BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ"

Transkript

1 BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ve emeklileri için Ofis mensuplarının tahsis ettikleri TL (On milyon) ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir Vakıf kurulmuştur. VAKFIN ADI VE MERKEZİ MADDE 2: Vakfın adı, Toprak Mahsulleri Ofisi Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı dır. Vakıf deyimi, Toprak Mahsulleri Ofisi Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfını, Ofis deyimi de, Toprak Mahsulleri Ofisini ifade eder. Vakfın merkezi, Ankara ili, Çankaya ilçesinde olup; adresi Şehit Adem Yavuz Sokak No: 5/7 Kızılay/Çankaya/ANKARA dır. VAKFIN AMACI MADDE 3: Vakfın amacı yararlananlara aşağıda sayılan yardımları, Vakfın mali imkanları oranında ve bu konuda düzenlenecek yönetmeliklerde öngörülen şartlarla yerine getirmektir; a) Ayni amaçla kurulmuş veya kurulacak sosyal yardım güvenlik kuruluşlarının Vakfa katılımını sağlamak ve amaçlarını devam ettirmek, sözleşme yaparak yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını karşılıklı veya karşılıksız devralıp yerine getirmek, b) Yararlananlara konut, araba, ihtiyaç, eğitim ve benzeri krediler vermek veya verilmesine aracı olmak, ikinci emeklilik, sağlık fonları gibi çeşitli fonlar kurmak; bunlar için gerekli her türlü girişimde bulunmak suretiyle yararlananların mali durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, c) Dinlenme tesisleri kurmak suretiyle yararlananların tatil ihtiyaçlarının, kaliteli hizmet anlayışıyla en ekonomik şekilde giderilmesini sağlamak. Bu kapsamda yurt içi ve dışına seyahatler düzenlemek, mevcut organizasyonlara iştirak etmek ve bunların en uygun şekilde kredilendirilmesini sağlamak, d) Yararlananların çocukları için kreş veya gündüz bakımevi açmak; öğrenimdekiler için öğrenim kredisi, burs, teşvik ödülleri vermek, ailesinden ayrı yerde öğrenim görenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için yurt açmak, gerekli diğer sosyal yardımları sağlamak, e) Yararlananların, öğrenim gören çocuklarının daha sağlıklı koşullarda kaliteli eğitim alabilmesi için özel öğrenim kurumları açmak; buralarda kapasitenin %10 u oranında maddi imkanlardan yoksun fakat yetenekli öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak, f) Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dışında, yararlananlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere gerekli görülen hallerde miktar ve esasları Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilmek kaydıyla muayene tetkik ve tedavi giderleri ile ilgili her türlü sağlık yardımı yapmak, g) Yararlananların her türlü ihtiyaçlarını göz önüne alarak ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, h) Yararlananların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sportif ve kültürel faaliyetlerini desteklemek, i) Genel Kurmay Başkanlığı nın talebi halinde şehit asker ve gazi ailelerine yardımda bulunmak. Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlerde, ilgili kurum ve kişilerle ilişkiye geçerek maddi yardım ve destekte bulunmak. Felakete uğrayan veya kaza geçiren yararlananlara maddi yardımda bulunmak,

2 VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR MADDE 4: Vakıf, amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya yetkilidir. Bu çerçevede, taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; Yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Vakıflar Hakkında Tüzüğe uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle şirketler kurmaya ve/veya bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa; Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetleri için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya ve/veya vermeye, muteber banka kefaletlerini kabule; Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye üçüncü şahıslar lehine ipotek tesisine, vesair teminat iradesine, Medeni Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. VAKIF YARARLANANLARI MADDE 5: Toprak mahsulleri Ofisinde memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ve emeklileri, Ofis Yönetim Kurulu üyeleri, Ofisi denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Denetçileri Vakıf Yönetim Kurulunun kabulü ile Vakıf dan yararlanabilirler. YARARLANMANIN SON BULMASI MADDE 6: Yararlananın yazılı talebinin bulunması halinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile talep tarihi itibariyle yararlanma sıfatı sona erer. Yararlananın yazılı talebinin bulunmaması ve 6 ay süre ile aidatını ödememesi durumunda yararlanma sıfatı aidatını ödemediği ilk aydan itibaren kendiliğinden sona erer. Aidat borcundan dolayı üyelikten çıkartılan yararlanan tekrar üyeliğe kabul edilmez. Her ne şekilde olursa olsun Vakıf yararlanan sıfatı sona erenlerin Vakfa olan borçları ileri bir vade tarihi öngörülmüş olsa dahi kendiliğinden muaccel hale gelir. Yararlananların Vakfa olan borçları, öncelikle Vakıftaki alacaklarından, bu kafi gelmediği takdirde varsa önceden alınmış muvaffakatı ile üyenin Ofis nezdinde, Dernek ve Sendikalarda doğmuş veya doğacak alacaklarından tahsil edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde Vakıf Yönetim Kurulunca taksitlendirilebilir. Bu yollarla tahsil edilemeyen borçlar Kanuni yollarla tahsil edilir.

3 YARARLANMADAN MENETME MADDE 7: Vakfın amacına aykırı hareket eden, çalışmalarında engelleyici davranışlarda bulunan, Vakfı bilerek zarara sokan, yararlananlar arasında beraberliği bozan, Vakıf kurullarını küçük düşürücü davranışlarda bulunan yararlananlar ile aidat, taksit ve diğer borçlarını zamanında veya Yönetim Kurulu tarafından yazılı uyarılara rağmen ödemeyen yararlananlar, Yönetim Kurulu kararı ile yararlanmaktan men edilirler. Yararlananın itirazı halinde konu, İlk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Genel Kurulun Kararı kesindir. YARALANMAYA YENİDEN KABUL MADDE 8: Yararlanmadan çıkarılma veya yararlanmanın sona ermesini müteakip yeniden yararlanmaya başvuru için yararlanmadan ayrıldıktan sonra asgari 24 ay geçmesi gerekir. BÖLÜM II VAKFIN ORGANLARI ORGANLAR MADDE 9: Vakfın organları şunlardır. a)genel Kurul b)yönetim Kurulu c)denetim Kurulu GENEL KURULUN OLUŞUMU VE VAKIF TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ MADDE 10: Genel Kurul Vakfın en yetkili organı olup, Vakıf yararlananlarından veya bunlar tarafından seçilen temsilcilerden oluşur. Vakıf yararlananları tarafından azami her 50 yararlanan için bir temsilci seçilebilir. Temsilciler, işyerlerindeki yararlananlardan olabileceği gibi Ankara da oturan yararlananlar arasından da seçilebilir. Temsilcilerin Genel Kurulda temsil ettikleri yararlananların adedi kadar oy hakkı vardır. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 11: Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) Vakfın her yıla ait hesap ve bilançolarını, Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını inceleyerek karara varmak, Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek, b) Vakfın yıllık faaliyetine ilişkin Bütçe ve Çalışma programını incelemek ve bu hususlarda gereken tedbir ve kararları almak, c) Vakıftan yararlananların haklarını ve bu itibarla senet hükümlerinin yerine getirilmesini gözetmek, d) Vakıf senedinin değiştirilmesine, Yönetim Kurulu nun teklifi ile Vakfın fesih ve tasfiye şartları gerçekleştiğinde bu işlemlerin başlatılmasına karar vermek, e) Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçileri seçmek,

4 f) Yararlananlardan alınacak aidat miktarlarını, sürelerini ve ödeme usulünü belirlemek, g) Vakıf Senedindeki amaçların gerçekleştirilmesi yönünde Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikleri onaylamak, h) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bu Vakıf Senedinin 3. Maddesinin (a) fıkrasındaki amacı gerçekleştirmek üzere alınan kararları onaylamak ı) Vakıf amaçlarının gerçekleşmesini temin etmek ve kaynaklarını artırmak amacıyla gayrımenkullerin satışına karar vermek, i) Vakıf Senedinde ve ilgili mevzuatta kendisine tanınan sair görevleri ifa ve yetkileri kullanmak, j) Gündeme alınan diğer konular hakkında karar vermek. OLAĞAN TOPLANTI MADDE 12: Genel Kurul yılda bir defa Mart ayında olağan toplantısını yapar. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI MADDE 13: Genel Kurul ayrıca; a) Vakıf Yönetim Kurulunun kararı; b) Denetçilerin yazılı isteği c) Vakıf yararlananlarının beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. TOPLANTIYA HAZIRLIK MADDE 14: Vakıf Yönetim Kurulu; Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı rapora, son bilançoyu gelecek yıla ilişkin bütçe ve çalışma raporunu, Olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesi ve gündemini, toplantı gün saat ve yerini, toplantı gününden 15 gün önce Vakıf yararlananlarına duyurur. GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU MADDE 15: Genel Kurul toplantılarının açılabilmesi için Vakıf yararlananlarının en az üçte ikisinin temsil edilmesi şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde toplantı ertelenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir aydan fazla olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın gündemin görüşülmesine geçilir. Kararlar toplantıda hazır bulunan temsilcilerin temsil ettikleri oy sayısının çoğunluğu ile alınır. Vakıf Senedinin değiştirilmesine, Vakıf gayrı menkullerinin satışına ilişkin kararların geçerli olabilmesi için toplantıda hazır bulunanların en az dörtte üçünün bu karar lehine oy kullanmış olması şarttır.

5 TOPLANTI MADDE 16: Genel Kurul toplantıları, tespit edilen gün, saat ve yerde yapılır. Toplantı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili tarafından açılarak Genel Kurul a Başkanlık etmek üzere bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı, Kâtip üye ve gereği kadar oy toplama memuru seçilmek suretiyle Başkanlık Divanı kurulur. Başkanlık Divanı seçimleri açık oylama ile yapılır. Çoğunluğun oylarını alanlar bu Divanı oluştururlar. BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ MADDE 17: Başkanlık Divanının görevleri şunlardır: a) Toplantıya ait formalitelerin Vakıf senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler. b) Toplantıda üçte iki çoğunluğun olup olmadığının anlaşılması için katılan yararlanan ve temsilcilerin yoklamasını yapar. c) Çoğunluğun, mevcut ve gerekli formalitelerin tamam olduğu anlaşıldığı takdirde, durum hazır olanlara bildirilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir. d) Genel Kurulda yapılacak seçimlerde oyları tasnif ederek sonuçları ilan eder. Genel Kurul da yapılan görüşmeler ve alınan kararlar tutanağa geçirilir. Tutanak Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak bir nüshası Vakıf Yönetimi Kurulu na verilir. VAKIF YÖNETİM KURULU MADDE 18: Vakfın her türlü işlemleri bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Bir Genel Sekreter, bir Muhasip üye ve üç üyeden oluşan yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 23. maddesi ile Türk Ticaret Kanunun nun anonim şirketler yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin hükümlerine tabidirler. VAKIF YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ MADDE 19: Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından Vakıf yararlananları arasından iki yıl için seçilir. Genel Kurul da en çok oy alan 14 kişiden 7 si asil, diğer 7 si yedek üye olur. Seçim gizli oyla yapılır. Oyların eşitliği halinde en kıdemli vakıf yararlananı tercih olunur. Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri bu görevi ücretsiz olarak yaparlar. GÖREV BÖLÜMÜ MADDE 20: Vakıf Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Muhasip üyeyi seçer. VAKIF YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 21: Vakıf Yönetim Kurulu toplantıları, gerektiği zaman ve ayda en az bir defa yapılır. Vakıf Yönetim Kurulu, Başkanını veya kurul üyelerinden ikisinin isteği ile toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluğun bulunması şarttır. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan, görevinden uzaklaştırılan veya görev süresi esnasında Ankara dışında bir göreve atanan Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevi sona erer.

6 Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılanın yerine; (ayrılanın süresini tamamlamak üzere) sırada bulunan yedek üye göreve davet olunur. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır ve noterlikçe onaylı deftere kaydedilerek hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Muhalefette kalanlar sebebini gerekçeli olarak bir gün içinde bildirerek imzalamak zorundadırlar. VAKIF YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 22: Vakıf Yönetim Kurulu Vakfın mallarını, gelirlerini, her türlü işlerini yönetir. Vakıf Yönetim Kurulu nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: a) Genel Kurulda alınan kararların yararlananlara duyurulmasına sağlamak b) Vakfı, mahkemelere, resmi ve özel makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek. Vakıf Yönetim Kurulu kararlarına göre Vakfı taahhüt ve borç altına sokan her türlü sözleşmeler; Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi tarafından imzalanır. Vakıf Yönetim Kurulu ayrıca diğer işlerin yürütülmesi için Vakıf namına imzaya yetkili olanları tayin eder, yetkilerini saptar. Ancak böyle bir yetki verilmesi Vakıf Yönetim Kurulu nun sorumluluğunu kaldırmaz. c) Vakfın yapacağı zorunlu harcamaları karşılamak üzere yeteri kadar parayı bankada tutmak. d) Vakfın kaynaklarından elde edilecek gelirlerin tahsis şekline ve bunların dağılımına ilişkin kararlar almak. e) Vakfın yıllık faaliyetleri ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço, gelir gider hesabı ile buna ait raporu ve gelecek yıla ait bütçe ile çalışma programını, müteakip yılın Şubat ayı sonuna kadar yararlananlara göndermek. Genel Kurulun onayına sunmak. Ayrıca Vakfın mali durumunu Vakıflar Genel Müdürlüğü ndeki siciline tescil ettirmek. f) Vakfın amaçlarının gerçekleşmesini temin etmek ve kaynaklarını arttırmak amacı ile; gayrımenkul alabilir, inşa ettirebilir, Genel Kurul kararı doğrultusunda satabilir. Devlet ve şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir ve satabilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde icabında Vakıf lehine rehin, ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir. Mevcut nakdi değerlendirmek üzere repo, faiz gibi mali yatırımlar yapabilir. Bu bendin gayrimenkullerle ilgili hükümlerinin uygulanmasında, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 36. Madde hükmü saklıdır. g) Vakıf senedindeki amaçların gerçekleştirilmesi yönünde, yararlananlara konut kredisi verilmesi, dinlenme tesisi kurulması, emeklilik ve benzeri fonların ihdası, tedavi, kaza, yangın, doğal afet konularında yapılacak yardımlarla, yararlananlara öğrenimlerindeki çocuklarına kredi, burs, yurt ve benzer imkanların sağlanması gibi yararlananlara yönelik her türlü sağlık, sosyal, ekonomik, kültürel hizmet ve yardımlarla ilgili çalışmalar yapmak ve bunlara ilişkin Vakıf Müdürlüğü nce hazırlanacak karar ve yönetmelikleri onaylayarak yürürlüğe koymak.

7 h) Vakıf Müdürlüğü nün işleyişine yönelik (personel, pazarlama, satın alma, ar-ge, yönetim, muhasebe gibi) Vakıf Müdürlüğü nce hazırlanacak yönetmelikleri onaylayarak yürürlüğe koymak. I) Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Vakıf Müdürünü atamak, gerektiğinde görevden almak. i) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Genel Kurula sunmak. j) Vakıf senedine göre Vakıf tan yararlananlar ile yararlanması sona erenler hakkında karar vermek. VAKIF İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ MADDE 23: Vakıf işleri Vakıf Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir Müdür ve yeterli sayıda personel tarafından yürütülür. Vakıf Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulunun denetim ve sorululuğu altında yürütülür. Vakıf Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular. DENETİM KURULU MADDE 24: Vakfın işlemleri, Genel Kurula karşı sorumlu olmak üzere; Genel Kurul tarafından Ankara da ikamet eden vakıf yararlananları arasından seçilecek üç kişilik bir Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Genel Kurul ayrıca iki yedek Denetçi seçer. Genel Kurulca seçilen Denetçilerin bu görevden ayrılmaları halinde,yerine en çok oy almış Yedek Denetçi geçer. DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ MADDE 25: Denetçiler Vakfın bütün işlemleri denetler. Denetçiler bu görev ve yetkilerini Anonim şirketlerin denetimindeki usul ve esaslara göre yaparlar. Bu cümleden olarak her yıl bilanço, kar ve zarar hesaplarını inceleyerek bunların kayıtlara ve senet hükümlerine uygun olup olmadığını bir raporla tespit ederler. Denetimleri sırasında gördükleri, Vakıf senedi ile kanunlara aykırı işlemleri Vakıf Yönetim Kurulu na bildirerek gerekirse bu hususta Genel Kurul u olağanüstü toplantıya davet ederler. Ayrıca Denetçiler, her yıl toplanarak Genel Kurul a; Vakfın işlemleri, mali durumu ve yatırımları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler. Denetçiler; Vakıf Senedi, ilgili Kanunlar ve Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü olup aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlerle sorumludurlar. Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında, görüşmeye ve oylamaya katılmamak kaydıyla hazır bulunabilirler.

8 BÖLÜM III VAKFIN KAYNAKLARI MADDE 26: Vakfın kaynakları şunlardır. a)vakfa ilk girişte yararlananlardan alınan giriş aidatı b) Yararlananlardan alınan aidat, c) Yararlananların borçlandırılması karşılığında elde edilecek gelirler, d) Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetname ile intikal edecek değerler, e) Vakıf kaynaklarının işletilmesinden veya sair suretlerle sağlanacak gelirler, f) Vakıf senedinin 3. Maddesinde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için yararlananlardan tahsil edilecek paralar, g) Diğer gelirler. VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİSİ MADDE 27: Vakıf Yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin % 20 sini yönetim ve idare masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80 ini Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur. BÖLÜM IV SON HÜKÜMLER VAKFIN MALLARI VE YARARLANANLAR İLE İLGİSİ MADDE 28: Vakfın üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde doğacak her türlü sorumluluklar Vakıf mallarının nemalandırılmaları amacı ile işlemlerin sonucundan şahsen sorumlu değildir. Bundan başka Vakıf yararlananlarının Vakfın malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları da yoktur. Bu nedenle yararlananların şahsi borçlarından dolayı Vakfa karşı kovuşturmada bulunulamayacağı gibi Vakıf mallarına da başvurulamaz. GİZLİLİK MADDE 29: Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle Denetçiler, Vakıf personeli ve temsilciler görevlerini yaparken yararlananlar ve bunların ailelerine ait kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine uymak zorundadırlar. BİLGİ VERME VE YARARLANANLARIN YALAN BEYANDA BULUNMASININ SONUÇLARI MADDE 30: Yararlananlar, medeni ve aile durumları ile ilgili bilgileri, Vakfın talep tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Vakfa bildirmek zorundadırlar. Evlenme, doğum, ölüm gibi yararlananların ve ailesinin medeni durumlarını ilgilendiren değişikliklerin de yine bir ay içerisinde sorulmadan Vakfa bildirmesi zorunludur.

9 Yalan beyanda bulunduğu tespit edilen yararlanan, üç yıl süre ile Vakıf imkanlarından yararlandırılamaz. HESAP DEVRESİ MADDE 31: Vakfın hesap devresi 1 Ocak ta başlar, 31 Aralık ta sona erer. VAKFIN SÜRESİ MADDE 32: Vakıf belirsiz bir süre için kurulmuştur. FESİH VE TASFİYE MADDE 33: Vakfın kendiliğinden dağıldığı veya Mahkemece feshine karar verildiği takdirde; Vakfın varlıkları Ofis bünyesinde mümkün mertebe aynı amaçla kurulmuş bir Vakıf varsa ona devredilebilir. VAKIF SENEDİNİN YÜRÜRLÜĞÜ MADDE 34: Bu vakıf senedi hükümleri vakfın mahkeme siciline tescilini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında adları yazılı bölge birlikleri arasında çalışma merkezi Ankara da olmak üzere 1581 Sayılı Kanun ile

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında adları ve numaraları yazılı tarım kredi kooperatifleri arasında çalışma merkezi...de/da olmak ve... sınırları

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı