YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU"

Transkript

1 HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member Crowe Horwath International YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. nin tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK nın 397 nci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. İstanbul, 10 Mart 2014 HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Member, Crowe Horwath International Özkan Cengiz Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

2 YILI FAALĠYET RAPORU

3 2014 YILI FAALĠYET RAPORU A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş Kayıtlı Olduğu Sicil: Ġstanbul Ticaret Sicil No : Merkez Adresi : Mahmutbey Mah. Kuğu Sokak No:17 Kat 1/1 Zemin Bağcılar-Ġstanbul Tel : Faks : Ġnternet Adresi: YÖNETĠM YAPISI YÖNETĠM KURULU Necmeddin ġimģek Sadi Taylan* Özlem ġimģek Uğur Koç Sadi Taylan* GÖREVĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Şirketin 4 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 2012 haziran ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda seçilmişlerdir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Nurcan Erdoğan tarihinde istifa etmiş olup henüz yeni bağımsız üye ataması yapılmamıştır. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir. 2

4 ORTAKLIK YAPISI ġirketimiz 100 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 26.4 milyon TL ödenmiģ sermayeye sahiptir. Sermayenin ortaklar arasında dağılımı aģağıdaki gibidir; SON DURUM ĠTĠBARĠYLE ORTAKLIK YAPISI Ortaklığın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Adet / Nominal Değer Ġmtiyazlı Ġmtiyazsız Toplam % Akdeniz GiriĢim Holding A.ġ , , ,29 72,13% Sadi Taylan , ,72 7,13% Özlem ġimģek , ,05 0,49% Bülent Özkan 2,16 2,16 0,00% Uğur Koç 2,16 2,16 0,00% Halka Açık , ,60 20,24% Toplam , , ,00 100% A grubu Yönetim kurulu, Denetçiler ve genel kurulda oy hakkı maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. PERSONEL SAYISI Akdeniz Güvenlik 10 binin üzerinde personel sayısı ile sektörünün önde gelen firmasıdır. 13,062 10, ,834 5, ,660 3,

5 FAALĠYET ALANLARIMIZ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 4

6 ORGANĠZASYON YAPISI Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Genel Müdür Yard. Mali ĠĢler Finans Yatırımcı ĠliĢkileri Operasyon Eğitim Ġhale Bilgi ĠĢlem Alarm Merkezi Bölge Müdürleri Proje Müdürleri 5

7 HĠZMET VERDĠĞĠMĠZ ĠLLER 2014 YILI FAALĠYET RAPORU T Ü R K İ Y E D E S O N D U R U M İ T İ B A R İ Y L E 6 7 İ L D E V E R İ L M E K T E D İ R. H İ Z M E T TEMETTÜ VE BEDELSĠZ HĠSSE DAĞITIMLARI ġirketimiz her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 50' sini Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Olağanüstü ekonomik geliģmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kar dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp genel kurulun onayına sunulur ve özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur. Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilecek yetkiyle hükme bağlanır yılı halka arzımızdan itibaren bedelsiz hisse dağıtım tablomuz aģağıda yer almaktadır; 6

8 Yıllar İtibariyle Bedelsiz Dağıtılma Tarihleri ,44% ,57% ,33% Bedelsiz Oranları 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 2013 yılı BağıĢlar eklenmiģ net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,77 TL, yasal kayıtlara göre ,88 TL'dir. Dağıtılabilir net karın ,00 TL' sının (%17,33) ortaklara bedelsiz hisse senedi, ,00 TL'sının (%17,33 1 TL nominal bedelli hisseye 0, TL ) nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiģ olup bedelsiz pay dağıtımları tarihinde, Nakit kar payı dağıtımımız ise tarihinde tamamlanmıģtır. Hisse BaĢına Kar HĠSSE PERFORMANSI Hisse Bilgileri (AKGUV) (TL) KapanıĢ 8.90 AKGUV yıllık KapanıĢ itibariyle Piyasa Değeri

9 Güven Veren Güler Yüzlü Hizmet 8

10 9

11 NERELERDEYİZ Adalet Sarayları Havaalanları Üniversiteler, Hastaneler Fabrikalar, Müzeler ve Türbeler İl ve İlçe Belediyeler Park-Bahçeler Mezarlıklar, Vakıflar Sebze ve Meyve Halleri İSKİ, Sosyal Güvenlik Müdürlükleri Konsolosluklar, Eğitim Kurumları Alışveriş Merkezleri, Siteler Stadlar ve Spor Kulüpleri Kongre ve Organizasyon Faaliyetleri Mağazalar Enerji Santralleri, Şantiyeler 10

12 Ġġ HACMĠNE GÖRE PROJELERĠN SEKTÖREL DAĞILIMI ÖZEL 30% KAMU 70% Akdeniz Güvenlik in solo mali tablo verilerine göre satıģ hacminin %70 ini kamu kurum ve kuruluģları oluģtururken %30 luk kısmı özel kesim kurumları oluģturmaktadır. ĠĢ hacminin sektörlere göre dağılımı ise aģağıdaki gibidir; Not: ĠĢ Merkezleri (Banka Bina Korumaları, Belediye Bina Korumaları, Enerji Santralleri, İnşaat Alanları, Konutlar, Merkez Bankası binası vb. iş merkezlerini içermektedir.) ÜNĠVERSĠTE ULAġIM 4% 1% VAKIF 0% SPOR VE SPOR MÜSABAKALARI 3% TELEKOM 12% AÇIK ALAN 16% ADLĠYE 7% Ġġ MERKEZLERĠ 21% HAVAALANLARI 25% ĠSKĠ 7% HASTANE 1% HALLER 3% 11

13 BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ&MÜġTEREK ORTAKLIKLARIMIZ B A Ğ L I O T A K L I Ğ I M I Z A kdeniz T e k n o l o j i A k d e n i z GiriĢim Ho l d i n g iģtiraklerinden o l u p, Akdeniz Güvenlik %51o r t a k l ı k p a y ı n a sahiptir y ı l ı y l a b i r l i k t e baģta elektronik güvenlik s e k t ö r ü o l m a k ü z e r e b i n a y ö n e t i m s i s t e m l e r i n d e h ı z l ı bir büyüme kaydeden Akdeniz Te k n o l o j i disiplinli, dürüst, ilkeli, seçkin ve eğitimli personel tercihi ve kaliteli h i z m e t anlayıģı ile sektöründe T ü r k i y e n i n s a y ı l ı f i r m a s ı k o n u m u n a g e l m i Ģ t i r. A ntalya, E s k i Ģ e h i r, A n k a r a ve Er z u r u m d a i r t i b a t o f i s l e r i n i k u r a r a k h a l i hazırda ülkemizde bir çok v i l a y e t t e h i z m e t v e r m e k t e d i r. 12

14 A K D E N Ġ Z T E K N O L O J Ġ Ġ L E N E R E L E R D E Y Ġ Z ; 13

15 SON ÜÇ AYLIK DÖNEM ĠÇĠNDE ALINAN PROJELER Devlet Hava Meydanları milyon TL Ġstanbul Park ve Bahçeler milyon TL T.C Merkez Bankası TL T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı 21.3 milyon TL TEĠAġ milyon TL Antalya DöĢemealtı Bld. 1.4 milyon TL BaĢakĢehir Belediyesi bin TL Ġzmir SGK Ġl Müdürlüğü 9.3 milyon TL Estram Raylı Sistemler 15.9 milyon TL Antalya Kepez Bld milyon TL Ġstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü 94.3 milyon TL ĠSKĠ milyon TL Ġstanbul Haller Müdürlüğü 1.8 milyon TL 14

16 Güven Veren Güler Yüzlü Hizmet 15

17 Nerelerdeyiz 16

18 FĠNANSALLAR ÖZET BĠLANÇO (TL) Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar PeĢin ÖdenmiĢ Giderler İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle Ġlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar PeĢin ÖdenmiĢ Giderler TOPLAM VARLIKLAR

19 ÖZET BĠLANÇO (TL) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ K A Y N A K L A R KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Ticari Borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Uzun Vadeli KarĢılıklar Diğer Uzun Vadeli KarĢılıklar 0 0 ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Ö Z K A Y N A K L A R ANA ORTAKLIĞA AĠT ÖZKAYNAKLAR ÖdenmiĢ Sermaye Paylara ĠliĢkin Primler / Ġskontolar Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı AZINLIK PAYLARI (67.781) TOPLAM KAYNAKLAR

20 ÖZET GELĠR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Hasılat SatıĢların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama Giderleri (-) ( ) ( ) SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) ( ) ESAS FAALĠYET KARI/ZARARI Finansal Gelirler Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI Dönem Vergi Gideri/Geliri ( ) ( ) ErtelenmiĢ Vergi Gideri/Geliri ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI Kontrol Gücü Olmayan Paylar (58.984) Ana Ortaklık Payları Pay BaĢına Kazanç 0, ,

21 ÖZET GELĠR TABLOSU (TL) 2014/ /12 Yıllık DeğiĢim (%) Net SatıĢlar % Brüt Kar/Zarar % Brüt Kar Marjı (%) 6,4% 10,2% Faaliyet Kar/ Zarar % Faaliyet Kar Marjı(%) 5,1% 5,7% FAVÖK % FAVÖK Marjı (%) 4,4% 4,0% Net Kar % Net Kar Marjı (%) 4,0% 4,7% ÖZET BĠLANÇO 2014/ /12 Yıllık DeğiĢim (%) Toplam Aktifler % Özkaynak % Toplam Borçlar % 20

22 FĠNANSAL ORAN ANALĠZLERĠ LĠKĠDĠTE ORANLARI CARĠ ORAN 1,54 1,81 Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ASĠT TEST ORANI 1,49 1,71 Toplam Dönen Varlıklar-Stoklar -Diğer Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar MALĠ ORANLAR BORÇLANMA ORANI 1,10 0,71 Borç Toplamı Özkaynaklar K.V.BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI 0,99 1,00 Kısa Vadeli Borçlar Borç Toplamı KALDIRAÇ ORANI 0,52 0,42 Borç Toplamı Aktif Toplamı ÖZ KAYNAKLARIN AKTĠF TOPLAMINA ORANI 0,48 0,58 Öz kaynaklar Toplam Aktif KARLILIK ORANLARI ÖZKAYNAK KARLILIĞI 0,19 0,18 Net Kar Özkaynaklar TOPLAM AKTĠF KARLILIĞI 0,09 0,11 Net Kar Toplam Aktif Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı 6,4% 10,2% Faaliyet Kar Marjı 5,1% 5,7% Net Kar Marjı 4,0% 4,7% 21

23 SatıĢ Gelirleri Brüt Kar FAVÖK Net Kar %47 Büyüme %8 Küçülme %60 Büyüme %26 Büyüme

24 SatıĢ Gelirleri (Milyon TL) %46 309,1 %20 %49 175,4 %21 211,9 76,3 %29 98,2 117, ,22 3,44 2,16 Finansal Borçların Kırılımı (milyon TL) 11,8 9,33 9,33 0,80 12,29 6,08 1, Kısa Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Finansal Borçlar 23

25 Net Borç / FAVÖK (milyon TL) 10,50 1,67 12,32 9,52 1,60 0,85 4,30 3,46 0,35 0, ,73-0,20 Net Borç Net Borç / FAVÖK ġirketimizin mali tablolarında yer alan Türkiye Finans Katılım Bnkasından kullanılan TL tutarındaki %0,00 faizli karz kredisi tarihinde kapatılmıģtır 24

26 KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının geliģimi çerçevesinde değerlendirir. Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, ilgili dönem itibariyle Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren KURUMSAL UYUM RAPORU aģağıda bilgilerinize sunulmuģtur. Ayrıca ilgili rapora ġirketimiz internet adresi den ulaģılabilmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 2. Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iliģkileri yürütmek üzere Yatırımcı ĠliĢkileri" birimi oluģturulmuģtur. Birimin baģlıca görevleri; a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b. ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıģ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Ģirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c. Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleģmeye ve diğer Ģirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, d. Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak, f. Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalıģmaları hakkında raporlama yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip Zeynep MEMĠġ atanmıģtır.

27 Yatırımcı ĠliĢkileri Departmanı ĠletiĢim bilgileri; Birim Yöneticisi : Zeynep MEMĠġ Telefon : Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/Ġstanbul Birim Görevlisi olarak Emel Binnaz atanmıģtır. Yatırımcı ĠliĢkileri Departmanı ĠletiĢim bilgileri; Birim Görevlisi : Emel BĠNNAZ Telefon : Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/Ġstanbul Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi, yerli ve yabancı yatırımcılar için Ģirket bilgilendirme dökümanlarını hazırlamakta, yatırımcıların Ģirket ve hisse senediyle ilgili yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmaktadır. Ayrıca Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik ĠMKB, SPK, ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla iletiģimi sağlamaktadır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana SözleĢme'ye ve diğer ġirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamıģ bilgiler hariç olmak üzere karģılanmıģtır. ġirket internet (web) sitesinde, özellikle Yatırımcı ĠliĢkileri bölümü ve Kurumsal Yönetim alt baģlıkları aracılığıyla paydaģlarımızın ve potansiyel yatırımcılarımızın ihtiyaç duyacakları bilgilere yer verilmiģtir. ġirketimizin KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik iģletim sisteminin ġirket te kurulması için gerekli çalıģmalar tamamlanmıģ ve uygulamaya geçilmiģ ilgili dönem içinde Ģirketimizin önemli nitelikteki tüm bildirimleri KAP üzerinden yatırımcılarla paylaģılmıģtır. ġirket Ana SözleĢmesi nde özel denetçi atanması talebine iliģkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep ġirketimize yapılmamıģtır. 4. Genel Kurul Bilgileri ġirketimiz 2013 yılına iliģkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde saat 10:30 da, Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / Ġstanbul adresindeki ġirket merkezimizde yapılmıģtır. Toplantıya ait davet Kanun veana sözleģmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ġirket in resmi internet sitesi olan 26

28 adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilmek suretiyle yapılmıģ olup, ayrıca; pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıģtır. Toplantı öncesi toplantı gündemini, Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Hükümler Tebliği ne göre gerçekleģtirilmesi gereken ana sözleģme değiģiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmasını içeren bilgi notu ġirket web sitesinde yayınlanmıģtır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse ana sözleģmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaģılması üzerine gündemin görüģülmesine geçilmiģtir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ġirket web sitesinde yayınlanmıģtır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun halka açık anonim ortaklıklara iliģkin düzenlemelerine uyulur. A grubu paylar Ģirket anasözleģmenin 7 ve 10 uncu maddeleri (Yönetim kurulu, ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıģtır. ġirket Ana SözleĢmesi nde azınlık paylarının yönetimde temsiline iliģkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine iliģkin bir düzenlemeye de yer verilmemiģtir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına iliģkin hüküm uygulanmaktadır. ġirketin kayıtlı sermaye tavanı, TL olup ġirket in çıkarılmıģ sermayesi, TL dir. ġirket in çıkarılmıģ sermayesi beheri 1.-TL itibari değerde adet paya ayrılmıģtır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı ġirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına iliģkin imtiyaz yoktur. Kar dağıtımına iliģkin Ģirket Esas SözleĢmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul ve belirlenen yasal sürelere uyulur yılı kar dağıtımı 30 Mayıs 2014 Tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda; 27

29 2013 yılı BağıĢlar eklenmiģ net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,77 TL, yasal kayıtlara göre ,88 TL'dir. Dağıtılabilir net karın ,00 TL' sının (%17,33) ortaklara bedelsiz hisse senedi, ,00 TL'sının (%17,33 1 TL nominal bedelli hisseye 0, TL ) nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiģ olup bedelsiz pay dağıtımları tarihinde, Nakit kar payı dağıtımımız ise tarihinde tamamlanmıģtır. ġirketimizin kar dağıtım politikası kamuoyuna açıklanmıģ olup Ģirket internet sitemiz adresinde yer almaktadır. 7. Payların Devri A grubu payların devri için Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile onayı Ģarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B grubu pay devirlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik : 8. ġirket Bilgilendirme Politikası ġirketimiz kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaģılabilir, analiz edilebilir ve düģük maliyetle kolay eriģilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. ġirket'in "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Bilgilendirme Politikası hissedarlara ve kamuoyuna Ģirket web sitesi aracılığı ile duyurmuģtur. Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliģtirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 9. Özel Durum Açıklamaları Özel Durumlara iliģkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP programı üzerinden ĠMKB ve SPK ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenenler çerçevesinde hızlı bir Ģekilde kamuya duyurulur. ġirketimiz 2014 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamalarını yapmıģtır. ġirketimiz tarafından zamanında yapılmamıģ özel durum açıklaması bulunmamakla birlikte yapılan açıklamalarla ilgili SPK ve ĠMKB nin Ģirketimizden ek açıklama talebi olamamıģtır. 28

30 10. ġirket'in Web Sitesi ve içeriği ġirketimizin güncel internet adresi Türkçe Ġngilizce dillerinde düzenlenmiģtir. GeliĢmelere göre güncelleģtirilen sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içermektedir. 11. Gerçek KiĢi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması ġirketimizin gerçek kiģi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız faaliyet raporumuz ve internet sitemizde yer almaktadır. 12. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması Ġçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için ġirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaģabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kiģi/kurumlar ġirket web sayfasında yayınlanmıģ olup değiģiklik olduğu sürece de güncellenmektedir. Ad Soyad Ünvan Neden BaĢlangıç Tarihi SÜLEYMAN SABĠT DURLANIK REMZĠ KORAY YURTERĠ ÖZKAN CENGĠZ ÖZCAN ÇĠYNEKLĠ ÖZGÜR ÇĠLENGĠROĞLU HAKAN KILIÇ ALPER MUAMMER KOCABAġ ERDAL KAġKAYA HAYATĠ AYDIN SADĠ TAYLAN NECMEDDĠN ġġmġek ABDULKADĠR ÜNAL ÖZLEM ġġmġek LÜTFĠ GÜZELYURT CAFER KABAK ZÜMRÜT DEMĠRAL ZEYNEP MEMĠġ EMEL BĠNNAZ UĞUR KOÇ HSY DANIġMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. DENETÇĠ HSY DANIġMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. DENETÇĠ HSY DANIġMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. DENETÇĠ HSY DANIġMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. DENETÇĠ HSY DANIġMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. DENETÇĠ HSY DANIġMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.S DENETÇĠ KOCABAġ HUKUK BÜROSU AVUKAT AKDENĠZ GÜVENLĠK OPERASYON MERKEZĠ HĠZMETLERĠ Aġ YÖNETĠCĠSĠ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ EĞĠTĠM KURUMU YÖNETĠCĠSĠ AKDENĠZ GÜVENLĠK YÖNETĠM KURULU BAġKAN HĠZMETLERĠ Aġ YARD AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ YÖNETĠM KURULU BAġKANI AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ FĠNANS MÜDÜRÜ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ MUHASEBE MÜDÜRÜ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ ĠHALE BĠRĠM UZMANI AKDENĠZ GĠRĠġĠM HOLDĠNG A ġ MALĠ ĠġLER KOORDĠNATÖRÜ AKDENĠZ GÜVENLĠK YATIRIMCI ĠLĠġKĠLERĠ HĠZMETLERĠ Aġ SORUMLUSU AKDENĠZ GÜVENLĠK YATIRIMCI ĠLĠġKĠLERĠ HĠZMETLERĠ Aġ PERSONELĠ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ

31 BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ : 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahibi; çalıģanlar, tedarikçiler, müģteriler ve esas itibariyle ġirket ile doğrudan iliģki içindeki üçüncü Ģahısları ifade etmektedir. Sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler ġirketimizce yapılmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmamız menfaat sahiplerinin ġirket yönetimine katılımının desteklenmesi konusunda çalıģanların iģletme değerlerini ve hedeflerini destekleyici davranıģ ve çabalarını gerektiğince anlayabilmesi ve aktarabilmesi noktasında düzenli yaptığı toplantılarla çalıģanlarımızın yönetime katılımlarını desteklemektedir. 15. Ġnsan Kaynakları Politikası ġirketimizde gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalıģma koģulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak Ģekilde güvence altına alınmıģtır. 16. MüĢteri ve Tedarikçiler hakkında Bilgiler ġirketimiz ağırlıklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısı sebebiyle yüksek oranlı müģteri memnuniyeti ġirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır. 17. Sosyal Sorumluluk ġirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısıyla ülke istihdamına yaptığı katkı yadsınamazdır. Bunun yanısıra Ģirketimiz eğitim faaliyetlerine destek veren dernek, yardım kuruluģları vb. yerlere sosyal sorumluluk adına bağıģlarda bulunmaktadır yılı içerisinde yapılan toplam bağıģ tutarı TLdir. BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU : 18. Yönetim Kurulu nun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler ġirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana SözleĢmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teģekkül eder. ġirket esas sözleģme metnine göre ġirket Yönetim 30

32 Kurulu nun 5 kiģiden oluģması durumunda 2 sini, 7 kiģiden oluģması durumunda 3 ünü ve 9 kiģiden oluģması durumunda ise 4 ünü A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalıģma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim e iliģkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. ġirketin mevcut yönetim kurulu 5 üyeden oluģmakta olup 2 üye Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim e iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye niteliğinde görev yapmıģtır. Yönetim Kurulu muz, Necmeddin ġġmġek (BaĢkan), Sadi TAYLAN (BaĢkan Yardımcısı), Özlem ġġmġek (Üye), Uğur KOÇ (Üye) oluģmaktadır. Yönetim kurulu baģkan yardımcısı Sadi Taylan aynı zamanda icrada görevlidir. Bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sayın Nurcan Erdoğan 2014 yılı içerisinde bağımsız üye olarak görev yapmış olup tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi henüz seçilmemiştir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ġirketimiz yönetim kurulu Ģirket ana sözleģmesi, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüģen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kiģilerden müteģekkildir. 20. ġirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri ġirketimiz misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ġirket Üst Yönetimince belirlenmiģ, Yönetim Kurulu muzca onaylanmıģ olup internet sitemizde yeralmaktadır. ġirket stratejik hedeflerin oluģturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalıģmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiģ yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini analiz edip karar vermektedir. 21. Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitelerini oluģturmuģtur. ġirketimizin 2014 yılı bağımsız denetim çalıģmaları TAM BAĞIMSIZ DENETĠM VE DANIġMANLIK A ġ (Yeni Unvanı : HSY DANIġMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.) tarafından gerçekleģtirilmiģtir. 31

33 ġirketimiz risklerine iliģkin bilgiler bağımsız denetim raporunda finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi ana baģlığı altında a-faiz oranı riski b-kredi riski c-likidite riski d- Döviz kuru riski e- Sermaye risk yönetimi alt baģlıklarında ifade edilmiģtir. Ġlgili rapora ve adreslerinden ulaģılabilmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarına ġirket Esas SözleĢmesi nin 8. maddesinde yer verilmiģtir. 23. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları ġirket Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, Ģirket iģleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak Ģekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. 24. ġirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı ġirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, ġirketle iģlem yapmaları ve rekabet etmelerine iliģkin Genel Kurul dan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir iģlemi ya da faaliyeti bulunmamaktadır. 25. Etik Kurallar ġirket yönetim kurulu tarafından etik ilkeler oluģturulmuģ olup bilgilendirme politikası çerçevesinde ilkeler kamuoyuna açıklanmıģtır. ġirketimizin Etik Ġlkelerine internet adresinden ulaģılabilmektedir. 26. Yönetim Kurulu nda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı ġirket'te, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalıģan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2013 yılında da yönetim kurulunca belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmüģtür. ġirket yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. 32

34 Kurumsal Yönetim Komitesi Uğur KOÇ Zeynep MEMĠġ Görev BaĢkan Üye Denetim Komitesi Görev Uğur KOÇ Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Uğur KOÇ Üye *Her üç komitenin de başkanı Sn. Nurcan Erdoğan ın tarihinde istifası nedeniyle komite üyeliklerinden ayrılmış olup henüz yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için komite üyelikleri de gerçekleştirilmemiştir. Atama yapıldığında ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır. 27. Yönetim Kurulu na Sağlanan Mali Haklar Yönetim Üyelerine Genel Kurulca kararlaģtırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamakta olup performansa veya ödüllendirmeye dayalı bir uygulama sözkonusu değildir yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı ve ücret toplamı TL iken 2014 yılı için TL olarak gerçekleģmiģtir. 33

35 DĠĞER ġirket esas sözleģmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi", baģlıklı 7. maddesinin 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanması amacıyla esas sözleģme tadili yapılmıģtır. Esas sözleģmenin son hali adresinde yer almaktadır. AraĢtırma geliģtirme faaliyeti bulunmamaktadır tarihli Bağımsız Denetim raporunun 25 nolu dipnotta detayı sunulmuģ olup, önemli nitelikte dava bulunmamaktadır. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ġirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kiģi ve kuruluģların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taģıyan herhangi bir olay bulunmamaktadır. 34

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı,

Detaylı

Y A T I R I M C I S U N U M U

Y A T I R I M C I S U N U M U A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş 3 0. 0 6. 2 0 1 5 Y A T I R I M C I S U N U M U ŞİRKET KÜNYESİ ve YÖNETİM YAPISI Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul Ticaret Sicil No : 464639 Merkez Adresi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı,

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş

A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş 3 0. 0 9. 2 0 1 4 F A A L İ Y E T R A P O R U İş Hacmine Göre Projelerin Sektörel Dağılım 3.03% 4.28% 6.75% 11.48% 13.31% 0.41% 0.21% 2.66% 0.94%

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK FAALİYET RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK FAALİYET RAPORU 2016 AKDENİZ GÜVENLİK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Görüşü.. 3 Şirketi Tanıtıcı Bilgiler.. 5 Temettü Bilgisi.. 14 Finansal Analizler.. 16 Hisse Performansı.. 18 Bağlı Ortaklık Bilgileri..

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2015 30.09.2015 FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2015 30.09.2015 FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2015 30.09.2015 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 30.09.2016 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

3 1. 0 3. 2 0 1 5 Y A T I R I M C I S U N U M U

3 1. 0 3. 2 0 1 5 Y A T I R I M C I S U N U M U A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş 3 1. 0 3. 2 0 1 5 Y A T I R I M C I S U N U M U ŞİRKET KÜNYESİ ve YÖNETİM YAPISI Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul Ticaret Sicil No : 464639 Merkez Adresi

Detaylı

AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV)

AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV) AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV) FAALİYET RAPORU 01.01.2017-30.06.2017 *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ İstanbul, 18.08.2017

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 FAALİYET RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 FAALİYET RAPORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 FAALİYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı

2015 F A A L İ Y E T R A P O R U

2015 F A A L İ Y E T R A P O R U A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş 2015 F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 Bağımsız Denetim Görüşü.. 4 Şirketi Tanıtıcı Özet Bilgi.. 5 2015 Yılı Dönem İçinde Alınan Projeler.. 10 Finansal

Detaylı

AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV)

AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV) AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV) FAALİYET RAPORU 01.01.2017-31.03.2017 *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1992 yılında temizlik sektöründe faaliyet

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2013 31.03.2013 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FAALİYET RAPORU 2016 Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2015-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FAALİYET RAPORU 31052016 Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tacirler Yatırım Holding A.ġ. yönetimi ve ortakları, Ģirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düģük risk, en yüksek

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 4. çeyrek faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Y A T I R I M C I S U N U M U

Y A T I R I M C I S U N U M U A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş 3 0. 0 6. 2 0 1 4 Y A T I R I M C I S U N U M U BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞ SAYFASI İÇERİK Sektöre Genel Bakış Faaliyet Alanlarımız ve Hisse Performansı

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

2015 Y A T I R I M C I S U N U M U

2015 Y A T I R I M C I S U N U M U A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş 2015 Y A T I R I M C I S U N U M U 1 2 Bağımsız Denetim Görüşü.. 1 Şirketi Tanıtıcı Özet Bilgi.. 4 2015 Yılı Dönem İçinde Alınan Projeler.. 9 Finansal

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013)

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV) YATIRIMCI SUNUMU

AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV) YATIRIMCI SUNUMU AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV) YATIRIMCI SUNUMU- 30.09.2016 ŞİRKET YAPISI FAALİYET ALANLARI BORSA PERFORMANSI AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ FİNANSALLAR REFERANSLAR ŞİRKET YAPISI ŞİRKET YAPISI Yönetim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012 1 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012 ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye : 100 milyon TL Ödenmiş Sermaye : 12.200.000 TL 7% 2% 7% 12% Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 72% Necmeddin Şimşek

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 30.06.2014) 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler 3-4 2. Yönetim Kurulu leri ile Üst Düzey yöneticilere sağlanan mali haklar.5

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 1 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2012 ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye : 100 milyon TL Ödenmiş Sermaye : 12.200.000 TL 7% 2% 7% 12% Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 72% Necmeddin Şimşek

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 1 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.06.2012 ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye : 100 milyon TL Ödenmiş Sermaye : 12.200.000 TL 7% 2% 7% 12% Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 72% Necmeddin Şimşek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016-4 KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 FAALİYET RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 FAALİYET RAPORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 FAALİYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Dönemi FAALİYET RAPORU

Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU GÖZDE FĠNANSAL HİZMETLER A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- FAALĠYET

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( )

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( ) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 30.09.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.09.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000

E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 E yr Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.com Oriin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: 479920-427502 Buıldınq a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.04.201631.03.2017 Dönemi Mali Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı