UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1)Bu yönergenin Amacı, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarında sınav düzenini sağlamak, öğrencilerin sınav hakkını güvenceye almak, bu amaçla öğrencilerin ve sınav görevlilerinin uymaları gereken kuralları belirlemektir. Dayanak Madde 2- (1)Bu yönerge Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Sınav Programlarının Hazırlanması Madde 3- (1) Ara sınav, Mazeret Sınavı, Yarıyıl sonu ve Bütünleme sınav programları, belirlenmiş akademik takvime uygun olarak sınavların başlama tarihlerinden en az on dört gün öncesinden Dekanlık tarafından hazırlanır; ilan panolarına asılmak ve Fakülte Web sayfasında yayınlanmak suretiyle öğrencilere ve sınav görevlilerine duyurulur. Sınav Öncesi İşlemler Madde 4-(1)Dekanlık, sınavlardan önce bilgi işlem verilerine göre sınava girecek öğrencilerin listesini hazırlar. (2) Tüm sınavlarda; sınav soruları ve varsa diğer sınav evrakı basılı olarak sınav saatinden önce Dekanlık Ofisinde hazır bulundurulur. Sınav Şekli Madde 5- (1) Sınavlar yazılı, çoktan seçmeli, sözlü veya karma nitelikte yapılabilir. Sınav Görevlilerinin belirlenmesi ve Sayısı Madde 6- (1) Sınav görevlisi olarak yalnız Ufuk Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları görevlendirilebilir. 1

2 (2) Her sınav salonunda en az iki sınav gözetmeninin bulunması zorunludur. Sınavı yapılan dersin sorumlusu Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrolu çalışanıysa doğal sınav sorumlusu sayılır. İlgili dersin sorumlusu Ufuk Üniversitesi çalışanı değilse ve sınav sırasında bulunamayacaksa, kadrolu bir öğretim elemanı sınav sorumlusu olarak atanır. Sınav Sorumlusu, görevli olduğu salonlarda sınavın bu yönerge hükümlerine göre düzen içinde yürütülmesini sağlar. Gözetmenliğin Devredilmesi Madde 7- (1) Gözetmenlik görevi, zorunluluk halinde, söz konusu sınav tarihinden en az üç gün önce Dekanlıktan izin alınarak bir başka öğretim elemanı ile değiştirilebilir. Zorunluluk halini Dekan takdir eder. Bu usule uymaksızın gözetmenlik görevinde değişiklik yapan kişiler görevlerini yapmamış sayılırlar. Gözetmenlerin Görevi ve Sorumluluğu Madde 8- (1) Gözetmen: (a) Sınavı yürütmek, sınav huzur ve düzenini sağlamak için her türlü önlemi alır. Bu görevi usulüne uygun olarak yerine getirmeyenlere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği nin ilgili hükümleri uygulanır. (b) Sınav öncesinde, kurallara aykırı olarak kendisiyle iletişim kuran ya da kurmaya çalışan öğrencileri Dekanlığa bildirir. (c) Sınav başlamadan en az onbeş dakika önce Dekanlık Ofisinden sınav evrakını alır ve sınav başlamadan en az on dakika önce sınav salonunda hazır bulunur; sınav oturma düzenini oluşturur ve sınavda öğrencinin uyacağı kuralları açıklar. (ç) Öğrencileri sınav salonuna kapılarda asılı kontrol listelerini imzalatarak alır. Kontrol listelerinde adı olmayan öğrencileri Fakülte Sekreterliğine yönlendirir. (d) Sınavın başlama ve bitiş zamanını tahtaya yazar. Sınav süresince, sınavın bitişine, ne kadar süre kaldığını tahtaya yazmak suretiyle öğrencilere bildirir. (e) Gerekli gördüğünde öğrencinin sınav salonundaki yerini değiştirir. (f) Sınavın içeriğine karışmaz, sınav süresince öğrencilerin içerikle ilgili sorulara yanıt vermez. Ancak uyarı ve duyuru amacıyla konuşabilir. 2

3 (g) Gerekli gördüğünde, öğrencinin kişisel malzemesine ve aygıtlarına sınav sonuna kadar el koyar. El konulan bu malzemeler, sınıfta herkes tarafından görünecek bir yerde tutulur. (ğ) Sınav süresince sınav mahallinden ayrılmaz, sınav gözetmenliği dışında başka bir işle (müzik dinlemek, kitap veya sınav kağıdı okumak, cep telefonu vb.) ilgilenemez. (h) Sınav sırasında öğrencileri rahatsız edecek her türlü davranıştan kaçınır. (Örneğin; Sessizliği bozacak şekilde diğer gözetmenle ve öğrenciyle konuşmak, topuklu ayakkabı vb. giymek.) (ı) Gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, öğrencilerin yerlerini değiştirebilir. (i) Sınav süresince öğrencilerin cep telefonlarının kapalı tutulmasını ve öğrencinin ulaşımına uzak bir konumda bulundurulmasını sağlar. (j) Öğrencilerin, sınav bitiminde sınav tutanağını imzalayarak sınav kâğıtlarını teslim etmelerini sağlamadan sınavdan çıkmalarına izin vermez. (k) Sınav soruları ve cevap kâğıtlarını her öğrenciye dağıtır. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin kimlik kontrolünü yapar ve sınava giren öğrencinin, sınav tutanağına imza atan kişiyle aynı olduğunu denetler. (l) Teslim edilen sınav kağıtlarını sınav sonunda sayar, tutanakta sınava giren kişi sayısıyla teslim edilen sınav kağıdı sayısının aynı olduğunu saptadıktan sonra, sınav tutanağını imzalar ve bütün sınav evrakını dersin sorumlusuna veya bulunamadığı takdirde fakülte sekreterliğine teslim eder. (m) Bu yönergede tanımlanan görevleri yapmasına engel olan her türlü durum ve kişiyi Dekanlığa bildirir. (n) Sınav sırasında ya da sınavdan sonra kendisine karşı disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri gerçekleştiren öğrencileri Dekanlığa bildirir. (o) Sınavda tespit ettiği usulsüzlükleri(sınav sonrasında fark ettikleri de dahil.) Dekanlığa bildirmekle yükümlüdür. Dersin Sorumlusunun Görev ve Yükümlülükleri Madde: 9-(1) Sınav sorularını hazırlar ve sınav kağıtlarını Gözetmen(ler)e teslim eder. Sınavın yürütülmesinden sorumlu olan Gözetmenleri yönlendirir. Sınavın kurallarını ve süresini kendilerine bildirir. 3

4 (2) Sınavla ilgili gerekli açıklamaları sınav sorularının yer aldığı kâğıda kaydeder. (3) Fakültenin düzenlediği sınav programına aynen uyar. Dekanlığa haber vermeden sınavı iptal edemez ya da erteleyemez. (4) Sınavla ilgili belirlediği kural ve uygulamaların bu yönergedeki kurallarla çelişmemesine dikkat eder. Öğrencilerin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar Madde: 10- (1)Öğrenciler: (a) İlan edilen saatte kendisi için ilan edilen sınav salonunda, kayıtlı olduğu dersin sınavına girmek zorundadır. Yanlış salon veya ilan edilmiş salon dışında başka bir yerde sınava girmek sınav düzenini bozucu eylemdir; disiplin cezasını gerektirir; tutanakla tespit edilir. (b) Sınav başlamadan en az on dakika önce sınava gireceği sınav salonunda hazır bulunmakla yükümlüdür. Sınav oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar. Sınavın başlamasından sonra gelen öğrencileri, sınava alıp almamakta sınav sorumlusu yetkilidir. Ancak sınavdan çıkan öğrenci olmuşsa, geç gelen öğrenci kesinlikle sınava alınmaz. Sınava geç gelen öğrencilere ek süre tanınmaz. Sınava geciktiği için sınava alınmayan öğrencinin kimliği tutanakla tespit edilir. (c) Sınava ilgili yılın öğrenci kimliğiyle girmek şarttır. Öğrenci Kimliğini ibraz etmeyen öğrenciler, gözetmen tarafından kimlikleri tespit edilemezse sınava alınmazlar. Kimliği belirlenemeyen öğrencinin sınavı değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci kimliğini sınav süresince masa üzerinde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. (d) Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınav salonundan çıkamaz. (e) Sınavlarda aksine bir talimat verilmediği sürece, mavi veya siyah tükenmez kalem veya mürekkepli kalem kullanılır. (f) Öğrenci, adını soyadını ve numarasını sınavın başlangıcında sınav kağıdına yazmak ve sınav kağıdını imzalamak zorundadır. Aksi halde öğrenci hak talebinde bulunamaz. (g) Sınav sırasında cevap kâğıdını verip salondan çıkan öğrenci yeniden sınava alınmaz. 4

5 (ğ) Sınav süresince, sınav görevlilerinin tüm talimatlarına uyar, sınav gözetmenlerine karşı saygılı davranır. (h) Sınav süresince cep telefonunu kapalı ve ulaşılamayacak bir konumda tutar. Cep telefonları hesap makinesi olarak kullanılamaz (ı) Sınav sırasında öğrencilerin bir şey yemesi ve su dışında bir şey içmesi yasaktır. (i) Birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır. Sınav süresince öğrenciler kendi aralarında konuşamaz. Sınav süresince konuşmak gözetmen tarafından kopya çekme teşebbüsü olarak değerlendirilebilir. (j) Sınav gözetmeni ya da sınav sorumlusunun soracağı bir şey varsa elini kaldırarak onlardan söz ister ve gözetmen/sınav sorumlusu yanına gelince alçak sesle sorusunu sorar. (k)sınav süresince öğrencileri, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılır. (l) Ders Sorumlusunun sınavlarda kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verdiği durumlarda, bu malzemeler sadece tek bir öğrenci tarafından kullanılabilir ve paylaşılamaz. (m) Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Sağlık vb. zorunluluk halinde ancak gözetmen izni ve refakatiyle çıkılabilir. (n) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Yönergenin Yürürlüğü Madde: 10- Bu Yönerge Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönerge Hukuk Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 5

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ SINAV GÖREVLİLERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI! SINAVDAN SONRA KIRMIZI KUTUYA KONULACAKTIR HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi nde

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı