YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Yatırım indirimi müessesesi, yatırımları desteklemek amacıyla bir vergi teşviki olarak ilk defa 1963 Yılında 202 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu na eklenerek vergi sistemimize girmiştir. Anılan müessese, zaman içinde bazı değişikliklere uğrasa da uzun bir süre uygulanmış ve amacına katkıda da bulunmuştur. Ancak söz konusu müessese 5479 sayılı Kanunla 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Kanunla yatırım indirimi uygulaması kaldırılırken, daha önce yapılmış veya başlanmış yatırımlar nedeniyle uygulanacak hükümler konusunda da geçiş hükmü olarak GVK na Geçici 69 uncu madde eklenmiştir. Geçici 69 uncu maddede yer alan bazı düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmesi üzerine anılan Geçici Maddede 6009 sayılı Kanunla yeni düzenleme ve eklemeler yapılmıştır sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin de Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan dava üzerine AYM, günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla bu düzenlemeleri iptal etmiş ve 18 Şubat 2011 gün, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan günlü, E.2010/93, K.2012/09 (yürürlüğün durdurulması) sayılı kararla da anılan düzenlemenin iptal kararının Resmî Gazete de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar vermiştir. Bu çalışmamızda, konuyla ilgili yaşanan süreç ele alınacak ve AYM nin son kararı ışığında ne yapılması gerektiği tartışılacaktır. 2. KONUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER VE YAŞANAN SÜREÇ: Ticari ve zırai kazançlarda yatırım indirimi istisnasının düzenleyen GVK nun 19 uncu maddesinin 5479 sayılı Kanunla 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılması üzerine, daha önce başlayan işlemlerle ilgili geçiş sürecini düzenlemek üzere anılan Kanunla GVK na aşağıdaki Geçici 69 uncu madde eklenmiştir. Geçici Madde 69- (5479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen geçici madde; Yürürlük: 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere ) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile; a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

2 b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları, nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. Anılan düzenlemede yer alan.sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. İbaresinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla açılan dava üzerine AYM, 8 Ocak 2010 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan E: 2006/95, K: 2009/144 sayılı kararı ile geçmişten gelen yatırım indirimi hakkından ancak 3 yıl süre ile yararlanılabileceğine yönelik düzenlemeyi; Geçici 69. madde kapsamındaki yükümlüler 5479 sayılı Yasa nın yayımlandığı tarihine kadar yatırım indirimi istisnasından yararlanacaklarını göz önünde bulundurarak yatırım kararı almışlar ve yatırıma başlamışlardır. Bu yükümlüler indirimin yılla sınırlanacağını önceden bilmemektedirler. Yatırım indiriminden yararlanılacak tutara ulaşıncaya kadar yapılması gereken indirimin sonradan üç yılla sınırlandırılması verginin genellik, eşitlik, öngörülebilirlik ve kamusal yetkinin kullanılmasında yükümlülere hukuksal güvenlik sağlayan yasallık ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. Gerekçesiyle iptal etmiştir. Bunun üzerine çıkarılan 6009 sayılı Kanunla maddenin ilgili paragrafı, 2010 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere 01/08/2010 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler. Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır Söz konusu düzenlemede yer alan Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz şeklindeki düzenlemenin de Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan dava üzerine AYM, günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla bu düzenlemeleri iptal etmiş ve 18 Şubat 2011 gün, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan günlü, E.2010/93, K.2012/09 (yürürlüğün durdurulması) sayılı kararla da anılan düzenlemenin iptal kararının Resmî Gazete de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar vermiştir.

3 3. AYM NİN İPTAL KARARININ SONUÇLARI VE UYGULAMA SORUNLARI: 3.1. Genel Olarak: Anayasa Mahkemesi, 6009 sayılı Kanunla GVK nun Geçici 69 uncu maddesine eklenen Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz şeklindeki düzenlemeyi iptal etmiş ve iptal kararı 18/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Dolayısıyla bu tarihten sonraki uygulamada, geçmiş dönemde yaptıkları ya da başladıkları yatırımlar nedeniyle yatırım indirimi hakkı olan mükelleflerin, söz konusu haklarını herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan kullanabilmelerinde bir engel kalmamıştır. Ancak Anayasamızın 153 üncü maddesine göre, kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. İptal kararları geriye yürümez. Durum böyle olunca, söz konusu kararın, iptal edilen kanun maddesinin yürürlükte kaldığı ve hüküm ifade ettiği süreç olan 2010 ve 2011 yılı beyanlarında dikkate alınıp alınmayacağı ya da ne şekilde dikkate alınacağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Geçmişteki benzer uygulamalarda Mali İdarenin farklı yorumlar yapmış olması tereddütleri arttırmaktadır Yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarına İlişkin Uygulama: Söz konusu AYM kararı, 2011 yılı hesap dönemi kapandıktan sonra ancak bu yıla ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri verme süresi dolmadan önce 18/02/2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yani ilgili yıla ilişkin beyannameler verilmeden önce yatırım indirimi hakkını kısıtlayan yasal düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu noktada mükelleflerin ihtirazi kayıtla beyanname vermeleri gündemde iken, Mali İdare konuya ilişkin olarak dolaylı da olsa bir görüş açıklamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, 16/03/2012 tarihinde tebliğ veya sirküler yerine resmi internet sitesinde, İnternet Vergi Dairesi E-Beyanname bölümünde gelir vergisi mükellefleri için aşağıdaki duyuruyu yayımlamıştır: Anayasa Mahkemesinin 09/02/2012 tarihinde vermiş olduğu Esas No: 2010/93 sayılı karar gereği (Yürürlüğü Durdurma) 2011 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nde Yatırım İndiriminden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin yeniden düzenlenmiş Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermiş ve beyannamesinde Yatırım İndirimi bulunan mükelleflerimiz Düzeltme beyannamesi vereceklerdir. Bu duyurudan, Gelir İdaresi Başkanlığı nın iptal ve yürütmenin durdurulması kararını 2011 yılı için de geçerli olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar kurumlar vergisi mükellefleri için henüz bir duyuru yapılmamış olsa da aynı anlayışın kurumlar vergisi mükelleflerinde de geçerli olması doğaldır. Buna göre; mükellefler 2011 yılına ilişkin olarak

4 verecekleri kurumlar vergisi beyannamelerinde kurum kazancının % 25 i ile sınırlı olmaksızın yatırım indiriminden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla, ihtirazi kayıtla beyanname verip dava açmaya da gerek kalmamış görünmektedir. Aynı durumun 2012 ve sonraki dönemlerde hem geçici vergi hem de gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri için de geçerli olması gerekeceği tabiidir Yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarına İlişkin Uygulama: Mevcut yasal düzenleme nedeniyle mükellefler 2010 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yatırım indirimi haklarının kanundaki kazancın % 25 ini aşamaz hükmüne göre vermişlerdi. Gerek anayasanın153 üncü madde hükmü ve gerekse de Mali İdarenin hem geçmiş uygulamaları hem de şu ana kadarki tutumu, iptal kararının otomatik olarak 2010 yılına etkisi olmayacağını göstermektedir. Dolayısıyla 2010 yılında söz konusu düzenleme nedeniyle yatırım indirimi hakkı kısıtlanan mükelleflerin ilgili yılda bu haktan faydalanabilmeleri ancak vergi dairesine yapılacak düzeltme başvurusunun reddinden sonra konuyu yargıya taşımakla mümkün olabilecektir. Ancak bu hakkı kullanmak isteyen mükelleflerin, GVK ndaki mevcut düzenlemeleri de göz önünde bulundurmalarında fayda vardır. Bilindiği üzere mevcut düzenlemelere göre mükelleflerin yararlanabilecekleri yatırım indirimi konusunda iki alternatifli durum söz konusudur. Bu alternatiflerden birincisi, GVK nun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan Ek Maddeler uyarınca yaptıkları yatırımlar nedeniyle hak kazandıkları indirim tutarıdır ki; anılan Kanunun Geçici 61 inci maddesi uyarınca buna göre faydalanılan yatırım indirimi tutarları üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın % 19,8 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. İkinci alternatif ise GVK nun 5479 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 19 uncu maddesi uyarınca yaptıkları yatırımlar nedeniyle hak kazandıkları indirim tutarıdır ki; bu tutarlar üzerinden kazanç dağıtılmadığı sürece herhangi bir tevkifat yapılmamaktadır. Ayrıca her iki alternatifte de yatırım indirimi istisnasından faydalanılması halinde, istisnadan sonra kalan kazanç için yine GVK nun Geçici 69 uncu maddesi uyarınca indirimin uygulandığı dönemde geçerli olan vergi oranlarının uygulanacak olduğu hususu da unutulmamalıdır. Hangi nedenle olursa olsun mükelleflere 2010 yılına ilişkin olarak düzeltme hakkının verilmemesi veya mükelleflerin bu hakkı kullanmaması halinde, bu yılda mevcut yasal kısıtlama nedeniyle yararlanılamayan yatırım indirimi hakkından sonraki yıllarda genel esaslara göre yararlanılması gerekmektedir. Yatırım indirimi uygulamasının kaldırılmasından sonra geçiş dönemi işlemleri için düzenlenen Geçici 69 uncu maddede yatırım indirimi tutarını 3 yılla sınırlayan düzenlemeyi iptal eden ve 8/1/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan AYM Kararından sonra Maliye Bakanlığınca yayımlanan 276 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde Mali İdare; 2009 Yılına ilişkin olarak geçmişe yönelik düzeltme hakkını kabul etmemiştir.

5 Bu şekilde yararlanılamayan yatırım indirimi hakkının, geçmiş dönemlerde kazanç beyan edilip edilmediğine bakılmaksızın 2010 ve müteakip yıllarda genel esaslara göre kullanılabileceğini kabul etmiştir. Olayımızda da bu kapsamda değerlendirme ve düzenleme yapılacağını umuyoruz. 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Mükelleflerin geçmiş dönemde yaptıkları yatırım indirimi haklarını, ilgili dönem kazançlarının % 25 i ile sınırlandırın GVK Geçici 69 uncu madde hükmünün AYM tarafından iptal edilmesi üzerine ortaya çıkan hukuki durum ve sorunlar bu raporumuzda ele alınmıştır. Hemen ifade edelim ki, sorunun kaynağı esas itibariyle AYM tarafından benzer konuda daha önce verilmiş bir iptal kararı olmasına rağmen tutumunda ısrar eden Mali İdarenin davranışıdır. Yatırım ve istihdamın ülkemiz açısından önemi herkesçe malumdur. Durum böyle iken, sanki yatırım yapanları cezalandırmak istercesine, temel vergileme ilkelerine aykırı bir şekilde kazanılmış hakların ihlal edilmesi kimseye bir şey kazandırmamaktadır. Olayın mali boyutları da bu konuda ısrarı sürdürmeyi mazur gösterecek bir hacimde değildir. Kaldı ki, hacim büyük olsaydı bile asla böyle bir işlemin dayanağı olamazdı ve yapılanı mazur gösteremezdi. Bu aşamadan sonra yapılacak olan işlem, zaten yeterince mağdur olan yatırımcıları daha da mağdur etmeden, çalışmamızın ilgili bölümlerinde gündem getirdiğimiz öneriler doğrultusunda adım atmaktır. Mali İdarenin de ortaya çıkan bu yargı kararlarından sonra, konuya ilişkin kısıtlama getirme ısrarından vazgeçmesi gerektiğini, Ülkemiz için önemi yadsınamaz yatırım ve yatırımcıları destekleyici yönde düzenlemelere yönelmesinde fayda olduğu hususunu da vurgulamak istiyoruz.

SİRKÜLER RAPOR (2010-52)

SİRKÜLER RAPOR (2010-52) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı M. Fatih Köprü I. Giriş 7 Nisan 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Gelir Vergisi Tarifesini Düzenleyen ve Yatırım İndirimi Müessesesi ni Ortadan Kaldıran 5479 Sayılı İstanbul, 10.04.2006 1 Aylardır tüm mükelleflerin beklediği, gelir vergisi tarifesini değiştiren ve yatırım

Detaylı

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI Osman Okyay: İstanbul a uçak seferleri Çanakkale için çok önemli

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI Osman Okyay: İstanbul a uçak seferleri Çanakkale için çok önemli ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 8 FUARLAR... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. 10 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 HEYETİ THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ TOPÇU YU ZİYARET ETTİ Hamdi Topçu: İstanbul

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması. Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı..

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması. Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.. Genelge : 2012/59 26.06.2012 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA ANKARA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA ANKARA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA ANKARA YÜRÜTMEYĐ DURDURMA TALEPLĐDĐR. DAVACI DAVALI : VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ (VAVEK) Adres: Tunus Caddesi No:57/1 06680 Kavaklıdere ANKARA Telefon: (0312) 426 01 80

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUŞAN TİCARİ ZARARLARIN GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN MAHSUBU 1. KONU: 25 Şubat 2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve TORBA YASA olarak bilinen 6111 sayılı Kanun, işletmelere

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Giriş Ülkemizde, 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu" i ile kurulan Bireysel

Detaylı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Giriş Ülkemizde, 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu" i ile kurulan Bireysel

Detaylı

KDV Kanununda verginin indirim zamanı ve şekli hakkında konumuz açısından önem arz eden düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

KDV Kanununda verginin indirim zamanı ve şekli hakkında konumuz açısından önem arz eden düzenlemeler aşağıdaki gibidir: CİRO PRİMLERİ VE KDV İNDİRİM ZAMANI MUAMMASI Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş. ) Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı, hyavuzcan@mazarsdenge.com.tr Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos

Detaylı

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BA-BS FORMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA RAPORU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BA-BS FORMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA RAPORU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BA-BS FORMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA RAPORU Rapor Sıra No : VERGİ-001 1-GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (1001-A): Bağ-Kur Primleri: Bağ-Kur primlerinin,

Detaylı

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü Örtülü Sermaye Uygulamasında Borç Veren Tam Mükellef Kurumun Elde Ettiği Faiz Gelirinin Tamamı Her Zaman İştirak Kazancı İstisnası Şeklinde Düzeltilebilir mi? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1 Davut TAŞDELEN 2

Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1 Davut TAŞDELEN 2 Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işlettirilmesi (kiralanması) durumunda KDV de sorumluluk uygulaması, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri - 1 Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı