kuran ve i leten kurulu u, ee) Yay nc : Televizyon ve/veya radyo yay n hizmeti veren medya hizmet sa lay c y, ff) Yay n hizmeti: Medya hizmet sa lay c n n editoryal sorumlulu u alt nda ve temel amac kamuoyunu bilgilendirmek, e lendirmek veya e itmek üzere elektronik ileti im ebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel ileti im hariç olmak üzere, televizyon yay n hizmeti, iste e ba l yay n hizmeti ve ticarî ileti im ile radyo yay n hizmetini, gg) Yay n hizmeti iletim altyap s : Karasal, uydu, kablo ve benzeri ortamlardan yay n hizmetlerinin iletiminde kullan lan sistem ve tesisleri,

5 ) Yay n iletim yetkisi: Multipleks, platform ve altyap i letmecisi kurulu lar ile verici tesis ve i letim irketine radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerini iletebilmeleri için Üst Kurulca verilen yetkilendirme belgesini, hh) Yay n lisans : Medya hizmet sa lay c kurulu lara, bu Kanun ve bu Kanuna dayan larak ç kar lan yönetmelik ve di er düzenlemelerde belirtilen artlar haiz olduklar takdirde kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan her türlü teknoloji ile yay n yapabilmeleri için her bir yay n türü, tekni i ve ortam na ili kin olarak ayr ayr olmak üzere Üst Kurulca verilen izin belgesini, ) Yay n ortam : Kablo, uydu, karasal ve benzeri iletim ortamlar n, ii) Yeniden iletim: Bir medya hizmet sa lay c taraf ndan sunulan yay n hizmetinin bütününün veya büyük bir bölümünün, kullan lan teknik araç ne olursa olsun al nmas n ve e zamanl olarak de i iklik yap lmadan iletilmesini, jj) Yerel yay n: En fazla bir ilin s n rlar içine karasal ortamdan ula t r lan yay n hizmetini, ifade eder. Yeniden letim MADDE 4 (1) Yay n hizmetlerinin al m ve yeniden iletimi serbesttir. Yeniden iletim, ancak Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldu u uluslararas sözle melerin ilgili hükümleri çerçevesinde s n rland r labilir. (2) Bir medya hizmet sa lay c kurulu un ayn yay n hizmetini uydu, kablo ve karasal gibi farkl ortamlardan de i iklik yapmaks z n e zamanl olarak iletmesi yeniden iletim olarak kabul edilmez. (3) 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri sakl kalmak kayd yla yeniden iletimin usul ve esaslar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar Yay n Dili MADDE 5 (1) Yay n hizmetlerinin Türkçe yap lmas esast r. Ancak Türkçe d ndaki dil ve lehçelerde de yay n yap labilir. Yay nlar seçilen dilin kurallar na uygun olarak yap lmak zorundad r. Bu yay nlara ili kin usul ve esaslar Üst Kurulca yönetmelikle belirlenir. Medya Hizmet Sa lay c n n Ba ms zl ve Sorumlulu u Madde 6-(1) Yay n hizmetlerinin içeri ine ve yay nlanmas na önceden müdahale edilemez ve yay nlar n içeri i önceden denetlenemez. (2) Bu Kanunda, di er kanunlarda ve Türkiye nin taraf oldu u uluslararas mevzuatta yer alan hükümler ile Üst Kurul taraf ndan bu hükümlerin uygulanmas na yönelik yürürlü e konulan düzenleyici i lemler müdahale say lmaz.

6 (3) Medya hizmet sa lay c lar, yay n hizmetlerinin kendileri, hisse sahipleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kay n h s mlar ile bir ba ka gerçek ve tüzel ki inin haks z ç karlar do rultusunda kullan lmamas n sa lamak zorundad r. (4) Medya hizmet sa lay c lar, ticarî ileti im ile üçüncü ah slar taraf ndan üretilenler de dâhil olmak üzere, yay nlanan tüm yay n hizmetlerinin içeri inden ve sunumundan sorumludur. (5) Medya hizmet sa lay c lar, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye bilgilerini, ileti im adresini, izleyici temsilcisinin ad n ve ileti im bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yay nlamak zorundad r. (6) Medya hizmet sa lay c lar, sinematografik eserleri hak sahibiyle anla lan süre d nda yay nlayamaz. Ola anüstü Dönemlerde Yay nlar Madde 7-(1) Sava lar, terör amaçl sald r lar, do al afetler ve benzeri ola anüstü durumlar n ortaya ç kard kriz zamanlar nda da ifade ve haber alma özgürlü ü esas olup, yay n hizmetleri önceden denetlenemez ve yarg kararlar sakl kalmak kayd yla durdurulamaz. Ancak, millî güvenli in aç kça gerekli k ld hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî ekilde bozulmas n n kuvvetle muhtemel oldu u durumlarda, Ba bakan veya görevlendirece i bakan geçici yay n yasa getirebilir. (2) Medya hizmet sa lay c, Cumhurba kan n n veya Hükümetin; millî güvenli in, kamu düzeninin, genel sa l n ve genel ahlak n gerekleriyle ilgili bildirilerini, bildirinin ula t gün saat 23:30 a kadar yay nlamakla yükümlüdür. (3) Birinci ve ikinci f kralar uyar nca al nacak kararlar aleyhine aç lacak iptal davalar do rudan Dan tayda aç l r. Dan tay bu davalara öncelikle bakar ve karara ba lar, yürütmeyi durdurma talepleri hakk nda k rksekiz saat içerisinde karar verir. Madde 8 Madde 8-(1) Medya hizmet sa lay c lar, yay n hizmetlerini kamusal sorumluluk anlay yla bu f krada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yay n hizmetleri; Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varl k ve ba ms zl na, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü üne, Atatürk ilke ve ink lâplar na ayk r olamaz. b) Irk, dil, din, cinsiyet, s n f, bölge ve mezhep fark gözeterek toplumu kin ve dü manl a tahrik edemez veya toplumda nefret duygular olu turamaz. c) Hukukun üstünlü ü, adalet ve tarafs zl k esas na ayk r olamaz. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

7 ç) nsan onuruna ve özel hayat n gizlili ine sayg l olma ilkesine ayk r olamaz, ki i ya da kurulu lar ele tiri s n rlar ötesinde küçük dü ürücü, a a lay c veya iftira niteli inde ifadeler içeremez. d) Terörü övemez ve te vik edemez, terör örgütlerini güçlü veya hakl gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve y ld r c özelliklerini yans t c nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve ma durlar n terörün amaçlar na hizmet eder ekilde sunamaz. e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasî ve felsefî dü ünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayr mc l k yapan ve bireyleri a a layan yay nlar içeremez ve te vik edemez. f) Toplumun millî ve manevî de erlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmas ilkesine ayk r olamaz. g) Suç i lemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini ö retici nitelikte olamaz. ) Çocuklara, güçsüzlere ve özürlülere kar istismar içeremez ve iddeti te vik edemez. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar h) Alkol, tütün ürünleri ve uyu turucu gibi ba ml l k yap c madde kullan m ile kumar oynamay özendirici nitelikte olamaz. ) Tarafs zl k, gerçeklik ve do ruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat olu umuna engel olmamak zorundad r; soru turulmas bas n meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soru turulmaks z n veya do rulu undan emin olunmaks z n yay nlanamaz; haberin verili inde abart l ses ve görüntüye, do al sesin d nda efekt ve müzi e yer verilemez; görüntülerin ar iv veya canland rma niteli i ile ajanslardan veya ba ka bir medya kayna ndan al nan haberlerin kayna n n belirtilmesi zorunludur. i)

8 Suçlu oldu u yarg karar ile kesinle medikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluymu gibi gösterilemez; yarg ya intikal eden konularda yarg lama süresince, haber niteli i d nda yarg lama sürecini ve tarafs zl n etkiler nitelikte olamaz. j) Haks z ç karlara hizmet eden ve haks z rekabete yol açan unsurlar içeremez. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar k) Siyasî partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz. l) Genel sa l a, çevrenin ve hayvanlar n korunmas na zarar verecek davran lar te vik edemez. m) Türkçenin, özellikleri ve kurallar bozulmadan do ru, güzel ve anla l r ekilde kullan lmas n sa lamak zorundad r; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullan m na yer verilemez. n) Müstehcen olamaz. o) Ki i veya kurulu lar n cevap ve düzeltme hakk na sayg l olmak zorundad r. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar ö) Bilgi ileti im araçlar yoluyla yar ma veya lotarya içeremez, dinleyici ve seyircilere ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine arac l k edemez. p) Medya hizmet sa lay c taraf ndan yap lan veya yapt r lan anket ve kamuoyu yoklamalar n n, haz rl k a amas ndan sonuçlar n ilân na kadar noter nezaretinde gerçekle tirilmesi zorunludur. r) Ki ileri fal veya bat l inançlar yoluyla istismar edemez. s) Toplumsal cinsiyet e itli ine ters dü en, kad nlara yönelik bask lar te vik eden ve kad n istismar eden programlar içeremez.

9 ) iddeti özendirici veya kan ksat c olamaz. 8/2 Radyo ve televizyon yay n hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî geli imine zarar verebilecek türde içerik ta yan programlar bunlar n izleyebilece i zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullan lmadan yay nlanamaz. 8/3 ste e ba l yay n hizmeti sa lay c lar, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî geli imini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yay n hizmetlerinin, bunlar n bu tür hizmetleri normal artlar alt nda duymayacaklar ve görmeyecekleri ekilde sunulmas n sa lamakla yükümlüdür. Genel Esaslar MADDE 9 (1) Ticarî ileti im, yay n hizmetinin di er unsurlar ndan görsel ve i itsel olarak kolayca ay rt edilebilir olmak zorundad r. (2) Ticarî ileti imde bilinçalt teknikleri kullan lamaz. (3) Gizli ticarî ileti ime izin verilemez. (4) Haber bülteni ve haber programlar n düzenli olarak sunan ki ilerin görüntü veya seslerine ticarî ileti imlerde yer verilemez. (5) Ticarî ileti im, medya hizmet sa lay c n n editoryal ba ms zl n ve program içeri ini etkileyecek ekilde kullan lamaz. (6) Ticarî ileti im, 8 inci maddede belirlenen esas ve ilkeler sakl kalmak kayd yla; a) Adalet, hakkaniyet ve dürüstlük ilkelerine uygun olmak, b) Cinsiyet, rk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, felsefî inanç veya siyasî dü ünce, özürlülük, ya ve herhangi bir ayr mc l içermemek veya te vik etmemek, c) Yan lt c olmamak ve tüketicinin ç karlar na zarar vermemek, ç) Çocuklar n fiziksel, zihinsel veya ahlakî geli imine zarar vermemek, deneyimsizliklerini veya safl klar n istismar ederek, çocuklar bir ürün veya hizmeti sat n almaya veya kiralamaya do rudan yönlendirmemek; çocuklar reklam yap lmakta olan ürün veya hizmetleri sat n almak için ebeveynlerini veya ba kalar n ikna etmeye do rudan te vik etmemek; çocuklar n ebeveynlerine, ö retmenlerine veya di er ki ilere duydu u güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocuklar tehlikeli durumlarda göstermemek, d) Kad nlar n istismar na yönelik olmamak, e) Sa l k, çevre ve güvenli e zarar verecek davran a te vik etmemek, zorundad r. (7) Genel beslenme diyetlerinde a r tüketimi tavsiye edilmeyen g da ve maddeler içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî ileti imine, çocuk programlar yla birlikte veya bu programlar n içinde yer verilemez. (8) Ticarî ileti im yay nlar n n ses seviyesi di er yay n bölümleri ile ayn seviyede olmak zorundad r.

10 Televizyon ve Radyo Yay n Hizmetlerinde Reklam ve Tele-al veri MADDE 10 (1) Televizyon ve radyo yay n hizmetlerinde reklamlar ile tele-al veri, sesli ve/veya görüntülü bir uyar yla aç kça fark edilebilecek ve program hizmetinin di er unsurlar ndan kolayl kla ay rt edilebilecek biçimde düzenlenir. (2) Tele-al veri yay nlar hariç her türlü reklam yay nlar n n oran, bir saat ba ndan bir sonraki saat ba na kadarki yay n içinde yüzde yirmiyi a amaz. (3) kinci f krada belirtilen orana, program desteklemesi ve yay nc n n kendi programlar n n tan t mlar na ayr lan süre ile ürün yerle tirme dâhil de ildir. Program tan t mlar n n oran, bir saat ba ndan bir sonraki saat ba na kadarki yay n içinde yüzde be i a amaz. (4) kinci f krada belirtilen süreden ba ms z olarak, sesli ve görüntülü bir uyar ile aç kça belirtilerek, kesintisiz en az onbe dakika süreyle tele-al veri yay n yap labilir. Bu yay n n süresi bir gün içinde toplam bir saati a amaz. (5) Ücretsiz yay nlanan ve Üst Kurul taraf ndan tavsiye edilen kamu hizmeti duyurular reklam sürelerine dâhil edilmez. (6) Reklam ve tele-al veri yay nlar, programlar n aras na veya program n bütünlü ü, de eri ve hak sahiplerinin haklar zedelenmeyecek biçimde bir program içine yerle tirilebilir. Ba ms z bölümlerden olu an programlarda veya devre aralar içeren spor programlar ve benzer yap daki olay ve gösteri programlar nda, reklam ve tele-al veri yay nlar bölüm veya devre aralar na yerle tirilir. (7) Sinema ve televizyon için yap lm filmler ile haber bültenleri ve çocuk programlar, planlanan yay n süreleri otuz dakikadan fazla olmas hâlinde, her otuz dakikal k yay n süresi için bir kez olmak üzere reklam ve tele-al veri le kesilebilir. (8) Dinî tören yay n içine hiçbir ekilde reklam ve tele-al veri yay n yerle tirilemez. (9) Münhas ran reklam, tele-al veri ve öz tan t m yay nlar na ayr lm televizyon ve radyo yay n hizmetlerine bu madde hükümleri uygulanmaz. (10) Bu maddenin uygulanmas na ili kin di er hususlar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir. Belirli Ürünlerin Ticari leti imi Madde-11(1) Alkol ve tütün ürünleri için hiçbir ekilde ticarî ileti ime izin verilemez. (2) Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakk nda ticarî ileti im yap lamaz. (3) Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamlar dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçe i yans tan ve do rulanmas mümkün unsurlardan olu acak ekilde haz rlan r. (4) laçlar ve t bbi tedaviler için tele-al veri e izin verilemez. Program Desteklemesi MADDE 12 (1) Bir program tamamen veya k smen destek görmü se, bu husus program n ba nda, program içindeki reklam ku aklar na giri ve ç k ta ve program n sonunda uygun ibarelerle belirtilir. Program tan t mlar nda program destekleyene at fta bulunulamaz. (2) Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir ki iye ait mal ve hizmetlere at fta bulunulamaz ve bunlar n al nmas, sat lmas ve kiralanmas te vik edilemez. (3) Programlar, ticarî ileti imi yasaklanm olan mal ve hizmetlerin üretimi veya sat yla i tigal eden gerçek ve tüzel ki ilerce desteklenemez. T bbi ürünleri üreten, pazarlayan veya satan ya da t bbi tedavileri pazarlayan veya sunan gerçek ve tüzel ki ilerin program desteklemesinde bulunmas hâlinde, gerçek ve tüzel ki ilerin ismi, markas, logosu veya imaj

11 program desteklemesinde kullan labilir; ancak gerçek ve tüzel ki ilerin üretim veya sat n yapt reçeteye tabi t bbi ürünler veya t bbi tedaviler kullan lamaz. (4) Haber bülteni ve dinî tören yay nlar nda program desteklemesine izin verilemez. (5) Program desteklemesinin, medya hizmet sa lay c n n editoryal ba ms zl n ve sorumlulu unu etkilemesine izin verilmez. Program n ba nda, program içindeki reklam ku aklar na giri ve ç k ta ve program n sonunda program desteklemesi yap ld belirtilirken, program destekleyenin ürün veya hizmetlerinin kiralanmas veya sat n al nmas do rudan te vik edilemez ve ürün veya hizmetlere a r vurgu yap lamaz. Ürün Yerle tirme MADDE 13 (1) Sinema ve televizyon için yap lm filmler, diziler ile spor ve genel e lence programlar haricinde, yay nlarda ürün yerle tirmeye yönelik uygulamalara yer verilemez. Ürün yerle tirme uygulamalar ticarî ileti imle ilgili düzenlemelere tabidir. (2) Üst Kurul taraf ndan belirlenecek artlarda, belirli mal ve hizmetlerin ücretsiz olarak program içine dâhil edildi i durumlarda da ürün yerle tirmeye izin verilebilir. (3) Ürün yerle tirmenin, medya hizmet sa lay c n n editoryal ba ms zl n ve sorumlulu unu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerle tirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanmas veya sat n al nmas do rudan te vik edilemez ve ürüne a r vurgu yap lamaz. zleyiciler, program n ba nda, sonunda ve reklam aras sonras nda program ba lad nda, ürün yerle tirmenin varl hakk nda aç kça bilgilendirilir. (4) Haber bültenlerinde, çocuk programlar nda ve dinî programlarda ürün yerle tirmeye izin verilmez. (5) Ticarî ileti imi yasaklanm ürünlerin ürün yerle tirmede kullan lmas na izin verilmez. Genel ve Tematik Yay n MADDE 14 (1) Yay n hizmetlerinde, genel veya tematik içerikli yay n yap labilir. Medya hizmet sa lay c kurulu lar yay n lisans ba vurusu s ras nda yay nlar n n türünü Üst Kurula yaz l olarak bildirir. Üst Kurul taraf ndan bu kurulu lara verilecek yay n lisans belgesinde yay n n türü aç kça belirtilir. (2) Yay n hizmetlerinin Üst Kurula bildirilen türde ve seçilen dilde yap lmas zorunludur. Yay n türü talep üzerine Üst Kurulun izniyle de i tirilebilir. Yay n türünün de i tirilmesine ili kin artlar Üst Kurulca belirlenir. Lisans belgesinde belirtilen türe uygun yay n yapmayan kurulu yay n lisans artlar n ihlâl etmi say l r. (3) Genel ve tematik içerikli yay n yapan televizyon kurulu lar n n, çocuk yay nlar nda çizgi filmlere yer vermeleri hâlinde, çizgi filmlerin en az yüzde yirmisinin, di er çocuk programlar n n en az yüzde k rk n n Türkçe dilinde üretilmi yap m olmas ve Türk kültürünü yans tmas zorunludur. Çocuk yay nlar n n yay nlanma saatleri ve sürelerine yönelik istatistiksel veriler ile üretim yerine ili kin bilgiler ayl k dökümler hâlinde Üst Kurula bildirilir. (4) Radyo ve televizyon kurulu lar, yay nlar nda belirli oran ve saatlerde Türk halk ve Türk sanat müzi i programlar na yer vermek zorundad r. Bu programlar n oran ve yay nlanma zaman ile ilgili esaslar Üst Kurulca belirlenir. Avrupa Eserleri

12 MADDE 15 (1) Ulusal karasal yay n lisans na sahip televizyon yay nc lar n n; a) Haberler, spor olaylar, yar malar, reklamlar, tele-al veri ve ba lant l veri yay nlar için ayr lan süre d nda kalan yay n süresinin en az yüzde ellisini Avrupa eserlerine, b) Haberler, spor olaylar, yar malar, reklamlar, tele-al veri ve ba lant l veri yay nlar için ayr lan süre d nda kalan yay n süresinin veya program bütçesinin yüzde onunu ba ms z yap mc lar n üretti i Avrupa eserlerine, ay rmalar zorunludur. (2) ste e ba l yay n hizmeti sa lay c kurulu lar n Avrupa eserlerinin yap m na ve eri imine destek vermelerini te vik edecek usul ve esaslar Üst Kurulca belirlenir. K sa Gösterim Hakk MADDE 16 (1) Kamuoyu için büyük önem ta yan olaylar n münhas r yay n haklar na sahip televizyon yay nc lar, 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam nda, di er yay nc lara âdil, makul ve e itlikçi bir temelde bedeli kar l nda k sa gösterim hakk sa lamak zorundad r. (2) Münhas r yay n hakk na konu olaylara eri im hakk talep eden di er televizyon yay nc lar na, k sa gösterimleri serbest bir biçimde seçme hakk tan n r. (3) K sa gösterimler, kayna n belirtmek suretiyle sadece haber programlar içinde doksan saniyeyi geçmeyecek ekilde kullan l r ve iste e ba l medya hizmetlerinde ise sadece ayn program n ayn medya hizmet sa lay c taraf ndan banttan verilmesi durumunda uygulan r. (4) Bu maddenin uygulanmas yla ilgili usul ve esaslar Üst Kurulca ç kar lacak yönetmelikle belirlenir. Kamunun Önemli Olaylara Eri imi MADDE 17 (1) Üst Kurul, toplum için büyük önem arz eden ulusal ve uluslararas olaylar ; ülke geneline ifresiz ve ücretsiz yay n yapan televizyon kanallar ndan canl veya banttan yay nlanmas n temin etmek amac yla, konuyla ilgili di er kurumlar n görü lerini de almak suretiyle bir önemli olaylar listesi haz rlayarak ilân eder. Önemli olaylar listesi Üst Kurulca ayn usulle güncellenebilir. (2) Önemli olaylar yay nlayacak televizyon yay nc lar, önemli olaylar listesinde yer alan olaylar n ülke geneline ifresiz ve ücretsiz olarak yay nlanmas n sa lar. (3) Televizyon yay nc lar, ayr ca Avrupa S n r Ötesi Televizyon Sözle mesine taraf ba ka bir ülkenin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhas r haklar n, söz konusu ülke vatanda lar n n önemli bir kesimi taraf ndan izlenmesini engelleyecek ekilde kullanamaz. (4) Kamunun önemli olaylara eri imi ile ilgili usul ve esaslar Üst Kurulca ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. Düzeltme ve Cevap Hakk MADDE 18 (1) Gerçek ve tüzel ki iler, kendileri hakk nda eref ve haysiyetlerini ihlâl edici veya gerçe e ayk r yay n yap lmas hâlinde, yay n tarihinden itibaren altm gün içinde, üçüncü ki ilerin hukuken korunan menfaatlerine ayk r olmamak ve suç unsuru içermemek kayd yla, düzeltme ve cevap yaz s n ilgili medya hizmet sa lay c ya gönderir. Medya hizmet sa lay c lar, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaks z n, yaz y ald tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, cevap ve düzeltmeye konu yay n n yap ld saatte ve programda, izleyiciler

13 taraf ndan kolayl kla takip edilebilecek ve aç kça anla labilecek biçimde düzeltme ve cevab yay nlar. Düzeltme ve cevap hakk do uran program n yay ndan kald r ld veya yay n na ara verildi i durumlarda, düzeltme ve cevap hakk, yedi günlük süre içinde an lan program n yay n saatinde kulland r l r. Düzeltme ve cevapta, buna neden olan yay n belirtilir. (2) Düzeltme ve cevab n birinci f krada belirtilen süre içinde yay nlanmamas hâlinde bu sürenin bitiminden; birinci f kra hükümlerine ayk r ekilde yay nlanmas hâlinde düzeltme ve cevab n yay nland tarihten itibaren on gün içinde ilgili ki i, mahkemeden cevap ve düzeltmenin birinci f kra hükümlerine uygun olarak yay nlanmas na karar verilmesini isteyebilir. Yetkili ve görevli mahkeme; ba vuru sahibinin ikamet etti i yerdeki sulh ceza mahkemesi, ba vuru sahibinin yurt d nda ikamet etmesi hâlinde Ankara Sulh Ceza Mahkemesidir. (3) Sulh ceza hâkimi, istemi üç gün içinde duru ma yapmaks z n karara ba lar. Bu karara kar tebli den itibaren yedi gün içinde yetkili asliye ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Asliye ceza mahkemesi itiraz üç i günü içinde inceleyerek kesin karara ba lar. (4) Hâkim taraf ndan düzeltme ve cevab n yay nlanmas na karar verilmesi hâlinde, birinci f kradaki yedi günlük süre, sulh ceza hâkiminin karar na itiraz edilmemi se karar n kesinle ti i tarihten; itiraz edilmi se asliye ceza mahkemesi karar n n tebli i tarihinden itibaren ba lar. (5) Düzeltme ve cevap hakk na sahip olan ki inin bu hakk kullanmadan ölmesi hâlinde, bu hak mirasç lar ndan biri taraf ndan kullan labilir. Bu durumda, ölümün altm günlük düzeltme ve cevap hakk süresi içinde gerçekle mi olmas kayd yla, kalan düzeltme ve cevap hakk süresine otuz gün ilâve edilir. (6) Gerçek ve tüzel ki ilerin ki ilik haklar n ihlâl eden yay n hizmetlerinden do an maddi ve manevi zarardan dolay, medya hizmet sa lay c kurulu ile birlikte program n yap mc s mü tereken ve müteselsilen sorumludur. (7) lgili ki i birinci f krada belirtilen cevap ve düzeltme hakk n, ayn süreler içinde do rudan sulh ceza mahkemesinden isteyebilir. Kurulu ve Hisse Oranlar MADDE 19 (1) Özel medya hizmet sa lay c kurulu lar n irket yap lar ve hisse oranlar ile ilgili uymalar gereken hususlar unlard r: a) Yay n lisans, münhas ran radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmeti sunmak amac yla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmu anonim irketlere verilir. Ayn irket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir iste e ba l yay n hizmeti sunabilir. Medya hizmet sa lay c kurulu lar, yay n lisans n n verilmesinden sonra da ana sözle melerine bu maddedeki esaslara ayk r hükümler koyamazlar. Ana sözle me de i iklikleri bir ay içinde Üst Kurula bildirilir. b) Siyasî partiler, sendikalar, meslek kurulu lar, kooperatifler, birlikler, dernekler, vak flar, mahallî idareler ve bunlar taraf ndan kurulan veya bunlar n do rudan veya dolayl ortak olduklar irketler ile sermaye piyasas kurumlar ve bunlara do rudan veya dolayl ortak olan gerçek ve tüzel ki ilere yay n lisans verilemez. Bu kurulu lar, medya hizmet sa lay c kurulu lara do rudan veya dolayl ortak olamaz. c) Medya hizmet sa lay c kurulu lar n hisseleri nama yaz l olmak zorundad r. Herhangi bir ki i lehine intifa senedi ihdas edilemez. ç) Medya hizmet sa lay c kurulu lar, 28/7/1981 tarihli ve 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasas araçlar n ihraç ve halka arz edebilirler. Bu durumda mevzuat gere i Sermaye Piyasas Kurulunda kayda al nmadan önce Üst Kurulun onay n n al nmas zorunludur. Halka aç k hisselerde nama yaz l olma art aranmaz.

14 d) Bir gerçek veya tüzel ki i do rudan veya dolayl olarak en fazla dört karasal yay n lisans na sahip medya hizmet sa lay c kurulu a ortak olabilir. Ancak, birden çok medya hizmet sa lay c ya ortakl kta bir gerçek veya tüzel ki inin do rudan veya dolayl hisse sahibi oldu u medya hizmet sa lay c kurulu lar n y ll k toplam ticarî ileti im geliri, sektörün toplam ticarî ileti im gelirinin yüzde otuzunu geçemez. Toplam ticarî ileti im geliri bu oran a an gerçek veya tüzel ki iler, Üst Kurul taraf ndan verilen doksan günlük süre içinde bu oran n alt na inecek ekilde medya hizmet sa lay c kurulu lardaki hisselerini devreder. Verilen süre içinde Üst Kurul karar n n gere ini yerine getirmeyen gerçek veya tüzel ki i hakk nda, karar n gere ini yerine getirmedi i her ay için Üst Kurulca dörtyüzbin Türk Liras idarî para cezas uygulan r. Bu bendin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Üst Kurul taraf ndan belirlenir. e) Gerçek ki iler için e ler ile üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kay n h s mlara ait hisseler de ayn ki iye aitmi gibi de erlendirilir. f) Bir medya hizmet sa lay c kurulu ta do rudan toplam yabanc sermaye pay, ödenmi sermayenin yüzde ellisini geçemez. Yabanc bir gerçek veya tüzel ki i en fazla iki medya hizmet sa lay c kurulu a do rudan ortak olabilir. Medya hizmet sa lay c kurulu lar n orta olan irketlere yabanc gerçek veya tüzel ki ilerin i tirak ederek yay n kurulu lar na dolayl ortak olmalar hâlinde, yay nc kurulu lar n yönetim kurulu ba kan, ba kan vekili ile yönetim kurulu ço unlu u ve genel müdürünün Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmas ve ayr ca yay nc kurulu genel kurullar nda oy ço unlu unun Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz gerçek veya tüzel ki ilerde bulunmas zorunludur. irket ana sözle melerinde bu hususlar sa layan düzenlemeler aç kça belirtilir. g) Yerli veya yabanc hissedarlar hiçbir ekilde imtiyazl hisse senedine sahip olamaz. Hisse, irket Devri ve Birle me MADDE 20 (1) Yay n lisans verilen bir anonim irketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gün içinde, ortaklar n ad ve soyadlar ile hisselerin devri sonucunda olu an ortakl k yap s ve oy paylar hakk ndaki bilgilerle birlikte Üst Kurula bildirilir. (2) irket devir veya birle me i lemlerinden önce Üst Kuruldan gerekli bilgi ve belgelerle izin al nmas ve devir veya birle me i leminin gerçekle mesinden sonra otuz gün içinde Üst Kurula bildirimi zorunludur. (3) Hisse devri, irket devri ve birle me i lemleri sonucunda olu acak irket yap s nda bu Kanunda öngörülen hususlara ayk r l k bulunmas hâlinde, Üst Kurulun doksan günü geçmemek üzere verece i süre içinde bu ayk r l n giderilmesi zorunludur. Aksi hâlde ilgili medya hizmet sa lay c kurulu lar n yay n lisans iptal edilir. (4) Birle me, devralma ve nama yaz l olan hisselerin devirlerinde 19 uncu madde hükümleri, 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile 7/12/1994 tarihli ve 4054 say l Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanun hükümleri sakl d r. Logo ve Ça r areti MADDE 21 (1) lgili mevzuata uyulmas ve kamu düzeni ve genel ahlaka ayk r olmamak art yla, her türlü ad ve bu ad tasvir eden blok grafikler logo olarak; sesli duyurular ise ça r i areti olarak kullan labilir. Logo ve ça r i aretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili zorunludur. Medya hizmet sa lay c kurulu lar, logo ve ça r i aretlerini Üst Kurul izni ile de i tirebilirler. (2) Medya hizmet sa lay c lar, test yay n yapt klar süre de dâhil olmak üzere, yay n süreleri boyunca tek bir logo ve ça r i areti kullanmakla yükümlüdür. Televizyon yay n hizmeti

15 sa lay c kurulu lar n, reklam yay n esnas nda logolar n de i tirmek suretiyle kullanmalar ve blok grafi inin temel karakteristi ini bozmamalar esast r. (3) Bu maddenin uygulanmas na dair usul ve esaslar Üst Kurulca ç kar lacak yönetmelikle belirlenir. zleyici Temsilcili i MADDE 22 (1) Medya hizmet sa lay c lar, ortak denetim ile öz denetim mekanizmalar n n olu turulmas, izleyici ve dinleyicilerden ula an ikâyetlerin de erlendirilip kurulu un yay n kuruluna sunulmas ve sonuçlar n n takip edilmesi amac yla en az on y ll k meslekî tecrübeye sahip bir izleyici temsilcisi görevlendirirler. Belirlenen izleyici temsilcisi uygun vas talarla kamuoyuna duyurulur ve Üst Kurula bildirilir. Haber Birimlerinde Çal anlar MADDE 23 (1) Medya hizmet sa lay c lar n n haber birimlerinde çal t r lacak bas n kartl personelin asgarî say s n Üst Kurul belirler. Bu personel 13/6/1952 tarihli ve 5953 say l Bas n Mesle inde Çal anlarla Çal t ranlar Aras ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk nda Kanuna tabidir. Koruyucu Sembol Sistemi MADDE 24 (1) Medya hizmet sa lay c lar, koruyucu sembol sistemi kullanarak, izleyicileri program hizmetlerinin içeri i hakk nda sesli veya yaz l olarak bilgilendirir. (2) Koruyucu sembol sistemi ile ilgili usul ve esaslar Üst Kurulca belirlenir. (3) Bu madde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu hakk nda da uygulan r. Yay n Kay tlar n n Muhafazas MADDE 25 (1) Özel medya hizmet sa lay c lar, yapt klar her yay n n kayd n bir y l süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel ki iler yapacaklar i lemlere esas olmak üzere bu süre içinde yaz l olarak Üst Kurula ba vurmak ve Üst Kurulca belirlenecek ücreti ödemek suretiyle yay n kayd ndan bir kopya alabilir. (2) Özel medya hizmet sa lay c lar, Üst Kurulun talep etmesi hâlinde, istenen yay n kayd n n bir kopyas n, buna ili kin yaz n n kendilerine tebli edilmesinden itibaren on gün içinde Üst Kurula ula t rmakla yükümlüdür. (3) Yay n n herhangi bir ekilde soru turma veya kovu turma konusu yap lmas hâlinde, bu i lemlerin sonuçland n n yetkili mercilerce ilgili medya hizmet sa lay c kurulu a yaz l olarak bildirilmesine kadar soru turma veya kovu turma konusu yay n kayd n n saklanmas zorunludur. Frekans Planlamas ve Tahsis MADDE 26 (1) Üst Kurul, millî frekans plan nda karasal radyo ve televizyon yay nlar için 5/11/2008 tarihli ve 5809 say l Elektronik Haberle me Kanununun 36 nc maddesine göre

16 Üst Kurula tahsis edilen frekans bantlar çerçevesinde televizyon kanal ve radyo frekans planlamalar n yapar veya yapt r r. Frekans planlar nda ulusal, bölgesel ve yerel karasal yay n a lar n n say lar ve türleri ile say sal yay nlar için multipleks say lar belirlenir. (2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, karasal ortamdan gerçekle tirece i yay n hizmetlerinin say s n ve kapsama alanlar n Üst Kurula bildirir. Bu taleplerin hangi oranda kar lanaca na frekans planlar çerçevesinde Üst Kurulca karar verilir. Karasal televizyon ve karasal radyo yay nlar için uygun görülen kanal ve frekanslar ile karasal say sal yay nlar için bir multipleksten az olmamak üzere uygun görülen say da multipleks kapasitesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen frekans ve multipleks kapasitesi ile en az dört karasal televizyon ve dört karasal radyo yay n yap l r. Tahsis tarihinden itibaren iki y l içinde kullan lmayan veya kullan m na son verilen kanal, frekans ve multipleks Üst Kurul taraf ndan yeniden de erlendirilir. Tahsisten sonra, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilave karasal yay n ihtiyac n n ortaya ç kmas hâlinde, kapasite imkânlar ölçüsünde bu husus da yukar daki çerçevede de erlendirilir. (3) Kamu kurum ve kurulu lar n n ikaz, duyuru ve e itim maksad yla karasal radyo veya televizyon yay n yapma talebinde bulunmalar halinde; bu talepler yap lacak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet al narak kar lan r. Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte kanunlar nda radyo ve televizyon yay n yapabileceklerine ili kin hüküm bulunan kamu kurum ve kurulu lar ndan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu taraf ndan herhangi bir ücret al nmaz. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve kurulu lar na kanal, frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yap lmaz. (4) S ralama ihalesine, radyo ve televizyon yay n irketi olarak kurulan, radyo ve televizyon yay nc l k alan nda en az bir y l faaliyette bulunan, ihale artnamesinde belirtilen ön artlar yerine getiren ve Üst Kuruldan ihaleye girmek için yeterlilik belgesi alan medya hizmet sa lay c kurulu lar kat labilir. (5) Karasal radyo yay nlar için frekans planlar esas al narak yap lacak s ralama ihalesi sonucuna göre medya hizmet sa lay c kurulu lara radyo frekans veya multipleks kapasitesi tahsis edilir. Say sal televizyon frekans plan esas al narak yap lacak s ralama ihalesi sonucuna göre medya hizmet sa lay c kurulu lara multipleks kapasitesi tahsis edilir. Yap lan tahsiste sunulacak yay n hizmetinin kapsama alan, yay n türü ve kapasitenin yer alaca multipleks belirtilir. Karasal yay n lisans alan kurulu lar en geç iki y l içinde kendilerine tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi veya frekanslar n tümünden yay na geçmek zorundad r. (6) Karasal ortamdan yap lacak radyo ve televizyon yay n hizmeti için tahsis edilmi kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekanslar için kamu ve özel medya hizmet sa lay c kurulu lardan y ll k kullan m ücreti al n r. Y ll k kullan m ücreti, söz konusu yay n n nüfusa ba l kapsama alan, türü, verici gücü, frekans n bulundu u bant ve yay n n yap ld yerle im biriminin ekonomik geli mi lik seviyesi gibi nesnel k staslar esas al narak Üst Kurul taraf ndan belirlenir. (7) Multipleks kapasitesi tahsis edilerek karasal yay n lisans verilen medya hizmet sa lay c kurulu lar taraf ndan karasal ortamdan sunulacak radyo veya televizyon yay n hizmetleri, multipleks i letmecisi taraf ndan iletilir. Ayn multipleks içinde yer alan medya hizmet sa lay c kurulu lar, bir multipleks i letmecisi üzerinde anla arak yay nlar n iletirler. (8) Özel medya hizmet sa lay c kurulu lar, Üst Kurulca kendilerine tahsis edilen televizyon kanal, multipleks kapasitesi ile radyo frekanslar ndan yapacaklar yay nlar n, tek bir verici tesis ve i letim irketince kurulan ve i letilen radyo ve televizyon verici tesislerinden yapmak zorundad r. Ulusal karasal yay n lisans na sahip kurulu larca ortak kurulan verici tesis ve i letim irketinin uymas gereken artlar Üst Kurulca belirlenir ve artlar yerine getiren tek bir verici tesis ve i letim irketine yay n iletim yetkisi verilir. Bu verici tesis ve i letim irketine ortak olacaklar n hisse oran yüzde onu geçemez. Verici tesislerinden yararlanma

17 usul ve esaslar ile y ll k kira bedelleri, verici tesis ve i letim irketinin görü ü al nd ktan sonra Üst Kurulun onay yla yürürlü e konulur. Verici tesis ve i letim irketi, Üst Kuruldan karasal yay n lisans alm tüm kurulu lara tarafs zl k ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayr mc l k içermeyecek ko ullarda hizmet vermek zorundad r. Kurulmas na izin verilen radyo ve televizyon verici tesislerinin, bu Kanunda ve i letme izninde öngörülen amaçlar için kullan l p kullan lmad Üst Kurul taraf ndan denetlenir. Verici tesis ve i letim irketinin izin artlar n ihlâl etmesi ve Üst Kurulca yap lan uyar ya ra men ayk r l n giderilmemesi durumunda irket, ihlalin giderilmedi i her ay için yüzbin Türk Liras ndan üçyüzbin Türk Liras na kadar idarî para cezas ile cezaland r l r. (9) Frekans planlar n n uygulanmas na, karasal say sal yay na geçi ve s ralama ihalesine ili kin usul ve esaslar Üst Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle belirlenir. Yay n Lisans Türleri, Süresi ve Devir MADDE 27 (1) Medya hizmet sa lay c kurulu lar, kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yay n yapabilmeleri için her bir yay n tekni i ve ortam na ili kin Üst Kuruldan ayr ayr lisans almak zorundad r. Lisans n hangi yay n tekni i ve ortam na ili kin verildi i lisans belgesinde aç kça belirtilir. Farkl yay n teknikleri ve ortamlar ndan ayn anda yay n yapmak isteyen kurulu lar, her yay n tekni i ve ortam için ayr lisans almak ve e zamanl yay n yapmak zorundad r. (2) Yay n lisans süresi on y ld r. Lisans süresi sonunda bo alan karasal yay n kapasitesi Üst Kurulca yeniden ihale edilir. (3) Üst Kurulun karasal yay n lisans verdi i bir kurulu bu lisans haklar n devredemez. Yay n faaliyetine devam etmeme karar alan kurulu, lisans n Üst Kurula iade eder. Multipleks letmecileri MADDE 28 (1) 5809 say l Elektronik Haberle me Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri sakl kalmak kayd yla, multipleks i letmecilerinin uymalar gereken idarî, malî ve teknik artlar Üst Kurulca belirlenir ve artlar yerine getiren kurulu lara yay n iletim yetkisi verilir. Medya hizmet sa lay c irketler de multipleks i letmeci irketlere ortak olabilirler. (2) Multipleks i letmecileri, radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin iletimi alan nda sadece Üst Kuruldan karasal yay n lisans alm kurulu lara hizmet verebilirler. (3) Multipleks i letmecileri, Üst Kurulca durdurulmas na karar verilen yay nlar n iletimini Üst Kurul karar n n tebli ini takiben derhal durdurmak zorundad r. Yap lan tebli e ra men bu yay nlar iletmeye devam eden multipleks i letmecilerinin yay n iletim yetkisi, Üst Kurul taraf ndan iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumuna bildirilir. Platform letmecileri ve Yay n Hizmeti letimi Yapan Altyap letmecileri MADDE 29 (1) Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu taraf ndan elektronik haberle me hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen platform i letmecileri ve yay n hizmeti iletimi yapan altyap i letmecileri; yay n hizmetleri yönünden bu Kanun hükümlerine tabidir. Yay n hizmetlerinin iletimi faaliyetlerine ili kin uyulmas gereken idarî, malî ve teknik artlar Üst Kurulca belirlenir ve artlar yerine getiren kurulu lara yay n iletim yetkisi verilir. Platform i letmecileri medya hizmet sa lay c kurulu lara tarafs zl k ve hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayr mc l k içermeyecek ko ullarda hizmet vermek zorundad r. Platform i letmecilerinin

18 medya hizmet sa lay c kurulu lardan alaca hizmet bedelleri Üst Kurulun onay ile belirlenir. (2) Platform ve yay n hizmeti iletimi yapan altyap i letmecileri, iletimini yapacaklar yay n hizmetlerini Üst Kurula bildirmek zorundad r. (3) Platform ve altyap i letmecileri, Üst Kuruldan yay n lisans almayan veya yay n lisans iptal edilen medya hizmet sa lay c lar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldu u uluslararas andla malar ve bu Kanun hükümlerine ayk r yay n yapt Üst Kurulca tespit edilen bir ba ka ülkenin yarg yetkisi alt ndaki medya hizmet sa lay c lar n n yay n hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul karar n n tebli ini müteakiben durdurur. Tebli e ra men yay n hizmetlerinin iletimini durdurmayan i letmecinin yay n iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumuna bildirilir. Seçim Döneminde Yay nlar MADDE 30 (1) Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yap lan yay nlara ili kin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu taraf ndan düzenlenir. (2) Üst Kurul, medya hizmet sa lay c lar n n seçim dönemlerindeki yay nlar n Yüksek Seçim Kurulunun kararlar do rultusunda izler, denetler ve de erlendirir. (3) 26/4/1961 tarihli ve 298 say l Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk nda Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu kararlar n müteakip Üst Kurulca yerine getirilir. Siyasî Reklam MADDE 31 (1) Medya hizmet sa lay c lar, Yüksek Seçim Kurulu taraf ndan ilân edilen seçim döneminde, yay n yasaklar n n ba layaca saate kadar siyasî parti ve aday reklamlar yay nlayabilir. (2) Siyasî reklamlar, bu Kanunda yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundad r. darî Yapt r mlar MADDE 32 (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci f kras n n (a), (b), (d), (g), (n), (s) ve ( ) bentlerindeki yay n hizmeti ilkelerine ayk r yay n yapan medya hizmet sa lay c kurulu lara, ihlalin a rl ve yay n n ortam ve alan göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildi i aydan bir önceki aydaki brüt ticari ileti im gelirinin yüzde ikisinden be ine kadar idarî para cezas verilir. darî para cezas miktar, radyo kurulu lar için bin Türk Liras ndan, televizyon kurulu lar ve iste e ba l medya hizmet sa lay c lar için onbin Türk Liras ndan az olamaz. Ayr ca, idarî tedbir olarak, ihlale konu program n yay n n n be keze kadar durdurulmas na, iste e ba l yay n hizmetlerinde ihlale konu program n katalogdan ç kar lmas na karar verilir. hlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu f kra hükümlerine göre idarî para cezas ile birlikte idarî tedbire karar verilebilece i gibi, sadece idarî para cezas na veya tedbire de karar verilebilir. (2) 8 inci maddenin birinci f kras n n di er bentleri ile ikinci ve üçüncü f kralar nda ve bu Kanunun di er maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara ayk r yay n yapan medya hizmet sa lay c lar uyar l r. Uyar n n ilgili kurulu a tebli inden sonra ihlalin tekrar hâlinde medya hizmet sa lay c ya ihlalin a rl ve yay n n ortam ve alan göz önünde

19 bulundurularak, ihlalin tespit edildi i aydan bir önceki aydaki brüt ticari ileti im gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezas verilir. darî para cezas miktar, radyo kurulu lar için bin Türk Liras ndan, televizyon kurulu lar ve iste e ba l medya hizmet sa lay c lar için onbin Türk Liras ndan az olamaz. (3) Yükümlülük veya yasak ihlalinin suç olu turmas halinde, bu suç nedeniyle ilgililer hakk nda soru turma veya kovu turma yap lmas art na ba l olmaks z n, bu madde hükümlerine göre idarî para cezas veya idarî tedbir karar verilir. (4) darî tedbir uygulanmas sonucu yay n durdurulan programlar n yerine, ayn yay n ku a nda ve ticarî ileti im yay n içermeksizin, Üst Kurulca temin edilen e itim, kültür, trafik, kad n ve çocuk haklar, gençlerin fiziksel ve ahlakî geli imi, uyu turucu ve zararl al kanl klarla mücadele, Türk dilinin güzel kullan m, çevre e itimi, özürlü sorunlar, sa l k ve benzeri kamuya yararl konularda programlar yay nlan r. Yükümlülük veya yasa a ayk r l k dolay s yla idarî tedbir olarak program n yay n n n durdurulmas karar n n verilmesi halinde, yapt r m uygulanmas na sebebiyet veren fiilin i lenmesinden dolay sorumlulu u olan program n yap mc s veya varsa sunucusu, yay n n durduruldu u süre zarf nda, ayn veya farkl medya hizmet sa lay c kurulu ta hiçbir ad alt nda ba ka bir program yapamaz veya sunamaz. (5) 8 inci maddenin birinci f kras n n (a) ve (b) bentlerindeki ilkelere ayk r yay n yap lmas n müteakip verilecek yapt r m karar n n tebli inden itibaren bir y l içinde ayn ihlalin tekrar halinde, medya hizmet sa lay c kurulu un yay n n n on güne kadar durdurulmas na; ikinci tekrar halinde ise, yay n lisans n n iptaline karar verilir. (6) Yay n lisans verilmesi için bu Kanunda aranan artlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet sa lay c kurulu a bu art yerine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye ra men art yerine getirmeyen kurulu un yay nlar üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarf nda art n yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kurulu un yay n lisans iptal edilerek kanal ve frekans kullan m na son verilir. (7) Yay n lisans n n verilmesi için gerekli artlara uygunlu unu hile ile elde etti i tespit edilen kurulu un yay n lisans iptal edilir. Yay n lisans iptal edilmi olan kurulu tan al nm olan yay n lisans bedeli ile kanal ve frekans y ll k kullan m bedeli iade edilmez. (8) Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezas na veya idarî tedbire karar vermeye Üst Kurul yetkilidir. (9) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî yapt r m kararlar na kar 6/1/1982 tarihli ve 2577 say l darî Yarg lama Usulü Kanunu hükümlerine göre yarg yoluna ba vurulur. Ancak, idare mahkemesinde dava, i lemin tebli i tarihinden itibaren onbe gün içinde aç l r. dare mahkemesinde iptal davas aç lm olmas, karar n yerine getirilmesini durdurmaz. (10) Bu madde hükümlerine göre Üst Kurul taraf ndan verilen uyar kararlar, medya hizmet sa lay c kurulu un Üst Kurula bildirdi i elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tebli edilir. Üst Kurula bildirilen elektronik posta adresinde de i iklik yap lmas na ra men bu de i iklik Üst Kurula bildirilmedi i takdirde, önceki adrese yap lan tebligat yap lm say l r. (11) Bu Kanunda düzenlenmi olan idarî para cezalar tebli inden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Adlî Yapt r mlar MADDE 33 (1) Üst Kuruldan yay n lisans almadan veya yay nlar Üst Kurul taraf ndan geçici olarak durdurulmas na ya da yay n lisans iptal edilmesine ra men yay n yapan gerçek ki iler ile tüzel ki ilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir y ldan iki y la kadar hapis ve bin günden be bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r l r. Tüzel ki iler

20 hakk nda ayr ca 5237 say l Türk Ceza Kanununun 60 nc maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulan r. zinsiz olarak faaliyetine devam eden yay n cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapat l r. (2) Yay n lisans olmas na ra men lisans tipi d nda yay n yapan ve izinsiz verici tesis eden medya hizmet sa lay c lar Üst Kurulca uyar l r, yap lan uyar ya ra men izinsiz yay na devam edenler hakk nda birinci f kra hükmü uygulan r. (3) 25 inci maddeye uygun olarak yay n kay tlar n bir y l süreyle muhafaza etmeyen veya Üst Kurulca ya da Cumhuriyet ba savc l nca istenmesine ra men, süresi içerisinde ve asl na uygun olarak teslim etmeyen özel medya hizmet sa lay c kurulu sorumlu müdürü bin günden be bin güne kadar adlî para cezas yla cezaland r l r. (4) Gönderilen kay tlar n içerik bak m ndan istenen yay n olmamas veya kay tlarda tahrifat, ç karma, silme gibi i lemler yap lmas hâlinde, özel medya hizmet sa lay c kurulu lar n sorumlu müdürü be bin günden onbin güne kadar adlî para cezas yla cezaland r l r. (5) Bu Kanun çerçevesinde aç lan kamu davalar na Üst Kurul kat l r. Kurulu MADDE 34 (1) Radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amac yla, idarî ve malî özerkli e sahip, tarafs z bir kamu tüzel ki ili i niteli inde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmu tur. (2) Üst Kurul, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumlulu u alt nda ba ms z olarak yerine getirir ve kullan r. (3) Üst Kurul, bu Kanunda ve 5018 say l Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklar görev ve yetkilerinin gerektirdi i ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullan r. Üst Kurulun mallar Devlet mal hükmündedir, haczedilemez. (4) Üst Kurul, Hükümet ile olan ili kilerini Ba bakan veya görevlendirece i bir bakan arac l yla yürütür. (5) Üst Kurul Say tay denetimine tabidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu MADDE 35 (1) Üst Kurul, en az dört y ll k yüksek ö renim görmü, meslekleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kurulu lar veya özel kurulu larda en az on y l süreyle görev yapm, meslekî aç dan yeterli bilgiye, deneyime ve Devlet memuru olma niteli ine sahip, otuz ya n doldurmu ki iler aras ndan Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden olu ur. (2) Seçim için, siyasî parti gruplar n n üye say s oran nda belirlenecek üye say s n n iki er kat aday gösterilir ve Üst Kurul üyeleri bu adaylar aras ndan her siyasî parti grubuna dü en üye say s esas al nmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Ancak, siyasî parti gruplar nda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yap lacak seçimlerde kime oy kullan laca na dair görü me yap lamaz ve karar al namaz. (3) Üst Kurul üyelerinin seçimi, adaylar n belirlenerek ilân ndan sonra on gün içinde yap l r. Siyasî parti gruplar taraf ndan gösterilen adaylar için ayr ayr listeler hâlinde birle ik oy pusulas düzenlenir. Adaylar n adlar n n kar s ndaki özel yer i aretlenmek suretiyle oy kullan l r. Siyasî parti gruplar n n ikinci f kraya göre belirlenen kontenjanlar ndan Üst Kurula seçilecek üyelerin say s ndan fazla verilen oylar geçersiz say l r.

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı