Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7"

Transkript

1 2007 say 7 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R

2

3 Sunufl fiirketler de insanlar gibi belli kurallara, de erlere sahiptir. Nas l ki her insan do du u, yaflad yere benzerse flirketler de öyledirler. Kayseri gerek aile gerekse ifl yaflam nda kendi içinde tutarl özel bir terbiyeye sahiptir Kayserililer olarak gururluyuz Türkiye, son bir y la çok ifl s d rd. Boydak Holding olarak biz de bu bir y la pek çok ifl s d rd k. Dergimiz bir yafl n geride b rak rken elinizdeki say m zla ikinci yafl m zdan gün almaya bafll yoruz. Dergimiz Boydak Biz Bize, kurulufllar m z ve bayilerimiz aras ndaki iletiflimi güçlendiren, Türkiye de ve dünyadaki ekonomik geliflmelere dair uzmanlar n yorumlar n ö renmemizi sa layan, sevilen sanatç lar, futbolcular konuk eden bize has bir yay n olarak bir y l n geride b rakt. Dergi ekibimizi bu vesileyle kutluyorum; gelecekte çok daha baflar l çal flmalara imza atacaklar n biliyorum. fiirketler de insanlar gibi belli kurallara, de erlere sahiptir. Nas l ki her insan do du u, yaflad yere benzerse flirketler de öyledirler. Kayseri gerek aile gerekse ifl yaflam nda kendi içinde tutarl özel bir terbiyeye sahiptir. Biliyorsunuz, Kayseri, yüzy llard r içinde önemli bir ticaret gelene i oluflturmufltur. Bununla birlikte de erlerine ba l, e itime ve geliflmeye önem veren, birikimini kuflaktan kufla a aktarmay baflarabilmifl bir kenttir. Hay rseverli ini ise çok aç k etmemifltir. Biz Boydak Holding olarak bu gelene in üzerine eserimizi bina ettik. Babalar m zdan ö rendiklerimize ba l kal rken, yeni bilgiler, yeni tecrübelerle çal flma ufkumuzu genifllettik. Tecrübeden gelen bilgi kadar akademik bilgiye de sayg gösterdik. Böylece hem de erlerine ba l hem de modern bir kent olmay baflard k. Bugün Kayseri de yaln zca Boydak Holding de il pek çok sanayi kuruluflu yer almakta, Kayseri insan giriflimcili i ile örnek olmaktad r. De erli Kayseri Milletvekili ve D fliflleri Bakan hemflehrimiz Abdullah Gül ün Cumhurbaflkanl na seçilmifl olmas nda kendi üstün özellikleri kadar Kayseri nin yüzy llar içinde süzülerek oluflmufl sosyalleflme, çal flma, duygu ve düflünme biçiminden gelen niteliklerini görmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Elbette tüm Türkiye nin Cumhurbaflkan olacakt r. Ülkemize hay rl olmas n temenni ediyor, kendisine baflar lar diliyoruz. Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler 2007 GÜNDEM Boydak Holding alt flirketiyle SO 500 listesinde 6 10 stikbal Koleji nin büyük baflar s 12 Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, 11. Cumhurbaflkan m z 12 V ZYON Nazif Türko lu 16 ANAL Z Kerem Alkin 20 STRATEJ 12 Bilal Uyan k 26 NEREYE G DEL M? Ankara 28 B Z GÜLDÜRENLER Kadir Çöpdemir 40 SINIR ÖTES ran 44 A LEM ve BEN 50 KÜLTÜR SANAT 54 SA LIK 40 Ayaklar m z ödüllendirelim 58 BOYDAK TAN HABERLER 60 Bulmacan n çözümü 8 28 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meral Gündo du Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sok. Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 20 Yeni yay n döneminde Radyo Televizyon Üst Kurulu nun, reklam kuflaklar n n sürelerine getirdi i k s tlama, reklamlarda daha kreatif farkl l beraberinde getirdi. Editörün Notu 16 Reklamda kreatif farkl l k dönemi Modern ticaret koflullar nda reklam, bir iflletmenin kendini ve ürününü tan tmak için en önemli araçlar ndan biri. Özellikle bizzat tüketicinin bireysel be enisine hitap eden ürünler sat yorsan z, tüketicilerin okudu u gazeteler, izledi i televizyon programlar ya da dinledi i radyo programlar arac l yla onlarla iletiflim halinde olmal s n z. Bununla birlikte outdoor tabir etti imiz aç k hava ya da bilboard reklamlar ile internet reklamc - l da tüketiciye ulaflmak için önemli bir yoldur. Boydak Holding Mobilya Grubu, tüm bu alanlar, markalar n n tan t lmas için en etkin biçimde kullan yor. Radyo Televizyon Üst Kurulu, yapt yeni düzenlemeyle reklam sürelerinde yüzde k s tlamaya gitti. Art k yedi dakikan n üzerinde reklam kufla yay nlanamayacak. (Uygulama öncesindeki rakam sekiz dakikayd.) Ayr ca tan t c reklamlara da izin verilmiyor. Bu k s tlama televizyonlar n reklam kuflaklar n do al olarak daha de erli hale getirdi. Böylelimle reklam verenler de yapacaklar reklam n içeri ini sorgulamaya bafllad lar. Özellikle bu dönemde yap lacak reklamlar n kreatif olmas na dikkat edilecektir. 38 Web de de kaliteli hizmet Internet, tan t m ve halkla iliflkilere eflsiz olanaklar sa l yor. Bir yandan e-ticaret küçük ad mlarla da olsa geliflirken, flirketlerin web sayfalar, tüketiciye firma ile ilgili bilgilerin ilk elden sunuldu u bir enformasyon bürosu gibi çal fl yor. Boydak Holding yenili e aç k bir kurum olarak internet teknolojilerini uzun zamandan beri kullan yor. stikbal Mobilya n n web sayfas n yeni bir dizaynla sunarken tüketicilerin giderek internetten daha çok yararland ve bu alanda da kaliteli hizmet istedi i gerçe- inden hareket ettik. Güllaç tad nda Ramazan Gerek inanc m z n bir gere i olarak tuttu umuz oruç gerekse kendine özgü folkloruyla Ramazan ay, özel bir önemdedir. Hepinize Ramazan sofralar n n lezzetlerinden güllaç tad nda bir Ramazan dile iyle... yi okumalar 44 Murtaza Durmufl/Yaz iflleri Müdürü 5

6 6

7 BOYDAK HOLD NG, ALTI fi RKET LE SO 500 L STES NDE Ülkemize hizmete devam ediyoruz stanbul Sanayi Odas taraf ndan her y l aç klanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde, holdingimiz alt firma ile yer ald. Geçen y l listede 91. s rada yer alan Hes Kablo bu y l 70. s raya yükseldi. Listede Merkez Çelik 98., Boytafl Mobilya 115 inci s rada yer ald. stihdam Yaratan lk 50 Kurulufl listesinde ise Boytafl Mobilya 22., Merkez Çelik 29. s rada bulunuyor Boydak Holding SO taraf ndan her y l aç klanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde, bu y l da alt firmas ile yer ald. Geçen y l listede 91. s rada yer alan Hes Kablo 2006 y l nda gerçeklefltirdi i h zl büyüme ile listede 70. s raya yükseldi. Listede Merkez Çelik 98., Boytafl Mobilya 115., stikbal Mobilya 231., Boyteks Tekstil 372., Form Sünger ise 496. s rada yer ald. stihdam n liderleri aras nday z Türkiye nin stihdam Yaratan lk 50 Kuruluflu listesinde ise Boytafl Mobilya 22. s rada, Merkez Çelik ise 29. s rada bulunuyor. Ayr ca Merkez Çelik, Boytafl Mobilya ve stikbal Mobilya ile Boydak Holding, Türkiye nin lk 10 Mobilya Sanayi Kuruluflu aras nda üç ayr firmas ile yer al yor. Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinin aç klanmas n n ard ndan bir de- erlendirme yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak Yar m as r öncesinde babalar m z n çabas ile bir atölyede temelleri at lan Boydak Holding i her y l Türkiye nin en büyük sanayi kurulufllar aras nda görmek bizim için büyük bir gurur kayna olmufltur. Boydak Holding flirket ve markalar Türkiye ye yay lan güven ve kalite unsuru ile birleflen bir yap da günden güne daha çok ilerlemektedir dedi. Sekiz ayr alanda 29 flirket, yedi marka Bu y l 50. y l n kutlayan holdingimiz mobilya, tekstil, finans, pazarlama, endüstriyel ürün üretimi, kablo ve metal üretimi, lojistik hizmetler ve yap sal kablolama alanlar nda sektör lideri olarak faaliyet gösteriyor. Sekiz ayr alanda faaliyet gösteren 29 flirket ve yedi marka ile ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Boydak Holding çat s alt nda aralar nda sektörlerinin öncüsü olan stikbal, Bellona, stikbal Regina Mutfak & Banyo, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi firmalar m z bulunuyor. Türkiye Finans Kat l m Bankas n n da kurucu ortaklar ndan olan holdingimiz 13 bin 500 e yak n çal flan, yurt geneline yay lm fl 2000 bayisi ve yat r mlar yla, 70 i aflk n ülkeye ihracat ile Türkiye ekonomisine önemli katk lar sa l yor y l nda 2 milyar 413 milyon YTL ciro gerçeklefltirdik ve 2007 y l için ciro hedefini 3 milyar YTL olarak belirleyerek ülke ekonomisine katk m z art rarak sürdürmeyi amaçl yoruz. Ürünlerimiz binlerce evde Kayseri deki tesislerimizde, sekiz ayr alanda birbirinden farkl ürünler imal ediliyor. Her geçen gün ürün gam n geniflleten flirketlerimize ait ürünler, milyonlarca evde ve iflyerinde, kalitesi benimsenmifl bir marka olarak güvenle kullan l yor. Sanayide, y ll k ciro ve yarat lan istihdamla Türkiye nin önemli holdinglerinden biri olan, holdingimiz aralar nda Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, M s r, Almanya, spanya, talya ve ABD nin bulundu u 70 in üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve dünya üzerinde 5 bine yak n noktada hizmet veriyor. Her geçen gün faaliyet alanlar n ve yat r mlar n geniflleten holdingimiz, sayg n, disiplinli ve verimlili i benimseyen insan gücü ile büyüme sürecini sürdürüyor. 7

8 Gündem (Soldan sa a) Türkiye Finans Kat l m Bankas Genel Müdürü Yunus Nacar, Türkiye Finans Kat l m Bankas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, NCB Yönetim Kurulu Baflkan fieyh Abdullah Bahamdan, NCB CEO su Abdulkareem Abu Alnasr, Türkiye Finans Kat l m Bankas Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kurama. Türkiye Finans a üçüncü ortak Boydak ve Ülker gruplar, Türkiye Finans n yüzde 60 l k hissesinin sat fl için National Commercial Bank ile anlaflt 8 Türkiye Finans Kat l m Bankas n n ortaklar Boydak Grubu ve Ülker Grubu, bankan n yüzde 60 hissesinin, aktif toplam aç s ndan Suudi Arabistan n en büyük bankas The National Commercial Bank a (NCB) sat fl konusunda anlaflt. Sat fl sonras, Ülker ve Boydak gruplar, ellerinde bulundurduklar yüzde 20 fler hisse ile banka yönetiminde stratejik ortakl k misyonlar n sürdürecekler. Devir ifllemleri, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun onay na tabi olup 2007 y l sonuna kadar tamamlanmas bekleniyor. NCB, 1 milyar 800 milyon de er biçti Anlaflmaya göre NCB, Türkiye Finans a 1 milyar 800 milyon dolar de er biçerek bankan n yüzde 60 hissesini 1 milyar 80 milyon dolar karfl l nda devir alacak. Bu rakama, kapan fla kadar geçen sürede bankan n elde edece i dönem kar n n da ilave edilmesi söz konusu olacak. NCB nin Suudi Arabistan da sahip oldu- u faizsiz bankac l k deneyimi ile Ülker ve Boydak gruplar n n sahip oldu u tecrübenin birleflmesi sonucu Türkiye Finans n büyümesini h zland rarak kurumsal ve bireysel müflterilerine sundu- u yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri daha ileri noktaya tafl mas hedefleniyor. NCB Yönetim Kurulu Baflkan fieyh Abdullah Bahamdan, anlaflmaya iliflkin yapt de erlendirmede Türkiye Finans için gerçekleflen bu güç birli i, bankac l ktaki hedeflerimiz aç s ndan bir dönüm noktas ve bölgesel büyüme stratejimiz aç s ndan da büyük bir ad md r. Bu anlaflma ayr ca Türkiye ve Suudi Arabistan aras ndaki karfl l kl iyi iliflkilerin de yeni bir örne idir dedi. NCB CEO su Abdulkareem Abu Alnasr, anlaflmaya iliflkin yorumunda Aylard r, Türkiye Finans ta çok yetkin ve motive olmufl bir tak ma flahit olduk. Bunu sürdürecek yetenekte olduklar na en üst düzeyde güven duyuyorum. Baflar lar - n n daha ileriye gitmesi için gereken her türlü deste i sa layaca z. Ayr ca Türkiye deki Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu na da bu süreçteki yard mlar için çok teflekkür etmek istiyorum dedi. Mustafa Boydak: Kat l m bankac l n n lideriyiz Türkiye Finans Kat l m Bankas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak da anlaflmayla ilgili olarak, NCB nin Türkiye Finans a olan ilgisi, bankam z n 2005 y -

9 Türkiye Finans 100 milyon dolar murabaha sendikasyonu al yor Anlaflmay, NCB'den fieyh Abdullah Bahamdan (solda) ve Türkiye Finans'tan Mustafa Boydak duyurdu. Türkiye Finans Kat l m Bankas Genel Müdürü Yunus Nacar ve HSBC Yat r m Bankac l Genel Müdür Yard mc Vekili Selim Kervanc. l nda gerçeklefltirilen birleflmeden bu yana kat l m bankac l sektörünün lideri olarak gösterdi i baflar n n kan t d r. NCB nin faizsiz bankac l k uzmanl ve genifl ürün yelpazesi, Türkiye Finans n büyümesine h z katacakt r dedi. Bu anlaflma, faizsiz bankac l k alan nda dünyan n en büyük hisse devri ifllemi olmas n n yan s ra bankac l k sektörünün bu özel segmentindeki ciddi büyümeyi ifade ediyor. Türkiye Finans 2006 y l nda 97 milyon dolar net kâr elde ederek toplam varl klar n 2.9 milyar dolara, özkaynaklar n da 309 milyon dolara yükseltti y l n 1.33 milyar dolar net kâr ile kapatan NCB, 2006 y l nda yüzde 25 büyüme ile 1.67 milyar dolar net kâr aç klad. Toplam aktif büyüklü ü 41.5 milyar dolara ulaflan NCB, Ortado- u nun en büyük bankas. Aktif büyüklük ve flube say s ile sektörünün lideri olan Türkiye Finans ise ayn zamanda öz kaynak kârl l itibar ile de Türkiye nin en kârl bankas. 156 bin bireysel ve kredi kart müflterisine sahip olan Türkiye Finans, 30 bin ticari ve kurumsal müflterisine de bankac l k hizmetleri veriyor. HSBC Bank plc; Londra ve stanbul da yer alan yat r m bankac l ekipleri arac l ile hisse sat fl sürecinde Boydak ve Ülker gruplar na finansal dan flmanl k hizmetleri sa lad. NBK Capital ile birlikte Goldman Sachs ise bu süreçte NCB ye dan flmanl k hizmeti verdi. Türkiye Finans, HSBC liderli inde 16 bankadan oluflan konsorsiyum ile 100 milyon dolarl k murabaha sendikasyonuna imza att. 15 A ustos 2007 tarihinde Ç ra an Saray nda düzenlenen imza törenine Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar ve Genel Müdür Yard mc s Ayd n Gündo du, HSBC Yat r m Bankac l Bölümü Genel Müdür Yard mc Vekili Selim Kervanc n n yan s ra konsorsiyumda yer alan bankalar n temsilcileri kat ld. Kredi iki y lda geri ödenecek 100 milyon dolarl k sendikasyonun geri ödemesi 12 ayl k libor+% 0.70 (y ll k) kâr pay ödemeli olarak iki y lda tamamlanacak. lk y l n sonunda yaln zca kâr pay ödemesini gerçeklefltirecek olan Türkiye Finans, ikinci y l n sonunda ise ana para geri ödemesi ve ilgili döneme ait kâr pay ödemesini yapacak. Dünyan n en önemli yat r m bankalar ndan biri olan HSBC liderli indeki uluslararas konsorsiyum kat l mc lar aras nda, Avrupa ve Amerika n n önemli konvansiyonel bankalar n n yan s ra faizsiz prensipler do rultusunda faaliyet gösteren Körfez bölgesinin önde gelen bankalar da yer al yor. Sendikasyon imza töreninde bir konuflma yapan Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, Geçti imiz Ocak ay nda gerçeklefltirdi imiz ilk sendikasyonda vademiz bir y l ve tutar 50 milyon euro iken bu sendikasyonda vade iki y la ç k p rakam da 100 milyon dolar olarak gerçekleflti. Bafllang çta 75 milyon dolar olarak planlad m z bu sendikasyonu, kat l mc bankalardan gelen talep fazlas nedeniyle 100 milyon dolara ç kard k. Bu da ülkemize ve bankam za duyulan güven ve ilginin ciddi bir göstergesidir dedi. Türkiye Finans n gün geçtikçe büyüdü ünü ve uluslararas piyasalarda prestijini art rd - n belirten Yunus Nacar, Türkiye Finans olarak özellikle NCB ile olan stratejik ortakl ktan sonra önümüzdeki dönemde daha cazip maliyetli ve uzun vadeli yeni sendikasyonlara veya di er faizsiz yat r m enstrümanlar na imza atmay hedefliyoruz dedi. 9

10 Gündem Boydak Holding i ziyaret eden Özel stikbal lkö retim Okulu nun baflar l ö rencileri, Yönetim Kurulu Baflkan m z Hac Boydak ve Yönetim Kurulu Üyemiz Memduh Boydak la bir araya geldiler. Ö rencileri tebrik eden Hac Boydak ve Memduh Boydak, ö rencilere Deco Hal hediye etti. Özel stikbal lkö retim Okulu OKS de yüzde 100 kazand rd Özel stikbal lkö retim Okulu, Ortaö retim Kurumlar S nav nda (OKS) büyük bir baflar gösterdi. Kayseri de ilk 10 da alt derece yapan okulun yedi ö rencisi, Türkiye nin ilk 100 baflar l OKS ö rencisi aras nda yer ald 10

11 Özel stikbal lkö retim Okulu Müdürü Baransel Kanbay, ö rencilerinin Ortaö retim Kurumlar S nav nda (OKS) gösterdi i baflar y gururla aktar yor: Okulumuz OKS imtihan nda bugüne kadar efline az raslan r bir baflar ya ulaflm flt r. Ö rencilerimiz; Kayseri de ilk 10 da 6 derece (1., 2., 3., 4., 8., 9.) Kayseri de ilk 100 de 28 derece Türkiye de ilk 100 de 7 dereceye girerken okulumuzun kazand rma oran yüzde 100 dür 1998 y l nda Boydak Holding taraf ndan yapt r larak K l çaslan E itim Kurumlar na ba fllanan Özel stikbal lkö retim Okulu, ana s n f ndan sekizinci s - n fa kadar e itim veriyor. Modern bir e itim için gerekli tüm araç, gereç ve imkânlar n yer ald okulda bilgisayar laboratuar, fen laboratuvar, ngilizce laboratuvarlar n n yan nda hal saha, basketbol ve voleybol sahalar, kum havuzu ve oyun park, konferans salonu ve cep sinemas bulunuyor. Bütün s n flar nda bilgisayar destekli sinevizyondan interaktif dersler ifllenebiliyor. Bu geliflkin fiziki flartlar n yan nda e itim teknolojisini yak ndan takip eden, özverili, mesle ine gönülden ba l ö retmen kadrosuyla Özel istikbal lkö retim Okulu k sa sürede Kayseri nin en güzide e itim kurumlar ndan birisi oldu. At l m y l Özel stikbal lkö retim Okulu, e itim-ö retim y l nda OKS s nav nda Kayseri de ilk olman n gururunu yaflad. Kayseri de ilk defa bir okuldan türkçe-matematik (TM) puan türü ile matematik-fen (MF) puan türünde Kayseri birincileri, Türkiye dokuzuncusu ve Türkiye 13.sü, Kayseri de ilk 100 de 28 derece, Türkiye de ilk 100 de yedi derece Özel stikbal lkö retim Okulu ö rencileri taraf ndan gerçeklefltirildi. Okulun OKS de kazand rma oran yüzde 100 olurken, ö rencilerinden 23 ü Fen Lisesi ne, 54 ü de Anadolu Lisesi ne yerleflti. Baflar dan baflar ya Özel stikbal lkö retim Okulu ö rencileri OKS baflar lar n n yan nda baflka baflar - lara da imza att lar. TÜB TAK Matematik Olimpiyatlar nda da bir gümüfl ve bir bronz madalya, Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatlar nda ise bir gümüfl, dört bronz madalya kazanan ö renciler, tüm Kayseri nin gururu oldu. Özel stikbal lkö retim Okulu Müdürü Baransel Kanbay, baflar lar n okulun fiziki flartlar n n geliflmiflli ine, geçmiflten gelen birikimlerine ve fedakâr e itim gönüllülerine ba l yor. Okullar n n geçmiflte de OKS Türkiye Dokuzunculu u, Uluslararas Tasar m Yar flmas Dünya kincili- i, MonAmi Resim Yar flmas Türkiye kincili i, Tekvando Balkan ve Türkiye fiampiyonlu u, Kayseri Basketbol kincili- i baflar lar n hat rlatan Baransel Kanbay, gelecekte çok daha büyük baflar lar elde edeceklerine inand n ifade etti. 11

12 Gündem Kayseri Sanayi Odas taraf ndan düzenlenen Sanayi Gecesi nin konu u olan Abdullah Gül, ödülünü Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak tan alm flt. Kayseri Milletvekili Abdullah Gül 11. Cumhurbaflkan m z Boydak Ailesi nin memleketi Kayseri, D fliflleri Bakan ve Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ün cumhurbaflkan olmas n n gururunu yafl yor Abdullah Gül Kayseri de, üretim tesislerimizde... 12

13 T ürkiye Cumhuriyeti nin 11. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, 29 Ekim 1950 y l nda Kayseri de, Hac Saki Mahallesi nde do du. Çok uzun zamandan beri Güllük Camii nin imaml n sürdüren dedelerinden dolay Güllük mamo lu diye bilinen ailede, imaml k gelene i Abdullah Gül ün babas Ahmet Hamdi Bey in, ad n ald dedesiyle son buldu. Sümerbank ve Hava kmal Komutanl - nda çal flan baba Ahmet Hamdi Bey, 1949 y l nda Kayseri nin köklü ailelerinden Sato ullar n n k z Adviye Han m ile evlendi. Bir y l sonra do an Abdullah Gül e, 29 Ekim de do du u için day s Cumhur ismini koymak istemiflti. Ancak babaannenin iste ine uyarak ad na Abdullah dendi. Gazipafla lkokulu nu bitiren Gül, 1965 te Kayseri Lisesi ne bafllad gibi oldukça erken bir tarihte aç lan lisenin köklü bir gelene i vard. Turgut Özal, 1960 l y llar n siyasetçilerinden Osman Bölükbafl, Turhan Feyzio lu, Saadettin Bilgiç ve Korkut Özal gibi siyasetçiler okulun mezunlar aras ndayd. Dedesi (annesi Adviye Han m n babas smail Hakk Sato lu) ö retmendi, amcalar makine mühendisiydi ve Abdullah Gül de gazoz satmay beceremedi i için okula verilecekti. Kayseri gelene i uyar nca önce ticarette denenmifl ama baflar l olamam flt. Kendisi gazeteci Can Dündar a bu olay flöyle anlat yor: Tüccar olan dedemin dükkân n n önündeydik. Büyük Vita tenekelerinin içine buz doldurup Hisarc k ve K rana- az gazozu koydular. Bunlar satacaks n dediler. Benden dört befl yaflbüyük olan amcam Buz gibi gazoz, 32 difline keman çald r r diye ba rmay, b çk vurup kapak açmay ö retti. Ama etraf kalabal k, ben utangac m; belki ba r yorum ama sadece kendim duyuyorum. Bakt lar olmayacak Bunu okul paklar dediler. (28 A ustos 2007, Milliyet) Kayseri Lisesi ni bitirdikten sonra stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi ne giren Gül, ayn fakültede mezuniyet sonras doktoras n ald. Burslu olarak Kayseri de Gül sevinci Abdullah Gül ün 11. Cumhurbaflkan seçilmesi Kayseri de sevinç gösterileriyle kutland. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak Abdullah Gül ün cumhurbaflkanl n Kayseri için büyük flans biçiminde de erlendirdi. Kayseri Sanayi Odas Baflkan ve holdingimizin Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Boydak da, hemflehrileri Gül'ün cumhurbaflkan olmas n n kendilerini memnun etti ini belirterek, ''Yeni cumhurbaflkan m z Türkiye'ye hay rl olsun. Bu makam n hakk n verecek bir hemflehrimiz olmas ndan gururluyuz. fl dünyas da sevinçli. Çünkü say n Gül, sanayici ve ifl adamlar yla yak ndan ilgilenip, sorunlar n n çözümü konusunda elinden geleni zaten yapm flt dedi. doktora çal flmalar için iki y l Londra ve Exter de kalan Gül, Türkiye ye dönüflünde Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisli i bölümünün kuruluflunda çal flt ve burada iktisat dersleri verdi. Cumhurbaflkan Gül, y llar aras nda merkezi Cidde de olan slam Kalk nma Bankas nda (IDB) ktisat Uzman olarak çal flt y l nda Uluslararas ktisat dal nda doçent olan Gül, 1991 y l nda yap lan erken seçimle Refah Partisi nin (RP) Kayseri Milletvekili olarak parlamentoya girdi ve IDB den istifa etti y l ndan itibaren, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeli i yapan Abdullah Gül, konseyin Kültür, Tüzük, Siyasi ve Ekonomik Kalk nma komitelerinde çal flt. Bunu okul paklar diye verildi i okul yolundan cumhurbaflkanl na uzunan uzun yolda Abdullah Gül, Türk halk n n gönlünü kazand. fiimdi oturdu u Çankaya Köflkü nde geçirece i y llar n tüm ülkemize hay rl olmas n diliyoruz. 13

14 Gündem 60. Hükümet kuruldu Abdullah Gül ün cumhurbaflkan seçilmesinin ard ndan, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, kabineyi kendisine sundu. Abdullah Gül ün onay verdi i 25 üyeli yeni hükümette, üçü baflbakan yard mc l da yapacak dokuz devlet bakan bulunuyor. Cemil Çiçek, Hayati Yaz c ve Naz m Ekren, baflbakan yard mc lar oldu. Di er devlet bakanlar ise Mehmet Ayd n, Murat Baflesgio lu, Kürflad Tüzmen, Nimet Çubukçu, Mehmet fiimflek ve Sait Yaz c o lu. Abdullah Gül'ün cumhurbaflkanl na seçilmesi ile boflalan D fliflleri Bakanl görevine Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan ve AB Baflmüzakerecisi Ali Babacan getirildi. Babacan, AB Baflmüzakerecisi görevini de sürdürecek. çiflleri Bakanl görevine önceki dönem devlet bakan olan Beflir Atalay geçiyor. Mehmet Ali fiahin Adalet Bakan olurken, Vecdi Gönül Savunma Bakan, Kemal Unak tan Maliye Bakan, Hüseyin Cumhurbaflkanl seçiminin ard ndan Baflbakan Tayyip Erdo an, 60. Hükümet in kabinesini Cumhurbaflkan Abdullah Gül e sundu Çelik Milli E itim Bakan, Recep Akda Sa l k Bakan, Binali Y ld r m Ulaflt rma Bakan, Mehdi Eker Tar m ve Köyiflleri Bakan, Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan, Faruk Naf z Özak Bay nd rl k ve skan Bakan olarak görevlerini sürdürüyor. Yeni isimler Kabinede bir önceki döneme göre alt yeni isim var. Kabinedeki yeni isimler aras nda bulunan Ertu rul Günay, Kültür ve Turizm Bakanl na getirildi. Veysel Ero lu Çevre ve Orman Bakan görevini üstlenirken, Faruk Çelik Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan olarak görev yapacak, Ankara Ticaret Odas 'n n eski baflkanlar ndan Zafer Ça layan ise Sanayi ve Ticaret Bakan oldu. Önceki hükümette yer al p bu hükümette yer almayan isimler ise Abdüllatif fiener (eski Baflbakan Yard mc s ), Abdülkadir Aksu (eski çiflleri Bakan ), Ali Coflkun (eski Sanayi ve Ticaret Bakan ), Atilla Koç (eski Turizm Bakan ), Osman Pepe (eski Çevre Bakan ) oldu. Yeni kabinede baz bakanl klar n görev tan m nda de iflikli e gidiliyor. Yeni dönemde ekonominin koordinatörlü ünü Devlet Bakan Naz m Ekren yürütecek. Hazineden Sorumlu Devlet Bakanl görevini uzun y llar yurt d fl nda ekonomi uzman olarak çal flan Mehmet fiimflek yapacak. Bay nd rl k ve skan Bakanl bünyesinde yeni bir Afet flleri ve Deprem Genel Müdürlü ü kuruluyor. 14

15

16 Vizyon dealim sanayisi geliflmifl bir Türkiye 16

17 Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Türko lu, 26 y ld r içinde yer ald Boydak Holding in büyümesine emek vermifl bir isim. Yapt m z söylefliyle hem kendisini yak ndan tan ma f rsat bulduk, hem de bu y l SO 500 Listesi nde 115. s rada yer alan Boytafl A.fi. nin çal flmalar hakk nda bilgi ald k stikbal ve Bellona n n panel mobilyalar n ve sandalyelerini, Bellona n n koltuk ve kanepe gruplar n, stikbal Regina ürünlerini üreten Boytafl Mobilya n n yükselen baflar grafi ine dikkat çeken Nazif Türko lu, Sanayisi geliflmifl bir Türkiye benim idealimdir diyor. Boytafl Mobilya n n çal flmalar hakk nda bilgi verebilir misiniz? Boytafl Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi., resmi olarak 1996 y l nda kuruldu. Ayn y l fabrikam z n arsas n sat n ald k ve inflaata bafllad k. lk ticari faaliyetimiz ise bir y l sonra bafllad. lk etapta kurulma amac m z stikbal markam za panel mobilya üretmekti. Bellona için de döflemelik ürün üretmeyi planl yorduk y l nda, henüz ilk y l m z olmas na ra men üretimden sat fllar itibariyle stanbul Sanayi Odas nca yap lan de erlendirmelerde ilk 500 sanayi kuruluflu içinde 264. s rada yer ald k. 10. y l m z sürdürdü ümüz flu günlerde ise 115. s rada yer al yoruz. 24 Kas m 1998 tarihinde -Ö retmenler Günü oldu u, ayn zamanda Ramazan dan bir gün önce oldu u için iyi hat rl yorum- o y l ilk 500 sanayi kuruluflu aras nda yer alan Kayseri sanayicilere ödül verilmiflti. fiirketimizi temsilen bu ödülü ben alm flt m ve flunu söylemifltim: fiahsen yapt m z iflleri ben çok büyütmüyorum ama keflke Türkiye mizde bizden büyük 2 bin firma daha olsa ve biz keflke ayn iflle s rada olsayd k. Halen ayn düflüncedeyim. Sanayisi geliflmifl bir Türkiye benim idealimdir. fiu anda Boytafl A.fi. ye ba l fakat birbirinden ba ms z çal flan müstakil dört tane fabrikam z var. Bu fabrikalar m zda toplamda 3640 çal flan m z bulunuyor. Fabrikalar n zda hangi ürünler üretiliyor? Boytafl 1 ve Boytafl 3 tesislerimizde hem stikbal hem de Bellona markas na panel mobilya üretimi gerçeklefltiriliyor. Boytafl 2 fabrikam zda ise Bellona markam z koltuk ve oturma gruplar üretimi yap yor. Bu y l bafl nda yeni geliflme bölgesine tafl nan Boytafl 4 iflletmemiz ise esas itibariyle talya dan lisans n alm fl oldu umuz Regina markal mutfak-banyo ve dolaplar üretmek üzere kuruldu. fiu an stikbal Regina markas na üretim yap yor. Bunun yan s ra daha önceleri Boytafl1 içerisinde bulunan ve ortalama günde 2 bin adet olan sandalye üretimi de ayn fabrika içerisine tafl nm flt r. Bu sayede hem sandalye üretimini daha genifl alanlara ve imkânlara tafl m fl olduk hem de Boytafl 1 deki sandalye üretiminden boflalan alanlarda kapasiteyi art rma imkân bulmufl olduk. SO 500 listesinde 115. s radas n z. Bu baflar y neye ba l yorsunuz? fiirketimiz kuruldu u y ldan itibaren her y l, yükselen bir s ralama ile Türkiye nin ilk 500 sanayi kuruluflu içinde yer almaktad r. Bu y l onuncu kere listede yer alm fl olduk. Bu hususta baflar l oluyor isek hedefli ve planl çal flmaktan ve kendimize üretimde, kalitede, sat flta ve sat fl sonras hizmetlerde dünya ölçe ini esas almaktan kaynaklan yor. Bu sebepledir ki geçmifl y l hedeflerimizi büyük oranda gerçeklefltirdik. Elbette hedefleri koyarken Türkiye nin ve sektörümüzün flartlar na bak yoruz ve rasyonel, ayaklar yere basan hedefler koymaya çal fl yoruz. Hammadde ihtiyac n nas l karfl l yorsunuz? thalat n bu aflamadaki pay nedir? Gerek makine ve ekipmanlar gibi yat r m mallar n ve gerekse Türkiye de üretimi olmayan ileri teknoloji ilk madde malzeme ürünlerini de ithal etmekteyiz. Üretimde kulland m z ithal ilk madde ve malzemenin toplam, yüzde 8 ila yüzde 10 mertebesinde. Bunlar daha ziyade tutkal boya ve finish folyo gibi malzemeler. Biz kulland m z hammaddelerin yüzde doksan n iç piyasadan temin ediyoruz. Bunlar kumaflt r, çelik teldir, süngerdir, yayd r, keçedir. En önemli girdilerden birisi de insan eme idir. ç piyasa al mlar nda neye dikkat ediyorsunuz? ç piyasadan al mlar yaparken tedarikçi seçimi çok önemli. Ölçek büyüklü üne sahip, sürekli kaliteyi üreten, zaman n de erini bilen tedarikçiler buluyoruz ve mevcutlar e itiyoruz. Ayn hadise çal - flanlar m z için de geçerli. Yetiflmifl insan bulmak ve sürekli e itmek vazgeçilmez bir süreç olarak devam ediyor iflletmelerimizde. Hangi ülkelere ihracat yap yorsunuz ve hedefleriniz nedir? Bizim ve bizim gibi esas hammaddesi ve eme i yurtiçinden temin edilen flir- 17

18 Vizyon ketlerin ihracat yap yor olabilmesini flahsen çok önemsiyorum. Bu münasebetle de ihracata gayret sarf ediyoruz. Bu, Türkiye ye do rudan katma de er yaratan bir hadisedir. hracat alan nda öncelikle Amerika ve Avrupa n n yan nda yak n komflular m za bayilikler yoluyla sat fllar m z vard r. Ald m z mesafeler küçük say lmaz ama gerek sektörümüzün hacimli ürünler üretmekten kaynaklanan nakliye s k nt s gerekse YTL nin dört y l önceye göre afl r de erli olmas gibi sebeplerle zorlan yoruz. stikbal ve Bellona d fl ndaki markalara da üretim yap yor musunuz? Zaman zaman, holdingimizin üçüncü mobilya markas olan Mondi ye de üretim yapt m z oluyor. Ama Mondi ye verdi imiz ürünler daha çok yar mamul tarz nda oluyor. Ne kadar personeliniz var ve nas l bir çal flma organizasyonuna sahipsiniz? fiu anda çal flan personelimiz 3640 kifli civar nda. Ço u flirketimizde üç vardiya çal fl l yor. ki vardiya çal flan flirketlerimiz de var. fiirketlerimizde sendikal yap bulunuyor. Bizim iflimiz sezonluktur. Baz mevsimlerde ifllerimiz durabiliyor veya çok azalabiliyor. Bu nedenle, o gün geldi inde iflçilerimizi normal vardiyaya döndürebilirsek iflçi ç karmam fl oluyoruz. Bu konularda karar al rken geçmiflimizdeki tecrübelere de dayan yoruz. Siz hoflsohbeti ve yap c kiflili i ile kurum içinde çok sevilen bir insans n z. Bize Boydak Holding bünyesindeki görevinizden ve çal flmalar n zdan bahseder misiniz? Öncelikle teflekkür ederim, bu sizin görüflünüzdür. Do rusunu isterseniz bunun için çok gayret sarf etmiyorum. Do al olmak yetiyor. Nas l ki her latifede bir hakikat pay var ise her hakiki ve ciddi iflte de biraz da olsa espri ve latife olmal. Grupta 26. y l m bitirdim. Muhasebe uzman olarak bafllad m z iflimizde bu y llar içinde çok çeflitli çal flmalarda ve görevlerde bulunduk. Vaziyetten vazife ç kard k. Gerek holdingimizde gerekse di er pek çok flirketlerimizde yönetim ve denetim kurulu üyeliklerim devam ediyor. Ama mesaimizin ço unu daha ziyade Boytafl A.fi. de icra ediyoruz. Çal flma prensipleriniz nedir? Nas l bir aile düzeniniz var? Ben planl çal flmay severim. Hep ileriyi düflünerek bir karar almak gerekti ine inan r m. flin detay na çok girmekten yanay m ama ayn zamanda ifli kademelere göre da tmaktan yanay m. Bu nedenle zaman iyi kullanmay isterim. Tüm hayat mda korktu um bir fley var: Yanl fl anlafl lmak. Önce Allah tan, sonra yanl fl anlafl lmaktan korkar m. Hatta bazen espri olsun diye flöyle söylerim: Allah tan korkmuyorum! Korkulacak bir ifl yapmad m sürece Allah tan niye korkal m ki? Ama yanl fl anlafl lmaktan korkar m. Ben bütün samimiyetimle niyet ve düflüncelerimi ortaya koymaya çal flan biriyim. sterim ki bu do ru anlafl ls n. Ayr ca hiç kimseyi düflman olarak görmedim. Benim düflman m yoktur. Hayat anlay fl m budur. Tüm çal flma arkadafllar m z gibi bir yaflant ya sahibiz. Evden ifle, iflten eve diyebiliriz. Yaz gelince ba a, k fl gelince ara s ra Erciyes Da na kaya a gideriz. Mutevaz bir yaflant m z var. Bundan da memnunuz. Üç k z m z var, ikisini evlendirdik. Çoluk çocu a kar flt lar. Bir k z m z da Anadolu Lisesi ne devam ediyor. 18

19 LAN Franke ADV 19

20 Analiz 20

21 SICAK YAZ: P YASALARDA KÜRESEL ISINMA ABD li Mr. John konut kredisini ödeyemezse... ABD deki mortgage kredilerinin geri ödenmemesine ba l olarak tüm dünya borsalar bir düflüfl yaflad. Prof. Dr. Kerem Alkin, sermaye piyasalar n n t pk bankac l ktaki Basel II gibi kurallar belirleyerek kendini düzenlemesi gerekti ini söylüyor Foto raflar: Aykut Karadere E konomi çevreleri A ustos un ilk haftas nda finans piyasalar - n n sars lmas yla bir tedirginlik yaflad. Erken ama yine de ola and fl bir seçim hissine kap lmadan gidilen sand ktan tek parti ç karan Türkiye, bir an Yoksa kriz mi? diye tereddüt etti. Yabanc sermaye geliyordu, siyasi istikrar sürüyordu, o halde piyasalardaki bu k r lma niyeydi? Asl nda bu uzun zamand r beklenen bir hadiseydi. Uluslararas dan flmanl k firmalar ABD deki bat k mortgage kredilerinin uluslararas piyasalara etkide bulunmas n bekliyorlard. Uluslararas piyasalarda dolar ve euro nun de er kaybetti i, yen in yükseldi i bir ortamda, 15 A ustos ta Referans gazetesindeki köflesinde Prof. Dr. Kerem Alkin, Merkez bankalar için Sophie s Choice yorumunu yap yordu. ( ki çocu undan birini Nazi askerlerine vermek zorunda kalan bir kad n n öyküsünü anlatan, Alan J. Pakula n n art k bir deyim haline gelmifl filmi Sophie nin Seçimi ne göndermede bulunuyordu.) Nitekim 17 A ustos ta Amerikan Merkez Bankas n n (FED) iskonto faizinde indirime gitmesiyle bir parça da olsa dalga durulmufl görünüyordu. Prof. Dr. Kerem Alkin le bu zor seçime gelen süreci ve sonras n konufltuk. Sermaye piyasalar ndaki bu son dalgalanman n kayna nedir? Bütün bu ifller, 1970 li y llar n sonunda Amerikan bankalar n n keflfetti i bir olayla bafllad. Bankalar dediler ki Biz, dünyan n çeflitli ülkelerine, özellikle Latin Amerika ülkelerine ve buradaki flirketlere kredi kulland r yoruz. Birkaç y ll na kulland rd m z bu krediler geri ödenene kadar at l kal yor ve bu kredileri vadesinden önce menkul k ymete dönüfltürmeye karar verdiler. Buna varl a dayal menkul k ymet deniyor. Hatta bizim bankac lar kendi aralar nda VDMK -V d m k diyorlar. Dolay s yla Amerikan bankalar yeni bir ürün gelifltirdiler ve dediler ki Varl a dayal menkul k ymetleri satal m. Böylece kredi için ödedi imiz ama ta tahsilat na kadar bekledi imiz para az da olsa bize geri dönsün; verdi imiz krediyi tekrar baflka bir krediye dönüfltürebilelim. Velhas l 1980 lerde bu ifl çok moda oldu. Amerikan bankalar daha sonra tüketici kredilerinin menkul k ymete dönüfltürülmesi, kredi kartlar n n menkul k ymete dönüfltürülmesi gibi yeni ürünlerle bu piyasay çok büyüttü. Sonunda mortgage yani ipote e dayal gayrimenkul piyasas ndaki borçlar n da menkul k ymetlefltirilmesiyle 8-10 trilyon dolarl k büyük bir piyasaya ulafl ld. Varl a dayal menkul k ymetler in sat - fl nda sorunlu olan k s m nedir? Sorun flu: Siz bunlar menkul k ymetlefltirdiniz ama bankadan konut kredisi alan söz konusu Mr. John, kredisini geri ödeyemedi i zaman, onun ödeyemedi i borç bankaya zarar oluyor. Banka, bu adamdan bu paray alaca n düflünerek, bunun karfl l nda kâ t ç karm fl; Mr. John kredi borcunu ödemeyince o kâ t da bat yor. O batt için, o kâ- da yat r m yapm fl olan yat r m fonu da bat yor. Dolay s yla zincirleme bir reaksiyon gelifliyor. Sermaye piyasas nda müthifl riskler al n yor. Sermaye piyasas ndaki kimi araçlar, baz yat r mc lara sahip olduklar nakit paran n 20 kat üzerinde yat r m yapma imkân sa l yor. Sonuçta ortada tam bir kargafla var. Bugün türev araçlar n türevlerinin türevlerinin ç kar lmas nedeniyle dünyan n önde gelen finans kurumlar n n büyük bir bölümü bile art k nereye yat r m yapm fl oldu unun ucunu kaç rm fl vaziyette. Dolay s yla birbirini destekleyen silsile etkilerle, Japonlar n veya Hollandal lar n yapt gibi domino tafl n n bir tanesinin devrilmesiyle bütün sistem bu dalgalanmadan etkileniyor. Herkes birdenbire travmaya giriyor. Çünkü her müflteri diyor ki Bu benim edge fon, acaba kendi bünyesine bu sorunlu kâ- 21

22 Analiz dolar. Korkunç bir rakam. Tabii rakamlar bu hale gelince, baz lar n n gözünün döndü ünü de görüyorsunuz. Biraz evvel söyledi im gibi baz enstrümanlar, bu tür kamikaze usulü yat r mc lara ellerindeki nakit gücün 20 kat ifllem yapma imkân da sa l yor. Dolay s yla bu da piyasalar hemen k r labilecek bir buzul yap s haline getiriyor. 22 tlardan alm fl m d r? Herkes bu travmatik soruyu sormaya bafllad andan itibaren, Aman en güzeli ben bu edge fondan kurtulay m, buradaki param bafl m belaya girmeden nakde dönüfltüreyim dedi i anda silsile halinde bir hareket bafll yor. Gazetelerde carry trader c lar n piyasadan çekilmesiyle söz konusu dalgalanman n yaflad yaz ld. Carry trader c lar kimler? fiöyle anlatay m. Dünyada Japonya baflta olmak üzere bir iki ekonomi çok ciddi tasarruf fazlas veriyor. Japonya da yak n vadeye kadar faizler yüzde 0.1 di. 16 trilyon dolarl k bir tasarruf stoku var Japonlar n. Çok yak n bir zamanda ortaya ç kan carry trader c lar denilen bu grup, bu ülkelerden ucuz tasarruf al p bizim gibi yüksek faizli piyasalarda çok büyük paralar kazan yorlar. Japonya dan yüzde 0.1-0,5, en fazla yüzde 1 y ll k faizle çok yüksek miktarda, milyar dolarl k tasarruf-kaynak al yorlar, sonra bunu geliyor Türkiye de yüzde faizle hazine kâ d na yat r yor. Oturdu u yerden, hiç kendine ait olmayan bir paradan, brüt olarak kazand para milyon dolar. Bu sadece 1 milyar dolarl k operasyondan kazan lan para. Ki bunlar 1 milyar dolar n üstünde operasyonlar yap yorlar. Oturdu u yerden kazand para inan lmaz bir miktarda. Hadi bunun yar s masrafa-komisyona gitsin, yine de carry trader c n n, kendine ait olmayan böyle bir kayna sadece Japonya dan almak ve Türk hazine kâ tlar na yönlendirmek suretiyle senede kazand para en kötü ihtimalle tertemiz milyon Dövizin düflmesi de yine carry trader c lar n ani piyasa hareketleri sonucu mu gerçekleflti? Peki bugün ne oldu (16 A ustos). Carry trader c lar fluna bak yorlar: Benim Japonya dan ald m çok ucuz kaynaktan hedefledi im kâr elde etmemin bir tek koflulu var. Dünyada dolar/yen ve euro/yen paritesi benim öngördü üm bir ç tan n alt na inmeyecek. fiu anda bu ç - ta euro/yen paritesinde 160 yen, dolar/yen paritesinde de 118 yen. Parite, bu rakamlar n alt na indi i andan itibaren carrey trader c Evyah burada k r lma oldu, h zla yen yükseliyor diyor. Yen in yükselmesi demek, bu adam n kazanmay düflündü ü paran n bir k sm - n n buhar olmas anlam na geliyor. O zaman yap lacak bir fley var: H zla, korkuyla piyasalarda Japonya dan ald parayla girdi i pozisyonlar kapat yor ve hemen bu kapatt pozisyonlar tekrar Japonya ya götürüyor; yen sat n alarak borcunu kapat yor. Fakat bunu yaparken yen daha da güçlenmifl oluyor, o da euro ya da dolara ba l yat r m yapan öbür grubu pani e sokuyor. Bundan sonra ne olabilir? fiu anda korkulan flu: Baz edge fonlar de imiz yat r m fonlar ndan gelen iflas ve zarar haberleri zaten piyasan n moralini bozdu. Acaba bu dünyadaki baz tan nm fl bankalara sirayet edecek mi? fiu anda dünyan n önde gelen bankalar Biz de bu dalgadan nasibimizi ald k. S k nt - m z var aç klamas yapacak m? E er böyle bir aç klama olmazsa, piyasa bunlar yeterince konuflmufl olmas nedeniyle sakinleflir ve toparlanmaya çal fl r. Uluslararas finansal hareket ve dalgalanma bizim piyasalar m z nas l etkiledi? Türkiye flu anda yabanc sermaye için cazip bir yat r m alan. Yabanc lar bizde

23 zarar etmedi. Faiz yüksek, hisse senedi piyasam z harika... Bizim piyasam zdaki sat fllar n nedeni, global yat r mc n n dünyan n baflka piyasalar nda yaflam fl oldu u zarar kapatmak ihtiyac ndan kaynaklan yor. Bu pozisyon kapatmalar nedeniyle hisse senedi piyasas nda bir düflüfl, bono-tahvilde bir faiz art fl, kurlarda da yükselme yaflan yor. Bizim piyasam z da kâr n realize etti ini düflünerek TL yi dövize çeviriyor, böylece kur yükseliyor. Dünyada finans piyasalar ndaki bu sürekli dalgalanma hareketinin daha ne kadar sürece ini düflünüyorsunuz? Bir istikrara oturmayacak m? Bu konuda belli bir dengeye gelinmesi için piyasalar n belli bir kendini düzenleme yöntemine gitmesi laz m lerde bankac l k alan nda Basel I kriterleri oluflturulmufltu. sviçre nin Basel kentinde faaliyet gösteren Bank for International Settlements n ortaklar Bankac - l k sektörü için ilkeleri netlefltirelim dediler. Bankalar n nas l bir risk yönetimi yapmas gerekti inin kurallar n oluflturdular lara geldi imizde ilk kurallar yeterli olmay nca Basel II geldi. Ama sermaye piyasas na bu aç dan bakt - m z zaman bombofl oldu unu görüyoruz. Bir yat r mc n n elindeki nakdin 20 kat kadar türev piyasalarda ifllem yapmas na izin veren ve risk alg lamas n n anormal genifl oldu u bir ortam herhalde hayra alamet de ildir. Bence bu süreç önemli ölçüde düzenlenmeli. Uluslararas sermaye piyasalar için aynen bankac l k gibi risk rasyolar n n biraz daha ciddiyetle takip edildi i, yeni ilkelerin konuldu u bir süreç oluflabilir. fiu anda bu düzenlemeyi yapmaya kalk - fl rsan z, ortal k daha da kar fl r. Fakat ortal k sakinlefltikten sonra, sermaye piyasas nda bu kadar büyük çapta pozisyonlar al nmas na imkan veren ortam biraz daraltarak kontrolden ç kmas na izin vermemenin yararl olabilece ini söyleyebilirim. Reel sektör aç s ndan bu süreci nas l de- erlendiriyorsunuz? Tüm bu anlatt klar m z, dünya ekonomisindeki finansman kaynaklar n n maliyetini art rmas yla sonuçlanacaksa ve 1970 lerde bankac l k alan nda Basel I kriterleri oluflturulmufltu lara geldi imizde ilk kurallar yeterli olmay nca Basel II geldi. Ama sermaye piyasas na bu aç dan bakt m z zaman bombofl oldu unu görüyoruz. Bir yat r mc n n elindeki nakdin 20 kat kadar türev piyasalarda ifllem yapmas na izin veren piyasan n risk alg lamas da çok genifl Türk bankalar da yurtd fl ndan daha pahal sendikasyon kredisi alacaklarsa, Türk reel sektörüne, KOB lerine sunulacak finansman imkânlar bir önceki döneme göre pahalanacakt r. Bu da reel söktürün rekabetini biraz azaltabilir. Buna karfl n dünya piyasalar nda oluflan bu süreçte Amerikan ekonomisindeki büyüme beklentileriyle ilgili olumsuz tablonun da etkisi var. Bu olumsuz tablo da petrol fiyatlar n flu anda 70 dolar n alt - na indirmifl durumda. Bu nedenle dünyada enerji fiyatlar n n ucuzlamas hem enflasyonla mücadeleye katk sa lar, akaryak t fiyatlar n afla çekebilir ve enerji maliyeti bir nebze de olsa azalabilir. Her olay n reel sektörü hammadde, enerji, finansman konusunda etkileyebilecek taraflar olabiliyor. Ayn olay n baz maliyet kalemlerini afla, baz lar n yukar çeken etkileri de olabiliyor. Ama bu yaflanan sorunlar, dolar kurunun band ndan bir yen e oturmas na neden olursa, böyle bir ihtimal söz konusu olursa, belki reel sektör ihracatta biraz nefes alabilir. Bunlar n hepsi bir tak m ihtimaller. fiu anda hiç kimsenin bir ay sonras n dahi söyleyemeyece i garip bir sürece girdi imizi de ifade etmek isterim. Siz Boydak Holding e de zaman zaman seminerler veriyorsunuz. Nas l buluyorsunuz çal flma tarz n? Boydak Holding küresel ekonomideki her türlü geliflmeyi çok yak ndan takip ediyor. Çok hakl gerekçelerle iliflki içinde oldu u paydafllar n, bayilerini, flirketin üst düzey yetkililerini bilgilendirmek ad na güzel çal flmalar yap yor. Biz de zaman zaman bu gruplarla bir araya gelerek küresel rekabette hangi noktalara dikkat edilmesi konusunda elimizden geldi ince bilgilendirmeye çal fl yoruz. Tabii biz de bu arada Boydak gibi çok önemli, çok etkin bir grubun küresel rekabetteki yerini, azmini görüyoruz. Türk özel sektörü, 80 lerden itibaren çok büyük de iflimlere imza att. Kayseri de bunun en önemli merkezlerinden biri. Hollanda Kraliçesi Beatrix in dahi Kayseri yi ziyaret etmesinden, bu flehrin ifl dünyas ve giriflimcilik aç s ndan bir küresel marka oldu un gösteriyor. Boydak lar n da bu konuda çok önemli bir örnek teflkil ettiklerini, Kayseri de bu dönüflümü yaflad klar n ancak ifllerini yerel boyutta b rakmad klar n ve çok iyi uluslararas ba lant larla markalar n yurtd fl na tafl d klar n görüyoruz. Holding içinde her kurumun marka kimli ini gelifltirmeye ve uluslaras pazarlara tafl maya çal flt n görüyoruz. Hes Kablo, stikbal, Bellona bu konuda öne ç kan markalar. Türkiye de ilk aflamay geçmifl her kurum, ikinciyi aflamaya haz rlan yor. Bu, ulusal boyuttan uluslararas boyuta geçme mücadelesidir. Boydak lar aç - s ndan da en önemli hedefin markalar n global bir markaya dönüfltürme mücadelesi oldu unu gayet net görüyoruz. Bu tabii dünyadaki fuarlar, alanlar ndaki etkinlikleri, rakip flirketlerdeki dönüflümleri çok iyi takip edip daha iyisini yapmaya çal flmaktan kaynaklan yor. Ve bunu da yapabilecek bir kadroya ve zihniyete sahipler. 23

24

25

26 strateji S n rlar ve hedefler Bilal Uyan k Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü Ufuk geniflli i deneyimle edinilmifl bilgiyle birleflti inde, parlak bir gelece in bafl nda duruyorsunuz demektir. S n rlar iyi biliyorsak onlar aflmak da mümkün olabilecektir Bir markay yaflatmak da onu yaratmak kadar önemlidir. Sat fl ve pazarlama organizasyonu çok iyi takip edilmeli ve markan n kimli iyle uyumsuz nitelikler bar nd rmamal d r. Bildi iniz gibi Boydak Holding Mobilya Grubu Türkiye nin üç önemli markas n n sahibidir. stikbal, Bellona ve Mondi, modern ma- azalarda fl k ve pratik mobilyalar sunmaktad r. Kalitesi, fiyat ve Türk halk n n mobilya kullan m na hitap eden özel bir uslupla, markalar m z son derece iyi tan nmaktad r. Bu güçlü marka kimliklerinin, tüketiciye her an ulaflabilmesi için son derece dikkatli bir sat fl ve pazarlama organizasyonunu, bayi yap lanmas - n sürdürmekteyiz. Daha yüksek hedeflere do ru stikbal, Bellona ve Mondi markalar, uzun y llar alan birikimlerin sonucunda olufltular. Marka yaratmakla ilgili say s z teorik yay n, araflt rma ve deneyim mevcut. Çok yönlü bir proje olan markan n yarat l fl nda kan mca en önemli olan unsur, öncelikle vizyondur. E er piyasay, sunaca n z ürünü iyi tan - m yor, girece iniz pazarda atabilece iniz ileri ya da geri ad mlar tahmin edemiyor, kendinizin o pazardaki olanaklar ya da olanaks zl klar n n fark na varmadan çal fl yorsan z, marka düflüncesine ulaflman z dahi çok zor olacakt r. Ufuk geniflli i deneyimle edinilmifl bilgiyle birleflti inde, parlak bir gelece in bafl nda duruyorsunuz demektir. S n rlar iyi biliyorsak onlar aflmak da mümkün olabilecektir. Her afl lan s n rla birlikte hedefler de daha yüksek seviyelere gelecektir. Vaat edilen kalite Hep ifade edildi i gibi marka bir vaattir. Biz tüketicimize, mobilyas n bizden ald - nda kalitesi, fiyat, servisi ve tasar m yla memnun olaca n söylüyoruz. Son y llarda ise mobilyada bir dinamizm dikkat çekiyor. A r, yerinden k m ldamayacak mobilyalar yerine daha kolay hareket edebilen, farkl modüllere sahip olan, farkl kombinasyonlar yap labilen modeller dikkat çekiyor. Marka anlay fl nda da benzer bir farkl - laflma söz konusu. Marka, eskisi gibi lüksü ça r flt rm yor. Yani marka olmam z demek, en pahal, en lüks ürünü satmam z anlam na gelmiyor ama bizim marka olarak vaat etti imiz kaliteyi tutturmam z, tüketicinin ödedi i paran n hakk n ald na kanaat getirmesi ve bizim ma azam za gelerek do ru bir ifl yapt n düflünmesi gerekiyor. Bunu yapabiliyorsak, baflar l bir markay z. Ustal k ve h z isteyen üretim Elbette marka olman n en önemli koflullar ndan biri de markan n sundu u üründe belirli bir ustal a ulaflmak ve bu ustal giderek art rmakt r. Modern mobilya yap m tekniklerini takip etmek, servisimizi buna göre planlamak ve pratik hale getirmek bize h z kazand racakt r ki h z, zaman m z n en önemli ihtiyaçlar ndan biridir. Marka kavram, günümüz ticaretinin en dikkat çeken, en üzerinde durulan konular ndan biridir. Boydak Holding Mobilya Grubu 50 y ld r içinde oldu u mobilya alan nda kendini iflçilik, markalaflma, ma azac l k, pazarlama gibi alanlarda çok gelifltirdi. Bofl yerel pazarlardan bölgesel ve ulusal pazara do ru uzand. fiimdi hedefimiz, bu birikimi dünyaya tafl mak, önce bölgesel pazarlarda sonra global pazarda pay sahibi olabilmek. Bu konuda siz de erli çal flanlar m z ve bayilerimizin gayretleri neticesinde baflar l ad mlar att k. Hep birlikte baflard k. Markalar m z yönetirken, en baflta da belirtti im gibi s n rlar iyi bilmek laz m. Biz s n rlar yavafl yavafl kald rd k ve ürünlerimizi tüm dünyaya satman n gururunu yafl yoruz. En küçük kasabada ma aza sahibi olan bir bayimiz de o kasabaya bütün dünyaya sunulan kalitede bir ürünü vermekle bu gurura ortakt r. 26

27 Yeni Adres ve Telefonlarýmýz

28 K z lay daysan z asla kaybolmazs n z Ünlü markalar n, büyük ma azalar n yer ald fl lt l caddeler, al flverifl merkezlerinin yan s ra Ankara ayn zamanda bir üniversite ve ö renci flehri. Ankara, ODTÜ, Hacettepe gibi Türkiye nin en önemli üniversitelerine baflka pek çok kültürel kurum efllik ediyor. Alt npark 28

29 Baflkent olman n a rbafll l na sahip kent: ANKARA Ankara her zaman ma rur, her daim asil... Üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti ni yaratman n ve yönetmenin gururu. Seçimin yorgunlu unu atan kent, yeni hükümetin kurulufl heyecan n yafl yor Yaz : Deniz Yi it Foto raflar: Onur Uzbaflaran Kuvay Milliye ciler, Anadolu nun tam kalbine kurdular karargâhlar n. Topland klar binan n yap m na 1915 te bafllanm flt. ttihat ve Terakki Cemiyeti nin sosyal tesisi olmas niyetiyle inflaat na bafllanan bina henüz tamamlanmam flt. Tarih 23 Nisan 1920 idi. Bahar gelmiflti. çerde Anadolu nun çeflitli flehirlerinden halk taraf ndan seçilmifl 115 mebus (milletvekili) bulunuyordu. stanbul iflgal alt ndayd ve stanbul Hükümeti 16 Mart 1920 de ngiliz gemilerinin Topkap Saray önlerine demir atmas yla fiilen sona ermiflti. stanbul Meclisi Mebusan n, Ankara daki Meclisi destekleyen üyeleri gizlice flehri terk ederek Ankara ya geldiler. Halk n seçti i di er milletvekillerinin aras na kar flt lar. En yafll üye Sinop Mebusu fierif Bey, Ankaral bir marangoz taraf ndan yap larak hediye edilen kürsüye ç kt. lk Meclis Baflkan olarak Meclis in aç l fl n flu sözlerle yapt : Sayg de er haz r bulunanlar Hilafet ve hükümet merkezinin geçici kayd yla yabanc kuvvetler taraf ndan iflgal edildi i, ba ms zl n her bak mdan k s tland bilinmektedir. Bu vaziyette bafl e mek, milletimizin kendisine teklif edilen yabanc esaretini kabul etmesi demektir. Ancak tam ba ms zl k ile yaflamak kararl l nda olan ezelden beri hür ve ba ms z yaflayan milletimiz bu esaretini kesin ve kararl bir biçimde reddetmifl ve derhal vekillerini toplamaya bafllayarak yüce Meclis ini vücuda getirmifltir. Bu yüce Meclis in reisi s fat yla ve Allah' n yard m yla milletimizin iç ve d fl tam ba ms zl dahilinde, gelece ini bizzat düzenleyerek ve bütün dünyaya ilan ederek Millet Meclisi ni aç yorum. Böylece Kurtulufl Savafl bafll yordu. Bu bina 1924 y l na kadar TBMM olarak kullan ld. lk anayasan n kabulü, Cumhuriyeti in ilan gibi tarihi kararlar bu binan n küçük toplant salonunda al nd. Ulus Meydan ndaki bina flu anda Kurtulufl Savafl Müzesi olarak hizmet veriyor te tafl n lan II. TBMM binas ise 1960 a kadar milletvekillerini a rlad. Ulus taki bu bina ise art k Cumhuriyet Müzesi. E er siyasi tarihe özellikle de yak n siyasi tarihe merakl ysan z, Ankara sizin için bir aç k hava müzesi olabilir. Kurulufl, bu flehrin her yerindedir. Modern binalarla, a açland rma çal flmalar yla, k raç bir alan n Atatürk Orman Çiftli i ne dönüfltürülme maceras nda bile bu kurulufl heyecan n görebilirsiniz. Tando an da An tkabir Atatürk Müzesi sizi kendine ça r r, Çankaya da smet nönü nün ba evi Pembe Köflk, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusu içerisinde ilk Meclis in milletvekillerinden büyük flair Mehmet Akif Ersoy a tahsis edilmifl ev yer al r te baflkent oldu Türkiye Cumhuriyeti'nin baflkenti olan kent, yeni kurulmufl Cumhuriyet in yeni hükümetine ev sahipli i yapma görevine Atatürk taraf ndan lay k görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni Türk devletinin baflkentinin neresi olaca konusu 1923 te, flu anda lk Meclis olarak müzeye dönüfltürülen mekânda tart fl ld. smet Pafla'n n sundu u Ankara'n n baflkent olmas yolundaki yasa teklifi kabul edildi ve 13 Ekim 1923 y l nda, Ankara baflkent oldu. Baflkent olmas nda smet Pafla'n n Ankara'n n askeri ve siyasi yönden güvenli bir ortamda olmas, ulafl m yollar üzerinde bulunmas, milli mücadele dönemindeki pozisyonu gerekçe göstermesi etkili oldu. O günlerde Avrupa'n n kent mimarlar getirilerek bugünkü modern Ankara'n n temelleri at ld. Modern bir kentte olmas gereken unsurlar n yan s ra ekonomik kalk nma için gerekli fabrikalar da tek tek kurulmaya baflland. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk infla etti i fabrika olma unvan n tafl yan Maltepe Havagaz Fabrikas da Ankara ya yap lm flt. Art k memur kenti de il Ankara bir zamanlar memur kenti olarak bilinirdi. Ama bu unvan çoktan stanbul un eline geçti bile. Verilere göre, halen stanbul'da 185 bin 865 devlet memuru görev yaparken, Ankara stanbul'u 29

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 119 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı