KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NiN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NiN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)"

Transkript

1 KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NiN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CART DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIțINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN KARE YATIRIM MENKUL DEdERLR A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEemiiNI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHI)T EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DO6RULUd,UNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA ACIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFF U LU ANLAMINA GELMEZ. (1) //2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak Ozere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili5kin Tebli inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasimn (a) bendi uyannca //2015 tarihinde KARE YATIRIM MENKUL DEEGERLER A.$. tarafindan duzenlenmi;tir. 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun tarih ve saydi Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araa Kurulu^lann Kamuyu Aydnlatma Esaslanna Ili;kin Tebli*inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmtn (b) bends uyannca 19/08/2015 tarihinde KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. tarafindan dozenlenmi;tir / Sh.1 Taahhut

2 ICiNDEKILER TAAHHOTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disc OrpUtlere (Sube IrtibatBUrosuAcente) Iliskin Biiailer Tablo 11/a Yetki Belgelerine Iliskin Bilgiler Tablo II/b Borsa Uvelik Tarihi ve IMKB'de Faalivet Gtlsterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilgiler Tablo III Ortaklik YaDisi Tablo IV/a Yonetim Kurulu Uveleri ve Genel Mudur Tablo N/b Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahio Sahislar Tablo Vw Kurucusu ve/veva Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlan B HUKUKI DURUMA_.ILiSKIN BILGILER Ortaklan, YOneticileri ve Tabi VI/a. Cahsanlan Hakkinda SPK IMKB ve TSPAKB Tarafmdan Son Iki Yd Zarfinda Uvgulanan Idari Para Cezalan Tablo VI/b. Tablo VII IMKB ve TSPAKB Tarafmdan Son Iki Vii Zarfinda Uvgulanan Diller DisiDlin Cezalan Cari Ozsermavemn %5'ini Asan Davalara Iliskin Bilgiler Tablo VIII Serma a Pi asasi Kurulu Tarafmdan... A.5. ve... A..'nin Ortaklan Yoneticileri ve Alevhine Son Iki Yd Zarfinda A elan Can Davalara C MALI DURUMA ILI^KIN BILGILER Tablo IX { Mali Tablolara Iliskin BaBimsiz Denetci GorusU Tablo X Tablo XI Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap GruDlan Sermave Yeterlilioi Tablolanna Iliskin Badimsiz Denet i GorUs[i ali anlari Tablo XII Sermaye Yeterlilioi Tablolara Temel YukUmlulukleri Karsismdaki Durumu Tablo XIII ( Temel Sermaye Yeterlilioi Verilerinin TebliO ale Ongorulen YUkumlulukler Karsisindaki Durumunun DeOerlendirilmesi D. HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI 1STED161 DICER HUSUSLAR 1 BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGI 1. Araa Kurumun Ticaret Unvani KARE YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$. 2. Kuruluy Tarihl Ticaret Siciline Tesdi Edlldioi Yer ISTANBUL Ticaret Sidi No / Merkez Adresi KISIKLI CADDESI NO:4 AK-SARKUYSAN t$ MERKEZI S BLOK ZEMIN KAT SZ2 ALTUNIZADE/USKUDAR/ISTANBUL 4. Ileti;im Bilgileri Telefon No FaksNo ca*n Merkezi 5. Internet Adresi 6. E-posta Adresi - _i 7. Kayrth Olunan Vergi Dairesl USKUDAR VERGI DAIRESI erler A. Kisikk Cad.No AkSarkuysa I; Merkezi lok Zemin Kgr Allun' ISTANOMU Uskodat V.D / / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Dili 6 Otlere ($ube, irtibat Burosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Di i OrgiMere Ili kin Bilgiler Faallyete Ba;lamasina Miidur/Sorumlunun Merkez Dr brxgiit Ad illoldn Izin Tarihi Adres Adi ve Soyadi Telefon Faks Numarasi Numarasi I Tabloya Ili;kln ASiklama: Ka)e4( tmm Menk erler A.$ Kisildi Cad.N ' Ak-Sarkuysan I q Merkezi Blok Zemin _... Kat ABun ' ISTAN OskodsAV / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Selgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsaslnda (IMKB) Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a - Yetki Belgelerlne Ihykin Bilgiler. Sahlp Olunan Yedd Belgeleri Verilis Tarihi Sayisi Alim Satima Aracilik Yetki Belgesi 18/06/2008 ARK/ASA-373 Sermaye Piyasasi Araciarmmn Kredili Alim, Agi6a Satz; ve Odung Alma ve Verme I;lemlerl Beiges! 18/06/2008 B.02.1.SPK.0.16 Portfoy Yoneticilioi Yetki Belgesi 18/06/2008 ARK/PY-258 Tiirev Araglann Alim Satimma Aracdik Yetki Beiges! Vadeli i;lem ve Opsiyon Borsasi A.$.'de 18/06/2008 ARK/TAASA-145 Tablo II/b Borsa Uyelik Tarihi ve IMKB'de Faahyet Gosterilen Pazar/Plyasalara h;km Bll^iler Borsa Oyes! Olunmasma Ili;kin IMKB Yonetim Kurulu 'nun Karar Tarihi AI len Faallyei GSsterilen Pazarvee Piyasalar^N Hisse Senetieri Piyasasi Tahvil Bono v -Piyasasi Kesin Alim Satim Pazan Tahvil ve Bono Plyasasi Repo Ters Repo Pazan_ Y / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar -Piyasa

6 10. Ortakllk, Ybnetim Yapisi ve Aracl Kurumda Sermaye Piyasasl Faaliyetleri he tigili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahlslara tli;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklauk Ya Isi Orta in Ticaret Unvam/Adr wadi KO FINANSAL DANI MANLIK A UMIT ERTU KUMCUO LU -. DENIZ AKKU$.. -^ - ZEKAI TERZI Pay Tutan L Oran % 99,99921% 0,00026% -._ 0,00026% 0,00026% - To am ,00 100% Tabloya Ii;kin Ayiklama: - Tablo III/a - Aracl Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayll Olarak % 10'undan Fazlaslna Sahip Olan TIlzel Kill Ortaklarln Ortakllk Yaplsl 1. TUzel KI i Oita in Ticaret Unvam : 9r4a09Ticaret nvam/adr Soyadr Pay Tutan STL) Oran % Kok Zvaat A ,00 99,99199% Inan KiraS 1.000,00 0,00617% Deniz Akku 100,00-0,00062% Umit. Ertu Kumcuo Iu 100,00 0,00062% Zekai Terzi.._ ,00 0,00062% T Iam % 2. Tiizel Ki Orto in Ticaret Unvam Oita m Ticaret Unvam Adr adr Pay Tutan (TL) Oran (% To am - -^ 0,00 1 0% - 3. Wiwi Ki;i Oita m Ticaret Unvam O m Tlcaret Unvam/Aci soyadi Pa Tu TL Oran % Sarku._I$ezi BbkZemin Altunaade " oo 0% ^.._.. ol / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV/a - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel MUdUr Adr ve SoYradi GSrevi AYKUT UMIT TAFfA_LI Yonetim Kurulu eakam LL DENIZ AKKU Yonetim Kurulu Ba$kan Vekili ZEKAI TERZ Yonetim K uruluuyesi UMIT ERTUJ KUMCUU Yonetim Kurulu Uyesi Tabloya Ili in A iklama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmawna Ili n Genet Kurul Karen Tescil Tarlhi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi Tablo IV/b - Sermaye Plyasasi Faaliyetleri he Ilgili Imza Yetkisine Sahi p ahisiar Adi ve Soyadi Garevi AYKUT UMIT TAFTAU Yonetim Kurulu Ba;kem DENIZ AKKI _ Yonetim Kuru lu Bad Vekill ZEKAI TERZI Yoneti m Kurulu Uyesi UMIT ERTU KUMCUO&LU Yonetim Kurulu Uysesi AY E qtakilzant Mali I^Ier Muduru Tablo a Ill skin A klama: Imza Sirkulerinin Tescil ve Iiam Imza Sirkiilerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ian Tarihi TTSG Sayisi (*) TTSG: TOrklye Ticaret Sicili Gazetesi Kara atmm Men ikh Cad No limer6;s k Alkm ada O$kodar / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu/ Fonlanna Ili;kin Silgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu / Fonlan Yatinm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvani KARE YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$ A TIPI KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ DEGt KEN FOND KARE YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$ B TIPI KISA!KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ VADELI TAHVIL VE BONO FONU KARE YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$ B TIPI KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ TAHVIL VE BONO FONU KARE YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$ ULUSLARARASI SABIT GETIRILt MENKUL KIYMETLER KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ B TV DEC! KEN FOND KARE YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$ KURESEL KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ FIRSATLAR SERBESTYATIRIM FOND _ Fon Yiineticisinin Unvani KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ 1. M-A i i $ Blok Zem' ANBUL.. 13 lei / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, IMKB ve Tiirkiye Sermaye Piyasasl Aracl Kurulu;larl Birli*i ( TSPAKB) Tarafindan KARE YATIRIM MENKUL DE2`sERLER A.$.'ne ve KARE YATIRIM MENKUL DEdsERLER A.S.'nin Ortaklarl, Y6neticileri ve call;anlarlna Uygulanan idarl Para Cezalan He IMKB ve TSPAKB Taraflndan KARE YATIRIM MENKUL DEf;ERLER A.4.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalan Tablo VI/a - KARE YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$. ve KARE YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.' nin Ortaldan, Y6netidleri ve cali;anlan Hakkmda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan e cge ve a ara zasi Uygulanmasma iligkin Karar Uygulayan Kurum Uygulanan GerSek/TiizeI KI;i I Tart hi idarl Para Cezasi Son Duruma Ili;kin T_utan (TI.) i Agiklama Tablo VI /b -... A.$.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Di*er Disiplin Cezalan Uygulayan Kurum Konusu D p m Cezasi Uygu anmasma Ili;kin Karar Tarihi SPK N n e draz Edilip Edilmedioi Nihai Karar Kant Yatmm. nkul DeLe Kgrkk Cpd.NO:4 Aka a, r,uy I; S Blok Zemir Aftuntaft ST o.easnoe Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. KARE YATIRIM MENKUL DEI,`ERLER A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Cara Ozsermayenin %5'In1 D I Asap ava ara Iliylun Bilgiler Dava Konusu (Defer He birlikte) Kare Yatinm Menkul De erler A.$'nin Davadaki Dunimu (Davah/ Davact) 1 Dava Aglma Tarihi I Davada Gelinen Son manor Ozetlenmesi Tabloya Hokin Agklama e _ I 3. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Plyasasi Kurulu Tarafmdan KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. Ve KARE YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'nin Ortaklan, YSneticileri ve C,ah3anlan Aleyhine Aglan Ceza Davalan Tabio VIII - Sennaye Piyasast Kunriu Tarafindan KARE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.,$. ve KARE YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.' Ortaldan, Yilnetlcileri ve Cah;anlan Aleyhine Son fki Yd Zarfinda Aglan Ceza Davalan nin Hakkmda Sul; Duyurusunda Bulunulan Gercek/Tozel lull Hakkmda SuS Duyurusunda Bulunulan Gergek/Tiizel Kiyinin Aract Kurumla Olan fil; ldsi Sug Duyurusuna Konu FIII J Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son A5amamn Ozetlenmesi Kare Yatinm Mfikul De er'er A Kisikh CadNo4 AkSarkuy. agg a S Slok Zemir er e ISTAN UL V.D / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Ba imsiz DenetSi GSrU;leri ve Bilanpo ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplari /06/2015 Tarihli Mali Tablolara fllijkin Baaimsiz Tablo IX - 30/06/2015 Tarihll Mail Tablolara Illoldn BaOimsiz Denetii Goru;U Sajimsi me onu en a a ann ang Tebiioe/Tebll*lere Gore Haziriandsor. SPK XI NO:29 msiz Denedmi Yaan Kurulu un Ticaret Onvani : Ba.imsiz Derretsi RAN NAS BAdIMSIZ DENETIM VE SMMM A. 6iru;u OLUMLU Sirnrii denetimimize gore ill;ikteki ara donem finansal bilgilerin, Kare Yatinm Menkul D44erier A.$.'nin (" $irket " ) 30 Haziran 2015 tarihi itibanyla finansal durumunun, finansal performansinin ve ayni tarihte sona eren alts aylik doneme ili;kin nakit aki;larinin TMS We uygun ol arak, dooru ve gerce uygun bir gorunumunu kanaatine varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmeml tir. Sonucu Etkiiemeyen, Dikkat,ekllmek Istenen Hususlar i) Dipnot 1.'de detayli olarak asiklandioi Uzere, $irket in, 16 Haziran 2015 tarihli ve 2015/06 saydl Y6netim Kurulu karanna istinaden Sermaye Plyasasi Kurulu'na ("SPK") 18 Haziran 2015 tarihli ve 2087 sayili yan He SPK'nin sayili "Yabrim Kurulu;larinin Kurulu; ve Faaliyet Esaslan Hakkinda Teb116"in 59. Maddesi kapsaminda aracilik faalyet izninin iptaline" ill;kin olarak ba;vuruda bulunmu;tur. Ilgili faaliyet izni iptaline ili;kin surecin tamamlanmasini muteakip $irket'in sureklili*i ve faaliyet konusu $irket ortaklarinca yapilacak yatirim ve faaliyet planlarina baolidir. ii) Dipot 2.E.'detayli olarak agiklandioi Uzere, i) maddesinde belirtilen duruma ilaveten; $irket' in 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren alb aylik donemine alt finansal tablolannda toplam birikmi$ zarari it, net donem zaran ise TL'dir. $irket in Turk Ticaret Kanunu Madde 376 kapsaminda sermayesi He kanuni yedek akgelerinin toplaminin 09te ikisinden fazlasinin zarar sebebiyle kar$iliksiz kaldioi anla;ilmi$ olup Yonetim Kurulu, ' bu sebeple nun, Genel Kurul'u hemen toplantiya raoirma yukum101u*u bulunmaktadir. Genel Kurul'un sorumlulu*u i se sermayenin USte biri He yetinme veya sermayenin tamamlanmasina ill;kin gerekli deoerlendirmeleri yapmaktir. $irket'in faaliyetlerini surdurmesi, $irket'in sonraki donem faaliyet sonuglarina ve $irket ortaklannca $ irket'in olu bilecek sermaye ih ' acinin ka ilanmasina ba lidir. Tabloya Ili;kin ASiklama: /06/2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK XI NO 29 hukumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas ahnmak suretiyle hazirianmi$tir. Tablo X - 30/06/ 2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Ba^imsiz Denedmden Ba9imsiz Denetmden Ma Hesap Grubu Ads Geymi; Gegmig Titan L Tutan L I. DONEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR III. AKTIF TOPLAMI IV. KISA VADELI BORCLAR V UZUN VAD_ELI. BOAR VI.OZ SERMAYE VII. PASIF TOPLAMI VIII. DONE_M KARLZARARIZ IX. NET l)onem KAKI ZARARI , Tabloya fii;kin Aysklama: Bagimci D n.tim ve Bali labia

12 2. Temel YUkumIUIUkler Itiban lie 30/06/2015 Tarihli Sermaye Yeterlill i Tablolan /06/2015 Sermaye Yeterlili*I Tablolanna Illfidn Ba*rmaiz Denetgi GbrO$i Tablo XI - 30/06/2015 Tarihll Sermaye Yeterlllloi Tablolanna ilddn BsBrmaz Denetel Garrldrl wplmsa_ueneanx Yapan Kuralupr.. Tlnret Oman: 1BA, 1I -RAN NAS IMSIZ DENEI1M BaQirrmz Denetri Gnrnen. t VE SMMM A.,^ Slmrll denetlmimize gyre, Kare Yadnm Menkul De}erler A.S.'nin 30 Haziran 2015 tarlhl idb anyl tablolamm a Tebl tablolannin sdz i j uyanna konusu dozenl haadanan emeye uygun olarak haarlanmadi* dikkadmizi i kanaadne varmamiza sebep olacak herhangi bir husus gekmen r. Soma Eddlemeyen, Dikkat cekilmek Istenen Hususlar Haziran 2015 tadhi idbanyla Hiikte yer alan sennaye yetedilial tabard hesap lama tablo Yadnm sun d a g d Menkul Dejed ruloce7i Uzere Kare er A.$.' ni n (" $irket ") Sermaye Plyasasl Kurulu'nun Seri : V No: 34 sayilr Wacl K Sennayelerine ve Sennaye urumlann Yeterlilkjine Ilisdn Esaslar Tebld}i" uyannca yapllan sermaye yeterlill*l tabani hesaplamaslnda TL tutannda aqk bulunmaktadn. $irket, Sermaye Piyasan Kurulu Araallk Falyeded Dairesi' ne 2 tanhll yazisi ire sennaye yetertlldi 4 Nisan 2015 tabani hesaplamaslnda olu an Ilkidite yukumioioaone ill kin aykinlrk Takas ve Saklania nedenlyle I Bankas l stanbul A.$.ye TL1ik kesin ve soresiz teminat mektubu bloke edirildi jlni bildlrml ir.ii. 5lrket'in, 2015 tadhli ve sa 2087 yl h l aaran yazl I e SP Kmn ' III saylll " Yadnm Kunllulannin y Kuruh rfve 5 11 Tebliy"' aa Yet P..an Haklunda In 59. Maddest kapsaminda araahk faallyet izninin Iptaline" ili;kln Barak bayvuruda bulunmuytur intaline therein eiira in Ilgili faaliyet izni ^..,_...,.^,.,,^...^..,..a^.w,^^,w ve faafryet planlanna ba j11dn ydplak ydanm. i11. II) maddesi nde belirtilen dunma ilaveten; 5irket' alb ayllk don in 30 Haziran 2015 tarihinde sons even emine alt Rnansal tablolannda toplam birikmi; zaran TL, net d6nem zaran $irkecn Turk Tic ise TL'dir. aret Kanunu Madde 376kapsammda sermayesi lie kanuni yedek akceiednin topl amlmn We ikisinden fazlasmin zarar sebebiyle karpllksiz ka d'x.yl anlaplmi olup, bu sebeple Ydnedm Kurulu'nun, ca5irma viikiimriili'dwi h..kmm"n"d.. c...-, v.._.n Genel Kurul'u hemen toplantlya tamamlanmaslna ilki.....^..` -- y..".._.cyd vi.i ycnm in gerekll detjeriendirmeleri yapmaktir. $irket n faafryederini surdormesi, 5irket in sonraki ddnem faaliyet sonu5lanna ve $irket orta Banta $ irke n olupsbllecek sermaye lhtiyaamn karplanmasina Di*er Hususlar ba jlldlr. 1. Bu rapor $irket ydnetiminin ve Sermaye Piyasasl Kurulu'nun bilgisi ve kullamlmac, uvn..n daaiidir kullanimi ion duzenlenmor ve ba;ka bir amag!gin ii. 30 Haziran 2015 tarihll hesaplama tablolan, 20 Mart 2015 tarih ve saydr Resmi Gazet e'd e yaylmlanan " Area Kurumlann Sennayelerine ve Sennaye YetedOKjine Ili;kin Esaslar Tebli*inde De } ioldik Yapllmaslna Dair Teblii 135)" kapsamindaki de}irklikl (Seri: V, No: er drlcesi famwna hazirlanmor KARE YATIRIM MENKUL DE6iERLER A.$.'nin 30/ 06/2015 Tarihll Sermaye Yeterllllol Tablolan Tercel YUkOmlUIOkIeri Kar;raindakl Durumu SERMAYE YETERLIISI TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECE O I I;E$ftd RISKLERt SERI:V, NO:34 SAYILI " ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILt TEBLId (iine ILI$KIN ESASLAR t' OLcOTLERI cercevesinde VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. YETERLtLI( SERMAYE it UYGULAMASI SER14AYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURU14LARIN RISKINI TESFIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDItI ARAcLARDAN SADECE BIRISINI TE$ILIL ETMEKTEDIR. TABLODARI VERILERIN BELLI BIR TARIM MEVZUATA UYGUNWK ARZ ETMESI ABACI KURUM FAALIYETLERININ RISK ICERMED16I ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI ISE ABACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLt (i OL.cOTLERI cercevesinde BIR SIHHATSIZLIK OLDUOU ANLAMINA GELMEKTEDIR. TWO XII - KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'nIn 30 /06/2015 Tadhll Senneye Yeteflillil Tablolan Tercel YUkfm10lfkkeri Kariarndakl Durumu (2) A. Sermaye Yetedlll01 Tabam Fazlasl/Ap (TL) B, Asgad Ozserrnaye (a) FazlaslLA94I (TL) _ C. Gene Borrganma Slmn_(%)_ D. Llkidlte YUkumlUlujU Dram g%) E. Odenmis Semlave Fazlas/Ao*i (TL) Tirtan TL ya ds_oram 46 Marzwta Uygunluk, - t Uyyun D *!!dir 1 Uygundur OD9 under _ 146,00^ urrdur % under Tabloya Ilipdn Apklama: 15/04/ 2015 tarihli semlaye yetedili(ji ap jlmn Ion Se mlaye r Piyasasl Kurulu'nun 22/04/2015 tadhl 22/04/2015 tarlhinde T. Ig Bankasi A.5 den ahnan TL Ilk kesin ve s0re ztemi Saklama Bankasl A.$'ye bloke etdnlml;dr. (_) Semraye yeterfill()i tablolan tercel yukumluluklerlne iigldn detayk a9kla Tarafmdan DOzenleneoek Kamuyu Aydmist is Forms"nun "Sermaye Y YUkUmldlUkkirine tliykin Agrklamalar" 661UmUnde yer almaktadir. (a) 30/06/ 2015 terlhi ldban Ile $Irketimisin whip olduou yetis belgelerine bzsennaye tuten TL'dir / Sh.12 Sennaye Yetediligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - vc.u^w w.e. nun remer sennaye YeterllliOl Verblerinin Tebll*j Ile BnpONilen YUkBmIBlBkler Kar isindaki Durumunun Deterlendirllmesi A. Araa Kurum- un Tercel Sermaye YeterJlli}i Verilerinin Tamamen/Kismen Tebli} fie OngOruulen YOkumluluklere Tamamen/Kismen U jtts a Uypundur "` ygun Olup Olmadi i B. Tebhlle tmybrulen YOkumlulOklere A rip ka nbklar Olmusa _, _ - - Bl) Hand YukumlOlue Aylonl^m Ortaya t#lkti. ve Aylunht in Tutan ^TL) ya da Oran (%): H argi YukUmlUlueAykinlm Ortaya Tutan jtladaoram % Sermaye Yeteriititjl Tabani Ap i (TLZ - -^--)-,_ _B_2) C. AYlurthkLAYunl/klann Giderilmes f n Ahnan Tedbirler 15/04/2015 WIN sermaye yeterlillgi agjimiz igin Sermaye Plyasas Kunilu'nu 222/04/22015 tarihli yazisna isbnaden,yine 22/04/2015 tarlhinde T. Is Bankas A.$ den alinan TL Ilk k Saklama Bankasi A.$'ye bloke etbrilmi%r. esin ve soresz teminat mektubu Istanbul Takas ve Tabloya 2ligkin Apklama: SERMAYE YETER TABLOLARI TEMEL K ML L A54ida KLE yer NE N ACIKLAMALAR alan agiklamalar Aran Kunimlar Tarafindan D(zenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formunun C 2.2. BOIumUnde yer alan Tablo XII' deki sermaye Yeterliligi sonuglannin daha lyi anlapiabiimesini teminen verilmektedir. 1) Sennaye Yeterlliiojl Tabam : Seri:V, No:34 sayih Araa Kunimlann Sennayelerine ve Sermaye Yeterlili}ine Ili;kin Esaslar Tebli l uyannca sermaye yeteriiliai taban1, Ozsermayeden duran varlikiar ve ili kilt kim ve kurumlardan clan alacaklann indirllmesi suredyle bulunan tutan fade eder. Aym Teblijln 8 Ind maddesi uyannca araci kurumlann sermaye YeteriiliY tabanlan; sahip olduktan yetld belgelenne tekabol eden asgarl Ozsennayeleri, risk kar du u toplami ve de}erleme gonanden Onceki son og ayda olusan faaliyet giderieri kalemiennin herhangi binnden az olamaz. 2) Asgard Ozsermaye : OOzsermaye, Seri:V, No:34 sayili Tebll de^erieme uyannca, Odenml$ de jer aril; fonu, Yawl sermaye, emisyon pilmi, yedekler, yeniden state danem yedelderi, Ozel yedekler, kan/ ola janustu yedekler, zaran kalemleri toplarmndan gegmi; y liar zarannin dijer yedekler ve net Ozsennaye du;0lmesi surebyle yukomiiji O, hesaplanan area kurumlann whip Sduklan tutan ifade eder. Asgari yetld asgari tutann fade belgelerine gate sahip olmak zorunda olduklan Ozsermayenin eder. Milan tutar Seri :V, No:34 sayili Teblioln 7 Ind belirienir. Asgari azsermaye fazlas I maddest uyannca her yil se, araa Kurul tarafindan kurumun Ozsermayesinin asgarl Ozsermaye tutanm a;an kismini ifade eder. 3) Genel Borglanma Smrn : Seri:V, No:34 sayilh Teblioln 9 uncu maddest uyannca, araa kurumlann bilangoda yer alan tom kisa ve uzun vadell borgban toplami, sermaye yetenlli ji tabanlannm 15 katim a$amaz. 4) Likidite YukOmlul B : Seri:V, No:34 sayilh TebNiifln 10 uncu maddest uyannca, araa kunimlar en az kisa vadell borglan kadar danen variik bulundunnak zorunda Sup, Iikidlte oram donen variiklann kisa vadeli borgtara bolonmesi surebyle elde editir. Milan can 1'den koguk olamaz. 5) Asgard Odenml; Sennays : SerI:V, No:34 sayih TebOjln 7 nd maddest uyannca araa kurumlann asgari Ozsennaye tutannm en az %251 kadar 8denmi; veya g7kanlmu sermayeye sahip olmalan zorunlutu junu ifade eder / Sh.13 Sennaye Yetediligi Tablosu (2)

14 D KARE YATIRIM MENKUL DE^`sERLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK AcIKLANMASINI ISTED12sI DMER HUSUSLAR Kare Yabnm Menkul Deberler A.$. ($irket) faallyet Izinlerinin tamammm iptal ediimesi taiebiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'na (Kurul) bagvuruda bulunmugtur. Bagvurunun Kurul'ca uygun gorvimesi halinde $irket sons ermek ya da faallyet korusunu dejigurmek suretlyle sermaye plyasasi faaliyetierini durduracak ve araca kurum olma nitelijini kaybedecektlr. Bu nedenle, $irket' ten yabnm hizmet ve faaliyetleri fie yan hizmetierle ilgili oiarak herhangi bir hak veya alacaji bulunduju iddlasmda olan miigterilerin dava agilmig olmasi halinde dava agildijma iiigkin mahkemeden almacak derkenan, takip yapilmasi durumunda takibe ilivcin belgeleri ya da araci kurum nezdindeki hesabi lie mutabik oimadi ji tutara iil ldn beyam Igbu Ilan tarihinden itibaren 3 ay isinde $irkete ve Kurula gsndermeleri gerekmektedir / Sh.14 Ek Acikiamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERcEdE UYGUN OLDU(aUNU VE FORMUN $ IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIUINI BEYAN EDERIZ. Yeticiii Imzalar KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YSnetim Kurulu Uyesi KARE YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. Genel Muduru Ad, Soyadi ZEKAI TERZI Ad, Soyadi UMIT ERTUo KUMCUO&U GSrevi Yonetim Kurulu Uy GSrevi Yo Irma Irma EE KurUYes i Unvan Unvan Adres Adres / Sh.15 Beyan ve Imza

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEd,ERLER A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.$.'NiN 30/06/2012 TARIHLi ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

HAK MENKUL KIYMETLER A.$.'NiN 30/06/2012 TARIHLi ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) HAK MENKUL KYMETLER A.$.'NiN 30/06/2012 TARHLi ARAC KURUMLAR TARAFNDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDNLATMA FORM (1) HAK MENKUL KYMETLER A* YONETM KURULU BU KAMUYU AYDNLATMA FORMUNUN ELAN TARH MUM!LE HAK MENKUL

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.5.'NiN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 24 Temmuz 2015 Bu rapor, 1 sayfa

Detaylı